Page 1

LEADERSHIP

Covey R

Great Leaders Great Teams Great Results

TM

Izvrsne ORGANIZACIJE rezultat su izvrsnog VODSTVA TM

izvrsni voðe, izvrsni timovi, izvrsni rezultati intenzivni program namijenjen razvoju vještina voðenja

osigurajte svojim menadžerima alate koji su im potrebni za postizanje iznimnih rezultata

R


Covey

Nijedna organizacija nije postala uspješna bez izvrsnog voðenja-

R

bez LIDERA koji uspijeva kombinirati napore cijelog tima s najvažnijim ciljevima organizacije, koji umije PROBUDITI POTENCIJAL svakog zaposlenika, uskladiti sisteme, promicati znaèenje tima i POTICATI POVJERENJE.

NOV NAÈIN VOÐENJA LJUDI PROSJEÈAN LIDER

IZVRSTAN LIDER

Osiguravam da se stvari odrade jer sam ja šef. (formalni autoritet)

Osiguravam da se stvari odrade kroz osobni utjecaj i kredibilitet. (neformalni ili moralni autoritet)

Dok god ljudi imaju jasne opise posla, sve æe biti u redu.

Ukoliko postoji jasna i uvjerljiva svrha, ljudi æe dobrovoljno uložiti svoj trud.

Sve jako ovisi o meni.

Dugoroèan uspjeh leži u sustavima.

Stalno moram motivirati i upravljati ljudima da dobijem rezultate.

Moj posao je da oslobodim talente i strasti mog tima u smjeru naših najveæih prioriteta.

Danas više nego ikad, snaga Vaših voða kljuèna je odrednica uspjeha Vaše organizacije. Tradicionalni stil voðenja – stara škola, u Eri umnog radnika više ne donosi rezultate. Ljudima se ne može upravljati kao da su naprosto imovina, ili još gore, obveza – da se na njih gleda na isti naèin kao na uredski namještaj ili kompjutere. Kako bi oslobodili potencijal svog tima, današnji voðe moraju na radnike gledati kao na “cijele ljude“ koji mogu dati jedinstven doprinos u pokretanju organizacije naprijed. Voðe moraju upravljati znanjem koje svaki radnik donosi “na stol“, ne samo zadacima za koje su ti ljudi odgovorni.

Program Leadership - izvrsni voðe, izvrsni timovi, izvrsni rezultati - pomaže ojaèati utjecaj vaših lidera na uspjeh vaše organizacije.


Leadership znaèi izraziti vrijednost i potencijal drugih ljudi tako jasno, da to oni sami u sebi poèinju vidjeti.

LEADERSHIP

izvrsni voðe, izvrsni timovi, izvrsni rezultati Stephen R. Covey

ÈETIRI IMPERATIVA IZVRSNIH LIDERA

SADRŽAJ PROGRAMA

KORIST OD PROGRAMA:

Izvrsni voðe ne vide samo svijet drukèije, oni drukèije rade stvari. Konkretno, te vještine se mogu definirati kao èetiri imperativa – kljuène, esencijalne funkcije izvrsnih voða koji:

Program Leadership pokriva specifiène izazove s kojima se voðe suoèavaju svaki dan, ukljuèujuæi:

Sudionici programa Leadership - izvrsni voðe, izvrsni timovi, izvrsni rezultati, dobit æe:

Nadahnjuju povjerenje meðu svojim podreðenima, nadreðenima i kolegama. Pojašnjavaju svrhu tako da artikuliraju zašto su postavljeni ciljevi i kako individualni rad doprinosi tim ciljevima. Usklaðuju sustave i radne procese tako da potpomažu, umjesto da sprjeèavaju uspjeh. Oslobaðaju jedinstvene talente i vještine ljudi u njihovim timovima.

jasni Po rhuti sv o e Oslobent tal

Nadahnuti povjerenje

di ti

Izgradnju povjerenja i utjecaja na druge ljude Definiranje svrhe tima i „posla koji treba odraditi“ Kreiranje strateške poveznice izmeðu rada tima i ciljeva organizacije Povezivanje rada tima s poslovnim modelom organizacije

Lideri æe nauèiti kako uskladiti èetiri kljuèna sustava koji su znaèajna pokretaèka snaga uspjeha: 1. Izvršenje – disciplina da se fokusiramo na mali broj kljuènih ciljeva i na proces kojim æemo ih postiæi 2. Talent – privlaèenje, pozicioniranje i razvoj zaposlenika kako bi iskoristili njihov puni potencijal 3. Kljuèni poslovni procesi – kreiranje jasno razumljivih i usklaðenih radnih procesa za svaku funkciju u timu 4. Povratna informacija od klijenta – redovito istraživanje o tome kako Vaši klijenti percipiraju Vašu organizaciju

Program Leadership takoðer pomaže voðama svladati tri kljuène teme koje æe ih povesti od prosjeènog do izvrsnog voðe:

1. Viziju o tome što znaèi biti izvrstan voða i obnovljenu

želju da to postignu 2. Radikalno novu paradigmu za voðenje u Eri umnog radnika 3. Snažan okvir za rješavanje kroniènih problema voðenja 4. Praktiène vještine voðenja i alate koje možete poèeti

koristiti “sutra ujutro” 5. Konkrente procese i plan akcije za uspješan poèetak

Ocjena kvocijenta liderstva LQ

Program Leadership zapoèinje procjenom kvocijenta liderstva LQ – online samoprocjena i 360° profil, koji mjeri sposobnost i kapacitet

Unutarnji glas – pronaæi naèin da u potpunosti oslobodimo talente, strasti i sposobnosti naših ljudi Izvedba – zajednièki dogovarati željene rezultate i naèin praæenja Rašèistiti put – postati resurs koji slama barijere koje sprjeèavaju ljude da obave svoj posao

Vaših lidera za voðenje, baziran na 4 imperativa izvrsnih lidera. Ovaj alat pruža razvojni put za sudionike u programu koji slijedi jer se mogu fokusirati na konkretna podruèja za poboljšanje.

Igniteyourpotential


Tvrtka FranklinCovey posveæena je poveæanju uèinkovitosti pojedinaca, timova i cijelih organizacija kroz poveæanje Covey R

organizacijskog potencijala za izvedbu.

FranklinCovey Adriatic Zagrebaèka cesta 53 10000 Zagreb tel: + 385 1 3040 960 fax: + 385 1 3040 970 email: info@franklincovey.hr

Programi tvrtke FranklinCovey: 7 NAVIKA USPJEŠNIH LJUDI LEADERSHIP

www.franklincovey.hr FOKUS – DOSTIZANJE NAJVIŠIH PRIORITETA 4 DISCIPLINE PROVEDBE

Tvrtka FranklinCovey zastupljena je u 140 zemalja.

xQ – kvocijent izvršenja LQ – kvocijent liderstva PROFIL 360°

POMAŽEMO TVRTKAMA POSTIÆI ZNAÈAJNE CILJEVE KROZ SVOJE NAJVREDNIJE RESURSE – UÈINKOVITE LJUDE

ostvarite iznimne i mjerljive rezultate

Brosura leadership  

http://www.gentis.hr/ea/wp-content/uploads/2013/11/Brosura-Leadership.pdf

Brosura leadership  

http://www.gentis.hr/ea/wp-content/uploads/2013/11/Brosura-Leadership.pdf

Advertisement