Page 1

GEODIS NEWS GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013 · ROČNÍK 12 · NEPRODEJNÉ

VIDÍME PROSTOR V SOUVISLOSTECH + Turistické vrstevnice pro MAPY.CZ + Pasportizace zeleně trochu jinak + Dokončení projektu KOMAS + Snímkovaní a letecké laserové skenování KRNAPu + Zaměřování profilu vodních toků + Bezpilotní letecké prostředky


PODROBNÁ PASPORTIZACE JAKO NÁSTROJ PRO EFEKTIVNÍ SPRÁVU MAJETKU PASPORTIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOMPLETNÍ INVENTARIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ + určení polohy jednotlivých světelných zdrojů + zpracování do mapové aplikace nebo technické mapy + přehledné a aktuální informace o vašem majetku + analýzy stávající dokumentace + digitalizace dat + aktualizace fotodokumentace

DALŠÍ ŘEŠENÍ: LETECKÁ TERMOGRAFIE

PIXOVIEW®

ORTOCITY ČR

+ vyhodnocení úniků tepla ze střech budov + identifikace porušení izolací z produktovodů + kontrola realizovaných akcí na úsporu vytápění + proškolení vašich lidí na vyhodnocování termografických snímků

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ, PLOCH A VÝŠEK NA OBJEKTECH + šikmé snímkování + vysoké rozlišení (od 5 cm/pixel) + fasády, napojení vchodů na okolní infrastrukturu + zřetelnější vlastnické vztahy + pohledy do vnitrobloků + propojení s GIS

ORTOFOTOMAPY MĚST S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM + rozlišení od 3 cm/pixel + vyhodnocení zdravotního stavu zeleně + mapování, měření, analýzy

Pro více informací kontaktujte naše obchodní manažery: DRAHOMÍRA ZEDNÍČKOVÁ M +420 724 013 046 · T +420 538 702 039 · dzednickova@geodis.cz ZDENĚK HOTAŘ M +420 724 020 477 · T +420 538 702 325 · zhotar@geodis.cz MICHAL SÝKORA M +420 724 013 047 · T +420 538 702 326 · michal.sykora@geodis.cz Geodis · Lazaretní 11a · 615 00 Brno · Česká republika · www.geodis.cz GEODIS – NEJVĚTŠÍ DODAVATEL SLUŽEB V OBLASTI GEOINFORMACÍ VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ


ÚVODNÍK

OBSAH

DRAHOMÍRA ZEDNÍČKOVÁ obchodní ředitelka GEO služby GEODIS

Milí čtenáři, vážení zákazníci a obchodní partneři, připravili jsme pro vás časopis, který opět shrnuje a představuje některé naše realizované projekty, technologické novinky, ale hlavně zodpovědnou práci našich zaměstnanců. Každý z nás je ovlivňován prostředím, ve kterém se pohybuje. Je to naprosto přirozené a tak nás vůbec nepřekvapuje váš zájem o zkvalitnění evidence majetku na obcích, krajích a dalších organizacích, které vede jednoznačně k úsporám. Efektivní správa a transparentní hospodaření jde ruku v ruce s modernizací postupů a procesů. Podstatnou část našeho firemního magazínu tedy věnujeme pasportizacím majetku ve městech, s nasazením mobilních mapovacích systémů, které ve velmi krátké době nahradily tradiční metody sběru dat. Získaná data jsou přesná, kvalitní a využitelná pro mnoho aplikací. Důkazem jsou příklady nasazení nejen na komunikacích, železnicích, ale také na vodních tocích a v parcích. Novinkou, o které si můžete dále přečíst, je naše „letka“ bezpilotních prostředků, kde s našimi zákazníky společně nacházíme nejrůznější způsoby využití. Ortofotomapa je pochopitelně stále naším základním dílem, od kterého se odvíjí obrovské portfolio nabízených služeb naší společnosti. Velkou radost máme z dokončení celé ČR ve výsledném rozlišení 12,5 cm/pixel, na kterou máme od našich uživatelů pozitivní reakce a doufáme, že si k ní cestu najdete i vy, například formou WMS služby. Dále bych se ráda zmínila o informacích, o kterých se sice v našem časopise nedočtete, ale mají podstatný vliv na vnitřní chod naší společnosti, zejména v oblasti IT. S příchodem našeho nového „šéfa“ IT oddělení jsme se museli naučit nová slovíčka. Cloud, virtualizace, datastore cluster, DMS, open source atd. Ne, že bychom už dříve o těchto pojmech neslyšeli, ale nyní jsme přešli od teorie k praktickému nasazení a využívání a to je, jak všichni víme, o něčem jiném. Na závěr bych vám ráda poděkovala za vaši přízeň k našim produktům a službám a celý náš tým se bude těšit na setkávání s vámi, ať už na společných prezentacích, jednáních, seminářích nebo na konferencích. Budeme se ještě více snažit hledat společná řešení, která přispějí k efektivnějšímu a kvalitnějšímu rozhodování a tím snad i k vaší větší spokojenosti.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 4 14 16 21 22

3D vizualizace, 3D světy Komplexní mapovací systém KOMAS PanoramaGIS® a PixoView® vývoj 2012/2013 Pojmy moderního „GISÁKA“ Letecké laserové skenování – LIDAR

ORTOFOTOMAPA 6 Ortofotomapa ČR

GEODÉZIE 8 Zaměřovaní profilů vodních toků pro tvorbu map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

UAV 10 Drony v GEODISU 12 Drenážní systémy jednoduše a rychle díky UAV 13 Páteř portfolia naší letky

STÁTNÍ SPRÁVA 15 Využití mobilního mapování ve městech (Třinec, Břeclav, Sokolov) 18 Pasportizace hřbitovů v Třinci 20 Pasportizace zeleně trochu jinak

VZOROVÉ PROJEKTY 18 GEODIS testoval mobilní mapovací systém na železnici 19 Měření nadzemního vedení pomocí mobilního mapování 24 Snímkování a letecké laserové skenování Krkonošského národního parku 25 Projekt Záhřeb 26 Pozemní laser scanning v uhelné elektrárně Tušimice

ROZHOVOR 28 Interview – GB GEODEZIE 32 Mapy na internetu a autorské právo

PROJEKTY / ŠKOLENÍ 30 GEODIS odborným partnerem Ústavu geodézie VUT v Brně 31 Ukončení projektu „EDUCA“ 34 Třetí ročník konference „GIS LZE 2013“ 35 Kontakty

GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

3


3D VIZUALIZACE, 3D SVĚTY Výhodou 3D světů je to, že obsahují všechny objekty, nejen budovy, ale i terén, vegetaci a další umělé i přírodní tvary.

Je to již deset let, co jsme ve společnosti GEODIS zpracovali první 3D vizualizaci komplexní pozemkové úpravy k.ú. Čejč na Hodonínsku a potvrdili, jak je vizuální prezentace vhodná ke snazšímu pochopení předkládaného záměru oproti zažitému projednávání nad mapami, plány a výkresy. Postupem času se 3D prezentace zabydlely v našem produktovém portfoliu a my jsme připravili desítky vizualizací projektů technických a dopravních staveb, i vizualizací pro podporu turismu ve městech, regionech a národních parcích. Přestože se na principech 3D vizualizací mnoho nezměnilo, nastal velký posun v možnostech jak a kolik toho lze vizualizovat i jak vizualizace distribuovat. Jedno otřepané přísloví říká, že JEDEN OBRÁZEK VYDÁ ZA TISÍC SLOV. ZDE VÁM TEDY PŘINÁŠÍME NĚCO PŘES ČTYŘI TISÍCE SLOV... Ač by se mohlo zdát, že vývoj spěje k unifikaci a jednotnému modelu, na následujících příkladech vám chceme ukázat, že praxe je jiná a přání našich uživatelů jsou různá.

Obr. 1 Ruční stereoskopické vyhodnocování budov s ručním domodelováním je náročné a pomalé. Přesto jsou data často používána pro svoji polohovou přesnost, jednoduchou

geometrii a snadné použití v geografických informačních systémech. Automatická aplikace textur ze šikmého snímkování přiblíží model realitě, ale chybí mu ostatní objekty, zejména vegetace. 4


Obr. 2 Pro menší množství budov zákazníci požadují podrobné, propracované modely budov s texturami s vysokým detailem. Ruční práce je zde nezbytností a produktivita ještě nižší, než u předchozí ukázky. Je nutné pořizování textur přímo na místě. Rychlejší, a mnohdy i jediný možný, způsob pořízení textur, bez clonících objektů, je nasazení bezpilotních prostředků (tzv. DRONŮ), které nově také využíváme.

Obr. 3 Dynamicky rozvíjející se technologie generování 3D modelů (pro odlišení od ostatních 3D modelů je označujeme jako 3D světy) je založena na autokorelaci šikmých leteckých snímků s velkým překrytem. Výhodou 3D světů je to, že obsahují všechny objekty, nejen budovy, ale i terén, vegetaci a další umělé i přírodní tvary. Celý model je složený z trojúhelníků, na které jsou aplikovány textury ze snímků, které sloužily pro jejich výpočet.

Obr. 4 Trochu paradoxní je vizualizace mračen bodů z lidarového snímání, které jsou obarveny leteckými snímky. Zdroj se tak stává produktem, a přestože jsou zde vypuštěny všechny modelovací kroky, jedná se o velmi realistickou vizualizaci.

Všechny tyto typy vizualizace reálného světa jsou součástí našich technologií a našim cílem je poskytnout vám všechny představené pohledy do virtuálních světů cestou vizualizací distribuovaných po internetu.

GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

Ing. VLADIMÍR PLŠEK, Ph.D. R&D manažer GEODIS

5


ORTOFOTOMAPA ČR V loňském roce se počet uživatelů ortofotomapy s pixlem 12,5 cm rozšířil o města a obce v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

Proč má význam pokračovat v aktualizaci vlastní ortofotomapy ČR a proč je potřeba vyšší rozlišení? Cennou informací pro naši práci jsou reakce našich zákazníků. Pozitivní zkušenosti z praxe našich uživatelů s ortofotomapou, nejen z těchto krajů, shrnuje tento článek. Mgr. Marek Drozdek – správce GIS, Statutární město Opava „Letecké snímky patří k důležitým geoinformačním zdrojům o území našeho města. Jelikož zobrazují veškeré viditelné objekty a jevy v území, jsou cenným zdrojem informací pro pracovníky našeho úřadu. Letecké snímky se využívají napříč odbory úřadu města, především však v oblasti správy majetku, životního prostředí, výstavby, investic, památkové péče nebo dopravy. Letecké snímky tak lze bezpochyby považovat za standardní a jednu ze základních datových sad geoinformačního systému města. Způsob využití leteckých snímků je ovlivněn kvalitou jejich zpracování. Z uživatelského hlediska jsou to především barevné vyrovnání a geometrické rozlišení (velikost jednoho pixelu). Důležitou roli samozřejmě sehrává také parametr absolutní polohové přesnosti. Nová ortofotomapa z roku 2012 s velikostí pixelu 12,5 cm, kterou jsme začali od letošního roku využívat, rozšířila možnosti využití leteckých snímků na našem úřadu. Vysokého rozlišení tohoto produktu jsme nově využili ke zpracování pasportu vodorovného dopravního značení na území celého města nebo k revizi vybraných prvků stávající geodatové základny úřadu.“ Ing. Jiří Tomášek – správce GIS, Městský úřad Kopřivnice „Ve spolupráci GEODISu s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje se podařilo vytvořit tradici, a tou je Ortofotomapa Moravskoslezského kraje, kterou mají možnost využívat všechny obce v kraji. První ortofotomapa byla vytvořena v roce 2003 a pravidelně v tříletých intervalech se provádí nové snímkování. Časem se změnila velikost pixelu z původních 50 cm až na nynějších 12,5 cm, což je v porovnání s první verzí skoro neuvěřitelné. Ortofotomapa se stala nepostradatelným mapovým podkladem téměř při všech činnostech úřadu, od územního plánování, přes oblast životního prostředí, správy majetku, až po činnost stavebního úřadu či odboru správních činností. Ve speciálních případech (pasportizace majetku, památková péče) lze využít i další produkty od firmy GEODIS, jako např. šikmé snímkování nebo pozemní snímkování, ty již ale musí být realizovány individuálně. Věřím, že takto vytvořená tradice pořizování ortofotomapy bude pokračovat i nadále. Jen si říkám: ‚Jaký pixel bude příště?‘…“ Bc. Filip Kraus – správce GIS, Městský úřad Dvůr Králové nad Labem „Naše město využívalo předchozí data v rozlišení 20 cm/pixel, zatímco nejnovější data mají rozlišení 12,5 cm/pixel. Rozdíl je patrný na první pohled. Ortofoto snímky denně na úřadě pomáhají k dosažení co nejpřesnějších výsledků pro daný region. Pro odbor informatiky (OI) slouží ortofoto snímky jako významný podklad pro mapový portál nebo k tvorbě map pro potřeby MěÚ a informačního centra. Hlavní předností snímků je však to, že slouží k tvorbě, správě a doplňování různých tematických

vrstev, které jsou poté z pracoviště GIS distribuovány prostřednictvím mapového portálu na příslušné odbory úřadu. Z toho samozřejmě i vyplývá, že čím přesnější jsou vstupní data (12,5 cm/pixel), nad kterými se jednotlivé tematické vrstvy tvoří a upravují, tím přesnější jsou výstupy práce na jednotlivých odborech. Velmi důležité je, že na nových snímcích z roku 2011 jsou již dobře patrné dopravní značky, sloupy veřejného osvětlení nebo kanalizační poklopy, které se v datech s menší přesností jen velmi těžko rozeznávaly.“ RNDr. Martin Vozár – pracoviště GIS, Statutární město Karviná „Ortofotomapa MSK 2012 nám přináší zcela novou dimenzi pohledu na skutečný stav území ORP Karviná. Díky reálnému podání obrazu území, vysokému rozlišení a velkému množství zachycených detailů je pro nás důležitým referenčním mapovým podkladem pro výkon nejrůznějších činností. Jedná se o dosud nejkvalitnější fotogrammetrický produkt, který máme k dispozici. Množství zachycených detailů je obdivuhodné: vodorovné a svislé dopravní značení, lampy veřejného osvětlení, světelná signalizace, reklamní plochy, povrchové znaky inženýrských sítí, kryty povrchů vozovek a chodníků, detaily střešních konstrukcí a mnoho další objektů. Ortofotomapu hodláme využívat pro výkon správních činností (správně-kontrolní, plánovací, projekční činnosti), pro vytváření nejrůznějších tematických map a pro aktualizaci datové základny geografického informačního systému, především mapy povrchové situace (součást dig. technické mapy města), pasportů komunikací, zeleně, veřejného osvětlení apod.“ Kateřina Klepáčková, DiS. – vedoucí oddělení správy GIS, Městský úřad Sokolov „Město Sokolov pracuje s ortofotomapou a využívá jejích výhod již několik let. Naším cílem je se neustále rozvíjet a proto jsme v roce 2012 pořídili pomocí technologie mobilního mapování geodata v zastavěných částech území města. Součástí projektu bylo pořízení ortofotomapy s 12,5 cm pixlem. Rozdíl přesnosti pořízení 25 cm a 12,5 cm pixelu nás ohromil a můžeme zcela objektivně říct, že jsme si pořídili kvalitní zdroj dat, který nám poskytuje nové možnosti jeho zpracování. Pro příklad uvedeme např. kontrola digitální technické mapy, aktualizace pasportů, podklad pro přípravu staveb, vyhodnocování souladu záměru s ÚP a v neposlední řadě odpadá nutnost šetření v terénu a tím dochází k zrychlení rozhodovací činnosti a popř. k okamžité věcné komunikaci s občanem.“ V průběhu posledních let, především díky rostoucí kvalitě dat a zlepšujícímu se rozlišení, sledujeme veliký posun využití ortofotomap do oborů, které dříve s těmito podklady nepracovaly. Pomocí ortofotomap se například provádí výpočty množství odtoků srážkových vod do veřejné kanalizace z budov, kde se nacházejí prostory určené k podnikání. Ortofotomapa – WMS Přístup k ortofotomapám bez nutnosti fyzického skladování umožňuje naše služba WMS, kdy lze jen za pomoci obdržených přihlašovacích údajů získat trvalý přístup k našim nejaktuálnějším mapovým podkladům. Kromě pravidelného snímkování České republiky realizujeme navíc každý rok desítky menších projektů. Každé toto menší snímkování se v mapovém serveru projeví. Nic navíc se ale za aktualizace neplatí. Zpřístupnění wms ortofotomapy připravujeme do jednoho týdne po podpisu smlouvy.

MICHAL SÝKORA obchodní manažer GEODIS

6


2002

2006

2008

2011

GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

7


ZAMĚŘOVANÍ PROFILŮ VODNÍCH TOKŮ PRO TVORBU MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

V srpnu loňského roku se geodetům společnosti GEODIS podařilo zaměřit stovky kilometrů řeky Sázavy a dodat Povodí Vltavy datové podklady pro vytvoření map povodňového nebezpečí a rizik.

koryta vodních toků zaměřených geodetickými metodami. Požadavky na tato geodetická zaměření pro veřejnou zakázku „Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy“ mají různý charakter: • zaměření klasických příčných profilů řek a objektů • měření digitálního modelu terénu pro 2D hydraulické výpočty, tedy podrobné zaměření dna vodního toku v rastru cca 20 × 20 m • zaměření profilů předem zadaných projektantem, které bylo nutné doplnit měřením profilu říčního dna mezi nimi, zaměřením břehové čáry, zaměřením profilů, objektů, překážek s následným grafickým 3D zpracováním zaměřeného průběhu koryta (viz obr. 2)

Obr. 2 Grafické 3D zpracování

S měřením profilů vodních toků má společnost GEODIS mnoholeté a bohaté zkušenosti. Data jsme pořizovali jako podklady pro projekční kanceláře k hydraulickému modelování, vytvoření záplavových čar, zpracování generelů k ochraně před povodněmi atd. Koncovými uživateli našich dat jsou Povodí Moravy, Povodí Vltavy, Povodí Labe a Povodí Odry. Data jsme pořizovali kombinací fotogrammetrického vyhodnocení s přímým geodetickým měřením. GEODIS vždy držel krok s rozvojem nových technologií a proto jsme data, v posledních letech, pořizovali také s využitím technologie leteckého laserového skenování, kterou doplnily klasické geodetické metody. V srpnu 2012 byl před nás postaven úkol zaměřit stovky kilometrů vodních toků ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Smluvním partnerem pro Povodí Vltavy je sdružení společností, kde tím hlavním je společnost DHI a.s. GEODIS se stal hlavním dodavatelem geodetických prací. Projekční firmy na projektu protipovodňových opatření využívají nová data Digitálního modelu povrchu České republiky 5. generace, která jsou zpracována jiným dodavatelem. Tyto podklady je potřeba doplnit o přesná data

Obr. 1 Měření totální stanicí v lesních úsecích

Jedním z vodních toků, které bylo nutno zaměřit do konce roku, bylo cca 200 km řeky Sázavy. Vzhledem ke krátkému termínu plnění hledali naši geodeti, pod vedením Slavomíra Ondráše, cestu k zefektivnění geodetického zaměření a měřické skupiny. V hojné míře k tomu využívali metodu měření pomocí GNSS. 8


PRACOVNÍ POSTUP PŘI GEODETICKÉM ZAMĚŘOVÁNÍ VODNÍCH TOKŮ Pro zajištění geodetických prací při měření příčných profilů řek jsme byli nuceni zvolit takové metody měření, které nám zaručovaly požadovanou přesnost určení podrobného bodu a přitom byly dostatečně efektivní. Během měření jsme proto využívali hned několika různých metod.

Výpočet souřadnic metodou používaných volných stanovisek u GNSS - RTK je náročný na čistotu vstupních dat (správné očíslování identických bodů je základní podmínkou) a při používání většího počtu různých aparatur a antén musí být tyto jednoznačně identifikovatelné. Tento postup měření a zpracování GNSS dat není zcela standartní, ale v podmínkách, ve kterých jsme se pohybovali, byl velmi efektivní. Obr. 3 Zaměření vodoměrné lati v Ledči nad Sázavou

KLASICKÉ MĚŘENÍ PODROBNÝCH BODŮ TOTÁLNÍ STANICÍ S POUŽITÍM HRANOLOVÉHO I BEZHRANOLOVÉHO MĚŘENÍ DÉLEK Tato metoda byla využívána hlavně u měření mostů, jezů, propustků, vodočetných latí a povodňových značek na objektech. Dále jsme takto měřili příčné profily řek v lesních úsecích. Pro určování polohy výchozích bodů bodového pole jsme používali různých metod GNSS. V místech s dostatečně kvalitním signálem GSM jsme body bodového pole připojovali k naší vlastní síti permanentních stanic TopNET. Odebírali jsme korekce většinou z virtuální báze ze síťového řešení sítě. V odlehlejších místech, kde nebylo pokrytí signálem GSM, jsme sbírali statická data v průběhu měření totální stanicí (aparatura GNSS byla umístěna na totální stanici). Tato data byla následně zpracovaná jako postprocessing v softwaru Topcon Tools 8.2. V tomto softwaru byly vypočtené souřadnice transformovány do sytému S-JTSK.

Obr. 4 Volné stanovisko rádiobáze na Sázavě v úseku „Stvořidla“

MĚŘENÍ PODROBNÝCH BODŮ METODOU GNSS Pokud byly příznivé podmínky pro příjem družicového signálu GPS a GLONASS, využívali jsme v převážné míře měření metodou GNSS – RTK. Tato metoda nám umožňovala při využití dostatečného počtu aparatur celkem rychlý postup v měření koryta řeky. Za pomoci člunu, který se plavil po řece s jednou aparaturou (dva lidé na lodi, obsluha lodi a měřič) a s dvěma aparaturami, každá na jednom břehu, jsme mohli zaměřovat kompletně profilem celé koryto i jeho břehy současně. Bez toho, abychom se na některé úseky museli vracet několikrát. Což se při měření řek totální stanicí stává běžně (není vidět určitou část břehu ze stanoviska). Značně jsme tak snížili množství zbytečných přejezdů a tím i časové ztráty.

Obr. 5 Měří se i za nepříznivých klimatických podmínek

Protože jsme měřili většinou v odlehlých lokalitách (cca 80 % území bez signálu GSM), používali jsme GNSS aparatury vybavené radio-modemem. Tuto metodu měření jsme si ale museli upravit pro naše potřeby. Absolutní nedostatek výchozích pevných bodů pro připojení ZBP a ZhB v lokalitách, kde jsme měřili, nás donutil používat tzv. volné stanovisko pro rádio báze. Tím si i každý rover sbíral data ve volných souřadnicích vztažených k jednotlivým bázím. Po příjezdu na lokalitu jsme postavili na stativ rádiovou bázi (většinou na odlehlé místo tak, aby poskytovala kvalitní rádiový signál na co nejdelší část měřené řeky). Každou bázi (v průběhu dne jsme jich měli několik podle dosahu radiového signálu) jsme měli propojenou se sousedními bázemi přes několik identických bodů. V místech, kde byl v dosahu bod ZB, ZhB nebo nivelační značka, jsme tyto stanice připojili i na dané body. Každá báze vysílala korekce pro jednotlivé rovery v režimu auto position a v průběhu měření sbírala také statická data. Tato statická data byla následně zpracována jako postprocessing za pomoci dat z nejbližších stanic permanentní sítě GEODIS TopNET. Po výpočtu souřadnic stanovisek jednotlivých bází jsme v softwaru Topcon Tools 8.2, metodou adjustment, vyrovnali vektorové měření z jednotlivých roverů. Tímto jsme získali výsledné souřadnice podrobných bodů.

GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

S potěšením můžeme konstatovat, že díky obětavému nasazení geodetů a moderní techniky se podařilo zaměřit požadované stovky kilometrů vodních toků. A to i za obtížných klimatických podmínek, které určitě kolegům v terénu nezávidíme. Mají náš obdiv.

Ing. MILAN HRČKA sales representative GEODIS

SLAVOMÍR ONDRÁŠ vedoucí geodetických zakázek GEODIS

9


DRONY V GEODISU

Zákazník se může účastnit samotného letu, protože snímání pracuje i s videopřenosem a proto je možné v reálném čase sledovat na zemi přes monitor, co senzor přímo snímá, a flexibilně reagovat na konkrétní požadavky.

Prostřednictvím této nové unikátní technologie pořizování dat GEODIS přináší nová řešení pro mnoho oblastí. Již nějakou dobu vlastní a využívá společnost GEODIS bezpilotní letecké prostředky, také známé jako Drony nebo UAV, a provádí výzkum v oblasti využití a zpracování vzniklých dat. Bezpilotní letoun (zkratka UAV z anglického „unmanned aerial vehicle“) je letecký prostředek bez posádky. Může být řízen na dálku, létat samostatně pomocí předem naprogramovaných letových plánů nebo pomocí složitějších dynamických autonomních systémů. DRONY mají velmi široké uplatnění ve všech oblastech získávání GEOinformací a jejich potenciál se dá využít právě v případech, kde použití klasických pilotovaných letadel není příliš vhodné, například z důvodů nepříznivého počasí, problematické dostupnosti a malého rozsahu mapovaných objektů, vysokých nákladů na provoz atd.

palovací rampy a přistává automaticky na zadané místo určení a bezpilotní vrtulníky s různými počty motorů (vrtulí) s možností plánovaných letů nebo manuálního dálkového řízení.

Mezi typické výhody nasazení UAV patří: • výrazně levnější provoz (oproti využití pilotovaných strojů) • snadná manipulace a mobilita • vysoká flexibilita při nasazení strojů do akce • možné použití (start a přistání) i na špatně přístupných místech • nízká hlučnost provozu • odolnost proti mrholení, prachu a záření • vysoké rozlišení snímků a videí • další potencionální výhody pořizování specifických dat ve spojení s konkrétními fyzikálními mikrosenzory Obr. 1 Odpálení bezpilotního letadla ze startovací rampy

Páteř naší letky tvoří následující typy UAV: Bezpilotní letoun pro plánované lety, který startuje z od10


Obr. 2 Výřez z ortofotomapy v rozlišení 1cm/pixel

Pomocí UAV lze efektivně získat podklady pro výrobu ortofotomap menších lokalit a areálů, vytváření digitálních terénních a povrchových modelů, zpracování 3D modelů, šikmých leteckých snímků, monitoringu staveb, pasportizaci obtížně dostupných objektů, zjišťování kubatur, podklad pro precizní zemědělství, videodokumentaci a videoprůlety a mnoho dalších oblastí, které dále posouvají hranice geoinformatiky, tudíž přirozeně doplňují a rozšiřují portfolio služeb společnosti GEODIS. Dále je možné, na rozdíl od výstupů z klasického letadla, snímkovat a vytvářet ortofotomapy ve výsledném obrazovém rozlišení až 1 cm/pixel a létat tam, kde klasické letadlo létat nemůže. Při samotném „stereo“ vyhodnocování je unikátní zážitek sledovat přes 3D brýle ohromující detaily ve zmíněném rozlišení s možností určovat např. výšku trávy a rostlin. Samotný let probíhá buď manuálně, kdy pilot řídí dráhu letu pomocí RC (dálkového ovládání) a operátor kontroluje letové údaje nebo se přímo účastní, když ovládá přes druhé RC držák senzoru a stará se o vlastní exponování nebo natáčení ze senzoru. U plánovaných letů, hned po manuálním vypuštění, DRON sám nabere požadovanou výšku a  létá dle naplánovaného letu, kdy po jeho dokončení se vrátí na domácí pozici, ze které byl vypuštěn nebo která mu byla zadána a čeká na přistání. V případě bezpilotního letadla i sám přistane na zadanou pozici.

Obr. 3 Kvadrokoptéra v akci

Zákazník se může účastnit samotného letu, protože snímání pracuje i s videopřenosem a proto je možné v reálném čase sledovat na zemi přes monitor, co senzor přímo snímá a flexibilně reagovat na konkrétní požadavky klienta. Dále jsou k dispozici také telemetrické údaje, letová data (rychlost, výška, vzdálenost, souřadnice atd.), včetně povětrnostních podmínek a dráze letu. GEODIS disponuje vlastním týmem, který zastřešuje, kromě poskytování služeb spojených s DRONY, i výzkum a vývoj vlastních UAV prostředků a jejich produkci. Výsledkem je náš první UAV prostředek helikoptérového typu, tzv. oktokoptéra (osm vrtulí), která je unikátní především v tom, že unese senzor o hmotnosti až 6 kg. Tím se zásadně rozšiřuje využití tohoto UAV pro doplnění senzorů typu – profesionální videokamera, termovize, multispektrální kamera, laserový skener atd. Specialitou tohoto UAV je, že má k dispozici i videopřenos, tzv. FPV (first person view), kdy pilot má k dispozici příjem videosignálu z kamerky umístěné na předku DRONU do brýlí – tudíž může využít pohled z jeho pozice a má jasný přehled o situaci ve vzduchu a okolí. Stejně tak operátor přijímá do svých brýlí videosignál také, který ale, na rozdíl od pilota, pochází přímo ze senzoru, který je zavěšený pod strojem. Tudíž pokud je zadáním připravit videoprůlet, tak operátor s použitím RC (dálkového ovládání tříosového držáku senzoru) jednoduše naklání kameru dle zadaných potřeb. Při tom všem je možné sledovat tyto dva videosignály i na monitoru, což klienti velmi oceňují.

Obr. 4 UAV Team v akci :-)

V UAV týmu máme vyškolené piloty, kteří mají registraci od Úřadu civilního letectví a samotné bezpilotní prostředky jsou zaregistrovány na zmíněném úřadu také. Je to na základě platné legislativy, která se vztahuje na všechny subjekty a osoby, které takové snímání provádějí pro komerční účely. GEODIS také spolupracuje s výzkumnými organizacemi a univerzitami na rozvoji a začlenění UAV pro výzkumné a vědecké účely a není tajemstvím, že s velmi pozitivními ohlasy. Pro více informací (technické informace, použití UAV, popis našich služeb, fotografie i videozáznamy atd.) navštivte naše webové stránky uav.geodis.cz, které se UAV důkladně věnují. GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

Bc. JAKUB KARAS obchodně-technický manažer UAV GEODIS

11


DRENÁŽNÍ SYSTÉMY JEDNODUŠE A RYCHLE DÍKY UAV

Nová metoda identifikace drenážních systémů za pomoci použití našich bezpilotních letounů.

Během minulého roku jsme kromě klasického mapování a ortofotomap areálů a lokalit testovali, ve spolupráci s RNDr. Lenkou Tlapákovou z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy UAV technologii pro projekt „Podpora efektivního managementu drenážních systémů“. Jde o projekt nových pracovních metod prostorové identifikace a zjištění stavu drenážních systémů, který slouží dále při volbě technologií oprav, rekonstrukcí nebo vyřazení stavby. Identifikace drenážních systémů je prováděna na základě leteckých snímků (černobílé, barevné, případně spektrozonální) v různých termínech snímkování během vegetačního období. Analýza leteckých snímků je doplněna terénním šetřením a dalšími dostupnými podklady (z informačních systémů či archivů). Pro zjišťování aktuálního stavu drenáží je využívána inspekční potrubní kamera ROCAM. Výsledek průzkumu stanoví hlavní příčiny poškození či nefunkčnosti drénů – degradace materiálu, borcení a zanášení trubek, rozsah zúžení průtočného profilu apod. Uvedené postupy si kladou za cíl zpřesnit a doplnit stávající podklady o drenážních systémech a tak zefektivnit činnost zemědělsko-vodohospodářského managementu, působícího v krajině na různých správních úrovních.

kality v Pardubickém kraji, kde zmíněné sledování probíhá. Kromě klasického leteckého snímkování byly tyto lokality doplněny snímkováním z našich bezpilotních letounů. V tomto případě bylo použito bezpilotní letadlo. Výsledné rozlišení bylo, pro jednodušší identifikaci drenážních systémů ve vybraných lokalitách, stanoveno na 10 cm/pixel. Samotná délka letu se pohybovala okolo 30 minut. Prakticky ihned po přistání našeho bezpilotního letounu byly k dispozici letecké fotografie, na kterých mohl klient okamžitě identifikovat dané drenážní systémy přímo na místě. Nespornou výhodou, při použití našich bezpilotních letounů, je také možnost sledovat živé videozáběry přímo na monitoru ze země, což valná většina klientů vítá.

Obr. 1 Příklad identifikace drenážních systémů

Obr. 2 Výsledná ortofotomapa jedné ze zájmových lokalit

Bc. JAKUB KARAS obchodně-technický manažer UAV GEODIS

V souvislosti s tímto projektem byly vytipovány dvě lo12


PÁTEŘ PORTFOLIA NAŠÍ LETKY BEZPILOTNÍ LETADLO

BEZPILOTNÍ KVADROKOPTÉRA

+ rychlost 75 km/h + letová výška 100 – 750 m + rozměry 100 × 60 × 10 cm + doba letu 45 minut + autonomní let pomocí GPS navigace

+ rychlost až 55 km/h + užitková nosnost 1200 g + doba letu dle zatížení, až 88 minut + manuální ovládání nebo autonomní let pomocí GPS navigace – snímkování, videodokumentace

+ výrazně levnější provoz (oproti využití pilotovaných strojů) + snadná manipulace a mobilita + vysoká flexibilita při nasazení strojů do akce + možné použití (start a přistání) i na špatně přístupných místech

BEZPILOTNÍ OKTOKOPTÉRA + rychlost až 60 km/h + užitková nosnost až 6000 g + doba letu dle zatížení, až 40 minut + manuální ovládání nebo autonomní let pomocí GPS navigace – snímkování, videodokumentace

+ nízká hlučnost provozu + odolnost proti dešti, prachu a záření + vysoké rozlišení snímků a videí + a další potenciální výhody pořizování specifických dat ve spojení s fyzikálními mikrosenzory

Pro více informací prosím kontaktujte naše manažery: Ing. KAREL SUKUP, CSc. M +420 602 737 107 · T +420 538 702 020 · karel.sukup@geodis.cz Bc. JAKUB KARAS M +420 601 373 937 · T +420 538 702 392 · jakub.karas@geodis.cz Geodis · Lazaretní 11a · 615 00 Brno · Česká republika · www.geodis.cz GEODIS – NEJVĚTŠÍ DODAVATEL SLUŽEB V OBLASTI GEOINFORMACÍ VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ

GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

13


KOMPLEXNÍ MAPOVACÍ SYSTÉM KOMAS „DOKONČENÝ PROJEKT“ Cílem řešení bylo vytvořit mapovací systém, který umožní mapování terénu inovativní a efektivní formou sběru a analýzy dat včetně jejich následné vizualizace.

Začátkem roku 2013 byl ve společnosti GEODIS ukončen projekt Komplexní mapovací systém „KOMAS“. Projekt byl realizován na základě přiděleného programu Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest v rámci grantové výzvy ICT a strategické služby – výzva II s registračním číslem 2.2 ITS01/181. V rámci projektu, podpořeného částkou 12 milionů Kč z evropských fondů a státního rozpočtu, byly pořízeny technologické komponenty umožňující postavit systém pro mobilní mapování z pozemního i leteckého nosiče.

3D mapování á í a modelování d l á í objektů bj ktů nebo b k měření ěř í dél délek k či ploch. Díky kombinaci těchto dvou metod mapování, včetně softwarového řešení, vzniká unikátní mapovací systém, který skýtá i další možnosti budoucího využití.

Obr. 1 Mobilní mapovací systém

LETECKÝ MAPOVACÍ SYSTÉM – projekt KOMAS zahrnuje Cílem řešení bylo vytvořit mapovací systém, který umožní mapování terénu inovativní a efektivní formou sběru a analýzy dat včetně jejich následné vizualizace. Projekt byl zaměřen na tvorbu nových ICT řešení a v jejich rámci se také pořizovaly komponenty související s: • Pořízením potřebného HW k vývoji, datovému zálohování, testování a implementaci systému • Nákupem a laboratorním testováním specifického HW jako panoramatické kamery, středně formátových kamer pro záznamy obrazu, GPS přijímače, systému pro inerciální určování polohy a systém pro laserové skenování • Nákupem termovizního senzoru • Vývojem SW pro řízení komplexního mapovacího systému a integraci dat • Vývojem SW a HW pro pořizování šikmých leteckých snímků • Vývojem SW pro řízení sběru dat při pozemním mapování Po dvouleté realizaci projektu vznikl systém pro pozemní a letecké mapování, který umožňuje efektivně získávat data, analyzovat je a provádět reprezentativní výstupy pro naše zákazníky. V rámci řešení byly realizovány dva hlavní systémy sběru dat podporované společným SW řešením. MOBILNÍ MAPOVACÍ SYSTÉM – je určený pro pozemní nosiče (auto, vlak, loď) a je založený na panoramatické digitální kameře a laserových skenerech. Poloha senzorů je měřena pomocí GPS aparatury, registrující pozici systému v reálném čase, při běžných výpadcích družicového signálu, např. v hustě zastavěných oblastech, je polohová přesnost vylepšována inerciální jednotkou (IMU) a otáčkoměry registrujícími pohyb kol automobilu. Díky těmto údajům je možno panoramatické snímky velmi přesně georeferencovat a v softwaru PanoramaGIS® provádět na snímcích fotogrammetrické mapování nebo měření zachycených objektů. Kromě panoramatických kamer jsou na vozidle umístěny laserové skenery, které během jízdy snímají mračna 3D bodů. Mračna bodů se používají pro

Obr. 2 Pětikamerový systém GBCAMII

také vývoj realizace šikmého leteckého snímkování a jeho zpracování známým pod názvem PixoView® a svazkové kamery GbCam®. V rámci řešení byla vyvinuta třetí generace modelu GbCam®, což je v podstatě svazek pěti středně formátových digitálních kamer, fotících objekty na zemi pod šikmým úhlem, takže každý zachycený objekt je viděn ze čtyř šikmých směrů a shora. Oproti ortofotomapám nabízí georeferencované šikmé snímky komplexnější pohled na krajinu, umožňují analýzy, měření délek, výšek a ploch na zachycených objektech. Šikmé snímky lze využívat nejen jako samostatného produktu v aplikaci PixoView® pro měření a prostorové analýzy, ale také pro tvorbu ortofotomapy nebo pro realistické texturování 3D modelů měst. Výhody výstupů z projektu KOMAS jsou zejména možnost časté aktualizace dat, kterou využijí naši klienti z řad státní správy, integrovaného záchranného systému, správy budov, pojišťovnictví, lesnictví, správy železnic a silnic, ochrany životního prostředí, stavebních a projekčních firem, mobilních operátorů nebo webových portálů.

Ing. KAREL SUKUP, CSc. manažer projektu GEODIS

14


VYUŽITÍ MOBILNÍHO MAPOVÁNÍ VE MĚSTECH (TŘINEC, BŘECLAV, SOKOLOV)

Zažíváme trend stále většího nasazování mobilního mapování, které jsme před více jak třemi lety zařadili do našeho portfolia služeb.

Našimi typickými zákazníky, kteří využívají mobilního mapování, jsou zástupci samospráv. Mobilní mapování s následným zaměřením poskytuje polohové, výškové a  fotografické informace v okolí místních a účelových komunikací. Navíc lze pořídit obdobné informace v městských parcích, hřbitovech, užších uličkách – pomocí menšího mobilního vozíku se totiž dostáváme tam, kam automobilem není průjezd možný. V loňském roce jsme realizovali dokumentaci a následné zpracování pořízených dat ve více lokalitách napříč celou republikou. Přímo pro oblast samosprávy jsme pořizovali data nejčastěji za účelem jejich následného využití pro technické mapy měst a aktualizaci různých pasportů. Dále přibývá využití pořízených fotografií pro 3D turistické prezentace historických center měst, texturaci fasád 3D modelů budov skutečnými fotografiemi a pro dokumentaci a vyhodnocování fyzického stavu vozovek. Za zmínku by z loňského roku stálo určitě více projektů, konkrétně ale zmíním pouze tři významnější. Mobilním mapovacím systémem jsme minulý rok najeli kompletně severomoravské město Třinec, jihomoravskou Břeclav a město Sokolov v  Karlovarském kraji. V  součtu je to více než 500 kilometrů místních a účelových komunikací pořízených GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

automobilem, vybaveným GPS a fotoaparátem schopným zaznamenat celé panorama uliční fronty. Podle požadavků zadavatele dokumentujeme komunikace i pomocí externích kamer s vyšším rozlišením a také pomocí přesných laserových skenerů. V dalším kroku jsou pořízená data polohově urovnána a připravena pro následné vyhodnocení už zmíněných pasportů, dále pro aktualizaci fotodokumentací, či pro revizi technických map měst. Tato data v prostředí SW PanoramaGIS®, či v dalších programech, umožňujících práci s laserovými daty, jsou poté vyhodnocována různými subjekty. Nemusí to být pouze tedy naše společnost, ale častokrát to jsou další firmy, které pro města geoinformační služby v daném místě dlouhodobě zajišťují. Výstupy z PanoramaGIS® jsou kompatibilní s většinou běžně používaných SW – export zaměřených souřadnic bodů připravujeme do formátů *.txt, *.shp, *.dgn, *.kml. A  samozřejmě to nemusí být pouze města, která data z mobilního mapování využijí. Své si v intravilánu najdou správci inženýrských sítí, poštovní doručovatelé, složky integrovaného záchranného systému, provozovatelé reklamních ploch, správci veřejného osvětlení apod.

Obr. 1 PanoramaGIS® umožňuje propojení 3D vektorů do panoramatických snímků – výborný pomocník pro hledání nesouladů mezi technickou mapou měst a skutečností

Trend většího nasazování mobilního mapování, kterým jsme se před více než třemi lety vydali, se projevuje jak v rostoucím využití a s tím související poptávce, tak především v rostoucím počtu uživatelů SW PanoramaGIS®, kteří už využívají jeho funkcionality. Za tímto účelem jsme proto v minulém roce zrealizovali první celodenní setkání zástupců samospráv, kde jsme představili novinky a další možnosti ve směřování vývoje mobilního mapování.

MICHAL SÝKORA obchodní manažer GEODIS

15


®

®

PanoramaGIS a PixoView VÝVOJ 2012/2013

Vývoj aplikací v rámci společnosti GEODIS pokračuje. Během roku 2012 se uživatelé mohli radovat hned z několika verzí aplikací PanoramaGIS® a PixoView®. Inovace plánujeme i v roce 2013.

Během roku 2012 se uživatelé mohli radovat hned z několika verzí aplikací PanoramaGIS® a PixoView®. Zatímco u PixoView® šlo spíše o drobné úpravy, nové verze PanoramaGIS® nabídly nejen vylepšení, ale i novou funkcionalitu. Zákazníci začali v uplynulém roce plně využívat nové možnosti licencování programů prostřednictvím licenčního serveru. Tedy způsobu, kdy jsou licence poskytovány přes internet a není už tak více potřeba USB klíče. Tento způsob licencování je pohodlný především pro uživatele ve státní správě, kteří mívají více licencí a zpravidla ještě více potenciálních uživatelů, ať už pravidelných nebo příležitostných. Při licencování přes licenční server je možné aplikace nainstalovat na neomezené množství počítačů, nicméně v jednom okamžiku lze spustit pouze tolik aplikací, kolik je na serveru pro daného klienta přiděleno licencí. Nehrozí tedy problémy s ovladači USB klíčů na jednotlivých počítačích, ani jejich případné poškození či ztráta. Zákazníkům lze přesto doporučit pořídit si kromě několika licencí, distribuovaných přes licenční server,

rovněž i jeden či dva hardwarové USB klíče pro případ, kdyby bylo potřeba s daty pracovat i v případě nedostupnosti internetového připojení.

Obr. 1 Aplikace PanoramaGIS®

Před rokem byla spuštěna i podpora k softwarům označovaná jako SLA. Zákazníci, kteří mají podporu pořízenou, mohou přistupovat na FTP a stahovat si nově vydané verze, výuková videa a aktualizované manuály. Rovněž mohou využívat všechny možnosti podpory a to buď prostřednictvím hotlinky nebo elektronicky přes e-mail. Novinkou v podpoře pro rok 2013/2014 bude možnost řešení problémů pomocí přímého přístupu na počítač uživatele. Po spuštění programu PanoramaGIS_Support nebo PixoView_Support sdělí zákazník operátorovi na podpoře číslo svého počítače, ten se připojí a řeší problém přímo na zákazníkově PC. Nová aplikace, kromě přenášení dění na monitoru uživatele, umožňuje komunikaci prostřednictvím chatu, hlasu i videohovoru. Operátor na softwarové podpoře si dále může udělat snímek z obrazovky a  dokonce spustit záznam do videa, což značně urychluje celý proces řešení problému vzhledem k tomu, že právě přesný popis potíží je hlavním bodem na cestě k úspěšnému řešení. PanoramaGIS® Článek o aplikaci PanoramaGIS® z předchozího čísla české varianty časopisu GEODIS NEWS popisoval v březnu 2012 vydanou verzi 2.0.0. Ta přinesla na 40 nových funkcí a vylepšení programu. Od té doby spatřilo světlo světa pět nových verzí. Všechny změny, které se v rámci nich udály, je možné nalézt v příslušném souboru na webových stránkách. Mezi hlavní novinky lze zařadit následující:

Obr. 2 Nový způsob podpory zákazníkům

S verzí 2.0.1 přibyla podpora funkčnosti v prostředí CITRIX, které umožňuje terminálový přístup k aplikaci. Panorama16


GIS®je spuštěný na vysoce výkonném serveru a uživatel k aplikaci přistupuje ze svého počítače pouze jako klient. Výhodou je, že PC klienta nemusí výkonnostně splňovat minimální hardwarové požadavky na spuštění aplikace. Pokud jsou PanoramaGIS® projekty uloženy rovněž na serveru, je možné s daty pořízenými mobilními mapovacími systémy pracovat odkudkoli je potřeba, bez nutnosti spouštět aplikaci přímo na svém počítači. Na přání uživatelů byla ve verzi 2.0.2 přidána možnost nastavit na funkční klávesy pohyb v oknech s panoramatickými snímky a také v oknech externích kamer, díky čemuž se mnohonásobně zefektivnila práce a snížila se tak časová náročnost při vyhodnocování jednotlivých bodových, liniových či polygonových jevů. PanoramaGIS® 2.0.3 uvítali především uživatelé v zahraničí. Byl zde totiž vyřešen přístup k licenčnímu serveru v případě, kdy zákazník pracuje v jiném časovém pásmu, než v jakém běží samotný licenční server společnosti GEODIS.

zpomalovat a především odezva při posunu mezi snímky nebyla uživatelsky přívětivá. Nově se laserové body načítají až v momentě, kdy jsou potřeba, tedy až v okamžiku samotného měření. Pohyb mezi snímky je tak i při velkém objemu laserových dat plynulý a nedochází k nepříjemným prodlevám. PixoView® Vývoj aplikace PixoView® byl v poslední době více či méně opomíjen, protože hlavní pozornost byla věnovaná aplikaci PanoramaGIS® zaměřené na novou technologii mobilního mapování. S verzí 1.5.95 se v aplikaci objevila podpora licencování přes licenční server a začal se využívat konfigurační xml soubor pro nastavení různých uživatelských parametrů. Poslední oficiálně vydaná verze 1.5.96 řešila především problém s instalací produktu na některých typech počítačů. Nicméně s novou revoluční verzí 2.0.0 se v aplikaci objeví hodně z funkcionality, která již zpříjemňuje práci uživatelům PanoramaGIS®. Na první pohled je viditelný přechod na stejný způsob správy pracovního prostředí, kdy je možné s jednotlivými okny libovolně pohybovat a umisťovat je kamkoli

Verze 2.0.4 obsahovala hned několik vylepšení. Nově se tu objevila možnost filtrovat načítané laserové body na základě času, což zjednodušilo měření v místech s vícenásobnými průjezdy u neurovnaných dat. Rovněž bylo optimalizováno načítání objemově náročné datové vrstvy mračen laserových bodů. V poslední dostupné verzi 2.0.5, se podařilo opravit přichytávání měření na laserové body, které jsou hodně vzdálené od místa, kudy se pohyboval mobilní mapovací systém, jak tomu bývá například při mapování vodních toků. Koncem prvního čtvrtletí roku 2013 bude vydána nová verze aplikace PanoramaGIS® 2.1.0, která přinese řadu zásadních novinek a vylepšení. Tou hlavní je možnost používat všechny nástroje pro měření i v oknech se snímky z externích kamer. Pokud je tedy potřeba vyhodnotit určitý prvek, jenž nelze detekovat přímo na panoramatických snímcích, může uživatel k zaměření použít snímky z externích kamer. Tyto snímky mají oproti panoramatickým snímkům vyšší rozlišení a zároveň kamery, ze kterých byly pořízeny, jsou vybaveny objektivy s  delší ohniskovou vzdáleností. Obojí dohromady umožňuje lepší čitelnost snímků. Výhodně toho lze využít kupříkladu při vyhodnocování poruch na vozovkách, kde mohou být kamery orientovány přímo na komunikace a je tak možné detekovat i ty nejmenší jevy, které se při analýzách stavu povrchu vozovek sledují. Velkou výhodou při měření je možnost přecházet mezi jednotlivými okny. Uživatel nyní bude moci zahájit měření prvku v panoramatických snímcích a následně pokračovat ve snímcích z externích kamer nebo eventuálně v přehledovém 2D okně. Nově je možné funkčním klávesám přiřadit i tlačítka z uživatelského menu. Tlačítka z uživatelského menu je možné nakonfigurovat tak, aby obsahovala požadovaný typ měření, formulář a případně i konkrétní hodnoty atributů. Uživatel si může například nadefinovat, že tlačítko 1, z uživatelského menu, bude mít přiřazenu operaci měření bodu z laserových bodů a formulář pro svislé dopravní značení. Po kliknutí na tlačítko 1 se automaticky vybere předdefinovaný nástroj a do okna s  formuláři se načte přímo příslušný formulář. Navíc bude možné předdefinovat rovněž i konkrétní typ značky nebo jakýkoli jiný atribut.

podle potřeby uživatele. Mezi nejzásadnější změny lze zařadit ukládání vyhodnocených dat do atributových tabulek zvlášť pro každý typ měření. Další novinkou je nástroj pro měření linií po terénu a implementována je i podpora formulářů, díky níž je možné přidat k prvkům doplňující atributy. Nová je i nástrojová lišta pro 3D modelování, díky které je možné vytvářet jednoduché 3D modely budov zachycených na šikmých snímcích.

Obr. 3 Aplikace PixoView®

V průběhu roku 2013 je plánováno několik dalších změn – nové nástroje a funkce, které uživatelům usnadní jejich práci v aplikaci. PanoramaGIS® + PixoView® Vývoj aplikací ve společnosti GEODIS jde stále kupředu. Nové produktové řady 2.1.0 u aplikace PanoramaGIS® a 2.0.0 u aplikace PixoView® dokazují, že se nejedná pouze o drobné úpravy, ale že jde o další evoluční krok. Naší snahou je vývoj aplikací, které ve spojení s daty pořízenými mobilními mapovacími systémy budou přinášet maximální užitek lidem, kteří s nimi pracují. Jsme otevřeni a nasloucháme přáním zákazníků. Neváhejte se na nás obrátit s návrhy na vylepšení, díky nimž budeme moci obohatit vaši aplikaci.

Ing. JAN SUKUP R&D specialist GEODIS

Ing. LEA LEINWEBEROVÁ mobile mapping specialist GEODIS

Pozměněna byla i celá koncepce načítání mračna laserových bodů. S velkým počtem bodů se totiž práce v aplikaci začala GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

17


PASPORTIZACE HŘBITOVŮ V TŘINCI Pasportizovali jsme 11 000 hrobových míst na deseti hřbitovech v Třinci.

GEODIS TESTOVAL MOBILNÍ MAPOVACÍ SYSTÉM NA ŽELEZNICI GEODIS poprvé otestoval použití komplexního mapovacího systému MOMAS na železnici.

Předmětem této zakázky bylo vyhotovení pasportu veřejných pohřebišť ve správě města Třince. Jednalo se celkem o 10 hřbitovů s přibližně 11 000 hrobovými místy. Výsledkem zakázky mělo být 10 samostatných geodatabází, obsahujících přesné polohy a plochy všech hrobových míst a všech významných objektů, údaje o všech zemřelých, fotografie hrobů a významných obObr. 1 Výsledná mapa hřbitova Folvark

Společnost GEODIS, největší geoinformační společnost ve střední Evropě, testovala použití komplexního mobilního mapovacího systému MOMAS na železnici. Test se konal ve Zkušebním centru VUZ (Výzkumný Ústav Železniční, a.s.) Velim, které je velmi významným zkušebním centrem v celoevropském kontextu a jeho unikátnost spočívá především v možnosti dosáhnout na železniční trati maximální rychlosti až 250 km/h. „Přestože má výrobce hlavní součásti systému za sebou několik projektů na železnici, pro MOMAS, jakožto celek a pro nás, jako operátory, to byla první zkušenost“ okomentoval nasazení MOMAS na železnici specialista na mobilní mapování ze společnosti GEODIS, Ing. Jan Kohout. Celkem byl velimský zkušební okruh projet osmkrát, najeto bylo dohromady 32 km a testován byl provoz s napětím v troleji Obr. 1 Laserové mračno bodů

jektů. Požadovaná vnitřní přesnost zaměřeného hrobu byla menší než 1 cm a všechny zaměřené body musely být odevzdány v S-JTSK s kódem kvality 3. Vzhledem k požadavkům na obsah a přesnost výsledné geodatabáze jsme zvolili jako nejvhodnější metodu měření pozemní laserscanning. Kvůli vysoké požadované přesnosti a zákrytům mezi hroby musely být jednotlivé skenované pozice velmi blízko sebe. Pro výsledné urovnání v systému S-JTSK byly použity vlícovací body určené geodeticky. Všechny hroby byly vyfoceny tak, aby z pořízených fotografií bylo možné opsat požadované údaje o zemřelých, kterých bylo okolo 16 000. Současně byly také pořizovány panoramatické snímky, které by měly sloužit k virtuálním prohlídkám hřbitovů. Výsledkem je ESRI geodatabáze obsahující vzájemné propojení všech pořízených informací, kterou je dále možné používat jak pro digitální správu veřejných pohřebišť, tak pro webové vizualizace.

i bez něj a při rychlosti 40 km/h a 80 km/h. Bylo zjištěno, že vliv napětí na kvalitu výsledných dat je nulový a lze bez problémů mapovat i ve vyšších rychlostech. Oproti klasickému geodetickému měření, které se k záznamu průběhu železnice a jejího okolí běžně používalo doposud, má použití mobilního mapovacího systému dvě hlavní výhody. První z nich je mnohem vyšší bezpečnost měření, protože MOMAS představuje bezkontaktní geodetickou technologii. Druhou podstatnou výhodou je vysoká rychlost mapování. Při měření klasickými metodami by doba měření několikakilometrového úseku železnice trvala několik dní, zatímco za použití MOMASU je možné, bez přerušení provozu železnice, stejné území zdokumentovat za několik hodin. „Jsme schopni bez jakéhokoliv omezení provozu železnice zmapovat nejen objekty na železnici, ale i přilehlé okolí“ potvrdil tuto informaci zástupce GEODIS, Ing. Jan Kohout. Používání tohoto systému k mapování železnice a jejího okolí se chystá GEODIS uvést do praxe v blízké budoucnosti, především díky velmi dobrým výsledkům provedeného testování a dlouholetým zkušenostem z praxe. Informace a data, která GEODIS takto získá, lze dále použít jako podklad v mnoha aplikacích u koncových uživatelů. Nasazení MOMASU na železnici představuje velký krok vpřed v oblasti mapování železnice, protože jeho výstupy mají stejnou přesnost, jako klasická geodézie a následné využití je mnohem širší a efektivnější.

Ing. ZDENĚK LÁSKA vedoucí výrobních projektů GEODIS

Obr. 2 Panoramatický snímek ze hřbitova Folvark

Mgr. MARTINA ZEMANOVÁ marketing specialist GEODIS

Ing. JAN KOHOUT odpovědný specialista mobilního mapování GEODIS

18


MĚŘENÍ NADZEMNÍHO VEDENÍ POMOCÍ MOBILNÍHO MAPOVÁNÍ

Provádime dokumentaci nadzemního vedení v dopravní špičce, aby jste mohli zpracovávat data v pohodlí vaší kanceláře.

mospráv, pro aktualizaci pasportů a údržbu technické mapy, ale čím dál více to jsou geodetické firmy, správci inženýrských sítí nebo, jako v tomto případě, správci komunikací. Pro každý obor činnosti je SW upravitelný, kdy naše vývojové oddělení na míru připravuje nové formuláře, umožňující snadnější práci se známými objekty.

Obr. 1 Brno – Komenského nám. – křížení nadzemního trolejbusového i tramvajového vedení

Síť brněnských komunikací a tím pádem i elektrického vedení, které napájí trolejbusy i tramvaje elektřinou, je opravdu velmi hustá. Přesná provedení polohové a obrazové dokumentace jejich pozice, detailů křížení a  stavu není za běžného provozu snadnou záležitostí. Obrázky připojené k tomuto článku dokreslují celou složitost situace. První obrázek vychází z exportu fotodokumentace zpracovaných projektů v SW PanoramaGIS®, které společně s daty laserového skenování umožňují vyhodnocení požadovaných informací průběhu nadzemního vedení. Zde jsou nadzemní vedení, uzlová a nápojná místa hezky viditelná. Bez ohledu na počasí, denní či noční hodinu nebo dopravní špičku lze totiž k datům v PanoramaGIS® přistupovat v klidu z kanceláře a měření provézt rychleji, podrobněji a tím pádem i efektivněji. V loňském roce naše společnost zdokumentovala více jak stokilometrovou síť trolejbusového vedení a vybrané trasy linek tramvaje v moravské metropoli. Data velmi podrobně popisují aktuální stav. Fotografie, společně s mračny laserových bodů, zobrazují nejbližší okolí konkrétních linek veřejné dopravy s jasně viditelnými informacemi na zastávkách, jízdních pruzích, kolejišti i nadzemním vedení. Pořízené mračno (viz. druhý obrázek) bylo polohově a výškově urovnáno tak, aby přesnost vyhodnocení splnila požadavek kódu kvality 3. Navíc pokračuje trend, kdy náš vlastní SW nevyužívají pouze zástupci saGEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

Obr. 2 Nadzemní vedení zaznamenané mračnem laserových bodů

MICHAL SÝKORA obchodní manažer GEODIS

19


PASPORTIZACE ZELENĚ TROCHU JINAK Na základě zhodnocení výsledků pilotního projektu jsme se rozhodli pro vývoj menšího mapovacího zařízení.

Pasport zeleně slouží především k evidenci a vyčíslení nákladů na údržbu jeho jednotlivých prvků. Zeleň, jakožto „živá“ složka majetku ve správě měst a obcí, vyžaduje zvláštní formy mapování. Ve společnosti PZK a GIS (dceřiná společnost firmy GEODIS) se dlouhodobě specializujeme na zpracování těchto dat. Jedním z  výstupů jsou údaje o výměrách trávníků, ale také mapy v měřítku 1:500. Naším cílem je vždy odevzdávat data v nejvyšší možné kvalitě. Po seznámení s technologií mobilního mapování jsme se v roce 2011 rozhodli využít technologie mobilního mapování pro sběr dat v terénu na pilotním projektu. V  této etapě byla technologie mobilního mapování osazena na tzv. základní nosič pro sběr dat ve městech, kterým je osobní automobil. Tato etapa byla realizována ve spolupráci s dceřinou společností GEODIS. Výsledkem pilotního projektu bylo naplnění našich očekávání, ale i zjištění, že sběr dat tímto způsobem je úspěšný u cca 75 % řešeného území. Výhodou je skutečnost, že kromě zvýšení přesnosti výsledných dat je sběr v terénu rychlejší a efektivnější. Další výhodou je pořízení kompletní fotodokumentace řešeného území, která přidává pasportu zeleně další rozměr. Na základě zhodnocení výsledků pilotního projektu jsme se rozhodli pro vývoj menšího nosiče, kterým by bylo možné zmapovat zbývajících 25 % řešeného území. V roce 2012 proto na půdě GEODIS, ve spolupráci s naší společností, vznikl první prototyp vozíku vlastní hliníkové konstrukce pro pohyb terénem, na nějž byla připevněna kompletní technologie potřebná pro sběr dat pomocí mobilního mapování. Vozík jsme s nadsázkou pojmenovali GEODIS MOBILE MONSTER. S ohledem na experimentálnost takovéhoto řešení bylo rozhodnuto, že vozík bude poháněn lidskou silou. V rámci vývoje vozíku jsme se s kolegy nevyhnuli některým slepým vývojovým větvím, při řešení problémů, jež se objevily v  průběhu testování vozíku před nasazením do zkušebního provozu. Jednou z největších komplikací se nakonec ukázalo řešení podvozku, a to zejména správného zvolení koleček. Jedny vykazovaly dobré vlastnosti při jízdě po chodnících, avšak při jízdě terénem snižovaly jeho stabilitu a ovladatelnost. Na závěr vývoje byl i tento problém vyřešen a vozík byl uveden do zkušebního provozu. V rámci zkušebního provozu bylo vozíkem zmapováno území o velikosti téměř 300 ha, při kterých bylo nutno ujet s vozíkem téměř 280 km.

pování osvědčil. Rychlost sběru dat v terénu je výrazně vyšší, než při klasické metodě a také výsledná data jsou polohově přesnější. Při takto rozsáhlém testování vozíku v rámci zkušebního provozu jsme nabyli nové zkušenosti, které jsme předali oddělení Výzkumu a Vývoje společnosti GEODIS tak, aby mohly být zohledněny při dalším vývoji.

Obr. 1 Ukázka vozíku při mapování

Už nyní se těšíme na novou verzi vozíku – verze 2.0, se kterou se budeme moci znovu pustit do mapování dat pro potřeby pasportů zeleně.

Obr. 2 Ukázka vozíku při inicializaci ve Valdštejnské zahradě v Praze

Ing. ALEŠ FINSTRLE prokurista PZK a GIS

Přes veškeré počáteční obtíže a „dětské nemoci“, se nasazení „malého“ nosiče pro sběr dat mobilního ma20


POJMY MODERNÍHO „GISÁKA“ Společnost GEODIS uspořádala na podzim loňského roku hodinový workshop na konferenci ESRI. Na něm seznámila posluchače s moderními pojmy v oblasti GIS a DPZ. Pro orientaci slouží tento diagram.

ANALYSIS

3D BUILDINGS

PASSPORTS

TECHNICAL MAPS

PRODUCT OBLIQUE IMAGES

SPHERICAL IMAGE

PanoramaGIS® PROJECT

THERMAL MAPS

VISUALIZATION PixoView® PROJECT

DATA HYPERSPECTRAL IMAGE

DIGITAL TERRAIN SURFACE MODEL

LIDAR DATA

ORTHOPHOTOMAPS

SATELLITE

VISUALIZATION

UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV)

OTHER VEHICLES

TERRESTRIAL LASER SCANNER

THERMAL IMAGES

SPHERICAL CAMERA

THERMAL CAMERA

AERIAL LASER SCANNER

HYPERSPECTRAL CAMERA

RGB/IR CAMERA

SENSORS

VEHICLE

CAR

TRAIN

AEROPLANE

GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

BOAT

INERTIAL MEASUREMENT UNIT(IMU)

ODOMETER

GNSS

21


LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ - LIDAR Potřeba velmi přesného modelu území postupem času v zahraničí i v České republice vzrostla.

využíváním cest i související objekty. Podrobný model terénu odborníkům odkryje původní obdělávané louky, pastviny, terasy, pozůstatky opevnění apod. Zákazníkem vytipované lokality jsou různě obsáhlé, členité či zalesněné a hustota skenování se pohybuje od jednoho až po patnáct bodů na metr čtvereční. V tomto případě, pro vyšší hustotu skenování, využíváme vlastní pomalejší letadlo (Z-37 Čmelák), případně toto skenování realizujeme ještě druhým letem v jiném směru oproti předchozím letovým řadám. Na počítači jsou následně, pro potřeby co nejkvalitnější identifikace historických objektů, pro lepší pochopení historických souvislostí a pro zvýšení přidané hodnoty použitých dat z leteckého laserového skenování, počítány z modelu terénu různé rastry.

Hned v úvodu článku o našich službách v oblasti leteckého laserového skenování je určitě vhodné shrnout pár základních faktů. Aktuální letka naší společnosti zahrnuje v současné chvíli sedm vlastních letadel a dva vlastní letecké laserové skenery (Leica ALS 50-II; Riegl LMS-Q680i). Od našich obchodních partnerů si pronajímáme helikoptéru a další služby si v případně potřeby pronajímáme od našich zahraničních partnerů. VYUŽITÍ LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ V  ARCHEOLOGII Potřeba velmi přesného modelu území postupem času v zahraničí i v České republice narůstá. Data pořízená touto technologií detailně popisují pevný povrch naší Země. Vyslaný laserový paprsek se odráží od pevných objektů, umí projít různě hustou vegetací, což umožňuje následnou interpretaci rozdílných výškových stupňů dřevin, keřů apod. Jak husté je výsledné mračno laserových bodů ovlivňuje velké množství technických vstupů. Těmi nejvýznamnějšími je výška letu letadla nad skutečným terénem, typ leteckého laserového skeneru a dále nastavitelné tzv. FOV („field of view“), tedy úhel pod kterým je laserový paprsek rozkmitáván ze skeneru na terén. Aplikace, pro které je přesný model terénu, případně povrchu, poptáván, se vzájemně liší. Jiná hustota skenování je dostatečná, pokud výstupem má být například analýza viditelnosti chystané stavby větrné elektrárny a jiná hustota bude zapotřebí, pokud poptáváme výrazně podrobnější model pro studium a nalezení historických reliktů v zalesněné krajině. VYUŽITÍ LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ V ARCHEOLOGII Pravidelně realizujeme skenování historicky vytipovaných lokalit v Čechách i na Moravě. Pomocí této technologie nacházíme v terénu už jinak špatně viditelné relikty starých cest (průhony, úvozy, zpevněné brody, mosty atd.) a s historickým

Tím myslíme výpočty stínovaného reliéfu, gridů sklonitosti, orientace vůči světovým stranám apod. Detailně jsme o jednom z podobných projektů psali již v minulém čísle GEODIS NEWS.

Obr. 1 Obarvené mračno laserových bodů pomocí leteckých snímků

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Druhou významnou skupinou, která přesný model terénu používá, jsou zástupci lesnictví a zemědělství. Například v loňském roce jsme na podzim realizovali laserové skenování zemědělsky obdělávaných ploch v  České republice. Pořízená data, předávaná v tomto případě ve formátu ArcInfo ASCII GRID, s krokem 1 × 1 m, slouží jako podklad pro

Obr. 2 Obarvené mračno laserových bodů pomocí leteckých snímků

22


modelování eroze. Navíc digitální model terénu slouží jako jeden z podkladů pro dokumentaci sedimentace materiálů. Případně v rozsahu několikahektarových ploch zemědělsky obdělávaných polí slouží i jako doklad o přesunu a rozorávání horní úrodné vrstvy. K tomu dochází vyšší svažitostí terénu a nesprávně vedeným směrem orby. Jak již bylo uvedeno výše, leteckým laserovým skenováním dostáváme velmi podrobný přehled o výškových poměrech a celkové členitosti v dané lokalitě. Jedním z dat, které popisují městskou krajinu, je 3D model vegetace. Ten je vhodným podkladem pro architektonické a urbanistické studie, například ve chvíli, kdy je potřeba regulovat umísťování výškových staveb navrhovaných ve sporných lokalitách. Doplněním 3D modelu budov o zeleň získáváme průkaznější podklady pro výškové zonace, analýzy viditelnosti, 3D vizualizace i jeden ze vstupů pro pasport zeleně. Kombinací dat vyhodnocených stereofotogrammetricky a z dat evidovaných o vegetaci u jejich jednotlivých správců, velmi snadno klasifikujeme zeleň do různých tříd (les, parky, zahrádky, sady, vnitrobloková zeleň atd.). LASEROVÉ SKENOVÁNÍ V PLÁNOVÁNÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ Laserové skenování často předchází studiím, které jsou zaměřené na protipovodňová opatření s vazbou na povodňovou ochranu obcí a měst. Za tímto účelem každoročně realizujeme, u nás i v zahraničí, desítky kilometrů skenování. I v tomto případě samotnému letu předchází zpracovaný letový plán nad vybranou řekou. Výsledné mračno velmi hustě pokrývá inundační území toku a spolu s místním geodetickým měřením (zaměření jednotlivých profilů koryta toku, zaměření různých objektů na tocích) vytvoří přesný podklad pro kvalitní rozhodování. Z přesných dat pak vychází relevantní doporučení na stavbu protipovodňových opatření, mezi které lze například zařadit stavby vodních nádrží, protipovodňových hrází, suchých a polosuchých polderů atp. V oblasti zástavby bývá nezbytné upravit, zpevnit a pravidelně čistit koryto toku. Velmi snadno lze pak odvodit, že poří-

zení přesných dat o území je pouze minimální finanční, ale z hlediska významnosti, důležitou částí kvalitně připravených protipovodňových projektů.

Obr. 3 Neobarvené mračno laserových bodů

Rozsah využití laserového skenování je samozřejmě širší, než bylo popsáno v tomto článku. Velkými tématy jsou dále oblasti: • Plánování výstavby • Využití laserových dat pro výpočty kubatur • Zaměřování elektrických přenosových soustav Pozitivních zkušeností a úspěšně realizovaných a dokončených projektů neustále přibývá. Pravidelně se setkáváme s novými oblastmi využití v různých lokalitách, které postupně doplňují naše systematické skenování České republiky a doplňují a zpřesňují tak celoplošný digitální model terénu našeho území.

MICHAL SÝKORA obchodní manažer GEODIS

29.–31. května http://www.upgis.cz 9 Renesance multioborového setkávání. Pozměněný formát a inovovaný organizační tým. 9 Aktuálně i nadčasově, seriózně i s úsměvem, dynamicky i s pozastavením času, skupinově a tváří v tvář. 9 Urbaniště 2013, Územně-plánovací praktikum, IT rezonance, Terénní dílna. 9 Pořadatelem semináře je OS21 CAGI – odborná skupina České asociace pro geoinformace pro GI v územním plánování. 9 Na organizaci se podílejí: Jiří Hiess, Draha Zedníčková, Ladislav Kominácký, Jitka Kominácká a Jaroslav Burian.

INFORMACE a REGISTRACE: http://www.upgis.cz GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

23


SNÍMKOVÁNÍ A LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU Jedná se o ojedinělý projekt, v rámci něhož získá správa KRNAPu potřebná data nejen pro svou běžnou agendu, ale také data lesní inventarizace.

Správa Krkonošského národního parku vypsala na jaře roku 2012 veřejnou zakázku na snímkování a letecké laserové skenování území národního parku včetně následného vyhodnocení. Zakázka je součástí projektu KRKONOŠE v INSPIRE – společný GIS v ochraně přírody, který je podpořen prostředky z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem zakázky, kterou vyhrála společnost GEODIS podpořená dvěma zahraničními subdodavateli, je pořízení kompletních geoprostorových dat pro území 550 km2 Krkonošského národního parku z vegetačního období a jejich následné vyhodnocení. Konkrétně se projekt snímkování skládá ze čtyř na sebe navazujících částí, které jsou, každá svým obsahem, v rámci

Obr. 1 Ukázka z výstupu realizovanách dat pro KRNAP

České republiky unikátní. V rámci první části proběhlo pro území národního parku pořízení leteckých měřických snímků. Ve třech snímkovacích dnech bylo kamerou Microsoft Ultracam XP pořízeno celkem 1 269 snímků s obrazovými daty ve viditelném (RGB) a blízkém infračerveném spektru (IR). Následně byly z těchto obrazových dat vyrobeny ortofotomapy území parku s velmi vysokým rozlišením 12,5 cm/px. Klasická ortofotomapa (RGB) slouží již od září lesníkům jako velmi detailní podklad pro jejich práci, navíc je doplněna ortofotomapou s infračerveným kanálem (modrý kanál je nahrazen infračerveným), díky které je možné rozpoznat vegetaci ve špatném stavu. V rámci této části bylo v České republice vůbec poprvé použito rozlišení 12,5 cm/px pro účely lesního hospodářství, díky němuž je z ortofotomapy možné vyčíst mnohem více informací. Podstatně rozdílná byla realizace druhé části projektu, sestávající z pořízení mračna laserových bodů s hustotou 5 bodů/m2. Vzhledem k velkým výškovým rozdílům na území parku a poměrně vysoké hustotě požadované pro výsledné mračno, zabralo snímkování parku celkem 16 letových dní, během nichž bylo pomocí le-

teckého laserového skeneru RIEGL LMS Q-680i naskenováno 553 letových řad. Následně bylo mračno bodů relativně i absolutně urovnáno a v dalším kroku z něj byly vytvořeny digitální modely terénu a povrchu. Tato část projektu je unikátní vysokou hustotou výsledného mračna bodů pro rozsáhlé území s velkými výškovými rozdíly, navíc realizované laserovým skenerem se záznamem kompletní informace o odražené světelné vlně (full-waveform). Třetí část projektu spočívala v pořízení hyperspektrálních dat ve velmi širokém spektru v rozsahu 400-2450 nm ve více než 150 pásmech a velmi vysokém prostorovém rozlišení 1 m/px. Tato hyperspektrální data jsou pro správu národního parku velmi cenným zdrojem informací pro nejrůznější analýzy území a vegetace. Bohužel, vzhledem ke značně proměnlivým meteorologickým podmínkám, jež jsou dány horským rázem parku, nebylo možné během léta 2012 hyperspektrální data nasnímat a došlo k posunutí projektu do vegetačního období roku 2013. Tato část projektu je pro území České republiky unikátní svým plošným rozsahem i prostorovým rozlišením hyperspektrálního snímkování. Snímkování hyperspektrálním senzorem zajišťuje v rámci projektu jeden ze subdodavatelů společnosti GEODIS. Konečně čtvrtá část projektu, v tuto chvíli také odložená na druhou půlku roku 2013, bude spočívat ve vyhodnocení dat pořízených ve všech předchozích částech. Výsledkem bude kompletní vyhodnocení lesních porostů na základě leteckých snímků, laserového mračna, hyperspektrálních snímků a popisných údajů lesních inventarizačních ploch. V rámci vyhodnocení budou určeny geometrické parametry lesního porostu a dále, na základě hyperspektrálních dat, také jeho druhová skladba. V  podstatě bude provedena lesní inventarizace pomocí metod dálkového průzkumu Země. Vyhodnocení lesní vegetace zajištuje druhý subdodavatel, původem norská společnost Blom ASA, která má s danou problematikou dlouholeté zkušenosti z oblasti Skandinávie. Jedná se o ojedinělý projekt, v rámci něhož získá správa Krkonošského národního parku nejen data potřebná pro svoji běžnou agendu, ale také data lesní inventarizace, získaná na základě dálkového průzkumu Země. Ta budou v druhém kroku porovnána s výsledky běžně prováděné provozní inventarizace, aby bylo možné posoudit vhodnost tohoto přístupu a případně tuto, např. ve Skandinávii běžně používanou metodu, zavést i v České republice. Bc. Jaroslav Nýdrle z  oddělení GIS správy Krkonošského národního parku k projektu dodává: „Jsme zvědaví na výsledky projektu, zejména zda je možné pouze z dat dálkového průzkumu vyhodnotit lesní porost na stejné úrovni, jako běžnými statistickými metodami. Je škoda, že se nepodařilo realizovat hyperspektrální snímkování v původně zamýšleném termínu, čímž došlo ke zpoždění celého projektu a na celkové výsledky si tak musíme počkat. S výstupy prvních dvou částí však již pracujeme a díky vysokému rozlišení snímků a hustotě laserového mračna máme již teď k dispozici podklady k celé řadě analýz. Na zpracování a analýze dat spolupracujeme také s Katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.“

Ing. LUKÁŠ PUCHRIK presales konzultant GEODIS

BC. JAROSLAV NÝDRLE referent informatiky GIS KRNAP

24


PROJEKT ZÁHŘEB V roce 2011 realizoval GEODIS svůj první projekt v Chorvatsku, v němž odpovídal za leteckou kampaň, ortomozaiku, digitální model povrchu a digitální model terénu města Záhřeb a blízkého okolí.

Obr. 1 Pokrytí zájmového území mračnem laserových bodů. Naskenované pásy jsou vyznačeny barevně. Ze západu na východ teče řeka Sáva.

Na podzim roku 2011 spojila společnost GEODIS síly s chorvatskými společnostmi GDi GISDATA a GEOGAUSS za účelem předložení nabídky v rámci projektu města Záhřeb, nazvaného „LIDAR, ortofoto a mapování města Záhřeb“. Cílem projektu bylo pokrytí území města a okolí ortomozaikou v rozlišení 25 cm/px, včetně leteckého laserového skenování a vytvoření DTM, s dodatečným zpracováním 3D-databáze budov ve městě. V poměrně silné konkurenci bylo naše konsorcium nakonec vybráno a GEODIS realizoval svůj první projekt v Chorvatsku.

spolupráce s místními úřady. To se podařilo na výbornou a celý projekt byl dokončen včas a dokonce ve vyšší kvalitě a ve vyšším rozlišení, než jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení.

TECHNICKÁ VÝZVA Celý projekt byl, vzhledem k výškově členitému území, technickou výzvou, hlavně pro plánování letů pro letecké snímkování. Vždyť vrchol Medvědica se tyčí přímo nad městem Záhřeb do výše 1035 m.n.m. Území o rozloze 744 km2 muselo být letecky nasnímáno a naskenováno mračny laserových bodů, která musela být následně klasifikována do příslušných tříd povrchů. Tento úkol vyžaduje obecně řadu zkušených operátorů a vzhledem ke krátkým termínům tohoto projektu se jednalo o velkou výzvu taktéž pro celý tým zpracovávající data laserového skenování. Obr. 2 Pod horami leží město Záhřeb (ve střední části snímku)

Jelikož odraz laserových paprsků vysílaných z letadla, takzvané echo, je výrazně pohlcován vodou, byly všechny vodní plochy měřeny zvlášť stereoskopicky na snímcích. Zejména pak břehy řeky Sávy. Stereoskopicky změřené terénní hrany byly matematicky zapracovány do digitálního modelu terénu v tomto, pro laser problematickém území. Na základě klasifikace laserových bodů („ground“ class) byla spočítána triangulace DTM, což je nezbytný předpoklad pro správné překreslení pořízených snímků do výsledného ortofoto. Finální ortomozaika města Záhřeb má rozlišení 12,5 cm/px; širší okolí města pak bylo zpracováno s rozlišením 25 cm/px. Specifickým požadavkem zákazníka bylo dodání finálních dat ve dvou lokálních souřadnicových systémech (po oddělení Chorvatska od bývalé Jugoslávie byl totiž ustanoven nový národní souřadnicový systém HTRS96/TM). Z důvodu historické kontinuity však musela být všechna digitální data dodávána také v původním souřadnicovém systému Gauss-Krüger, používaném ve všech státech bývalé Jugoslávie. Protože samotný sedmiparametrový transformační klíč není v oboru fotogrammetrie pro měřické účely dostatečně přesný, musela být použita dopřesňující transformace. Tato dopřesňující transformace nesmí však být z bezpečnostních důvodů publikována mimo území Chorvatska a proto byla nutná těsná GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

Obr. 3 Vlicovací bod pro letecké snímkování vyznačený geodety v horách nad Záhřebem

Ing. MICHAL BABÁČEK obchodní manažer GEODIS

Mgr. MARTIN JÍLEK projektový manažer GEODIS

25


POZEMNÍ LASER SCANNING V UHELNÉ ELEKTRÁRNĚ TUŠIMICE Pozemní laserové skenování skýtá mnohé výhody, které lze s úspěchem využít a uplatnit ve velkém množství oborů.

V průběhu léta roku 2012 jsme byli osloveni k zaměření specifických zařízení a přístrojů v uhelné elektrárně Tušimice II (ETUII) s využitím metody pozemního laserového skenování. Jednalo se o dva nezávislé projekty a to zaměření a vyhodnocení vnitřních prostor tří ventilátorových mlýnů a zaměření a určení několika charakteristických prostorových veličin na viditelných částech dvou kolesových rypadel.

První projekt byl ze strany zadavatele pojat jako alternativní metoda určení deformací vnitřních prostor ventilátorových mlýnů. V elektrárně Tušimice II jsou instalovány čtyři uhelné kotle na spalování uhelného prášku. Každý kotel je vybaven pro výrobu (mletí) a dopravu (ventilovaným vzduchem) uhelného prášku šesti ventilátorovými mlýny s provozními otáčkami okolo 600  ot/min. V  mlýnech s vnitřním průměrem kola 3 100 mm je během provozu vysoká teplota (až 1  000°C) a tlak, čímž dochází k deformování a obrušování vnitřních povrchových částí mlýnu. Kotle s  mlýny procházely generální repasí a modernizací a po zkušebním provozu se vyskytly určité problémy samotného chodu. Proto u tří vytipovaných mlýnů bylo provedeno zaměření vnitřních prostor laserovým skenerem Z+F Imager 5006i. Požadavky na výstupní vnitřní přesnost modelu byly stanoveny na 5 mm a byla definována konkrétní místa, kde docházelo k největším deformacím, a která

byla prioritou našeho měření. Každý mlýn byl zaměřen ze sedmi vhodně zvolených skenovacích pozic s nastavením redukce šumu během měření a velkým překrytem mezi sousedními skeny. Spojení naměřených skenů proběhlo v SW LaserControl a PolyWorks – IMAlign, který dokáže metodou ICP (Iterative Closest Point) velmi precizně (výsledná směrodatná odchylka vyrovnání skenů byla 1,2 mm) vyrovnat bodová mračna bez nutnosti použití vlícovacích bodů. Hustota laserových bodů, naměřených skenerem, dosahovala sub milimetrových vzdáleností mezi sousedními body, proto bylo použito k vytvoření polygonálního modelu optimalizovaného ředění bodů. Výstupem měření byly polygonální modely vytvořené v SW PolyWorks – IMEdit vystihující přesný vnitřní povrch všech tří mlýnů. Druhý projekt v elektrárně Tušimice II se týkal zaměření dvou kolesových rypadel typu UNEX KU300

a UNEX K800N2 a určení 11 prostorových geometrických parametrů sloužících k ověření přesnosti určení prostorové polohy kolesa. Jednalo se o těžkou důlní techniku určenou ke kontinuální těžbě uhlí povrchovým způsobem. Na každém rypadle jsou trvale umístěny dva GNSS přijímače (na rypadle K800N2 značky TOPCON), které spolu s dalšími měřícími čidly určují přesné souřadnice středu kolesa. Pomocí těchto informací a průběžných odečtů kvalitativních parametrů geologických vrstev je možné provést zpětnou simulaci těžby, určit kubatury jednotlivých geologických vrstev, stanovit průběžný výkon těžby atd. K měření byl použit přístroj FARO Focus 3D, pomocí kterého se každé rypadlo zaměřilo z 28 skenovacích pozic. První část měření proběhla pořízením skenů ze třinácti pozic v blízkém okolí rypadel tak, že měření vytvořilo uzavřený polygon. Další měření probíhala již na samotných rypadlech opět s takovou konfigurací skenovacích pozic, že byla zachycena

Obr. 1 Pozemní laserový skener FARO Focus 3D

Obr. 2 Vlevo fotografie měřeného kolesového rypadla UNEX KU300. Vpravo 3D bodový model zobrazený pomocí intenzity odrazu a výšky

26


Obr. 3 Pohled (detail + celý ventilátorový mlýn) na spojené bodové mračno se znázorněným umístěním přístroje během měření (modré kvádry)

Obr. 4 Pozemní laserový skener Z+F Imager 5006i

nů 15 mm. Urovnané bodové mračno bylo načteno do SW MicroStation V8 s MDL nástavbou TerraScan, kde byly přesně odečteny jednotlivé sledované prostorové parametry obou rypadel a hodnoty zapsány do výsledných tabulek. Pozemní laserové skenování skýtá mnohé výhody, které lze s  úspěchem využít a uplatnit ve velkém množství oborů a odvětví.

TABULKA S VÝSLEDNÝMI URČOVANÝMI PARAMETRY PRO KOLESOVÉ RYPADLO UNEX K800N2 Symbol

Hodnota odměřená z laserového mračna (m)

Délka kolesového výložníku

Iv

36,004

Vzdálenost středu IRC s průsečníkem na vertikále GPS1 a rovnoběžky s nosníkem, která prochází st|ředem IRC

IpO

14,552

Vertikální vzdálenost snímače GPS1 ke kloubu kolesového výložníku v horní poloze

h10

6,343

Výška GPS1 od pomyslného průsečníku na vertikálne GPS1, která určuje míru “Ipo”

ha

1,665

Horizontální vzdálenost snímače GPS1 ke kloubu kolesového výložníku v horní poloze

I10

13,779

Horizontální vzdálenost snímačů GPS

hGPS

41,149

Vertikální vzdálenost snímačů GPS Pro rypadlo v horizontální poloze

ZGPS

12,665

Vzdálenost osy kolesa od GPS1

L

48,453

Úhel sklonu výsuvu kolesového výložníku

α

18,75053°

Max. průměr kolesa až po hranu zubů

Dk

7,492

Veličina

předem stanovená charakteristická místa rypadel a zároveň bylo docíleno kvalitního a „pevného“ propojení mezi jednotlivými skeny, jak na terénu, tak i  na rypadlech. K urovnání skenů se využil SW od výrobce skeneru SCENE 5.1. Při měření byly pouze na několika místech použity vlícovací body k propojení skenovaných pozic. Proto vyrovnání proběhlo ve dvou základních krocích a to hrubého manuálního urovnání všech skenů pomocí VLB a korespondujících si bodů sousedních skenů a prostřednictvím automaticky vyhledaných korespondencí vstupujících do přesného urovnání všech skenů. Vyrovnáním bylo dosaženo směrodatné odchylky v usazení skeGEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

Podélné umístění snímačů GPS – vzdálenost od podélné roviny rypadla

1,417

Ing. JAROSLAV ROMAN vedoucí ateliéru GEODIS

27


INTERVIEW - GB GEODEZIE Obr. 1 Tématická vrstva „Plochy“ v GIS areálu průmyslového podniku

Bez zodpovědného přístupu geodeta by nebylo možné vyšetřit a zaměřit obvod pozemkové úpravy, hranice liniových staveb a skutečné hranice parcel s trvalými porosty.

GB GEODEZIE JE NEJVĚTŠÍ ČESKOU DCEROU SPOLEČNOSTI GEODIS. ZEPTALI JSME SE MARTINA MALCE, ŘEDITELE GB GEODEZIE, CO ZAJÍMAVÉHO REALIZOVALI VE FIRMĚ V ROCE 2012. Rád bych zdůraznil projekty, které nějakým způsobem vybočují z  toho rozsahu a spektra zakázek a to tím, že ukazují nové trendy a požadavky na GIS data na straně našich zákazníků. Za zmínku tedy určitě stojí pasportizace ploch v průmyslovém areálu žďárské společnosti ŽĎAS. V roce 2011 implementovali v tomto průmyslovém podniku GIS a to včetně kompletního geodetického zaměření. V roce 2012 přišel zadavatel s požadavkem doplnění mapové vrstvy ploch. Tento požadavek byl vyvolán primárně novelou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, kterou se podle ustanovení § 6 zpevněné plochy pozemků, užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní stávají předmětem daně z pozemků se zvýšenou daňovou sazbou. Ale má to samozřejmě také vazbu na pronájmy ploch a řízení jejich úklidu a spolu se základní mapou areálu se jedná o ideální podklad pro zpracování požárního plánu. UŠETŘILI JSTE TEDY ZADAVATELI FINANČNÍ PROSTŘEDKY? Zadavatel si je ušetřil sám tím, že si zajistil kvalitní podklady. A  to dokonce hned dvakrát. Jednak pro daňové přiznání, ale primárně v důsledku kvalitně zpracovaných podkladů pro veškeré rozhodovací procesy a projekční činnosti. Součástí řešení však byla i databáze s informacemi o technických atributech povrchů, vazbě na katastr a zejména odpovědných a oprávněných osobách vůči daným plochám uvnitř areálu a případných nájemcích ploch. Investované prostředky mají návratnost přibližně 1-2 roky, což považuji za výborný výsledek. ROZVÍJEJÍCÍ SE OBLASTÍ JSOU POŽADAVKY NA PASPORTIZACI. DĚLALI JSTE NĚCO ZAJÍMAVÉHO V TÉTO OBLASTI?

Obr. 2 Data LIDAR na KPÚ Čistá, přibližně 20 bodů se souřadnicemi XYZ na m2

Firma je správcem digitální technické mapy na řadě měst. A technickou mapu města můžeme považovat za potencionálně velmi komplexní podklad pro tvorbu libovolných pasportů na území města. Ale s tím, jak se rozvíjejí pasporty budov a kanceláří, tak bych rád ale zmínil i pasport průmyslové haly. V rámci naší spolupráce na jedné elektrárně ČEZ jsme byli osloveni s požadavkem na zaměření složitého interiéru strojovny o rozměrech řádově 80 × 200 m. Zdokumentovat takový prostor (zhruba tři fotbalová hřiště) navíc ve více úrovních a půdorysně růz-

ně strukturovaných, by tradičními prostředky bylo velmi náročné. Cílem zadavatele nebylo získat pouze schéma, ale už na začátku bylo požadováno, aby vzniklá dokumentace byla použitelná i pro projekční činnosti případných rekonstrukcí v interiéru haly. Nabízelo se tedy řešení využití laserového skenování. Na druhou stranu vysoká členitost a v mnoha místech špatná viditelnost vedla ke kombinaci více metod – klasické geodetické metody, pro přesné určení měřického polygonu, zaměření základních geometrických vztahů a zaměření lícovacích bodů pro

Obr. 3 Vizualizace KPÚ Malá Bystřice – pilotní projekt vizualizace KPÚ ve Zlínském kraji

28


Obr. 4 Vizualizace umožňuje nové možnosti práce s datovou sadou celé KPÚ

laserscan, samotné laserové skenování a doměřování špatně přístupných míst laserovými ručními dálkoměry. Výsledkem je dokumentace haly, která splňuje požadavky zadavatele na obsah informací a import do GIS (s vazbou na mobilní klienty správce haly a údržby), tak potencionální podklad pro projekční činnosti. NEDOŠLO VLIVEM POŽADAVKU NA VYŠŠÍ PŘESNOST K NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ? V dané chvíli jistě ano. Prosté schéma by bylo možné zpracovat levněji. Ale dopracovali jsme se s kolegy na straně zadavatele k názoru, že je pro ně výhodné vložit prostředky zhruba o 70% vyšší a získat násobně lepší užitnou hodnotu výsledné dokumentace.

PŘEKVAPUJE MNE, ŽE NEUVÁDÍTE ŽÁDNOU ZAKÁZKU Z OBLASTI POZEMKOVÝCH ÚPRAV… Patříme mezi největší zpracovatele návrhů pozemkových úprav u nás a v oblasti prací v katastru nemovitostí to platí ještě více. Je tedy možné, že se mi z pohledu technického řešení hůře vybírá nějaká konkrétní. Ale za zmínku stojí určitě dvě. Pro zaměření skutečného stavu terénu a následné zpracování 3D modelu území jsme na KPÚ Čistá využili data leteckého snímkování a leteckého laserového skenování. Nevím u nás o žádné jiné pozemkové úpravě, pro jejíž podklady bylo využito leteckého lidaru. OBEŠLI JSTE SE TEDY BEZ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ? To samozřejmě nikoli, to ani není možné. Bez zodpovědného přístupu geodeta by nebylo možné vyšetřit a  zaměřit obvod pozemkové úpravy, hranice liniových staveb a skutečné hranice parcel s trvalými porosty. Tyto činnosti představují základní kostru podkladů pro zpracování jednotlivých etap komplexní pozemkové úpravy a výsledky v samotném finálním zpracování také vstupují do digitální katastrální mapy (DKM). Ale další obrovské množství dat je možné získat jak z fotogrammetrického vyhodnocení, tak z „mračna bodů“ z laserového skenování. Zejména pro kvalitně zpracovaný 3D model území a následné vyhodnocení odtokových poměrů v krajině je to velkým přínosem. Snad zde mohu přiznat, že vyladění zadání a následných procesů, do kterých byli zapojeni geodeti z regionálních poboček firmy, piloti letadla a zpracovatelé dat na centGEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

rále v Brně, se neobešlo bez nedorozumění. Ale chybami se člověk učí a tak to vidím i z tohoto pohledu pozitivně. O CO ŠLO V TÉ DRUHÉ AKCI? Druhá akce je pěkným příkladem, že i menší zakázky mohou být významné. Jednalo se o pilotní projekt vizualizace komplexní pozemkové úpravy ve Zlínském kraji. Kolegové na straně zadavatele šli vstříc filozofii tehdejšího Ústředního pozemkového úřadu (od 1. 1.  2013 vznikl sloučením pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR nový Státní pozemkový úřad), která směřuje k lepší komunikaci s profesním a sociálním okolím. K jednotlivým etapám KPÚ se vyjadřuje, vedle zástupce zadavatele, řádově desítka dotčených orgánů státní správy, zástupci samosprávy a stovky vlastníků a  uživatelů pozemků v dotčeném území. My jsme tuto věc uchopili jako, jak se moderně říká, „výzvu“ a výsledkem je interaktivní 3D vizualizace aktuálních dat návrhu komplexní pozemkové úpravy a řady dalších datových vrstev (např. historická ortofotomapa). Zpětná vazba od zadavatele, od zástupců samosprávy a zejména od stovek vlastníků a uživatelů dotčených pozemkovou úpravou, je vesměs velmi pozitivní. Je evidentní, že 3D vizualizace vlastnických vztahů, prvků společných zařízení a ostatních reálií na reálném 3D modelu území, dává zcela nové možnosti prezentování díla a umožňuje i laikovi mnohem lepší orientaci, což se projevuje i v přístupu vlastníků k projednávání návrhu KPÚ. V neposlední řadě bylo také cítit důvěru ve fundovanost realizačního týmu. Čtenáře bych zde rád pozval, buď na naše webové stránky, kde je vizualizace v odlehčené webové variantě volně dostupná www.geodeziebrno.cz/novinka/vizualizace-kpu.html nebo i na konferenci Pozemkové úpravy v Třebíči, kde by pilotní projekt měl být prezentován na celorepublikové úrovni. Děkuji za otázky a všem přeji, ať se daří.

Ing. MARTIN MALEC technicko – obchodní manažer GB GEODEZIE

29


GEODIS ODBORNÝM PARTNEREM ÚSTAVU GEODÉZIE VUT V BRNĚ Obr. 1 Slavnostní předání věcného daru Ing. Karlem Sukupem, CSc. vedoucímu Ústavu geodézie doc. Ing. Josefu Weigelovi, CSc.

Největší výhodou spolupráce je především možnost velmi blízké kooperace našich pedagogů a studentů se společností, která má ve svém oboru velmi silnou pozici a to i v mezinárodním měřítku.

Společnost GEODIS koncem roku 2012 úspěšně dokončila grantový projekt vývoje „Komplexního mapovacího systému“ (dále jen KOMAS), na kterém spolupracovala s Ústavem geodézie Vysokého učení technického v Brně. Dotace projektu, o celkovém rozpočtu 30 mil. Kč, byla přidělena z Operačního programu Podnikání a inovace – program ICT a strategické služby – výzva II již v roce 2010. Grant podporuje nákup komponent pro vývoj mobilních mapovacích technologií, včetně sofistikovaných softwarových řešení a jejich uvedení na trh. Projekt byl rozdělen do několika etap mezi roky 2010-2012. Poskytnutí grantu pomáhá vytvořit podmínky pro vývoj ojedinělých způsobů sběru, zpracování a interpretace geografických dat a  zároveň pomáhá zvýšit zaměstnanost kvalifikovaných odborníků v regionu. Grantový projekt byl v lednu 2013 zakončen předáním věcného daru, dataprojektoru značky EPSON, pro pedagogické účely Ústavu geodézie, Stavební fakulty VUT v Brně. Věcný dar za společnost GEODIS předal její prokurista, Ing. Karel Sukup, CSc., vedoucímu Ústavu geodézie panu doc. Ing. Josefu Weigelovi, CSc. Při této příležitosti jsme se pana docenta Weigela zeptali na několik otázek: JAK JSTE BYL SPOKOJEN S PRŮBĚHEM SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU KOMAS S NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ? Velmi! Náš ústav (Ústav geodézie) spolupracuje se společností GEODIS již od jejího založení, tedy celých dvaadvacet let. Hlavním důvodem je především fakt, že GEODIS platí již řadu let za středoevropského lídra ve svém oboru, který mnohdy udává směr a to především díky jeho inovativním technologiím a metodám práce. Kromě stejného oboru nás také pojí příslušnost k městu Brnu.

CO VÁM, JAKO ÚSTAVU GEODÉZIE, TATO SPOLUPRÁCE PŘINESLA? Největší výhodou spolupráce je především možnost velmi blízké kooperace našich pedagogů a studentů se společností, která má ve svém oboru velmi silnou pozici a to i v mezinárodním měřítku. Studenti mají možnost seznámit se s nejmodernějšími dostupnými technologiemi a to nejenom z pohledu “klasické geodézie“, ale i mobilního mapování nebo nejnověji dálkového průzkumu Země pomocí bezpilotních leteckých prostředků někdy nazývaných také DRONY. Právě tato konfrontace teorie, která je doménou akademické půdy, s moderní praxí společnosti GEODIS přináší našim studentům, ale i pedagogům, velkou přidanou hodnotu. Na základě tohoto grantu vznikla řada diplomových prací našich studentů a další doktorské disertační práce jsou rozpracované. Čtyři z našich studen-

tů a studentek měli také možnost ve společnosti GEODIS absolvovat několikaměsíční odbornou stáž. JAK, PODLE VÁS, VNÍMAJÍ VAŠI STUDENTI SPOLEČNOST GEODIS? Naši studenti jsou si vědomi, že GEODIS je největší společností v České republice v oblasti geodézie a geoinformací a tak i pravděpodobnost, že po svých studiích do této společnosti nastoupí nebo s ní jinak spojí svou budoucí kariéru, je poměrně vysoká. Je tedy pro ně samozřejmě lákavé si tuto „půdu“ dopředu prozkoumat. Dobře vědí, že GEODIS je, kromě jiného, dodavatelem mapových podkladů pro takové mapové portály, jako jsou například GOOGLE MAPS nebo MAPY.CZ, které důvěrně znají z každodenního používání svých notebooků, tabletů a mobilních telefonů a představa, že by svou budoucí kariéru spojili i s takovými projekty, je pro ně určitě lákavá...

Mgr. MARTINA ZEMANOVÁ marketing specialist GEODIS

30


UKONČENÍ PROJEKTU „EDUCA“ Poskytnutý grant nám dal možnost investovat do vzdělání vlastních zaměstnanců a tím potažmo i do zvýšení kvality našich služeb.

nadále usilovat o to, aby nezůstalo jen u tohoto prvního vzdělávacího projektu, ale aby odborná způsobilost našich zaměstnanců byla nadále aktivně rozvíjena.

V roce 2010 byla společnosti GEODIS schválena grantová žádost pro rozsáhlý školící program v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), prioritní osa Adaptabilita, oblast podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, Výzva pro předkládání GP 1.1 – Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA, číslo globálního grantu: CZ 1.04/1.1.04.

Obr. 1 Technologická porada GEODIS / EDUCA

O průběhu projektu, nesoucího název Nové technologie sběru a údržby geoinformací ve společnosti GEODIS (systém specifických vzdělávacích kurzů), jež byl celý hrazen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR, jsme již informovali v několika předešlých článcích. Ke dni 31. 1. 2013 projekt úspěšně skončil. Zde je jeho malá rekapitulace. Poskytnutý grant nám dal možnost investovat do vzdělání vlastních zaměstnanců a tím potažmo i do zvýšení kvality našich služeb. V projektu, s celkovou výší uznatelných nákladů téměř 5 milionů korun, bylo realizováno celkem 51 různých kurzů pro více jak 630 školených osob. Použito bylo bezmála deset tisíc stran školících materiálů a školeno bylo téměř 600 hodin čistého času. Naši odborníci byli kromě České republiky školeni také v Rakousku, Německu nebo Kanadě, přijeli též školitelé ze Španělska nebo USA.

Obr. 2 Školení mobilního mapování EDUCA

Z prostředků grantu byla, kromě školení samotných, hrazena také speciální výuková technika, která bude i v budoucnu sloužit pro prezentaci a výuku speciálních technických témat. Již dříve jsme zmiňovali například sestavu pro zaškolování nové firemní aplikace StereoGIS sestávající z 3D grafického vybavení: osobní počítač s výkonnou 3D grafickou kartou, speciální dataprojektor, 3D LCD monitory s vysokou zobrazovací frekvencí a brýle umožňující plastickou vizualizaci kartografických modelů. Velkým přínosem se ukázala školení pro obchodní manažery, která měla za cíl hlubší seznámení s novými mapovacími postupy a produkty, jejich přednostmi a úskalími. Obecně byla školení zaměřena na zefektivnění celého spektra výrobních procesů mapování, počínaje ovládáním laserových skenerů a digitálních kamer, přes zpracování získaných dat a jejich následnou analýzu, tvorbou prostorových geodatabází a interpretací geografických dat konče. Některé kurzy na sebe tematicky navazovaly, čímž rozšiřovaly získané znalosti a dovednosti a tvořily tak ucelený technicko-vzdělávací program. Věříme, že se investice do interního vzdělávání vyplatila. Odrazila se nejen ve zvýšené kvalifikaci našich zaměstnanců, ale i ve zkvalitnění služeb a produktů naší společnosti. Dokazují to i čísla roku 2012, který je po stránce obratu velmi úspěšným rokem v historii společnosti. Budeme GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

Obr. 3 Technologická porada GEODIS / EDUCA Mgr. PETR ONDRÁČEK odpovědný datový analytik GEODIS evropský sociální fond v R

31


MAPY NA INTERNETU A AUTORSKÉ PRÁVO Stále zvyšující se procento online „krádeží“, které avizovala společnost GEODIS, bylo impulzem ke vzniku rozhovoru o mapách na internetu a možnostech jejich legálního využití. Ing. Zdeněk Hotař (ZH) ze společnosti GEODIS a právní zástupce JUDr. Michal Ptáček (MP) ze společnosti ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JANSTA, KOSTKA spol. s r.o., vysvětlili tuto problematiku a ukázali, co je a co není v této problematice legální.

KDE VŠUDE MŮŽEME NARAZIT NA VAŠE DATA A V JAKÉ PODOBĚ? ZH: Principiálně se s našimi daty může zákazník nebo občan setkat na portálu Mapy.cz společnosti Seznam, dále na portálu Google Maps a Earth a na portálech státní a veřejné správy. Kromě ortofotomap, které na těchto serverech jsou už asi pět šest let, jsme na sklonku minulého roku publikovali také šikmé snímky z naší technologie PixoView®, které jsou na Seznamu pod značkou Ptačí pohled. To je vyskytující se základ, na který se může na těchto portálech dostat veřejnost. Dále jsou naše data využívána snad ve všech oblastech života, kde se uživatel potřebuje podívat na skutečný stav krajiny, změřit, či zmapovat jevy, které využije pro svou činnost. KDY JE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO DAT LEGÁLNÍ A KDY NE? MP: Podstatné jsou podmínky, za kterých poskytovatel dat (leteckých snímků, map apod.) nechal portály data využívat. Na každém portálu je možno si přečíst licenční podmínky a informace, které říkají, za jakých podmínek a okolností lze tato data použít. V licenčních podmínkách je obvykle uvedeno, že pro osobní potřebu k nekomerčnímu účelu je oprávněn data užívat kdokoliv, ale bez souhlasu poskytovatele dat je vyloučeno jejich komerční užití. To znamená jakékoliv užití, které by sloužilo k podnikání, výdělečné činnosti či dosažení zisku přímo či nepřímo. Základním měřítkem jsou vždy licenční podmínky toho kterého portálu, které zase odrážejí licenční podmínky, které byly nastaveny mezi poskytovatelem dat a příjemcem, v tomto případě to znamená mezi společností GEODIS a provozovatelem konkrétního portálu. Není sice obvyklé, že by si každý uživatel ihned po vstupu na příslušný portál tyto licenční podmínky přečetl, nicméně by tak učinit měl a pokud vznikne jakákoliv pochybnost, doporučuje se vždy seznámit se s licenčními podmínkami, aby nedošlo k jejich porušení a uživatel se nedostal do rozporu se zákonem. JAK UŽIVATEL POZNÁ, KDY DATA, NA KTERÁ SE DÍVÁ, JSOU LEGÁLNÍ, A KDY NE? ZH: Rozlišení je naprosto jednoznačné. Když se na to po-

dívám jako fyzická osoba (např. Josef Novák), na 99  % se dívám legálně, teď mám na mysli naše data, nemluvím o hudbě nebo o videu apod. Pokud se dívám na snímky a mapy na našich mapových portálech, kam poskytujeme data, jako fyzická osoba, chci se podívat, kam půjdu na hříbky, promítnout si trasy, používám to legálně a není to v ničem špatné. Ale v momentě, kdy si sednu jako Josef Novák v. o. s. nebo Josef Novák s. r. o. k monitoru a budu řešit např. hlukovou mapu nebo si budu digitalizovat domečky, trasy nebo chci tvořit územní plán, v tom okamžiku jsem již v konfliktu s licenčními podmínkami. MP: Rád bych doplnil, že osobním užitím je užití v soukromí například za účelem sebevzdělávání, samostudia nebo osobní zábavy. Z povahy věci nikdy nepůjde, ani u fyzické osoby, o užití za účelem dosažení zisku, v rámci výdělečné činnosti či plnění pracovních úkolů pro zaměstnavatele. Pokud u fyzické osoby či u právnické osoby bude sledován účel dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, byť by třeba nebylo zisku dosaženo, je zjevné, že se jedná o komerční užití a toto užití nespadá pod výjimku užití pro osobní potřebu. V takovém případě se bude jednat jak o přestoupení zákona, tak i příslušných licenčních podmínek. Lidé obvykle uvádějí, že nepoznají, zda na internetu dělají něco dobře či špatně. Je třeba si uvědomit, že pokud někdo mapu vytvoří nebo vyfotí letecké snímky a dále je zpracuje, jde obvykle o vytvoření díla, tedy výsledek duševní činnosti, který má majetkovou hodnotu. Vždy existuje nějaký původce, autor díla a musíme se proto ptát, zda autor dovolí, abychom jeho dílo užili zamýšleným způsobem. JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI OBRANY PROTI NELEGÁLNÍMU POUŽÍVÁNÍ DAT? ZH: Primárně nás chrání zákon. Já jsem optimista, který si říká, že žije v právním státě a dřív nebo později se lidé začnou řídit legislativou. Popravdě řečeno, když si vezmu vývoj nelegálního užívání dat v čase, tak je optimismus na místě. Když jsme začínali spolupracovat se Seznamem, bylo naším cílem oslovit uživatele daty, se kterými se ještě neměli možnost běžně setkat. Rychlost internetu byla v té době významným ochranným prvkem proti nelegálnímu užití dat. Teprve s rozvojem rychlosti internetu a aplikací dochází k nárůstu zneužívání dat. Počet drobných zakázek, které jsme měli před třemi čtyřmi lety, klesl na čtvrtinu. To je dramatický úbytek. Vytratili se nám projektanti, realitní společnosti, obecně uživatelé, kteří potřebují malé výřezy v ceně několika stokorun. Objevila se různá „udělátka“ pro CAD systémy, kde softwarové firmy vyvinuly aplikace, které umožňují na jedno tlačítko připojit data z různých portálů. Samozřejmě pokud si já, jako Josef Novák, koupím pro osobní potřebu domů CAD a koupím si od nejmenované firmy aplikaci, abych si mohl prohlížet data se svojí parcelou, tak to udělat můžu. Ale obávám se, že takových prodejů nebudou mít firmy hodně. Zato návodů, jak to udělat, je na portálech víc než dost. Je hodně uživatelů, kteří si vůbec neuvědomují, že tím porušují licenční podmínky a v lepším případě páchají přestupek. Jednou z odpovědí na Vaši otázku „Jaké jsou možnosti naší obrany v nelegálním užití dat?“ je tento rozhovor. Uživatelé se napřed musí dozvědět, že je něco 32


v nepořádku, teprve pak může přijít náprava. MP: Z právního hlediska může být vymáhání nároků z takového porušení práva v některých případech ztíženo tím, že nemáme žádný zákonem upravený mechanismus, kterým by bylo možno systematicky sledovat, kdo a v jakou chvíli neoprávněně užívá snímky či mapy. U větších společností nebo větších podnikatelských subjektů, kde by se toto dělo ve větším rozsahu, je však velké riziko, že se na to přijde, ať už prostřednictvím zákazníka nebo jiným způsobem. Proto by se měly tyto subjekty nelegálního užití dat, a to i nedbalostního, vyvarovat. Důsledky porušení jsou poměrně zásadní, protože zakázky, při jejichž realizaci jsou užita nelegální data, mohou mít hodnotu v řádech milionů korun. Samozřejmě zde existuje i trestněprávní rovina, přičemž záleží pouze na okolnostech, zda bude mít policie dostatek podnětů ve formě trestních oznámení či informací získaných vlastní činností pro kontrolu konkrétního místa a situace. S tím souvisí i otázka etiky, tedy otázka, zda budou mít lidé pocit, že se děje něco špatně a oznámí to. Zákon obecně dává možnost, pokud dojde k neoprávněnému užití dat (leteckých snímků nebo map), aby jejich autor žaloval neoprávněného uživatele. Může se domáhat řady věcí, zejména zdržení se dalšího užívání, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, tzn. částky, kterou užitím dat neoprávněný uživatel získal. Samozřejmě je zde i možnost získání přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nelegálním užitím. JAKÝM ZPŮSOBEM TEDY TAKOVÉ FIRMY, KTERÉ TYTO NÁSTROJE VYVÍJEJÍ, MUSÍ POSTUPOVAT? ABY DATA, KTERÁ CHTĚJÍ PŘIPOJOVAT, ZÍSKÁVALI UŽIVATELÉ LEGÁLNĚ. ZH: Myslím si, že pro tyto firmy je pouze otázkou morálky a etiky, jestli koncového uživatele upozorní na to, že by se mohl dostat do konfliktu se zákonem a že by měl kontaktovat vlastníka autorských práv a dohodnout se s ním na režimu užití. MP: Já bych k tomu ještě něco doplnil. Bylo zde diskutováno, co učinit v případě, kdy zjistíme, že se jedná o  nelegální snímek, zda se to dá nějakým způsobem legalizovat. Ta možnost tu samozřejmě je. Nejjednodušší a zákonem předvídaný způsob je získání licence na základě licenční smlouvy. Pokud již nějaký podnikatel nebo právnická osoba, která využívá letecké snímky nebo mapy pro své podnikání zjistí, že jsou používány nelegálně, je nejlepším způsobem řešení kontaktovat jejich autora, tzn. společnost GEODIS a požádat o uzavření licenční smlouvy. Tímto způsobem se dá nelegální stav napravit. ZH: Jen bych doplnil, že jedním z opatření, které jsme již zavedli koncem loňského roku, je monitoring internetu a evidence užití našich dat. Pokud se situace nezlepší, zkusíme jít cestou exemplárního případu, pravděpodobně s nějakou větší společností a medializací celého případu. JAKÝM ZPŮSOBEM POZNÁTE, ŽE JSOU TO VAŠE DATA? ZH: Poznáme to naprosto jednoznačně. Obraz je neopakovatelný. Nikdo jiný nemůže vyhotovit úplně totožný letecký snímek. Poloha aut, poloha lidí, oslunění, olistění, barva, posečená tráva, shrabané seno. To jsou jednoznačné a nezaměnitelné prvky na snímcích. U každého snímku známe mimo jiné údaje datum a hodinu jejich pořízení. Běžně poskytujeme letecké snímky k soudům jako důkazní materiál. CO HLAVNĚ STOJÍ ZA ROZHODNUTÍM SPUSTIT MEDIÁLNÍ KAMPAŇ O POUŽÍVÁNÍ VAŠICH DAT? ZH: Hlavním důvodem proč zahajujeme tuto kampaň o  legálním využívání dat je uživatele informovat, jak může naše data používat, aniž by se dostal do konfliktu se zákonem. Naše dílo je velmi nákladné. K výrobě ortofotomapy je potřeba velká zkušenost. Je potřeba vědět, GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

že se jedná řádově o desítky tisíc leteckých fotografií, kdy v pruzích v odstupu několika set metrů musíme prolétat celou Českou republiku. To jsou stovky leteckých hodin, které stojí spoustu peněz a to jsme teprve na začátku. Poté se musí všechna data zpracovat, udělat digitální model terénu. Snímky je třeba barevnostně upravit, sešít, následně rozřezat, formátově upravit, sladit pixely. Je to hodně práce a náklady na pořízení díla jsou řádově v desítkách milionů korun. Nemáme zákazníka, který by přišel a koupil si dílo jako celek, i když bychom byli rádi. Proto ho rozprodáváme postupně jednotlivým zákazníkům tak, abychom během roku nashromáždili dostatečný finanční obnos a mohli nalétat a zpracovat třetinu republiky. Pokud někteří uživatelé přestanou za data platit, nemáme jinou volbu než je zbytku slušných lidí zdražit. Pro všechny by bylo dílo daleko dosažitelnější, kdyby se každý drobnou částkou podílel. Dnes běžně pracujeme v objemech ne terabajtů ale petabajtů dat. Jestliže se okruh legálně kupujících bude zužovat, tak nemáme jinou volbu než tvorbu díla zastavit. To se nám ale nelíbí, proto jsme zahájili tuto osvětu.

Obr. 1 Výřez ortofotomapy centra Prahy

MŮŽETE SE JEŠTĚ STRUČNĚ ZMÍNIT O CENĚ, ZA JAKOU MOHOU UŽIVATELÉ DATA ZÍSKAT? ZH: Stanovení ceny se řídí určitými nastavenými pravidly. Prvním pravidlem je, zda uživatel od nás dostává obraz, tzn. obrázek pro tisk nebo něco takového, který připravíme dle zadání a potřeby. Takže pokud chce území 5 × 10 km a chce tisknout na A1, tzn. že by vystačil s metrovým pixelem, tak my data zredukujeme, složíme a barevnostně vyladíme. Náklad této služby je řádově v tisícikorunách za celý proces. Když to samé území u nás bude chtít v základním rozlišení 12,5 cm s umisťovací hlavičkou, tzn. umístěné v souřadnicích, tak za ta stejná data zaplatí řádově desítky tisíc korun. Řídíme se standardním ceníkem, kde je také nezbytné zohlednění následného využívání. Ale v momentě, kdy začínáme jednat se zákazníky o koupi větších datových sad v rozmezí kraje nebo republiky, tam se to jednoznačně musí odvíjet od počtu užití nebo způsobu užití dat, tzn. kolik zaměstnanců, poboček bude mít k datům přístup. Pozn.: Tento rozhovor vyšel v příloze časopisu IT CAD InGIS 1/2012

JUDr. MICHAL PTÁČEK advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JANSTA, KOSTKA spol. s r.o.

Ing. ZDENĚK HOTAŘ business development GEODIS

33


TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE „GIS LZE 2013“

V únoru 2013 se uskutečnil již třetí ročník konference o praktickém využití GIS v zemědělství a lesnictví GIS LZE. Zaznělo zhruba 20 přednášek a účast i kvalita teoretického obsahu byla již standardně vysoká.

Společnost GEODIS, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Nadace Partnerství uspořádaly již třetí ročník odborné konference GIS LZE – praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Konference letos změnila jak termín, z tradičního podzimu na jaro, tak i místo konání. Konala se 21. – 22. února 2013 na Novotného lávce v Praze. Cíl konference však zůstal stejný - setkání, výměna informací, nápadů a používaných postupů napříč různými profesními skupinami. Obsahovou náplň konference tvořily tři hlavní tematické okruhy: zemědělství, lesnictví a voda. Diskutovaná problematika se dotýkala evidence půdy – LPIS, navádění strojů, krajinného plánování, zdraví půdy a výnosových map (zemědělství), dále laserového skenování, identifika-

ce hranic majetků, lesnického plánování a inventarizace lesa (lesnictví). Třetí tematický okruh konference se zaměřil na vodu v krajině, protierozní ochranu a na extrémní stavy v povodních. Z vyzvaných přednášejících potvrdili účast Ing. Radim Adolt, Ph.D. (Ústav hospodářské úpravy lesů), Ing. Filip Hájek, Ph.D. a Ing. Ondřej Tomančák (Ústav hospodářské úpravy lesů), Ing. Josef Krása, Ph.D. (ČVUT), doc. Ing. Mgr. František Zemek, Ph.D. a kol. (AV ČR – CzechGlobe) a Francesco Kinsky dal Borgo (European Landsowner Organisation). Tyto vyzvané příspěvky byly doplněny o  dalších 15 přednášek. Součástí konference byl i diskuzní blok, tzv. kulatý stůl, tentokrát na téma „Jak vytvořit podmínky pro vzájemnou spolupráci a společné projekty zaměřené na interpretaci dat“. Pro společenský večer jsme zvolili krásné historické prostory Michnova paláce na Malé Straně, živou jazzovou hudbu a netradiční občerstvení v podobě etno cateringu.

Obr. 1 Zástupce společnosti GEODIS při prezentaci

Účast na konferenci byla letos vysoká, na Novotného lávce v Praze se sešlo téměř 80 účastníků a několik zástupců odborného tisku. Co se teoretického obsahu konference týče, byl tento ročník hodnocen účastníky jako nejlepší, stejně tak většina uvítala i nový, jarní, termín. Proto jsme se rozhodli, že i další ročník GIL LZE naplánujeme opět na jaro 2014 a budeme se snažit poměrně vysoce nastavenou laťku, když ne zvýšit, tak minimálně udržet. Všem spoluorganizátorům, přednášejícím i hostům děkujeme a těšíme se na setkání na příštím ročníku konference. Mgr. MARTINA ZEMANOVÁ marketing specialist GEODIS

34


GEODIS GROUP

GEODIS Lazaretní 4298/11a · 615 00 Brno · Česká republika T +420 538 702 040 · geodis@geodis.cz www.geodis.cz GEODIS PRAHA Táborská 940/31 · 140 00 Praha 4 · Česká republika T +420 283 923 018-9 · info@geodispraha.cz www.geodis.cz GEODIS SLOVAKIA Kapitulská 12 · 974 01 Banská Bystrica · Slovenská republika T +421 482 851 500 · F +421 482 851 510 · geodis@geodis.sk www.geodis.sk Dúbravská cesta 9 · 841 04 Bratislava · Slovenská republika T +421 2 5465 3334 · F +421 2 5465 3336 · geodisfoto@geodis.sk www.geodis.sk GEODIS AUSTRIA Campus 21-Businesszentrum · Wien Süd Liebermannstr. A01 304 Büro 7 · A-2345 Brunn am Gebirge · Austria T +43-2236-315891 · F +43-2236-315891–15 topconbusiness@geodisgroup.at www.geodisgroup.at GEODIS RO str. 13 Decembrie, no. 96 · 500164, Brasov · Romania T +40 368 401 107 · T +40 368 429 112–4 · F +40 368 429 115 topcon@geodis.ro www.geodisro.ro GEODIS ROMANIA str. 13 Decembrie, no. 96 · 500164, Brasov · Romania T +40 368 401 107 · F +40 268 542 303 · off ice@geodis.ro www.geodis.ro ARGUS GEO SYSTÉM Bratří Štefanů 1069 · 500 03 Hradec Králové · Česká republika T +420 495 800 790–8 · F +420 495 800 792 · hk@argusgeo.cz www.argusgeo.cz GB GEODEZIE Lazaretní 4038/13 · 615 00 Brno · Česká republika T +420 545 241 030 · F +420 545 241 029 · gb@geodezie-brno.cz www.geodezie-brno.cz GEOMETRA OPAVA Beethovenova 179/2 · 746 01 Opava · Česká republika T + 420 553 624 003 · T + 420 553 624 011 geometra@geometra-opava.com · vedeni@geometra-opava.com www.geometra-opava.com PROJEKCE ZAHRADNÍ, KRAJINNÁ A GIS Mathonova 914/60 · 613 00 Brno · Česká republika T +420 548 525 991 · F +420 548 525 991 · pzkagis@pzkagis.cz www.pzkagis.cz TOPOGEODIS FRANCE Techn’hom 3 · 16 rue Becquerel · 90000 Belfort · France T +33 (0)3 84 21 13 74 · F +33 (0)3 84 90 55 04 topogeodis@orange.fr www.topogeodis.fr GEODIS BULGARIA ul. Plana planina N6 · Sofia 1421 · Bulgaria T +359 2 8661114 · T +359 888 363033 · F +359 2 8661114 off ice@geodis.bg www.geodis.bg

GEODIS NEWS – GEO SLUŽBY · ČÍSLO 1/2013

GEODIS NEWS

ČASOPIS SPOLEČNOSTI GEODIS SPECIALIZOVANÝ ČASOPIS PRO GEOINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Časopis je distribuován poštou, elektronicky a na odborných a společenských akcích. REDAKTOR: Tomáš Škoda REDAKČNÍ SPOLUPRÁCE: Štěpán Alexa, Michal Babáček, Aleš Finstrle, Zdeněk Hotař, Milan Hrčka, Jakub Karas, Zdeněk Láska, Martin Malec, Petr Ondráček, Vladimír Plšek, Lukáš Puchrik, Jaroslav Roman, Karel Sukup, Michal Sýkora, Drahomíra Zedníčková, Martina Zemanová LAYOUT: GEODIS BRNO, spol. s r.o. GRAFICKÁ ÚPRAVA A DTP: Rastislav Belan Žádný materiál nebo jeho část nemůže být kopírována bez písemného souhlasu společnosti GEODIS BRNO, spol. s r.o. Copyright © 2013 GEODIS BRNO, spol. s r.o. Česká republika Všechna práva vyhrazena www.geodis.cz

35


www.geodis.cz www.geodis.sk www.geodisgroup.at www.geodis.ro www.topogeodis.fr 36

GEODIS News 1/2013  
GEODIS News 1/2013  

VIDÍME PROSTOR V SOUVISLOSTECH! Elektronická verze firemního časopisu společnosti GEODIS. + Turistické vrstevnice pro MAPY.CZ + Pasportizac...

Advertisement