Page 1

verantwoordelijke uitgever: Luc Colla, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

geve

Uitge

m

et ge

or h n do

stuur

ebe eent

l

ndaa

ute van Z

april

2013

Jachtrecht (p.3) Vonderpark (p.4) Verwarmingstoelage (p.5) Expo Blancquaert (p.7) Grabbelpas (p.8) Start 2 swim (p.9) UiTinZutendaal (p.10) Garageverkoop (p.13) Terugblik (p.15)

Overstekende padden in de Pandenstraat oosterzon april 2013 >> 1


OPGELET! Op paasmaandag 1 april 2013 zijn de gemeentelijke diensten (inclusief het containerpark en de bibliotheek) gesloten.

OPENINGSUREN DIENSTEN >> Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur

Beste inwoners van Zutendaal Tijdens de regelmatige contacten die ik met bezoekers van buiten de gemeente heb, hoor ik vaak wat voor een prachtige groene en bosrijke gemeente Zutendaal is. Voor ons als inwoners is dat misschien een evidentie. Maar je hoeft nog maar enkele tientallen kilometers meer naar het centrum van het land te trekken om te beseffen welk genoegen we hebben om zo mooi omringd te zijn door bossen en natuur. We vinden het dan ook heel belangrijk om deze natuur die onze gemeente rijk is, te bewaren voor de toekomst. Het landschapsplan dat de gemeente samen met Bilzen en Lanaken uitwerkte voor het behoud en herstel van het overgangsgebied Kempen-Haspengouw speelt hierbij een belangrijke rol. De werken die onlangs in het Vonderpark werden aangevat, kaderen ook in dit meerjarenplan. De bedoeling is om het Vonderpark te herstellen en het opnieuw een recreatieve parkfunctie te geven. De belevingswaarde zal hierdoor verhogen zonder afbreuk te doen aan de natuur- en landschappelijke waarde. Je leest hierover meer op pagina 4. Ook het verenigingsleven van Zutendaal doet het goed. De vele tientallen activiteiten die maandelijks georganiseerd worden, zijn hier het beste bewijs van. Naar aanleiding van de lancering van onze nieuwe gemeentelijke website in mei introduceren we binnenkort de online activiteitendatabank UiTinZutendaal. Via dit systeem komt er een duidelijk overzicht van de vele activiteiten in onze gemeente. Bovendien kan je als organisator zelf je activiteiten ingeven zodat deze meteen gepubliceerd worden op de nieuwe gemeentelijke website. Om jullie op weg te helpen organiseert de gemeente twee infosessies (zie pagina 10). We hopen je hier zeker te mogen ontmoeten.

Uw burgemeester Jef Bobbaers

>> Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 089 65 02 58 dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur zaterdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur >> Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur >> Toeristisch hoofdkantoor onthaalcentrum De Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen: elke dag van 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen: elke dag van 10 tot 17 uur >> OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De uren van de zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be >> PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag van 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag van 9 tot 12 uur

Zitdag burgemeester

Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis.

Gemeenteraad april

Op donderdag 25 april om 20 uur vindt de gemeenteraad plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Iedere inwoner kan de gemeenteraad bijwonen. Artikel 4§1 van het reglement van de gemeenteraad zegt: ‘De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.’ Je kan dit reglement raadplegen op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug.

College van burgemeester en schepenen

Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 17 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar. oosterzon april 2013 >> 2

>

Meer info over onze gemeente? Surf snel naar www.zutendaal.be

>


n e t e w dom

goe

>>>

Belastingsaangifte in 2013

• Zitdag OCMW op woensdag 12 juni 2013

• Infosessies Vormingplus Limburg > Vul zelf je belastingsbrief in. Maandag 27 mei 2013 van 19.30 tot 22 uur De begeleider overloopt de belastingbrief en verduidelijkt de rubrieken. Je krijgt een handleiding waarin je zelf tips kan noteren zodat je de brief volgend jaar zelfstandig kan invullen. Maximum 15 deelnemers, minimum 8 deelnemers. > Belastingsaangifte via tax-on-web. Maandag 3 juni 2013 van 19.30 tot 22 uur

Vergeet volgende documenten niet mee te brengen: • je identiteitskaart; • je ontvangen belastingaangifte; • je fiches van loon (bij tewerkstelling in Nederland je jaaropgave), vervangingsinkomen, vakantiegeld, roerende inkomsten, …; • je aanslagbiljet onroerende voorheffing (= grondbelasting); • je attesten van hypothecaire leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, kinderopvang, dienstencheques, PWAcheques, giften, …; • je factuur en betalingsbewijzen van energiebesparende maatregelen; • een overzicht van je gezinssituatie (personen ten laste, handicap); • eventueel je aanslagbiljet van vorig jaar. De uiterste datum voor indiening van de aangiften is vastgesteld op 30 juni 2013. De ambtenaar van de federale overheidsdienst financiën registreert de aangiften meteen online. Je ontvangt direct een bewijs van aangifte.

>>>

Fiscale attesten

Fiscale attesten kinderopvang: Grabbelpas en andere jeugd- en sportkampen De fiscale attesten (inkomsten 2012, aanslagjaar 2013) voor kinderopvang tot 12 jaar en voor personen met een beperking tot 18 jaar georganiseerd door het gemeentebestuur zijn onderweg per post. Heb je midden april geen attest ontvangen? Neem dan gerust contact op met de dienst vrije tijd, vakantie@zutendaal.be.

Praktisch Waar? Cultuurcentrum Zutendaal, Lokaal 2 (ingang Nettersheimplein naast de Wereldwinkel) Prijs? € 5 per infosessie Inschrijven? www.vormingsplus.be – 011 56 01 14

Openbare verpachting jachtrecht

>>

Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte voor het jaar 2013 (= inkomsten 2012)? Op woensdag 12 juni 2013 kan je van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur terecht bij het OCMW (zie pagina 2).

De elektronische identiteitskaart biedt meer mogelijkheden dan je denkt! Zo kan je je belastingsaangifte elektronisch invullen en indienen. Voordeel ervan is dat al heel wat gegevens voor je staan ingevuld zoals loon, pensioen, voorafbetalingen, … Maximum 8 deelnemers.

Op vrijdag 26 april 2013 om 17 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis in Zutendaal (Oosterzonneplein 1) de openbare verpachting van het jachtrecht bij middel van opbod en geschreven aanbiedingen plaats. Het gaat om één lot, lot 6, met een oppervlakte van 167 ha. De schriftelijke biedingen moeten ten laatste op 23 april 2013 aangetekend verstuurd zijn naar het college van burgemeester en schepenen, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal. De poststempel op de omslag geldt als bewijs. De inschrijver mag zijn aanbod ook afgeven in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs en dit uiterlijk op 26 april 2013 om 12 uur. De verpachting begint op 1 mei 2013 en eindigt op 30 april 2022. Meer informatie over de ligging van de te verpachten eigendommen en het lastenboek (€ 1,50/stuk) kan je opvragen bij de gemeentesecretaris, Marc Vanhengel, 089 62 94 32. oosterzon april 2013 >> 3


n e t e w dom

goe

>>>

Vonderpark in centrum Zutendaal wordt recreatief landschapspark

De gemeentelijke technische dienst startte onlangs met de herinrichtingswerken in het Vonderpark te Zutendaal. Doelstelling Deze werken kaderen in het landschapsplan voor het behoud en herstel van het overgangsgebied Kempen-Haspengouw dat de gemeente samen met Bilzen en Lanaken uitwerkte. Het Vonderpark vormt immers de vertrekbasis voor een verkenningstocht te voet of per fiets in dit uniek stukje natuur en het bijhorende stiltegebied. De bedoeling is om het park, aangelegd in de jaren 70, te herstellen en het opnieuw een recreatieve parkfunctie te geven. De belevingswaarde voor zowel omwonenden, inwoners als bezoekers zal hierdoor verhogen zonder afbreuk te doen aan de natuur- en landschappelijke waarde. Werkzaamheden De gemeentelijke technische dienst geeft het Vonderpark de komende maanden een grondige opknapbeurt. Maar liefst 2.000 streekeigen planten krijgen een plaatsje in het park en vervangen de uitheemse plantensoorten die er door de jaren heen zijn beginnen te woekeren. Zo’n 20-tal verschillende inheemse plantensoorten zorgen voor verschillende geuren en kleuren in het park. Door gras te zaaien, ontstaan er bovendien open grasvlakken waar men kan spelen, picknicken,… Het wandelpad wordt vrijgemaakt en zitbanken en -hoeken zorgen voor de nodige rustplekken. Tot slot wordt de poel heraangelegd zodat er zich waterfauna en -flora kunnen ontwikkelen. De herinrichting gebeurt met natuurlijke materialen zoals stenen, hout, zand,… De werken worden ten laatste eind juni afgerond. Voor deze herinrichting kan de gemeente Zutendaal rekenen op subsidies van de Provincie Limburg, de Vlaamse Overheid en Europa en dit in het kader van plattelandsprojecten (PDPO). Meer info? Milieudienst, 089 62 94 28 of milieudienst@zutendaal.be

>>>

Nieuw Europees rijbewijs in bankkaartmodel

Sinds half maart wordt het Europees rijbewijs afgeleverd in bankkaartformaat. Allereerst komt het Europees model aan bod, dat later dit jaar wordt opgevolgd door het voorlopig rijbewijs. Waarom? De invoering van het nieuwe rijbewijs is het gevolg van een verplichting die Europa aan haar lidstaten oplegt. Europa streeft ernaar dat elke lidstaat een rijbewijs aflevert volgens een gelijkvormig model met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen en met een beperkte administratieve geldigheidsduur (10 jaar). Geleidelijk aan zullen de papieren rijdocumenten vervangen worden, om zo uiteindelijk te verdwijnen. De voorwaarden tot het bekomen van een rijbewijs blijven dezelfde. Wat betekent dit voor jou? Je hoeft niet onmiddellijk een nieuw rijbewijs aan te vragen. Elke burger zal in de toekomst een uitnodiging ontvangen om oosterzon april 2013 >> 4

zijn of haar rijbewijs te laten omzetten. Tot dan blijft het huidig rijbewijs nog steeds geldig en kan dit perfect gebruikt worden. In volgende gevallen kan het zijn dat je al eerder een nieuw rijbewijs moet hebben: - beschadiging, onleesbaarheid of niet-gelijkende foto; - geslaagd examen; - vervallen medische keuring; - diefstal of verlies; -… Praktisch Je moet je steeds persoonlijk aanmelden om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Een pasfoto hoef je niet meer mee te brengen. Deze zal, samen met je handtekening, van de elektronische identiteitskaart gerecupereerd worden. Als de foto van jouw eID niet meer gelijkend is, blijft het wel mogelijk om een recentere pasfoto in te dienen. De kostprijs van het rijbewijs in bankkaartmodel bedraagt € 25. Na aanvraag kan het nieuwe rijbewijs na 5 werkdagen opgehaald worden.


>>>

Verwarmingstoelage Op 1 januari 2013 begon er een nieuwe verwarmingsperiode in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij het OCMW je aanvraag indienen. Per kalenderjaar kan er een verwarmingstoelage van maximum € 210 worden toegekend. Je kan aanspraak maken op een verwarmingstoelage indien je voldoet aan de volgende drie voorwaarden: • je gebruikt huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas om je woning te verwarmen; • je behoort tot één van de volgende categorieën: 1) gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming bij je mutualiteit (WIGW- of OMNIO-statuut); 2) gezinnen met een laag inkomen (jaarlijks belastbaar brutoinkomen van het huishouden mag het bedrag van € 16.632,81 verhoogd met € 3.079,19 per persoon ten laste niet overschrijden); 3) personen met schuldenlast (je geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen); • je kan volgende documenten voorleggen: een klever van je ziekenfonds, je identiteitskaart, de leveringsfactuur, het laatst ontvangen aanslagbiljet personenbelasting. Meer info? Je kan elke woensdag tussen 09.30 en 11.30 uur terecht bij Eliane Colla, financieel deskundige van het OCMW Zutendaal of telefonisch een afspraak maken via 089 62 38 60.

>>>

Gratis fietsgraveren

Laat gratis je rijksregisternummer in je fiets graveren. Zo schrik je dieven af en kan je gestolen fiets makkelijker worden terugbezorgd. Wanneer? Van 1 april t.e.m. 30 oktober 2013 (behalve op 1 mei), telkens de eerste woensdag van de maand van 16 tot 18 uur. Waar? Fietsenstalling (politie), Oosterzonneplein 1. Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen.

Windhoos en rukwind 7 juni 2012 erkend als ramp

De federale overheid heeft de uitzonderlijke weersomstandigheden (windhoos en rukwinden) van 7 juni 2012 in Zutendaal erkend als ramp. Personen die het slachtoffer zijn van deze ramp krijgen drie maand de tijd, vanaf de publicatie in het Belgische Staatsblad ( 20 februari 2013), om hun vraag tot schadevergoeding bij de gouverneur in te dienen. Het rampenfonds komt enkel tussen als: • de goederen niet gedekt worden door de verzekering (bepaalde natuurrampen worden gedekt door de brandverzekering). Met andere woorden er moet eerst een verzekeringsaangifte hebben plaatsgevonden en erkend zijn door de verzekeringsmaatschappij; • de goederen niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer (personen die recht hebben op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening). Hoe kan ik mijn dossier indienen? De uiterlijke datum om een dossier in te dienen is 31 mei 2013. Het dossier moet je in tweevoud indienen bij Provincie Limburg, 10de Directie, Federale taken en Lokale besturen rampenschade, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. Alle praktische inlichtingen om een aanvraag in te dienen, vind je op www.zutendaal.be. Voor verdere informatie kan je ook terecht op www.limburg.be/rampenschade. Vragen bij het invullen van je dossier? Indien je vragen hebt bij het invullen van je schadedossier, kan je terecht op twee infozittingen in het gemeentehuis. Deze vinden plaats op woensdag 24 april van 14 tot 18 uur en dinsdag 30 april van 15 tot 19 uur. Een medewerker van de dienst rampenschade van de Provincie Limburg helpt je dan verder met vragen bij het invullen van je dossier. Om alles vlot te laten verlopen en wachttijden te beperken, vragen we om hiervoor een afspraak te maken op 089 62 94 49 bij Hanne Mengels en je vragen liefst vooraf te mailen naar hanne.mengels@zutendaal.be.

De nieuwe jeugdraad werd geïnstalleerd

>>>

>>

>>

De jeugdraad werd op 19 februari 2013 samengesteld. Iedereen is steeds welkom om een kijkje te komen nemen op deze vergaderingen. De volgende jeugdraad vindt plaats op dinsdag 16 april om 19 uur in Herberg ’t Dorp. Je kan je ook inschrijven om de verslagen te ontvangen via jeugddienst@zutendaal.be.

Installatie gemeentelijke cultuurraad

Dinsdag 23 april om 20 uur - Cultuurcentrum Programma: verkiezing nieuw bestuur met aanduiding van nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Aansluitend receptie. Cultuurverenigingen en/of individuele geïnteresseerden die geen persoonlijke uitnodiging ontvingen, zijn tevens van harte welkom. Meer info? Cultuurdienst, cultuur@zutendaal.be of 089 62 94 50.

Noteer alvast in je agenda:

>>

Op zaterdag 6 juli vindt er in Zutendaal een heus feest plaats ter ere van het 25-jarig partnership tussen onze gemeente en haar Duitstalige zustergemeente Nettersheim. We houden je zeker op de hoogte.

oosterzon april 2013 >> 5


Start je dag met een gezond ontbijt! Veel mensen slaan het ontbijt over, terwijl het juist de belangrijkste maaltijd van de dag is. Want wie opstaat, is zeker tussen de 6 en 8 uren zonder eten geweest. Het ontbijt is er voor om weer energie in te nemen. Maar hoe ziet een goed en gezond ontbijt er eigenlijk uit? Hieronder vind je enkele tips en een ontbijtreceptje. Tips * Brood biedt heel wat variatie. Neem bij voorkeur bruine en volkoren soorten. * Wissel zoet en hartig broodbeleg af. Ga voor de half-half regel: beleg de helft van de boterhammen met hartig beleg, de andere helft met zoet beleg. * Ontbijtgranen (cornflakes) zijn populair maar bevatten doorgaans te veel zout en suiker. Geef daarom de voorkeur aan ontbijtgranen zonder toegevoegde suikers zoals muesli of havermout. Geef het goede voorbeeld en schenk aandacht aan het ontbijt. Zo leren ook kinderen tijd te nemen om te eten. Een lekker ontbijtrecept: geroosterde broodstukjes met fruit en yoghurt Nodig: 3 sneetjes volkorenbrood, gemengd fruit naar keuze en volgens het seizoen (aardbeien, appelen, peren, bananen,...) en 3 tot 4 eetlepels magere yoghurt. Bereiding: Rooster de sneetjes en verbrokkel ze tot kleine stukken. Snij het fruit in blokjes. Doe het fruit samen met de broodstukjes in een kleine kom en schep er als laatste de yoghurt bovenop. Meer info: www.nice-info.be

Gratis infoavond ‘Bah, dat lust ik niet!’ donderdag 18 april 2013 om 20 uur Ouders krijgen praktische handvaten bij het eetgedrag van peuters en kleuters. Opvoedingswinkel Genk, Grotestraat 31, 3600 Genk. Info en inschrijven? info@opvoedingswinkel.be, 089 36 79 40, www.opvoedingswinkel.be/cursussen.html

OPVOEDINGSTIP Verlegenheid bij kinderen Uiteraard is elk kind wel eens verlegen. Als de verlegenheid bij je kind zo groot is dat het ongemakkelijk wordt, dan zijn er wel een aantal dingen die je kan doen. Wees geduldig Sommige kinderen hebben meer tijd nodig dan andere om te ‘ontdooien’. Het ligt in hun karakter om een afwachtende houding aan te nemen. Als dat zo is, wees dan geduldig. Onbekend is onbemind Kinderen die verlegen worden als ze dingen moeten doen die ze niet goed kunnen, kan je helpen door hen vooraf voor te bereiden op de situatie. Bij nieuwe situaties kan je een kind ook helpen door het goede voorbeeld te geven. Zeggen dat je kind verlegen is, helpt niet Kinderen die te horen krijgen dat ze verlegen zijn - zeker op het oosterzon april 2013 >> 6

r e z j i w s ndheid

gezo

Gezond (t)HUIS: demonstratiewoning te Genk

Om mensen meer bewust te maken van de gezondheids- en valrisico’s in een woning, organiseren de gemeenten Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal, samen met de Limburgse Logo’s (LOco-regionaal GezondheidsOverleg) en de provinciale Dienst Preventieve Gezondheid, het project “Gezond( t)HUIS”. Kom naar de interactieve rondleiding in de demonstratiewoning op de Brugstraat 15 in Termien (Genk) en je leert in een mum van tijd op een plezante manier bij over ventilatie en verluchting, koolstofmonoxide, valrisico’s in een woning … Een bezoek aan de kijkwoning is gratis en kan apart of in groepjes van 8 tot 12 personen. De rondleidingen (met gids) lopen van 4 april tot en met 14 mei 2013. Wees er dus snel. Meer info en inschrijven? - Gudrun Nijs, dienst Welzijn en Senioren, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be - Anke Vandebrouck, maatschappelijk assistent Sociaal Huis Zutendaal, 089 62 38 60 - anke.vandebrouck@zutendaal.be

Week van de Valpreventie

Van 22 tot en met 28 april 2013 schenken de Limburgse Logo’s, Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen en Vlaams Instituut voor Gezondheispromotie en ziektepreventie opnieuw aandacht aan de Week van de Valpreventie. De focus in 2013 ligt op ‘beweging’, één van de belangrijkste factoren om vallen te voorkomen. Ook in 2013 zal Woon- en Zorgcentrum Oosterzonne meedoen met allerlei activiteiten waaronder een valquiz, een dansactiviteit maar ook door deelname aan de gezondheidswandelingen in Zutendaal. Iedereen is welkom. Meer info? www.valpreventie.be Dienst welzijn, 089 62 94 52

Melanoomdag op 6 mei

Laat je huid gratis screenen bij de dermatoloog. Schrijf je nu al in op www.euromelanoma.org/belgium.

moment dat ze verlegen zijn - worden nog meer verlegen. Men kan wel zeggen waarom je kind verlegen is. Zo kan het kind zijn gevoelens leren begrijpen en er beter mee omgaan. Geef complimentjes, ook als het nog niet goed lukt Ook al is het nog niet perfect, als je kind minder verlegen is dan gewoonlijk, geef dan een complimentje. Dat hoeft niet altijd met woorden te zijn. Ook met een knipoog kan je een kind tonen dat het goed bezig is. Verlegenheid is niet iets wat je als ouder zomaar kan oplossen. Belangrijk is vooral dat je er als ouder bent voor je kind en blijft aandacht hebben voor de dingen die wel goed lopen! Meer info? Opvoedingswinkel Zutendaal (OCMW- Sociaal Huis), Marc Janssens, 0488 58 23 77 of 089 36 79 40. Elke vrijdag van 9 tot 12 uur kan je bij hem ook persoonlijk terecht.


Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur

Thema in de kijker: Fotografie

Materialen kan je altijd verlengen via www.bili.be

De bibliotheek heeft haar verouderde collectie Fotografie (Siso 760 – 769) vernieuwd. Het “handboek digitale fotografie” is een inspirerend boek voor alle fotografen, zowel beginners als gevorderden. “Beter fotograferen met een digitale spiegelreflexcamera” geeft snel resultaten. Voorkennis is niet nodig. Het “Praktisch handboek fotografie” toont technieken, tips en oefeningen om betere en originelere foto’s te leren maken. Deze boeken en nog andere nieuwe boeken zetten we de hele maand in de kijker. Kom zeker eens langs! Aankoopsuggesties zijn ook steeds welkom.

Fototentoonstelling Lieve Blancquaert In 2009 ging Lieve Blancquaert, bekend fotografe en meter van de ngo Memisa, op missie naar Congo om daar ter plekke na te gaan in welke omstandigheden vrouwen er bevallen. De tentoonstelling is een initiatief van Memisa, een organisatie die de strijd aangaat tegen moedersterfte in Congo. Je kan deze indrukwekkende tentoonstelling bezoeken tot eind april tijdens de openingsuren in de bibliotheek.

Tip van de bib: e-mail doorgeven Vergeet niet je e-mailadres in te vullen of te verbeteren in je persoonlijke gegevens in de catalogus van de bibliotheek (zie www.bili.be). Of geef je gegevens door aan de balie van de bibliotheek. We raden je zeker aan om dit te doen. Zo ontvang je in de toekomst de reserverings- en maningsbrieven via mail.

oosterzon april 2013 >> 7


PAASVAKANTIE 2013

GRABBELPASACTIVITEITEN Ook dit jaar organiseert de jeugddienst tijdens de paasvakantie tal van leuke Grabbelpasactiviteiten voor kinderen van 6 t.e.m. 14 jaar. Woensdag 3 april 2013 Goeiemorgenparty Leeftijd: 6-9 Plaats: Zaal Avdâq, 3690 Zutendaal Uur: 9 – 12 uur Prijs: €3 Meebrengen: Vergeet je pyjama niet! Woensdag 3 april 2013 Bingoshow As Leeftijd: 6+ Vertrek: Jeugdhuis De Kaller (bus) Uur: 13.40 – 16.20 uur Max.: 30 deelnemers Prijs: € 3 (drankje en snack incl.) Donderdag 4 april 2013 Plopsa De Panne Leeftijd: 6+ Vertrek: Jeugdhuis De Kaller (bus) Uur: 8 – 20 uur Max.: 40 deelnemers Prijs: € 19 Meebrengen: picknick en/of zakgeld voor de hele dag

Woensdag 10 april 2013 Binnenspeeltuin Kinderrijck Leeftijd: 6-9 Vertrek: Jeugdhuis De Kaller (bus) Uur: 12.45 – 16.30 uur Max.: 20 deelnemers Prijs: €6 Meebrengen: zakgeld voor een snack/drankje Woensdag 10 april 2013 Juwelen maken Leeftijd: 10+ Plaats: Cultuurcentrum Zutendaal, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal Uur: 14 – 16 uur Max.: 12 deelnemers Prijs: €7 Donderdag 11 april 2013 Minigolf Leeftijd: 6+ Plaats: Minigolf Kattevennen, Planetariumweg 18, 3600 Genk Uur: 10.30 – 12 uur Prijs: €2 Opmerking: Bij slecht weer gaat deze activiteit niet door! Donderdag 11 april 2013 Euroscoop Genk Leeftijd: 6+ Plaats: Inkomhal Euroscoop, C-mine 1, 3600 Genk Uur: 13.20 – 16 uur Prijs: €5 Meebrengen: zakgeld voor chips/popcorn/drankje

Maandag 8 april 2013 Van boerderij tot product Leeftijd: 6+ Plaats: Bioboerderij ‘t Gebroek, Zuurbroekstraat 11, 3690 Zutendaal Max.: 30 deelnemers Uur: 9.30 – 15.30 uur Prijs: €7

Donderdag 11 april 2013 ‘t Speelmijntje Leeftijd: 6+ Plaats: Inkomhal ’t Speelmijntje, C-mine 1, 3600 Genk Uur: Na de film tot 17.30 u. Prijs: €5

Woensdag 10 april 2013 Hiphop & Jazz Leeftijd: 6+ Plaats: Studio Dance Express, B. Remansstraat 12, 3690 Zutendaal Uur: 10 – 12 uur Max.: 25 deelnemers Prijs: €3 Meebrengen: drankje

Donderdag 11 april 2013 Karten op Horensberg Leeftijd: 10+ Plaats: Karting circuit Horensbergdam, Europalaan 555, 3600 Genk Uur: 15.30 – 17 uur Max.: 18 deelnemers Prijs: € 15 Meebrengen: eventueel wat zakgeld (gezellig cafetaria!)

Kleuter-4-daagse Pasen 2013 In het paasthema worden er leuke knutselwerkjes gemaakt, verhaaltjes voorgelezen, spelletjes en sporten uitgeprobeerd en zoveel meer,... Kortom een vierdaagse die je niet mag missen! De monitoren staan al te popelen om eraan te beginnen.

2, 3, 4 en 5 april 2013

3 t.e.m. 6 jaar Op stap met Paultje de paashaas

Locatie: Zaal Avdâq/Gemeentelijke turnzaal, Schoolstraat 6, 3690 Zutendaal Uur: 9 - 12.30 uur Er zijn vanaf 8.30 uur monitoren aanwezig, de activiteiten starten om 9 uur. Ook na het kamp is er mogelijkheid voor opvang tot 13 uur. Info: Dienst Vrije Tijd - e-mail: vakantie@zutendaal.be - tel.: 089 62 94 56 - 089 62 94 52

oosterzon april 2013 >> 8

>>

>>


>>

>>

Kleuterturnen vanaf woensdag 17 april 2013

geme entelij ke activit eiten

Springen, kruipen, rollen, huppelen, klimmen, spelen, winnen, verliezen, beurt afwachten,… De kleuters verbeteren op een speelse manier hun sociale en algemene motorische vaardigheden. Dit onder begeleiding van ervaren en gediplomeerde monitoren. Wie? 3 tot 6-jarigen. Wanneer? Op woensdag 17 en 24 april - 8, 15, 22, 29 mei - 5, 12 en 19 juni telkens van 14 tot 15 uur. Tijdens schoolvakanties of feestdagen is er geen les! Waar? Sporthal De Blookberg Prijs? € 22,5 voor een reeks van 9 lessen. Alle deelnemers zijn verzekerd. Info en inschrijving? Stort het gevraagde bedrag op rekeningnummer 091-0187274-93 met vermelding van de naam van het/de kind/kinderen en “kleuterturnen” en contacteer de sportdienst op 089 62 94 39 of via sportdienst@zutendaal.be.

>

Start 2 tennis

TC Zutendaal organiseert ook dit voorjaar in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst Start 2 tennis voor volwassenen. De ideale manier om kennis te maken met de sporttak en de tennisclub in onze gemeente. Een gediplomeerde lesgever geeft je acht tennislessen.

NIEUW! Start 2 swim en Aquamove

Start 2 swim vanaf woensdag 17 april 2013 Kan je reeds 25 m zwemmen maar wil je je uithoudingsvermogen en zwemstijl verbeteren? Volgens hetzelfde principe als de gekende “Start 2 run” kan je in 10 weken stap voor stap groeien van 25m naar 250 m, of van 100 m naar 1000 m. Wie? Iedereen die graag zijn zwemconditie wil verbeteren. Wanneer? Op woensdag en vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur. De eerste les vindt plaats op 17 april. Waar? Narvik zwembad Mooi Zutendaal, Gijzenveldstraat 75, 3690 Zutendaal Prijs? € 30 voor een 10-beurtenkaart (contant te betalen voor de 1ste les). Alle deelnemers zijn verzekerd.

Wie? Elke volwassene die graag leert tennissen. Wanneer? Infoavond op donderdag 25 april om 20 uur, eerste les op zaterdag 27 april 2013. Waar? Kantine TC Zutendaal, Blookbergstraat 15, Zutendaal Prijs? € 50 (8 lessen) inclusief verzekering tijdens de lessenreeks. Inschrijven? Liliane Noben, 0495 87 37 01, tennisclubzutendaal@gmail.com

AquaMove

Klaar om aan je conditie te werken? Om kracht bij te kweken en je lenigheid bij te schaven? En dit alles op de zalige beat van de muziek… Dan is AquaMove zeker iets voor jou! Wie? Iedereen van 18 tot 55 jaar (kunnen zwemmen is niet vereist). Wanneer? Elke maandag van 19 tot 19.45 uur en van 20 tot 20.45 uur. De eerste les vindt plaats op 15 april. Waar? Narvik zwembad Mooi Zutendaal, Gijzenveldstraat 75, 3690 Zutendaal Prijs? € 5 per les, € 40 voor een 10-beurtenkaart (contant te betalen voor de 1ste les). Alle deelnemers zijn verzekerd. Inschrijven voor Start 2 swim en Aquamove Geef je gegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) door aan de gemeentelijke sportdienst: sportdienst@zutendaal.be, 089 62 94 39. oosterzon april 2013 >> 9


e k j i l e t en e m e g n e t i e t i v i act

>>>

UiTinZutendaal

Sinds kort is de gemeente Zutendaal lid van het UiTnetwerk van CultuurNet Vlaanderen. Het UiTnetwerk is een landelijk overkoepelend netwerk van steden, gemeenten en regio’s die samenwerken op vlak van cultuur- en vrijetijdscommunicatie. Onder de noemer UiT kan je alles terugvinden wat je kan doen in een bepaalde gemeente, regio of zelfs in heel Vlaanderen. Dankzij deze samenwerking verschijnen alle activiteiten in onze gemeente, ingevoerd in deze online UiTdatabank (www.uitinvlaanderen.be), automatisch op de nieuwe gemeentelijke website die in het voorjaar wordt gelanceerd. In de UiTdatabank is er plaats voor alle publieke vrijetijdsactiviteiten: sport, jeugd, cultuur, toerisme, vorming, recreatie, … De gemeente Zutendaal organiseert twee infosessies voor iedereen die activiteiten organiseert waarbij je alles te weten komt over deze online evenementenkalender. Bovendien krijg je meteen ook een praktische opleiding over het invoeren van gegevens zodat je zelf aan de slag kan gaan. De opleiding is gratis en zal ongeveer anderhalf uur duren. Daarna krijg je de gelegenheid om vragen te stellen. Om iedereen de kans te geven om deel te nemen kan je kiezen tussen twee data. Er is een infosessie op donderdag 18 april om 20 uur en één op zaterdag 20 april om 10 uur. Deze vinden plaats in de Cultuurzaal, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal. Je dient je vooraf in te schrijven. Dit kan door een seintje te geven aan de communicatieambtenaar, Ruth Indesteege via 089 62 94 29 of ruth.indesteege@zutendaal.be vóór 12 april 2013.

TIP

Gratis verzekering voor vrijwilligers

De provincie Limburg biedt ook in 2013, in samenwerking met de lokale besturen en met steun van de Nationale Loterij, de gratis verzekering voor vrijwilligerswerk aan. De verzekering omvat de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de vrijwilligers (en de leden) bij de gekende verenigingen niet, maar ze kan ingeschakeld worden bij activiteiten waarbij men sporadisch een beroep doet op extra vrijwilligers. Ook kleinere, tijdelijke organisaties en éénmalige activiteiten kunnen er gebruik van maken. Overheidsinstellingen en aanverwante organisaties komen echter niet in aanmerking. Meer info vind je ook op www.limburg.be/vrijwilligers.

Werkgroep rond carnaval in Zutendaal Zie jij het zitten om samen met VKSJ en KSA de kindernamiddag rond carnaval mee uit te bouwen naar een ware kinderzitting of een ander tof evenement? Dan ben jij degene die we nodig hebben. De jeugdraad van Zutendaal start met een werkgroep rond carnaval. We komen een eerste keer samen op dinsdag 16 april om 19 uur in Herberg ‘t Dorp. Meld je even aan bij het feestloket.

Kostenvergoeding voor vrijwilligers De maximum forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. In 2013 bedraagt de maximum forfaitaire kostenvergoeding € 32,71 per dag, met een maximum van € 1.308,38 per jaar.

Op zoek naar vrijwilligers?

Plaats dan gratis jouw organisatie en vrijwilligersvacatures op de vacaturebank via www.vrijwilligerswerk.be.

oosterzon april 2013 >> 10

Meer info: Gemeentelijk feestloket, 089 62 94 56 of feest@zutendaal.be


n e t i e t i activ

naanko de iviteit t c ie van een a it n d e e e e d je n r Wil olge 8 ap il , in de v ef dan voor ie n e ig d e unicat comm zon? G Ooster an de dienst daal.be. a en seintje steege@zut de n .i h t u r

>>> Vereniging voor Alleenstaanden

Vrij 12/4 Bezoek Lieteberg: blotevoetenpad en insectenmuseum om 13.30 uur Vrij 19/4 Gezellig samenzijn in de kelder van het parochiecentrum om 13.30 uur Meer info? Lambert of Martha: 089 61 10 82 – 0485 45 27 23

>>> KVLV Zutendaal

Di 2, 9, 16 & 23/4 Conditiedansen om 19.30 uur Woe 10/4 Bakles: cupcakes voor moeders met kinderen en oma’s met kleinkinderen om 13.30 uur Woe 17/4 Bloemschikken: duurzaam geschikt om 19.30 uur.

>>> OKRA Wiemesmeer Za 20/4

Receptie 50-jarig bestaan aansluitend op de misviering van 16 uur.

>>> OKRA Zutendaal Elke dinsdag 2, 16 en 30/4 Elke woensdag Do 18 april

Tekenen in Kunstkring ‘t Zoldertje van 14 tot 16.30 uur - € 4,00/ les. Hobbyclub in het Cultuurcafé om 13.30 uur. Kaarten van 13.30 tot 17 uur in het Cultuurcafé. Lentefeest in het parochiecentrum om 14 uur. Inschrijven bij de bestuursleden.

>>> OKRA Sport Zutendaal

Elke dinsdag Fietsen - vertrek Vijverplein om 13 uur Petanque sporthal om 15 uur Elke donderdag Fietsen - vertrek Vijverplein om 13 uur Donderdag Wandelen - vertrek Vijverplein om 13.30 uur 4 april Van Gelllik naar Lanaken 18 april Zutendaal 25 april Van Schalkhoeven naar Romershoven

>>> Seniorensport

Woe 17 & 24/4 Turnen om 9.30 uur in sporthal De Blookberg Info? 089 61 21 52 – 089 61 15 50 Vrij 19 & 26/4 Aquagym om 11.30 uur in zwembad De Kimpel in Bilzen Info? 089 61 32 76

>>> Handwerkclub “Wij leren van elkaar”

Ma 8, 15, Samenkomt in het Cultuurcafé van 19.30 tot 22 uur. 22 & 29/4 Deelname € 0,50 . Info? Noëlla Bijnens-Kerkhofs, 089 61 30 80

>>> Milieuvereniging De Ortolaan Zo 21/4

Wandeling in Het Vinne te Zoutleeuw. Samenkomst en vertrek om 14 uur op het gemeenteplein.

>>> Davidsfonds

Di 16/4 Uitstap ‘Houden van Griffel Rock’ in sportpaleis. Meer info? Nardé Maesen, 089 61 10 65

oosterzon april 2013 >> 11


>>> vtbKultuur

Vr 19/4 Geleid bezoek aan Zülpich, Romeinse stad en ‘poort naar de Eifel’ Samenkomst en vertrek (eigen vervoer) op het Vijverplein om 8.15 uur. Prijs: € 22 Info en inschrijven? Chris Remans, 089 61 13 11 - Harry Vangronsveld, 089 71 34 17 of Peter van Nunspeet, 089 61 15 55. Wo 24/4 Fietstocht: een groene hap uit het Bilzerse ommeland (zie VWB Zutendaal) Do 2/5 Autocaruitstap Vaals en Epen, Nederlands Limburg. Samenkomst en vertrek parking FN om 8.30 uur. Deelnameprijs: € 43 Info en inschrijven? Chris Remans, 089 61 13 11 Hubert Vangronsveld, 089 61 15 57. Za 4/5 Geleid bezoek aan toptentoonstelling De Etrusken in het Gallo-Romeins museum te Tongeren om 10 uur. Deelnameprijs: inkom + gids + gratis consumptie in het museumcafé De ingeschreven deelnemers kunnen gratis (anders € 6 – leden € 5) de lezing van dr. Jan Vaes bijwonen op donderdag 2 mei om 19.30 uur in het Cultuurcentrum te Hasselt. Info en inschrijven? Chris Remans, 089 61 13 11, uiterlijk vrijdag 26 april. >>> VWB Zutendaal Ma 1/4 Wandeling van Sluizen naar en door Glons/Glaaien (ca. 8 km) Samenkomst: Vijverplein om 13.45 uur. Zo 14/4 Wandeling Rullingen (ca. 8 km) Samenkomst: Vijverplein om 13.15 uur 19-22/4 Wandelweekend Insul/AHR - Volzet! Wo 24/4 Fietstocht Het Bilzerse Ommeland Samenkomst en vertrek: Vijverplein om 18 uur Zo 28/4 Wandeling Wellen (8,3 km) Samenkomst: Vijverplein om 13.30 uur Zo 5/5 Ontbijtwandeling Neerharen (7,5 km) Samenkomst: Vijverplein om 07.15 uur Ontbijt: glaasje fruitsap, spek en eieren, brood, koffie Deelnameprijs: € 8,00 Inschrijven voor 25 april bij Hari Vranken, 089 61 34 54

>>> Zutendaal VV

Za 30/3 en ma 1/4 ZVV Paastornooi 2013 • Tornooi preminiemen en miniemen op paaszaterdag • Tornooi duiveltjes en debutantjes op paasmaandag www.zvv.be

>>> Pinksterrommelmarkt Zo 19/5

De rommelmarkt op de Gijzenveldstraat start om 7 uur. Standhouders betalen € 1/meter en kunnen zich inschrijven op 089 71 31 80 na 18 uur. Bezoekers betalen € 1,50 en krijgen een gratis consumptie.

>>> Informatief gesprek over Hart & Bloedvaten

Vrijdag 26 april 2013 om 18.30 uur – Cultuurzaal gemeentehuis Tijdens deze lezing kom je te weten wat de symptomen van een acuut hartinfarct zijn, wat je als hartpatiënt kan doen om het risico op hart- en bloedvaatziekten zo veel mogelijk te beperken,… Dr. David Verhaert, cardioloog bij het ZOL in Genk vertelt je graag meer hierover. Op het einde kan je ook vragen aan hem stellen. Meer info? Hartpatiënten vereniging Regio Zutendaal, Fons Dolmans, 089 61 19 09

>>> Moederdagontbijt VKSJ op 12 mei

Wil je mama verrassen op moederdag of gewoon met het hele gezin lekker ontbijten? Bestel dan het ‘Moederdagontbijt’ bij VKSJ! Als je dit wenst, wordt het ontbijt zelfs aan huis geleverd (enkel in Zutendaal). Je kan het ontbijt bestellen bij de leiding van VKSJ Zutendaal en dit voor 4 mei. Inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen bij de leiding of terug te vinden op onze site of facebookpagina. Meer info? VKSJ-leiding of Elisabeth Bijnens, 0472 91 69 81, elisabethbijnens@hotmail.com oosterzon april 2013 >> 12


n e t i e t i activ >>> Wielerwedstrijd ‘Ons Genoegen’ Zaterdag 20 april Nieuwelingen: afstand 66 km om 13 uur Open categorie: afstand 82,5 km om 15.15 uur Parcours : Start Pastoorstraat – Schoolstraat – Nachtegalenstraat – Stalkerweg Speelheuvelstraat – Schansstraat– Bruidstraat – Zuurbroekstraat – aankomst Pastoorstraat. Opgelet! Rij zeker niet tegen de richting van de wedstrijd in! Op bijna alle wegen staan seingevers die je graag verder helpen. Meer info? Kurt Keppers, 0477 76 21 59.

>>> Nieuwe muziekband zoekt 20 muzikanten Infomoment zaterdag 13 april 2013 om 18 uur - bovenzaal parochiecentrum Bezetting: gitaren, keyboard/piano, (contra)bas, blazers, slagwerk, zang. Stijl: populaire covermedleys funk/ disco/ soul/ poprock. Meer info? Dirk Dendas, 0474 68 48 95 of Pascal Hermans, 0479 79 00 00

>>> T@R Sprankel presenteert <<<

DE GROTE KEIZER Zaterdag 4 mei om 18 uur & zondag 5 mei om 15 uur Cultuurcentrum Zutendaal

Een eigen creatie van de kids gebracht door de jongeren in regie van Annick Thijs. Prijs: € 7 voor volwassenen, € 5 euro voor kinderen Meer info? Theater Sprankel, 089 61 23 99, theater-sprankel@telenet.be

oosterzon april 2013 >> 13


>>> Gezinsbond Zutendaal • Ma 29/4

Kooklessen voor mannen

Ook dit voorjaar starten we opnieuw een lessenreeks kooklessen voor mannen. 4 avonden wordt er in groep een voorgerecht, soep, hoofdschotel en dessert klaargemaakt onder de deskundige leiding van onze meester kok. De kooklessenreeks start op maandag 29 april om 19.30 uur in het Parochiecentrum. Meer informatie neem je best vooraf contact op met Eric Niesten, Molenblookstraat 24, 089/613539.

• Zo 21/4

Garageverkoop voor “ Kom op tegen kanker “ (zie onderaan deze pagina)

• 10-18/4 Reuzenhuis in de Limburghal te Genk. In deze ervaringsgerichte expo kijk je als volwassene naar een woning door de ogen van een kind.

Doe mee aan de garageverkoop op zondag 21 april en steun ‘Kom op tegen kanker’ De Gezinsbond, de Ouderraad van Wiemesmeer en KVLV organiseren voor de derde maal een garageverkoop op zondag 21 april van 10 tot 17 uur. De opbrengst van de inschrijvingen wordt geschonken aan de actie ‘Kom Op Tegen Kanker’. Iedere inwoner van Zutendaal kan meedoen aan de garageverkoop. Indien je geen garage hebt, kan je toch een stand opbouwen op de speelplaats van de school van Wiemesmeer. Inschrijven? Stort € 12 op rekeningnummer IBAN: BE89 9730 0177 0585 – BIC: ARSPBE22 met vermelding van garageverkoop 2013, naam, adres en mail je gegevens naar garageverkoop2013@hotmail.com. De inschrijving voor de garageverkoop wordt afgesloten op 15/04/2013! Deelnemers De deelnemende garages zijn te herkennen aan onze affiche “Garageverkoop 21 april voor Kom op tegen Kanker”. Op www.gezinsbond.be/zutendaal, www.tegenkanker.be, www.zutendaal.be vind je vanaf 16 april een overzicht van de verkoopsadressen en een opsomming van het aanbod. Meer info? Sylvia Rybczynski: Turfstraat 7, 0475 55 92 30 Johan Mertens: Eikenstraat 24, 089 61 37 35 Hier kan je vanaf 19/4 ook een lijst bekomen met de deelnemende garages.

oosterzon april 2013 >> 14


T

e r u g b blik kil

Terug

Bezoekerscentrum Lieteberg opnieuw geopend Na de wintersluiting van bezoekerscentrum Lieteberg gingen op zondag 10 maart opnieuw de deuren open. Traditioneel startte het bezoekerscentrum Lieteberg het nieuwe seizoen met de ‘Opentorendag’ waar inwoners gratis naar toe konden gaan. De meer dan 160 bezoekers konden niet enkel gratis maar voor één keer ook met schoenen de uitkijktoren beklimmen en kregen die dag ook uitzonderlijk de kans om een kijkje achter de schermen van het insectenmuseum Entomopolis te nemen. Op vrijdag 22 maart ging ook het blotevoetenpad terug open.

Theo Weytjens ontvangt prijs duivenvlucht Bourges Op 18 februari 2013 ontving Limburgs gouverneur, Herman Reynders, de laureaten van de duivenvlucht vanuit Bourges in het provinciehuis. Theo Weytjens kreeg er de prijs van de gemeente Zutendaal (1ste jonge duif) uit handen van schepen van sport, Ann Schrijvers. De opbrengst van de jaarlijkse Bourges-vlucht gaat naar Kom op tegen kanker.

Eerste rijbewijs in bankkaartmodel uitgereikt Op woensdag 13 maart 2013 kreeg de eerste burger van de gemeente, burgemeester Jef Bobbaers, het eerste rijbewijs in bankkaartmodel uitgereikt. Het rijbewijs is 10 jaar geldig en heeft dezelfde foto als de identiteitskaart. Meer info over het nieuwe rijbewijs bankkaartmodel kan je terugvinden in deze uitgave van de Oosterzon op pagina 4.

Imelda Noben winnares van etentje met de burgemeester Velen in onze provincie waagden een gok naar het gewicht van hun burgemeester naar aanleiding van de wedstrijd georganiseerd door Het Belang van Limburg. De hoofdprijs was een etentje met de burgemeester. Uniek was dat de winnares van de wedstrijd één van de medewerkers van de gemeente was, namelijk Imelda Noben. Zij schatte op 100 gram na het juiste gewicht van Jef Bobbaers. Het etentje met partners vond plaats in restaurant ’t Gewaaierhof.

oosterzon april 2013 >> 15


r e z j i w g e w u e i Mil

23 april g 9 en a d s in n: d -zakke e PMD n 30 april w n u e la d b u 16 e n en ntho dag 2, m te o ilzakke kken.) Data o grijze huisvu ntainers: dins g 24 april s te pla r e a k g o d c c n s ti li n s T n Opha e GF n: woe elden e g groen n karto an te m a t Ledigin oud papier e dag 4 april e .n burg er ng Ophali phaling: dond orhand bij Lim o o v il u p o Grofv om je et niet (Verge

>>

Gescheiden inzameling gipsplaten op containerpark

>>

April = compostmaand

>>

>>

Vanaf dinsdag 2 april worden op het containerpark gipsplaten (gekend onder de naam gyproc) apart ingezameld. Gescheiden ingezamelde gipsplaten kunnen immers gerecycleerd worden tot gipspoeder, dat gebruikt wordt voor de productie van nieuwe gipsplaten. Vanaf dan mag je ze niet meer bij het grofvuil deponeren maar enkel nog in de speciaal voorziene container. Gipsplaten met of zonder papieren coating, behang, spijkers, schroeven en verf kan je hierin kwijt. Gyproc met isolatiemateriaal, hout, ytong, metaal, asbest, plastiek of tegels mogen niet in deze container. Het tarief voor gyproc is € 0,05 per kilo tegenover € 0,15 per kilo voor het grofvuil.

Nu de lente in het land is, wordt het tuingerief weer bovengehaald. Wat zeker ook niet mag ontbreken in een sier- of groentetuin is compost. Zoals het al enkele jaren gebruikelijk is, wordt de maand april in Zutendaal uitgeroepen tot compostmaand. Vanaf dinsdag 2 april is dan ook weer gratis compost te verkrijgen op het containerpark.

Eén zwaluw maakt de lente Rond eind maart, begin april komen de eerste zwaluwen weer aan. Het zijn fantastische vogeltjes die met hun vrolijk gekwetter het hart van menig natuurliefhebber sneller doen slaan. Jammer genoeg is het aantal zwaluwen op enkele decennia drastisch verminderd. Huis- en oeverzwaluwen zie je nog nauwelijks in Zutendaal. Boeren- en gierzwaluwen komen nog wel voor maar ook maar in beperkte mate. Om de nestgelegenheden van de zwaluwen in stand te houden bestaat er een gemeentelijk subsidiereglement. Dit is bedoeld als steuntje in de rug van inwoners die zwaluwnesten hebben en deze met de nodige zorg behouden. Het enige dat je moet doen is aan de milieudienst (089 62 94 28 of milieudienst@zutendaal.be) melden dat je bewoonde zwaluwnesten hebt.

Toegankelijkheid van de bossen In de Zutendaalse bossen kan je naar hartelust wandelen, fietsen, ruiteren, mountainbiken,... dankzij een groot aantal toegankelijke boswegen. Deze wegen zijn vastgesteld in het bosbeheersplan en omvatten bijna alle vroegere buurtwegen en voetgangerspaden. Bovendien lopen hierop ook verschillende routenetwerken die je kan volgen tijdens je tocht door het bos. Deze zijn aangeduid door middel van paaltjes met markering. Wil je graag de trage wegen (kerkwegeltjes, karwegen, zandwegen,... ) van onze gemeente bewandelen, dan kan je ook op pad gaan met het mooie tragewegenplan van Zutendaal. Deze en andere kaarten kan je verkrijgen op de dienst Toerisme, gelegen in bezoekerscentrum Lieteberg. Helaas wordt er nog al te vaak vastgesteld dat niet iedereen van de bestaande boswegen gebruik maakt en dat er sluikwegen worden gecreëerd. Dit is niet alleen onwettelijk maar dit zorgt ook voor verstoring en versnippering van natuurgebieden. Denk er aan bij je volgende tocht in het bos. Meer info? Milieudienst, 089 62 94 28 of milieudienst@zutendaal.be

oosterzon april 2013 >> 16

Profile for Gemeente Zutendaal

Oosterzon april 2013  

Gemeentelijk infoblad De Oosterzon april 2013

Oosterzon april 2013  

Gemeentelijk infoblad De Oosterzon april 2013

Advertisement