Page 1


2


สิง่ ที่สอื่ ความหมายถึงสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ที่อาจมีหรื อไม่มีชีวิตก็ได้ เรี ยกว่า “สัญลักษณ์ ” สัญลักษณ์สขี าวแดงบริ เวณ ขอบทางเดินเท้ าก็มคี วามหมายว่า ห้ ามจอดรถบริเวณนัน้ และอย่างเช่นสินค้ าทีด่ ีจะต้ องมีตราหรื อโลโก้ ประจาสินค้ ากัน ทังนั ้ น้ จุดประสงค์ของผู้ผลิตคือเพื่อให้ ลกู ค้ าจดจาสินค้ า หากถูกใจสินค้ านัน้ ลูกค้ าก็จะจดจารูปแบบของตราแล้ ว กลับไปซื ้อสินค้ านันใหม่ ้ ได้ หรื อแม้ กระทัง่ บริษัท ร้ านค้ า หน่วยงานในภาครัฐ ก็จาเป็ นต้ องมีตราสัญลักษณ์ เพื่อบ่งบอก ความเป็ นตัวตน จุดเด่นของสถาบันนันๆ ้ มหาวิทยาลัยก็เช่นกัน ก็จาเป็ นต้ องมีตราสัญลักษณ์เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย และตราประจามหาวิทยาลัยย่อมมีที่มาที่ไป ความหมาย และประวัติความเป็ นมา…

มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ใช้ ตราสัญลักษณ์ เป็ นรู ป”ธรรมจักรสีเหลือง” ตัดเส้ นด้ วยสีแดง มีพาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ ” ตราพระเกีย้ ว” เป็ นตรามหาวิทยาลัยซึ่งพระเกีย้ วเป็ น ต รา ปร ะ จ า พ ระ อ ง ค์ ข อ ง พ ระ บา ทส ม เ ด็ จ พร ะ

รัฐธรรมนูญสีแดงสลับเหลืองอยู่ตรงกลางซึ่งบ่งบอกว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง โดดเด่นทางด้ านของกฎหมาย

จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่5 เพื่อระลึกถึงพระมหา กรุณาธิคณ ุ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ซึง่ ท่านเป็ นผู้ก่อตังหมาวิ ้ ทยาลัย

มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ ใช้ ตรา

มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได้ ใช้ ตราประจ า

สัญ ลัก ษณ์ เ ป็ น”พระพิ รุณทรงนาค”ซึ่งพระพิ รุ ณเป็ น

มหาวิทยาลัยเป็ นพระพิฆเนศวรซึ่ง พระพิฆเนศวรเป็ น

เทพแห่งฝนที่ ท รงน าความสมบูร ณ์ มาให้ แ ก่พื ช พรรณ

เทพเจ้ าแห่งศิลป์วิทยาการและการประพันธ์ บ่งบอกว่า

ธัญญาหาร บ่งบอกว่าเกษตรศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัยที่

มหาวิทยาวัยศิลปากรมีความโดดเด่นทางด้ านของศิลปะ

โดดเด่นในเรื่ องของการเกษตร

“เมื่อเรารู้วา่ ตราสัญลักษณ์ของแต่ละมหาลัยที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น มีความสาคัญต่อมหาลัย และ ประวัติ ความเป็ นมาอย่างไร และสิง่ ที่มหาลัยนันมี ้ ความโดดเด่น หรื อว่าใครเป็ นผู้มีพระคุณที่กอ่ ตัง้ มหาลัย เราทุกคนควรแสดงความเคารพนับถือ เทิดทูน และให้ ความสาคัญกับตราสัญลักษณ์ประจา มหาวิทยาลัยนันๆด้ ้ วย”

3


ทาไมบางมดถึงมีตราสัญลักษณ์ถึง 2 แบบ?? ทุก คนสงสัยไหมค่ะ บางคนอาจจะไม่ร้ ู เลยว่าบางมดมีตรา2 แบบ วันนี ้เราจะมาหาคาตอบกันค่ะ เนื่องจากตราพระ

ทางคณะผู้จัดทาการออกแบบตราสัญลักษณ์

ราชลัญ จกรประจ ารั ช กาลที่ 4 ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระ

หรื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า

เจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลปั จจุ บั น พระราชทานให้ สถาบั น

ออกแบบมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า

เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหารลาดกระบั ง

ธนบุรี ” และคณะผู้บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลัย จึ ง มี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้ าเกล้ าพระนครเหนือ และ

ความเห็นพ้ องให้ ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบควรสื่อถึง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ได้ ใช้ ร่วมกัน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และการเป็ น

ต่อมาทัง้ 3สถาบันจึงได้ แยกเป็ นอิสระต่อกัน แต่ก็ยงั ใช้

มหาวิ ท ยาลัย ที่ เ ป็ นเลิ ศ ในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ

ตราสัญ ลัก ษณ์ เ หมื อ นกั น เช่ น เดิ ม ด้ วยสาเหตุนี ก้ าร

เทคโนโลยี และเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับวิ สัย ทัศ น์ ข อง

สื่อ สารต่ อ องค์ ก รภายนอกจึ ง แยกแยะล าบากว่า เป็ น

คณะผู้บริ หารของมหาวิทยาลัยนัน้ ตราสัญลักษณ์ ยงั

มหาวิทยาลัยใด และด้ วยสาเหตุอีกประการเนื่องจากวง

ต้ องสื่อถึงการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ที่ไม่หยุดนิ่ง

การศึกษาในปั จจุบนั มีการแข่งขันกันสูง มหาวิทยาลัย

มีความเป็ นสากลและก็ก้าวทันต่อโลกอยูต่ ลอด

นันจึ ้ งได้ มีการปรับเปลี่ยนวิสยั ทัศน์สกู่ ารพัฒนา เพื่อให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งและเป็ นองค์กร ที่เ ป็ นเลิศในด้ านการเรี ย น การสอนด้ า นวิ ทยาศาสตร์

“ศูน ย์ บ ริ ก ารวิ จัย และ

ดังนันเราควรจะทราบประวั ้ ติความเป็ นมาของ ตราสัญลักษณ์ทงั ้ 2 รูปแบบนี ้

และเทคโนโลยี และทางมหาวิทยาลัยก็ได้ ตงปณิ ั ้ ธานที่จะ พัฒนาให้ ก้าวไปสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยชันน ้ าระดับโลก วัตถุประสงค์ของการใช้ งานเพื่อสื่อสารก็แตกต่างกันไป ตังแต่ ้ ในวาระที่เป็ นทางการมากไปจนถึงวาระที่ไม่เป็ น ทางการ

4


ตราพระราชลัญจกร พระราชลั ญ จกรพระมหามงกุ ฎ

“ตราสัญลักษณ์ แบบทางการ”

เป็ นสัญลักษณ์ของกษัตริ ย์ทุกพระองค์ตรา นี ้จะใช้ ในเอกสารสาคัญที่เกี่ยวกับราชการ แผ่นดิน แสดงให้ เ ห็นถึ งยศถาบรรดาศักดิ์ การใช้ ตราพระราชลัญจกรได้ มีการเริ่ มใช้ ใน รัชกาลที่4 ซึ่งตรานี ้ใช้ ประทับลงในเอกสาร ส่วนพระองค์

ตราสัญลักษณ์อาจจะเป็ นสีขาวดาและอาจจะมีสีแสดเหลือง ซึง่ เป็ นสีประจามหาวิทยาลัย สีประจาพระองค์ของ รัชกาลที่4 คือสีแสด และสีเหลือง คือสีประจาพระองค์ของ รัชกาลที่ 9 เมื่อ2สีนี ้มารวมกันทาให้ แสดงถึง ความจงรักภักดีตอ่ ทัง2พระองค์ ้

และแสดงให้ เห็นถึงความกระตือรื อร้ น

การ

ตราสัญลักษณ์ ของมหาลัยเรานัน้

เคลื่อนไหว ความก้ าวหน้ าอยูต่ ลอดเวลาโดยที่ไม่ร้ ูจกั เหนื่อย มี

คือ “ตราพระราชลัญจกร” ซึ่งมีพระมหา

ความแข็งแรง เหมือนเครื่ องจักร เครื่ องมือที่ต้องทางานอยู่

มง กุ ฎ อยู่ ต รง กลาง ซึ่ ง มง กุ ฎ นี ก้ ็ เ ป็ น

ตลอดเวลา ซึง่ จาเป็ นมากในการเรี ยนการศึกษาของมหาลัยเรา

สั ญ ลั ก ษณ์ ข องกษั ต ริ ย์ แ สดงถึ ง ความ

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความก้ าวหน้ า มีความรู้ เพื่อออกไป

ยิ่งใหญ่ สูงส่ง มีฉัตรบริ วารตังอยู ้ ่ด้านข้ าง

ทางานสูส่ งั คมแห่งโลกภายนอก

โดยสัญลักษณ์ทงหมดจะอยู ั้ ่ภายในวงกลม 2

ชั น้ ซึ่ ง วงกลมด้ านในแสดงชื่ อ

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า

การใช้ พระมหามงกุฎหรื อพระมหาพิชยั มงกุฎ

ธนบุรี และวงกลมชัน้ นอกแสดงชื่ อ King

เครื่ องหมายประจาสถาบันการศึกษานัน้ ต้ องได้ รับอนุญาตจาก

Mongkut's University of Technology

พระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั มีสถาบันการศึกษาที่ใช้ พระมหา

Thonburi

มงกุฎหรื อพระมหาพิชยั มงกุฎ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

เป็ น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้ าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โรงเรี ยนราชวินิตบาง แก้ ว โรงเรี ยนสารวิทยา โรงเรี ยนวัดราชโอรส เป็ นต้ น

5


“ตราวิสยั ทัศน์” ตราวิสยั ทัศน์ เป็ นตราที่เริ่ มใช้ ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดทอนรายละเอียดของตราสัญลักษณ์ นันให้ ้ ง่ายต่อการจดจา และเพื่อสร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั มหาวิทยาลัยของเรานัน้ และที่สาคัญเป็ นตราสัญลักษณ์ ที่สามารถใช้ ได้ ทุกๆที่ เช่น ขวดน ้าตรา มจธ. ใบปลิวต่างๆ แก้ วน ้า ของที่ระลึก รวมทังที ้ ่ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ ตราพระลัญจกรซึง่ เป็ นตราประจาพระองค์ของพระมหากษัตริ ย์ สัญลักษณ์วิสยั ทัศน์ มันสามารถช่วยสื่อถึง ความชัดเจนในวิสยั ทัศน์ของ มจธ.ทาให้ เกิดแรงบันดาลใจ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้ มีความก้ าวไกลมากยิ่งขึ ้น โดยมีรูปแบบของจุดที่เรี ยงกันเป็ นเลขสี่นนก็ ั ้ จะ ช่วยสื่อถึงความภาคภูมิใจในนามพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยเราและยังช่วยให้ มหาวิทยาลัยของเราร่ วม สมัยอีกด้ วย ตัวอักษรสัญลักษณ์ เป็ นเรี ยงตัวที่สร้ างสรรค์และดูเหมาะสมกับการสื่อถึงการเรี ยนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ยิ่งการ ใช้ ตวั อักษรภาษาอังกฤษนันยั ้ งช่วยให้ มหาลัย ดูมีประสิทธิภาพและความเป็ นสากลยิ่งขึ ้น เมื่อคุณได้ ทราบแล้ วว่าตราทัง2รู ้ ปแบบนี ้มีความหมายและมีวาระการใช้ งานที่แตกต่ างกัน คือ ตราพระ ราชลัญจกรใช้ ในเอกสารทางการของมหาลัย แต่ตราสัญลักษณ์วิสยั ทัศน์ ใช้ ในการใช้ ในการประชาสัมพันธ์บาง มดให้ ออกสูส่ ากล และของที่ระลึก ก็ควรเลือกใช้ ตราทัง2รู ้ ปแบบนี ้ให้ ถกู ต้ องตามวัตถุประสงค์ของตรา

6


เราจะมาสารวจโพลของเด็กบางมดกันว่าตราสัญลักษณ์ แบบใดเหมาะแก่การประชาสัมพันธ์ มจธ. ตอนนี ้เรามี 2 ใจ คือ 1. ตราพระราชลัญจกร

2.ตราวิสยั ทัศน์ มาดูกนั ว่าเด็กบางมดจะ

เลือกหัวใจดวงไหน จากการสัมภาษณ์นักศึกษา 100 คน มีผล สารวจว่า ร้ อยละ 90% ให้ ใจ ไปกับตราพระราชลัญจกร และอีก ร้ อยละ10%ให้ ใจไปกับตราวิสยั ทัศน์

7


“ถึงแม้ วา่ มหาวิทยาลัยของเรานันจะ ้ มีตราประจามหาวิทยาลัยถึงสองตรา ซึ่ ง แตกต่ า งจากที่ อื่ น ที่ มี เ พี ย งตรา เ ดี ย ว เ ช่ น จุ ฬ า ฯ ก็ คื อ พ ร ะ เ กี ้ย ว ธรรมศาสตร์ ก็คือธรรมจักร แต่ไม่ว่า อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความ เป็ นเราชาวบางมดได้ ดีที่สุดก็ คงจะ เป็ นคุณธรรมอันดีงามและความรู้ ที่ เรามี สิ่งเหล่านี ้นี่แหละจะบ่งบอกถึง ตัวเราชาวKMUTT เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าธนบุรี “

8


9


มด...ไม่ลืมบาง... “บรรณาธิการแถลง” สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ นทุกท่าน สาหรับ E-Magazine ฉบับ นี ้ก็เป็ นฉบับแรกค่ะ สาหรับ

E-Magazine ฉบับนี ้เราได้ นาเสนอ

เรื่ องราวของ “ศิษย์เก่า” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าธนบุรีของเราค่ะ ใน E-Magazine ของเราก็มดี ้ วยกันหลายคอลัมน์ ในคอลัมน์ แรกจะเป็ นการกล่าวถึงสมาคมศิษย์เก่าของ มจธ. ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ ในคอมลัมน์นี ้เราได้ นาเสนอองค์ประกอบ ของสมาคม การทางานของสมาคม โครงสร้ าง วัตถุประสงค์ ฯลฯ

ส่วนในคอลัมน์นี ้น่าสนใจมากค่ะเป็ นคอลัมน์สดุ ท้ าย จะ

ซึง่ แน่นอนว่าผู้อา่ นทุกท่านสามารถนาหลักในการทางานของ

เป็ นการนาภาพกิจกรรมของศิษย์เก่า ที่ได้ ทากิจกรรมต่างๆมาให้

สมาคม ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ และนอกจากนี ้ยัง

ผู้อา่ นได้ ชมกันค่ะ ในคอลัมน์นี ้เราจะได้ เห็นทังภาพความสุ ้ ข ความ

สามารถตอบโจทย์ของผู้อา่ นหลายๆ ท่านที่สงสัยว่า “สมาคมศิษย์

เหน็ดเหนื่อย ของรุ่นพี่ของเรา และนอกจากนี ้เรายังมีการนาผลงาน

เก่ามีไว้ เพื่ออะไร?”

ด้ านต่างๆของรุ่นพี่เรามาให้ ได้ อา่ นกันด้ วยค่ะ

คอลัมน์ถดั มาเป็ นการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าของ มจธ. ซึง่

ทางกองบรรณาธิการก็หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าสาระใน

ทางกองบรรณาธิการก็หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์ที่รุ่นพี่

หลากหลายส่วนของ “ศิษย์เก่า” จะเป็ นประโยชน์และช่วยให้ ผ้ อู า่ น

ศิษย์เก่าของ มจธ. ที่เราได้ นามาลงใน E-Magazine นี ้ จะเป็ น

รู้จกั มจธ. ดียงิ่ ขึ ้น ขอให้ ทกุ ท่านมีความสุขกับการอ่าน ค่ะ

ประโยชน์ตอ่ ผู้อา่ นทุกเพศทุกวัย ไม่วา่ จะเป็ นหลักในการเรี ยน ประสบการณ์ในการทางานและอืน่ อีกมากมายซึง่ ผู้อา่ นสามารถ

บรรณาธิการ

ติดตามได้ ในคอลัมภ์นี ้ค่ะ และนอกจากนี ้ยังเป็ นอีกหนึง่ ทางเลือก สาหรับน้ องๆ ที่ต้องการเข้ ามาศึกษาใน มจธ. ของเรา

10


“ วิสยั ทัศน์ ”

รัง...มด ! !

มุง่ สูก่ าร เป็ นสมาคมฯ ที่มีคณ ุ ค่าต่อสังคมในระดับสากล ด้ วยความเจริ ญยัง่ ยืน คูก่ บั มหาวิทยาลัยฯ ตลอดไป

“ ประวัตสิ มาคมฯ ”

สมาคมศิษย์เก่า มจธ. ถือเป็ นจุดศูนย์กลางของนักศึกษา ที่จบการศึกษาไปแล้ ว เป็ นสถานที่นดั พบของศิษย์เก่า เป็ นการ กลับมาเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ประสบการณ์ เป็ น การสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

และเป็ นที่รวมตัวเพื่อทา

ความดีเพื่อสร้ างสรรค์และพัฒนา มจธ. รวมทังเป็ ้ นการรวมตัวกัน เพื่อทากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมซึง่ ถือเป็ นการ ประชาสัมพันธ์ มจธ. ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของบุคคลทัว่ ไป วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2512 เป็ นวันที่สมาคมศิษย์เก่าได้

ได้ จดั ตังโครงการสร้ ้ างบ้ านประหยัดพลังงานที่มี

ก่อตัวขึ ้น และได้ จดทะเบียนที่สนั ติบาล ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

2512 เช่นกัน โดย ณ ขณะนันได้ ้ ใช่ชื่อว่า “สมาคมนักศึกษาเก่า

พระเจ้ าอยูห่ วั ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา และยังมีการจัด

วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี” ซึง่ นายกสมาคมคนแรกก็คือ นายเกรี ยงไกร

งาน “เทคโนโลยีแฟร์ ” ซึง่ ถือเป็ นงานใหญ่ระดับประเทศ มีการอก

เกิ ดเปี ่ ยม ตังแต่ ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ทางสมาคมศิษย์เก่าได้ มีการจัด

ร้ านในงานกาชาดประจาปี สาหรับงานที่เป็ นที่ภาคภูมิใจของทาง

กิจกรรมเพื่อนพัฒนาสังคมตลอดมา อาธิเช่น การมอบทุนให้ กบั

สมาคมคือ การจัดงาน “200 ปี พระจอมเกล้า” โดยได้ รับ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

พระมหากรุณาธิคณ ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การบริ จาคทรัพย์

ให้ การ

สิง่ ของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ การสมทบทุนร่วม

ส่งเสริ มและสนับสนุนจัดหาทุนเพื่อใช้ ในการศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั

สร้ างสวนเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้ ามหาวิทยาลัย

มีการจัด

และกิจกรรมของนักศึกษา ให้ ความช่วยเหลือ เกื ้อกูลต่อกันใน

แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน

สังคมของมวลสมาชิกและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า

เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการ

ธนบุรี ฯลฯ นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ทางสมาคมได้

กิจกรรมเพื่อให้ รุนพี่และรุ่นน้ องได้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ชีวิต พัฒนาการดาเนินชีวิต

ทาเพื่อสังคม

และในปั จจุบนั ทางสมาคมก็ได้ ดาเนินการจัด

กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและมหาวิทยาลัยเสมอมา ปั จจุบนั ผู้ที่ดารงตาแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า

คือ

นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวนิ เป็ นนายกสมาคม ศิษย์เก่า มจธ. คนที่ 15

10


โครงสร้างการทางานของสมาคมฯ

สร้ างความเป็ นปึ กแผ่นของสมาคม ด้ วยการเป็ นศูนย์กลางของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั และมหาวิทยาลัย เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

“พันธกิจ”

“เป้าหมายและนโยบาย” สร้ างความเป็ นปึ กแผ่น ของสมาคม ด้ วยการเป็ นศูนย์กลาง ของ

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

ศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบนั และมหาวิทยาลัย เพื่อการเติบโตอย่าง

•ให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนจัดหาทุนเพื่อใช้ ในการศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั และกิจกรรมของนักศึกษา

ยัง่ ยืน ด้ วยเป้าหมายหลัก 4 ประการ คือ  สร้ างความสามัคคี (Harmony)  สร้ างเครื อข่าย (Network) อย่างกว้ างขวาง  สร้ างชื่อเสียง และส่งเสริ มความก้ าวหน้ า คูก่ บั มหาวิทยาลัยฯ (Advancement)  สนับสนุนในการสร้ างสรรค์กิจกรรมทางวิชาการ ควบคูก่ บั การทาคุณประโยชน์ให้ กบั สังคมและชุมชน (Promote academic activities & CSR) ขอบคุณลิงค์สมาคมศิษย์เก่า มจธ. : http://www.kmuttalumni.com/home

•ให้ ความช่วยเหลือ เกื ้อกูลต่อกันในสังคมของมวลสมาชิกและ มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี •เป็ นศูนย์กลางในการแลกเปลีย่ นความรู้ให้ นกั ศึกษารวมถึงระหว่าง มวลสมาชิกด้ วยกัน •ให้ การส่งเสริ มการกีฬา การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ อีกทังจั ้ ด กิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและการบันเทิง •ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีวตั ถุประสงค์ในทางเดียวกันและ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม •ไม่ดาเนินกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเมือง

11


เจ๊ าะแจ๊ะ…✿*゚‘゚・✿…นอกบาง เรามาย้อนดูวนั วานกันว่าพี่ๆมดของเรา หลังจากทีไ่ ด้ลาบางไปแล้ว พี่ๆของเราเค้าไปทาอะไร กันบ้าง และสิง่ ที่เราจะนาเสนอต่อจากนีไ้ ป คือภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ที่ทมี งานเราได้ ไปเสาะแสวงหามาไว้ ณ ที่ตรงนี้ แต่เอ๊ะ!! พี่ๆ เค้าไปทาอะไรกันบ้างนะ?? ไปดูกนั !! ^^*

“ ๖ รอบ...ครูเพื่อศิษย์ (●*∩_∩*●) ” วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถนุ ายนที่ผา่ น ทางสมาคมศิษย์เก่าก็ได้ เข้ าร่วมงาน “ ๖ รอบ ผศ.พยูร เกตุกราย ครูเพื่อศิษย์ ” เป็ นการเข้ าร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อครู บุคคลที่ททุ่ เทแรงกายแรงใจเพื่อสัง่ สอนศิษย์ให้ เป็ นคนดีและมีความรู้

“ The Best Green University of Thailand (•‘๑’•) “ งานแถลงข่าว UI Green Metric World University Ranking 2010 เป็ นมหาวิทยาลัย สีเขียวอันดับ 17 ของโลก โดยทางสมาคมฯ ก็ได้ เข้ าร่วมแถลงข่าวในงานนี ้ บรรยากาศใน งานเปื อ้ นไปด้ วยรอยยิ ้ม ซึง่ ถือเป็ นรางวัลที่นา่ ภาคภูมใิ จมากสาหรับชาวบางมดของเรา

12


“ งานกาชาด 2554 ●*∩_∩*● ” ภาพบรรยากาศงานกาชาดประจาปี 2554 ในปี น้ ีทางสมาคม ศิษย์เก่า มจธ. ก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมงานนี้ รวมถึงได้จดั กิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ให้ทุกคนได้มาร่วมสร้างความสุข สร้าง บุญ แบ่งปั นรอยยิ้มกัน

“ โบว์ลิ่งการก ุศล 。◕‿◕。 ” วันที่ 23 กรกฏาคม 2554 ทางสมาคมศิษย์ เก่ าได้ จดั กิจกรรมการโบว์ ล่ งิ การกุศล โดยได้ รับการสนับสนุนจาก ผู้ใหญ่ ใจดีจากหลายแห่ ง กิจกรรมนีไ้ ด้ รับทัง้ ความสุข สนุกสนาน รวมทัง้ ได้ บุญด้ วย

“ มดรวมรัง “

o'‿'o✿

วันที่ 3 กันยายน 2554 ผ่านมาไม่นาน กับกิจกรรม “มดรวมรัง” เป็ น การกลับมาพบปะสังสรรค์กนั ของบรรดาพี่ๆศิษย์เก่า เพื่อแลกเปลีย่ น ความคิด ร่วมราลึกถึงวันเก่าๆ แชร์ ประสบการณ์ชีวิต จากภาพสิง่ ที่ เปื อ้ นหน้ าของทุกคนคือ “รอยยิ ้ม” 

13


…ศิษย์เ

ก๋า...อยากเล่าให้ฟัง * จ๊ะเอ๋! ^^ เรามีอะไรดีๆมาฝากอีกแล้วกับ “ศิษย์เก๋า” ของเราวันนี้ และเราก็ ได้ไปพู ดคุยกับ ศิษย์เก๋าคนนี้ มาดู กันว่าพี่ เค้ามีอะไรดีๆ มาฝากกันบ้าง!! “ผมภูมิใจทีไ่ ด้มาเรี ยนทีส่ ถาบันแห่งนี ้ ทาให้ผมได้ความรู้ทางวิ ชาการและ ความสัมพันธ์ กบั พีน่ อ้ งภายในภาควิ ชา ความรู้ทีไ่ ด้นนั้ ทาให้ผมได้นามาปรับใช้ กับการทางานได้อย่างดี......’’ เจ้ าของประโยคนี ้เด็ดก็คือ พี่จกั รพล เอื ้อวรพิพฒ ั น์ ศิษย์เก๋าคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี รุ่นที่ 30 ปั จจุบนั นี ้พีจ่ กั รพลทางานที่บริ ษัท ไทยปาร์ คเกอร์ ไรซิ่ง “การปรับตัวในสังคม..........สถาบันแห่งนีส้ อนให้มีการทางานร่วมกันต่างคณะ และต่างภาควิ ชา ทาให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ืน่ ได้ง่ายขึ้น ในบางครัง้ ก็ ต้องมีการปรับตัวเข้ากับเพือ่ นร่วมงานบ้างเล็กน้อย เนือ่ งจากต่างคนต่างทีม่ า หลายสถาบัน แต่ก็ไม่ได้เป็ นอุปสรรค์ในการทางาน.....”

สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆไว้นิดนึงว่า .....“ต้องตั้งใจเรียนควบคู ่กับกิจกรรม เพราะความรู ้ และประสบการณ์ ไม่ได้มใี นห้องเรียน ............เพียงอย่างเดียว..............”

Congratulation ^________^V

14


Success…เก่งขัน้ เทพ!!

“คุณเทอดพงษ์

ไชยอนันต์ ”

“การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด เรียนเมือ่ เราพร้อมที่ จะเรียน ไม่มีคาว่าสายเกินไปกับการศึกษา เราสามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวิต และตัง้ ใจทา ให้ดที ี่สดุ เพื่ออนาคตที่ดี”

ศิษย์เก่าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ ากาลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้ าธนบุรี พ.ศ.2512 ด้ วยความชอบส่วนตัวในทางการเมืองจึง ได้ ศกึ ษาต่อสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ น ปริ ญญาตรี ใบที่สอง

และยังด้ ศกึ ษาต่อปริ ญญาโทสาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า) ถือเป็ นศิษย์เก่าทีม่ ีความสามารถ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณะสุข และเป็ นหนึง่ ในผู้ก่อตัง้ พรรคประชาธิปปั ตย์

เป็ นศิษย์เก่าอีกคนหนึง่ ที่นา่ ยกย่องและ

เอาเป็ นแบบอย่างที่ดี ด้ วยความมีมานะ อุตสาหะ และความที่ รักในการอาชีพ ทาให้ คณ ุ เทอดพงษ์ ไชยอนันต์ ประสบ ผลสาเร็ จในชีวิต ทังในเรื ้ ่ องการศึกษา หน้ าทีก่ ารงาน รวมไปถึง ชีวิต

บัณฑิตไฟแรงที่พงึ่ จะจบจากคณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรรมและ เทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีสอื่ สารและการศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ด้ วยเกรดเฉลีย่

3.01

เรามารู้จกั หนุม่

บัณฑิตหนุม่ คนนี ้กันนายศรายุทธ กิตติเนตรชนก หรื อ เบลล์ เกิดเมื่อ วันที่

9

พฤศจิกายน พ.ศ.

2530

ปั จจุบนั อายุ 24 ปี จบมัธยมจาก

โรงเรี ยนวัดสระเกศ ตอนนี ้ก็ได้ เป็ นอาจารย์สอนด้ านระบบฐานข้ อมูล

“ความประเสริฐของมนุษย์ คือ การงาน ที่มีคณ ุ ธรรม ถ้าผูน้ นั้ ไม่ทางาน ไม่สร้างสรรค์ ไม่กอ่ คุณค่า ประโยชน์ เขาผูน้ นั้ ก็คือ ขยะชิน้ หนึง่ ที่สกปรกรกเลอะอยู่ในสังคมในโลก”

การใช้ โปรแกรมฐานข้ อมูล การผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ การสร้ างเว็บเพจ และ การใช้ โปรแกรมกราฟฟิ ก ที่โรงเรียนตังตรงพณิ ้ ชยการ ด้ วยความขยัน มากๆ ของบัณฑิตผู้นี ้และด้ วยความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน ทาให้ เลือกที่จะเรียน และทางานไปด้ วย และตอนนี ้ก็กาลังศึกษาต่อปริ ญญาโท คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี

ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

15


คุณวิโรจน์ เพชรเด่นลาภ วิศวกรออกแบบและทดสอบซอฟต์แวร์ คุณวิโรจน์ เพชรเด่นลาภ หลังจากทีจ่ บการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร และได้ มาศึกษา ต่อระดับปริ ญญาโทที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ วยความสามารถด้ านซอฟต์แวร์ และความสามารถ ทางภาษา ทาให้ ปัจจุบนั ได้ ทางานที่บริ ษัท Microsoft Corporation ตาแหน่ง วิศวกรออกแบบและทดสอบซอฟต์แวร์ ที่รัฐวอชิงตัน เรดม่อน สหรัฐอเมริ กา

“เพราะความรู้ทีผ่ มมียงั ไม่เพียงพอทาให้ผมจาเป็ นต้องเพิ่ มพูนความรู้ของ ตัวเอง ซึ่งในขณะนัน้ ทีค่ ณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ก็เปิ ดรับสมัคร หลักสูตรด้านไอที ต้องถือว่าเป็ นผูบ้ กุ เบิ กด้านไอทีในขณะนัน้ เลย “ถ้าหากพูด ถึงความรู้ทางด้านคอมพิ วเตอร์ แล้วคนทีไ่ ปทางานทีน่ นั่ ผมว่าคนไทยดีกว่า นะครับ ดีกว่าคนบางชาติ ทีท่ างานอยู่ทีน่ นั่ ด้วยซ้ าไป เพียงแต่คนไทยจะมี นิ สยั อย่างหนึ่งคือจะไม่ค่อยพูด ไม่อวดผลงานทีท่ า" “อย่างหนึง่ ที่บอกได้ ก็คือ

อย่ากลัวทีจ่ ะลอง เพราะว่าถ้ าลองแล้ วยังมี

โอกาสประสบความสาเร็จ แต่ถ้าไม่ได้ ลอง เราจะไม่มีโอกาสได้ ประสบ ความสาเร็จ เพราะฉะนันถ้ ้ าหากไม่มนั่ ใจทีจ่ ะทางานสิง่ หนึง่ สิง่ ใดขอให้ ลองก่อน เราล้ มเรายังก้ าวลุกขึ ้นมาเดินใหม่ได้ แล้ วอย่างหนึง่ ที่จะเน้ น น้ องๆ ที่จะไปทางานต่างประเทศคือ “ภาษา” ภาษามีความสาคัญมาก ภาษาจะเป็ นตัวสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ตัวเอง

ถ้ าถามความรู้ทางด้ าน

คอมพิวเตอร์ แล้ วคนไทยไม่แพ้ ตา่ งชาติ ขออย่างหนึง่ ว่าอย่าได้ กลัวขอให้ ได้ ลองก่อนแล้ วผลที่ตามมาจะดีเอง”

สิ่งที่คณ ุ วิโรจน์มกั จะพูดเสมอคือ “เขาเป็ นแค่คนธรรมดาคนนึงที่มกั จะหาโอกาสให้ตวั เองอยู่เสมอ และก็ตอ้ งกล้าที่จะลงมือทา และจะต้องทามันให้เต็มที่ ทาอย่างสุดความสามารถ ไม่วา่ ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็ นเช่นไร ก็ยังดีที่จะปล่อยให้โอกาสที่มีอยู่หลุดลอยไป ทัง้ ๆที่ไม่ได้ทาอะไรเลย”

16


“คุณพรเทพ ศักดิ์สจุ ริต” ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์

“คุณพรเทพ

ศักดิ์สจุ ริต”

ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี(บางมด) เป็ นอีกหนึง่ ศิษย์เก่าทีม่ ีความสามารถ ด้ วย ความพยายาม และความมีมานะ ทาให้ สามารถเข้ ามาเรี ยนที่ มจธ. คุณพรเทพเริ่ ม กิจการส่วนตัวทังๆที ้ ่มีทนุ ไม่มากมายนัก

เมื่อไม่ประสบผลสาเร็ จก็เป็ นหนี ้สิน

มากมาย จนมีครัง้ หนึง่ ในชีวิตทีเ่ คยคิดจะฆ่าตัวตาย และด้ วยความพยายามต่อสู้กบั อุปสรรคต่างๆมากมายที่เข้ ามาในชีวิต จนประสบผลสาเร็จในชีวติ

“สิง่ ที่ประทับใจมากที่สดุ ก็คือ เจ้ านาย ทีใ่ ห้ โอกาส เมื่อมองย้ อนกลับไป เพราะตนเองเป็ นคนซื่อสัตย์ จริ งใจ และรักษาคาพูด เจ้ านายได้ พิสจู น์เราหลายอย่างจนไว้ ใจ จึงหยิบยื่นโอกาสให้ ซึง่ ตลอดระยะเวลาที่ทางานร่วมกัน ไม่เคยทาให้ ผิดหวัง และอีกเรื่ องหนึง่ คือไม่ได้ คิดถึงเรื่ องเงินเป็ นเรื่องใหญ่ ไม่เบียดเบียนใคร และพร้ อมจะช่วยเหลือสังคม”

“แป้งโกะ” นางสาวจินตนัดดา ลัมะกานนท์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ แป้งโกะ หรื อ นางสาวจินตนัดดา ลัมะกานนท์ นักศึกษาสาวแสนสวย สาขานิเทศศิลป์

จากคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า

ธนบุรี เรามาทาความรู้จกั กับสาวน้ อยคนนี ้กัน เธอเกิดเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2529 ปั จจุบนั อายุ 24 ปี จบชัน้ Hi-school จากโรงเรี ยนราชินีบน และด้ วยความสามารถอันเหลือล้ น ของเธอ ทาให้ เธอได้ ไปเรี ยนต่อที่ Wellington East Girl’ Collage ที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อเธอจบการศึกษา เธอก็บินกลับมา ศึกษาที่เมืองไทย นัน่ คือบางมดของเรานัน่ เอง ปั จจุบนั เธอ ศึกษาต่อปริ ญญาโท ด้ าน Design and Planning

“คนเราทุกคนล้วนมีความสามารถ มากน้อยแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นนักศึกษาคณะไหน ภาควิชาไหน ล้วนมีความสามารถกันทัง้ นัน้ เพียงแค่เรารูจ้ กั ดึงเอาจุดเด่นบวกกับความสามารถ ของเราออกมา และทามันให้ดที สี่ ดุ ”

17


14 18


พลิกวิกฤติให้ เป็ นโอกาส กับ มจธ. ภาวะโลกร้อนยังเป็ นประเด็นที่ทุกคนพูดถึงเสมอ ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่ ทัว่ โลกตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวและเร่ งหาทางรับมือโดยเร็ ว เพราะทุกวันนี้ภยั ธรรมชาติในรู ปแบบของพายุ แผ่นดินไหว ความแห้งแล้งมีให้เห็นกันบ่อยขึ้น และมี แนวโน้มว่าจะรุ นแรงขึ้นทุกวัน ในวันนี้เราจะมาร่ วมลดโลกร้อนด้วยการพาชมรถ โดยสารแนวคิดใหม่ที่ช่วยลดมลภาวะของชาวมจธ.โดยมีระบบการใช้เชื้อเพลิง ด้วยไบโอเอธานอล ED95 เป็ นคันแรกของประเทศไทย เราได้สัมภาษณ์หวั หน้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกลอย่าง รศ.ดร.พงพันธ์ แก้วตาทิพย์ อาจารย์ประจาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)เปิ ดเผยถึงรถ โดยสารอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมคันนี้ วา่ รถคันนี้เป็ นรถโดยสาร(ขสมก.) สาธิ ตที่ใช้ไบโอเอธานอลเป็ นเชื้อเพลิง ตามปกติแล้ว รถบริ การขนส่ งส่ วนใหญ่จะใช้ น้ ามันดีเซลซึ่ งได้มาจากฟอสซิ ลใต้ดินโดยมีการใช้กนั มากถึง 60%ของของรถขสมก. ทั้งหมด

"ตอนนี้รถยนต์ หรื อรถโดยสารส่วนใหญ่ก็ยงั ใช้น้ ามันกันอยู่ แม้ในขณะนี้จะมีการ ส่ งเสริ มให้ใช้แก๊สโซฮอลล์หรื อพลังงานทดแทนอื่นๆ ตรงนี้ก็ยงั น้อยอยู่ เราก็อยาก ผลักดันให้มีการใช้ไบโอเอธานอลหรื อพลังงานทดแทนอื่นๆให้มากขึ้น ทางเรา สนใจเชื้อเพลิงที่เป็ นไบโอเอธานอล ซึ่ งไบโอเอธานอลนี้ เริ่ มใช้ครั้งแรกที่สวีเดน ต่อมาก็ขยายไปยังประเทศต่าง เช่น อิตาลี บราซิ ล จีน ฯลฯ เราก็ได้เก็บข้อมูลตรงนี้ มาศึกษา และเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาพลังงานทดแทนตัวนี้ ข้ ึนมาใช้ในบ้านเรา" หัวหน้าภาคฯ วิศวกรรม อธิบาย

14 19


รศ.ดร.พงพันธ์ เล่าต่อว่า ไบโอเอธานอลทาจากเปลือกสับปะรด กากมันสาปะหลัง กากอ้อย ซึ่ง จะไม่เกิดมลภาวะเท่ากับน้ ามันดีเซล เพราะการผลิตน้ ามันดีเซลต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่ขุด เจาะ เข้าโรงกลัน่ การขนส่ งต่างๆ ก็ทาให้เกิดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซต์ในอากาศมากขึ้น ในทาง กลับกันไบโอเอธานอลที่ทาจากพืชเหล่านี้ มันช่วยดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซต์ ทาให้ลดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซต์ได้มากถึง 90% ซึ่งเป็ นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ ทางมจธ. จึงเล็งเห็น ประโยชน์ตรงนี้ที่จะช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อมได้ จึงมีความสนใจที่จะมาพัฒนาให้รถขนส่ งมาใช้ เชื้อเพลิงที่เป็ นไบโอเอธานอล นอกจากนี้ในส่ วนของตัวรถก็ผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยมีความ คงทน และน้ าหนักเบากว่าเหล็กก็จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง

"เราคาดว่าจะใช้ในรถโดยสารนี้ รับ-ส่ งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเรามีการเก็บ ข้อมูลระยะทางว่ามีท้ งั หมด 23กิโลเมตร เก็บข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลปริ มาณมลพิษ ฯลฯ ตอนนี้ เป็ นเพียงต้นแบบ แต่ในอนาคตจะพัฒนาให้ใช้ได้จริ ง และจะเริ่ มส่ งเสริ มให้เอารถไบโอ เอธานอลนี้ไปวิง่ สาย ปอ.21 เริ่ มวิง่ จากบางมดไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" รศ.ดร.พงพันธ์ เสริ ม ไม่เพียงผูผ้ ลิตเท่านั้นที่อยากผลิตให้มีรถอนุรักษ์พลังงานคันนี้ออกมาวิง่ ตามท้องถนนได้ จริ ง แต่ในมุมมองของเด็กๆ ก็อยากใช้บริ การรถโดยสารคันนี้ดว้ ยเช่นกัน เพราะนอกจากจะช่วย ลดมลพิษทางอากาศอย่างก๊าซคาร์ บอนไดออกไซต์แล้ว การเดินทางด้วยรถประจาทางขสมก. ยัง ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าน้ ามันได้เป็ นอย่างมากอีกดัวย ที่มา จาก www.environnet.in.th/kids/index.php

20


เชือ้ เพลิง ED-95 z

www.wikipredia.org

ED95 -- น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะ bioethanol ดีเซลหนัก สแกนเนียรถบัส ของเอทานอลเรี ยกใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเอทานอลที่ประกอบด้วยของ bioethanol และการ เผาไหม้ Improver, denaturing และสารเติมแต่งป้ องกันการกัดกร่ อน เชื้ อเพลิงนี้ชื่อ ED95 ได้รับการพัฒนาโดย SEKAB และปรับการใช้งานในการแก้ไขมอเตอร์ ไบโอ ดีเซลยังอยูใ่ นรถบรรทุก ตัวอย่างไอเสี ยแสดงผลบวกมากเกี่ยวกับการควบคุมการปล่อยของก๊าซไนโตรเจน ออกไซด์, คาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรคาร์ บอนและอนุ ภาคซึ่ งมีการลดลงอย่างมากใน การเปรี ยบเทียบกับบรรดาของเชื้อเพลิงดีเซล โดยไม่มีตวั กรองอนุภาคและก๊าซไอเสี ย Recirculation (EGR), การปล่อยอนุภาคลดลงร้อยละ 60 น้ ามันเชื้ อเพลิงของ SEKAB ลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ฟอสซิ ลร้อยละ80-90 รถบัสเอทานอลจะใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 60 มากกว่ารถบัสดีเซลสามัญใน ส่ วนหนึ่งเนื่องจากเอทานอลที่มีพลังงานน้อยกว่าดีเซลลิตรละ ในฤดูใบไม้ร่วงของปี 2007 สแกนเนียเปิ ดตัวรถบัสเอทานอลใหม่ไฮบริ ดซึ่ งจะช่วยลดการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิง อย่างน้อยร้อยละ 25 และใช้ปริ มาณที่เท่ากันของพลังงานที่ไม่คานึงถึงว่ามันทางานบน เอทานอลหรื อไบโอดีเซล

21


เชื้อเพลิงนี้ได้ถูกใช้กบั ความสาเร็ จในหลายสวีเดน สแกนเนีย รถบัสตั้งแต่ปี 1985 ซึ่งมีการ ผลิตรถโดยสารประมาณ 700 เอทานอลกว่า 600 ของพวกเขาเพื่อ สวีเดน เมืองและเมื่อเร็ ว ๆ นี้ได้ส่งมอบเอทานอลยังมีรถโดยสารให้บริ การในเชิงพาณิ ชย์ใน Great Britain , สเปน , อิตาลี , เบลเยียม และ นอร์เวย์ . ณ วันที่มิถุนายน 2010 สตอกโฮล์ม ที่มีเอทานอล ED95 ยานพาหนะรถบัสใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่ 2010 ของสวีเดน ED95 เครื่ องยนต์ในรุ่ นที่สาม และมีการปฏิบตั ิตาม ยูโร 5 มาตรฐานการปล่อย โดยไม่ตอ้ งชนิ ดของการโพสต์การรักษา ของก๊าซไอเสี ยใด ๆ เครื่ องยนต์เอทานอลที่ขบั เคลื่อนด้วยนอกจากนี้ยงั มีการรับรองเป็ น ยานพาหนะทีีี ่ เพิม่ ขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อม (EEV) ในเขตเทศบาลสตอกโฮล์ม กฎ EEV ยังคง มีวนั ที่มีผลบังคับใช้ในยุโรปและไม่เป็ นเข้มงวดกว่ายูโร 5 มาตรฐาน น็อตติงแฮม กลายเป็ นเมืองแรกใน อังกฤษ ในการดาเนินการบริ การรถโดยสารปกติที่มีรถเอทานอล เป็ นเชื้ อเพลิง สามรถ ED95 เดียวดาดฟ้ าเข้ามาให้บริ การตามปกติในเมืองมีนาคม 2008 หลังจาก อ่านหนังสื อ ยังแนะนา ED95 รถโดยสารสองชั้น

ภายใต้การอุปถัมภ์ของ bioethanol สาหรับการขนส่ งอย่างยัง่ ยืน (ดีที่สุด) โครงการมากกว่า 138 bioethanol ED95 รถโดยสารเป็ นส่ วนหนึ่งของการสาธิ ตการทดลองที่สี่สามเมืองใน ยุโรปและเป็ นหนึ่งในประเทศบราซิ ลระหว่าง 2006 และ 2009 รวม 127 ED95 รถโดยสาร ที่ดาเนินการใน สตอกโฮล์ม , ห้ารถโดยสารที่ดาเนินการใน มาดริ ด , สามใน La Spezia , และเป็ นหนึ่งในประเทศบราซิล [1] ในประเทศบราซิ ลเป็ นครั้งแรก สแกนเนีย ED95 รถกับ เครื่ องยนต์ดีเซลที่ดดั แปลงถูกนาเป็ นตัวอย่างใน เมืองเซาเปาโล ในเดือนธันวาคม 2007 และตั้งแต่พฤศจิกายน 2009 มีสอง ED95 รถโดยสารในการให้บริ การตามปกติได้ โครงการทดลองบราซิ ลใช้สาหรับสามปี และประสิ ทธิ ภาพการทางานและการปล่อยก๊าซที่ ถูกตรวจสอบโดยอ้างอิงแห่งชาติ ศูนย์ชีวมวล http://th.wikipredia.org/ed95

22


แตกต่ างอย่ างมี Style กับ รถฯ ED-95 ปั ญหาภาวะโลกร้ อนใน ปั จจุบันทาให้ ชาว มจธ ได้ ตระหนัก ถึงปั ญหานีจ้ งึ มีการคิดค้ นระบบ เชือ้ เพลิง ED95 เพื่อลดปั ญหาการ ใช้ เชือ้ เพลิงซึ่งก่ อให้ เกิดภาวะโลก ร้ อน ซึ่งรถED 95 มีข้อดีกว่ ารถ โดยสารปรั บอากาศอื่นมากมาย ดัง ตารางเปรี ยบเทียบ

http://news.mthai.com/general-news/60999.html

หัวข้ อ

รถED 95

รถโดยสารปรั บ อากาศทั่วไป(ยูโร)

ตัวถัง

ประกอบจากประเทศมาเลเซีย

แบบเชสซีของ Hino รุ่น RU1 JSSL

เชือ้ เพลิง

ED 95 (เอทานอล 95% และ สารเติมแต่ง 5%)

น ้ามันดีเซล

เครื่องยนต์

Scania DC9 E02

ใช้ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6สูบ

ระดับการควบคุมมลพิษ

ระดับ EEV

Euro V

ทีน่ ังผู้โดยสาร

41 ที่นงั่ เป็ นเบาะกามะหยี่ พนักเอนรับกับหลัง

ที่นงั่ 35 ที่ ที่นงั่ เดี่ยว 10 ที่ บริเวณด้ านหน้ า นอกนันเป็ ้ นที่ นัง่ คูเ่ ป็ นเบาะพลาสติกแข็ง ทัว่ ไป

ระบบประตู

มี 2 ประตูหน้ าและกลางรถ ประตูหลังจะสไลด์ออกด้ านนอก ทังสองบาน ้ ตอนปิ ดประตูจะมี เสียงเตือน และสัญญาณไฟว่า ประตูพร้ อมจะปิ ด และถ้ ามีสิ่ง กีดขวางอยูป่ ระตูก็จะไม่ปิด แล้ ว รถก็ไม่สามารถออกตัวได้

มีประตูขึ ้นลง 2 บาน ควบคุมโดยพขร. มีประตู ฉุกเฉิน 1 บานบริเวณ ด้ านขวาตอนหลัง

การอานวยความสะดวก

มีที่จอดสาหรับวิลแชร์

-

ในเมื่อรถED95 มีข้อดีต่างกันขนาดนีด้ ังนัน้ เราจึงควรรณรงค์ หนั มาใช้ รถ ED95 แทนการใช้ รถโดยสารจากนา้ มันดีเซล เพื่อเป็ นการประหยัดทัง้ พลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ สะดวกสบายต่ อคนพิการและยังสามารถช่ วยกันลดภาวะโลกร้ อนได้ อีกด้ วย

23


เส้ นทางการเดินรถ (ปอ. สาย 21)

มจธ บางมด – สยามสแควร์ ออก 06.30

ถึง 08.00

10.00

สยามสแควร์ – มจธ บางมด ออก

ถึง

08.00

09.30

12.00

12.00

13.30

14.30

16.30

16.30

18.30

18.30

20.00

20.00

21.30

14 24


25


เช่นตามโรงงาน เครื่ องจักรหุ่นยนต์ต่างๆ ที่นามาใช้ ใน ระบบการผลิตที่ต้องการความแม่นยาสูงและใช้ เวลาการทางาน น้ อยที่สุด หุ่นยนต์ ที่สร้ างมาจากกลไกที่ไม่ซับซ้ อนจะสามารถ ท างานได้ เฉพาะในลัก ษณะงานที่ ไ ม่ ซับ ซ้ อน ในช่ ว งวิ ก ฤต เศรษฐกิจของประเทศพวกพี่ๆกลุม่ FIBO ก็จะมุ่งเน้ นการทางาน ที่ เ กี่ ย วกับ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ในอุต สาหกรรมไทยเป็ นหลัก เพื่ อ น าไปใช้ ในโรงงานอุต สาหกรรมต่ า งๆ โดยจะมี ก ารคิ ด วิ จั ย ออกแบบระบบหุ่ น ยนต์ ใ ห้ เหมาะสมกั บ การใช้ งานส าหรั บ อุตสาหกรรมภายในประเทศ ทังนี ้ ้เพื่อที่จะลดช่องว่างทางด้ าน เทคโนโลยีระหว่างประเทศ ที่พัฒนาแล้ วกับประเทศที่กาลัง พัฒนา ซึง่ สถาบันวิจยั ฟี โบ้ ที่ได้ พาเพื่อน ๆ ชาวบางมดมารู้ จกั นัน้ เป็ นเรื่ องใกล้ ตัวมากเพราะตัง้ อยู่ภายในมหาวิ ทยาลัยของเรา นัน่ เอง ฟี โบ้ คือ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามที่ได้ จดั ตังขึ ้ ้น ระหว่ า งแผนพัฒ นาการศึ ก ษาฉบับ ที่ 7 โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒนาการศึกษาระดับสูง และการวิจัยทางด้ านระบบอัตโนมัติ รวมถึงหุน่ ยนต์อตุ สาหกรรม งานของFIBOยังรวมไปถึงการให้ บริ การ ที่ปรึ กษากับอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ว่าง่ายๆคือเป็ นหน่วยงานที่ วิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ซึ่งปั จจุบนั หุ่นยนต์และพวกอุปกรณ์ ทางด้ าน แมคคาโทรนิกส์ถกู นามาใช้ อย่างกว้ างขวาง

Credit form : http://www.se-ed.com/Technology/ ViewContent.aspx?IDtopic=1980

26


ตานานฟีโบ้กับสระมรกต เรื่องมีอยู่ว่า... ถ้ าใครได้ เข้ าไปในมหาวิทยาลัยนี ้คงจะเห็นสระใหญ่อยู่กลาง มหาวิทยาลัยหรื อชื่อที่นกั ศึกษาเค้ าเรี ยกกันว่า “สระมรกต” ที่ชื่อว่า สระมรกต ก็ เนื่องจากสระมีสีเขียวสมชื่อ ว่ากันว่าสระนีม้ ีแร่ ธาตุ จานวนมาก ทาให้ ปลาในสระตัวโตไปตามแร่ ธาตุที่มี ^^!! ถ้ าใคร เห็นเต่าในสระมรกตจะติด F และที่สาคัญ คือ สระมรกต นอกจากจะ มีสตั ว์น ้านานาชนิดแล้ ว มีความเชื่อบางอย่างว่าใต้ สระมรกตนี ้ยังมี ฐานทัพลับของกลุ่ม FIBO เค้ าบอกว่ามีไว้ ก้ โู ลกในยามวิกฤต ชื่อของ FIBO มาจากชื่อของกลุ่มวิจยั และพัฒนาหุ่นยนต์ที่อยู่ด้านหน้ าของ สระมรกตนี ้ จากเรื่ องเล่าของสระมรกตและFIBO ทาให้ ชาวบางมดมี ความเชื่อแบบนี ้โดยเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสูร่ ุ่นนัน่ เอง

27


สาหรับการเรี ยนต่อที่ FIBO ตอนนี ้มีเฉพาะปริ ญญาโทและเอกเท่านัน้ ซึ่ง ไม่ใช่เรื่ องง่ายๆเลยนะคะ เพราะการจะเรี ยนต่อปริ ญญาเอกได้ นนั ้ ตอนจบปริ ญญาโท ต้ องได้ รั บ เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง และเราจะต้ องเป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษา วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรื อวิศวกรรมศาสตร์ บณ ั ฑิต (วศ.บ.) ซึ่งสาขาที่ สามารถศึ ก ษาต่ อ ได้ เช่ น สาขาวิ ท ยาการหุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ สาขา วิศวกรรมเครื่ องกล แต่ก็ขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณาจารย์ ประจาหลักสูตร แต่ทงนี ั้ ้ ทังนั ้ นก็ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถ ความพยายาม ความตังใจของตั ้ วเราเองด้ วย “ เมื่อวันที่ 21-24 สิงหาคม 2550 นายเกษมศักดิ์ โชคธนะตรัย นักศึกษา ปริ ญญาโท สถาบันวิยาการหุน่ ยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี ได้ เดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการ “The 13th International Conference on Advanced Robotics (ICAR2007)“ณ เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ในการนี ้นายเกษม ศักดิ์ได้ ร่วมบรรยายงานวิจยั เรื่ อง “Study of Scaling Effect in Virtual Macro-Micro Manipulation System” ในงานนี ้ด้ วย ” หลักสูตรสาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้ จดั ให้ มีการนาเสนอ ผลการดาเนินโครงการและการศึกษาของนักศึกษาโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้ านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาหรับอุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ ไดรฟ์ ขึ ้นใน วันศุกร์ ที่ 24 มิถนุ ายน 2554 ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชัน้ 14 ทาให้ นักศึก ษามี โอกาสหลายๆด้ าน ที่ จ ะได้ ร้ ู จัก ผลงานต่างๆของฟี โบ้

28


ถามมาตอบไป จากใจรุ่นพี่ มจธ. จากบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์/ผู้อานวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม ท่านได้ พูดถึงเกี่ยวกับ การที่เรามีห่นุ ยนต์ขึ ้นมานันช่ ้ วยและให้ ประโยชน์เรา มหาศาลขนาดไหน กระบวนการที่ มีเทคโนโลยี เข้ ามาในชี วิตคนเราเยอะเท่าไหร่ ทาให้ คนเรานันขาดจิ ้ ตสานึกที่จะทาตามหน้ าที่ของตนเองเท่านัน้ จนปั จจุบนั คนบางกลุ่มบอกว่า คนที่คิดสร้ างหุ่นยนต์มานันเพื ้ ่ อที่จะให้ ห่นุ ยนต์มาทางานแทนมนุษย์ แต่ ได้ กล่าวไว้ ว่า “หุน่ ยนต์ไม่ได้ มีของเสีย แต่เป็ นของเหลือใช้ ที่นามากลับมาใช้ ใหม่ เราสร้ างหุ่นยนต์มาเพื่อ นามาใช้ งานที่อนั ตราย มนุษย์ทาไม่ได้ โดยมนุษย์จะทางานที่ใช้ สติปัญญา ประเด็นแย่ง งานคนไม่จริ ง แต่จะช่วยเหลืองานเราที่เราไม่สามารถทาได้ หรื อลาบาก เราก็มีเวลาอยู่กับ ครอบครัว หรื อทางานที่ใช้ ปัญญามากขึน้ ” นั่นเป็ นคาที่อาจารย์ ตอบข้ อสงสัยระหว่าง หุน่ ยนต์กบั ชีวิตของคนในสังคมปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี credit :

“ รู้ จุดแข็ง จุดอ่ อนของเราคืออะไร เราทาอะไรได้ ดี อย่ าทา ตามกัน เราต้ องรู้ เราชอบอะไร เราชอบเราก็มีสมาธิ เราก็จะมี จิตตัง้ มั่น และเราก็ทางานได้ ดี เราต้ องเกิดความสุ ขก่ อนและ สมาธิกจ็ ะตามมา อีกทัง้ ความสามารถต่ างๆก็จะตามมา ”

รศ.ดร. ชิต เหล่ าวัฒนา credit:http://fibo.kmutt.ac.th/fiboweb07/thai/i mages/stories/djitt2.JPG

29


โอ้ โห…humanoid ! ! เมื่อได้ พาเพื่อน ๆ ได้ ร้ ู ถึงความในใจของอาจารย์เกียวกับเรื่ องหุ่นยนต์แล้ วนะคะ ตอนนี ้ อยากจะให้ เพื่อนๆ ได้ ร้ ู จักรุ่ นพี่ฝีมือดี ไปแข่งขันชนะเลิศหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ นัน่ คือ พี่ๆ ทีมฟี นิกซ์ (Phoenix) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี คว้ าแชมป์การแข่ งขันฟุตบอล หุ่นยนต์ ฮิวมานอยด์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี 2554 การแข่งขันครัง้ นี ้นันนอกจากจะพั ้ ฒนาหุน่ ยนต์ฮิวมานอยด์ให้ มี ประสิทธิภาพจากของปี ก่อนๆแล้ ว สิง่ ที่พวกเขาเห็นได้ ชดั ก็คือ การ ทางานเป็ นทีม นัน่ คือ “ ในการทางานเป็ นทีม ซึง่ เราได้ เรี ยนรู้วา่ ใน การทาสิง่ ต่าง ๆให้ ประสบความสาเร็ จนัน้ ต้ องอาศัยความร่วมมือและ ความถนัดของสมาชิกในทีมมาผสมผสานเข้ าด้ วยกัน”

ในการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ คือ การนาหุ่นยนต์มาแข่งขันความสามารถกัน โดยใช้ เกมฟุตบอลเป็ นเกณฑ์ตดั สอน การแข่งขันฟุตบอลฮิวมานอยด์นบั เป็ นการแข่งขันหุน่ ยนต์ที่มีความท้ า ทายมากที่ สุด ในการแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ ทัง้ หมด นอกจากหุ่ น ยนต์ แ ต่ ล ะตัว นอกจากจะต้ องมี ความสามารถในการเล่นฟุตบอลแล้ ว ยังต้ องมีความสามารถในการทางานเป็ นทีม รู้จกั หุน่ ยนต์ในทีม เดียวกันและแยกแยะฝั่ งตรงข้ ามได้ และที่สาคัญเนื่องจากหุน่ ยนต์ทกุ ตัว ไม่สามารถใช้ แหล่งประมวล ภาพนอกตัวหุน่ ได้ หุน่ ยนต์จึงต้ องมีความฉลาด และสามารถทางานอัตโนมัติได้ ด้วยตัวเอง ดังนันที ้ ม ที่พฒ ั นาหุ่นยนต์ จะต้ องใช้ ทกั ษะความรู้ ด้ านเทคโนโลยี ในหลายสาขามาบูรณาการรวมกัน และ สามารถที่จะประยุกต์ใช้ งานได้ อย่างเหมาะสม หุน่ ยนต์จึงจะบรรลุวตั ถุประสงค์ตามโจทย์ที่ตงไว้ ั้ ”

30


หลังจากที่เพื่อนๆได้ ทราบแล้ วว่า fiboจัดตังขึ ้ น้ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับหุ่นยนต์ เรา มาดูกนั ดีกว่าว่าfiboได้ สร้ างสรรค์ผลงานอะไรบ้ าง?เพื่อนๆ ทราบมัยเอ่ ้ ย?ว่าหุน่ ยนต์แทบทุกตัวที่สร้ างขึ ้นเป็ ผลงานวิจยั ที่พฒ ั นาโดยนักศึกษาซึง่ เป็ นการย ้าชัดถึงศักยภาการศึกษา

“นะโม”

ของไทย น่าภาคภูมิใจมากเลยนะคะ ที่ประเทศไทยก็ไม่แพ้ ชาติใดๆในโลก

(NAMO : platform)

Novel

Articulated

Mobile

ได้ รั บ การออกแบบและจั ด สร้ างโดยคณะผู้ วิ จั ย ซึ่ ง ประกอบด้ วยดร.ถวิดา มณีวรรณ์ นายบุญเลิศ มณีฉาย นายวรวิทย์ พั น ธ์ ปั ญญ า เ ทพ แ ละ ที ม นั ก อ อ กแ บ บ จา ก Collaborative Development KMUTT City Center ด้ านกายภาพ นะโมมีความ สูงประมาณ 130 cm เป็ นหุ่นยนต์ที่ท่อนบนมีลกั ษณะคล้ ายมนุษย์ ซึ่งมีมอเตอร์ ที่ข้อต่อต่างๆในร่ างกายท่อนบน 16 ตัวด้ วยกัน ส่วน ท่อนล่างเป็ นฐาน 3 ล้ อเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนที่แบบทุก

วัตถุประสงค์ ได้ จัดสร้ างขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่ วม รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารี ซึ่งมีพระมหากรุ ณาธิคุเสด็จ เป็ นองค์ประธานในการเปิ ดอาคารเรี ยและ

ทิศทาง นะโมสามารถทาท่าทางต่างๆจากการใช้ เทคนิคการรู้ จ า ท่าทาง สามารถหันศีรษะติดตามวัตถุที่สนใจได้ โดยอัตโนมัติโดย อาศัยเทคนิคการประมวลผลภาพจากกล้ องที่ติดอยู่ภายในศีรษะ นอกจากนัน้ นะโมยังสามารถพูดประโยคง่ายๆในภาษาไทยได้ อีก ด้ วย ซึ่งเป็ นหุ่นยนต์ที่เหมาะกับการต้ อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่ ต่างๆ

วิจยั ทวิศวกรรศาสตร์ นิทรรศการรัชกาลที่ 9 และนิทรรศการ 50 ปี แห่งการก่อตัง้ มหาวิทยาลัยฯ

31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


“ธรรมรั กษาร่ มเย็น เป็ นศรี สง่ า แหล่งศึกษาแห่งนี ้ที่

บทเพลงพระจอมเกล้ าธนบุรีนนได้ ั ้ กล่าวถึงธรรมรักษา

หลอมรวมใจ ชื่ อ บางมดตํา นาน คนกล่า วขานทั่วไป มั่นคงใน ศักดิ์ศรี สร้ างชื่ อเสียงสืบสานผ่านมา ปรากฏ เกียรติยศ คนแซ่

ไว้ ในประโยคแรกและประโยคสุดท้ ายของบทเพลง คือ “ธรรม

ซ้ องทวี กิจกรรมทําไว้ ส่งเสริ มให้ เราวันนี ้ มีคา่ มีความสําคัญ

แตกใบ เป็ นร่มใจให้ พวกเรา” จากเนื ้อเพลงข้ างต้ นนี ้แสดงให้ เห็น

พระจอมเกล้ าธนบุรี พระจอมเกล้ าธนบุรี นามนี ้ที่เรารัก

มัน่ เป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียว เหมือนเชือกมัดเกลียวผูกกัน ผูกใจพัน พวกเราเชื่อมโยเยือ่ ใย สีแสดเหลือง ก็ยงั คงเหลืองเรื องรอง ไม่เคย มัวหมองมีแต่เติบโตยิ่งใหญ่ ธรรมรั กษายังคงแตกกิ่งแตกก้ าน แตกใบ เป็ นร่ มใจให้ พวกเรา ”

รักษาร่มเย็น เป็ นศรี สง่า” และ “ธรรมรักษายังคงแตกกิ่งแตกก้ าน ว่าธรรมรักษานันเป็ ้ นต้ นไม้ ที่ดีเป็ นมงคล เป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของลูกพระจอม และยังแสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของธรรม รักษาที่มีต่อมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ต้ นธรรม รักษานี ้ได้ ใช้ เป็ นต้ นไม้ ประจํามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี ซึง่ ต้ นเล็กๆของธรรมรักษานี ้ยังมีสงิ่ ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ ้นจาก ตัวมันอีกมาก ดังนัน้ เราจะมาเปิ ดดูตํานานความยิ่งใหญ่ ของ ต้ นไม้ ต้นเล็กๆชนิดนี ้กัน

ทํานอง / เนื ้อร้ อง : ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน

41


แล้ วเพื่อนๆทราบไหมครับว่าดอกธรรมรักษาและ ใบมีลกั ษณะคล้ ายกับต้ นอะไรในบ้ านเรา ดอกของต้ นธรรม รั ก ษามี รู ป ร่ า งคล้ า ยๆก้ ามปู ส่ว นใบของต้ น ธรรมรั ก ษา คล้ ายใบกล้ วย ต้ นธรรมรักแต่ละ่ สายพันธ์ จะมีลกั ษณะเด่น แตกต่างกันไปด้ วยนะครับ นี่แหละครับที่เป็ นจุดกําเนิดของ ต้ นธรรมรักษาบ้ านเรา เรามาดูลัก ษณะที่ โดดเด่น ของต้ น ธรรมกัน ต้ น

เพื่อนๆรู้ กนั ไหมครับว่าถิ่นกําเนิดของ ต้ นธรรมรั ก ษานั น้ มาจากไหนกั น ครั บ ถ้ า เพื่อนๆไม่ร้ ู ผมจะมาเล่าให้ ฟัง ต้ นธรรมรักษามี ถิ่ นกํ าเนิดมาจากต่างประเทศบิน มาไกลแสน ไกลมาจากประเทศอเมริ กาเลยนะครับแถวหมู่ เกาะทะเลแคริ บเบียน แต่ก่อนที่จะได้ ชื่อว่าต้ น ธรรมรั ก ษา เขามี ชื่ อ สามัญ อยู่น ะครั บ ชื่ อ ว่ า Heliconia มาก่ อ นและได้ มีก ารนํ าเข้ า มาที่ บ้ านเมืองของเราและได้ มีการนํามาขยายพันธ์ อย่างต่อเนื่อง

ธรรมรั กษามีลกั ษณะอวบนํา้ ลําต้ นใต้ ดินมีลกั ษณะเหง้ า และส่วนเหนือดินเรี ยกว่า “ลําต้ นเทียม” แล้ วมีใครรู้ บ้างว่า ลําต้ นเทียมของต้ นธรรมรักษานันมี ้ กี่ลกั ษณะ? แล้ วมันมี ลักษณะอย่างไร?มันมี 2 ลักษณะคือกอแน่น กอประเภทนี ้ มีลกั ษณะเหง้ าข้ อชิดกันทําให้ หน่อใหม่ที่จะเกิด เกิดชิดต้ น มีลกั ษณะที่แน่น เราจึงเรี ยกมันกว่า กอแน่นและอีกหนึ่ง ลักษณะก็คือ กอขยายกว้ าง กอประเภทนี ้มีลกั ษณะเหง้ ามี ข้ อห่างกัน ทํา ให้ หน่อที่ เกิ ดใหม่ เกิ ดห่างต้ น เดิ มทํ าให้ ก อ ขยายกว้ างออก เราจึงเรี ยกมันว่า กอขยายกว้ าง ทุกคนก็คง จะรู้แล้ วนะครับว่าธรรมรักษามีลกั ษณะอย่างไร แม้ วา่ ขนาด ของต้ นมันจะเล็กแบบนี ้ แต่มนั มีอะไรที่มากกว่าภายนอกที่ เราเห็นอยูม่ ากจนคุณขาดไม่ถึงเลยละ

42


คุณรู้ไหมว่าธรรมรักษาเป็ นไม้ มงคลนาม สมัยก่อนเชื่อกันว่าถ้ าเราปลูกแล้ วจะได้ รับการปกป้องรักษาให้ หลุดพ้ นจากผู้คิดร้ ายและ อันตรายทังปวง ้ ธรรมรักษาจะช่วยให้ เราคิดและทําแต่คณ ุ งามความดี ซึง่ จะนําความเจริ ญรุ่งเรื องมาสูช่ ีวิตของเรา นอกจากนี ้แล้ วธรรมรักษา ยังมีอีกหลายชนิด แต่ชนิดที่ปลูกแล้ วสร้ างมงคลให้ กบั ชีวิตคือ ชิตาคารัม แคริ เบียน ซาร์ เตซี และเพนดูลา ถ้ าบ้ านใดที่ปลูกต้ นธรรมรักษาไว้

ประจําบ้ านแล้ ว ธรรมรักษาจะช่วยคุ้มครองและรักษาให้ เกิดความสงบสุขแก่บ้านนันและผู ้ ้ อยูอ่ าศัย นอกจากธรรมรักษาจะช่วยคุ้มครองและ รักษาเราแล้ ว เรายังสามารถนําดอกของธรรมรักษามาประกอบในพิธีบชู าพระได้ เป็ นอย่างดี และยังมีความเชื่ออีกว่า ควรจะปลูกต้ นธรรม รักษาในวันพุธ เพราะหากเราปลูกต้ นไม้ ที่ให้ ดอกสวยสดงดงามในวันพุธแล้ วดอกก็จะบานสะพรั่งเต็มต้ น ส่วนทิศที่เหมาะกับการปลูกธรรม รักษาคือทิศใต้ หรื อทิศตะวันออกของบ้ าน ต้ นธรรมรักษาก็จะเจริ ญเติบโตพร้ อมทังคอยปกปั ้ กษ์ รักษาครอบครัวของคุณให้ พบแต่ความสุข สุดยอดเลยใช่ไหมครับทุกคน เห็นเป็ นแค่ต้นไม้ ต้นเล็กๆ แต่คาดไม่ถึงว่ามันจะมีคณ ุ ค่ามากมายมหาศาลขนาดนี ้ เป็ นสิง่ ที่มหัศจรรย์จริ งๆเลย นะครับ

43


ถ้ าเราย้ อนไปในอดีตตังแต่ ้ ก่อนเริ่ มมีการก่ อสร้ างวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี จนปั จจุบนั กลายเป็ นมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี มีสงิ่ หนึ่งที่อยู่ค่กู บั มจธ. มาโดยตลอดซึ่งเราสามารถพบเห็นมันได้ ทวั่ บริ เวณพื ้นที่รอบๆของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี สิง่ นันก็ ้ คือ “ต้ นธรรมรักษา” เพราะสาเหตุนี่แหละจึงทําให้ ต้นธรรมรักษานํามาใช้ เป็ นต้ นไม้ ประจํามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ซึ่งต้ นธรรมรักษานันมี ้ ความหมายที่ดีและเป็ นมงคลอย่างมากจึงเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ มนั ได้ รับการยอมรับ แต่เดี๋ยวก่อนสายใยของ ธรรมรักษากับบ้ านมดน้ อยหลังนี ้ยังไม่หมดแค่นนนะ ั ้ เราจะเห็นว่าธรรมรักษานันมี ้ ดอกที่สวยงามและมีความสง่างามยิ่งนัก สีของดอกธรรม รักษานันเป็ ้ นสีแสดเหลืองซึง่ มีสที ี่คล้ ายคลึงกับสีประจํามหาลัยอีกด้ วย ทุกคนคงจะเห็นถึงสายใยที่แน่นหนาของธรรมรักษาที่มีต่อบ้ านมด น้ อยหลังใหญ่หลังนี ้แล้ วซินะ

แต่ เอ๊ ะ!! ทุกคนทราบไหมว่ าเพราะเหตุใดจึงกล่ าวว่ าธรรมรั กษานัน้ มีนามมงคล ทุกคนชักสงสัยแล้ วใช่ ไหม???

44


ต่อมาเรามาฟั งถึงความมงคลของต้ นเล็กๆต้ นนี ้กันว่ามันจะ เป็ นมงคลที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ธรรมรักษานันมี ้ นามที่เป็ นมงคล เพราะ มันมีความสอดคล้ องกับพุทธสุภาษิ ตที่ว่า “ธรรมแล ย่ อมรั กษาผู้มี ปกติประพฤติธรรม ธรรมที่ประพฤติดีแล้ ว ย่ อมนาสุขมาให้ นี ้ เป็ นอานิสงส์ ในธรรมที่เขาประพฤติดี ผู้ประพฤติ ธรรมเป็ นปกติ ย่ อมไม่ ไปสู่ทุคติ” (1) พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบทเล่ม 1 ภาค 2 ตอน 1 หน้ าที่ 134 หรื อ อีกความหมายหนึ่งก็คือ “ธมฺ โมหเว รั กขติ ธรรมจารี ” แปลว่ า “ธรรมย่ อมรั กษา ผู้ประพฤติธรรม”

(1)

เป็ นพุทธพจน์ในพระไตรปิ ฎก 84,000 พระธรรมขันธ์

เมื่อเรานํามารวมกันแล้ วจะได้ ความหมายของธรรมรักษา (ธรรมะ) นัน่ คือ การรักษาและกระทําในสิ่งที่ดีงาม การมีคุณธรรม เช่น มี ความบริ สทุ ธิ์กาย วาจา ใจ ไม่ทจุ ริ ต มีความซื่อสัตย์ มีความเมตตากรุณา ซึง่ บุญกุศลและความดีที่เราได้ ทําจะนําความสุข ความโชคดีมาให้ และ ช่วยปกปั กรักษาคุ้มครองเราให้ แคล้ วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทังปวง ้ ดังนันเมื ้ ่อเราเห็นต้ นหรื อดอกธรรมรักษาที่ไหนมันจะช่วยเตือนสติเรา ให้ ระลึกไว้ เสมอว่าเราควรประพฤติปฏิบตั ิตนให้ ดีงาม มีคณ ุ ธรรมต่อตนเองและสังคมเสมอ ซึง่ ผลบุญนี ้จะส่งผลให้ เรามีความสุขและมีความเจริ ญ ยิ่งๆขึ ้นไป ว้ าย!!! นันเรารอช้ ้ าไม่ได้ แล้ วต้ องไปซื ้อต้ นธรรมรักษามาปลูกไว้ ที่บ้านบ้ างแล้ วละ จะได้ ทําบาปน้ อยลงตายไปจะได้ ขึ ้นสวรรค์ สาธุๆๆๆ ไม่นา่ เชื่อเลยนะคะ ว่าเพียงแค่ต้นไม้ ต้นเล็กๆชนิดหนึง่ ที่เราเรี ยกกันทัว่ ไปว่า “ธรรมรักษา” นัน้ มันจะทําให้ เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ขนาดนี ้ แถมมันยัง มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีความสวยงามและสง่างามอยูภ่ ายในตัว มันแสดงให้ เราเห็นถึงความร่ มเย็น ความสงบสุข การมีคณ ุ ธรรม การมีจิตใจที่ บริ สทุ ธิ์อีกด้ วย ซึง่ สิง่ เหล่านี ้มันแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีและมันยังเป็ นสิง่ สําคัญที่จะช่วยพัฒนามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีให้ ก้าวหน้ า ขึ ้นในอนาคต

อ้ างอิง : (1) บทความจากhttp://www.dhammahome.com/front/ webboard/show.php?id=16151&PHPS ESSID=3d7342dd4fa 2c3e4d0af3b7010d65057

45


“ผมคิ ด ว่ า ดอกธรรมรั ก ษาเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ป ระจํ า มจธ. เป็ นดอกไม้ ประจํ ามหาวิทยาลัย ซึ่งก็ มีความหมายคือ เป็ นดอกไม้ ที่ให้ ความร่มเย็น และเป็ นสิริมงคล เป็ นที่น่าเคารพ บูชา และต้ นธรรมรักษาก็มีปลูกอยู่มากใน มจธ. จึงทําให้ เป็ น ดอกไม้ ประจํามหาวิทยาลัย” สัมภาษณ์ นาย คเณศ ธีรวรวงศ์ ชันปี ้ ที่1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ธรรมรักษาเป็ นต้ นไม้ ประจํามจธ. ธรรมรักษาเป็ น ต้ นไม้ ที่มีสีของดอกที่สวยงาม ซึ่งพบเห็นมากในมจธ. ธรรม รักษาเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมจธ. มันให้ ความรู้ สึกว่านี่

แหละคือ ม. บางมด” สัมภาษณ์ นางสาวเจนจิรา แสงประกายโชติ ชันปี ้ ที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์

46


“ธรรมรักษาเป็ นสัญลักษณ์ประดับปี การศึกษา2554 ซึ่งมี ความหมายหลายอย่างและหนึง่ ในความหมายนันคื ้ อ ธรรมรักษาเป็ น ต้ นไม้ มงคลเชื่อว่าถ้ าผู้ใดปลูกจะทําให้ ปราศจากอันตรายทัง้ ปวง เป็ น สิริมงคล เช่นเดี่ยวกับมจธ. ของเราที่มีต้นธรรมรักษาได้ เปรี ยบเสมือน ที่พกั พิง และเป็ นที่ยดึ เหนียวของจิตใจให้ พวกเราชาว มจธ.” สัมภาษณ์ นางสาวนํ ้าทิพย์ ศรี สเุ ทพ ชันปี ้ ที่ 1 คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี

“ในความคิดของผมต่อต้ นธรรมรักษาเมื่อเจอ ต้ นธรรมรักษาผมจะนึกถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้ าธนบุรีเพราะต้ นธรรมรั กษาเป็ นต้ นไม้ ประจํ า โรงเรี ย นและสี ข องดอกธรรมรั ก ษายั ง เป็ นสี ป ระจํ า โรงเรี ยนด้ วยครับ” สัมภาษณ์ นายชวรงศ์ บุญรอด ชันปี ้ ที่ 1 คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี

47


48


หอสมุดมจธ. ได้ ก่อตังเมื ้ ่อวันที่ 5 พฤษภาคม 1998 ปั จจุบนั มีสอื่ การ เรี ยนรู้มากมายให้ บคุ คลภายนอก ได้ เข้ ามาใช้ บริ การ หอสมุดมจธ. มีความโดดเด่นทางด้ านการก่อสร้ าง และ สถาปั ตยกรรม คือมีการใช้ วสั ดุในการก่อสร้ างที่มีการนากระจกมาใช้ เป็ นโครงสร้ างของตัวอาคาร ทาให้ เกิดความรู้สกึ ที่หรูหรา มีสไตล์เมื่อได้ เห็นจากภายนอกตัวอาคาร จะมีหอสมุดสักกี่ที่ ที่มีการใช้ วสั ดุทเี่ ป็ น กระจกเป็ นโครงสร้ างเกือบทังหมดของตั ้ วอาคาร

บรรยากาศภายในหอสมุดจะไม่เหมือนหอสมุดทัว่ ๆไป คือ ไม่ มีบรรณารักษ์ ดๆุ คอยห้ ามเวลาเสียงดัง คอยทาเสียงจุๆ ^0^เรา สามารถทาอะไรได้ อย่างอิสระ โดยอยูใ่ นขอบเขต ทาให้ การอ่าน หนังสือที่หอสมุดแห่งนี ้ไม่นา่ เบื่อ และ มีอิสระมากขึ ้นในการทา กิจกรรม พูดถึงการตกแต่งยังไม่จบแค่นี ้นะค่ะ ยังมีการประดับ ประดาต้ นไม้ ทาให้ ร้ ูสกึ ร่มรื่ นและดูเหมือนได้ อยูใ่ กล้ กบั ธรรมชาติ ทังๆที ้ ่ สถานที่เรามานันเป็ ้ นหอสมุด

49


ต่อมาคือ ด้ านทางเข้ ามีการใช้ คีย์การ์ ด เพื่อทีจ่ ะผ่านเข้ ามาในตัวหอสมุด ลักษณะของ คีย์การ์ ดเป็ นบัตรขนาดเท่าบัตรประชาชนค่ะ โดยที่บตั รคีย์การ์ ดของนักศึกษานี ้สามารถใช้ เป็ นบัตรนักศึกษาของตัวนักศึกษาเองได้ ด้วย สาหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการจะเข้ าใช้ บริ การภายในหอสมุดมจธ. จะต้ องมีบตั รคีย์การ์ ดก่อน คือให้ เรานาบัตรประชาชนของเราไป แลกบัตรคีย์การ์ ดที่สามารถใช้ ผา่ นเข้ าไปในหอสมุดได้ ทางเข้ าจะมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกา รขึ ้น BTS ซึง่ ครัง้ แรกทีด่ ิฉนั ได้ เข้ าใช้ หอสมุด ดิฉนั รู้สกึ ถึงความทันสมัยของหอสมุดนี ้ได้ เลย ต่อมา เมื่อผ่านเข้ ามาด้ านในหอสมุดได้ แล้ ว จะเห็นการตกแต่งภายในอย่างมีสไตล์ และหรู หรา เก้ าอี ้ทีใ่ ช้ นงั่ อ่านหนังสือจะมีหลายแบบหลายสไตล์ ซึง่ ดิฉนั ไม่เคยเห็นในหอสมุดที่ไหน ใช้ โซฟาเป็ นเก้ าอี ้อ่านหนังสือ และดิฉนั คิดว่าการใช้ เก้ าอี ้ที่เป็ นโซฟาทาให้ ดิฉนั รู้สกึ สบาย เวลาอ่านหนังสือ และรู้สกึ ผ่อนคลาย อีกทังการที ้ ่หอสมุดของเรานันได้ ้ นากระจกมาใช้ เป็ น โครงสร้ างซะส่วนใหญ่ จึงทาให้ เป็ นประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดโลกร้ อน ภายใน หอสมุด มีการตกแต่งอย่างสวยงามและลงตัว เช่น มีการตกแต่งไฟที่สวยงาม มีการใช้ โทรสี ภายในที่สบายตา บางชันมี ้ การใช้ ของตกแต่งที่มีสสี นั ทาให้ ดรู ้ ูสกึ มีชีวติ ชีวามากขึ ้น

50


หอสมุดมจธ. เป็ นหอสมุดทีม่ ีกิจกรรมให้ นิสติ นักศึกษาและบุคคลากรได้ มีสว่ น ร่วมมากมาย เริ่มกันด้ วยชันแรกของหอสมุ ้ ด คือ ชัน1 ้ บริ เวณชัน1 ้ ของหอสมุด ก็จะมี โซนร้ านกาแฟ ซึง่ เราสามารถเข้ าไปนัง่ จิบกาแฟได้ ที่จดุ นัน้ โซนต่อมาคือ บริ เวณ ห้ องKLINICSI ซึง่ ภายใน ประกอบด้ วย คอมพิวเตอร์ ที่ให้ บริ การกับ นักศึกษา ซึง่ เราสามารถเข้ าไปใช้ บริ การ คอมพิวเตอร์ หรื อ อินเตอร์ เน็ต เพื่อสืบ หาข้ อมูล ได้ ในโซนนี ้ อีกฝั่ งหนึง่ ของห้ องนี ้คือ ห้ องสาหรับดูภาพยนต์ ซึง่ มีไว้ ให้ บริ การกับนักศึกษา เช่นเดียวกัน เราสามารถใช้ บริ การได้ คือ เราสามารถไป เลือกภาพยนต์ทมี่ ีไว้ ให้ บริการ ซึง่ ภาพยนต์ที่มีไว้ ให้ บริ การมีทงั ้ ภาพยนต์ไทย ภาพยนต์ฝรั่ง ซีรี่ย์เกาหลี และภาพยนต์ตา่ งๆอีกมากมาย ไว้ ให้ บริ การ

อีกทังด้ ้ านหน้ าของห้ องKLINICSI จะมีเปี ยโนไว้ ให้ บริ การ สาหรับนักศึกษาที่มคี วามสามารถได้ เล่น กัน เสียงของเปี ยโนจะดังกังวาลไปทัว่ ทังชั ้ น1ของ ้ หอสมุด ทาให้ เกิดความรู้สกึ ผ่อนคลายไปอีกแบบ ซึง่ น้ อยนักที่จะพบบรรยากาศแบบนี ้ในหอสมุด

โซนสุดท้ ายคือ โถงกลาง ซึง่ ณ เวลาปั จจุบนั มีการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายของนักศึกษา ใน โจทย์ให้ เปลีย่ นร่าง แปลงกาย หนุม่ -สาว ให้ ดู Hi-so ที่สดุ จากทีเ่ คยแต่งชุดนักศึกษา หรื อชุดง่ายๆ ต้ องเปลีย่ นลุกตัวเองใหม่ หาช่างภาพ และ สถานที่ เพื่อถ่ายภาพออกมามาจัดแสดงโชว์ใน นิทรรศการภาพถ่ายแฟชัน่ ซึง่ เป็ นผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาของแต่ละภาควิชาในหน่วยสาระ การเรี ยนรู้ GEN 231 อีกฝั่ งหนี่งของโถงกลางก็เช่นเดียวกัน มีการจัดแสดงรองเท้ า ที่มีการตกแต่ง ด้ วยการปั กจากมือ ของนักศึกษาชันปี ้ ที่1 ของมหาวิทยาลัยของเรานี่เอง ซึง่ เป็ นของหน่วยสาระ การเรี ยนรู้ของวิชาพื ้นฐานการออกแบบ(Design Fundamentals) และยังมีอีก 1 กิจกรรมทีเ่ พิ่ง ถูกจัดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกนัน่ คือ กิจกรรม KMUTT CHORUS MINI CONCERT เปิ ดตัวสมาชิกใหม่ เริ่ มงานเวลา 13.00-16.00 น. หากผู้ใดสนใจเข้ าชมได้ ฟรี กิจกรรมนี ้จัดขึ ้นวันที่ 1 กันยายน 54 ทังหมดนี ้ ้เป็ นเพียงกิจกรรมบริ เวณชัน1นะค่ ้ ะ ต่อไปเป็ นบริ เวณชัน้ 2 นะค่ะ

51


บริ เวณชัน้ 2 จะมีทงหมด ั้ 3 ส่วน ส่วนแรก คือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ของ รัชกาลที่ 9 ส่วนที่ 2 จะเป็ น พระราช ประวัติของรัชกาลที่ 4 ซึง่ รัชกาลที่ 4 มีความสาคัญกับมหาวิทยาลัยเรามาก เพราะชื่อมหาวิทยาลัยของเรา มีพระนามของ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั อยูด่ ้ วยนัน่ เอง ส่วนสุดท้ ายคือ เป็ นการจัดแสดง เครื่ องแบบของทางมหาลัย ไม่วา่ จะเป็ น ตุ้งติ ้ง เข็ม หัวเข็มขัด ต่างๆอีกมายมาย รวมไปถึงตรามหาวิทยาลัยของเรา คือ พระมหามงกุฎ ซึง่ ตอนที่ดฉิ นั ได้ ขึ ้นไปชม ดิฉนั รู้สกึ ตื่นตาตื่นใจเป็ นอย่างมาก นี่เพียงแค่2ชันเท่ ้ านัน้ ก็สามารถทาให้ บคุ คลที่ต้องการเข้ ามาใช้ บริ การเห็นได้ วา่ หอสมุด ของมจธ. ของเรา มีกิจกรรมมากมายให้ คณ ุ ได้ เลือกทา อีกทังเป็ ้ นกิจกรรมที่แปลกใหม่ ที่นา่ ตื่นตา ตื่นใจ ไม่เป็ นหอสมุดที่ น่าเบื่อ แบบในอดีต ชันถั ้ ดไปจะเป็ นชัน้ 3 บริ เวณชัน้ 3 บริ เวณชั ้ น 3 ของหอสมุดของเราจะประกอบไปด้ วย ห้ องยืมหนังสือ ซึง่ สงวนสิทธิ์ให้ ยมื หนังสือเฉพาะบุคลากรภายในเท่านัน้ ต่อมาจะเป็ น มุมเด็ก ซึง่ บริ เวณ นี ้จะมีหนังสือการ์ ตนู ให้ ผ้ สู นใจ ได้ อา่ น หรื อ ยืม

มาที่หมวดหนังสือทัว่ ไปกันบ้ าง ใน

ชันนี ้ ้หนังสือทัว่ ไปจะจัดอยูใ่ นหมวด A-QR สิง่ อานวยความสะดวกของชันนี ้ ้ก็จะมี คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ เพื่อให้ ความสะดวกแก่ผ้ เู ข้ ามาใช้ บริการ เพื่อง่ายต่อการค้ นหาหนังสือ ทางหอสมุดจะมีระบบค้ นหาหนังสือให้ ผ้ ทู ี่เข้ ามาใช้ บริ การได้ ใช้ ค้นหาหนังสือที่ต้องการ อ่าน ระบบจะค้ นหาหนังสือให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ และบอกผู้ใช้ บริการว่าหนังสือที่คณ ุ ต้ องการ อยูต่ รงไหน หมวดไหนของหอสมุด จุดประสงค์เพื่อความรวดเร็ ว และ สะดวก นัน่ เอง และอีกสิง่ อานวยความสะดวกคือ ร้ านถ่ายเอกสาร ซึง่ มีไว้ ให้ บริ การสาหรับผู้เข้ ามาใช้ บริ การนัน่ เอง เหลืออีก2ชันเท่ ้ านัน้ เราลองมาดูดกี ว่าว่าอีก2ชันจะมี ้ กิจกรรมอะไร เด็ดๆ ให้ เราร่วมกิจกรรมบ้ าง ต่อมาเป็ นบริ เวณชัน้ 4 บริ เวณชัน้ 4 นี ้จะได้ รับความนิยมมาในช่วงใกล้ สอบ ลองคิดกันเล่นๆสิคะ่ ว่าชันนี ้ ้มีอะไร ......??? คิดไม่ออกใช่ไหมค่ะ เฉลยเลยดีกว่า บริ เวณของชัน้ 4 จะมีข้อสอบเก่าในระดับปริ ญญาตรี ของเราให้ บริ การ เราสามารถ นาข้ อสอบเก่าเหล่านี ้ไปฝึ กฝนทาเองที่บ้านได้ เพื่อเป็ นการเตรียมพร้ อมก่อนสอบ ค่ะ ข้ อสอบเก่าก็จะจัดวางอยูใ่ นหมวดของตัวเลข คือ 11 อีกทังในชั ้ นนี ้ ้จะ ประกอบไปด้ วยวิทยานิพนธ์ ส่วนหนังสือทัว่ ไปในชันนี ้ ้ จะจัดวางอยูใ่ นหมวด R-Z ชันสุ ้ ดท้ ายของหอสมุดของเราแล้ วค่ะ

ชัน้ 5 ของหอสมุดของมจธ.ของเรานะค่ะ เป็ นชันสุ ้ ดท้ ายที่อยากนาเสนอมากค่ะ เป็ นชันที ้ ่มีไว้ ให้ ติว หนังสือ ด้ านบนจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็ นห้ อง ซึง่ ห้ องเหล่านี ้เราสามารถจองเพื่อใช้ ทากิจกรรม ได้ เช่นติวหนังสือ ประชุม ต่างๆอีกมากมาย ภายในห้ องติว จะมีจอฉายภาพ เราสามารถเปิ ดข้ อมูลจาก อินเตอร์ เน็ตได้ ผ่านจอนี ้ และสามารถ เขียนหรื อลบลงไปได้ บนจอแสดงผลนี ้ ส่วนที่ 2 ของชัน้ 5 คือส่วน โถงภายนอก จะเป็ นที่ตวิ หนังสือแบบโล่ง โต๊ ะ ที่ใช้ นงั่ จะเป็ นโต๊ ะญี่ปนุ่ มีหมอนสาหรับรองนัง่ และมี กระจกสาหรับเขียนในขณะติว บริ เวณที่นงั่ ของชัน้ 5 นี ้จะตกแต่งด้ วยสีสนั ที่หวานๆ ซึง่ สบายตา อีกทังมี ้ แสงของพระอาทิตย์ที่สามารถส่งผ่านกระจกทาให้ เกิดความสว่าง แต่ไม่ร้อน ซึง่ ช่วยให้ ประหยัดไฟ และ ทาให้ เกิดความรู้สกึ สดชื่น ในขณะอ่านหนังสือ

52


จะเห็นได้ วา่ ทางหอสมุดของมจธ.มีกิจกรรมมากมายให้ นกั ศึกษา ได้ ร่วมทากิจกรรม ทางกลุม่ ของดิฉันจึงมีความคิดขึ ้น ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่สนใจทากิจกรรมใดภายในหอสมุดมากที่สดุ ทางกลุม่ ของเราจึงได้ ทาการสารวจข้ อมูลโดยการ สอบถามจากนักศึกษาทีเ่ ข้ าใช้ บริ การหอสมุด ว่าชอบทากิจกรรมใดภายในหอสมุด และทาไมจึงชอบ ผลการสารวจมีดงั นี ้

ดิฉนั ชอบชั้น1 ด้านห้อง

ชั้น1 ห้อง KLINICSIผมชอบเข้า

KLINICSI เพราะมีโซฟาอ่าน

ไปดูหนังครับ มีหนังทั้งใหม่และ

หนังสื อที่นงั่ สบายดี

เก่ามากมายให้เลือกชม

ออย ETE

BOLT EE

ผมชอบไปนัง่ อ่านหนังสื อที่ ชั้น1ครับ เพราะบรรยากาศ ผ่อนคลายดี มิ้น IT

,ng

53


จากการสารวจนักศึกษาส่วนหนึง่ ที่เข้ าใช้ บริ การหอสมุด มจธ. พบว่าส่วนใหญ่ ผู้เข้ าใช้ บริ การ มักจะเข้ าใช้ บริ การ บริ เวณชัน้ 1 ด้ วยเหตุผลว่า 1. ที่นงั่ สบาย เพราะมีโซฟา 2. เป็ นที่ผอ่ นคลายได้ คือ การชมภาพยนต์ 3. คนมักชอบบรรยากาสที่นี่ ทังหมดนี ้ ้ เป็ นความแตกต่างของหอสมุดของเราซึง่ ไม่เหมือนหอสมุดที่อื่น ไม่วา่ จะเป็ นการ ดีไซน์ การตกแต่ง ที่ให้ ความรู้สกึ ที่แตกต่างจากหอสมุดที่อื่นๆ อีกทังบรรยากาศที ้ ่ดีในการได้ เข้ ามาอ่านหนังสือ ไม่มีบรรณารักษ์ ดๆุ อย่างที่ดิฉนั ได้ เล่าในช่วงแรก ทาให้ เราได้ รับอิสระใน การทากิจกรรมต่างๆมากขึ ้น รวมไปถึงการมีกิจกรรมต่างไว้ ให้ บริ การ ไม่วา่ จะเป็ น การมี เปี ยโนไว้ ให้ ผ้ มู ีความสามารถได้ เล่น อันนี ้ดิฉนั มัน่ ใจว่าไม่เหมือนใคร นัง่ อ่านหนังสือไป ได้ ยิน เสียงของเปี ยโนเบาๆ ผ่อนคลายสุดๆเลยค่ะ อีกทังมี ้ โซนดูหนัง แต่ไม่รบกวนใครนะค่ะ เพราะ มีหฟู ั ง ให้ บริ การ เป็ นไงล่ะค่ะ Hi-so ใช่ไหม สุดท้ ายก็จะเป็ นห้ องติวที่ให้ ประโยชน์สดุ ๆ ด้ วย เหตุผลทังหมดนี ้ ่ไงค่ะ หอสมุดของเราจึงเป็ นหอสมุดที่คณ ุ น่าลองเลือกใช้ บริ การนะค่ะ รับรอง ค่ะ ครัง้ หน้ าเมื่อคุณอยากอ่านหนังสือ หอสมุดมจธ.จะต้ องเป็ นทีแ่ รก ที่ คุณนึกถึงเลยค่ะ^^

54


55


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีเป็ น มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในฝั่ งธนทีม่ ีชื่อเสียงโด่งดังทางด้ าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเป็ นความฝั นของคนหลายคนที่ อยากจะเข้ ามาสัมผัสกับมหาวิทยาลัยแห่งนี ้

โดยมหาวิทยาลัย

แห่งนี ้ได้ มีการพัฒนาทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้

ที่มา:

ทันสมัยตามยุคในปั จจุบนั ที่มีการผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาให้

suchinko.com

ใช้ มากมายและยังเป็ นที่สนใจของวัยรุ่น ดังนันการเรี ้ ยนการสอน ของเราจะมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ เป็ นสือ่ ในการสอนโดยเราจะ เน้ นที่ผ้ เู รี ยนเป็ นสาคัญ

และมีบคุ ลากรที่มีความสามารถเฉพาะ

ด้ านมาให้ ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ตา่ งๆให้ กบั ผู้เรี ยน และสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูแนวทางในการปฏิบตั ิพร้ อมกับให้ ฝึกปฏิบตั ิ จริ งโดยอุปกรณ์ทใี่ ช้ จะเป็ นอุปกรณ์ที่ทนั สมัยน่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อ

ทีมา: e-school.kmutt.ac.th

ชักจูงให้ นกั ศึกษาสนใจในการเรี ยนมากขึ ้น ความโดดเด่นของเรา ยังไม่หมดเพียงเท่านี ้

มหาลัยเรายังได้ เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาแสดง ความสามารถอย่างเต็มที่โดยไม่ปิดกันความคิ ้ ด ซึง่ การแสดง ความสามารถของนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็ นการผลิตและ ประดิษฐ์ ออกมาเป็ นชิ ้นเป็ นอันและสามารถใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง และผลงานที่ผลิตขึ ้นยังได้ รางวัลต่างๆมากมาย เช่น รางวัล การประดิษฐ์ หนุ่ ยนต์ทงในและนอกประเทศ,รางวั ั้ ลงานด้ าน วิจยั ต่างๆ รวมถึงการผลิตรถประหยัดพลังงาน ED 95 ซึง่ เป็ น รถประหยัดพลังงานคนแรกของของเมืองไทย

รางวัลเหล่านี ้

ล้ วนเป็ นความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่ได้ แสดงให้ เห็นถึง ศักยภาพของเด็ก มจธ. จะเห็นว่าการพัฒนาทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอยูอ่ ย่าง สม่าเสมอและมีความทันสมัยของอุปกรณ์และก้ าวทันต่อเศรษฐกิจของ สังคมในปั จจุบนั ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีเป็ น มหาวิทยาลัยแห่งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ซึง่ อยูใ่ นอันดับต้ นๆของ

ประเทศพร้ อมทังจะพั ้ ฒนามหาวิทยาให้ เป็ นมหาวิทยาลัยชันน ้ าในระดับ โลกคุณพร้ อมหรื อยังกับการได้ ร้ ูจกั และสัมผัสกับสิง่ ต่างๆที่เกิดขึ ้นใน มจธ.

56


มหาวิ ท ยาลัย พระจอมเกล้ า ธนบุรี ของเรานัน้ เปิ ดสอนนัก ศึ ก ษา อยู่ ด้ วยกั น หลายคณะ คณะที่น่าสนใจอีกคณะหนึ่งนันก็ ้ คื อ คณะวิ ท ยาศาสตร์ เพราะในตอนนี ้ ปั จจุ บั น นี ้ วิ ท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทส าคั ญ มากมายในการใช้ ชีวิตของเรา

ความเป็ นมาของคณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะนี ้ได้ ตงในปี ั้ 2519 ตอนที่ประเทศไทยของเรา นันก ้ าลังพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ ตอนแรกๆจะเปิ ด สอนปริ ญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ ฟิ สกิ ส์ และยัง มี ส าขาอื่ น ๆตามมา เช่ น สาขาเคมี สาขาจุ ล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร และ ในตอนนี ค้ ณะวิ ท ยาศาสตร์ ของมจธ. ได้ มี หลักสูตร ปริ ญญาตรี 11 หลักสูตร ปริ ญญาโท 11 หลั ก สู ต ร ปริ ญญา เอ ก 6 หลั ก สู ต ร แต่ไม่ว่าจะเรี ยนคณะอะไรใน มจธ.แห่ง นี ้ก็ตาม หากทุกคนมีความตังใจ ้ เราก็จะประสบ ความสาเร็ จได้ เช่นเดียวกันผู้อื่น

57


เรามาดูความก้ าวหน้ าของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าธนบุรี กั น ว่ า แต่ ล ะค ณะนั น้ มี ความ โดดเด่ น ทางด้ านไหน และ มี ความสามารถในการพัฒนาแต่ละคณะเป็ นอย่างไร รวมทังนวั ้ ตกรรม ต่างๆ ที่ทนั สมัยที่สามารถนามาใช้ ในการเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าธนบุรี ดีเลิศด้ านการวิจัย และดีเยี่ยมด้ านการเรี ยนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศ และจัดเป็ น คณะวิ ศ วะ ที่ เ ก่ า แก่ เป็ นอัน ดับ 3 ของประเทศ เป็ นคณะ วิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่ มี ส าขาต่ า งๆให้ เ ลื อ กเรี ย น มากที่ สุด ใน ประเทศไทย สาขาที่โดดเด่นคือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เคมี โยธาและเครื่ อ งกล และได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ นคณะที่ มี นวัตกรรมทางด้ านการศึกษาเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศกันเลย ทีเดียว

2.คณะวิทยาศาสตร์ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ ปิ ดสอนในสาขา คณิ ตศาสตร์ ฟิสิกส์ จุลชี ววิทยา และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณธรรม รู้ วิชาการสร้ างงานวิจัย รู้ ประยุกต์ ใช้ กับงานวิศวกรรม

58


3.คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี เ ป็ น ก า ร เ รี ย น เ กี่ ย ว กั บ วิ ช า ค รุ ศ า ส ต ร์ อุตสาหกรรม ซึ่งได้ แบ่งเป็ น 4 สาขาวิ ชา ได้ แก่ สาขาวิช า วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้ าและวิศวกรรม อุต สาหการมุ่ ง เน้ นการพัฒ นาเทคโนโลยี และนวัต กรรมทาง การศึกษา เช่น บทเรี ยนทางไกลผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต สื่อ สิ่งพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสารเนื ้อหาวิชา/ข้ อมูลให้ กับ ผู้เ รี ย น

ได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสามารถ เปรี ย บเที ย บได้ กับ

การศึกษาของสากล

4.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ ส่ง เสริ ม การพัฒ นา

และการวิ จั ย ประยุ ก ต์ ท าง

เทคโนโลยี ส ารสนเทศและเพื่ อ ให้ บริ ก ารวิ ช าการ คอมพิ ว เตอร์ แ ละ

การประมวลสารสนเทศ แก่

หน่วยงานทังภายในและภายนอกมหาวิ ้ ทยาลัยฯ

5.คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ เป็ นหลักสูตรที่เพิ่งเปิ ดใหม่ จึงได้ มีการส่งเสริ มเรื่ อง เทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ ในรู ปแบบต่างๆ อย่า ง มากมาย และทาการสร้ าง วิท ยาเขตใหม่ที่ บางขุน เทียน เพื่อให้ นกั ศึกษาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้ ทาการเรี ยนที่นี่ โดยมีรถโดยสารของมหาวิทยาลัยไป ส่งถึงที่ จาก บางมด ไปถึง บางขุนเทียนกันเลยทีเดียว

59


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ได้ ชื่อว่า เป็ นหนึ่งในด้ านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ อีกมหาลัยหนึ่งใน เทศไทย มหาลัยของเราก็มีสาขาที่ตามกระแสของยุคเทคโนโลยี คือ “สาขาเทคโนโลยีมีเดีย” และน้ องใหม่ของเรา”มีเดียอาตส์” เทคโนโลยีมีเดีย เป็ นสาขาวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยของเราที่ มุง่ เน้ นนาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ ศิลปะ เข้ าด้ วยกัน เป็ น สาขาที่ได้ พฒ ั นาตามโลกที่เปลีย่ นไปทางด้ านเทคโนโลยี ปั จ จุบัน สาขานี พ้ ี่ น้ อ งร่ ว มอี ก สองสาขา คื อ มี เ ดี ย อาตส์ เทคโนโลยีมีเดียดิจิทลั (มีเดียแพทย์) “เทคโนโลยีมีเดีย ” เน้ นด้ านการออกแบบมีเดีย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สื่ อ สารข้ อมู ล วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ท าง การแพทย์ และการออกแบบพัฒนาเกมส์ “มีเดียอาตส์” เน้ น ทางด้ านแอนิ เมชัน ด้ า นเทคนิ คภาพเพื่ อ การผลิต ภาพยนตร์ และด้ านการถ่ายภาพถ่ายดิจิทลั “มีเดียแพทย์ ” เน้ นการ ออกแบบและผลิตสือ่ ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งเน้ น การผลิตผลงานสือ่ ด้ านเสียง กราฟิ ก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ซึง่ อีกไม่กี่ปีข้ างหน้ า ทังสามสาขาวิ ้ ชาอาจจะแยกตัวออกไป ตั ว เป็ นคณะที่ บ างขุ น เที ย น ตามความต้ องการทางด้ าน เทคโนโลยีที่ประเทศเราเปลี่ยนไป ซึ่งประเทศเราต้ องการความ เจริ ญ ด้ า นเทคโนโลยี ม ากขึน้ จะเห็ น ได้ ว่า ทุก สาขาวิ ช าที่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าจะเน้ นเทคโนโลยีแล้ ว วิทยาศาสตร์ ทงสิ ั ้ ้น

60


คนเราหลายคนอาจคิดว่าถ้ าเราอยูอ่ ย่างไม่มีวิทยาศาสตร์ ไม่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ไม่มีนวัตกรรมต่างๆ เราจะอยูก่ นั ได้ ไหม จากที่ฟังแล้ วก็ทาให้ เรามองย้ อนกลับไปว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และนวัตกรรมต่างๆมันมีความสาคัญต่อชีวิตคนเรามากแค่ไหนกัน หากได้ ลองคิดหาเหตุผลมาเปรี ยบเทียบกันดู แล้ วจะเห็นได้ วา่ สิง่ ต่างๆเหล่านี ้ล้ วนเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของเรามากขึ ้นเรื่ อยๆจนทาให้ บางคนต้ องอยู่ กับสือ่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี ้ตลอดเวลาแต่สงิ่ เหล่านี ้ก็มีข้อดีและข้ อเสียตามมาด้ วย ถ้ าหากเราคิดจะไปที่ไหนซักแห่งที่มนั อยู่ไกลมากเราอาจจะ เดินเท้ าไปก็ได้ แต่มนั คงเหนื่อยมากแต่ถ้าหากเรามีเทคโนโลยีมาช่วยล่ะ มันจะทาให้ เราเดินทางได้ เร็ วและสะดวกขึ ้น เทคโนโลยีนนก็ ั ้ คือ “ รถ ” รถที่ใช้ น ้ามันในการขับเคลือ่ นจะใช้ น ้ามันอย่างสิ ้นเปลือง เราจึงคิดสร้ าง นวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการลดพลังงานและที่เห็นเด่นชัดใน มจธ. ก็คง เป็ นเจ้ ารถประหยัดพลังงาน ED 95 แน่นอนเพราะรถคันนี ้จะสามารถใช้ เอทานอลแทนน า้ มั น ในการขั บ เคลื่ อ นได้ ซึ่ ง เอทานอลนี จ้ ะเกิ ด กระบวนการที่เผาไหม้ ที่สะอาดกว่าน ้ามันด้ วยซ ้าทังยั ้ งหาง่ายกว่าน ้ามัน ราคาถูกกว่านันจึ ้ งเป็ นจุดเด่นของรถประหยัดพลังงาน ED 95 เลยล่ะ ในปั จ จุ บัน นี เ้ ราก็ จ ะเห็ น คนพิ ก ารที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ จานวนมากไม่วา่ จะพิการในส่วนไหนก็ตามแต่ลองคิดดูว่าเขาต้ องการที่จะ ใช้ ชีวิต แบบคนปกติไหมอยากจะมองเห็ นไหม อยากจะได้ ยินไหม หรื อ แม้ แต่คนที่พิการขาก็ยงั อยากจะไปไหนมาไหนได้ เหมือนคนปกติและสิ่งที่ ตอบสนองเขานัน้ ก็ คื อ นวัต กรรมใหม่ ที่ ช าว มจธ. ผลิ ต ขึ น้ มานัน้ ก็ คื อ “ รถเข็ น คนพิ ก ารสั่งงานด้ ว ยเสีย ง ” ซึ่ง มัน เป็ นความหวัง และความ สะดวกสบายมากยิ่งขึ ้นสาหรับคนพิการทางด้ านขา ถึงแม้ ชีวิตของเขาจะ ไม่ได้ สมบูรณ์เหมือคนอื่นแต่รถเข็นคันนี ้ก็อาจมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป ได้ บ้าง นอกจากนี ้ถ้ าเราอยากรู้วา่ ชีวิตของสัตว์ในน ้ามันเป็ นอย่างรัยต่างกับชีวิต สัตว์บนบกมากแค่ไหนนวัตกรรมใหม่ตวั นี ้ก็อาจตอบนองคุณได้ มันมีลกั ษณะคล้ าย ปลา การเคลือ่ นที่ใกล้ เคียงกับปลามากซึง่ นวัตกรรมนี ้ก็คือ “ หุน่ ยนต์ปลา ” ที่ชาว มจธ. ออกแบบขึ ้นมาอีกหนึ่งชนิดเพื่อสังเกตการณ์เคลื่อนไหวของปลาต่างๆแต่ละ ชนิดเพื่อนาไปสูง่ านวิจยั ที่ดตี อ่ ไปและจากนวัตรกรรมต่างที่ได้ กล่าวมานี ้จะทาให้ เรา เห็นได้ ว่า มจธ.ของเราไม่เคยที่จะหยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเลย ทังนี ้ ้ก็ เพื่อส่งเสริ มทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ ก้าวหน้ ายิ่งๆขึ ้นไป

61


62


63


64


65


66


67


68


69


GEN 121 B1  

มจธ.+ภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์