__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Mødestedet for geografisk information • Oktober 2016 • Nr. 177

AERIAL SURVEILLANCE IN AFRICA side 8


KORT NYT Mandags-soiree

FODS til debat

Vi gentager soiree-succesen fra sidste år og

Den Fællesoffentlige DigitaliseringsStrategi, FODS, er til debat - kom og

inviterer mandag til aftenunderholding med

hør med. Tre emner, der rækker fra åbne offentlige data over smart city

astrofysiker Christoffer Karoff. Han vil tage afsæt

partnerskab til privacy og dataetik er linet op som ramme for debatten.

i stjernekort og præsenterer her kort, hvad I kan glæde jer til:

I panelet onsdag d. 9. november i Aarhus sidder: • Policy makeren: Anne-Sofie Jensen, SDFE

”Siden oldtiden har vi forsøgt at kortlægge vores

• Konsulenten: Esben Toft, PwC

plads i Universet. Til dette har man skulle bru-

• Det private overblik og data etik: Martin Glarvig, Geomatic

ge kort, der rakte udover Jorden, og disse kort

• Den kommunale kant: Bo Fristed, Aarhus Kommune og formand for

har ændret sig i takt med, at vores forståelse af universet omkring os har ændret sig: Fra Pto-

Open Data DK • Geoforum: Winn Nielsen

lemæus’ epicykler over Dantes 9 himler, siden den kopernikanske revolution og frem til vores moderne kort over den kosmiske mikrobølge stråling. Astrofysikken indeholder således i dag et utal af kort fra standardmodeller til kort over planeter, stjerner, galakser, galaksehobe og hele det synlige Univers.”

Workshop på Geoforums stand Kom og oplev hvordan man i Virtual Reality har mulighed for at træde ind i en digital model af et landskab, et anlæg eller et byggeri og komme tættere på en oplevelse af selv at være til stede i den virtuelle model.

Frivilligt arbejde med mange udfordringer Vil du være med til at lave arrangementer, udvikle kurser og i det hele taget være med til at gøre en forskel i geodatabranchen? Og vil du være en del af et stort frivilligt netværk i Geoforum? Så kom og vær med, vi har altid brug for stærke frivillige kræfter.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Træd ind i enten en af vores modeller eller byg selv en enkel rumlighed op og oplev den i Virtual Reality. Vi benytter et relativt simpelt skitseringværktøj til at modellere scenarier, som kan kombineres med data fra en digital højdemodel, der så sendes igennem en viewer til et Virtual Reality Head Mounted Display.

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forside Africas most iconic species are in massive decline. Aerial surveys reveal true numbers to be far lower than estimated by ground counting methods and the reaction to poaching insufficient. Photo: Eric Juergen Haase Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.600

Kommende numre Deadline Nr. 178 7. okt. 2016 Nr. 179 14. nov. 2016 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Kort for hovedet og data i maven AF SIK CAMBON JENSEN, BESTYRELSESMEDLEM

Så nærmer vi os den tid på året hvor den samlede bestand af geo-nørder migrerer mod geo-kundskabens kilde: Kortdage. Dette scenarie har man kunnet observere år efter år i over 40 år. Hvorfor gør de det, og hvad har det betydet for geo-branchen herhjemme? Og har det overhovedet haft nogen betydning, for nogen som helst andre udenfor ’menigheden’? For at besvare det sidste spørgsmål så er svaret et rungende ”ja”. Kortdage har igennem alle årene udviklet sig i takt med, at den geo-verden, som den udspringer fra, har udviklet sig. Viden er blevet formidlet, og netværk er blevet styrket. Og ikke mindst har vi haft det sjovt. Geo-branchen har været meget social længe førend sociale netværk kom på banen. Den styrke, der lå i at Kortdage også er den årlige fætter-kusine fest, har over årene også været en svaghed. Vi har i mange år kunnet klappe hinanden på skulderen og bestyrket hinanden i, at vi - og kun vi - var de udvalgte til at løse hele verdens geo-relaterede opgaver. Så sandt dengang og så ikke-sandt i 2016. Geoforums bestyrelse har i mange år arbejdet på at række ud til andre brancher og til andre ikke geo-nørder og solgt budskabet om at GIS er Gud. Dette har til dels givet pote, men det har også betydet, at vi er blevet valgt fra, bevidst eller ubevidst. Store (geo) landvindinger herhjemme og globalt er sket ganske fint uden geo-nørdernes indblanding. Er det OK? Naturligvis ikke. Men det drejer sig ikke om at omvende verden, men mere om at endevende os selv.

Grunddata i en datadreven verden rulles ud via Datafordeleren og lignende dataplatforme i disse år, og det er kun begyndelsen. Data er guld, og data er penge. Med andre ord: Data er Gud, og da GIS er Gud kan man via den transitive lov konkludere, at data er lig med GIS, og at GIS er lig med penge. Ergo er vi stadig vigtige, da penge ikke forventes at gå af mode foreløbig. Det, vi skal med Kortdage, er at mixe blod med alle data-nørderne derude og sammen med dem udvinde guldet. Hvordan gør vi det? Til en start har vi muligvis en imageudfordring. For, som jeg nævnte ovenfor, er det tætte netværk både en styrke og en hindring. Det er svært for ’andre’ at bryde ind i cirklen, og det betyder, at vi må bryde ud af cirklen. Dette indebærer muligvis et nyt scope for Kortdage, et anderledes indhold og i sidste ende måske et helt andet navn! Tør vi det? Skal vi det? Vil Kortdage være det samme, hvis konferencen omdøbes til Datadage, Party Days eller noget helt tredje? Ville man fortsat se årlige horder af geonørder på vandring mod kilden til kundskab? Og vil man se yderligere horder af andre dyr på savannen med samme sikre gang mod denne destination? Det tror jeg vi skal arbejde på, og vi skal gøre dette ved at lokke med godbidder til de større dyr højere oppe i fødekæden. God Kortdage-konference. Vi ses i Aarhus!

Kort Nyt

2

Frivillige bag Geoforum-arrangementer

12

Leder

3

Mødekalenderen

14

De foranderlige kyster

4

Udpluk af arrangementer

15

Wildlife protection

8

Nyt fra virksomhederne

16


De foranderlige kyster Torsdag den 25. august havde jeg fødselsdag. Sådan føltes det i hvert fald. Jeg var på tur med 21 andre geo-nørder, heraf otte motorcykel-/geo-nørder. Vejret var strålende. Og jeg fik det ene efter det andet gode oplæg om de foranderlige nordjyske kyster. AF LINE HVINGEL, COWI AALBORG, LTHV@COWI.DK OG REPRÆSENTANT FOR GEOFORUMS ARRANGEMENTSUDVALG NORD

Det er jo sådan, at kysterne i Nordjylland må siges at være ret foranderlige. Det mest markante er, når en efterårsstorm tager en bid af landet, så sommerhuse ender på stranden. Men der sker også tilvækst af land, flytning af sand og ændringer af naturen bag klitterne. Samtidig med det sker der mange spændende tiltag ved kysterne i form af rekreative anlæg, fx stort mountainbike anlæg ved Slettestrand, erhverv, fx bæredygtig fiskeri ved Thorup Strand, turisme i form af nye eksempelprojekter ved Løkken og bosætning med mere. Så der er brug for god planlægning og solid viden om kysterne for at kunne løse planopgaverne. Den omtalte torsdag havde Geoforums Arrangementsudvalg Nord inviteret på en tur ud i det blå, så kysterne kunne tages i øjesyn. Turen var krydret med en række små indlæg fra Kystdirektoratet, Geodatastyrelsen, Aalborg Universitet, COWI samt Hjørring- og Jammerbugt Kommune. Undervejs blev der også tid til en ganske uofficiel indvielse af GST´s nye domicil på Lindholm Brygge set udefra, en fortælling om Rubjerg Knude fyr og en middag på Løkken Badehotel. Oplæggene spændte fra data over distribution til anvendelse. Data Det foranderlige landskab skaber et behov for en effektiv opmålingsindsats, der løbende kan give viden om kystområdernes aktuelle udformning. Sandet flytter rundt på sig, og vi ved ikke, hvor det

4

G EOFOR U M • OKTOBER 2016

flytter hen, før det måske er for sent. Der er brug for nøjagtige opmålinger som grundlag for beregninger af, hvordan fremtidige forandringer vil ske, og der er brug for lettilgængelige hurtige opmålingsmetoder, der kan registrere landskabets fysiske form efter behov, eksempelvis før og efter en storm. Daniel Dobra og Edin Ahmetspahic er begge kandidater fra AAU i 2016, og de fremlagde spændende resultater fra deres afgangsprojekt, hvor de har arbejdet med kortlægning af kyststrækningen mellem Løkken og Hirtshals. Ud fra standard ortofotos har de arbejdet med en kortlægning af kystlinjen, såvel laveste som højeste afgrænsning af skrænterne langs kyster, for at kunne vise noget om erosionen gennem de sidste tyve år. Endda med et link ca. 60 år tilbage i tiden. Kortlægningen giver, ud over den historiske kortlægning, også viden om effekten af etablerede kystsikringsanlæg, ligesom resultaterne er sammenholdt med vejrinformation gennem årene og dermed siger noget om sammenhængen mellem storme og kysterosion. COWI fortalte om metoder til både hurtig og mere omfattende opmåling af kysten med det formål at skaffe det nødvendige grundlag for planlægningen. Det gælder luftfoto, landmåling, LIDAR, droner og street view. >>


WEBINAR: CHANGE DETECTION SÆT DINE RASTERDATA I SPIL

25. oktober kl. 9.30 - 10.15

Tilmelding: go.hexagonsi.com/rasterdata

GRATIS

Det er ikke længere forbeholdt eksperter at jonglere med remote sensing og change detection. Få inspiration til, hvordan du med simple værktøjer kan plukke de lavthængende frugter ift. dronedata, ortofotos og ændringsudpegning.

• Udnyt de frie ortofotos, den danske højdemodel eller billederne fra jeres nye drone. • Find automatisk ikke-registrerede ændringer i GeoDanmark-data


Tur-deltagerne, der var tilbage ved ankomsten til verdens ende – eller skrænterne ved Mårup Kirke lige nord for Rubjerg Knude, hvis vi skal tage den mere officielle stedbetegnelse i brug.

Endeligt er Geodatastyrelsen i samarbejde med 12 andre myndigheder ved at implementere den nye datainfrastruktur for havet, Marine Spatial Data Infrastructure (mSDI). Formålet er, at udvalgte maritime geografiske data bliver let tilgængelige og kan sammenstilles og udveksles på tværs af de maritime myndigheder. I alt er 71 datasæt i første omgang udvalgte og gøres med tiden tilgængelige på Det Marine Danmarkskort. Datadistribution Både Geodatastyrelsen og Kystdirektoratet var i deres oplæg omkring adgangen til data om kysten. Det kan anbefales at kigge forbi følgende websites: www.kystatlas.dk og Det Marine Danmarkskort www. msdi.dk.

diskussionen om kystbeskyttelse og erstatningsgrunde. Det fremstod efter oplægget klart, at hård kystsikring kræver mange overvejelser inden implementering, da følgevirkningerne er ret markante. Jammerbugt Kommune fortalte om et spændende projekt, de er ved at starte, med titlen ”Det åbne land som dobbelt ressource”, hvor kommunen gennem en omfattende, multifunktionel jordfordeling vil skabe en bedre planlægning og udnyttelse af kommunens kystarealer i den vestlige del af kommunen. Gennem projektet skal de mange forskellige interesser og måder at anvende landskabet på håndteres og på den måde sikre nye, fremsynede veje til brug af landskabet, der ikke udelukker men gavner hinanden.

Anvendelse Kystzonen generelt kalder også på planlægning, da et stigende ønske om benyttelse kræver dels et godt planlægningsgrundlag men også nye planlægningsværktøjer. Kystdirektoratet spiller en central rolle på området, især som følge af deres nye opgaveportefølje (pr. 1. januar 2016), hvor de nu udover myndighed for anlæg på søterritoriet også varetager administrationen af strandbeskyttelses- og klitfredningslinje. I oplægget fortalte Laura Storm Henriksen fra Kystdirektoratet om mange sjove eksempler på omgåelse af lovkomplekset. Hun kom også med en opfordring til dialog, idet Kystdirektoratet som udgangspunkt ser en interesse i en multifunktionel anvendelse af kystområderne, men med en passende afvejning af benyttelse og beskyttelse.

De uventede oplevelser Det var også interessant at få historien om, hvorfor det ikke er smart, at et fyr kun sender lyden fra tågehornet ind over land og ikke lys over vand hvilket var resultatet, da klitten voksede op mellem Rubjerg Knude fyr og kysten. Og hvordan prismets endeligt ligger begravet i sandet. Tak til alle oplægsholderne for en række gode oplæg og tusind tak til deltagerne for at gøre turen til en god oplevelse.

Hjørring Kommune fortalte i deres oplæg om den svære dialog med grundejerne, når det drejer sig om planlægningen af sommerhusområder, herunder

• Henrik Ussing Lynge, COWI

6

G EOFOR U M • OKTOBER 2016

Dagens opholdsholdere • Laura Storm Henriksen, Kystdirektoratet • Sophie Hohwü-Christensen, Geodatastyrelsen • Daniel Dobra • Edin Ahmetspahic, Geodatastyrelsen • Thomas Lomholt, Hjørring Kommune • Niels Lyngbye-Christensen, Jammerbugt Kommune


IT TIL BY OG LAND

Vi leverer IT-understøttelse til udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske omgivelser


WILDLIFE PROTECTION USING AERIAL SURVEILLANCE Poaching is a pandemic, and eradication of species like the black rhino is imminent unless an innovation turns the tide. The ability to locate, count and track animals is critical for wildlife conservation.

8

G EOF O RU M • O KT O BER 2016


National parks like Kruger or Etosha are each half the size of Denmark. With limited staff to patrol 800km of perimeter fence poachers move in and out undetected. Photo: Eric Juergen Haase

BY ERIC JÜRGEN HAASE, DTU-SPACE

A challenge to wildlife conservation is monitoring thousands of animals that move fast over vast areas. Mapping animal populations and distribution from the air allows assets to be deployed more effectively to guard endangered species against poaching or prevent human-wildlife conflict. Wildlife census, or game counting, is a global industry serving both commercial and conservation sectors. There are many threats to wildlife best addressed by aerial surveillance. Poaching Poaching is primarily for ivory, rhino horn or meat. In Africa an elephant is killed every 15 minutes and rhinos are being decimated. Many poachers are now well organized, have helicopters, machine guns, grenades and allies in government and the military. Park rangers operate at a disadvantage and need aerial surveillance to oppose the odds. Habitat loss Airborne surveys can rapidly identify regions of deforestation or settlement within protected areas. Cattle sharing waterholes with wildlife is a vector for exchange of hoof and mouth disease, tsetse flies, etc., and the destruction of habitat pushes wildlife and humans closer together. Human-wildlife conflict Wildlife are killed if deemed ‘problem animals’. In southern African terms a cow is worth 3 months’ salary, so if predators kill livestock they are shot or poisoned in retaliation. As a result lions, leopards, cheetahs and hyenas are in rapid decline. Human deaths often occur trying to stop elephants from raiding crops. But hippos and crocodiles claim the most victims by far, and are a threat to anything in a river. Monitoring the positions of dangerous animals could help avoid tragedies, loss of property and ultimately save wildlife too. Hunting Trophy hunting is big business in Africa and animals are the capital. For example hunting a lion costs about 50,000 USD and a black rhino license recently auctioned for 300,000 USD. Land is appraised in part by a wildlife census but is also used for conservation to determine a species’ protection status and regulate legal hunting. >>

G E OFORUM • OKTOBE R 2016

9


Wildlife census Conventional game counting is often done by one or two aircrafts flying very low to frighten animals out of vegetative cover, allowing observers onboard to spot them. This method is expensive, coarsely accurate and stressful to the animals. Aerial photography offers an alternative by flying at altitudes less disturbing to wildlife and also documenting the populations. Typically an aerial survey collects thousands of images which take days of tedious inspection to search for animals, but to effectively address poaching or conflicts image evaluation must be rapid. Surveys in Namibia had 2% of imagery containing big game so any method to isolate images with animals reduces workload greatly. The solution is digital image classification and the techniques employed depend upon the type of cameras used. RGB color Red, green and blue ‘true color’ cameras can produce high spatial resolution imagery enabling visual identification of animals, but at the altitudes practical for mapping discrimination of similar species is challenging using amateur cameras. Professional cameras are an investment but offer wide fields of view with high spatial detail and 16 bit radiance that is ideal for inspecting highlights and shadows present in natural scenes. Shape recognition is often used to classify RGB imagery. However wildlife often shelter in vegetation obscuring their topology, so segmentation may miss them, while rocks and logs provide abundant false positives. Reliable classification of RGB imagery has proven limited. Thermal Thermal cameras portray mammals as bright pixels indicating an animal in the scene but little species information. Photography can augment interpretation but thermography functions best at night. Reptiles may have low or negative thermal contrast, small animals might not register and dead animals will be missed. However rocks or bare soil can be look-alikes in warm climates. Spectral Multi and hyperspectral cameras measure light in the ultraviolet, visible and infrared wavelengths to distinguish bulk chemical compositions of a scene. Every substance has a characteristic pattern of reflectance known as a spectral signature that

10

G EOFOR U M • OKTOBER 2016

Identifying a herd of wildebeest is challenging with amateur cameras. Photo: SAVMAP

Thermal imagery detects mammals but not the species. Center bright spot is a rhino. Photo: SAVMAP

facilitates its identification within an image. If a single pixel has the signature of an animal then its presence is established even if the shape is obscured. Dead animals retain (nearly) the same spectra so poached carcasses can be found too. CCD/CMOS cameras are sensitive over the wavelength range that characterizes pigments like chlorophyll, carotene and melanin which lend coloration to plants and animals. Exploiting their spectral differences they can defeat camouflage of wildlife, clothing or vehicles to distinguish targets in the field which is a useful anti-poaching device. Conclusions Multispectral cameras with infrared can distinguish fur-covered animals from pachyderms or reptiles. Sub-dividing these taxa requires hyperspectra to detect subtle details. As the technology becomes more accessible spectral methods will play an important role in wildlife counting and protection.


LIFA A/S - Lette løsninger til tunge opgaver Hedenstedkortet Surf rundt i data med Hedenstedkortet.dk og udforsk de mange informationer i visualiseringen! KortlÌgningen er baseret pü LOIS Statistik, som er en motor, der omdanner grunddata til informationsoversigter, du frit kan anvende i datadrevne beslutningsprocesser. LOIS Statistik genererer eksempelvis indbyggeres gennemsnitsalder, gennemsnitlig opholdstid pü plejehjem, fordeling af aldersgrupper, borgernes flyttemønstre, middellevealder samt antallet af nyfødte og afdøde. Alt dette kan visualiseres pü geografiske omrüder og tidsperioder. Se resultatet af vores samarbejde med Hedensted Kommune og ring for mere information.

Hedenstedkortet.dk

G E OFORUM • OKTOBE R 2016

11

/,)$$6‡‘VWHUJDGH‡2GHQVH&‡7OI‡ZZZOLIDGN´ODQG#OLIDGN


Frivillige spiller og klatrer for at lave gode Geoforumarrangementer Den 8. september 2016 afholdt vi en workshop for de frivillige i Geoforums arrangementsudvalg. Fra hele landet mødte 14 deltagere op til en arbejdsdag med fokus på det kommende års gå-hjem-møder.

mennesker fungerer – særligt i en forening med mange frivillige blandt medlemmerne. Hver især kan vi løfte en del, men hvis vi formår at lytte til hinanden og drage nytte af vore faglige og sociale kompetencer og se værdien i forskellighederne, kan vi drive det så meget længere. Eftermiddagen var helliget årsplanlægningen, og det lykkedes at få tegnet rammerne for ikke mindre end 15 arrangementer et år frem. Den synergi, der opstår, når man også tager sig tid til at lytte til, hvad der foregår i de andre udvalg, er med til at inspirere til gode og indholdsrige arrangementer på tværs af landet.

AF JESPER HØI SKOVDAL, GEOFORUM

Der bliver lavet Geoforum-arrangementer over hele landet. De fire arrangementsudvalg i Nord, Syd, Øst og Vest leverer hvert år 15-20 arrangementer til glæde for medlemmerne. For dels at lægge en lang række arrangementer i støbeskeen til det kommende år og dels at lade sig inspirere af hinanden, var frivillige fra arrangementsudvalgene derfor samlet til en planlægningsdag på Klarskovgård i Korsør. Samarbejde gennem spil En af tidens tendenser indenfor læring er ”gamification”. Det vil sige, at man igennem et spil opnår ny indsigt – man så at sige leger sig til ny viden. Så dagen begyndte med, at vi spillede et spil om ”motivation af frivillige”. Vi fik hjælp til gennemførelsen af Jimmy Holm Olsen fra Copenhagen Game Lab, der har udviklet spillet. Det viste sig hurtigt at være en øjenåbner for, hvordan mekanismer mellem

12

G EOFOR U M • OKTOBER 2016

Teamwork & tipi Naturligvis er en del af ”frivilligdagen” også dedikeret til samarbejdsøvelser og hygge omkring et godt måltid. Sidst på eftermiddagen havde vi klatreinstruktør, Henrik Hjørnevik, fra CoastZone til at hjælpe os med at overvinde os selv og arbejde sammen om blandt andet at klatre 12 meter op i et klatretårn. Aftenen blev tilbragt udendørs i det fine septembervejr – i en tipi med bål i midten – og selvfølgelig i hyggeligt selskab med en god middag. Det var indtrykket fra sekretariatet, at arrangementsudvalgene, og medlemmerne af dem, alle er kommet styrket ud af dagen og er klar til at klø på til den kommende sæson. Vi har også brug for dig: Hvis du har lyst til at blive frivillig i Geoforums arrangementsudvalg, så send en e-mail til arrangementsudvalgskoordinator, Mette Borg: mbo@geoforum.dk.


Fotos: Mette Borg

GEOFORUM • OKTOBER 2016

13


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

Adressekursus

Fredericia

27. okt.

Workshop for sessionsledere få det bedste ud af din session

København

27. okt.

Persondata i en geodataverden – hvad nu?

København

7.-9. nov.

Kortdage 2016

Aarhus

6. okt.

8. nov.

Studerendes dag ved Kortdage 2016 Aarhus

5. dec.

RasterGIS

14

G EOF O RU M • O KT O BER 2 0 1 6

Aarhus


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Adressekursus

KOMPETENCE

Torsdag den 6. oktober kl. 09:00 - 17:00 Adresserne er en central del af Danmarks geografiske infrastruktur, og det er vigtigt at disse vedligeholdes sikkert og kompetent af de kommunale medarbej-

dere, som varetager myndighedsopgaven. I forbindelse med det igangværende “Adresseprogram” bliver opgaven udvidet og betydningen endnu større.

Sted HR Fredericia Mosegårdsvej 2 7000 Fredericia Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Workshop for sessionsledere

KORTDAGE

Torsdag den 27. oktober kl. 16:00 - 20:00 Der bliver nok at tale om på Kortdage 2016. Vi har flere veloplagte oplægsholdere og faglige budskaber end nogensinde før, og vi glæder os over, at du vil hjælpe med som sessionsleder. Vi forventer, at dialog, drøftelser og diskussioner kommer til at fylde meget på en lang række

sessioner. Det kommer vi ikke sovende til. Derfor tilbyder vi i år en fire-timers workshop for sessionsledere, hvor mødedesigner og facilitator, Hans Ravnkjær Larsen, tager os igennem grundregler for, hvordan du som sessionsleder får det bedste ud af din session.

Sted Geoforum Kalvebod Brygge 31-33 1560 København V Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

RasterGIS

KOMPETENCE

Mandag den 5. december kl. 09:00 - 17:00 For at træffe de bedst mulige beslutninger i såvel forvaltninger som I private virksomheder er det vigtigt at have det bedst mulige datagrundlag til rådighed. Mængden af rasterdata i form af højdemodeller, satellitbilleder, ortofoto etc. er stærkt stigende,

meget af det er tilgængeligt som frie data. Dermed er det også oplagt at integrere disse data i GIS analyser. Det kunne fx være udpegning af områder til en specifik anvendelse eller simple hydrologiske analyser af et landskab.

Sted Comwell Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

GEOFORUM • OKTOBER 2016

15


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Intelligent trafikkort – nu også med ruteplanlægger Over sommeren knopskød Vejdirektoratets Trafikkort med endnu en smart funktionalitet, der gør det nemmere at være trafikant. Med trafikkortets ruteplanlægger kan du planlægge en rute, som tager højde for Vejdirektoratets aktuelle data om fx advarsler, vejarbejde, vejrforhold og trængsel. Du kan også abonnere på information om hændelser på dine udvalgte ruter og få varslinger sendt på e-mail. Allerede nu er der oprettet over 18.500 ruter og 4.500 ruteabonnementer. Vejdirektoratets trafikkort er et webbaseret kort med dynamisk trafikinformation til bilister, cyklister og erhvervslivets transport. Det brugervenlige webkort bygger på Googles Cloud Platform og er designet til at kunne håndtere store mængder af data med fleksibel og hurtig skalering og høj driftsstabilitet. Atkins har udviklet webkortet i samarbejde med Vejdirektoratet og bidrager fremadrettet med videreudvikling, vedligehold og drift. Trafikkortet modtog Geodataprisens publikumspris ved Geoforums kåringsfest i april 2016. Kontaktperson: Jan Jørgensen Telefon: 52519110 Email: jan.joergensen@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Vogt Dem For Efterligninger GIS4Mobile er nu mere end nogensinde den bedste og mest fleksible mobil GIS platform. 1. Du kan selv konfigurere løsningen til at arbejde med de data, du ønsker. 2. Den er 100% integreret med alle GIS systemer. 3. Den fungerer både offline og online. 4. Løsningen er netop opgraderet mhp. forbedret hastighed og flere nye funktioner. 5. Hjælp via mail/telefon er gratis, slut med at søge i forums eller frygte en regning. Vogt Dem for efterligninger - der er andre løsninger, men kun én GIS4Mobile. På vores nye hjemmeside kan du finde gode tilbud og detaljerede beskrivelser. Eller kontakt os direkte på mail olh@gis4mobile.dk med henblik på at aftale en gratis prøveperiode eller arrangere en demo hos jer selv, når det passer jer. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.geosite.dk

16

G EOFOR U M • OKTOBER 2016

Miljøvagt offline app Miljøvagten i kommunen og indsatslederen i beredskabet kan nu benytte den samme offline kortløsning, som gør samarbejdet i felten langt mere overskueligt og effektivt. Den nye app indeholder temaer og data Vand- og spildevandsledninger med strømpile, brandhaner, vandstand, matrikler, søer og vandløb, højdekurver etc. Ortofo i 1:1000 kan være baggrundskort og virke offline Løsningen opdateres fx en gang i døgnet med rettede data, nye lag og temaer. Brand- og miljøkatastrofer kan indtegnes som operationer vha. specieludviklede ikoner. Ved hjælp af foto/mail-funktionen kan indsatslederen med et tastetryk sende et view/foto af operationsområdet til senere evaluering af operationens forskellige faser. Få en demoapp og prøv selv. Vi ses på Kortdage 7.-9. november 2016, Stand G5. Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 4816 6707 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

En lun nyhed – Horsens Fjernvarme vælger Hexagon Det er muligt, at vi går mod koldere tider, men her er en nyhed, der varmer! Vi er glade for at kunne fortælle, at Hexagon Safety & Infrastructure har indgået aftale med Fjernvarme Horsens om levering af et nyt system til GIS- og Ledningsregistrering. Det nye system understøtter dokumentation og projektering af forsyningens fjernvarmeledninger. I løsningen indgår blandt andet ForsyningsPortalen til deling af forsyningens information blandt medarbejderne og G/LER Plot til besvarelse af graveforespørgsler via LER.DK. På sigt skal løsningen udvides med funktionalitet til indsamling af data med smartphones ved inspektioner i marken. Vi glæder os til at arbejde sammen med Horsens Fjernvarme fremover. Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com


Gratis online-kurser til ArcGIS brugere

KMD Cognito har fået vokseværk

Vi byder velkommen til de nye kunder, der er gået i gang med at bruge ArcGIS Platformen, heriblandt Midtjysk Brand og Redning og Syddjurs Kommune.

Danske forsyningsselskaber kan nu administrere deres data via KMD Cognito Utility - en database med data målrettet forsyningsbranchens behov. Her tilbyder vi KMD Easy Energy i sammenstilling med egne forsyningsdata, således at kvalificerede analyser kan danne baggrund for et solidt beslutningsgrundlag til prioritering af målrettede indsatser. Kontakt gerne Thomas Kolze for at høre mere om vores markedsudvidelse.

De får dermed også glæde af Esris nyeste initiativ, der medfører, at alle ArcGIS kurser nu ligger frit tilgængelige online. Du kan med andre ord få fuldstændig styr på alle udfordringer og øge dine kompetencer ganske gratis – og når det passer ind i din tidsplan. Er dit behov til sidemandsoplæring eller et skræddersyet kursus klarer vi selvfølgelig stadig det for dig, ligesom vi fortsætter med at tilbyde standardkurser. Nye medarbejdere Vi har budt velkommen til Stine Falkeborg Vibjerg, der er startet som kontorelev, og Carl Frederik Waage Beck, der nu er ansvarlig for vores kunder indenfor Forsvar og Beredskab. Carl har et indgående kendskab til forsvaret som Major af reserven med tilknytning til Danske Division. Vi byder velkommen tilbage til Steen Hulthin Rasmussen, som vender tilbage til os som GIS-konsulent. Velkommen tilbage, Steen :-) Kontaktperson: Rune Homann Telefon: 39965900 Email: runeh@informi.dk Hjemmeside: www.informi.dk

Forsyningstemadage i hele Danmark LIFA inviterer til forsyningstemadage med fokus på anvendelse af geo& registerdata. Emnerne vil bl.a. spænde fra ’Fra opmålingdata til Danvand & Dandas data’, ’Danmarks højdemodel i GIS/CAD værktøjer’, ’Robottjenester fra LIFA’ og meget mere. Forsyningstemadage bliver afholdt i København, Aalborg og Vejle. Hedenstedkortet.dk I samarbejde med LIFA har Hedensted Kommune visualiseret deres kortdata på en let og forståelig måde. Information omkring et lokalsamfund er ofte ikke tilgængelig i samlet form, men med Hedenstedkortet. dk er processen – at gå fra data til information – blevet langt lettere, idet man selv kan surfe rundt i data. Vi er stolte over resultatet og den gode proces undervejs i udviklingen. I LIFA opstarter vi altid sådanne projekter med en workshop. Her definerer vi det foranstående forløb sammen med kunden. Alle ønsker og holdninger bliver vendt, og vi udvælger hvilke metoder og værktøjer, der skal sættes i spil for at nå det ønskede resultat. Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 63136800 Email: lkm@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

Mød os på Datacamp og til Kortdage Torsdag d. 3. november indbyder vi til vidensdeling på Datacamp, hvor vi beskæftiger os med grundlæggende data-, geografi- og nøgleforståelse. Vi deler forespørgsler og leger med data. Har du lyst til at være med, kan du tilmelde dig arrangementet på kmd.dk/ arrangementer. Vi glæder os til Kortdage i november og vil gerne invitere til præsentation af forskellige cases demonstreret på baggrund af flere nye datagrupper i KMD Cognito, bl.a. Tinglysningsdata. Kontaktperson: Thomas Kolze Telefon: 44605289 Email: tjo@kmd.dk Hjemmeside: kmd.dk/cognito

GeoHipster I september var kortet i den internationale GeoHipster-kalender lavet af Asger Skovbo Petersen fra Septima. I den forbindelse blev Asger interviewet om, hvordan han har brugt de fri grunddata til at skabe et nyt kartografisk billede af Danmark. Læs mere på geohipster.com. Kvalitetsløft af data Septima skal hjælpe SDFE med at kvalitetsløfte GeoDanmark-data. Opgaven går ud på at højne kvaliteten af vandløbsmidter ved brug af data fra Danmarks Højdemodel. Septima udvikler software og metoder til automatisk kategorisering af vandløbsbredde, identifikation af rørlagte vandløb og forbedring af den geometriske nøjagtighed. Rutiner til kvalitetssikring For SDFE har Septima udviklet en række rutiner til at kontrollere om GeoDanmark-data overholder specifikationen. Kontrollerne afvikles og visualiseres i QGIS. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

G E OFORUM • OKTOBE R 2016

17


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE RenoWeb er et it-system til håndtering af det daglige arbejde med renovation I RenoWeb har alle brugere direkte adgang til systemet. Kommunen og renovatøren ser derfor altid de samme data, ligesom data er til rådighed for alle brugere lige så snart, de er tastet ind. RenoWeb hjælper desuden brugeren i alle dele af sagsgangen fra start til slut ved at sikre, at de nødvendige oplysninger præsenteres på en nem og tilgængelig måde. Fx præsenteres kundeservice ved en ny henvendelse med en liste over tidligere henvendelser på adressen samt tilmeldt materiel og tømningsdag. Endeligt er det nemt at give borgeren eller politikere aktindsigt i en eller flere sager.

Vidste du, at stillingsopslag, der bringes på www.geoforum.dk, rent faktisk bliver set? En aktiv stillingsannonce kommer nemlig ud med Geoforums nyhedsbrev og bliver dermed set af mere end 1000 medlemmer, forankrede i vidt forskellige hjørner af geodatabranchen.

Henvendelser og sagsgang registreres på en ensartet og veldefineret måde, uanset hvem der modtager henvendelsen, så er dokumentationen automatisk også på plads. Sagsgangen noteres fra den oprindelige henvendelse over renovatørens og kommunens løbende kommentarer til sagens løsning og endelige afslutning. Kontaktperson: Nils Bo Wille-Jørgensen Telefon: 43486085 Email: nilsbo.wille-jorgensen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

Derudover bliver Geoforums side ofte opdateret på Googles søgetjeneste, og din annonce på www.geoforum.dk når derfor hurtigt ud til interesserede jobsøgere.

Sæt dit præg på GEOFORUM Har du eller din arbejdsplads været med i et spændende projekt? Brænder du inde med ny viden? Eller har du fået en god idé - og vil du dele den med resten af geodata-branchen? Så ring eller skriv til os på redaktionen, geoforum@geoforum.dk. Vi vil meget gerne have input, så vi kan gøre GEOFORUM endnu mere relevant, inspirerende, aktuelt. Vi glæder os til at høre fra dig.

18

G EOFOR U M • OKTOBER 2016


DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO OG GADEFOTO 2016 COWI udbygger fotodokumentationen af Danmark og fotograferer i 2016 hele landet, både fra luften og fra gadeniveau. Vi leverer dermed et aktuelt og historisk detaljeret øjebliksbillede af Danmark, der giver det optimale grundlag for planlægning og projektering og sikrer grundlaget for hurtig og effektiv sagsbehandling. Danmarks Digitale Ortofoto 2016 er et detaljeret sommerortofoto i 12½ cm opløsning over landområder samt fjorde og kystnære område. DDO® 2016 leveres i traditionel farveudgave (RGB) og i farveinfrarød udgave (CIR). Danmarks Digitale Gadefoto 2016 er en landsdækkende billedsamling med mere end 15 mio. 360° panoramabilleder, der optaget fra i alt 102.000 km vejstrækning med et billede for hver 7 m.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Har du sikret dig en plads på Kortdage? Tilmeldingen til årets Kortdage åbnede d. 16. august og flere end 500 har allerede sikret sig deltagelse i Musikhuset Aarhus. Du gør det lige her: www.kortdage.dk/tilmelding

Profile for Geoforum

GEOFORUM 177 - Oktober  

GEOFORUM 177 - Oktober  

Profile for geoforum5