Issuu on Google+

GEMENG ELL Boîte postale 9 L-8501 Redange/Attert Tel. 26 62 38-1 Fax 26 62 38-55 Service technique: Tel. 26 62 38-61

JANUAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SO

M

M

D

D

SO

Theater / Musik Gemeng ELL

F

M

F

M

S

D

Asammle vu Chrëschtbeemercher / CDJ

M

M

D

D

F

M

D

D

M

S SO

Soirée réfugiés

D

B

F

Championnat / DT ELL

S

Championnat / DT ELL

SO

Tournoi / DT ELL

SO

Hobby-&Konschtmaart / DT ELL

Fraen a Mammen 25 Joer Feier zu Rued Championnat / DT ELL

D

D

M

D

D

S

B

S

F

F

S

S

M

M E

SP

D M

D

M D

Randonnée VTT & Marche Populaire / SC ELL

BD

BD

D D

D

M

D

D

F

F

Owidomm 2017 - Après-Ski CDJ ELL & Koulbich

S

S

Championnat / DT ELL

SO

Fuessonndig Kannerfuesbal / Jeunesse Atertdaul

SO

F

M

Hingerjucks Bal / Spuerveräin Rued

M

S

Championnat / DT ELL

M

D Theater / Musik Gemeng ELL Championnat / DT ELL

D

SO

D

Championnat / DT ELL

SO M

D

D

SO

F

B

S

S

M

D

D

M

D

Buergëmzuch a Buergbrennen ELL

M

M

BD

Solidaritéitsiessen/Fraen&Mammen&Parverband

D

Fête privée

M

Buergbrennen Koulbich & Rued

M

F

SO

D

F

D

SO

D

=

D

SO

M

M

D

D

F De Manifestatiounskalenner ass opgestallt gi vun de Veräiner aus der Gemeng ELL.

Dreckskëscht Déchets ménagers Sperrmüll Déchets encombrants Eisen & Schrott Ferraille

S

=

Valorlux

=

Superdreckskëscht

BD =

Blo Dreckskëscht Poubelle Bleue

ABRËLL

D

S

D

E

MÄERZ D

Liichtmëssdagfeier Kannerseegnung Theater / Musik Gemeng ELL Championnat / DT ELL

=

SP =

2017

FEBRUAR

Neijooschdag

D

Manifestatiouns an Offallkalenner

D

B

K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S

=

EL

=

B

=

Kleedersammlung Vieux Vêtements Elektroschrott Appareils électriques Bicherbus

MEE

Réceptioun Club Atertdall Championnat / DT ELL

M

SO

D

M

M

D

D

M

D

D F S

K

Grouss Botz

SO M

BD

D

JUNI D

1.Mee

F D

S SO

F

B

M

S

Gala Concert / Musik Gemeng ELL

D

SO

Kiermes zu Kleng-Elcher Hämmelsmarsch /Musik Gemeng ELL&Kiermersapéro/CDJ Koulbich

M

M

D

D

F

M

D

SO

F

M

D

S

D

F

SO

D

S

KannermaufELL-Tour / ELLteren

M

SO

Ouschtersonndig Kaffi / Fraen a Mammen

D

M

Kommioun

M

D M

D

D F

S

BD

M

SO

F

M

S

D Duerffest Rued / Spuerveräin Rued

Fête des voisins / Commission d'Intégration & Syndicat d'Initiative

S

D

SO

D

D F

D

D

S

D

M

Päischtsonndig Duerffest / Musik Gemeng ELL

20e Randonnée L.Didier / SC ELL

BD

M

D

S

M

D

SO

D

F

Nationalfeierdag

S

Hämmelsmarsch/Musik & Pompjeeën Kiermesbal / CDJ Koulbich

SO

Kiermes zu Koulbich

M

E

SP

D M

D

M

7e Oldies Night / SC ELL

D

Christi Himmelfahrt

F

D

B

M

D

S

F

SO

S

M

D

D

F

SO

Meenuecht / CDJ ELL

M

Te DEUM

D Motor Randonnée/Spuerveräin Rued

M

D

Séance académique Vallée de l'Attert asbl

D

Sperrmüll an Elektroschrott muss Dir eng Woch virun der Sammlung bei der Gemeng umellen.

B


COMMUNE D'ELL

Manifestations et

D

=

Boîte postale 9 L-8501 Redange/Attert Tel. 26 62 38-1 Fax 26 62 38-55 Service technique: Tel. 26 62 38-61

collectes

SP

=

JULI

2017

AUGUST

S

D

SO

M

M

D

SO

D

F

M

S

D

D

SO

M

F

M

D F

29 30 31

D

S

Schlassfest Koulbich

D

SO

Schlassfest Koulbich

M

M D M

Iessen Musikschoul

D

Diplomiwwereechung Musikschoul

F

D

S

S SO

S

F

M

D

S

D

SO

M

M

D

S

Visite Fanfare Ellona vun Ell (NL) am Kader vun 110 Joer Musik Gemeng ELL

D

SO

Visite Fanfare Ellona vun Ell (NL) am Kader vun 110 Joer Musik Gemeng ELL

M

BD

D

M

D

D

F

Maria Himmelfahrt

D

D

Mexikaneschen Owend/CDJ Koulbich

D

ELLteren Rentrée

B

S SO

F

Kiermesweekend ELL

M

S

Kiermesweekend ELL

D

D

SO

Kiermes zu ELL

M

D

F

M

D

EL

S

D

F

K

SO

M

M

M

D

E

SP

D M

D

BD

D

SO

F

M

S

BD

S

D

D

Contre la montre / DT ELL

D

SO

M

F

M

D

S

D

F

SO

M

M

D

D

S

D

Konveniat 50 Joer CDJ ELL

Le calendrier des manifestations est établi par les clubs de la commune d'Ell.

S

=

Valorlux

=

Superdreckskëscht

BD =

OKTOBER

F

D

B

=

SEPTEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

M

E

Dreckskëscht Déchets ménagers Sperrmüll Déchets encombrants Eisen & Schrott Ferraille

Blo Dreckskëscht Poubelle Bleue

=

EL

=

B

=

NOVEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SO

M

Allerhelljen

M

D

Allerséilen

D

F

Whistowend / DT ELL

29 30 31

M

D

D F

B

S SO

K

F D

S SO M

SO

D

D

F

M

D

S

D

F

SO

S

M

D

SO

D

F

M

M

D

D

S

D

Bigbandowend am Kader vun 110 Joer Musik Gemeng ELL

SO

M

M

BD

D M

S

D

SO

F

M

S

Hämmelsmarsch / Chorale

D

SO

Wëldiessen/Musik Gemeng ELL Kiermes zu Rued Kiermesbal / CDJ

M

E

SP

D M

D

B Housekerbal / CDJ ELL

SO

Fête des Moules / SC ELL

M Concert Luxembourg Philharmonia am Kader vun 110 Joer Musik Gemeng ELL

BD

D

BD

M

D

D D

F S

D F

Winterlights / Musik Gemeng ELL

F S

S

D

M

D

D F

D

D

M

M

Adventsmaart & Niklosfeier CDJ & Syndicat d'Initiative

M

Versammlung Manifestatiounskalenner

D Walsonndig

Bicherbus

DEZEMBER

S

M

Kleedersammlung Vieux Vêtements Elektroschrott Appareils électriques

Träipenowend / DT ELL

B

SO

S

M

Chrëschtdag

SO

D

Stiefesdag Interclubchampionnat / DT ELL

M

M

S

D

D

SO

M

M

D

D

D F

D

Halloween Kannerbal/ELLteren

ELLoween Party / SC ELL

B

D

D

F S SO

Sylvester

Les déchets encombrants et les appareils électriques à enlever devront être signalés au secrétariat de la commune au moins une semaine avant la collecte.


Manif an Offallkalenner 2017