Page 1

Les activitats econòmiques El sector secundari


El sector secundari 1.Les activitats industrials al llarg del temps 2.Factors del procés industrial. 3.Tipus d’indústries i criteris de localització. 4.Grans àrees industrials del món. 4.1 Espais de tradició industrial 4.2 Nous espais industrials 5. Conseqüències mediambientals de la produció industrial.


Les activitats industrials al llarg del temps La indústria és aquella activitat econòmica que es dedica a transformar matèries primeres en productes semielaborats destinats a altres indústries, o en productes elaborats destinats al consumidor final


La Història de la Humanitat es divideix en dues grans etapes, atenent a la seva activitat econòmica: • L’etapa agrària del 8000a.C. Fins al segle XVIII • L’etapa industrial, inicada al segle XVIII i desenvolupada en vàries fases.


1ª Fase: Segles XVIIIXIX. – Anglaterra – Carbó i màquina de vapor – Industria tèxtil i indústria siderúrgica – Grans innovacions tècniques (maquinària agrícola , filadores i teixidores) – Trens i vaixells de vapor.

2ª Fase: principis del segle XX. – Europa Central i Mediterrània – Petroli i motor d’explosió – L’electricitat com a nou tipus d’energia – Indústria química i indústria de l’automòbil – Automòbils i inici avions


3ª Fase: finals del segle XX. – Tot el món dit del Nord i Sud-est asiàtic. – Energia atòmica i fotovoltaïca. – Indústria electrònica i genètica – Transport aeri i comunicacions per satèl—lit.

4ª Fase: principis del

segle XXI – Tot el món: globalització – Energies netes i renovables – Indústria informàtica – Trens d’alta velocitat, viatges espaials.


Tipus d’indústries i criteris de localització • 1. Indústries de base o pesades: – Transformen matèries primeres en productes semielaborats destinats a latres indústries. – Tres grans exemples: • La indústria siderúrgica fabrica l’acer • La indústria metal—lúrgica pesada elaboració de minerals com coure, bauxita.. • La indústria química pesada refinat de carbó, petroli, fabricació de pintures àcids...


Indústries de base o pesades – Tres criteris de localització: • Àrees pròximes a les matèries primeres (zones mineres) • Llocs estratègics pel transport (ports marítims, autopistes) • Proximitat de fonts energètiques, tradicionalment el carbó.


Tipus d’indústries i criteris de localització 2. Indústries de transformació o lleugeres: Transformen producte semielaborat en producte final. – Indústries de béns d’equip: produeixen per una altra indústria metal—lúrgica de transformació i química lleugera. – Indústria de béns de consum: produeixen per el consumidar final alimentària, tèxtil, farmacèutica, electrodomèstics, automòbil.. – Localització: aprop del mercat i la mà d’obraa


Tipus d’indústries i criteris de localització Actualment moltes d’aquestes indústries viuen el fenomen de la deslocalització: – Trasllat dels centres de producció a països en vies de desenvolupament que ofereixen: • • • • • •

Mà d’obra abundant i barata Lleis laborals tobes Inexistència de lleis mediambientals Pressió fiscal molt baixa o nul—la Suficient nivell d’infraestructures. Possibilitat d’obtenir molts beneficis.


Tipus d’indústries i criteris de localització 3. Indústria punta o d’alta tecnologia. – – – –

Alt nivell d’inversió. Mà d’obra altament qualificada. Important paper de les empreses multinacionals. Vuit sectors clau: informàtica, microelectrònica, telecomunicacions, biotecnologia, automatismes, lasser i nous materials, i energies renovables. – Localització: a prop de les universitats i grans centres d’investigació.


Gran àrees industrials del món – Espais de tradició industrial: Europa, Estats Units i Japó. • Països que formen el centre econòmic del món. • També els anomenem països desenvolupats. – Nous espais industrials: Sudest asiàtic i alguns països de centre i sud Amèrica • Zones de recent insustrialització arrel de la deslocalització • Àrees conegudes com a països intermitjos


Gran àrees industrials del món Àrees de tradició industrial. – Desenvolupament des de la Revolució Industrial. – Tradicionalment concentraven la major part de la indústria del món. – Actualment han perdut part de la seva indústria per la deslocalització. – Indústria punta altament tecnificada. – Exigència de mà d’obra altament qualificada. – Legislacions laborals i mediambientals dures. – Elevada pressió fiscal. – Elevat nivell d’inversions de capital – Gran protagonisme empreses transnacionals.


Gran àrees industrials del món Àrees de tradició industrial. 1. Europa – Pionera en la Revolució Industrial – Gran eix d’industrialització trradicional des del Nord de Gran Bretanya al Nord d’Itàlia. • Regions desenvolupades entorn a jaciments de carbó. • Gran concentració indústria de base. • Actualment poc atractives: mà d’obra molt cara i manca de gas i petroli. • Necessitat de reconversió vers indústria punta.


Europa – Actualment tres grans zones: • Regions tradicionals (Rin/Rur, Lancashire, Yorkshire) • Al voltant dels grans ports (Marsella i Rotterdam) • Entorn a Londres, Brussel—les, París. Són zones amb gran nombre d’indústries de tot tipus i ciutats-centres financers Dos grans problemes:

• Reconversió dels black countries. • Superació de l’endarreriment tecnològic en relació a EUA i Japó.


Gran àrees industrials del món Àrees de tradició industrial. 2. Estats Units. Tres grans àrees: • Great manufacturing Belt. Gran regió del nord-est entre Boston i Washington, –Cor industrial dels EUA. –Indústries de base i de transformació. –Zona que ha viscut una important reconversió.


• Sunbelt. Des de Florida fins a Texas. – Àrea d’industrialització més tardana. – Industria tèxtil, siderúrgica i química de base. – Darrerament a Houston indústria aeroespaial. • Califòrnia i la costa oest. – Zona d’industrialització recent. – Indústria d’alta tecnologia, electrònica i química – Reuneix els principals centres d’investigació. – Hi treballen el 15% dels científics del país. – Tres grans nuclis: San Francisco, Los Àngeles i San Diego ( Silicon Valley)


Gran àrees industrials del món Àrees de tradició industrial. 3. Japó. – Gran creixement després II Guerra Mundial. – Aportació capital nord-americà. – Ràpida recuperació estructures industrials • Factors: – – – – –

Elevada inversió. Moderació salarial Estalvi familiar i consum moderat. Escassa conflictivitat laboral. Col—laboració estat-empresa privada.

– Mentalitat oriental, abnegació pel treball.


Japó

– Poc sòl industrial, concentració al voltant de Tokio, Nagoya i Osaka – Indústria de béns de consum (electrònica i petit electrodomèstic), i d’alta lecnologia. – Desenvolupament de petita i mitjana empresa amb el suport de l’estat. – Important paper de les multinacionals. – Gran volum de producció i mà d’obra (Toyota, Mitsubishi)


Gran àrees industrials del món Nous espais industrials – Desenvolupament a partir anys 80 segle XX amb les deslocalitzacions. – Coneguts com a països taller. – Indústria de béns de consum: tèxtil, joguines, microelectrònicaO – Manca d’indústria de base i de punta. – Dependència tècnica i financera del Nord. – Manca de càrrecs intermitjos – No hi ha feed-back de coneixements. – Explotació laboral. – Alt nivell de contaminació.


Nous espais industrials 1. Sud-est Asiàtic. – Creixement a partir dels anys 80, fruit de la deslocalització. – Corea, Taiwan, Singapur, Hong Kong, Índia, Xina – Varis factors: • Oferta de mà d’obra barata. • Paper actiu de l’Estat. • Creació de zones franques. • Lleis laborals permissives. • Bones infraestructures. • Grans inversions de les multinacionals. • Bona situació geogràfica entre Japó i EUA.


2. Africa del Nord • Indústria tèxtil a països com Marroc, Líbia i Tuníssia.

3. Llatinoamèrica. • Important desenvolupament de Brasil, Argentina i Mèxic • Indústria basada en l’exportació i en el mercat interior. • Important paper de la indústria tèxtil.


Contaminació d’aigües Sobrexplotació de recursos

Pluja Àcida

Conseqüències mediambientals de l’activitat industrial

Efecte Hivernacle

Canvi climàtic

Desaparició sòl agrícola Deforestació

Acumulació residus


Reducció consum matèries primeres

Lleis mediambientals Reducció emissions

Energies renovables

INDUSTRIA SOSTENIBLE Reducció de residus

Depuradores d’aigua Reciclatge de residus

Reutilització de materials


aaaaaaaaaaaaaa  

a a aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you