Page 1

KATALOG PROIZVODA


Vodeći u tehnologiji pozicioniranja... Topcon nudi proi zvode za pozi ci oni ranje koji či ne spoj odli čni h performansi i i novati vnog di zajna. Povi jest Topconovi h tehnološki h dos ti gnuća i reputaci ja i zuzetne pouzdanosti govori da ta tvrtka proi zvodi vodeća “rješenja totalnog pozi ci oni ranja“.

Od i zmjer e do nadzora, Topcon, preko svoje mreže di stri butera, nudi geodeti ma, građevi nari ma te ostali m korisni ci ma i operateri ma opremu i novati vne tehnologi je na konkur entnoj razi ni , koja rješava pi tanja kao što su povećanje zarade, poboljšanje produkti vnosti , smanjenje radni h troškova i povećanje si gurnosti na radi lištu.

Cjelokupno rješenje – od ter ena do ureda - to je Topconov ci lj. Ako ste se odluči li na prelazak na vi ši tehnološki ni vo, vri jeme je za Topcon.

Prioritet je zadovoljstvo kupaca... Da bi maksi malno i skori sti li funkci je Topcon sus tava, na raspolaganju su Vam osposobljeni stručnjaci lokalnog Topcon partnera.

SADRŽAJ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mjerne stani ce GPS uređaji Automatski i di gi talni ni veli ri Laserski ni veli ri Regi stratori i GIS uređaji Softw are


Nova GTS-100N seri ja mjerni h stani ca kombi naci ja je tradi ci onalne Topconove kvali tete i točnos ti , ekonomi čnog i kompaktnog di zajna. Idealan je za svakodnevno mjerenje. Povoljni ja ci jena rezul tat je smanjeni h karakteri sti ka mjerne stani ce u odnosu na seri ju GTS-230N. Karakteri sti ke: „ mjerenje do 2000 m s jednom pri zmom „ točnos t mjer enja kuteva 2" i 5" „ točnos t mjer enja duži na 2mm + 2ppm „ obos trana, kompletna numeri čka ti pkovni ca „ i nterna memori ja ( za 24 000 točaka) „ softver za sni manje, i skolčenje, presjecanje, ofset mjer enja, svođenje točke na li ni ju, kodi ranje, računanje površi na i dr. „ čvrst, i zdr žlji v, vodootporan di zajn „ nema mogućnost mjerenja duži ne bez pri zm e

TOPCON GTS-230N SERIJA MJERNE STANICE Seri jom GTS-230N Topcon postavlja novi standar d za mjerne s tani ce. Ova seri ja i nstrumenata je nasljedni k jedne od najprodavani je seri je mjerni h stani ca GTS-220. U novoj seri ji GTS-230N dodana je numeri čka ti pkovni ca, i nterna memori ja je proši rena na 24,000 točaka, a dodan je i jednos tavan modul za prometni ce. Zbog svoji h mjerni h karakteri sti ka i jednos tavnog softv era koji je pri lagođen svakodnevni m geodetski m potr ebama (sni manje, i skolčenje, određi vanje nove točke, REM, MLM, referentna li ni ja, računanje površi na, ofsetovi i dr.) pri vući će pažnju mnogi h kori sni ka.

Karakteri sti ke: „ čvrsta vodootporna kons trukci ja (IP66 standard) „ točnos t mjer enja kuteva 2“, 3", 5" i 7“ „ točnos t mjer enja duži na 2mm + 2ppm „ kompletna num eri čka ti pkovni ca „ i nterna memori ja (za 24 000 točaka) „ softver na hrvatskom jezi ku „ doseg mjerenja s jednom pri zmom 3000 m „ nema mogućnost mjerenja duži ne bez pri zm e

Mjerne stanice

MJERNA STANICA GTS-100N


Mjerne stanice

MJERNA STANICA GPT-3000LN Mjerenje dužina do 1200 m bez prizme! Dokazana robus tnos t i postojanost Topcon-ovi h mjerni h stani ca, jasno je vi dlji va u ovi m seri jama. Upotrebom pulsnog dalji nomjera, seri ja GPT-3000LN udružuje speci jalne metode kako bi omogući la točnos t, pouzdanos t i si gurno mjerenje udaljenosti bez pri zme do 1200 metara. Jednos tavna za rukovanje s numeri čkom ti pkovni com i softver om koji je pri lagođen svakodnev ni m geodetski m potr ebama (sni manje, i skolčenje, određi vanje nove točke, REM, MLM, referentna li ni ja, računanje površi na, ofsetovi i dr.), dvoosni m kompenzatorom, pov ećanjem 30x, veli kom i nternom memori jom (24,000 točaka), sustavom Poi nt Gui de koji pomaže kod i skolčenja i dosegom mjerenja do 1200 m bez pri zme, spada u red i nstrumenata za pos ebne aploi kaci je gdje je potreban dugi rang mjerenja duži ne bez mjerenja bez pri zme. Karakteri sti ke: „ Doseg mjer enjas pri zmom 3000 m „ 1200m bez pri zme „ Točnost mjer enja kutova 2“, 3" i 5" „ Numeri čka ti pkovni ca „ Dvoosni kompenzator „ Povećanje dur bi na 30x „ Veli ka i nterna memori ja do 24,000 točaka „ Softver za sni manje, i skolčenje, presjecanje, offs et mjerenja, referentna li ni ja, kodi ranje, računanje površi na i dr. „ Softver na hrvatskom jezi ku

TOPCON GPT-3100N MJERNA STANICA Mjerenje dužina do 350 m bez prizme! Nova, bolja, točni ja. Najnovi ja seri ja GPT-3100N je zami jeni la GPT-3000N seri ju mjerni h stani ca. Karakteri sti ke: „ Doseg mjer enja s pri zmom 3000 m „ 350m bez pri zme „ Točnost mjer enja kutova 2“, 3", 5" i 7“ „ Numeri čka ti pkovni ca „ Dvoosni kompenzator „ Povećanje dur bi na 30x „ Veli ka i nterna memori ja do 24,000 točaka „ Softver za sni manje, i skolčenje, presjecanje, offs et mjerenja, referentna li ni ja, kodi ranje, računanje površi na i dr. „ Softver na hrvatskom jezi ku


Karakteri sti ke: „ mjerenje bez pri zm e do 2000 metara; 350 m doseg do bi lo koje površi ne „ mjerni doseg s jednom pri zmom do 3000 metara „ točnos t mjer enja s pri zmom ±2mm + 2ppm „ Wi ndow s CE.NET operati vni sustav s Topcon TopS URV on boar d softverom „ uključen softver za prometnice „ grafi čki ekran u boji „ pri jenos podataka: CF kartica, mini USB i US B „ memori ja 128 MB „ veli ki kapaci tet bateri je (5000 mAh) i dugo vri jeme rada „ moguće spr emanje podataka u slojeve (i zlaz dxf) „ mogućnos t uči tavanja slika pozadine

Povezanost „ povećajte m emori ju na i nstrumentu i li razmjenjujte datoteke kori steći Compact Flash memori jske kar ti ce „ uploadajte i li dow nloadajte podatke i zravno na PC na terenu i li uredu kori steći USB sti ckove „ kori sti te USB mi ni port za pov ezi vanje s acti vesync-om

Dvostrana osvjetljena tipkovnica „ obos trana ti pkovni ca modeli GPT-7501 i GPT-7503 „ jednostrana ti pkovni ca model GPT-7505

Mogućnost unosa PIN kao osiguranja od neželjenih korisnika „ poznato Wi ndow s sučelje „ e-mai l / Internet pri stup

Jednostavan, snažan softver „ veli ki broj poslova „ mogućnos t uči tavanja pozadi nske sli ke (ortofoto i dr.) „ Import/Expor t DXF/DWG datoteka „ AutoCad Layeri ng kompati bi lan „ br zo i skolčenje s kar te

Mjerne stanice

MJERNA STANICA GPT-7500


Mjerne stanice

GPT-9003M motorizirana pulsna mjerna stanica

Karakteri sti ke: „ servo-motor tehnologi ja za br že i skolčenje „ točnos t mjer enja kuta 3" „ mjerenje bez pri zm e do 2000 m „ veli ke ti pke i pozadi nsko svi jetlo ti pkovni ce „ kompletan softver za geodezi ju i prometni ce „ "Poi nt gui de" opci ja „ pohrana podataka na US B

Zamjenjiva drška Compact Flash kartica Ekran osjetljiv na dodir s Windows CE sučeljem ®

USB A i mini priključak „Point-Guide“ Laserski pointer

Vijci za rad s motorima i vijak za fino podešavanje Mjerenje duljine bez prizme s najdužim rangom na tržištu, do 2000 m Ultra brza tehnologija motora


Robots ki sustav či ne: „ GPT - 9000A/GTS - 900A seri ja „ FC - 200 grafi čki regi strator podataka „ RC - 3 uređaj za br zo traženje pri zme (doseg 400 m) „ Integri ran radi o (doseg 1000 m)

GPT-9000A /GTS-900A serija, s novim i moderni ji m di zajnom i poboljšanom shemom boja, pri vlači pažnju kao nešto drugači je i z Topcona. Servo motori kombi ni rani s novom tehnologi jom praćenja (X-TRAC tehnologi ja) či ne ovu seri ju mjerni h stani ca br žom i robusni jom u praćenju nego pr ethodni modeli . Stani ca prati si gnal novog RC-3 uređaja za dalji nsko upravljanje i automatski se okreće pr ema pri zmi . Radi o od 2.4 GHz omogućava komuni kaci ju i zmeđu s tani ce i registratora podataka do 1000 m. Rang mjerenja bez pri zme povećan je za 70%. U modu bez pri zme moguće je mjeri ti do 2000 m sa zadovoljavajući m točnošću. Nekoli ko ulazno/i zlazni h portova olakšava pri jenos podataka. Bluetooth beži čna tehnologi ja (doseg ~ 50 m), CF kar ti ca, USB A port, mi ni USB B port, RS-232C. Kući šte otporno na vrem enske (ne)pri li ke svoji m di zajnom poboljšava rad na najzahtjevni ji m tereni ma. Instrum enti dolaze u vi še modela ovi sno o točnosti mjerenja kuta (1", 3" i 5"). Seri ja GTS-900A nema pulsni dalji nomjer - nema opci ju mjerenja bez pri zme.

RC Malen i lagan, stavlja se na 360° pri zmu i osnovna mu je svrha da ubr za vri jeme potrebno da i nstrument pronađe pri zmu.Novi di zajn i obi lježja RC-3 uređaja za praćenje pri zme kori sni ku ostavljaju dojam sastav nog di jela robotskog sustava. 6 kanalni RC-3 uređaj pokazuje v eli ku prednost na terenu jer ni je potr ebna opti čka vi dlji vost pri zme da bi je i nstrument pronašao. RC-3 prati samo i nstrument s koji m je u vezi (rang 400 m od i nstrumenta).

Mjerne stanice

GPT-9000A/GTS-900A SERIJA ROBOTIZIRANIH MJERNIH STANICA


Mjerne stanice

GPT-7000I (IMAGING) SERIJA Mjerna stanica s Windows CE OS i ugrađenom kamerom! TOPCON je preds tavi o novu seri ju mjerni h stani ca s Wi ndow s CE operati vni m sustavom koja u sebi sadr ži di gi talnu kameru. Na ekranu i nstrumenta vi di te sli ku onoga što vi zi rate. Na sli ci su označene točke koje s te i zmjeri li , pa tu sli ku i mjerene podatke možete spr emi ti u memori ju i nstrumenta i li na CF karti cu. Svrha i prednos t ovakvog i nstrumenta je napravi ti terenski rad što pri stupačni ji m i lakši m (otpada potreba za klasi čnim vi zi ranjem kroz dur bi n). Ujedno, kori štenje i nstrumenta može omogući ti i proši renje kruga kori sni ka geodetski h apli kaci ja, jer se u pozadi ni i zmjrenog podatka nalazi fotografi ja. Prednost koju daje ovakav i nstrument je i kod i skolčenja jer je vi zuali zaci ja i veri fi kaci ja već i skolčeni h točaka laka, a di gi talna fotografi ja u pozadi ni omogućava kontrolu i skolčeni h točaka. Di gi talna tehnologi ja je i skorištena za tzv. "Auto-edge extracti on" kako bi se što bolje defi ni rao (time i i zmjeri o) ugao kuće kada s e mjerenje i zv odi u modu bez pri zme.

Obrada terenski h podataka je uveli ke olakšana ako i mate fotografi ju ter ena koji je i zmjeren, a sni manje i pri kaz fasada pri lagođen zahtjevi ma oni h struka koji i maju potr ebu za realni m pri kazom. Tehni čke karakteri sti ke i modeli i nstrumenata su i sti kao kod seri je GPT-7000.


Robotska mjerna stanica, skener i digitalna kamera!

Karakteri sti ke: „ bazi rana na Windows operati vnom sustavu „ mjerenje bez pri zm e do 2000 metara „ br zi na mjerenja do 20 točaka u sekundi „ i ntegri rana dvostruka digitalna kamera „ 30x optički zoom osi gurava bolju preci znost „ krei ranje 3D modela i z sli ke, mjerenje volum ena pomoću programa ImageMaster „ TopoTrace®- automatsko pronalaženje karakteri sti čni h točaka (i nteli gentno pr epoznavanje obi lježja)

iSCAN tehnologija „ automatsko detekti ranje, praćenje i mjerenje – štedi vri jeme na terenu „ skeni ranje mreže do 20 točaka u s ekundi – pri hvatlji v pri stup apli kaci jama za skeni ranje laserom iDRIVE upravljanje dodirom „ jednostavno upravljanje uređajem pomoću zaslona osjetlji vog na dodi r „ kombi naci ja mjerenja s pri zmom i bez nje iCONTROL „ upravljanje uređajem bez kablova „ dalji nska veza uz WIFI „ i dealan za dalji nsko praćenje opas ni h i teško dos tupni h područja „ opci je za vezu 2.4 GHz Spread Spectrum radio „ Wi fi veza „ IR bez i nter ferenci ja „ Bluetooth® „ FC-200 regi strator podataka FC-200 registrator podataka „ unutar nji WLAN „ ugrađena Bluetooth® beži čna tehnologi ja „ 520 MHz Intel XScale® proces or „ RS-1 radi o modul „ jasno vi dljivo Wi ndow s sučelje u boji

Mjerne stanice

IS- IMAGING STATION


GPS uređaji

GRS-1 DVOFREKVENCIJSKI GPS/GLONASS ROVER ZA CROPOS Karakteri sti ke: „ dvofrekvenci jski GPS/GLONASS uređaj „ 72 kanala „ RTK točnost H: 10 mm + 1.0 ppm, V: 15 mm + 1.0 ppm „ i nterni GSM/GPRS modem „ br zi 806 MHz XScale procesor „ Wi ndow s Mobi le 6.1 „ 2.0 MPix kamera „ či tač barkoda „ i nterni magnetni kompas „ Bluetooth i Wi Fi kao standar d „ TopSURV softv er za sni manje i i skolčenje „ Google Map softver za navi gaci ju „ i nterna GPS/GLONASS L1 antena „ eksterna GPS/GLONASS L1 + L2 antena „ teži na ci jelog RTK sustava 2,3 kg

Ugrađena 2.0 megapikselna kamera GRS-1 i ma ugrađenu 2.0 megapi kselnu kameru s autofokusom za s ni manje referentni h fotografi ja. Pohrani te fotografi je u 1 GB i nterneFlas h memori jske kar ti ce i li u eksternu SD karti cu. Di gi talna kamera također može služi ti i kao či tač barkoda. Podaci skena se mogu automatski pohrani ti u Topconov softver za geodezi ju i li druge sli čne apli kaci je. Interni magnetni kompas Korištenje smjera određenog kompasom sa GNSS pozi oci oni ranjem omogućava pohranu geor efer enci rani h fotografi ja.

Brojne mogućnosti GRS-1 pruža uni verzalno rješenje - s i nternom memori jom od 1 GB proši rivom pomoću SD karti ce i i nterni m GSM/GPRS modemom omogućeno je pov ezi vanje na mrežu, pri jenos podataka, i nternet i e-mai l.

RH-1 radio Dodajte RH-1 radi o kako bi kori stili GRS-1 kao baza – rover sustav na područji ma gdje nemate GPRS si gnal.


DVOFREKVENCIJSKI GPS/GLONASS/GALILEO ROVER ZA CROPOS Preds tavlja novu generaci ju GPS/GLONASS/GALILEO uređaja. Postavlja nov e standarde točnos ti i i novati vnog di zajna. 72 uni verzalna kanala omogućuju pri manje svi h trenutno dostupni h i plani rani h si gnala sateli ta. Radi o i GSM antena smještena je u faznom centru GPS antene ( zašti ćeni patent). Korištenjem i nternog GSM/GPRS modema, pr eko lako dostupnog ulaza mobi lne SIM karti ce, povećava s e mjerni doseg obzi rom na mjerni doseg radi ja. Može se kori sti ti kao RTK baza i li rover. Dvi je punji ve Li -ION i li 4 alkalne bateri je omogućuju do 14 sati rada na terenu. Kući šte pri jamni ka je vodootporno, ali i otporno na udarce i padov e sa štapa (cca 2 m visi ne). Spajanje pri jamni ka s bi lo koji m Topconovi m regi stratorom podataka ostvaruje se preko Bluetooth veze.

Karakteri sti ke: „ napredni di zajn sus tava „ dvos truka i nterna komuni kaci ja- di gi talni radi o i GSM/GPRS „ 72 uni verzalna kanala „ beži čna Bluetooth tehnologi ja „ praćenje svi h raspoloži vi h i plani rani h sateli ta

HiPer+ DVOFREKVENCIJSKI GPS/GLONASS ROVER ZA CROPOS Karakteri sti ke: „ geodetsko sni manje i i skolčenje u realnom vremenu „ svaki uređaj može bi ti i baza i rover „ i ntegri rana Bluetooth tehnologi ja „ ugrađen UHF radi o i li GSM/GPRS modem „ mogućnos t rada na bazne s tani ce „ 1 GB i nterne m emori je „ 14 sati rada kod RTK mjerenja

GPS uređaji

GR-3


GPS uređaji

HiPer Pro DVOFREKVENCIJSKI GPS/GLONASS SUSTAV BAZA - ROVER Hi per Pro nudi cjelovi t RTK GPS sustav, koji otklanja potr ebu za bi lo kakvi m kablovi ma, kako na baznom ur eđaju tako i na roveru. Nema vi še dodatni h bateri ja na bazi , antena je i ntegri rana s uređajem, pomoću opci je Bluetooth komuni kaci ja s grafi čki m registratorom podataka je laka i potpuno pri lagođena zahtjevnom ter enskom radu. Jednos tavnost rada bez potrebe da pam ti mo gdje koji kabel treba pri kopčati , bez s traha da ćemo poneki kabel ošteti ti pri li kom provlačenja kroz grmlje i li možda zaboravi ti poni jeti , či ne ovakve uređaje jedi nstveni m i vrlo upotreblji vi m. Topconov Hi Per Pro pri druži o se vodećoj Topconovoj GPS+GLONASS tehnologi ji praćenja sateli ta. Praćenjem dvos truke konstelaci je sateli ta točnos t samog sustava je povećana. Karakteri sti ke: „ geodetsko sni manje i i skolčenje u realnom vremenu „ 40 kanalni dvofrekventni GPS/GLONASS uređaj „ dodavanjem eks ternog GPRS modema i li mobilnog tel efona i baza i rover se mogu spajati na CROPOS „ sustav je potpuno bez kablova (Bluetooth) – lako postavljanje baznog uređaja „ i ntegri rani 1 W radi o „ i ntegri rane bateri je za cjelodnevni rad

HiPer Pro GREEN LABEL DVOFREKVENCIJSKI GPS SUSTAV BAZA - ROVER Karakteri sti ke: „ geodetsko sni manje i i skolčenje u realnom vremenu „ 40 kanalni dvofrekventni GPS uređaj „ mjerni doseg RTK opci je do 2,5 km „ sustav je potpuno bez kablova (Bluetooth) – lako pos tavljanje baznog uređaja „ i ntegri rani 1 W radi o „ i ntegri rane bateri je za cjelodnevni rad „ standar dna opci ja GPS L1+L2– moguća nadogradnja na opci ju GLONASS „ moguća nadogradnja (uči tavanjem softvera) na sustav bez ograni čenog RTK dosega (VRS)


Topcon nudi ši roki rang automatski h ni veli ra namjenjeni h geodeti ma i građevi nari ma. Svi ni veli ri AT-G seri je i maju kvali tetne kompenzator e i vodootporni su.

Automatski niveliri visoke točnosti Karakteri sti ke: „ 6 modela – pov ećanje od 24x do 32x „ vodootporni durbi n „ kutno či tanje do 10' „ bes konačni vi jak za fi no hori zontalno podešenje „ br zo pos tavljanje na stati v s li belom „ br z, točan i stabi lan sustav za ni veliranje

AT-G4/AT-G6 Automatski ni veli ri po povoljnoj ci jeni za građevi narstvo i geodezi ju: AT-G6 - spada u rang građevi nski h ni veli ra za upotrebu u svakodnevni m poslovi ma na gradi lištu. Točnost 2 mm/ 1km, povećanje dur bi na 24x. AT-G4 - je uni ver zalan ni veli r kojeg možete i skori sti ti za svakodnevne građevi nske i geodetske poslov e. Točnost 2 mm/ 1km, povećanje dur bi na 26x.

DL-101 & DL-102 DIGITALNI NIVELIRI Preci zni di gi talni ni veli ri (DL-101C i ma točnost 0.4mm, dok DL-102C i ma točnost 1.0mm.) koji ubrzavaju rad i produkti vnost na terenu. Oba ni veli ra pohranjuju mjerene podatke u unutrašnju memori ju i li na memori jsku karti cu (standard PCMCIA slot). 8,000 točaka može bi ti regi strirano u memori ju. Moguće je pri ključi ti i regi strator podataka putem RS232 porta.

Automatski i digitalni niveliri

ATG SERIJA AUTOMATSKIH NIVELIRA


Laserski niveliri

RL-VH4DR I RL-VH4G2 – VIŠENAMJENSKI LASERI ZA INTERIJERE Karakteri sti ke: „ seri ja laserski h ni veli ra za i nteri jere „ automatsko s keni ranje zrake pomoću marki ce na zi du „ uspostavljanje ver ti kalnosti „ samohori zonti ranje „ dalji nski upravljač „ dugotrajne punji ve bateri je „ doseg 300 m „ točnos t 2 mm/20 m „ 2 modela: RL-VH4DR - crvena zraka RL-VH4G2 - zelena zraka „ u kompletu je zvučni detektor LS-80A

Autoscan® Pomoću automatskog uspos tavljanja pravca možete i scrtati lasersku li ni ju na bi lo kojoj površi ni na potrebnoj duži ni. Li ni ja se zadr žava tako dugo dok vam je potrebna, odnosno dok dr ži te marki cu. Samohorizontiranje Namjesti te uređaj pri bli žno hori zontalno (unutar 5 stupnjeva ) i pri ti sni te ti pku „Pow er“. RL-VH4DR/G2 i ma mogućnost br zog samohori zonti ranja (i spod 5 sekundi ) te je br zo spreman za rad. Vertikalno poravnanje Korištenjem opci onalne v erti kalne podne marki ce, pos tavljanje zi dne rešetkaste konstrukci je je jednostavno. Jednostavno namjesti te opci onalnu verti kalnu marki cu na vašu li ni ju, stavi te RL-VH4DR/G2 na drugi kraj i kori sti te ti pke za namještanje nagi ba, i li pomoću dalji nskog upravljača RC-40 centri rajte zraku na marki cu. Daljinski upravljač RC-40 Dalji nski upravljač RC-40 upravlja vaši m uređajem korištenjem radi o veze na udaljenos ti do 100 m.

LS-80A i držač zvučnog senzora 6


Dostupan kao jednoosni (RL -100S1) i li dvoosni (RL-100S2) model, oba i nstrumenta karakteri zi ra mogućnos t pos tavljanja do 25% nagi ba i doseg do 770 m – te je tako i dealan za kontrolu strojeva. Njegovo elektroni čko djelovanje omogućava olakšano pos tavljanje, a vi sok kontras t pri kaza na ekranu či ni unos br ži i jednostavni ji. Punji va bateri ja osi gurava do 50 sati rada; također pri hvaća i alkalne bateri je.

Karakteri sti ke: „ namještanje nagi ba u smjeru X-osi model RL -100S1 „ namještanje nagi ba u smjeru X i Y –osi model RL -100S2 „ zvučni senzor „ dalji nski upravljač (opci ja) „ jamstvo 5 godi na

LS-80B i držač senzora 6

Topconov novi kompaktan LS-80B senzor sadr ži pet kanala i nformaci ja o nagi bu, pokazuje HI i trajnost bateri je i to sve na ekranu s visoki m kontrastom. Svojstva ovog senzora su pri hvat dosega do 770 metara, podesi vi zvučni znak, 120 sata rada dvi ju AA bateri ja, dr žač ( za nošenje letve) za br zo, si gurno namještanje na bi lo koju veli či nu i li obli k letve. Topconova RL-100 seri ja je jedi ni laser za nagi be koji Vam je dostupan po povoljnoj ci jeni.

Daljinski upravljač RC-400 Po standar du RL-100 2S dolazi s potpuno funkci onalni m dalji nski m upravljačem RC-400. Bez di rektnog kontakta s laserom, možete mi jenjati nagi be, bi rati postavke u i zborni ku, provjeravati radni status, te kontroli rati status bateri je, i sve to bez potrebe da dodi rujete laser.

Laserski niveliri

NAGIBNI LASERI RL-100 1S/2S


Laserski niveliri

RL-H3 SERIJA Visoko profesionalni horizontalni laserski nivelir i za građevinarstvo RL-H3C/CS seri ja građevi nski h lasera kori sti se za sve poslove, od i zravnanja do i ndi kaci je nagi ba – i sve to po povoljnoj ci jeni. Ima samo hori zi ontalnu vi dlji vu crvenu zraku. Kompati bi lna sa sustavom za kontrolu strojeva. Ima senzor LS-80C sa dr žačem za br ži i lakši rad.

RL-H3C Karakteri sti ke: „ jedna ti pka za operaci je „ br zo auto-hori zonti ranje „ mjerni rang polumjera 150 m „ LS-80C zvučni senzor „ jamstvo 5 godi na

RL-H3CS Karakteri sti ke: „ br zo auto-hori zonti ranje „ mogućnos t nagi ba do ± 5% „ mjerni rang polumjera 150 m „ br zi na rotaci je 600 rpm „ LS-80C zvučni senzor

RL-H3A- Fleksibilnost u građenju Karakteri sti ke: „ hori zontalna crvena vi dlji va zraka „ jedna operaci jska ti pka „ veli ka br zi na samoni veliranja „ 350 m radi jusa radnog dosega „ 600 rpm rotaci jska br zi na „ punji ve ili alkalne bateri je


Karakteri sti ke: „ ultra-vi dlji va zelena i li crvena zraka (ovi sno o modelu) „ točno određi vanje nagi ba i ni veliranje „ SmartLi ne® sustav za auto-uspostavljanje pravca „ RC-200 dalji nski s i nfracrvenom vezom dometa 150 m „ jasno vi dljiv ekran „ čvrsto i vodootporno kući šte

RT-5SW BEŽIČNI SMART LASER ZA NAGIBE Karakteri sti ke: „ 300% točni ji „ auto-usmjeravanje „ prvi na svi jetu SmartRemote® „ laser za v eli ke nagi be

Laserski niveliri

LASERI ZA CIJEVI TP-L4 SERIJA


Registratori i GIS uređaji

REGISTRATOR PODATAKA FC-2500 Topconovi terenski regi stratori i maju ugrađen Wi ndow s CE operaci jski sustav. Grafi čki ekran u boji osjetlji v na dodi r (touch screen) omogućava jednos tavan pri stup i jasan pregled podataka na ter enu. Kori štenje dvi ju bateri ja omogućava do 42 sati rada. Wi ndow s CE OS uključuje sva obi lježja Mi crosofta kao što je Mi crosoft Wordpad, Mi crosoft Explor er, Mi crosoft Medi a Player i Internet Explorer. Sa Topcon terenski m računali ma imamo di rektni pri stup na Internet putem Internet Ex plorera koji se ostvaruje spajanjem s vašim mobi telom. Podaci su lako dos tupni pomoću CF karti ce. Uz pri jenos podataka preko kar ti ce s podaci ma, di rektno seri jski i USB portovi ma, te Bluetooth opci jom, omogućena je komuni kaci ja sa svim drugi m uređaji ma. Novi regi strator podataka FC-2500 i ma ugrađen či tač barkoda, kameru od 5,17 megapi xela...

Karakteri sti ke: „ zaslon u boji osjetlji v na dodi r (320x240) „ veli ka tastatura, 56 ti pki - odvojene brojke i slova „ 624 MHz procesor „ 256 MB RAM-a „ Wi ndow s CE.NET 5.0 OS „ Dvi je bateri je koje omogućavaju do 42 sati rada „ novi USB konektor ( ti p Mi ni -B) „ vodootporan „ Bluetooth „ Barkod či tač „ Kamera 5,17 MP

FC-2500 je na razi ni otpornosti IP-67, što znači da ga možete uroni ti u vodu, otporan je na udarce, može pasti s visi ne od 1,2 metara.

5MP kamera „Capture Reali ty“ u još jednom Topconovom uređaju. Fotografi ja vri jedi više od ti suću ri ječi. Kamera veli ke rezoluci je se kori sti za povezi vanje sli ka s mjereni m točkama kao foto bi lješka.

Alfanumerička tipkovnica, robustan dizajn FC-2500 i ma ekran osjetljji v na dodi r u boji s potpunom kontrolom pomoću ti pkovni ce.


Kori sti se uz GPS ur eđaj kao regi strator podataka i li uz robotske mjerne stani ce. Također ga možete kori sti ti uz bi lo koju mjernu s tani cu ako nemate unutarnju memori ju i nstrumenta i li želi te nadogradi ti postojeći i nstrument na grafi čki pri kaz mjerenja.

Karakteri sti ke: „ opci onalno ugrađen RS-12.4 GHz radi o modul (za robotske mjerne stani ce) „ Wi Fi spoji vost „ memori ja: 512 MB „ 520 MHz Intel XScale proces or „ utori za SD i CF karti ce „ USB, USB2 i seri jski port „ i nterna Bluetooth tehnologi ja „ uklonji va, punji va li ti j-i on bateri ja „ veli ki ekran u boji , jasno vi dlji v na suncu, osjetlji v na dodi r (touch-screen)

RUČNI DGPS UREĐAJI GIS uređaji koji se mogu koristiti i kao registratori podataka. RUČNI UREĐAJ GRS-1 GRS-1 je GPS ručni sustav za praćenje GPS/GLONASS sateli ta, s ugrađenom di gi talnom kamerom, elektroni čki m kompasom i barkod či tačem. Karakteri sti ke: „ i nterna GPS/GLONASS L1 antena „ i nterni GPRS modem „ 72 kanala „ DGPS točnost 30 cm „ mogućnos t vezi vanja na CROPOS „ ugrađena 2.0 MP di gi talna kamera koja može služi ti i kao barkod či tač „ i nterni magnetni kompas „ br zi 806 MHz Xscal e procesor „ i nterna memori ja 1 GB proši ri va pomoću SD karti ce „ Bluetooth i Wi Fi kao standar d „ WAAS/EGNOS korekci ja u realnom vremenu „ virtualna ti pkovni ca „ konektor za povezi vanje ex terne PG-A5 antene „ zamjenji ve bateri je „ TopSURV i li eTop (ekstenzi ja za ArcPad) softv er za pri kupljanje i edi ti ranje podataka „ Google Map softver za navi gaci ju

Registratori i GIS uređaji

TOPCON FC-200


Registratori i GIS uređaji

RUČNI UREĐAJ GMS-2 PRO GMS-2 PRO je GPS ručni sustav za praćenje GPS /GLONASS sateli ta, s ugrađenom di gi talnom kamerom i laserskim mjeračem udaljenosti. Karakteri sti ke: „ ugrađena 2.0 MP digitalna kamera s auto-fokus om za pov ezi vanje sli ka kao atri buta „ ugrađeni laserski mjerač udaljenosti (doseg 50m) i elektronički kompas za offs et točaka „ ugrađeni barkod či tač „ ugrađen Bluetooth za beži čnu komuni kaci ju s mobi telom (mogućnost s pajanja na CROPOS) „ WAAS/EGNOS korekci ja u realnom vremenu „ virtualna ti pkovni ca „ konektor za povezi vanje ex terne PG-A5 antene „ zamjenji ve bateri je „ 50 kanalno praćenje sateli tskog sus tava (GPS+ GLONASS)

GMS-2 Pro se može kori sti ti s GIS softv erom: eTop ( eks tenzi ja za ArcPad), eTop+ (proširena ekstenzi ja za ArcPad), i li GIS softv er TopSURV. Podaci se kasni je mogu obradi ti u softveru Topcon Tools i li , za di nami čan rad, pošalji te „shapefi le“ di rektno u vaš GIS softver za obradu.


GMS-2 ručni jednofrekvenci jski GIS-GPS uređaj je prvi i nstrument na svi jetu koji ima višestruku funkci ju – GIS uređaj i regi strator podataka za mjerne s tani ce i li preci zne GPS uređaje Karakteri sti ke: „ ugrađena 1.3 MP digitalna kamera s auto-fokusom za povezi vanje sli ka kao atri buta „ ugrađeni elektronički kompas za offset točaka „ ugrađen Bluetooth za beži čnu komuni kaci ju s mobi telom (mogućnost s pajanja na CROPOS) „ WAAS/EGNOS korekci ja u realnom vremenu „ virtualna ti pkovni ca „ konektor za povezi vanje ex terne PG-A5 antene „ zamjenji ve bateri je „ 50 kanalno praćenje sateli tskog sus tava (GPS+ GLONASS)

GMS-2 se može kori sti ti s GIS softver om: eTop (ekstenzi ja za ArcPad), eTop+ (proši rena ekstenzi ja za ArcPad), i li GIS softv er TopSURV. Podaci se kasni je mogu obradi ti u softveru Topcon Tools i li , za di nami čan rad, pošalji te „shapefi le“ di rektno u vaš GIS softver za obradu.

Registratori i GIS uređaji

TOPCON GMS-2


Software

TopSURV Novi Wi ndow s CE softv er kojeg možete lako i nstali rati na regi strator podataka FC-200, FC-2500, GMS-2 i li druge regi strator e npr. AtWork Ranger, Compaq IPaq i li Panasoni c Toughbook. Moduli: „ modul „ modul „ modul „ modul „ modul „ modul „ modul

za mjerne s tani ce za GPS za prometni ce za G IS za mmGPS za SCAN za desi gn

Automatska r egi straci ja podataka, Import, eksport: ASCII, DXF, DWG, ... Refer entna li ni ja, kodi ranje, layeri ...

TOPCON FC-200 Softverski paket za obradu post-processi ng mjerenja koji omogućava br zu i jednostav nu obradu podataka, lako s e uči i koristi. Ovaj softverski paket obuhvaća i zjednačenja GPS bazni h li ni ja, i zjednačenja GPS RTK mjerenja, i zjednačenja mreža, te uči tavanje i transfer mjereni h podataka i z GPS ur eđaja, mjerni h stani ca i li terenski h regi stratora. Obuhvaća sljedeće modul e: „ Topcon Tools za GPS pos t-processi ng „ Topcon Tools za RTK „ Topcon Tools za mjerne s tani ce „ Topcon Tools GIS „ Topcon Tools Desi gn „ Topcon Tools napredni modul za PP


eTop je eks tenzi ja za programski paket ArcPad koja omogućuje punu funkci onalnost tog programskog paketa na mobi lnim GNSS uređaji ma GMS-2 i GMS-2 Pro.

Proši rena ekstenzi ja za ArcPad, ori jenti rana za ured. „ „ „ „ „

jednostavno korištenje slojeva i predložaka navi gator na ekranu pri nci p semafora za lakšu kontrolu kvali tete jednostavna i ntegraci ja fotografi ja bolji pri kaz sateli ta

Software

SOFTWARE ZA GIS


GEO CENTAR d.o.o osnovan je 1991. godine. Osnovna djelatnost firme je zastupanje i prodaja geodetske opreme, GPS uređaja i pribora. Firma je generalni zastupnik japanske firme Topcon za područje Hrvatske i Slovenije. Topcon je jedna od vodećih svjetskih kompanija koja u svom prizvodnom programu obuhvaća geodetske i građevinske instrumen te, nivelire, precizne GPS uređaje, laserske uređaje, te kompletan geodetski pribor. U sklopu cjelokupne ponude, jedna od glavnih djelatnosti je i servis instrumen tarija. Naši stručnjaci će vam pružiti potpunu podršku prilikom kupovine opreme kao i edukaciju u daljnjem korištenju. Geo Centar d.o.o. je ovlašteni distributer za: za mjerne vrpce i pribor za mjeren je za geodetski i građevinski pribor za geodetske oznake (bolcne) i ostali specijalizirani geodetski pribor (za područje sjeverozapadne Također je i autorizirani dealer za firmu Hrvatske) koja ima široki proizvodni program ručnih GPS uređaja za navigaciju.

Topcon distribu ter:

Jurja IV. Zrinskog 12/B 40000 Čakovec www.geocentar.com, geo.centar@ck.t-com.hr tel ++385(0)40 363 299 fax ++385(0)40 363 288

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/produkti/Topcon%20proizvodiDr  

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/produkti/Topcon%20proizvodiDr.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you