Page 1

7

NAVIKA

Covey R

uspješnih ljudi

R

Kad ljudi VIDE I MISLE DRUGAÈIJE, poèet æe se i ponašati drugaèije i to æe im donijeti izuzetne rezultate.

7 NAVIKA USPJEŠNIH LJUDI

R

Program za osobnu i organizacijsku uèinkovitost

Najopsežniji pristup za razvoj temelja osobnog i organizacijskog uspjeha.

Igniteyourpotential


7 NAVIKA USPJEŠNIH LJUDI ® je izvrstan

Covey R

izbor za sve ljude koji žele poboljšati osobnu uèinkovitost na poslu i izvan njega. Bazirana na svjetskom bestselleru – 7 navika uspješnih ljudi autora Stephena R. Coveya, ova radionica stvara temelje za POBOL JŠANU IZVEDBU na osobnom, meðuosobnom, menadžerskom i organizacijskom nivou.

PROCES 7 NAVIKA U vremenu u kojem živimo, steæi nove navike, koliko god one korisne bile, nije uvijek jednostavno. Za mnoge stvari u životu, naše oduševljenje ponekad izbriše ritam svakodnevice i mi se vraæamo starim navikama i naèinima koji ne donose uvijek željene rezultate. Imajuæi u vidu tu èinjenicu, razvili smo proces 7 navika, koji dodatnim upitnikom i alatima osigurava polaznicima da izrade osobni plan razvoja i strukturiranim koracima zapoènu primjenu nauèenog u svakodnevnom životu. Benchmark

Certificirana radionica

Ugovor

Benchmark

Radionica za maksimiziranje

Upitnik Benchmark: online upitnik tipa 360° Feedback, s pitanjima o uèinkovitosti vezanim uz 7 Navika, pomoæu kojeg polaznici dobivaju vrijedne povratne informacije od nadreðenog, suradnika i podreðenih, te usporedbu sa vlastitom procjenom. Koristi se obièno kod in house radionica, te služi kao osnova za plan razvoja. Ponovno ispunjavanje nakon ciklusa daje sliku napretka i podlogu za daljnji osobni razvoj. Ugovor: Sedmotjedni proces rada na navikama uz pomoæ knjižice – Ugovora, tijekom kojeg polaznici rade zadatke i èitaju informacije prema uputama navedenim u Ugovoru, te dijele nauèeno s odabranim partnerom. Ovaj korak potièe sudionike da, svaki tjedan po jednu, poènu primjenjivati Navike i osjete prve rezultate poveæanja uèinkovitosti. Radionica za maksimiziranje: Radionica za maksimiziranje 7 navika nastavak je certificiranog programa, koja za cilj ima osvježiti znanje i fokusirati sudionike da unaprijede 7 navika u svakodnevnom životu, s naglaskom na primjeni u poslu. Ovaj program pomaže integrirati 7 navika u poslovni život, prodiskutirati i otkloniti eventualne barijere na koje su sudionici naišli prilikom primjene.

ŠTO ÆETE POSTIÆI KORISTEÆI 7 NAVIKA? ? Poveæano povjerenje i poboljšan timski rad ? Ujedinjavanje timova i organizacije u zajednièkoj viziji, misiji i svrsi ? Rješavanje zadataka prema prioritetima i poticanje direktne uèinkovitosti ? Veæu ukljuèenost èlanova tima i korištenje razlièitosti pojedinaca za postizanje veæeg uspjeha ? Boljim razumijevanjem problema, što rezultira ciljanim rješenjima; 7 navika promovira bolju komunikaciju što vodi uspješnom rješavanju problema ? Uvoðenje kontinuiranih poboljšanja i sprjeèavanje tzv. burn out-a i kao posljedicu neproduktivnosti ? Osnaživanje meðuljudskih odnosa na svim nivoima ? Poveæanje sposobnosti nošenja s promjenama

7 NAVIKA USPJEŠNIH LJUDI® je vodeæi svjetski proces postizanja uèinkovitosti naèela koja æete nauèiti pomoæi æe Vam u mnogim aspektima života


Mi ne vladamo nad mnogim stvarima, NAÈELA vladaju. Mi kontroliramo svoje postupke,

7 NAVIKA USPJEŠNIH L JUDI® Program za osobnu i organizacijsku uèinkovitost

no naèela kontroliraju posljedice tih postupaka. Stephen R. Covey

Navika 2 Poènite imajuæi na umu kraj ® ? Kreirajte svoju misiju kao referentni okvir koji æete koristiti pri preispitivanju vrijednosti i postavljanju životnih ciljeva

Meduovisnost NAVIKA 5 Nastojte prvo shvatiti, a potom biti shvaæeni

Javna pobjeda

NAVIKA 6 Sinergija

NAVIKA 4 Pristup Win-Win

? Otkrijte kako možete stvoriti orijentaciju na korisnika u Vašem timu

Neovisnost NAVIKA 3 Stavite najvažnije na prvo mjesto

NAVIKA 1 Budite proaktivni

Privatna pobjeda

NAVIKA 2 Poènite imajuæi na umu kraj

Ovisnost

Navika 3 Stavite najvažnije na prvo mjesto ® ? Spoznajte kako živjeti s namjerom, koristeæi svoje vrijeme tako da važne stvari imaju prednost pred hitnim ? Otkrijte kako minimizirati potrebu za radom u kriznim situacijama

Navika 5 Nastojte prvo shvatiti, a tek potom biti shvaæeni ® ? Uèite slušati tako da drugi osjeæaju da ih razumijete, “spuste” svoju obranu i budu spremni uèinkovito rješavati probleme ? Spoznajte kako se stvaraju percepcije i kako utjeèu na naš naèin mišljenja i donošenja odluka ? Nauèite stvarati snažne veze utemeljene na povjerenju kroz uèinkovite komunikacijske vještine

Navika 6 Sinergièno udružite snage ® ? Spoznajte nagrade uèinkovitog timskog rada kroz meðusobno poštivanje i vrednovanje razlika

? Saznajte kako možete održati zdrav omjer rada i privatnog života

? Odredite kako razriješiti konflikte kroz traženje neotkrivenih alternativa, koje ne kompromitiraju stav bilo koje strane

? Saznajte kako prevladati nedostatak motivacije i otpor preuzimanju inicijative

Navika 4 Razmišljajte Win-Win® ? Razmišljajte o zajednièkim koristima i suradnji, a ne o natjecanju i neovisnosti

Navika 7 Brušenje alata ® ? Shvatite važnost stalnog poboljšanja i obnavljanja u svim podruèjima života i rada

? Nauèite kako postiæi svoje ciljeve, èak i kad se èini da nas poslovno okruženje u tome sprjeèava

? Odredite kako æete stvoriti okruženje povjerenja i fer odnosa tijekom rješavanja problema i pregovaranja

? Nauèite odrediti aktivnosti koje æe poveæati sposobnosti vas i vašeg tima da stvorite kvalitetne rezultate

Navika 1 Budite proaktivni ® ? Spoznajte snagu koja stoji iza odluka koje donosite svaki dan svog života

Više informacija i prijava na: info@franklincovey.hr, www.franklincovey.hr, tel: + 385 1 3040 960. Za ponudu i opcije in house programa molimo obratite se na info@franklincovey.hr ili telefonski na + 385 1 3040 960.

Igniteyourpotential


Tvrtka FranklinCovey posveæena je poveæanju uèinkovitosti pojedinaca, timova i cijelih organizacija kroz poveæanje Covey R

organizacijskog potencijala za izvedbu.

FranklinCovey Adriatic Zagrebaèka cesta 53 10000 Zagreb Programi tvrtke FranklinCovey:

tel: + 385 1 3040 960 fax: + 385 1 3040 970

7 NAVIKA USPJEŠNIH LJUDI

email: info@franklincovey.hr

LEADERSHIP

www.franklincovey.hr FOKUS – DOSTIZANJE NAJVIŠIH PRIORITETA 4 DISCIPLINE PROVEDBE

Tvrtka FranklinCovey zastupljena je u 140 zemalja.

xQ – kvocijent izvršenja LQ – kvocijent liderstva PROFIL 360°

POMAŽEMO TVRTKAMA POSTIÆI ZNAÈAJNE CILJEVE KROZ SVOJE NAJVREDNIJE RESURSE – UÈINKOVITE LJUDE

ostvarite iznimne i mjerljive rezultate

Brosura 7h uspješnih ljudi  

http://www.gentis.hr/ea/wp-content/uploads/2013/11/Brosura-7H-uspješnih-ljudi.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you