Page 1

Schoulrentrée 2012-2013 GEMENG ELL

Schoul "Um Fräschepillchen" L-8530 Ell

1


Léif Elteren, an dëser Brochure fannt Dir all wichteg Informatioune fir dat nächst Schouljoer. Mir hu vun nëtzlechen Adresse bis zum Busplang alles dra gesat, wat Dir wësse musst, fir Ärem Kand de Wee an d'Schoul ze erliichteren. Mir zielen, landeswäit gekuckt, zu deene klengste Schoulen; eng Zort Schoul, di vun der Gréisst hir eigentlech net méi virgesinn ass vun der Politik. Mee mir sinn der Meenung, dass grad dat eise Kanner zegutt kënnt. Bei eis gëtt all Kand mam Numm geruff, a kee Kand ass eng Nummer. Mir leeë vill Wäert drop, eng Gemeinschaft ze sinn. Di Grouss hëllefen deene Klengen, di Staark deene Schwaachen. Jidderee léiert sech un d'Reegele vum Fair-play a Respekt ee vis-à-vis vun deem aneren ze halen. Dir fannt an der Brochure och di iwwerschaffte Versioun vun eisem Réglement interne. Um Ufank vum Schouljor kucke mir dat zesumme mat de Kanner duerch, a jiddereen ënnerschreift et dann. All Kand an all Enseignant bréngt seng Talenter mat an d'Schoul. Kee kann alles, mee zesumme si mer staark. Dësen Equipegeescht gëtt weider entwéckelt duerch mi kleng a mi grouss Projeeën, sou wi eisen Theater „Jimanju“ am leschte Schouljoer, dee suwuel bei de Kanner wéi bei den Elteren e grousse Succès war. Mir freeën eis, Iech am Hierscht mat Äre Kanner an der Schoul "Um Fräschepillchen" ze begréissen, a wënschen Iech elo nach eng schéin an erhuelsam Vakanz. Marie-Paule Felten-Bettendorff, Schoulpresidentin

E puer Informatiounen an Telefonsnummeren / Quelques informations et numéros utiles Gemeng Ell / Administration Communale Ell Schoultransport / Service transport scolaire (A.S. Tours Schemel-Rasqui) Musikschoul / Ecole de musique Sport-Krees Atert A.S.B.L. Réidener Schwemm / Piscine de Redange OSCARE, Office Social du Canton de Redange Prof.d’ens. logopédique: Marie-Paule Korth-Theisen (marie-paule.theisen@logopedie.lu) Equipe de médecine scolaire: Inf. Pédiatrique: Marianne Ernst (marianne.ernst@ligue.lu) Assistante d’Hygiène Sociale: Monique Scheuer (monique.scheuer@ligue.lu)

Tél.: 26 62 38-1 Tél.: 83 56 27 Tél.: 23 62 08 76 Tél.: 26 62 17 05 Tél.: 23 62 00 32 Tél.: 26 62 10 55-1 Tél.: 26 62 98-23

Tél.: 23 62 16 28-26 Tél.: 23 62 16 28-22

Inspektesch / L’inspectrice de l’enseignement fondamental Madame SEYLER Joëlle Bureau régional centre-ouest du collège des inspecteurs 5, rue des Prés L-7561 MERSCH Tél.: 26 32 47-1 Fax: 26 32 47 66

2


Schoulstonneplang / Horaire scolaire Schoulufank: Méindes, de 17. September 2012 Rentrée des classes: lundi, le 17 septembre 2012 Stonneplang Précoce / Horaire pour l’éducation précoce: méindes lundi

dënschdes mardi

mëttwochs mercredi

donneschdes jeudi

freides vendredi

07.50-12.00

07.50-12.00

07.50-12.00

07.50-12.00

07.50-12.00

Obligatorësch Schoulstonnen / Heures de cours obligatoires: 09.00 - 11.45 Fakultativ Schoulstonnen / Heures de cours facultatives: 07.50 - 09.00 Opsiicht / Surveillance: 11.45 - 12.00

Stonneplang Cycle 1 / Horaire pour le cycle 1 méindes lundi

dënschdes mardi

mëttwochs mercredi

donneschdes jeudi

freides vendredi

08.15-12.00

08.15-12.00

08.15-12.00

08.15-12.00

08.15-12.00

14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 Et gëtt eng Opsiicht vun de Joffere vun 7.50 Auer un assuréiert. D’Kanner kënnen also mam Schoulbus an d’Schoul kommen. Il existe par contre une surveillance par les institutrices respectives à partir de 07.50 hrs. Les enfants arrivent donc avec le bus normal.

Stonneplang Cycle 2 - 4 / Horaire pour les cycles 2 - 4 méindes lundi

dënschdes mardi

mëttwochs mercredi

donneschdes jeudi

freides vendredi

07.50-12.00

07.50-12.00

07.50-12.00

07.50-12.00

07.50-12.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Samsdes ass keng Schoul / le samedi est libre

3


Schoulvakanzen 2012/2013 Vacances et Congés scolaires 2012/2013 Allerhellgen / Toussaint :

27.10.2012 - 04.11.2012

Niklosdag / St. Nicolas :

06.12.2012

Chrëschtdag / Noël :

22.12.2012 - 06.01.2013

Fuesend / Carnaval :

09.02.2013 - 17.02.2013

Ouschteren / Pâques :

23.03.2013 - 07.04.2013

Pilgerdag / Jour de pèlerinage :

29.04.2013

1. Mee / Fête du Travail :

01.05.2013

Christi Himmelfahrt / Ascension :

09.05.2013

Päischtméinden / Lundi de Pentecôte

20.05.2013

Päischtdënschden / Mardi de Pentecôte

21.05.2013

Päischten / Pentecôte

25.05.2013 - 02.06.2013

Nationalfeierdag / Anniversaire de S.A.R.le Grand-Duc 23.06.2013 Summervakanz / Vacances d’été

16.07.2013 - 14.09.2013

Kalenner Schoulschwammen 2012/2013 Calendrier de la natation scolaire 2012/2013

Woch A / semaine A: Ell = Donneschdes / jeudi 10.00 - 12.00 Woch B / semaine B: Ell = Méindes / lundi 14.00 - 16.00

4


Schoulcomité / Comité d’école Presidentin / Présidente:

Marie-Paule FELTEN-BETTENDORFF Mireille BOF-HETTO Laura ROCCONI

Coordinateurs de cycle Carole GRATIAS, Cycle 1 Manon RECKINGER-SEYLER, Cycle 2 Marc REDING, Cycle 3 Carole SCHLESSER-FISCHER, Cycle 4

Comité vun den Elterevertrieder Le Comité des représentants des parents d’élèves Valérie GUIRCHE-LAMBOTTE Daniel JOSEPH Pia KLEE-GREISCH Marion LEPAGE-BELTGENS Marion NICOLAY-WELTER

Schoulkommissioun / Commission scolaire Presidentin / Présidente:

Monique BALDASSI-WAGNER, échevin

Memberen / Membres:

Marion LEPAGE-BELTGENS, conseiller Brigitte ORIGER Manuela PETRY-EVEN Linda WAGNER

Vertrieder vum Schoulpersonal / Représentants du personnel de l’école: Marie-Paule FELTEN-BETTENDORFF, Mireille BOF-HETTO Elterevertrieder / Représentants des parents d’élèves: Valérie GUIRCHE-LAMBOTTE, Marion NICOLAY-WELTER

5


Cycle 1 - précoce

Mme BOF-HETTO Mireille Mme FABER-ROEMEN Simone Tél.: 26 62 38-21 ARAUJO SAMPAIO Henrique BASTONG Laurice DOS SANTOS FERREIRA Luciana EICHERS Joy HEMMER Lexy JUNGERS Lena MAY Nicolas RECKINGER Nelly RIES Glen SCHAUS Ben SLAVAZZA Lola STRAUS GRATIAS Luis

Cycle 1: Spillschoul / préscolaire

Cycle 1: Spillschoul / préscolaire

1ère année

1ère année

BOURGEOIS Julien DOS SANTOS David KEMMER Mathis LUX Lorik MUNO Leni SCHILTZ Lena WIETOR Pol WINIARSKI Alan

DELTGEN Marylène NOTHUM KIEFFER Shari PIERRE Hugo PRESTIGIACOMO Philippe STAAR Lena VARELA FORTES Alyssia WEIS Leo WIETOR Philippe

2ième année

2ième année

EVEN Jackie FORTES Jayson JOSEPH Julie RECKINGER Léonie RIES Aurélie ZWANK Nash

BACK Charel DA SILVA PEREIRA Kevin HEMMER Fynn KASEL RAVANELLI Maëlle LEPAGE Ryck LEYDER Hannah

Mme GRATIAS Carole Tél.: 26 62 38-25

Mme WOLFF-KNAUF Martine Tél.: 26 62 38-26

WANTZ Lena

6


Cycle 2.1

Cycle 2.2

ALCOBIA Lorenzo ALMEIDA MARTINS Inês BON DE SOUSA PERNES Gaspar BRAVO RODRIGUES Diogo CAI Elodie CUCHET Guillaume EVEN Manon FORTON Emma FURLANO Louis KLEE Leni KÖLSCH Kim NICOLAY Damon PETRY Sam REINARD Felix STOCKMAN Noa

AGUILERA MARIN Amy BARTL Zoe BASTONG Louis BEAUVOIS Filip BRAGARD Lee LEBLANC Enzo LEPAGE Max LIBER Dennis PICCO Luna SCHAUS Lena STAAR Noé STAS Chiara WIETOR Julie

Cycle 3.1

Cycle 3.2

M. GASPAR Romain Tél.: 26 62 38-24

M. REDING Marc Tél.: 26 62 38-30 ALCOBIA Thomas ALVES DIAS Sandra BOURGEOIS Pauline CROCHET Joe CUCHET Leopold DOLATA Alexandre EICHERS Ben EVEN Oceane EVEN Luc FORTON Florian KLEE Evi KORTH Lise LUX Ina PRESTIGIACOMO Luana RECKINGER Michel SCHAAF David SCHOUJEAN Lori SLAVAZZA Tiziano STEPHAN Lucie

Mme RECKINGER-SEYLER Manon Tél.: 26 62 38-23

Mme FELTEN-BETTENDORFF Marie-Paule Tél.: 26 62 38-29 AGUILERA MARIN Zoë BON DE SOUSA PERNES Evolene DOS SANTOS FEREIRA Noemie GUIRCHE Thomas HOFFMANN Lynn JANSEN Lina KNOERR Jason LÖW David MARX Jenny MEYER Sammy MUNO Denis NICOLAY Dwain SCHEER Charel WENNER Danielle

WEYDERS Isaac

7


Cycle 4.1

Cycle 4.2

BALDASSI Sarah BRAVO RODRIQUES Nadia CUCHET Sixte DA SILVA PEREIRA Pedro DIAS DA SILVA Diogo DOS SANTOS Ruben FURLANO Jean-Marc GUIRCHE Charlotte KLEE Mira LUX Ike SCHEER Jessica SCHLESSER Nora SWIDERSKI Aidan WILMES Jana

BOSONI Dylan CHEN Kai Ly CHEN Kai Sun DA SILVA PEREIRA Susana EVEN Gilles MARX Ronny NEDELCU Mara PICCO Loris RIES Yannick SCHOUJEAN Jo STEPHAN Eliott WEIS Marylène WEYDERS Natan

Mme SCHLESSER-FISCHER Carole Tél.: 26 62 38-27

M. WEIS Jean-Marie Tél.: 26 62 38-28

Surnuméraires: Mme ROCCONI Laura M. SEIL Tim Tél.: 26 62 38-33

Education religieuse et morale: Mme ORIGER Brigitte

Wichteg:

Wann Äert Kand net an d’Schoul kënnt, musst Dir et am Laf vum Muere beim Léierpersonal ofmellen. Eng schrëftlech Entschëllegung ass awer och néideg. Wann d’Kand méi wéi 3 Deeg feelt, muss et eng Entschëllegung vum Dokter sinn. Dëst gëlt suwuel fir de Cycle 2-4 wéi fir de Cycle 1 (Spillschoul a Précoce). Eis Schoul gëtt KENG Dispense fir éischter an d’Vakanz ze fueren oder mi spéit erëm ze kommen.

Important:

Si votre enfant se trouve dans l’impossibilité de se rendre à l’école, il faut absolument le signaler au cours de la matinée au personnel ensignant. En plus, toute absence doit être motivée par une excuse écrite. Pour toute absence de plus de trois jours, un certificat médical est requis. Notre école n’accorde aucune dispense pour partir en vacances plus tôt ou en revenir plus tard.

8


Schoultransport 2012/2013 Transport scolaire 2012-2013 Trajet: Roodt * Petit-Nobressart * Colpach-Haut * Colpach-Bas * Ell Village Roodt Roodt Petit-Nobressart Colpach-Haut Colpach-Haut Colpach-Bas Ell

Arrêt de bus Hueschterterstrooss Schoul / école Am Pesch Salle pompiers Café Ensch Beim Schlass Schoul / école

moies / matin 7.30 7.31 7.38 7.42 7.43 7.45 7.48

mëttes / après-midi 13.40 13.41 13.48 13.52 13.53 13.55 13.58

Retour: Ell * Colpach-Bas * Colpach-Haut * Petit-Nobressart * Roodt Wichteg: All Verhalensreegelen aus der Schoul gëllen natierlech och am Bus! Wie sech net dorun hällt, ka vum Schoultransport ausgeschloss ginn. Important: Toutes les règles de comportement valables à l’école sont à respecter bien évidemment dans le bus. Tout comportement inadapté peut mener à l’exclusion du transport scolaire.

9


10


11


Maison Relais ELL Admissioun / Admission D’Maison Relais Ell betreit Kanner, déi an der Gemeng Ell wunnen an och do an d’Grondschoul ginn, vum Cycle 1.1 (Spillschoul) bis de Cycle 4. Virrecht hunn allengerzéiend Elterendeeler, déi schaffen an déi, wou di 2 Elterendeeler schaffe ginn. D’Fiche de Renseignement fannt Dir um Internetsite vun der Gemeng Ell. D’Maison Relais ass keng Garderie, mir bidden een Accueil socio-éducatif temporaire un. La Maison Relais Ell accueille les enfants habitant la commune de Ell et fréquentant l’enseignement fondamental du cycle 1.1 (préscolaire) au cycle 4. Ont une priorité les familles monoparentales qui travaillent, ainsi que les familles dont les deux parents travaillent. La Maison Relais n’est pas une garderie pour enfants, nous assurons un accueil socioéducatif temporaire.

Öffnungszäiten / Heures d’ouvertures Schoulzäit / Période scolaire

moies matin mëttes midi nomëttes après-midi

méindes lundi 07.00-08.00

dënschdes mardi 07.00-08.00

mëttwochs mercredi 07.00-08.00

donneschdes jeudi 07.00-08.00

freides vendredi 07.00-08.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

16.00-19.00

14.00-19.00

16.00-19.00

14.00-19.00

16.00-19.00

Schoulvakanz / Période de vacances méindes lundi

dënschdes mardi

mëttwochs mercredi

donneschdes jeudi

freides vendredi

07.00-19.00

07.00-19.00

07.00-19.00

07.00-19.00

07.00-19.00

Dës Zäite sinn ëmmer valabel, mat Ausnam vun de legale Feierdeeg an dem Congé annuel. En Ziedel mat den Deeg, wou d’Maison Relais zou ass, gëtt ëmmer am Laf vum 1ten Trimester ausgedeelt. Ces heures sont toujours valables à l’exception des jours fériés légaux et des congés annuels qui seront transmis aux parents au cours du 1er trimestre.

12


Bureau / Bureau : méindes lundi 09.00-12.00

dënschdes mardi 09.30-12.00

mëttwochs mercredi 09.30-12.00

donneschdes jeudi 09.00-12.00

freides vendredi 09.00-12.00

Wann de Büro net besat ass, da w.e.g. op de Répondeur schwätzen. En cas d’absence, un répondeur enregistrera votre message.

Inscriptioun / Inscription D’Kanner musse mat enger Fiche d’inscription bei eis ugemellt ginn. Dës Fiche kënnt Dir um Internetsite vun der Gemeng eroflueden oder bei eis an d’Maison Relais froe kommen. Den Délai ass ëmmer de 24. vun all Mount. D’Kanner kënnen och fir d’ganzt Joer ageschriwwe ginn, Dir musst et just op der Fiche präziséieren. D’Inscriptioune si flexibel, wann et méiglech ass, Un- an Ofmellunge mussen awer dënschdes an donneschdes wéinst organisatorësche Grënn 2 Deeg am Viraus gemellt ginn. Bei enger « Urgence motivée », kënne mir och eng spontan Inscriptioun maachen. Dem Responsabele vun der Maison Relais sollen d’Elteren all Ännerungen, sief et Wunnsituatioun, Aarbechtssituatioun oder nei Telefonsnummer sou schnell wéi méiglech matdeelen.

Les inscriptions se font à l’aide d’une fiche de présence disponible sur le site internet de la Commune ou sur simple demande auprès du personnel de la Maison Relais. Cette fiche de présence est à remettre au plus tard pour le 24 de chaque mois. Une inscription pour toute l’année est possible, mentionnez-le simplement sur votre fiche de présence. Les inscriptions sont flexibles. Néanmoins, afin de garantir le bon déroulement de nos activités du mardi et jeudi, nous demandons aux parents de nous prévenir au moins deux jours à l’avance si leur(s) enfant(s) quitte(nt) la Maison Relais avant 17h00. En cas d’urgence motivée, des inscriptions spontanées sont possibles, si la structure le permet. Les parents sont dans l’obligation de communiquer tout changement de résidence, d’emploi ainsi que de numéro de téléphone auprès du responsable de la Maison Relais.

13


Allgemenges / Généralités • • • •

• • • •

• •

• •

14

Tëschent de Kanner, dem edukative Personal an den Eltere soll e géigesäitege Respekt herrschen. D’Eltere si gebieden, sech un déi opgeschriwwe Präsenszäiten ze halen. Eng Verspéidung kann enttäuschent fir d’Kand sinn. All Verspéidung, déi net gemellt ass, gëtt verrechent. Eng certifiéiert Ofwiesenheet gëtt net verrechent. D’Maison Relais versuergt keng krank Kanner. Wa se am Laf vum Dag bei eis krank sollte ginn, da ruffe mir bei d’Elteren un, an déi musse sech dann organiséieren, fir d’Kand ofzehuelen. (Service Krank Kanner Doheem: www.fed.lu) An der Maison Relais gëtt lëtzebuergesch geschwat, dëst fir d’Integratioun vun de Kanner ze förderen. D’Chèques Services si bei der Aschreiwung obligatorësch, Dir kënnt déi beim Service « Population » vun der Gemeng Ell ufroen. Les relations entre le personnel de la Maison Relais, les enfants, ainsi que de leurs parents sont instruites par le respect mutuel. Les parents sont priés de respecter l’horaire rempli sur la fiche de présence. Un retard éventuel de leur part peut causer une déception chez l’enfant et des inconvénients au personnel encadrant. Tout retard non prévenu engendrera la facturation des heures supplémentaires. Une absence certifiée de l’enfant ne sera pas facturée. La Maison Relais ne prend pas en charge les enfants malades, atteints d’une maladie contagieuse, s’ils sont fiévreux ou si leur état de santé ne leur permet pas de participer aux activités de groupe. Lorsqu’un enfant tombe malade durant la journée, le personnel éducatif contactera les parents qui devront s’organiser afin de reprendre l’enfant. (Service Krank Kanner Doheem: www.fed.lu) La langue parlée à la Maison Relais est le luxembourgeois, ceci afin de favoriser l’intégration des enfants. Les chèques services accueil sont obligatoires lors de l’inscription à la Maison Relais, ils sont disponibles au service «Population» de la Commune de Ell.


Hausaufgaben / Devoirs à domicile D’Maison Relais bidd eng Hausaufgabebegleedung un, dëst ass keng Hausaufgabenhëllef. La Maison Relais offre un « accompagnement aux devoirs »

méindes lundi

dënschdes mardi

mëttwochs mercredi

donneschdes jeudi

freides vendredi

16.30-18.00

13.30-15.00

16.30-18.00

13.30-15.00

/

D’Eltere si verpflicht de Kanner hir Hausaufgaben doheem nach emol nozekucken an déi Saache fäerdeg ze maachen, déi nach ze maache sinn. Freides (16:00-18:00) maache mir verschidden Aktivitéiten (Sportkrees ...) Il s’agit ici d’un « accompagnement » et non d’une « aide » aux devoirs, les parents sont priés de vérifier les devoirs et de terminer ce qui n’a pas pu être fini à temps à la Maison Relais. Le vendredi (16:00-18:00) est consacré aux activités sportives avec le «Sportkrees», ou aux activités extérieures communiquées à l’avance.

Kontaktpersounen / Personnel de contact Mme Wagner Linda (Chargée de Direction) Mme Nicolas Emilie Mme Schuh-Degros Josée Mme Clesen-Spilman Nadine Tél : 26 62 38-20 Gsm : 621 268 435 Mail : maisonrelais@ell.lu Fax : 26 62 38-35

15


Règlement d´ordre intérieur complémentaire zum Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l´ordre intérieur communs à toutes les écoles 1. Reegele fir d´Kanner D´Kanner behuele sech respektvoll vis-à-vis vun deenen aneren a vun der Infrastruktur. A) Schoulufank 7.50/14.00 D´Kanner • ginn direkt an de Schoulhaff, wa si mam Bus oder mam Auto ukomm sinn. • gi mat hirem Léierpersonal an hire Klassesall. B) Schoulgebai D´Kanner • respektéiren all Raimlechkeeten an d´Material. • ginn duerch d´Schoulgebai ouni ze lafen an ze jäizen. • hannerloossen d´Toilette propper. D´Toilette ass KENG Spillplaz! C) Pausen D´Kanner • gi roueg an ouni ze lafen an de Schoulhaff, well soss am Trapenhaus Accidenter geschéie kënnen. • ginn op d´Toilette, ier si an de Schoulhaff ginn. • werfen hiren Offall an di passend Dreckskëscht. • bleiwen am Schoulhaff. • ginn erëm, no der Paus, roueg an ouni ze lafen an hire Klassesall. D) Schoulschluss 12.00/16.00 Wann et schellt, ginn d´Kanner roueg an ouni ze lafen op de Bus, respektiv bei hir Elteren oder an d´Maison Relais. E) Allgemenges Annexe zum Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l´ordre intérieur communs à toutes les écoles: • D´Kanner loossen hiren Handy an all aner elektronësch Geräter doheem. Wa si se awer matbréngen, musse se ausbleiwen. • D´Kanner denken un hiert Material, dat si mat Heem huele mussen, well no Schoulschluss dierfe si net méi an hire Klassesall.

16


ALL DËS REEGELE GËLLEN NATIERLECH OCH AM BUS AN AN DER MAISON RELAIS.

2. Reegele fir d´Personal aus der Schoul an aus der Maison Relais D´Personal behëlt sech respektvoll vis-à-vis vun deenen aneren a vun der Infrastruktur. A) Ufank vum Schouljoer D´Personal mécht d´Kanner mat de Reegele vertraut. B) Surveillance D´Personal stellt de Programm fir d´Surveillance am Ufank vum Schouljoer op. Moies fänkt d´Surveillance um 7.40 Auer un a mëttes hält se um 12.10 Auer op. Nomëttes fänkt d´Surveillance um 13.50 Auer un an hält um 16.10 Auer op. C) Schoulgebai a Schoulhaff D´Personal • respektéiert all Raimlechkeeten an d´Material. • werft säin Offall an di passend Dreckskëscht. D) Allgemenges D´Personal • informéiert d´Gemeng an den Inspekter/d´Inspektesch am Viraus iwwert all Sortie. • vermëttelt de Kanner eng positiv Astellung zum Liewen an zur Schoul a motivéiert si zum Léieren. • fëmmt net an der Enceinte vum Schoulgebai.

3. Reegele fir d´Elteren D´Eltere • behuele sech respektvoll vis-à-vis vun deenen aneren a vun der Infrastruktur. • schécken hir Kanner pënktlech an d´Schoul an huele se och mat Zäit bei der Schoul of. Ee Kand, dat net an deenen 10 min Surveillance ofgeholl gëtt, gëtt an der Maison Relais versuergt an d´Eltere kréien dat facturéiert. • suergen dofir, datt hir Kanner keng elektronësch Geräter oder soss Spillsaache mat an d´Schoul respektiv an d´Maison Relais matbréngen. D´Gemeng iwwerhëlt keng Haftung fir een eventuelle Schued oder Verloscht. • vermëttelen de Kanner eng positiv Astellung zum Liewen an zur Schoul a motivéiere si zum Léieren. • suergen dofir, datt hir Kanner keng Pampers méi brauchen a wëssen wéi een op d’ Toilette geet (datt d’ Kanner also „propper“ sinn) ier se an d´Schoul kommen. • fëmmen net an der Enceinte vum Schoulgebai. • mellen hir Kanner an der Schoul an an der Maison Relais of, wa se krank sinn. • ginn net mat de Kanner an de Schoulhaff.

17


Allgemenges: • • • • • •

D´Personal aus der Maison Relais, d´Botzpersonal an all anert Personal aus der Gemeng ass net autoriséiert, d´Elteren an d´Kanner no Schoulschluss an d´Schoulgebai ze loossen. D´Kanner stinn ënnert der Responsabilitéit vun den Elteren, wa si sech ausserhalb vun de Schoulzäiten am Schoulhaff ophalen. Dëst gëlt och fir d´Mëttesstonn. Während de Schoulzäiten ass de Schoulhaff exklusiv fir d´Kanner aus der Schoul reservéiert. Den Haff ass KENG Toilette. Di ëffentlech Toilette sinn Dag an Nuecht bei der Gemeng op. Dofir sollen d´Elteren oppassen, datt hir Kanner di Toiletten och benotzen. D´Eltere vun de Schoulkanner aus de Cyclen 1 an 2 schreiwen dem Léierpersonal an d´Bichelchen, wann hir Kanner an d´Maison Relais ginn. De Schäfferot kann eng Ännerung zu dësem Reglement virhuelen, wann en et fir néideg befënnt.

1. Règles pour les enfants Les enfants se comportent de manière civile et responsable vis-à-vis de toute autre personne et de l´infrastructure. A) Début d´école 7.50/14.00 Les enfants • se rendent directement dans la cour de récréation, quand ils viennent à l´ école. • vont dans leur salle de classe en compagnie de leur personnel enseignant. B) Bâtiment scolaire Les enfants • respectent tous les locaux et tout le matériel. • circulent dans le bâtiment scolaire sans courir et sans crier. • quittent le WC en le laissant dans un état propre. Le WC ne doit en aucun cas être considéré comme une aire de jeux! C) Récréation Les enfants • se rendent sans courir et sans crier dans la cour de récréation pour éviter les accidents dans les escaliers. • vont au WC avant de se diriger vers la cour de récréation. • jettent les déchets dans la poubelle appropriée. • ne quittent pas la cour de récréation. • vont dans leur salle de classe, lorsque la pause est terminée et ceci sans crier et sans courir.

18


D) Fin d´école 12.00/16.00 Quand la cloche sonne, les enfants se rendent vers le bus, respectivement vers leurs parents ou le personnel de la Maison Relais et ceci sans courir et sans crier. E) Divers Annexe au Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l´ordre intérieur communs à toutes les écoles : • Tout appareil électronique est à garder à la maison. Pourtant, si l´enfant l´emmène quand même à l´école, l´appareil doit en tout cas être éteint. • Les enfants pensent au matériel qu´ ils doivent emmener à la maison ou à la Maison Relais, car ils n´ont plus le droit d´entrer dans leur salle de classe après la fin des cours. TOUTES CES RÈGLES SONT BIEN ÉVIDEMMENT À RESPECTER DANS LE BUS ET À LA MAISON RELAIS.

2. Règles pour le personnel enseignant et le personnel de la Maison Relais Le personnel se comporte de manière civile et responsable vis-à-vis de toute autre personne et de l´infrastructure. A) Début de l´année scolaire Le personnel initie les enfants aux règles ci-nommées. B) Surveillance Le personnel enseignant établit le plan des surveillances avant le début de l´année scolaire. Le matin, la surveillance commence à 7.40 heures et se termine le midi à 12.10 heures. L´après-midi, elle commence à 13.50 heures et se termine à 16.10 heures. C) Bâtiment scolaire et cour de récréation Le personnel • respecte tous les locaux et tout le matériel. • jette les déchets dans la poubelle appropriée. D) Divers Le personnel • informe la commune et l´inspecteur/l´inspectrice à l´avance de chaque sortie prévue avec les enfants. • transmet une attitude positive face à la vie et à l´école aux enfants et les motive en ce qui concerne l´apprentissage • ne fume pas dans l´enceinte de l´école.

19


3. Règles pour les parents Les parents • se comportent de manière civile et responsable vis-à-vis de toute autre personne et de l´infrastructure. • prennent garde à ce que leur enfant soit à temps à l´école et viennent chercher leur enfant à temps. Le personnel enseignant accompagne un enfant qui est encore à l´école après les 10 minutes de surveillance à la Maison Relais pour le donner sous leur surveillance. Toutefois, ce service de surveillance supplémentaire sera facturé aux parents. • font attention à ce que leur enfant n´apporte pas d´appareils électroniques ou d´autres jouets à l´école ou à la Maison Relais. La Commune de Ell ne rembourse rien en cas de perte ou de dégât. • transmettent une attitude positive face à la vie et à l´école à leur enfant et le motivent en ce qui concerne l´apprentissage • veillent à ce que leur enfant n´ait plus besoin d´une couche-culotte (Pampers) et que l´enfant sache comment « utiliser » une toilette avant le début de sa carrière scolaire. • ne fument pas dans l´enceinte de l´école. • informent le personnel de l´école et de la Maison Relais, si leur enfant est malade et ne peut pas fréquenter l´école. • n´accompagnent pas leur enfant dans la cour de récréation.

Divers: •

• • • • •

Le personnel de la Maison Relais, l´équipe de nettoyage et tout autre personnel de la Commune de Ell ne sont pas autorisés à laisser entrer les enfants et les parents dans le bâtiment scolaire après la fin d´école. Les parents sont responsables pour leurs enfants, si ceux-ci se trouvent dans la cour de récréation en dehors des heures scolaires. Ceci vaut également pour la pause de midi. Lors des heures scolaires, la cour de récréation est exclusivement réservée aux enfants qui fréquentent l´école. La cour de récréation n´est pas un WC. Le WC public près de la commune est ouvert jour et nuit. Les parents prennent garde que leur enfant utilise ce WC public. Si l´ enfant doit aller à la Maison Relais, les parents des enfants des cycles 1 et 2 le notent chaque fois dans le journal de classe. Le Collège échevinal peut déroger au présent règlement, s'il le juge utile.

Mir wënschen alle Kanner eng schéi Rentrée 2012/2013

20

Schoulzeitung 2012-2013  

Schoulzeitung 2012-2013

Schoulzeitung 2012-2013  

Schoulzeitung 2012-2013

Advertisement