Page 1

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zutendaal kaartenbundel Libost-groep nv


Colofon Opdrachtgever Opdrachthouder

Gemeente Zutendaal Libost-groep nv

Projectleiding Projectmedewerkers

Lowie Steenwegen Leen Baeten Els Creemers Danny Vaes Lotte Poncelet juli 2008

Datum revisie

opmerking

A

schetsontwerp

B

voorontwerp

naam Opgemaakt Ruimtelijke planner

Lowie Steenwegen

handtekening

datum Juli 2008

Leen Baeten Geverifieerd projectleider

Lowie Steenwegen

Vrijgegeven afdelingshoofd

Peter Govaerts

Libost-groep nv ontwerp- en adviesbureau

Juli 2008

Juli 2008

afdeling ruimtelijke planning


Ruimtelijk structuurplan Zutendaal

Kaartenbundel

kaartenbundel richtinggevend deel

Libost-groep nv ontwerp- en adviesbureau

afdeling ruimtelijke planning


Ruimtelijk structuurplan Zutendaal

Kaartenbundel

kaart 1: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Centrum kaart 2: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Straatdorpen – deelgebied Wiemesmeer kaart 3: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Straatdorpen – deelgebied Gewaai / De Hoven - Besmer kaart 4: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Straatdorpen – deelgebied Daalstraat kaart 5: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Steilrand en Beekvalleien kaart 6: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Papendaal kaart 7: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Kempens Plateau kaart 8: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Zutendaal-Zuid kaart 9: Gewenste nederzettingsstructuur kaart 10: Woonprogrammatie kaart 11: Gewenste natuurlijke structuur kaart 12: Gewenste landschappelijke structuur kaart 13: Effectief agrarisch gebruik kaart 14: Gewenste toeristisch-recreatieve structuur kaart 15: Gewenste ruimtelijk-economische structuur kaart 16: Gewenste verkeers- en vervoersstructuur kaart 17: Synthesekaart gewenste ruimtelijke structuur kaart 18: Zonevreemde woningen kaart 19: Zonevreemde recreatie kaart 20: Zonevreemde bedrijven

Libost-groep nv ontwerp- en adviesbureau

afdeling ruimtelijke planning


LEGENDE

Een nieuw centrum creĂŤren rond Vijverplein Daalschanspark Mariapark Versterken Blookbergstraat als kwalitatieve as van sportvoorzieningen Kruispunt kwalitatief inrichten Laanstructuren versterken Woonontwikkeling stimuleren Voorlopig niet te ontwikkelen WUG Ruimte voor de Molenbeek creĂŤren Versterken handel en diensten Behoud zichten op open ruimte

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 1: Gewenste Ruimtelijke Structuur Deelruimte Centrum


LEGENDE

Ruimte voor voorzieningen en functies op niveau van de kern Laanstructuur versterken Lokale open ruimteverbinding Zichtrelatie met groene ruimte behouden

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 2: Gewenste Ruimtelijke Structuur Deelruimte Straatdorpen – Deelgebied Wiemesmeer


LEGENDE

Ruimte voor voorzieningen en functies op niveau van de kern Voorlopig niet te ontwikkelen WUG Woonlint niet verder verdichten Laanbeplanting versterken Lokale open ruimteverbinding 1. 2.

Verbinding Stalken – Vierlandsherenpunt Verbinding tussen Mandel en het militair domein

Te vrijwaren ven Zichtrelatie met groene ruimte behouden

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 3: Gewenste Ruimtelijke Structuur Deelruimte Straatdorpen – Deelgebied Gewaai / De Hoven - Besmer


LEGENDE

Beekvallei als lokale natuurverbinding Natuurlijke loop Molenbeek herstellen (beek open leggen) Handelsactiviteiten bevriezen

Woonlint niet verder verdichten Laanbeplanting behouden en versterken Zichtrelatie met groene ruimte behouden

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 4: Gewenste Ruimtelijke Structuur Deelruimte Straatdorpen – Deelgebied Daalstraat


LEGENDE

Ruimte voor beekvalleien als lokale natte natuurverbindingen Natuureducatief centrum “De Lieteberg” verder uitbouwen Hesselsbergplas als onderdeel van verweving natuur/passieve recreatie “Mooi Zutendaal” beperkt uitbreiden Identiteit kern versterken Landschappelijk en ecologisch waardevol gebied versterken Weekendverblijven in kwetsbare beekvalleien uitdoven en/of herlokaliseren

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 5: Gewenste Ruimtelijke Structuur Deelruimte Steilrand en Beekvalleien


LEGENDE

Zone voor natuur- en landschapsbeleving uitbouwen Papendaal plas als toeristischrecreatief knooppunt uitbouwen ’t Soete Dal herwaarderen en uitbreiden Papendaalheide als groene woonwijk beklemtonen Ruimte voor herlokalisatie weekendverblijven uit beekvalleien

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 6: Gewenste Ruimtelijke Structuur Deelruimte Papendaal


LEGENDE

Behoud en herwaardering Steleven Toeristisch-recreatief knooppunt uitbouwen Natuurversterking d.m.v. omvormingsbeheer naar gemengde bossen Gecontroleerd ontsluiten voor wandelaars, fietsers en ruiters Bedrijventerrein FN/NH uitdoven Niet-militair gebruik van bestaande loodsen (militair domein) aan rand kern Wiemesmeer bestendigen Lokale open ruimteverbinding tussen Kattevennen en militair domein

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 7: Gewenste Ruimtelijke Structuur Deelruimte Kempens Plateau


LEGENDE

Ontwikkelen trimodaal regionaal bedrijventerrein Watergebonden regionaal bedrijventerrein Te vrijwaren groengebied (reservatiegebied bedrijventerrein deels schrappen) Beekvalleien versterken Buffer bedrijventerrein opschuiven naar N730 Zoekzone lokaal bedrijventerrein aansluitend op regionaal bedrijventerrein

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 8: Gewenste Ruimtelijke Structuur Deelruimte Zutendaal-Zuid


Brussel-Leuven

As

LEGENDE

N744

N730

Bree

Gemeentegrens E314

Elementen van gewestelijk niveau /

Aachen

Elementen van provinciaal niveau / Elementen van lokaal niveau

Maasmechelen Wiemesmeer

Hoofdkern Kern Gehucht / Woonlob Lintbebouwing

N77

Woongebied in uitvoering Reserve woonuitbreidingsgebied

Genk Zutendaal

Niet te ontwikkelen woongebied

Gewaai / De Hoven

Papendaal

N750

Besmer Broek

Antwerpen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

N77

Stalken

Zutendaal

N730 Roelen

Bilzen

Luik

Maastricht

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 9: Gewenste nederzettingsstructuur


Brussel-Leuven

As

LEGENDE

N744

N730

Bree

Gemeentegrens

E314

Woongebied Voorlopig niet te ontwikkelen WUG

Aachen Prioritair aan te snijden

WUG5

Maasmechelen

WUG4.1

Voorlopig niet te ontwikkelen WUG

Wiemesmeer WUG4.2

Niet te ontwikkelen WUG Bestemming wijzigen

N77

Genk

WUG3 WLK1

Zutendaal Papendaal

W2

WUG2

Gewaai / De Hoven

WUG1

N750

Besmer

WLK2

Broek

Antwerpen

WLK3

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal

N77

Stalken N730 Roelen

Bilzen

Luik

Maastricht

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 10: Woonprogrammatie


Brussel-Leuven

As

LEGENDE

N730

Bree

N744

Gemeentegrens Elementen van gewestelijk niveau /

E314 2

22 Aachen Maasmechelen

Elementen van provinciaal niveau Droge natuurverbinding (nr. volgens PRSL) “Verbinding tussen de bossen ten zuiden van Daal en de bossen van het militair domein� Elementen van lokaal niveau Grote aaneengesloten bosstructuur opwaarderen Behoud landbouw-boscomplex Complex van ecologische componenten uitbouwen

1 Jeneverbessenstruweel Hesselsberg 2 Steleven 3 Heiderelict Bezoensberg 4 Lieteberg 5 Papendaalplas 6 Daalschans 7 Stalkerschans 8 Omgeving Zutendaalbeek met molen 9 Loopgraven

N77 22 Genk 5

Beekvalleien als lokale ecologische verbindingen

6

Droge lokale natuurverbindingen

1 Tussen de bossen van Schoonbeek en steilrand 2 Tussen habitatrichtlijngebied ten noorden van Munsterbilzen en steilrand

N750 19

1

Natuurontwikkeling op de steilrand

4

Stiltegebied Zwarteput

Antwerpen 8

1

3

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

N77

Zutendaal

9 Maastricht

2

N730

7

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Bilzen

Luik

Kaart 11: Gewenste natuurlijke structuur


Brussel-Leuven

As

Bree

N730

LEGENDE 25

Gemeentegrens

N744

Elementen van gewestelijk niveau /

E314

Elementen van provinciaal niveau / Elementen van lokaal niveau

Aachen

Kwaliteit en zichtbaarheid bakens en puntrelicten verzekeren en herstellen:

Maasmechelen

1.

1.Kerk van Wiemesmeer 2.Kerktoren van Zutendaal 3.Beeld van O.L.V. op de Hesselsberg

Clusters van lokale erfgoedelementen: a. Vijverplein b. Mariapark

Landschappelijke kwaliteit steilrand verzekeren

3.

Landschappelijke diversiteit landbouwkamers in boskamers behouden en versterken

N77 Genk

Lokale open ruimteverbindingen:

2.

b.

1. tussen Stalken en Vierlandsherenpunt 2. tussen Mandel en militair domein 3. tussen Kattevennen en militair domein

2. a.

Droge lokale natuurverbindingen

1 Tussen de bossen van Schoonbeek en steilrand 2 Tussen habitatrichtlijngebied ten noorden van Munsterbilzen en steilrand

1.

Beekvallei

N750

Stiltegebied Zwarteput

3.

Voormalige loopgraven

Antwerpen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal

N77 1

Maastricht

2

Bilzen

Luik

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 12: Gewenste landschappelijke structuur


LEGENDE

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Achtergrond: topografische kaart 1/10.000 Oktober 2008

Kaart 13: Effectief agrarisch gebruik


Brussel-Leuven

As

LEGENDE

N730

Bree

N744

Gemeentegrens Elementen van gewestelijk niveau / Elementen van provinciaal niveau

E314

Papendaal: Toeristisch-recreatief knooppunt type IIa

Aachen

Maasmechelen

Vakantiepark Mooi Zutendaal, Toeristischrecreatief knooppunt type IIa, beperkt uitbreiden Kleiduifschietterrein: Toeristisch-recreatief knooppunt type IIb Elementen van lokaal niveau Toeristisch-recreatieve verbindingen Toegangspoort “De Lieteberg� De Hesselsbergplas

N77 Genk

Gemeentelijke sportaccommodatie Toeristisch-recreatief kerngebied voor zachte recreatie Te herlocaliseren weekendverblijven Te vrijwaren privaat bivakheem / gemeentelijke jeugdkampeerplaats Te verwijderen / te herlocaliseren gemeentelijke jeugdkampeerplaats

N750

Recreatieve route ontwikkelen Gecontroleerd ontsluiten voor wandelaars, fietsers en ruiters

Antwerpen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

N77

Zutendaal

N730 Maastricht

Bilzen

Luik

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 14: Gewenste toeristisch-recreatieve structuur


Brussel-Leuven

As

LEGENDE

N744

N730

Bree

Gemeentegrens Elementen van gewestelijk niveau

E314

Zutendaal als economisch knooppunt binnen het ENA

Aachen

Maasmechelen Wiemesmeer

munitiefabriek FN: ontwikkelingsperspectief op lange termijn te bepalen door Vlaamse overheid Uitbreiding watergebonden bedrijventerrein Elementen van lokaal niveau Watergebonden bedrijvigheid

N77

Middelgrote bedrijven (herlokalisatie grondwerkersbedrijven) Zoekzone lokaal bedrijventerrein

Genk Zutendaal

Te schrappen reserve bedrijventerrein (behouden als open ruimte)

Gewaai / De Hoven

Papendaal

Buffer Centrumversterking handel en diensten

N750

Woongebied

Besmer Broek

Antwerpen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal

N77

Stalken N730 Roelen

Bilzen

Luik

Maastricht

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 15: Gewenste ruimtelijk-economische structuur


Bree

LEGENDE

N744

N730

Brussel-Leuven

Gemeentegrens Elementen van gewestelijk niveau

E314/A2

Hoofdweg Aachen

Hoofdwaterweg Elementen van provinciaal niveau / Elementen van lokaal niveau Woonkernen Lokale weg type I Lokale weg type II

N77

Functionele fietsroute

Genk

Alternatieve functionele fietsroute Recreatieve fietsroute Spoorverbinding Heraanleg kruispunt en omgeving

N750

Suggestie: Reservatiegebied regionale verbindingsweg

Antwerpen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

N77

Zutendaal

N730 Maastricht

Bilzen

Luik

Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 16: Gewenste verkeers- en vervoersstructuur


LEGENDE Prioritair aan te snijden WUG Niet te ontwikkelen binnengebied Woonwijk Papendaal beklemtonen

Gemeentegrens Afgesloten weg Kanaal

Recreatieve route uitbouwen Toeristisch-recreatieve verbinding realiseren

Laanstructuur

Terrein opnieuw gebruiken

Bosstructuur ecologisch versterken en gecontroleerd ontsluiten voor zachte recreatie

Lieteberg ontwikkelen

Bovenlokale open ruimteverbinding

Verblijfsrecreatie uitbouwen Hesselsbergplas ontwikkelen voor passieve recreatie en natuur

Lokale open ruimteverbinding Droge natuurontwikkelingsgebieden

Vijverplein als centrum beklemtonen

Stiltegebied Zwarteput

Centrum versterken

Steilrand

Te vrijwaren groengebied Ontwikkelen regionaal bedrijventerrein

Beek Beekvallei

Bijkomend lokaal bedrijventerrein

Buffer N730

Munitiefabriek FN: ontwikkelingsperspectief op lange termijn te bepalen door provincie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: Project Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zutendaal Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 17: Synthesekaart gewenste ruimtelijke structuur


LEGENDE

Gemeentegrens Zutendaal Deelruimten Zonevreemde woningen 60m buffer 60m buffer, in kwetsbaar gebied 60m buffer, geclusterd 60m buffer, geclusterd en in kwetsbaar gebied

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 18: Zonevreemde woningen


LEGENDE

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 19: Zonevreemde recreatie


LEGENDE

1 2 3 4 5

Gebroeders Menten; grondwerken en klinker- en asfaltwerken Remans Patrick; grondwerken en containerverhuur Hermans & co Nijst Paul; Tuinaanleg en onderhoud

323H 110F 929N&F, 934G, 935W&X, 935Y&Z 309A16&C16

6

Tropical parking Almamat; transport en onderhoud (voorheen)

7

Auto ‘s Jeuris

431x30

8

Tuincentrum Miermans Van Avondt Francois; tuinbouwbedrijf

235Z 1084D

10

Heymans Nicky; grondwerken

116C&B

11

De Drie Eiken NV

962E 1000H

12

Princess Keukens

94N

13

Stulens Jos; Schrijnwerkerij Schroeders Jean-Pierre; doehet-zelf, bouwmaterialen

169 E2

9

14

82S 83L

945H

15

Kimpen; Houthandel

136T2

16

Muffels Florent; Houthandel

309N11

17

Hermans Kris; Grondwerken Remans Patrick; grondwerken en containerverhuur

195G

18

289A&B

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zutendaal Opdrachtgever: Gemeente Zutendaal Opdrachthouder: Libost-Groep nv Bron digitaal: / Niet schaalvast Oktober 2008

Kaart 20: Zonevreemde bedrijven

Profile for Gemeente Zutendaal

Kaartenbundel - gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - gemeente Zutendaal  

Kaartenbundel - gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - gemeente Zutendaal  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded