Page 1


­ ctualment el meu interés està centrat en la pintura i en aconseguir A un llenguatge propi que em permeti portar-la al terreny de les idees.

Statement

Busco sistemes que em serveixin per traslladar a la pintura totes aquelles idees que vaig generant i que al estar fonamentades en altres disciplines que no son propiament pictòriques (instalacions, escultura, crítica social...)acabo deixant de banda. L’objectiu es donar una sortida a aquestes idees i a l’hora enriquir el meu treball amb temàtiques que em són interessants i poc explotades almenys per mi. Crec que a més és un plantejament que per la seva apertura i versatilitat lliga bé i te diferents punts d’inserció en l’actual panorama de les arts plàstiques. Per això qualsevol projecte iniciat en un altre terreny es altament susceptible d’acabar inserint-se en els meus projectes pictòrics per una via o un altre. La meva voluntat es poder arribar a convertir la pintura en la meva principal activitat, treballant al taller a diari com ho faig actualment però podent dedicar-li molt més temps i energies.


El meu treball pictòric del darrer any parteix de la recopliació d’imatges extretes dels mitjans de comunicació, principalment de l’àmbit peridoístic. Acomulo gran quantitat de diaris i revistes que posteriorment reviso en una sola sessió llegint únicament les imatges d’una manera irreflexiva. Amb aquestes imatges eaboro un arxiu que defineix la meva manera de mirar i al que recorro quan haig de iniciar una nova obra. La adaptació pictòrica que faig de les fotografies expresa allò que jo interpreto d’elles, creant una tensió entre allò que des d’els mitjans es volia ilustrar amb la imatge i allò que ilustra per mi.

Amb aquest procés intento plasmar algunes característiques fonamentals de la meva generació com són la contaminació gràfica massiva, la manipulació de la informació i l’individualisme extrem en una siocietat sobrecomunicada. En conjunt les obres poden transmetre la visió d’un món on tot es troba en procés de descomposició, on no es pot estar segur de res.


Actualment treballo en dues noves línies temàtiques; la primera vol aprofundir en la manera que tinc de recordar les situacions i associar-les a imatges, el procés es basa en desgranar els records en elements simples i plasmar aquests en quadres per després muntar composicions que recreein transversalment el record en qüestió. La segona línia pretén traslladar a la pintura tots aquells croquis que vaig elaborant de diferents idees pensades originalment per desenvolupar-se en l’àmbit tridimensional. La senzillesa d’aquest llenguatge no reglat i popular generen, davant l’absencia de text, sentits ambigus que em resulten molt interessants.


Pin


ura


Mapes


Aquest projecte sorgeix d’un llibret q respectius dies nacionals de Catalunya totes les banderes deixant Amb aquest treball es busca convidar a que vagi més enllà del

El projecte actual és dur aquest conce el caràcter fotogr

Prenc aquest tema com a inici d’una n una sòlida per iniciar una necessària nova inquietuds teòri


que vaig realitzar amb fotografies dels i d’Espanya de les quals s’havien retallat a la vista el blanc del paper. a un anàlisi sobre la qüestió identitària ls discursos imperants.

epte d’imatges a la pintura, respectant ràfic de les imatges.

nova línia de treball perquè em sembla base va etapa més compromesa amb les meves iques i plàstiques.


C


STATEMENT o der i va.Cons i ect l · col

, et al t Hospi L' a( l Abel ai r sSer t Ar ad' Escol ' óal aci document ecai ot i bl egatdebi r Encar s2009/2010) cur

) ment ual act s( t esAr l atdeBel t aFacul sal sual i ov audi cai i màt or nf i esd' esaul al i Becar

Beques

ona2012/2013) cel Bar s( or chCol esaMat empr ' ódemodaperal aci r t us l · l i ecsd' r _Encàr

Il.lustració

.2008) egat obr àdeLl l nel Cor à( l nel esdeCor abl ódeDi aci associ ' perl al _Mur

,2008) egat obr àdeLl l nel Cor ( el esaFi anesempr si _Per

SantJoanDespí2009) a( LaPomer essol abr Escol ' del i sdelpat et espar ódel aci Decor _

s2010) t sHor cençdel SantVi x( bai esaCodi empr ' _Façanadel

Encàrrecs Murals

2009) al( t gi adi ur nt edepi ect oj ,pr pí tJovedeSantJoanDes sAr _GuanyadorConcur

Premis

egat2010) obr etdelLl al t a,Hospi l Abel ai r EASer ó( aci r ust l · l orenI i auSuper edeGr cl Ci _ ) s r u c santsegon ona,cur cel atdeBar t si ver Uni s( t esAr l audeBel _Gr

Estudis

CURRICULUM/ Genís de Diego (Barcelona 1988)

V


PROJECTE: PORTFOLIO HORRIBLE Genís de Diego 2014

1

Dossier lag  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you