__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PIKH™ ENEP°EI EKT A™ H§

MO™¶ON¢I A¶ IKH O P °EN

KOY / ¢EH - K§A¢ ø¶I OY O™

°E

N.O

. ¶ ./ ¢ E H - K . H

.E.

°∂¡π∫∏ OªO™¶O¡¢π∞ ¶ƒO™ø¶π∫OÀ ¢EH - K§A¢OY H§EKTPIKH™ ENEP°EIA™ (°ENO¶/¢EH - KHE) ™TOYPNAPH 73 - 75 T.K. 104 32 - A£HNA - TH§. 210. 5215700, Fax: 210. 5235 996 http://www.genop.gr ñ e-mail: main@genop.gr

Eνηµερωτική Ανακοίνωση - Νοέµβριος 2012

™∂ ™Ã∂™∏ ª∂ ∆∞ O™∞ æ∏ºπ™∂ ∏ ∆ƒπ∫Oª∞∆π∫∏ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏ ∫∞π ∆π™ ∞§§∞°∂™

ªπ™£O§O°π∫O O™O ∫∞π ™∆O ∞™º∞§π™∆π∫√ ª∞™

¶OÀ ∂¶πº∂ƒOÀ¡ ∆O™O ™∆O

¡.4093/2012

∂¡∞ ∞∫Oª∞ Ã∆À¶∏ª∞ ™∆∏¡ ∫∞ƒ¢π∞

∆OÀ ∫O™ªOÀ ∆∏™ ∂ƒ°∞™π∞™ ™∏ √ ¢ ∫ ∂ ¡∂∞ ∞ ∆π™ ª∂∆ π√À™ ∫§ À ∫ ° ∂


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

™˘Ó·‰¤ÏÊÈÛ˜ – ÔÈ,

ø

˜ °∂¡O¶/¢∂∏ ÂȯÂÈÚԇ̠ۋÌÂÚ· ÌÈ· ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¡. 4093/12 Î·È ÙˆÓ fiÛˆÓ ‚¿Ú‚·ÚˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Î·È ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¤Ú·ÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì·˜ ηıÂÛÙÒ˜. ªÂ ÙȘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ Ô˘ ÂΉfiıËηÓ, ÙȘ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ú¿ÍÂȘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ‹‰Ë ·ÏÏ¿Í·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. OÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓۈ̷ÙÔ̤Ó˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ °∂¡O¶/¢∂∏ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›ÛÙ ۈÛÙ¿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ı· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ì οı ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·È ·ÏÏ·Á‹. °È· fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¢∂∏ ˆ˜ ÂȯÂÈÚËÛË Î·È ÙÈ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ 3 ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂȉÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ŸÌˆ˜ ÚÈÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ٷ ÛËÌ›· Ù· ÔÔ›· Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊËÛ˘¯¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ì·˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊËÛ˘¯¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ì·˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ˆ˜ Â-

Ù·ÈÚ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ µ ÙÔ˘ ¡.3429/2005 ÂÍ·ÈÚÂı‹Î·Ì ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ì·˜ ÛÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÊËÛ˘¯¿ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ·Ù› ·‡Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÚÔÛˆÚÈÓfi Î·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ.

ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ηÙfiÈÓ ··›ÙËÛ˘ Ù˘ ∆ƒO´∫∞™ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì·˜ Ì ÙÔ ÌÈÛıfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. OÈ Û¯Â‰È·ÛÌÔ› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ›.

°È· ÙËÓ °∂¡O¶/¢∂∏ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ, Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Î·È Ó· ÂÚÈÛÒÛÂÈ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ.

∆ËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÁÁ‡ËÛË Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ‰ÒÛÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÂÓfiÙËÙ· Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜. 1) ªπ™£O§O°π∫∂™ ∞§§∞°∂™ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË Ì·˜ (¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿;) ·fi ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ. 12 Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÈÔ Î¿Ùˆ Ë ¿ÌÂÛË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È Ë ÔÔ›· ı· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ ·fi 1/1/2013 ÛÙ· (4750 ¢ÚÒ). ∞˘Ùfi ¤Ú· ·fi ÙÔ fiÙÈ ‰È·Ï‡ÂÈ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¿ÌÂÛË Â›ÙˆÛË ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÙÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÂÚˆÚȷο ‹ ÛÙȘ ‚¿Ú‰È¤˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ‹‰Ë Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ °: ƒÀ£ªπ™∂π™ £∂ª∞∆ø¡ °∂¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™

2


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

¢∏ªO™πO¡Oªπ∫∏™ ¶O§π∆π∫∏™ À¶O¶∞ƒ∞°ƒ∞ºO™ ° 1 : ªπ™£O§O°π∫∂™ ¢π∞∆∞•∂π™ ∆OÀ ¢∏ªO™πOÀ ∆Oª∂∞ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË 6· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È:«6.·. O ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·

ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1∞ ÙÔ˘ ‰È·Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ·ÚÈıÌfi ·2/57332/0022/27.7.2012 (ÀO¢¢ 358),‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, ·fi 1.1.2013 ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÂÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ (3.450¢ÚÒ)». ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË12 ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ÂÍ·›ÚÂÛË Ì·˜ ·fi ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ªÈÛıÔÏfiÁÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: «OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ¢Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÔ˘ Ó. 4024/2011 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ·fi 1.1.2013, Î·È ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ (¡.¶.π.¢.), Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ‹ Û ¡.¶.π.¢. ‹ Û O.∆.∞., ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‹ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡, ÂÔÙ›·˜, ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ Î·È ∆ÔÈÎÒÓ OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂ÁÁ›ˆÓ µÂÏÙÈÒÛˆÓ, ‹ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ù·ÎÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ·fi fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÊÔÚ¤ˆÓ ηٿ 50% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ∞’ ÙÔ˘ Ó.3429/2005 (∞’314) fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËı› Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 1· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ Ó.3899/2010 (∞’212). ªÂ ÎÔÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÚ›ÙˆÛ˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Â‰·Ê›ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÚ›ÙˆÛ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·‡Ô˘Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31 ÙÔ˘ Ó. 4024/2011, ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2».

2) ™À¡∂Ãπ™∏ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ˘ ··ÁÔÚ¢ÛËÛ ÙˆÓ ÚÔÛÏË„ÂˆÓ 1-5 (ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·) ∫∞π ¶∂ƒ∞π∆∂ƒø ª∂πø™∏ ∫∞∆∞ 20% ∆OÀ ¶O™O™∆OÀ ¶ƒO™§∏æ∏™ ¶ƒO™ø¶π∫OÀ ª∂ ™Ã∂™∏ ∂ƒ°∞™π∞™ π¢πø∆π∫OÀ ¢π∫∞πOÀ Oƒπ™ª∂¡OÀ ÃO¡OÀ (8ÌËÓ·) °È· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Î·È ‰È·Ï˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ∂ÓÒ Ë ¢∂∏ ‰È·Ï‡ÂÙ·È, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋˜ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÌÂÙ·ÓfiËÙË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û˘ÓÂȉÂÈÙ¿ Ì ÙÔ «¤ÓÙ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÌÈ· ÚfiÛÏË„Ë» ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Ù˘ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÌË ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016!!! ∆·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Î·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ Ôχ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì 8ÌËÓË ÂÚÁ·Û›· ‹ Ì 60 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·. ¶ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ηٿÚÚ¢Û˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ÓfiÌÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ô·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ∑.5. ¶∂ƒπOƒπ™ªO𠶃O™§∏æ∂ø¡ ™∆O ¢∏ªO™πO ∆Oª∂∞ – ¶∂ƒπOƒπ™ªO™ £∂™∂ø¡ ª∂∆∞∫§∏∆ø¡ À¶∞§§∏§ø¡ – ¢π∞ƒ∫∂π∞ π™ÃÀO™ ¶π¡∞∫ø¡ ∞™∂¶ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: «1. ∆Ô ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11 ÙÔ˘ Ó. 3833/2010, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıË-

Π̠ÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37 ÙÔ˘ Ó. 3986/2011, ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ∞fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2016, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ Ó. 3812/2009 ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ ¤Ó· ÚÔ˜ ¤ÓÙ (ÌÈ· ÚfiÛÏË„Ë ·Ó¿ ¤ÓÙ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ),

3


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆√ ª π ™ £ √ § √ ° π ∫ √

™∆O ™Y¡O§O ∆ø¡ ºOƒEø¡.»

2. ∆Ô ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù˘ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37 ÙÔ˘ Ó. 3986/2011 ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: «6. OÈ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ÚfiÛÏ˄˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì›ÛıˆÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÔÛÔÛÙfi ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (50%) Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010 Î·È Î·Ù¿ ‰¤Î· ÙÔȘ ÂηÙfi (10%) ÂÈϤÔÓ ÙÔ 2012. °È· Ù· ¤ÙË 2013 Î·È 2014 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û 20% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2015 Î·È 2016 Û 10% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜.»

3) £∂™∏ ™∂ ∞ƒ°π∞ ªπ™£ø∆ø¡ ™∆√ ¶§∞π™π√ ¶∂π£∞ƒÃπ∫∏™ ∫∞π ¶√π¡π∫∏™ ¢π∞¢π∫∞™π∞™ ™ÙËÓ ˘Ô·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ∑3 Î·È ∑4 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÈÛıˆÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌϷΛ ÛÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‹ ÔÈÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· Ù¤ÏÂÛË ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ‹/Î·È ÔÈÓÈÎÒÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ Ù›ıÂÓÙ·È Û ·ÚÁ›·. ∏ £¤ÛË Û ·ÚÁ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙÔ 1/3 ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜.

4) ∞™º∞§π™∆π∫∂™ ƒÀ£ªπ™∂π™ ™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÈÛÔ‰ÒÓÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ·. °È· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÏ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯Ô˘ÌÂ: ·) ¡¤· ·‡ÍËÛË ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ‚) ¡¤· (ÛÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‹‰Ë) ÂȉÚÔÌ‹ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Á) ∫fi„ÈÌÔ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ·fi 1.1.2013 ‰) ¡¤· ÏËÛÙ›· ηٿ 3,84% ÙÔ˘ ∂º∞¶∞• ÚÔÛıÂÙÈο ÛÙËÓ ÎÏÔ‹ ÙÔ˘ 25% Î·È 30%.

∞À•∏™∏ √ƒπø¡ ∏§π∫π∞™ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ¡fiÌÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ô·Ú¿ÁÚ·ÊÔ π∞ 4 ∞À•∏™∏ Oƒπø¡ ∏§π∫π∞™ ™À¡∆∞•πO¢O∆∏™∏™ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ:

1. «∞fi 1.1.2013 ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó. 3863/2010 (∞’115), fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·fi 1.1.2015. 2. ∞fi 1.1.2013, fiÏ· Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1, ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÙËÓ 31.12.2012 fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÔ˘ ·˘Ù¿ ÚԂϤÔÓÙ·È , ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ‰‡Ô (2) ¤ÙË. 3. ∞fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ‹/Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ·) ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ÁÂÓÈΤ˜, ÂȉÈΤ˜ ‹ ηٷÛÙ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ˆ˜ ÌËÙ¤Ú˜ ·Ó›Î·ÓˆÓ ÁÈ· οı ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ù¤ÎÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¯‹ÚÔÈ ·Ù¤Ú˜ ·Ó›Î·ÓˆÓ ÁÈ· οı ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ù¤ÎÓˆÓ, ‚) ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÊÔÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜ ÙÔ˘ Ó.4024/2011 (∞’ 226). 4. £ÂÌÂÏȈ̤ӷ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ̤¯ÚÈ 31.12.2012, ÏfiÁˆ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛˆÓ

4


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆√ ª π ™ £ √ § √ ° π ∫ √

ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜, fiÔ˘ ·˘Ù¿ ÚԂϤÔÓÙ·È, ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È Î·È ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ. 5. OÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ 31.12.2012 ¤¯Ô˘Ó ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ ‹ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ηْ¤ÙÔ˜ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ÙÔ˘ Ó. 3863/2010 (∞’115), fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ‹ ·fi ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÁÂÓÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Ó. 6. ∞fi 1.1.2014 ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 34 ÙÔ˘ Ó. 3996/2011 (∞’ 170) ∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ (∂∫∞™) ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 64Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜. °È· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÏfiÁˆ ·Ó·ËÚ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· Ù¤ÎÓ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ÏfiÁˆ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜». ¶ƒO™OÃ∏! META THN ∂°∫À∫§πO KAI TI™ ¶ƒ∞•∂π™ ¡OªO£∂∆π∫OÀ ¶∂ƒπ∂ÃOª∂¡OÀ ∆O 64 ∂∆O™ ∂°π¡∂ 65.

£∂ª∂§πø™∏-∫∞∆OÃÀƒø™∏ ™À¡∆∞•π√¢√∆π∫√À ¢π∫∞πøª∞∆√™ O/∏ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ (-Ë) ¤¯ÂÈ ıÂÌÂÏȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: ÙfiÛÔ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ (fiÔ˘ ·˘Ùfi ··ÈÙ›ٷÈ). O ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ̤¯ÚÈ 31.12.1982 ¤¯ÂÈ ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· 35 ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. O/∏ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ (-Ë) ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó·Ù·ÍÈÔ‰ÔÙËı› (‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ «ÎÏÂȉÒÛÂÈ») Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‹ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÙÔ¯‡ÚˆÛ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜: ñ ™ÙȘ ·Ϥ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ñ ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜ Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ µ∞∂, Àµ∞∂, ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙ· µ∞∂, Àµ∞∂. ñ ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ 31.12.1982 Ô˘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜ (25 ¤ÙË) ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜, ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ 60 ÂÙÒÓ (ÁÈ· Ï‹ÚË) ‹ 55 ÂÙÒÓ (ÁÈ· ÌÂȈ̤ÓË). ñ ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌËÙ¤ÚˆÓ Ì ÙÚ›· (3) ·È‰È¿, ¯‹ÚˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ Î·È ‰È·˙¢ÁÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ‹ ·Ó›Î·ÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÛÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ‰È·˙¢ÁÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ‹ ·Ó›Î·ÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ñ ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó‰ÚÒÓ Ì 15 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ‰ÂÓ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› Û οı ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ 15 ÂÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜.

5


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆√ ª π ™ £ √ § √ ° π ∫ √

ª∂πø™∏ ™À¡∆∞•∂ø¡ ∂º∞¶∞• µO∏£∏ª∞∆O™ ∫∞π ∫OæπªO ∆ø¡ ¢øƒø¡ Ãπ™∆OÀ°∂¡¡ø¡-¶∞™Ã∞ ∫∞π ∂¶π¢Oª∞∆O™ ∞¢∂π∞™ 1) ∆π π™ÃÀ∂π ª∂ ∆π™ ª∂πø™∂π™ ∆ø¡ ™À¡∆∞•∂ø¡ ∞fi 1/1/2013 ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‹‰Ë ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ηıÒ˜ Î·È fiÛ˜ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹. OÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiϘ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ‹ Î·È ·ıÚÔÈÛÙÈο (·ÚÈ· Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋) ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÈÙ›· (Á‹Ú·ÙÔ˜ ·Ó·ËÚ›·˜ ı·Ó¿ÙÔ˘) Î·È ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ËÁ‹. ∞fi 1000,01 ¤ˆ˜ 1500 ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 5% ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÓ·Ô̤ÓÂÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È 1000,01 ∞fi 1500,1 ¤ˆ˜ 2000 ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 10% ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÓ·Ô̤ÓÂÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È 1425,01 ∞fi 2000,1 ¤ˆ˜ 3000 ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 15% ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÓ·Ô̤ÓÂÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔ›ÂÙ·È1800,01 ∞fi 3000,01 Î·È ¿Óˆ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 20% ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÓ·Ô̤ÓÂÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È 2550,01 °È· ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ Î·Ù·‚ÏËÙ¤Ô ÙËÓ 31/12/2012 Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ (‰ËÏ. ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¡.3863/2010 ¡. 3986/2011, 4024/2011, 4051/2012 ∞fi ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂÈÒÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÍˆÈ‰Ú˘Ì·ÙÈÎfi Â›‰ÔÌ·. ∆Ô ÂÍˆÈ‰Ú˘Ì·ÙÈÎfi Â›‰ÔÌ· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È Ì¤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó : ñ ¶∞ƒ∞¶§∏°π∞ ∆∂∆ƒ∞¶§∏°π∞ ª∂ ¶O™O™∆O ∞¡∞¶∏ƒπ∞™ 67% ∫∞π ∞¡ø. ñ ªÀ∞™£∂¡∂π∞ ªÀO¶∞£∂π∞ ª∂ ¶O™O™∆O ∞¡∞¶∏ƒπ∞™ 67% ∫∞π ∞¡ø. ñ ºø∫Oª∂§∂π∞ ¶OÀ ∂¶πº∂ƒ∂π µ∞£ªO ∫π¡∏∆π∫∏™ ∞¡∞¶∏ƒπ∞™ 67% ∫∞π ∞¡ø. ñ ™∫§∏ƒÀ¡™∏ ∫∞∆∞ ¶§∞∫∞™ ¶OÀ ∂¶πº∂ƒ∂π ¶∞ƒ∞¶§∏°π∞ – ∆∂∆ƒ∞¶§∏°π∞ ª∂ ¶O™O™∆O ∞¡∞¶∏ƒπ∞™ 67% ∫∞π ∞¡ø. ñ ¶O™O™∆O ∞¡∞¶∏ƒπ∞™ 67% ∫∞π ∞¡ø ∞¶O ∞∫ƒø∆∏ƒπ∞™ªO ∆ø¡ ¢ÀO ∞¡ø ∏ ∫∞∆ø ∞∫ƒø¡ ∏ ∫∞∆∞ ∆O ∂¡∞ ∞¡ø ∫∞π ∂¡∞ ∫∞∆ø ∞∫ƒO. ñ ∞∫ƒø∆∏ƒπ∞™ªO ∆OÀ ∂¡O™ ∞¡ø ∏ ∫∞∆ø ∞∫ƒOÀ ª∂ ¶O™O™∆O 67% ∫∞π ∞¡ø. ñ ™À¡¢ƒOªO ∫§∞ª∞∆O™ °∞§∏™. ñ ∞∆∂§∏ O™∆∂O°∂¡∂™∏ ª∂ ¶O™O™∆O ∞¡∞¶∏ƒπ∞™ 80% ∫∞π ∞¡ø. ñ O™∆∂Oæ∞£Àƒø™∏ ª∂ ¶O™O™∆O ∞¡∞¶∏ƒπ∞™ 80% ∫∞π ∞¡ø. OÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ∫∂¶∞ ÙÔ˘ π∫∞ /∂∆∞ª.∆Ô ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿. 2) ∆π π™ÃÀ∂π ª∂ ∆π™ ª∂πø™∂π™ ∆OÀ ∂º∞¶∞• µO∏£∏ª∞∆O™ ∞) °È· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 31/12/1992 Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ‹ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi 1/8/2010 Î·È ÌÂÙ¿ (ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ̤¯ÚÈ 12/11/2012 Ë OÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ∂Ê¿·Í µÔËı‹Ì·ÙÔ˜), ÙÔ ∂Ê¿·Í ÌÂÈÒÓÂÙ·È Â› ϤÔÓ Î·Ù¿ 3,84 %. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÈÒÛÂˆÓ (Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÛÙ· ÂÊ¿·Í ‚ÔËı‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¡.4024/2011 Î·È fi¯È ·ıÚÔÈÛÙÈο) ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Ë OÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ‹ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó:

6


OI NEE“ A⁄⁄A¡E“ “TO A“…A⁄I“TIKO ” „ “˘ˆ »„“£ˆ⁄ˆ¡„”ˆ

ñ ∞fi 1/1/2010 ¤ˆ˜ 31/7/2010 Ë ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÂÊ¿·Í Â›Ó·È 25% ñ ∞fi 1/8/2010 ¤ˆ˜ 31/12/2010 Ë ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÂÊ¿·Í Â›Ó·È ·Ú¯Èο 25% Î·È ÛÙÔ ÚÔ·ÙÔÓ ÔÛfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË 3.84%. ñ ∞fi 1/1/2011 Î·È ÌÂÙ¿ Ë ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÂÊ¿·Í Â›Ó·È ·Ú¯Èο 30% Î·È ÛÙÔ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÛfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË 3.84%. ∞fi 1/1/2014 Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ı· ıÂÛÈÛÙ› Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂Ê¿·Í µÔËı‹Ì·ÙÔ˜ ·ÊÔ‡ ÂΉÔı› ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ì¤¯ÚÈ 31/12/2012 ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. 3)∆π π™ÃÀ∂π °π∞ ∆∞ ∂¶π¢Oª∞∆∞ ∂Oƒ∆ø¡ (Ãπ™∆OÀ°∂¡¡ø¡ ∫∞π ¶∞™Ã∞) ∫∞£ø™ ∫∞π ∆O ∂¶π¢Oª∞ ∞¢∂π∞™ ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi 1/1/2013 Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÂÔÚÙÒÓ (ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯·) Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ·fi ÊÔÚ›˜ ∫‡ÚÈ·˜ Î·È ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ . ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË Û fiÛÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÍˆÈ‰Ú˘Ì·ÙÈÎfi Â›‰ÔÌ· ·fi 1/1/2013 ¯ÔÚËÁ›ٷÈ: ñ ø˜ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi ÂÍˆÈ‰Ú˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Î·È ñ ø˜ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯· Î·È ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ∞‰Â›·˜ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›· ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÂÍˆÈ‰Ú˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÛfi (ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ‰ÒÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯· ηıÒ˜ Î·È ÂȉfiÌ·Ù· ·‰Â›·˜) ÂÈÌÂÚ›˙ÂÙ·È Û ‰ˆ‰ÂοÌËÓË ‚¿ÛË Î·È ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË ÌËÓÈ·›· Û‡ÓÙ·ÍË. 4) ∆𠶃Oµ§∂¶∂∆∞π °π∞ ∆O ∂.∫.∞.™. ∞fi 1.1.2014 ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 34 ÙÔ˘ Ó.3996/2011(∞’ 170) ∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ (∂.∫.∞.™.) ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 65Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ì›ˆÛË Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÂÊ¿·Í ÛÙËÓ ˘Ô·Ú¿ÁÚ·ÊÔ π∞5 ª∂πø™∏ ™À¡∆∞•∂ø¡ ∫∞π ∂º∞¶∞• µO∏£∏ª∞∆ø¡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ¡fiÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ:

1. «∞fi 1.1.2013 Ë ÌËÓÈ·›· Û‡ÓÙ·ÍË ‹ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.000,00 ¢ÚÒ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ËÁ‹ Î·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÈÙ›· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ¶ÔÛfi Û‡ÓÙ·Í˘ ‹ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.000,01 ¢ÚÒ Î·È ¤ˆ˜ 1.500,00 ¢ÚÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ηٿ 5% Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÓ·Ô̤ÓÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙˆÓ 1.000,01 ¢ÚÒ. ‚) ¶ÔÛfi Û‡ÓÙ·Í˘ ‹ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi 1.500,01 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 2.000,00 ¢ÚÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ηٿ 10% Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÓ·Ô̤ÓÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ó ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙˆÓ 1.425,01 ¢ÚÒ. Á) ¶ÔÛfi Û‡ÓÙ·Í˘ ‹ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi 2.000,01 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 3.000,00 ¢ÚÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÔÛÔÛÙfi 15% Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÓ·Ô̤ÓÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙˆÓ 1.800,01 ¢ÚÒ. ‰) ¶ÔÛfi Û‡ÓÙ·Í˘ ‹ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·fi 3.000,00 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÔÛÔÛÙfi 20% Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÓ·Ô̤ÓÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙˆÓ 2.550,01 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ ¿ıÚÔÈÛÌ· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ù· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ. ∂› ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÂÈÌÂÚ›˙ÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο Û οı ÊÔÚ¤· ‹ ÙÔ̤· Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ‹ ÙÔ̤·. °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ Î·Ù·‚ÏËÙ¤Ô ÔÛfi Û˘Óٿ͈˜ ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ¿Óˆ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ 31.12.2012 ÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ.

7


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

∞fi ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Â‰·Ê›ˆÓ 4 Î·È 5 Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ Ó.4024/2011 (∞’226) Î·È ÙÔ˘ Ó.612/1977, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÔÔÈËı› Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ. 2. ™ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 31.12.1992 Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ‹ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi 1.8.2010 Î·È ÌÂÙ¿, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÛfi ÙÔ ÂÊ¿·Í ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÔÛÔÛÙÈ·›· ηٿ ÊÔÚ¤·- ÙÔ̤· ÚfiÓÔÈ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ∆∞¶π∆ ηٿ 2,21%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∆ÛÈ̤ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∆∞¶π∆ ηٿ 17,35%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ πÔ‰ÚÔÌÈÒÓ ÙÔ˘ ∆∞¶π∆ ηٿ 18,38%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∆∞¶π∆ ηٿ 29,77%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ À·ÏÏ‹ÏˆÓ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∆∞¶π∆ ηٿ 63,91%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∆∞¶π∆ ηٿ 41,52%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∆¶¢À ηٿ 22,67%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡¶¢¢ ÙÔ˘ ∆¶¢À ηٿ 42,29%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ OÚıfi‰ÔÍÔ˘ ∂ÊËÌÂÚÈ·ÎÔ‡ ∫Ï‹ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ∆¶¢À ηٿ 36,94%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∆·Ì›Ԣ ¡ÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∆¶¢À ηٿ 52,21%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∆¶¢À ηٿ 6,19%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ∂ÊËÌ/ÏÒÓ Î·È À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¶Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ˘ ∂∆∞¶-ªª∂ ηٿ 8,21%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ∂ÊËÌ/ÏÒÓ Î·È À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¶Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ˘ ∂∆∞¶-ªª∂ ηٿ 28,41% ÛÙÔÓ ∫Ï¿‰Ô ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¢∂∏ ÙÔ˘ ∆∞À∆∂∫ø ηٿ 3,84%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ πÔÓÈ΋˜-§·˚΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙÔ˘ ∆∞À∆∂∫ø ηٿ 41,17%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁÔÏËÙÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∂∆∞∞ ηٿ 17,42%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ˘ ∂∆∞∞ ηٿ 32,80%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ∂ÚÁÔÏËÙÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∂∆∞∞ ηٿ 83,00%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∆∂∞¶∞™∞ ηٿ 1,94%, ÛÙÔÓ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¶fiÏÂˆÓ ÙÔ˘ ∆∂∞¶∞™∞ ηٿ 45,49%, ÛÙÔ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¶ÚfiÓÔÈ·˜ À·ÏÏ‹ÏˆÓ π∫∞-∂∆∞ª ηٿ 35,11%. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙˆÓ ÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â‰¿ÊÈÔ ºÔÚ¤ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÏËÓ ÙÔ˘ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∆¶¢À ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi Ì›ˆÛ˘ ̤¯ÚÈ 35%. 3. OÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∆Ô̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∆¶¢À Î·È ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¢∂∏ ÙÔ˘ ∆∞À∆∂∫ø ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¡.4024/2011». 7. «ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜, Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ 31.12.2012, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Ó¤· Ù¯ÓÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÊ¿·Í ·ÚÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ- ÙÔ̤ˆÓ ÚfiÓÔÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ·Ó·Áη›· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ∞fi 1.1.2014 ÙÔ ÂÊ¿·Í ‚Ô‹ıËÌ· Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ- ÙÔ̤ˆÓ ÚfiÓÔÈ·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ó¤· Ù¯ÓÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÊ¿·Í ·ÚÔ¯¤˜».

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÂÂȉ‹ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ (fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Î·È ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·) Â›Ó·È ÌÈ· ÔχÏÔÎË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘˜ ›Ó·Î˜ fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â¤ÊÂÚÂ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜.

∆·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ì ÙÔÓ ÔχÏÔÎÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. 8


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

∆ÂÏÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ (¡fiÌÔÈ 4491/66, 1902/90, 1976/91, 2084/92, 3029/02, 3655/08, 3863/10, 4093/12)

9


65 67

Œˆ˜ 2012

2013

°È· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜.

O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

10


∞fi ÙÔ 2010 Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô‡ ¤¯Ô˘Ó 25 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ 600 ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ÁÈ· Ï‹ÚË ‹ ÙÔ 550 ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÌÂȈ̤ÓË.

11

°È· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó 15 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ Ë ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Û‡ÓÙ·ÍË Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÙÔȯ› ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ 600 ¤ÙÔ˜

O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O


∏ ‰È¿Ù·ÍË ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·˙Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·Ù¤Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ‹ ·Ó›Î·ÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜.

OOII N NEEEE™™ AA§§§§AA°°EE™™ ™™TO TO AA™™º ºAA§§II™™TI TIKO KO ∫∫∞∞ππ ™™∆∆OO ª ªπ𙙣£OO§§OO°°ππ∫∫OO

12

ª∏∆∂ƒ∂™ ∫∞π Ã∏ƒOI ¶∞∆∂ƒ∂™ ª∂ ∞¡∏§π∫O ∆∂∫¡O ∫∞π °À¡∞π∫∂™ ª∂ ∞¡π∫∞¡O ™À∑∏°O


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

ª∏∆∂ƒ∂™ ∫∞π Ã∏ƒOI ¶∞∆∂ƒ∂™ ME ANIKANO °π∞ µπO¶Oƒπ™∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞ ∆∂∫¡O

13


14 ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ 60 ¤ÙˆÓ

∆Ô fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÓÙ·ÍË

OOIINNEEEE™™AA§§§§AA°°EE™™™™TO TOAA™™ººAA§§II™™TI TIKO KO∫∫∞∞ππ™™∆∆OOªªπ𙙣£OO§§OO°°ππ∫∫OO


15

Ã∏ƒOπ ¶∞∆∂ƒ∂™ ∞¡π∫∞¡ø¡ ¶∞π¢πø¡ ÁÈ· ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·

°À¡∞π∫∂™ ª∂ ∞¡π∫∞¡O ∆∂∫¡O (% ·Ó·ËÚ›·˜ > 50%) (·Ó›Î·ÓÔ ÁÈ· ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·)

¤ˆ˜ ÙÔ 2012 ·fi ÙÔ 2013 15

65 67

™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (25 ¤ÙË).

™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ Ë ÌËÙ¤Ú· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (25 ¤ÙË).

™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘Ó/Û˘ ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó/ÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ 15 ÂÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÁÏÈΛ·˜.

O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O


16

∞™º∞§πª∂¡∂™ ª∂Ãπ 31.12.1992 ª∏∆∂ƒ∂™ ∞¡∏§π∫ø¡ ∆∂∫¡ø¡ ◊ Ã∏ƒOπ ¶∞∆∂ƒ∂™ ∞¡∏§π∫ø¡

Ã∏ƒOπ ¶∞∆∂ƒ∂™ ∞¡∏§π∫ø¡ ¶∞π¢πø¡

°À¡∞π∫∂™ ª∂ ∞¡∏§π∫O TEKNO ‹ ∞¡π∫∞¡O ™À∑À°O

5.500 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·

62 50 52 55 62

55 57 60 67

62

67

67

67

™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ Ô ÁÔÓ¤·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 5.500 ËÌ\Ûı›ˆÓ ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ë ·ÓËÏÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.

O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆√ ª π ™ £ √ § √ ° π ∫ √

17


18

XHƒOπ ¶∞∆∂ƒ∂™ ∞¡∏§π∫ø¡ ∆∂∫¡ø¡

°À¡∞π∫∂™ ª∂ ∞¡∏§π∫O TEKNO ◊ ∞¡π∫∞¡O ™À∑Y°O

O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆√ ª π ™ £ √ § √ ° π ∫ √

∆π π™ÃÀ∂π °π∞ ∆OÀ™ ∂ƒ°∞∑Oª∂¡OÀ™ ™∆∞ µ∞∂ –Àµ∞∂ ∞) ∞™º∞§π™ª∂¡Oπ ª∂Ãπ 31.12.1992 ·) OÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ˘ÂÚ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· (OÚ˘¯Â›·, ™Ù·ıÌÔ› ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ¢›ÎÙ˘·), ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÓÙ·ÍË Ì ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ›Ó·Î·:

¶ƒO™OÃ∏: ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 50Ô‡ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 6% ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË. ∏ ˆ˜ ¿Óˆ Ì›ˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¯ÚfiÓÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ.

19


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

‚) OÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÓÙ·ÍË Ì ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ›Ó·Î·:

¶ƒO™OÃ∏: ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 50Ô‡ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 6% ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË. ∏ ˆ˜ ¿Óˆ Ì›ˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¯ÚfiÓÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ.

20


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆√ ª π ™ £ √ § √ ° π ∫ √

B) ∞™º∞§π™ª∂¡Oπ ∞¶O 1.1.1993 KAI META ·) OÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÓÙ·ÍË Ì ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ›Ó·Î·:

‚) OÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ˘ÂÚ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, (ÔÚ˘¯Â›·, ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰›ÎÙ˘·) ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÓÙ·ÍË Ì ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ›Ó·Î·:

°∂¡π∫∏ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∏ °È· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Û˘Óٿ͈˜ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ ˘ÂÚ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ˘fiıÂÛË Â›Ó·È Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ 1000 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÛÙ· µ∞∂ ‹ Àµ∞∂ (·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ÂÙ›· ·fi ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ - ÏÈÁÓÈÙˆÚ˘¯Â›ˆÓ.

¢π∂À∫ƒπ¡∏™∏ ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· µ∞∂ ‹ Àµ∞∂ ·fi 1.1.2013 ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ì ÙËÓ ˘' ·ÚÈıÌ. º 80000/ ÔÈÎ. 27040/1798/11.2012 ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜.

21


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

™À¡∆∞•πO¢O∆∏™∏ °O¡∂ø¡ ª∂ ∞¡∞¶∏ƒ∞ ¶∞π¢π∞ ¡.3655/2010 ¿ÚıÚÔ 140 ¡. 3996/2011 ¿ÚıÚÔ 37 (πÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜) °ÔÓ›˜ Î·È ·‰¤ÏÊÈ· ¿Á·ÌˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ËÚ›·˜ 67% Î·È ¿Óˆ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ȉڇ̷ٷ Ì ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ηıÒ˜ Î·È Û‡˙˘ÁÔÈ ·Ó·‹ÚˆÓ Ì ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ËÚ›·˜ 80% Î·È ¿Óˆ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ó‡ÛÂÈ 10 ¤ÙË ¤ÁÁ·ÌÔ ‚›Ô, ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 25 ÂÙÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜.

·) °È· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ÁÔÓ¤· ÙÔ˘ ·Ó·‹ÚÔ˘ Ù¤ÎÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, Ô ¿ÏÏÔ˜ ÁÔÓ¤·˜: ñ Ó· ÌËÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‹ Ó· ÌË ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Û‡ÓÙ·ÍË ñ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 8 ¤ÙË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ¤ÙË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 4 ¯ÚfiÓÈ· ñ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È

‚) O ·‰ÂÏÊfi˜ Ô˘ ı· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ı· Ú¤ÂÈ : ñ ¡· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ 25 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ñ ¡· ÌË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‹‰Ë Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ‹ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ñ O ·Ó¿ËÚÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ Ó· Û˘ÓÔÈΛ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ Î·È Ó· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ô˘ ı· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›.

22


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

YÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û˘Óٿ͈Ó

23


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

À¶O§O°π™ªO™ ™À¡∆∞•∂ø¡ ‚¿ÛÂÈ ¡. 3863/2010 1. °π∞ ∆OÀ™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ ª∂Ãπ 31/12/2010 ¶OÀ £∂ª∂§πø¡OÀ¡ ™À¡∆∞•πO¢O∆π∫O ¢π∫∞πøª∞ ¶ƒπ¡ ∆∏¡ 1-1-2015 ∞. °π∞ ∆OÀ™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ ª∂Ãπ 31/12/1992 ∆Ì‹Ì· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ̤¯ÚÈ 31/12/2007.

∆·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ µ™1 =

¯

80%

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ̤¯ÚÈ 31/12/2007

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì‹Ó· 35* ‹ 27* ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∏: O ˆ˜ ¿Óˆ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfi °23/748/10/2012 ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ π∫∞. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· Ù· µ∞∂, Àµ∞∂*, 35 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ê·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¤ˆ˜ 31/12/1992 ηÈ* 27 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÁfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· µ∞∂ ‹ Àµ∞∂

∆Ì‹Ì· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ·fi 1/1/2008 ̤¯ÚÈ 31/12/2012 ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ µ™2 =

% ¤ÙÔ˘˜ ¯

·Ô‰Ô¯ÒÓ ·fi ... ¤ˆ˜ ...*

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi 1/1/2008 ̤¯ÚÈ 31/12/2012

∞Ô¯ÒÚËÛ˘ ** 35 ‹ 27

*: ̤ÛÔ fiÚÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜

**Œ¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ 1% ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 70%

∆Ì‹Ì· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ·fi 1/1/2013 Î·È ÌÂÙ¿

µ™3 =

ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜

¯

2%

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi 1/1/2013 ̤¯ÚÈ ·Ô¯ÒÚËÛË

µ∞™π∫∏ ™À¡∆∞•∏ =µ™1 +µ™2 + µ™3

µ. °π∞ ∆OÀ™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ ∞¶O 1/1/1993 ∫∞π ª∂∆∞ ∆OÀ™ À¶∞°Oª∂¡OÀ™ ™∆π™ ∫Oπ¡∂™ ¢π∞∆∞•∂π™, µ∞∂ & Àµ∞∂.

µ™ =

ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜

¯

2’%

24

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ̤¯ÚÈ ·Ô¯ÒÚËÛË


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

À¶O§O°π™ªO™ ™À¡∆∞•∂ø¡ ‚¿ÛÂÈ ¡. 3863/2010 2. °π∞ ∆OÀ™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ ª∂Ãπ 31/12/2010 ¶OÀ £∂ª∂§πø¡OÀ¡ ™À¡∆∞•πO¢O∆π∫O ¢π∫∞πøª∞ META 1-1-2015 ∞. °π∞ ∆OÀ™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ ª∂Ãπ 31/12/1992 ∆Ì‹Ì· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ̤¯ÚÈ 31/12/2007. ∆·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ¯

µ™1 =

80%

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ̤¯ÚÈ 31/12/2007

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì‹Ó· 35 ‹ 27

∆Ì‹Ì· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ·fi 1/1/2008 ̤¯ÚÈ 31/12/2010 ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ µ™2 =

% ¤ÙÔ˘˜ ¯

·Ô‰Ô¯ÒÓ ·fi ... ¤ˆ˜ ...*

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi 1/1/2008 ̤¯ÚÈ 31/12/2010

∞Ô¯ÒÚËÛ˘ ** 35 ‹ 27

*: ̤ÛÔ fiÚÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜

**Œ¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ 1% ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 70%

∆Ì‹Ì· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ·fi 1/1/2011 Î·È ÌÂÙ¿

µ™3 =

ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·fi 1/1/2011 Î·È ÌÂÙ¿

¯

ÂÙ‹ÛÈÔ % ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘*

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi 1/1/2011 ̤¯ÚÈ ·Ô¯ÒÚËÛË

¯

∆Ô ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ÏËÚˆÛ˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (›Ó·Î·˜ ¿ÚıÚÔ˘ 3) ™À¡∆∞•∏ =µ™1 +µ™2 + µ™3 µ. °π∞ ∆OÀ™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ ∞¶O 1/1/1993 ∫∞π ª∂∆∞ ∆OÀ™ À¶∞°Oª∂¡OÀ™ ™∆π™ ∫Oπ¡∂™ ¢π∞∆∞•∂π™, µ∞∂ & Àµ∞∂. ∆Ì‹Ì· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ̤¯ÚÈ 31/12/2010 µ™1 =

ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜

¯

2%

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ̤¯ÚÈ 31/12/2010

∆Ì‹Ì· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ·fi 1/1/2011 Î·È ÌÂÙ¿ µ™2 =

ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·fi ÙÔ 2011 Î·È ÌÂÙ¿

¯

EÙ‹ÛÈÔ % ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘**

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi 1/1/2011 ̤¯ÚÈ ·Ô¯ÒÚËÛË

™À¡∆∞•∏ =µ™1 +µ™2 **ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (›Ó·Î·˜ ¿ÚıÚÔ˘ 3)

25


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

À¶O§O°π™ªO™ ™À¡∆∞•∂ø¡ ‚¿ÛÂÈ ¡. 3863/2010 3. °π∞ ∆OÀ™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ A¶O 1/1/2011 ¶OÀ £∂ª∂§πø¡OÀ¡ ™À¡∆∞•πO¢O∆π∫O ¢π∫∞πøª∞ META 1-1-2015 a

K‡ÚÈ· ™‡ÓÙ·ÍË

=

µ·ÛÈ΋ ™‡ÓÙ·ÍË

+

∞Ó·ÏÔÁÈ΋ ™‡ÓÙ·ÍË

∆Ô ‡„Ô˜ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ™‡ÓÙ·ÍË Â›Ó·È 360 ∆ ÁÈ· 12 Ì‹Ó˜. ∞fi 1/1/2014 ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·Ù’ ¤ÙÔ˜

∞Ó·ÏÔÁÈ΋

=

™‡ÓÙ·ÍË

ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ

¯

fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘ *

∂Ù‹ÛÈÔ % ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ **

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi 1/1/2011 ̤¯ÚÈ ·Ô¯ÒÚËÛË

™À¡∆∞•∏ =µ™1 +µ™2 * ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘ (ÌËÓÈ·›Â˜ Û˘ÓÙ¿ÍÈ̘ ·Ô‰Ô¯¤˜)

™‡ÓÔÏÔ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘ = ∞ÚÈıÌfi˜ ÌËÓÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘

** ∆Ô ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘: Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (‚Ϥ ›Ó·Î· ¿ÚıÚÔ˘ 3)

¶π¡∞∫∞™ ∞ƒ£ƒOÀ 3 ∏ª∂ƒOªπ™£π∞ ∞™º∞§π™∏™ ∞¶O

∂∆∏™πO ¶O™O™∆O ∞¡∞¶§∏ƒø™∏™ °IA TON ∞™º∞§π™∆π∫O µπO µ∞™∂π ∆∏™ ∫§πª∞∫∞™ ∏ª∂ƒOªπ™£πø¡ ∞™º∞§π™∏™ ∂ø™

1

4.500

0,80%

4.501

5.400

0,86%

5.401

6.300

0,92%

6.301

7.200

0,99%

7.201

8.100

1,06%

8.101

9.000

1,14%

9.001

9.900

1,22%

9.901

10.800

1,31%

10.801

11.700

1,40%

11.701

15.000

1,50%

26


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆√ ª π ™ £ √ § √ ° π ∫ √

À¶O§O°π™ªO™ ™À¡∆∞•∂ø¡ ™YNTA•IME™ A¶O¢OXE™ ∞. °π∞ ∆OÀ™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ ª∂Ãπ 31/12/1992 OÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ (∆∞) Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ [¿ÚıÚÔ 8 ¡.4491/66] ›ӷÈ: ¶ÔÛfi ª∫ - ∫Ï·ÛÌ·ÙÈÎfi ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ - ∂›‰ÔÌ· ∂˘‰. ¶·Ú·ÌÔÓ‹˜ - ÃÚÔÓÔÂ›‰ÔÌ· ∂ÓÈ·›Ô ¶¿ÁÈÔ ∂›‰ÔÌ· ∂›‰ÔÌ· ∂ÈΛӉ˘Ó˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∂›‰ÔÌ· ∫·Ù·ÌÂÙÚËÙÒÓ ¢O2 ∞Óı˘ÁÈÂÈÓfi ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ [·ÔÌfiÓˆÛ˘, ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÂÎÙfi˜ ÚˆÙ¢ԇÛ˘] ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ 31/12/1986. OÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 6Ô˘ ª∫ ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ηٿ 88% (·ÓÒÙ·ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¯ÚÔÓÔÂȉfiÌ·ÙÔ˜) Î·È 37% (ÔÛÔÛÙfi ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘ Û˘Ó ÁÂÓÈÎfi Â›‰ÔÌ·).

B. °π∞ ∆OÀ™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ A¶O 1/1/1993 KAI META

ªËÓÈ·›Â˜ ™˘ÓÙ¿ÍÈ̘ ∞Ô‰Ô¯¤˜

™‡ÓÔÏÔ ªËÓÈ·›ˆÓ ∞Ô‰Ô¯ÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ηٿ Ù· 5 ËÌÂÚÔÏÔÁȷο ¤ÙË Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ˘¤‚·ÏÏ ÙËÓ ·›ÙËÛË.

(ÕÚıÚÔ 28 ¡ 2084/1992)

∞ÚÈıÌfi˜ ªËÓÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

™YMºøNA ME TI™ ¢IATA•EI™ TøN N. 4491/1966 & N. 3029/2002 °π∞ ∆OÀ™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ ª∂Ãπ 31/12/1982 - ™TI™ KOINE™ ¢IATA•EI™ °È· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ̤¯ÚÈ 31/12/2007. ∆·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ µ™1 =

¯

80%

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ̤¯ÚÈ 31/12/2007

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì‹Ó· 32 °È· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ·fi 1/1/2008 Î·È ÌÂÙ¿ ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ µ™2 =

77% ÁÈ· ¯

·Ô‰Ô¯ÒÓ ·fi 1/1/2008 ¤ˆ˜ ...*

·Ú¿‰ÂÈÁÌ·

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘

ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 ** 35

*: ̤ÛÔ fiÚÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ **Œ¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ 1% ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 70% ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË : °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÁÈ· οı ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜, Ï‹Ó ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó.

™À¡∆∞•∏ =µ™1 +µ™2 ¶ÚÔÛÔ¯‹: ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 80% ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ (¿ÚıÚÔ 8 ¡ 4491/66)

27


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

À¶O§O°π™ªO™ ™À¡∆∞•∂ø¡ ™YMºøNA ME TI™ ¢IATA•EI™ TøN N. 4491/1966 & N. 3029/2002 °π∞ ∆OÀ™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ A¶O 1/1/1983 Eø™ 31/12/1992 ™TI™ KOINE™ ¢IATA•EI™ °È· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ̤¯ÚÈ 31/12/2007. ∆·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ µ™1 =

¯

80%

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ̤¯ÚÈ 31/12/2007

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì‹Ó· 35 °È· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ·fi 1/1/2008 Î·È ÌÂÙ¿ ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ

77% ÁÈ·

µ™2 =

¯ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·fi 1/1/2008 ¤ˆ˜ ...*

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi 1/1/2008 ̤¯ÚÈ ·Ô¯ÒÚËÛË

ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 ** 35

*: ̤ÛÔ fiÚÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ **Œ¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ 1% ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 70% ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË : °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÁÈ· οı ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜, Ï‹Ó ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó.

™À¡∆∞•∏ =µ™1 +µ™2 ¶ÚÔÛÔ¯‹: ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 80% ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ (¿ÚıÚÔ 8 ¡ 4491/66)

°π∞ ∆OÀ™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ MEXPI 31/12/1992 BAE ◊ YBAE °È· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ̤¯ÚÈ 31/12/2007. ∆·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ µ™1 =

¯

80%

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ̤¯ÚÈ 31/12/2007

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì‹Ó· 27 °È· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó˘ı› ·fi 1/1/2008 Î·È ÌÂÙ¿ ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ µ™2 =

77% ÁÈ· ¯

·Ô‰Ô¯ÒÓ ·fi 1/1/2008 ¤ˆ˜ ...*

¯

™‡ÓÔÏÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi 1/1/2008 ̤¯ÚÈ ·Ô¯ÒÚËÛË

ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 ** 27

*: ̤ÛÔ fiÚÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ **Œ¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ 1% ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 70% ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË : °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÁÈ· οı ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜, Ï‹Ó ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó.

™À¡∆∞•∏ =µ™1 +µ™2 ¶ÚÔÛÔ¯‹: ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 80% ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ (¿ÚıÚÔ 8 ¡ 4491/66)

28


O I N E E ™ A § § A ° E ™ ™ TO A ™ º A § I ™ TI KO ∫ ∞ π ™ ∆ O ª π ™ £ O § O ° π ∫ O

À¶O§O°π™ªO™ ™À¡∆∞•∂ø¡ ™YMºøNA ME TI™ ¢IATA•EI™ TøN N. 2084/1992 & N. 3029/2002 °π∞ ∆OÀ™ O§OY™ TOY™ ∞™º∞§π™ª∂¡OÀ™ A¶O 1/1/1993 KAI META

∏ ÌËÓÈ·›· ‚·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ÔÛÔÛÙfi 2% Â› ÙˆÓ Û˘ÓÙ·Í›ÌˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ (¿ÚıÚÔ˘ 3 ¡ 3029/2002)

¢ËÏ·‰‹:

µ∞™π∫∏ ™À¡∆∞•∏

=

ªËÓÈ·›Â˜ ™˘ÓÙ¿ÍÈ̘ ∞Ô‰Ô¯¤˜

Ã

2%

Ã

™˘ÓÙ¿ÍÈÌ· ŒÙË

ŸÔ˘:

ªËÓÈ·›Â˜ ™˘ÓÙ¿ÍÈ̘ ∞Ô‰Ô¯¤˜

™‡ÓÔÏÔ ªËÓÈ·›ˆÓ ∞Ô‰Ô¯ÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ηٿ Ù· 5 ËÌÂÚÔÏÔÁȷο ¤ÙË Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ˘¤‚·ÏÏ ÙËÓ ·›ÙËÛË.

(ÕÚıÚÔ 28 ¡ 2084/1992)

∞ÚÈıÌfi˜ ªËÓÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

¶·Ú·Ù‹ÚËÛË : °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÁÈ· οı ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜, Ï‹Ó ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó.

29

Profile for ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Ανακοίνωση για τις δυσμενείς αλλαγές  

Ανακοίνωση για τις δυσμενείς αλλαγές σε μισθούς και ασφαλιστικό

Ανακοίνωση για τις δυσμενείς αλλαγές  

Ανακοίνωση για τις δυσμενείς αλλαγές σε μισθούς και ασφαλιστικό

Profile for genop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded