Page 1


.

Á¨¸

+

F o o d & C u is i n e Ê Ò Ã ºŒ ­ ● ● ●

¡Ô¹·ÑèÇËÅŒÒ Å‹ÒÌҹà´ç´ ●

@

Á¨¸.

¡ÒÃà¾ÔèÁÈٹÍÒËÒÃ㵌ÀÒ¤ÇÔªÒ ●

¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ¢ͧÍÒËÒÃã¹ Á¨¸. ●

Çѵ¶Ø´Ôºá‹ !! äÁ‹ÍËÍÂṋÁ×é͹Õé ●

ÌҹÍÒËÒÃ˹ŒÒ – ËÅѧÁ¨¸. ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¹ÔÂÁ ä»ãªŒºÃÔ¡ÒÃÁÒ¡·ÕèÊØ´ ●

¤ÇÒÁäÁ‹ËÅÒ¡ËÅÒ¢ͧÌҹÍÒËÒÃã¹ Á¨¸. ●

ÌҹÍÒËÒ÷ÕèàËÁÒÐÊÁÊíÒËÃѺ¡ÒèѴàÅÕé§ ÃͺÃÑéÇ Á¨¸. ●

Food for Faculty ●

¶ŒÒÁÕâçÍÒËÒûÃШíÒ¤³Ð ●

Ìҹ¢Í§ËÇÒ¹ÀÒÂã¹Á¨¸. ●

ºÃÃÂÒ¡ÒÈã¹âçÍÒËÒÃã¹Á¨¸. ● ● ●


ร้


ร้ านขนมหวานภายใน มจธ. มีจานวน น้ อยเกินไปหรือไม่ 20%

น้ อย ไม่น้อย 80%

ควรเพิม่ จานวนร้ านขนม หวานภายใน มจธ.… 20% ควรเพิม่

80%

ไม่ควรเพิม่


ซึ่

ด้


กำ


ส เกณฑ์ การ ตัดสินใจ 1. สามารถนาไป ปฏิบัตไิ ด้ จริ ง 2. ต้ นทุนต่า 3. กาไรสูง 4. สามารถ แก้ ปัญหาได้ รวดเร็ ว 5. มี ประสิทธิภาพสูง สรุ ปคะแนน

คะแนนเต็ม

ตัวเลือก (A)

ตัวเลือก (B)

ตัวเลือก (C)

ตัวเลือก (D)

5

5

4

2

1

5 5 5

4 4 3

3 3 5

1 5 4

1 3 2

5

5

4

4

3

25

21

19

16

10


A A B C D

B A,3

C A,1 C,2

D A,4 D,1 D,3


จากที่เราไดทําการสํารวจปญหาดานอาหาร การกิน ในและนอกรั้ว มหาลัยพระจอมเกลาธนบุรีมาเรา พบวามีปญหามากมายกวาสิบปญหา ไมวาจะเปน การที่อาหารซ้ําซากจําเจ หรือ อาหารไมมีคุณภาพ แตใน วันนี้เราไดพบปญหาที่นาสนใจอีกหนึ่งปญหา ปญหาที่อาจจะไมมีคนพูดถึงมากนัก แตเรารับรองไดวาทุกๆทาน เคยประสพกันมาแลว ปญหานี้คือ การหารานอาหารในการจัดงานเลี้ยงในโอกาสสําคัญตางๆ ภายใตเงื่อนไข หลัก คือ สถานที่ที่ไมไกลจากมหาลัยมากนัก ราคาของอาหารไมแพงจนเกินไป รวมไปถึงการที่รานสามารถ รองรับจํานวนคนที่มากได เราเชื่อวาทานเคยไดยินประโยคเชนนี้ “ไปกินขาวที่ไหนดี?” “วันนี้วันเกิดจะไปกิน ที่ไหนกันดี?” หากทานเคยไดยินประโยคเหลานี้ คําตอบในความคิดของทุกๆทานคือที่ใด? พวกเราจะพาทาน ไปรูจักกับรานอาหารรอบๆรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่ไดรับความนิยมจากเพื่อนๆ และ เปนรานอาหารที่เหมาะสมแกการจัดงานเลี้ยงสังสรรคในวันพิเศษของทาน ความคิดเห็นของเพื่อนๆชาว มจธ. ในวันนี้พวกเราไดทําการสํารวจความคิดเห็นจากเพื่อนๆ ชาว มจธ. ภายใตหัวขอวารานอาหารใดรอบรั้ว มจธ. ทีเ่ หมาะสม ที่สุดที่จะทําการจัดเลี้ยง ในการสํารวจครั้งนี้เราไดทําการสํารวจ จากเพื่อนๆพี่ๆชาว มจธ. จํานวน 80 ทานและไดผลสรุปออกมาคือ

รานอาหารอื่นๆ

รานอาหารตามสั่งทั่วไป

นักศึกษาจํานวน 36 คนเลือกราน “คําโต” นักศึกษาจํานวน 18 คนเลือกราน “BKK GRILL” นําศึกษาจํานวน 15 คนเลือก รานอาหารตามสั่ง ตางๆหนามหาวิทยาลัย และรานอื่นๆอีกจํานวน 11 คน หลังจากที่เราไดรานอาหารที่ เพื่อนๆ พี่ๆ นิยมรับประทานกันในวันพิเศษ มากที่สุดแลว เราจะพาทุกทานไปรูจักกับรานอาหารที่ไดความ นิยมสูงสุดนั่นก็คือรานอาหาร

“คําโต”


รานอาหาร คําโต หรือที่เรารูจ ักกันดีในเรื่องการปงยาง ราน คําโต เพียบพรอมไป ดวยอุปกรณ และ อาหารนานาชนิดใหทุกทานไดเลือกสรร ไมวาจะเปน ปลาแซลมอน ไก เนื้อ ขาวกระเทียม ทั้งหมดนี้รวมอยูในราคาเพียง 169 บาทแตใน ราคานี้ไมไดรวมคาน้าํ ซึ่งหากรวมคาน้ําเขาไปจะตกที่ประมาณ หนึ่งรอยปลายๆ หากเปรียบเทียบกับรานอาหารที่มีลักษณะคลายคลึงกันแลวราคา 169 บาท นี้ไมได แพงกวารานใดเลย เนื่องจาก โดยทั่วไปรานตางๆจะ กําหนดเวลาในการรับประทานอาหารที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมง แตทางรานคําโตไมไดจํากัดเวลาในการ รับประทาน ในเรื่องบรรยากาศของรานถือวาอยูใน เกณฑ นานั่งแตภายในรานนั้นไมไดใหญโตมากมาย โดยจะรองรับลูกคาไดประมาณ 100-150 คนเทานั้น แตที่เปนปญหาสําคัญเลยคือเรื่อง ฝน เนื่องจาก ภายในรานนั้นมีการทําหลังคาครอบเพียงครึ่งราน เทานั้น สวนอีกเกือบครึ่งรานเปนที่โลงแจงทําใหเวลาฝนตกสวนที่ไมมีหลังคาจะนั่งรับประทานอาหารไมไดเลย หากลูกคากําลังนั่งรับประทานอยูอาจจะตองหยุดและเปลี่ยนรานในทันใด ในสวนของคุณภาพอาหารนั้น ความ สดใหมของเนือ้ ตางๆ และ คุณภาพถือวา อยูในเกณฑดี แตจะสังเกตไดวาการแรเนื้อ ตางๆของทางรานแรไดบางมาก ในสวน ของอาหาร Sea Food นั้น ปลาแซลมอน ที่ทางรานจัดมาใหมีลักษณะเปนชวงทอง ของปลา ทําใหมีกลิ่นคาว และไมนา รับประทานเทาใด


อยางไรก็ตามราน คําโต ยังคงเปนรานที่อยูในใจของ นักศึกษา มจธ. ทั้งในเรื่องของราคาอาหารที่สามารถกินไดจน อิ่ม และ คุณภาพอาหารที่ถาเทียบกับราคาแลวถือวา สมเหตุสมผล บรรยากาศของรานที่หากเปนวันชวงหนาหนาว นาไปนั่งรับประทานมาก ผูเขียนจึงอยากเชิญชวนผูอานไป รับประทานกันได

ขอมูลรานอาหาร ที่ตั้ง : พุทธบูชา ตรงขามซอยพุทธบูชา 40 ประมาณ 200 เมตรถนน มุงหนาพระราม2, 10140 สาขาบางมด 084-1001314 / 083-894-0323 สาขาอมตะนคร 082-527-8979 เปดทุกวันตัง้ แต 5 โมงเย็นถึง เที่ยงคืน รองรับได 100-120 ที่นั่ง ราคาตอ 1 ทาน 169 บาท ไมรวมเครื่องดืม่

รายละเอียด เพิ่มเติม ดูไดที่ http://th-th.facebook.com/kumto


ความไม่หลากหลายของอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี “อาหาร”

คือ สิง่ ที่เรารับประทานเข้ าสูร่ ่างกายแล้ วก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ร่างกาย โดยในแต่ละวันเรามี

จาเป็ นต้ องรับประทานอาหารให้ ครบวันละ 3 มื ้อ และในแต่ละมื ้อ อาหารทีเ่ รารับประทานต้ องมีคณ ุ ค่าทางโภชนาการครบทัง้ 5 หมู่ ประกอบด้ วย คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน ซึง่ สารอาหารเหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่สาคัญมากในการดารง ชีวิตของมนุษย์ โดยสารอาหารเป็ นแหล่งพลังงานสาคัญที่ชว่ ยในการเคลือ่ นไหวและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวันของ มนุษย์ และช่วยทาให้ ร่างกายเจริญเติบโต สร้ างกล้ ามเนื ้อ สมอง กระดูก ผิวหนัง เส้ นผม หลอดเลือดและอวัยวะต่าง ๆ ของ ร่างกาย พร้ อมทังซ่ ้ อมแซมส่วนต่าง ๆ ที่สกึ หรอของร่างกาย

นอกจากนี ้ในอาหารแต่ละชนิด ยังมีน ้าเป็ นส่วนประกอบอยูด่ ้ วย

ซึง่ น ้าเป็ นสิง่ สาคัญและมีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย โดยร่างกายจะขาดน ้าไม่ได้ เพราะน ้าช่วยนาสารอาหารไปเลี ้ยงส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกาย และช่วยควบคุมระบบการทางานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายให้ เป็ นปกติ

ดังนันอาหารคื ้ อสิง่ ที่เราทุกคนไม่

สามารถขาดได้ และเรามีความจาเป็ นมากในการทีจ่ ะเลือกรับประทานอาหารชนิดต่างๆ เพื่อประโยชน์ตอ่ สุขภาพของร่างกาย จากการศึกษาและสารวจข้ อมูลในแต่ละร้ านอาหารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีซงึ่ ทาการ สารวจร้ านอาหารจานวน 17 ร้ าน ดังรายชื่อต่อไปนี ้ 1. ร้ านขนมหวานและเครื่ องดื่ม 1 (ประเภทเครื ่องดืม่ ) 2. ร้ านครัวกรุงศรี (ประเภทข้าวราดแกง) 3. ร้ านหนุย่ บะหมี่เกี๊ยว (ประเภทอาหารตามสัง่ ) 4. ร้ านบ้ านผัดไทย (ประเภทอาหารตามสัง่ ) 5. ร้ านรสทิพย์ (ประเภทเครื่ องดืม่ ) 6. ร้ านครัวสุดารัตน์ (ประเภทข้ าวราดแกง) 7. ร้ านครัวคุณอู๋ (ประเภทข้ าวราดแกง) 8. ร้ านจิราพันธ์เครื่ องดื่ม (ประเภทเครื่ องดื่ม) 9. ร้ าน ส. วงศ์เสงียม ฮาล้ าล ฟู้ดส์ (ประเภทข้ าวราดแกง)


10. ร้ านไข่เจียวบุฟเฟ่ (ประเภทอาหารตามสัง่ ) 11. ร้ านป้าแป๋ ว (ประเภทอาหารตามสัง่ ) 12. ลุงหนุม่ น ้าปั่ น (ประเภทเครื่ องดื่ม) 13. ร้ านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ (ประเภทอาหารตามสัง่ ) 14. ร้ านขนมจีบ (ประเภทเครื่ องดืม่ +อาหารว่าง) 15. ร้ าน@HOME 1 (ประเภทข้ าวราดแกง) 16. ร้ าน@HOME 2 (ประเภทเครื่ องดื่ม) 17. ร้ านสมัยโภชนา (ประเภทข้ าวราดแกง) จากการสารวจสามารถจาแนกประเภทอาหารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี จานวน 17 ร้ าน ร้ านอาหารดังกล่าวแบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังแผนภาพ (A.1)

ประเภทอาหารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี 35.29 %

35.29 %

29.42 % อาหารประเภทข้ าวราดแกง อาหารประเภทตามสัง่ เครื่ องดื่ม

แสดงเปอร์ เซ็นต์ประเภทอาหาร รู ป (A.1) พบว่า

35.29 % เป็ นร้ านอาหารประเภทข้ าวราดแกง

29.20 % เป็ นร้ านอาหารประเภทตามสัง่ และ 35.29 %

เป็ นร้ านประเภทเครื่ องดืม่ ซึง่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มีนกั ศึกษาและบุคลากรไม่ต่ากว่า 10,000 คน จากข้ อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า นอกจากจะมีจานวนร้ านอาหารน้ อยแล้ วเพียง 17 ร้ าน เมือ่ เทียบกับจานวนนักศึกษาและ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทังประเภทของร้ ้ านอาหารทีม่ ีเพียง

3 ประเภทเท่านัน้ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ขาดความหลากหลายของอาหาร ถึงแม้ วา่ จะมีอาหารครบตามหลักโภชนาการก็ตาม แต่จาก ความไม่หลากหลายของอาหารดังกล่าวนี ้

ส่งผลทาให้ นกั ศึกษาและบุคลากรขาดทางเลือกในการบริ โภคอาหารภายใน

มหาวิทยาลัย จึงเป็ นสาเหตุทาให้ นกั ศึกษาส่วนใหญ่เลือกที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกมหาวิยาลัยซึง่ มีความหลากหลาย มากกว่า


ทำไม “ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ” ถึงขำดควำม หลำกหลำยของอำหำรขนำดนี้ ? “ ปั จจัยที่น่าจะมีผลกระทบ” ต่อความไม่หลากหลายของอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้ าธนบุรี ดังนี ้ 1. วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตอาหารชนิดอื่นๆ เช่น อาหารฝรั่ง อาหารซีฟ้ ด ู ฯลฯ

มีต้นทุนสูง และมีความเสีย่ งต่อการ

ขาย 2. ผู้ประกอบการทางด้ านอาหาร ขาดความรู้ในเรื่ องการทาอาหารชนิดอื่นนอกเหนือจากอาหารเดิมที่ตนทาอยู่ 3. ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารคิดว่าอาหารของตนเอง ในปั จจุบน ั ขายดีอยูแ่ ล้ วมีนกั ศึกษามากินเยอะและมีลกู ค้ า

ประจา 4. ผู้ให้ บริ หารทางด้ านอาหารคิดว่าอาหารที่ทาอยูใ่ นปั จจุบน ั ทาง่ายและว่องไวต่อการให้ บริ การของลูกค้ า 5.

ราคาเช่าพื ้นที่ในการประกอบการร้ านอาหารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีมีราคาแพง จากปั จจัยที่นา่ จะเป็ นไปได้ ในการส่งผลกระทบต่อความไม่หลากหลายของอาหารดังกล่าว ได้ ทาการสารวจกับ

ร้ านอาหาร 17 ร้ านพบว่า วัตถุดิบและอุปกรณ์ ในการผลิตอาหารชนิดอื่นๆ เช่ น อาหารฝรั่ ง อาหารซีฟ้ ดู ฯลฯ มีต้นทุนสูงและมีความเสี่ยงต่ อการขาย

23.54 %

76.46 % เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

แสดงรูป (B.1)

จากรูป (B.1) แสดงให้เห็นว่าร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 17 ร้าน มีความเห็น ด้วยว่า วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตอาหารชนิดอื่นๆ เช่น อาหารฝรั่ง อาหารซีฟูด ฯลฯ มีต้นทุนสูงและมีความเสี่ยงต่อ การขาย 76.46 %


ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารขาดความรู้ในเรื่องการทาอาหารชนิดอืน่ นอกเหนือจากอาหารเดิมที่ตนทาอยู่

41.18% 58.82% เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย

แสดงรูป (B.2)

จากรูป (B.2) แสดงให้ เห็นว่าร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มีความเห็นด้ วยว่า ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารเองขาดความรู้ในเรื่ องการทาอาหารชนิดอื่นนอกเหนือจากอาหารเดิมที่ตนทาอยู่ 58.82 %


ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารคิดว่ าอาหารของตนเอง ในปั จจุบันขาย ดีอยู่แล้ วมีนักศึกษามากินเยอะและมีลูกค้ าประจา

35.30% 64.75% เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย

แสดงรูป (B.3)

จากรูป(B.3) แสดงให้ เห็นว่าร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มีความเห็นด้ วยว่า ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารคิดว่าอาหารของตนเอง ในปั จจุบนั ขายดีอยูแ่ ล้ วมีนกั ศึกษามากินเยอะและมีลกู ค้ าประจา 64.75 ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารคิดว่ าอาหารที่ทาอยู่ในปั จจุบันทาง่ าย และว่ องไวต่ อการให้ บริการของลูกค้ า

16.77% 83.23% เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย

แสดงรูป (B.4)

จากรูป (B.4) แสดงให้ เห็นว่าร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มีความเห็นด้ วยว่า ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารคิดว่าอาหารที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั ทาง่ายและว่องไวต่อการให้ บริ การของลูกค้ า 82.23 %


ราคาเช่ าพืน้ ในการประกอบการร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรีมีราคาแพง

47.06% 52.94%

เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย

แสดงรูป (B.5)

จากรูป (B.5) แสดงให้ เห็นว่าร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มีความเห็นด้ วยว่า ราคา เช่าพื ้นทีใ่ นการประกอบการร้ านอาหารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีมีราคาแพง 52.94 % จากข้ อมูลดังกล่าวประกอบกับการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี พบว่าปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อความไม่หลากหลายของอาหารสามารถแบ่งเป็ น

“ปั จจัยหลัก”และ “ปั จจัยรอง”


โดย

“ ปั จจัยหลัก”

เรี ยงตามลาดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความไม่หลากหลายของอาหารใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ดังแสดงต่อไปนี ้

ลาดับความสาคัญของปั จจัยหลักที่มีผลกระทบต่ อความไม่ หลากหลายของอาหาร วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตอาหารชนิดอื่นๆ เช่น อาหารฝรั่ง อาหารซีฟ้ ดู ฯลฯ มีต้นทุนสูงและมีความเสี่ยงในการขาย 30.61%

26.53% ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารขาดความรู้ในเรื่ องการทาอาหาร ชนิดอื่นนอกเหนือจากอาหารเดิมที่ตนทาอยู่

22.45%

20.40% ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารคิดว่าอาหารของตนเอง ใน ปั จจุบนั ขายดีอยูแ่ ล้ วมีนกั ศึกษามากินเยอะและมีลกู ค้ าประจา

ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารคิดว่าอาหารที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั ทา ง่ายและว่องไวต่อการให้ บริ การของลูกค้ า

แสดงรูป ( C.1)

จากเปอร์ เซ็นต์ข้อมูลความเห็นด้ วยกับปั จจัยดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่าสาเหตุที่สง่ ผลทาให้ อาหารในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีขาดความหลากหลาย อันเนื่องมาจากปั จจัยทังสี ้ ่ ซึง่ ลาดับความรุนแรงที่สง่ ผลมากที่สดุ คือ อันดับหนึ่ง ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารคิดว่ าอาหารทีท่ าอยู่ในปั จจุบันทาง่ ายและว่ องไวต่ อการให้ บริการ ของลูกค้ า เนื่องนักศึกษามีความต้ องการความรวดเร็วในการรับประทานอาหาร เพราะมีระยะเวลาน้ อยในการพักเทีย่ งจึงส่งผลทา ให้ นกั ศึกษาส่วนใหญ่เลือกที่จะรับประทานอาหารร้ านที่มีความรวดเร็ วและใกล้ ที่สดุ จึงเป็ นสาเหตุใหญ่ที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางด้ าน อาหารคานึงถึงสิง่ เหล่านี ้ เพื่อเป็ นการบริ การให้ ทนั ต่อความต้ องการของลูกค้ าเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ การให้ ลกู ค้ าเข้ าใช้ บริ การ จึง ส่งผลทาให้ ร้านอาหารในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็ นร้ านข้ าวแกงที่ง่ายต่อการตักให้ บริ การ จึงเป็ นสาเหตุอนั ดับหนึง่ ที่ทาให้ ร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยขาดความหลากหลาย อันดับสอง วัตถุดบิ และอุปกรณ์ ในการผลิตอาหารชนิดอื่นๆ เช่ น อาหารฝรั่ ง อาหารซีฟ้ ดู ฯลฯ มีต้นทุนสูง และมีความเสี่ยงในการขาย


จากการสารวจพบว่า ถ้ าให้ ผ้ บู ริ การทางด้ านอาหารเปลีย่ นประเภทอาหารที่จะขายเป็ นประเภทอื่น เขาคิดว่ามีความเสีย่ งสูง มากในการที่จะลองเปลีย่ นประเภทในการขาย เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารประเภทเดิมมีความคงที่ และรู้ปริ มาณ ในการนามาผลิตอาหารให้ เพียงพอต่อความต้ องในการขาย นอกจากนี ้ การลองเปลีย่ นประเภทอาหารอาจส่งผลต่อความไม่ คุ้นเคยของลูกค้ าประจา และมีความไม่แน่ใจว่าอาหารที่จะนามาขายใหม่จะขายดีกว่าหรื อแย่กว่าอาหารประเภทเดิมที่ขายอยู่ อีกทังต้ ้ นทุนในการผลิตอาหารดังกล่าวสูงกว่าเดิมจึงทาให้ เกิดความเสีย่ งมากในการลองเปลีย่ นประเภทอาหาร อันดับสาม ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารคิดว่ าอาหารของตนเอง ในปั จจุบันขายดีอยู่แล้ วมีนักศึกษามา กินเยอะและมีลูกค้ าประจา

จากการสารวจพบว่าร้ านอาหารส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มีลกู ค้ าประจาร้ านอาหารอยู่ แล้ ว จึงเป็ นสาเหตุทาให้ ผ้ ใู ห้ บริการทางด้ านอาหารจาเป็ นต้ องเอาใจใส่ดแู ลอย่างมากในการให้ บริการประเภทเดิมเดิมที่ลกู ค้ า น่าเก่าเก่าชื่นชอบ เพื่อเป็ นการรักษาไว้ ซงึ่ ลูกค้ าประจา จึงเป็ นอีกเหตุผลหนึง่ ทาให้ เกิดความไม่หลากหลายของอาหาร

และลาดับสุดท้ ายคือ ผู้ประกอบการทางด้ านอาหารขาดความรู้ในเรื่องการทาอาหารชนิดอื่น นอกเหนือจากอาหารเดิมทีต่ นทาอยู่ จากการสารวจพบว่า ร้ านอาหารส่วนใหญ่มีความรู้จากัดเฉพาะอาหารที่ตนทาอยูใ่ นปั จจุบนั ทาให้ อาหารประเภท อื่นๆ เขาไม่สามารถทาได้ เนื่องจากขาดความรู้ในเรื่ องอาหารประเภทอื่นถ้ าให้ ผ้ บู ริ การทางด้ านอาหารลองเปลีย่ นไปขายอาหาร ประเภทอื่นๆ นอกเหนือไปจากอาหารที่ตนทาอยูใ่ นปั จจุบนั เขามีความจาเป็ นอย่างมากที่ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่ องอาหารซึง่ ต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการศึกษา ประกอบกับเมื่อสาเร็ จการศึกษามาก็ไม่แน่ใจว่าจะนามาเปิ ดร้ านอาหารแล้ วจะประสบ ความสาเร็จมากกว่าร้ านอาหารประเภทเดิมทีเ่ ป็ นอยู่ จึงเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่สง่ ผลต่อความไม่หลากหลายของอาหารใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ดังนัน้ จากปั จจัยหลักดังกล่าวทัง้ 4 ข้ อ ต่างมีผลกระทบอย่างมากในการส่งผลทาให้ เกิดความไม่หลากหลายของ อาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีซงึ่ ส่งผลให้ นกั ศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยขาดทางเลือกในการ บริ โภคอาหารที่หลากหลาย จึงทาให้ นกั ศึกษาส่วนใหญ่ไปเลือกรับประทานอาหารนอกมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลาย มากกว่า


ส่วน

“ปั จจัยรอง”

คือ ราคาเช่าพื ้นที่ในการประกอบการร้ านอาหารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า

ธนบุรีมีราคาแพง ดังรูป (C.2)

ราคาเช่ าพืน้ ในการประกอบการร้ านอาหารในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีมีราคาแพง

47.06% 52.94% เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย

แสดงรูป (C.2)

จากการสารวจและสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี พบว่ามี 52.94% ที่เห็นด้ วยว่าค่าเช่ามีราคาแพง แต่ก็เป็ นเปอร์ เซ็นต์ที่ไม่ตา่ งกันมากกับความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้ วยมี 47.06% โดย ราคาค่าเช่าในแต่ละร้ านจะไม่เท่ากัน จากการสารวจพบว่าค่าเช่ามีราคาขึ ้นอยูก่ บั ทาเลที่ตงของร้ ั้ านอาหาร ซึ ้งร้ านอาหารใด ตังอยู ้ บ่ ริ เวณที่มีนกั ศึกษาและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยพลุกพล่านก็จะมีราคาค่าเช่าสูงกว่าร้ านอาหารที่มีนกั ศึกษาและ บุคคลากรผ่านไปน้ อย อาทิ ร้ านอาหารที่ตงอยู ั ้ ช่ นสองของโรงอาหารในมหาวิ ั้ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี จะมีคา่ เช่า ถูกกว่าบริ เวณอื่นๆ บางร้ านถึงขันไม่ ้ มีคา่ เช่าเลย เช่น ร้ านไข่เจียวบุฟเฟ่ และจากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการร้ านอาหารที่ร้าน ตังอยู ้ บ่ นชันสองของโรงอาหาร ้ พบว่า เขายอมเช่าร้ านอาหารที่มีราคาสูงกว่านี ้ก็ได้ เพียงให้ ร้านเขาตังอยู ้ ช่ นล่ ั ้ าง เพราะเนื่องจาก ชันสองไม่ ้ คอยมีลกู ค้ าขึ ้นไปรับประทานเลย มีเพียงแต่ลกู ค้ าประจาเท่านัน้ เนื่องมาจากระยะทางซึง่ ตังอยู ้ ช่ นสอง ั้ ถือว่าไกล สาหรับนักศึกษาที่ไม่มเี วลาในการรับประทานอาหารมากนัก เมื่อเจอร้ านอาหารไหนก่อนก็รีบประทานเพื่อที่จะรี บ ไปเรียนใน ชัว่ โมงต่อไป ดังนัน้ ค่าเช่าร้ านอาหารจึงมีทงราคาถู ั้ กและราคาแพง ซึง่ ถือว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบน้ อยมากในการตัดสินใจทีจ่ ะ ลองเปิ ดร้ านอาหารใหม่ของผู้ที่มคี วามสนใจในการที่จะเปิ ดร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี แต่ก็ยังมี ผลกระทบ จึงให้ เป็ น “ ปั จจัยรอง” ที่จะมีผลต่อความไม่หลากหลายของอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี


เกร็ดน่ ารู้ ร้ านอาหารแต่ละร้ านนันมี ้ สญ ั ญาเช่า

2

ปี และมีการจ่ายค่าเช่าที่เป็ นต่อเดือนและต่อปี และ

ในทุกๆ 6 เดือนจะมีการสุม่ ตรวจคุณภาพอาหารในแต่ละร้ านว่าผ่านมาตราฐานที่กาหนดหรื อไม่ โดย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีจะเป็ นผู้ตรวจสอบ นอกจากค่าเช่าร้ านแล้ ว ร้ านอาหารทุกร้ านยังต้ องเสียค่าล้ างจานใบละ

1.5

บาท และค่าน ้า ค่าไฟ ตามแต่ละร้ านที่ใช้ จริง


FOOD & CUISINE

FOOD FOR FACULITY ถามีโรงอาหารประจำคณะ

GEN121 : Learning & Problem Solving Skill | Sec B4 Group 5


โรงอาหารเยอะ จำเปนไหม? โรงอาหารเปนสถานที่รับประทานอาหาร

ภายในมหาวิทยาลัยของเราก็มีโรงอาหารหลักอยู และมีรานอาหารเล็กๆเปดอยูกระจัดกระจายไป รอบๆ ภายในเขตมหาวิทยาลัยเรา ดังนั้น เราจำเปนตองมีโรงอาหารมากขึ้นหรือเปลา???

แนนอนเราตองการเวลาที่มากขึ้น ตองการอาหารเร็วๆ หรืออื่นๆ การที่มีโรงอาหารมากขึ้นและสรางใกลๆคณะตนเองนั้น นาสนใจไมนอย แตบางทีก็มีนักศึกษาบางกลุม ไมใชบริการโรงอาหาร แตหันไปใชบริการรานอาหารแทน เนื่องจาก ความเปนสวนตัว ความสงบ ความสบาย การผอนคลาย แตแนนอน รานอาหารยังคงเปนรานอาหาร มีพื้นที่นอย รองรับการใชบริการจากนักศึกษาทุกคนไมได ความรวดเร็วก็ไมเทาโรงอาหารแตทั้งสองสถานที่ไมวาจะโรงอาหาร หรือรานอาหารก็ยังมีนักศึกษามาใชบริการอยางไมขาดสาย ในทุกๆวัน


นักศึกษาในมจธ. กับความเห็นที่

“ไมธรรมดา”

นักศึกษาทุกคนตองการความสะดวกสบายแนนอน การสรางโรงอาหารประจำคณะก็เชนกันยังตอง คงความสะดวกสบายไวกอนเสมอ และผลการสำรวจนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย สวนนึงพบวา การที่เห็นดวยใหมีการสรางนั้น ทำใหเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางไปรับประทานอาหาร เนื่องจากใกลตึกคณะ รวมถึงทำใหประหยัดเวลาอยางแนนอน ตัดปญหาตางๆมากมายอาทิ ไมเกิดเหตุการณกินขาวเพลิน เขาเรียนสาย เปนปญหาที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอด

อีกมุมหนึ่งสวนที่ไมอยากใหเกิดการสรางนั้น เหตุผลสำคัญที่หยิบยกากลาวคือ ภายในมหาวิทยาลัยเรามีพื้นที่นอย หากจะสรางเพิ่มอีก จะทำใหเกิดความรูสึกอึดอัด โรงอาหารประจำคณะเปนสถานที่ไวสำหรับคณะนั้นๆอยูแลว นักศึกษาคณะอื่นอาจจะมีเขามาใชบริการบาง ที่สำคัญที่สุดคืองบประมาณ และเกิดการสรางที่เกินความจำเปน บางทีอาจจะตองใหมีความลำบากแกนักศึกษาบาง สะดวกสบายหมดก็คงจะมากเกินไป ทั้งหมดนี้เปนเหตุผลสวนใหญที่หยิบมาจากการสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยเรา


โรงอาหารในฝน ของชาวมจธ.

การมีฝนคงไมใชเรื่องแปลกเทาไร แนนอนหากมีโรงอาหารสรางขึ้นมาใครๆก็อยากไดโรงอาหารในฝนเปนที่ชื่นชอบ ของตัวเอง เพราะถาหากไมตรงใจเขาคงบอกวา ไมนามีขึ้นมาเลยเปนแนแท โรงอาหารที่ไดวาดฝนไว คงหนีไมพนถึงเรื่อง ความสะอาด และสะดวกสบาย เปนอันดับ1 อยางตอไปแนนอนสภาพอากาศแบบนี้ใครๆก็อยากใหติดแอร นอกจากนี้แลวยังมีความฝนทั้งอยากใหมีจัดบุฟเฟตเปนประจำ รวมไปถึงเมนูอาหารสามารถดีไซดเองไดตามที่ชอบและตูอาหารแบบหยอดเหรียญ ซึ่งฝนเหลานี้บางอยางก็เพอฝนเกินไป แตบางอยางก็ไมใชเรื่องยากหากไดลงมือ สรางขึ้นมาสักวัน


บทสรุป

ของโรงอาหารในอนาคต

ผลจากการสำรวจในหัวขอที่วา

"ควรจะสรางโรงอาหารประจำคณะหรือไม" จากบุลคลจำนวน 50 คน มีบุลคลที่เห็นดวยกับหัวขอนี้คิดเปนรอยละ 60 %

เหตุผลสวนใหญที่เห็นดวยคือ “สะดวกสะบายในการเดินทาง” และ “ประหยัดเวลา”

23

% เหตุผลสวนใหญที่ไมเห็นดวยเพราะวา ไมเห็นดวยคิดเปน “สิ้นเปลืองงบประมาณ” และ ”พื้นที่ในการสรางไมเพียงพอ” สวนที่เหลืออีก

27 % นั้นไมลงความเห็นใดๆ


บรรยากาศในโรงอาหาร มจธ. การรับประทานอาหารเป็นส่วนสําคัญของชีวิต การมี บรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหาร นอกจากความ เพลิดเพลินที่ได้ผ่อนคลายแล้วยังทําให้ได้รสชาติอาหารมากขึ้น อีกด้วย จากการสํารวจและสอบถามกับบุคลากรต่างๆภายใน มหาวิทยาลัยจํานวน 100 ท่าน ด้วยคําถามทีว่ า่ “คุณรู้สึก อย่างไรกับบรรยากาศในโรงอาหาร” คําตอบที่ได้นั้นล้วน คล้ายคลึงกันมาก 52% บอกว่าสภาพบรรยากาศถ่ายเทดี มี พื้นที่พอเหมาะกับการรับประทานอาหาร มีช่องระบายอากาศ พอสมควร และมีการแบ่งส่วนที่รับประทานอาหารของ บุคลากรระดับผู้สอนกับนักศึกษาไว้อย่างเหมาสม 33% ให้ ความเห็นว่า สิ่งแวดล้อมมีต่อการรับประทานอาหาร อย่างเช่น การไม่ใส่ใจที่จะเก็บขยะหรือแม้แต่ภาชนะใส่อาหารไปไว้ส่วนที่ จัดให้เก็บสิ่งเหล่านี้เมือ่ เสร็จสิ้นจากการรับประทานอาหารแล้ว 15% บอกว่า ในบางครั้งบรรยากาศยังอบอ้าวและแออัดอยู่ อย่างเช่น เมื่อมีกจิ กรรมบนโรงยิม เวลาพักทานอาหาร เป้าหมายสถานทีท่ ี่สําคัญในการรับประทานหารของนักศึกษา ที่มาทํากิจกรรมนัน้ ล้วนมาใช้บริการบนโรงอาหารของ มหาวิทยาลัย เพราะเป็นที่ที่ใกล้ทสี่ ดุ ของส่วนที่จัดกิจกรรม แล้ว


ถึงแม้วา่ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนัก สิ่ง รอบตัวพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะดี หรือไม่ดี สามารถมีผลอย่าง มากต่อความคิด และการกระทําของทุกคน คุณเองสามารถที่ จะปรับแนวคิดนี้ได้ ด้วยการออกแบบให้บรรยากาศรอบตัวคุณ ไม่ต้องรอคนเก็บขยะมาเก็บให้ หรือบอกคนทิ้งขยะว่าอย่าทิ้ง อย่าทิ้งขยะหรือภาชนะไว้ คุณเองเป็นคนเดียวที่จะทําให้ บรรยากาศรอบตัวคุณเป็นไปในรูปแบบที่คุณต้องการ บางสิ่งที่ พวกเราเหล่า มจธ. ทุกคนล้วนช่วยกันสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้น ได้ อย่างเช่น การร่วมมือเก็บขยะและภาชนะสักนิดหลังจากที่ ท่านรับประทานอาหารเสร็จสิ้นแล้วไปไว้สว่ นที่รองรับจัดเก็บ ภาชนะ และขยะต่างๆ เพื่อความสะอาดและ สิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อการรับประทานอาหารของพวกเราทุกคน


“อาหารที อาหารที ไม่อร่ อยนันเกิดจากฝี มือพ่อค้า แม่คา้ อย่างเดียวจริ งเหรอ?” เหรอ ทุก ครั งที เรากินอาหารไม่วา่ จะเป็ นอาหารประเภทไหนก็แล้วแต่ ถ้าอาหารไม่อร่ อย เราก็ มักจะโทษฝี มือพ่อค้า แม่คา้ ก่อนใช่หรื อไม่ จะมีสักกี คนที คิดว่าอาหารที ไม่อร่ อยนัน เกิดจาดสาเหตุอื น จากเสี ยงที ได้ยนิ บ่อยๆว่า“ปลาหมึ ปลาหมึกเหม็น” , “ โห !ข้าวจะแข็ง ไปไหนเนี ย” , “ลูกชินแป้ งเยอะไปนะ” จากเสี ยงบ่นเหล่านี คุณยังคิดอยูห่ รื อไม่วา่ อาหารที ไม่อร่ อยนันเกิดจากฝี มือของพ่อค้า แม่คา้ เพียงอย่างเดียว

อาหารเป็ นปั จจัยที สาํ คัญต่อการดํารงชี วติ ของคนเรา ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งกินอาหารด้วยกันทังนัน เราจึงให้ความสนใจกับ อาหารที จะกิ จะกินในแต่ละมือเป็ นอย่างมาก ในฐานะนักศึกษาอย่างเราที ตอ้ งใช้สมอง ใช้ร่างกาย ในการเรี ยน จึงจําเป็ นต้องกิน อาหารที มีประโยชน์ มีคุณค่าทางสารอาหาร แต่ใครบ้างจะนึกถึงสิ งเหล่านีเป็ นอันดับแรก เมื อพูดถึงอาหาร สิ งแรกที เชื อว่า ทุกคนต้องการจากอาหารนัน ก็คือ “ความอร่ ความอร่ อยย” ใครบ้างล่ะจะไม่อยากกินอาหารอร่ อย จริ งไหม? ไหม จากหัวข้อ มจธ. + Food and cuisine และจากการระดมสมองกับเพื อนๆในคลาสแล้วก็ได้ความคิดหลายข้อและได้เลือกข้อที น่าสนใจถึง 3 ข้อสุ ดท้าย แต่ ต้องเลือกให้เหลือเพียงข้อเดียว เราก็ได้เลือกเลือกหัวข้อ “วัตถุดิบอาหารไม่ดี” เพราะเห็นว่าวัตถุดิบของอาหารนันเป็ นสิ ง สําคัญที ส่งผลต่ออีก 2 ข้อนัน ก็คือ ความสะอาดของอาหารและรสชาติของอาหาร สมมติวา่ เราจะกินผัดกะเพราปลาหมึกสัก จาน แต่ปรากฏว่าปลาหมึ าหมึกมีกลิ นเหม็น ข้าวแข็ง เราก็ไม่อยากจะกินต่อแล้วใช่ไหมล่ะ เพราะมันไม่อร่ อยถามปลาหมึกที เหม็นก็คงไม่สะอาด เพราะถ้าสะอาดปลาหมึกก็คงไม่มีกลิ น จากปั ญหาที พบจากอาหารจานนีเห็นได้วา่ “วัตถุดิบ” ที นาํ มา ทําอาหารไม่มีคุณภาพ แล้วลองคิดดูสิวา่ เราได้อะไรจากอาหา ะไรจากอาหารจานนี รจานนีบา้ ง จากการสอบถามคนรอบข้างที เป็ นนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วหลายคนบอกว่า อาหารส่ วนมากไม่อร่ อยรสชาติไม่ถูกปาก เนื อสัตว์มีกลิ น ข้าวแข็ง ฟักทองไม่ปอกเปลือก กระเทียมเจียวชืนและเหม็นหื น ฯลฯ เราจึงคิดว่าวัตถุดิบนี แหละที ส่งผลให้อาหารไม่ าหาร อร่ อย


“อาหารที มีคุณค่าทางโภชนาการสู งและมีความอร่ อยมาจากการที พ่อค้า แม่คา้ คัดสรรวัตถุดิบที มี คุณภาพดีมาใช้ในการปรุ งอาหาร” ไม่ได้ข ึนอยูก่ บั ฝี มือของพ่อค้า แม่คา้ เพียงอย่างเดียว เพราะต่อให้พอ่ ค้า แม่คา้ ฝี มือดีแค่ไหน แต่วตั ถุดิบที นาํ มาใช้มีกลิ น ไม่สด ไม่สะอาด ทําอย่างไรอาหารก็คงไม่อร่ อยคงไม่มี ใครอยากจะกินผัดผักที กรุ บไปด้วยเม็ดทรายที เกิดจากพ่อค้า แม่คา้ ล้างผักไม่สะอาด คงไม่มีใครอยากกินต้ม ยําปลาที เนือปลาเละเพราะเกิดจากปลาไม่สด คงไม่มีใครอยากกินข้าวที แข็งเหมือนหิ นเพราะเกิดจากการที เก็บข้าวไว้นานเกินหรื อข้าวไม่ได้คุณภาพ คงไม่มีใครอยากกินอาหารแบบนีหรอกใช่ไหม จริ งอยูท่ ี สังคม ในปั จจุบนั นีมีความเร่ งรี บ ต้องแข่งกับเวลา ทําให้เราเลือกที จะกินอาหารที เร็ วและสะดวก จนลืมใส่ ใจกับ อาหารที กินเข้าไปบวกกับการชุบมือเปิ บของพ่อค้า แม่คา้ ที เห็นว่าเราทานอาหารแบบไม่เลือกเลยเลือกซื อ วัตถุดิบแบบเน้นถูก ไม่เน้นคุณภาพมาทําอาหาร คิดดูสิวา่ อาหาร 1 จาน ใช้วตั ถุดิบกี อย่างแล้วลองคิดดูสิวา่ ถ้าวัตถุดิบไม่มีคุณภาพเลยสักอย่างผูบ้ ริ โภคอย่างเราจะเป็ นอย่างไร อีกอย่างหนึ งการเลือกซื อวัตถุดิบก็เป็ น ขันตอนแรกๆในการทําอาหาร ดังนันการใส่ ใจในวัตถุดิบก็ยงั บ่งบอกให้เห็นว่า พ่อค้า แม่คา้ มีความใส่ ใจ ในการทําอาหารให้ลูกค้ามากน้อยแค่ไหน

“แล้วเราจะทําอย่างไร?” เชื อว่าทุกปั ญหามีทางออกเสมอ เมื อมีปัญหาก็ตอ้ งมีการแก้ไข แต่ก่อนจะ แก้ไขปั ญหาอะไรนันต้องเรี ยงลําดับความสําคัญของปั ญหาก่อนว่าปั ญหาไหนสําคัญที สุดแล้วจึงค่อยหา ทางแก้ไขเป็ นลําดับๆไป อย่างแรกเรามาดูก่อนว่าเราต้องการให้มีการแก้ปัญหาอย่างไร ซึ งเราก็ได้ขอ้ สรุ ป การแก้ปัญหานีคือ ควรจัดตังคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที นาํ มาใช้ในการประกอบ อาหาร เมื อได้แนวทางข้อแรกแล้ว ก็หาแนวทางอื นๆอีกหลายๆแนวทางเพื อเป็ นตัวเลือกในการตัดสิ นใจ อย่างเช่น การจัดสร้างสถานที ในการเก็บวัตถุดิบให้มีคุณภาพคงเดิมคือจัดหาสถานที สําหรับเก็บวัตถุดิบ โดยเฉพาะเพื อป้ องกันความไม่ใส่ ใจในการเก็บวัตถุดิบของพ่อค้า แม่คา้ ทํากล่องรับความคิดเห็นบริ เวณ สถานที ที มีการขายอาหารเพื อให้ผบู ้ ริ โภคอย่างเราได้เสนอแนะเกี ยวกับอาหารที บริ โภค รณรงค์ให้พอ่ ค้า แม่คา้ ใช้วตั ถุดิบที มีคุณภาพมาทําอาหาร จัดสัมมนาข่าวสาร เกร็ ดความรู ้ เกี ยวกับการเลือกซื อวัตถุดิบมา ทําอาหารแก่พอ่ ค้า แม่คา้ เพื อให้พอ่ ค้า แม่คา้ มีรู้จกั เลือกวัตถุดิบมาทําอาหารมากขึน นอกจากที กล่าวมาแล้ว นัน อาจมีอีกหลายแนวทางและหลายวิธีที เราต้องการให้เกิดขึนเพื อนํามาแก้ไขปั ญหา ซึ งความจริ งนันเรา อาจจะไม่ได้นึกถึงเลยด้วยซําว่ามันจะทําได้จริ งหรื อไม่


ไม่มีคาํ ว่า “ถูกต้อง” สําหรับการแก้ปัญหา ไม่มีกฎตายตัวของปั ญหา เพราะปั ญหาแต่ละปั ญหามี ทางออกของตัวมันเอง มีแต่ “วิวิธีที ดีที สุด” เท่านันสําหรับการแก้ปัญหา ทุกปั ญหาไม่ได้ตอ้ งการทางออกที ถูกต้อง แต่ทุกปั ญหาต้องการทางออกที ดีที สุด แต่การจะเลือกทางออกที ดีที สุดของปั ญหานันก็ตอ้ งดูดว้ ยว่า มันเป็ นไปได้มากน้อยแค่ไหน หรื อว่าเหมาะสมหรื อไม่ แล้วก็เอามาคิดดูวา่ มีแนวทางไหนที ตรงตามความ ต้องการบ้าง แน่นอน!ทุทุกปัญหาแก้ไขได้เหมือนกันหมด แต่แนวทางไหนสามารถแ นวทางไหนสามารถแก้ก้ไขได้ดีที สุด และ จากวิธีที ได้กล่าวมานันเราก็ได้แนวทางที ดีที สุดสําหรับการแก้ปัญหาของเรานันคือ จัดตังคณะกรรมการใน การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที นาํ มาใช้ในการประกอบอาหาร เพราะวิธีน ีทาํ ให้เห็นถึงปั ญหาที แท้จริ ง ของการเลือกวัตถุดิบที นาํ มาประกอบอาหารว่าจะต้ าจะต้องทําการปรับปรุ งแก้ไขส่ วนใดบ้าง และก็ยงั เป็ นการ แก้ไขปั ญหาที ตน้ เหตุอีกด้วย คุณรู ้หรื อไม่?ในการทําอาหารนัน หากเครื องปรุงและส่วนผสมทีเลือกใช้ เป็ นของสดใหม่ ก็จะช่วยเสริ มให้ รสชาติของอาหารดีขึ น แต่หากเลือกใช้ ของทีไม่ สดมาปรุงละก็.....ไม่ออยากพู ยากพูดถึงเลย โดยเฉพาะอาหารทะเลหากเลือกไม่ดี มี หวังรสชาติอาหารคงออกมาไม่ดี เนื องจากปลาเป็ นอาหารโปรตีนที มีประโยชน์ต่อร่ างกายสู ง แต่ไขมันตํ า (เมื อ เทียบกับเนือสัตว์อย่างอื น) นอกจากนีโปรตีนในปลา ยังเป็ นโปรตีนที ยอ่ ยง่าย และเนือปลายังอุดมไปด้วยวิตามินบี 1 บี 2 บี 6 และวิตามินดี เนือปลาจึงเป็ น ที นิยมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั โดยเฉ โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ เด็ก ผูม้ ีความดันโลหิ ตสู ง และ ผูป้ ่ วยโรคหัวใจ วันนีเราจึงนําวิธีเลือกซือปลามาฝาก สําหรับแม่ครัวและพ่อครัว โดยเฉพาะ สําหรับการเลือกซื อปลา มีเคล็ดลับ คือ ต้องเลือกปลาที ตาใส ตาปลาไม่ควรยุบลงเป็ นเบ้า (เหมือนคนนอน ดึก) และเนือปลาต้องแน่น เมื อกดแล้วยกนิวขึนเนื อปลาต้องคงสภาพปกติ ไม่บ๋ ุมตามรอยนิวมือ ที สาํ คัญ เหงือกปลาต้องมีสีสด เมื อเลือกซื อปลาได้แล้ว ควรทําความสะอาดปลา โดยต้องขอดเกล็ดออกให้หมด เพราะหากทานปลาแล้วโดนเกล็ดปลา จะรู ้สึกเสี ยบรรยากาศมาก และถ้าปลานันไม่มีเกล็ ก ด ก็ตอ้ งขูดเมือก ออก แล้วดึงเหงือกและควักไส้ออก ล้างให้สะอาด หัน เป็ นชิน ซึ งหากต้องการความสะดวก อาจให้แม่คา้


ปลาช่วยจัดการให้ก็ได้ แต่เมื อมาถึงบ้านแล้วเราก็นาํ เอาปลาเหล่านันมาล้างให้สะอาดอีกครัง เสร็ จแล้วก็ จัดการเก็บใส่ กล่องพลาสติก ปิ ดฝาให้มิดชิด นําเข้าช่องแช่แข็ง เคล็ดลับในการเก็บเนือปลาก็มีอยูว่ า่ ควรแบ่งปลาในแต่ละกล่อง ให้มีปริ มาณพอดีกบั ที เราต้องการใช้ในแต่ ละมือ เพราะหากเราใส่ เนือปลาไว้มากเกินความต้องการในแต่ละครัง เวลาเราจะเอาออกมาใช้ก็ตอ้ งทําการ ละลายนําแข็ง (หรื อตังไว้ให้มนั ละลาย) แล้วค่อยแกะแบ่งออกมา (หากแช่แข็งเนือปลามักเกาะกลุ่มกันเป็ น ก้อน) และเมื อนําปลาที เหลือไปแช่แข็งต่อ ก็จะทําให้คุณค่าทางอาหารเสี ยไป และทําให้ระยะเวลาในการเก็บ รักษาสันลง ส่ วนในกรณี ที เราเลือกซือปลา ประเภทที เค้าแช่แข็งมาอยูแ่ ล้ว มาทําอาหารประเภทอบ ปิ ง ย่าง นัน ก็มีขอ้ แนะนําว่า ให้อบได้เลยไม่ตอ้ งละลายนําแข็ง เพราะนําในตัวปลา จะละลายออกมาด้วย ทําให้เสี ย รสชาติไปเยอะทีเดียว หวังว่าเคล็ดลับที ไม่ลบั ที นาํ มาฝากกันคราวนี จะช่วยเพิ มข้อมูลในการทําอาหาร ให้พ่อครัวและแม่ครัว มือใหม่ท งั หลายมากขึนนะคะ


ม จ ธ . +F o o d&C u s i n ร า  น อ า ห า ร ใ นม จ ธ . ^ ^


E-magazine : Food & Cuisine

เรื่อง ความหลากหลายของอาหารใน มจธ. อาหารเป็ นสิง่ จาเป็ นในการดารงชีวิตของมนุษย์ ซึง่ ในแต่ละวัน การรับประทานอาหารในแต่ละมื ้อของเรานัน้ จะต้ องมีคณ ุ ค่าทางโภชนาการครบทัง้ 5 หมู่ คือ โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต เกลือแร่ และวิตามิน ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญในการ เจริ ญเติบโตของร่างกาย เมื่อเกิดอาการ..... หิว!!....ท่านเคยได้ ยินประโยคเหล่านี ้บ้ างรึเปล่า?“กินอะไรดี? “ “ กินที่ไหนดี ? “ หากท่านได้ ยินคาถามเหล่านี ้...แล้ วคาตอบของท่านล่ะคืออะไร...... ร้ านอาหารภายในมหาวิทยาลัยก็มีความหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น ข้ าวราดแกง อาหารตามสัง่ ก๋วยเตี๋ยว ขนม หรื อเครื่ องดืม่ ชนิดต่างๆ ซึง่ แต่ละร้ านก็มีเมนูประจาของแต่ละร้ านอยูแ่ ล้ ว แต่เนื่องจากร้ านอาหารแต่ละร้ านนันขายอาหาร ้ ประเภทเดียวกันหรื อคล้ ายๆกัน เป็ นส่วนใหญ่ ทาให้ ไม่มีความหลากหลายในการเลือกซื ้ออาหารทีจ่ ะบริ โภค เมื่อเป็ น เช่นนัน้ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยก็จะบริ โภคอาหารที่ซ ้าๆกันในแต่ละวัน จึงอาจทาให้ ที่จะเบื่ออาหารได้ จาก การที่ร้านอาหารแต่ละร้ านนันขายอาหารที ้ เ่ หมือนๆกัน วันนี ้พวกเราจึงพาท่านไปรู้จกั เมนูอาหารของแต่ละร้ านภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนาเอาความหลากหลายของ อาหารในมหาวิทยาลัย มาเป็ นทางเลือกในการเลือกบริ โภคของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย


จากการวางแผนงานเราได้ สอบถามข้ อมูลจากร้ านอาหารภายในมหาวิทยาลัยซึง่ ประกอบไปด้ วยโรงอาหาร อาคารพระจอมเกล้ าราชานุสรณ์ ๑๖๗ ปี (KFC) หอพักนักศึกษาชาย และหญิง ตึกวิทยาศาสตร์ ตึกศิลปะศาสตร์ CB 2,3,4 และ 5 และหอสมุด เราได้ แบ่งประเภทอาหารออกเป็ น 4 ประเภท ใหญ่ คือ อาหารจานหลัก อาหารว่าง เครื่ องดืม ่

และอื่นๆ ซึง่ จากการสารวจและสอบถามข้ อมูลร้ านอาหารภายในมหาวิทยาลัย พบว่า

ประเภทร้ านอาหาร

จากแผนภูมิ พบว่า 65.89% เป็ นร้ านอาหาร ประเภทอาหารจานหลัก ซึง่ ประกอบไปด้ วย ข้ าวราดแกง

18.32%

อาหารจานหลัก 65.89%

15.79%

ก๋วยเตี๋ยว และอาหารตามสัง่

15.79% เป็ นร้ านอาหาร

อาหารว่าง

ประเภทอาหารว่าง ซึง่ ประกอบไปด้ วย ขนมหวาน และ

เครื่ องดื่ม

ขนมขบเคี ้ยว 18.32% เป็ นร้ านอาหารประเภทเครื่ องดืม่ ต่างๆ จากข้ อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าภายใน มหาวิทยาลัยมีอาหารที่หลากหลายในการบริ โภค

จากการที่เราได้ ทาแบบสอบถาม ข้ อมูลความคิดเห็น และความพึงพอใจเรื่ องความหลากหลายของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่มตี อ่ อาหาร เครื่ องดื่ม ภายในหาวิทยาลัยเพื่อนาความคิดเห็น และความพึง พอใจที่ได้ ไปสรุปเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรับประทานอาหาร และลดการทานอาหารซ ้าๆเดิมๆพบว่า

ความพึงพอใจ 0.2

จากการทาแบบสอบถามความพึงพอใจใน

14%

อาหารจานหลัก 24%

68%

ความหลากหลายของนักศึกษา และบุคลากรใน

อาหารว่าง

มหาวิทยาลัย เรื่ อง ความหลากหลายของอาหารใน

เครื่ องดื่ม

มหาวิทยาลัย จานวน 100 คน เป็ นชาย 23 คน หญิง 77 คน ซึง่ เป็ นนักศึกษา 96 คน และแม่บ้าน 4 คน สรุปผลได้ ดงั นี ้

68 %พึงพอใจอาหารประเภทอาหารจานหลัก ซึง่ ประกอบไปด้ วย ข้ าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว และอาหารตามสัง่

24%พึงพอใจอาหารประเภทอาหารว่าง ซึง่ ประกอบไปด้ วย ขนมหวาน และขนมขบเคี ้ยว 14%พึงพอใจอาหารประเภท เครื่ องดื่ม ต่างๆ กินอะไรกันดี..??


วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดาเนินงาน What we know( เรารู้ อะไรเกี่ยวกับหัวข้ อบ้ าง)

ร้ านอาหารในมหาวิทยาลัย ได้ แก่ โรงอาหารอาคารพระจอมเกล้ าราชานุสรณ์ ๑๖๗ ปี (KFC)หอพักนักศึกษา ชาย และหญิง ตึกวิทยาศาสตร์ (หน้ าห้ อง slope) ตึกศิลปะศาสตร์ (ข้ างตึก) CB 2 (ลานแดง) CB 3 (ชัน้ 2) CB4 ( 7eleven) CB5 ( ชัน้ 2) และหอสมุด (ชันล่ ้ าง)

ประเภทอาหารเราได้ แบ่งประเภทอาหารออกเป็ น 4 ประเภท ใหญ่ คือ อาหารจานหลัก อาหารว่าง เครื่ องดื่ม และอื่นๆ What we need to know (ประเด็นไหนที่เรายังไม่ร้ ู )

มีอาหารประเภทอื่นอีกไหมในมหาวิทยาลัย นอกจากที่เราประเภท อาหารออกเป็ น 4 ประเภท ใหญ่ คือ อาหารจานหลัก อาหารว่าง เครื่ องดื่ม และอื่นๆ แล้ ว อาจแบ่งอาหารได้ อีกหลายๆแบบ เช่น อาหารพื ้นเมือง อาหารต่างประเทศ และอาหารประจาศาสนา ซึง่ ร้ านอาหารพื ้นเมืองหรื อที่ เรี ยกกันว่าอาหารประจาภาค จากการสอบถามข้ อมูลก็พบว่า ที่ชนั ้ 2 ของKFC มี ร้ านติ๋วส้ มตาอินเตอร์ ซึง่ เป็ นอาหารประจาภาคอีสานนัน่ เอง มีทงส้ ั ้ มตา ลาบ และน ้าตก.... แซบ !! หลาย..... จากนัน้ ก็ลงมาทีช่ นั ้ 1 มีร้านขายอาหารมากมาย ซึง่ หนึง่ ในนันก็ ้ คือ ร้ าน ครัวคุณอุ๊ หาดใหญ่ ส่วนอาหารจากทางภาคเหนือแม้ จะไม่มี ร้ านอาหารแต่เมนูบางอย่างก็มีขายอยูท่ ี่ร้านข้ าวราดแกง อีกทัง้ ทางชมรม ล้ านนาก็ได้ จดั งานขันโตกขึ ้นทุกปี อีกด้ วย.. ร้ าน coffee park (food and drink bakery) ร้ านอาหารข้ างตึกศิลปะ ศาสตร์ ก็มี ข้ าวยาไก่แซบ ไก่กรอบแกงเขียวหวาน กาแฟ ขนมเค้ กและไอศกรี ม แสนอร่อย!! มากมายรวมทัง้ ร้ านชิคกี ้ชิค ที่หอหญิงมีทงข้ ั ้ าวไก่แซบ เฟรนฟราย และอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสลัดผักอีกด้ วยและร้ านข้ าวแกง อาหารตามสัง่ (อิสลาม) ที่หอหญิง และ ร้ าน ส.วงศ์เสงี่ยมฮาล้ าล ฟู๊ ดส ที่KFC ก็มีข้าวหมกไก่ และไก่ทอด อร่อย..มาก..!!

หิว....หิว....หิว..... กินอะไรดีนะ่ ..??


Learning issue (เรื่ องที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม)

หอพักนักศึกษาชาย และหญิง ที่บริ เวณใต้ หอพักนักศึกษาชายและหญิง มีร้านอาหารที่ มากมาย โดยที่หอชาย จะมีร้านเครื่ องดื่ม ร้ านข้ าวแกง อาหารตามสัง่ (@ HOME) ส่วนที่หอหญิงจะ มีร้านมากกว่าหอชาย เริ่ มด้ วย ร้ านข้ าวแกง สมัยโภชนาการ ต่อมาคือร้ านข้ าวแกง อาหารตามสัง่ (อิสลาม) ร้ านก๋วยเตี๋ยว / ผัดไทย ร้ านเครื่ องดื่ม ซึง่ มีเครื่ องดื่มให้ เลือกมากมายรวมทังขนมขบเคี ้ ้ยว ต่างๆด้ วย เมื่อเดินต่อมาจะเจอ ร้ านอาหารตามสัง่ (ป้าแป๋ ว)ที่อร่อยสุดๆ โดยเฉพาะไข่เจียวแหนม.... และที่ค้ นุ เคยกันดีก็คือ ร้ านสะดวกซื ้อ 7-elevenที่เปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ร้ านชิคกี ้ชิค ไก่ทอด นอกจากนี ้รังมีข้าวยาไก่แซบ เฟรนฟราย และสลัดผักเพื่อสุขภาพอีกด้ วย และร้ านผลไม้ ขนมหวาน ที่ มีผลไม้ สดๆให้ เลือกมากมาย มียามะม่วงรสแซบ และต่อด้ วยขนมหวานต่างๆ และข้ าวโพดอบเนย ร้ อนๆ.........

เมื่อเดินออกมาจากหอหญิงคุณจะพบกับ “ร้ านมดสิบ” ซึง่ เป็ นร้ านเครื่ องดื่มกาแฟสด เบเกอรี่ ที่สง่ กลิน่ หอม ชวน รับประทาน.. หอสมุด เมื่อเดินเข้ าไปชัน้ 1 คุณจะพบกับกลิน่ หอมของกาแฟลด จาก ร้ านดิโอโร่ และเบเกอรี่ นานาชนิด CB 5 (ชัน้ 2) ร้ าน Uncle Frog note มีเครื่ องดืม ่ ให้ เลือก

มากมาย ทังกาแฟ ้ โกโก้ โอวันติน จะเปิ ดให้ บริ การ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07.00-19.00 น. ส่วนวัน อาทิตย์จะเปิ ดเวลา 08.30-16.00 น.


CB 4 ( 7- eleven) เป็ นร้ านสะดวกซื ้อ ทาให้ มีอาหารมากมายหลายอย่าง แต่พื ้นทีค ่ อ่ นข้ างที่จะแออัด แต่ก็เปิ ดบริ การ

ตลอด 24 ชัว่ โมง.. ตึกวิทยาศาสตร์ (หน้ าห้ อง slope) ” ร้ าน coffee park (food and drink bakery) “ เป็ นร้ านเล็กๆ ที่ ตกแต่งแบบเรี ยบง่ายใต้ ต้นไม้ มีอาหารมากมาย ทังเครื ้ ่ องดื่มอย่างกาแฟ เบเกอรี่ ขนมเค้ ก รวมไปถึงอาหารตามสัง่ อีกด้ วย ตึกศิลปะศาสตร์ (ข้ างตึก) เป็ นร้ านขายอาหารเล็กๆที่มีอาหารมากมาย ทังขนมปั ้ ง เครื่ องดืม่ ต่างๆ กาแฟ โก้ โก้ โอวันติน เหมาะสาหรับมื ้อเช้ า รวมทังข้ ้ าวราดแกงอีกด้ วย

เมื่อเดินมาที่สระมรกตคุณจะพบกับที่ที่จะทาให้ ผอ่ นคลาย และด้ วยบรรยากาศที่เย็นสบาย ใต้ ต้นไม้ ใหญ่ .... CB

2 (ลานแดง) เริ่ มด้ วยร้ านขนมจีบ ซาลาเปาร้ อนๆ นอกจากนี ้ยังมีน ้าผลไม้ ขนมหวานไทยๆ และโดนัทอีก

ด้ วย ต่อมาคือ ร้ านลุงหนุม่ น ้าปั่ น มีน ้าผลไม้ นานาชนิด นอกจากนี ้ ยังมีผลไม้ และเครปญี่ปนที ุ่ ่ใส้ เยอะมากก..อีกด้ วยและ สุดท้ าย ร้ านอาหาร มีทงก๋ ั ้ วยเตีย๋ ว กระเพาะปลา ข้ าวหมูทอด และลูกชิ ้นทอดที่ทอดร้ อนๆก่อนรับประทานอีกด้ วย ซึง่ ภาชนะที่ใส่อาหารเป็ นกระดาษนับว่าเป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้ อนไปในตัว.. โดยทังสามร้ ้ านจะเปิ ดเวลา 07.00 – 18.00 น. และจะหยุดในวันอาทิตย์


เมื่อเดินวนไปเวียนมาภายในมหาวิทยาลัย ก็มาถึง CB3 คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี

CB 3 (ชัน ้ 2) มีข้าวราดแกงซึง่ เมนูยอดนิยมคือ “ ไข่เจียวครุศาสตร์ “

อร่อยสุดๆ ก๋วยเตี๋ยวเรื อโบราณ น ้าตก

ข้ าวหมูแดง หมูกรอบ และนอกจากนี ้ยังมีไอศกรีม เครื่ องดื่มต่างๆไม่วา่ จะเป็ นกาแฟ หรื อน ้าผลไม้ ปั่น นอกจากนี ้ยังมี ขนมขบเคี ้ยว และอาหารสาเร็ จรูปอีกด้ วย

ร้ านจะเปิ ดเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.


มจธ. + Food & Cuisine

โรงอาหารอาคารพระจอมเกล้ าราชานุสรณ์ ๑๖๗ ปี (KFC) เนื่องจากเป็ นโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ร้ านอาหารจึงมีมาก อาหารที่น่ ีจึงมี ความหลากหลายมาก

อาคารพระจอมเกล้ าราชานุสรณ์ ๑๖๗ ปี มีร้านอาหาร 2 ชัน้ ซึง่ ชันแรก ้ จะมีร้านอาหารครัวคุณอู๋ ร้ านจิรพันธ์เครื่ องดืม่ ร้ าน ส ลูกชิ ้นปลาดาวคะนอง ร้ านรสทิพย์ ร้ านครัวกุ๊กไก่ ร้ านก๋วยเตี๋ยวคุณอุ๊ หาดใหญ่ ร้ านครัวกรุงศรี ร้ านหนุย่ บะหมี่ เกี๊ยว ร้ านขนมหวานและเครื่ องดืม่ และครัวสุดารัตน์ ส่วนชัน้ 2 มีการปรับปรุงสถานที่แต่ก็จะมีร้านร้ านคอฟฟี่ กาเลนเดอร์ กาแฟสุดอร่อยเละร้ าน ติว๋ ส้ มตาอินเตอร์ สุดแซบ!! ซึง่ มีทงส้ ั ้ มตา ผลไม้ ตาข้ าวโพด ตาไทย ตาปู ปลาร้ า ลาบ และน ้าตก เรี ยกได้ วา่ แซบกันถ้ วยหน้ าเลยทีเดียว.. เพิ่มเติม :นอกที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นที่จาหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยยังมีอกี มากมาย เช่น ตู้เครื่ องดืม่ หยอดเหรี ยญ ร้ านค้ าสหกรณ์ และที่ร้ ูจกั กันดี “ ตลาดละลายทรัพย์” ที่จะจัดทุกๆต้ น เดือดเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ อีกด้ วย

ซึง่ จากการสอบถามข้ อมูล พบว่า จะมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารของทางมหาวิทยาลัยลงพื ้นที่ตรวจสอบ คุณภาพของอาหารทุก 6 เดือน เพื่อเป็ นการสุม่ ตัวอย่างชนิดของอาหารในร้ าน ไปตรวจสอบว่าผ่านมาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาหนดหรื อไม่ เพราะฉะนันแล้ ้ ว นอกจากอาหารภายในมหาวิทยาลัยของเราจะมีความหลากหลายแล้ ว


Á¨¸. + Foodd and Cuisinn

Ìҹ¹ÍÒËÒÃ˹Œ¹ŒÒ – ËÅÑ Ë §ÁËËÒÇÔ·ÂÂÒÅÑ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¹ÔÂÁÁä»ãªŒªŒºÃÔ¡ÒÒÃÁÒ¡¡·ÕèÊØ´

à¹×¹×èͧ´ŒÇ ... à¹×è Í §´´Œ Ç ÂÁËÒÇÔ ··ÂÒÅÑ Â à·¤ââ¹âÅÂÕ ¾ ÃШ¨ÍÁ à¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ ÁÕ¾×é¹·Õè·Õè¨íÒ¡Ñ ´ ·íÒãËŒÁËÒÅÑ Ë Âà·¤â¹ââÅÂÕ ¾ÃÃШÍÁà¡ÅŒÒ¸¸¹ºØÃÕÁÕâçÍÍÒËÒÃà¾Õ§ââçà´ÕÂÇà·‹Ò¹Ñ Ò é¹ áÅÅдŒÇ¨íҹǹ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õ·ÕèÁÕÁÒ¡¢Öé¹Í‹ҧμ‹Íà¹×èͧ·í § Ò ãËŒ âçÍÒËÒà ¢Í§ÁËÒÇÔ ··ÂÒÅÑ Â äÁ‹ à ¾Õ Â §¾Íμ‹ Í ¡¡Òà ãËŒºÃÔ¡Òà »ÃÃСͺ¡Ñº¡ÒÒ÷ÕèÁËÒÇÔ·ÂÂÒÅÑÂà·¤â¹ââÅÂÕ ¾ÃÃШÍÁà¡ÅŒ ÒÒ¸¹ºØ ÃÕ ¹Ñé ¹ μÑé § ÍÂÙ‹ ã ¹à¢μ ªØ Á ª¹ ·í ÒãËŒ Ò ¹Ñ¡ÈÖ ¡ ¡ÉÒºÒ§ÊʋǹàÅ×Í¡·Õè¨ÐÍÍ¡ä»ÃÑ ¨ º»»ÃзҹÍÒËËÒà ¹ÍÍ¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂäÁ‹Ç‹Ò¨ÐÐ໚¹·Ò§´ŒÒ¹Ë¹ŒÒËÃ×Í·Ò§ · ´ŒÒ¹ËÅÑ Ò §ÁËÒÇÔÇÔ·ÂÒÅÑ¡çμÒÒÁ ¨Ò¡àËμØμؼŴѧ¡Å‹ÒÇ·í Ç Ò ãËŒ¡ÅØ‹Á¢Í§¢ŒÒÒ¾à¨ŒÒ ÁÕ¤ÇÒÒÁʹ㨷Õè¨Ð¨Ñ Ð ´¡ÒÃÊíÒÃǨ à àÃ×è ͧ ÃŒ Ò ¹ÍÒ ËÒÃ˹ŒÒ /ËËÅÑ § ÁËÒÇÔ··ÂÒÅÑ Â ÃŒÒ ¹ãã´·Õè ¹Ñ¡ÈÖ ¡ ¡ÉÒ¹ÔÂÁää»ãªŒºÃÔ¡ÒÃÁÁÒ¡·ÕèÊØ´

¨Ò¡¡ÒÃ·Õ ¨ èÊÁҪԡ㹡ÅØ‹ÁÃËÇÁ¡Ñ¹ÃдÁÁ ÊÁͧà¡ÕÂÇ¡Ñ è º ¡Ò÷íÒ E-Magaazine ã¹ËÑÇÇ¢ŒÍ Á¨¸. + Food andd Cuisine«Ö«Öè§àÃÒÊÃØ»¡Ñ¹ä´Œ ¹ NjҨзíÒàÃ×Ã×èͧ “ÌҹÍÒÒËÒÃ˹ŒÒ / ËÅѧ ÁËÒÇÔ·ÂÒÒÅÑÂÌҹ㴷շÕèÁչѡÈÖ¡ÉÒ¹Ô¹ÔÂÁä»ãªŒºÃÔ¡Òà ¡ ÁÒ¡·ÕèÊØ´” ËÅѧ¨Ò¡·Õ·Õèä´ŒËÑÇ¢ŒÍáÅŒÇ ÊÁÒªÔ¡ã¹¹¡ÅØ‹Á ¡ç䴌ËÇÁ¡Ñ¡Ñ¹ÃдÁÊÁÍͧ¤Ô´¤íÒ¶ÒÁÁà¾×èÍ·Õè¨Ð㪌㹡Òà ¹ ÊíÒÃǨ¤ÇÇÒÁ¤Ô´àËç¹ «Öè§Áմѧ¹Õé 1. Ìҹ ÍÒËÒÃÃÌҹ㴷Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¹ÔÂÁä»ã㪌 ºÃÔ º ¡ÒÃÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹ÅÐáÇ¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ 2. ¡ÒúÃÔ ¡ ¡ÒâÍͧÌҹÍÒËÒÒà 3. ÃÒ¤Ò¡Ñ Ã º»ÃÔÁÒ³ÍÒËÒà 4. ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒ Ê ÍÍÁ¢Í§ÃŒÒ¹ÍÒËÒà 5. ¢ŒÍàʹÍá¹Ð

ËÅѧ¨Ò¡ä´Œ´Œ¤íÒ¶ÒÁ·Ñé§ 5 ¢ŒÍáÅŒÇÇ¡ç·íÒ¡ÒèѴ¾ÔÁ¾áºººÊͺ¶ÒÁ·Ñ·Ñé§ËÁ´ 1000 㺠áÅСçä´Œ¹íÒä»ÊíÒÃÇǨàÃÕºÌÍÂÂáÅŒÇ â´Âä´ ä´Œä»ÊíÒÃǨ·Õè ãμŒμÖ¡CBB3 ¤³Ð¤ÃØÈÒÊμÏ ÍØμÊÒËË¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ, ãμŒμÖ¡CB44 μÖ¡¤³ÐÇÔÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÈÒÊμÏ áÅÐÐËÍÊÁØ´ ËËÅѧ¨Ò¡ ä´Œ¼ÅÊíÊÒÃǨáÅŒÇ àÃÒ¨Ð㪌¢Í·Õ ŒÍ è 1 ໚¹ËËÅÑ¡ ʋǹ¢Œ¢ŒÍÍ×è¹ æ ¨Ð㪌 ¨ ÊíÒËÃѺ¡ÒÃÊíÒÃǨ¨ ÌҹÍÒËÒùÑé¹ æ


¨Ò¡¡ÒÃÃÊíÒÃǨÌҹÍÍÒËÒ÷ÕèÍÂÙ‹ã¹ÅÐáÇ¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ · Âà·¤â¹ââÅÂÕ¾ÃШÍÁࡡŌҸ¹ºØÃÕáÅŒÇ »ÃÒ¡¯Ç‹ÒÁÁÕÌҹÍÒËÒè¨íҹǹ ÁÒ¡¡ «Öè§áμ‹ÅÐÌҹ¹¡ç¨ÐÁÕ¤ÇÒÁËËÅÒ¡ËÅÒÂáμμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ä» àઋ¹ÃŒÒ¹á«‹ºÍÕÊÒ¹ ÌҹÊàμçμ硺պÕठÌҹàºÅŏ Ìҹ»‚»àμÍÏᾹÌҹ Hot & Cool Ìҹ»‡ÒÁÐÅÔ ¡ŽÇÂàμÕμÕëÂÇàÃ×ͺҧÁ´´ ÊǹËÁÒ¡ ÌҹFrog Ìҹ»‡Ò¨Ôμ ໚»š¹μŒ¹ ·Ò§¡ÅÅØ‹Á¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¨Ö§ä´Œ·íÒ¡ÒÃÃÊíÒÃǨ Ìҹ¹ÍÒËÒÃ˹ŒÒ/ËÅÑ / §ÁËÒÇÔ·ÂÂÒÅÑÂÌҹ㴷Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¹ÔÂÁÁä»ãªŒºÃÔ¡ÒÃÁÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¢Ö¹â´ÂÁÕ é¹ ¡ÅØ‹Á໇»ÒËÁÒÂ໚¹¹Ñ¡¡ÈÖ¡ÉÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ෤¤â¹âÅÂÕ¾ÃШÍÁÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ··ÑÑé§ËÁ´ 100 ¤¹ «Öè§ÁÒ¨ÒÒ¡μ‹Ò§¤³ÐáÅÅÐμ‹Ò§ªÑé¹»‚

¼ÅÅ¡ÒÃÊíÒÃÃǨÌҹÍÍÒËÒÃ˹Œ¹ŒÒ/ËÅѧÁËÒÇÔ Á ·ÂÒÒÅÑÂÌҹãã´·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡¡ÉÒ ÃŒÒ¹¾Ã¹¹ÁÊ´ 19 % ¹ÔÂÁä»ãªŒºÃÔ¡ÒÃÁÒ¡·ÕèÊ´Ø ÃŒÒ¹à¨¨ÔëÁ 11% Ìҹ਍³Õ ³Õ 10% 2% 2%

13%

2%

ÌҹÍÒËËÒäíÒâμ 9%

19%

Êǹ¸¹¾ ¾ÅÒ«‹Ò 5% Ìҹ»‡ÒÁÁÐÅÔ 5% Ìҹ»‡Ò¹¹¡ 5%

3%

ÌҹμíÒ»»Ò¡áμ¡ 4%

3%

11%

3%

Ìҹ»‡Ò¨Ôμ 4% Ìҹ Frrog 3% ËÅѧÌҹ Fineday 3%

4% 4%

Ìҹ»‡Òà©×©×èÍ 3%

10%

¡ŽÇÂàμÕëÂÂÇàÃ×ͺҧÁ´ 2%

5 5% 5%

Ìҹ᫋ººÍÕÊÒ¹ 2% 5 5%

9%

ÊǹËÁÒÒ¡ 2% Í×è¹æ 13% 1

¼ÅÊí Ò ÃÇǨÌ Ò ¹ÍÒËÒÒÃ˹Œ Ò /ËÅÑ §ÁËÒÇÔ § · ÂÒÅÑÅÑ Â ÃŒ Ò ¹ã´·Õè ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¹ÔÂÁä»ãªŒªŒºÃÔ¡ÒÃÁÒ¡·Õ·ÕèÊØ´ 1. Ìҹ¾Ã¹¹ÁÊ´ 19 % 9. Ìҹ»‡Ò¨Ôμ 4 % 2. Ìҹ਍¨ÔëÁ 11 % 10. ÃŒÒÒ¹ Frog 3 % 3 Ìҹ਍³Õ 10 % 3. 11. ËÅÑÅѧÌҹFinedaay 3 % 4 Ìҹ¤íÒâμμ 9% 4. 12. Ìҹ»‡ Ò Òà©×èÍ 3 % 5 Êǹ¸¹¾¾ÅÒ«‹Ò 5 % 13. ¡ŽÇÂàμÕ 5. Ç ëÂÇàÃ×ͺÒÒ§Á´ 2 % 6 Ìҹ»‡ÒÁÐÐÅÔ 5 % 6. 14. ÃŒÒҹ᫋ºÍÕÊÒ¹ 2 % 7 Ìҹ»‡Ò¹¡¡ 5 % 7. 15. ÊÇǹËÁÒ¡ 2 % 8. ÌҹμíÒ»ÒÒ¡áμ¡ 4 % 16. Í×¹è æ 13 %

¨ÒÒ¡¼Å¡ÒÃÊíÒÃÃǨàÃÒ¡ç䴌͹´Ñ ѹ º 1 – 5 ÁÒ໚¹·Õè àÃÕÃÕºÌÍÂáÅŒÇ ««Öè§ä´Œá¡‹ 1.. Ìҹ¾Ã¹ÁÊÊ´

2. Ìҹ਍¨ÔëÁ

3.. Ìҹ਍³Õ

4. ÌҹÍÒËÒäíÒâμ

5.. Êǹ¸¹¾ÅÒÒ«‹Ò, Ìҹ»‡ÒÁÁÐÅÔ, Ìҹ»‡Ò¹¹¡

GEN121 SECB4 G.11


Ìҹ¾Ã¹ Ò ¹ÁÊ´´

Ìҹ¾Ã¹ÁÊ´ ¹ ໚¹ÃŒÒ¹ÍÒÒËÒ÷ÕèÁչѡÈÖ¡ÉÒ ÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃШÍÁà¡ÅŒ ¾ ÒÒ¸¹ºØÃÕ¹ÔÂÁã㪌ºÃÔ¡ÒÃÁÒ¡¡ ·ÕèÊØ´ â´ÂÃŒÒÒ¹¾Ã¹ÁÊ´¹¹Ñé¹ à»š¹ÃŒÒ¹¹ÍÒËÒûÃÐàÀ·ÍÒËÒÃμÒÒÁÊÑè§ à ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃÃÊͧÊÒ¢Ò´Œ´ŒÇ¡ѹ ÊÒ¢¢ÒááμÑé§ÍÂÙ‹··Õè«Í 45 ແ Ê è 2 ÍÂÙ‹¢ŒÒ§ÁËËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà··¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐШÍÁà¡ÅŒÒ¸¹¹ºØÃÕ ÊÒ¢Ò·Õ à ҢͧÌҹª×ª×èÍ ¤Ø³¾ÃÊÊØ´Ò ËÃ×Í·ÕèàÃÕ¡¡Ñ¹Ç‹Ò਍¨¾Ã «Öè§ÃŒÒ¹¹Õ ਌ ¹ é à ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃÃÁÒ 2 »‚¡Ç‹ÇÒæáÅŒÇ â´Â¨Ðແ´ãËŒºÃÔ¡Ò÷ءÇѹμÑé§áμ‹ à» à 10.00¹. ¶Ö§ 222.30¹. Ìҹ¹·Ñé§ÊͧÊÒ¢¢Ò¹Ñé¹ÁÕÅѡɳ àÇÅÒ ³Ð à ¹μÖ¡á¶Ç ºÃÔ¡ÒÃˌͧáÍÏáÅÐແ´ããËŒºÃÔ¡Òö֧ 2 ªÑé¹ ÀÒÂÂ㹠໚ ÃŒÃÒ¹ÁÕ¡ÒÃμ¡¡áμ‹§ÃŒÒ¹Í‹ҧàÃÕº§‹Ò ·íÒãËŒáÅ´ÙÊÊÐÍÒ´ÊÐ͌ҹ§ÒÁ ¹ μ ÍÕ¡·Ñé§ÂѧÁÕàÁ¹Ùà´ç´·ÕèÁÑ´ã¨ÅÙ¡¤ŒÒ ¤×Í ¢ŒÒǼ¼Ñ´ÅÙ¡¤ÃÖè§ ¢ŒÒÇ μÒ ¼Ñ¼´ÍàÁÃԡѹ μŒÁÂíÒÁÒÁÁ‹Ò·ÕèÍËÍÂáÅÐࢌÁ¢Œ¹ áÅÐÍÕ¡Í‹ҧË˹Ö觷Õè à ¹¨Ø´à´‹¹¢Í§ÃŒÒ¹¹Õé¡ç¤Í× ¢¹Á»˜§àÂçÂç¹áÅТ¹Á»˜»§»œ§ «Öè§à¤Åç´ à»š ÅÑź¤ÇÒÁÍËÍÍ¢ͧ·Ò§ÃŒÃŒÒ¹¡ç¤×͹ÁÊÊ´·ÕèÌҹ¨Ð¹í¹íÒàÍÒ¹Á´ÔºÁÒμŒ Á Á à ¹¹ÁÇÑÇ 100 ໚ 1 à»ÍÏà«ç¹μ ·Ñ駹Õé਍¾ÃÂѧ½Ò¡ÁÁҺ͡ÍÕ¡Ç‹Ò “ ª‹ Ç ÂÁÒÍÍØ ´ Ë¹Ø ¹ ·Õè ÃÃŒŒ Ò ¹¡Ñ ¹ ˹‹ ÍÍ ÁÒ·Ò¹¹¡Ñ ¹ àÂÍÐææ ÁÕ à à «ç ¹ μ ÁÕ Ê‹ Ç ¹Å´ããËŒ à ҤÒäÁ‹Á‹ á ¾§áÅкºÃÔ ¡ ÒôŒ Ç Â à»ÍÏ ¤ ¤ÇÒÁ໚ ¹ ¡Ñ¡ ¹ àͧ¨ Ð ” ΋Òæææ

Ìҹ¹à¨¨ÔëÁ ໚¹ÃŒ ¹ Ò¹ÍÒËÒÃ÷ÕèÁչѡÈÖ¡ÉÒÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÂÕ ¾ÃШÍÁÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ¹¹ÔÔÂÁ㪌ºÃÔ¡ÒÒÃÁҡ໚¹Íѹ¹´Ñº 2 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒʋǹ ãËÞ‹Áѹ¨¨ÐáÇÐàÇÕ¹ÁÁÒ㪌ºÃÔ¡ÒáѡѹμÅÍ´·Ñé§ÇÑǹÍ‹ҧäÁ‹¢Ò´ÊÒ ໚¹ ÃŒ Ò ¹ÍÒËËÒûÃÐàÀ··μÒÁÊÑè § ÃÃŒ Ò ¹¹Õéà » ´ ãˌˌ º ÃÔ¡ ÒÃÁÒáÅŒ Ç 20 »‚ ਌ҢͧÃÌҹ ¤×Í ¹Ò»ÃÐʧ¤ Ìҹ¹ÕéμÑé§ÍÍÂÙ‹ºÃÔàdz´Œ´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ¢Í§§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ Â ÂÍÂÙ‹μÔ´´¡ÑºÃŒÒ¹¾Ã¹ÁÊ´ μÑÇÃŒ Ç Ò¹à»š¹μÖ¡á¶Ç ¡ áÅÐÁÕÁÕ ºÃÔ¡ÒÃËˌͧáÍÏ àແ´ãËŒºÃÔ¡ÒÒ÷ءÇѹμÑé§ááμ‹àÇÅÒ 100.00¹. ¶Ö§ 22.30¹¹. â´ÂàÁ¹Ù¹à´ç ´ ¢Í§·ÒҧÌ Ò ¹¡ç ÁÕ ´Œ ÇÂ¡Ñ ¹ ËÅÒÂÂàÁ¹Ù ä´Œ á ¡¡‹ ä¡‹ªØºá»‡§·Í´ ¡ÃÐà¾ÃÒ䢋àÂÕèÂÂÇÁŒÒ μŒÁÂíÒ «Ö觷ҧÌҹ¡ç Ò ¨ÐÁÕ¡ÒÃà ºÃÔ¡ÒÃ㹹Ẻ¡Ñ¹àͧ§ ¡ÒÃμ¡áμ싧ÀÒÂã¹ÃŒÒ¹¹ÍÒ¨¨ÐäÁ‹¶Ö§¡Ñ § ºÊǧÒÁÁ ÁÒ¡¹Ñ ¡ áμ‹¡ç ¶× Í Ç‹ÒÒ໚ ¹ ÍÕ ¡ ÃŒ Ò ¹¹·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁÊÊÐÍÒ´ÍÂÙ‹ ã ¹¢Ñ ¹ é ¹ ´Õ ¡Ñ ¹ àÅ ·Õà´ÕÂÇ ·íÒãËŒÁÕÅÙ¡¤ŒÒÒࢌÒÁÒÍØ´Ë˹عáÅйÑè§àμçμçÁÌҹμÅÍ´´·Ñé§Çѹ áÅÐÐ ¹ Í ¡ ¨ Ò ¡ ¹Õé · Ò § ÃŒ Ò ¹ ¡ç ÂÑ § ½ Ò ¡ Á Ò ¶Ö § ÅÙ ¡ ¤Œ Ò ´Œ Ç Â Ç‹ Ò “ ÅÙ ¡ ¤Œ Ò ·Õè à ¢Œ Ò ÁÒÒÍØ ´ Ë¹Ø ¹ ·Õè ÃÃŒ Ò ¹·Ø ¡ ¤¹¹¹Ñé ¹ ¹‹ Ò ÃÑ ¡ ¡ç Í ÂÒ¡¨ÐÐ ãËŒ ÅÙ ¡ ¤Œ Ò ÁÕ ¤ ÇÒÁÊÊØ ¢ ¡Ñ º ¡ÒÃÃÃÑ º »ÃзÒÒ¹ÍÒËÒà ·Õè Í Ã‹ Í Â ” ^___^^

Ìҹ¹à¨¨ÔëÁ GEN121 SECB4 G.11


Ìҹ਍ ¹ ³Õ Ìҹ਍³Õ ໚»š¹ÃŒÒ¹ÍÒËÒÒûÃÐàÀ·μÒÁÊÑè§ ÁչѡÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¤â¹âÅÂÕ¾ÃШ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹¹ºØÃÕ¹ÔÂÁ㪌ºÃÔ¡Òà Áҡ໚»š¹Íѹ´Ñº 3 «Öè§ä´Œà»´´ãËŒºÃÔ¡ÒÃÁÁÒ¡Ç‹Ò 30 »‚áÅŒÇ à»š¹ÃŒÒ¹·ÕèÁÕ¡ÒÃÊ×Ê׺μ‹Í¨Ò¡ÃØ‹ ¹áÁ‹ ÊÙ‹ ÃØ‹¹¹ÅÙ¡ ÃŒÒ ¹¹ÕéμÑμé §ÍÂÙ‹ ºÃÔàdz ³´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ¢¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÂÙ‹μÔ´´¡ÑºÃŒÒ¹à¨¨ÔëÁ μÑÇ ÃŒÒ¹à»š»š¹μÖ¡á¶Ç áÅÐÁÕºÃÔ¡ÒÃÃˌͧáÍÏ ແ´ãËŒºÃÔ¡Ò÷ء Çѹ ÁÕ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒôŒÇ¤ÇÒÁ໚¹¡Ñ¹àͧ§ »ÃÔÁÒ³ÍÍÒËÒà àËÁÒÐÐÊÁ¡ÑºÃÒ¤ÒÒ ´ŒÇ¤ÇÒÁÁ·Õè໚¹ÃŒÒ¹à¡¡‹Òá¡‹ ແ´ÁÒ¹Ò¹ áÅŒÇÁÕ½‚äÁŒÃÒÂÁ×Í㹡Ò÷í ã ÒÍÒËÒè֧·íÒãˌˌàÁ¹Ù䢋ÃÐàºÔ´ ໚¹ àÁ¹Ù´Ö¡´íÒºÃþÂÍ´¹Ô  ÂÁ¢Í§§ÃŒÒ¹¹Õé áŌǡç Ç ÂѧÁÕàÁ¹Ùμ‹μÒ§ æ ÍÕ¡ÁÒÒ¡ÁÒ ãËŒÅÙ¡¤Œ ¡ Òä´ŒàÅ×Í¡ÊÊÃáѹÃѺ»Ãзҹ áÅÅдŒÇ ¤ÇÒÁÁ·Õè·Ò§ÃŒÒ¹ããËŒºÃÔ¡ÒôŒÇǤÇÒÁ໚¹¡Ñ ¹ ¹àͧ ¡ç໚¹ÊÔè § ˹Ö觷Õè·íÒãˌÌҹ¹Õ¹ÕéÁÕÅÙ¡¤ŒÒࢌÒÒÁÒ㪌ºÃÔ¡ÒáѹÍ‹ҧäÁÁ‹¢Ò´ ÊÒÂપ‹¹à´ÕÂǡѹ ÁÕÅÙ¡¤ŒÒ¹Ñè§àμçÁÌҹ·Ñé§Çѹ ÍÕ¡·Ñé§ÃŒÒ¹¹à¨³Õ ÂÑ § ½ Ò ¡ Á Ò ¶Ö § ÅÙ ¡ ¤Œ Ò ·Õè à ¢¢Œ Ò Á Ò ã ªŒ º ÃÔ ¡ Ò Ã ´Œ Ç Â Ç‹ Ò

 ¢ÍããËŒ¹ŒÍ§ æ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÁÒÍش˹ع ” ¡Ñ¹ä»àÃ× ¹ä èÍÂæ ·ÕèÌҹÂѧàËËÁ×͹à´ÔÁ·Ø¡ Í‹ҧ ·Ñé§ÃʪªÒμÔ áÅФؤسÀÒ¾¢Íͧ ÍÒËÒà ÃѺÃͧäÁ‹¼¼ÔÔ´ËÇѧ “

 ËÅÑËÅѧ§¨¨Ò¡¼‹ áÅŒÇÇ ·Ñ·Ñé§é§ 33 ÌÌÒÒ¹¹ ໚໚¹¹ÃŒ ÷ÕèÍèÍÂÙÂÙ‹ã‹ã¡ÅŒ ¹ ËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ¡ÒÃà´Ô ¨Ò¡¼‹ÒÒ¹ä»á ¹ä»»áÅŒ ¹¹ÃŒÒÒ¹ÍÒËÒà ¹ÍÒËÒÒÃ·Õ ¡ÅŒã¹ÅÐáÇ¡ÁË ¡Òà ¹··Ò§ Êдǡ Ò¹ÍÒËÒà ¡ÊØ¢ÅѶ١¡É³ è ´Õ á¶è´´ÕÁÍÒËÒÃ¡ç ¡çËÒáç ÂѧÍËÂÍѧÍË ¶ٶÙͶ٠¡»Ò¡ à´Ô¹·Ò§ÊÃŒÊдǡ ÃŒÒÃÊÐÍÒ´ ¹¹ÍÒËÒÃÊжÙÍÒ´ ÊØ³Ð·Õ ¢ÅÑ ¢ ¡É³Ð·Õ á¶ÁÍÒË ¡»Ò¡ÃÒÒ¤Ò¤Ø ÃÒ¤ÒŒÁ¤‹Ò¡Ñ¡º »ÃԤ، Á¤‹Ò³ à ÁÒ³§·ØÃÃÇÁä»¶Ö ÃÇÁä»¶Ö ¡ÃŒÒ¹¹Ñ鹧·Øãˌˌ¡ÃŒ ºÃÔÒ¡¹¹Ñ ÒôŒ ÇËŒºÃÔ¡ÒôŒÇ¹¹¡Ñ ¹àͧ ¹¡Ñ ͹ÅÙ Åҹ͹ ¨Ö§·íÒãËŒ Ò Ò¡Ñºº»ÃÔ é¹ãˌǤÇÒÁ໚ ¤ÇÒÁ໚ ¹´Ù´á¹ÅÅÙàͧ¡¤ŒÒàË ´ÙËÁ× áÅÅÙ ¡¤Œ¡ÒËàËËÁ× ÃŒÅÙÒ¹¹Õ é໚¹ÃŒÒ¨Ö¹ÍÒËÒà è¹Ñ¡é໚ÈÖ¹¡ÃŒÉÒÒÒ¹ÍÒËÒÃ·Õ ÒʋǹãËÞ‹ÁÁѹÑè ¡¨ÐÁÒ㪌 ºÇ¹ãËÞ‹ ¡ÒáÑÁ¹Ñ¡à»š à¨ÐÁÒ㪌 ¹Íѹ´ÑººÃÔμŒ¡¡ÒÃ¡Ñ ¹æ ÃÇÁä» »¶Ö¹§´Ñ¹Ñº¡μŒÈÖ¹¡æÉÒ ¡ËÅÒ¹ §·íÒãˌÌÃÃ·Õ ÒŒ ¹¹Õ ÈÖ¡ÉÒÊ‹ºÃÔ ¹à»š¹¹ÍÑ ËÅÒ¤¹·Õ ººÃÔ¡ÒÃÃŒÒèà¹àËÅ‹ ¹¤ÂÁÒ㪌 Ò¹ÕéáºÅÃÔÐμÔ ´ã¨ã¹ÃÊ ÊªÒμÔ Í§Í´ã¨ã¹ÃÊªÒ ÃÔ¡ÒôŒ´ŒÒÃáÅСç ǤÇÒÁ໚»š¹ ÃÇÁ件ַէ§¹Ñèà¤ÂÁÒ㪌 ¡ÈÖ¡ÉÒËËÅÒ¤¹·Õ ¡ÒÃÃŒ Ò¹àËËÅ‹ Ò¹Õéá¢ÅÐμÔ ´ÍÒËÒÃáÅÐÒμԡ红ͧÍÒËÒ ¡ÑºÃÔ ¹àͧ¢Í§ ҢͧÌ»šÒÒ¹áÅŒ ¡çÂÑÂͧ਌ ѧ¤§áÇÐàÇÕ ÂÒ¹áÅŒºÇÁÒã¡ç㪌ÂÂѧº¤§áÇÐàÇÕ ÃÔ¡ÒáÑÇչ໚ ¹Â¹¡ÅÑ ¹»ÃШí Ò º«ÖÃÔ觡¡çÒÃ¡Ñ ¨ÐàËç ¡ÒôŒ´Œ§à¨Œ ǤÇÒÁ໚ ¹¡Ñ¹Çàͧ¢Í ҢͧÌ̹¡ÅÑ ºÁÒÒ㪌 ¡ÑË繹໚䴌¹¨Ò¡¡Òà ·Õ»ÃШí è ÁÕ ÅÙ ¡Ò¤Œ «ÖÒÒ¹Ñ觡çè §¨àμçÐàËçÁ¹ÃŒä´´ŒÒ¹·Ñ é § ÇÑ ¹·Õ¢Í§·Ñ ·Õè Ë ÅÒ¤ ¹àÃÕ Â ¡¡ÑÍ·Õ¹¹μÔ ´ »Ò¡ÇÇ‹ Ò ¨Ò¡¡ÒÃ·Õ èÁÕÅÙ¡¤Œé §Ò¹ÑÊÒ§àμç è§ÒÁÃŒÁÃŒÒÒ¹ÍÒ ¹·ÑÒËÒÃËÃ× é§§Çѹ¢Í§·Ñͧé ÊÒÁÃŒ Ò¹ÍÒÒËÒÃËÃ× èËÅÒ¤¹ “ÃŒ Ò˹Œ ¹ÊÊÒÁ਍ àÃÕ¡¡Ñ¹μÔμ´»Ò¡Ç‹Ò “ÃŒ Ò ¹ÊÒÒÁ਍ ÒÁÍ” ˹¹Œ Ò ÁÍ”

GEN121 SECB4 G.11


ÌҹÍÍÒËÒÃäíÒâμμ ÌҹÍÒÒËÒäíÒâμμ ໚¹ÃŒÒ¹ÍÒÒËÒúؿ࿆μμ»ÃÐàÀ·»œ§Â‹ÂÒ§ (¤ÅŒÒÂ æ ¡ÑºËÁÙ¡¡ÃзÐ) ¨ÐÁÕ·Ñ·é§à¹×éÍÇÑÇ, ຤͹, ËÁÙ, ¡ØŒ§, »ÅÒËËÁÖ¡, á«ÅÁÁ͹, ËÍÂઠàªÅŏ, ºÒϺպդÔÇ, ÍÒËÒà ÒÃÞÕè»Ø†¹áÅÐÍÍÒËÒ÷ÐàÅ ¤‹¤ÒËÑǤ‹Í¹¢Œ¢ŒÒ§ÊÁ¹éíÒÊÁÁà¹×éÍÍÂÙ‹·Õè ÃÒ¤¤Ò 169 ºÒÒ· ÁÕºÃÃÂÒÒ¡ÒÈÀÒÂã¹ÃÌҹ¤‹Í¹¢ŒÒ§Ã‹ § ÁÃ×è¹ ÅÁ¾¾Ñ´àÂç¹ÊºÒ áÅÐà¹×èͧ¨¨Ò¡à»š¹ÃŒÒ¹ÍÍÒËÒÃºØ¿à¿¿μ¢¹Ò´ ãËÞ Þ‹¨Ö§·íÒãˌÌҹÍÒËÒäí Ò ÒÒâμ໚¹ÍաÌҹ˹Ö觷Õè¹Ñ¡¡ÈÖ¡ÉÒ¹ÔÂÁÁÒ㪌 ÁÁ ºÃÔ¡ÒÃáѹ໚¹¡ÅØ‹ÁÁ¤³Ð ÊíÒËÃÑ Ë º¡ÒèѴàÅÕ àÅé§áÅÐ ÊѧÊÃä Ê μ‹Ò§ æ «Öè§ÃŒÒ¹¹Õ騨Ð์¹ä»·Ò§´ §´ŒÒ¹¡ÒÃÍÍ¡ ͡Ẻμ¡áμμ‹§ÃŒÒ¹ ์¹¡¡ÒôÕä«μ·Õèââ´´à´‹ ´ ¹äÁ‹àËÁÁ×͹ã¤Ã ·íÒãËŒ Ò à»š¹·Õè μŒÍ§§μÒμŒÍ§ã¨ÅÙ¡¡¤ŒÒ ÃÇÁä»»¶Ö§ÊØ¢Åѡɳ ³Ð¢Í§·Ò§ÃŒÃŒÒ¹¡ç¨Ñ´Ç‹ÒÍÍÂÙ‹ã¹¢Ñé¹·Õè´ÕÁÁÒ¡ Ò ÃÇÁ件ֶ֧ÍÕ¡ÊÔè§Ë¹Öè§·Õ § èÁÑ´ã¨ÅÙ¡¤ŒÒä´Œ¡ç¤×Í ¡ÒÃúÃÔ¡Ò÷Õè´´Õբͧ਌Ңͧ§ÃŒÒ¹ä»¨¹¶Ö¶Ö§¾¹Ñ¡§Ò¹À ¹ÀÒÂã¹ÃŒÒ¹ Ìҹ¹Õé¨Ðແ»´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ÷ءÇѹμÑé§áμμ‹àÇÅÒ 17:000¹. 0:000 ¹. Ìҹ¹μÑé§ÍÂÙ‹·Õè¾Ø·¸ºÙ ¸ ªÒ μ碢ŒÒÁ«Í¾ط¸ºÙ ¸ ªÒ 40 »ÃÐÁÒ³ 200 2 àÁμö¶¹¹ÁØ‹§Ë¹ŒÒ¾ÃÐÃÒÁ2, ¾ 10140 ÁÕºÃÔáÒ÷Õè¨Í´´Ã¶ãËŒÊíÒËÃѺºÅÙ¡¤ŒÒ·Õè¹íÒÒöÁÒ Ã ËÃ×ÍͶŒÒ¨Ðà´Ô¹·ÒÒ§ÁÒàͧ¡ç¤‹Í¹¢Œ Í Ò§·Õè¨ÐÊÊдǡà¾ÃÒÐÐÍÂÙ‹μÔ´¡Ñº¶¶¹¹ãËÞ‹ áÅÐдŒÇ¤ÇÒÁ·Õ·ÕèºÃÔ¡ÒáѹÍ‹ Í Ò§à»š¹¡Ñ¹ààͧ¨Ö§·íÒãˌÌÃÒŒ ¹¹ÕéÁÕÅÙ¡¤ŒÒÒáÇÐàÇÕ¹ÁÒãÒ㪌ºÃÔ¡Òáѹ¹Í‹ҧ¤Ñº¤Ñè§ ËÒ¡μŒÍ§¡¡ÒèÐÁÒ ãªŒºÃÔ º ¡Òáç¤ÇÃèШͧâμÐänjnjŋǧ˹ŒÒ â´´ÂÊÒÁÒöⷷÃä»ä´Œ·Õè 0884-10013314 / 0833-894-03323

GEN121 SECB4 G.11


ÈٹÍÒËÒÃ Í ÃÊǹ¸¸¹¾ÅÒÒ«‹Ò à¹×è Í §¨¨Ò¡ÍÑ ¹ ´Ñ º ·Õè 5 ÁÕ ÃŒ Ò ¹¹ÍÒËÒ÷Õè ä ´Œ´ ÃÑ º ¤ÇÒÁ¹Ô¹Ô  Áà·‹ Ò ¡Ñ ¹¹Ñ ¹ è ¹ ¡ç ÃŒ Ò ¹¹»‡ Ò ÁÐÅÔ ÃŒ Ò ¹»‡ Ò ¹¡¡ áÅÐ

Èٹ ¹ ÍÒËÒÃÊÊǹ¸¹¾ÅÒ«‹Ò áμ‹ã¹¤¤ÃÑ駹ÕéàÃҨТ¢Í¾Ù´¶Ö§ ÈÙ ¹  Í ÒËÒÒÃÊǹ¸¹¹¾ÅÒ«‹ Ò à¾Õ§·Õèà´ÕÂǹФ‹  Р¤×ÍÈÙ Í ¹ÂÍÒËÒÃÃÊǹ¸¹¾ÅÒÒ«‹Ò ÈٹÍÒÒËÒÃ㨡ÅÒ§§ªØÁª¹ μÔ´ÊÊǹ¸¹ºØÃÕÃÁ Á μ碌ÒÁ¾¾Ø·¸ºÙªÒ 44 ÃÒÂÅŒÍÁ´Œ Í Ç ËÁÙÁÙ‹ºŒÒ¹áÅÐʶÒÒ¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞÁÁÒ¡ÁÒ ઋ¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÒÅÑÂà·¤â¹âÅÅÂÕ¾ÃШÍÁࡡŌҸ¹ºØÃ,Õ ÊÊǹ¸¹ºØÃÕÃÁ Á , Èٹ½ƒ½ƒ¡¡ÕÌÒ à©ÅÔÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ Ã , ͹ÒÁÁÑ·ѴàÍÕèÂÁ ÏÅÏ ¾ÃŒÍÁÁÊÔè§ÍíҹǤ¤ÇÒÁÊдǡμ‹Ò§ æ ઋ¹ ·Õè¨Í´Ã¶ÁÁÒ¡¡Ç‹Ò 700 ¤Ñ¹ , ˌͧ¹é Í íÒ , âμÐ··Ò¹ÍÒËÒÃ--à¡ŒÒÍÕéʋǹ¡ÅÅÒ§ ËÅѧ¤ÒÊÙ§â»Ã‹§¾ÃŒÍÍÁ¾Ñ´ÅÁÃкºÒÂÍÒ¡ÒÈáÅÐTV ÍÕ¡·Ñé§Âѧà´Ô¹·Ò§Êдǡ à¾ÃÒÐμÔ´¶¹¹¹ãËÞ‹ ÁÕ»‡Ò ÂöàÁŏ˹Œ¹ÒÈٹÍÒËÒÒà «Öè §ã¹ÈÙ¹¹ÂÍÒËÒáç¨ÐÁÕ ¨ ¡ÒÃãËŒºÃÔ º ¡ÒÃÍÒËÒÒùҹҪ¹Ô´ ઋ ¹ ¡ŽÇÂàμÕ Ç ëÂÇËÁÙμØŽ¹+à¹×éÍμØŽ¹, àÂç¹μÒâ¿, »ÅÒμŒÁÂíÒ, ºÐËÁÕèà¡ÕêÂÇ, ¡Òá¿, Pepsi, Êàμçμç¡, ÍÒËÒÃÃμÒÁÊÑè§, ¢ŒÒÒÇᡧ, ¢ŒÒÇ¢ÒËÁÙ Ò , ¡ŽÇÂàμÕëÂÇ+¢ŒÒÒÇ˹ŒÒ໚´, ¢ŒÒÇÁѹ䡋, ¡Ç¨Ñêº, ÍÒËÒÃÇ‹Ò§++¹éíÒ»˜›¹, ÍÒÒËÒÃÍÕÊÒ¹, ÍÒËÒÃà¨,ÍÒËÒà ÍÔÊÅÒÁáÅТͧ Ê §ËÇÒ¹¹Ò¹ÒÒª¹Ô´ ÀÒÂãã¹ÈٹÍÒËÒÒèФ‹Í¹¢ŒÒҧ໚¹ÃÐàºÕº  àÃÕºÌÍ áÅÐÊÐÍÒ´´ ÌҹÍÒËÒÒÃʋǹ ãËÞ Þ‹¡ç¨ÐãËŒºÃÔ¡¡ÒôŒÇ¤ÇÒÒÁ໚¹¡Ñ¹àͧ§ ºÃÃÂÒ¡ÒÈâ´ÂËÇÁ¤‹Í͹¢ŒÒ§Ã‹ÁÃ×¹áÅлÅÍ´â» è¹ »Ã‹§ ÅÁ¾Ñ´ààÂç¹ÊºÒ¨֧໚ § ¹ÍÕ¡ ʶ¶Ò¹·Õè˹Ö觷Õè¹¹ÑÑ¡ÈÖ¡ÉҢͧ§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÂÕ¾ÃШÍÁà¡ÅŌҹÑé¹áÇÐàÇÕ¹¡Ñ  ¹ÁÒ㪌ººÃÔ¡ÒáѹäÁ‹¢Ò´ÊÒ ºŒÒ§¡çÁÒ ¹Ñè§¾Ñ § ¡¼‹Í¹Ë‹͹㨠ËÃ×ÍËËÒ¡ã¤Ãʹã¨ã¹´ŒÒ¹¡ÕÌÒ¿Ø Ò μºÍÅ ··Ò§´ŒÒ¹ËÅѧÈÙ § ¹ÂÍÒËÒÃáçÂѧÁÕãËŒºÃÔ¡ÒÃʹÒÁ¿¿ØμºÍÅ ËÞ ÞŒÒà·ÕÂÁÍÕ¡´ŒÇ ¶×ÍÇ‹Ò໚»š¹·Õè¶Ù¡Í¡¶Ù¡ã¨ÊíÒËÃѺ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÃ¡ã¹¡Õ Ñ¡ ÌÒ¿ØμºÍÅäÁ‹ º ¹ŒÍÂàÅÅ·Õà´ÕÂÇ GEN121 SECB4 G.11


E-magazine

Food & Cuisine

¡ÒÃà¾Ô่ÁÈٹÍÒËÒÃ㵌ÀÒ¤ÇÔªÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃШÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ

คนเราในปจจุบันนั้นผมเชื่อวาทุกคนตางมีความเรงรีบดวยกันทั้งนั้นไมวาจะ เป น รี บ ไปเรี ย นรี บ ไปทำงานรี บ ไปหาเพื ่ อ นหาแฟนแต ใ นชี ว ิ ต ของคนเรานั ้ น มี อย า งหนึ ่ ง ที ่ ข าดไม ไ ด น ั ่ น ก็ ค ื อ “การรั บ ประทานอาหารนั ่ น เอง”คนจี น ในสมั ย กอนเชื่อวาเรื่องปากทองตองมากอนเรื่องอื่นจึงตามมาผมก็ไมทราบวาจะเปน“หนัง ท  อ ง ต ึ ง ห น ั ง ต า ห ย  อ น ร ึ เ ป ล  า น ะ ค ร ั บ ^ ^ ” พ ว ก เร า จ ึ ง ไ ด  เ ห ็ น ค ว า ม สำคัญของเรื่องกินเปนอยางมากเราก็เลยเริ่มจากการไปสำรวจที่ใกลตัวของเรา เลยครับนั่นคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีของเรานี่เองวาเขารับ ประทานหารที่ไหนบางมีอุปสรรคอะไรหรือเปลาจากที่เราสำรวจเราก็ไดเห็นวาคน สวนใหญนั้นชอบรับประทานอาหารที่ศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยหรือที่เด็กบาง มดเรียกกันอยางหรูๆวา“KFC”นั่นเองนะครับแลวเราก็ไดไปสอบถามมาวาชาว บางมดว า มี ป  ญ หาอะไรจากKFCของเราหรื อ ไม ก ็ ไ ด ค ำตอบมากมายเลย นะครั บ ไม ว  า จะเป น ร อ นบ า งเดิ น ไกลบ า งต อ คิ ว ยาวที ่ น ั ่ ง ก็ น  อ ยเกิ น ไปพวกเขา จึงอยากใหมีศูนยอาหารที่ใตภาคของพวกเขาไปดวยก็คงดีมากจะไดสะดวกรวดเร็ว ให ท ั น กั บ ยุ ค 3G5555+ผมพาคุ ณ ผู  อ  า นออกไปลอยทะเลแล ว กลั บ มาเรื่องของเราดีกวานะครับ^^ หลังจากที่พวกเราไดไปสอบถามปญหาแลวเราก็ไดปรึกษากันวาเราควรจะเพิ่ม ศูนยอาหารเพราะคนเยอะเกินกวาศูนยอาหารจะรับไหวเราไดไปสำรวจจากสถิตการลง ทะเบียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พบวามีนักศึกษาถึง 11,834 คน เลยทีเดียว ไดเห็น สถิ ต ิ ถ ึ ง กั บ ตกใจไม ค ิ ด ว า มหาวิ ท ยาลั ย เล็ ก ๆจะมี น ั ก ศึ ก ษามากถึ ง ขนาดนี ้ นึกแลวก็สงสารโรงอาหารที่ตองรองรับนักศึกษาเยอะขนาดนี้เราจึงเห็นควรวาเราควรจะ เพิ่มศูนยอาหารเขาไป เราจึงทำการสอบถามความคิดเห็นดวยแบบสอบถามจำนวน 100 ชุด มีคนเห็นดวย 90 เปอรเซ็นตและไมเห็นดวย 10 เปอรเซนต โดยสอบถามผูชาย 63 คนและ ผูหญิง 37 คน

กราฟแสดงความตองการ และไมตองการของนัศึกษา

90%

1o%


E-magazine

Food & Cuisine

108shop CB 2 LNG

7-ELEVEN ÇÔÈÇÐà¤ÁÕÏ

หลั ง จากนั ่ น เราก็ ไ ปสำรวจว า ที ่ ไ หนสร า งได บ  า งโดยเราเริ ่ ม จากตึ ก อาคารวิ ศ ววั ฒ นะหรื อ เรี ย กกั น ติ ด ปากว า ตึ ก แดงเราไปสำรวจ ครั้งนี้ไดเห็นสถานที่ๆมีความใหญแตยังขาดศูนยอาหารอยูถาเพิ่มเขาไป คง เปนอะไรที่ดีเลยทีเดียวนะครับแถวนั้นรานอาหารก็จะมีบริเวณใตหอพัก แต ค นเราก็ อ ยากหาสิ ่ ง ใหม ๆ อยากลองกิ น อะไรใหม ๆ บ า งไม ใช อ ยู  แ ต กับสิ่งเดิมๆและชวงนี้กำลังใกลสอบ หอพักกำลังมีคนมาติวเขมขอสอบกัน มาก ที่นั่งก็ไมคอยจะมีแลวยังมีเสียงทองสูตรอะไรกันใหปวดหัวอีก เปนเรา เราก็อยากรับประทานอาหารอยางมีความสุขไมมีอะไรใหกอกวนจิตใจ อยูแลว ที่ที่นาจะเพิ่มอีกก็คืออาคารเรียนรวม1เพราะเรา ไปสำรวจมาแลว เห็นแตตูน้ำอยูอยางเดียวดาย นาจะมีพอคาแมคาหนาตาสวยๆหลอๆ มายืน ขายอาหารก็คงจะดี เพราะพื้นที่ก็ถือวากวางพอที่จะเพิ่มรานอาหาร เขาไป ไดถึงจำนวนนักศึกษาจะมากแตก็คงไมใชบริการศูนยอาหารมหาวิทยาลัย กันทุกคน เราเลยไปสำรวจวาเขาไปกินที่ไหนกันบางโดยเริ่มจากราน อาหาร ตรงอาคารเรียนรวม 2 หรือลานแดง ตรงแถวๆศาลาวีรชนพบวา มีอยูแค เพียง 3 ราน รานแรกขายติ่มซำและน้ำ รานที่สองคือ รานลุงหนุมน้ำปน ก็ ข ายน้ ำ ป  น และเครปญี ่ ปุ  น และได พ บว า มี ร  า นขายอาหารเปนกับ ขา ว เพียงรานเดียว คนตอคิวก็ยาวมากผูใชบริการแถวนั้นก็จะเปนบุคลากรจาก ตึกอธิการบางนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรบางและนักศึกษาคณะอื่นๆ ที่ผาน ไปมาบางซึ่งเขาตองเดินมาซื้อไกล พรอมกับสภาพอากาศที่รอนอบอาวมาก แลวยังตองมาเจอแถวที่ยาวมากๆ เดินเขา ไปอีก หนอยตรงแถว slope 600 เจอรานสะดวกซื้อรานเดียวนั่นก็คือราน 108 Shop ซึ่งควรทำใหมันใหญ กวานี้สมเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมาในมุมของหนอนหนังสือ บางไดพบกับ”หอสมุด”ที่สวยงามเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำลิฟทไมมีของ เราข า งในมี ร  า นกาแฟอยู  ห นึ ่ ง ร า นซึ ่ ง ขายแพงมากถ า เป น ผมซื ้ อ ก็ ค ง คิ ด นานอยู  เ หมื อ นกั น ที ่ จ ะซื ้ อ เพราะเงิ น เราก็ ย ั ง หาเองไมไดกลัวใชเงิน ที่ไดเปนเดือน ไมพอ เดินไปอีกเรื่อยๆใกลจะถึง KFC ของเราแลวไดพบกับคณะศิลปศาสตรซึงรานก็เล็กมากเล็กนิดเดียวเทานั้นเอง มีแคเพียง รมไมหนึ่งรมไม เทานั้นเราก็มาฝงของ วิศวกรรมศาสตรกันบาง โดยภาควิชาแรก ก็คือ ภาควิชาเคมีนั่นเองซึ่งเปนตึกเล็กๆเทานั้นเราก็ไดเหลือบไปเห็นตึกที่เล็ก กวาตึก เคมีอีกนั่นก็คือหิวเมื่อไหรก็แวะมา7-Eleve ซึ่งเล็กมาก คนใชก็ เยอะมากเล็กกกวา 108 Shop ที่อยูตรงคณะวิทยาศาตรเสียอีก แตคนใช เยอะกวามากเพราะตรงนั้นมีทั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะครุศาสตร อยูดวยแออัดเขาไปใหญเลยแทบจะบรรจ ุเปนปลากระปอง ขายใน seven ได เ ลยถ า sevenจะขยายให ใ หญ ก ว า นี ้ ก ็ ค งสะดวกขึ ้ น มาก๙เดิ น ไปอี ก เรื่อยๆใกลจะถึง KFC ของเราแลว ไดพบกับคณะศิลปศาสตร ซึงราน ก็เล็ก มากเล็กนิดเดียวเทานั้นเองมีแคเพียงรมไมหนึ่งรมไมเทานั้น เราก็มาฝงของ วิศวกรรมศาสตรกันบาง โดยภาควิชาแรกก็คือภาควิชาเคมีนั่นเอง ซึ่งเปน ตึกเล็กๆเทานั้นเ ราก็ไดเหลือบไปเห็นตึกที่เล็กกวาตึกเคมีอีกนั่นก็คือหิวเมื่อ ไหรก็แวะมา 7-Eleven ซึ่งเล็กมาก คนใชก็เยอะมาก เล็กกกวา 108 Shop ที่อยูตรงคณะวิทยาศาตรเสียอีก แตคนใชเยอะกวามากเพราะตรงนั้นมีทั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะครุศาสตรอยูดวย แออัดเขาไปใหญเลย แทบจะบรรจุเปนปลากระปองขายในsevenไดเลยถา seven จะขยายให ใหญกวานี้ก็คงสะดวกขึ้นมาก


E-magazine

Food & Cuisine

เขยิบมาอีกนิดก็จะเปนอาคารเรียนรวม 5 ในตึกนี้มีรานอาหาร อยูรานหนึ่ง ชื่อวาราน Uncle Frog หรือวารานกบลุงเอย! ลุงกบเอย!ถูกแลวรานลุงกบ ก็จะขาย อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม และ ของขบเขี้ยว ขนาดของรานไมใหญนัก พูดไดเลย วาคอนขางแคบบุคลากรรวมทั้งนักศึกษาที่อยูในรานนั่งจนไมมีที่เดินเลยทีเดียว ถือไดวาไมเพียงพอตอความตองการจริงๆ ถึงคณะนี้จะใกลกับ KFC แตก็รอนอบอาว อยูดีไมมีใครอยากเดินไปเจอรังสียูวีเดี๋ยวหนาดำหนาไหมกันไปหมดเพราะเด็ก บางมด นั้น เรื่องหนาตาเราไมแพใครดูไดจาก มีแตดารามาเรียน ไมวาจะเปน พี่บี้ เดอะสตาร เดอะสกา พี่เปอร และก็อีกหลายคน ยอมใครไมไดอยูแลว หลายคนชอบใชบริการ KFCของมหาวิทยาลัยมากแตขอเสียคือจะพบกับผูคนที่เดินกระหน่ำเขาไปอยางลน หลาม เจอบูทมาขายของ หรือถาเปนชวงเลือกตั้งถึงกับมีการมาหาเสียงกันเลยทีเดียว ตองพบกับการตอคิวยาวเปนหางงูการจองโตะอีกหลายอยางมากมาย เดินทางเชื่อม เขามาอีกนิดก็จะพบกับตึกครุศาสตรตึกนี้ จะพบกับรานอาหารที่อยูชั้นสองของตึก นั่นก็คือราน Orange รานนี้ขายอาหารนานาชนิดมาก อาทิเชน กวยเตี๋ยวเรือ นาจะใหพี่อูดเปนตอมาลองรับประทานดูเพราะเขาชอบพูดวาไปกินกวยเตี๋ยวเรือ 5555และยังมีขาวราดแกงหลายแบบใหเลือกแตก็แพงอยูเหมือนกัน อาหารตามสั่งก็มี แตคงตองรอนานซักหนอยเพราะคนไปใชบริการเยอะสุดทายก็มีเครื่องดื่มและ ไอศกรีมเรียกวาครบครันแตรานก็เล็กไปหนอยไมคอยมีที่ใหนั่ง ถึงจะมีบริการขางนอก แบบ out door แตแดดก็รอนมากมาย และถาเปนหนาฝนก็คงจะเปยกแบบ พระเอก มิวสิควิดิโอกันเรยทีเดียว จึงไมคอยใครนิยมออกไปรับประทานกัน

FOOD\ CUISINE การสัมภาษณ

ราน Uncle Frog ตึก CB 5

ราน Orqnge ตึก CB 3

FOOD\ CUISINE

กอนที่เราจะเลือกกันวา เราจะสรางหรือไมสรางเราก็ สอบถามความคิดเห็น กันซักหนอยดวยการสัมภาษณ “คุณธีรเมศ นวลสำลี นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร” โดยเขาใหสัมภาษณ ดังนี้ โดยคำถามแรกเราถามถึงความรูสึก ถา จะเพิ่มศูนยอาหารใตภาควิชาของเขาเขามีความรูสึกอยางไร เขาไดตอบวา“ภายใต ภาคมีความคับแคบมากไมคอยเหมาะสมที่จะทำเปนศูนยอาหารแตเห็นดวยกับการที่ จะเพิ่มใหมีมากขึ้นจะไดเพิ่มความสะดวกสบายและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น” ตอมาเราไดถามเขาวาจะสงผลกระทบตอเขาหรือไม ถาจะสรางเขาตอบวา“ควร ใหสรางในชวงปดเทอมจะไดไมรบกวนการเรียนหนังสือของเขา” และเราก็ไดถามถึง ความถี่ในการมาใชบริการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยเขากลาววา“เขาไมคอยใชบริ การศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก ศูนยอาหารมีความหางจากภาควิชาเขา มากส ว นใหญ เ ขาจะใช บ ริ ก ารบริ เ วณสนามเปตองและใต ห อพั ก มากกว า เพราะสะดวกและราคาถูก”สุดทายเราไดถามถึงขอดีขอเสียเขาบอกวา“มีทั้งขอดีและ ขอเสีย ถาสรางก็จะเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น แตควรทำในชวงปดภาคการ ศึกษา ซึ่งจะไมรบกวนการเรียนของเขาอีกดวย”


E-magazine

Food & Cuisine

ถึงเราจะสำรวจดวยแบบสอบถาม เดินไปสำรวจดวยตัวเองและสัมภาษณความรูสึกของนักศึกษาแลว เราก็วายังไมพอที่เราจะตัดสินใจ เราจึงใชความรูจากกอนกลางภาคที่เราเรียนมาแลวใหเกิดประโยชน โดยเราใชวิธีการตัดสินใจถึง 2 วิธีดวยกัน นั่นคือ Pluse ,Minuse ,interesting และ Buridan’s Ass โดยวิธี Pluse ,Minuse ,interesting นี้ พวกเราทำโดยการเปรียบเทียบขอดีขอเสียแลวนำมาใหคะแนน ขอดีเปน บวกขอเสียติดลบ เราก็ไดขอดีดังนี้ สะดวกในการเดินทาง ไดคะแนน +5 มีสถานที่ใหบริการเพิ่มมากขึ้น ไดคะแนน +4 มีความหลาก หลายของอาหารไมซ้ำซากจำเจ ไดคะแนน +5 ขอดีรวมกันไดคะแนนทั้งหมด 14 คะแนน และขอเสีย ไดแก การสรางสถานที่ทำใหเกิดเสียง ดังรบกวน ไดคะแนน -5 ตองใชงบประมาณสูงไดคะแนน -3 เพราะเราเห็นวาทางมหาวิทยาลัยนาจะมีทุนในการสราง ซึ่งไดคะแนนรวม -8 และสุดทายคือ interesting ไดแก หาซื้ออาหารไดงายขึ้น ไดคะแนน +5 เปลืองงบประมาณในการใชจาย ไดคะแนน -3 เจอพี่ๆและเพื่อนๆ ตางภาคไดงายขึ้น ไดคะแนน +4 ไดคะแนนรวม ทั้งหมดดวยการเอาแตละหัวขอมาบวกลบกันได = 12 ซึ่งคะแนนสูง และเปนบวกอีกดวย เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นควรวาควรสรางศูนยอาหารในมหาวิทยาลัย ยอมดีกวาไมสราง และวิธีการตัดสินใจอีกวิธีหนึ่งคือ Buridan’s Ass ซึ่งเปนการตัดสินใจโดยบอกขอเสียของแตละตัว โดยนำขอเสียมาเปรียบเทียบ กันวาตัวไหน มีขอเสียมากกวา ในสวนนี้คือ เราควรสรางหรือไมควรสรางดีกวา โดยถาเราสรางจะมีขอเสียก็คือ เสียงดังรบกวนการเรียนของ นักศึกษา ใชทุนใน การสรางมาก อาจเกิดอันตรายในขณะกอสรางได ทำใหเกิดการเดินสัญจรไปมาอยางลำบาก และอีกอยางหนึ่งก็คือ ถาเราไมสรางจะมีขอเสีย อะไรบาง โดยมีดังนี้คือ นักศึกษามีความลำบากในการรับประทานอาหาร อากาศรอนอาจนำไปสูโรคภัยตางๆได นักศึกษา เบื่ออาหารเพราะมี แตอะไรที่ซ้ำซากจำเจ การตอแถวใชเวลานาน โรงอาหารรับรองนักศึกษาไดไมหมด และสุดทายคือ ทำใหนักศึกษา เกิดอารมณหงุดหงิดได จะเห็นไดวาขอเสียของการไมสรางเยอะกวามาก เราจึงตัดสินใจไดวา เราควรสรางศูนยอาหารประจำภาคแตละภาคนั่นเอง สุดทายนี้คุณผูอานจะอยากใหมีศูนยอาหารเพิ่มหรือไม ก็อยูที่ดุลพินิจของตัวผูอานเอง แตสำหรับพวกเรา ชาวกลุมยอยที่ 12 อยากใหมี เพราะเราอยากจะใหมีอาหารที่เพิ่มมากขึ้น สมเปนมดนอยที่แข็งแกรงและแข็งแรง ทั้งดานรางกายและสมอง กลุมพวกเรานั้นอยากใหมีศูนย

แลวคุณหละอยากให มีศูนยอาหารเพิ่มขึ้น หรือไม

?


GEN 121 B4  

มจธ. + Food & Cuisine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you