Page 1

Mødestedet for geografisk information • November 2016 • Nr. 178

Mød årets hovedtalere på Kortdage side 12-13


KORT NYT Fælles forsyningsdata Hvad kan forsyningssektoren, når den går sammen og deler data på tværs? Dette spørgsmål er med den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi blevet endnu mere presserende at finde gode svar og løsninger på, og derfor vil det være fokus for en hel workhop på Kortdage 2016. Vi lægger op til diskussion og har inviteret repræsentanter fra forsyning, fra rådgivning og fra det offentlige, der kan

Nyt job til Winn Nielsen

give et bud på, hvor og hvordan de ser udfordringerne.

Geoforums præsident, Winn Nielsen, skifter fra 1. november sin nuværende stilling som Enhedschef for Bydata i Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning ud med en stilling som projektchef i SKAT. Han fortsætter trods jobskiftet som præsident i Geoforum.

Nye kræfter i Kompetenceudvalget Tre nye ansigter er nu at finde i kompetenceudvalget. Morten Winther Fulgsang fra Sweco, Martin Rudbæk Jepsen, Københavns Universitet, og Kristian Keller, COWI, sidder nu med rundt om bordet, når Geoforums workshops skal defineres og planlægges. Velkommen til. Velkomsten bety-

Kamp om at blive vinder af årets gymnasiekonkurrence Mere end 100 plakater fra gymnasieelever i hele landet dyster om at blive årets bedste løsning af opgaven om Grønland. Der ligger et stort stykke arbejde for bedømmelsesudvalget i at finde de tre plakater, der skal præsenteres for og overbevise kortdagsdeltagerne om, at det netop er deres opgave, der skal løbe af med sejren og de 10.000 kroner til deres klasse.

der samtidig et farvel til Bjarne Fog, Københavns Universitet, Dorte Rejkjær, SDFE, og Christina Foldager, Adaptare.dk, der alle er trådt ud af udvalget efter at have været med til for alvor at få redefineret, kvalitetssikret og stablet et kursuskatalog på benene.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk

Forside Efterår Colorbox.dk

Kommende numre Deadline Nr. 179 14. nov. 2016 Nr. 180 5. dec. 2016

Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.600

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Det er sammen, vi skal drive data AF ULLA KRONBORG MAZZOLI, BESTYRELSESMEDLEM

Datadrevet økonomi, - innovation, -samfund, -offentlig sektor, -PR. Ja, datadrevet hvad-som-helst. Vi hører det hele tiden, og data er blevet ”det nye sort”.

eksempel med initiativer som Smart Citypartnerskab, Gode data og effektiv Datadeling og Cloud computing i den offentlige sektor.

Nu er data jo ikke et nyt fænomen – og da slet ikke i vores branche. Det nye er mængden og hastigheden.

Der er potentiale i et tæt samarbejde mellem universiteter, forskningsinstitutioner, den offentlige sektor og private partnere – særligt de små og mellemstore virksomheder, SMV’er.

Med EU Kommissionens ord er vi på vej hen imod en blomstrende datadreven økonomi – hvis vi vel og mærke vil det. Mulighederne er legio og forventningerne skyhøje. Men på trods af at digitaliseringen har bidt sig fast i EU, og at der er flere data til rådighed nu end nogensinde, så halter EU bagefter for eksempel USA, når vi taler om at realisere potentialet af ”det datadrevne”. Årsagerne er flere, men Kommissionen peger særligt på to områder; utilstrækkelig finansiering af forskning og innovation på dataområdet og mangel på dataeksperter, der kan omsætte de teknologiske fremskridt til konkrete forretningsmuligheder. Hvor står Danmark så på dette område? Det korte svar er: Godt. Og det lidt længere: Der skal fortsat arbejdes på at få høstet værdierne og på at få sat gang i den innovation, der skal bære igennem. En af de væsentligste forudsætninger for, at det kan ske, er adgang til datasæt og støttestrukturer, der er pålidelige, interoperable og af høj kvalitet. Her er vi vist meget godt med i Danmark, ikke mindst med frie Grunddata og datafordeleren. Også i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi lægges konkrete spor til et mere datadrevet samfund for

Både OECD og EU Kommissionen forventer, at bedre brug af data kan lede til betragtelig værdiskabelse på tværs af sektorerne. Geoforum vil gerne bidrage til, at denne værdi realiseres. Det geofaglige domæne har noget at komme med – ud over at alt jo sker ”et sted”, og den geografiske komponent derfor, næsten altid er væsentlig, så har vi erfaring med datamangement, standardisering, digital infrastruktur og distribution af store datamængder. Geoforum vil gerne være katalysator og facilitator for et øget samspil mellem forskningen, offentlige og private aktører for eksempel via foreningens mange netværk. Vi vil gerne sætte kompetenceopbygning på den politiske dagsorden. Og, måske er tiden moden til at overveje etablering af et geodatavæksthus, hvor SMV´er, forskere, studerende, applikationsudviklere med flere let kan tilgå geodata og få råd og vejledning om anvendelse og forretningsmuligheder? Dette års Kortdage vil også have fokus på ”det datadrevne” – så glæd jer.

Kort Nyt

2

Hovedtalerne på Kortdage 2016

12

Leder

3

Mødekalenderen

14

Ny dataportal på vej

4

Udpluk af arrangementer

15

Nyt fra virksomhederne

16

Fremtiden er GIS

10


NY DATAPORTAL PÅ VEJ Geo Fyn ønsker at udstille data, så der skabes optimal samfundsmæssig nytte af kommunernes data. For at realisere dette er Geo Fyns Dataportal ved at blive etableret. Målet er, at der skabes nye spændende og værdiskabende services og løsninger. “The coolest thing to do with your data will be thought of by someone else”

AF JESPER GAARDBOE JENSEN, GEO FYN.

Vi hører og læser om det overalt: I radioen, fagblade og aviser, at data er digitaliseringens råstof. Offentlige data rummer et stort potentiale med mulighed for at give borgerne bedre service og virksomhederne gode vilkår for at skabe nye innovative produkter, som kan bidrage til både økonomisk vækst og bedre konkurrenceevne. Geo Fyn, et selskab ejet af de fynske kommuner, ønsker med sin strategi 2015-2018 at understøtte brugen af data ved at ”udstille data til borgere, uddannelsessteder, myndigheder og virksomheder, så der skabes optimal samfundsmæssig nytte af ejerkommunernes data.” For at realisere dette er Geo Fyns Dataportal ved at blive etableret. Platformen – fra webkort til dataportal Et resultat af dette har været at udvide Geo Fyns eksisterende web-kort med en dataportal, så det ikke kun er muligt at udstille data som kort/på kort, men også at udstille rådata via web-services, for eksempel som GeoJSON, der foretrækkes af web- og appudviklere. Geo Fyns web-kort med mulighed for at se kort og dataportalen som giver virksomheder og andre mulighed for at trække rådata ud til brug i egne løsninger. Den valgte platform er MapCentia GC2. Den giver mulighed for datalagring, -administration og udstilling af data via kort og en række services

4

G EOFOR U M • N OV EMBER 2016

Geo Fyns web-kort med mulighed for at se kort og dataportalen som giver blandt andre virksomheder mulighed for at søge på og trække rådata til brug i egne løsninger.

samt søgninger i en dataportal baseret på CKAN, som anvendes af en række andre Open Data initiativer i Danmark. Det gælder for eksempel Open Data Aarhus, Open Data København, Odense Dataplatform og Open Data DK. Geo Fyn har finansieret en tæt integration mellem MapCentia GC2 og CKAN, så dobbeltarbejde undgås. Integrationen mellem GC2 og CKAN har mange fordele – metadata skal kun indtastes én gang, data skal ikke kopieres mellem systemer, og oplysninger om antal objekter og tidspunkt for seneste ajourføring bliver automatisk ajourført. Alt sammen for at undgå en stor driftsopgave som ellers kan bremse de gode intentioner. Driften og ajourføringen må ikke blive en flaskehals. >>


PLANLÆGNING MED NYE BRILLER


Figuren fra McKinsey Global Institute viser, at der er et kæmpe datapotentiale i det offentlige, men også at der er udfordringer med at få skabt en datakultur.

Der er nemlig en alvor indbygget i at gå fra et web-kort til en dataportal, der udstiller for eksempel legeplads-data til en virksomhed, som ønsker at lave en oplevelses-app. Skulle dataportalen være nede eller ikke vise ajourførte data om legepladserne, kan det være forretningskritisk.

tematiseret efter antal etager baseret på BBR oplysninger, jordstykker tematiseret efter ejerforhold baseret på ESR oplysninger samt kort og grafer, der viser udviklingen i antallet af virksomheder baseret på CVR. Til dette er der lavet en aftale med LIFA A/S om en løbende leverance af grunddata.

Berigede data kan løse mangel på datakultur Netop ajourførte data kan være en udfordring. Kommunerne (og alle andre?) har i dag ikke en datakultur, hvor de ansatte har fokus på vigtigheden af at ajourføre data løbende. I stillingsopslaget for parkforvalteren, der er ansvarlig for kommunens legepladser, står der ikke ”samtidig skal du være en dataprenør, det vil sige løbende ajourføre og udstille legepladsdata til borgere og virksomheder”. Den datadrevne kommune er en stor organisatorisk og ledelsesmæssig opgave, som kommer til at tage år.

Ligeledes er der lavet en aftale med Viamap på berigede datasæt/oplande, som viser, hvor langt man kan komme på 3-30 minutter som gående, cyklende, bilist eller bruger af offentlig transport fra togstationer og skoler. Ved hjælp af disse kan for eksempel trafikplanlæggeren eller børne- og ungekonsulenten se, om områder er ”dårligt” betjent af offentlig transport og skoler.

Figuren fra McKinsey Global Institute viser, at der er et kæmpe data-potentiale i det offentlige, men også at der er udfordringer med at få skabt en datakultur. Allerede i 2011 konkluderede McKinsey Global Institute, at der er et kæmpe data-potentiale i det offentlige, men også store udfordringer med kulturen. Geo Fyn har derfor valgt at starte med at udstille automatisk berigede data, hvor ajourføringsopgaven er sat i system, og der er afsat ressourcer til opgaven i kommunerne for eksempel indenfor BBR-området, hvor der er registeransvarlige. Ideen er ikke at udstille rådata fra de eksisterende datakilder som GeoDanmark, Kortforsyningen og Datafordeleren, hvor der allerede er eksisterende web-services. I stedet vil der blive udstillet berigede datasæt, for eksempel GeoDanmark-bygninger 6

G EOFOR U M • N OV EMBER 2016

Geo Fyn tror på, at de berigede datasæt vil kunne effektivisere opgaveløsningen, understøtte trafik- og byplanlægningen samt give flere evidensbaserede beslutninger i ejerkommunerne – gøre dem datadrevne. Think big, act small, fail fast, learn rapidly Udstillingen af Geo Fyns ejerkommuners data kan være en meget stor og uoverskuelig opgave. Skal alle datasæt udstilles? Hvad er ambitionen med hensyn til datakvalitet og -aktualitet? Hvordan får vi markedsført portalen? Geo Fyn har med MapCentia GC2 valgt en meget skalerbar platform, som er velegnet til meget store datamængder. Der er altså de tekniske muligheder for at starte stort. Det vil dog ikke være fremgangsmåden. Geo Fyn har valgt at starte med nogle få målgrupper blandt andet trafik- og byplanlæggerne, ledelsen samt udvalgte virksomheder. >>


IT TIL BY OG LAND

Vi leverer IT-understøttelse til udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske omgivelser


Kortet viser, hvor langt man kan komme fra Odense på 5, 10, 15, 20, 25 og 30 minutter.

Der er en dialog i gang med flere af målgrupperne, og datasæt vil blive udstillet og trykprøvet ved at monitorere, hvor meget de enkelte datasæt bliver brugt. På den måde kan Geo Fyn danne sig et indtryk af, hvad der virker eller ikke virker og agere på baggrund af disse erfaringer. Sideløbende vil der – inspireret af initiativerne ”Stjæl fra din nabo” i GeoMidt- og ”Data Camp” i GeoSjælland blive afholdt en workshop med GIS/geodata-medarbejderne i ejerkommunerne, hvor gode ideer, programmeringskode og database-views vil blive udvekslet. Målet er at få det implementeret på Geo Fyns Dataportal, hvor det kan deles med alle. Open Data DK Geo Fyn er netop blevet partner på Open Data DK, en forening der har til formål at samle og udstille datasæt fra hele Danmark på én landsdækkende portal – og vil, som datasæt bliver implementeret, dele disse på opendata.dk, hvilket er muligt, da den teknologiske løsning er den sammen - CKAN. Af partnerskabsaftalen fremgår det, at Geo Fyn skal arrangere Open Data arrangementer. Arbejdet er i gang, og arrangementerne vil blive inspireret af lignende initiativer i Open Data Aarhus og Odense Dataplatform, hvor der er arbejdet med konceptudvikling med åbne data, data-markedspladser og hackathons.

8

G EOFOR U M • N OV EMBER 2016

Målet er i samarbejde med virksomhederne at skabe nye produkter gennem kreativ brug af offentlige data. Som stifteren af Open Knowledge, Rufus Pollock, siger: “The coolest thing to do with your data will be thought of by someone else”. Om Geo Fyn Geo Fyn er et selskab ejet af 10 fynske kommuner og 1 af de 6 kommunale geodatasamarbejder, samlet under FOSAKO. Geo Fyns strategi 2015-2018: MISSION Geo Fyn skal koordinere, udvikle og levere geodata- og IT løsninger til ejerkommunerne og bidrage med overblikket i forbindelse med de fælleskommunale og –offentlige initiativer. VISION Geo Fyn vil være det fælles brændpunkt i den strategiske brug af (geo)data på tværs af sektorerne i kommunerne og udstille data til gavn for borgere, andre myndigheder og virksomheder, så der skabes optimal samfundsmæssig nytte af kommunernes data. Se mere på: www.geofyn.dk


WEBINAR: BUSINESS INTELLIGENCE

BLIV DUS MED DINE DATA - OPTIMER DIT BESLUTNINGSGRUNDLAG

22. november kl. 9.30 - 10.15

Tilmelding: go.hexagonsi.com/BI

GRATIS

Med udgangspunkt i socio-økonomiske data fra København og driftsdata fra grønne områder viser vi, hvordan du kan bruge Business Intelligence og GIS-løsninger til at træffe bedre beslutninger. Vi får adgang til stadig større mængder data. Med den rette behandling kan de udgøre et solidt beslutningsgrundlag. På dette gratis webinar sætter vi fokus på, hvordan du kan tage udfordringen op i dit eget arbejde.


Vil du også med? Du tilmelder dig Geoforums arrangementer på hjemmesiden www.geoforum.dk/kurserogarrangementer Det er gratis at deltage i gå-hjem møderne.

Fremtiden er GIS Hvordan ser fremtiden ud, når man tager GIS-briller på? To eksperter fra geodata-branchen gav hver deres bud ved et gå-hjem arrangement på Københavns Universitet, som Geoforum stod bag. RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM OG MIE WINSTRUP, SEPTIMA

25 nysgerrige Geoforum-medlemmer sad med foran krystalkuglen, da Thomas Balstrøm fra Institut for Geovidenskab og Naturressourcer ved Københavns Universitet og Sik Cambon Jensen fra KMD kom med deres forudsigelser af, hvad fremtiden rummer af muligheder og potentialer for og med GI(S). Med udgangspunkt i FN‘s rapport fra foråret gennemgik Thomas Balstrøm FN‘s bud på, hvad der kommer til at få betydning de næste 5 til 10 år. Sik Cambon Jensen tog udgangspunkt i det engelske firma Gartners analyse af, hvilke teknologier der er på vej frem og sammenlignede disse med deres analyse af teknologier fra 2009. Ud fra deres analyse blev det i dialog med deltagerne diskuteret, hvilke GIS-teknologier der har haft betydning, og hvilke der vil få betydning. IoT, Internet of things, er en af de globale trends, som begge eksperter i deres oplæg nævnte som én, der får afgørende betydning i fremtiden. Ifølge Thomas Balstrøm har det blandt andet sin årsag i en større urbanisering: ” Internet of Things og ’Smart’-teknologi vil vinde stort indpas og blive et vigtigt satsningspunkt med henblik på at effektivisere arbejdsgange og sikre en bæredygtig udvikling”. Derudover bliver Big data, kunstig intelligens og robotteknologi, kombinationen af forskellige

10

G EOFOR U M • N OV EMBER 2016

datatyper og realtime data nogle af de ting, fremtiden bringer med sig, vurderer Balstrøm og Cambon Jensen. Og så selvfølgelig droner. Det er et område, som vil vinde stort indpas. Sik Cambon Jensen nævnte det i relation til militærindustrien, hvor droner allerede nu – og har været i en årrække – er et anvendt værktøj. Thomas Balstrøm tilføjede hertil i sit oplæg en øget brug af droner i forbindelse med ”automatisk klassifikation af billeder”. Sik introducerede Kardashev skala, der er en metode til at bestemme en civilisations niveau af teknologisk styrke baseret på, hvor meget energi der er tilgængeligt. I dialog med deltagerne blev det ud fra denne skala bestemt, hvor langt fremme inden for GIS vi på nuværende tidspunkt er, og hvordan GIS-fremtiden vil se ud, hvis vi er længere oppe på denne skala. Hvad fremtiden konkret bringer – og hvordan geodata konkret bliver bragt i spil, kan vi kun spå om. Men sikkert er det, at geodata også til den tid vil være et vigtigt værktøj. Arrangementet i København den 27. september var så populært, at Geoforums arrangementsudvalg Syd har taget tråden op og inviterer til ”Fremtidens GIS 2” i Odense i sidst i november.


LIFA A/S - Lette løsninger til tunge opgaver Kommunernes udfordringer med adressebeskyttelse Det kkan skabe k b udfordringer df d i ffor kkommuner, nür ü d de skal k lb behandle borgere med adressebeskyttelse. Odense kommune har i dialog med LIFA füet leveret en løsning, der sparer kommunen for adskillige timer om üret. Arbejdet kan fokuseres pü det primÌre arbejde i stedet for en tung gentagen rutine. Igennem samarbejdet med LIFA blev der opbygget en database med historik for borgere med adressebeskyttelse, hvor al historisk data i dag bliver ajourført pü en overskuelig müde. Løsningen er baseret pü et dataudtrÌk i LIFAs LOIS-database. - Er du den nÌste vi skal hjÌlpe?

G E OFORUM • NOVE MBE R 2016

11

/,)$$6‡‘VWHUJDGH‡2GHQVH&‡7OI‡ZZZOLIDGN´ODQG#OLIDGN


Vi skal en tur til New York, se på fremtidens digitale vidundere, høre om data og disruption og henover sproglige barrierer Velkommen til hovedtalerne på Kortdage 2016. Konferencens tema ”det datadrevne samfund” er selvfølgelig ét af de centrale afsæt blandt de fem hovetalere, som over tre dage vil give os ny viden og perspektiv. Du kan godt begynde at glæde dig. Mandag d. 7. november: Ulla Kronborg Mazzoli, chefkonsulent i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivering Datadreven er det nye sort. Alle taler om det, men hvad er det egentlig for noget? Hvad betyder det, at noget er drevet af data? Datadrevet handler ofte om Big Data, Smart Cities og vækst i små og mellemstore virksomheder, men hvad skal der til for sikre værdien af data, og hvordan sikrer vi, at tendenserne ikke blot bliver fugle på taget? Geodatadomænet har noget at tilbyde. Datainfrastruktur, og ikke mindst den geografiske komponent, er i mange henseender fundamentet for at indløse gevinsterne – både i den offentlige og den private sektor. Dette oplæg vil give et rids af de EU-initiativer og -projekter, der handler om at bringe datainfrastruktur og geografisk information i spil i den datadrevne økonomi. Mandag d. 7. november: Rikke Hvilshøj, direktør i Dansk IT Mængden af data stiger eksponentielt, og det giver os mulighed for at disrupte store dele af det eksisterende danske samfund. Nye digitale platforme giver mulighed for nye løsninger af velkendte opgaver og problemer, som er langt mere effektive og brugervenlige end de eksisterende. Denne innovative kraft skal også ind i den offentlige sektor, som fylder en meget stor del af det danske samfund. Det offentlige har et stort kapitalapparat, som er passivt i en stor del af døgnets timer. Fremkomsten af for eksempel selvkørende biler og muligheden for netværksbaseret opgaveløsning kan hjælpe os med at overskride det traditionelle dilemma om centralisering/decentralisering. Samtidig har det offentlige en stor mængde data om borgerne, som kan håndteres mere effektivitet, med højere grad af individualiseret service med respekt for borgernes ret til privatliv. Men komplicerede love og regler står i vejen, og der må skabes plads til at eksperimentere i det offentlige. Dét er Danmarks centrale udfordring, når det gælder at gribe mulighederne i en datadrevet verden.

12

G EO EOFOR FO R U M • N O OV V EMBER 2016


Mandag d. 7. November: Sharai Lewis-Gruss, GIS specialist, COWI New York Reflecting on urban resiliency initiatives, we will discuss the history of the New York City Economic Development Corporation’s (NYCEDC) mapping program, current tools and techniques utilized to capture field data, the resulting waterfront model, and the planned use of data within a coastal resiliency strategy for NYC. Currently in its final phase, the project will produce an interactive map of the shoreline that consists of data collected via three geospatially enabled tools. These tools allow for the easy integration of field collected data into the office setting. Data collected into the field is turned into a web-based marine planning application as a final deliverable for the NYCEDC. Tirsdag d. 8. november: Rikke Ulk, direktør i Antropologerne Rikke Ulk vil servere den udefrakommendes input til, hvordan geodatabranchen kan bidrage og se muligheder med et særligt perspektiv på verden, hvis vi vel at mærke rækker ud og ikke taler et alt for internt og lukket sprog. Det er vigtigt at nedbryde de tekniske og fagsproglige barrierer, for de hæmmer ’os’ i at udvikle branchen, og de forhindrer ’dem’ (de andre) i at kunne bruge og forstå alt det, en GIS-koordinator, en GIS-medarbejder, en datakyndig eller andre rent faktisk kan byde ind med. Vi skal kunne beskrive, hvad kort og data er, og ikke mindst hvad kort og data kan. Vi skal bidrage. Og for at det skal lykkes, skal vi først og fremmest kunne tale klart. Onsdag d. 9. november: Anders Høeg Nissen, vært og journalist, Harddisken på P1 Det syder og bobler i teknologiens digitaliserede verden, måske mere end nogensinde før. Det handler om alt fra Blockchain over chatbots til syntetisk biologi og meget, meget mere. Men bagved de nye dimser, tjenester og apps ligger nogle grundlæggende trends, som kommer til at påvirke os alle. Det gælder for eksempel udvikling af maskinlæring og kunstig intelligens, sammenblandingen af fysisk og virtuel virkelighed og alle tings digitale identitet. I oplægget kan deltagerne høre om budrobotter, brætspilsprogrammer, togmekanikere, virtuelle bankassistenter og dusinvis af andre fuldstændigt forskellige fænomener, som dog har det til fælles, at de allesammen er blevet ramt af en solid dosis digitalisering.

GE EO OFORUM FO RUM • NOVE NO VE MBE R 2016

13


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

7.-9. nov.

Kortdage 2016

Aarhus

8. nov. 24. nov. 6. dec.

14

Studerendes dag ved Kortdage 2016 Aarhus Fremtidens GIS

Odense

RasterGIS

Aarhus

G EOF O RU M • N O VEMBER 2016


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Fremtidens GIS

SYD

Torsdag den 24. november kl. 14:30 - 16:30 Kom og vær’ med når vi kigger ind i krystalkuglen for at se hvad fremtiden bringer i forhold til GIS og Geodata. Sik Gambon Jensen vil give sine bud på hvor vi på vej hen og hvad der kommer til at røre sig i fremtidens GIS- og Geodata-verden.

Herefter vil Thomas Balstrøm fortælle om en 5-10 års vision om fremtidige trends i håndteringen af geografisk information baseret på FN-rapporten fra foråret 2016.

Sted KMD Odense Niels Bohrs Allé 185 Odense SØ Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Arrangementet er tidligere gennemført i København.

RasterGIS

KOMPETENCE

Tirsdag den 6. december kl. 09:00 - 17:00 For at træffe de bedst mulige beslutninger i såvel forvaltninger som I private virksomheder er det vigtigt at have det bedst mulige datagrundlag til rådighed. Mængden af rasterdata i form af højdemodeller, satellitbilleder, ortofoto etc. er stærkt stigende,

meget af det er tilgængeligt som frie data. Dermed er det også oplagt at integrere disse data i GIS analyser. Det kunne fx være udpegning af områder til en specifik anvendelse eller simple hydrologiske analyser af et landskab.

Sted Comwell Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Sæt dit præg på GEOFORUM Har du eller din arbejdsplads været med i et spændende projekt? Brænder du inde med ny viden? Eller har du fået en god idé - og vil du dele den med resten af geodata-branchen? Så ring eller skriv til os på redaktionen, geoforum@geoforum.dk. Vi vil meget gerne have input, så vi kan gøre GEOFORUM endnu mere relevant, inspirerende, aktuelt. Vi glæder os til at høre fra dig.

G E OFORUM • NOVE MBE R 2016

15


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Velkommen på laboratoriet Tag kitlen og sikkerhedsbrillerne på. For på årets Kortdage byder vi indenfor på vores laboratorium i udstillingsområdet. Her kan du teste dine idéer til, hvordan internet of things, microcomputere og sensorer kan revolutionere måden, vi indsamler data på. Vi udlover en præmie til den, der leverer den mest geniale og samtidig anvendelige idé. For mange er dette en rejse ind i en ny teknologisk verden, hvor kun fantasien sætter grænserne. Sofie Gjedde-Simonsen fra Atkins serverer nogle smagsprøver på løsninger, hvor teknologien allerede bliver anvendt i ’IoT-workshop Tracking og Big Brother’ den 9/11. I en helt anden boldgade bidrager Jan Jørgensen fra Atkins til indlægget: ‘Idéen bag‘.

GMGIS offline appen klar til Android og IOS Mød os på Kortdage og Vejforum, hvor vi viser en række spændende offline app-nyheder og tiltag: - Vi har stor succes med offline appen både til kommuner, forsyningsselskaber og vejentreprenører, og vi har derfor valgt at udvikle en helt ny teknologisk platform, der gør appen klar til både Android, IOS Smartphones samt tablets/iPad. - Ny tracking funktion som med fordel kan anvendes til vejtilsyn etc. - Converter der gør appen nem at sætte op til dit GISsystem. Vi viser også MapInfo 64 bit applikationer herunder DAI, PLAN og OPSLAG.

Vejreferencemodellen og dens ibrugtagning, holder Arne Simonsen fra SDFE oplæg om 8/11. Modellen bygger på en ny entydig nøgle til stedfæstelse af vejdata i hele Danmark og understøttes i en database med tilhørende tjenester.

Kom og mød Peter Møller fra Pitney Bowes, som bl.a. viser jer det nye 64 bit RasterGIS modul MapInfo Advanced, som kan håndtere meget store datamængder.

Vi glæder os til at se dig på Kortdage.

Vi glæder os til at se jer.

Kontaktperson: Jan Jørgensen Telefon: 52519110 Email: jan.joergensen@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 4816 6707 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

Bosætningsindsatser i kommunerne: Kommer børnefamilierne nu?

Nye løsninger fra Geopartner

Geomatic afdækker i et nyt white paper kommunernes bosætningsstrategier. Analysen viser, at 75 ud af landets 98 kommuner har opstillet målsætninger for bosætning i kommunen. Undersøgelsen afdækker desuden, at ordlyden i forhold til at tiltrække nye borgere stort set er enslydende på tværs af landet, og at de udpegede målgrupper og opstillede målsætninger ikke nødvendigvis har været retningsgivende for de indsatser og aktiviteter, som kommunerne gennemfører. Dermed får den vigtige opgave med at tiltrække stærke borgere til kommunen ikke det målrettede strategiske fokus, der er nødvendigt for bl.a. at friste de attraktive børnefamilier. White paperet opstiller seks trin, der kan sætte fokus på borgerne i bosætningsstrategien: Med afsæt i relevante og valide data skærpes dels de strategiske målsætninger, udpegningen af målgrupper, dels eksekveringen og den efterfølgende evaluering. Læs mere om de seks trin og download hele analysen på www. geomatic.dk/bsr Kontaktperson: Jeanette Mayland Olsen Telefon: 26622330 Email: jmo@geomatic.dk Hjemmeside: www.geomatic.dk

16

G EOFOR U M • N OV EMBER 2016

Let adgang til højdedata Data fra Danmarks Højdemodel er en del af de Frie Grunddata og anvendes af en lang række aktører til mange forskellige formål. Ofte er man interesseret i en let og hurtig måde at hente opdaterede data hjem på. Geopartner har derfor udviklet en applikation til MicroStation kaldet GST Koteberegner, der dynamisk kan hente højdedata for et givet område direkte fra kilden. Herved er det eksempel muligt for at få koteret en stationeringslinie eller få dannet terræn til brug for udfærdigelse af længdeprofiler. Ny kunde på MapGO Geopartner har udviklet programmet MapGO til registrering af grønne områder og har såvel kommuner og forsyningsvirksomheder som private virksomheder som brugere af systemet. MapGO består af en MapInfo baseret Desktop klient såvel som en Webløsning til distribution af data og indeholder desuden funktioner til at danne rapporter, udføre egenkontrol mv. Senest har vi haft fornøjelsen af byde velkommen til Hjørring Kommune som ny bruger af MapGO. Kontaktperson: Søren Holst Telefon: 23215793 Email: sh@geopartner.dk Hjemmeside: ww.geopartner.dk


Opdater GIS-data og BBR GeoSite udvikler løbende BBRLink, som netop er opdateret til nyeste BBR version. Med BBRLink kan du udføre masseopdatering af BBR: Nye tekniske anlæg, notater på bygninger, afløbskoder og meget andet. Input er et excel ark som tilføjes en ekstra kolonne med status fra opdateringen. BBRLink kan også trække data ud af BBR, men det skal datafordeleren vel hjælpe med på et tidspunkt. Adresser AdresseLinkAuto kan via en planlagt opgave hente adresser og vejnavne fra AWS og sikre at GIS-data er ajourført. GeoDanmark Data FOTAjour omfatter FOTsync, som, via en planlagt opgave, dagligt kan hente opdateringer og lægge dem ind i GIS databasen. FOTSync kan også sikre at vejnavne tilføjes til vejmidter via forbindelse til AWS. Vi ER på Kortdage GeoSite og GIS4Mobile har ikke en stand i år, men find os evt. via mobil nr. 40916223. VI SES!!

Inspiration og gaveregn på Kortdage Hexagon Safety & Infrastructure melder klar til årets Kortdage! Vi glæder os til at blive inspireret sammen med jer, og vi tager selvfølgelig også selv noget med, som kan inspirere jer. Vi sætter fokus på vores Smart M.Apps- og Business Intelligence-løsninger og viser, hvordan de kan bruges til at analysere og vise store mængder data, så de kan bruges som beslutningsgrundlag. Lær fx indbyggerne i hovedstaden bedre at kende med socio-økonomiske data. Eller få overblik over driftsdata for byens grønne områder. Se også hvordan du med de frie grunddata kan foretage assisterede ændringsudpegninger via komplekse remote sensing-modeller direkte i din webbrowser – også uden at være remote sensing-ekspert. Kom forbi stand nr. 6, hvor vi guider og giver eksempler. Når du kigger forbi så husk at deltage i vores konkurrence. Du kan demonstrere din overlegne geografiske kunnen OG høste gevinsten – der er nemlig præmier til alle! Vi glæder os til at tales ved på Kortdage på stand nr 6!

Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.gis4mobile.dk

Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonsi.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

Velkommen til IT-universitetet

Hvordan skaber du overblik i store datamængder?

Vi byder velkommen til vores nye kunde, IT-Universitetet. I første omgang er det Ethos Lab, der har glæde af ArcGIS. De arbejder med at gøre komplekse data simple og forståelige ved hjælp af analyser, generel visualisering og repræsentation af data - og så giver det jo god mening med ArcGIS. Roadshow Vi har netop været på et Roadshow rundt i landet, tak til de mere end 100 deltagere. Ny medarbejder Vi byder velkommen til Jens Wright, der er startet i en stilling som Løsningskonsulent. Kortdage Husk at besøg os på Kortdage på Stand G7. Så får du en gratis t-shirt og mulighed for at deltage i vores konkurrence.

Mangler du beskrivelser af data, når du fabrikerer udtræk, forespørgsler osv.? I KMD Cognito Data Catalog er det muligt at finde beskrivelser af views, tabeller, felter og kodetabeller på KMD Cognito platformen, såkaldte metadata. Muligheden for at finde metadata og beskrivelser af dataene giver et bedre overblik. Dette overblik vil vi gerne hjælpe dig med at skabe. Mød os på kortdage, hvor vi bl.a. arbejder med Geomatic data i R og data fra Tinglysningens tingbog, der danner udgangspunkt for en masse spændende cases om brugen af data, og hvilken værdi de kan skabe. Kontaktperson: Thomas Kolze Telefon: +45 2529 1662 Email: tjo@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk/cognito

GIS Dag Den 16. november fejrer vi alle, der arbejder med GIS, og støtter op om arrangementer rundt i landet. Vi holder også vores eget arrangement. Se mere på vores hjemmeside. Kontaktperson: Rune Homann Telefon: 39965900 Email: runeh@informi.dk Hjemmeside: wwww.informi.dk

G E OFORUM • NOVE MBE R 2016

17


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Mød LIFA på Kortdage

Forsyning

Hos LIFA arbejder vi med data, der løber parallelt og ofte flettet ind i hinanden. Vi specialiserer os i at arbejde med datafangst, -forædling, -produktion og –analyse. Kom forbi vores stand på Kortdage og hør hvordan du kan få indsamlet, behandlet, distribueret dine data. Vi vil rådgive dig og levere løsninger, der kan sikre effektive arbejdsmetoder med overblik.

NIRAS har i 1. halvår af 2016 i samarbejde med HOFOR udviklet skræddersyede løsninger til at understøtte flere af de opgaver, en multiforsyning står overfor. Én løsning gør det let at håndtere lukninger af vandledninger, mens en anden sikrer let tilgængelig adgang til oplysninger fra TV-inspektioner af spildevandsnettet. Løsningerne er udviklet til NIRAS webGIS KortInfo, som derved bliver en naturlig samlet indgang til at fremsøge disse oplysninger og til at foretage vedligehold af data.

Det handler ofte om at finde mønstre. Antallet af nyfødte og afdøde, gennemsnitalder, fordelingen af de forskellige aldersgrupper og meget andet. Alt sammen data, man i stigende grad – og med en solid og leverancedygtig samarbejdspartner – kan se tendenser på og udnytte i ens beslutningsgrundlag - er du den næste vi skal hjælpe? Vi glæder os til at møde dig og få en god snak. Kontaktperson: Lars Klindt Mogensen Telefon: 63136800 Email: lkm@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

Nyt Datafordeler-plugin til QGIS Nu kan services fra Datafordeleren let vises i QGIS med Datafordelerpluginet. Dette plugin kan hentes fra QGIS’ officielle repository, er gratis at benytte og udviklet af Septima. Ny profil på holdet Den 24. oktober starter Björn Harrtell som udvikler hos Septima. Björn deltager i udviklingen af OpenLayers og GeoServer, og han er manden bag JSTS, der er udbredt til geometrioperationer i webløsninger verden over. Med Björn styrker vi vores hold af stærke it-udviklere, der brænder for arbejdet med geografiske data. Björn er uddannet indenfor Computer Engineering og kommer fra en stilling som udvikler hos Sweco Position i Malmö. Oversigt over QGIS-aktiviteter På septima.dk/qgis har vi samlet en oversigt over vores QGIS-relaterede produkter og ydelser. Her kan du læse mere om de plugins, som vi har udviklet samt hvordan vi kan hjælpe jer igang eller videre med QGIS. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

18

G EOFOR U M • N OV EMBER 2016

Ny kortklient NIRAS har udgivet en ny kortklient - KortInfo Touch – som specifikt er rettet mod anvendelse på mobile platforme. KortInfo Touch er en klient, som trækker på samme lettilgængelige geodata-center, som ligger bag alle NIRAS KortInfo produkter. Dermed kan KortInfo sættes op til responsivt at tilpasse sig den enhed, man ønsker at anvende. Kort sagt: én administration -> flere anvendelser. Kontaktperson: Mikael Kræpping Telefon: 87 32 58 12 Email: mkr@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

IT til by og land Avancerede, digitale løsninger spiller en stadig større rolle i udviklingen af fremtidens byer og samfund. I Sweco hjælper vi vores kunder med at udvikle digitale systemer, så de kan få adgang til information, der kan skabe orden og struktur. Swecos digitale eksperter bruger de data, der genereres i samfundet, til at effektivisere planlægning, drift og vedligehold og forvaltning af vores fysiske omgivelser. Swecos digitale eksperter har gennem mange år arbejdet med at digitalisere arbejdsgange hos staten, regionerne og i kommunernes forvaltninger, og den erfaring udnyttes i projekter, hvor viden bliver omsat til tidsbesparende løsninger. Iderig digitalisering – et bud fra Sweco Hvis du er på årets Kortdage i Århus, så kig forbi Swecos stand på udstillingen og få en snak med os om, hvordan vi kan hjælpe dig, med din største udfordring! Kontaktperson: Nils Bo Wille-Jørgensen Telefon: +4543486085 Email: nilsbo.wille-jorgensen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk


DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO OG GADEFOTO 2016 COWI udbygger fotodokumentationen af Danmark og fotograferer i 2016 hele landet, både fra luften og fra gadeniveau. Vi leverer dermed et aktuelt og historisk detaljeret øjebliksbillede af Danmark, der giver det optimale grundlag for planlægning og projektering og sikrer grundlaget for hurtig og effektiv sagsbehandling. Danmarks Digitale Ortofoto 2016 er et detaljeret sommerortofoto i 12½ cm opløsning over landområder samt fjorde og kystnære område. DDO® 2016 leveres i traditionel farveudgave (RGB) og i farveinfrarød udgave (CIR). Danmarks Digitale Gadefoto 2016 er en landsdækkende billedsamling med mere end 15 mio. 360° panoramabilleder, der optaget fra i alt 102.000 km vejstrækning med et billede for hver 7 m.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Vær med når GI Norden afholder Nordic Conference on Geodemographics

22.-23. maj 2017 i København Deadline for at indsende abstracts er den 15. januar 2017.

Læs mere og tilmeld dig på www.geoforum.dk/kurserogarrangementer

GEOFORUM 178 - November  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you