Page 1

Komplexní pozemková úprava

v k.ú. NĚMČIČKY u Hustopečí

a na části k.ú. Bořetice u Hustopečí a Boleradice


Objednatel PÚ Břeclav

nám TGM 42/3 Břeclav

Zpracovatel KPÚ GEODIS BRNO, spol. s r.o., Lazaretní 11 a, Brno Ing. Oldřich Kahoun - odpovědný projektant Ing. A. Ručková Sala- odpovědná projektantka PSZ Ing. Jakub Kratochvíl – projektant Ing. Oldřich Kahoun - odpovědný geodet Ing. Tomáš Buchmaier - geodet


Základní právní normy Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku Vyhláška č. 3/2008 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona 151/1997 Sb. Zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR Zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Vyhláška č. 26/2007 Sb. prováděcí vyhláška ČÚZK


Pozemková úprava Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č. 139/2002 Sb. - §2

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.


Výměra celého k.ú. : 774 ha

Boleradice 3 ha

„neřešené“ území Němčičky 6 ha

řešené území Němčičky 698 ha

Bořetice 33 ha


Počet vlastníků: 990 Počet LV: - Němčičky 750 - Boleradice 10 - Bořetice 90 - původně Velké Pavlovice26


Změna obecní hranice Němčičky x Velké Pavlovice v roce 1987


Postup zpracování pozemkové úpravy 1.Terénní průzkumy, vyhodnocení dostupných podkladů - terénní průzkum projektanta - fotodokumentace - vyhodnocení získaných podkladů - vyjádření orgánů státní zprávy a dotčených organizací - územně plánovací dokumentace


ortofoto 2009 1953


2. Zeměměřické činnosti

- revize a doplnění bodového pole - zaměření skutečného stavu - určení obvodu PÚ - zjišťování průběhu hranic pozemků - šetření katastrálních hranic - vyhotovení geometrických plánů

- šetření lesních pozemků


- zaměření skutečného stavu


- zjišťování průběhu hranic


-geometrické plány k určení obvodu KPÚ


- šetření lesních pozemků


3. Zpracování soupisu nároků vlastníků

- rozdělení pozemků na zahrnuté („řešené“ a „neřešené“), nezahrnuté - ocenění pozemku dle BPEJ (základní cenou) - ocenění trvalých porostů (průměrnou cenou) - určení vzdálenosti (kostel,OÚ,..??)

- určení rozdílu mezi výměrou obvodu a součtem výměry nároků

→ koeficient

Ocenění slouží pouze pro účely KPÚ !!!


Ukázka nárokového listu

Informace o vlastnících

Pozemky zahrnuté v obvodu KPÚ ∑ výměry

Ø vzdálenost

∑ ceny


Pozemky zahrnuté v obvodu KPÚ „neřešené“ – jen ZD

Pozemky nezahrnuté, mimo obvod KPÚ Ukázka nárokového listu


4. Plán společných zařízení

- návrh cestní sítě - návrh protierozních opatření - návrh vodohospodářských opatření - návrh krajinných a ekolog. opatření - ÚSES - plošný nárok prvků SZ - sbor zástupců - zastupitelé obce - využití státních pozemků


5. Návrh nového uspořádání pozemků - první návrh, projednání s vlastníky - oprava návrhu, projednání s vlastníky … - odsouhlasení návrhu vlastníky (min. 3/4 výměry) - kritéria přiměřenosti nových pozemků

Co umí pozemková úprava: - scelovat, rozdělovat pozemky - narovnat hranice parcel, přesun parcel - vypořádat spoluvlastnictví k pozemkům

Je důležité sdělení představ vlastníka projektantovi !!!


Co umí pozemková úprava: scelení

otáčení rozdělení


6. Digitální katastrální mapa, vytyčení pozemků - obnova katastrálního operátu - vytyčení parcel dle požadavků vlastníků


Účast vlastníků na jednáních - šetření obvodu pozemkové úpravy

IV.-VI. 2010

- úvodní jednání

21. VII. 2010

- projednání nároků

IX.-XI. 2010

- projednání návrhu nového uspořádání pozemků

2011

- vystavení návrhu KPÚ

2012

- závěrečné jednání


Potenciální problémy při zpracování Pasivita vlastníka neznamená, že jeho pozemky zůstanou automaticky na místě !!! Pokud hodláte pozemky prodat, učiňte tak nyní nebo po ukončení KPÚ !!!

Prodej pozemků v závěrečné fázi zpracování návrhu KPÚ zásadním způsobem komplikuje naši práci.

Prezentace Pozemkové úpravy  

Prezentace Pozemkových úprav.