Page 1

Covey R

TM

MJERENJE sposobnosti organizacije za realizaciju postavljenih ciljeva

TM

UPITNIK I IZVJEŠTAJ Alat za procjenu organizacije i strateško upravljanje

pomaže timovima i organizaciji postiæi visoku uèinkovitost


Covey

xQ UPITNIK I IZVJEŠTAJ

R

MJERI SPOSOBNOST ORGANIZACIJE ZA REALIZACIJU CILJEVA - pomaže u odreðivanju koraka koje je potrebno poduzeti kako bi se uklonio procjep izmeðu strategije i implementacije.

PREPREKE USPJEŠNOJ PROVEDBI

RJEŠENJE

Što razlikuje uspješne organizacije od onih koje to nisu? Uspješne organizacije izvršavaju svoje ciljeve – svaki zaposlenik, svaki tim i kompanija u cijelosti ostvaruju ono što su zacrtali kao cilj. Nesposobnost provedbe je univerzalan i tvrdokoran problem koji je prepoznat kao jedan od najveæih izazova današnjeg poslovanja.

xQ – menadžerski alat za unaprjeðenje provedbe xQ – je kratak, online upitnik koji procjenjuje organizacijsku sposobnost mjereæi koliko su zaposlenici fokusirani i usmjereni na realizaciju glavnih organizacijskih prioriteta i koliko u tome uspijevaju. Usluga xQ jest alat koji pomaže menadžerima unaprijediti konzistentnost njihove realizacije i izvedbe mjereæi i baveæi se pokazateljima koji su usklaðeni sa šest principa realizacije.

Istraživanja pokazuju da provedba zakazuje kad: Zaposlenici ne znaju ili ne razumiju koji su glavni ciljevi i prioriteti njihove organizacije. Manje od polovice – 44% zaposlenika zna i razumije organizacijske ciljeve. Zaposlenici nisu ukljuèeni ili predani ciljevima. Samo 19% zaposlenika je pokazalo interes i optimizam za ciljeve organizacije. Ljudi ne znaju što toèno treba uèiniti za postizanje tih ciljeva. Samo petina zaposlenika može jasno definirati ciljeve svoga rada, samo 9% smatra da je njihov rad povezan s ciljevima tvrtke. Zaposlenici provode manje od polovice vremena posveæeni aktivnostima koje se odnose na kljuène prioritete organizacije. Ostatak vremena provode na HITNIM, ali ne-bitnim aktivnostima, nepotrebnim izvještajima, birokraciji, u politikanstvu. Ljudi ne suraðuju, ne osjeæaju uzajamnu odgovornost. Samo 31% ispitanika navelo je da rade u okruženju povjerenja i atmosfere "win-win".

2. rujna 2009

a) BC d.o.o. (40 sudionik xQ Izvještaj za tvrtku A

nadžment Sažetak za top me o.o. (40 sudionika) xQ Izvještaj za tvrtku ABC d.

47

Jasnoæa

ski nivo

ciljeve? Znamo li

zacij 49 Organi

49

t

Predanos

u organizaciji Glavne prepreke za provedbu

usklaðeni Jesmo li

ciljeve? o li se za

Zalažem

50

i

nost nje u aktiv

Pretvara

što Znamo li

i (npr.: hitni ivi radni prioritet Nejasni ili promjenj jevi, i, proturjeèni zaht problemi drugih ljud ) iznenadni projekti

e? stigli ciljev bismo po èiniti kako trebamo

46

anje Omoguæav

? o li barijere

Uklanjam

Sinergija

51

e ašli naèin mo pron kako bis zajedno ciljeva? Radimo li postizanja

a (npr.: nedostatan Nedostatak sredstav i, podrška) budžet, ljudi, alat

ost

Odgovorn

50

? še obveze ima za na

rn e odgovo jedni drug Držimo li

nje (npr.: previše Preveliko optereæe edbe svih nemoguænost prov toga za napraviti, osjeæaj iscrpljenosti kljuènih prioriteta,

50% 0%

na ciljeve koji su kljuèni za ostvarenje misije organizacije, zaposlenici obièno troše manje od polovice vremena

100%

Vaš ukupni xQ rezultat

49

i u provedb

a? skih ciljev

organizacij

nivo 48 Timski

skoj

anizacij eve u org vamo cilj bro izvrša Koliko do ma? nim grupa rad u ili jedinici

i nivo

ualn 50 Individ

enjuju inci primj bro pojed Koliko do provedbu? uspješnu za e bn potre

discipline


U današnje doba, najveæa razlika izmeðu organizacije i njenih

xQ™

konkurenata je u SPOSOBNOSTI PROVEDBE. Ram Charan

ŠEST PRINCIPA PROVEDBE

UPOTREBA ALATA xQ

U izvješæu se analizira kvocijent provedbe xQ prema šest principa provedbe i identificiraju se podruèja u kojima je organizacija stvorila uvjete za uspješnu provedbu svojih ciljeva i podruèja koja zahtijevaju poboljšanja:

1. Opæi organizacijski/Procjena stanja tima Za razliku od rasprostranjenih ispitivanja kulture kompanije i upitnika ponašanja, xQ je posebno kreiran alat za procjenu upravljanja provedbom. Svako pitanje definirano je nizom standardnih ponašanja koja, ukoliko se utvrdi da su niska, mogu biti ojaèana kako bi se unaprijedila realizacija, i zauzvrat, pozitivno utjecala na rezultat. xQ upitnik pruža izvještaje na svim razinama organizacije, omoguæavajuæi da u razlièitim odjelima budu definirane razlièite aktivnosti na temelju njihovih specifiènih potreba.

1. Jasnoæa – znamo li ciljeve? 2. Predanost – zalažemo li se za ciljeve? 3. Pretvaranje u aktivnosti – znamo li što trebamo èiniti kako bismo postigli ciljeve? 4. Omoguæavanje – uklanjamo li barijere? 5. Sinergija - radimo li zajedno kako bismo pronašli bolje naèine postizanja ciljeva? 6. Odgovornost – držimo li jedni druge odgovornima za naše obveze?

jasnoæa predanost pretvaranje u aktivnosti

PROVEDBA omoguæavanje sinergija odgovornost

ZNAÈAJKE UPITNIKA xQ Potpuno anonimni online upitnik Sastoji se od 27 pitanja Popunjavanje upitnika traje oko 15 minuta Rezultati su dostupni dan nakon završetka upitnika

izvrsni voðe, izvrsni timovi, izvrsni rezultati

KORIST OD ALATA xQ: Mjeri sposobnosti vaše organizacije za provedbu najvažnijih ciljeva. Procjenjuje koliko svaki zaposlenik razumije najvažnije ciljeve organizacije. Pokazuje iz perspektive zaposlenika, koliko su radnici fokusirani i koliko izvršavaju presudno važne ciljeve. Ocjenjuje kako vaša organizacija stoji u odnosu na druge iz relevantne industrije.

2. Startna linija za novo vodstvo Novi menadžeri mogu koristiti xQ kao nepristranu, anonimnu procjenu postojeæih sposobnosti ukljuèujuæi snage i podruèja za poboljšanje. Upotreba xQ-a ukljuèuje i ujedinjuje novo rukovodstvo tima oko najkritiènijih faktora za iznova usklaðeni uspjeh! 3. Zatvaranje procjepa Implementacija-Neuspjeh Nerealizirana strategija je propuštena prilika. xQ se može koristiti kao alat za otkrivanje razloga neuspjeha i p okretanje korektivnih akcija. 4. Spremnost na uvoðenje bitno razlièite strategije Prije nego što na bilo koji naèin krenemo prema novim dostignuæima, xQ predviða vjerojatnost uspjeha. Minimizira vaš rizik u postavljanju i odreðivanju kritiènih ciljeva ili prelaska na novi strateški pravac unaprijed ocjenjujuæi sposobnosti provedbe vaših zaposlenika. Tako možete napraviti potrebne prilagodbe koje æe osigurati vaš uspjeh u buduænosti.

Pomaže u definiranju uèinkovitih mjera za poboljšanje sposobnosti provedbe.

Uvoðenje procesa 4 DISCIPLINE PROVEDBE 4 DISCIPLINE PROVEDBE predstavljaju praktièan menadžerski proces, koji pomaže timu definirati najvažnije ciljeve koji uistinu pomažu ostvarenju strateških planova organizacije, osigurava da svi èlanovi tima usvoje najvažnije ciljeve i fokusiraju se da ih ostvare. Kako bismo prevladali uobièajene barijere pri provedbi ciljeva i kreirali kulturu provedbe u organizaciji, potrebno je usvojiti 4 kljuène discipline: 1. 2. 3. 4.

Usredotoèite se na presudno važne ciljeve Bavite se aktivnostima “80/20" Pratite i slijedite pokazatelje uspjeha Stvorite sustav uzajamne odgovornosti

Igniteyourpotential


Tvrtka FranklinCovey posveæena je poveæanju uèinkovitosti pojedinaca, timova i cijelih organizacija kroz poveæanje Covey R

organizacijskog potencijala za izvedbu.

FranklinCovey Adriatic Zagrebaèka cesta 53 10000 Zagreb tel: + 385 1 3040 960 fax: + 385 1 3040 970 email: info@franklincovey.hr

Programi tvrtke FranklinCovey: 7 NAVIKA USPJEŠNIH LJUDI LEADERSHIP

www.franklincovey.hr FOKUS – DOSTIZANJE NAJVIŠIH PRIORITETA 4 DISCIPLINE PROVEDBE

Tvrtka FranklinCovey zastupljena je u 140 zemalja.

xQ – kvocijent izvršenja LQ – kvocijent liderstva PROFIL 360°

POMAŽEMO TVRTKAMA POSTIÆI ZNAÈAJNE CILJEVE KROZ SVOJE NAJVREDNIJE RESURSE – UÈINKOVITE LJUDE

ostvarite iznimne i mjerljive rezultate

Brosura xq  

http://www.gentis.hr/ea/wp-content/uploads/2013/11/Brosura-xQ.pdf