Page 1

Mødestedet for geografisk information • Februar 2017 • Nr. 181

DANMARKS HØJDEMODEL PÅ ARBEJDE side 4-8


KORT NYT GEOFORUM SKAL VÆLGE NY PRÆSIDENT

FOLKETINGET VEDTAGER SAMLELOVEN

Winn Nielsen har efter næsten to år som præsident i Geoforum valgt ikke at stille op til posten igen. Baggrunden ligger i Winns jobskifte til et arbejde, som ligger uden for geodata-området. Det betyder, at der skal vælges en ny præsident for foreningen, når der er generalforsamling den 6. april 2017 i København.

samlelov for ejendomsregistre. Vedtagelsen betyder, at Geodatastyrelsen,

Der skal ved generalforsamlingen også vælges to nye bestyrelsessuppleanter, da Jesper Kilsmark og Jeanette Mayland Olsen ikke genopstiller. Tre bestyrelsesmedlemmer, Ulla Kronborg Mazzoli, Karen Frederiksen og Thomas K. Kristensen ønsker alle at blive genvalgt.

at have stor og bred interesse: ”For Geodatastyrelsen er det en markant

Det var et enigt Folketing, der den 19. januar 2017 vedtog den såkaldte GST, sammen med andre statslige myndigheder og kommuner nu har den formelle regelramme til at gennemføre det fælles ejendomsdataprogram og sætte det i drift fra sommeren 2018. Det skriver GST på sin hjemmeside. Pia Dahl Højgaard, der er direktør i Geodatastyrelsen, ser vedtagelsen som et solidt politisk rygstød til et program, der i høringsprocessen har vist sig milepæl, at loven er kommet på plads. Mange offentlige og private interessenter afgav høringssvar, da lovforslaget var i høring sommeren 2016, og det viser, at der er stor interesse for ejendomsdataprogrammet,” lyder det på styrelsens hjemmeside. Du kan læse mere om loven og perspektiverne i den på Geodatastyrelsens,

ER DU FLYTTET ELLER HAR DU SKIFTET JOB? Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig til som medlem af Geoforum at give besked til os på geoforum@geoforum.dk om enhver adresseændring eller evt. ændring i mailadresse. Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage dette blad samt øvrige meddelelser rettidigt.

www.gst.dk, og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets, www.efkm.dk, hjemmesider.

KLAR MED NYE KURSER OG WORKSHOPS Vil du vide mere om EU´s Databeskyttelsesforordning, og hvad den kommer til at betyde for dig? Eller vil du med en tur op i punktskyen eller få inspiration til at træffe bedre beslutninger med BIG DATA? Måske har du brug for at få styrket dine webGIS-kompetencer? Hvis, så skynd dig forbi Geoforums kalender og tilmeld dig, så du er klar, når Geoforum slår dørene op til forårets kursus og workshops. Med dette nummer får du fire korte præsentationer af workshops og kursus samt praktiske oplysninger i et indstik, så du kan tage det ud og med. Mere information om programmerne, indhold og tilmelding finder du som altid på Geoforums hjemmeside, www.geoforum.dk.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk

Forside Roskilde Havn under stormen Urd i 2016.

Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre

Deadline Nr. 182 16. febr. Nr. 183 10. marts Nr. 184 18. april Nr. 185 15. maj

2017 2017 2017 2017

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

2017 bliver væksten og innovationens år AF JEANETTE MAYLAND OLSEN, MEDLEM AF GEOFORUMS BESTYRELSE

Kan du også mærke væksten og udviklingens vinde blæse? Så er du ikke den eneste. 2017 tegner lyst for vores branche.

med persondata, er det jo en belejlig anledning til at få diskuteret potentialerne og risiciene ved brugen af data i forskellige sammenhænge.

Vores medlemsvirksomheder er i vækst og tror på, at de vil udvide deres forretning – flere endda ud over Danmarks grænser. Flere tror på, at vi kan begynde at realisere vækstpotentialet i de frie grunddata, fordi flere nu har overskud til innovation oven på en del år, hvor krisen synes at have fastlåst fokus på virksomhedernes traditionelle forretning.

Sidst, men ikke mindst, går Geoforum ind til et år med nye ambitioner. Det skyldes blandt andet det bestyrelses-kursus, Geoforums bestyrelse gennemførte i 2016. Det har skærpet fokus på strategisk planlægning af både bestyrelsens og foreningens arbejde og medfører nye tiltag, der kommer medlemmerne til gode. Ét af dem bliver fremlæggelsen af en arbejdsplan på årets generalforsamling, hvor alle foreningens medlemmer har mulighed for at høre og kommentere de arbejdsopgaver, der forventes gennemført i det kommende bestyrelsesår.

Gymnasiereformen bevarer geografi på skoleskemaet og sikrer et grundlag for, at unge vil søge ind på de geodata-relaterede universitetsuddannelser. Det er godt nyt for både os og de unge, der vælger denne retning, for at have en faglig baggrund inden for geodata er så godt som en garanti for job, og med den forventede vækst får vi brug for endnu flere gode hoveder. Udviklingen af datafordeleren er godt nok blevet forsinket – eller replanlagt, som det jo hedder på nydansk – men ikke desto mindre byder året på frigivelse af nye grunddata heri. Derudover er debatten om data, og specielt datas anvendelse, blevet mere markant, ikke mindst på grund af den kommende EU-dataforordning. Den omhandler jo ganske vist persondata, men med den hastigt voksende tendens til at benytte geodata i samspil

Derudover bliver 2017 et år med nye arrangementer i Geoforum-regi: Til maj afholdes den første Nordic Conference on Geodemographics og skaber dermed et forum for videndeling på tværs af grænserne. Kompetence-udvalget har planlagt nye spændende kurser og workshops til at holde medlemmerne på forkant med den nyeste viden. Og arrangementudvalgene har allerede nu flere spændende virksomhedsbesøg og netværksmøder i kalenderen. Alt i alt summer branchen af virkelyst og med nye tiltag, innovation og vækst på dagsorden, må 2017 blive vores bedste år hidtil.

Kort Nyt

2

Geodataprisen 2017

14

Leder

3

Debat: Hvor skal Geoforum hen?

15

Stormflod på Danmarks højdemodel

4

Nytårskur by night

16

GIS ind i andre forvaltninger

9

Mødekalenderen

18

Nytårskur i Aarhus

12

Udpluk af arrangementer

19

Ny OGC-standard på landinfra-området

13

Nyt fra virksomhederne

20


STORMFLOD PÅ DANMARKS HØJDEMODEL Den fysiske blokade som blev oprettet i Tranemosebækken af beredskabet i Køge.

Danmarks Højdemodel kom for alvor på arbejde, da 2017, kun få dage gammel, hilste Danmark velkomment med en stormflod. Sammen med afledte havvand-på-land analyser skulle den udgøre et effektivt værkstøj til at skabe overblik til gavn for både myndigheder og bekymrede borgere. AF SIGNE BARNES OG MORTEN REVSBÆK, SCALGO

Anvendelserne af Danmarks Højdemodel under stormfloden den 4. januar 2017 var mange. Den gjorde myndighederne i stand til at få et hurtigt overblik over den forventede effekt af prognoserne fra DMI på en vandstandsstigning på op mod 1,8 meter over daglige vande. Den muliggjorde effektiv kommunikation af forventede effekter til borgerne og internt mellem myndigheder i beredskabsgrupperne. Den var med til at sikre kritisk infrastruktur og minimere den tid, hvor for eksempel pumpestationer var ude af drift. Og den gjorde det nemt at evaluere samt prioritere placeringen af midlertidige barrierer som sandsække og mobile barrierer.

på-land analyser. Disse analyser viser udbredelsen af oversvømmelser for en vilkårlig vandstandsprognose, og i SCALGO Live er disse udført på den nyeste version af Danmarks Højdemodel, som repræsenterer terrænhøjden for hver 40 cm i hele landet. Analyserne blev koblet med prognoser fra DMI, og den forventede udbredelse af oversvømmelserne blev kommunikeret til borgerne via Facebook og på telefon til de mere end 50 bekymrede borgere, der ringede til beredskabets hotline i løbet af de mest kritiske timer.

Rekord mange forespørgsler til services som Kortforsyningen og det webbaserede værktøj, SCALGO Live, er tegn på, at anvendelserne ikke blot er mange, men at disse også er udbredte blandt både borgere og myndigheder. De følgende eksempler fra hele landet viser, hvordan Danmarks Højdemodel i samarbejde med andre værktøjer bidrager væsentligt i beredskabet.

Ingeniør, Hans Erik Jensen og hans kollega Sarah Grønbæk, fra Vand- og Naturafdelingen i Sønderborg Kommune deltog aktivt i beredskabet i løbet af natten og vurderede efterfølgende, at oversvømmelsesanalyserne var en stor styrke i forbindelse med den aktive borgerdialog, og at der var god overensstemmelse mellem de oplevede vandstigninger og analyserne. Kombineret med lokalt kendskab og ekspertise om f.eks. tilbageløb og opstuvning via kloaknettet var analyserne derfor et stærkt værktøj i beredskabet.

Samarbejde og kommunikation til borgere Sønderborg Kommune havde som et resultat af varslinger fra DMI sammensat en bredt funderet beredskabsgruppe bestående af medarbejdere fra både beredskabet, Vej & Park, Natur- og Vand, kommunikationseksperter samt forsyningens vandeksperter. Beredskabet stillede sandsække til rådighed og informerede løbende om status og risici på de sociale medier. I arbejdet gjorde beredskabet aktivt brug af opdaterede havvand-

I andre udsatte områder havde myndigheder lignende oplevelser med at anvende Danmarks Højdemodel. KLAR Forsyning ved Køge bugt anvendte en række værktøjer, som for eksempel SCALGO LIVE og MIKE Flood beregninger, da de bistod tre af deres ejer-kommuner, nemlig Solrød, Greve og Køge, med beredskab under stormfloden. Ud fra analyserne af havvandets forventede udbredelse, kunne uddelingen af sandsække >> gennemføres efter hvilke veje, der var mest >>

4

G EOF O RU M • F EBRU AR 2 0 1 7


WEBINAR: AUGMENTED REALITY

KAN DET LEVE OP TIL HYPEN - OG KAN VI BRUGE DET TIL NOGET?

23. februar kl. 9.30 - 10.15

Tilmelding: go.hexagonsi.com/AR

GRATIS

Nu vil vi vide det! Er Augmented Reality noget, vi kan få værdi af i GIS-branchen i dag - eller er det stadigvæk en fjern fremtidsdrøm? Vores kolleger i Hexagon i Tjekkiet har netop afsluttet et 3-årigt EU-sponsoreret SmartCityprojekt, hvor de går i dybden med perspektiverne for AR i GIS-branchen. På dette webinar vil de dele deres konklusioner med dig og os. Der vil helt sikkert være noget i posen, du ikke vidste på forhånd! Tilmeld dig webinaret og bliv klogere.


borgere i Danmark og i særdeleshed i Svendborg. Ifølge direktør, Jan Crone Foster, var adgangen til Danmarks Højdemodel og afledte analyseværktøjer i SCALGO Live en væsentlig del af rådgivningen:

Billede fra beredskabsgruppens kontor i Sønderborg. Analyser og data fra SCALGO Live anvendes til at besvare henvendelser fra borgere og kollegaer i marken.

udsatte. På denne måde blev beredskabsressourcerne prioriteret, så der for eksempel var sandsække nok til de mest udsatte ejendomme. Samtidig gjorde den store detaljeringsgrad i højdemodellen det muligt at yde detaljeret rådgivning til borgerne om, i hvilke sider af deres ejendom, sandsække ville have den største effekt. Overvågning af kritisk infrastruktur Sønderborg Forsyning deltog i beredskabsgruppen sammen med Sønderborg Kommune, og havde i forbindelse med planlægning og risikovurdering af deres kritiske systemer også stor glæde af et løbende opdateret overblik over den forventede oversvømmelsesudbredelse.

”Under hele stormfloden hjalp vi udsatte borgere og kommuner med at afklare koter og hvilke ejendomme, der var i risikozonen. Og ved at have værktøjet med rundt på en tablet kunne vi simulere og vise de berørte borgere, hvor vandet ville komme til at stå, alt efter de forventede vandstande. Nogle kunne ånde lettet op, og andre fik travlt”. Når et udsat område skal sikres mod den stigende vandstand, bruger beredskabet ofte sandsække eller andre midlertidige barrierer. Danmarks Højdemodel giver mulighed for, at man på forhånd kan evaluere den overordnede effekt af disse barrierer ved at hæve det digitale terræn i højdemodellen til niveauet af barriererne og efterfølgende opdatere de afledte havvand-på-land analyser. På denne måde kan man, før vandet kommer, vurdere udformning og effekt af barrierer. De begrænsede ressourcer til bygning af barrierer i form af mandskab, sandsække eller watertubes kan dermed også bedre prioriteres. Denne mulighed udnyttede blandt andet KLAR Forsyning. De anvendte SCALGO Live til nemt og hurtigt at tegne midlertidige barrierer ind i højdemodellen og til efterfølgende at producere analyser, som viste den forventede udbredelse af havvandet, >>

Under stormen koblede forsyningen for eksempel løbende den forventede udbredelse af havvandet med beliggenheden af pumpestationer med overløbsfunktioner til havnen. Disse pumpestationer var særdeles kritiske, da indpumpning af store mængder havvand kunne føre til opstuvninger i systemet eller til slamflugt med alvorlige konsekvenser til følge for både natur og renseanlæggets funktion. I løbet af aftenen og natten måtte Sønderborg Forsyning tage 24 pumper ud af drift. Afdelingsleder i Sønderborg Forsyning, Finn Christensen, vurderede, at de detaljerede oversvømmelsesanalyser sammen med prognoserne fra DMI optimerede beredskabstiltagene, da man kunne holde de enkelte pumpestationer i drift længst muligt. Udover at kortlægge udbredelsen af oversvømmelserne for en given vandstandsprognose, er det med højdemodellen også muligt at visualisere, hvor højt vandet vil stå omkring en pumpestation eller et hus for at nævne et par eksempler. Dette kan hjælpe til at vurdere, hvor alvorlig en effekt vandstanden vil have på den specifikke lokation. Midlertidige diger som sikring mod stormflod Det fynske firma, Stormflodssikring, var under hele stormflodshændelsen aktiv med rådgivning og hjælp til 6

G EOFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 7

Sønderborg Kommune kommunikerede med borgerne via Facebook ved hjælp at øversvømmelseskort for udsatte områder.


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø

Software by Sweco

Læs mere på www.sweco.dk


Analyse af havvandets udbredelse ved en vandstandsstigning på 1,6 meter over daglig vande. Profilen viser den forventede vanddybde (grøn) og terrænprofil (rød) omkring en større bygning i Køge. Jo højere vandsøjlen er over terræn, jo højere er risiko for at vand trænger ind igennem døre og andre bygningsåbninger.

Oversvømmelsesanalyser på højdemodellen viser, at der ved en vandstandsstigning på 1,6 meter over daglig vande kan blive problemer langs med Tranemosebækken i Køge.

Barriere af Tranemosebækken er tegnet ind i højdemodellen og analyserne viser at villa området langs med bækken er beskyttet ved en vandstandsstigning på 1,6 meter.

hvis disse barrierer blev etableret. KLAR Forsyning var derudover parat til at belyse konsekvensen af et eventuelt brud på permanente eller midlertidige diger ved tilsvarende at sænke det digitale terræn i højdemodellen svarende til digebruddet og derefter anvende den ændrede højdemodel til at analysere havvandets udbredelse. Heldigvis blev sidstnævnte ikke aktuelt, da diger og midlertidige barrierer holdt under hele hændelsen. Danmarks Højdemodel er et værdifuldt redskab i beredskabet Eksperter har omtalt stormfloden 4. januar 2017 som en ”hyggestormflod” og gjort opmærksom på, at vi i fremtiden må være forberedt på langt større stormflodshændelser. Selvom denne hændelse måske ikke er illustrativ for de værste hændelser, vi bør være forberedt på, har den alligevel illustreret vigtigheden af arbejdet med produktion og analyse af detaljerede nationale højdemodeller. Den har vist, at Danmarks Højdemodel, og de redskaber som gør denne tilgængelig, er en vigtig del af beredskabet.

8

G EOFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 7

SCALGO LIVE Et webbaseret værktøj til klimasikret byudvikling og effektivt oversvømmelsesberedskab. Med SCALGO Live har man et løbende opdateret overblik over oversvømmelsesrisici baseret på Danmarks Højdemodel og GeoDanmark data. Man kan interaktivt udforske for eksempel strømningsveje, hældning og vandoplande i terrænmodellen, og man kan samtidig afprøve effekten af forskellige tiltag på oversvømmelsesanalyserne ved at indtegne diger, kanaler, huse, veje og bassiner i højdemodellen.


GIS IND I ANDRE FORVALTNINGER? JA, SELVFØLGELIG,MEN HVORDAN? På den årlige geodata-konference, Kortdage, har temaet omkring kommunernes anvendelse af GIS og geodata i andre forvaltninger end Teknik- og Miljø i nogle år været centralt. For at øge fokusset og få konkrete resultater forsøgte arrangørerne sig med en målrettet workshop.

AF KATARINA RITZ, LEA DYRHOLM HANSEN OG KIRSTEN ELBO, GEOFORUMS KORTDAGSUDVALG

På dette års Kortdage i Musikhuset i Århus var der et særligt tilbud til de kommunale medarbejdere, som i mange år har kæmpet med udfordringen om at bringe GIS og geodata ind i andre forvaltninger. Det er medarbejdere, som mange af os kender for deres store idérigdom og viden om brug af data, og ikke mindst geodata, og det er medarbejdere som også ofte har fingeren på pulsen, hvad angår de teknologiske muligheder og IT-mæssige begrænsninger i vores omverden. Men hvad er problemet så? Det spørgsmål havde det udvalg af frivillige, Kortdagsudvalget, der i Geoforum arrangerer konferencen, stillet sig selv forud for konferencen. Svaret lå dog ikke lige for. Der var til gengæld enighed om, at forklaringen på, at det er en udfordring for geodata-branchen at ”komme ud over rampen”, skal findes i flere forhold, og det stadig er lige aktuelt at sætte fokus på problemstillingen. Den røde tråd Emnet var ikke taget ud af den blå luft. Temaet for dette års Kortdage var ”Den datadrevne verden”, og der er i branchen en stor bevidsthed om, at GIS og geodata kan gøre en forskel mange steder, men at der også ligger et stykke arbejde foran os, før det kan realiseres.

Banen blev kridtet op af tirsdagens hovedtaler, Rikke Ulk, fra Antropologerne, som gav sit bud på, hvorfor vi i geodata-branchen er en særegen art med vores egne ritualer. Rikke Ulk leverede derudover en række gode råd til, hvordan vi får vores gode løsninger ud over rampen. Herefter skulle ærmerne smøges op. På workshoppen, hvor der var mere end 80 tilmeldte, deltog ca. 42 deltagere fra kommuner over hele landet. Der var stor interesse for arrangementet, og det var desværre nødvendigt at afvise nogle af de interesserede. Jakob Kirkegaard, Informatikchef i Silkeborg Kommune, satte scenen og gav sine betragtninger på de barrierer, man som kommunal GIS-medarbejder står overfor i anstrengelserne for at udbrede brugen af GIS og geodata til andre forvaltninger. Med et overordnet perspektiv blev opgaven derefter introduceret for deltagerne. Nye metoder på Kortdage Workshoppen blev skabt af arrangørerne, ikke blot ud fra ovenstående men også på baggrund af et ønske om at tage nye metoder i brug på Kortdage. Der var et >>

G E OFORUM • FE BRUAR 2017

9


ønske om at benytte sig af andre metoder til afvikling af sessioner end de velkendte tre-indlægssessioner. Baggrunden for at sætte emnet på dagsordenen var desuden at skabe opmærksomhed om de barrierer, som ofte findes mellem GIS-afdelingen og kommunens øvrige forvaltninger. Det var intentionen, at deltagerne skulle gå derfra med en skærpet bevidsthed om, hvor de skal sætte ind, og hvad der er vigtigt i formidlingen af de gode eksempler til andre forvaltninger. Og ikke mindst skulle der være basis for erfaringsudveksling og netværk. Tiden var knap og ambitionerne høje. Der var blevet strikket et program sammen, som forenede ekspertoplæg med gruppearbejde og præsentationer. Højdepunktet var den afsluttende leder-evaluering, hvor gruppernes konklusioner blev vurderet af et lille panel af kommunale chefer, som blandt andet skulle give et bud på, hvad der skal til, for at de vil vende sig mod geodata men også, hvilke barrierer som står i vejen. Arbejdet tog udgangspunkt i cases, som var inspireret fra den virkelige verden i Hedensted Kommune, og der var seks grupper, som fik sved på panden. Facilitator, Kirsten Elbo, fra udvalget bag workshoppen, styrede slaget, og det var nøje planlagt, hvornår gruppearbejdet blev ”afbrudt” af et ekspertindlæg. Da grupperne gik til frokost, lå præsentationerne til eftermiddagens lederevaluering klar. Eksperterne Til at hjælpe deltagerne på vej var der indhentet assistance fra tre eksperter på hvert sit område. Eksperterne havde hver et oplæg og stod derefter til rådighed, mens grupperne arbejdede med cases. Idéen med eksperter opstod ud fra erkendelsen af, at der ville være specifikke områder, hvor deltagerne ville have særligt behov for sparring. Samtidig var der lagt vægt på, at det var ”nye” eksperter, altså nogle som kunne tilføre viden til forløbet, som den typiske GIS-medarbejder ikke selv har adgang til i det daglige. Denne tilgang skulle gøre det muligt at få ny viden med hjem fra dagen. Den innovative Laila Mariann Hansen fra Innovation Silkeborg fortalte om innovationsarbejdet i Silkeborg Kommune og samarbejdet med Center for Offentlig Innovation (COI) hvis arbejde centrerer sig omkring at hjælpe til med, at de gode idéer

10

G E OFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 7

spredes i det offentlige. Det gør centeret blandt andet ved hjælp af ”Spredningsguiden”, som alle deltagere fik med hjem. Spredningsguiden kan for de interesserede downloades her: http://coi.dk/ spredningsguiden/ Kender kommunerne udefra Allan Larsen fra LIFA kunne via sit mangeårige arbejde som konsulent for landets kommuner og en fortid som GIS-koordinator i en kommune bidrage med stor viden om muligheder for sammenstilling af data samt hvilke barrierer, man skal være opmærksom på. Allan Larsen har desuden et godt overblik over status på ”udbredelsen” i kommunerne, herunder hvilke kommuner der rent faktisk er lykkedes med at sparke døre ind til andre forvaltninger, og hvor der dermed vil være inspiration at hente. En af vores egne Ulrik Christensen fra Datalab i Herning Kommune kommer fra en hverdag, hvor kommunens eksperter i GIS og analyse er samlet i et fælles center. På den måde kan de bedre arbejde for alle forvaltninger i kommunen. Ulrik Christensen trak på sine konkrete erfaringer med at arbejde i kommunens forskellige forvaltninger og med forskellige forvaltningers data. Hvad fik vi så ud af det? Behovet og interessen synes så stor, at det virker oplagt, at Geoforum også i fremtiden bruger denne workshopmetode. Nogle af pointerne, der kom frem ved evalueringen, var nemlig, at en stor del af værdien for deltagerne lå i gruppearbejdet og i den medfølgende sparring med ”ligesindede” og med andre kommunale GIS-medarbejdere. I denne dialog fik deltagerne vendt deres problemstillinger med nogle, der har oplevet lignende, og som måske har grebet det an på en anden måde. Dét at høre andres syn på gruppens tanker havde stor værdi for deltagerne.


S I G i f m r a o f r n e I k k ta

Informi GIS bliver til GEOINFO Der er sket meget for Informi GIS de sidste år. Vi har skiftet ejer, delt firmaet i to og frasolgt halvdelen, fået ny direktør og ledelse, fået ny vision, mission og gennemarbejdet vores værdier. Vi har fået en ny strategisk målsætning for 5 år, etableret en ny projektafdeling, sagt farvel til domicilet i Charlottenlund og rykket til nye gode rammer i Glostrup. På toppen af alt det har vi ansat over 15 nye kollegaer. Så nu synes vi et nyt navn passende kan markere udviklingen af det gamle GIS firma. Ved valget af det nye navn, er det vigtigt for os at signalere kernen i vores forretning: At skabe værdi ved kombinationen af geografi og information. Navnet lægger sig desuden op af vores norske ejere Geogroup og søsterselskab Geodata. Vi vil fortsat arbejde for at levere markedets bedste løsninger til geografisk analyse, visualisering og optimering baseret på Esris teknologi og vi er godt på vej mod fremtidens SmartGIS. Vi tager alle de gode erfaringer og relationer med fra Informi GIS og har naturligvis fortsat benene solidt plantet i vores værdier: Nærvær, vedholdenhed og nysgerrighed. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde – nu som Geoinfo.

G E OFORUM • FE BRUAR 2017

Geoinfo - T: 3996 5900 - geoinfo@geoinfo.dk

11


Nytårskur i Aarhus Arrangementsudvalg Vest bød det nye år velkomment ved at invitere til nytårskur i NIRAS´ nye aktivitetsbaserede domicil i Aarhus. Under overskriften ”Hvordan får du liv i dine 3D-modeller?” fik de fremmødte tre forskellige bud på, hvordan netop det kan gøres, og hvilke muligheder der er i 3D-modeller. AF ASBJØRN CHRISTENSEN, NIRAS

Mere end fyrre deltagere var mødt op til arrangementet, som fandt sted i fællesområderne i NIRAS nye aktivitetsbaserede domicil på Ceres Allé 3 i Aarhus. Interesserede deltagere begyndte allerede inden velkomsten at bruge de VR-briller, som var lagt frem på cafébordene til brug i forlængelse af aftenens oplæg. Niels Verner Pedersen bød på vegne af Geoforums arrangementsudvalg Vest og NIRAS formelt velkommen i huset og præsenterede aftenens program, som bød på tre forskellige oplæg med et gennemgående tema omkring 3D-modeller og efterfølgende buffet. Oplæggene tog udgangspunkt i henholdsvis tilpasning af omfanget af modelleringen, dataindsamlingen og -behandlingen, og den efterfølgende brug og formidling af 3D-modellerne. Husk formålet! Uffe Gross fra NIRAS tog som den første oplægsholder ordet og præsenterede nogle af de 3Dmodeller, som NIRAS har lavet for forskellige kunder.

12

G E OFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 7

Uffe Gross pointerede vigtigheden af at have formålet for øje, når man som planlægger tænker 3D-modeller ind i sin arbejdsproces – specielt i forhold til brugerinddragelse og de omkostninger der er forbundet med at indsamle data. Fokus på sensorerne Søren Rolin præsenterede nogle af de projekter, han som drone-operatør i NIRAS har udført, for at give perspektiver på hvilke data-typer og –mængder, det nu er muligt at indsamle med droner. Selve dronen er ikke længere interessant, men er derimod en platform for de sensorer, som skal anvendes. Det er mere valget af sensorer og dermed data der, ifølge Søren Rolin, er afgørende. Datamængden og detaljegraden kan nemlig hurtigt overstige behovet, både i forhold til planlægningen og tilsynet med eksisterende anlæg. Brugerinddragelse med 3D-modeller Sanne Attermann fra Vejdirektoratet fremlagde nogle af erfaringerne og de fremadrettede planer,


som Vejdirektoratet fik ud af deres innovationsprojekter i 2016. Heriblandt en konkret 3D-model af Fjordforbindelsen Frederikssund over Roskilde Fjord, som skal bruges til at skabe bedre dialog og forståelse på borgermøder i forbindelse med projektet. Konklusionerne på projektet kunne hun dog denne aften ikke løfte sløret for, da der stadigvæk er flere borgermøder planlagt, blandt andet onsdag den 18. januar 2017 i Frederikssundhallerne, hvor den fremviste model skal stå sin endelige prøve. Efter de tre oplæg blev der serveret mad, og deltagerne havde her mulighed for at få sig en snak over bordene. Flere af deltagerne blev efterfølgende vist rundt i huset af Niels Verner Pedersen og fik ved selvsyn set det nye aktivitetsbaserede domicil.

Ny OGC-standard på LandInfra-området Siden begyndelsen af 2015 har man i OGC-regi arbejdet på en LandInfra standard, der angår infrastruktur og matrikulære/ejendomsretlige forhold. Og midt i december 2016 kunne OGC så annoncere, at man var klar med begrebsdefinitionerne på dette område. AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

Det lange seje træk med at definere begreberne i en kommende standard er ved vejs ende, og definitionerne er nu offentliggjort. Næste fase i processen er at kode begreberne til et sprog, som en computer forstår. Denne kodning er gennemført for infrastruktur-området, og et standardudkast er netop sendt i offentlig høring. Ifølge Erik Stubkjær, der er professor emeritus fra AAU, og med Geoforum har engageret sig i standardiseringsarbejdet på det matrikulære område, vil det højst sandsynligt blive i løbet af efteråret 2017, at man kan præsentere den ny InfraGML OGC-standard. ”Det væsentlige ved sådan et OGC-standardiseringsarbejde er, at man med standarder skaber sammenhæng mellem data og opgaver, og at man altså kan udveksle data mellem personer og på tværs af forskellige myndigheder og virksomheder, som hver især har deres egne systemer,” lyder det fra Erik Stubkjær. Denne sammenhæng, eller interoperabilitet, som man også kalder det, er en målsætning, der er bred global konsensus om. Og standarder hjælper netop til at nå dertil ved at opstille nogle krav til og specifikationer af, hvordan softwareudviklere skal aflevere deres produkter.

I en dansk sammenhæng vurderer Erik Stubkjær, at betydningen af denne nye standard vil vise sig i forskellige tempi afhængigt af, om det er infrastruktur-området eller det matrikulære område, det drejer sig om: ”Firmaer, som sælger opmålingsudstyr, vil introducere de nye standarder relativt hurtigt, vil jeg tro. Det er jo en markedsfordel at være ajour med de nye standarder, og firmaerne har jo engageret sig et par år for i fællesskab - inden for rammerne af OGC - at udvikle standarderne. På det matrikulære område vil det sikkert gå væsentligt langsommere. Bortset fra dem, som engagerer sig i selve projektet, så vil konsekvenserne måske først vise sig i Danmark efter fem års tid. Ting skal have lov til at modnes, for, som Lars Bodum i Perspektiv i december 2016 gør opmærksom på: ”Antallet af brugere af kommercielle GIS-programmer overstiger langt antallet af brugere af open source GIS-programmer såsom QGIS”… ”Endnu,” spår Erik Stubkjær. Få mere at vide om den nye OGC-standard: http://www.opengeospatial.org/pressroom/ pressreleases/2520

G E OFORUM • FE BRUAR 2017

13


Geodataprisen 2017 Så er det igen ved at være tid. For tredje år i træk skal Geodataprisen uddeles. Du kan stadig nå at være med i kampen om titel, ære og præmie. Men kun til og med 20. februar 2017 så skynd dig. Årets jury, som skal vurdere cases og kåre vinderne, består af: Peter Schack Madsen, chefkonsulent, Århus Kommune, juryformand Anne Marie Carstens, chefkonsulent, KL Pernille Kræmmergaard, digital vismand og professor, ITU Jens Lykke Brandt, IT-udvikler, Danmarks Radios databaseredaktion Du indsender din case, idé, løsning via www.brugstedet.dk. Her kan du også læse mere om prisen og kategorierne, og det er her, du kan følge planlægningen af kåringsfesten den 6. april 2017. Du tilmelder dig festlighederne på geoforum.dk/kurser-og-arrangementer. Vi glæder os til endnu et brag af en geodata-prisfest!

14

G E OFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 7


KOMMENTAR

”Vækst eller kaos?” – hvad vil præsidenten med Geoforum Under overskriften ”Vækst eller kaos?” kunne man i sidste nummer af GEOFORUM læse præsidentens leder. Hvis jeg har forstået præsidenten rigtigt, slår han til lyd for, at Geoforum skal have et nyt fokus på vækst og udvidelse. Gerne på bekostning af geo-delen. Argumentet er, at geodata ”bare” er en datatype ligesom alle andre typer af data. Så hvorfor kun fokusere på geodata? Præsidenten er af den opfattelse, at alle i dag har en bevidsthed om kort, og at der tilsyneladende ikke er brug for specialister, der beskæftiger sig med geodata eller laver kort. Jeg kommer til at tænke på chefen for det amerikanske patentkontor, Charles Duell, der i 1899 udtalte, at ”alt hvad der kan opfindes, er opfundet”. Nu, hvor man kan lave sine egne kort i et regneark, må missionen være fuldført. Jeg synes, det er trist, at præsidenten for Geoforum ikke har større ambitioner for den branche, han har sat sig i spidsen for, og som han skal repræsentere udadtil. Jeg arbejder selv i et af de firmaer, som præsidenten nævner i sin leder, som arbejder med

big data, machine learning og kunstig intelligens. Min oplevelse er imidlertid, at jeg næsten dagligt støder på situationer hvor geodata og geospatiale analyseog visualiseringsmetoder med fordel kan bruges i nye sammenhænge. Og det er ikke noget, big datafolkene lærer særlig meget om på universitetet. Efter min mening skal Geoforum bevare og udbygge den faglige dybde på det geospatiale fagområde og arbejde for, at ”geo” tænkes ind i samfundet. Dette er centralt for foreningen, og det fremgår meget tydeligt af foreningens vedtægter, at formålet er at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Det er ikke et selvstændigt formål at skabe vækst. Hverken præsidenten eller bestyrelsen kan i øvrigt ændre dette. Det kræver en vedtægtsændring ved afstemning på en generalforsamling. Tilbage står spørgsmålet, hvad præsidenten mon mener med sin overskrift ”Vækst eller kaos”? Står Geoforum vitterligt over for et valg mellem vækst på bekostning af geo-delen eller kaos. Jeg har svært ved at se, at det giver mening. Michael Israelson

SVAR Tak for dit indlæg. Det er dejligt, at lederen bliver læst og får skabt debat. Lederen er jo netop udtryk for en debat, som pågår i bestyrelsen. Jeg er repræsentant for det synspunkt, at vi skal arbejde tættere sammen med databranchen – sådan bredt forstået – og et sådant samarbejde vil kunne trække kræfter fra andre af foreningens aktiviteter. Omvendt kan det måske også skabe synergier og tilføre noget nyt. Men ting koster og tager tid. Jeg er helt bevidst om geo-fagligheden. Jeg skriver helt konkret det samme som du, at de to fagligheder kan berige hinanden.

Jeg ser et vækstperspektiv for foreningen, og modsætningen vækst eller kaos er naturligvis polemisk, men handler om, hvor vi skal være på aksen mellem ren geo eller data sammen med geo. Det drøfter bestyrelsen i disse dage som en del af arbejdsgrundlaget, og jeg forventer, at vi vil præsentere et oplæg herom om på generalforsamlingen. Winn Nielsen

G E OFORUM • FE BRUAR 2017

15


Nytårskur by night Det var en kold og mørk januaraften, da 30 nysgerrige GIS-folk drog til Odense for at høre om byens historiske og fremtidsvisionære transformation.

AF MONIKA METRAK, LIFA A/S

”Hold nu op, selv gående er det svært at komme igennem Odense med al den ombygning,” sagde en af deltagerne, der - til trods for at hun arbejder i byen - stadig var overrasket over det kaos, Odense var i. Og ligeså træls sådan en frustration måtte være, griber det netop fat i det, som Odense er i gang med. Odense er under transformation. Men det hele er jo startet et sted. Fra industri til boliger og erhvervsvirksomheder Østerbro/Østergadekvarteret, hvor denne byvandring starter, har gennem tiden været under stor udvikling. Kvarteret startede med at rumme et tungt industriområde med Rytterkasernen efterfulgt af perler af større fabrikker: Lastbilfabrikationen De Forenede Automobilfabrikker – Triangel, Nordisk Radiatorfabrik, N.H. Hein Trælasthandel, Kansas og Odense Vatfabrik. ”Enhver købstad med respekt for sig selv, skulle jo have en vatfabrik,” pointerer aftenens guide, landinspektør, Uffe Sørensen, fra LIFA, med et smil på læben. I dette kvarter og helt nøjagtigt på Matr.nr. 1ss, Åløkkegård Hgd., Odense, hvor LIFA i dag har til huse, lå der i 1952 et æggepakkeri ved navn Dansk Andels Æg-Eksport. ”I kælderen, hvor vi står, fandtes 30 store kalkvandskar, der tidligere blev brugt til at opbevare æg. Karrene kunne i alt rumme

3 mio. æg,” fortæller Uffe Sørensen, mens han med hænderne visualiserer opstillingen af karrene efterfulgt af anekdoten om, hvordan man med nedsænkning af æg i kalkvand kunne holde æggene friske vinteren over. Uffe Sørensen forsætter med at fortælle: ”Siden middelalderen er der intet, der kan måle sig med den forandring, der sker i Odense nu.” Og der kan være sandhed i denne bemærkning, for Odense, og ikke mindst Østerbro/Østergadekvarteret, er i fortsat rivende udvikling. Det 200.000 km² store område langs vejene Østergade og Østerbro i det centrale Odense omdannes til et fornyet bolig- og erhvervsområde i perioden 2016-2021. >>

16

G E OFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 7


Den grimme ælling voksede sig op til at blive en smuk svane Byvandringen tager os derefter igennem Rytterkasernen med en historie om, hvordan køerne for at komme til kvægtorvet måtte gå igennem husene. Denne tilladelse står i øvrigt muligvis stadig i servitutten for de nærliggende huse, får vi at vide.

tion, er noget af en udfordring. Fra at være et fattigkvarter er H.C. Andersens kvarter nu et eftertragtet boligkvarter bestående af små farvede byhuse med rosenbed voksende langs husmurene.

Turen går videre til den indre bymidte, hvor H. C. Andersen og kirkerne præger bybilledet, og fortsætter til Odenses berygtede ”hul i jorden”, som indslaget også bliver kaldt i programmet. Hullet skal i fremtiden blive den helt nye bilfrie bydel i Odense centrum. Dette er blot én af de forandringer, der skal ske i Odense.

Midt i ”hullet” beskriver Uffe Sørensen Odenses tidligere syv byporte og peger på en blå container, hvis eneste funktion er at lade gående passere byggerodet over Thomas B. Thriges Gade og ind til gågaden. Med en skærende grimasse siger Uffe Sørensen: ”Dette må være den sidste byport eller genopstående byport,” hvortil gruppen griner.

Uffe Sørensen punktlister en række projekter, herunder byggeriet af ODEON, hvor forventningen er, at den skal blive blandt det største koncert-, møde- og konferencested i Odense. ODEON vil blive betegnet som ’Det levende hus’ og skal huse Syddansk Musikkonservatorium, Skuespillerskolen Odense, Odense Teater, detailhandel og ungdomsboliger under ét tag. Men det kan vise sig sværere end regnet med at indfri de høje ambitioner: At skulle bygge et fleretagers hus samtidigt med en toetagers kælder midt inde i Odenses pulsåre uden at ødelægge atmosfæren og gadebilledet af Odenses smukke H.C. Andersens kvarter, hvis eksistens og ry også har været under transforma-

Efter et lille ophold, hvor LIFA havde sørget for varm gløgg til gruppen, og en opgave om, hvem statuen foran Odense Slot forestiller, og hvad personen har i hånden, traver flokken videre op igennem gågaden, Vestergade, hvor vi hører fortællingen om Vintapperstræde, Flakhaven og Odenses ældste handelsgade Nedergade.

Et andet projekt for byen er ”genopfindelsen af sporvognen”- letbanen, som forventes færdig i 2020.

Fra at være en stor dansk by er Odense ved at forvandle sig til en dansk storby. Nogle ville måske lidt kækt sige, at Odense har kastet sig ud i en stor mundfuld, men i dette muntre selskab er det akkurat, hvad næste stop er. Byvandringen slutter nemlig med en lækker middag i varmere omgivelser.

Om Odense og transformationen: • Byen investerer 52 milliarder i byudvikling • 200.000 indbyggere (+2000 pa.) bor der i dag i Odense • I årene 2016-2025 skal der bygges ca. 10.000 nye boliger og i samme periode forventer man cirka 10.000 nye arbejdspladser i byen

Fotos: Anders Møller Jørgensen og Mette Borg.

G E OFORUM • FE BRUAR 2017

17


MØDEKALENDER DATO

EMNE

22.-23. feb.

Kursus i WebGIS – i teori og praksis København

9. mar.

STED

Copernicus workshop

Aarhus

22. mar.

Databeskyttelsesforordningen - hvad betyder det for mig?

Odense

22. mar.

Virksomhedsbesøg hos Helicopter Karup Wing Karup og DMIs Vejrtjeneste

6. april

Geoforums generalforsamling

København

6. april

Geodataprisen 2017

København

Workshop: Op i punktskyen

Vejle

Nordic Conference on Geodemographics

København

20. april 22.-23. maj

20. april

8.-10. nov.

18

Workshop: Bedre beslutningsgrundlag med BIG DATA

København

Kortdage 2017

Aalborg

G EO F O RU M • F EBRU AR 2017


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Kursus i WebGIS – i teori og praksis

KOMPETENCE

Ons-tors. den 22.-23. februar kl. 09:00 - 17:30 Kurset tager afsæt i OSGeo’s (Open Source Geospatial Foundation) univers af Open Source WebGIS komponenter. Baseret på en kobling af en PostGIS database med Geoserver til udstilling af services,

og Openlayers som Web klient, vil kursusdeltagerne opbygge deres eget WebGIS setup, der inkluderer både lagring, servicering og browserbaseret visning af geografiske data.

Sted Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Copernicus workshop

GEOFORUM

Torsdag den 9. marts kl. 09:30 - 18:00 Copernicus er EU’s jordobservationsprogram. Netop nu øger Copernicus både mængden, kvaliteten og leveringstiden af frit tilgængeligt data om jorden. De mange nye data kommer fra satellitter og utallige målestationer til lands, til vands og i luften. EU kommissionen ønsker, at alle

så hurtigt som muligt lærer at udnytte de nye muligheder i Copernicus. Derfor invitereres myndigheder, virksomheder, forskere og studerende til workshop på Hotel Scandic City i Århus den 9. marts 2016.

med egne øjne fra satellit-højde, ESA astronaut Andreas Mogensen.

Workshoppen indledes af den eneste dansker, der har set Jorden

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Sted Scandic Aarhus City Østergade 10 8000 Aarhus C

Databeskyttelsesforordningen – hvad betyder det for mig?

KOMPETENCE

Onsdag den 22.marts kl. 09:00 - 15:30 Danske virksomheder og offentlige myndigheder har et lille års tid til at indføre de nødvendige procedure, som skal sikre overholdelse af kravene i den databeskyttelsesforord-

ning, som EU har vedtaget. Senest den 25. maj 2018 skal forordningen nemlig være implementeret i alle medlemslandene.

Sted Cortex Park Vidensbyen Odense M Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

GEOFORUM • FEBRUAR 2017

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Innovationsprojekter med brug af IoT-løsninger I Atkins kigger vi på nye og smarte måder at anvende IoT til lokale trafik- og anlægsprojekter. Fx arbejder vi på et pilotprojekt, hvor vi kombinerer brug af IoT-enheder, asset management-system og værktøjer til kognitive analyser af trafikale scenarier. Formålet er at se mulighederne og potentialet i automatiske vedligeholdelsesprocesser. I projektet kommunikerer IoT-enheden via det nye nationale netværk, SIGFOX, med en specialudviklet backend, der tager imod og lagrer de indkomne data. Asset management-systemet analyserer events og reagerer tilsvarende. Dette kan være en alarm med angivelse af hændelsen, markering af det berørte sted, en notits om hændelsen eller en arbejdsordre for korrigerende handling. Alle data og hændelser sammenstilles med andre relevante data (vejret, tidspunktet på døgnet, trafikbelastningen osv.) for analyse af fx tendenser. Projektet er baseret på IBM´s Maximo og Watson, det er etableret i Cloud’en. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere.

Skråfoto af Danmark fra luften Efter flere års pause genoptager vi fotografering med skråfotos fra luften og indleder med at være del i SDFE’s ambitiøse skråfotoprojekt for hele Danmark i 2017. Projektet skal blandt andet være med til at forbedre grundlaget for det nye ejendomsvurderingsssystem og resultere i højt opløselige skrå- og lodfotos for hele landet, og COWI skal udføre 20 % af opgaven. Til udførelse af dette projekt af har vi investeret i et nyt skråfotosystem fra Leica, RCD30, som er et helt nyt mellemformat kamerasystem med egenskaber, som ellers kun findes i store og meget dyre storformatkamerasystemer. Vi udvider dermed COWIs palette af flybårne sensorer, så vi dækker normal fotogrammetrisk fotografering, skråfotografering, laserscanning og termografisk fotografering. Kontaktperson: Henning Andersen Telefon: 5640 4873 Email: hna@cowi.com Hjemmeside: www.cowi.dk

Kontaktperson: Jan Jørgensen Telefon: 52519110 Email: jan.joergensen@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

GEOGRAF Mobile GIS ”GMGIS”

GeoSite / GIS4Mobile

GMGIS er en ægte Offline app, som kan anvendes til alle typer registreringer samt visning af alle ønskede data på et Ortofoto.

Amazon som data storage I GeoSite har vi nu godt kendskab til amazon web services, så vi kan tilbyde kunderne hjælp til at oprette og konfigurere en server til GIS-data. Det kan være med PostGIS eller MSSql.

Nem opsætning og 100% integration med MapInfo. Ønskede lag/data kan nemt slås til og fra. Registreringsmodul opretter nye objekter og vedligeholder eksisterende data. Tegnemodul til simpel indberetning og skilteplaner. Tracking modul. Nu klar til Android og IOS, Tablets og Smartphones. Få en demonstration eller prøv den i 30 dage. Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 48 16 67 07 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

Opdatering af BBR, FOT og andre I GeoSite har vi bred erfaring med opdatering af BBR og GeoDanmark Data, så kontakt olh@geosite.dk hvis du har den slags behov. Auto synkronisering af GIS og FOT Nogle kommuner, blandt andet Københavns Kommune, benytter nu FOTSync/FOTAjour til en automatiseret daglig synkronisering mellem FOT og deres egne GIS-data. GIS4Mobile I GIS4Mobile har vi nu gode skabeloner til en lang række opgaver, fx træinspektion, trafiksikkerhedsinspektion og mange andre. Vil I prøve GIS4Mobile gratis i 3 måneder? Kontakt olh@gis4mobile.com. GIS4Mobile er klar til at vise nye ortofotos med matrikelskel og vejnavne fra kortforsyningen. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40916223 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.geosite.dk

20

G E OFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 7


Informi GIS bliver til GEOINFO Efter et par udviklende år med ejerskifte, ny ledelse, gennemarbejdning af værdier, vision og mission, en ny strategisk målsætning, frasalg af en del af virksomheden, etablering af en ny projektafdeling og ansættelse af mange nye kollegaer, finder vi, at det er rette tid at skifte navn og derved markere, at vi på mange måder er et nyt firma. Med det nye navn signalerer vi kernen i vores forretning: At skabe værdi ved kombinationen af geografi og information. Navnet lægger sig desuden op af vores norske ejere Geogroup og søsterselskab Geodata. Geogroup + Informi GIS = GEOINFO Vi vil fortsat levere markedets bedste løsninger til geografisk analyse, visualisering og optimering baseret på Esris teknologi og er godt på vej mod fremtidens SmartGIS. Navneskiftet betyder, at vi er i gang med at ændre alt fra visitkort til hjemmeside, og der vil være en overgangsperiode, hvor du vil støde på vores gamle navn. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde – fremover under navnet Geoinfo.

Gratis webinar: Hvad kan vi bruge Augmented Reality til? Der bliver snakket meget om Augmented Reality, AR og de muligheder, teknologien repræsenterer for os i GIS-branchen. Vores kolleger fra Hexagon i Tjekkiet har netop afsluttet et 3 år langt EU-sponsoreret SmartCity-projekt, hvor de har set AR grundigt efter i sømmene og vurderet, hvor langt vi er fra at kunne bruge AR til at skabe værdi i vores arbejde. Venter det store gennembrud lige rundt om hjørnet, eller skal vi lægge en dæmper på forventningerne? Vi har inviteret vores tjekkiske kollega Roman Szturc til at dele konklusionerne fra projektet med os på et live webinar d. 23. februar kl. 9.30. Webinaret vil være på engelsk. Hvis du også vil blive klogere på perspektiverne for AR i GIS-sammenhæng, vil vi opfordre dig til at deltage på dagen, hvor du også har mulighed for at stille spørgsmål. Alle tilmeldte får dog tilsendt en optagelse af webinaret bagefter, også selvom man ikke kunne være med live. Læs mere og tilmeld dig på go.hexagonsi.com/AR

Kontaktperson: Rune Homann Telefon: 39965900 Email: runeh@geoinfo.dk Hjemmeside: www.GEOINFO.dk

Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.Hexagon SafetyInfrastructure.com

KMD Cognito Catalog

Energimærker til alle LOIS kunder

Den 19. december 2016 udkom der en ny release af KMD Cognito Catalog. Tjek den ud på cognitocatalog.kmd.dk, hvor du ligeledes under ”om Cognito” finder en vejledning, og under afsnittet FAQ får du desuden et hurtigt indblik i, hvordan du anvender KMD Cognito Catalog. Webinar den 6., 7. eller 8. marts 2017 kl. 10-11 Tre dage i marts måned afholdes et webinar, hvor du har mulighed for at få indsigt i, hvordan man nemt og hurtigt kan lave udtræk af fx • Hvor mange til- og fraflyttere har der været i en bestemt periode i din kommune? • Hvor bor de ældre borgere over 85 år? • Hvilke bygninger står tomme, og hvor længe har de stået tomme? • Hvilke bygninger ejer kommunen? Birgitte Jensen demoer webløsningen KMD Cognito Access. Det er en løsning, der er udviklet med henblik på at få nem adgang til de mange data, der ligger i KMD Cognito databaserne. Samtidig er det en mulighed for, at dele data på kryds og tværs i din organisation. Tilmelding skal ske til bse@kmd.dk Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 2731 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside:

LIFA har udvidet LOIS-databasen med Energistyrelsens energimærker – helt gratis. Vi sørger for, at disse fremover opdateres dagligt. Har du behov for mere viden om ejendoms- og geodata, kan du kontakte os, ligesom vi gerne vil hjælpe med at få de nye data i spil i din lokale løsning. Software temadag den 2. marts 2017 i Odense LIFA og Bentley starter året med at invitere til Software Temadag. Her vil vi bl.a. komme ind på forskellige emner som OpenRoads, OpenBridge, ConceptStation, 3D print. Der vil være fokus på punktskyer og produkter til udarbejdelse af visualiseringer og vektoriseringer, samt hvordan 3D model kan dannes ud fra foto. Formålet med temadagen er at vise dig de mange redskaber, der kan være med til at dygtiggøre dig i dine arbejdsopgaver. Kontaktperson: Jan Thinglev Olsen Telefon: 63136800 Email: jto@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

G E OFORUM • FE BRUAR 2017

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Niras vinder kontrakt med Skat om BBR-geokodning

GeoDanmark Systemunderstøttelse

NIRAS har vundet opgaven med at skabe en komplet geokodning af alle de 4,4 millioner danske bygninger, der i dag findes i BBR-registret. Baggrunden for udbuddet er, at SKAT ønsker en bedre og mere ensartet geokodning bl.a. til brug for ejendomsvurderinger.

GeoDanmark-data er grundlaget i mange af Geoforums medlemmers daglige arbejde. I Septima er vi derfor både stolte og glade for, at GeoDanmark har valgt KMD og Septima til udviklingen af den nye GeoDanmark-systemunderstøttelse. Systemet indeholder en database med tilhørende snitflader, der skal afløse det nuværende FOT2007system, samt en ny og brugervenlig webbaseret brugergrænseflade til vedligehold af GeoDanmarks objekter. I det nye system vil det også være muligt at arbejde med offline-redigering af data. Systemet vil blive bygget til at understøtte løbende sagsorienteret ajourføring.

Opgaven består i at forbedre geokodningen af BBR-bygninger i kommuner i hele landet. NIRAS` skal dels hjælpe med, at samtlige kommuners geokodning lever op til en minimumsstandard, dels hjælpe med at kvaliteten på landsplan generelt hæves. Geokodningen går kort fortalt ud på at skabe en 1:1-forbindelse mellem bygninger i BBR og de tilsvarende bygninger i GeoDanmarks kortdata. Opgaven bygger på NIRAS solide erfaringer med geokodning. Konkret løser NIRAS opgaven ved at bruge egne specialudviklede værktøjer baseret på QGIS og en række forskellige datakilder. Opgaven er delt op i fem hovedleverancer, der begynder med geokodning i en række midtjyske kommuner. Projektets kontraktværdi er 10 millioner kr. og skal være afsluttet medio 2018. Kontaktperson: Jesper Rye Rasmussen Telefon: 23991488 Email: jrra@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

Spatial Suite i ”stormvejr” Vindstød med orkanstyrke, vandstigninger og stormflod er tre ord, mange har hørt den seneste tid. Skal du trække i gummistøvlerne og ud med sandsække næste gang, eller kan du gå tørskoet i seng ?

Septimas store erfaring med udvikling af brugervenlige geodatabaserede it-løsninger vil naturligvis blive inddraget i arbejdet, ligesom vores viden om GeoDanmark-specifikationerne bliver bragt i spil. GeoDanmark-data er en del af Grunddataprogrammet. Projektet forventes gennemført i løbet af 2018. Det nye system bygges som en public cloud-baseret løsning på Microsofts Azure-platform. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

NORDISK GEODEMOGRAFIKONFERENCE I KØBENHAVN GI Norden, ULI Geoforum og Geoforum Danmark er gået sammen om en forårskonference med geo-demografi i fokus.

Frygter du oversvømmelse i dit område, kan du altid få et praj om, hvor stor risikoen egentlig er. Klik dig - via artiklen http://www.dr.dk/ nyheder/indland/her-kan-du-tjekke-risikoen-oversvoemmelser-af-dithus - ind på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (SVANA) hjemmeside og prøv beregneren, som Sweco har udviklet med vores WEBGIS-software, Spatial Suite. Spatial Suite bliver i øvrigt brugt til en lang række forskellige løsninger af mere 40 danske kommuner, statslige styrelser, private virksomheder med flere.

Geografiske og demografiske data i samspil er et stærkt og centralt værktøj i en række forskellige analysesammenhænge for både offentlige og private aktører.

Kontaktperson: oleurupmogensen@sweco.dk Telefon: 53721065 Email: Oleurup.mogensen@sweco.dk Hjemmeside: http://www.sweco.dk/vi-tilbyder/cases/gisit/spatial-suite/

Konferencen henvender sig til planlæggere, analytikere, forskere og andre med interesse for brugen af og potentialet i geo-demografi i både offentlig forvaltning, i samspillet mellem offentlig og privat, privat til privat og i forskningsprojekter.

Konferencen sætter derfor fokus på videndeling af erfaringer med brugen af geodemografi på tværs af sektorer og landegrænser.

Tilmeld dig konferencen her: www.geoforum.dk/geodemographics

22

G E OFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 7


DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO OG GADEFOTO 2016 COWI udbygger fotodokumentationen af Danmark og fotograferer i 2016 hele landet, både fra luften og fra gadeniveau. Vi leverer dermed et aktuelt og historisk detaljeret øjebliksbillede af Danmark, der giver det optimale grundlag for planlægning og projektering og sikrer grundlaget for hurtig og effektiv sagsbehandling. Danmarks Digitale Ortofoto 2016 er et detaljeret sommerortofoto i 12½ cm opløsning over landområder samt fjorde og kystnære område. DDO® 2016 leveres i traditionel farveudgave (RGB) og i farveinfrarød udgave (CIR). Danmarks Digitale Gadefoto 2016 er en landsdækkende billedsamling med mere end 15 mio. 360° panoramabilleder, der optaget fra i alt 102.000 km vejstrækning med et billede for hver 7 m.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


INDKALDELSE TIL GEOFORUMS GENERALFORSAMLING Du indkaldes hermed til generalforsamling i overensstemmelse med Geoforums vedtægter. Generalforsamlingen bliver afholdt i forbindelse med uddelingen af Geodataprisen: 6. april 2017 kl. 15.00 i Ingeniørforeningens Hus, Kalvebod Brygge 31, 1560 Kbh V. Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, er det meget velkomment. Jf. vedtægterne skal forslag fra medlemmerne være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen og fremsatte forslag vil kunne ses på hjemmesiden: www.geoforum.dk/generalforsamling senest 3 uger inden generalforsamlingen. Vel mødt!

Geoforum 181 - Februar  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you