Page 1

OOSTERZON

maandelijks infoblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Zutendaal

JANUARI 2015

de

10.01.2015FEESTVANDEVURIGEHOOP

vzw De Winning (p. 3)

Gezellige eindejaarsfeesten en een boeiend 2015!

Parking Lieteberg (p. 4) Seismisch onderzoek (p. 5) Premie Wonen in Zutendaal (p. 6) Tegoed voor huisvuilzakken (p. 10)

www.zutendaal.be Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smits, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

DOSSIER: Anders omgaan met onkruid (p.8-9)

Feest van de Vurige Hoop (p. 11, 16) Tienerprojecten 2015 (p. 12) UiTinZutendaal (p. 14)

de Oosterzon januari 2015

Terugblik (p. 15)

1


OPENINGSUREN DIENSTEN Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag - vrijdag: 9 tot 12 uur woensdag: 14 tot 18 uur

Beste inwoners van Zutendaal Begin december was het de internationale Dag van het vrijwilligerswerk. Deze dag laat ons even stil staan bij het waardevolle en onbetaalbare werk van al onze vrijwilligers. Via deze weg wil ik iedereen die zich belangeloos inzet voor onze verenigingen en onze gemeente bedanken. Dankzij alle vrijwilligers blijft Zutendaal een warme en boeiende gemeente waar altijd wel iets te beleven is. Daarom trachten wij vanuit het gemeentebestuur waar mogelijk ook steeds het verenigingsleven te ondersteunen door onder andere logistieke hulp, reguliere en projectsubsidies, de uitleendienst, gratis verhuur van accommodatie, het stimuleren van samenwerkingen,… De voorbije maand vonden er trouwens verschillende activiteiten plaats waarvan de opbrengst geschonken werd aan het goede doel. Zo was er de Christmas Rock, het kerstdiner van Hands Out en de Santarun. We zijn trots dat er zo veel hartelijkheid in onze gemeente terug te vinden is. Bedankt aan iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen.

Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag - vrijdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15.30 uur Van 29/10 t.e.m. 25/3 is het containerpark op woensdag geopend van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur. zaterdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15 uur Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag & vrijdag: 18 tot 20 uur woensdag: 14 tot 18 uur zaterdag: 10 tot 12 uur Toeristisch hoofdkantoor Bezoekerscentrum Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen dagelijks: 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen dagelijks: 10 tot 17 uur OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be De zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be

Het blijven immers moeilijke economische tijden. We zijn ons ervan bewust dat de sluiting van Ford Genk ook in Zutendaal voor heel wat gezinnen zijn weerslag heeft. Daarom deden we als gemeente ook mee aan de actie ‘De luidste post’, waarbij we samen met andere Limburgse gemeenten ons lieten horen tijdens de sluitingsdag van dit bedrijf.

PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag: 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag: 9 tot 12 uur

Ook de gemeente Zutendaal maakte het budget 2015 op. Ondanks minder inkomsten door de personenbelasting en de verhoogde bijdrage aan de brandweer, slagen we er ook nu opnieuw in om een sluitende begroting met veel investeringen op te maken. Je leest hierover meer in de volgende Oosterzon.

Sluitingsdagen De gemeentelijke diensten (inclusief de bibliotheek en het containerpark) en het OCMW/Sociaal Huis zijn gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 januari en op vrijdag 16 januari in de namiddag (nieuwjaarsreceptie personeel). Bezoekerscentrum Lieteberg is gesloten op 1 januari.

We kijken hoopvol naar het nieuwe jaar. Op zaterdag 10 januari vindt het Feest van de Vurige Hoop plaats op het Vijverplein. Dit evenement staat altijd garant voor veel sfeer en gezelligheid. Het is de gelegenheid bij uitstek om elkaar te ontmoeten en het beste te wensen voor 2015. Ik nodig alle inwoners uit om samen te komen klinken op het nieuwe jaar.

Zitdag burgemeester Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis.

Gezellige feestdagen en een voorspoedig 2015 aan iedereen! Uw burgemeester Jef Bobbaers

Gemeenteraad Op donderdag 29 januari om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug. College van burgemeester en schepenen Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 17 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.

2

de Oosterzon januari 2015


Goed om weten

Gemeente Zutendaal en vzw De Winning slaan handen in elkaar Op donderdag 27 november keurde de gemeenteraad de samenwerking tussen sociale economie onderneming De Winning en de gemeente Zutendaal goed. Door deze overeenkomst van zes jaar investeert de gemeente Zutendaal samen met De Winning in langdurige tewerkstelling voor vijf extra personen. Deze krachten zijn nodig voor het beheer van natuur en bos in de gemeente en andere belangrijke taken die voortkomen uit diverse wetgevingen. De Winning is gespecialiseerd in natuur- en bosbeheer en beschikt hiervoor over een uitgebreid machinepark. Het bedrijf zal in beekvalleien en bosgebieden allerhande werken uitvoeren, gaande van maaien en vogelkersbestrijding over heideen bermbeheer tot het aanplanten van bomen en struiken. De medewerkers van De Winning zullen vanaf volgend jaar ook helpen bij het zonder pesticiden onkruidvrij (zie p. 8-9) houden van de openbare perken, plantsoenen en aanplantingen. V.l.n.r.: Guy, Wilfried, Dursun, Afrim en Ali.

Met het afsluiten van deze overeenkomst helpt de gemeente Zutendaal om sociale

tewerkstelling mogelijk te maken en biedt zo ook kansen aan langdurig werklozen om onder begeleiding van een geschoolde ploegbaas een job uit te voeren. De overeenkomst met De Winning is ingegaan op 1 december 2014 en loopt in principe gedurende zes jaar. Ze kost jaarlijks ongeveer 85.000 euro, waarvan per volledig kalenderjaar 10.500 euro wordt gesubsidieerd door het Vlaams Gewest. Afrim, Ali, Dursun, Guy en Wilfried zul je alvast regelmatig tegenkomen als je wandelt of fietst in de Zutendaalse bos- en natuurgebieden.

Schaapjes tellen Net zoals heel wat openbare besturen en natuurverenigingen heeft de gemeente Zutendaal de voorbije jaren initiatieven genomen met betrekking tot landschapsbehoud en –ontwikkeling en bosbeheer. De acties en maatregelen die uitgevoerd werden, staan beschreven in het bosbeheerplan en het landschapsplan. Al deze natuur- en boswerken krijgen een vervolg in de vorm van beheer. Hiervoor heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met De Winning. Het beheer van De Winning wordt nog aangevuld met begrazingsbeheer door schapen. Schapen kunnen vanuit vele oogpunten ingezet worden: - als begrazers in het kader van natuurontwikkeling en verhogen van de biodiversiteit - voor het onderhoud van terreinen, parken en bermen - als vervanger van grasmachines op moeilijk bereikbare en berijdbare gebieden - cultuurhistorisch (rondtrekkende kuddes met herder) - als toeristisch aantrekkingspunt. Begin volgend jaar zal herder Davy met zijn bordercollie en een schaapskudde door de bossen en natuurgebieden in het zuidelijk deel van Zutendaal trekken. Zijn schapen zullen op natuurlijke graslanden, heidegebieden, bermen en in corridors grazen om zo de verscheidenheid aan planten en dieren te verhogen. Ze werken ook mee aan de verspreiding van zaden en plantensoorten. Hierbij vragen we ook de medewerking van iedereen die met de kudde schapen in contact komt. Hou rekening met de dieren door met de auto te vertragen of te stoppen als je de rondtrekkende schapen tegenkomt. Zorg dat honden aan de leiband zijn en gedraag je rustig als je in de buurt van de kudde passeert. We zullen regelmatig berichten over het wel en wee van herder Davy en zijn kudde. Begin alvast maar schaapjes te tellen. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be

Davy Jorssen

de Oosterzon januari 2015

3


Goed om weten Herinrichting parking Lieteberg De parking van bezoekerscentrum Lieteberg wordt vanaf 20 januari heringericht. Op 3 juli 2014 keurde de gemeenteraad deze opdracht goed. Een gedeelte van de parking dat enkel gebruikt werd om parkeercapaciteit op topdagen op te vangen krijgt nu duidelijke markeringen. Deze heraanleg gebeurt volgens de richtlijnen van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Aankoop van een sociale woning of bouwgrond bij een sociale huisvestingsmaatschappij De sociale huisvestingsmaatschappijen bieden woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen. Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of bouwgrond moet je aan volgende voorwaarden voldoen: - meerderjarig zijn - ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister

Aannemer Stratica NV zal de weide tussen de bestaande parking van de Lieteberg en de Stalkerweg voorzien van een klein stukje betonverharding. Daarnaast worden hagen geplant die de afscheiding vormen tussen de verschillende parkeerplaatsen. Zo is het duidelijk in welke stroken auto’s precies kunnen parkeren en worden er op topdagen zoveel mogelijk parkeerplaatsen aangeboden. De werken zelf nemen maximum 15 werkdagen in beslag. Meer info? Technische dienst, 089 62 94 25.

Kerstbomen Bedankt!

Ook dit jaar prijken er weer twee grote kerstbomen in Zutendaal. Eentje staat op het rondpunt in het centrum, de andere op het plein aan de kerk van Wiemesmeer. Dit jaar werden deze dennen geschonken door mevrouw Beuls uit de Grotstraat en door de familie Reynders-Neyens in de Molenblookstraat.

Ophaalpunten voor kerstbomen

Weet je niet waarnaartoe met je kerstboom? Geen nood, je kan hem vóór 12 januari kwijt in één van onze ophaalpunten. Gooi hem dus zeker niet weg in de natuur! De kerstboom mag geen versiering meer hebben en de pot moet verwijderd zijn. Ophaalpunten > Dorp: achter het Parochiecentrum > Wiemesmeer: kruising Postesstraat - Jachthoornplein > Gewaai: kruising Hoogputstraat - Trichterweg > Gewaaierhei: kruising Maastrichterstraat - Eikenstraat > Besmer: hoek Gijzenveldstraat - Valkenbergstraat > Roelen: pleintje voor Broeder Bertus > Stalken: pleintje kruising Schansstraat - Hoogkantstraat > Gebroek: midden Zuurbroekstraat, ingang Lieteberg > Daal: midden Daalstraat, kapel > Papendaal: hoek Genkerweg – Molenblookstraat Meer info? Technische dienst, René Gubbels, 0475 75 10 62

4

de Oosterzon januari 2015

- op de referentiedatum mag je inkomen van het laatst bekende aanslagbiljet voor de personenbelasting niet lager zijn dan 8.370 euro (bedrag 2013) en niet hoger zijn dan (bedragen 2013): > 33.450 euro voor alleenstaanden > 50.170 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden. Dat bedrag wordt verhoogd met 3.340 euro per persoon ten laste > 50.170 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste. Dit bedrag wordt verhoogd met 3.340 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste > als het inkomen minder dan 8.370 euro bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle middelen worden aangetoond. - op de referentiedatum mag je geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, ook niet via een vennootschap (hierop zijn een aantal uitzonderingen). Om in aanmerking te komen voor een middelgrote koopwoning of kavel moet je: > een natuurlijk persoon zijn; > ingeschreven zijn in een kandidaten register; > op de referentiedatum mag je geen andere woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (hierop zijn een aantal uitzonderingen). Hou ook rekening met de verplichtingen wanneer je een sociale woning koopt. Meer info? www.vlaanderen.be of www.landwaarts.be (voor GAOZ: Genk, As, Opglabbeek, Zutendaal)


Zit er warm water in onze ondergrond? Seismisch onderzoek in Genk en omstreken

In februari wordt er in verschillende Limburgse gemeenten, waaronder ook Zutendaal, ‘seismisch onderzoek’ uitgevoerd. VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, is op zoek naar heet water in onze ondergrond, dat kan worden omgezet in energie. Net zoals windenergie, zonne-energie en waterenergie, is aardwarmte oftewel geothermie milieuvriendelijk, klimaatneutraal en onuitputtelijk. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ontginning van mijn- en schaliegassen.

Eén boorput= één windmolen

Op dit moment verwarmen veel gezinnen hun huizen met een warmtepomp. Op grotere schaal kan je ook voordeel halen uit de aardwarmte en het hete water dat kilometers onder de grond zit. Het water wordt uit een boorput opgepompt waarna met de stoom ervan elektriciteit wordt opgewekt. De restwarmte die vrijkomt kan dienen voor verwarming via een warmtenet. Afhankelijk van de ondergrond zou je uit een geothermische centrale enkele megawatt elektriciteit kunnen halen, dat is vergelijkbaar met het vermogen van één windmolen. Afhankelijk van de diepte kan het water tot meer dan 100 graden warm zijn.

Seismisch onderzoek? Trilwagens op pad!

Voor er sprake kan zijn van het opwekken van energie met aardwarmte en een geothermische centrale moet de ondergrond in kaart gebracht. Dit doet men via een seismisch onderzoek. VITO zal in februari met grote trilwagens onderzoek doen op één parcours van zo’n 7 kilometer lang. In totaal neemt dit onderzoek 1 week in beslag. Elke dag leggen de wagens 5 kilometer af. Ze stoppen om de veertig meter en zullen bij elke halte een paar seconden trillen. Naast de weg zal je enkele dagen voor er getrild wordt paaltjes en kabels naast de weg zien liggen. Om het onderzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om deze niet te verplaatsen. Over de kabels rijden of wandelen is echter geen probleem. Er is zeker geen reden tot ongerustheid want de vibraties zijn te vergelijken met zwaar verkeer dat langsrijdt. Waar de afstand tot gebouwen beperkt is, zal de aannemer parameters aanpassen zodat er minder hard getrild wordt. Desnoods worden meetpunten geschrapt.

mein, dan wordt de eigenaar tijdig gecontacteerd en zal er toestemming gevraagd worden. Beschadigingen op privéterrein worden altijd vergoed. Iedereen die naast de meetroute woont krijgt van VITO een brief in de bus.

noemt, om het schaliegas uit de grond te pompen. Bij een geothermiecentrale wordt grondwater opgepompt, een techniek die weinig tot geen hinder met zich meebrengt.

En wat met mijn- en schaliegassen?

Aardwarmte is een onuitputtelijke en klimaatneutrale energiebron. Met de voorraden die in onze planeet zijn opgeslagen kan in principe het energiegebruik worden gedekt. Geothermie werd initieel vooral ingezet in landen met vulkanische gebieden, zoals bijvoorbeeld IJsland. Maar ook in Turkije, Italië en onze buurlanden Nederland en Duitsland werkt men met geothermische centrales. Dit staat los van het ontginnen van fossiele energiebronnen zoals mijngassen en schaliegas. Bij schaliegas gebruikt men hevige trillingen, een procedure die men ‘fracking’

Meer info? Het VITO organiseert op donderdag 15 januari een infomoment in de Cultuurzaal van Zutendaal. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. Om praktische redenen vragen we je aanwezigheid te bevestigen via informatie@zutendaal.be. Met vragen kan je steeds terecht bij het VITO: Matsen Broothaers, 014 33 56 25 of David Lagrou, 014 33 56 47 of seismiek@vito.be.

Waar wordt er getrild?

In Zutendaal zal het seismisch onderzoek vanaf de Bilzerweg richting Asserweg en op diverse omliggende wegen (Postesstraat, Kempenseweg, Grotstraat, Wevelstraat, Kostensteeg, Oudestraat Steenblookstraat, Genkerweg, Hoogstraat, Molenblookstraat, Terboekterstraat, Munstersestraat, Zandstraat, Smitsstraat, Daalstraat, Bilzerweg, Dijkstraat, Kanaalweg, Bilzerweg en Sluisstraat) gebeuren. Het onderzoek loopt telkens op een rechte lijn over wegen, fiets- en voetpaden en soms ook velden. Gaat het parcours over privédo-

de Oosterzon januari 2015

5


Goed om weten

Premie Wonen in Zutendaal: nieuw reglement vanaf 1 januari 2015 Zowel de Vlaamse als de gemeentelijke premies worden aangepast of teruggeschroefd. De GAOZ-gemeenten, waaronder Zutendaal, behouden gelukkig het premiesysteem voor energiebesparende maatregelen. Toch ondergaat ook het huidig premiereglement een grondige aanpassing. Vanaf 1 januari 2015 treedt het nieuwe premiereglement in werking. We zetten voor jou de grootste aanpassingen op een rijtje. Wat verandert er? Het puntensysteem verdwijnt voor wie vanaf 1 januari 2015 energiebesparende investeringen plant. Punten sparen om later te innen is niet meer mogelijk. Je vraagt per energiebesparende investering een aparte premie aan. Hiervoor komen nieuwe formulieren aan de woonloketten en op de website. Voor een hele reeks werken ontvang je geen premie meer: plaatsing zonneboiler, warmtepomp voor verwarming, ventilatie met warmterecuperatie, plaatsing van PV-panelen of een condensatieketel en de energieaudit. Ook de premies voor waterbesparende maatregelen, natuur en groen en meegroeiwonen, zorgwoningen en advies woningaanpassing bestaan vanaf 1 januari 2015 niet langer.

Dakisolatie verplicht tegen 2020: laat je niet verrassen. Vanaf 2020 geldt er een strikte dakisolatienorm voor woningen. Er zijn een aantal gevolgen verbonden aan deze dakisolatienorm. De dakisolatienorm is van toepassing op alle zelfstandige woningen, die voor 1 januari 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. De minimale dakisolatienorm bedraagt een R-waarde van 0,75m² K/W, zo’n 3 à 4 cm isolerend materiaal.

Voor welke werken kan ik nog een premie ontvangen? Voor dakisolatie, zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsbeglazing ontvang je van de gemeente Zutendaal nog een premie. Die premie is afhankelijk van de geïsoleerde oppervlakte en het prestatieniveau. De premies worden ook afgetopt op een maximaal bedrag. Om de premie te krijgen mag je factuur niet ouder zijn dan 1 jaar. Daarnaast bestaat er ook een tussenkomst voor bouwadvies XL bij DuboLimburg: de gemeente komt tussen voor € 100, de aanvrager betaalt nog € 49. Ook wie zelf 30% energiezuiniger bouwt dan wettelijk verplicht, kan een premie van € 1000 aanvragen. De concrete premiebedragen kan je nalezen in het reglement op de website www.woneningaoz.be Ik heb nog werken laten uitvoeren onder het oude puntensysteem. Kan dit nog? Wie nog werken heeft laten uitvoeren tussen 1/1/2012 en 31/12/2014 waar je alleen punten mee kon sparen en deze nog niet heeft ingediend voor een premie, kan nog een aanvraag indienen tot 31/12/2017 volgens het oude reglement. Let wel, de eerste factuur moet gedateerd zijn in de periode 1/1/2012 - 31/12/2014. Het nieuwe reglement is goedgekeurd voor een periode van twee jaar. Wacht dus niet te lang om een aanvraag in te dienen als je concrete plannen hebt om energiebesparende investeringen te doen.

Tussen 2015 en 2020 kan een woning bij een woningonderzoek een bepaald aantal strafpunten krijgen als niet voldaan is aan deze norm. Vanaf 2020 wordt elke woning zonder voldoende dakisolatie meteen als ongeschikt beschouwd bij een eventueel woningonderzoek. Is de woning ongeschikt verklaard, dan mag de woning wel nog bewoond worden, maar niet meer te huur gesteld worden. Voor eigenaar-bewoners verandert er niet veel. Als er geen onderzoek wordt aangevraagd, kan de woning niet ongeschikt verklaard worden. Uiteraard betekent een woning zonder dakisolatie wel een grote meerkost op vlak van verwarming. Als een woning 1 jaar of langer staat geregistreerd als ‘ongeschikt’, dan riskeert de eigenaar-verhuurder een boete. Eigenaars die zelf hun woning bewonen kunnen geen boete krijgen. Wacht dus niet tot 2020 om dakisolatie te plaatsen, maar zet vandaag al de eerste stap.

Meer info? www.woneningaoz.be, 089 62 94 49 of ga naar het woonloket in het gemeentehuis (in Zutendaal elke woensdag tussen 14-18 uur). 6

de Oosterzon januari 2015


GEZOCHT: Stroomtrainer(s)

BIBLIOTHEEK Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur. Op vrijdag 16 januari 2015 is de bibliotheek gesloten (nieuwjaarsreceptie gemeente).

De provincie Limburg zoekt energiecoaches voor de nieuwe energiecampagne De Stroomlijners met als doel een slanke energiefactuur voor elke Limburger. De Stroomtrainer zal - enkele huisbezoeken afleggen om na te gaan hoe bewoners elektriciteit kunnen besparen (in de maanden februari, maart en april), en/of - samen met de gemeente een kleinschalige groepsaankoop organiseren van toestellen zoals een wasmachine, koelkast, diepvries, verlichting,… Heb je interesse, of ken je iemand in jouw buurt, met • een warm hart voor de provincie Limburg, • goesting om de klimaatverandering tegen te gaan, • talent om met mensen om te gaan, • en nog wat vrije tijd te besteden heeft? De provincie Limburg biedt aan de Stroomtrainer: • een mooi cadeau, • het nodige gereedschap om de huisbezoeken af te leggen en/of de groepsaankoop mee te organiseren, • een zeer deftige opleiding door ervaren energiecoaches. Meer info of interesse? Dienst duurzaamheid, hanne.mengels@zutendaal.be, 089 62 94 49

Help de slachtoffers van de ebola-epidemie Ebola is een besmettelijke ziekte die tot de dood kan leiden. In West-Afrika knokken hulpverleners dag en nacht voor het leven van elke patiënt. Ook jij kan helpen door een gift te storten aan één van de vele hulpverlenende organisaties. De vriendenkring van de gemeente Zutendaal schonk in de strijd tegen ebola 500 euro aan het Rode Kruis. Ook de gemeente Zutendaal zal een bijdrage voor dit goede doel voorzien. Meer info? suzanne.martens@zutendaal.be

Thema in de kijker: Gedichtendag Met zingen is de liefde begonnen is het motto van de Poëzieweek 2015. Niemand beter dan een dichter kan de complexiteit van de liefde bezingen. De Poëzieweek Vlaanderen opent met Gedichtendag op donderdag 29 januari. Het poëziegeschenk, geschreven door Ilja Leonard Pfeijffer, is gratis in de boekwinkel te verkrijgen bij aankoop van ten minste € 12,50 aan poëzie tijdens de Poëzieweek. In 2013 verscheen La Superba van Ilja Leonard Pfeijffer. La Superba kreeg prachtige kritieken, was genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en de Gouden Boekenuil en won uiteindelijk de Libris Literatuurprijs 2014. Lees je graag, doe dan mee aan de Provinciale leesactie Lees 1 7 (4-12 jaar) Lees tussen nu en 15 maart 2015 minstens vijf boeken uit het aanbod nieuwe titels voorzien van een ‘Lees 1 7’-sticker (de boeken staan apart opgesteld). Per gelezen boek ontvang je een stempel. Als je vijf stempels verzameld hebt, ontvang je een leuke verrassing. Doe mee en vraag je formulier aan de balie in de bib. Waarom niet meedoen met de klas? Vraag aan je juf of meester om met de klas deel te nemen aan het leesproject Lees 1 7. Samen boeken lezen, samen boeken beoordelen, samen het mooiste boek van de klas kiezen.

Jeugdboekenweek 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen (en langer) zetten we de mooiste boeken in de kijker. De Jeugdboekenweek 2015 vindt plaats van 14 tot 29 maart, met dit jaar als thema Humor. Illustrator Korneel Detailleur maakte samen met vormgever Kris Demey de affiche. Ook in 2015 zullen we de schoolgaande jeugd van Zutendaal een aangepaste bibbezoek aanbieden. Momenteel zijn we reeds bezig met “hahahahahahahahaha” activiteiten uit te werken. Meer info? www.jeugdboekenweek.be. Onze nieuwe webetalage al gezien? Ons adres: zutendaal.bibliotheek.be De catalogus van de bibliotheek is in een nieuw jasje gestoken. Je vindt hier niet alleen de catalogus, maar ook bibnieuws, bibactiviteiten,… Je kan hier de nieuwste aanwinsten bekijken, zelfs aankoopsuggesties plaatsen of je geleende materiaal verlengen,…

Meer info? Gemeentelijke bibliotheek, 089 62 94 58, bibliotheek@zutendaal.be de Oosterzon januari 2015

7


Dossier

Anders omgaan met

onkruid

Zutendaal is pesticidenvrij vanaf januari 2015

De tijd dat onkruid op openbaar domein met pesticiden werd bestreden, ligt vanaf 2015 volledig achter ons. Reden hiervoor is de nieuwe wetgeving inzake het nulgebruik van pesticiden dat vanaf dan in voege treedt. Gemeentebesturen zijn sinds 2004 verplicht om hun gebruik van pesticiden jaarlijks af te bouwen. Vanaf januari 2015 schakelen we volledig over naar alternatieve bestrijdingsmethodes. Alleen in specifieke gevallen mag er nog gebruik gemaakt worden van pesticiden (bijvoorbeeld bij plagen of in het kader van bosbeheer). Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en sportclubs zijn verplicht om het onkruid op hun domein op een alternatieve manier te beheersen. De reden hiervoor is dat kwetsbare groepen beter niet in contact komen met giftige pesticiden.

Zonder is gezonder

Dertig tot veertig jaar terug werden sproeistoffen erg populair om niet-gewenste plantengroei te bestrijden. Maar alle pesticiden, zowel onkruidverdelgers als insecticiden, zijn en blijven gifstoffen. Hun schadelijk effect treft niet enkel de organismen waarvoor ze bedoeld zijn, maar ze vergiftigen ook altijd het bodemleven (bijvoorbeeld aardwormen, nuttige schimmels en bacteriĂŤn). De gifstoffen stapelen zich uiteindelijk op in dieren, en ook in ... de mens. Studies wijzen uit dat voortdurende blootstelling aan kleine dosissen pesticiden nadelige gevolgen heeft voor onze gezondheid. Ze veroorzaken bepaalde vormen van kanker en leukemie, zijn nadelig voor de voortplanting, verstoren de ontwikkeling en werking van het zenuwstelsel, het immuunsysteem en het hormonaal stelsel. Zeker kinderen die blootgesteld worden lopen risico op chronische vergiftiging. 8

de Oosterzon januari 2015

Gemeente Zutendaal pesticidenvrij Alternatieve bestrijdingsmethoden in 2014

Onkruid te lijf anno 2015

Op het gemeentelijk kerkhof wordt het onkruid sinds een jaar op alternatieve wijze beheerd. Dit gebeurt afwisselend met een gasbrander en een heetwatermachine. Ook op de parking van de Lieteberg (Stalkerweg) past men deze technieken reeds met succes toe. Het resultaat oogt niet enkel goed, deze werkwijze heeft bovendien als grote voordeel dat er geen gif in het milieu komt. Dat is natuurlijk een pak milieuvriendelijker.

Vanaf 2015 gebeurt het beheer van het openbaar domein in Zutendaal via volgende technieken: hakken, wieden, branden, heteluchtschroeien, frezen, heetwatertechniek,‌ Deze alternatieve methoden zijn arbeidsintensief, vragen meer tijd en inzet van mensen. De spontane plantengroei kan uiteraard nooit helemaal worden uitgeschakeld zoals voorheen met pesticiden.

Uiteraard kan bij dit systeem het onkruid pas bestreden worden wanneer het er al staat. In de toekomst zullen we dus iets toleranter moeten zijn naar onkruid. Maar deze plantjes hebben vaak ook voordelen. Onkruid bestaat immers meestal uit inheemse wilde planten die groeien op een plaats waar ze ongewenst zijn. Voor talloze dieren zijn ze echter van levensbelang.

Daarom is het van belang dat het openbaar domein de komende jaren wordt omgevormd zodat er minder intensief beheer nodig is: grind waar mogelijk vervangen door gras, boomspiegels krijgen beplanting, uitdoven van arbeidsintensieve beplanting,‌ De aannemer voor groenonderhoud (Hebe vzw) werkte een aantal voorstellen uit om de diverse groene zones om te vormen. Deze omvormingsprojecten kunnen de groei van onkruid verminderen of verhinderen. Tot slot zal de gemeente ook de borstelmachine intensief inzetten zodat ongewenst


Kies jij ook voor een groene grasberm voor je woning? Kiezelverharding is goedkoop en makkelijk aan te leggen. Maar het nadeel is dat er vlug onkruid tussen groeit. Regelmatig harken en wieden is de boodschap en dit kan zeer arbeidsintensief zijn. Gras is een natuurlijk, milieuvriendelijk en goedkoop alternatief. Inwoners die van plan zijn om een aanvraag te doen voor de aanleg van het openbaar domein aangrenzend aan hun perceel, wordt aangeraden om te kiezen voor het inzaaien met gras. Deze laatste optie is, nu pesticiden uit den boze zijn, immers een betere keuze op vlak van onderhoudsvriendelijkheid.

kruid op verharding geen kans krijgt. Bij (her)aanleg van het openbaar domein voert de gemeente op voorhand een pesticidentoets uit. Zo gaat men na of het nieuwe ontwerp op een kosteneffectieve manier pesticidenvrij beheer mogelijk maakt.

Daarenboven ziet een groene grasberm, in het groenste snoepje van Vlaanderen, er ook mooier uit. In Zutendaal zijn er reeds verschillende voorbeelden van mooie grasbermen terug te vinden.

Wat verandert er voor jou? Het onderhoud van het openbaar domein (gras of grindberm, klinkers, fietspad) voor jouw huis moet zonder pesticiden gebeuren. Hou hiermee dus rekening als je de berm of stoep voor je huis wil proper houden. Zelf mag je ook geen pesticiden meer gebruiken op openbaar domein. Ook in de tuin of binnenshuis raden we omwille van gezondheidsredenen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen af. Hieronder geven we je alvast enkele tips Houd onkruid onder controle door te wieden, schoffelen of te mulchen. Een gulden regel bij de aanleg van de tuin is dat de juiste plant op de juiste plaats het minst werk oplevert en pesticiden overbodig maakt. Onkruid op verhardingen kan je te lijf gaan met een onkruidbrander, een voegenkrabber of voegenborstel. Hoe minder je verharding betreedt, hoe meer onkruid er op zal groeien. Een optie kan zijn om verharding te vervangen door gras of een plantvak met bodembedekkers. Binnenshuis vermijd je best chemische middeltjes om plagen te bestrijden. De meest milieuvriendelijke bestrijding van bijvoorbeeld muizen in huis blijft de kat. Berg voedingsmiddelen zoveel mogelijk op zodat er geen mieren of vliegen op af kunnen komen. Meer tips over alternatieve bestrijding vind je op www.zonderisgezonder.be

‘Een grasberm is erg gebruiksvriendelijk’

Martine Nijs uit de Eikenstraat

Martine Nijs : ‘Toen we meer dan 10 jaar geleden in Zutendaal kwamen wonen, kozen we al bewust voor een grasberm. We wilden immers een berm die we onkruidvrij konden houden zonder pesticiden. Gras leek ons de beste oplossing. We maaien het grasveldje gewoon mee met de rest van ons gazon. Zo vermijden we het gebruik van onnodig onkruidverdelgingsmiddel. Bovendien kan je op gras gemakkelijk gevallen bladeren en eikels bij elkaar harken. Naast het natuurlijke uitzicht is dat nog een extra voordeel.’

Meer info? Technische dienst, 089 62 94 25, oliver.vaes@zutendaal.be, www.zonderisgezonder.be

de Oosterzon januari 2015

9


Goed om wetenmilieuwegwijzer Regeling tegoeden voor restafvalzakken vanaf 2015 Begin 2014 introduceerde Limburg.net een nieuwe afvalregeling met de intussen gekende bordeaux huisvuilzakken en de sticker voor GFTcontainers. Naar aanleiding daarvan voerde de gemeente Zutendaal een nieuw reglement in waarbij inwoners van Zutendaal een tegemoetkoming krijgen bij aankoop van restafvalzakken. De gemeente Zutendaal heft bovendien geen afvalbelastingen, zo blijven de afvaltarieven gezinsvriendelijk. Op de gemeenteraad van 27 november 2014 werd de nieuwe regeling voor 2015 goedgekeurd. Jaarlijks krijgen gezinnen volgende tegemoetkoming: Gezinnen van 4 of meer*

Tegoed van € 12,50 (= 1 rol grote restafvalzakken van 44 liter)

Gezinnen van 3*

Tegoed van € 9,4

Gezinnen van 2*

Tegoed van € 6,25 (= 1 rol kleine restafvalzakken van 22 liter)

Alleenstaanden*

Tegoed van € 3,15

Pampergezinnen bij geboorte* Bon van € 12,5 extra (= 1 rol grote restafvalzakkenzakken of 2 rollen kleine restafvalzakken) *De gemeente baseert zich hiervoor op de gezinstoestand van 1 januari 2015. Praktisch Ga met je identiteitskaart naar de dienst vrije tijd op het gemeentehuis. Een kaartlezer geeft aan op welk tegoed jij recht hebt en dit wordt automatisch in mindering gebracht bij de aankoop van een nieuwe rol restafvalzakken. De tegoeden dienen in de loop van 2015 afgehaald te worden. De bon die gezinnen ontvangen bij geboorte van een kindje wordt samen met de geschenkbon van de gemeente opgestuurd. Meer info? Dienst vrije tijd, 089 62 94 51.

Bomen snoeien Het snoeien van bomen vraagt zekere vaardigheden. Daarenboven is er een groot verschil tussen het snoeien van bijvoorbeeld een linde en een eik. Eén regel geldt echter altijd: het snoeien moet gebeuren zonder dat de boom daar nadelige gevolgen van ondervindt en rekening houdend met het natuurlijk uitzicht van die boom. De dienst milieu stelt helaas nog dikwijls vast dat de hiervoor genoemde regel geschonden wordt, wat in vele gevallen leidt tot het afsterven van de boom. Heb respect voor bomen want het zijn één van de weinige levende wezens die zoveel voordelen bieden voor de mens: zuurstofleverancier, luchtzuiveraar, schaduwgever, voedselverlener, houtleverancier, landschapsversterker, erosiebestrijder, bodemverbeteraar,...

Data om te onthouden Ophaling bordeauxkleurige en blauwe zakken: dinsdag 13 en 27 januari 2015 Lediging groene containers: dinsdag 6 en 20 januari 2015 Ophaling oud papier en karton: woensdag 28 januari 2015 Ophaling grofvuil: zaterdag 3 januari 2015 (aanmelden en sticker plakken)

10

de Oosterzon januari 2015

Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be


T ES FE van de

VURIGE HOOP

Zaterdag 10 januari 2015 Vijverplein - vanaf 17 uur

Het nieuwe jaar wordt in Zutendaal ook in 2015 feestelijk ingezet tijdens het Feest van de Vurige Hoop. Dit jaar is het Vijverplein opnieuw de locatie voor dit gezellige evenement. Naast vurig spektakel mag je je verwachten aan muziek, gezellige kerstkraampjes en tonnen sfeer.

Programma 17 uur Start feest 18 uur Optreden kidsband The Choco Gang 19.15 uur Toespraak burgemeester 19.30 uur Magisch vuurwerk 19.45 uur Optreden Nederlandstalige coverband Buitenbereik Aansluitend kan je verderfeesten in jeugdhuis De Kaller Doorlopend Verschillende Zutendaalse verenigingen baten een gezellig kraampje uit. Hier kan je terecht voor lekkere hapjes en warme winterse drankjes. De vuurkorven rondom zorgen voor extra sfeer.

Nieuwjaarsdrink voor alle inwoners van Zutendaal Als inwoner van Zutendaal krijg je tussen 17 en 20 uur twee gratis consumptiebonnen, ieder ter waarde van € 1,20. Je ontvangt deze bij de ingang en kan ze inruilen bij één van de kraampjes, uitgebaat door verschillende verenigingen.

Reis veilig met de feestbus Tijdens het Feest van de Vurige Hoop kan je op maar liefst 22 locaties in Zutendaal de feestbus nemen van en naar het Vijverplein. Zo geraak je ook na enkele nieuwjaarsdrankjes weer veilig terug thuis. Er zijn twee verschillende routes: eentje richting Wiemesmeer (lus 1) en eentje richting Gellik (lus 2). De laatste bus vertrekt op het Vijverplein om 22.30 uur richting Wiemesmeer en om 23 uur richting Gellik.

Opstapplaatsen en uren Vijverplein Hoogstraat 70 Hoogstraat “Tourisme” Wiemesmeer “De Moller” Wiemesmeer “t Kostershuys“ Asserweg/Leutsestraat Venstraat/Dennebosstraat Molenblookstraat “Tropical” Molenblookstraat midden Daalstraat zwembad Daalstraat “De Daal”

16.30 16.35 16.37 16.39 16.41 16.42 16.43 16.46 16.48 16.51 16.53

17.30 17.35 17.37 17.39 17.41 17.42 17.43 17.46 17.48 17.51 17.53

18.30 18.35 18.37 18.39 18.41 18.42 18.43 18.46 18.48 18.51 18.53

19.30 19.35 19.37 19.39 19.41 19.42 19.43 19.46 19.48 19.51 19.53

20.30 20.35 20.37 20.39 20.41 20.42 20.43 20.46 20.48 20.51 20.53

21.30 21.35 21.37 21.39 21.41 21.42 21.43 21.46 21.48 21.51 21.53

22.30 22.35 22.37 22.39 22.41 22.42 22.43 22.46 22.48 22.51 22.53

Vijverplein 17.00 Stalkerweg “Gentlemen” 17.01 Stalkerweg/Zuurbroekstraat 17.03 Stalkerweg 50 17.04 Roelen Broeder Bertus 17.06 Stalkerweg/Gijzenveldstraat 17.08 Gijzenveldstraat/Driesstraat 17.11 Trichterweg “Besmer” 17.13 Trichterweg 17.15 Maastrichterstraat/Halmstraat 17.18 Maastrichterstraat/Eikenstraat 17.19 Sprinkelestraat “Gewaaierhof” 17.21 Sprinkelestraat/Ossebergstraat 17.22

18.00 18.01 18.03 18.04 18.06 18.08 18.11 18.13 18.15 18.18 18.19 18.21 18.22

19.00 19.01 19.03 19.04 19.06 19.08 19.11 19.13 19.15 19.18 19.19 19.21 19.22

20.00 20.01 20.03 20.04 20.06 20.08 20.11 20.13 20.15 20.18 20.19 20.21 20.22

21.00 21.01 21.03 21.04 21.06 21.08 21.11 21.13 21.15 21.18 21.19 21.21 21.22

22.00 22.01 22.03 22.04 22.06 22.08 22.11 22.13 22.15 22.18 22.19 22.21 22.22

23.00 23.01 23.03 23.04 23.06 23.08 23.11 23.13 23.15 23.18 23.19 23.21 23.22

Vijverplein

18.30

19.30

20.30

21.30

22.30

23.30

17.30

Meer info? Feestloket, 089 62 94 56, feest@zutendaal.be de Oosterzon januari 2015

11


Gemeentelijke activiteiten

Nieuwe tienerprojecten in 2015 In 2015 start de dienst jeugd met een nieuwe tienerwerking. Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen deelnemen aan activiteiten afgestemd op hun leeftijd zoals een filmavond, gamen, lasershooting, pizza maken,… Elke woensdag van schoolvakanties (uitgezonderd de zomervakantie) is er een leuk programma voorzien voor alle jongeren. In de zomervakantie vindt er een streetevent plaats met verschillende workshops. Via dit initiatief kunnen jongeren in eigen gemeente samenkomen en elkaar ontmoeten. Bovendien kunnen ze kennismaken met jeugdhuis De Kaller waar sommige activiteiten worden georganiseerd. Iedereen tussen 12-16 jaar is welkom. De jongeren krijgen de kans om mee het programma te bepalen. Via de Facebook-wedstrijd die binnenkort loopt, kan je meestemmen voor je favoriete activiteit tijdens de krokusvakantie. Zeker meedoen dus! Volg snel de facebookpagina van de jeugddienst van Zutendaal. Meer info? Dienst jeugd, jeuddienst@zutendaal.be, 089 62 94 56.

Kleuterturnen

Vanaf woensdag 21 januari Sporthal De Blookberg Springen, kruipen, rollen, klimmen, winnen, verliezen, beurt afwachten,… Kleuters verbeteren op een speelse manier hun sociale en algemene motorische vaardigheden en dit onder begeleiding van ervaren en gediplomeerde monitoren. Alle deelnemers zijn verzekerd.

Ook in het nieuwe jaar worden de maandelijkse ontmoetingsmomenten van het Huis van het Kind voortgezet. Ouders en kinderen (0 tot 3 jaar) kunnen elkaar ontmoeten in een ‘open huis’ en bijvoorbeeld een activiteit volgen of samen met de kinderen spelen,… Het Huis van het Kind vindt elke derde zaterdag van de maand plaats in BKO ‘Pierewiet’, Blookbergstraat 1 van 10 tot 12 uur. Voor 2015 kan je alvast volgende data noteren op je kalender: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 30 mei en 20 juni. Meer info? Marc Janssens, 0488 58 23 77, mj@opvoedingswinkel.be of Gudrun Nijs, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Pier de mier geeft boek cadeau Leeftijd: 3- tot 6-jarigen. Data: Iedere woensdag vanaf 21 januari van 14 tot 15 uur. Tijdens schoolvakanties of op feestdagen is er geen les. Plaats: Sporthal De Blookberg. Deelnameprijs: € 22,5 voor een reeks van 9 lessen. Meer info en inschrijven? Dienst sport, 089 62 94 39, sportdienst@zutendaal.be. De inschrijving is enkel geldig na betaling van het juiste bedrag op rekeningnummer 091-0187274-93 met vermelding van de naam van het/de kind/kinderen en kleuterturnen.

12

de Oosterzon januari 2015

Ook Pier de mier deelt geschenken uit tijdens de feestmaanden. Als je in de maand december of januari een bezoek brengt aan Entomopolis in Lieteberg krijg je bij aankoop van twee tickets voor het insectenmuseum (volwassenen) het boek Pier de mier trekt de wijde wereld in er gratis bovenop (waarde € 6,50). Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60, info@lieteberg.be


Start 2 Yoga

Vanaf donderdag 22 januari Yoga blijft populair. Ook in Zutendaal worden de wekelijkse lessen voortgezet in 2015. Voor deze nieuwe lessenreeks slaan de dienst welzijn en KVLV Zutendaal de handen in mekaar. Gedurende een reeks van 10 lessen leer je de ontspannende bewegingen, ademhalingstechnieken en dynamische kenmerken van Dru Yoga kennen. Waar en wanneer? Er is een namiddag- en avondsessie, telkens op donderdag van 22/1 tot 26/3. Van 14 tot 15 uur kan je terecht in sporthal De Blookberg. ‘s Avonds van 20 tot 21 uur vinden de lessen plaats in de gemeentelijke turnzaal (Schoolstraat 4-6, ook ingang van zaal Avdaq). Prijs? € 60 (10-beurtenkaart) Meer info en inschrijven? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be of Anita Nijssen (KVLV), 0476 87 75 44, anita.nijssen@telenet.be

Winterwandeling – Stalkerschans 18 januari 2015

Schud de feestdagen van je af en krijg een fris gevoel met deze eerste wandeling van het nieuwe jaar. Verwen je smaakpapillen met warme apfelstrudel en koffie. De wandeling vertrekt aan de Bezoensberg om dan uit te komen aan een van de best bewaarde schansen uit de Kempen, de Stalkerschans (16de eeuw). Ook de vallei van de Bezoensbeek en het natuurgebied met heide en Jeneverbesstruiken komen aan bod. Praktisch? Prijs: € 5/persoon (wandeling, koffie en apfelstrudel) Start: 13.30 uur aan bezoekerscentrum Lieteberg Afstand: +/- 5 km. Meer info en inschrijven (tot 14/1)? info@lieteberg.be, 089 25 50 60 Je inschrijving is pas definitief bij contante betaling vooraf in het bezoekerscentrum of na overschrijving op BE75 7845 5242 7251. Vermeld bij de mededeling je naam + datum winterwandeling.

Dorpsrestaurant

Dinsdag 20 januari - Parochiecentrum Zutendaal Voor slechts 6,5 euro (kinderen 4 euro) geniet je onder het motto ‘ontmoeten en eten’ van een lekker driegangenmenu. De maaltijd wordt geserveerd tussen 12 en 13 uur. Reserveren kan van 5 tot 17 januari. Menu Kippensoep Blinde vink, schorseneren in melksaus aardappelen Pudding Betalen en inschrijven doe je steeds op voorhand bij het onthaal van het OCMW, de dienst vrije tijd of de bibliotheek. Laat ook weten welk soort menu je wenst: kindermenu, vet-en/of zoutloos, vegetarisch of diabetes. Schreef je in maar kan je er toch niet bijzijn? Meld dit dan zeker tijdig op onderstaand nummer of e-mail. Er wordt immers gewerkt met bonnetjes voorzien van een datumstempel.

Gezondheidswandelingen Zutendaal Bind je wandelschoenen aan en wandel mee! Gezondheidswandelingen zijn wandelingen van 30 minuten in groep én onder begeleiding. De deelnemers stappen een kwartiertje heen en een kwartiertje terug op een vastgelegd parcours. In Zutendaal zijn de wandelingen opgestart in 2002. De bedoeling hiervan is om inwoners te stimuleren om te bewegen. Maar ook het sociaal contact bij deze wandelingen is er belangrijk. Men spreekt immers af in groep en komt zo makkelijker buiten, in alle seizoenen. De wandelingen worden door vrijwilligers begeleid. Wanneer en waar? Zutendaal dorp Iedere werkdag om 10 uur Vertrek Kattestaartstraat ter hoogte van het blauwe startbord (zitbank) Cecilia Nijs-Vanhengel, 089 61 34 31 Zutendaal Gewaai Maandag en dinsdag om 10 uur Vetrek Kliebosstraat ter hoogte van het blauwe startbord Tonie Bijnens-Wils, 089 71 61 07 Zutendaal Papendaal Iedere werkdag om 11 uur Vetrek Schoverikstraat ter hoogte van het blauwe startbord Alice Davids-Thijs, 089 61 16 06 De gezondheidswandelingen zijn gratis, iedereen is welkom en inschrijven is niet nodig. Alle deelnemers zijn ook verzekerd. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be.

Noteer alvast in je agenda Vrijdag 27 februari 2015 Trefdag gezondheidswandelingen Zutendaal Vertrek gemeentehuis om 13.30 uur.

Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be de Oosterzon januari 2015

13


UiTinZutendaal Do 1/1 Day After Party Posthalt Wiemesmeer vanaf 22 uur. Nieuwjaarsfuif, in de grote zaal Tom de Groot en in de kleine zaal: dj’s. Prijs: € 10, € 8 voorverkoop. Meer info? www.dayafterparty.be

Za 17/1

Za 31/1

Huis van het kind (zie p. 12) BKO Pierewiet van 10 tot 12 uur. Meer info? mj@opvoedingswinkel.be

Kienavond Ouderraad De Stapsteen Gemeenschapslokaal Wiemesmeer om 19 uur. Prijs: vanaf € 1,50 Meer info? Ouderraad De Stapsteen, geert.bens@saga.be, 0473 45 74 47

Zo 18/1

Winterwandeling Stalkerschans (zie p. 13) Start aan bezoekerscentrum Lieteberg om 13.30 uur Meer info en inschrijven (tot 14/1)? info@lieteberg.be, 089 25 50 60

Bonte avond 2015 Wè’t ge’t noeg? Vèè Woal.

Di 20/1

Wo 7/1

Start volleyballessen meisjes vanaf 6 jaar Sporthal VC Zutendaal, elke woensdagnamiddag van 14.30 tot 15.30 uur. Meer info? Volleybalclub Zutendaal, www.volleybalzutendaal.be

Za 10/1 Feest van de Vurige Hoop (zie p. 11) Vijverplein vanaf 17 uur. Meer info? Feestloket, feest@zutendaal.be

Bezoek breifabriek Marcienne Vertrek Vijverplein om 14 uur. Prijs: € 6 Meer info? Okra Hobbyclub Zutendaal, Tonny Bijnens, 089 71 61 07

Cultuurcentrum van 19.30 tot 23 uur. Bonte avond met muziek, zang, komedie, sketches met live orkest. Prijs: € 10 Meer info en reservaties? Koninklijke fanfare Sint-Ursula Zutendaal vzw, 0477 33 62 38 (10-23 uur).

Dorpsrestaurant (zie p. 13) Parochiecentrum om 12 uur. Meer info? Dienst welzijn, welzijn@zutendaal.be

Do 22/1

Start to yoga (zie p. 13) Sporthal de Blookberg van 14 tot 15 uur of gemeentelijke turnzaal van 20 tot 21 uur. Meer info? Dienst welzijn, welzijn@zutendaal.be

Zo 25/1

Natuurexploratie: het Steleven Nettersheimplein om 14 uur. Diep verscholen in de Zutendaalse bossen ligt een verborgen pareltje het Steleven, in stand gehouden door onze eigen vereniging. Meer info? Milieuvereniging De Ortolaan, Guido Neven, ghaenraets@gmail.com

Vr 16/1

Gezellig samenzijn Kelder Parochiecentrum om 13.30 uur. Meer info? Vereniging voor alleenstaanden, 089 61 10 82, 0485 45 27 23.

14

de Oosterzon januari 2015

Vr 30/1, za 31/1, di 03/2, vr 6/2, za 7/2, zo 8/2

in Zutendaal

Noteer alvast in je agenda

28/2/2015 Officiële huldiging 50-jarig bestaan Berk en Brem Raadzaal gemeentehuis om 14.30 uur. Alle oud-koorleden zijn welkom. Meer info (voor 20/2)? Berk en Brem, Alice Wijnen, 0475 53 72 63.

Jouw activiteit in de volgende Oosterzon? Geef je evenement in voor 6 januari op www.uitdatabank.be! Zo verschijnt je activiteit niet enkel hier, maar ook op www.uitinvlaanderen. be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en natuurlijk op www.zutendaal.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website.


Terugblik Sportkampioenenviering – 12 december

Tijdens de geanimeerde kampioenenviering werden 7 individuele sporters en 7 sportploegen gehuldigd voor hun prestaties in 2014. Dansgroep Dance-Express gaf een spectaculair dansoptreden en tussendoor zorgde onder andere een ludiek filmpje voor de nodige ambiance. Op de gezellige receptie achteraf werd nog druk nagekaart over de sportprestaties van het afgelopen jaar. Dikke proficiat aan alle kampioenen!

Start to Mountainbike

In november vond de tweede editie van Start 2 Mountainebike plaats. Bijna 20 deelnemers kregen in een reeks van 4 lessen deskundige uitleg van ervaren Bloso-lesgevers. De toertocht, in organisatie van de lokale wielerclub, was de uitgelezen afsluiter om de geleerde technieken toe te passen.

Zutendaal opnieuw Sportelgemeente – 8 december

Bloso huldigt elk jaar gemeenten die activiteiten georganiseerd of ondersteund hebben in het kader van de sensibiliseringscampagne ‘Sportelen, Beweeg zoals je bent’. De kwalificatie werd toegekend op basis van 6 basiscriteria. 33 van de 44 Limburgse gemeenten behaalden de titel.

de Oosterzon januari 2015

15


Tip

I R A U N A J 0 1 ZATERDAG af 17 uur n a v n i e l p r e v Vij

FvEanEdSe T

E G I R U V HOOP

oco Gang h C d Bereik n n a e t b i s u d B d n • Ki a lige coverb a t s d n a l r e d ere hapjes k k e l • Ne t e m s kraampje • Gezellige e drankjes d n e m r a w r en hartve on Jaluai R l e k a t k e p s • Vuur uurwerk v k j i l e t s e e •F

a d t s e e f e g i t t Pre

! 5 1 0 2 g i k k u l n en een ge

ge

Meer info vind je op pagina 11. 16

de Oosterzon januari 2015

Profile for Gemeente Zutendaal

Oosterzon januari 2015  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie januari 2015

Oosterzon januari 2015  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon editie januari 2015

Advertisement