Page 1

GEMENG ELL Boîte postale 9 L-8501 Redange/Attert Tel. 26 62 38-1 Fax 26 62 38-55 Service technique: Tel. 26 62 38-61

JANUAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SO

M

M

D

D

SO

Theater / Musik Gemeng ELL

F

M

F

M

S

D

Asammle vu Chrëschtbeemercher / CDJ

M

M

D

D

F

M

D

D

M

S SO

Soirée réfugiés

D

B

F

Championnat / DT ELL

S

Championnat / DT ELL

SO

Tournoi / DT ELL

SO

Hobby-&Konschtmaart / DT ELL

Fraen a Mammen 25 Joer Feier zu Rued Championnat / DT ELL

D

D

M

D

D

S

B

S

F

F

S

S

M

M E

SP

D M

D

M D

Randonnée VTT & Marche Populaire / SC ELL

BD

BD

D D

D

M

D

D

F

F

Owidomm 2017 - Après-Ski CDJ ELL & Koulbich

S

S

Championnat / DT ELL

SO

Fuessonndig Kannerfuesbal / Jeunesse Atertdaul

SO

F

M

Hingerjucks Bal / Spuerveräin Rued

M

S

Championnat / DT ELL

M

D Theater / Musik Gemeng ELL Championnat / DT ELL

D

SO

D

Championnat / DT ELL

SO M

D

D

SO

F

B

S

S

M

D

D

M

D

Buergëmzuch a Buergbrennen ELL

M

M

BD

Solidaritéitsiessen/Fraen&Mammen&Parverband

D

Fête privée

M

Buergbrennen Koulbich & Rued

M

F

SO

D

F

D

SO

D

=

D

SO

M

M

D

D

F De Manifestatiounskalenner ass opgestallt gi vun de Veräiner aus der Gemeng ELL.

Dreckskëscht Déchets ménagers Sperrmüll Déchets encombrants Eisen & Schrott Ferraille

S

=

Valorlux

=

Superdreckskëscht

BD =

Blo Dreckskëscht Poubelle Bleue

ABRËLL

D

S

D

E

MÄERZ D

Liichtmëssdagfeier Kannerseegnung Theater / Musik Gemeng ELL Championnat / DT ELL

=

SP =

2017

FEBRUAR

Neijooschdag

D

Manifestatiouns an Offallkalenner

D

B

K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S

=

EL

=

B

=

Kleedersammlung Vieux Vêtements Elektroschrott Appareils électriques Bicherbus

MEE

Réceptioun Club Atertdall Championnat / DT ELL

M

SO

D

M

M

D

D

M

D

D F S

K

Grouss Botz

SO M

BD

D

JUNI D

1.Mee

F D

S SO

F

B

M

S

Gala Concert / Musik Gemeng ELL

D

SO

Kiermes zu Kleng-Elcher Hämmelsmarsch /Musik Gemeng ELL&Kiermersapéro/CDJ Koulbich

M

M

D

D

F

M

D

SO

F

M

D

S

D

F

SO

D

S

KannermaufELL-Tour / ELLteren

M

SO

Ouschtersonndig Kaffi / Fraen a Mammen

D

M

Kommioun

M

D M

D

D F

S

BD

M

SO

F

M

S

D Duerffest Rued / Spuerveräin Rued

Fête des voisins / Commission d'Intégration & Syndicat d'Initiative

S

D

SO

D

D F

D

D

S

D

M

Päischtsonndig Duerffest / Musik Gemeng ELL

20e Randonnée L.Didier / SC ELL

BD

M

D

S

M

D

SO

D

F

Nationalfeierdag

S

Hämmelsmarsch/Musik & Pompjeeën Kiermesbal / CDJ Koulbich

SO

Kiermes zu Koulbich

M

E

SP

D M

D

M

7e Oldies Night / SC ELL

D

Christi Himmelfahrt

F

D

B

M

D

S

F

SO

S

M

D

D

F

SO

Meenuecht / CDJ ELL

M

Te DEUM

D Motor Randonnée/Spuerveräin Rued

M

D

Séance académique Vallée de l'Attert asbl

D

Sperrmüll an Elektroschrott muss Dir eng Woch virun der Sammlung bei der Gemeng umellen.

B


COMMUNE D'ELL

Manifestations et

D

=

Boîte postale 9 L-8501 Redange/Attert Tel. 26 62 38-1 Fax 26 62 38-55 Service technique: Tel. 26 62 38-61

collectes

SP

=

JULI

2017

AUGUST

S

D

SO

M

M

D

SO

D

F

M

S

D

D

SO

M

F

M

D F

29 30 31

D

S

Schlassfest Koulbich

D

SO

Schlassfest Koulbich

M

M D M

Iessen Musikschoul

D

Diplomiwwereechung Musikschoul

F

D

S

S SO

S

F

M

D

S

D

SO

M

M

D

S

Visite Fanfare Ellona vun Ell (NL) am Kader vun 110 Joer Musik Gemeng ELL

D

SO

Visite Fanfare Ellona vun Ell (NL) am Kader vun 110 Joer Musik Gemeng ELL

M

BD

D

M

D

D

F

Maria Himmelfahrt

D

D

Mexikaneschen Owend/CDJ Koulbich

D

ELLteren Rentrée

B

S SO

F

Kiermesweekend ELL

M

S

Kiermesweekend ELL

D

D

SO

Kiermes zu ELL

M

D

F

M

D

EL

S

D

F

K

SO

M

M

M

D

E

SP

D M

D

BD

D

SO

F

M

S

BD

S

D

D

Contre la montre / DT ELL

D

SO

M

F

M

D

S

D

F

SO

M

M

D

D

S

D

Konveniat 50 Joer CDJ ELL

Le calendrier des manifestations est établi par les clubs de la commune d'Ell.

S

=

Valorlux

=

Superdreckskëscht

BD =

OKTOBER

F

D

B

=

SEPTEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

M

E

Dreckskëscht Déchets ménagers Sperrmüll Déchets encombrants Eisen & Schrott Ferraille

Blo Dreckskëscht Poubelle Bleue

=

EL

=

B

=

NOVEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SO

M

Allerhelljen

M

D

Allerséilen

D

F

Whistowend / DT ELL

29 30 31

M

D

D F

B

S SO

K

F D

S SO M

SO

D

D

F

M

D

S

D

F

SO

S

M

D

SO

D

F

M

M

D

D

S

D

Bigbandowend am Kader vun 110 Joer Musik Gemeng ELL

SO

M

M

BD

D M

S

D

SO

F

M

S

Hämmelsmarsch / Chorale

D

SO

Wëldiessen/Musik Gemeng ELL Kiermes zu Rued Kiermesbal / CDJ

M

E

SP

D M

D

B Housekerbal / CDJ ELL

SO

Fête des Moules / SC ELL

M Concert Luxembourg Philharmonia am Kader vun 110 Joer Musik Gemeng ELL

BD

D

BD

M

D

D D

F S

D F

Winterlights / Musik Gemeng ELL

F S

S

D

M

D

D F

D

D

M

M

Adventsmaart & Niklosfeier CDJ & Syndicat d'Initiative

M

Versammlung Manifestatiounskalenner

D Walsonndig

Bicherbus

DEZEMBER

S

M

Kleedersammlung Vieux Vêtements Elektroschrott Appareils électriques

Träipenowend / DT ELL

B

SO

S

M

Chrëschtdag

SO

D

Stiefesdag Interclubchampionnat / DT ELL

M

M

S

D

D

SO

M

M

D

D

D F

D

Halloween Kannerbal/ELLteren

ELLoween Party / SC ELL

B

D

D

F S SO

Sylvester

Les déchets encombrants et les appareils électriques à enlever devront être signalés au secrétariat de la commune au moins une semaine avant la collecte.

Manif an Offallkalenner 2017  
Manif an Offallkalenner 2017  

All Evenementer an der Gemeng Ell op ee Bléck

Advertisement