Page 1

PRIJENOS PODATAKA IZ KONVENCIONALNE TOTALNE STANICE NA RA Č UNALO I OBRNUTO (105N, 3100N)

Za prijenos podataka iz totalne stanice ili za importiranje u totalnu stanicu potreban je program Topcon Link. Najprije je potrebno napraviti konfiguraciju za prijenos podataka iz totalne stanice u Topcon Linku. Pritisnemo File i Import from device .

Otvori se prozor kao na slici. Dvostruki klik na Topcon Total Stations i zatim Add New

Station .


U polje Name upišemo proizvoljno ime naše konfiguracije. Port mora biti COM1 i na padajućem izborniku Model odaberemo kojom serijom stanice se koristimo i pritisnemo OK . Time je stvorena konfiguracija prijenosa podataka za našu totalnu stanicu koju je dovoljno samo jednom napraviti.

Za prijenos podataka sa Totalne stanice na računalo potrebno je na Stanici odabrati: F3: RAD S MEMORIJOM, zatim listati do F1: PRIJENOSPODATAKA. Potrebno je odabrati F1: GTS FORMAT i F1: SLANJEPODATAKA.


U sljedećemizborniku biramo da li želimo eksportirati mjerene podatke, koordinate ili biblioteku kodova. Pritisnemo što želimo eksportirati i potvrdimo još jednom file u kojem se ti podaci nalaze i pritisnemo ENTER . Totalna stanica javlja poruku SLANJEMJERENIH PODATAKA >OK? Sada na programu Topcon Link odaberemo našu konfiguraciju dvoklikom. Pojavit će se file1.txt . Odaberemo taj file tako da bude označen i sa strelicama prema desno >>prebacimo je na određenu putanju na računalu.

U prozoru s desne strane odabiremo putanju gdje želimo da se file pohrani.

Za obrnuti postupak, tj. prebacivanje podataka sa računala na totalnu stanicu potrebno je pripremiti file-ove u .txt obliku ili .csv obliku. Za prijenos podataka sa računala na totalnu stanicu potrebno je na Stanici odabrati: F3: RAD S MEMORIJOM, zatim listati do F1: PRIJENOSPODATAKA. Potrebno je odabrati F1: GTS FORMAT, F1: UCITAVANJEPODATAKA i F1: KOORDINATE. Upišemo ime pod kojim želimo spremiti koordinatni file u stanicu i pritisnemo ENTER . Pojavi se poruka UCITAVANJEKOORD.>OK?Pritisnemo DA.


U programu Topcon Link pritisnemo File i Export to device.

Sa lijeve strane odaberemo koji file želimo prebaciti, a sa desne odabremo ponovno našu konfiguraciju i pritisnemo strelicu prema desno >>i Start .

Učitavanje podataka  
Učitavanje podataka  

Upute za učitavanje u TOPCON LINK i TOPCON TOOLS

Advertisement