Page 1

Evrim derdi AKP’yi gerdi

Maymundan m› geldik? AKP’nin evrimle derdi ne? Evrim konusunda tüm merak edilen sorular ve cevaplar› bu say›da

fiubat 2010 • Say› 1 • Fiyat›: 1 TL

Bir fark var

Memleket TEK-EL oldu

ÖSS’de yap›lan son de¤ifliklikler neler? S›nav say›s›n›n artmas› kimleri mutlu edecek? Ve gizli belgelerle son anda elimize ulaflan 2010 ÖSS sorular›n› sizlerle de paylafl›yoruz.

Hayat› bize dar edenlerden bir fark›m›z var diyoruz. Nefes almak için kocaman bir alan ay›rd›k. Ne istedi¤imizi biliyoruz. Söyleyeceklerimize kulak verin.

Genel greve uzanan bir direniflin öyküsü. “Ölmek var, dönmek yok” diyen Tekel iflçileri haklar›n› geri alana kadar Ankara sokaklar›nda, halk düflman› AKP’nin yakas›nda. Ayr›ca Ankara’da direnen Tekel iflçisi bir baban›n Samsun’da okuyan liseli k›z›yla röportaj yapt›k.

Sayfa 4’te

Gitti ÖSS, geldi ÖSS’ler Sayfa 10_11’de

Sayfa 12’de

Bursa’da “Ampul Tayyip” dedikleri gerekçesiyle haklar›nda dört dava aç›lan birinden beraat karar› ç›kan liselilere savc› “Google’dan bakt›m suçlusunuz” dedi. Bizse bir Tayyip’e bir de lafa bakt›k ve diyoruz ki Ampulsun sen Tayyip

‹çerdeler

GENC UMUT FORMA 1 ON Magenta Yellow Black Cyan

L‹SEL‹Y‹Z AMPULUN PEfi‹NDEY‹Z


Genç Umut Liseli Dergisi Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü: Ali Tosun Yay›n Türü: Yerel Süreli Adres: Tomtom Mah. Örtmealt› Sok. No:6/B Beyo¤lu/‹STANBUL Tel-Fax: 0212 245 91 55 Bas›ld›¤› Yer: Mehmet Akif Mah. ‹nönü Cad. Bas›n Expres Yolu Star Sok. No:2 ‹kitelli/ ‹STANBUL Tel: 0212 448 82 62

Kapital çizgilerle bulufltu

Dergimiz hakk›nda tüm elefltri ve önerilerinizi bize gönderebilir, bundan sonraki say›lara fikirlerinizle destek olabilirsiniz

Marx’›n temel eseri Kapital manga (Japonlara has çizgi roman›) Yordam Kitap taraf›ndan birinci ve ikinci cildi olmak üzere yay›nland›. Çizgi roman fleklinde hikayelefltirilen Kapital, teorik özü ve kavramlar› rahat okunur bir tarzda sunuyor. Bu anlat›m›yla Kapital genifl bir okuyucu kitlesiyle bulufluyor. Roman›n kahraman› Robin, babas›yla peynir üretip satarken zengin olma hayaliyle kapitalist giriflimci Daniel ile ifl ortakl›¤›na girerek peynir fabrikas› kurar. Robin giriflti¤i bu iflte çok geçmeden iflçileri sömürmeden, baflkalar›na zarar vermeden zengin olamayaca¤›n› anlar ve derin bir iç huzursuzluk yaflar. Kapital Manga’n›n ikinci cildi Engels’in anlat›m›ndan hikâyelefltiriliyor. Meta, para, kullan›m ve de¤iflim de¤eri, art›k de¤er gibi kavramlar› ilk cildinde oldu¤u gibi peynir fabrikas› üzerinden çarp›c› ve anlafl›l›r bir dille anlat›yor.

Tek seçene¤imiz iSYAN Her taraf›ndan tepkiler yükselen memleketin flüphesiz en genç isyanc›lar›y›z. Heyecan›m›zla kararl›l›¤›m›zla dolu dizgin geliyoruz!

Liseliler isyanda haklar› için kavgada AKP hükümeti iktidara geldi¤i 7 y›ldan bugüne liseler ticarethaneye çevrildi, okullara ö¤retmen dahi atanmayarak nitelikli e¤itim kap›d›flar› edildi, gerici kadrolar okul yönetimlerini ele geçirdi. AKP, paras› olmayan›n dershaneye gidemedi¤i ve dershaneye gitmeden üniversite okuman›n imkans›z oldu¤u bir e¤itim sistemi yaratt›. K›sacas› AKP iktidara geldi¤i günden bu yana hem istedi¤i gibi para kazand›¤› hem de gericili¤i yayg›nlaflt›rarak liselilerin isyan›n›n engellendi¤i bir lise

modeli infla etmek için kollar›n› s›vad›. Ancak flimdi demokratik, özgür bir lise yaratmak için kollar›m›z› s›vama s›ras› bizde. AKP ne kadar kararl› ise bizler de liselerimize sahip ç›kma konusunda en az onlar kadar kararl›y›z. Çünkü bizler en do¤al hakk›m›z olan 'paras›z e¤itim' hakk›m›za sahip ç›k›yoruz, nitelikli e¤itim alma hakk›m›za sahip ç›k›yoruz, sa¤l›kl› beslenme hakk›m›za sahip ç›k›yoruz. Onlar para toplamak için s›n›fa her geldiklerinde, gericili¤i yaymak için söyledikleri her yalanda, kantine yapt›klar› her yeni zamda ve bizlerin isyan›n› bast›r-

mak için fliddete her baflvurduklar›nda karfl›lar›nda daha dik duraca¤›z. Çünkü her birimiz birer isyanc›y›z. Ve eflit, özgür, demokratik bir lise kurana kadar isyan›m›z› daha da büyütece¤iz. Daha örgütlü ve daha güçlü bir Genç Umut için ileri Evet, umut dolu yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde bizler Genç Umut olarak daha haz›rl›kl›y›z. Liselerde liselilerin gündemini oluflturmay›, kendi sorunlar›m›z› tart›flmay› ve tart›flt›rmay› hedefliyoruz. ‹flte bu yüzden dergimizi bafltan afla¤› tamamen yeniledik, sitemizi de¤ifltirdik, bütün iletiflim araçlar›m›z› daha fazla isyanc›ya (liseliye) ulaflabilecek flekilde haz›rlad›k. Çünkü halk düflman›, gerici, tüccar AKP köfleye s›k›flt›. Art›k eylemlerde “Ampul Tayyip” slogan› at›lmas›ndan dahi rahats›z oluyor. Ancak biz liseliler onun rahats›zl›¤›ndan memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra sadece eylem alanlar›nda de¤il bütün sokaklarda, bütün liselerde, bütün duvarlarda ad›n›n ampul olarak yaz›ld›¤›n› görmeye haz›r ol. Bizler liselerimizi ne sana ne de senin gerici tüccar kadrolar›na b›rakmayaca¤›z. Eflit, özgür, demokratik bir lise kuraca¤›z.

Seni unutmayaca¤›z “Çocuklar aileleriniz zekat versin ekonomiye can versin!” ‹stanbul Güner Ak›n Lisesi “Fethullah Gülen çok entelektüel birisidir.” Vehbi Koç Vakf› Lisesi Din ö¤retmeni "kader" konusunda kendisini bir matematik ö¤retmeni, kader konusunu ise matematik problemi olarak görmemizi istiyor. ‹stanbul Kurtulufl Lisesi S›n›f hocas›, okulun herfley için para toplamaya çal›flt›¤›n› ve bu

2

www.gencumut.org

nedenle fotokopi paras›n› vermek istemediklerini söyleyen ö¤rencilere ''Allah aflk›na bu okula geldi¤inizden beri kaç para ödediniz'' demesi. (Nas›l yani buras› devlet okulu de¤il miydi?) ‹stanbul Büyükflehir Hüseyin Y›ld›z Anadolu Lisesi "Arkadafllar bilirsiniz hani zenginlerin fakirlere yard›m etti¤i, herkesin eflit oldu¤u bir fley vard›r: Sosyalizm. ‹slam da çok benzer! Zekatla zenginden al›r fakire verir." Vehbi Koç Vakf› Lisesi

Y›l sonunda yap›lacak olan gezi için otobüs tutulacak. Okul müdürünün uyar›s›: Erkekler ve kad›nlar için ayr› otobüs tutulacakt›r. Ve yine ayn› okul müdürü derse girer ve kar›fl›k biçimde oturan ö¤rencilerin kad›nlar›n arkas›na erkek gelmeyecek flekilde oturmalar›n› yada s›n›f› ikiye bölüp bir tarafta kad›n di¤er tarafta erkek ö¤rencilerin oturmas›n› söyler. Trabzon Akçaabat Anadolu Lisesi (Siz de okulunuzda yaflad›¤›n›z saçmal›klar› bize gönderin yay›nllayal›m)

Geçti¤imiz Kas›m ay›nda Mu¤la'n›n Bodrum ilçesinde meydana gelen bir trafik kazas›nda Liseli Genç Umut'çu arkadafl›m›z Ali fiiar Yalç›n'› kaybettik. Ak›ll› ve cesur arkadafl›m›z çal›flkanl›¤› ile Bodrum’da temelleri yeni at›lan Genç Umut çal›flmas›na güç kat›yordu. Lise birinci s›n›fta hayat›n› kaybeden arkadafl›m›z Ali fiiar'› sevenleri hiç unutmayacak.

Hollywoodun Avatar› Mavi suratlar, yo¤un reklamlar ve 3 boyut (3D) teknolojisi ile Avatar filmi tüm dünyada büyük yank› yaratt›. Has›lat rekorlar›, görüntüleri, karakterleri ile uzun süre gündemde kalan Avatar sineman›n geldi¤i teknolojik geliflimi önemli ölçüde göstermifl oldu. Ancak 2154 y›l›nda art›k dünyadaki tüm kaynaklar›n tükenmesinin ard›ndan oradaki de¤erli maddeleri ele geçirmek için Pandora isimli gezegene giden bir özel flirket üzerinden sömürü iliflkilerini anlatan Avatar filmi kapitalizmin kendi ihtiyaçlar› üzerinden bir halk› nas›l sö-

mürebilece¤ini göstermesinin yan›nda ana karakteri yine kendi içerisinden belirliyor. Navi'leri gizlice inceleyebilmek ve ele geçirmek için bilim adamlar›nca birebir benzeyeni (avatar›) yarat›lan beyaz adam ilk önce Navilerin aras›na girerek sömürülmelerini sa¤lamaya çal›flacakken yaflad›klar› ve gördükleri sonras›nda Navilerin 'taraf›na' geçiyor ve kurtar›lmalar›n› sa¤l›yor. Her ne kadar kapitalizmin bir elefltirisini göstermeye çal›flsa da bu bak›mdan kapitalizmin etkisinden ç›kamad›¤›n› da göstermifl oluyor. Bir nevi Irak vb. ifl-

gallerini yapan ABD'nin içerisinde ezilen siyahlardan biri olarak gösterilen ve bir umut olarak nitelendirilmeye çal›fl›lan Obama gibi filmde de kapitalizmin içinden bir karakter kahraman oluyor. Ezilen halk›n kendi iradesiyle ve kendi öz güçleri ile verdikleri mücadele ve kazan›m›n yerine bu karakterin sayesinde kurtulmufl bir halk ortaya ç›k›yor. Beyaz adam yine yapaca¤›n› yap›yor ve burada sömürülecek bir halk varsa onu da ben sömürürüm, verilecek bir savafl varsa onu da ben veririm diyor.

Zamska hayali bir yer 1980 y›l›nda kurulan grup karfl›m›za en son Zamska adl› albümüyle karfl›m›za ç›k›yor. Grup politik flark›lar› ve politik durufluyla Türkçe alternatif rock’un kurucusu say›lmaktad›r.Protest müzik yapan grup sosyal, ekonomik, siyasi olaylara flark›lar›nda yer vermektedir. Zamska albümünde ki bütün flark› sözleri Nejat Yavaflo¤ullar›na aittir. 2009 y›l›nda piyasaya ç›kan ‘’Zamska’’albümünün hikayesini Hayali bir ülke, o hayali ülkede para yok paras›z bir dünya, anti-kapitalist bir yer” sözleriyle tan›ml›yorlar.

Ç‹ZG‹ROMAN

GENC UMUT FORMA 1 ARKA Magenta Yellow Black Cyan

Liseliler olarak yepyeni ve umut dolu bir döneme giriyoruz. Umut doluyuz çünkü sokaklar flimdiden hareketlenmeye bafllad› bile. Memleketin her köflesinden, her soka¤›ndan, her lisesinden isyan sesleri yükseliyor. Çünkü AKP'nin yoksulluk politikalar› her geçen gün daha da fliddetlenerek sürüyor, e¤itim daha fazla paral›lafl›yor ve gericilefliyor, iflçi düflmanl›¤› katlanarak büyüyor. AKP'nin 7 y›ll›k iktidar› boyunca bu çok yönlü sald›r›lar›na karfl› direnifl de çok yönlü bir biçimde gelifliyor. Liseliler ve üniversiteliler okullar›n› gerici kadrolara, e¤itim tüccarlar›na terk etmiyor, ‹stanbul’daki metrobüs zamlar›na karfl› bütün halk yan yana gelip turnikelerden atl›yor, itfaiye ve tekel iflçileri AKP'nin halk düflman› yüzünü herkese gösteriyor. Bu kararl› hak arama mücadelesi ise en çok da baflbakan “ampul” Tayyip’in can›n› s›k›yor. ‹flte bu yüzden kendisine Ampul Tayyip diyerek gerçekleri söyleyen Genç Umutçu’lara yarg› yoluyla cezalar ya¤d›rmaya çal›fl›yor. Ancak ne kadar u¤rafl›rsa u¤rafls›n bizleri korkutmay› asla baflaramayacaklar. Baflta liseliler olmak üzere bu ülkenin iflçileri ve üniversitelileri AKP'ye pabuç b›rakmayacak.

www.gencumut.org

19


Arka sayfalar›n vazgeçilmez konusu spor alternatif yorumlar›yla burada

Katsay› m›? Tamamen duygusal E¤itimde eflitli¤in önündeki engeli katsay› düzenlemesi ile kald›raca¤›n› söyleyenler kime hizmet ediyor? Paral› e¤itim ve gericilik t›rman›rken eflitlik mümkün mü?

Bir beden e¤itimi klasi¤i; ›srarla çalan düdük, geçilen boy s›ras›, havada uçuflan komutlar... Biz de spor yapaca¤›z sanm›flt›k. Peki ya spor bunun neresinde?

‹hale patrona Fatura taraftara

kadar çok be¤enmifllerdir ki, özünden hiç bir fley kaybetmeden günümüze kadar gelebilmifltir. Her ders bafl›nda geçilmesi zorunlu bir boy s›ras› ve takiben “Sa¤ bafltan say!”, “Sa¤a dön, sola dön”, “Rahat!”, “Haz›r ol!”, “Dikkat! Uygun ad›m marfl!” Bu mant›kla spor s›n›fta kal›r Ülkemizin baz› spor dallar› haricindeki sporcu yetifltiremeyip flampiyonalarda birçok dalda sporcumuzun bile olmamas› tesadüf de¤ildir. (11 Milyon nüfuslu Küba 2008 Olimpiyatlar›nda 22 madalya al›rken, 70 milyon nüfuslu Türkiye 8 madalya alm›flt›r). Çün-

kü müfredat›m›z›n böyle bir hedefi yoktur. Oysa bilimsel olarak da beden e¤itimi akla denince jimnastik, haftal›k ihtiyac›m›z olan bedensel geliflim hareketleri, herkesin ilgi alan› do¤rultusundaki spor dal›n› (basketbol, futbol, voleybol, tenis, yüzme…) kapsayan bir ders içeri¤i gelmelidir. Spor yapman›n gereklili¤ini anlatan bir ders içeri¤i ve bunun gerçeklefltirilebilece¤i spor salonlar› her lisede olmak zorundad›r. Okullar›m›zda boy s›ras›na geçmek zorunda olmad›¤›m›z, uygun ad›m marfl yapmad›¤›m›z, sporu temel alan bir müfredatla nitelikli beden e¤itimi dersi istiyoruz.

Zoruna m› gitti Coca Cola? 2010 y›l›nda Güney Afrika'da yap›lacak FIFA Dünya Kupas›'n›n resmi flark›s› olarak seçilen Somali'deki savafl› ve fakirli¤i anlatan Somalili "rap"çi K'Naan'›n "Waving 'Flag" adl› parças›na FIFA ve sponsor Coca Cola karfl› ç›kt›. 18 y›l önce Somali'deki iç savafl nedeniyle ailesiyle birlikte Kanada'ya göç eden K'Naan, bu flark›da geliflmifl ülkelerin Somali

18

www.gencumut.org

k›y›lar›na nükleer ve toksit at›klar›n› atmalar›na engel olmak ve ülkenin k›y›lar›ndan izinsiz bal›k avlayan avc›lar› uzaklaflt›rmak için ortaya ç›kan korsanlara destek vermesi Coca Cola’y› rahats›z etmifl. Y›llard›r ‹srail’in Filistin topraklar›ndaki kirli savafl›n› aç›ktan destekleyen Coca Cola’n›n bu konudaki özeni hayret verici do¤rusu…

Süper Lig’in yay›n haklar› y›ll›k 321 milyon dolara 4 y›ll›¤›na daha Digitürk’te kalacak. Yani 4 y›l daha liseliye futbol haram demek hatta ekonomik külfetine ra¤men futbolla hala ba¤lar›n› koparmayan arkadafllar varsa da bu rekor ihaleden sonra korsan yollara yönelecekler art›k. Önceki y›llara oranla bu ihaledeki rekor art›fl k›sa ve net fluna iflaret: maç biletleri, forma fiyatlar› ve Digitürk abonelik ücreti pahal›laflacak ve art›k Türkiye’de ‘futbol liselilerin balesi’ olmaktan iyiden iyiye uzaklaflacak. Peki, elimizden kay›p giden maç izleme yollar›n› irdeleyelim: 1. Biletimi al›r giderim arkadafl ben maça: Zor gidersin!. En ucuz maç bileti 50 lira, hadi 1 ay para biriktireyim bari ayda 1 maç izleyeyim statta diyorsan bu sefer de karfl›na futbol mafyac›klar› ç›k›yor. Sabah okula gitmeyip gece 3’te bilet s›ras›na girmezsen bir bilet karaborsa etiketiyle 200 lirac›k oluveriyor. Eh illa statta m› izleyece¤iz can›m, buluruz bir yol elbet… 2. Bizimkiler eve al›r bir Digitürk ne olacak: Yani alabilen varsa helal olsun ne diyelim. Futbolsuz paketini bile göremeyen bizler için hele ki flu ihaleden sonraki fiyat› düflünmeden direk 3. seçene¤e atlamak kal›yor… 3. Kahvehane: Hadi gidip bir kahvehanede izleyelim desek saçma sapan bir kanun ç›k›yor karfl›na yafl›n tutmuyormufl da bilmem ne de. Sanki zaman›m›z çok, zevkimize keder getirmeyin arkadafl bir de denetimsiz kahvehane mi arayaca¤›z? Peki, ne ya ne yapal›m? 4. ‹nternetten izle dostum: Aman dikkat et internetin kotas›z olsun yoksa üniversiteye kadar internet yüzü göremezsin. Eee ligine seven, seyrine katlan›r. Ufac›k bilgisayar ekran›nda normal yay›n›n 5 dakika gerisinde, tak›la tak›la izleyebiliriz art›k maç›m›z›.

“Devlet büyüklerimizin” elinde oyun hamuru haline dönen katsay› meselesi, çözüme kavuflmufl gibi gözükse de tart›flmalar› hala sürüyor. Yaz döneminde AKP'li YÖK'ün “Ö¤renciler aras›ndaki eflitsizli¤i kald›raca¤›z” diyerek ald›¤› katsay›y› kald›rma karar› beraberinde bir sürü tart›flmay› getirdi. Biz biliyoruz ki AKP ne zaman “eflitlik” ve “özgürlük”ten bahsetse alt›ndan bir bit yeni¤i ç›k›yor. Bu karar›n alt›nda yatan da AKP'nin ‹mam Hatiplerin önündeki katsay› engelini kald›r›p gericili¤i üniversitelerde yayg›nlaflt›rma iste¤i. Ancak AKP bu amac›n› gizlemek için meslek liselerine de üniversite hakk› vererek e¤itimde eflitli¤i sa¤lad›¤›n› iddia ediyor. Bunu

yaparken de ne e¤itim sistemleri ne de sistem içindeki konumlar› ayn› olmayan ‹mam Hatipler ve Meslek Liseleri'ni ayn›ym›fl gibi gösteriyor. AKP ve patronlar için meslek liseleri sadece ve sadece ucuz, kolay sömürülebilir iflgücü anlam›na geliyor. En basitinden sanayicilerin bu tart›flmada s›k s›k kulland›klar› “‹fl dünyas›na kalifiye eleman laz›m” cümlesi meslek liselileri zerre umursamad›klar›n›n bir göstergesi. ‹mam Hatipler ise e¤itimi dolay›s›yla da toplumu gericilefltirecek, bilimi erozyona u¤ratacak olan AKP'nin istedi¤i ö¤renci profilini temsil ediyor. Bas›n› ve patronlar› arkas›na alan AKP gelen bir çok tepkiyi gö¤üslemeyi baflard›. Hatta katsay›lar›n kald›r›lmas›y-

la binlerce ö¤renci meslek liselerine yaz›ld›. Yine binlercesi dershaneleri doldurarak patronlar›n ve dolay›s›yla AKP’nin yüzünü güldürdü. Ta ki Dan›fltay (onlar da eflit ve özgürlükten yana vermediler bu karar› tabi) katsay› karar›na yönelik yürütmeyi durdurma verene kadar. AKP'nin beklemedi¤i bu karar -dönem ortas›nda s›nav›n yak›nlaflt›¤› tarihte verilmesi de çabas›- onu telafla düflürdü. Öyle ki binlerce ‹mam Hatipli AKP'nin nüfuz etti¤i kurumlar›n (MEB, ÖSYM, MÜS‹AD vb.) deste¤ini ve biricik “özgürlüklerini” de yanlar›na katarak sokaklara ç›kt›lar. Biz biliyoruz ki katsay›lar›n kald›r›lmas›n›n özgürlükle veya eflitlikle ilgisi yoktur. “Yukar›dakilerin” bizleri rant gi-

bi görmesi ve üzerimizden ç›kar savafl› yapmalar›yla ilgilidir. Yine de AKP önüne koydu¤u karardan vazgeçmedi. Dan›fltay'›n karar›na karfl› katsay›lar›n aras›ndaki fark› azalt›p k›smi olarak ‹mam Hatiplerin yolunu açt›. AKP'nin ald›¤› yeni karara göre, daha önce katsay› fark› 50 küsürken, yeni fark 10 civar›nda. Bu rant kavgalar› devam ededursun, bizler gerçek çözümü biliyoruz. Gericilik yuvalar› ‹mam Hatipler, Meslek Liseleri gibi ö¤renciye iflçi gözüyle bakan güya e¤itim yuvalar› kald›r›lmadan ve e¤itim herkese eflit bir biçimde, nitelikli ve paras›z olarak sa¤lanmadan onurlu, özgür ve eflit bir gelecekten bahsedemeyiz.

Atma Recep atama yap

Sat›l›k lise: Yok mu artt›ran?

Atama bekleyen ö¤retmen say›s› 200 bine ulaflt›. Bakanl›k okuldaki bofl geçen derslere ra¤men kadrolu ö¤retmen atamas›n› çok az say›da yapmakta bunun yerine ‘ücretli ö¤retmen’ ad› alt›nda güvencesiz(sa¤l›k güvencesi olmayan) ve düflük ücrette(ayl›k 400500 Lira) geçici ö¤retmen al›m› yapmaktad›r. Bu konuda oluflturulan Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platfor-

AKP hükümeti her fleyi paraya çevirip kar sa¤lamaya çal›fl›yor. Bu kez gözünü okul arsalar›m›za dikmifl durumda. ‹lk örnek Beyo¤lu Endüstri Meslek Lisesi oldu, okula bu sene yeni ö¤renci kayd› yap›lmad›. ‹stanbul Valisi M. Güler "E¤itim ve ö¤retimin sürdü¤ü, tarihi eser niteli¤indeki okullar kesinlikle kapsam d›fl›ndad›r" demiflti; ancak sat›fl› söz konusu olan okullar›n ço¤unlu¤unu tarihi okullar oluflturmakta ve bu okullarda e¤itime devam edilmektedir. AKP’nin okullar› satma konusundaki ›srar›na bir örnek de Emirgan Körler Okulu’dur. Okulda e¤itim devam ederken, ö¤renciler belediyenin yeri oldu¤u ve

mu güvencesiz çal›flma koflullar›na karfl› mücadelesini sürdürüyor.

Dikkat lisede dayak var! Liselerde dayak vakalar› art›yor. Buna son örnek ise okullar›n kapand›¤› gün yafland›. Kayseri Develi Necmiye Sa¤l›k Meslek Lisesi ö¤rencilerinden baz›lar› okulun son haftas›nda rapor

ald›klar› gerekçesiyle okul müdüründen s›ra daya¤› yediler. Olay bas›nda yer buldu; ama müdür hala görevi bafl›nda. Ayn› olay ve benzerlerini kendi liselerimizde de yafl›yoruz. Giyim tarz›m›z veya davran›fllar›m›z gibi bahanelerle hakarete u¤ruyor, fliddete maruz kalabiliyoruz. fiiddet uygulayanlar›n hiçbir ceza almamas› ise bunu meflrulaflt›r›yor. Biliyoruz ki, AKP kendisine karfl› biriken öfkenin birbirimizde patlamas› için fliddeti üstten elefltirmek d›fl›nda hiçbir fley yapm›yor, hatta destekliyor.

sürenin doldu¤u gerekçesiyle okullar›ndan ç›kart›lmak istenmiflti. Yine ayn› flekilde sat›lmas› planlanan okullar›n aras›nda tarihi Çaml›ca K›z Lisesi (arsa de¤eri yaklafl›k 320 milyon dolar) gibi liseler yer al›yor. Okullar›m›z›n sat›lmas› e¤itimde özellefltirme politikalar›n›n bir k›sm›d›r. Ö¤rencilerin nerede ve nas›l okuyaca¤› AKP’lilerin umurunda bile de¤ildir. Tek düflündükleri de¤erli yerlerde bulunan okullar›m›z›n yerine yüksek karlar elde edilebilecek yeni iflyerleri, plazalar, özel okullar yapmak ve bizi yaflam alanlar›m›zdan uzaklaflt›r›p, mevcut sistemin d›fl›na itmektir.

www.gencumut.org

GENC UMUT FORMA 2 ON Magenta Yellow Black Cyan

“Sa¤l›kl› bir yaflam için spor vazgeçilmezdir” denir. Sadece fiziksel geliflim ya da vücudun daha dirençli olmas› için de¤il kiflinin sosyal ve zihinsel geliflimi içinde düzenli spor yapman›n gereklili¤i bilimsel olarak kan›tlanm›flt›r. Fakat ülkemizde düzenli spor yapmak neredeyse imkâns›zd›r. Ne oturdu¤umuz mahallede bir spor salonu vard›r ne de okullar›m›zda bu tür olanaklar bulunmaktad›r. Hâlbuki; lise y›llar› insan›n bedensel gelifliminin en yo¤un yafland›¤› dönemdir. Buna ra¤men sporla yaflamlar›m›z aras›nda kurabildi¤imiz iliflki neredeyse s›f›rd›r. Asl›nda sporun önemini en az bizim kadar “sayg›de¤er” devlet “büyüklerimizde” fark›ndad›rlar. Hatta o kadar fark›ndad›rlar ki birkaç seneye kadar lise e¤itiminin tüm y›llar›nda zorunlu ders olan beden e¤itimini birinci s›n›flar haricinde seçmeli ders haline getirdiler. Ne de olsa ÖSS s›nav›nda benden e¤itiminden soru ç›km›yor. Asl›nda yaz›m›z›n tamda bu yerinde birçok arkadafl›m›z “ya gerçekten beden e¤itimi dersi de hiçbir fleye yaram›yor” diyecektir. Asl›nda bu yorumu yapanlar çok hakl›. Çünkü ülkemizde beden e¤itimi dersinin sporla pek alakas› yok. Hani derler ya; “her fleye benzettim de ona benzetemedim” Bizimkide öyle her fleye benziyor ama spora benzemiyor. Beden e¤itimi mi, acemi birli¤i mi? Hiçbirimiz askerlik yapmad›k ama flöyle gözlerimizi birkaç saniye kapat›p düflündü¤ümüzde bizim beden e¤itimi dersleriyle asker e¤itiminin nas›l benzedi¤ini hemen fark ederiz. Arada ki bu benzerlik tesadüfî de¤ildir. Türkiye’de beden e¤itimi dersi 1980 askeri rejiminin belirledi¤i içerikle yap›lmaktad›r. Darbeciler o dönem gençli¤in tek tiplefltirilmesi, komutlara göre yönlendirilmesi için dersin içeri¤ini tamamen de¤ifltirmifltir. Darbecilerden sonra gelen hükümetlerde bu içeri¤i o

3


Memleket TEK-EL oldu Ne yan gelip yatt›lar, ne yetim hakk› yediler, ne de iflgalciler: Tekel iflçileri onurlu direniflleriyle tarih yazmaya devam ediyorlar Y›llar sonra bir ses duyduk, fabrikalardan yükselmeye bafllay›p Ankara’n›n düz, so¤uk sokaklar›na yay›lan. Türkiye’nin dört bir yan›ndan toplan›p ‘ifl, ekmek’ diye inletmeye gelmifllerdi Apdi ‹pekçi Park›n›. Özellefltirilen fabrikalar›na sahip ç›k›yorlard›, onlar› iflsiz, güvencesiz b›rakanlardan hesap sormak istiyorlard›. Onlar› bu hale sokanlar›n gazl› joplu karfl›lamas›na flafl›rm›fl görünseler de, 2 aya kadar uzayacak olan direnifllerinin kararl›l›¤›n›n sinyallerini vermifllerdi. Dile kolay 2 ay, so¤ukta, ya¤murda, çamurda ve ailelerinden çok uzakta direnen Tekel ‹flçileri. ‹lk günlerde sendikalar›n›n önünde kararl› bir halde bekliyorlard› haklar› için. Daha sonra brandalar çekildi, hakk›m›z› alana kadar buraday›z denildi. Valili¤inin soka¤› iflgal ediyorsunuz, çevreyi rahats›z ediyorsunuz sözlerine cevaplar› aç›kt›: ‹fl, ekmek yoksa sizinle uzlaflma da yok! Yak›nda dönerler evlerine diyenleri yan›ltt›kça Ankara halk›n›n da inanc› artm›flt› onlara. AKP’nin politikalar›yla gittikçe yoksullaflan yoksullar mahallerinden, üniversiteliler kampuslar›ndan, liseliler okullar›ndan destek vermeye geliyordu. Art›k direnifl sadece tekel iflçilerinin de¤il bütün yoksullar›n, emekçilerin dire-

TEKEL iflçileri ile dayan›flmak için sendika a lar, demoktatik sendikalar, kitle örgütleri ‘ flubatt günü genel greve gitti. Güvenceli ifl talebiyle örg g ütlenen grev halk talebine dönüfltü. örgütlenen

nifliydi, Ankara’n›n direnifliydi, Türkiye’nin direnifliydi. AKP’nin özellefltirdi¤i bir fabrikan›n güvencesiz b›rak›lacak iflçileriydi onlar. Belki de ülke genelinde yap›lan eme¤e yönelik sald›r›n›n en görünür k›sm›yd›lar. Tayyip Erdo¤an’›n ‘Zaten 2 senedir çal›flmad›klar› halde para veriyoruz, kusura bakmas›nlar ben tüyü bitmemifl yetimin hakk›n› kimseye yedirmem’ diyerek suçlad›¤› iflçilerdi. Peki, Tekel iflçileri haklar›n› aramaya geldikleri için mi suçlulard›? Fabrikalar›, hastaneleri, okullar› satanlara dur de-

dikleri için mi suçlulard›?

Tayyip'i s›n›fta b›rakt›k Liseli Genç Umut olarak okullar›n kapand›¤› 22 Ocak günü ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir'de yapt›¤›m›z eylemlerle Ampul Tayyip'e karnesini yollad›k. ‹stanbul'da Galatasaray Lisesi önünde buluflan liseliler Türkçe (anan› da al git), Matematik (iflçi problemleri), Hayat Bilgisi (3 çocuk) gibi derslerden bol s›f›rl› bir karne gönderdiler. Ankara'da ise Tayyip'in e¤itimi paral›laflt›rma ve gericilefltirme uygulamalar›na 5 verirken insanl›k, iflçi haklar› ve bilimsel e¤itim konular›nda "s›f›r" alarak s›n›fta b›rakt›lar. Tayyip'i s›n›fta b›rakan ‹zmir Genç Umut "Paral› e¤itimi, gericili¤i, krizi, AKP'yi Reddet Özgürlefl" diyerek Tayyip'e karnesini yollad›lar.

Tarih, sayfalar›na en özenli flekilde yazacak onlar›. Onuruna, eme¤ine, fabrikas›na sahip ç›kan Tekel iflçilerine hak ettikleri yeri ay›racak. Sadece kazan›m elde edip etmemeleri konuflulmayacak. Haklar› için Samsun’dan, Adana’dan, Bitlis’den gelip ‘ölmek var dönmek yok’ diyerek aylarca direnen, açl›k grevini göze alan, bir ülkenin sahip ç›kt›¤› iflçiler olarak kayda geçecekler.

Hayallerimizi elimizden ald›lar

Tekel iflçileriyle birlikte AMPUL’ü patlaca¤›z Ankara Liseli Genç Umut, Tekel iflçilerinin iflsizli¤e, güvencesizlefltirmeye, iflten ç›karmalara karfl› Ankara sokaklar›nda sürdürdü¤ü direniflte hak mücadelesinin yan›nda yer al›yor. 19 Ocak günü Tekel iflçileriyle dayan›flma mitingine Genç Umut "Tekel direnifli sürüyor. Liseliler, iflçiler AMPÜLÜ patlatmaya geliyor." pankartlar›yla kat›ld›. Eylemde s›k s›k "Ampul Tayyip" slogan› at›ld›. Liseliler okullar›nda yürüttükleri demokratik lise mücadelesini ve Tekel iflçilerinin eylemlerini güvencesizli¤e karfl› güvenceli bir gelecek için birlefltirilmesi gerekti¤ini söylediler.

GENC UMUT FORMA 2 ARKA Magenta Yellow Black Cyan

TEKEL’de direnen bir iflçinin k›z› Asl›han ile direnifl sürecinde neler yaflad›¤›n› ve gelece¤e dair beklentilerini konufltuk GU: Baban›n ifl durumunu ö¤renince neler hissettin? Asl›han: Öncelikle babam ilk haberi verdi¤i zaman okulumu arkadafllar›m› ve gelece¤imizi düflündüm. 6 sene önce Trabzon'daki Tekel kapan›nca benim için büyük bir y›k›m olmufltu. Babam bize bu haberi verdikten sonra yine ayn› fleyleri yaflayaca¤›z diye çok üzüldük. GU: Tekel iflçilerinin bafllatt›¤› grev hakk›nda ne düflünüyorsun? Asl›han: Bu grevin bu kadar uzun soluklu olaca¤›n› düflünmüyorduk. Babam evden ç›karken ‘Ölmek var, dönmek yok!’ diyerek gitti. Biz 3 k›z kardefliz ve okumak istiyoruz ama baflbakan›n bize verdi¤i bu haklarla okumam›z çok zor. Babalar›m›z orada so¤ukta aç susuz dururken, biz burada yemek yiyemiyoruz. Babama bir gün arkadafllar›n›n telefonundan ulaflt›k, ondan sonrada onlara gaz s›k›ld›, po-

4

www.gencumut.org

lisin kötü muamelesine u¤rad›lar. GU: Baflbakan›n Tekel iflçilerine karfl› tutumuna karfl› ne düflünüyorsun? Asl›han: Bu direnifli desteklemeyenler, tekel iflçilerinin oraya haklar›n› de¤il de, maafllar›n› yükseltmeye çal›flt›klar›n› zannediyorlar. Onlar kazan›lm›fl olan haklar›n›n ellerinden al›nmas›na tepki gösteriyor. Tütün denklerini kald›rmaktan bellerinden ve boyunlar›ndan oldular, yan gelip yatt›lar m› yani? GU: Lisede okurken karfl›laflt›¤›n sorunlar neler? Asl›han: Dershaneye veya okul kurslar›na gitmezsek baflar› sa¤layam›yoruz ve bu da yine maddiyata bak›yor. Okulda her gün para istiyorlar, yok kömür paras›, yok ka¤›t paras›. Her

fleye zam yaparken neden bizleri düflünmüyorlar. Sesimizin duyulmas›n› istiyoruz. GU: Direniflin bundan sonra senin aç›ndan nas›l devam edecek? Asl›han: fiu anda Ankara’dan gelecek olan habere odaklanm›fl durumday›z. Oradan gelecek habere göre ya kazand›¤›m›z için sevinece¤iz ya da gidebilecek herkesle Ankara’ya direnifle kat›laca¤›z. GU: Gelece¤e dair beklentilerin neler? Asl›han: Art›k bu iflsizli¤e bir çare bulunsun, kimse bir parça ekme¤e muhtaç olmas›n. Okumay› bu kadar maddi anlamda zorlaflt›rmas›nlar, herkes ulaflabilsin. Herkesin hayalleri var ve bunlar› elimizden almaya haklar› yok.

Atlaya atlaya kazand›k Kadir Topbafl liselilerin ve halk›n kulland›¤› her fleyi kendi mal› gibi satmaya devam ediyor. Her gün liselerimize gitmek için kulland›¤›m›z metrobüslere “maliyeti karfl›lam›yor” diyerek %33 oran›nda zam yapt›. Liseliler günlerce turnikelerden atlayarak, çeflitli eylemler yaparak zamlara isyan etti. Yap›lan her eylem halk›n yo¤un deste¤iyle karfl›laflt›. Halk›n tepkisi ve eylemler sonucunda mahkeme zamm› durdurma karar› ald›. Topbafl’›n tüm itirazlar›na ra¤men zamlar geri çekilmifl oldu. fiimdi ise karar› tüm liseli arkadafllar›m›zla uygulataca¤›z.

Gelece¤imizin kararmamas› geçmiflimizin ayd›nlat›lmas›nda gizlidir asl›nda. Geçmiflimizi ö¤renmek, neler yafland›¤›n› tam olarak bilmek bize ancak ilerisini gösteren bir fleyle olabilir. O zaman basit düflünelim; mesela tarih derslerine ne gözle bakt›¤›m›z› sorgulayal›m ne dersiniz? Bir farkl›l›¤› yoktur galiba ço¤umuz için. Hatta kimisinin s›k›nt›dan en çok patlad›¤› derstir tarih. Hocam›z›n kendini kapt›r›p “Biiiiiz onlar›n yedi ceddini…” diyerek anlatt›¤› savafl, bilmem kaç y›l öncesinde herhangi bir bölgede yaflayan kavimlerin birbirleriyle iliflkisi o anda en son merak edece¤imiz fleydir asl›nda. Masal gibi gelir tüm bunlar bize. Uyutur… Bunlar önemsiz de¤ildir hatta elbette ki belirli noktalardan gereklidir ama e¤er tarih diyorsak ve tarih bilmeden kültürümüzün bir parças›ndan öylesine uzak kal›yorsak bizim bunlar›n d›fl›nda bir fleylere daha ihtiyac›m›z var demektir. Örne¤in, “Susurluk Olay›” n›n ne oldu¤unu, Irak savafl›nda niçin ABD’nin yan›nda tav›r ald›¤›m›z›, adlar›n› ara s›ra duydu¤umuz ve “faili meçhul” diye an›lan onca ayd›n›n, sanatç›n›n, gazete-

cinin niçin öldürüldü¤ünü, bu co¤rafyada yüz binlerce y›l önce kimin yaflad›¤›n› bilmenin önemli oldu¤u kadar bu topraklarda daha birkaç on y›l önce toplu katliam sonucu evsiz, yurtsuz b›rak›lan, tüm yak›nlar›n›n canlar›na k›y›ld›¤› insanlar›nda yaflad›klar›n› bilmeye ihtiya-

c›m›z var. Hatta gelece¤in ayd›nl›¤›ndan söz etmek için öncelikle bunlar›n kafalar›m›z›n ayd›nl›k bölümlerinde olmas› gerekiyor. Oysa flimdi yap›lan nedir? Özellikle son zamanlarda MEB’de iyice kadrolaflan AKP tüm tarihimizi ‹slam’dan var etmeye çal›fl›yor. Tarih ki-

tab›n›n sayfalar›n›n aras›na kendi “Türk‹slam” sentezini Osmanl› tarihini anlat›yorum diyerek s›k›flt›r›yor. Gericili¤i görev edinenler, gelece¤imize yön verecek tarihi nas›l ilerici verebilir ki? Bunca sat›rdan sonra flunu da yazmak laz›m: Yak›n Tarih de ders olarak ö¤rencilere gösteriliyor. Bu ders konulal› iki y›l oldu fakat henüz bu dersin bir kitab› yok. MEB bu ders için bir kitaba gerek görmemifl! Keflke bunu bir geliflme olarak görebilsek ama de¤il. Çünkü karfl›m›zdakiler düflüncelerini ak›tacaklar› baflka bir kanal aram›fllar kendine. AKP, Türk-‹slam tarihini destanlaflt›r›rken, bir yandan da yak›n tarihi ö¤retti¤ini iddia edip onu da Osmanl› Tarihi kitaplar› içinde s›n›rlamaya çal›fl›yor. Bunu da sadece son s›n›f sözel bölümlere gösteriyor. Yak›n Tarih say›sal ve eflit a¤›rl›k bölümü ö¤rencileri için ise seçmeli ders. Hepimiz biliyoruz ki seçmeli derslerin ço¤unu biz seçmeyiz, okul belirler. Ad›n›n seçmeli olmas› da do¤ru de¤ildir. “Seçilmifl” tir çünkü. Ama gelece¤i nas›l kuraca¤›m›z› biz seçece¤iz. Bu bizim seçene¤imiz ve o “tarih yak›n” ...

Yak›n tarih dersi 1: AMPUL ÖZAL Günümüzdeki geliflmeleri takip edebilmek, geçmifle ›fl›k tutabilmek için bu köflemizi yak›n tarihte gerçekleflen olaylara ve çarp›c› kiflilere ay›rd›k Son zamanlarda gazete ve televizyonlarda bir benzerlikten bahsediliyor dikkatinizi çekti mi? Turgut Özal - Tayyip benzerli¤i. Asl›nda öyle hakl› bir yak›flt›rma ki … Biraz üzerinde dural›m öyleyse bu söylemin. Tayyip’ i bilmeyen yok peki kim bu Özal? Bu muhterem insan›n ülkeye ve ekonomimize katk›lar› kendi dönemini aflan sonuçlar do¤urmufltur. Süleyman Demirel’ in bir dönem dan›flmanl›¤›n› yapm›fl, 73 y›l›nda da Dünya Bankas› Sanayi Dairesinde de dan›flman olarak çal›flm›flt›r. Devlet Planlama Teflkilat›’nda çal›flt›¤› y›llarda yolsuzluk iddialar› ve gerici e¤ilimleri nedeniyle “takunyal›lar” deniliyordu Özal’›n bafl›n› çekti¤i gruba. Hem DPT müsteflarl›¤› hem de Baflbakan müsteflarl›¤› yap-

m›fl tek insand›r kendisi. Ve gelelim bu ülkeye ak›tt›¤› zehrin kayna¤›na: 24 Ocak Kararlar›… Bu kararlar k›sacas› flu demektir: IMF politikalar›na ba¤l› kalmadan hareket edememek, topraklar›m›zdan yüzlerce fabrikadan, iflyerlerine kadar hepsinin birer birer sat›lmas›, hayali ihracatlar, banka hortumlamalar› özetle bir sürü felaketin bafllang›ç koflulu… Bu kararlarla birlikte diyebiliriz ki, yap›lan özellefltirmeler art›k normal ve olmas› gereken bir fley haline getirilmifltir. Ama bütçe a盤›n› kapatmak için yap›ld›¤› söylenen özellefltirmeler sonucunda görülmüfltür ki bu söylem tam anlam›yla bir ikiyüzlülüktür, yalanc›l›kt›r. Çünkü 86’dan bu yana özellefltirme gelir ve giderleri in-

celendi¤inde karfl›m›za ç›kan rakamlar›n kafa kafaya oldu¤u görülür. Fakat Özal’›n yapt›klar› bununla s›n›rl› de¤ildir. Kendisi ABD’nin adam›d›r ve bunu aç›kça da “Türkiye’ yi küçük Amerika yapaca¤›z” diyerek ortaya koymufltur. ‹flçi düflman›d›r, yap›lan özellefltirmeler iflçilerin birçok yerde iflsiz kalmas› ya da ifl güvencesini kaybetmesine yol açm›flt›r, onun döneminde zenginle fakir aras›nda uçurumlar oluflmufl, toplum yozlaflm›fl, özellefltirmelere bafllanmas›n›n yan› s›ra e¤itimin de paral› hale getirilmesinin temelleri at›lm›flt›r. Ülkeyi tarikat ve cemaat yap›lanmas›na uygun hale getirmeye çabalam›flt›r. Tayyip ne yap›yor? Topraklar›m›z› sat›yor, özellefltirmelere h›z veriyor, halk› aç iflçileri iflsiz b›rak›yor, köleli¤e mahkûm etmeye u¤rafl›yor. Cemaat kadrosuyla gericilik a¤›n› örüyor. E¤itimi paras› olmayan okumas›n noktas›na getiriyor. Benzerlik kuranlar galiba haks›z de¤iller sanki. Sizce?

Turgut Özal’dan ÖZLÜ SÖZLER *Benim memurum iflini bilir. *Fifty fifty kardeflim. *Irak Savafl›na Amerikal›lar›n yan›nda girersekk bir koyar üç al›r›z. *Anayasay› bir kere delmekle bir fley olmaz. *Bir kaset koy da havam›z› bu ulal›m Semrac›¤›m. *Ben zenginleri severim. *Demiryollar› moskof iflidir. *Sen onu git küçük Turgutt'a anlat. (Erdal ‹nönü'ye cevap verirken. Torununu(!) kastederek)

www.gencumut.org

17


Pazar›n› geniflletmek için binbir rezillik yapan GSM flirketlerinden Turkcell gençli¤e önerdi¤i “100 fleyle” gençleri adeta maymuna çevirmekten çekinmiyor Bu günlerde herkes gençli¤e takm›fl durumda. Özellikle reklamlarda sürekli “genç olmak” temas› kullan›l›yor. “Haydi gençlik bunu yap!”, “Gençsin sen az›c›k z›pla dans et!”, “Gençlere tarife!” diye uzayan giden sloganlar hepimizin dikkatini çekmifltir. Biliyoruz ki birçok büyük flirket gençli¤i “yem” olarak görüyor; ama bu konuda en istikrarl› duruflu GSM operatörü Turkcell gösteriyor. “Gnctrkcll” ile bafllayan basit bir tarife bugün “Gençli¤in Gücü” slogan›yla tam 1 milyon genci etraf›nda toplad›. Turkcell’in açgözlü reklamc›lar› bunla da durmad›, gençli¤e yapacaklar›n› buyurmaya bafllad›: Gençken Yap›lacak 100 fiey! Gençlere haz›rlad›klar› 100 ç›lg›n (!) hareketin bulundu¤u listeyi yapmalar›n› söyleyerek, hediyeler vaat etti. Bu basit bir kampanya de¤il. Bir yaflam biçiminin süslenip püslenerek bizlere dayat›lmas›, gençlerin adeta “maymuna” çevrilip, hareketleri ile toplumdan uzaklaflt›r›lmas›, “özgürlük” kavram›n›n içinin boflalt›lmas› ve kabul ettirilmesi, tüketim kültürünün al›flkanl›k haline getirilmesi, düflünmenin yerini “kafana göre tak›l”›n almas›. Turkcell’in “buyurdu¤u” 100 fleyden birkaç örnek vermek bunu daha da somutlaflt›racakt›r. Örne¤in; garson hesab› getirdi¤inde arkadafl›nla hesab›na el k›zartmaca oyna.

Garsonu hakem yap (madde 1) ve bir ma¤azan›n deneme kabininde evden getirdi¤in k›yafetleri dene, görevlinin fikrini sor (madde 4) gibi çal›flanlar› afla¤›lay›c›, küçük düflürücü maddeler bulunuyor. Bunlar›n video ile internette yay›nlanmas› ise cabas›. Ya da yolda gördü¤ün insanlara “Saç›n›z peruk galiba ama çok yak›flm›fl” de (madde 44), Elinde hesap makinesiyle asansöre bin, her binene kilosunu sor, hesap yap, binen birisine “Kusura bakmay›n 5 kilo fazla olduk, binemezsiniz” de, asansörden indir (madde 51) gibi çevredeki insanlar› rahats›z edici maddeler de var. Gençken ne yapmak gerek? Genç olmak hareketli, renkli, yarat›c› ve üretici olmakt›r. Bunu yaparken geneli düflünerek hareket etmektir. Beraber olabilmektir. Dayat›lan› kabul etmemek, düflünmek ve sorgulayabilmek hatta çözüm üretebilmektir. Paylafl›mc› olmakt›r. Özgürlü¤ü, eflitli¤i savunmakt›r. Turkcell’in “çekim gücü” ise bunlar›n hiçbirini kapsam›yor. Gençken e¤er bir fley yap›lacak ve insan yapt›¤› fleyden dolay› mutlu olacaksa, buyurun size gençken yap›lacak yüz fleyden bir kaç›: *Ulafl›m zamlar›na karfl› arkadafllar›n› ikna et, hep beraber çevredekilerle birlikte turnikelerden atlayarak paras›z ulafl›m hakk›n›z› kullan›n.

*Okulda toplanan kay›t, spor, fotokopi vb. paralar› ödeme ve ödetme. ‹steyen olursa “Çek kabul eder misiniz?” veya “Kaç taksit yap›yorsunuz?” diyerek dalga geç, isteyeni teflhir et. *Arkadafllar›nla okuldaki kameralar›n karfl›s›na geçip “Müdür/müdüre sen de odana kamerana koy, biz de seni izleyelim” diye pankart aç. *Teneffüs aras›nda sana maç yapmak için top verilmiyorsa inad›na gazoz kapa¤›yla maç yap.

Medya faresi ACUN Gençler aras›nda yap›lan bir ankette, gençlerin Rahmi Koç ve Polat Alemdar’la birlikte en çok Acun Il›cal›’y› örnek ald›klar› ortaya ç›kt›. Do¤ru ya da yanl›fl; ama bugün büyük bir “medya kral›” olarak bilinen “k›sacas›” Acun’un sadece biz gençlerin de¤il, ülkemizin büyük bir bölümünü etkiledi¤i bir gerçek. Biraz haf›zas›n›

16

www.gencumut.org

zorlayan bu adam› ilk olarak ülkeleri gezdi¤i “Acun Firarda” program›yla hat›rlar. Acun firarda iken hayat›m›za fark›nda olmad›¤›m›z bir fleyi soktu: Amerikan “flov dünyas›n›”… Yani insanlar›n televizyonun bafl›nda kafa yormadan “e¤lendiklerini sand›klar›” ama olabildi¤ine uyufltuklar› bir dizi flovu “Türk kültürüne” göre uyarlanmas›n›... Hiçbirimiz de yabanc› de¤iliz “Dokun Bana”, “Fear Factor”, “Survivor” ve son olarak “Var M›s›n Yok Musun?” ile “Yetenek Sizsiniz Türkiye”ye. ‹lk zamlarda çizdi¤i alçakgönüllü kiflilik yerini medya patronlu¤una hatta vergi rekortmenli¤ine b›rak›nca Acun’un mütevazili¤i de “firar etti”. Ee kolay de¤il milyonlarca insan› kutular›n içindekilere kilitlemek. Surat›n-

da zoraki bir gülümseme ile özellikle “dramatik” yaflam hikâyesi olan insanlar› seçerek, Amerikan versiyonu en fazla yar›m saat süren bir yar›flmay› (Var m›s›n Yok musun?) iki üç saat uzatacak ve reyting rekorlar› k›rmay› bilecek kadar –kendi deyimiyle- “televizyonculu¤un bilim adam›” idi. Kendisine oyun gibi gelen ifli, kafalar›m›z›n içini boflaltmaya, cilal› bir yaflam tarz› sunmaya bafllad› bile. E¤lencenin en yoz hali o ve onun gibilerle birlikte televizyonun içinden hayat›m›za s›zmaya bafllad› bile. Biraz daha zorlayal›m m› haf›zam›z›? BBG, Gelinim Olur Musun, Yemekteyiz, Popstar… Acungillerin formülü haz›r: Basit, düflünmeye gerek kalmayan, üretici de¤il tüketici bir e¤lence anlay›fl›na “var m›s›n yok musun?” Hamdi Bey’e sorman›za gerek yok biz de cevap haz›r: “Yokuz!”

*Kantin/yemekhane fiyatlar› yüksekse kantini boykot et. *Müdürün veya ö¤retmenin seni veya arkadafllar›n› afla¤›lamas›na veya dövmesine izin verme. E¤er bafl edemiyorsan ba¤›ra ça¤›ra sevdi¤in bir flark›y› söyle. ‹nsanlar› senle söylemeye ikna et. *Tek tip k›yafet giyme. Örne¤in kravat›n› takma, renkli ayakkab› giy. *Okulda hiçbir etkinlik yap›lm›yorsa birkaç yetenekli arkadafl›nla okulun ortas›nda teneffüste müzik yap, tiyatro yap.

( ) AMPUL’EA M P U LDERLER

Baflbakan›n rahats›zl›¤› büyüyor. Bursa’da yap›lan AKP karfl›t› bir eylemde “Ampul Tayyip” slogan› att›¤› gerekçesiyle Genç Umutçu arkadafllar›m›za dava aç›lm›fl ve bir arkadafl›m›z 3 ay 26 gün kamu hizmeti cezas› alm›flt›. fiimdi 3 Genç Umutçu arkadafl›m›za daha ayn› gerekçeyle dava aç›ld›. Savc›n›n yeni dava ile ilgili suçlama gerekçesi ise çok trajikomik: Google’dan bak›ld›¤› zaman, ampul hakaret anlam›na gelmektedir’. Bu baflbakan›n partisinin sembolü de¤il mi ki hakaret olarak alg›l›yor? Anlafl›lan Tayyip Erdo¤an’›n yaras› var ki gocunuyor. Her geçen gün g›rtlaklad›¤› bu halk›n tepkisine ise hiç tahammülü yok. Kendisine ve partisine yöneltilen en ufak tepkide sald›rganlafl›yor. Ona göre, e¤itim paras›z olsun diyen ö¤renciler üç befl çapulcu oluyor, ürünlerimiz para etmiyor diyen köylü aç gözlü oluyor, fabrikam› satamazs›n diyen tekel iflçisi yetim hakk› yiyor. Kendi lisemizde müflteri gibi görülürken, fotokopi paras›, karne giderleri, spor paras›, kay›t paras› gibi birçok bahaneyle bizleri soymaya çal›fl›rken, k›l›k k›yafetimizden kurdu¤umuz iliflkilere kadar gericileflen idareler taraf›ndan denetlenirken “Bir tanesin Tayyip Erdo¤an” diyecek de¤ildik ya. Ona karfl› sözümüz gayet aç›k. “Ampul Tayyip” diyoruz çünkü: 1)Ampul Tayyip ve partisi AKP e¤i-

‹stanbul'da Genç Umut Ampule 'Ampul' Dedi ‹stanbul'un farkl› mahalle ve liselerinden ç›k›p Taksim' de bir araya gelen liseliler 'Liseliler, ‹flçiler, Yoksullar Hayk›r›yor Ampul Tayyip' yaz›l› pankartla birlikte Galatasaray Meydan›na geldiler. Tiyatro gösterisi ve yere ampul flekli oluflturulmas›ndan sonra oluflturulan ampulün içinde bas›n aç›klamas› okundu. Bas›n aç›klamas›n› okuyan liseliler Ampul Tayyip ve partisi AKP' nin ö¤rencilere davalar açarak kendi ampullüklerini kapatamayacaklar›n› çünkü gün geçtikçe daha da fazla bir flekilde ampullük yapt›¤›n› belirttiler. Liseliler kendilerine aç›lan davalar karfl›s›nda y›lmayacaklar›n› ve ne olursa olsun ampule ‘ampul’ demekten vazgeçmeyeceklerini belirttiler.

tim i gün geçtikçe paral› hale getiriyor. Okullar› kay›t paras›, okul aidat›, katk› pay› gibi uygulamalar›yla ticarethaneye çeviriyor. 2) Ampul Tayyip ve partisi AKP e¤itimi gericilefltiriyor. Evrimi evcillefltiriyor felsefenin içini boflalt›yor, gerici kadrolar›n›-yandafllar›n›- okullara yerlefltiriyor, e¤itim müfredat›n›

kendi ihtiyaçlar›na göre yeniden düzenliyor. 3) Ampul Tayyip ve partisi AKP gelece¤imizi çal›yor. Paras› olan›n dershaneye gidip üniversiteye girebildi¤i, paras› olmayan›n ise okumas›n›n hayal oldu¤u bir sistem yarat›yor. 4) Ampul Tayyip ve partisi AKP hakk›n› arayanlara sald›r›yor. Günlerdir direnen tekel iflçisine, itfaiye iflçisine -bize okumam›z için flart kofltuklar› paray› kazananlara-

Nimet Çubukçu, pek muhterem Milli E¤itim Bakan›m›z. ‹craatlar›ndan çok k›yafetleri ve p›rlantalar›yla gündem olan Çubukçu’nun AKP’nin vitrin bakan› olmak d›fl›nda bir vasf›n›n oldu¤unu söylemek imkâns›z. Ampul Tayyip’in efli Emine Erdo¤an’›n yak›n arkadafl› olan Çubukçu’nun kariyer basamaklar›n› h›zla t›rmanmas›n› bu arkadafll›kta aramak yan›lt›c› olmayacakt›r. Nimet Çubukçu’nun en büyük baflar›s›, AKP’nin e¤itimi paral›laflt›rmak ve gericilefltirmek için ç›kard›¤› her projeyi hayata geçirmek ad›na gösterdi¤i üstün çabad›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›ndan önce, Kad›n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl›¤› görevini yapan Çubukçu s›k s›k gaflar› ve ak›l d›fl› uygulamalar›yla gündeme gelmiflti. AKP’ye “nimet” bize eziyet olan Çubukçunun öne ç›kan icraatlar› k›saca flöyledir. Seçim gezisi s›ras›nda Erdo¤an’›n Çubukçu’ ya, “aya¤a kalk, kendini tan›t, sorular› yan›tla" diyerek talimatlar verdi¤i kameralara tak›ld›. Kad›n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl›¤› görevi s›ras›nda iflkenceden sonra, yuvalardaki fliddet olaylar›na çö-

gaz, cop ve tazyikli suyu reva görüyor. 5) Ampul Tayyip ve partisi AKP hayat› zamlarla çekilmez hale getiriyor. 2010 y›l›na bile yeni zamlarla giren AKP zama doymuyor, elektri¤e, do¤algaza ve di¤er bir çok fleye zam yapmaya haz›rlan›yor. 6) Ampul Tayyip ve partisi AKP krizi f›rsata çeviriyor. Kriz bahane edilerek anne ve babalar›m›z iflten ç›kart›l›rken, patronlar›n›n cüzdanlar› dolmaya devam ediyor. “Te¤et geçti”, “Sürtünüp geçti” denilen krizi üstümüze y›kmaya çal›fl›yorlar. 7) Ampul Tayyip ve partisi AKP iflbirlikçilik yap›yor. Bir yandan emperyalistlerle anlaflmad›¤›n› iddia ederken bir yandan da onlar›n iste¤i üzerine ülkemizin gençlerini Afganistan’a savaflmak için ABD’ye pazarl›yor. Bu flartlarda bizler Tayyip Erdo¤an’a Ampul Tayyip demeye devam edece¤iz. Türkiye’nin dört bir yan›nda binlerce liseli her platformda Ampul Tayyip diye hayk›racak. Kendisi bilmelidir ki bu ülkenin onurlu liselileri olarak bizler insanca bir yaflam için, herkesin eflit, nitelikli bir e¤itime ulaflabilmesi için, ampule ampul demekten vazgeçmeyecek. Karfl›s›nda hep bizi bulacak ve daha fazla kifliyle, büyüyerek b›kmadan usanmadan, Ampul Tayyip diyece¤iz.

züm olarak muhbirlik sistemi kuraca¤›n› söyledi. (Çocuklar›n daha fazla dayak yiyece¤inin anlafl›lmas›yla bu projeden son anda vazgeçildi.) Yine bu görevinde bakanl›¤›yla ilgili bir sürü düzenleme içeren ve alt›nda da imzas› bulunan ‘Sosyal Güvenlik Yasa Tasar›s›'ndaki kad›nla ilgili bölümü okumad›¤›n› itiraf etti. Devlet taraf›ndan korunma ihtiyac› olan ve korunamayan tek bir kad›n yoktur iddias› kendi arkadafllar›n› bile güldürdü. CHP’lilerin, AKP’li milletvekillerinin imam nikâhl› eflleri var iddias›na "ne yani CHP’ ilerin de metresleri var" diye yan›t verdi. Bir proje kapsam›nda Türkiye’nin çeflitli illerinden Ankara’ya gelen görme engelli ö¤rencilere "Ankara’da nereleri gördünüz?" diye sordu. Ziyaret etti¤i Malatya Sevgi Çocuk Yuvas›’nda kalan 5 yafl›ndaki Ümran'a sordu¤u “ben kimim?” sorusu, hepimizin içini rahatlatm›flt›. Ümran’›n cevab› Nimet Çubukkrakerdi.

www.gencumut.org

GENC UMUT FORMA 3 ON Magenta Yellow Black Cyan

Turkcell’in “çekim gücü”

“Ampul Tayyip” dedik diye bize dava açm›fllar. Paras›z e¤itim diyen ö¤renciye üç befl çapulcu, köylüye aç gözlü, iflçiye yetim hakk› yiyenler diyen bir baflbakana, kusura bakmas›n, liseliler “Ampul” demeye devam edecek...

5


FOTO⁄RAFLARIN D‹L‹NDEN ‹ran'da ö¤rencilerin fiah rejimi döneminde 1953 y›l›nda ABD aleyhin nde yapt›klar› gösterinin bast›r›lmas› s›ras›nda hayat›n› kaybeden üç ö¤renci an›s›na her y›l “Ö¤rencci Günü” ad›yla protesto gösterileri düzenleniyor. Rejim ve sistem muhalifi ö¤rencilere karfl› polis sert kullanmaktan çekinmiyor.

Tekerlek aç›l›m› Güneydo¤u’da tafl atan yüzlerce çocu¤u tutuklayan ve onlarca y›l hapis cezas› veren AKP’nin polisi vee yarg›s›, ald›¤› tepkiler dolay›s›yla durumu yumuflatmaya çal›fl›yor:

Polis barikatlarda kullan›lan lastikleri kendisine getiren çocuklara lastik bafl›na 2 YTL verece¤ini aç›klad›! Kürt aç›l›m›n›n ikkiyüzlülü¤ü en çok çocuklar› vurdu.

GENC UMUT FORMA 3 ARKA Magenta Yellow Black Cyan

Yoksul ülke Haiti'de gerçekleflen depremin ard›ndan ortaya ç›kan foto¤raflar felaketin sonuçlarr›n› gösterdi. Yüz binlerce kifli hayat›n› kaybetti, deprem sonras› onlarca çocuk kaç›r›ld›. Yard›m gelmemesi üzerine halk cesetlerden barikat kurdu. ABD iflgal gücü askerlerini Haiti'ye gönderirken Küba en kalabal›k doktoru ve sa¤l›k ekibini gönderen ülke oldu. A¤r›’n›n Tutak ‹lçesi Adakent köyünde çocuklar köprü bulunmad›¤› için okula giderken her gün so¤uk nehri geçmek zorunda kal›yorlar.

6

www.gencumut.org

Ö¤renci Kolektifleri, KTÜ’ye gelen ‹srail Büyükelçisi’ni “yumurtalarla” karfl›lad›lar. Ö¤rencilerin her biri hakk›nda 3 y›l hapis cezas› istemiyle dava aç›ld›.

AKP’yi

Evrim derdi

gerdi

Dünyaca kabul gören bilimsel bir teori, AKP ise safsatalar› savunuyor. Neden insanl›¤›n geçmiflini ö¤renmekten ve ö¤retmekten bu kadar korkuyorlar? Evrim teorisi Darwin’le birlikte dünya üzerinde yank› yaratm›fl, günümüze kadar da gelifltirilmifl bilimsel bir teoridir. Dünyan›n birçok üniversitesinde evrim araflt›rma bölümleri bulunmaktad›r. Fakat ülkemizde egemenlerin evrim teorisiyle sürekli bir sorunu olmufltur. Türk-‹slam sentezine dayanarak haz›rlanan e¤itim müfredat›nda evrim bir tehdit olarak görülmüfltür. Özellikle AKP iktidar› döneminde evrime sald›r›lar artm›flt›r. Evrim konusunda ak›l d›fl›, bilim d›fl› fikirler bilimsel çal›flmalar gibi ortaya at›lm›flt›r. AKP adeta evrimle savaflmak için devasa bütçeler ay›rm›flt›r. TRT’den evrime sald›rm›fl, BilimTeknik dergisinin Darwin kapa¤›n› sansürlemifl, evrim teorisini e¤itim müfredatlar›ndan ç›kartmaya çal›flm›flt›r. Özellikle e¤itim alan›nda evrime sald›r› daha yo¤undur. En basiti Mersin’de evrim teorisini ö¤rencilerine anlatan ö¤retmenlere soruflturma aç›lm›fl, ceza verilmifltir. Ayr›ca Harun Yahya takma ismiyle Adnan Oktar taraf›ndan yaz›lan bilimsel hiçbir dayana¤› olmayan, içinde son derece ciddi mant›k hatalar› ve yalanlar bulunan kitaplar sokaklarda ücretsiz da¤›t›l›yor. Bu flahs›n imzas›n› tafl›yan Yarat›l›fl Atlaslar› ve sergiler okullara yollan›yor, bütün bunlar ayn› zamanda baflka dillere çevrilerek di¤er ülkelerde de da¤›t›l›yor. Kendisine karfl› bir elefltiri yöneltildi¤inde ise hemen bir mahkeme karar›yla o siteyi engellettirebiliyor. Örne¤in geçti¤imiz aylarda Richard Dawkins'e dava açmas› ve sitesinin mahkeme karar›yla eriflime kapat›lmas› bu durumun en bilinen

örneklerindendir. Bu flahs› da aç›kça AKP koruyor! Peki neden? Çünkü AKP iktidar› gücünü toplumun dini inançlar›n› sömürmekten al›yor. AKP flunu bilmekte, toplum ne kadar gericileflirse, inanç sömürüsü ne kadar artt›r›l›rsa kendi iktidarlar› da o kadar güçlenir. ‹flte bu noktada evrim teorisi toplumun gerici dönüflümü için ciddi bir tehlike oluflturmaktad›r. Egemenler bu nedenle evrim teorisine sald›r›yorlar. ‹nanç sömürüsünün temeli hiçbir fleyi sorgulamadan kabul etmektir. Söz konusu AKP’nin yaratmak istedi¤i toplum olunca insanl›¤›n nas›l geliflti¤ini, tarihsel köklerinin ne oldu¤unu araflt›rmas› dahi b›rak›n fikir özgürlü¤ünü, sanki dine karfl› ifllenmifl bir suç gibi gösterilmektedir. Bu yüzden tüm dünya çap›nda ün yapm›fl profesörlerin çal›flmalar›yla kendini güçlendiren evrim teorisinin ülkemizde bir anda bu kadar tart›fl›l›r olmas›n› AKP’nin ve onlar›n hocalar› olan Fethullahç›lar›n evrime ve bilime yönelik karfl› sald›r›s› oldu¤unu görmeliyiz. Harun Yahya'n›n internette bir çok siteyi kapatt›rma çabas› da, e¤itim müfredat›na yarad›l›fl teorisi gibi bilimle ilgisi olmayan fleyleri koyma çabas›da bundan ötürüdür. Bu nedenle evrimi ve bilimi savunman›n ancak ve ancak AKP’nin ve gericilerin sald›r›lar›na gö¤üs gererek yap›labilece¤inin fark›nda olmak gerekmektedir. AKP toplumsal meflrulu¤unu gericilikten almaya çal›flmaktad›r. Bu nedenle gericili¤e karfl› bilimi savunmak ve evrime sahip ç›kmak adeta bir zorunluluktur.

Namaz k›lmazsan burnuna ne gelir?

Azrail reklam›na “büyük” ceza aç›kland›

TRT AKP’li olursa, Esra Ceyhan ne olur?

Sivas Atatürk Lisesi’nde Tarih ö¤retmeni olan Orhan Paflazade’nin gericilikteki özgüveni bir kad›n ö¤rencinin burnunda patlad›. Olay k›saca flöyle geliflti. 9.s›n›f dersli¤ine giren Paflazade, Eda K.’n›n yan›ndan geçerken birden durarak, “Sen namaz k›lm›yor musun?” diye sordu. Ö¤retmen, ö¤rencinin t›rnaklar›ndaki parlat›c›y› göstererek, “Bunlarla ald›¤›n abdest de kabul edilmez. Zaten sen abdest de almazs›n” dedi. “Alevi misin?” diye soran ö¤retmen, “Evet” yan›t› al›nca s›n›ftan ç›k›p gitti. Eda K. olay›n devam›n› flöyle anlatt›: “Bir arkadafl›mla birlikte tuvalete gittim. Tuvaletin kap›s›ndan ç›k›nca ö¤retmenimizi gördüm. Bana, ‘Burada ne ar›yorsunuz?’ diye ba¤›rd› ve birden yumruk att›. Burnumdan kan gelmeye bafllay›nca eve gittim.” (Din derslerine en az bir t›rna¤›m›za parlat›c› sürerek gidelim bu zihniyeti protesto edelim.)

2008’in nisan ay›nda Hasan Ali Yücel Lisesi Din Bilgisi ö¤retmeni Fatma Yakar’›n 11’inci s›n›f ö¤rencilerine, okulun biyoloji laboratuar›nda sinevizyon arac›l›¤›yla 35 dakikal›k ‘Rabbim geri döndür’ VCD’ sini izletmiflti. Korku filmlerindeki gibi efektlerle süslenen VCD, namaz k›lmayanlar›n Azrail taraf›ndan canlar›n›n al›n›p, zincire ba¤lanarak cehenneme gönderilecekleri konusunu içeriyordu. Ö¤renci velilerinin yapt›¤› flikâyetlerini sürekli geri çeviren Milli E¤itim Bakanl›¤› velilerinin ›srarl› çabas› sonucunda Fatma Yakar’a uyar› cezas› verildi¤ini aç›klad›. Haklar› için bir günlük greve giden ö¤retmenlerin sürgüne gönderildi¤i bu ülkede Azrail reklam› yapan ö¤retmene verilen uyar› cezas› AKP’li bakanl›¤›n›n ne kadar adil oldu¤unu bir kez daha göstermifl oldu. (Arkadafllar siz siz olun bu tür olaylara flikâyette bulunmaktan, bas›na duyurmaktan asla vazgeçmeyin)

Devletin resmi kanal› TRT’deki gericilefltirme operasyonu ak›l almaz boyutlara ulaflt›. AKP iktidar› sayesinde TRT’deki koltuklar› birer birer iflgal eden cemaatçiler izledikleri yay›n politikas›yla topluma düzenli olarak dinci propaganda yapmaktalar. Evrim karfl›t› yay›nlardan, çocuklara dini kurallar› ö¤reten çizgi filmlere kadar genifl bir yelpazede yay›nlar›n› sürdüren TRT’nin en gözde programlar›ndan biri ise hiç flüphesiz ki “Esra Ceyhan ile hayat” olmakta. Y›llard›r kanal kanal gezip içi bofl kad›n programlarlar› yapan Esra Ceyhan, TRT’deki programlar›nda nabza göre flerbet veriyor. Hemen her gün okunan dualar ve mevlitler, flifac›lar, cami ve haç görüntüleri, takt›¤› baflörtüsü toplumunun hücrelerine dinci tohumlar ekiyor. (Arkadafllar ne yap›p edip annelerimizi bu kad›n için, kardefllerimizi TRT’nin çizgi filmleri için uyaral›m.)

www.gencumut.org

15


Paral› e¤itim nas›l m› olur? Bak›n›z:

Müfredat›m›zdan ç›kart›lan, ülkemizde tart›fl›lmas›n›n bile yasakland›¤› “evrim” konusunda merak edilenleri ‹TÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ö¤rencisi Fatma Demir’e sorduk 1.Evrim fikri ne zaman ortaya at›ld› ve kabaca temel savunusu nedir? Evrim deyince akl›m›za ilk gelen tabi ki “biyolojik evrim”dir. Yani yaflayan türlerin daha önce yaflam›fl türlerden do¤al de¤iflim yollar›yla türemifl olmalar›d›r. Evrim fikri ise ilk olarak eski Yunan'da baz› felsefecilerce ortaya at›lm›fl daha sonra da dünyan›n dört bir yan›ndan pek çok düflünür taraf›ndan ele al›nm›flt›r; ancak evrim düflüncesinin sistemli bir biçimde kuramlaflt›r›lmas› evrim sürecini ilk kez kendi içinde tutarl›, genifl, kapsaml› bir bütün olarak ele alan Darwin taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. 2.Evrimin varl›¤›na iliflkin en temel kan›tlar nelerdir, birkaç örnek verebilir misin? Evrimin varl›¤›na iliflkin en temel kan›tlardan biri Darwin’in de üzerinde çal›flma yapt›¤› ve günümüzdeki evrim teorisini ortaya att›¤› ‹spinoz kufllar›d›r. Önceden büyük bir ihtimalle tek bir kara parças› olan Galapagos Adalar›’nda yaflayan bu kufllar adalar›n farkl› co¤rafi özelliklerine ba¤l› olarak farkl› gaga yap›lar› gelifltirmifllerdir. Bunlar›n önce farkl› kufllar oldu¤unu düflünen Darwin dikkatli inceledi¤inde kufllar›n ayn› ancak gaga yap›lar›n›n ve beslenme biçimlerinin farkl› oldu¤unu görmüfltür. Darwin tüm bunlar›n ard›ndan her adan›n farkl› oldu¤u ve ‹spinoz kufllar›n›n geçirdikleri rastlant›sal mutasyonlara ba¤l› olarak gaga yap›lar›ndaki de¤iflimler sonucunda yaflad›klar› adaya daha iyi uyum sa¤layan canl›lar olduklar› sonucuna var›r. Adalarda kufllardaki

14

www.gencumut.org

rastlant›sal de¤iflimlerle farkl› gaga yap›s›nda ispinozlar türemifltir; a n c a k çevresine en iyi uyum sa¤layan ‹spinoz a y a k t a kalm›flt›r. 3.Peki evrimi güncel örneklerle aç›klayabilir misin? Bugün evrime verilebilecek en iyi örnek tüm özelliklerinin kodland›¤› yap›s› olan DNA’lar› sürekli de¤iflip çeflitli flekillerde karfl›m›za ç›kan grip virüsüdür. E¤er hiçbir de¤iflim olmasayd› grip afl›s› olup da halen hasta olmaya devam eden hiç kimse kalmazd›; ancak yap›lan afl›lar sadece birkaç virüs çeflidine karfl›d›r. Bugün bilinen 150'ye yak›n grip virüsü vard›r. Bu say›ya domuz ve kufl gribi virüsleri gibi sürekli yenileri de eklenmektedir. Canl›da olan bu de¤iflimler sonuçta bize ne kadar zarar verse de onlar›n daha iyi hayatta kalmalar›n› sa¤lar. Bu da evrim mekanizmas›n›n do¤al bir sonucudur. 4.Baz› çevreler evrimin insan›n maymundan geldi¤ini savundu¤unu iddia ediyor, bu do¤ru bir iddia m›d›r? Bugün evrimle ilgili söylenen sözlerden en çok yanl›fl olan› da bu maalesef. ‹nsan maymundan gelmifltir diyemeyiz. Maymun ve insan primat ad›

verilen ortak bir atadan türemifllerdir. Bu canl›dan yaklafl›k 7 milyon y›l önce goriller, daha sonraki y›llarda da flempanzeler ve insanlar ayr›lm›fllard›r. O zamanlar insanlar halen bizim gibi de¤illerdi. Önce dik durmay› ve ellerini kullanmay› ö¤rendiler. Gövde ve beyin büyüklüklerinde de zamanla art›fl yafland›. Tüm bunlar çeflitli beceriler kazanmalar›nda büyük rol oynad›. Önceden a¤açlara t›rmanmalar› nedeniyle güçlü ayak parmaklar›na ihtiyaç duyarken örne¤in buna zamanla gerek kalmamas›yla daha zay›f parmaklar edindiler. Buna daha birçok örnek verilebilir. 5.Evrimin dünya ölçe¤indeki kabullenirli¤i nedir? Bu konuyla ilgili yap›lan bir anket var. Evrimin kabullenirlili¤ini Afrika d›fl›ndaki ülkelere göre vermifller. Vahim olan en sonda Türkiye'nin olmas›. Bunda ülkelerin e¤itim sistemleri ve bilime bak›fl aç›lar› en temel nedenler. Örne¤in Fransa’da Harun Yahya kitaplar› okullardan derhal toplat›l›rken bizde bu kitaplar her yerde rahatça da¤›t›l›yor. Belediyeler Harun Yahya ve türevlerine sergi açmalar› için alan sa¤l›yor, okullar ve televizyon kanallar› konuflmaya ça¤›r›yor. Di¤er ülkelerde evrim art›k tart›fl›lmaktan ç›km›fl bilimsel kitaplarda okutulup üniversitelerde araflt›rma yap›lan bir alan halini alm›fl. Evrim mekanizmas› yap›lan her araflt›rmayla ayd›nlat›l›p evrimden yola ç›k›larak da baflka konular anlafl›lmaya bafllanm›fl.

Evrim baba Charles Darwin Darwin, 12 fiubat 1809'da ‹ngiltere'de dünyaya geldi. Babas› ünlü bir doktor olan Darwin, bir süre babas›n›n yan›nda stajyer doktor olarak çal›flt›ktan sonra t›p fakültesine yaz›ld›. Fakat cerrahl›¤a bir türlü ›s›namay›p bofllar ve sonra babas› taraf›ndan din e¤itimi almas› için üniversiteye gönderilir. Ancak din e¤itimi yerine jeoloji ile ilgilenen Darwin do¤a tarihiyle ilgili araflt›rmalar yapmak için gözlem gezileri yapar. 20 y›ll›k çal›flmalar›ndan sonra biyoloji ve do¤a tarihini bafltan afla¤›ya de¤ifltiren kitab› ‘Türlerin Kökeni’ halen daha kabul görmektedir.

DERSHANELER

Liseye ve üniversiteye girebilmenin flart› haline getirilen dershaneler paral› ve niteliksiz e¤itimin en önemli örne¤i. Ne var ki, AKP çözüm üretmek yerine s›nav say›lar›n› artt›r›yor.

ÖZDEB‹R, dershane ücretlerinin bizlerin ili¤ini kemi¤ini yeterince kurutmad›¤›n› düflünmüfl olacak ki zam yapacaklar›n› duyurdu. ÖZDEB‹R Baflkan› Faruk Köprülü 2010-2011 e¤itim ö¤retim y›l› için dershanelere %10 ile %25 aras› zam yapacaklar›n› söyledi. Ancak ne bizim ne ailelerimizin cebinde dershane patronlar›na verecek para kald›. Ne diyor Tayyip “Niçin ö¤renciler haz›rl›k kursuna giderler? Bunu anlamakta zorlan›yorum”. Asl›nda biz bu zam haberlerini AKP hükümetiyle beraber s›kça duymaya bafllad›k. Dershaneler için de AKP’nin hayalindeki e¤itim modelinin bir özeti diyebiliriz. Tayyip’in yalan söyledi¤i çok aç›k. Liselerde e¤itimi niteliklefltirmek için bir gram ak›l yürütmeyen AKP’li büyüklerimiz konu dershane olunca her türlü imkân› tahsis etmek için canla

baflla çal›fl›yor. Onlar›nda haliyle mant›¤› flu flekilde çal›fl›yor: “Dershaneleri ayakta tutan s›nav sistemidir. Demek ki biz de s›nav say›s›n› artt›r›rsak dershaneler dolar”. Yani, ezbere e¤itim sat›n al›n para verin, cebimize pardon ekonomiye can verin. Karfl›m›za y›llar önce ÖSS ç›kt›. Sonra OKS’yi kald›rarak SBS’yle her y›l s›nava girecek ortaokul ö¤rencilerini dershaneye yönlendirdiler. Okul müfredat› ve e¤itim modeline uymayan test içerikli s›navla liselerimizi bir anlamda ifllevsiz b›rakt›lar. S›nav sistemine uydurduklar› dershanelere gitmeye mecbur b›rakt›lar. Kimi sadece bir binadan ibaret olan dershanelerin en büyük piyasas›n›/kayma¤›n›

Bunlar› biliyor muydunuz? Tüm iller toplam›nda 4bin 222 dershane var. 70’lerde 200 kadar dershane vard›. ‹stanbul’da 657, Ankara’da 496, ‹zmir’de 187 dershane var. 50bin ö¤retmen ve 20bin personel dershanelerde bulunuyor. Ö¤rencilerin ÖSS harcamas› kifli bafl›na ortalama 4 bin 708 dolar. Lise son ö¤rencilerinin %48.1’i dershaneye gitmeden s›nav› kazanman›n mümkün olmad›¤›n› söylüyor. Ö¤rencilerin ortalama 2.1 y›l› dershanede geçiyor. Velilerin %21.5’i birinci s›n›fta çocu¤una ek e¤itim ald›r›yor. 2006-2007 ders y›l›nda dershane say›s› 4bine yaklafl›rken, genel lise say›s› yaklafl›k 3 bin 690’d›. ‹lkö¤retimde yaklafl›k 1 milyon 856 bin ö¤renci dershaneye gidiyor. Lise son ö¤rencilerinin %55’i ikinci dönemde rapor alarak s›nava haz›rlanmak istiyor. Ö¤rencilerin %57.8’i okuldaki e¤itimin üniversiteye girifl s›nav›n› kazanmada yetersiz oldu¤unu söylüyor. Ö¤rencilerin yaklafl›k %50’si okul yöneticilerinin dershaneye gitmelerini tavsiye etti¤ini söylüyor.

ise cemaat dershaneleri yiyor. Dershaneler e¤itim kurumlar› olabilir mi? Dershaneler, ö¤rencileri zamana karfl› yar›flt›ran ve zorlayan jokey gibidir. Yar›fl› iyi dereceyle bitirirseniz dershaneye reklam, flöhret ve para kazand›r›rs›n›z. Bir tür yat›r›m arac› gibi yani. Size ö¤retileni ezberlemeniz gerekir. Ak›l yürütmek, üretkenlik, kiflili¤in zenginleflmesine hiçbir katk› yoktur. Kitap okuyamazs›n›z en basitinden. Onun yerine bir soru daha çözmek bin kifliyi “geride” b›rakmak anlam›na gelebilir. Dershanede s›ra arkadafl›na rakip gözüyle bakmal›s›n bu nedenle. E¤itimi para tuza¤›na çeviren dershaneler kapat›lmal›, okullar›m›z nitekli ve paras›z hale getirilmelidir.

Paral› e¤itim caiz mi say›n Gülen? Televizyonlarda “o bir e¤itim afl›¤›” diye dillendirilen asl›nda en büyük cemaatçilerden ve gericilerden Fethullah Gülen dershanelerini çokça duymufluzdur. fiirketleri, okullar›, marketleri, medyas› olan Gülen cemaatinin en önemli ekonomik gelirlerinden biri bu dershaneler. Yüzlerce ö¤rencisinden 3 bin, 4 bin TL’ye kadar para istenen ad› FEM, Ifl›k ya da türevleri olan bu dershanelere paras› olmayan giremezken hoca efendi nas›l oluyor da e¤itime kendini feda etmifl biri olabiliyor? Buyurun size 9 milyar dolarl›k dershane sektörünün 2/3’ünü elinde tutan bir e¤itimci. Ald›¤› yüksek paralar›n yan›nda baflar›l› ö¤rencileri yan›nda tutabilmek ve ge-

rici düflüncelerini yayg›nlaflt›rabilmek için en fazla burs veren dershanelerden. Gülen dershanelerinde e¤itim nas›l veriliyor peki? Öncelikle kad›nlar ve erkekler ayr›larak binalar “ay›plardan” ar›nd›r›l›yor. Akflam saatlerinde “çay sohbet”leri abla/a¤abey denetiminde birer dini e¤itime dönüflüyor. Sohbetlere kat›lmaz iseniz etüt saatlerinde hocalar› sizle ilgilenirken görmeniz biraz zor olabilir. Daha fazla çal›flay›m diye yurt ya da evlerinde kal›rsan›z akflam sohbetleri, ramazanda oruç tutmasan›z bile tutarm›fl gibi yapma vb bilumum zorunluluklara katlanmak durumunda kalabilirsiniz. ‹flte bu nedenlerle cemaat dershanesi denince akla gericilik geliyor.

GENC UMUT FORMA 4 ON Magenta Yellow Black Cyan

‹nsan› ve do¤ay› anlaman›n yolu

Dershaneler özel okul mu olacak? Dershanelere bir taraftan zam yap›l›rken di¤er taraftan özel okul olmas› planlan›yor. Milli E¤itim Bakanl›¤› 2010-2014 stratejik plan›na göre her 10 dershaneden 7’si özel okul olacak. Devlet okullar›na hiçbir çözüm getirmeyen aksine ayr›lan bütçeyi k›smaya çal›flan Nimet Çubukçu Bakanl›¤› özel okullar›n derdine düflmüfl. AKP’li Çubukçu bu plan› geçen haftalarda onaylad›. Peki, bu iflten kim ne “kazanacak”? “E¤itim pastas›” büyük olunca ifltahla bizlerin ceplerine göz koyanlar, pastay› a¤›zlar›na burunlar›na bulaflt›rmadan yeme derdindeler.

Bu plana göre dershane sahibi özel okul olmay› kabul edecekse ve bir binas› yoksa arsa kolayl›¤› sa¤lanacak. Bir di¤er kolayl›k ise vergi muafiyeti olacak. Özel okula geçen dershaneler vergi ödemeyecek. Ailelerimiz en küçük giderlerine kadar vergi verirken milyonlar kazanan özel okul/dershane patronlar› vergi vermeyecekler. KDV’lerin %8’den %1’e düflürülmesi de istenen bir baflka ayr›cal›k. E¤itim almak için bize sadece para vermeyi reva görenler aras›nda kazanan biz de¤iliz gibi görünüyor.

www.gencumut.org

7


‹lkokulda ailemizden biri gibi gördü¤ümüz, lisede dersini nas›l k›rsak diye düflündü¤ümüz ö¤retmenlerimiz

Lisenin gündemi gencumut.org Lise muhalefeti art›k internet aleminde. Paylafl›m, lise gündemi, üretim bu sitede: www.gencumut.org

GENC UMUT FORMA 4 ARKA Magenta Yellow Black Cyan

Hepimiz filmlerde son derece geliflmifl, hareket eden, konuflabilen yani bir insan›n yapt›¤› her fleyi yerine getiren robotlar› izlemiflizdir. Orada gördüklerimiz bizlere hep çok uzak gelmifl, izlediklerimizin sadece ‘film icab›’ oldu¤unu gerçekte robotlar›n insanlar›n yapt›¤› her fleyi yerine getiremeyece¤ini düflünmüflüzdür. Gerçekten de öyledir, çünkü insanlar düflünür, hisseder, üretir ve paylafl›r. Robotlar, ise kendilerine verileni yapar, düflünemez, sorgulayamaz. ‹flte aradaki bu fark yüzünden izlediklerimizin kocaman bir yalandan ibaret oldu¤unu düflünmüflüzdür. Ancak izledi¤imiz filmler, MEB’in ve AKP’nin e¤itim politikalar›yla gerçek hayatta karfl›m›za ç›k›yor. Bugün okullarda ö¤rencilerin ve ö¤retmenlerin aras›ndaki etkileflim en aza indiriliyor, liseliler kendilerine anlat›lan› sorgulamadan, düflünmeden, kabul eden robotlara dönüfltürülüyor. ‘Olmayan’ ö¤retmen-ö¤renci iliflkisi Hepimiz okullarda anlamad›¤›m›z bir konuyu hocam›za sorup sormamak aras›nda s›kça tereddüte düflmüflüzdür ve genellikle sormamaya karar vermiflizdir. ‹flte bu soruyu soramay›fl›m›z›n en önemli nedenlerinden bir tanesi var olan e¤itim sisteminin ö¤retmenle, ö¤renci aras›ndaki iliflkiyi, karfl›l›kl› bilgi ve düflünce paylafl›m› olarak de¤il, ö¤retmenin, ö¤renci üzerinde hakimiyet kurdu¤u bir iktidar mücadelesi fleklinde görmesinden kaynaklan›r. Bu iktidar iliflkisinde ö¤retmenin görevi, ö¤rencileri sürekli denetim alt›nda tutmak, sorular sorup not vermektir. Ö¤rencinin görevi ise ö¤retmenin dediklerini yerine getirmek ve sorulan sorulara do¤ru cevaplar vermek. ‹flte iki taraf aras›nda kurulan bu iliflkide ö¤retmenlerin üstün, yönetici; liselilerin ise yönetilen olmas› ö¤rencilerin kendilerini sürekli bir bask› alt›nda hissetmesine neden olmaktad›r. Bu bask› ise bizlerin ço-

8

www.gencumut.org

¤u kez merak ettiklerimizi soramamam›za, düflündüklerimizi söyleyemememize neden olmaktad›r. Zaten e¤itim sisteminin amaçlad›¤› da bundan baflka bir fley de¤il. Gerekti¤i yerde soru soramayan, düflündüklerini söyleyemeyen ve özgüveni olmayan bir gençlik yaratmak. Eve kapan, soka¤a ç›kma, ezberle ‘Hocam o konuyu s›navdan sonra unuttum’ yada ‘Abi bir gece önceden çal›flt›m s›nav›m iyi geçti’ gibi cümleler liseliler aras›nda s›kça kullan›lan cümlelerin bafl›nda gelir. Tabi buna bir de ö¤retmenlerin ‘Çocuklar derslerinizi her gün mutlaka tekrar edin’ sözlerini de eklemek gerekir. ‹flte bütün bu cümleler e¤itimin iki farl› öznesi taraf›ndan söylense de ortak bir noktada kesifliyor: Ezberci ve niteliksiz e¤itim. Bugün ne okullarda gördü¤ümüz konular ne de o konular›n içeri¤i liselileri düflündürtmeye ve üretmeye yönelik. Amaç tam tersine liselileri sadece kitapta yaz›lanlar› ezberleyip, s›nava giren, yaz›lanlar › n do¤rulu¤un u v e ger-

E¤itim sistemi ö¤retmenle, ö¤renci aras›ndaki iliflkiyi, karfl›l›kl› bilgi ve düflünce paylafl›m› olarak görmez.

çeklili¤ini tart›flmayan birer robota dönüfltürmek. Zaten okulda baflar›l› olman›n flart› da dersleri iyi ezberlemeye ba¤lanm›fl durumda. E¤er eve kapan›p, hayat› tan›maya çal›flmazsan sadece kitaptakileri ezberlerlersen baflar›l›, ezberlemezsen baflar›s›z oluyorsun. Yani liselilere e¤er okumak istiyorsan›z birer robot olacaks›n›z, hiçbir fleyle ilgilenmeyip sadece ezberleyeceksiniz deniliyor. Liselilerden korkuy yorlar MEB’inden AKP’sine ve bugüne kadar iktidarda bulunan bütün iflbirlikçi hükümetler taraf›ndan liselileri robotlaflt›rmaya çal›flan e¤itim politikalar›n›n desteklenmesi ve sürdürülmesinin en büyük nedeni bu ülkede liselilerin neler yapabileceklerinin fark›nda olmalar›d›r. Bu yüzden liselilerin nitelikli bir e¤itim almas› engelleniyor. Çünkü liseliler nitelikli bir e¤itimle düflünür, sorgular ve de¤ifltirir. ‹flte ne emperyalistler ne de iflbirlikçileri savafllar›n, yoksulluklar›n, insan eme¤inin çal›nmas›n›n üzerine kurulan bu dünyan›n de¤iflmesini istemiyorlar. Kendi imparatorluklar›n›n y›k›lmamas› için bizleri robotlaflt›rmaya çal›fl›yorlar. Ancak bizler bu dünyay› de¤ifltirmeye kararl›y›z. Ve bu güce de sahibiz. Tek yapmam›z gereken reddetmek. Çünkü reddettikçe özgürleflecek, özgürlefltikçe de¤ifltirece¤iz.

Liselilerin sitesi “gencumut.org” yeni yüzü ve içeri¤i ile yeniden yay›nda. Uzun süredir yap›m aflamas›nda olan sitemiz dolu dolu içeri¤i ile kullan›ma aç›ld›. T›klay›n, piflman olmayacaks›n›z :) Sitemizi tüm kullan›c› arkadafllar›m›zla birlikte gelifltirece¤iz. Sitemizi kullanan her liselinin ayn› zamanda bir muhabirimiz olaca¤›n› umuyor ve kat›l›mlar›n›z› bekliyoruz… fiimdi stikerlar›m›z› alaca¤›z ve tüm sokaklarda, okullar›m›zda sitemizi duyuraca¤›z. “www.gencumut.org” yeni haliyle liselilerin yeni buluflma noktas› olacak. Haberler: Liselerimizdeki gündemi ve liselilerin sürdürdükleri mücadeleyi haberler k›sm›ndan paylaflaca¤›z. Ülke gündemi: Ülke gündeminde olanlar› bu bölümümüzden paylaflaca¤›z. E¤itim haberleri: Bu bölümde liselerimiz ve e¤itim ile ilgili yap›lan yenilikde¤ifliklik ve bunlarla ilgili haberlere

yer verece¤iz. Kültür-sanat-bilim: Güncel haberlerin yan›nda liselerdeki kültür-sanat-bilim faaliyetlerine de yer verece¤imiz bu bölümümüze sizler de okullar›n›zdaki haberleri atarak kat›labilirsiniz. Makaleler-Derlemeler: Bu bölümde Genç Umut’un tart›flmalar›n› paylaflaca¤›z. Ayn› zamanda yazarlardan seçmeleri de burada toplay›p okuma f›rsat›m›z olacak. Tarihte bugün: Hangi gün tarihte ne olmufl, ne bitmifl. Gün gün güncellenecek olan bölümümüz biz liseliler için tarihte olanlar hakk›nda daha çok bilgi edinmemizi de sa¤layacak. Günün flark›s›: Sitemizde her gün bir flark› paylaflaca¤›z. Marko’dan saçmalar: Liselerimizde ö¤retmenlerin konuflmalar›ndan, yaflad›klar›m›zdan saçmal›klar› dergimizde paylafl›yorduk. fiimdi sitemizin de böyle bir

bölümü var. Yaflad›¤›m›z saçmal›klar› sitemizde birlefltirece¤iz. Hepinizin paylafl›m›n› bekliyoruz. Videolar: Eylemlerden, etkinliklerden, sokaktan, okuldan videolar› paylaflaca¤›z bu bölümde. Sitede yer almas›n› ve paylaflmak istedi¤iniz her videoyu yollay›n, video paylafl›m arflivimizi birlikte olufltural›m. Foto galerileri: Ad› üstünde. Foto¤raf arflivimizi paylaflaca¤›m›z bu bölüm belki de en merak edilen k›s›mlardan biri olacakt›r. Genç Umut dergi: Dergimizin eski say›lar›n› buradan paylaflaca¤›z. Böylece, elimize ulaflmayan, y›llar öncesinden ç›kart›lan dergileri okuma f›rsat›n› yakalayaca¤›z. Yaklaflan etkinlikler: Sitemizde bir de takvim var. Yapaca¤›m›z her etkinli¤i burada duyurabiliriz. Kitapl›k: Merak etti¤imiz, okumak is-

tedi¤imiz ancak ulaflamad›¤›m›z kitaplar çok olmufltur. Bu bölümde de sadece kitap tan›t›mlar›n› de¤il imkân oldukça kitaplar›n kendilerini de okuyabilece¤iz. Merakl›s›na Genç Umut: Yeni arkadafllar›m›z, bizlerle siteden iletiflime geçen arkadafllar›m›z için bir de Merakl›s›na Genç Umut bölümümüz var. Bu bölümde Genç Umut’un hedeflerine, çal›flma flekline dair bilgiler yer alacak. Forum: Ve paylafl›m›, tart›flmalar›, sohbetleri en çok gerçeklefltirebilece¤imiz bölüm olan forumumuz. Farkl› illerden, farkl› mahallelerden liseliler olarak bir tart›flma ve paylafl›m alan› olarak kullanabilece¤iz forumumuzu. Buradan h›zl› bir flekilde fikirlerimizi paylaflaca¤›z. Hem kendi aram›zdaki paylafl›m hem de sitenin ana sayfas›ndaki bölümlerin zenginleflmesi aç›s›ndan forum oldukça ifllevli olacak. fiimdiden iyi sohbetler, paylafl›mlar herkese… :)

Hangi “S›n›f›n” Arka S›ras›? ‹dealist bir ö¤retmen, yaflamlar› birbirinden karanl›k lise ö¤rencileri ve ö¤retmenle birlikte bir anda iyileflen hayatlar›… Elbette gerçeklerden bahsetmiyoruz. Son zamanlarda gerçeklik s›n›r›nda bile gezmeyen bir sürü gençlik dizisi türedi. Gerek senaryosunun uçlu¤u gerek oyuncular›n kalitesizli¤i ile bu dizilerin bafl›n› yay›nlanan “Arka S›radakiler” çekiyor. Biz Arka S›radakiler’i 2007 y›l›nda tan›d›k. Harac›n, uyuflturucunun, çetelerin kol gezdi¤i; okul arazisini satma derdinde olan tüccar bir müdürün oldu¤u; ö¤rencilerinin baflar›s›zl›¤› ile bilinen bir lisede, bir ö¤retmenin ve “kurtarmaya” çal›flt›¤› gençlerin hikayesi gösterilecekti bize. ‹lk bak›ld›¤›nda hiç de fena durmayan konusu, birkaç bölüm sonra “evrimleflmeye” bafllad›. Zaman, Yeni fiafak, Milli Gazete gibi gerici medya organlar›n›n sürekli gündeme getirdi¤i “ahlaks›z gençli¤i” düzeltecek olan dizi gericilerin yüzünü

de kara ç›kard› (!) Çünkü “güya” gerçekleri iflleyecek dizinin, lise gerçe¤iyle hiçbir ilgisi yoktu. Evet, Arka S›radakiler bol “güya”l› bir dizi. 30’lu yafllardaki oyuncular› “güya” liselileri canland›r›yor, “güya” okullardaki fliddet oran›n› düflürmek için yap›lm›fl ve “güya” biz liselilerin bu dizinin bafl›na

oturup bir tak›m dersler ç›karmam›z bekleniyor. Ama bizim yaflam›m›za dair çok aç›kl›k yok. Varsa bile çok uçlarda gösteriliyor. Örne¤in; ilk bölümde hocas›yla kavga eden bir ö¤renci, hocas›n›n arabas›n› patlat›yor. Bir ö¤rencinin 9-10 yafllarda bir çocu¤u var. Ö¤retmen kütüphaneden bilgisayar çalan bir ö¤renci-

ye ceza olarak Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’s›n› okuma cezas› veriyor. ‹flin komi¤i, çocuk okuyup “ak›ll› adam oluyor.” fiiddet oran›n› düflürmek için çekilen dizide gerçekten çeteler var. Ama “kötü çeteler” ve “iyi çeteler” var. Yani çete olmak suç de¤il, e¤er iyi amaca hizmet ediyorsan (!) Tabii bunlar dizinin üç y›l önceki hali. Art›k abart›s› bile ifllenmiyor lise gerçe¤inin. Reyting rekorlar› k›ran bir dizi haline gelen “Arka S›ralar”, polis dizisi “Arka Sokaklar” ile yar›fl›r hale geldi. Her sahnede bir vurdu k›rd›, polis eksik olmuyor.. Üstelik bafllardaki “gençli¤e ders verme” iddias›ndan bile vazgeçti. Örne¤in: Liseli iki ö¤rencinin niflanlanmas› gayet normal ve do¤alm›fl gibi gösteriliyor. Üstüne bir de katmerli aflk sahnelerinin ifllendi¤i “yalan rüzgar›” modeli eklenince televizyona bir gençlik saçmalamas› daha eklenmifl oluyor. Yani s›f›ra s›f›r elde var s›f›r.

www.gencumut.org

13


Birdi iki oldu. E¤itim sistemi düzeldi mi? Bu iflten kim karl› ç›kacak?

Gitti ÖSS, Geldi Öss’ler Liseliler olarak geçti¤imiz y›l›n yaz aylar›nda yeni bir müjde daha alm›flt›k ülkemizin yöneticilerinden. Hepimizin önüne ‘gelecek’ olarak sunulan ve bütün hayat›m›z›n ona ba¤l› oldu¤u üniversiteye girifl s›nav› art›k daha adil ve daha özgürlükçüydü. Art›k kimse ma¤dur olmayacak herkes üniversite okuyabilecekti. Evet, böyle söylüyordu YÖK baflkan› Yusuf Ziya Özcan; art›k ö¤renciler istedikleri yerleri tercih edebilecek, bölüm d›fl› tercihlerde puanlar› düflmeyecekti. Hal böyle olunca da ilk bak›flta her fley biz liselilerin iyili¤i düflünülerek yap›lm›fl gibi duruyordu. Ancak yap›lacak olan uygulamalara biraz daha yak›ndan bak›l›nca bütün bu konuflulanlar›n sadece reklam kokan hareketler oldu¤u anlafl›l›yor. Bizlerin gelece¤i içinmifl gibi gözüken bütün bu icraatlar›n ve yap›lan aç›klamalar› alt›nda AKP’nin gerici ve piyasac› yüzü bütün gerçekli¤i ile göze çarp›yor.

fiimdi AKP’nin gerici ve piyasac› yüzünü daha iyi anlayabilmek için ilk olarak de¤ifltirdi¤i s›nav sistemine bir göz atal›m. Katsay› fark›, YGS, LYS nedir bu yeni sistem? Uzunca bir dönemdir liseliler olarak “Acaba bu y›l s›nav sistemi nas›l olacak, s›nav ertelenecek mi katsay› fark› kalkacak m›” gibi sorular› s›kl›kla sorduk kendimize. Ve nihayet k›sa bir zaman önce gereken aç›klama YÖK baflkanl›¤› taraf›ndan yap›ld›. ‹lk olarak yeni s›nav sisteminin iki aflamal› olaca¤› belirlendi. Bu aflamalar›n ilki YGS (Yüksekö¤renime Geçifl S›nav›). Bu y›l ilki yap›lacak olan YGS s›nav› 11 Nisan 2010 Pazar günü gerçekleflecek ve s›nava giren ö¤rencilere 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik, 40 Fen bilimleri olmak üzere toplam 160 soru sorulacak. 160 dakika sürecek olan bu s›navda 6 farkl›

puan türünden(ygs1, ygs2,ygs3...) kendi seçece¤i alana en uygun olan puandan birinde yeterli puan› alan ö¤renciler ikini s›nava girebilecek. Ancak bu s›nava girebilmek için öncelikle 35 TL s›nav girifl paras›n› yat›rmak gerekiyor. ‹kinci s›nav ise LYS(Lisans Yerlefltirme S›nav›), onun da ücreti s›nav bafl›na 20 TL. 19-20 Haziran(Mat-Geo, Y.Dil ve Sosyal Bilimler) ve 26-27 Haziran(Edeb-Co¤raf, Fen Bilimleri) olmak üzere 4 farkl› tarihte gerçekleflecek olan bu s›navda da¤›l›m› flu flekilde olacak:

S›nav sonuçlar›na göre ö¤rencilerin farkl› puan türlerinde ayr› ayr› puanlar› alacak. Ö¤renciler ald›klar› puanlara göre 4 y›ll›k üniversiteleri tercih edebilecek. Ayr›ca yeni s›nav sistemi bölüm d›fl› tercihlere de olanak sa¤l›yor. Bölüm içi tercihler 0.15 puan ile çarp›l›rken bölüm d›fl› tercihler 0.13 puan ile çarp›lacak. Böylece ‹mam Hatip Mezunu biri isterse biyoloji ö¤retmeni olup okullarda evrimi ‘tart›flt›rabilecek’. K›sacas› ÖSS’de bizim lehimize de¤iflen hiçbir fley yok. AKP’nin bin bir katakullisi ile yapt›¤› katsay› de¤iflikli¤i, daha fazla dershane anlam›na getirdikleri artt›r›lm›fl s›nav say›s› ve daha fazla ekonomik külfet haline soktuklar› s›nav ücretleri hiç de bizler düflünülerek yap›lm›fl gibi görünmüyor.

)

Liselerdeki kantin fiyatlar› “sosyete kafelerini” aratm›yor

k e m e Y e¤il d z›k kaoruz yiy

Televizyonlarda, gazetelerde her gün çeflitli profesörler ç›k›p beslenmenin önemi üzerine konuflmalar yapar milyonlara. Düzenli ve dengeli beslenme için vücudun karbonhidrata, proteine, vitamin ve minerallere ihtiyac› vard›r. Ders kitaplar›ndan ö¤rendi¤imiz ve olmas› gerekende budur. Çünkü bofl bir mideyle ne gün zinde geçer ne de derslerden bir fley anlayabiliriz. Nitelikli, sa¤l›kl› ve ucuz beslenme herkes için özellikle de gençler için hakt›r. EKMEK Beslenme BULAMIYORLARSA hakk›m›z›n

gasp edilmesinde Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n liselerimizle olan ba¤›n› özellikle para üzerinden kurmas›nda büyük pay var. Okullara yeterli bütçe ayr›lmad›¤› gibi aradaki aç›k cebimizden karfl›lanmaya çal›fl›l›yor. Okula verdi¤imiz her temizlik paras›nda her kantin masraf›nda karfl›m›za ö¤rencinin hakk›n› gözeten sosyal devlet de¤il açgözlü tüccarlar ç›k›yor. Ailelerimizin y›llarca ödedi¤i vergilerin karfl›l›¤›n› okullar›m›zda yemek, su olarak görmeyi çok isterdik. Hepimiz günümüzün büyük ço¤unlu¤unu okullar›m›zda geçiriyoruz. Sabah erkenden derslere girip PASTA YES‹NLER uzun ve yorucu bir gün geçiriyoruz. Günümüzün büyük bir k›sm›n› ay›rd›¤›m›z liselerimizde tek beslenme kayna¤›m›z ise kantinler. Birço¤umuz evlerimizden sabah kahvalt› yapamadan ç›k›yoruz. ‹lk derse yetiflelim derken kar›n gurultular›yla ilk teneffüsü dört gözle bekliyoruz. Ancak akl›m›zda flu zor matematik sorusuyla “cebimdeki birkaç kuruflu teneffüste po¤aça/simit-çay ikilisine, ö¤le aras›nda da yeme¤e nas›l pay etsem de yol paras›na bir fleyler kalsa?”. Sa¤l›kl› beslenme için

‹stersek baflarabiliriz Neden boykot yapt›n›z? Okul kantininde sat›lan ürünlerin fiyatlar› ö¤rencilerin karfl›layamayacaklar› düzeydeydi ve birçok ö¤renci bu durumdan flikâyetçiydi. Bizde fiyatlar düflürülene kadar boykot yapma karar› ald›k. Nas›l örgütlediniz? Ö€rencilerin Tepkisi ne yöndeydi? Ö¤rencilerin kantin fiyatlar›na duyduklar› tepkinden dolay› boykotumuza yo¤un kat›l›m sa¤land›. Ö¤rencilerin geneli kantin fiyatlar›ndan flikâyetçiydi

12 www.gencumut.org

zaten. ‹mzalar toplad›k ayn› zamanda s›n›f konuflmalar› yapt›k. Beslenmenin hak oldu¤undan kantinin ö¤rencilerin al›m gücü düzeyinde fiyatland›r›lmas› gerekti¤inden bahsettik. Kantin özelleflti¤inden kantinciyle konuflmak zorunda kald›k. Israrlar›m›z ve kararl›l›¤›m›z sonucu kazan›mla sonuçland›rd›k. Sonuçta gördük ki istersek baflarabiliriz.

Liselerimizde kantinler pahal› ve niteliksiz. Derslerimizi anlayabilmemiz bekleniyorsa ucuz ve sa¤l›kl› beslenme hakk›m›z sa¤lanmal›d›r simit, çay tabi ki yetmez ö¤lenleri dört anlafl›yorlar. çeflit s›cak yemekte okullar›m›zda sa¤Kantin temizli¤ine dikkat edilmiyor lanmal›d›r. böylece iflletmeciler temizlik iflçisine paTemiz, sa¤l›kl›, doyurucu ve bizlerin ra vermeyerek kazan›yor. Sat›lan ürünal›m gücüne göre düzenlenmesi gereken lerin sa¤l›¤›m›z için dikkat edilmesi gekantinler ne yaz›k ki çok pahal›. Okul reken niteli¤ine, kalitesine bak›lm›yor en kantinleri her sene bafl›nda Milli E¤itim ucuzundan al›n›yor. Düzenli beslenme Bakanl›¤›’n›n okul müdürlerine verdi¤i ve kahvalt›n›n ö¤renciler üzerindeki etizinle büyük ihaleler sonucu çeflitli kifli kisini inceleyen Atatürk Üniversitesi ö¤ya da gruplara yüksek karlarla sat›l›yor. retim üyesi Yrd. Doç. Dr. R›dvan KüHal böyle olunca çükali, yeterli besletek dertleri kendi nemeyen ö¤rencilerin ceplerini doldurmak agresif, baflar›s›z ve ve yüksek karlar etdikkat eksikli¤i yaflamek olan kantinciler d›¤›n› söyledi. Ö¤ucuza ald›klar› yiyerenci sa¤l›¤› küçük cekleri de¤erinden karlar u¤runa yok daha pahal›ya satsay›l›yor. Yap›lan MEB’in ve Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n mak için çabal›yoraraflt›rmalara göre kantinlerle ilgili bir yönetmeli¤i yok. lar, ö¤rencilerin cevelilerin %60,4 ü Ancak okul kantinlerinden elde edibindeki son paraya okul kantinlerinde len gelirin %80’i okul aile birli¤ine, %10’u ilçe Milli E¤itim Müdürlüda gözlerini dikiyorsat›lan yiyeceklerin ¤ü’ne, kalan %10 ise ‹l Milli E¤itim lar. Diyelim ki yesa¤l›kl› olmad›¤›n› Müdürlü¤ü’ne veriliyor. Kantinci fime¤imizi d›flar›dan düflünüyor. Düflünyatlar› istedi¤i gibi belirleyebiliyor. getirelim ona da izin mekte de hakl›lar Örne¤in; 1 hamburger bir lisede vermiyorlar veya yeçünkü içtikleri ayran1,50 TL iken baflka bir lisede ayn› mek aras›nda okul dan veya tarihi geçhamburger 2,00 hatta 2,50 TL olad›fl›na ç›kmay› yamifl ürün yüzünden biliyor. D›flar›da 35 Kr’a sat›lan bir sakl›yorlar. Yani zehirlenenlerin say›s› ayran, okul kantininde 75 Kr’a sat›kantinciler ve idare hiç de az de¤il. labiliyor. bu konuda çok iyi

Yasas› yok Kasas› var

Yapacak çok fley var Öncelikle kar›n gurultular› takip edilerek kantin sorunundan muzdarip arkadafllar›m›zla bir araya geliriz. Kantin ma¤durlar› olarak di¤er arkadafllar›m›za ve hocalar›m›za sorunlar›m›z› anlatarak ifle koyulabiliriz. Ard›ndan flikâyetlerimizi ve taleplerimizi ilgili makamlara dilekçe vermek suretiyle iletebiliriz. “Kantin fiyatlar›nda indirim ve hocalar›m›zla bizlerin içinde bulundu¤u bir denetim

grubu, g›da mühendisi ve doktor gözetiminde sa¤l›kl› g›da listesi oluflturulmas›” gibi istekler s›ralanabilir dilekçelerimizde. Elden ele s›n›f s›n›f dolaflarak dilekçeler toplan›r. Yemek yeme flenli¤i ile yapabileceklerimiz renklenebilir. Örne¤in; ilkokuldan hat›rlad›¤›m›z yerli mal› yurdun mal› misali ortak sofralar kurulur. Evlerimizde haz›rlad›¤›m›z veya öncesinde anlaflt›¤›m›z pastane, lokanta benzeri bir yerden yemek getirerek sofram›z› kurar›z. ‹steyen gitar›n›, saz›n› eline al›r müzik dinletisi yapar isteyen halay çeker.

www.gencumut.org

9

GENC UMUT FORMA 5 ON Magenta Yellow Black Cyan

(

Hemen her y›l bir taraf›na dikifl at›lmaya çal›fl›lan ÖSS art›k dikifl tutmuyor. 2009 ÖSS s›nav›n›n sonuçlar›, sorunun s›nav sisteminde de¤il, e¤itim sisteminin kendisinde oldu¤unu gösteriyor. 2009 y›l›nda ÖSS’ye 1 milyon 504 bin 956 aday girdi. Bunlardan 290 bin 97’si 4 y›ll›k (lisans ) kazand›.


FARKLARIMIZIN FARKINDAYIZ Onlar liselerimizi çete ve tarikat yuvalar›na çevirmek istiyor. Peki ya biz ne diyoruz? Bilimden korkan m› var?

runmas›z varl›klar olarak görür “bac›lar›n›n” yan›nda erkek varsa bu hatal› durumu falçatayla düzeltirler. Genç Umut: Tüm kad›nlar›n ve erkeklerin eflit olmas›n› isteriz. Bu ayr›mc›l›¤›n kesinlikle karfl›s›nday›z. Liseli kad›n ve erkekler aras›nda da bu eflitli¤in devam etmesi gerekti¤ini düflünürüz. Bu nedenle kimseyi cinsiyeti üzerinden küçümsemeyiz. Liseli kad›nlar ve erkekler olarak birlikte ayn› sosyal ortam› paylaflabilece¤imize inan›r›z. Çünkü bu eflitlik ortam›nda okullar›m›zda üretti¤imiz bilimin, kültürün, sanat›n zenginleflece¤ini biliriz.

Genç Umut: Liselerimizde laboratuarlar›ndan müfredat›na kadar bizi sorgulatan, araflt›rmaya iten bir e¤itim isteriz. Bilim ve teknoloji atölyeleri, deney odalar› kurulmal› ve buralarda merak etti¤imiz her bilgiyi deneyerek ö¤renmeliyiz. Özgür düflünce ancak bu bilimsel ortamlarda yeflerebilir. Bilimsel her geliflmeyi takip etmek ve katk› sunmak isteriz. Bunu da halk›n yaflamsal ç›karlar›n› gözeterek yapmak isteriz.

Liseleri nas›l yönetmek istiyoruz?

Kad›n ve erkek eflit olmal› m›? Gericiler: Gericiler günlük hayatta kad›nlar› ikinci s›n›f olarak görürler. Kimisi hiç okumas›n der, kimisi de ancak örtülü okuturum der. S›n›flarda erkek ve kad›n ö¤rencileri maazallah bir sapk›nl›k ç›kar korkusuyla ayr› ayr› oturturlar. En büyük cemaatlerden Fethullah Gülen’in dershanesi FEM, gericilerin rol modelidir. Buralarda de¤il s›ralar binalar bile ayr›d›r. Bu nedenle gericiliklerinin yan›na cinsiyetçiliklerini eklemekte bir sak›nca görmüyoruz. Kurtçuklar: Liselerimizde çete halinde dolaflan kurtçuk gruplar› bir elinde zincirle a¤›zlar›ndan salyalar akarak tehditler savurdu¤unu görmüflüzdür. Gericiler gibi iffet, ahlak laf›n› a¤›zlar›ndan düflürmez, liseli kad›nlar› sahip ç›k›lmas› gereken ko-

henneme gidersiniz” diye video izleten bir hocada yak›n zamanda görülmüfltür. Kurtçuklar: Metreyi elinden b›rakmayan kurtçuklar deneylerle, araflt›rmalarla asl›nda yak›ndan ilgililerdir. Bu bilim u¤rafl›n›n alan› ise genelde kafatas› flekilleri üzerinedir. Kafatas› ölçen aletlerle kimin hangi ›rktan geldi¤ini söyler, e¤er Türk de¤ilse eldeki aletle kafatas›na flekil vermeye çal›fl›rlar. Nas›l yap›laca¤›n› Hitler’den(Alman faflisti) ö¤renmifllerdir.

Gericiler: Gericiler için yönetim flekli cemaat iliflkisine benzer. Hatta bire bir kopyas›d›r. ‹mamlar, müftüler okul yönetse yeridir. Bu durumda tek çeliflkileri yönetimin hangi cemaatte, tarikatta olaca¤›d›r. Liselerimizde “küçük” s›n›flardaki liseli kad›nlar ve erkekler “büyük” s›n›flardaki abla ve a¤abeylerine sormal›d›r her fleyi. Çünkü akl›m›z, beynimiz yoktur bizim, karar veremeyiz. Kurtçuklar: Kurtçuklarda okul yönetiminde devreye reisler girer. Reisler ocaklarda yetiflir, yö-

netime gelmeleri onlar için yeterlidir. S›n›f baflkan› seçilip s›n›f› “s›cak” bir “ocak” haline getirmek isterler. Dedi¤im dedik, ast›¤›m ast›k bu reis a¤abeylerin eli öpülür hâflâ söz üstüne söz söylenmez. Genç Umut: AKP’nin atad›¤› müdürlerin liselerimizi ve bizi üstelik tek bafl›na yönetmesine karfl›y›z. Ö¤rencilerin, ö¤retmenlerin, çal›flanlar›n söz sahibi oldu¤u, kararlar›n› kendilerinin verebildi¤i bir yönetim isteriz. Okullarda 4 senemiz geçmesine ra¤men herhangi bir konuda karar vermek bir yana görüflümüz bile al›nm›yor. Okul aile birliklerinin etkinlefltirilip ailelerimizin de okul yönetimi ve e¤itimle ilgili kararlarda etkili olmas› gerekir. Tüm bu nedenlerle söz hakk›m›z›n oldu¤u demokratik bir yönetim istiyoruz.

E¤itimin içeri¤i nas›l de¤iflmeli? Gericiler: “Medrese” e¤itim müfredat›na önemli bir örnektir. AKP’li Milli E¤itim Bakan› bu konuda kollar› s›vam›flt›r bile. Bir din yorumu olan “hikmet”i önümüzdeki dönemden sonra felsefe dersi müfredat›na giriyor. ‹çeri¤i Kur’an kurslar›na benzeyen zorunlu din dersini ise y›llard›r görüyoruz. Kurtçuklar: Kurtçuklar müfredat›n askeri e¤itimin adeta bir kopyas› ol-

10

www.gencumut.org

sun isterler. Bilimin, kültürün gücünü tan›maz askeri güce taparlar. Milli güvenlik en sevdikleri derstir. Yorulmadan haz›r ol’da durabilirler bu derste. Sürekli ne kadar ulu bir ›rk olduklar›n› duymak isterler bu yüzden eski Türk kahramanlar› anlat›lmal›d›r onlara göre. Tarihi çarp›tmakta üstlerine yoktur. Genç Umut: Liselilerin özgürce düflünmesini sa¤layacak derslerin

e¤itim müfredat›nda olmas›n› isteriz. Bizi robotlaflt›ran ezberci e¤itimi yerine her fleyin mant›¤›n›, nedenini kavrad›¤›m›z bir e¤itim modeli uygulanmal›. Her birimizin yetene¤imizi gelifltirecek müzik, tiyatro, resim, spor gibi dersleri uygulamal› olarak okumaya hakk› vard›r. Bilimsel düflünceyi hayat›m›z›n felsefesi haline getirecek bir e¤itimi kim almak istemez?

ÖSS kimin için vazgeçilmez? Gericiler: ÖSS onlar için adeta ekmek kap›s›d›r. ÖSS olmazsa o dershanelere kimse gitmez cepleri parayla dolmaz. FEM ve türevlerine giden ö¤rencilerin y›llard›r paras›n› yiyen gericiler zenginliklerine zenginlik katmaktad›r. Kurtçuklar: Bu grubun ÖSS’yle pek derdi yoktur. Herhangi bir üniversiteye girelim orada da borumuzu öttürelim derdindedirler sadece. Kazanamazsalar da sorun olmaz. Reisleri uygun bir ocak ve güzel bir

Gericiler: Özgürlükle pek alakalar› yoktur. Zira her fleyi yasaklam›fllard›r. Kad›n ve erkek konuflamaz, yüksek sesle gülünmez çünkü ay›pt›r, günaht›r bunlar. Özgürlük laf›n› a¤›zlar›ndan düflürmedikleri görülür ama bu sadece kendilerine özgürlüktür (takiyeciliktir bir di¤er ad›). Liselerde iki tür özgürlük vard›r onlar için türban ve namaz k›lma özgürlü¤ü. Bunun d›fl›nda kalanlar kati suretle yok edilmeli, görünmez olmal›d›r. Kurtçuklar: Özgürlük konusunda gericilerden pek farkl› de¤illerdir. Reislerinin a¤z›ndan ç›kan sözler emirdir, itaat edilmesi gerekir. Farkl› giyinirseniz, fakl› dilde müzik dinler hatta mizah dergisi okursan›z özgürlük s›n›r›n›z› bilmeniz gerekir. Böyle bir ortam›n içindeyseniz dayak yiyebilme özgürlü¤ünüz oldu¤unu da hat›rlat›rlar. “Yassah kardeflim” diyebilme özgürlü¤ünü hat›rlatt›¤› için mi bilinmez okul duvarlar›n›n tel örgülerle çevrili olmas›ndan özel bir haz duyarlar. Genç Umut: Bizce herkes fikirlerini özgürce ifade etmeli. Kimse kimseye bask› kurmamal› ve zorlamamal›d›r. Farkl› düflünmemize ve giyinmemize tahammül edemeyen disiplin yönetmeli¤i ad› alt›nda ne yapaca¤›m›z› bize söyleyen kurallarla okumak istemiyoruz. Bunun yerine ne yapabilece¤imize özgür insanlar olarak yafl›tlar›m›zla karar vermek istiyoruz. Okullar›m›z› BBG evine çeviren kameralarla saniye saniye takip edilmek istemiyoruz. Kal›n duvarlarla, tel örgülerle bir okuldan çok hapishaneye benzetilen, özel güvenlik ve polisle dolu bir lise de özgür olunabilir mi? Kendimizi ve düflüncelerimizi rahatça ifade edebilmenin kiflinin toplumsal geliflimi aç›s›ndan zorunlu bir ihtiyaç oldu¤unun bilimsel bir kan›t oldu¤unu biliyoruz.

sokak bulup çetecilikle hayatlar›n› sürdürmeleri için her imkan› tan›r. Genç Umut: Liselileri yar›fl at›na çeviren, strese sokan, arkadafl›n› rakibe çeviren ÖSS sistemine karfl›y›z. Gelece¤imizi birkaç saatin içine s›¤d›ran, bizi dershanelere tonla para ak›tmaya yönelten ÖSS kald›r›lmal›d›r. Bilgi ve yeteneklerimiz ölçüsünde özgürce okuyaca¤›m›z bir e¤itim sistemi istiyoruz biz. Çünkü herkesin e¤itim hakk› vard›r.

GENC UMUT FORMA 6 ON Magenta Yellow Black Cyan

Gericiler: Gericilerin hali haz›rda bulunan e¤itim sistemine bir alternatifleri vard›r. Örne¤in hukuk ifllenecekse fleriat hukuku okutulmal›d›r. Bilim insanlar›n›n yerine ulema grubu vard›r. AKP’li Milli E¤itim Bakanl›¤› buradan referansla do¤an›n gerçe¤i olan evrimi görmek istemez. Evrimin hangi kay›p zincirinde DNA’s›n›n bozuldu¤unu bilemedi¤imiz Harun Yahya (Adnan Hoca) en bilirkiflilerden biridir. Hatta kendileri fark›na henüz varamam›fl olsa da gericilerin evrimleflme serüvenin son noktas› Harun Yahya’d›r. Biyoloji laboratuar›nda “namaz k›lmazsan›z ce-

Kim özgürlü¤e cesaret edebilir?

Paras›z e¤itimi hangisinin a¤z›ndan duyduk? Gericiler ve kurtçuklar bu konuda ayr›lmazlar. Paras›z e¤itim dediklerini biz henüz iflitmedik. MHP 99’da iktidarda oldu¤u dönemde “özel okullara teflvik”, “e¤itim maliyetinin ö¤renciden karfl›lanmas›” gibi e¤itim kararlar›n›n alt›na imza atm›flt›. Bugün ise AKP hükümeti ile iktidara gelen gericiler kay›t paras›ndan, kantin fiyatlar›na kadar ö¤rencilerin 5 kurufluna dahi göz dikmifl durumdalar. AKP’nin getirdi¤i her sene s›nav sistemiyle dershanelere daha da ba¤›ml›laflt›r›ld›k. E¤itim onlar›n döneminde neredeyse tamamen paral›laflt›r›ld›. Yaz›n har(a)ç paras›na %500 zam yapmaya çal›flt›. Yani bize üniversitenin kap›lar›n› tamamen kapatmak istedi. Genç Umut: Herkesin eflit flartlar alt›nda nitelikli ve paras›z e¤itim almas›n› isteriz. Paras›z e¤itimin oldu¤u bir lisede kimse kay›t paras›n› öde-

yemedi¤i için okulun kap›s›nda kalmaz, temizlik paras›n› getirmedi diye e¤itim tüccarlar› taraf›ndan afla¤›lanmaz. Hakk›m›z olan e¤itimi almak için para vermemeliyiz. Bizler müflteri de¤iliz. Ulafl›mdan beslenmeye, okul araç gereçlerinden bizi gelifltirecek kültür sanat faaliyetine kadar e¤itim sürecinin bütün parçalar› paras›z olmal›d›r.

www.gencumut.org

11

Genç Umut Sayı 1 (2010)  

Genç Umut Dergisi Sayı : 1 (Şubat 2010)