Page 1

Welkom in Zwijndrecht

2013-05

Onthaalbrochure voor nieuwe collega’s


trefwoorden B

brand 22

D

dienstvrijstelling 17 documenten binnen te brengen 6

E

eedaflegging 6 eerste werkdag 5 ehbo 22 eindejaarstoelage 15 evaluatiegesprek 13 externe communicatie 24

F

feestdagen 17 functioneringsgesprek 13

G

gemeenschappelijke sociale dienst gemeentediensten

16 28

hospitalisatieverzekering 16

interne communicatie

K

kinderbijslag en kraamgeld

L

loopbaan

M

23

P

persoonlijke beschermingsmiddelen 21 planningsgesprek 13 plattegrond 31 politie 11 politieke bestuur 8 preventie en bescherming op het werk 21 proeftijd 14

R

rechtspositieregeling 26 reglementen 26 roken op het werk 12

S T

tikklok toeslagen (overuren, nacht, weekend)

12 15

V 16

13

maaltijdcheques 16 makrokaart 6 managementteam 9 medisch onderzoek 6 missie 7

2

ocmw 11 onthaaldag 5 ontwikkelgesprek 13 openingstijden personeelsdienst 6 organigram 10 organisatie 7

salaris 15

H I

O

vakantiegeld 15 vakbondswerking 27 verlof 17 verplaatsingen tijdens het werk 20 vervoer 19 vorming 13

W

welzijn en veiligheid 22 werktijd 12 werkuren 12 woonwerkverkeer 20

Z

ziekte 18


inhoud

welkom 4 je eerste werkdag

5

als je in dienst komt

6

organisatie 7 werktijd

12

loopbaan 13 proeftijd

14

salaris 15 extra voordelen

16

afwezigheden 17 vervoer 19 welzijn en veiligheid

21

communicatie 23 wat kan, mag en moet

26

vakbondswerking 27 diensten 28 plattegrond 31

3


welkom Beste collega Om te beginnen wil ik je van harte welkom heten als nieuwe medewerker bij de gemeente Zwijndrecht. Met deze onthaalbrochure willen we je wegwijs maken in de werking van onze organisatie. Je vindt hierin een antwoord op de vele vragen die je je als nieuwkomer wellicht stelt. Uiteraard kun je met je vragen ook terecht bij je diensthoofd, bij de personeelsdienst en bij mezelf. Loyaliteit, klantgerichtheid, integriteit en zelfontwikkeling beschouwen we als belangrijke kwaliteiten. Elke medewerker heeft ze nodig om zijn taak goed te kunnen uitoefenen. Als lokale overheid bieden we onze inwoners veel diensten rechtstreeks aan. We staan dicht bij de burger en die rekent op ons. Waar of in welke functie je ook werkt, ieders inzet is van belang en wordt gewaardeerd, dus ook die van jou. Ik hoop dat je je snel thuis zult voelen in onze organisatie en dat je werk je veel voldoening zal geven. Veel succes!

Ilse Weynants gemeentesecretaris

4


je eerste werkdag De eerste dagen op een nieuwe werkplek zijn meestal spannend en druk. Je wordt overspoeld met informatie en nieuwe gezichten. We vinden het belangrijk dat jouw start goed verloopt en willen je daarbij zo goed mogelijk begeleiden. Deze onthaalbrochure is daarvoor de eerste stap. In deze onthaalbrochure vind je een heleboel nuttige informatie terug. Je neemt ze best eens helemaal door op een rustig moment. Je diensthoofd, je collega’s

en de personeelsdienst zullen sommige thema’s uit deze brochure verder toelichten tijdens je eerste werkweken.

Onthaal personeelsdienst

Onthaaldag

Je eerste werkdag start wellicht bij de personeelsdienst om een aantal verplichte nummertjes in orde te brengen. Soms is dit al op voorhand. Je krijgt dan de nodige uitleg om te kunnen starten en je ondertekent een aantal documenten. Je ontvangt een onthaalmap om je wegwijs te maken.

Binnenkort nodigen we je uit voor een onthaaldag. Op dat moment maak je nauwer kennis met onze organisatie en al haar diensten. Daarnaast besteden we aandacht aan je carrièremogelijkheden, je salaris, het verlof, enz. Omdat ons bestuur niet zo groot is, komen we slechts twee keer per jaar samen met alle nieuwelingen. Intussen kun je met je vragen terecht bij de personeelsdienst.

Onthaal eigen dienst

welkom

Het onthaal verloopt in drie fasen: bij de personeelsdienst, bij je eigen dienst en op de onthaaldag

onthaal

Na deze eerste stap ga je je eigen dienst verkennen. Daar maak je kennis met je diensthoofd en met je naaste collega’s. Je wordt zo snel mogelijk rondgeleid in het gebouw. Een algemene rondleiding door heel de gemeente volgt later. Je diensthoofd en je collega’s zullen je taken uitleggen en aanleren.

Feestelijk middagmaal tijdens de jaarlijkse sportdag voor het personeel.

De sportdienst organiseert elk jaar een sportdag voor het personeel.

5


als je in dienst komt de papierwinkel

Documenten die je moet binnenbrengen De personeelsdienst heeft van jou een aantal documenten nodig. Als je volgende documenten nog niet hebt afgegeven, breng je ze best zo snel mogelijk mee. Pas dan is je aanstelling administratief in orde.

Je kunt een makrokaart aanvragen bij de personeelsdienst.

• • •

• •

kopie van je diploma uittreksel uit het strafregister vakantieattest van je vorige werkgever of attest van de vakantiekas om je vakantieverlof te kunnen berekenen attesten van vorige werkgevers om je loon te kunnen berekenen attest met de berekening van je ziektedagen (als je al eerder bij een openbare dienst hebt gewerkt)

Eedaflegging en voorstelling college Iedereen die bij de gemeente komt werken, moet volgende eed afleggen bij de burgemeester: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.” Bij die gelegenheid stel je je ook kort voor aan het college van burgemeester en schepenen. Zo blijven de collegeleden op de hoogte van wie er werkt voor onze organisatie. De personeelsdienst regelt deze afspraak en brengt je er tijdig van op de hoogte.

Medisch onderzoek Openingstijden personeelsdienst Elke voormiddag van 11 tot 12 u. Maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag van 15 tot 16 u. of na afspraak

6

Elke werknemer moet medisch geschikt zijn voor de functie. Daarom moet je vooraf een medisch onderzoek ondergaan. Dit vindt plaats in het administratief centrum op de tweede verdieping of bij onze bedrijfsgeneeskundige dienst Idewe, Entrepotkaai 15 in Antwerpen. De personeelsdienst zal je verwittigen waar en wanneer je je bij de arbeidsgeneesheer moet aanbieden.

Je krijgt ook heel wat mee •

• • • • • •

• •

een exemplaar van de arbeidsovereenkomst als je contractueel in dienst bent verschillende reglementen, bijvoorbeeld het arbeidsreglement Het hoofdstuk wat kan, mag en moet gaat hier dieper op in. je functiebeschrijving een lijst met feest- en verlofdagen een badge voor de tijdsregistratie je uurrooster verschillende kortingskaarten brochure van de gemeenschappelijke sociale dienst (GSD-V). Meer info op p. 16. een reisbrochure van Pollen, de vakantiedienst van de GSD-V. indien van toepassing: - sleutel van je dienst - sleutel van een kleerkastje - alarmcode - werkkledij (magazijn Grondgebiedzaken)


organisatie Werken voor de overheid en specifiek voor een gemeentebestuur is op veel vlakken anders dan werken voor een bedrijf. Politici bepalen het beleid. Ze worden elke zes jaar verkozen. Er zijn heel wat regels op jou van toepassing. Je werkt voor het algemeen belang. Veel verschillen zullen in deze brochure aan bod komen, maar gaandeweg zul je aanvoelen en leren wat het betekent om te werken voor een lokaal bestuur.

werken voor een gemeentebestuur

De gemeente doet heel wat voor de burgers zoals het afleveren van rijbewijzen, allerlei voor je vrije tijd, het onderhoud van straten en groen, de organisatie van de verkiezingen, allerlei bouw- en milieuvergunningen en het ondersteunen van de lokale handel. Een groot deel van onze dienstverlening wordt bepaald door de politieke visie. De essentie daarvan vind je terug in de missie. Hierin staan vier kernwoorden centraal: Ecologisch – Respectvol – Open – Sociaal of kortweg ‘EROS’. Als personeelslid draag je bij tot deze missie.

waar zwijndrecht voor staat

Zwijndrecht, een gemeente met veel aandacht voor leefbaarheid, een kwalitatieve omgeving waar het voor alle mensen aangenaam wonen is. De stad is dichtbij, maar de anonimiteit is ver weg. Alle mensen van hier en elders, van alle leeftijden, met minder of meer mogelijkheden zijn volwaardige inwoners. Zwijndrecht is een dorp van de wereld. Betrokkenheid en solidariteit leiden tot daadwerkelijke acties. Samen met de inwoners en de verenigingen werkt de lokale overheid aan een veilige, gezonde en bruisende gemeente, waarbij duurzaamheid de voorkeur krijgt boven snel gewin. Openheid en participatie geven kracht aan dit beleid. In de beleidsnota staan vier kernwoorden hierbij centraal: ecologisch – respectvol – open - sociaal. Deze kernwoorden moeten vertaald worden naar de vele deelgebieden waarop een gemeente nu en in de toekomst actief zal zijn.

missie: eros

E De gemeente gaat voluit voor duurzame mobiliteit die voorrang geeft aan de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer. Ze staat voor een zorgvuldige omgang met grondstoffen en energie. Door sensibilisatie tracht Zwijndrecht als gemeenschap te leven met respect voor gezondheid en milieu. R De politici en de administratie werken samen in het belang van elke inwoner, maar al degenen die het moeilijk hebben in onze maatschappij, zij die aan de deur van het rijke Noorden kloppen, verdienen onze bijzondere aandacht. Onrechtvaardigheid, discriminatie en uitbuiting hier en elders worden bestreden met de bescheiden middelen waarover een lokale overheid en zijn inwoners beschikken. O Actieve openbaarheid van bestuur staat garant voor een transparant beleid. Georganiseerde inspraak slaat een brug tussen de overheid en de burger. S Zwijndrecht gaat in tegen de anonimiteit en het individualisme en kiest bewust voor meer samenleven. Mensen vinden elkaar in hun vrije tijd. Het verenigingleven krijgt alle kansen. Waar nodig vervolledigt de gemeente het aanbod. Zwijndrecht wil model staan voor een zorgzame gemeente met hoogwaardige welzijnszorg. De uitdagingen in dit eerste decennium van de 21ste eeuw zijn groot. Zwijndrecht is al lang geen klein dorp meer en gaat samen met anderen de uitdaging aan.

7


organisatie Met de missie voor ogen, schrijven we om de zes jaar een beleidsnota. Hierin ligt voor meerdere jaren vast welke doelstellingen we willen bereiken en welke acties en projecten we hiervoor zullen uitwerken. Je vindt de beleidsnota op intranet of je kunt ze opvragen bij de dienst Secretariaat. Onze slagzin Koester je toekomst is een mooie samenvatting van al wat voor Zwijndrecht belangrijk is.

het politieke bestuur

Dat elke gemeente een burgemeester heeft, weet je wellicht. Maar kun je ook zeggen welke organen, personen en diensten de burgemeester helpen bij het besturen en het uitvoeren van alle gemeentelijke taken?

De gemeenteraad De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. In Zwijndrecht telt de gemeenteraad 25 raadsleden die elke zes jaar rechtstreeks verkozen worden door de bevolking. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Zwijndrecht en nemen beslissingen over het beleid van de gemeente. De gemeenteraadszittingen vinden plaats op de vierde donderdag van de maand om 20 u. in het administratief centrum. In juli is er geen zitting. Iedereen mag de vergadering bijwonen maar alleen de raadsleden mogen deelnemen aan de besprekingen. Het publiek kan na afloop wel vragen stellen over de besproken punten. Een lijst van de gemeenteraadsleden kun je steeds raadplegen op het intranet of opvragen bij de dienst secretariaat.

Het college van burgemeester en schepenen Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente en dus voor de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke dinsdagavond vanaf 16 u. in het administratief centrum. De vergaderingen zijn niet openbaar. De burgemeester en schepenen zijn elk bevoegd voor bepaalde bestuursthema’s maar beslissen samen.

8

1

2

3

4

5

6

1. Burgemeester AndrĂŠ Van de Vyver (bevoegd voor algemeen beleid, politie, veiligheid, cultuur, communicatie, mondiaal beleid, toerisme, mobiliteit, burgerlijke stand en bevolking) 2. Aard Van der Donckt (bevoegd voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, duurzaamheid, woonbeleid en afvalbeleid) 3. Ann Van Damme (bevoegd voor Jeugd, lokale economie, land- en tuinbouw, kinderopvang en personeel) 4. Theo Van Roeyen (bevoegd voor sport en financiĂŤn) 5. Bruno Byl (bevoegd voor openbare werken, groen en begraafplaatsen) 6. Chris Vermeulen (bevoegd voor OCMW, sociale zaken en armoedebestrijding, senioren, gezondheid en gelijke kansen en OCMW-voorzitter)


organisatie Het managementteam zorgt voor de nodige coĂśrdinatie tussen de gemeentelijke diensten. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten en ook de interne communicatie. Het team staat onder leiding van de gemeentesecretaris. Andere leden zijn de departementshoofden Grondgebiedszaken en Burgerzaken/Welzijnszaken, de financieel beheerder, de beleidsmedewerkers Contractbeheer en Personeel, de OCMW-secretaris en de burgemeester. Het managementteam vergadert wekelijks op maandagnamiddag.

het managementteam

Gemeentesecretaris Ilse Weynants De gemeentesecretaris is de directeur van het gemeentebestuur. Zij vormt de brug tussen de politieke leiding en de administratie. Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege bij en stelt er het verslag van op. Onder haar verantwoordelijkheid bereidt de administratie dossiers voor en worden de beslissingen van het college uitgevoerd. Als hoofd van het personeel coĂśrdineert zij de gemeentelijke diensten en neemt ze de besluiten over dagelijks personeelsbeheer. Zij is ook voorzitter van het managementteam.

Financieel beheerder Ken Van Dyck De financieel beheerder staat in voor alle inkomsten en uitgaven van de gemeente. Hij adviseert het college bij de opmaak van de begroting en de jaarrekening. Hij houdt de gemeentelijke boekhouding bij. Hij controleert of de beslissingen financieel haalbaar zijn en adviseert het bestuur hierover.

Samen met de burgemeester ondertekent de secretaris alle briefwisseling van de gemeente.

Van links naar rechts: Paul Somers, Ken Van Dyck, Martine Roothooft, Dennis Van den Broeck, Viviane Buys, Ilse Weynants, Ine Bettens en burgemeester AndrĂŠ Van de Vyver

9


organisatie gemeenteraad

de gemeentediensten

college van burgemeester en schepenen MT

gemeentesecretaris MT

ďŹ nancieel beheerder

stafdiensten MT

MT

ďŹ nanciĂŤn

contractbeheer

personeel

project- & beleidsmanagement

communicatie & onthaal

duurzaamheid gis

ict

secretariaat

lijndiensten MT

Meer uitleg over de diensten vind je op bladzijde 28.

MT

grondgebiedszaken

burgerzaken & welzijnszaken

GZ administratie poetsdienst

burgerzaken bevolking

technische dienst

burgerlijke stand

gebouwen

lokale economie

groen openbare werken ruimtelijke ordening - stedenbouw milieu

sociale zaken woonloket cluster cultuur cultuur bibliotheek sport cluster jeugd jeugd kinderopvang

MT

10

de diensthoofden van deze diensten maken deel uit van het managementteam


organisatie Het OCMW

Lokale Politiezone Zwijndrecht

Het OCMW streeft ernaar om iedereen een menswaardig bestaan te garanderen. Daarvoor biedt het diensten op maat aan. De dienstverlening beperkt zich niet tot materiële en financiële hulp maar wordt uitgebreid met preventieve, immateriële en psychosociale hulp. Het probeert mensen onder andere te helpen met diensten aan huis, kinderopvang, tewerkstellingsbegeleiding, serviceflats, enzovoort. Zo wil men een zinvolle integratie van kansengroepen in de maatschappij bereiken. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt de belangrijkste beslissingen en wordt verkozen door de leden van de gemeenteraad. De voorzitter maakt ook deel uit van het schepencollege.

De gemeente Zwijndrecht heeft haar eigen politiezone. Sinds de politiehervorming wordt een politiezone geleid door een politieraad en een politiecollege. In een ééngemeentezone zoals Zwijndrecht liggen de bevoegdheden van die twee organen respectievelijk bij de gemeenteraad en bij het college van burgemeester en schepenen. De dagelijkse leiding van de politiezone is in handen van de korpschef, hierin bijgestaan door drie officieren.

Sinds 2011 werken OCMW en gemeente nauw samen. De diensten ICT, financiën, communicatie en de technische dienst ondersteunen beide organisaties. Ook voor contractbeheer, het secretariaat en personeel zijn er samenwerkingsverbanden.

de gemeente werkt ook goed samen

De werking van de politiezone verloopt volgens de krijtlijnen van het zonaal veiligheidsplan. De belangrijkste thema’s in dit plan zijn verkeersveiligheid, woninginbraken, intrafamiliaal geweld en fietsdiefstallen. www.politie.zwijndrecht.be

Op termijn streven we naar een nog nauwere samenwerking. www.ocmw.zwijndrecht.be

OCMWZWIJNDRECHT

11


werktijd reglement

tikklok

werkuren

rookvrij

12

Per personeelsgroep bestaat een afzonderlijk reglement op de werktijd. Deze reglementen maken deel uit van het arbeidsreglement dat je de eerste werkdag samen met je eigen uurrooster ontvangt bij de personeelsdienst.

Op bijna elke werkplek is een tikklok aanwezig. Vier keer per dag tik je hier in en uit met de persoonlijke badge die je van de personeelsdienst hebt ontvangen. Uiteraard is het de bedoeling dat je steeds op tijd begint te werken. Een probleem of vergeten tikking meld je aan je leidinggevende. Als die je niet kan helpen, stuur je een mailtje naar helpdesk-pd@zwijndrecht.be.

Voor een personeelslid dat voltijds werkt bestaat een volledige werkweek uit 38 uren. Het presteren van overuren is enkel toegelaten op uitdrukkelijke vraag van je diensthoofd. Die vraagt hiervoor vooraf toelating aan de gemeentesecretaris. Je moet de extra gewerkte uren in verlof opnemen binnen de vier maanden.

De gemeente denkt aan je gezondheid, daarom is er bewust voor gekozen om geen rookpauzes en -ruimtes te voorzien.


loopbaan Een gemeentebestuur kan niet zomaar vrij beslissen over het aanwerven, laten doorstromen en betalen van personeel. Veel zaken zoals het salaris, de selectieprocedure, de functies en de niveaus liggen vast. Om hieruit wijs te raken, word je uitgenodigd op de onthaaldag. Wat je zeker moet weten is dat er in een lokaal bestuur twee soorten tewerkstelling bestaan: contractuele en statutaire. Hoewel we alle personeelsleden gelijk trachten te behandelen zijn er soms verschillen in rechten en plichten. In het organigram van de gemeente is vastgelegd welke functies door statutaire personeelsleden moeten worden ingevuld en welke functies door contractuele personeelsleden. Daarnaast mogen we ook een bepaald aantal gesubsidieerde contractanten (gesco’s) in dienst nemen. Ook het niveau van elke functie is bepaald. Als je als statutaire medewerker benoemd bent, heb je geen arbeidsovereenkomst. Alle regels en besluiten die op jou van toepassing zijn, staan vermeld in de rechtspositieregeling. Door in dienst te

Prestatie- en ontwikkelcyclus Aan de hand van een jaarlijkse prestatieen ontwikkelcyclus volgt je leidinggevende je prestaties op en krijg je de kans om te groeien en te ontwikkelen. Het bestuur streeft daarmee naar goede resultaten en gelukkige werknemers. De cyclus bestaat uit vier soorten gesprekken die je leidinggevende jaarlijks met jou kan houden. Tijdens het planningsgesprek maakt je leidinggevende een aantal werkafspraken met jou. Ze worden weergegeven in het planningsdocument. Tijdens het ontwikkelgesprek praat je over competenties waarin je wil groeien, op korte of op lange termijn. Je stelt vooral zelf voor welke acties je zou willen ondernemen. De bedoeling is om hierdoor betere resultaten te behalen of om je loopbaan op langere termijn samen te bespreken. Een functioneringsgesprek kan zowel op jouw initiatief als op vraag van je leidinggevende plaatsvinden. De focus ligt op het geven of krijgen van feedback over je prestaties maar ook specifieke werkom-

treden, aanvaard je de regels die hierin zijn vastgelegd en alle latere wijzigingen. Je moet een proeftijd van één jaar doorlopen. Tijdens deze periode gelden dezelfde regels als voor het contractueel personeel. Als de proefperiode afgelopen is en je krijgt een gunstige evaluatie van je diensthoofd, dan word je vastbenoemd. Als je als contractuele of als gescomedewerker bent aangesteld, heb je wel een arbeidsovereenkomst. Dit zal meestal een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur zijn of een vervangingsovereenkomst. De regels van de arbeidsovereenkomstenwet zoals in de privésector, zijn hier van toepassing. Normaal zal er ook voor jou een proeftijd opgelegd zijn, maar deze zal in de meeste gevallen veel korter zijn. Daarnaast zijn er ook nog heel wat bijkomende regels vastgelegd in de rechtspositieregeling. Deze zijn aanvullend bij de regels van de arbeidswetgeving. Dus ook voor jou is deze bundel een belangrijk document.

Je mag niet aan je bureau eten, enkel in refter.

standigheden of een bepaald probleem kunnen aan bod komen. Tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek zal je diensthoofd je werk op verschillende vlakken beoordelen en krijg je feedback om je resultaten te optimaliseren.

Vorming Om je kennis en werkwijze voortdurend te verbeteren, heb je het recht en de plicht om opleiding te volgen. De vormingsverantwoordelijke van de personeelsdienst zal jou en je diensthoofd regelmatig op de hoogte brengen van studiedagen en opleidingen die voor jou interessant kunnen zijn. Je kunt steeds bij de vormingsverantwoordelijke terecht wanneer je een specifieke opleiding wil volgen of een vormingsvraag hebt. Als je zelf nood hebt aan een opleiding, laat je dat weten aan je diensthoofd of aan de vormingsverantwoordelijke. Deze laatste beoordeelt de aangevraagde opleiding in overleg met de gemeentesecretaris en zoekt de gepaste opleiding indien nodig. Alle afspraken en regels vind je terug in het vormingsreglement. 13


proeftijd Wie bij ons komt werken, contractueel of statutair, doorloopt eerst een proeftijd. Die periode geeft je de tijd om je taken te leren en je in te werken bij je eigen dienst en in de hele organisatie. Je diensthoofd zal aan het einde van deze periode samen met de gemeentesecretaris beoordelen of je geschikt bent voor je functie (evaluatiegesprek voor het einde van de proeftijd). Dit geldt enkel als je statutair bent.

duur van de proeftijd

vorming tijdens de proeftijd

14

Statutair

Contractueel

Voor wie statutair in dienst komt, duurt de proeftijd in principe één jaar. Die kan langer duren indien je een specifiek diploma moet behalen tijdens je proeftijd. Indien je leidinggevende je na je proefperiode positief evalueert, word je statutair. Is dit niet het geval, dan kan het bestuur je proeftijd verlengen of je ontslaan. Tijdens je proefperiode val je nog onder de contractuele regeling voor ziekte, sociale zekerheid, enz. Let op, vanaf vijftien dagen afwezigheid (behalve door vakantieverlof) wordt je proeftijd verlengd met de periode dat je afwezig was.

De duur van de proeftijd voor contractuele medewerkers is vastgelegd in de wetgeving. Voor arbeiders bedraagt deze minstens zeven en maximaal veertien dagen, voor bedienden varieert deze tussen één en zes maanden, uitzonderlijk twaalf maanden. Let op. Bij sommige afwezigheden verlengt je proeftijd telkens met de duur van je afwezigheid.

Wie voor onbepaalde duur in dienst komt, moet een vormingstraject van vijftig uren volgen. De aard van de vorming wordt bepaald door de gemeentesecretaris in overleg met jou, je leidinggevende en de vormingsverantwoordelijke.


salaris Je kunt niet onderhandelen over je salaris, dit ligt immers vast. Uiteraard varieert dit wel volgens het niveau en het aantal jaren anciënniteit dat je hebt opgebouwd tijdens je loopbaan. Elk niveau heeft eigen salarisschalen en salaristrappen.

Je salaris wordt maandelijks betaald op je bankrekening. Wie statutair is, wordt vooraf betaald. Dat wil zeggen dat je op het einde van de maand het salaris voor de volgende maand ontvangt. Wie contractueel of statutair op proef in dienst is, wordt betaald op het einde van de maand.

Bovenop je salaris krijg je een haard- of standplaatsvergoeding. Zodra je salaris boven een bepaalde grens komt, heb je geen recht meer op deze vergoeding. Haardvergoeding is de hoogste. Je krijgt ze als je gehuwd bent, wettelijk samenwoont of alleenstaande bent met kinderen voor wie je kinderbijslag ontvangt. Indien je partner ook bij een overheid werkt, kan slechts één van beide een haardvergoeding ontvangen. Standplaatsvergoeding is een lagere vergoeding voor wie geen recht heeft op een haardvergoeding.

berekening van je salaris

tijdstip van betaling

haard- en standplaats vergoeding

In de maand mei wordt het jaarlijks vakantiegeld uitbetaald. Wie het vorige kalenderjaar volledig en voltijds heeft gewerkt, krijgt een bedrag dat ongeveer gelijk is aan 92 % van het salaris van de maand maart. Als je het vorige kalenderjaar niet volledig hebt gewerkt, wordt je vakantiegeld verminderd.

vakantiegeld

In december ontvang je jaarlijks een eindejaarstoelage. Bij de overheid is dit nog geen volledige ‘dertiende maand’ zoals in de privésector wel vaak het geval is. Wel werd de toelage de voorbije jaren stelselmatig opgetrokken. De berekening van je eindejaarstoelage is erg ingewikkeld. De toelage bestaat uit een vast bedrag, voor iedereen gelijk, en een variabel deel gekoppeld aan je salaris van de maand oktober. Je ontvangt een volledige eindejaarstoelage wanneer je in het huidige kalenderjaar van januari tot september (referentieperiode) hebt gewerkt. Is dit niet het geval, dan vermindert de toelage.

eindejaarstoelage

Toeslag voor overuren

Nachtvergoeding

Overuren zijn uitzonderlijke prestaties die worden geleverd indien ze strikt noodzakelijk zijn, in opdracht van je diensthoofd. Gemaakte overuren moet je recupereren binnen een termijn van vier maanden. Slechts wanneer dit werkelijk onmogelijk is voor de goede werking van de dienst, worden de uren uitbetaald met een toeslag van 25 %.

Je hebt recht op een vergoeding van 25 % bovenop je uursalaris als je moet werken tussen 22 en 6 u.

toeslagen

Zaterdag-, zondag-, en feestdagvergoeding Je hebt recht op een vergoeding van 100 % bovenop je uursalaris als je moet werken op een zaterdag, een zondag of een feestdag. De andere toeslagen staan uitgebreid vermeld in de rechtspositieregeling. 15


extra voordelen maaltijdcheques

hospitalisatieverzekering

Je krijgt elke maand maaltijdcheques volgens het aantal uren dat je vorige maand hebt gewerkt. Het aantal maaltijdcheques kan nooit hoger zijn dan het aantal arbeidsdagen in de maand. Een maaltijdcheque is 6 euro waard. Hiervan betaal je zelf een wettelijke bijdrage van 1,09 euro. Dit wordt van je loon afgehouden. De cheques zijn drie maanden geldig en je kunt er in principe enkel voedingsmiddelen mee kopen.

Alle personeelsleden kunnen vrijwillig aansluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering. De gemeente betaalt de premie voor jou zodra: • je statutair (op proef) benoemd bent • je een contract van onbepaalde duur hebt • je één jaar ononderbroken in dienst bent als je volgens een ander contract werkt Er is een kleine tussenkomst als je gezinsleden mee aansluiten. Ook indien het bestuur nog niet tussenkomt in de verzekeringskosten, kun je via onze gemeenschappelijke polis aansluiten. In dit geval betaal je de aansluitingskosten zelf tot wanneer je wel in aanmerking komt voor een tussenkomst. Je kunt voor de verzekeringspolis en andere informatie terecht bij de personeelsdienst.

kinderbijslag en kraamgeld

gemeenschappelijke sociale dienst

Indien je recht hebt op kinderbijslag moet je deze aanvragen bij het kinderbijslagfonds van je werkgever. In ons geval is dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO). Voor kraamgeld en een aanvraag voor kinderbijslag ga je het best naar de personeelsdienst.

Het gemeentebestuur is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen (GSD-V) van de RSZPPO. Hierbij kun je een beroep doen op een financiële tussenkomst bij bepaalde gebeurtenissen of situaties. Tussenkomsten waar iedereen recht op heeft: • geboorte- of adoptiepremie • tegemoetkoming voor een kind met een handicap • huwelijkspremie of premie bij wettelijk samenwonen • premie bij pensionering • vakantiepremie Om deze premies te ontvangen, bezorg je een ingevuld formulier aan de GSD-V. De personeelsdienst volgt dit voor je op. Als je je in een moeilijke financiële situatie bevindt, kun je aan de GSD-V hulp vragen voor onder andere:

• • • •

farmaceutische, medische en paramedische kosten hospitalisatiekosten begrafeniskosten andere (financiële) hulp

Als je nood hebt aan een gesprek of aan hulp bij een probleem, kun je als personeelslid van ons bestuur steeds een beroep doen op een maatschappelijk assistent van de GSD-V. Je kunt ook bij haar terecht tijdens de tweemaandelijkse zitdagen in ons administratief centrum. De plaats en data vind je terug op het intranet en op de affiches op de prikborden. Pollen De GSD-V heeft ook een vakantiedienst en kent onder bepaalde voorwaarden vakantiepremies toe voor kinderen van personeelsleden. De GSD-V geeft jaarlijks de reisbrochure Pollen uit. Je vindt de brochures in de onthaalmap.

16


afwezigheden Elke afwezigheid moet je vooraf aanvragen bij je diensthoofd.

Vakantieverlof Als je hier pas aan het werk bent, berekent de personeelsdienst zo snel mogelijk je verlofrecht. De verlofberekening is verschillend voor contractuele of statutaire personeelsleden. Die gebeurt aan de hand van het vakantieattest van je vorige werkgever dat je aan de personeelsdienst bezorgt. Wie een volledig verlofrecht heeft, krijgt 35 dagen of 266 uren betaalde vakantie. Is dit je eerste tewerkstelling, dan heb je wellicht nog geen verlofrecht, tenzij je voldoet aan de voorwaarden voor jeugdvakantie. Vraag dit na bij de personeelsdienst.

Wie geen of onvoldoende verlofrecht heeft opgebouwd, kan per brief twintig dagen onbetaald verlof aanvragen bij de gemeentesecretaris. De gemeente legt jaarlijks een aantal brugdagen vast (met uitzondering van sommige diensten). Verder bepaal je zelf wanneer je verlof vraagt. Wel moet je elk jaar één volledige week vakantie nemen en je hebt het recht om minstens twee opeenvolgende weken met vakantie te gaan. Uiteraard hou je rekening met de noden van je dienst.

verlof

Wanneer je van job verandert, betaalt je vorige werkgever je toekomstig vakantiegeld uit. Dit wordt in mei afgehouden van je salaris bij ons.

Er zijn veertien betaalde feestdagen waarop je normaal gezien niet hoeft te werken. 1 januari – 2 januari – paasmaandag – 1 mei – Hemelvaartsdag – pinkstermaandag – 11 juli – 21 juli – 15 augustus – 1 november – 2 november – 11 november – 25 december – 26 december Als je op deze dagen toch moet werken, krijg je hiervoor 100 % inhaalrust en 100 % toeslag.

feestdagen

Het bestuur bepaalde nog vier dagen waarop je dienstvrijstelling geniet. Dit zijn geen feestdagen maar je hoeft evenmin te komen werken. De eerste maandag van oktober (jaarmarkt) – 15 november – 24 december vanaf 12.30 u. – 31 december vanaf 12.30 u. Als je op deze dagen toch moet werken, kun je de gewerkte uren opnemen als vakantieverlof.

dienstvrijstelling

De regels en afspraken over verlof vind je terug in het intern verlofreglement. Dit reglement somt ook alle soorten verlof op. Het zijn er immers te veel om afzonderlijk in deze brochure te vermelden.

17


afwezigheden ziekte

Het telefoonnummer van je diensthoofd en van Myrdine vind je op de achterzijde van deze brochure.

Actief aanwezigheidsbeleid

Verwittigen

Het bestuur streeft naar een aangename werkomgeving. Daarom voert het een actief aanwezigheidsbeleid. Dat wil zeggen dat afwezigheid niet zomaar wordt bestraft, maar dat aanwezigheid wordt gestimuleerd. Problemen of frustraties thuis of op het werk kunnen je ziek maken. Het is zelfs bewezen dat 70 % van de ziektes in België onrechtstreeks het gevolg zijn van andere oorzaken dan zuiver medische (zoals stress of problemen). Daarom biedt het bestuur als je daar behoefte aan hebt een luisterend oor voor eventuele problemen op het werk of op privévlak. De firma ‘Myrdine’ zorgt voor dit luisterend oor en voor de correcte opvolging van ziektemeldingen en van jouw situatie. Dit gebeurt vooral telefonisch. Myrdine beoordeelt geen medische problemen maar geeft wie ziek is wat extra aandacht. Dit alles verloopt in een positieve sfeer. Ook wie niet ziek is, kan steeds een medewerker van Myrdine contacteren voor een probleem of suggestie.

Als je ziek bent of om een andere reden niet kunt komen werken, bel je zelf zo snel mogelijk naar je rechtstreekse leidinggevende. Doe dit ten laatste op het uur dat je normaal begint te werken. Kun je je leidinggevende niet bereiken, dan bel je naar zijn vervanger of naar de personeelsdienst.

Alle regels en afspraken in verband met arbeidsongeschiktheid vind je terug in bijlage 2 van het arbeidsreglement: Actief aanwezigheidsbeleid.

Opvolging

Doktersattest Je doktersattest bezorg je binnen de twee werkdagen (zaterdag is ook een werkdag) aan de personeelsdienst of in de brievenbus van het administratief centrum. Je kunt het ook opsturen met de post. In dat geval telt de datum van de poststempel.

Je meldt minstens: • om welke soort afwezigheid het gaat (ziekte, (arbeids)ongeval,...) • de duur van je afwezigheid • of je wel of geen medisch attest hebt en of je nog naar de dokter gaat • je verblijfplaats indien je niet thuis bent • andere belangrijke zaken (ziekenhuisopname, afspraken over dringende taken,…) Meestal is dus een tweede telefoontje nodig na je doktersbezoek om alles correct door te geven! Als je vroeger dan voorzien terug wil beginnen werken, dan meld je dit vooraf telefonisch aan je diensthoofd.

De eerste dag dat je ziek bent, zal een medewerker van Myrdine je opbellen. Je moet bereikbaar zijn tussen 9 en 12 u. en tussen 13 en 17.30 u. op het telefoonnummer dat je doorgeeft aan de personeelsdienst. Je kunt Myrdine ook steeds zelf opbellen als je het vervelend vindt om op hun telefoontje te wachten. Nadien spreekt Myrdine een moment met je af wanneer ze je volgende keer opbellen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal Myrdine je naar een controlearts sturen.

Tip voor de contractuele of op proef benoemde medewerker

Contractueel of op proef benoemd? Verwittig je ziekenfonds!

18

Wanneer je ziek wordt, moet je dit zo spoedig mogelijk aangeven bij je ziekenfonds. Zo vermijd je dat je na de periode van gewaarborgd loon op je uitkering moet wachten of ze verliest. Dit doe je met het formulier ‘vertrouwelijk’ van je ziekenfonds. Een contractuele of op proef benoemde medewerker valt onder het privéstelsel van de sociale zekerheid. In bepaalde gevallen heb je recht op gewaarborgd loon. Vraag dit zeker na bij de personeelsdienst. Na de periode van gewaarborgd loon betaalt het ziekenfonds je verder 60 % van je loon.


vervoer Zwijndrecht is gemakkelijk te bereiken via de E17 (afrit 17), via de N70 Antwerpen-Gent of met de trein (lijn Antwerpen/Sint-Niklaas/Gent). Met tram 3 kun je vanuit Antwerpen rechtstreeks naar Zwijndrecht.

hoe geraak je hier?

Openbaar vervoer Tram 3 rijdt vanaf de terminus aan de Krijgsbaan in Melsele tot aan de Fortsteenweg in Merksem. Gemiddeld om de 10 minuten heb je een verbinding. Op Linkeroever kun je overstappen op de lijnen 9 (Eksterlaar), 5 (Deurne-Noord) en 15 (Mortsel). De bussen richting Antwerpen hebben als eindhalte het Frederik Van Eedenplein op Linkeroever. Daar kun je overstappen op de trams richting Antwerpen-centrum en omgekeerd. Je kunt ook bovengronds overstappen aan de Halewijnlaan. Enkel lijn 36 brengt je nog via de Waaslandtunnel naar de Franklin Rooseveltplaats. In Zwijndrecht Bus 81 tot en met 85 en bus 88 In Burcht Bus 93 tot en met 99 Lijn 87 Deze busdienst rijdt tussen het Frederik Van Eedenplein, via de Halewijnlaan, de Kaai, het Kerkplein, het Station, en Burcht naar de Krijgsbaan. Treinen Je vindt het station aan de Fortlaan 1. Zowel richting Antwerpen als richting Sint-Niklaas is er op weekdagen om het uur een trein. Tijdens de spits is dit tweemaal per uur en in het weekend om de twee uur.

19


vervoer woon-werkverkeer

verplaatsingen tijdens het werk

Het gemeentebestuur beloont personeelsleden die op een milieuvriendelijke manier naar het werk komen. Kom je met het openbaar vervoer, laat dit dan zo snel mogelijk aan de personeelsdienst weten. Zij vragen je abonnement aan en regelen de betaling. Als je met de fiets naar het werk komt, heb je recht op een vergoeding per kilometer.

Om een verplaatsing tijdens het werk te doen zijn er verschillende mogelijkheden. Het gemeentebestuur staat erop dat je de milieuvriendelijkste verplaatsingswijze kiest. Je leest hieronder de verschillende mogelijkheden.

Dienstfietsen In enkele gemeentegebouwen zijn er dienstfietsen voor het personeel. Als je verplaatsing niet ver is, kun je deze gebruiken. Reserveer vooraf bij het onthaal.

Openbaar vervoer

Tijdens de middagpauze kun je gratis sporten in de sporthal

20

De gemeente komt tussen in de kosten als je je voor het werk met het openbaar vervoer verplaatst. Je kunt bij de personeelsdienst of bij het departement Grondgebiedszaken altijd vooraf een lijnkaart afhalen die je na je verplaatsing zo snel mogelijk terugbrengt. Verplaatsingen met de trein vraag je minstens één dag op voorhand aan bij de personeelsdienst. Zij regelen je ticket en de betaling ervan.

Dienstwagen De gemeente heeft ook enkele dienstwagens. Deze kun je gebruiken voor grotere verplaatsingen. Het is de bedoeling dat je vooraf reserveert bij het onthaal. Je mag een dienstwagen nooit gebruiken voor privéverplaatsingen.

Eigen wagen Als je noodgedwongen gebruik moet maken van je eigen wagen dan informeer je je op voorhand bij de personeelsdienst. Zij maken je wegwijs in de procedure.

Parkeertickets Parkeerkosten voor dienstverplaatsingen worden terugbetaald. Breng je ticket of betalingsbewijs binnen bij de personeelsdienst. De kosten worden terugbetaald bij je volgende salaris.


welzijn en veiligheid Welzijn en welzijnsbeleid Welzijn op het werk wil zeggen dat medewerkers veilig, gezond kunnen werken en zich goed voelen in hun job. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om het welzijn van zijn medewerkers te bewaken en te verbeteren. Hierover bestaan een aantal specifieke wetten en regels. Welzijn is een recht maar ook een plicht van elke medewerker. Zowel het bestuur, de leidinggevenden en alle medewerkers zijn betrokken bij het welzijn van iedereen en moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Hiervoor rekent het bestuur ook op jou! Signaleer bovendien gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen, ongevallen of gebreken aan het materieel onmiddellijk aan je directe chef.

Er zijn verschillende mensen bezig met veiligheid op het werk. Arbeidsgeneesheer Dr. Machteld Maris 03 218 83 83 Veiligheid op het werk Preventieadviseur Luc Verstraete (Igean) 03 350 08 19 Interne contactpersoon preventie en bescherming op het werk (PBW) Leander Luyten 03 250 48 93 - 0498 92 48 01 Pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk Vertrouwenspersoon (Igean) Gunther Van De Wiele 0496 24 38 31 - pbw@igean.be

preventie en bescherming op het werk

Om je taak op een veilige wijze uit te voeren, stelt het bestuur persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking. Dat zijn bijvoorbeeld beschermhandschoenen, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming (masker) en signalisatiekledij. Het is verplicht deze te gebruiken. Je leidinggevende en de preventieadviseur kunnen je steeds vertellen wanneer en hoe je deze gebruikt.

persoonlijke beschermingsmiddelen

Sommige medewerkers dragen specifieke veiligheidskledij (arbeiders, poetspersoneel). Je bent verplicht de kledij te dragen die het bestuur voorziet. Je neemt ze niet mee naar huis, ze wordt op het werk gewassen. Draag er zorg voor.

21


welzijn en veiligheid veilig gebruik van het arbeidsmaterieel

Om bepaalde machines, rollend materieel en andere gereedschappen te gebruiken, heb je een gepaste opleiding nodig. Gebruik enkel het materieel dat aan jou wordt toevertrouwd en leen nooit zomaar gevaarlijk materieel van je collega. Hoe je veilig met arbeidsmiddelen moet omgaan, staat meestal vermeld in de handleiding van de toestellen. Vraag ze op bij je leidinggevende en volg de instructies. Ook andere aanwezige veiligheidsinstructies moet je opvolgen.

veilige werkomgeving

Arbeidsongevallen vermijden begint vaak met kleine dingen zoals orde en netheid. Met een beetje aandacht kun je heel wat narigheid voorkomen. Berg alles veilig en stabiel op, laat niets rondslingeren, ruim gemorste producten onmiddellijk op en hou doorgangen en nooduitgangen vrij en proper.

ehbo eerste hulp bij ongevallen

Zelfs met de beste voorzorgen kan er wel eens iets fout lopen. Een ongeval is vlug gebeurd en heeft soms verwondingen tot gevolg. Een verwonding, groot of klein, verzorg je best zo snel mogelijk. Meld elk ongeval en elke verwonding aan je diensthoofd en aan de personeelsdienst. Op elke werkplek vind je een EHBO-koffer met verzorgingsmateriaal. In de EHBO-koffer vind je een lijst met personeelsleden die een EHBO-brevet hebben behaald. Roep hun hulp in wanneer nodig.

brand

In sommige gemeentegebouwen zijn er kleedkamers en douches voor het personeel.

22

Als het brandalarm afgaat, verlaat je onmiddellijk je werkplek. Blijf kalm en begeef je naar de verzamelplaats. Die staat aangeduid op het evacuatieplan. Op elke verdieping van elk gemeentelijk gebouw is er een evacuatieplan voorzien. Bekijk dit eens en vraag er de nodige uitleg bij.


communicatie De gemeente Zwijndrecht wil een open huis zijn. Dat doen we met openheid en openbaarheid. De burger mag weten waar we mee bezig zijn, wat we beslissen en waarom we dat doen. Zo willen we een overheid zijn die dicht bij de mensen staat. Daarvoor is het ook nodig dat we met elkaar open en goed communiceren. Interne communicatie met elkaar is dan ook even belangrijk als externe communicatie met de burger en met andere organisaties.

Goede interne communicatie is belangrijk om je job goed te kunnen doen. Uiteraard wil je informatie over je taken en verantwoordelijkheden. Je wilt weten wat er van je wordt verwacht en hoe je je werk moet doen. Vaak is het ook interessant om te weten waar de gemeente mee bezig is, welke de nieuwe projecten zijn en welke grote beslissingen er genomen worden. Niet minder belangrijk is de communicatie met je collega’s, of het nu gaat om overleg over het werk of om suggesties om het werk anders te doen. Hiervoor zet de gemeente heel wat middelen in.

Teamvergaderingen, briefings

Internetgebruik

Op regelmatige tijdstippen wordt een teamvergadering gehouden. Hier komen bijvoorbeeld werkafspraken en belangrijke beslissingen van het schepencollege en de gemeenteraad aan bod. Afhankelijk van de dienst of het departement waar je werkt, is deze vergadering anders georganiseerd. Het is ook een moment waarop je vragen of verzuchtingen over het werk kwijt kunt.

In principe heeft iedereen die voor het werk een pc gebruikt, toegang tot het internet. Je vindt er veel informatie die nuttig is voor je werk. Veel virussen en spyware komen echter ongemerkt binnen via websites. Sta er altijd bij stil of de site afkomstig is van een organisatie die je al kent of kunt vertrouwen. Verstrek geen vertrouwelijke persoonlijke gegevens zonder dat daar een geldige reden toe is. Maak alleen gebruik van forums die werkgerelateerd zijn en gebruik je professioneel e-mailadres voor het aanmaken van de account. Gebruik anderzijds je professioneel e-mailadres nooit om accounts aan te maken voor privĂŠdoeleinden.

Prikborden Veel interne communicatie gebeurt via e-mail. Omdat niet iedereen met een computer werkt, vind je belangrijke informatie ook op de prikborden.

Estafettes Als je een dossier behandelt dat ook andere diensten aanbelangt, is het raadzaam om zo snel mogelijk de relevante informatie door te geven. Hiervoor gebruiken we zoveel mogelijk de digitale weg. Als het toch op papier moet, dan kun je een estafette gebruiken. Een estafette is een envelop die je gebruikt om documenten te bezorgen aan een andere dienst.

interne communicatie

E-mailverkeer Als je met een pc werkt, heb je ook een e-mailadres van de gemeente. De server isoleert en blokkeert verdachte berichten, zoals kettingmails, spam en extreem omvangrijke e-mails die een verstopping of vertraging van het netwerk kunnen teweegbrengen. Doe dus zelf niet mee aan het verzenden van kettingmails, spam en zware bestanden als bijlage. Houd er rekening mee dat e-mail zich niet zo goed leent tot vertrouwelijke communicatie. Een kleine manipulatiefout kan ervoor zorgen dat een bericht ongewenst bij de verkeerde personen terechtkomt.

23


communicatie Intranet Op intranet.zwijndrecht.be vind je veel informatie over personeelszaken, maar ook informatie die je nodig kunt hebben bij het uitoefenen van je functie. Zo zijn er onder andere een overzicht van alle collega’s met hun contactgegevens, formulieren, arbeidsreglementen, handleidingen, het persoverzicht en een fotoalbum. Als je geen toegang hebt tot intranet, kun je steeds de informatie opvragen bij je diensthoofd of bij de betrokken dienst.

Personeelsblad Zwiepers

Zwiepers

personeelsblad gemeente - ocmw - politie

de elektrische wagen getest Uitbreiding managementteam vrouwen op een motor Nieuwe politiecel

januari 2011 april 2013

externe communicatie

De gemeente geeft samen met de politie en het OCMW een personeelsblad uit. Je vindt hierin alles wat met personeel te maken heeft en wat je als personeelslid zeker moet weten. Enkele voorbeelden: artikels over nieuwe richtlijnen, personalia, fotoverslagen, voorstelling van nieuwe personeelsleden, nieuwe projecten worden uitgelegd, dienst in de kijker, humor… Het personeelsblad verschijnt vier keer per jaar en wordt voor en door het personeel geschreven. Als je ook graag eens een artikel wil schrijven, neem dan contact op met de dienst Communicatie.

OCMWZWIJNDRECHT

Burgers verwachten terecht dat hun gemeente hen open, correct en tijdig informeert. Dit is ook een verplichting van het decreet openbaarheid van bestuur. Burgers willen niet alleen geïnformeerd worden, ze willen ook met hun gemeente communiceren. Ook daarvoor beschikt Zwijndrecht over heel wat mogelijkheden.

Zwijndrecht Infomagazine

24

Zwijndrecht Infomagazine brengt nieuws over de beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, informatie over onze dienstverlening en de activiteiten van de gemeente. Verenigingen kunnen in Zwijndrecht Infomagazine ook hun activiteiten bekendmaken. Ook eerlijke handel heeft een vaste rubriek omdat Zwijndrecht een Fairtradegemeente is. Het merendeel van de teksten wordt door de diensten aangeleverd. Elke medewerker ontvangt het infoblad thuis. Als je niet in de gemeente woont, ontvang je het infoblad op het werk.

Zwijndrecht Infomagazine Mei 2013


communicatie Website

Gimme

De meeste informatie vind je ook op www.zwijndrecht.be. Net zoals de volledige dienstverlening, beleidsdocumenten en de verslagen van de gemeenteraad, de commissievergaderingen en de adviesraden. Het e-loket op de website bestaat uit elektronische formulieren waarmee je tal van aanvragen online kunt doen. Bij elke dienst is iemand aangeduid die de dienstpagina op de website kan bijwerken. De aangepaste gegevens worden door de dienst Communicatie nagekeken en gepubliceerd. Samen met het OCMW realiseerde de gemeente ook een digitaal sociaal huis. Dat is een website specifiek over sociale dienstverlening: www.sociaalhuis.zwijndrecht.be

Enkele vrijetijdsdiensten maken gebruik van Gimme. Gimme is een berichtensysteem waarmee je gemakkelijk je doelpubliek kunt bereiken. Het wordt vooral gebruikt om promotie te maken voor activiteiten of om praktische informatie mee te delen. Kijk eens op: www.vakantiezwijndrecht.gimme.eu www.cultuurzwijndrecht.gimme.eu www.sportzwijndrecht.gimme.eu

Briefwisseling Je collega’s zullen je wegwijs maken in de werkwijze voor het verzenden en ontvangen van brieven. Je vindt die informatie ook op het intranet.

Sociale media De gemeente maakt ook gebruik van sociale media. Onder de naam zwijndrecht2070 is ze aanwezig op zowel Facebook als Twitter. Er zijn ook Facebookpagina’s van de jeugddienst.

Affiches, folders en brochures De communicatiedienst maakt ook heel wat drukwerk voor de promotie van dienstverlening en activiteiten.

Huisstijl Met de huisstijl wil de gemeente haar identiteit onderstrepen en ook beter herkenbaar zijn. De huisstijl staat beschreven in het huisstijlhandboek dat je op de website of bij de dienst Communicatie kunt vinden. Het omvat richtlijnen over verschillende toepassingen van het logo, de BIN-normen voor taalgebruik, een vast kleurenpalet, enz. Alle diensten maken verplicht gebruik van de huisstijl.

25


wat kan, mag en moet De gemeente verwacht dat je je aan de regels en afspraken houdt. Daarvoor moet je uiteraard op de hoogte zijn van alle reglementen die op jou van toepassing zijn. Je vindt deze reglementen op het intranet. Voor de mensen die geen toegang hebben tot het intranet is er een map bij het diensthoofd. De belangrijkste reglementen zijn:

Rechtspositieregeling* Alle regelgeving waaraan personeel en bestuur zich moeten houden. Bijvoorbeeld over: het personeelskader, de loopbaan (aanwerving, proeftijd, evaluatie, vorming, bevordering), het salaris, de toelagen en vergoedingen, sociale voordelen, verlof en afwezigheden. Er is minstens één exemplaar beschikbaar in elk gemeentegebouw. Ook bij de personeelsdienst kun je steeds een kopie vragen.

Arbeidsreglement Alle praktische afspraken in verband met arbeidsduur, verloven, rechten en plichten, verboden en straffen, enzovoort. ►Actief aanwezigheidsbeleid (bijlage 2) Alle afspraken die je moet nakomen als je afwezig bent van het werk wegens ziekte of (arbeids)ongeval. ►Reglement werktijden en uurroosters (bijlage 5) Afspraken in verband met je uurrooster, gebruik van de tikklok, enz. ►Deontologische code (bijlage 6) De werkhouding die het bestuur van zijn werknemers verwacht. ►Reglement geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk (bijlage 8) Geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag worden niet getolereerd. Wat dit wil zeggen, vind je in dit reglement.

26

►Intern verlofreglement (bijlage 9) Dit is het belangrijkste reglement in verband met alle soorten verlof. Het bevat ook de praktische afspraken om verlof aan te vragen. Let op, ook het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling bevatten richtlijnen die met verlof te maken hebben. ►Reglement op alcoholgebruik (bijlage 10) Bij het gemeentebestuur geldt een nultolerantie voor alcoholgebruik. Alle afspraken en mogelijke sancties vind je hier.

Reglement maaltijdcheques Dit reglement legt uit wanneer je recht hebt op een maaltijdcheque en hoe dit financieel geregeld wordt.

Vormingsreglement* De gemeente vindt het belangrijk dat je kunt blijven groeien in je job. Dat doe je via je werkervaring maar ook via opleidingen. Elke medewerker heeft het recht om opleidingen te volgen die met zijn of haar werk te maken hebben. Dit reglement bepaalt hoe dat in zijn werk gaat.

Reglement op de selectieprocedures* Alle regels waar men zich moet aan houden bij een examen.

* Deze reglementen zitten niet als bijlage in de onthaalmap maar je kunt ze wel terugvinden op het intranet of in de map bij je diensthoofd. Je kunt ook een exemplaar aan de personeelsdienst vragen.


vakbondswerking Twee vakorganisaties zijn vertegenwoordigd in onze gemeente: ACV-OD en ACOD. De afgevaardigde personeelsleden zijn:

ACV-OD Kris De Meulenaere, 03 250 48 78 Ria Heyrman, 03 250 48 71 Abdel Essabri, 0498 92 48 20

ACOD Frankie Moenssens, 0498 92 48 10

Bijzonder overlegcomitĂŠ Er vindt regelmatig een overleg plaats tussen de gemeente, de vakbonden en de afgevaardigden van de dienst Preventie en bescherming op het werk. Alle belangrijke beslissingen in verband met personeel en alle problemen of adviezen in verband met preventie en bescherming op het werk worden hier vooraf besproken. De agenda en de verslagen van het bijzonder overlegcomitĂŠ zijn openbaar. Je vindt ze op het intranet en aan de prikborden.

In alle gemeentegebouwen wordt het afval zorgvuldig gesorteerd.

27


diensten 1

gemeentediensten

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Administratief centrum (AC) Binnenplein 1 Bevolking Hier kunnen inwoners terecht voor adreswijzigingen, aanvragen en afhalen van identiteitskaart, uittreksels uit de bevolkingsregisters, het wettigen van handtekeningen en het afleveren van rijbewijzen. Ook buitenlanders die in Zwijndrecht verblijven, komen er voor tal van formaliteiten.

Burgerlijke stand De dienst houdt zich bezig met de belangrijke gebeurtenissen in het leven: geboorte, huwelijk en overlijden. Deze gebeurtenissen worden geregistreerd in de gemeente waarin ze zich voordoen. De akten die de dienst burgerlijke stand hiervan opmaakt, dienen als basis voor het bevolkingsregister. Verder kun je er ook terecht voor adoptie, erfrechtverklaringen, erkenningen, inzage van uittreksels uit het geboorteregister, naamsveranderingen en nationaliteiten.

Bibliotheek

De personeelsclub bestaat uit vrijwilligers en organiseert regelmatig plezierige activiteiten voor alle collega’s. personeelslcub@zwijndrecht.be

De hoofdbibliotheek bevindt zich op de benedenverdieping van het administratief centrum. Behalve boeken kun je ook strips, cd’s, cd-roms en dvd’s ontlenen. Ook wanneer je informatie zoekt, ben je hier aan het juiste adres. Je kunt gratis zoeken op het internet en in tijdschriften en kranten. Het filiaal in Burcht is minder uren open en heeft een kleinere collectie, maar tracht eenzelfde dienstverlening te verzorgen als de hoofdbibliotheek.

Communicatie en onthaal Deze dienst coördineert de informatie over de besluiten van het gemeentebestuur en over de dienstverlening van de verschillende diensten. Samen met de organisatie van inspraak zorgt deze dienst ook voor een goede communicatie tussen het bestuur en de gemeentediensten en tussen de diensten onderling. Ook meldingen, klachten en aanvragen voor openbaarheid worden opgevolgd door de dienst Communicatie. De dienst verzorgt ook het kabinet en biedt administratieve ondersteuning voor noodplanning. 28

11

12

13

14

De medewerkers van de onthaaldienst in de hal van het administratief centrum maken je wegwijs tussen de verschillende administratieve diensten. Je kunt er terecht voor allerhande folders en brochures van de gemeente en van andere overheden en organisaties. Zij verkopen ook huisvuilzakken en gft-labels van de gemeente en het officiële gemeenteplan.

Contractbeheer De dienst Contractbeheer behandelt de overheidsopdrachten voor de gemeente en beheert de verzekeringspolissen. Ook voor de aangifte van eventuele schadegevallen moet je bij de dienst Contractbeheer zijn.

Cultuur en Ontmoetingscentrum ‘t Waaigat De cultuurdienst staat in voor de ondersteuning van het verenigingsleven en de wijkverenigingen en voor de begeleiding van de gemeentelijke Cultuurraad. Deze dienst is ook verantwoordelijk voor de verzustering met Zwijndrecht (NL) en Idstein (D). In OC ‘t Waaigat kunnen verenigingen terecht voor het organiseren van activiteiten. Het podium en een klank- en lichtinstallatie staan ter beschikking. Daarnaast programmeert OC ‘t Waaigat zelf muziekoptredens, aperitiefconcerten, familievoorstellingen, theatervoorstellingen, films en schoolvoorstellingen. Je kunt er ook terecht voor de huur van andere lokalen: Kerkstraat 50, Mouterij (John Tulpinckstraat 15), Villa Hortensia (Dorpstraat 41) en het Oud Gemeentehuis (Dorp West 2).

Duurzaamheid Een duurzaam leven houdt in dat we gebruikmaken van alles wat de aarde ons te bieden heeft en dat we daarbij steeds voor ogen houden dat de volgende generaties na ons komen. De gemeente engageert zich om binnen bepaalde thema’s aan duurzaamheid te werken.

Financiën Deze dienst stelt elk jaar de ontwerpbegroting op van de gemeente en van de politie. Een begroting is de nauwkeurige raming van alle verwachte ontvangsten en uitgaven.


diensten De dienst voert de boekhouding onder de leiding van de financieel beheerder, maakt de jaarrekeningen, zorgt voor de financiële controle op gemeentelijke vzw’s en adviesraden, OCMW en kerkfabrieken, voor het opstellen van belasting- en retributiereglementen en doet de administratie voor het innen van de gemeenteinkomsten.

ICT De dienst ICT maakt informaticainfrastructuur beschikbaar voor de diensten van de gemeente: software, servers, pc’s, printers, scanners... De dienst beheert eveneens de netwerkverbindingen die de buitendiensten verbinden met het administratief centrum, en zorgt dat de diensten van het gemeentebestuur toegang hebben tot internet en andere netwerken.

Jeugd De jeugddienst zorgt voor een rijk aanbod in de vrije tijd: Grabbelpas, het jeugdcentrum Den Trechter en de speelpleinwerking. De jeugddienst is een aanspreekpunt voor kinderen en jongeren. Ten slotte is de jeugddienst heel actief in allerlei projecten die ze samen met andere diensten organiseren. Eén van de meest gekende is Zwijndrecht Zwomert.

Kinderopvang De dienst Kinderopvang organiseert in Kobbe en Kozze voor- en naopvang op schooldagen en opvang tijdens de vakanties. Kobbe en Kozze zijn erkend door Kind en Gezin. Anderzijds neemt de dienst ook het secretariaat van het Lokaal Overleg Kinderopvang op zich. Dit is een adviesraad die het aanbod aan kinderopvang in de gemeente bundelt. Verder organiseert de dienst occasionele en flexibele opvang en opvoedingsondersteuning.

Lokale Economie De dienst is in de eerste plaats het aanspreekpunt voor de Zwijndrechtse zelfstandige ondernemer en voor bedrijven, handelaars en beoefenaars van vrije beroepen. Zij kunnen hier terecht voor informatie en advies over alles wat met ondernemen te maken heeft. Ook starters kunnen hier terecht. De dienst

Middenstand organiseert ook een hele reeks evenementen, zoals de veejaarmarkt, braderijen en markten.

Personeel Behalve het dagelijks personeelsbeheer zoals het uitbetalen van salarissen en de administratie van werktijden en vakantiedagen, werkt de dienst ook aan een professioneel personeelsbeleid. Via competentiemanagement en een doordacht aanwervingsbeleid streeft men ernaar de juiste persoon op de juiste job te krijgen en iedereen toe te laten om zijn of haar talenten maximaal te laten ontwikkelen.

Secretariaat Het secretariaat zorgt voor de administratieve ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies. Dit omvat het opstellen en verzenden van dagordes, toelichtingen en verslagen en de verwerking van de notulen.Deze dienst verzorgt ook het archief van de gemeente.

Sociale Zaken Bij de dienst Sociale Zaken kun je terecht voor informatie over sociale tegemoetkomingen en voorzieningen. Burgers kunnen er ook aanvragen doen voor de integratietegemoetkoming, de parkeerkaart voor mensen met een handicap, de gemeentelijke sociale premies en pensioen. Verder ondersteunt de dienst Sociale Zaken ook een aantal adviesraden en hun werking: de Seniorenraad, de Derdewereldraad, de Gezondheidsraad en de Gelijke Kansenraad.

Vrijetijdsbalie De vrijetijdsbalie centraliseert het onthaal van de diensten Cultuur, Jeugd, Sport en Kinderopvang. Dankzij een goede samenwerking tussen deze vrijetijdsdiensten gebeurt het verstrekken van algemene informatie en het maken van reservaties voor evenementen, lokalen en materiaal voortaan op één servicepunt.

Woonloket Burgers kunnen er terecht voor al hun vragen over wonen.

29


diensten 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

Laarstraat 90

De groendienst staat in voor het onderhoud van alle openbaar groen, bomen, perken, plantsoenen en speelpleintjes. De groendienst bestrijdt ook het zwerfvuil en onderhoudt de grachten. De dienst gebouwen zorgt voor het technisch onderhoud van de gebouwen van de gemeente. Deze dienst bestaat uit specialisten in verschillende werkzaamheden. Zij kunnen de meeste storingen en kleine aanpassingen zelf oplossen. Deze dienst beheert ook het magazijn. De dienst Openbare Werken staat in voor de werken aan de openbare ruimte die de gemeente in eigen beheer uitvoert en voor de administratie van opdrachten die de gemeente aan aannemers uitbesteedt.

GIS GIS staat voor geografisch informatiesysteem en brengt de gemeente in kaart. Informatie over gebouwen, percelen, de wegen en hun inrichting en over de waterlopen wordt bewaard in een gegevensbank die aan de kaarten gekoppeld is.

Grondgebiedszaken administratie Deze dienst verzorgt de administratie voor de technische dienst (zie verder). Ook de poetsdienst wordt hier gecoördineerd.

Milieu 1

2

Deze dienst houdt zich bezig met alles wat met het milieu en met duurzaamheid te maken heeft. Dat gaat van afval tot vergunningen voor het vellen van bomen. Jaarlijks wordt een gemeentelijk milieujaarprogramma en de Milieubarometer opgemaakt.

1

30

2

5

6

7

8

9

10

11

12

Sport De sportdienst organiseert activiteiten en ondersteunt de sportverenigingen. Hij besteedt veel aandacht aan kwalitatieve opleiding, aangepaste infrastructuur, een duurzame financiering van de sportclubs, jeugdsport.

Andere gemeentelijke gebouwen Ontmoetingscentrum 12 5 6 7 8 9 ‘t10Waaigat 11 Kerkplein 1

13

5

Jeugdcentrum 12 6 7 8 9Den10Trechter 11 Dorp Oost 42

13

14

5

6

12 42 7 8Pastorij 9 10 11 Oost 13 Oude - Dorp

14

7

Sportpark Wallen 78 12 - Heirbaan 8 9 10De 11 13 14

8

Sportterreinen 9 10 11 12Kerkenkouter 13 14 Richard Orlentstraat

9

1250 13 10 11 Kerkstraat

10

12 -13John 11 14 Tulpinckstraat 15 Mouterij

11

12 14 Oud 13 Gemeentehuis

1

1 2 4 5 6 3 Deze dienst zorgt voor een verantwoord ruimtegebruik. Hierbij worden alle acti1 2 4 5 6 7 3 viteiten waarvoor grond nodig is bekeken: zoals bebouwing, recreatie, natuur, landbouw,1 verkeer 2 4 5 6 7 8 3en industrie. Daarnaast ziet de dienst erop toe dat alle 1 2 voldoen 4 aan5 de 6 7 8 9 3 ontwerpen voorschriften. Ten slotte controleert deze dienst of de 1 2 4 5 6 7 8 9 10 3 uitgevoerde werken niet afwijken van de plannen die zijn goedgekeurd. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3

12

Villa 14 Hortensia 13

2

Technische 4 5 6dienst 7 3

13

Buitenschoolse 14

3

8

9

10

11

12

De technische dienst is één van de omvangrijkste diensten van de gemeente. De 12 4 5 6 7 8 9 10 11 13 taken van de gemeentearbeiders zijn dan ook zeer uitgebreid. De technische dienst bestaat eigenlijk uit drie diensten: groen, gebouwen en openbare werken.

13

Sporthal - Fortlaan 10

4

Ruimtelijke ordening 1 en 2 steden4 3 bouw

1

4

3

Project- en beleidsmanagement Deze dienst steunt de diensten in hun werkprocessen. Voor de invoering van een intern controlesysteem brengt deze dienst alle processen in kaart. De dienst stuurt ook de opmaak van het algemeen beleidsplan en de meerjarenplanning. 1 2 Alle3 diensten kunnen hier ook terecht voor hulp bij een goede projectmatige aanpak 1 2 4 3 van nieuwe initiatieven.

14

14

14

- Dorp West 2

- Dorpstraat 41

kinderopvang Kozze Pastoor Coplaan 48-50 Buitenschoolse kinderopvang Kobbe Seefhoeklaan 1

14

14


plattegrond Heb je graag een stratenplan? Vraag er ĂŠĂŠn bij de dienst Communicatie.

8

R. Orlentstraat

Beveren

5

Dorp West

N70

6

Dorp Oost

Antwerpen L.O.

11

Statiestraat

A. Borinstraat

3

1

2

P. Coplaan

Laarstraat

13

Antwerpen

Gent

12

Dorpstraat

10

E17

J. Tulpinckstraat Seefhoeklaan

4

14

Heirbaan

9

7

Kerkstraat

Schelde

31


Bel als je ziek bent zelf je leidinggevende voor het tijdstip waarop je normaal begint te werken. Je bent bereikbaar voor Myrdine of je belt hen zelf.

Nuttige telefoonnummers Diensthoofd

Vervangend diensthoofd

Personeelsdienst 03 250 48 50 Myrdine

v.u. AndrĂŠ Van de Vyver, Molenstraat 208, 2070 Zwijndrecht

0800 996 34 (gratis)

32

Welkom in Zwijndrecht  
Welkom in Zwijndrecht  

Een onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers

Advertisement