Page 1

Jaarrekening 2019


OCMW ZUTENDAAL Daalstraat 2 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

JAARREKENING 2019

algemeen directeur Vanhengel Marc Laatste budgettaire journaalnummer: 2019003039

financieel directeur Mulders Joke


Voorwoord Voor u ligt de laatste officiële jaarrekening van het OCMW van Zutendaal opgesteld volgens de BBC-regels zoals deze in 2012 werden ingevoerd. Vanaf 2020 zullen er nieuwe `BBC2020'-regels gelden en zal er nog slechts één geïntegreerde jaarrekening opgemaakt worden voor gemeente en OCMW samen. BBC is de afkorting van Beleids en BeheersCyclus. In de rapport vindt u achtereenvolgens: - de Beheersrapporten: hier kunnen rapporten opgenomen worden die de cijfers van de jaarrekening op een overzichtelijke en bevattelijke manier weergeven en toelichten, zonder dat hiervoor een verplichte layout opgelegd wordt. Deze rapporten kunnen dus volledig op maat van ons bestuur gemaakt worden. Er werd dit jaar opnieuw bewust gekozen voor het opnemen van deze beheersrapporten voor de officiële beleidsrapporten. - de officiële Beleidsrapporten: de officiële jaarrekening jaarrekening met alle verplichte documenten, waarvan u hierna een overzicht vindt.

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

1


OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

2


OCMW ZUTENDAAL Daalstraat 2 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

BEHEERSRAPPORTEN 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

3


OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

4


De beheersrapporten bestaan uit: - een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per hoofdstuk - de balans 31/12/2019 per hoofdstuk - de staat van opbrengsten en kosten 31/12/2019 per hoofdstuk - een overzicht van de bestemde gelden - een rapport waarbij voor elke actie een evaluatie van het bereikte resultaat gegeven wordt, waarna een overzicht volgt van de totalen van de uitgaven en ontvangsten die in 2019 plaatsvonden voor het behalen van het resultaat van de actie. - de geconsolideerde proef- en saldibalans - het jaarverslag van de verschillende diensten: dit verslag vormt een afzonderlijke bijlage.

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

5


OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

CORR. PERSONEELSSUBSIDIES BKO

0)

cm

703.691,111

192.324,891

33.327,58 238.662,38

1.204.619,001

1.= OVERSCHOT GEMEENTELIJKEBIJDRAGE 2019 (= RESULTAATEXPLOITATIE + ANDERE)

287.049,37314.833,63 105.314,99

174.437,03

323.401,91

-23.005,05

346.406,96

0 ar 1— 0 4.15 co

GEMEENTELIJKEBIJDRAGE GESTORT IN 2019

-275.496,84

128.832,54

-45.999,90

174.832,44

0 S o

'T0TAAL NODIGGEM. BIJDRAGE

-174.437,03

875,38

0,00

875,38

'

(subisidies ontvangen bij ALGFIN, bestemd voor BKO)

289.821,64

0,00

289.821,64

N: 1— c?. er tl.

11.053,66

-5.312,55

16.366,21

62.500,001 ei tits.

0 LO

ci ti LO 0) 0

450.633,87

0,00

1.346.649,87 -896.016,00

62.500,00

N. o r- op c<i

00 10 0

OPBRENGSTEN => DALINGGEM. BIJDR.

correctie voor niet-kasopbrengsten verrekening investeringssubsidies

- opbrengst gemeentelijke bijdrage

0,00

674.001,32I 1.845.810,11 1 •

opbrengsten algemene boekhouding

13. c cn

162.160,12

LO

106.190,37

1—

604.655,27

-65.303,52

0 0

c.i

298.103,03

-43.851,82

739.304,84

I—

Lr)

GEM. BIJDR. NODIGVOORAFLOSSINGEN

700,00

< -78,53

206.011,94

°::

(0 of

GEM. BIJDRAGENODIG VOOR KOSTEN

CD 0 -2.680,41

CD Z W 106.268,90

SENIOR _i W CD <

-45.939,37

0 (1) 607.335,68

A.

od C..5

'

c

344.042,40

B.

...i 10 (0

rs... c.) co

geen gem. bijdr. Voor niet-kaskosten afschrijvingen, voorzieningen (pensioen,vakantiege ld)

700,00

C.

0 I—

kosten algemene boekhouding

co

hoofdstuk

0

D.

0 2 CO _o 0 co cs) c c cu A 41

ALG FIN

<D

6


Cri Lu CO (/) UJ LU

co

Lo cd N d

d-c‘i co

Le) ce Lu o. Lu LU UJ

co -1.-.-r-

al N co (0 ti a) 1-- Lo r-c) w LL N I— u_ 1.1, II 0 N0 11) 0 .0 d' li CO j) ii 0 TL) co Lu , a) o ,cs u) ::as 2 co 73 c u 1:0 c" tn 0 > Lu Y cv C1 CU Q) 0 CV CM 0) = CC .0 (1) ''' 't 0.1 QJ 0 0 88

sociale mar ibel

0 Lu

Ta Cd ó c as

!TOTAAL AANDEEL PERSONEELSSUBSIDIE BKO

Lt.

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

7


0 c) d

0 o c;

o 0 d

o 0 d

o o d

o o d

o o d

o o d

0

0

o o d

r-oo uo cu I.6 cd up 06 CJ) C» ui •,,(1) N: 7 ca N cd ',-

co_ co o o a) •- 7) NCL7COu;-ocliqood O N- N 0 0 o 0) ,-0•000 0._,i NCO or-. , cD N 0. cd cd up d 0. • N. NC', -,N N• co• N

r-op riUd7 N u 0 CS od

) (5 N. Ncd L9

0 c> d

,— ..4- cd

a o d

o o 0 d- o d

<0 (.,1

0

''"' •ar- d o co "t r- up 6. d LO CO N o L() ..... N-, . '

d

0

0_0 o d

d

•-•

7

.e. AOD

-1.705.414,651

Cf> C)

0

0 o

0-

co ai 7.

0 d o d

to

p

0) N 0 ••-•

r- CO c.

0 0

N 00 c) cd" N. up 0 0 - c‘i ir) o N•co C\ I ,- N- d NN •-•

CO •ar. 0, (6 "'t <0 d"<0 nr

r••• rNO a) a) cd. cd.

102.714,011

t N

CD Cr 0 cd,' o er 0pa; co .-

-904.210,061

co •ar co 10 -'1- cc, L0(6,,... CO <a (0,: q -ar• (D LO ,f• 0 N csI• -,•••• N

,— (0

CO

SENIOR

o o d

-962.213,28

I.0 "I: •(t cv a> 17 <0 ad.) 10 (0 71'. up Nio, CO 1•••• a? cri d . up

<D

nr 0 co -o to 0

.ar •<- 0 N c; N-• cd a>

CO 0 " 1.6 N- 0 C ! N 'c•D - 0co co r. c7e (0 Ç,3 r•-•

0 0

d" 0 -,c". a, N ,L0_ N- N N.. 03 r-- a> a> ra>

c5.

(i u)

,n

d

"d".. co

-2.464.322,60

ASIEL

0,5 0

N 10 .,d. cm 10 d 0 .,.. r..... c' •ct N. d ..; cd co 05 r..„: 0) •oci cr> cv cd cd 01 C a‘l L'5

d

cm

ACTIVA

07 <7)

01 r•-• c,

0

cd N.-• o

N0

(.0 r.... 01•

d ,,•-•

o cd

ui

CO

,

°3 0 dc up c - ,ar cy;•-• es• r0i : ..ar) (o 00) co cd cd N CO c 14') co cm cci ai2 ,.

rt

ca

.0

1-'

o C = 0 LID ,,-•

C (1.)

N-

o co o

co ui. o 0100 00)

(D 10 01

<0

0 0 D/ C Q) C

c

TD

o ad .45

0) „?.. tr) a) .2,-). = _c

75 := a) ce '- a) ='

•- (D u)

c '5 .- cr) a) a2_> a.) o = 2 7r) a) c c E 'c c, 2 0 Co_ :•..... ±-... -C Q) op_ 03 0 a a , •-• 0 c . . a, a, .4 C) et' a) g CD ° = 72 a) C D o 1) •o ... 'cr) « oS 1 : /j 8- ..7.. -0 _ :0 Q) 12 '2 I: —,. _a) o .J> o: ...-• (pi ci d ij 5 .:i cci •

as

0

J <cJ

E

z•

'3 '15, 1° c

cri

cd

li <

E

0. 0 -e

,..,

.2

c ••0 <n

5) c»

iq

.1"''

C d o

aQ)

> ('-<3 QJ '—' "ot15 -C c a)

o

No ,CS

3.331.815,72

OCMW

To

Nco eo o 0 c,-

2 2 ,5 ..1.) g g Ed -{7>) c 2 = ai .7'. •0 .G) j a) <g1) '- 09 := ce cr) co cr> -g 8, a) a & '',7) es .a, g E,.a.) -7-dra c

'2.2 1..-2 ° r's E g (T) a) <D a) CD 1 nl > 1Z) •7(7) 0), . E c?,ti) ,,2 2 '2 Q) ‘c-,0 co c :a) Co_ :::-..' ,...' to TI, 0 .5) :2 & '3 '',`,2 1-j-201g2 = c c > e a) > ,. .ai -c a, = ... ° a) a a a) a> <1.) E.. >> -9 > L<a 2 5 .2 •'. Q' E r, .,= '<r) 'o-) 3) E & : 0 E> !) 0 á. & Te g . 7( ) 0 r5 CO _,, a) -0 ,_ -,0 _ C a> ,„, 3- 2 pg 'cf.) E ',53 •t> 77) CD gi) Jé'' 45 ..... o > > ,-. to 5 0_ 0 cr s" 0 aj • • • ,.; 4 OD as ,.- 0),-. csi cd •:,' ui . 01 >< cd 0 ,

=

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

C <", (D •••"' C a) <D = U; ) a) a) ,

to= 0 a,

g,)) ra 2 8 !•á•

.Egs..92 .8) >

a) (0" = ,T) .9-) .'-' 7 a' 2 Tni g -. 'a-, ti5 a, {3

(<5 a) E á> 2 71) c) 2) 2 á> á-.) 0 't ai _c; d •,,i 0 <,5 _d E cd

d

'TOTAALACTIVA

tr• CO

CL) cd- ,ar o 0 0 (.9 d co- o o . N N cd0 0 N • <0 cd 0 Ld N LID C'd CO d: ,r. CD 1-ai

9.265.262,30

"

8


0c0o

, N r- C; co co 1-0

cdd r 0 0 d Lo n-

r•-•

•a: co

ASIEL

co o 00 Cd,: CO rn r..., a; o nt <ILO •:2Cj

1-

0

e6;55,

SENIOR

c.i. CO D 0 c° 'cr ij c•i , N

• ,_ ,- 0 0.. e6 03 c6 o (6(0 a 0 co cp CO -(0

to .,... ic; co

O

OP

N: Lo Lp N: d 0 co

CO C \I

•:1- c) c6 c6 ni- N

(D't

co

in co , c•i' co u-, o ..- as' ca o el r' d CV. 8 2. d co cm ,- os d ui cd N Lo u, CO Cd cq .4-

ch

LO '-- 0 0 ,- o o co d d Lri

N

..-- c»

d cri 0 CD

'''i"

co

co c) o 0 o d o o 00

c.cï cv co •ar • c6 o c \J r•••• C \ I 9

ni

""" c6 •a• .,.. l0 d ,- 899 el Cc° • -e0,dC" 01 ,t. c.,:; co ",: n r- co cd cv u,

r.

o o ei

102.714,01 1

co 0 C‘J o o c ci o .

CM d- cp

C (5

-904.210,06

CO

N

co 1.6 co CD d N.

1•••

cl N (0 67,)

-

°,'

c, .. o o ,- •:t. •:1•_ o O.).y. co c7) c7) cj CO CO c7 , co d d c° co co co d LO 10 CO Lo

co - a' N- •o, n: 0 1, OP

alg fi

0

ci cm ,

N

Nco c‘i co

cl C‘,I c"

N CV co C‘i ":

c0 •/:. 0 .7

,-

-. ei ,-

CCr CO 0,

cl-

0 o 0 0

0 0

d d

d d

0000

d

00

0N-00

o ,- - - 0 d 0 ,- 1- •a-., 0 OP COCO 0 tri co co c'',7) c\i c‘i d d cq CD •cl- OP CO 0 CO 1-• OP• LO LO ,-

• 0 csi. N, o h, N. CO 03 C \ I cp cj- cm NN c\i LO Lo N- h

0 e,' u,. r- LO CO Lo Cr <0

13).

°' csi N: CD

C9

-...,.> 1" c

4

a) > 'ffi ra

,g

1. 5 IS

0 ,?, Ø .0 o -

c

ca a) o_ c a) ._.D

:'CL

ei i c 4̀1-5. Lt;

c̀:•"1 a) ei -e eo d

0 0 03

o o co d d d 0 h o o d ui LO 0) h

..e lij

co N,--

N

N

N:

L6 I-. co

o 1OP• o

CD •1cn.. ,r,

CO 03.. up .,:i.

N l'... 01 up 0). up ,... op

...03.. op .,...

hr NN. r--LO LO <D ..- -uf•-• 0• I

1-*• C.)

cO

1°32 al co c 2

CL a) .t.; CD = 2

0

cl a; N: ,a) •a- co ,-

co 0 Cs1 ,--

r...

0 Cr LO (0 0) (.0 Lt, Lo ..-

0

.2 c ,3.

-c

.:: o c ,=, g 0 (1.) .ti)

0 -,.5 cm 0

"gácugEt.g$2. 8 0 a) ,„ 0, -- .= ,- 6 3) a) a) co ,_ a) o c .= c o 'g .. 0 ,_ c O- • - •E 0 cl ., 0 e a) C D C D 15 0 0 c IC...) P E" --, ,> 0 a' 3 t :•= e) g 2 ' ti ns 0 c 5

C 0 gr g c_l- .= •-• .5

.". .CO> 1•0 •5 > 0= C.)>CLOirb 0 = 0 CO , :i jj d u) 0 CO C.) CO • c‘i CO u) . cd ''.ci ci .c 0 cn .,..• C\i CV 07 Ici .,-

od

15 Ta ..c .cd cn o 0 o.a) :5 ' 'cr) c5 c7) > .g., .,

a' ~

c 5 .0 .i', 0, = a 5 c 5 .0 8 0 •,-3 0 E

cn •ri

(0 0)

(0 0) 0 M ccicd co CD N. c-i

ir)

N Lo

. CD

U) 'et D.

o a)

h N o •o-• ei i nr C?

to

E a) -.-0

N. d co

(Do)

0

27)

'Jj' r0

N. co cf" 03 N co co -

rr- OP .d. o cr> c),co o • r•- tri N, o n cS (0 co r.(C) C7 ) •

N

OCMW

cr) «D u" o • •o-(CO cp 0 co o • CCD i '

-2.464.322,60

8 8 "A- d us dop ,;3 co, •cr. "? cm co N

to co

9.265.262,30

AOD

GS

cq '03 N: o co cm 00 c; cs) c° o ai co a)

to to

c) o o o d' o o 00

n.

"cr, -0 ct

D) 0) c ,..

0 CD La+ •.. CD .,-, 0) ,CL) _c > > 01) la-) b)) •C 0

z

'TOTAALPASSIVA

ra)., ..••-• a) ,.

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

9


11

700,00 Op A. erationele kosten 700,00 C. B. A. C. B. A. 251.867, Goederen en diensten 16 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.316.019,08 157.853,65 ij Afschr vingen, waardeverminderingen en voorzieningen 240.524,09 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 16.629,86 Toegestane werkingssubsidies N Andere operationele kosten 1.500,00 ië B. Financ le kosten C. Uitzonderlijke kosten 0,00 Minwaarden bij de realisatie van vaste activa Toegestane investeringssubsidies

c

ro 0

n. .y. ris co co e,-

<D

o• o " co c'10. ,-

cv cp 0)0 ai' d co cm ai

.0 0

WI

451,36 45.999,90

-• -77.179,40

-105.393,52 -105.393,52

o o ci-

cv -

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

..c?

-392.897,88 -398.280,43

8.336,58 23.005,05

177.738,84

177.738,84

137.326,49

323.401,91

CD

17.622,50

o o o

o o a) o 05; d 0 a> cri -r

d

0 0

-392.897,88

d

co co

-31.179,5011

721.682,34 110.014,13 546.364,69 65.303,52

cri

1.345.949,871 -327.676,1911 -317.514,041

r::

ir-> o

-105.393,521

0,00

c.,

0 0

o 0 0

-317.514,04 -315.872,62 -1.641,42

127.569,27

127.569,27

362,88

0,00

174.832,44

45.210,48

Co

co o t.o o N: d er o tri lo 171.288,74

c cu

5 d N‘1d' -1-

".•

IV. Verwerking van het overschot of tekort van hetboekjaar Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 1 Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

In

c> co d Ir) 0. ,,-

0

o co a>

0,00

N

-327.676,19 332.982,7 4 5.306,55

ai CO

1.345.949,87 345.949, 1. 87

CD

o 6

171.288,74 116.241, 16

OD

N

3.609,30 5.312,55

r

5

36,43 0,00

0

ci

D.

o o ó

200.134,15

(

512,50

875,38 1 875,38

o doco co co cd cv ,-

7.444,36

o c,

289.821,64

1

". co er co

III. Overschot of tekort van het boekjaar Operationeel overschot of tekort Financieel overschot of tekort Uitzonderlijk overschot of tekort

o 00 o d' cio -

co a>

1.346.572,26 1.103.278,14

00 00 dd 16.366,21

c0

o o d'

1.346.649,87 1 346.649, 1. 87 41,18

•e• c5 a)

ó' 1.641,42 0,00

ASIEL

206.011,94 1 106.268,90 206.011,94I 2.649,87 1. 6. 5. 4. 3. 2. 47.467,73 99.709,11 108.602,41 78,53 43.851,82 2.198,66 6.089,98 wi

2.436,97

605.694,26 2. 1. 327.221,76 2.680,41 232.235,45 12.560,16

607.335,68 1

SENIOR 0 1-

co N. C‘i co

2.174.952,50 A. Operationele opbrengsten 2. 100.635,00 1. Opbrengsten uitde werking 145.324,53 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies 1.852.014,52 Algemene werkingssubsidies 1.103.278,14 Specifieke werkingssubsidies 748.736,38 46.022,39 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 57.273,56 5. Andere operationele opbrengsten iële 74.317,50 B. Financ opbrengsten lij Uitzo C. nder ke opbrengsten

a)

344.036,40 61.538,95 b. a. 234.121,11 45.939,37

344.042,40

AOD <D N

o

00'0

OCMW

PER HOOFDS1ruk

c> ai cd'

o 0 0)

00'0

31/12/2019 OS

( De staat van opbrengsten en kosten

ob 0 er co ei' 0 cl cr> co t.-.

10


-74.317,50 192.324,89

192.324,89

I TEVERREKENENGEMEENTELIJKEBIJDRAGE

ITEVERREKENEN GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

-62.500,00

I- aflossingen leningen: + afschrijvingen, waardeverminderen en voorzieningen - verrekening investeringssubsidies

171.288,74 1.345.949,87

._

1 111. Overschot of tekort van het boekjaar

OCMW

o o o

t.r> a) c6 in co t..10 -,1.345.949,87

a>

..er 1, <D N. cm Cl -287.049,37

45.939,37 r -5.312,55

1

AOD

-314.833,63 1

2.680,41 1 0,001

-317.514,04 1

-413.099.41

co in N. cv r)

o Q o -105.314,99 1

78,53

-62.500,00 65.303,52 -23.005,05

1

43.851,82 -45.999,901

ASIEL

o Lr> aï N.

-105.393,52 1

SENIOR1

0.11 0 co co N: a> cq cv c» c?

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

11


OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

12


OCMW ZUTENDAAL Daalstraat 2 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

EVALUATIE ACTIES 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

13


De doelstellingenrealisatie 2019

DOMEIN Algemene Financiering Algemene financiering OCMW O-BD 1.1 Het beleidsdomein algemene financiering benut de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk voor het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. 0-AP 01 Optimale verderzetting bestaande werking algemene financiering OCMW Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E A •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

19.122,50€

1.346.649,87€

19.123,00€

1.338.092,00€

19.123,00€

1.338.092,00€

62.500,00€

0,00 €

62.500,00€

0,00€

62.500,00€

0,00€

ALG FIN - optimale inzet beschikbare middelen

• Gerealiseerd: Ja. De financiën van het OCMW worden zo goed mogelijk beheerd. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7405200/ALG F1N/0090/10

156.696,00€

160.879,64€

-4.183,64€

68.759,00€

68.759,50 €

0,00€

0,00€

1.500,00€

0,00€

75.423,00€

82.414,48€

Tewerkstellingssubsidies sociale maribel/Algemene financiering - 2019/7404400/ALG FIN/0010/10

-0,50

subsidies gesco RSZPPO/O-ALGFIN

- 2019/7404400/ALG FIN/0090/10

0,00€

Tewerkstellingssubsidies gesco - NIET MEER GEBRUIKEN => NAAR BV 0010 IPV 0090 (opm toezicht JR 2017)/Algemene fmanciering - 2019/7510000/ALG F1N/0030/10

1.500,00

Creditintresten rekeningen/Financiële aangelegenheden/AOD - 2019/7405100/ALG F1N/0010/10

-6.991,48€

Tewerkstellingssubsidies weer-werk gesco BKO/0ALGFIN - 2019/7051210/ALG F1N/0090/10

40,00 €

-1,18 €

41,18

Verpachting jachtrecht/AOD - 2019/7450900/ALG FIN/0090/10

0,00€

36,43 €

-36,43€

139.658,00€

138.502,64€

1.155,36 €

0,00 €

0,00€

0,00€

896.016,00€

896.016,00€

0,00€

Diverse onvoorziene ontvangsten/Overige algmene financiering/OCMW - 2019/7400000/ALG F1N/0010/10 Gemeentefonds/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/AOD - 2019/7404400/ALG F1N/0090/10 Tewerkstellingssubsidies gesco - NIET MEER GEBRUIKEN => NAAR BV 0010 IPV 0090 (opm toezicht JR. 2017)/Algemene financiering - 2019/7401000/ALG F1N/0010/10 Gemeentelijke bijdrage/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Uitgave - 2019/6500100/ALG FIN/0040/10

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Intresten leningen/Transacties in verband met de openbare schuld/AOD

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

2 van 38

14


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/4233140/ALG FIN/0040/14

62.500,00€

62.500,00€

62.500,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

- 2019/2841000/ALG FIN/0090/10 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/Overige algmene financiering/OCMW

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/4233100/ALG FIN/0040/10 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - leningen OCMW/Transacties in verband met de openbare schuld/0~

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/4233100/ALG FIN/0040/14 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - leningen OCMW/Transacties in verband met de openbare schuld/OCMW-BKO

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

17.623,00€

17.622,50€

17.622,50€

0,50€

1.500,00€

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00€

Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - leningen OCMW BKO/OCMW-BKO - 2019/6402000/ALG FIN/0090/10 Belastingen - roerende voorheffing/AOD

- 2019/6500100/ALG FIN/0040/14 Intresten leningen tiv OCMW/Transacties in verband met de openbare schuld/OCMW-BKO - 2019/6421000/ALG FIN/0030/10 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen OCMW/ALGFIN

DOMEIN Algemene Financiering Algemene financiering OCMW

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E A Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

19.122,50€

1.346.649,87€

19.123,00€

1.338.092,00€

19.123,00 €

1.338.092,00€

62.500,00€

0,00€

62.500,00€

0,00€

62.500,00€

0,00€

81.622,50 €

1.346.649,87 €

81.623,00 €

1.338.092,00€

81.623,00€

1.338.092,00€

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

3 van 38

15


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten Algemene en ondersteunende diensten OCMW 0-BD 2.1 Optimaliseren van de organisatie van het OCMW in functie van (informatie)veiligheid, de wettelijke verplichtingen en de ondersteunende diensten van het OCMW en streven naar een zo professioneel, efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht mogelijke organisatie. 0-AF 02 Verderzetten van de ontwikkeling van een modern personeelsbeleid. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

AOD- Consequent uitvoeren van planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken volgens de voorziene timing

(0 Gerealiseerd: Nee Maar. Omwille van afrezigheden van maatschappelijk assistenten, waarbij korte vervangingen werden gerealiseerd die niet het verhoopte resultaat hebben gegeven, heeft vooral het afdelingshoofd veel tijd moeten besteden aan het realiseren van de eerste kerntaken van het OCMW naar de cliënten toe. Hierdoor was er niet voldoende ruimte om aandacht te besteden aan deze actie en zijn er geen planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken gebeurd.

AOD- Het personeelsorganogram en samenwerkingsverbanden afstemmen op de veranderende werking van diensten (samen met gemeente).

Gerealiseerd: Ja Maar. Na evaluatie van de LOI-werking werd beslist om hiervoor terug uit te breiden met een vervangingscontract.

0-AP 03 Optimalisatie van de interne werking.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

AOD- minimum 4 prioritaire processen interne controle vastleggen en uitwerken

4111 Gerealiseerd: Nee Maar. Omwille van afwezigheden van maatschappelijk assistenten, waarbij korte vervangingen werden gerealiseerd die niet het verhoopte resultaat hebben gegeven, hebben zowel het afdelingshoofd als de deskundige financiën en de overige maatschappelijk assistenten veel tijd moeten besteden aan het realiseren van de eerste kerntaken van het OCMW naar de cliënten toe. Hierdoor is er in 2019 onvoldoende aandacht kunnen gaan naar interne controle.

AOD- ontwikkelen van een stappenplan in functie van informatieveiligheid

Gerealiseerd: Ja Maar. Dit stappenplan wordt binnen de werkgroep informatieveiligheid verder opgevolgd.

0-AP 04 Optimalisatie van de verwerking van feedback van inwoners. Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget

Uitgave - 2019/6000001/A0D/0119/10 AOD

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Vastgelegd

0,00€

0,00

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0-AP 05 Een volwaardig beleid ontwikkelen op vlak van interne en externe communicatie: Professionalisering van de interne en externe communicatiekanalen.

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

4 van 38

16


De doelstellingenrealisatie 2019 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

AOD- Evalueren en verbeteren van de interne communicatie

Gerealiseerd: Ja Maar. Dit stappenplan wordt binnen de werkgroep informatieveiligheid verder opgevolgd. Uitgave

Eindbudget

- 2019/6000001/A0D/0119/10 AOD

Vastgelegd

0,00€

Kost

0,00

Beschikbaar

0,00

0,00

AOD- Gerichte informatieverstrekking naar de burger verbeteren via beschikbare kanalen in gebruik van gemeente en OCMW via periodieke publicaties

Gerealiseerd: Ja Maar. Begin 2020 wordt de nieuwe huisstijl geïmplementeerd. Doorlichten van bestaand communicatiemateriaal in samenwerking met de gemeentelijke commumnicatiedienst tegen einde 2020.

0-BD 2.2 De algemene en ondersteunende diensten dragen bij aan de uitbouw van een zo professioneel, efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht mogelijke organisatie. Deze diensten bieden optimale ondersteuning bij het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. 0-AP 06 Optimale verderzetting bestaande werking algemene en ondersteunende diensten OCMW. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

E

298.103,03 E

11.053,66€

309.883,00€

7.733,00€

I

1.104,04 €

o,00 e

15.872,68€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 309.883,00 € 7.733,00€ 0,00€ 0,00 €

AOD - werkingskosten/-opbrengsten: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Ontvangst - 2019/7070100/A0D/0119/10

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

3.800,00 €

2.494,36€

1.305,64€

0,00€

4.950,00 €

-4.950,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Kosten + onderhoud lokalen Dienstenbedrijf/AOD - 2019/7051300/A0D/0119/10 Verhuur gebouw Sprinlcelestraat 18/Overige algemene en ondersteunende diensten/OCMW - 2019/7080100/A0D/0119/10 Ristorno's verzekeringspremies/AOD Uitgave - 2019/6111010/A0D/0119/10

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.870,00€

1.862,30 €

1.862,30€

7,70 €

o,00 e

o,00 e

0,00€

0,00€

15.720,00 €

15.719,33€

15.719,33€

0,67€

360,00€

351,33€

351,33 e

8,67€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

2.636,00€

2.587,13 €

2.587,13€

48,87€

Gas/AOD - 2019/6131500/A0D/0119/10 Uitbesteedde diensten: onderhoud /AOD - 2019/6140100/A0D/0119/10 Kosten ivm installaties, apparatuur,.. (huur, onderhoud, verzekering,...)/A0D - 2019/6140300/A0D/0119/10 Telefoon, fax/AOD - 2019/6132000/A0D/0119/10 Erelonen en vergoedingen voor expertises/AOD - 2019/6131100/A0D/0119/10 Uitbesteede diensten: sociaal secretariaat weddecentrale/AOD

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

5 van 38

17


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.660,00€

2.652,47€

2.652,47 €

7,53 €

237,00€

232,00€

232,00€

5,00€

805,00€

804,96€

804,96€

0,04€

5.559,00€

5.547,20 €

5.547,20€

11,80€

1.497,00€

1.240,00€

1.240,00€

257,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 e

- 2019/6133000/A0D/0119/10 Wettelijke formaliteiten/AOD

25,00€

22,07 €

22,07€

2,93€

- 2019/6495010/A0D/0119/10

2.437,00€

2.436,97€

2.436,97€

0,03€

624,00€

623,64€

623,64 €

0,36€

18.471,00€

18.434,18€

18.434,18€

36,82€

465,00€

464,38€

464,38 €

0,62€

220,00€

219,60€

219,60€

0,40€

880,00€

876,66€

876,66€

3,34€

- 2019/6110010/A0D/0119/10 Elektriciteit/AOD

4.555,00 €

4.551,52€

4.551,52€

3,48€

- 2019/6140800/A0D/0119/10

1.815,00€

1.815,00€

1.815,00€

0,00€

1.272,00€

1.271,20€

1.271,20€

0,80€

- 2019/6162649/A0D/0119/10 Diverse kosten busje OCMW/AOD/OCMW - 2019/6140400/A0D/0119/10 Documentatie en abonnementen/AOD - 2019/6120100/A0D/0119/10 Verzekeringen gebouwen/AOD - 2019/6103010/A0D/0119/10 Onderhoud en herstelling gebouwen/AOD - 2019/6142620/A0D/0100/10 Terugbetaling kosten politiek personeel/AOD - 2019/6000001/A0D/0119/10 AOD

Lidgeld VVSG/AOD - 2019/6120210/A0D/0119/10 verzekering busje OCMW/AOD/OCMW - 2019/6140500/A0D/0119/10 Werkingskosten informatica/AOD - 2019/6161000/A0D/0119/10 Receptie en representatiekosten/AOD - 2019/6154010/A0D/0119/10 Water/AOD - 2019/6140600/A0D/0119/10 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik (papier,...)/A0D/Eliane

Publicatiekosten/OCMW-AOD - 2019/6140200/A0D/0119/10 Verzendingskosten/AOD/Eliane

AOD - personeelskosten/-opbrengsten: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7451000/A0D/0119/10 Inhouding maaltijdcheques/AOD

492,00€

519,68

- 2019/7440100/A0D/0100/10

2.691,00€

2.307,84€

750,00€

781,78€

-31,78€

Beschikbaar

-27,68€

383,16

Inhouding pensioen voorzitter/AOD - 2019/7440200/A0D/0100/10 Terugvordering pensioen voorzitter via gemeente / AOD

Uitgave - 2019/6211000/A0D/0119/10 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/AOD

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

48.825,00€

48.816,87€

48.816,87€

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

8,13

6 van 38

18


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave - 2019/612540 0/AOD/0119/10

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

560,00€

555,60€

555,60€

4,40€

12.680,00€

12.210,00€

12.210,00€

470,00€

500,00€

399,99€

399,99€

100,01 €

3.171,00€

3.171,00€

3.171,00€

0,00€

150,00€

139,65€

139,65€

10,35€

35.283,00€

35.230,19€

35.230,19€

52,81 €

116.674,00€

116.660,96€

116.660,96€

13,04€

100,00 €

0,00 e

0,00€

100,00€

150,00€

0,00€

0,00 €

150,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

513,00€

0,00€

0,00€

513,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

350,00€

347,89€

347,89€

2,11€

1.235,00 €

1.234,89€

1.234,89€

0,11€

150,00€

122,44€

122,44€

27,56 €

6.670,00€

0,00€

0,00€

6.670,00€

248,00 €

247,50€

247,50€

0,50€

16.094,00€

16.092,34€

16.092,34 €

1,66 €

15,00€

14,56€

14,56€

0,44 €

400,00€

396,00€

396,00€

4,00€

126,00€

59,53€

59,53€

66,47€

Verzekering arbeidsongevallen/AOD - 2019/6200250/A0D/0100/10 Presentiegelden leden bijzonder comité sociale dienst/ AOD - 2019/6142400/A0D/0119/10 Vergaderingen en voedingswaren voor rechtstreeks verbruik/AOD/Eliane - 2019/6230300/A0D/0119/10 Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/AOD - 2019/6230710/AOD/0119/10 Vakbondspremies/AOD - 2019/6200100/A0D/0100/10 Bezoldigingen mandatarissen/AOD - 2019/6201000/A0D/0119/10 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoemd personeel/AOD - 2019/6125100/A0D/0119/10 Verzekeringen omnium dienstverplaatsingen/AOD - 2019/6125600/A0D/0100/10 Verzekering mandatarissen/AOD - 2019/6230400/A0D/0100/10

"

Terugbetaling wedde politiek verlof/AOD - 2019/6225100/AOD/0119/10 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/Overige algemene en ondersteunende diensten/OCMW - 2019/6142730/A0D/0119/10 Inrichting examens /AOD - 2019/6125200/A0D/0119/10 Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid/AOD - 2019/6230600/A0D/0119/10 Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst/ AOD - 2019/6142710/A0D/0119/10 Administratiekosten maaltijdcheques/AOD - 2019/6205000/A0D/0119/10 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/AOD - 2019/6142610/A0D/0119/10 Diverse vergoedingen aan personeel: dienstverplaatsingen/AOD - 2019/6240000/A0D/0100/10 Pensioenen politiek personeel/AOD - 2019/6142720/AOD/0119/10 Administratiekosten 2e pensioenpijler/AOD - 2019/6125500/A0D/0119/10 Hospitalisatieverzekering/AOD - 2019/6230210/AOD/0119/10 Fietsvergoeding/AOD

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

7 van 38

19


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 e

506,00 €

505,68€

505,68€

0,32€

330,00€

180,00€

180,00€

150,00€

2.845,00 €

0,00 e

0,00€

2.845,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6571000/A0D/0119/10 Kosten rekening-courant/AOD

200,00€

6,00€

6,00€

194,00€

- 2019/6572000/A0D/0119/10

0,00€

0,00€

0,00€

0,00

- 2019/6200200/A0D/0100/10 Presentiegelden raadsleden/AOD - 2019/6230500/A0D/0119/10 Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst/AOD - 2019/6142300/A0D/0119/10 Opleiding en bijscholing/AOD - 2019/6215000/A0D/0119/10 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/AOD

AOD - financiele en uitzonderlijke K/0

Uitgave

Kosten beheer Isabel/AOD

AOD - INVESTERING: vervanging PC's administratie

410 Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd een professionele papiervernietiger gekocht om de informatieveiligheid beter te garanderen. Uitgave - 2019/2411100/A0D/0119/10

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.104,04€

1.104,04€

1.104,04 €

o,00 e

Kost

Beschikbaar

Informatica-uitrusting - gemeenschapsgoederen OCMW - algemeen/AOD/OCMW

.

AOD - INVESTERING: vernieuwing verwarmingsinstallatie Lernmeshuis

Uitgave - 2019/2301100/A0D/0119/10

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00 €

0,00€

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen OCMW - algemeen/AOD

DOMEIN Algemene en Ondersteunende Diensten Algemene en ondersteunende diensten OCMW

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E I Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

298.103,03€

11.053,66€

309.883,00€

7.733,00€

309.883,00€

7.733,00€

1.104,04€

0,00€

15.872,68€

0,00€

0,00€

0,00€

299.207,07€

11.053,66€

325.755,68€

7.733,00€

309.883,00€

7.733,00€

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

8 van 38

20


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Sociale Dienst O-BD 3.1 Optimaliseren van de organisatie van het OCMW in functie van de verbetering van de dienstverlening. 0-AP 07 Eenvormigheid van werking en de dienstverlening van het OCMW. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

SD: werken aan het éénvormig aanmaken en registreren van cliëntdossiers

tijO Gerealiseerd: Nee. We zijn hier niet toe gekomen, gezien de uitzonderlijke omstandigheden binnen de sociale dienst. Omwille van afwezigheden van maatschappelijk assistenten, waarbij korte vervangingen werden gerealiseerd die niet het verhoopte resultaat hebben gegeven, hebben zowel het afdelingshoofd en de deskundige financiën als de overige maatschappelijk assistenten veel tijd moeten besteden aan het realiseren van de eerste kerntaken van het OCMW naar de cliënten toe. Hierdoor was er niet voldoende ruimte om aandacht te besteden aan deze actie. Uitgave - 2019/600000 1/MENS/0900 Sociale bijstand

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0-AP 08 De toegankelijkheid van de OCMW-dienstverlening optimaliseren. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

SD: actualiseren van de website

Gerealiseerd: Ja Maar. Er werd voorbereidend werk gedaan voor de lancering van een nieuwe website in 2020. Eindbudget

Uitgave

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/600000 1/MENS/0900 Sociale bijstand

SD: werken aan nieuwe vormen van bekendmaking van de OCMW- dienstverlening (nieuwkomers, ontmoetingsruimte, scholen,...)

(0 Gerealiseerd: Nee Maar. De nieuwe website werd voorbereid, waarbij de OCMW- dienstverlening toegankelijker wordt voorgesteld. Sporadisch worden er artikelen opgenomen in de Oosterzon.

O-BD 3.2 PRIORITAIR Kinder- en jeugdarmoede bestrijden waardoor kansarme kinderen beter toegang zullen krijgen tot het sociale en economische leven. e? Gerealiseerd: Ja Maar. Ondanks de inperking van de beschikbare middelen werden er acties ondernomen om de kinder- en jeugdarmoede te bestrijden

0-AP 11 In kaart brengen van kinderarmoede in Zutendaal en een beleid ontwikkelen waarbij de nadruk ligt op de integrale aanpak van de gezinsproblematiek teneinde een duurzame oplossing voor kinderarmoede mogelijk wordt. C

Gerealiseerd: Ja Maar. Er werd getracht om met de beschikbare middelen tot een integrale aanpak te komen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal -jaarrekening 2019

9 van 38

21


De doelstellingenrealisatie 2019 •

SD: Opvolgen van de doelstellingen en acties uit de afsprakennota vrijetijdsparticipatie die opgesteld werd in september 2015.

43 Gerealiseerd: Nee Maar. Niet van Toepassing - dienst welzijn volgt dit op. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6000001/MENS/0900 Sociale bijstand

SD: Meedenken over en acties ondersteunen m.b.t. de besteding van de toegekende, gemeentelijke subsidies voor kinderarmoede.

• Gerealiseerd: Nee. Niet van toepassing

SD: Evaluatie van de bestaande verdeelsleutel en verdeling middelen fonds SCP - kinderarmoede van 2015 + verdeling bijkomende middelen

Gerealiseerd: Ja Maar. De middelen waren beperkter ( SCP+KA+ geen SALK meer) en bijgevolg werden extra middelen van het OCMW aangewend. Er werd een maximaal bedrag per persoon ingevoerd. We hebben enkele collectieve acties kunnen behouden.

SD: onderhouden van contacten en samenwerken met het lokaal partnemetwerk en de jeugd- sport-en vrijetijdsverenigingen

10 Gerealiseerd: Nee Maar. Er was geen gestructureerd overleg, wel de lopende, informele contacten met de partners.

O-BD 3.3 Bewaken van de gezondheid van de burgers in een gezonde leefomgeving. 0-AP 12 Een actief en breed gezondheidsbeleid voeren, specifiek gericht op kansarmen en betreffende alle levensdomeinen (voeding, fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid, middelengebruik, gezond wonen). Jaarrekening Uitgaven •

Eindbudget

Ontvangsten

'Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

SD: inventariseren van de noden van kwetsbare gezinnen i.v.m. gezonde voeding en gezondheid

010 Gerealiseerd: Nee. We zijn hier niet toe gekomen, gezien de uitzonderlijke omstandigheden binnen de sociale dienst. Omwille van afwezigheden van maatschappelijk assistenten, waarbij korte vervangingen werden gerealiseerd die niet het verhoopte resultaat hebben gegeven, hebben zowel het afdelingshoofd en de deskundige financiën als de overige maatschappelijk assistenten veel tijd moeten besteden aan het realiseren van de eerste kerntaken van het OCMW naar de cliënten toe. Hierdoor was er niet voldoende ruimte om aandacht te besteden aan deze actie. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

- 2019/6000001/MENS/0900

Kost

Beschikbaar

0,00

0,00

Sociale bijstand

SD: voorbereidend werk over mogelijke samenwerking met een diëtist ( vb. individueel consult) en workshops gezond koken

• Gerealiseerd: Nee. We zijn hier niet toe gekomen, gezien de uitzonderlijke omstandigheden binnen de sociale dienst.

SB: samenwerken bestaande initiatieven hieromtrent

0-AP 13 Een beleid voeren waardoor kwetsbare personen kunnen beschikken over een gezonde en betaalbare woning. OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

10 van 38

22


De doelstellingenrealisatie 2019 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

SD: Duwolim en energiescans beter bekend maken bij het OCMW -cliënteel

Gerealiseerd: Ja Maar. Stebo heeft een geactualiseerde toelichting gegeven in het najaar,waarmee de sociale dienst verder aan de slag kan binnen de individuele hulpverlening. Vorming + introductie bij cliënten van de woonmeter, voor nazicht van de woonkwaliteit. Uitgave - 2019/6000001/MENS/0900 Sociale bijstand

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar 0,00€

0-BD 3.4 De sociale dienst biedt een maatschappelijk en lokaal draagvlak waarbij het de betrachting is om mensen bij middel van sociale en juridische begeleiding, materiële en financiële ondersteuning te helpen om te komen tot een leven dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 0-AF 14 Optimale verderzetting bestaande werking sociale dienst OCMW. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 603.855,27 €

E •

289.821,64€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 662.436,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

266.791,00€

662.436,00€

266.791,00€

SD: verfijnen en evalueren draaiboek leefloon ( zowel technisch als inhoudelijk)

# Gerealiseerd: Ja. We werken nauw samen met de POD - Mi voor individuele vragen en advies omtrent leefloon. De POD - Mi reikt de nodige tools aan.

SD: Systematisch bij onze cliënten facturen screenen of de verhouding gezinssamenstelling en verbruik correct is en dit voor water, aardgas, elektriciteit en stookolie.

# Gerealiseerd: Ja. We screenen systematisch bij onze cliënten facturen of verbruik correct is en dit voor water, aardgas, elektriciteit en stookolie. Indien nodig wordt een andere ( goedkopere) leverancier gezocht. Met cliënten met een budgetmeter wordt gewerkt aan afbouw van de schulden zodat zij terug naar de vrije markt kunnen.

SD: screening dossiers die in afbouw kunnen en onderzoeken of buddywerking voor hen zinvol is

Gerealiseerd: Ja Maar. De budgetteringen wordt op regelmatige basis geëvalueerd en er wordt bekeken wie in afbouw kan en op welke manier. Eén van de mogelijke manieren is buddywerking. Deze werd enkele malen voorgesteld. Uitgave - 2019/6000001/MENS/0900

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

o,00 e

0,00€

0,00€

0,00€

Sociale bijstand

SD - werkingskosten/-opbrengsten: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Uitgave - 2019/6140600/MENS/0909/10 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik (papier,...)/SD/Eliane - 2019/6140400/MENS/0909/10

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

508,00€

506,67€

506,67€

1,33 E

1.742,00€

1.741,84 €

1.741,84 e

0,16€

20,00€

20,00€

20,00€

Documentatie en abonnementen/SD - 2019/6133000/MENS/0909/10

0,00

Wettelijke formaliteiten/SD

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

11 van 38

23


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave - 2019/6133010/MENS/0909/10

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1.400,00€

1.391,79€

1.391,79€

8,21 €

973,00€

927,72€

927,72€

45,28€

300,00 €

0,00€

0,00€

300,00€

625,00€

368,27€

368,27€

256,73 E

Kosten hypotheken/SD

- 2019/6140200/MENS/0909/10 Verzendingskosten/SD/Eliane - 2019/6140500/IVLENS/0909/10 Werkingskosten informatica/SD - 2019/6161100/MENS/0909/10 Specifieke kosten projecten sociale dienst/SD

- 2019/6161000/MENS/0909/10 Receptie en representatiekosten/SD

SD - personeelskosten/-opbrengsten: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Ontvangst 2019/7460055/MENS/0909/10

Eindbudget

Opbrengst

0,00€

0,00 e

1.085,00 €

879,20€

205,80€

0,00€

25.865,26€

-25.865,26€

0,00€

0,00€

0,00€

Saldo 0,00

OUD SYSTEEM - NIET MEER GEBRUIKEN Begeleidingssubsidies art 6017 (nieuwe regeling vanaf 1/1/2017 - enkel gebruiken in 2017)/Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting/SD - 2019/7451000/MENS/0909/10 Inhouding maaltijdcheques/SD - 2019/7405500/MENS/0909/10 Vlaamse ondersteuningspremie/SD - 2019/7408500/MENS/0904 Recuperatie POD MI - tussenkomst in tewerkstelling artikel 60 § 7/SD

Uitgave - 2019/6230710/MENS/0909/10

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

250,00€

232,75€

232,75€

17,25€

5.277,00€

4.465,86 €

4.465,86€

811,14€

1.113,00€

1.112,28€

1.112,28€

0,72€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

1.250,00€

1.249,72 €

1.249,72€

0,28€

1.000,00€

256,90€

256,90€

743,10€

6.676,00€

6.475,00€

6.475,00€

201,00€

21.500,00 €

21.304,53 E

21.304,53 £

195,47€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

115.965,00€

115.948,85€

115.948,85€

Vakbondspremies/SD - 2019/6225100/MENS/0909/10 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/SD - 2019/6230500/MENS/0909/10 Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst/SD - 2019/6494085/MENS/0909/10 Samenwerkingsovereenkomst trajectbegeleiding art 6017 OCMW Genk - doorstorting begeleidingssubsidie (enkel in 2017 gebruiken)/ Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting/SD - 2019/6125400/MENS/0909/10 Verzekering arbeidsongevallen/SD - 2019/6142610/1VIENS/0909/10 Diverse vergoedingen aan personeel: dienstverplaatsingen/SD - 2019/6230300/MENS/0909/10 Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/SD - 2019/6170100/MENS/0905 Kosten jurist/SD - 2019/6142730/MENS/0909/10 Inrichting examens/SD

- 2019/6201000fMENS/0909/10 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoemd personeel/SD

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

16,15

12 van 38

24


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6230210/MENS/0909/10 Fietsvergoeding/SD

350,00€

264,06€

264,06€

85,94€

- 2019/6125300/MENS/0909/10

100,00€

80,00€

80,00€

20,00€

- 2019/6125100/MENS/0909/10 Verzekeringen omnium dienstverplaatsingen/SD

100,00€

66,72€

66,72€

33,28€

- 2019/6230800/MENS/0909/10 Kosten ivm vrijwilligers SD/SD

500,00€

0,00€

0,00€

500,00€

0,00€

o,00 e

0,00€

0,00€

460,00€

450,30€

450,30€

9,70€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6125500/MENS/0909/10 Hospitalisatieverzekering/SD

900,00€

869,00€

869,00€

31,00€

- 2019/6142300/MENS/0909/10 Opleiding en bij scholing/SD

2.500,00€

515,00€

515,00€

1.985,00€

101.477,00€

89.317,29€

89.317,29€

12.159,71€

28.398,00€

24.583,81€

24.583,81€

3.814,19€

450,00€

448,02€

448,02€

1,98€

48.178,00€

48.129,29€

48.129,29€

48,71€

Verzekeringen lichamelijke ongevallen vrijwilligers/ SD

- 2019/6203000/IVIENS/0904 OUD SYSTEEM - NIET MEER GEBRUIKEN Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art 60 OCMW/SD - 2019/6125200/MENS/0909/10 Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid/SD - 2019/6213000/MENS/0904 OUD SYSTEEM - NIET MEER GEBRUIKEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - art 60 OCMW/SD

- 2019/6205000/MENS/0909/10 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeeUSD 2019/6215000/MENS/0909/10 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/SD 2019/6125430/MENS/0909/10 Verzekering arbeidsongevallen vrijwilligers/SD 2019/6211000/MENS/0909/10 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vast benoemd personeel/SD •

SD - specifieke K/0 steunverlening

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7460050/MENS/0909/10 Begeleidingssubsidie M.A./SD

29.000,00€

34.285,25€

-5.285,25€

- 2019/7482100/1VIENS/0900 Recuperatie steun in natura van gerechtigen/SD

2.500,00€

1.500,55€

999,45€

- 2019/7460070/MENS/0909/10 Werkingskosten oplaadpunt budgetmeter/SD

3.500,00€

2.677,41 E

822,59€

625,00€

0,00€

625,00€

- 2019/7481122/MENS/0901 Recuperatie voorschotten op GIB/SD

1.500,00€

0,00€

1.500,00€

- 2019/7408200/1VIENS/0900 Recuperatie POD MI.- Installatiepremie/SD

7.500,00€

7.528,92€

-28,92€

- 2019/7482160/MENS/0900 Recuperatie begrafeniskosten/SD

1.500,00€

2.026,85€

-526,85€

- 2019/7482110/MENS/0900 Recuperatie hospitalisatiekosten/SD

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

13 van 38

25


De doelstellingenrealisatie 2019 Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

100,00€

360,00€

-260,00€

3.500,00 €

0,00€

3.500,00€

500,00€

0,00€

500,00 €

1.000,00€

1.175,15€

-175,15€

0,00€

0,00€

0,00€

2.500,00 €

9.713,47€

-7.213,47€

0,00€

0,00 €

0,00 €

30.000,00€

18.232,62€

11.767,38 €

500,00€

0,00€

500,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

525,00 €

28,00€

497,00€

2.600,00€

781,49€

1.818,51€

2.500,00€

877,08€

1.622,92 €

4.000,00€

10.531,43€

-6.531,43€

1.000,00 €

960,00€

40,00€

96.000,00€

115.862,78€

-19.862,78€

12.500,00€

14.313,00€

-1.813,00 €

- 2019/7481110/MENS/0901 Recuperatie voorschotten op loon/SD

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00€

- 2019/7482150/1V1ENS/0900

4.000,00€

5.522,38 €

-1.522,38 €

1.500,00€

0,00 €

- 2019/7481040/MENS/0900 Recuperatie huurtoelage - ten onrechte/SD - 2019/7481170/MENS/0901 Recuperatie voorschotten op tegemoetkoming gehandicapten/SD - 2019/7460030/IVIENS/0909/10 Vergoeding ilcv indicatiestelling OCMW/SD - 2019/7460010/MENS/0909/10 Vergoeding ilcv zorgberniddeling/SD 2019/7408400/1VIENS/0904 OUD SYSTEEM - NIET MEER GEBRUIKEN Recuperatie POD MI - tussenkomst in tewerkstellingsinitiatieven/SD 2019/7480900/MENS/0900 Recuperatie leefloon van gerechtigde/SD 2019/7406111/MENS/0900 Subsidies ilcv provinciale subsidie samenwerkingsovereenkomst ter ondersteuning van de maatschappelijke participatie van kansarme jongeren - 2019/7406150/MENS/0909/10 Subsidies toelagen verwarmingsfonds/SD - 2019/7482140/MENS/0900 Recuperatie plaatsingskosten in onthaaltehuizen/SD - 2019/7406112/MENS/0900 Provinciale subsidie maatschappelijke participatie kansarme jongeren/SD - 2019/7460075/MENS/0901 Vergoeding PWA Cheques/Voorschotten - 2019/7482121/MENS/0900 Recuperatie kosten Aldndo/SD - 2019/7481160/MENS/0901 Recuperatie voorschotten op werkloosheidsuitkering/ SD - 2019/7406120/MENS/0909/10 Subsidies ilcv energiefonds/SD - 2019/7481000/MENS/0900 Recuperatie steun in speciën van gerechtigde/SD - 2019/7460060/MENS/0909/10 Werkingskosten verwarmingsfonds/SD - 2019/7408100/MENS/0900 Recuperatie leefloon POD MI - Staatstoelage 50 100%/SD - 2019/7482151/MENS/0900 Recuperatie huurwaarborgen/SD

Recuperatie huur/SD - 2019/7481130/MENS/0901 Recuperatie voorschotten op uitkeringen arbeidsongevallen en beroepszielcte/SD

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

1.500,00

14 van 38

26


De doelstellingenrealisatie 2019 Ontvangst - 2019/7481140/IVIENS/0901

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1.500,00€

0,00€

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00€

1.500,00

1.500,00€

433,31€

1.066,69€

2.534,00€

2.532,00€

2,00€

Recuperatie voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkering/SD - 2019/7481150/MENS/0901 Recuperatie voorschotten op kinderbijslag en geboortepremies/SD - 2019/7481121/MENS/0901 Recuperatie voorschotten op pensioenen/SD - 2019/7406110/MENS/0900 Subsidies ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers (voorheen sociale en culturele participatie en Icinderarmoede)/SD

Uitgave - 2019/6482100/MENS/0900

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.945,00€

2.576,39€

2.576,39€

368,61 E

1.500,00€

0,00€

0,00 e

1.500,00€

2.600,00€

2.138,16€

2.138,16€

461,84€

1.500,00€

0,00€

0,00€

1.500,00€

7.530,00 €

7.528,92 €

7.528,92 €

1,08 €

9.229,00€

9.180,74€

9.180,74€

48,26 €

11.000,00€

10.220,86€

10.220,86€

779,14€

3.500,00€

0,00€

0,00€

3.500,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

o,00 e

30.000,00€

18.232,62€

18.232,62€

11.767,38€

4.101,00€

4.100,16€

4.100,16€

0,84€

1.000,00€

520,13 E

520,13€

479,87€

1.660,00€

1.641,42€

1.641,42€

18,58€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1.050,00€

78,00€

78,00€

972,00€

Steun in natura/SD - 2019/6482110/MENS/0900 Hospitalisatiekosten/SD

- 2019/6481015/IVIENS/0900 Aanvullende steun OCMW specifiek ter bestrijding van lcinderarmoede/SD - 2019/6481122/MENS/0901 Voorschotten op GIB/SD - 2019/6480200/MENS/0900 Installatiepremie/SD - 2019/6482160/MENS/0900 Betaling begrafeniskosten/SD - 2019/6481040/MENS/0900 Huurtoelage/SD

2019/6481170/MENS/0901 Voorschotten op tegemoetkoming gehandicapten/SD

2019/6480400/MENS/0904 OUD SYSTEEM - NIET MEER GEBRUIKEN Tussenkomst in tewerkstellingsinitiatieven (art 60, )/ Activering van tewerkstelling/SD

2019/6481011/IVIENS/0900 Steun ikv provinciale subsidie samenwerkingsovereenkomst ter ondersteuning van de maatschappelijke participatie van kansarme jongeren

- 2019/6481050/MENS/0900 Toelagen verwarmingsfonds/SD - 2019/6495020/IVLENS/0909/10 Bijdrage CAD/SD - 2019/6482140/MENS/0900 Plaatsingskosten in onthaaltehuizen/SD

- 2019/6573000/MENS/0909/10 Kosten rekeningen budgetbegeleiding/SD - 2019/6481012/MENS/0900 Steun in kader van provinciale subsidie maatschappelijke participatie kansarme jongeren/SD - 2019/6482121/MENS/0900 Kosten Alcindo/SD

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

15 van 38

27


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.600,00€

781,49€

781,49 €

1.818,51€

2.500,00€

877,08€

877,08€

1.622,92€

15.199,00€

15.198,61€

15.198,61€

0,39 €

142.850,00€

142.331,76 €

142.331,76€

518,24€

14.270,00 €

14.263,00€

14.263,00€

7,00€

1.500,00€

0,00 €

0,00€

1.500,00€

6.000,00€

5.342,38€

5.342,38€

657,62€

1.500,00€

0,00€

0,00 €

1.500,00€

1.500,00€

0,00€

0,00€

1.500,00€

1.500,00€

0,00€

0,00 €

1.500,00€

1.500,00€

433,31€

433,31 €

1.066,69€

2.532,00€

2.532,00€

2.532,00€

0,00€

- 2019/6481160/IVIENS/0901 Voorschotten op werldoosheidsuitkering/SD - 2019/6481020TMENS/0900 Energiefonds/SD - 2019/6481000/NIENS/0900

Steun in speciën/SD - 2019/6480100/MENS/0900 Leefloon - Staatstoelage 50- 100%/SD - 2019/6482151/MENS/0900 Betaling huurwaarborgen/SD - 2019/6481110/MENS/0901 Voorschotten op loon/SD - 2019/6482150/MENS/0900 Betaling huur/SD - 2019/6481130/MENS/0901 Voorschotten op uitkeringen arbeidsongevallen en beroepszielcte/SD - 2019/6481140/1VIENS/0901 Voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkering/SD - 2019/6481150/1VLENS/0901 Voorschotten op kinderbijslag en geboortepremies/SD - 2019/6481121/MENS/0901 Voorschotten op pensioenen/SD - 2019/6481010/IVLENS/0900 Steun ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers (voorheen sociale en culturele participatie en kinderarmoede)/SD

Nieuwe actie TWE01: Het OCMW begeleidt OCMW-cliënten tijdens hun tijdelijk werkervaringstraject en tewerkstelling in toepassing van artikel 60§7 van de organieke OCMW-wet, kaderend binnen de Vlaamse regelgeving van tijdelijke werkervaring met het oog op een doorstroming naar een reguliere tewerkstelling.

010 Gerealiseerd: Ja. Er liepen verschillende tewerkstellingsprojecten in 2019 Ontvangst - 2019/7460056/MENS/0904

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

6.000,00€

4.500,00€

1.500,00 €

Inspamtingsvergoeding art 60§7 via VDAB (250 euro/ maand - door te storten aan OCMW Genk) nieuw systeem TWE/Activering van tewerkstelling

Uitgave 2019/6494086/MENS/0904

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6.000,00€

4.500,00€

4.500,00 €

1.500,00€

Inspanningsvergoeding art 60§7 via VDAB (250 euro/ maand - doorstorting aan OCMW Genk) nieuw systeem TWE/Activering van tewerkstelling

Nieuwe actie TWE02: Het OCMW stelt OCMW-cliënten tewerk in toepassing van artikel 60§7 van de organieke OCMW-wet en kaderend binnen de Vlaamse regelgeving van tijdelijke werkervaring.

40 Gerealiseerd: Ja. Er werden verschillende OCMW-cliënten tewerk gesteld in toepassing van artikel 60§7.

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

16 van 38

28


De doelstellingenrealisatie 2019 Ontvangst - 2019/74060057/MEN5/0904

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

4.680,00€

3.960,00 €

720,00€

37.642,00€

25.275,49€

12.366,51 E

Compensatievergoeding art 6017 via VDAB (150 euro/ maand + saldo tot 195 euro/maand na uitstroomtnetingen - door te storten aan OCMW Genk) nieuw systeem TWE/Activering van tewerkstelling - 2019/7408500/MENS/0904 Recuperatie POD MI - tussenkomst in tewerkstelling artikel 60 § 7/SD

Uitgave - 2019/6494087/IVIENS/0904

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4.680,00€

3.960,00€

3.960,00€

720,00€

29.865,00€

29.583,27€

29.583,27€

281,73€

8.813,00€

7.109,30 €

7.109,30 €

1.703,70 €

Compensatievergoeding art 6017 via VDAB (150 euro/ maand + saldo tot 195 euro/maand na uitstroommetingen - doorstorting aan OCMW Genk) nieuw systeem TWE/Activering van tewerkstelling 2019/6203500/MENS/0904 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - art 60 OCMW (nieuw systeem TWE)/Activering van tewerkstelling - 2019/6213500/MENS/0904 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - art 60 OCMW (nieuw systeem TWE)/Activering van tewerkstelling

DOMEIN Mens Sociale Dienst

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

603.855,27€

289.821,64€

662.436,00€

266.791,00 €

662.436,00€

266.791,00€

603.855,27€

289.821,64

662.436,00€

266.791,00€

662.436,00€

266.791,00€

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

17 van 38

29


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Senioren O-BD 3.5 Impulsen geven aan een meer solidaire samenleving in het belang van Zutendaalse senioren. 0-AP 15 Het in kaart brengen van de (zorg)behoeften van senioren boven de 70 jaar. Eindbudget

Jaarrekening

Uitgaven •

Ontvangsten

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

SENIOR : jaarlijks minstens 20 huisbezoeken bij de senior boven de 70 jaar

• Gerealiseerd: Ja. Wij hebben de senioren van geboortejaar 1935 en niet gekend door onze dienst een bezoek gebracht. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

- 2019/6000001 /MENS/0959/10 Senioren

Kost

Beschikbaar

o,00 e

0,00

SENIOR : jaarlijkse evaluatie van het registratiesysteem om de hulpvragen van de senior in de juiste rubrieken van cliëntverrichtingen te plaatsen

• Gerealiseerd: Ja. Geen nood tot evaluatie. Het registratiesysteem voldoet.

SENIOR: registreren van de gegevens van de bevraging van het bezoekteam, oplijsten van de diverse hulpvragen en jaarlijks signaleren van aandachtspunten aan OCMW bestuur en welzijnsraad

• Gerealiseerd: Ja. Het bezoekteam heeft een bezoek gebracht bij senioren van het geboortejaar 1935. De synthese wordt gemaakt in het voorjaar 2020.

SENIOR: inventariseren van de beschikbare informatie en opvragen van bijkomende informatie met als einddoel een brochure

40 Gerealiseerd: Nee. De actie werd niet uitgevoerd.

0-AP 16 Vorm geven aan een vrijwilligerscel waarvan de werking gericht is op het in stand houden van het thuis wonen en het ontplooien van het sociale leven van senioren. Waken over de fysieke en sociale integriteit van de senioren in hun buurt (veiligheid, wonen). Jaarrekening

Uitgaven •

Ontvangsten

Initieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

SENIOR : iedere OCMW vrijwilliger begeleiden en jaarlijks een vorming op maat en een teambuildingsactiviteit aanbieden

4, Gerealiseerd: Ja. De chauffeurs hebben een vorming gevolgd over het statuut van de vrijwilliger en vrijetijdswerk voor vrijwilligers. Het jaar werd afgesloten met een teambuildingsactiviteit, een complotspel gevolgd door een gezellig etentje.

SENIOR: een jaarlijks huisbezoek brengen bij de MMC gebruikers om de werking te evalueren

410 Gerealiseerd: Ja. De werking is in het najaar geëvalueerd. De leden zijn ingeschreven voor het lidmaatschap in het nieuwe jaar.

SENIOR : 20 jarig bestaan van MMC in de kijker zetten door het organiseren van een feestelijke viering en alle vrijwilligers voor hun inzet te bedanken

• Gerealiseerd: Ja. Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

18 van 38

30


De doelstellingenrealisatie 2019 Het doel is bereikt en vier jaar geleden afgesloten.

0-AP 17 Bevorderen van de zelfredzaamheid door het aanbod van kwalitatieve thuishulp van senioren, met bijzondere aandacht voor vereenzaamde en hulpbehoevende senioren.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

SENIOR: informatieverstrekking en adviesverlening over de bestaande dienst- en hulpverlening waardoor de senior zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen

010 Gerealiseerd: Ja. Onze dienst verlening bestaat uit info,advies en ondersteuning bieden in het aanbod van tegemoetkomingen en voorzieningen ten bate van de cliënt en zijn omgeving. Uitgave - 2019/6000001/MENS/0959/10 Senioren

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00 €

0,00€

0,00€

Beschikbaar 0,00

SENIOR: overleg plegen met de welzijnspartners om het welbevinden van de senior en zijn netwerk te coördineren

010 Gerealiseerd: Ja. De overlegcoördinator is een belangrijke schakel in het team thuisgezondheidszorg. De cliëntsituaties waarin dienst overschrijdend wordt gewerkt worden in team opgevolgd. Introductie van nieuwe cliëntsituaties zijn ook mogelijk.

SENIOR : behandelen van individuele hulpvragen met aandacht voor de betaalbaarheid

01, Gerealiseerd: Ja. Wij bieden integrale zorg aan waarbij de financiële haalbaarheid van een hulpvraag een belangrijk issue is. Uitgave - 2019/6482170/MENS/0959/10 Tussenkomst in facturen thuisdiensten/SENIOR

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar

0,00

0,00

SENIOR: behandelen van individuele klachten van de senior en indien nodig juridisch advies inwinnen

Gerealiseerd: Ja. Onze dienst besteedt de nodige aandacht aan een klacht en zoekt naar een gepast antwoord met de betrokken partijen.

SENIOR: opstellen van een budgetvriendelijk menu voor het eindejaar en verspreiden onder OCMW cliënteel

Gerealiseerd: Nee. De actie werd stopgezet in 2018

0-AP 18 Indien noodzakelijk en mits financieel haalbaar, oprichten van een dienstencentrum.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Uitgave

Eindbudget

- 2019/6000001/MENS/0959/10

0,00€

Vastgelegd

Kost

0,00

Beschikbaar

0,00

0,00 €

Senioren

O-BD 3.6 De dienst seniorenloket voert een efficiënt seniorenbeleid, specifiek gericht naar de problematiek van alle 60 plussers. Dit betreft zowel financiële hulpvragen, psycho-sociale hulpvragen, administratieve dienstverlening, alsook de welzijnsgerichte aanpak. 0-AP 19 Optimale verderzetting bestaande werking dienst seniorenloket OCMW. OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

19 van 38

31


De doelstellingenrealisatie 2019 Jaarrekening Uitgaven E •

Eindbudget

Ontvangsten

106.190,37€

875,38 €

Uitgaven 123.274,00€

Initieel budget

Ontvangsten

Uitgaven

6.720,00€

Ontvangsten

123.274,00€

6.720,00€

SENIOR - werkingskosten/-opbrengsten: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Uitgave - 2019/6140500TMENS/0959/10

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

188,00€

15,00€

15,00 €

173,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

o,00 e

250,00€

249,65€

249,65€

0,35€

500,00€

0,00€

0,00 €

500,00€

95,00€

5,05€

5,05€

89,95€

Werkingskosten informatica/SENIOR - 2019/649301 0/MENS/0959/10 Bijdrage residentie Oosterzonne/SENIOR - 2019/6140600/MENS/0959/10 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik (papier,...)/SENIOR/Eliane - 2019/6161210/MENS/0959/10 Diverse kosten voor bejaarden /SENIOR - 2019/6161000/MENS/0959/10 Receptie en representatiekosten/SENIOR

SENIOR - personeelskosten/-opbrengsten: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Ontvangst - 2019/7451000/MENS/0959/10

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

370,00€

362,88€

7,12€

Inhouding maaltijdcheques/SENIOR

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6201000/MENS/0959/10 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoemd personeel/SENIOR

28.508,00€

28.049,52€

28.049,52€

458,48€

300,00€

273,50€

273,50€

26,50€

43.394,00€

42.841,55€

42.841,55 €

552,45€

162,00€

161,07€

161,07 €

0,93 E

11.868,00€

11.634,05 €

11.634,05€

233,95€

2.415,00 €

2.415,00 €

2.415,00€

0,00€

11.859,00€

11.794,02 €

11.794,02€

64,98 €

1.300,00€

1.272,63 E

1.272,63 e

27,37 €

350,00€

334,37€

334,37€

15,63€

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00€

- 2019/6230500/MENS/0959/10 Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst/SENIOR - 2019/6205000/MENS/0959/10 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/SENIOR - 2019/6125200/IVIENS/0959/10 Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid/SENIOR - 2019/6211000/MENS/0959/10 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/SENIOR - 2019/6230300/MENS/0959/10 Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/SENIOR - 2019/6215000/MENS/0959/10 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/SENIOR - 2019/6142610/MENS/0959/10 Diverse vergoedingen aan personeel: dienstverplaatsingen/SENIOR - 2019/6125400/1VLENS/0959/10 Verzekering arbeidsongevallen/SENIOR - 2019/6000001/MENS/0959/10 Senioren

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

20 van 38

32


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6125500/MENS/0959/10 Hospitalisatieverzekering/SENIOR

500,00€

396,00€

396,00€

104,00 €

- 2019/6230710/1'vIENS/0959/10 Vakbondspremies/SENIOR

100,00€

93,10€

93,10€

6,90€

- 2019/6230800/MENS/0959/10

1.500,00€

378,00€

378,00€

1.122,00€

2.185,00€

2.142,08€

2.142,08€

42,92€

50,00 €

46,10€

46,10€

3,90€

- 2019/6142300/MENS/0959/10 Opleiding en bijscholing,/SENIOR

215,00€

170,00 €

170,00€

45,00€

- 2019/6230210/MENS/0959/10

100,00€

88,29€

88,29€

11,71€

Kosten ivm vrijwilligers seniorenloket (MMC,...)/ SENIOR - 2019/6225100/1VIENS/0959/10 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/SENIOR - 2019/6125100/MENS/0959/10 Verzekeringen omnium dienstverplaatsingen/SENIOR

Fietsvergoeding/SENIOR .

SENIOR - specifieke K/0 steunverlening

Ontvangst - 2019/7020010/MENS/0909/10

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1.350,00€

512,50€

837,50 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00€

Lidgelden Minder Mobiele Centrale/SENIOR - 2019/7482130/MENS/0959/10 Recuperatie verblijfskosten bejaarden in nisthuizen/SD Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6481030/MENS/0959/10 Mantelzorgtoelage/SENIOR

Uitgave

800,00€

0,00€

0,00€

800,00 €

- 2019/6495030/MENS/0909/10

1.635,00€

1.632,73€

1.632,73 E

2,27 €

15.000,00€

2.198,66 €

2.198,66€

12.801,34€

Lidgeld MMC/SENIOR - 2019/6482130/MENS/0959/10 Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen/SENIOR

DOMEIN Mens Senioren

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

106.190,37€

875,38 €

123.274,00 €

6.720,00€

123.274,00€

6.720,00€

106.190,37€

875,38€

123.274,00€

6.720,00 €

123.274,00 €

6.720,00 €

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

21 van 38

33


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Asiel O-BD 3.7 De dienst asielzoekers garandeert alle aan Zutendaal toegewezen asielzoekers een levensniveau dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Dit wordt geconcretiseerd in materiële hulp volgens de kwaliteitsnormen van FEDASIL binnen het LOI en in sociale en juridische begeleiding en financiële en administratieve ondersteuning voor de overige asielzoekers. 0-AP 20 Optimale verderzetting bestaande werking dienst asielzoekers OCMW.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

E

162.160,12€

128.832,54€

235.534,00€

177.193,00€

235.534,00 €

177.193,00€

I

15.503,52 €

0,00€

46.064,67€

0,00 €

o,00 e

0,00€

ASIEL: bijwerken en evalueren van het intern handboek 'opvang asielzoekers in het LOT' waarin de basisprocedures voor onthaal, begeleiding en ontslag worden vastgelegd

40 Gerealiseerd: Nee. Niet gerealiseerd omwille van afwezigheid vaste MA.

ASIEL - INVESTERING: aankoop of renovatie woning LOI

0110 Gerealiseerd: Nee. Met meer van toepassing Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/2211300/MENS/0903 Gebouwen diensten OCMW - gemeenschapsgoederen - woningen LOI/ASIEL

15.503,52 €

15.503,52€

15.503,52€

0,00€

ASIEL - INVESTERING: mogelijke uitbreiding van het LOI d.m.v. een aankoop van een appartement

4) Gerealiseerd: Nee. Niet meer van toepassing

ASIEL - werkingskosten/-opbrengsten: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

4) Gerealiseerd: Ja. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7406310/MENS/0903 Staatsaandeel LOI - Fedasil/AS1EL

117.450,00€

121.683,94€

-4.233,94€

2019/7406320/MENS/0903 Specifieke werkingssubsidies: subsidie inburgering/ ASIEL

0,00

0,00€

0,00€

2019/7406330/MENS/0902

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Specifieke werkingssubsidies: subsidie ilcv vluchtelingeninstroom (via gemeente voor OCMW)/ ASIEL - 2019/7450100/MENS/0903 Vergoedingen voor schade/ASIEL

Uitgave - 2019/6140600/MENS/0903

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

200,00€

199,20€

199,20€

0,80 €

Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik (papier,.. .)/ASIEL

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

22 van 38

34


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/615401 OTMENS/0903 Water/ASIEL

3.500,00€

1.521,11€

1.521,11€

1.978,89€

- 2019/6000001/MENS/0903 Asielzoekers

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00

- 2019/6133000/MENS/0903

55,00€

0,00 €

0,00€

55,00€

7.968,00 €

6.309,02€

6.309,02€

1.658,98€

- 2019/6111010/MENS/0903 Gas /LOI

3.500,00€

2.960,83 E

2.960,83€

539,17€

- 2019/6161310/MENS/0903 Leefgelden LOYASIEL

23.158,00€

23.146,96€

23.146,96€

11,04€

- 2019/6110010/MENS/0903 Elektriciteit/ASIEL

6.990,00 €

6.982,19€

6.982,19 €

7,81 E

- 2019/6482330/MENS/0902

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6140500/MENS/0903 Werkingskosten informatica/ASIEL

200,00 €

0,00€

0,00€

200,00€

- 2019/6140200/MENS/0903

100,00€

88,00€

88,00€

12,00€

- 2019/6140400/MENS/0903 Documentatie en abonnementen/ASIEL

100,00 €

56,99€

56,99€

43,01 e

- 2019/6120100/MENS/0903

500,00€

423,71 E

423,71 E

76,29€

3.602,00€

1.862,65€

1.862,65€

1.739,35 €

1.500,00€

1.321,44€

1.321,44€

178,56€

Wettelijke formaliteiten/ASIEL - 2019/6161350/MENS/0903 Diverse aankopen LOI/ASIEL

Steun ilcv subsidie vluchtelingeninstroom/Migranten

Verzendingskosten/ASIEL/Renilde

Verzekeringen gebouwen/ASIEL - 2019/6103010/MENS/0903 Onderhoud en herstelling gebouwen/ASIEL - 2019/6100220/MENS/0903 Kosten syndicus appartement LOI/ASIEL

ASIEL - personeelskosten/-opbrengsten: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

010 Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2019/7451000/IVLENS/0903

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

493,00 €

451,36€

41,64€

0,00 €

0,00€

0,00€

Inhouding maaltijdcheques/ASIEL - 2019/7450200TMENS/0903 Terugbetalingen n.a.v. arbeidsongevallen/ASIEL

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.920,00€

2.503,51€

2.503,51€

416,49€

550,00€

547,91 E

547,91 £

2,09€

- 2019/6125200/MENS/0903 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

500,00€

438,36€

438,36€

61,64€

- 2019/612550 0/MENS/0903 Hospitalisatieverzekering/ASIEL

500,00€

473,00€

473,00€

27,00€

Uitgave - 2019/6225100/IVIENS/0903 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/ASIEL - 2019/6142610/MENS/0903 Diverse vergoedingen aan personeel: dienstverplaatsingen/ASIEL

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

23 van 38

35


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

100,00€

68,58€

68,58€

31,42€

28.062,00€

27.606,63€

27.606,63€

455,37€

200,00 €

0,00€

0,00€

200,00€

3.080,00€

2.471,00€

2.471,00€

609,00€

611,00€

610,16 €

610,16€

0,84 €

11.686,00 €

11.455,55€

11.455,55€

230,45€

- 2019/6230710/MENS/0903 Vakbondspremies/ASIEL

190,00€

186,20€

186,20 €

3,80€

- 2019/6205000/MENS/0903

57.769,00€

50.070,27€

50.070,27€

7.698,73€

15.718,00€

13.387,58€

13.387,58€

2.330,42€

100,00€

57,62€

57,62€

42,38

750,00€

242,93€

242,93 £

507,07€

800,00€

776,83€

776,83 E

23,17 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

500,00€

0,00€

500,00€

1.500,00€

0,00 €

1.500,00€

- 2019/7409320/MENS/0903 Recuperatie POD MI - medische kosten asielzoekers LOT/ASIEL

5.000,00€

4.221,63€

778,37€

- 2019/7482335/MENS/0903 Recuperatie bijdrage loontrekkende asielzoeker (cfr. 6161370)/L01

1.000,00€

301,91€

698,09€

500,00€

0,00€

500,00€

250,00€

0,00€

250,00 €

- 2019/6230210/MENS/0903 Fietsvergoeding/ASIEL - 2019/6201000/MENS/0903 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoemd personeel/ASIEL - 2019/6142300/MENS/0903 Opleiding en bijscholing/ASIEL - 2019/6230300/IVIENS/0903 Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/ASIEL - 2019/6230500/MENS/0903 Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst/ASIEL 2019/6211000/MENS/0903 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/ASIEL

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/ASIEL 2019/6215000/MENS/0903 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/ASIEL - 2019/6125100/MENS/0903 Verzekeringen omnium dienstverplaatsingen/ASIEL - 2019/6230830/MENS/0903 Kosten ivm vrijwilligers LOL/Asiel - 2019/6125400/MENS/0903 Verzekering arbeidsongevallen/ASIEL

ASIEL - specifieke K/0 steunverlening

410 Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 20 19/7409421/MENS/0902 Recuperatie farmaceutische kosten asielzoekers (niet L01)/ASIEL - 2019/7482410/MENS/0902 Recuperatie huur asielzoekers (niet L01)/ASIEL

- 2019/7482430/IVLENS/0902 Recuperatie steun in speciën asielzoekers (niet L01)/ ASIEL - 2019/7482440/MENS/0902 Recuperatie steun in natura asielzoekers (niet LOI)/ ASIEL

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

24 van 38

36


De doelstellingenrealisatie 2019 Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

10,00€

-10,00€

5.000,00€

0,00€

5.000,00€

2.000,00€

1.401,32€

598,68€

- 2019/7409420/MENS/0902 Recuperatie POD MI medische kosten asielzoekers (Met LOI)/ASIEL

500,00€

0,00€

500,00€

- 2019/7409210/MENS/0902 Recuperatie POD MI - Wet 02/04/1965 - equivalent leefloon/ASIEL

26.000,00€

0,00 €

26.000,00 €

- 2019/7409422/MENS/0902 Recuperatie hospitalisatiekosten asielzoekers (niet LOB/ASIEL

1.500,00€

0,00€

1.500,00

- 2019/7409322/MENS/0903

5.000,00 €

262,38€

4.737,62€

- 2019/7409220/MENS/0902 Recuperatie POD MI - Wet 02/04/1965 - kinderbijslag/ ASIEL

5.000,00€

0,00€

5.000,00€

- 2019/7482411/MENS/0902 Recuperatie huurwaarborg asielzoekers (niet LOI)/ ASIEL

5.500,00 €

500,00€

5.000,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/7482330/MENS/0903 Recuperatie medische kosten asielzoekers LOVASIEL - 2019/7409230/MENS/0902 Recuperatie POD MI - Wet 02/04/1965 installatiepremie/ASIEL - 2019/7409321/MENS/0903 Recuperatie POD MI- farmaceutische kosten asielzoekers LOI/ASTEL

Recuperatie POD MI - hospitalisatiekosten asielzoekers LOL/ASIEL

- 2019/7482240/MENS/0902 Recuperatie ten onrechte ontv equivalent leefloon van gerechtigde/asiel

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00€

0,00€

0,00€

500,00€

- 2019/6482410/MENS/0902 Betaling huur asielzoekers (niet LOWASIEL

1.500,00€

0,00€

0,00€

1.500,00€

- 2019/6482320/MENS/0903 Betaling medische kosten asielzoekers LOL/ASIEL

5.000,00€

3.926,28€

3.926,28€

1.073,72 €

- 2019/6161370/1VIENS/0903 Specifieke kosten LOI: doorstorting bijdrage loontrekkende asielzoeker (cfr. 7482335)/L01

1.000,00€

301,91€

301,91€

698,09€

- 2019/6482430/MENS/0902 Betaling steun in speciën asielzoekers (niet L01)/ ASIEL

1.000,00€

0,00€

0,00€

1.000,00 €

500,00€

0,00€

0,00€

500,00€

5.000,00€

0,00 €

0,00€

5.000,00€

- 2019/6482321/MENS/0903 Betaling farmaceutische kosten asielzoekers L01/ ASIEL

1.500,00 €

1.401,32€

1.401,32 €

98,68€

- 2019/6482420/MENS/0902 Betaling medische kosten asielzoekers (niet L01)/ ASIEL

500,00€

0,00€

0,00€

500,00€

Uitgave - 2019/6482421/MENS/0902 Betaling farmaceutische kosten asielzoekers (niet LOI)/ ASIEL

- 2019/6482440/MENS/0902 Betaling steun in natura asielzoekers (niet L01)/ASIEL - 2019/6482230fMENS/0902 Wet 02/04/1965 - installatiepremie/ASIEL

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

25 van 38

37


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave - 2019/6482400/NLENS/0902 Overige kosten asielzoekers (niet L01)/ASIEL - 2019/6482210/MENS/0902

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

625,00 €

0,00€

0,00€

625,00€

26.000,00€

0,00€

0,00 €

26.000,00€

2.000,00€

0,00€

0,00 €

2.000,00€

5.000,00€

262,38€

262,38€

4.737,62€

5.000,00€

0,00€

0,00€

5.000,00 €

5.500,00€

500,00€

500,00€

5.000,00€

Wet 02/04/1965 - equivalent leefloon/ASIEL - 2019/6482422/MENS/0902 Betaling hospitalisatiekosten asielzoekers (niet L01)/ ASIEL - 2019/6482322/MENS/0903 Betaling hospitalisatiekosten asielzoekers LOI/ASIEL - 2019/6482220/IVIENS/0902 Wet 02/04/1965 - kinderbijslag/ASIEL - 2019/6482411/MENS/0902 Betaling huurwaarborg asielzoekers (niet L01)/ASIEL

DOMEIN Mens Asiel

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

162.160,12€

128.832,54€

235.534,00€

177.193,00 €

235.534,00€

177.193,00€

15.503,52€

0,00€

46.064,67 €

o,00 e

0,00€

0,00 €

177.663,64€

128.832,54€

281.598,67€

177.193,00€

235.534,00 €

177.193,00€

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal -jaarrekening 2019

26 van 38

38


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Gezin & Welzijn Buitenschoolse kinderopvang O-BD 3.8 PRIORITAIR Het aanbod kinderopvang aanpassen aan de noden van Zutendaalse ouders. Gerealiseerd: Ja.

Het aanbod werd geëvalueerd en bijgestuurd waar mogelijk.

0-AP 24 Kinderopvang aantrekkelijk en toegankelijk maken voor kansarme kinderen. 010 Gerealiseerd: Ja. Er werd ingespeeld op de noden die gesignaleerd werden door de sociale dienst en het lokaal opvang initiatief

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

BKO: samenwerking vergroten met sociale dienst en LOI om kinderen uit kansarme gezinnen optimale kansen te bieden via opvang in het IBO

4) Gerealiseerd: Ja. Sociale dienst en LOI geven noden aan. Als IBO spelen we hier op in. Uitgave - 2019/6000001/MENS/0945/14

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar 0,00€

Buitenschoolse kinderopvang

BKO: communicatie met verenigingen die werken met kansarme gezinnen / kinderen verbeteren, waardoor de toeleiding van deze kinderen naar de buitenschoolse opvang vlotter kan verlopen.

BKO: via teamvergadering en vorming de begeleiding ondersteunen in het detecteren van en werken met kansarme gezinnen

flo Gerealiseerd: Nee Maar. Binnen de dagelijks werking is er oog voor kwetsbare gezinnen. In 2019 is niet extra ingezet op vorming omtrent dit thema voor de begeleiding.

0-AP 24bis Kinderopvang aantrekkelijk en toegankelijk maken voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. 110 Gerealiseerd: Ja. Er werd ingespeeld op de specifieke noden van kinderen met een specifieke zorgbehoefte

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

BKO: opvolgingsgesprelcken organiseren om, samen met ouders, het welbevinden van het kind te evalueren.

el Gerealiseerd: Ja. Er zijn een aantal gesprekken geweest met ouders met een kind met een specifieke zorgbehoefte. Bij sommige gesprekken was ook de thuisbegeleidingsdienst aanwezig. De coördinator is betrokken geweest bij lokaal cliënt besprekingen op school.

BKO: op zoek gaan naar en eventuele aankopen realiseren van gericht (spel)materiaal om het spelplezier en de integratie van deze kinderen te bevorderen.

410 Gerealiseerd: Ja. Er werden aankopen gedaan in het kader van de aanwezige kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Dit aanbod wordt jaarlijks bekeken met betrekking tot hun noden.

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

27 van 38

39


De doelstellingenrealisatie 2019 •

BKO: via interne werkgroepen en externe vorming voor coördinatoren en begeleiding, het team sterker maken in het werken met kinderen met een specifieke zorgbehoefte

Gerealiseerd: Ja. Er werd deelgenomen aan het leertraject van het Centrum Inclusieve Kinderopvang door begeleiding en de coördinator. De thuisbegeleidingsdienst van een bepaald kind is in de opvang komen observeren en heeft tips gegeven die bruikbaar zijn binnen de werking. Daarnaast is er een infosessie geweest van de diabetesdienst op de teamvergadering zodat elke personeelslid geïnformeerd werd rond dit thema.

O-BD 3.9 PRIORITAIR De centrale vestigingsplaats van IBO Pierewiet wordt verder uitgebouwd. Gerealiseerd: Ja Maar. In 2019 werd vooral aandacht besteed aan het verder afwerken van de nieuwbouw.

0-AP 26 De concrete plannen van de 2e bouwfase, bij I80 Pierewiet, zullen opgemaakt worden. Er zal voorzien worden in de nodige buiteninfrastructuur (fietsenstalling/carport/bergruimte), opvanglokalen om mogelijk een groepsopvang van kinderen van 0-3 jaar te voorzien en verschillende multifunctionele lokalen om 'Het huis van het kind' een eigen plek te geven. •

Gerealiseerd: Ja. De 2e bouwfase werd verder gerealiseerd in 2019

1

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 83.695,92€ 0,00 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 158.108,54 € 184.245,40€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 0,00€

0,00€

• BKO : De concrete plannen van de 2e bouwfase, bij IBO Pierewiet, zullen opgemaakt worden. Er zal voorzien worden in de nodige buiteninfrastructuur (fietsenstalling/carport/bergruimte), opvanglokalen om mogelijk een groepsopvang van kinderen van 0-3 jaar te voorzien en verschillende multifunctionele lokalen om 'Het huis van het kind' een eigen plek te geven.

Gerealiseerd: Ja. De definitieve oplevering van de tweede bouwfase heeft plaats gevonden in 2019.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/1501140/MENS/0945/14

184.245,40€

0,00€

184.245,40€

0,00€

0,00€

0,00€

Beschikbaar

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal OCMW - BKO/BKO - 2019/1801140/IVIENS/0945/14 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies - OCMW - BKO nog te investeren FCUD/K&G (tem 2013: 1781140)/Kinderopvang

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

- 2019/2211400/MENS/0945/14 Gebouwen - gemeenschapsgoederen OCMW - BKO / BKO

83.695,92€

83.695,92€

83.695,92€

o,00 e

0,00€

0,00€

- 2019/2301400/MENS/0945/14 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen OCMW - BKO uitrusting buitenruimte BKO

0,00 €

0-AP 28 De Centrale vestigingsplaats wordt verder ingericht.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I .

1.366,49€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 14.668,50€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 0,00 € o,00 e

BKO - INVESTERING: Verbeteringswerking vestiging BKO (akoestische verbetering kelderruimte, verfwerken,...)

41 Gerealiseerd: Nee. Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

28 van 38

40


De doelstellingenrealisatie 2019 Er zijn geen aanpassingen gedaan aan de akoestiek. Er werden wel offertes opgevraagd. Veifwerken zijn niet uitgevoerd. Uitgave - 2019/2211400/MENS/0945/14

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.366,49€

1.366,49€

1.366,49€

0,00€

Gebouwen - gemeenschapsgoederen OCMW - BKO / BKO

BKO: Er worden verschillende firma's gecontacteerd voor de opmaak van offertes om zo een zicht te krijgen op een mogelijk aanbod en de kosten hiervan. De inrichting zal in verschillende stappen gepland worden.

111 Gerealiseerd: Nee. Er werden geen offertes opgevraagd met betrekking tot de verdere inrichting van de grofinotorische ruimte. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/2301500/MENS/0945/14 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen OCMW - BKO uitrusting gebouw/BKO

O-BD 3.10 Het Initiatief Buitenschoolse Opvang Pierewiet biedt in de gemeente een kwaliteitsvolle opvang aan voor alle kinderen van het basisonderwijs voor en na de schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties (inclusief het project middagslapertjes). 0-AP 29 Optimale verderzetting bestaande werking dienst buitenschoolse kinderopvang OCMW, inclusief het project middagslapertjes.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

646.789,11 E

323.401,91 e

673.435,00€

320.171,00€

673.460,00€

320.171,00€

1

15.907,90€

0,00€

67.115,12€

0,00 €

o,00 e

0,00€

BKO - INVESTERING - aankoop bijkomende container Gewaai

a> Gerealiseerd: Nee. Er werd geen extra container aangekocht in Gewaai. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

- 2019/2211400/NIENS/0945/14 Gebouwen - gemeenschapsgoederen OCMW - BKO / BKO

BKO - INVESTERING - aankoop nieuw busje BKO

BKO - INVESTERING - aankoop busje BKO

0,00

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

Gerealiseerd: Ja Maar. Er werd een procedure opgestart voor de aankoop van een nieuw busje. Er werden verschillende offertes opgevraagd. De nieuwe bus zal er in 2020 zijn. Uitgave - 2019/2431200/MENS/0945/14 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen OCMW/ Kinderopvang/OCMW-BKO

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00 €

o,00 e

BKO: Actualiseren van het kwaliteitshandboek volgens richtlijnen Kind en Gezin.

Gerealiseerd: Ja Maar. Er werd een aanzet gemaakt tot een vernieuwd kwaliteitshandboek Dit staat nog niet op punt en moet verder uitgewerkt worden. Met het team is er al een weg gegaan om de kwaliteitsverwachtingen binnen de werking concreet te maken.

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

29 van 38

41


De doelstellingenrealisatie 2019 •

BKO : er zal wervingsexamen ingericht worden voor begeleid(st)er in de BKO, voor invulling vacante plaats en aanleg werfreserve.

# Gerealiseerd: Ja. De afronding van deze wervingsexamens en aanstellingen zijn gebeurd in 2019. Uitgave 2019/6000001/MENS/0945/14

Eindbudget

Vastgelegd

0,00 €

0,00 e

Kost

Beschikbaar 0,00 €

Buitenschoolse kinderopvang

4,

BKO: busvervoer van de kinderen dagelijks garanderen

Gerealiseerd: Ja. De bus wordt ingezet voor het vervoer van/naar de Wonder Wijzer, kinderen naar de centrale vestigingsplaats brengen op woensdag alsook het dagelijks ophalen van de slapertjes.

Uitgave - 2019/6000001/MENS/0945/14

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

Beschikbaar 0,00

Buitenschoolse kinderopvang

BKO - werkingskosten/-opbrengsten: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

# Gerealiseerd: Ja. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7020410/MENS/0945/14

149.083,00€

137.326,49€

11.756,51€

5.915,14

-5.915,14€

92.250,00€

96.414,89€

-4.164,89€

15.606,00€

16.777,35€

-1.171,35€

0,00€

0,00€

0,00 €

Opbrengsten kinderopvang/13K0 - 2019/7450100/MENS/0945/14

0,00€

Vergoedingen voor schade/BKO - 2019/7406410/MENS/0945/14 Subsidies Kind en gezin (projectsubsidie KO) opvolger F.C.U.D./BKO - 2019/7406420/MENS/0945/14 Subsidies Kind en Gezin - uitbreiding/BKO - 2019/7060800/MENS/0945/14 Terugvordering procedure en vervolgingskosten (os aanmaningen)/BKO

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.500,00€

1.365,80€

1.365,80€

134,20€

- 2019/6103099/MENS/0945/14 Uitzonderlijke kosten onderhoud en herstel van gebouwen nav schade/Kinderopvang/OCMW-BKO

2.000,00€

0,00€

0,00 €

2.000,00€

- 2019/6154200/MENS/0945/14

1.850,00 €

1.737,70€

1.737,70€

112,30€

- 2019/6161000/1VLENS/0945/14 Receptie en representatiekosten/13K0

850,00€

788,15€

788,15 €

61,85€

- 2019/6154300/MENS/0945/14 Kosten wettelijke formaliteiten (Sabam, FAVV, ...)/ BKO

790,00€

754,79€

754,79€

35,21 e

1.815,00€

1.477,11€

1.477,11€

337,89€

1.189,00€

1.187,69€

1.187,69€

1,31 €

Uitgave - 2019/6140200/MENS/0945/14 Verzendingskosten/BKO/coördinator

Kosten ivm buitenruimte gebouwen/BKO

- 2019/6154010/1VLENS/0945/14 Water/BKO 2019/6120100/MENS/0945/14 Verzekeringen gebouwen/BKO

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

30 van 38

42


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6154100/MENS/0945/14 Brandbeveiliging en signalisatie gebouwen/BKO

750,00€

0,00€

0,00€

750,00€

- 2019/6132000/MENS/0945/14 Erelonen en vergoedingen voor expertises/BKO

500,00€

0,00€

0,00€

500,00€

3.700,00€

3.002,41€

3.002,41 €

697,59€

34.875,00 €

34.248,74 €

34.248,74€

626,26 €

300,00€

0,00€

0,00 €

300,00€

500,00€

265,50 €

265,50€

234,50 €

500,00€

124,97€

124,97€

375,03 E

12.145,00€

10.258,51€

10.258,51€

1.886,49€

3.600,00€

3.157,54€

3.157,54€

442,46€

1.000,00€

149,77€

149,77€

850,23€

10.000,00€

8.143,82€

8.143,82€

1.856,18 €

2.500,00€

2.167,17€

2.167,17€

332,83€

200,00 €

52,00€

52,00€

148,00€

8.710,00€

8.709,81€

8.709,81€

0,19 €

1.090,00€

1.059,24 €

1.059,24€

30,76€

- 2019/6161461/MENS/0945/14 Specifieke kosten BKO: Project gezonde voeding/ BKO/coördinator

1.000,00€

820,04e

820,04€

179,96€

- 2019/6110010/MENS/0945/14

8.375,00€

8.372,92 €

8.372,92€

2,08€

4.500,00€

2.797,78€

2.797,78€

1.702,22€

- 2019/6161490/MENS/0945/14 Specifieke kosten BKO: overige algemene kosten/ Kinderopvang

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6161420/IVIENS/0945/14 Specifieke kosten BKO: medische benodigdheden/ BKO/coördinator

400,00€

203,42 €

203,42€

196,58€

- 2019/6161440/MENS/0945/14 Specifieke kosten BKO: klein materiaal voor verbruik/ BKO/coördinator - 2019/6131500/MENS/0945/14 Uitbesteedde diensten: onderhoud lokalen/ Kinderopvang - 2019/6140400/IVIENS/0945/14 Documentatie en abonnementen/BKO/coördinator - 2019/6161450/MENS/0945/14 Specifieke kosten BKO: uitstappen kinderopvang/ BKO/coördinator - 2019/6161470/MENS/0945/14 Specifieke kosten BKO: diverse kosten voor animatie/ BKO/coördinator - 2019/6103010/MENS/0945/14 Onderhoud en herstelling gebouwen/BKO/coördinator - 2019/6161410/MENS/0945/14 Specifieke kosten BKO: speelgoed/BKO/coördinator - 2019/6140600/MENS/0945/14 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik (papier,...)/BKO/codrdinator - 2019/6100210/MENS/0945/14 huur lokalen de Wevel/BKO - 2019/6111010/MENS/0945/14 Gas/BKO - 2019/6140300/MENS/0945/14 Telefoon, fax/BKO - 2019/6102110/MENS/0945/14 Erfpacht terreinen BKO Centrum/BKO - 2019/6140500/MENS/0945/14 Werkingskosten informatica/BKO

Elektriciteit/BKO - 2019/6161430/MENS/0945/14 Specifieke kosten BKO: voedingswaren voor verbruik/ BKO/coördinator

. BKO - personeelskosten/-opbrengsten: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties. OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

31 van 38

43


De doelstellingenrealisatie 2019 • Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2019/7405310/MENS/0945/14 omkaderingspremie doelgroepwerlmemers/BKO 2019/7406421/1VIENS/0945/14

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

16.389,77€

-16.389,77€

2.497,00€

0,00€

2.497,00€

45.434,00€

46.206,39€

-772,39€

0,00€

0,00€

2.787,00€

2.421,44€

365,56€

12.514,00€

1.950,44€

10.563,56€

0,00€

0,00€

0,00€

Beschikbaar

Subsidies Kind en Gezin - werkdrulcvermindering/BKO - 2019/7405300/MENS/0945/14 Subsidie Kind en Gezien (voorheen tewerkstellingssubsidies doelgroepwerknemers)/BKO - 2019/7406430/MENS/0945/14

0,00

Subsidies vorming doelgroepwerlmemers VIVO/BKO 2019/7451000/MENS/0945/14 Inhouding maaltijdcheques/BKO - 2019/7406441/IVIENS/0945/14 Specifieke werkingssubsidies - VIA-middelen 2019/7405100/MENS/0945/14 Tewerkstellingssubsidies weer-werk gesco BKO/BKO Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

- 2019/6205000/MENS/0945/14

292.426,00€

292.315,49€

292.315,49€

2.000,00€

760,00€

760,00€

1.240,00€

45.291,00€

44.776,79€

44.776,79€

514,21 E

500,00€

13,06€

13,06€

486,94€

18.941,00€

18.566,83 e

18.566,83€

374,17

3.000,00€

853,60€

853,60€

2.146,40

- 2019/6125400/MENS/0945/14 Verzekering arbeidsongevallen/BKO

2.040,00€

2.039,48€

2.039,48€

0,52€

- 2019/6142610/MENS/0945/14 Diverse vergoedingen aan personeel: dienstverplaatsingen/BKO

1.000,00€

647,95€

647,95€

352,05€

- 2019/6170410/MENS/0945/14 cheques wijk-werken kinderopvang/BKO

1.000,00€

611,00€

611,00€

389,00€

200,00€

161,34€

161,34€

38,66€

2.899,00€

2.896,04€

2.896,04€

2,96€

1.600,00€

1.099,80€

1.099,80€

500,20€

1.000,00€

377,30€

377,30€

622,70€

110,51

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/BKO - 2019/6142300/IVIENS/0945/14 Opleiding en bijscholing/BKO/coördinator - 2019/6201000/MENS/0945/14 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoemd personeel/BKO - 2019/6230210/MENS/0945/14 Fietsvergoeding/BKO - 2019/6211000/MENS/0945/14 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/BKO - 2019/6230842/IVIENS/0945/14 Kosten ivm vrijwilligers BKO: vakantiewerking/ Kinderopvang

- 2019/6125100/MENS/0945/14 Verzekeringen omnium dienstverplaatsingen/BKO - 2019/6230500/1v1ENS/0945/14 Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst/BKO - 2019/6230841/MENS/0945/14 Kosten ivm vrijwilliger BKO: vervoer/Kinderopvang - 2019/614273 0/MENS/0945/14 Inrichting examens/BKO

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

32 van 38

44


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave - 2019/6230710/MENS/0945/14

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

900,00€

884,45€

884,45€

15,55€

1.800,00€

1.682,20€

1.682,20€

117,80€

1.525,00€

1.504,65€

1.504,65€

20,35€

61.572,00€

58.526,29€

58.526,29€

3.045,71 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

200,00€

91,18€

91,18€

108,82€

17.479,00€

16.457,00€

16.457,00€

1.022,00€

18.111,00e

17.536,88€

17.536,88€

574,12€

0,00€

0,00€

0,00€

o,00 e

500,00€

0,00€

0,00€

500,00€

80.316,00€

79.820,69€

79.820,69€

495,31€

3.500,00€

3.477,82€

3.477,82€

22,18

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

10.996,00€

10.844,39€

10.844,39€

151,61 e

Vakbondspremies/BKO - 2019/6205100/MENS/0945/14 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen jobstudenten/OCMW-BKO - 2019/6125200/MENS/0945/14 Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid/BKO - 2019/6204000/MENS/0945/14 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen doelgroepwerknemers/BKO - 2019/6142310/IVIENS/0945/14 Kosten vorming doelgroepwerknemers/BKO/ coördinator - 2019/6215100/MENS/0945/14 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen jobstudenten/OCMW-BKO - 2019/6230300/MENS/0945/14 Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/BKO - 2019/6225100/MENS/0945/14 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/BKO - 2019/6230941/MENS/0945/14 Uitgaven ilcv VIA 4 (cfr 7406441)/BKO 2019/6142100/MENS/0945/14 Werlddedij/Overige gezinshulp/OCMW-BKO 2019/6215000/IVIENS/0945/14 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/BKO - 2019/6125500/MENS/0945/14 Hospitalisatieverzekering/BKO - 2019/6202100/MENS/0945/14 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen weer-werk gesco BKO/BKO 2019/6214000/1VIENS/0945/14 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen doelgroepwerknemers/BKO •

BKO - INVESTERING

OB Gerealiseerd: Ja. Er is dagelijks kwaliteitsvolle opvang voorzien voor en na schooltijd, op schoolvrije en op vakantiedagen. Uitgave - 2019/2301400/MENS/0945/14

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.331,50€

2.331,50€

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen OCMW - BKO uitrusting buitenruimte BKO •

BKO - INVESTERING: verdere inrichting gebouw BKO

Uitgave - 2019/2301500/MENS/0945/14

2.331,50

0,00€

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen OCMW - BKO uitrusting gebouw/BKO •

BKO - INVESTERING: meubilair Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

33 van 38

45


De doelstellingenrealisatie 2019 Beschikbaar

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

- 2019/2411400/MENS/0945/14 Informatica-uitrusting - gemeenschapsgoederen OCMW - BKO/BKO

13.576,40€

13.576,40€

13.576,40€

0,00

0,00€

0,00€

0,00

0,00

- 2019/2401400/IVIENS/0945/14 Meubilair - gemeenschapsgoederen OCMW - BKO/ BKO

DOMEIN Mens Gezin & Welzijn Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

646.789,11€

323.401,91€

673.435,00€

320.171,00€

673.460,00€

320.171,00€

100.970,31 e

0,00€

239.892,16€

184.245,40€

0,00€

0,00€

747.759,42€

323.401,91 €

913.327,16€

504.416,40€

673.460,00€

320.171,00€

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

34 van 38

46


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Gezin & Welzijn Kinderdagverblijf

O-BD 3.11 Het oprichten van een erkende dagopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar. 0-AP 31 Er wordt gezocht naar een externe partner voor de uitbating van een erkend kinderdagverblijf met een inkomensgerelateerde werking. Jaarrekening Uitgaven E •

Ontvangsten 0,00 €

Initieel budget

Eindbudget 0,00€

Uitgaven 25,00 e

Ontvangsten o,00 e

Uitgaven

Ontvangsten

0,00 E

0,00 E

KDV - De opstart van het kinderdagverblijf wordt voorbereid.

41) Gerealiseerd: Nee Maar. Gesprekken zijn lopende Ontvangst - 2019/7451000/MENS/0945/15

Eindbudget

Opbrengst

o,00 e

o,00 e

0,00

0,00€

0,00€

0,00€

Saldo

Inhouding maaltijdcheques/OCMW-KDV - 2019/7020510/MENS/0945/15 Opbrengsten Idnderdagverblijf/OCMW-KDV

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6205000/MEN5/0945/15 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/OCMW-KDV

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

- 2019/6125500/MEN5/0945/15

0,00€

0,00€

o,00 e

0,00

- 2019/6000001 /MENS/0945/15 Kinderdagverblijf

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6230300/MENS/0945/15 Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/0CMW-KDV

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6142100/MENS/0945/15

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

25,00€

0,00 €

0,00€

25,00€

- 2019/6215000/MENS/0945/15 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/OCMW-KDV

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

- 2019/6230500/MENS/0945/15 Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst/OCMWKDV

0,00€

o,00 e

0,00€

0,00 €

- 2019/6225100/MENS/0945/15 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/OCMWKDV

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

- 2019/6230710/MENS/0945/15 Vakbondspremies/OCMW-KDV

Hospitalisatieverzekering /OCMW-KDV

Werkkledij /OCMW-KDV - 2019/6161500/MENS/0945/15 specifieke kosten kinderdagverblijf/OCMW-KDV - 2019/6125200/MENS/0945/15 Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid/OCMWICDV

Pagina

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

35 van 38

47


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Gezin & Welzijn Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

0,00€

25,00€

0,00 E

0,00€

0,00 E

25,00€

0,00

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 0,00€

e

o,00

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

e

0,00 e o,00

e

36 van 38

48


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Gezin 84 Welzijn Huis van het kind O-BD 3.12 Het OCMW wil zich inzetten voor de algemene gezondheid en het welzijn van de totale bevolking. Hiervoor wordt gezorgd voor een geïntegreerd sociaal beleid in samenwerking met het gemeentebestuur om zo inwoners te sensibiliseren en te informeren via diverse kanalen, preventieve acties en projecten. Er worden nauwe contacten onderhouden met diverse organisaties die bezig zijn met welzijn. 0-AP 32 Het Huis van het kind wordt uitgebouwd tot een centrum voor het bevorderen van het welzijn en welbevinden van de Zutendaalse gezinnen. Het Huis van het kind biedt een centrale ontmoetingsinformatie en ondersteuningsplek voor (aanstaande) ouders en opvoedingsverantwoordelijken.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 9.589,71 e

E •

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

124,00 €

30.614,00€

30.614,00 €

124,00€

HvhK - De werking van het huis van het kind wordt verder uitgebouwd.

Gerealiseerd: Ja Maar. Er werd materiaal aangekocht om tal van activiteiten te organiseren met ouders, kinderen, partners,... de stuurgroep kreeg vorm en is een groep met mensen vanuit verschillende verenigingen, Het blijft een Huis dat constant in beweging is om in te gaan op de noden van ouders en kinderen, hier op in te spelen,... Ontvangst - 2019/7451000/MENS/0949/16

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

124,00€

0,00€

124,00 €

Inhouding maaltijdcheques/OCMW-HvhK

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

625,00€

624,13€

624,13€

0,87€

14.865,00 €

0,00 e

0,00€

14.865,00€

1.685,00€

1.679,42€

1.679,42€

5,58 €

- 2019/6161600/MENS/0949/16 Specifieke kosten werking huis van het lcind/OCMWHvhK

4.052,00€

3.195,63€

3.195,63€

856,37€

- 2019/6215000/MENS/0949/16

4.005,00€

0,00€

0,00€

4.005,00€

2.088,00€

2.038,08 €

2.038,08€

49,92 €

2.294,00€

1.767,45 €

1.767,45 €

526,55 €

1.000,00 €

285,00€

285,00€

715,00€

- 2019/6230300/MENS/0949/16 Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/0CMW-HvhK - 2019/6120100/MENS/0949/16 Verzekeringen gebouwen /OCMW-HvhK - 2019/6205000/MENS/0949/16 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/OCMW-HvliK - 2019/6111010/MENS/0949/16 Gas /Overige gezinshulp/OCMW-HvhK

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/Overige gezinshulp/OCMWHvhK - 2019/6103010/MENS/0949/16 Onderhoud en herstelling gebouwen /OCMW-HvhK - 2019/6103099/MENS/0949/16 Uitzonderlijke kosten onderhoud en herstel van gebouwen nav schade/HvhK - 2019/6161620/MENS/0949/16 Specifieke kosten personeel huis van het lcind/OCMWHvhK

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

37 van 38

49


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Gezin & Welzijn

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

9.589,71 E

0,00€

30.614,00 €

124,00€

30.614,00€

124,00 €

9.589,71€

0,00 €

30.614,00€

124,00 €

30.614,00€

124,00€

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Totalen Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

1.845.810,11 E

2.100.635,00€

2.054.324,00€

2.116.824,00€

2.054.324,00€

2.116.824,00€

I

117.577,87€

0,00 E

301.829,51 E

184.245,40 E

0,00€

0,00 E

62.500,00€

0,00 C

62.500,00 E

0,00 E

62.500,00€

0,00€

2.025.887,98€

2.100.635,00€

2.418.653,51 E

2.301.069,40€

2.116.824,00€

2.116.824,00€

A Totaal

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

38 van 38

50


OCMW Zutendaal -jaarrekening 2019

51


5-mei-202014:2

0 CO CO 0 0 0 0 a7 0 0 0 CD CD 0 0 0 0 0 C> C> CD CD O coocoodoero 0 CO CD 0 0 0 0 aCr 0 0 0 CD N 0 0 0 Co 0 o c> c> c> o ei c) o o N- o cm o dl:dr- c5. d d d c.6 d d d c6 d d d d d c5 ci' N: d c\i' d. d d c\i' c5 0)0) c» 00 00 ocnocooco er co co c> cs) o LO N LO LO LO CD 0. Lo. P cv .-- a.oi o5d d d CV ei s- ei ai

634.738,90 €

813.674,42€

333.198,42€

o 6

C) LO

634.738,90 €

c, o cs-) o d ,- d d er" d op c) IJ) C) C) CO C) CD LO LO Cl C> CO 0 N: ei c\i .- 1.6 d ei

342.887,17€

40 41) 41) 4i) cil) ca) cli) (V 00CDC>ONO 0

813.674,42€

934.158,24€

CD r;)- d d co o o d- 0 00 Cr) Ca! 70 CiD Lr) N: CV aui

937

110.000,00€

206.087,22 €

41) kW kW UP 41) 4i) 4i) o 0 co cp o •zr o cl c) CO CD 0 LO o

co c ._ co c -ti5 :,,, 4.1 CD •=,

= T3

a) ,...

u.I

cu

C C _C

I- 0 Cr co

a) crs ,

E

w I Z ca = 0

0>,

C9 -.= CL W

E > cp c

,

en

c) +

c a)

co

I

•r: co

,c)

f.D.

.7-

= u) ce 0 as (n 0 CL D

2' ' @ 18

cs) 0 z a) w Tu

ca

... I

CL

I

47:

-c co , - a) CL)

, 2 a2 o_

I•,....,

-__. N 2 e

& 742' a C ..c 1

0

0

0

>< 3 2 0

Ca

cp

"rii

o 02 n co 0

g it

I-

C

«.c c° m

52 -.

2 5 g •l ri

2 z — (9 0

2 2 2 2

2 2 2 2

.1 =a 9 cn c a)

C.) 0 0 0 0000 2 0000 2 ()Lu c

C.) > 0 2 : 0 3 'c7) (1) 0 e c = ,.. 1_. 0 cl .c .c ._ c ._ c ._ C .c .c c ._ c C ._ a E ._ • cnco w co 0 w c ..0 co co 'E a) a) CD ri2- ) a) F-3) W ac ) a) a) cu a) 0 a) á) 2 •eg 2) g-- s C C C 0 ,.., 0 C C C C 2e ..le .le ..be .le -IC cr) "C 2 'a 'El 'El 'g) ..g i.:15 ts .0 15 nomocu 00 000 0 c75 2

0 C 0 0 0 CD 2 0 ,_ 00 ,... T)

0 I- CD CD CD

D c .n C

CD

1c17)

•.-J

c c > rs) 2 0000 ii -a lz' 2 0 0 Lij 75 000022 0 cn cr) cr) cp c) 0 0 C C = c 0 0 i c il)«E •E 'E 'E c

2 o

a)

CL <:0

cu >, o a) -m ..=

C

b-)

z

so C

OCMWZutendaal

g

220.000,00€

238.998,04 €

d in

206.087,22 € 300.000,00€

Le) Na-

238.998,04 €

c\i' cri

10.980.036,03€

ei' cc cr c‘ï c6 cli. r-er co ei e) cr) ,-- ,-- N co N-: US CD cm

cr)

11.083.972,32 €

cU) ciik 41) kt) cli) 4i) UP cm to co co co 0 co a) a- GC) cc 0 In N N

1

544.852,56€

42

Proef- en sa ldibalans van 1/1/20 19 tot31/12/2019

441 .0

ci

225.909,62€

NO 49 ca) cti)

co "tico co co cf) in or) c, Lf) N N N- c6 c cr N- c6 d In r-ercoroe) ui , ,-. c\I co er ei N.: d d

14.658.524,49€

NO tij)

LO

co er

225.909,62€

c> o

CC

C.)

C CC C cCCC --, <D 0 CD CD C) Q) a) a) a)

,, a) CD CD CD i5 :E f..> co s. ct) Ca .0 _C _C -C _c _c -C -C .0 _c To CD 0 ci ij 0 = 0 0.7 CD CD C3 :C3.471)ZW),71)COCCIWWW000000000001)CLII.=• 5 0:102CCICC1FJ FJ .mms 10 0 N (.7 Kl Ki Fti Kl wi wi Ri IS1 ig er " cp o • • o o o .1 c) o o c) o o o o o o o c) o 0000000N00 ,m 00 .0.1"0 -.00000NCe)d- LOCDO0a7Cal'at LO0a-Ce)00L00 (t) 0 ab 0 0 a) 0 .l. S... dr , CO a- N "cr N (e) Ce) Ce) C.") Ce) dt d" dr T-. %. C .r._ C> 0•&-_. a-_-_ a-- N -"" CV a- T.-' 0 ja CV Ce) J2 o) co co c) c) c) c) cm S— co a) o) 11 co Lt.) LO In LC) LO LO LO In I.0 I.0 LO LO Li) LO LO LO LO ID Lt.) LO co co CÓ = C) 0 = dt d" dr '' I.0 LO LO LC) LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO 11) LO LO LO LO

re

W

<

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

52


ciP 41) 41)

ta) er er e,

2.

**

W

a)

T.) 0

t'n

C c.-

a) 'Tó

0 G)

E To r) 0 c§

I

u)

1

0

=

ti' C

0c t o) C) 12 (D a> 0 a) E '(._ 73 cn

c

0'O

e C C

2

G -4

a) c

0 :E.

-E cp

WW. 0. $.CD , (1) CA co ti * = Fu > C <n (4) co i-D2 5 c c c 2 a) E ,,, (7, (7) '5 " c2 -= (1) a) E. cp Es 2 2 o_ C ti C cn C.) C.) C.)=.00.00SIC I- Ci) CD 2 Co "j o 4-. 4-, 4-, •r_ C) 7 C000 CS ." ° CO 0 U) U) Q) "d- = f.) L<D 2 2 .2 CD (1) co) p2 as c c c (.1) c% C MS a) CS g.•--- :- :-12 c > a) a) (1) C) C) -e-•2r := as a) = 5 • 5 o 0 :-. (1) "a". "E "E" c c c .c. 0 c (a 0 -.E. «_- :::5 "c .d. 0 cp 0 C C C a) =. c La :a) • ' - 'Cr) (1) G) b ,- -a C CD Cl) Cl) E cp a) 12 cn c cr) a) To >0 CC a) 13 . -C3 13 O) a) c c C <7 tm a) 0.• c c c N r €4 0 r -E0. 0 00 u) u) CO Q) a) ) a 5 «I 0 CV

01

-

, ..,02

' 0 0 0 0 0 :i'' 2 o

OCMW Zu tendaal

z > > > o_ c co o a) 9 0T)T «CI) 15 : -(5

.1-:T....- .r.

c

0 ....

E .Y 0 :=

:'-' a) a) co > ›. :i--; > 4.-: x %. •.-d' > 2 o) 0 0 c • c c 0 0 0 c c c a) •E C e 5 4c:D 1) .c 0 4. ca) > > >. co a) (4) ct.

(0) c cc= 0) c.» Cl) u) (1) 01 0) 0) 0 a) 0) C > 0 E g . ..2 ..2 :cti 2 .= cm .1.9 c c c •r: .r. T.-. Q) = = CO WO) • i., 2 a) a) a) 12 CD b.. C 02 C 0 a) a) 40 13. a 0 cu -c,

0 a) a) á)" 12 0 12 0 n3 1. as co. n. c 'E c -2 o 12 oW 0 0 0 0 < c) >3 > (2 Lil 1)2 (7) 42 á > > > b > a) > > c=, 000 0 cp 0 0 0 0 0 0 c)a)'5 -o 04 c) 12 , o -:• o l c o - (. c o , c • o c CM a 0 CO ‘q ,-"0C0 c 0 0- (t ) 0 Lr) Lo co to co ce) co c) ca -: ,- -: o -7. c) 000 --: co co co co co co co co (0 t5 ..;- c.cp....; cocp o t) 0, et er 0 er o er ° er er er er er er er •cr er u) 4) er 0 cm «X Q Q Q

-394.614,35 € 394.614,35 €

CCCCC WW WWWW 000000 'C -0 '00 'C V 000000 0 0 0 0 0 0 Ci) CD 0) C) 0) Cl) Cl) (I) (I) CL CL 0_ CL CL CL CD CD l'3 CO MI CD C C C) C C)

= C a) 0 f..! a) 0. ca 0 U) _c 12 C))

0 C C C 0 0 W ''''

ci) CD a) CD 0 0 0 > Y (1) ti (IS < 1 1

-452.026, 18 €

T) c

a> a) a>

a) t c o 0 0

Ta 0 N 'E .TD

CO

2.799.681,47 €

c c cn -c 0 0 0 .2 0 CO :'-'. 0

> w , z co w 0 a) a) o cp (7) w ca. 1--n• u) u) MI 2 2 2 i.C.S. 0

0 0 ?--

452.026,18€

-C

0

a c 0 2 0 To. w o 1w 0

(I) Cl) 0

Cl)

U)

152.

I 1 1 44

1.

0

C 'a co a)

<D "C

0 'r-j

2 2 2 cwa C..) (...) C) c 0 0 0 fl)

c a) .2

*

a) .50 1-1,

02 «, '

1

CL) c

cn c o a) cu .2

cn o•

cts

>

> C 7̀i

C -

(0t)

-.2.. n c a) a) c 19 2. -c) W . CD

0

BKO: afschrijvingen

cn -. °5

c (4) 't:-.)

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde

Ta

E .> c co cn c •c• W '2 o

Ir)

12 ca C6

ca)

0 0 0 0) CY) C Lti 0 0. c.0 0 0 c. 0 '-'4od

CD CO 00

entiteiten OCMW

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2019 tot 31/12/2019

1.

2.2

1

co •er e) r-- o Lo(0o o ril) d' 0 0) 0 1.0.. CO CO 0 N 0 (t) CO C"). 0.). d L6 .-1.6 (0. d d 1.6 eir h: 02 N- o oo er er .-• cm er ,o r•-• .- (0 cz CO lg to cc) c7: er cm co 0.) er: ,4 cri Cl ei ('4 LtD e) ,co .-•

ci

2.799.681,47 €

in

CO

304.991,57€

ca) ca) Ui, ca) cli)

ca)

cli) cti) Ni) 41) ij q) cli, cll)

0 0 0 er er e) o 0 0 a- 0 0 Ir) 1.-(0 (0 00 00 U)0 I.O. •:1"- 05. Ci. C•i- C:‘. d 0 d er- d c) l•-• c), co .-• .- '4co

3.725.845,68 €

2.

1

co- Lo- a)- d d Lo co cm N 0 cri

ta) t.I9 41)

0) 0

r Nf•-•

621.172,64€

c\i

r- CO

207.193,98€ ( 41) ci

N (0 Cr) CO

ca) ca) ca) 4V (V 49 COt•-• N CO C) 0 CO LO 0 C)

q) UP ca) r• •er o

•11, NV MV '4V Né, •4V NV •41, NV 41,

0 0 0 0 0 0 0 C, 0 0 0) 0) 00 0"O Cal" N14 Cii 1.0. 0 (0 0 co 0 oci

Act.11.6.5Andere financiële vaste activa

ka) c10 (0

CO 0 c6 co er co cp cci

.44' NV

CO 0 0 0 N 0 C) 0 c5 c5 ccr

2.67

•14' `4V NV NI+ `4V

2.108.312,16€

5-mei-202014:25

.41, Ni, •4V •11,

co o o o 'C N- 0 CD 0 CO Cr) 0 ci d cd* d ccr 4- c; a; c5 1.0 er) 0 N N N 1.0 N C) CO. CO LO 71' <.(5 (.4 (4 o N N 0

(l)(1) Cl) U) CC CCC C W W a) a) a) 0

000000

EEEEEE

WWWWWW C) C) Cl 0) C) C3) 1

1

3 0 0

1

1

1

1

2 2 2 0 C.)

E 000000 c c c c c c Q) Q) a) Q) CD CD

(I) (i) Cl) Cl)

u)

'a '5 'Es 'E) 0 cc C C WWWW

WW

c c c c c c 0 a) a) a) a) a) a) c

I ,g

C

0 .C1 0 0.0 0 00 0 .0 -0 -C -0 C1) 0 Q) 0 CD Q) (9 0 0 0 0 0 0 a) 0 0) C) 0)

- 0 00000

4.) N N N (N N (N

NN NNN N

53


0 Ce, N 0

cd

kW 41) 4P 40 O0 o o

Cl C>

err cd, ér r--: co

t.-

d co co cd cd

0

d

4P CO

Proef- en sa ldibalans van 1/1/20 19 tot 3 1/12/2019

N Odi

ai

40 LO CO

Ni, see, N C.0 Le> N CO (.6 N LO LO Cl LO

NV

cd cd Lrei

sip c‘i

me4 ,11, sIV sIV 44, 41, sli , %V Mi , %V 41., NV 44, .44, %V 91/ %IV 00 LO 0 0 0 ) 0 0 LO LO N ("4 CO C‘.1 'C e-• 't LO T- CD C> 0> Cv).. C> 0 Ce> Cv) (0 (0 •rt e— CO 1:1"_ccd" 4 C e- 4 4 cr C; T L6 r: ei" tz L.6 CY; • r: r: e- .c i Cii (6 r: CO CC> e-LO 0) 0) . o o co .--, co 4 e- CC! e- Cl I.-- 1.... 1,-. 'CO CO cc cm cm irs hd L6 •ci• t- l- CCd e; CV; Cd 'l ',1 7 . . Cd t-. cd ai T.... T... C •• N I CM : T-. T-• Cel C s. J 47 e C•1

41) cso co) 00 o o o o d 4- cr d cr. d d C> c7-1

NO 4P 40 40 4P 40 4P 4P 49 kW kl1) VI) kel)

C)000)0 u) c) 0 0 LO 0 0 co o co o o o

r--.7 d d co

(a)

k11) 00 0 C>

ei' co o ai

16 d cri d in d

44) c,

%P kIP 44) 40 4P 4P 40 40 4P 40 4P 4P 40

44) 40 4P

UP 4P 4P 4P 4P

Bri CO 00 CO 0 0 0 0 0 0 CD

Lt') N N co in LC) d cri a) .- cd r- ,,ei ,-

N 't e-- CO LO CO e>"., CO 01. 't ei' ..- ai t.4 N 0 r's CO .- cq r-. C '%. I N:

0

d

CO

LO

d

a>

Ce)

co

c7)

t-

o al o o c> ccr c\i' d c\i" d arcod rj .d .-d 4 d 4-') co cd c— a— .l. LO Cr) ;7: (-7! ..a) 4 ui nrcd e-, ,..4 N C7.1 'l.. Cv) ('4 0 ' C 0

d

l'.. 0 0

N

cd .- cd c‘i .-• ('4

c 1-75 5 0

c c

emene reken

ca 0. _c c E

c c c.) E

0 0 c E -o co 0.

Ccl -C C) c

E ca ca as

ccl

0 LO D e-0 0 .0 Ce)CD N 0)

c '5

E <n

ca E cs) Tcs

:Es

a) _c

-a

c

2 C.) 0 c

2 2 2 2 2 00000 000002 c c c c c 0 222? 222? 220 Woomo o -a -0-0-0-0-0 a.)0000 ,-. 0 o o o o o 0) CD CJ) o Cl) Cl) Cl) o 0- c. cp_ 0- Cl- CL 0 0

c ca E

ca > c

o _ co ___ .•

0 -0 CD

(...) 0 c E a) -o o o c) Cl) 0. co _c c.)

Cl3 c

.(7)

Cla Ca Ca (53 0> -C - C -C -C - C Ca 0 C) (.) CL 0 0 <D (r) U) CO CO CC C C C-C WW CD WW WW a) WW Cl) 0 > EEEEE2 C W CO CD CD a) a) ca CD 0 e

c 0 -0 0) ->":

a) ca a) a) ca > E Ec 1 1 1 1 1 0. W a a) c cu ca ta CD CD Ca CD 03 a) o I.. c .0 .0 C c .£ cl) 0 -a cll s_ CO CI) CD Cri -0 0 a) 7 7 7 a) 0 a) -c 5 7 7 5 7 = -) ci) a) c a) o c a) -a c) Ccl o cn o ns o js cu o o d) o E E a) c c 0)W cla as as "Ce á cs cv C I. C c 0 á0 22 EEEEE al a) c 2 (D 22coo <7) o I- iii3 0 ccccc c tY CC (4, 1— sa tZ 0 0) 0 CS) Cr) 0 os «5 o cri o 0000000 o cp .,.: (n Cr) M« N d o ...., 0 0

0 0 0 ct "Ch "Cr "ct "ct "er "Cr "tt CV CV CM CM N N C`,1 ('4 CM

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

..,.: 5

c7

LO t> CD 11 CO .4. .4. 4ej

00210 huur lokalen de Wevel

0 c E

c '5

I.A.1 Goederen en diensten

c

c *fa 2

OCMWZutendaal

siV Ia

CO

2

-58.380,70 €

5-mei-202014:25

NV 0

CD

.c -a f_

13 c C 0

-J C C "E 0

O c st:13 15 0 c

0

-E -a c 0

-0

c

0) Cr>

co

CO CO CC> CO CO

54


CO

CO

CD CD cs)

co

Ir)

CO t-- ce) CO

c.6 c6

cc c6

7 tLCS

LIP 4P 40 40 40 4P 4P 4P 4P 4P 4P kIP 4P r000 0 0000 0 91' CC; d C; d c- e- d OOO

CO (‘i

cc

d

cc

Ir; ("4 to (c).

oo c‘i (e) cr)

4P

40 tIP 4P 40 kIP 4P 000 o o o 000 0 o o

Cl e-N 0) 0 e-

Algemene rekening

as

T"

Cri C) LO Cr) C \I

dd d d

‘10

C'4

Ir;

<D

°0 ns:' r-

149 41)

ce) ce) c6

CO

1.6 •zr c» (0.

LO

40400 Documentatie en abonnementen

klij kv •zr

us) cs0 cso •zr co -zr co •d• co CD oi cei

40300 Telefoon, fax

co) cr) c6 ce) r-d

d

Cr)

31500 Uitbesteedde diensten: onderhoud

N 0) CO

I.A.1 Goederen en diensten 10010Elektriciteit

OCMW Zutendaal

Proef- en saldibalans van 1/ 1/2019 tot 31/ 12/2019

ti)

111, N CO

260.911,79€

ti

0

54010 Water

5-mei-202014:2

rco d c6 co co co cd

C.0 C.C> CD CO CO CD CO CO <D CD CD CO CO CO <C> CO CO CO CO CO CC) CD CO CO CO CC> CO C) CD CO CO

OCMW Zutendaal -jaarrekening 2019

55


1.316.019,08

5-mei-2020 14:2

LO

N.

L6 CO

(.1 co

e().

cri

41) 4P

4P 4P 4P 4P 4P

c0 0 cc o o r-- o o o 0 0 0 0 0 00 cc o ocp_oo o 0 0 0 o

cO

d

000,-000 ddddd co

c> to 0

e) co

co

CD C \i

•zr (0 Lt to co. cd LO r-

ei co co

a) CO CV.

CO

oo d

(D Cd CO

cd.

C6 CO

CO

t-

111, 4P 4P 4P 40 40 40 40 40 40 4P

40 40 40 4P

N 0 0 Cl I,- 0 0 CO 0 01 'd"CV CO CO 0 I,CD. 0 0 0*-- CV 0 CD (0 0 0) 0) CO N. 0 0.1•• CS 05 CO- d d g d cd 1.6 d CVr- co c> co r- CO CO LO CO CV 0 CTS

N N CV CS. Cd. C6 CO CO CV L LO LO

oo cm

e-

t-

s-

t--

CO e-

N,-C

oi (0 (0 1

4

c0 4 (4) 0)

d CV C s. I .1- N N .6 c.1. ai

,

ai ai cd

N N LO

4P 4P 4P

40 0 N C•i O C°..

1,- 1,- 01

.,-

t-

1

ku) 40 4P

3

(0 r eir: ei cri d ::. cri cri C‘Oi d d CO h- '4' 0 to 0 0) COCO N CV a) CO L± cc aoi co .r---: N I,- - N O-- N C CC 7 •-d: cd cri Cl ei ei 0 cd c.i c.i r('1 N CO

N

2 0 <D 03 C 0 CD

-o C -c3 c 2

-o

310Leefgelden LOI

I.A.1 Goederen en diensten

c c ca o c) .-(5 CC as cu > 0.

á) -z .CC o c > ca 0 .0 .o =

TD cv 0.

OCMWZutendaal

civ cu)

40 4P 40 4P 40 4P 40 4P 40 4P 40 4P 40 (11/ 4P

CD 0d' N CO (0 0 d' 1`.- Cr) 0 S•••• co c) 0 a> c> e- 0 C» 0 0) CO d- N. "nl" LC) 0 CD CO 0 d- CO CD..

Algemene rekening

Proef- en sa ldibalans van 1/ 1/2019 tot 31/12/2019

.a 0

260.911,79€

co

2 c cu a) c) 0 c -co c CCC c 0 ..... C cp a3 La .2 c C c 0 '<"i) .«; cp cv >

0 0 win 0 0 0 0 0

0

00

0

0 CD Q) Q)

cc <n c 0 0 0

...Y ..Y ..Y "US IZ :=,

0

cD ca

0

0 0 0 0 0 0 > > >

<1.)

CCC

in a) <n a) W (l) (1) CO (00)

.0 -C 0 0 0 CCC

a)

(.>

0 to

a) a) o .r.-_ 3 d 0 •= . u) (1) Q) (D •a) o) a) 0 0 L -tt cr =cp CD 'U/ CD W (1)

u

000 0 0 0 0 CL C2 CL CL 0. 0. g 0 ..c o , CO CO CO CO u) u) o o 0 0 0 0 0 cm 0 0 N (0 `e (0 o cm ..:t o ; I: ci) dr dr "zt co co co 03

cm %j o

CO CD CO CO CO CO CO CO CO CO (0 (0 CO l's r•-• CO (0 (0 CO CO (0 (0 (0 (0 CO

<D Q) <D 1 2

0.1

co co co co co

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

0 N

to

12 'C) 12 .0 42 .0 .0 0 <0 (/) in CCC <D > > > CCC 0) (2) 0000 0 0 0 0 0 0 C> 0 0 CO 0 0

CO CO d' LO

CV CM CV CV N N CC) CO CO CO CO CO

56


1.316.019,08 4

5-mei-2020 14: 25.

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NI NV NV NV NI NV NV NV NV

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV

0 CO 0) LO CD 03 0 0 d' 113 c- 0) LO al CO N r 0 C> CO CO c-- 0 CY) 03 CO CO CO CO CO CD 0 N.... a) C! ai N: •r«. (.6 c6 cm- ai. cei c.i. col" 1.6 c.1. er- ga.c6 o6 c\i' coa) ce) op r-- "C a) LO 0) LO CO CO LO N N a) Cr) a) CO CN LC) CO CM C). CO CD CO 0 d" 03 141 Cr) LO e- LO cCD Ui c.- eCf3 rs: od ei cri oc\i r•-: to c.i c-. LO e- (r) •Zr d" cN

COCO CC) N r, C) CO CO

7,

-

CS) 0) 0 CD CC) CO MI 03 C) 0 CO c--

c6 t-. 0' c.i ,--; ,. cri d CO CO d 03 r-- N Cc) cr) - có r•-• I.-- CD N ..-4 e- CO c- LO .-. N- LO CO c.i d c.i c.i e- eCD

41) ce) CO 0

• C» CO 0 03 CO N. d' CD LO 0) 0 d" CS) LC) N C! 00 0 0

CO CD Lt3

c6 CO

d rei' c'4. e- to cm" ceS. CD

d cri

cz; CO ••u: N:

co

1

c6

41) 41) 4[) o c\l 0) CS rT;. N CD Cl11) 0) N

cri cri

cu) (u)

cts) cu) 00 c) er d 0u.. d LO

41) 41) 41) 41) 41) 41) 00 CO CO CS' 0 00 ••-• C7) 0) CD N: CD. (.15 00 N LO Cr> CO CO N CO d" 00 LO

0(0

c

r

(‘i

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

21 Kosten Akindo

CO 0 Cr) N CO

00Steun in natura

6481020 Energiefonds

OCMW Zutendaal

emene reke

Proef- en saldibalans van 1/ 1/2019 tot 31/12/2019

0

LU) 41) 41) 4() 4() kal csi o 0) LO 0 ce) 0 0 of) to 0 N CO 0 CS) CO CO CO hl

249.940,86 € 146.787,40 €

41) 41) 41) 44) 41) 41) 41) 44) 41) 41) 41) kW 4i) 41) 41) 41) (.14) o (e) o cp o cD 0 cD C) 03 0 0 CO P• 'el" 0 0 0 0 CD 0 CO cD o CO 0 0 0 CD 0 CD 0 0 0 0 0 N. CO CD LO 't 0 0 CD c5dddddddd d co- d d o6 c.6 0 CO N: cd d d CD LO 0C4) er tN CV er; et:

1.380.940,70€

C•1 C‘I N N CO CO 00 CO CC) CO CD CO

57


'11:

LO

d r.ri 4 oi

09 00 NO

Mr ,

N 0 0 0) C cc CY) 00 cc cv "7" CO (C). CC). Li«. C» I's:

LO

tri 4

c\i

c> 01 cc

N

N

in Cel 0 Lo ) CO C> CO 0 M

c\i' ui

19

cri

c.i. d

'

et:

d cci co> cc

(11) k14) (19 0 0 0 0 0 C> 0 0 C; C3 C; d 0 1.11

klY 00

o o 00

(19 NO UP (10 UP NO 41) 49 (IP 41)

o 0 o c) C» 0 1.1) CO C) CC) 0 0 0 0 0 01 LO 0) M

d dr d d d d c\i' c> d er: LO

C9

LO 01 CS) et

c\i

ku)

cc cc

-

cc

co

pqpW k11) t111 kil, 41) (19 1411 (11) LIP kIP kIP (IP kiP 41, qii.' tIV kl9 00 0 OINNCOO 0)00 1,-02CO 00 N 0 0N 00CD000 Cr).0 LC) CO 0.). CO 0 CO C> 0 0) N-. 0 0 0) LO 0 ‘11: 0 •t1" 0 0

141) (19 (11) 0000 0 0 0 c>

defddd c'

cr d d d

c'. c> cr> 66 d d c.1. c> d. c> c\i'

1

CO

N OSCOO NOM MOM 00 tON nt C \! 4 cm rx) e- co .4 et cc. cm co. Ir? tr? " (1) cc cc c‘i cri N:

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2019 tot31/12/2019

249.940,86€

6 - cc

-1

7 7

;I" kl9 ktl) 41, VI) -0 Lo ni- 0 0 c) cl) N. cn0 o co ce) o c) c) (7) 0- a; d co- dddd N 0 CO 0 N

O p LO C'

d er-

N •zr 1.0 0)

138.502,64€ 896.016,00€

111 C'r) N

CO

1.103.278,14€

5-mei-2020 14:2!

ooo o os N CO 0 tO o r"rd o cr) o n. c) CO 0 0 0) cn c-m- e> d cri x-c'4daÇc56 d N d" CO CO N o co c> N C) CO r)

emene reke

0 0 -J

ci N CD

CD 0 N cc .TI)

c

0

cc <D

OCMWZutendaal

-C

.0

.0

cc

cc D. E (l) icrTs 0 4— -C 03

C CO Q) CO 01 CO CCI CCS CD <D 0 0) 0 0) CO CO CO CO 03 CO CCI o c> c \I ccLTI CC> N N N ;CO CO CO 't N N N N N CO CO CO CO CO 00 CO "c1" ''t 'th nd" cc CDCDCOCOCOCO

c

) ab 1145 Ct•

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

3 0

0. 0

I

CD

0 <D CO

1.6 Financiële kosten

_c

58


emene reke

C

2 = a) to a) .-

C

O aa) 0

(o)

NV

NV

CD

0 0

co

C6 CÍI

C?

NV CO C.")

('1 LO

40 40 40 4P

4P 4P 4P 49 40 4P 40 40 4P 4P 4P 4P 4P 4P 40

ei

cc; aicci cri

N r- co co c\i co N 0 10 0 LO 0 CO 0) er co co_ co. co co co r- o et, o c6 crï c cr N: d d r6 d (6 N N CO 5 (.0 co a) o co co (t, c) cm a) LO CO CO N 10: N 141 O> 0. f ( ) d- cc to CO t- cri cd er' cd 0) tri

N •- N 0) ••--

40 40 4P 40 4P MCON00 NCOMO c> c6 cci' d c> co co rif) N •,:zr

c•i

d _c (1) 7) 2 0 C

as > cr) c

'C CD > .42-5 as a) T a

2 o a) cp 0 o CD to ..-, a) Z0 ,•-• •-...x, ca 0 w E a) .<C 0 'fl, c2

-5

0

r- 0 a cp c (dl C 02)

O

g-- 0 > • 2 2. ct.) . 0.39 w c) CL en a— cm:e -a 0 c 0 c o c

c 75

cc

Cci

CD CD

2 00 00 a. fl

(1)0 > = a) CD a) , t1 -1 C '- C.) >

OCMW Zutendaal

CO

C7)

00 N Ch LO 'd' CO 0) CO M 1.6 cm" r. •- r- co LO CD 0 CO. nt• r- 0)

c 01- -t" (c)

WI "D •

0

kiP

ó

O

NV

2 a) :•,..

10 C CU CQ E

c = .3-2 0 u) •., in_ O D

7

ddciddcrtriddd CD CD LOCO d tri et: cr)

(73 0 +

"C) O CD 173 (.7) _o = n) <n

\

Cc

N

4P 4P 4P 4P 4P 4P 49 UP 40 4P o o Lr) o co co (=> o o a) ce) o o

0 "D

2 cs) TD o

c6 L6 r-N LO

v«, NV Co) C> Co> er r6 Co) rZ LO 10 d q;

0 0 c6 CD r*--

0 0

-c) Z co ca E

3 CL CD

CD cd

Na. CO CO CD- c )..

4P

t-

2 a) E a) c -' ..

a) CD co co •er'' rj." r- CD

- farmaceutische kosten asielzoekers LOI - hospitalisatiekosten asielzoekers LOI

Proef- en saldibalans van 1/ 1/2019 tot 3 1/12/2019

LO

clt) cit) go ta) co cc a) r•-• CD 0 -grcc (t) l's N 0 cd' ai' tri. d CD 0 CO CD CO N Co) 03 CD CV cri cri cri ei co er N

kl0 (1) (44) 00 0 N 0 0 CO 0 0 0 0 cd'cic6c5d T

L()" co CC) co tri Cri

1

849.816,06€

cc

0

-115.862,78 <

co d

co

1

co

-121.683,94 <

5-mei-2020 14:2

Na, C:0

C o) o a) a) c 0. :i---••a; I E CD •ro -

c u) 0 Q) Tv :71 •E) (7) o E .0 0 _CD

0E = (n r... o co c Cl) 0001.02000 0 .-- 0 c) -,-- .- 0 cv

co co Lo cp (n .- .c tCD LO CD co .5 co -,5 CD 0 0 0 0 00 0 "cr LIS "d" >, .zr r-- C N- .--- I,-

(7)

CD "0 C CO

0

2 2 O 0 O 0 O 0 O 0 CL fl 0_ 0_

O 0 000 0 00000 0

E 0 11 O O 1111 a)

0 ‘-CD r-

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

2 -.

33 •

CD _c (/) c) c.) o o c.-.

••Z

a • '4= c -ccuoa) wc CO Si (1) ) > c CL tn 5- C o 0. CL > CD :a) .,... O 0 C0 O C» L. 0 .ág »c3 , C C = 13 CD CO CL co c a) :k .W a) >0 (c1 o o c c 0 ..c _c c < o o .- 0 e c.) --c a) o c r v) u) c cp

a CD CL) = 0 0 CD o o = u) cp 15 .c » 'in' .. _c = Q> Q) Q) CL) .0 .0 .0 Q) CO • -- -- > 0 MS CC1 CO CO 0 OM

CD

tr. CIS CO

Cl) -0 ca

C» C .0 0 .Y 2--1 =

cc

0.

0. o_ c_ CD. a a)

co

c c c c7,

co co C:0 er r-

cc

r- r-

59


n--

7

1.

1.0 L.c)

4P 4P NO 4P 07 1. 0 0 0 in

d

co

rs.." h."

fr> a- g 0) CO CV ei

ts-

ci d d d tri d d d 0000 co

-J cn ái .. a)

emene «TL

ó o

C CD

-o c as

a)

0 co

o L.c) cm

cu

.c (1)

a)

m <

r) o u)

u) .5. a) c.)

ifi

0) •co '>-

E 0 a) .. wo -0 o c N

u) 603 ca a) .0) c 0 '-"' N 0

u)

C

2 a)

,s

in ,.. o 0

c a) • i cs) c

o 2) o c c E' c N , -a ej 0 .Y G) 00 a) o a> (cs c O co E _, 0 2 12. > Th cs) co F af a.) ci 0 c c 0 r2 g ig, CD CD ia CD C

CD :'-' > CL) (13

co c

.73 c

E

c a)

.22

a) c = Lu

ir)

2

(I)

a) 0 2 E T o .0 a) ,7,- E -cri a) o a) -g)

co 2 as o 2 0

w o .0

c V)

+a; •:%

2

u)

0 o as m

11111

0 0 -c a) co 2 2 2 2 2 > a) 0 o E C 0 0 O 1 e 0 .bg 0 .CtS ui 1-; m 0 0 0 0 0 ci) > > a) a) cu -c -oc:, c -C c) -a -c ts:Ej -e .0 2.0 a) a) a) a) a) (o) „g 0 o

0

co .t CO "C) CD :C3 •:: co = 6 0 4 cf) C -CS 22 0 173 (1) Oe

(7) o .0 n ot) = .0 '"C". È 1:2. tm 'ffl "0 ft C .c k co 0 0- C t n'

-)c

0) 0) 0) 0) 0 o a)0)a) a )C D CD

..2.. > .0 5cccoc 4...

-= o r:1 0

', CD ft CCI CD Cl 0 > > > > >

ics o

> 0 e. 0 ,,,1_> o >00000 .0000 c > > > > > C

DICCC=C •CD t) Cn tn .0 E Ic .c > 4) g CD 0 (n> 17i tri = cm o c) c <D CD CD 0 CD CD Q) a) a) a> 0 a).c00 0) o) n e o o 0 -- cm 0) a) o) cri occocc _. >eucacaces (a (aa)12cFpcacc.c (4 W •12 •E 0 no .0 "E 'E .E "E 'E i.• c 0 ,3 a) :ti E cu, CD 0 0 0 Q) CD t= c= 3 c c tr" a. o_ CD- Ct. 0- CL :1: '6 a) (3 c 3 > a) 0 N N N N N ...0 2 -g a.3 t o 2 (2) a) o 2) a) ow_ a) o o e cie o o o o 0 a) a) ;71) ia -l) 0> >00 a) ..c c 0 a) > ..c a) a) ct. a) 0 a) a) a) a.. 0 0 0 0 = fX Ct (X Ce W 0 i- > b C > 02 5 > > > > > '3 > 4-'0 1a! 0 c) c) co ,-. 00000000 00 =0 00 n- 0 0 0 0 0 0 1.0 0 CO CO zzi-. =00000 ,-LOLD 001, - 00 >0 0 n- N CO d" co co 4 , c; -- a)ocioc)---, 00 c, 0 0 -.... 2 -';' 0 0 co c7i (71 C\I N C\1 c) co c) -. o o r. co co co co co 0,a-m-cococ7cocococcoco ui CO C0 C0 C0 <D cr sa- ..r -e szr st oi ...r. se •a- nr. •.r ..r. ..1- ,a- a) sa. se CO Ir) Z.) 0) -1 h- N- I's N- I,- =) N- r- r- r•-• r- r- r, r.-. 0 r- r«I nt• -e se ..:1- m= =-.'. r- >: 0 a. C

OCMWZutendaal

c‘i

-o

> e -9 a ti-) 0

C

nr

csi

(n a)

...c r.... o co P2 sa) (C)

re

ku,40 4P 4P 4P 4P co o o o co o 000000 c " ci o ci

r 0

ca a) -a

in 0 ken .. o

40 40 40 4P 4P

er CO 0 f`.v"" co cm ,-7 co- c7 c.6 Lo 7c,7) t- L.0 Lr) co co od cd cd

CO e of

C6 ca c a)

o o ri) T)

0

("Íj

2 0 0 c

0

E

(1:13 C6

.1 Dr.

,

ir. ci s,

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

,..<-

.

4400000 Leveranciers 4400100 Leveranciers OCMW - algemeen

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2019 tot31/12/2019

cc csi

NV NV NV

••••

40 4P LIP 4P 4P W 4P 49 4P LIP 4P 4P 4P 40 4P kit) NO 40 0 o o co 0 Cl 0 0 0 0 CV 0 CD 0 0 0 0 0 e- 0 0 0 0 c- 0 0 0 00 0 0

N C> 0 C> LO Cd' CS C; C; c5

Ne. NV NV CO CO 0

538.498,10 €

NI, NI NV

r- N. co cm o d N: r: c6 c6 r Lt, CO CO co rco CO MI 03 LC, a? CO CO CO ei cs.! in Lto co oo

"

44) 40 UP 4P 40 NO 4P 4P 40 4P 4P kIP (IP 4P N 01.000)0 COd•COdYCOODLOIDO CO 0 00C> d" C> CO CO N- n- dl" <D n- N 0 c6 cdd c..r 6 cc' 1-6 cd. d L.6 1.6 d* c\I Looco,c.).-r-coc) cc Ut CO c.-) . s-. . cc . Li CC; I.: CV dt•

ne.

0 0 d' d"

-367.972,72<

NV

0 ••7

3.066.031,29€

N- 06 Cd 6 5 d ei N: 5 fz• es se". L.6 Lon N rs r- co o o 0 1.9 re) C? CD •c- C'4 LO e155 e. I (Y) "' "1:

NV

o

2.698.058,57€

n-- cm o

1.174.661,13€

nr

1.174.661,13 €

co o Csj o in co

1.345.949,87 €

To

o

1.345.949,87 €

5-mei-202014:25

Né, NV NV NV NI, NI NV NV NV NV NV NV NV NV

0) 0 LO 00 0 dt CO 'C CO CO cc cc0

60


4P 4P 40 4P 40 40 40 h- 0 00 o0)cmLO cm_CO CO 0 0 0 CD ei' rj CD 0d

co

d 03

N. NN CO ."-; CD N 0 0 CO c- CS) LO CO c- 0 C> CM CD e- Lsj CD c: 115 LO N N N

S-

CD'

40 40 4P 40 4P 40 4P cr) CS) LO CD LO 0 00 0) 0.0 0 N N. N 0 0 0 dCD CS' e- 0.6 d d d co ci) N CD C" r-0 0 ee-CD LO 0. LO LO .1.. n- CM n- r-.: .-• Cv) c•i c\i N CO CO (4!)

4P

nr N-

c•iCM rs: d scm ..:r

4P 0 CS.

d

2 0

c

<n

•c7.

c (D 0 0) =0

CO

O 0 N 13 Q) C CO .‹ 00 00 00 00 (0 0) (0 (0 cr

2

•zr

OCMW Zutendaal -jaarrekening 2019

Pas.I.B.1.b Financiële schulden

4400200 Leveranciers GEMEENTE

ci

Pas.I.A.2 Schulden uit niet-ruiltransacties

Cri

-a 3

d

C?

00 Cl. CD eÓ CO ci: 0 ct CO MI CD CO 0

C3 g

c 0.2

cP

L11) LI1) (V 0 0 0) t.-

et) 0 CD 0 N

1.

OCMWZutendaal

580.831,40€ 580.831,40€

UP

r-- CD a)

ct.

CD LO

1(1

1801130 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies - OCMW - LOI nog te investeren

CM

CD

00 CD CD 45

Pas.I.B.2 Schulden uit niet-ruiltransacties

1.6 c6 c\i' cd. c.:( CO CS) 0 CS) cocm r- co t.t-- co a) o CD CD r-

CM

0000000 0 0 C> 0 C)" Ó 0 ge-. T- d d N 0 0 CD CO 0 0 Lt) LO CO CO 0 0 S- N. N 0000 ' CO CO CO CO 10 CD Ng-

1733140 Schulden aan kredietinstellingen tiv OCMW - BNP Paribas/Fortis

40 4P 4P 40 40 40 4P LO (0 CM 0 N CD CO Cc) 0 ni- co 0 V.- CD 01 N

11) LO

25

4

c6 c‘i a) co co co c6 -e á) L() • o co CD ro ci •cr: c‘i cr)

40

ra>

2

4P 4P kiP

2

3.066.031,29 € 2.698.058,57€

CD

uiltransacties

emene rekenin

4P 4P 4P 40 40

P-- 03 N 0 0 CD 03 CO hC ‘1 Cel (D O CO CO - Lo..

29

a

2

CD

0)0) LO CM 0

c6 d r- c6 03 (o co C-5) CM cd

808.525,11 €

rco

807.844,82 €

CD

187.260,45 € 831.275,26 €

CD o o co o co o c> 0 o cl) d d c.6 d cri CD N- 0 Cf 09)

CD

0

Proef- en saldibalans van 1/1/20 19 tot 3 1/12/2019

CD co (O

164.581,66 € 812.638,67€

5-mei-202014:2!

rCM

61


Proef- en saldibalans van 1/1/2019 tot 3 1/12/2019

1.6 Cr) dr cri co .-

N-: N doi co dr

ai' cr Lt? Lo ,

638.573,64 €

38.298.033,36

) La) 0 c'4 00 • 0-; L°. 17)

38.298.033,36

d

'C

-

469.427,16€

0 0

103.435,49 €

149.567,53€

ed•

MI/ NV

N 0 -: (00 0

c co E0 a) c 5 C) Q) _ j i c co TO E

a) E (!) 2 en 2 o 2w = 2 E 0 cp C.) o c 0 ct ca 0 cr' 0 0

emene reke

2 (..) 0

.a5= • cowcz

_c co > To :..car._.

as

IX

•?.5. co

ca

ca 3 0

c a) c j c .= a) Q) Q) a) .... cc» (D E 1 3) Lu• 0 0d ., c co s 2 en 2 < 2 2 cp c -cii ca c i a) , 0 _c > .c > _c

Q. co

«CO

1

• i C.) • ci C..) c 0 0 LU co Y Is c C.) < cf) ci) Q 01 .= co 0 a) 0 a) 0 ›. 0 0) U) CD U) U) CO ...' P.2 C) 9) CD e) 0 a) .5 t c o 0 0 0 0 (s in" c75 <n <n in" tn a) 0 • ..co .0 .0 .0 • 0 0 0 0 0 • (t) 0 W W W W E c co as crs ca as co Cl) u> u) 0) u) 0) u) 6 01 0) 0) n w CD CO CO «1 01 co ! D) 0) o) cY) c CL CL D. CL CL 0. 1- 0 C 0 0 C 0 co 2 ca ca ca co ca • coa) a) a) a) 0 ▪ .5 co , E> U) <h CA U) U3 (0 "0 .= 0) .5) .5) '5) .c3) .5) co as 0 co Cl) Cl) Cl) .--. c.) co Cl) Q) Cl) Q) Cl) > > > > > » • 0 .c 0 c

Pas.II Nettoactief

Pas.I.B.2Schulden uit niet-ruiltransacties

,Tt

OCMW Zutendaal

40 4P LIP LIP LIP

co o Lo co_ ooLr0 • 0000 oo

8.286.507,09 €

L6 L6 1.6 d d: c6 d N-co cm co 0.1 cri cf)

LO

4i0 CO

9.343.920,90€ 139.497,99 €

44,4P LIP LIP 4P LIP 4P 4P co N CO C> LO d' 0 C9 CO LO N C> CO CS) o

a4V CD

•Cl"

L6 • d. .-dr - CO CM CO CO LO T... LO N CO C'J d". ":1" ai dr: ei , c6 Nd- (.. 1 to 1-5) , .-dr cg dr c? 0. 7

9.546.258,72€

•Zr CO CO N. ••••C%1 00

10.949.366,04€

-1.403.107,32 <

5-mei-2020 14:25

41, kI9 en CM CM C.0

'41, ,41, ,41, SV ,11, all, 44, %IV alV CO N U) CO LI) nl" LO Cr) a— CO CO N 00, CC) 0) LO CO

ri) Cp C20 Ca 01 al i:n 0 C C C C C C

0 0

00

0 0 •-- N Cr)

C> 0 0) 0 0') 0 0) 0 0 0

r- r- r- o ..--. , c> c> o o o o x- C \I n- Cc) N.

N CV a) 0) 0) 0) 0) CS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Q" LO LO CO LO LO LO

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

62


OCMW ZUTENDAAL Daalstraat 2 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

OFFICIELE BELEIDSRAPPORTEN 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

63


De officiële jaarrekening bestaat uit: 1 de beleidsnota. De beleidsnota van de jaarrekening bevat: 1.1 de doelstellingenrealisatie: De doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De doelstellingenrealisatie bevat minstens: 10 per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; 2° per prioritaire beleidsdoelstelling als vermeld in 10, de mate van realisatie van de actieplannen; 3° per actieplan als vermeld in 2°, de mate van realisatie van de acties; 4° per actieplan als vermeld in 2°, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie. 1.2 de doelstellingenrekening (schema J1): De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft: 1° het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen; 2° het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. 1.3 de financiële toestand: De financiële toestand bevat: 1.3.1 een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget; 1.3.2 een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget. 2 de financiële nota: De financiële nota van de jaarrekening bevat: 2.1 de exploitatierekening (schema J2): De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de exploitatie. 2.2 de investerinqsrekening: De investeringsrekening bevat: 2.2.1 een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema J3); 2.2.2 per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar in kwestie, de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe (schema J4). 2.3 de liquiditeitenrekeninq (schema J5): De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van: 1° de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; 2° de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; 3° de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie-of investeringsrekening; 4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; 5° de bestemde gelden.

3 de samenvatting van de algemene rekeningen: De samenvatting van de algemene rekeningen bevat:

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

64


3.1 de balans (schema J6): die bestaat uit een actief-en een passiefzijde. De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. 3.2 de staat van opbrengsten en kosten (schema J7): de staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar de opbrengsten en kosten van het vorige financiële boekjaar.

De toelichting bil de iaarrekening bestaat uit: Ti de toelichting bij de financiële nota: De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bevat de volgende rubrieken: T1.1 de toelichting bij de exploitatierekening: bestaande uit: T1.1.1 een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; T1.1.2 de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1) T1.1.3 de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2 T1.2 de toelichting bij de investeringsrekening: die bestaat uit: T1.2.1 een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; T1.2.2 de investeringsverrichtingen per beleidsdomein, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3) T1.2.3 de evolutie van de investeringsverrichtingen, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4): T1.2.4 de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5) T1.3 de toelichting bij de liguiditeitenrekening: die bestaat uit: T1.3.1 de evolutie van de liquiditeiten rekening (schema TJ6) T1.3.2 een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. T2 de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat de volgende rubrieken: T2.1 de toelichting bil de balans (schema TJ7) T2.2 de waarderingsregels T2.3 niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

65


OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

66


OCMW ZUTENDAAL Daalstraat 2 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

1 DE BELEIDSNOTA 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

67


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Sociale Dienst O-BD 3.2 PRIORITAIR Kinder- en jeugdarmoede bestrijden waardoor kansarme kinderen beter toegang zullen krijgen tot het sociale en economische leven. Gerealiseerd: Ja Maar. Ondanks de inperking van de beschikbare middelen werden er acties ondernomen om de kinder- en jeugdarmoede te bestrijden

0-AP 11 In kaart brengen van kinderarmoede in Zutendaal en een beleid ontwikkelen waarbij de nadruk ligt op de integrale aanpak van de gezinsproblematiek teneinde een duurzame oplossing voor kinderarmoede mogelijk wordt. -

Gerealiseerd: Ja Maar. Er werd getracht om met de beschikbare middelen tot een integrale aanpak te komen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

e

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

SD: Opvolgen van de doelstellingen en acties uit de afsprakennota vrijetijdsparticipatie die opgesteld werd in september 2015.

Gerealiseerd: Nee Maar. Niet van Toepassing - dienst welzijn volgt dit op.

SD: Meedenken over en acties ondersteunen m.b.t. de besteding van de toegekende, gemeentelijke subsidies voor kinderarmoede.

4) Gerealiseerd: Nee. Niet van toepassing

SD: Evaluatie van de bestaande verdeelsleutel en verdeling middelen fonds SCP - kinderarmoede van 2015 + verdeling bijkomende middelen

Gerealiseerd: Ja Maar. De middelen waren beperkter ( SCP+KA+ geen SALK meer) en bijgevolg werden extra middelen van het OCMW aangewend. Er werd een maximaal bedrag per persoon ingevoerd. We hebben enkele collectieve acties kunnen behouden.

e

SD: onderhouden van contacten en samenwerken met het lokaal partnernetwerk en de jeugd- sport-en vrijetijdsverenigingen

Gerealiseerd: Nee Maar. Er was geen gestructureerd overleg, wel de lopende, informele contacten met de partners.

DOMEIN Mens Sociale Dienst

Totaal

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten o,00 e o,00 e

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten o,00 e 0,00 E

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 0,00 e

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

0,00 e

2 van 4

68


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Gezin & Welzijn Buitenschoolse kinderopvang O-BD 3.8 PRIORITAIR Het aanbod kinderopvang aanpassen aan de noden van Zutendaalse ouders. •

Gerealiseerd: Ja. Het aanbod werd geëvalueerd en bijgestuurd waar mogelijk

0-AP 24 Kinderopvang aantrekkelijk en toegankelijk maken voor kansarme kinderen. 40 Gerealiseerd: Ja. Er werd ingespeeld op de noden die gesignaleerd werden door de sociale dienst en het lokaal opvang initiatief

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

BKO: samenwerking vergroten met sociale dienst en LOI om kinderen uit kansarme gezinnen optimale kansen te bieden via opvang in het IBO

Gerealiseerd: Ja. Sociale dienst en LOI geven noden aan. Als IBO spelen we hier op in.

BKO: communicatie met verenigingen die werken met kansarme gezinnen / kinderen verbeteren, waardoor de toeleiding van deze kinderen naar de buitenschoolse opvang vlotter kan verlopen.

BKO: via teamvergadering en vorming de begeleiding ondersteunen in het detecteren van en werken met kansarme gezinnen

Gerealiseerd: Nee Maar.

Binnen de dagelijks werking is er oog voor kwetsbare gezinnen. In 2019 is niet extra ingezet op vorming omtrent dit thema voor de begeleiding.

0-AP 24bis Kinderopvang aantrekkelijk en toegankelijk maken voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. •

Gerealiseerd: Ja. Er werd ingespeeld op de specifieke noden van kinderen met een specifieke zorgbehoefte

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

BKO: opvolgingsgespreldcen organiseren om, samen met ouders, het welbevinden van het kind te evalueren.

410 Gerealiseerd: Ja. Er zijn een aantal gesprekken geweest met ouders met een kind met een specifieke zorgbehoefte. Bij sommige gesprekken was ook de thuisbegeleidingsdienst aanwezig. De coördinator is betrokken geweest bij lokaal cliënt besprekingen op school.

BKO: op zoek gaan naar en eventuele aankopen realiseren van gericht (spel)materiaal om het spelplezier en de integratie van deze kinderen te bevorderen.

110 Gerealiseerd: Ja. Er werden aankopen gedaan in het kader van de aanwezige kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Dit aanbod wordt jaarlijks bekeken met betrekking tot hun noden.

BKO: via interne werkgroepen en externe vorming voor coördinatoren en begeleiding, het team sterker maken in het werken met kinderen met een specifieke zorgbehoefte

Gerealiseerd: Ja. Er werd deelgenomen aan het leertraject van het Centrum Inclusieve Kinderopvang door begeleiding en de coördinator. De thuisbegeleidingsdienst van een bepaald kind is in de opvang komen observeren en heeft tips gegeven die bruikbaar zijn binnen de werking.

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

3 van 4

69


De doelstellingenrealisatie 2019 Daarnaast is er een infosessie geweest van de diabetesdienst op de teamvergadering zodat elke personeelslid geïnformeerd werd rond dit thema.

O-BD 3.9 PRIORITAIR De centrale vestigingsplaats van IBO Pierewiet wordt verder uitgebouwd. Gerealiseerd: Ja Maar. In 2019 werd vooral aandacht besteed aan het verder afwerken van de nieuwbouw.

0-AP 26 De concrete plannen van de 2e bouwfase, bij I130 Pierewiet, zullen opgemaakt worden. Er zal voorzien worden in de nodige buiteninfrastructuur (fietsenstalling/carport/bergruimte), opvanglokalen om mogelijk een groepsopvang van kinderen van 0-3 jaar te voorzien en verschillende multifunctionele lokalen om 'Het huis van het kind' een eigen plek te geven.

40 Gerealiseerd: Ja. De 2e bouwfase werd verder gerealiseerd in 2019

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1 •

83.695,92€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 158.108,54 € 184.245,40€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 0,00€

0,00€

BKO : De concrete plannen van de 2e bouwfase, bij IBO Pierewiet, zullen opgemaakt worden. Er zal voorzien worden in de nodige buiteninfrastructuur (fietsenstalling/carport/bergruimte), opvanglokalen om mogelijk een groepsopvang van kinderen van 0-3 jaar te voorzien en verschillende multifunctionele lokalen om 'Het huis van het kind' een eigen plek te geven.

10 Gerealiseerd: Ja. De definitieve oplevering van de tweede bouwfase heeft plaats gevonden in 2019.

0-AP 28 De Centrale vestigingsplaats wordt verder ingericht.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

BKO: Er worden verschillende firma's gecontacteerd voor de opmaak van offertes om zo een zicht te krijgen op een mogelijk aanbod en de kosten hiervan. De inrichting zal in verschillende stappen gepland worden.

410 Gerealiseerd: Nee. Er werden geen offertes opgevraagd met betrekking tot de verdere inrichting van de grofmotorische ruimte.

DOMEIN Mens Gezin & Welzijn

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I Totaal

83.695,92€

0,00€

158.108,54€

184.245,40€

83.695,92 €

o,00 e

158.108,54€

184.245,40€

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1 Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Totalen Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 0,00 € o,00 e 0,00€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

83.695,92€

0,00€

158.108,54€

184.245,40€

0,00€

0,00€

83.695,92€

0,00 e

158.108,54€

184.245,40 e

0,00€

0,00€

OCMW Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

OCMW Zutendaal -jaarrekening 2019

4 van 4

70


Andere

u>

2

e a>

OCMW Zutendaal -jaarrekening 2019 1.528.585 32.778

62.500

Andere

Exploitatie 117.578

2.100.635

Investeringen

2.100.635

1.845.810

-117.578 -62.500

254.825

74.747

62.500

2.054.324 301.830

2.418.654

127.848

1.853.166 1.725.318

770.999

2. 116.824 184.245

2.301.069

770.999

62.500 -117.584 -62.500

-117.584

-127.848

-1.082.167 -954.319

26. 137

62.500

2.054.324

2.116.824

1.725.318 1.725.318

2. 116.824

2.116.824

0)

2.025.888

-32.778

-785.653

-818.431

184.245

26.137

cr> cm cr > c; d. N.n.

Totalen

Andere

742.931

742.931

158.109

184.245

0) c>

Investeringen

1.561.362

-83.696

158.109

0)

Exploitatie

83.696

-83.696

'18 -1.056.030 "r

-62.500

62.500

-954.319 -954.3 19

--7-79741, 319

-302.150 -302.150

a> ° o n-

Overig beleid

Andere

Investeringen

83.696

2'; a>

Exploitatie

955.244

309.883 309.883

-302.1501

7.733

C) C9

Prioritaire beleidsdoelstellingen

2.011.275

Ncm ..-.

1.645.058 742.931

15.873

-15.873

-318.023 -302. 150

309.883

325.756

309.883

-318.0231

7.733

62.500

-62.500

-62.500

1.256.469 1.318.969 1.338.092 1.338.092

81.623 19.123

1.256.469 1.318.969

325.756

-1.104

Exploitatie

-288.153 -287.049

81.623 19.123

.

.

Saldo

1 256 4691

Ontvangsten

1.338.0921

Uitgaven

1.256.4691E-81.62311

Sa ldo

coe.) 0.> co n. NN: N:

1.104

11.054

1.338.092 1.338.092

81.623

62.500

Ontvangsten 1.338.0921[

Uitgaven

0) Cl

Investeringen

11.054

298.103

-288.153

299.207

-62.500

11.054

1.327.527

1.265.027

62.500

Overig beleid

Andere

Investeringen

Exploitatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Algemene en Ondersteunende Diensten

Andere

1.346.650

1.346.650

Saldo 1.265.027

299.207

19.123

Exploitatie

Investeringen

81.623

Overig beleid

Andere

Investeringen

Exploitatie

81.623

n'

Prioritaire beleidsdoelstellingen

.03

!Algemene financiering

ci)

Ontvangsten 1.346.650

'i

Uitgaven

C' (1)‹ ág ,

1

1.2 De doelstellingenrekening 2019 (schema 11)

c) ... n n. n: N:

71


(0

c‘i 0 0

LO 0

0

c.i 0 0 0 0 0 0 0 0

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019 0

CO

co

,,-

1`,

n er er co .-c,›

et csi

N:

11-

0 0 0 0

01 1".•

op kasbasis ('/1 - VII)

CO LO

et er 0 0 0 0 0 0

co

Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0 0

Ir?

.-

C.

eio c\i

0 ,-•

I VIIIResultaat

r— .,— LO

0

Ir!

Bestemde gelden voor de exploitatie

1-

LO

0 0

0

CO

B. Bestemde gelden voor investeringen

,I

c.i

0

CO

A.

04 0

0

er er

UI

I

CO 1, LO

n:

0

Gecumuleerdbudgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) I 'VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

o CO

N:

0

V.

,... 1,10

ei•

ai

I

CO ) •,CO CO

0

I IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

0 CO

0

Overige transacties

a;

CO

0 0

3.

(0 0

0

Periodieke terugvorderingen

1C‘i

(0 a) 1-

c:.

Niet-periodieke terugvorderingen

0 0

11)

Op te nemen leningen en leasings

CO CD

0

LI,

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

6 o 0 o

1.

LO 10 er N

0

2.

C‘i

cg co

(0

B. Ontvangsten

N N

co to

c.i

CO

Overige transacties

co

00000000000000000 0 0 0 0 CO LO In In

c\i

3.

in ,,-7

C.0

Toegestane leningen

co CO

c.i

2.

o CO

0 Op

Niet-periodieke aflossingen

5 CO

6

Periodieke aflossingen

0 ..CO

LIS 7

1-

N 'N

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

01(0 10 N CO

7 LO

CO

Ontvangsten

6 a)

III. Andere (B-A)

et d

000 0 CO

Uitgaven

5

Investeringsbudget (B-A)

a.

co

0 C

Overige

b.

7d' cm N 0

2.

a.

CO

II.

b.

C‘i

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

C‘i

1.c

1-

0

Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

B. A.

.7 er N N

1,b

0 0

c,-)

B. A.

Initieel budget

LO

1.a Belastingen en boetes

Eindbudget

in

0?

Ontvangsten

Jaarrekening

CD

Uitgaven

RESULTAAT OPKASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

1.3De financ ië le toestand

0 0 la N 0 0 0 0 er 03 LO

III

r) CI

I-

..-.

a)

72


er er

C‘i

CM

ro co c5 o

co ,— Od cm

LO

1— C•i CO .,

cl

CO

(D. " 0

<0. " 0

00000 ,— cv cv oo CD CO L15 N:N:

er

,— ,— 0

,— d co

( \I

0 0 00 LO LO

CO N CO CO N CO

d co

c‘i co c.1 s.: s:

c., 0 0 LO

0

c.i co <9

cv

2 ''':

0

1— 1.0 1.0 CD CD

d oo 0000000

c.i co c‘i co s.: N-

00

0 (0

cv

Kosten van de schulden

-,—

0

cm

c•I

s-: N

0

Terugvordering van de kosten van de schulden

B. A.

"1N

CO N CO

B. Nettokosten van schulden

a.

1.

C‘I

1--

Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

b.

2.

C‘i

Periodieke aflossingen van schulden

0

cv

C‘i

Netto-aflossingen van schulden

co

c\i

s:s: ,•-• ,—

s-

1.

,—

ei' to

0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

2.

,IN

cri co

CO N (.0

A.

1.0 CM

N•••

co

N 0

CO CM CD

Terugvordering van de kosten van de schulden

1.

co co

Kosten van de schulden

2.

0(0 co ,—

'cl• N CO

I -0 N.:

Nettokosten van de schulden

Initieel budget

CO d' N N

Exploitatie-uitgaven

CO N

Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

.—

Exploitatieontvangsten

Eindbudget 0

Financieel draagvlak (A-B)

r..

I.

Jaarrekening r0)

Autofinancieringsmarge ( kl)

AUTOFINANCIERINGSMARGE

0 0

<'?

0

cv

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

73


OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

74


OCMW ZUTENDAAL Daalstraat 2 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

2 DE FINANCIELE NOTA 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

75


'Algemene financiering Algemene en Ondersteunende Diensten co

C9 0 LI, CO

oi ai ,- 0) cd

Lo

,-

N Lq 11.0

0 2

CO) e

2.054.324

1.725.318

309.883 -302.1501 -954.319

7.733

2.116.824 62.500

5 1. 18.9691

1 .338.092

2.116.824

770.999

7.733

19.123

Ontvangste n

309.883

Ontvangste Saldo Uitgaven n â&#x20AC;&#x201D; 1-

d N. N.

2.100.635

Uitgaven

a) 0) a)

1.845.810

0 . ,N N: T-

254.825

-785.653

.:h

742.931

_ Saldo

-287.049

NI

1.327.527

N

1.346.650

Ontvangste n C)

N 1OS 1-

co

!Totalen

_ Uitgaven

2. 1 De exploitatierekening 2019 (schema J 2)

01 o) o cd co cl ,--

n0)

N r)

ui

.i

a

10 , Ni

e

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

76

62.500

-302.1501

1.318.969

Saldo


2.2.1De Investeringsverrichtingen van het financiĂŤle boekjaar 2019 (schema 13) 1:1

R " .

`CC

CO

cn

co cc!

c."

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

77


2.2.2 Rekening van de afgesloten investeringsenveloppes Er werden geen investeringsenveloppes afgesloten in 2019.

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

78


Schema J5: de liquiditeitenrekening 2019 RESULTAAT OP KASBASIS I.

Jaarrekening

Exploitatierekening (B-A)

62.500

Uitgaven

1.845.810

2.054.324

2.054.324

B. Ontvangsten

2.100.635

2.116.824

2.116.824

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

0

896.016

896.016

896.016

0

0

0

1.204.619

1.220.808

1.220.808

-117.578

-117.584

0

117.578

301.830

0

0

184.245

0

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.

Overige

Investeringsrekening (B-A) A.

Uitgaven

B. Ontvangsten III.

Andere (B-A) A.

-62.500

-62.500

-62.500

Uitgaven

62.500

62.500

62.500

1.

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

0

0

0

Aflossing financiĂŤle schulden

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

B.

2.

Toegestane leningen

0

o

0

3.

Overige transacties

o

0

o

Ontvangsten

0

0

0

1.

Op te nemen leningen en leasings

0

0

0

2.

Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden

0

0

0 0

a. Periodieke terugvorderingen

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

o

0

o

o

o

74.747

-117.584

0

117.584

117.584

3.

IV.

Initieel budget

62.500

A.

II.

Eindbudget

254.825

Overige transacties

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

117.584

VI.

Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

192.331

0

117.584

VII

Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

0

0

A.

Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

0

0

0

192.331

0

117.584

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Mutatie

I. Exploitatie

0

0

Bedrag op 31/12 0

II. Investeringen

0

0

0

Bestemde gelden

III. Andere verrichtingen Totalen

Bedrag op 1/1

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

0

0

0

0

0

0

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

79


OCMW ZUTENDAAL Daalstraat 2 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

3 DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

80


3,1 De balans 2019 (schema 16)

ACTIVA

Boekjaar 567.080,99

Vorig boekjaar 876.788,63

A.

Liquide Middelen en geldbeleggingen

438.495,41

774.220,90

B.

Vorderingen op korte termijn

128.585,58

102.567,73

I. Vlottende activa

1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

26.259,47

30.490,20

102.326,11

72.077,53

C.

Voorraden en bestellingen in uitvoering

0,00

0,00

D.

Overlopende rekeningen van het actief

0,00

0,00

E.

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0,00

0,00

2.764.734,73

2.765.210,03

0,00

0,00

1. Vorderingen uit ruiltransacties

0,00

0,00

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

0,00

0,00

10.102,90

10.090,26

0,00

0,00

1.500,00

1.487,36

0,00

0,00

II. Vaste activa A.

B.

Vorderingen op lange termijn

Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen

0,00

0,00

8.602,90

8.602,90

Materiële vaste activa

2.754.631,83

2.755.119,77

1. Gemeenschapsgoederen

2.729.725,96

2.730.213,90

a. Terreinen en gebouwen

2.672.011,17

2.670.365,58

5. Andere financiële vaste activa C.

b. Wegen en overige infrastructuur

0,00

0,00

c. Installaties, machines en uitrusting

39.394,27

46.691,35

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

18.320,52

13.156,97

e. Leasing en soortgelijke rechten

0,00

0,00

f. Erfgoed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting

0,00

0,00

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

0,00

0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten

0,00

0,00

24.905,87

24.905,87

23.790,35

23.790,35

b. Roerende goederen

1.115,52

1.115,52

Immateriële vaste activa

0,00

0,00

3.331.815,72

3.641.998,66

3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen D.

TOTAAL ACTIVA

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

81


PASSIVA

Boekjaar 1.928.708,40

Vorig boekjaar 2.368.653,13

Schulden op korte termijn

502.806,62

881.906,33

1. Schulden uit ruiltransacties

433.529,48

811.647,36

65.556,76

60.201,81

0,00

0,00

367.972,72

751.445,55

6.777,14

7.758,97

I. Schulden A.

a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. FinanciĂŤle schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief

0,00

0,00

62.500,00

62.500,00

Schulden op lange termijn

1.425.901,78

1.486.746,80

1. Schulden uit ruiltransacties

1.330.831,40

1.358.898,51

580.831,40

546.398,51

580.831,40

546.398,51

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. FinanciĂŤle schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

0,00

0,00

750.000,00

812.500,00

0,00

0,00

95.070,38

127.848,29

II. Nettoactief

1.403.107,32

1.273.345,53

TOTAAL PASSIVA

3.331.815,72

3.641.998,66

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

82


3.2 De staat van opbrengsten en kosten 2018 (schema J7)

I.

Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten

Vorig boekjaar 1.898.611,26

1.984.393,84

1.878.104,30

251.867,16

244.713,95

1.316.019,08

1.279.317,74

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

157.853,65

136.214,06

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

240.524,09

205.771,74

16.629,86

11.974,34

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten

1.500,00

112,47

19.269,92

20.506,96

0,00

0,00

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

0,00

0,00

2. Toegestane investeringssubsidies

0,00

0,00

2.174.952,50

2.072.385,59

2.100.635,00

2.005.533,15

145.324,53

142.850,12

0,00

0,00

B. FinanciĂŤle kosten C Uitzonderlijke kosten

II.

Boekjaar 2.003.663,76

Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

1.852.014,52

1.768.868,77

a. Algemene werkingssubsidies

1.103.278,14

1.080.407,02

b. Specifieke werkingssubsidies

748.736,38

688.461,75

46.022,39

41.088,15

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. FinanciĂŤle opbrengsten C Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C Uitzonderlijk overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

57.273,56

52.726,11

74.317,50

66.852,44

0,00

0,00

171.288,74

173.774,33

116.241,16

127.428,85

55.047,58

46.345,48

0,00

0,00

171.288,74

173.774,33

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

0,00

0,00

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,00

0,00

171.288,74

173.774,33

C Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

OCMW Zutendaal -jaarrekening 2019

83


OCMW ZUTENDAAL Daalstraat 2 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

84


j 0

111 03 0 Ci /

CO

C r: to

o

OS

N 4.5. .,-.

a) :1-• m

= _c u )_ ar >

2.054.324

0 0 co

1.845.810

CD ▪>

1.725.318

19.123

),-•

r.C0 OS 7

298.10311

c \I ai

La co ai CO

.,,,CD .:,.a-

309.88311

- 11.7801

a)

WI

‘ a-) c.) to Cl)

15". 0 • ° 01 > 01 0) > a-1 C 0 0 ra "-i St 113 • 0. 5- 0 0) 0 c..) -D a rsj c <N = 1:5 = cu '0) a) c 0) o c c ao w .. .2 b/J a' 12 0 CL C CU CU ra CU CU ra W ., ,-- 12 •..., 00 17, 10. 6D tiD 10 ra •r"1 L- CO c -- 03 CO O g '5 '5rac>04-., 600 > cp co C C n3 • an 0 '5 ! ra ns Cl) co 03 • CU c co TU W -a 0 0 0 1:3 t- Cl) ,''",.. 0 > .E0 CU CUCCU CU .2 0 -a )1) 4E'C) U W •: 00 13.0 c > 4-• 0 0 01 0 0 0 N 0 0 a-1 0 0 1 , C) 0 0 U7 0 0 N Cr CS' c6 d' c5 Nr d' u-:' uï r,o a) 0 0 o rn to o .i• 10 CD 10 0 0 0 r•-• 00 0 0 US US N: Ui L.ri Lri d'• •zi: .1: rri <-1 Ni CJ Cl I,0 0 0 CO 0 0 01 0 0 N 0 0 0 01 0 0 N CS' CS' CS CS' Cr Cr Ni cr c? d' t.c, r,o ,-.) 0 (41 (,) Ln d cci Lo In

ltD

0;

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.054.324

0

: . riZ

e 0 > (5

00

-- 0 co d CO

1.725.318

-0

a) 0 a)

o c.)

309.883

Eindbudget ..,

al

cr›

e

Uitgaven

254.825 2.100.634

0 .1.4. h.

1.845.810

CL

verschil eindbudg-jaarrek.

-1.528.5851 o

0

0 en "0 = .0 >

Uitgaven i altut

2.116.824

1.725.318

-302. 1501 77331

309.8831 -287.04911

742.931

1.346.650

e cv co •a: Lo 0 oi

0 CU CC .CD ra 174 0) > 000 CLO

C CU 44)

o o o 0000000 d d ai' o^ c? d Lfr rsr 10 0 N- Lel 0 0 0 CO 0 tn d d N: d Lei ui Lri cl: <-1 N 0

N- 0 1.0 0 0 0 0 10 0 r•-•

130 E ra

overig contractu

C NIT

aven en ontvan

V)

N CV acri

o

0 0 Lt) ral CD

ai

cr)

1.528.585

c

Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening

cv c`?

11054

ca cm u-)

0 C) 0) NN-

298. 103

co cv •,-csi ,-

0 0) rC9 d' 113 q)

742.931

1 .• Eindbudget

'1;3.

Sa ldo 1I Uitgaven 1 Ontvangst] . 17577572 1 7

Saldo

61CO C) OS

= -,-, (J re )... .-,

.i....

S

O

L) 0

110

a) 00 ai 0 ai "0 . > .

cu >

E 4L..) 2, cu 000.

-J

-1

0.1 a) -___ ▪ -a 1 ' :3 --' 12 0 O LIJ 0..) ei > UI 0 4-, att > el ca --è-- CU

-....., <

O 0 0 0

.--1 ‹.., 0 LU t... a, -Y .O3 ;821 . • -Y <r (L)

ro

G 'dj 5 o )/1 V)

LU ....... G., 0 0 >,

Q '''' i.f, a; gli, a)

1

,...., to

.0 — u., o co Q, 4- cp N -

2 .7, .., .•=-- ..,,, ra ai a., cv CU t CU

CL

f....

Y.

ai c Q.) • ' .=. W )15 4-, 0 4-, 1... CU a) 4., — ,._ .7, "12 4-. ''' ‘ -C .L-) - 0 -C 4-) > vl

d>

10° 13 .,.1"2, 2 -2 .4%) WU 5 CU L' s_ 13D ,... n) . 1.- CU el ..e -- .— (0 . ,.... . .. , .2 0 -.. . .O L.r, . n, . = ra 10 Ln 'T, c c := c

en > 3.000 eur 0

4-«

e

E c g) 7 cu4 ._ cc a 1-

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

LID LO.,--) CU -0 a) O LO al 0) 01 c t- 01 01 .a ba 2 00 00 ,-, 0= ,-,s-, ,,, 0 0 c

O Wo > wn 000 --. . á -bcn ---, c' - 0 - -.. to -" 'T! 1.1° — 'S

N N c 0 c 0 «-E) 0 '-' .- C, 0 .- „NI OJ „N N .,... 0 eo 4-, 4.4. (13 (0 0 4.-) Lu ...., OS LIJ Qj N .1,

M ,

Uitgavebudget BBC

=

cc 2

,,„.„

= 0 0 .0- -C t.

UITGAVEN:

ij)

'Algemene financiering 'Algemene en Ondersteunende Diensten

E

verschillen erealiseerde

0

44,

'Totalen

'Algemene financiering 'Algemene en Ondersteunende Diensten

ra t, ,,,„

EXPLOITATIE

T1.1.1 Verklarin materië le verschillen erealiseerde en

a)

2 gl -

0 c) tj

C T-3 0 .r° ....... -,

0 0 r.) Ln ).") .07. 00) Cl) a) <-4 c,-, ar ci., a)

c 0 0 (L)

LIJ ru 1 )7 CU C

i 1.11 0 10

C O

0

Oa rlj

2

M aj US ' ).0"

o ---- --- -,.. '- ---.. -,.. --- ---.. ---. ,._, N 0) 01 N N N 01'-S01 01 10 cn o o o o o o d- cr dr a-1 01 01 01 Cl 01 01 Cr) 01 01 a-1 0 0 0 0,,0 0 ...., 0 ,, 0 0 0 ."-- -........ (/) V) V) (/1 1/) 10Ln In ▪ (4) cizzzzzzzzz O

LIJ UJ LU LIJ LU LU LLI LU LU

< --2 --.. 22 2 --2 --2 --2 ---. 2 ----. 2 -- --000,--ioorN000 o ,- i o

N (-t) N 0 0 0 0 IN 0 Cr N.1 N 01 0 0 0 0 N 1.11 N t,1 N N 10 tr, «cr o co o co co co co o <-1 o N dr N d d- dr d' N N N 10 LD 10 10 10 10 tD ,, ,, 10 ,,(D ,,,, ,,10,..... Cl Cl 01 01 Cr) 01 Cl Cr) Cl 01 a-1 a-1 a-1 a-1 a-1 a-1 r-I rl ri s-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r.4 N N N N N N N N N

0 .zu

CU

.Cl)

(:)

0 • 57, 7, 75 • .5 > > < <<<<<<1100

85


I o ra ra -a -0 NJ c c ._ a.) 0 a)

0.1 >

CU Q)

ta

._ E .,, (1) E

.a.' no - ,-) co cl o an N m ‘-i o o in ua o co t-i h co in Ni Ni t-i n-i ni

5.. CD ád <D b. (5

x-I <-1 1-1

as n.

ID Cfl N x-1 0 10 N LID CO 0 Cd. Is:: rsi Ó 01 x-m00 x-I mNLfl Ni ai od co N

00

00

c E

o o 0 o O c, 0 o r," d ccr • o al CD d" 0 01 Ir; <-1 06 • c) 01 N r-1

...+ '0 =

o o

st 0 .%.7.1 c -

0 N

ni

CO

CC

..-. U CD 4.-.

(0 ui .-

0')

co

co N. N:

o

0

742.931

= _c L) L A

...1". °

o

11.0541

k, >

/D CU 13 GJ C

C> C > CIJ ._ CU

47.M11

--Y

ra > t S' c CD Ti) al 0.1 «3

1.338.092 1 . 1

c ra

a)

aï 0)

> g'

03 C 12.0 C 0 Mi IJ CO CIJ CU 110 '5 ' 5 •Ri co C '6 C '6 '5 (0 O (00>

1.338.092

110

c`r dr ,-

c.6

-28.068

"0 = .c2

0 er a, ..s. cg N

a) cp co c; N. N.

a> co 00 C

.0. ro

O O

00)

N:

cs N.

co N.

a,

a>

4..) < (0 CL ..C s, <n OJ CU s•-• 1.. 1°- .,,„ CC)-.I OJ -,-, . .±-• O C4... . nl

• ai 2 = CU 0

... -Y C = Q) <n "- --Y 0 .- g O cv (n CU '._ ;12 -,';;. t 2 C, 4-. a VI -0o (1).1.-. a.) -D 0 5.- .1-, ..0 0

(y,

2

Fc

15

w

00

LIJ >

ai c .c c . ,.,., , . 49 i.r. ,.. In ui 0

g-J V) ......,, IN ,.0.) o lD

0 Cii

V) ..e• ,, • CU N 110

5 = c 4-,4-. 0.1 0 ..: ,o

CU , = -Y -

0 N ....„ c CU a-, 0. CO U 'ES C 02 _c a) bD to C

4g .= ,t15....... (n c' 0

-E, . o a, áw ..--. , -2 c < Co .-

,„ .0

'Cl C 0, 42 0 5 (1:' •c.,) c') 00 CD co /f) i _... . .") . , ....... 0. ....0 c," N N 03 In Q ,:u, CO 0 ,. ,,1 , ,0 g :::::::3, ., ▪ C a) 0 a) a) <n > • -Y 7 > 4-,

w CIJ LD 10 0 a, cn cn -r-i ai t-i x-I 0,

0a

2 ; 2 2 s.--c,

.. g .£ cu-

o b o =000 c ai2• S a) 3 w 5) ct. _c n. ct. n. 4-, v, a, .47

CU CU GJ CU C1J ' 03• 03 03 CD CO C .,,, - G., (1.10.3111(110) ci. D. 0. 0. ca. -0 0.) U 0. .0 CL o_ a.) 7 7 7 = = (.1 1.) U ‘../ t.) 0 tn cc u tn 0 CU 0.) DJ (1./ QJ 1 ) 1 (11. I 0.1 CC CC CC CC CC CC

'- O= 0)

<-1 <-1 x-1 1 <-1 1 Zs, s, \ s, '..... N... s.... s, N... '.... s.... 1

1

1

1

1

LU CV N CV CV r0 L.11 Ln al d' 01 x-I 00O001fl000 F.J." CL01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 0 0s,0s,0s,0s,0 s, s.... ,, 0 s, 0 0 0 O 00 V/ 1.<1 V) V/ LI1 111 V/ th C.<1 VI IA O 00 _'•4. ZZZZZZZZZZZ LIJ LU LIJ LIJ LU LU LU LL1 Ill LL1 LIJ

u)

c

o E

'Totalen

ONTVANGSTEN verschillen erealiseerde ontvan

á W

'Ruimte

c

'Algemene financiering 'Algemene en Ondersteunende Diensten

n ...• O

tr)

d

IN IN

r-I

LU 17-, <C -..., Lil < a 111 s... E, 0 O ...., II) .81' ._i .=, 4 E ,,, 0.1 LLI -...._

1.: (-) tr) c. ---. > a: 'a c a) a) a) c ca ° N •CD 5 0 .00 >00 4.... VI Q) 110

0-0)

en

V)

• al 00 0. Z -2WO 0(0

Uitgave budgetBBC

tf) N Ln CV 01 01

Ln

-1 LLI

0

w00 00 tn (f) tri

cs

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c, 0 cï cï ci. d cï rti" d:' cï r.i. d d 0 c) 0 cs cs oo .-i 0 d- 0 0 0 LI1 0 C/ 0 0 1.11 0 10 0 11-1 03 La Lri Lri Lri LA ai Ni ui N: c; rri c NI cr-- m m <-1 E (o ca

CC Q)

tr)

000 CS Ni' tr5; cï ci. tri. Ni'

.,..,

ai > 0 0 vi

00

0 cs c) C) fr) Ul LD 0 LO LJD 0 0 0 0 0 t's r, in o In r,UI t.c; Lri tri tri di ,•-i d ui c-si • rti <-1 <-1 N e-1 ,--I 0 0 0 0 00 al Cr 0 al N 0 000001d- C- Och(DO

0 0 12.0 .1=

CD C ,,,▪ 110 • 2.., <n 1_ 0 4. > C.-'E, al cp ..Y Ln 12D > = :=. -c., C 00 0 ..C1 0 aj -C GJ 5 > 00 Til 1 1 0 1 0 0 0 I- 0 > <-1 x-I ▪ 0 al <-1 al 01 In o o o 01 al al al 01 0 0 0 0 0 In ul tn Z ZZZZ Li) LLI LU LLI

rc

-D , 111 Q/

C1) 7

g

CU -- GJ QJ 0.1 ▪ ▪ 0 0a) CU 0 DJ a; 0000 00 0 13.0 bD 0 0 0 (1.1 0 0 bn 0 0 0 0 CV e-I lD 0 <-1 00 0 0 0 0 0 1.0 N In 0 Ln cd 0

a) >

U

ns 0,.47, 0 E ra 1, to CU 0 00 c (0 ra 110 cl) .0 c .- , CU CU E -a -. c

ra .2 ra ns -E ro 0 ro c as c '- 0 c a) E E c

<... CU >

-C U cn 1...

ta c o •‘... ,-. u c

01) "0 Q/ >

> co as ai > > c ra , ns ,... as c c

01 n3 01 01 cts 0.1 ki .0 ra ra 01 )-I "7 )-1 e-1 "0 CA 00_, -0 12 <-1 0 0 0 C 00 00 p ... C C 0 N ° CU cl) IN CU N N CIJ 0 0 .0 > 0 0 > 0 0 0 > > 0 .O 00 C C 00 '. ° -C -.0 00 > 00 ( D 110 M 0 CU :1-' C) CU :1-' CU <IJ 03 = 00 00 = C C▪CU s- = D 00 tb CO CO ,.. to .I-. > »00 G, ▪ CUnj 'CS 0 G, -0 0 (n Cli cp, • "Ci C ra 0 at (.0 0 1211 00 .E. 0 0 ro

To 22 a) 110

cg

0 a) > 00

c

al 03 CU CU .04 000 T•74 'E, 0 E E = c) 0

O > c

10

2.100.635

cn

2.116.824

7711-7 1 37,7 7.

4.• 0

2.116.824

Eindbudget verschWeindbudg-jaarrek. 1 Ontvangste Ontvangster Ontvangd absoluut 1 -

C 0 <74 *.ii 15 5 0 0 > > 01 t-i C C

.CU

0

CU .).7.. 5

z < m

2 2-, 2-, 2 2 2 2 -2 , 2-, 2 -, 2 -, -.. 0 x-I OON 0<-1 0000

2

á á á á

x-I x-I N 01 N <-1 d' 01 0 111 rs Z LIJ al IN al al al 0 (D CV CO LO .-I I-i 0 00 0 0 C3 CV 0 CO 0 0 CO V)00cr cr cr Cr Cr 0 d" cr cr cr Cr r, Is, IN IN r, r,i•-• N. ts• rs• r, Zo -, -, --, -,. -, -, --- --- --, --, --, < cncncncncncnalcnolcncn ,-t I-1 <-1 <-1 t--I c-1 x-I <-1 <-4 r-I <-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 0 N N N N N IN N N IN N N 0 CC CC LIJ O 0 .C11 .W .Q1 .<11 .1:11 0 0 E Z

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

á cówcicz,c)

86


12

Eoo -a -a ca c co cu •-cs E 72 E ,.. E E N. E a; •;•-' ,T, E 9 to b ca > co co ,._ ca >_

CO 'D s_, 70 CIS 4-' CD 01 C 0) E c E C (IJ g' ca to c E 0.0 E 00 to 0.0 o M gg Mi c fa M C co C •E c ,<33 li ,,, 10 ro MI ca ._ ro 0 c to MS t_ 13 "E > '>' C 0) '"". w 0) c° 0-.1 C 0'-1 '07) co E al tao a) cto a) aa ti ) 03 ro to0.3 ,-,E-', 0 , ..-. 0 .1-, 0 4-. 0 4-, 0-0) r0 CU .CU > 3 '2 ,- 00

0. ..0 n bi -0 al -0 "4----, C C 7 C 7 C 0 0 0 rci

'

c 2 as u 01 ,-, tO 01 c 0.) (_ a)

1:1)3 C Q) CD CU c 0.0 c bto D. bn c 0 to c an 0 D 0 D 0 = c_ ra t_ ra 10(0 (0 _c al C > C > /// c a) , ai c a) c ., c .a) 0 ai C o az E 0E 00 0 tw 0 5- o uo co N r. 00 01 d' 1)1 0 Cl' •ZI' 01 N N N Ch d' d' e-I N o a) UD 00 Ui' rs? Cl nis ,-is ,-is tri' ui's Cis nis nis v's LO 1.0 03 .-I al Cr/ x-I CO 1.0 01 03 L.D CO CO 01 IN 01 1./1 01 IN 01 IN ,-I Lfl L.fi Cl (c; .. (1)

117.450,00

0 0 0 0 0 0 0 CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 C5 CS. Ci^ rris dos do 0 0 N 0 0 0 L.n cr 0 0 L.13 Ni vi ,1 : cci Cl N est

121.683,94 160.879,64

. ‘--1

.

Lp co N S co en 1/1 0 N N N •Zr IN 0 VI rsis ais cr(04 cr1 tri Cr t.D DO ,-i ,4 00 V) 00 (1) Lfl IN 0'1 01 Lfl cd Cl Ni d tri •ci: CO rn

CO

a".I

W W •

-0

Z ..7.. t..7 --I .5 0

P V) .......... ..§... . 0 o .... , 0 C13 Ul ........,

Y

CO 0

VI

w ,,r,

,"

M E ru

"C b.0

0 ....., 00 s-i

V) 4-, a) 13 -r at

-

-

"El

c CL) 0 ra u: C C CL) q= ,17, CU G) Cd] C C5 w a. > E E CL a. Q/ 0 120 CA o 0) ....5 ' .... --6 W oj Y 0.0 'C .-

a}

01 =

E > ro...„, 02 cn a co >> )_ LU ui 0 •-• 2 ,- - -b 2 ‹.n c cu --.- t' < (n D. -0 .5 VI

-C

C 0 10 •E n, -1:2 CL cil W C -CS -0 tij = CL (11 > 7 <", ' a) c E c ,,2 c o .- o_ ti_ a) c ..-. c) Obn'- 0 0 00 cu

cp cu al W- Ct. '4- = -0 VI al = al !itd 0 z 2 IS u CC

Z Lu F•71 ce

O. 0

7,

C r„,' 5 ‘...,. = -cs ni 1, --4 IE . 22 : 1.2 .'-1 ti 0.0 t ij ) 15; -c--i 7. 42. ce) v) ai 1- CU -Y a) -- Cl 1 -ai _v 1... a) CU .

.

C 2

.,

. .

5

m CL) ... , 0.) tmCU Q/ CU .:' b.0 = = , = . = CU CD > ,-) 0 0 n 0>00 a) . tr) 0 1 . 01 o CU 0 CC CU r 1 > 0 CC d'•CC s-I :1` 0 . cii Z. .,1 d• ....... r-I ,_i 0 ,, ' 0cris-I c::,_i .....„ ...„ ,..... -...„ ,..... ,.... ....„. , ....„ 01 0 Lil 0 c) 0 cr)a)..,m 0 cri cacad- oporochoodatcrta)a).„ 01 01 01 e-I 01 ...... 01 0 0,, 0 0 z 0 0 z ,..... 0 ....... ,, -...„ -...,0--,0 -...„e-I 0 ....„ - v) cr. (f1v-) cr) E: v) v) v) -..... cr) r, ZZZZ 2ZÔZ, ,., z LU LULIJUIL 9 1.11 LU -J -1

>002 2 2 2 < 2 2 2 < 2 < 2 z 000000000000 oo.-l0000 t.n 0,-10,-1 < 0T-10010INcr u-).-Irn cn,--i

0 U1 CO Ul CD 111 ,i CD CD Ti 1.0 111 10 0 0 0 CO 0 CO Lf1 V) 1.11 0 0 0 2 Cr Cr Cr Ch Cr Cr cr d 0 cr Cr dLU 00 ,0,r,r,N. N rs. 0. 0,0,N /... l-.0 •..., ...., \ "...... ... "...... "..., ... -...... -...., ".-, •••,.. til 01 Cl Cl 01 01 Cl 01 01 Cl Cl 01 2 > .ri e-I ,1 ri vi ri t-I ri e-I ri r-I e-I C% C CD 0 0 CD CD 0 CD 0 CD CD CD 0 N N N Cs1 NJ N N N N N N N EI. 'á. .t'±lt• .2 .2 .t:_;.. ' t ,2 al Z c 0a. a) a) c• a) cu cu cZ eZ CD a.' ct C 75 7i c 7T) E 7.5 c WI E _ E LIJ "D" "U 'N "E 0 0 CU 0- 0 CU 0 - in ..,.- al 'g

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

87


CO 1.0

Ondersteunende Diensten financiering

Algemene en Algemene

0 0

to CD

,-o t-0 r 0 0) 0

a) o cd 0) N

ei ir? 17'

"&-i ,d: CO CM

00 1.0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ci o0 N ,- to. ai ,1-

o-

o-

o-

o-

d cm004 to CO ,-• r....• ,----

0) N

CD

c7")

Cij

0)

(V dt -,, ,j.

CO 0

cl 0 rO" o ,cx;

N (O d se

0) CO

CD cc?

-r-

0 0

1, ... d: CO

a)

(C).

•:,, ,-

,CO tri se 5). ,-

CD(.0

,-

,-

0 0

0

:,..-..

0

LO

CO

0.)

o

o

c‘i

(0 co -e

(0

CO

co d cm co cd r

0) a) ,e. CD

004

o d o to. ,-

) d co cm d r

0 .CD 1"

14" (C)

d

cn

a)

c

u) a, .'ES '&3'

c .-.(5 1) a) r s) ca To = co c) 0 Tri ° CC •(-3. ud) .5 o (1)a) ,0.) d o

a)

2

c o

"I:T)_ 0 ."2 (I)

CD 73 (1) 0 0

c •En 2C-3.7) N a) co

ca

0

,--

c\i

.F.D. =

c

CO

CO CO

0 0 0 0

C\f

r'•-•-

0-

CO 0)

<e

CO CO N: co

"g—

CD

CO CO

CO CO

in to Q c: ,... .r. r1--

se "s..: 1-

o 0

0 0

d" "Cl' tri o to

N C \I 0 CO cd ei seto

0 0 0 0 0 CO

r r

0-

Cl-

in CD ui co

00 0 0

r, Cl,

0 co ei

se o r•-: CO

r.

h-

CO

Cd

0

0

0

'd"

0

d' se CD cd se cl

d ..e. ;17 CD cci se co.

d

c\i" r`-.. to cd se c?

o-

(6 CO

o- d

CO in se' N CO tri d" ,-

0 o d

N to se,-0 c\i LO co

0

C')

-1N-.

CO

d

a) Q) 0 .7 c.)

C

..o

cu ;•.=

--(.2 .-

F, u)

a)

.:.2,

0

,_,

0. C) o. cn i-

C <

cri

Lr3

co

00

0

o o-

CO 1--

o tri' co

o tri CO (0 CD d d 00 ,- ,c.i c‘i

.:10) CD

1, .. I"-

0) a) -Cl) cs

o)

= 2

2

>... > -a) u) 0) -0 c ..-CIS > c a)

_c

(5

0 0

6) CO co LO c‘r ei' CM r, 0 N cd r•-: st to

se N-

o c

o ‘as-

c 0

o -'a-.) 0 -D

a) rn

----cm "1"

0)

00

0 0

co

d d

ni' C‘i CO sti in cv

Lf)

N-

.e 0) h-

C af > r 0 _.

2 to

a)

0)

1:5

>

c a) 17;

u)

.,-E

75

a .'a

a) o

Cl)

o c

o

c a)

C -a) -2 o

as

_a

0

Es

c

o

(2.) a)

cl-)

0

as

,

0

r`.. co r•:" cv t() n: cv

0

el T.

00)

u)

,..-= c

CO

2 0

o > o TI)

c 0 (% c» 2 ._ a) C rh "CA = -5 ! a) .c Ej -s-, = -c 0 as c CD ii cC

0

T

e

>

, (15 .-----.= a)

(D

.E3 a)

CO

-_=0-

a9

.-0 1 -t1 1o_

a)

=

CD

Cd-

r) -= c as >

0 0

c o af

CD CV

0-

Cil

0(C) ° CO

c CD T/5 = 0

0 0

OS.

N.

(0

e) -e• ni

.e. co ,--cm LO CO 0 LO cd " cd d cm ti; dt cm c°. c‘i c7. ,-1

-o

0) 0)

N N

se

0 0

t.dr... .1.-

N.

r:

,-

T1.1.2 Explopitatierekening per beleidsdomein 2019 (schema Til)

0) 0

N co d a)

to CC; cv

T

To j.9 o 1.-

r-r..... N CD

•ia) C15 cm

co

u) co

CD r

•to

TD-

c

a .)

c

)_

c .0

, c5 Tzs 0 4:-.,

"-_

=

c 4,7,' . c-i j •- a) a) 0 (1 2, ca ca 11 as

..?.. 0< -•

OCMW Zutendaal -jaarrekening 2019

9-

.c1)

oi

c5

0 -0 co .=:

88


Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019 Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1.

Goederen en diensten

60/1

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

1.845.810,11

1.762.397,20

1.783.923,92

1.826.540,19

1.741.890,24

1.761.920,17

251.867,16

244.713,95

251.069,70

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

1.316.019,08

1.279.317,74

1.272.905,45

3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

240.524,09

205.771,74

219.359,37

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

16.629,86

11.974,34

17.712,22

5.

Andere operationele uitgaven

640/7

1.500,00

112,47

873,43

B. FinanciĂŤle uitgaven

65

19.269,92

20.506,96

22.003,75

C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar

694

0,00

0,00

0,00

2.100.635,00

2.005.533,15

1.989.123,59

2.100.635,00

2.005.533,15

1.989.103,48

145.324,53

142.850,12

138.012,42

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

0,00

0,00

0,00

a. Aanvullende belastingen

0,00

0,00

0,00

70

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

0,00

0,00

0,00

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

0,00

0,00

0,00

7302/9

0,00

0,00

0,00

731/9

0,00

0,00

0,00

Werkingssubsidies

1.852.014,52

1.768.868,77

1.761.026,77

a. Algemene werkingssubsidies

1.103.278,14

1.080.407,02

1.049.947,58

- Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3.

- Gemeente- of provinciefonds

7400

138.502,64

132.443,52

129.986,08

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

896.016,00

879.204,00

851.202,00

- Overige algemene werkingssubsidies

7402/4

68.759,50

68.759,50

68.759,50

7405/9

748.736,38

688.461,75

711.079,19

748

46.022,39

41.088,15

44.877,32

742/7

57.273,56

52.726,11

45.186,97

b. Specifieke werkingssubsidies 4.

Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW

5.

Andere operationele ontvangsten

B. FinanciĂŤle ontvangsten

75

0,00

0,00

20,11

C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0,00

0,00

0,00

254.824,89

243.135,95

205.199,67

III. Saldo

OCMW Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina 2 van 2

89


Uitgaven

aven en ontvan

-... .co ca .7.,

0

1

-14.7691

38,96

40,731 0

o

o

o

.ctcp ..,-:

0

o

o o

CU

CU '—

0

rs) c)

N s_ m cu =

C > 0

cv Lo cki .:i. co

, C../ CU u., .7 .00 (J EI) Lo • Si CL/ OS 1': 0 53- CU 00 > sO = 0 0 - 0 0 O 0 0 0 "D 2) . > > -0 dl- L.r) o N <-1 LD <-1 0 L.0 (....,. 5 00" <4 Ó LID ED 0 00 0

r--

ui co C'

d- N 0 0 01 0 L11 0 CD •Zt D" , Z r" (11" LO 00

o

o

7

1

184.245 285.9571

301.830 117.578

0

'12)

0 0 0 0 0

1.104

Ontvangsten

C

•«-

0

• O

LO 0)

12.0 -rs C

L.r) o r•-• cr) 0 ui Ni rri en Cr) c--1

erea liseerd

"0

Ta cn

co

1•••• 'g

CM Cri

117.578

0

12

CD 0 01 > rsJ ,--i a) 0 cp TI., N 00 s_ N c cri.. Ic 3b£3 cm ..... co• c c v-I 0 cc 0 c co N cu -c3 .c

301.830

o *-

(N C ._

-169.483 1

.4-

in .4e co ,

d (-4 o

116.474

o

o

-116.474

kl.• `

0

116.474

0: 0) 12; 0, 42 . '0

c) 0 0

15.8731

4.

Uitgaven Ontvangsteni

Ta co

15.8731

R. 5

Initieel-budge Eindbudget aarre erur verschil eindbudget-jaarrekening Uitgaven Uitgaven Uitgaven absoluut % v bu dget I

0 CV

-117.585

0

-15.8731

0

,-i L.r) ,--i Lt.; -1

m ,--i

00 00 N 0 N 0 LD ED 0 ED Lel

• or

c E

dr'dri'oo

ED 0 00 LID 00 0 0 N 1.0

Lri tri Lri m

re

.— co co O

I- co cp

•CU 00 ,._ C 03 r0 •sb ,,_ -k-, c 'C 10 tn a) o al > CL/ >

E .4-7' ro n -a oo '1)'g • al Y . s_ 5 EI, c E al s... Z.) E' •CD 0 'd-, = •— ▪ in -0 "D > ‘... c0 o on

• 00 0 _C 10 0.0 C OJ

C C. 'Eb 0 o. a. •z. •••• o o 0) 00 = 0 0 Q4 =

co -Y -Y

a (0. • 0) ro ro

L) co cc)

▪CU

CO) C

a) 2

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

'Totalen

13

'Ruimte

2

'Algemene financiering 'Algemene en Ondersteunende Diensten

(1) c ca

UITGAVEN:

C

'Totalen

'Algemene financiering 'Algemene en Ondersteunende Diensten 'Ruimte

INVESTERINGEN

T1.2.1Verkla

-J

00 al C .P • — ca 0 c 1_ 4-, .v)> E al ._

---.G) 0 :• (D U C

'. 0) ro 1_ al CO CO> > 0 .. 1 c 1 •• ..(1) i_

(..z(..7(.7(-7 a) Z Z Z Z > 2 2 I— LJJ LU ui H LU (t) - VI - LI) •+ 7, t)) > 11.1 LU LU vi

VI

O > Z > > > CU -0 Z ZZZ 0 a)

— —, ra >) ' _1 , ro 0 LL-, 0 0 0 .4-, Y 0i.7) Y D

Q

< ca cip ca

90


I N 1_

ca ca c

cu ta-

GJ > > 03 O z 0 _C _= 0 = (..) in C/) CU 0J (13 > b.0 0 -43 I- 00 s0 -C 0 CD 0 O (n vi 0 -a C) -0 b.0 rts 0 O sCS 0 gi •ca o Q) co VI -0 00 ses

Cp CD 0 N d" 0 Lt.) 01 r--L.r)

nl al nl LID

cri

csi rri oo

or c E Ca

0000

o

.-;

L.r) aï c.) oo ro

versc hillen erealiseerde ontvan

ONTVANGSTEN

BKO : De 2e bouwfase:

o

,.

CC

0 0 0 om co co

o

0

o 45

M:

Or. 0 o o cz) co in Lt-) 0" d ,--? ce c) omo 0 0 m s-i d' cri r.i oci ,--i 1..n

o

--...

o

o

o

in dcv d' co .-

o

o

o

o

o

E

N 00

CC

CJ)

e CD

2

OCMW Zutendaal -jaarrekening 2019

BKO: bouw 'Huis van het kin d'

•N

-,

erea liseerd

(I'i

--,

'Totalen

in .c; cu 1.

,--t

,...

Initieel-budge Eifldbüdgèt

-0 1.Q) CU

C•I 0

A-,

117.577,87 184.251,64

0 0 0 r.i ko o 0 lt) cri' d 0 ('.i'

--...

184.245

c 0 N

'Algemene financiering 'Algemene en Ondersteunende Diensten 'Ruimte

1_ CCS Cl ca N

-184.245

0

c--.1

-1 84.2451

0 N

[

versthilmindbudgetiaarrekening Ontvangsten Ontvangsten Ontvangste I absoluut I % v budget

0 C11 0

91


OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

92


Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Totaal

I. Investeringen in financiële vaste activa

Algemene financiering

Algemene en Ondersteunend( Diensten

0,00

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

0,00

117.577,87

0,00

1.104,04

117.577,87

0,00

1.104,04

100.565,93

0,00

0,00

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

0,00

3. Roerende goederen

23/4

17.011,94

0,00

1.104,04

0,00

0,00

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

5. Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

0,00

2. Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

0,00

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0,00

0,00

0,00

117.577,87

0,00

1.104,04

TOTAAL UITGAVEN

OCMW Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina 2 van 5

93


Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1: UITGAVEN

Code

Mens 0,00

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

284/8

0,00

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa

116.473,83

II. Investeringen in materiële vaste activa

116.473,83

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 220/3-229

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

3. Roerende goederen

23/4

100.565,93 0,00 15.907,90

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

5. Erfgoed

27

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0,00

2. Roerende goederen

265/9

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0,00

116.473,83

TOTAAL UITGAVEN

OCMW Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina 3 van 5

94


Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Code

Totaal

Algemene financiering

Algemene en Ondersteunende Diensten

28

0,00

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 220/3-229

0,00

0,00

0,00

224/8

0,00

0,00

0,00

23/4

0,00

0,00

0,00

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

0,00

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260/4

0,00

0,00

0,00

265/9

0,00

0,00

0,00

176

0,00

0,00

0,00

21

0,00

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Terreinen en gebouwen 2.

Wegen en overige infrastructuur

3.

Roerende goederen

4. 5.

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2.

Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

OCMW Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina 4 van 5

95


Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Mens

28

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 220/3-229

0,00

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

3. Roerende goederen

23/4

0,00

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

5. Erfgoed

27

0,00

1. Terreinen en gebouwen

0,00

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0,00

2. Roerende goederen

265/9

0,00

176

0,00

21

0,00

150-180-

0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

4951/2

0,00

TOTAAL ONTVANGSTEN

OCMW Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina 5 van 5

96


Verbinteniskre diet min aanrekeningen

0 o N. op 1-

Aanrekeningen Verbinteniskre Verbinteniskre diet min diet aanrekeningen

Ontvangsten

o

o d

vastleggingen

N.

LO

COd" 0 ..d: 't

ai •t' co .

06 CO cv d aP

Ci> co d up ‘_ cri 10

(0 N. 10 .t• o

LO (0 ai .t. co

nr

CO

CO N ai N, "'t co cv

o 0 d

o 0 d

o 0 d

cp co 55 d (0

o 0o o

o

o

o

o d

o N COLr) o ei

CS)

co

CO

to

CO

in

S

c\i' CO °?

co c6 co a) °P

o

N. 0)

..'1Lo ,aN .,-

ai a) N c‘i

o o

o

0.

o o

d

d

(.1

o 0 r--co ,-

Aanrekeningen Vastleggingen

'Verbinteniskre diet min

Uitgaven

o S

O

CO

ci LO 1ai "?

o ('1 cci up o

d0) c0. co op

op CS) c\ i' r,N: ..-

op u-) ai co ,, i GO

r-co d co co

cv N--. ,a) Lr)

CO

Lr)

o o d

o o d

co o (6

o o d o o 01

o o o"

o o cr

o o d

O 0 r--co

o N 06 in

dCr) d co

CO Cr) c\i' r--,

cd

,-

t•-: ,--

CO N. S(0 ai d a) (9 r co •,:i c‘i co op 't „--

N 1--:, — a) Lo cd (n

o N cd" in 0 oi

o 0 o" o 0 c\i

co 0) ai N-

co LO cri' CO

N N

° c‘i

.

03

5 —

:a

N ,-E E "E'

TD _o a)

a) '-o cr,

c o a) CC)>

r-

o 0 N: co

0

0

:a 0 >

r

N. (1) o" 0)

‘ 0-)

0)4 c \I c, (010

cd (1)

, N ..--

Investeringsenveloppen

T1.2.4 Stand van de kredieten va n de investeringsenveloppen 2019 (schema TJ5)

... .Y .0 c ...,

o

S N. co ,,-

0 cv coLO 0 cd

5 in

C • "<j) TD ..o a) -M o cD .c7) c a)

,-

r) 'C'' ,,„ 0

0 cp c

0 0_ Cl) -o c Cl) E

c a) a) c .0 o

in'

.1>c9

ó

•w6)- cp : --; cn 09 >2 13 > c: a)

ci 0 o

(L) R

0

2

(2:, (1 95o

0

d

>

Y

0

'E

.7.

(-)

DÓ 0-

.-•

^

Cl) 0. 0. a, -, c)

o a) > o 4';') 0 ei t5 w 0 c Cl) c cv o c‘J 2.--G :25 .> ct , cn 0 13 1 -,.. a) 2 CC)

C'l S'

co

<

>) c (7) > - —D GD c 7 L°

5

(Si _o 5_‘.1 0 có co ai o •--cr) 'E ( :ij 3cn- .-2. . - "E GD cr, cm .,'D 0,-,0 0-8 • c-c T5 c; 1 — eg .e, .2 — ,- "-- a)

C a) — -a ai c To rai>

jci 37) ,- cp 0 -,:s N , 0

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

97


Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019 RESULTAAT OP KASBASIS I.

Code

Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

II.

Overige

205.200

60/5-694

1.845.810

1.762.397

1.783.924

70/794

2.100.635

2.005.533

1.989.124

0

0

0

896.016

879.204

851.202

7401

0

o

o

1.204.619

1.126.329

1.137.922

-117.578

-1.273.127

-57.850

117.578

1.232.978

94.020

0

-40.150

36.170

-62.500

-66.218

-74.770

62.500

66.218

74.770

62.500

66.218

74.770

794

Investeringsbudget (B-A) 21/28-2906-664

B. Ontvangsten

Jaarrekening 2017

243.136

70-7400-7402/9742/8-75

A. Uitgaven

Jaarrekening 2018

254.825

73

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

2.

Jaarrekening 2019

150-176-180-

21/28-4951/2 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

62.500

66.218

74.770

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

0

0

0

2903/4

0

0

0

0

0

0

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

0

0

0

c. Andere overige uitgaven

100

0

0

0

0

0

0

0

o

0 0

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden

0

0

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

o

o

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

o

o

o

0

0

0

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

o

0

0

4949-4959

o

o

o

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel 1 en II

102

0

0

0

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

101

0

0

0

74.747

-1.096.210

72.580

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

117.584

1.213.794

1.141.214

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

192.331

117.584

1.213.794

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0901

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0902

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0903

0

0

0

192.331

117.584

1.213.794

VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) OCMW Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina

2 van 3

98


Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019 Bestemde gelden

Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017

I. Exploitatie Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven overschot gemeentelijke bijdrage na jaarrekening Gereserveerde gelden voor exploitatie nav overschotten LOI II. Investeringen gereserveerde gelden voor investering nav overschotten LOI gereserveerde gelden voor investeringen BKO (FCUD)(+ 269.447 - 30.000) saldo na overgang BBC - te gebruiken voor kleine investeringen AOD Totaal bestemde gelden

0 o

0 o

0 o

o

o

o

0 o

0 o

0 o

o

o

o

o

o

o

0

0

0

OCMW Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina

3 van 3

99


cr) > Z: CO o

cp cr) co eeo o o o o cr) 0)0) cp c» o o o o o

cs) to o) o

• o

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2019

L... acc cp -)

c`I

er

ۥ1

et'

Jaarrekening

L:3) I,- r.... 0 0 0 0 co co 0 0 0 = 0) 01 0 0 0 Cr-CD 0 0 d 0 . CS' L5 N (sr d cr c P C ; CD 0 (.0 0 CO CO <0

ts,-- ui

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 o cp" r.: c5 m coco ▪

csi cri

fa ca Y-1

C•I

e-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cDc)0 0 0 0 00cr ci 0- d. cr c:; cr

ei

• e.

co (0 0 .--

co To c Ta" ca 2 cm• 2 45 o 0 IF-< 0 0 > c c6 ca co .5 r-N(o) (o)

Initieel bedrag

co 0 0 cao c, r•-: r.:

1-

,i:

c+ c) cl c) cs c) c+ er d ,- Lci' ci d oo cn ce, co CO ,i ,- LO • c;

cn ,--gr,•

"ra cc o I-

Ta o .1.° o I-

as

OCMW Genk

BEGUNSTIGDE

‘i

B. Investerin ssubsidies

ssubsidies

Omschrijving

ca

OCMW Genk

0 0 co co -c -c

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

100


B. A.

00D OS OS 1- a)

'7

rN

,:r o co do o 00000 000 co o LO OD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o c)- d co" (.5 6 d cr d d dd 66 d oi N

0 0)

Lp

06

cri'd,- (60666666 CO

00 co NN- co al oi (D OD

'

N- co cp o m- o o o o o o o o o o co mo Lo. ,r 0000000 000 N:Lric5,- 00000666666 N- (0 cora 0) 10 LO LO N.:d oi d' .- o

0 0 tr) r's Cq 0)

0)10 LSD

cd 0 0 0 0 0 0

ri

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019 0 0 0 0 0 0 0 0

-118.065,811

C.C) LO 0) 0)

117.577,87

,co 1.6 co

1

I Boekwaarde I I op 31/12

.

10 102,90

8.602,90

0,00

0,00

1.500,00

0,00

Boekwaarde I op 31/12

2.754.631,83

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.790,35 1.115,52

6 d d- 6 d 6 6 6 6 d d ci 6 c=7 d d

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.905,87

0 0 0 0 0 0 0 0

2.755.119,77

)

Waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

1.115,52

ij I Afschr vingen

Waardeverminderingen

I-

da;

23.790,35

Herwaarderingen

000000 000000 6 d 6 6 d 6

C9

CO

1"-<D Cki

24.905,87

o c> o oo o 000000 d o- 6 d ci ci

Desinvesteringen

c> o o oo o 00000 o dd

OD

CV NN

ni- 66666666 a> N

'Totaal materiële vaste activa

co cv d a) o d

Boekwaarde op Investeringen 1/1

Herwaarderingen

E. D. C. B. A.

c5 6 (5 c5

N- C'‘ I 0 0 N 10 0 0

Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen

8.602,90

0,00

0,00

1.487,36

0,00

Desinvesteringen

F. E. D. C. B. A.

Boekwaarde op Investeringen 1/1

D. C. B. A.

dordd

I. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Insta llaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

12: Mutatiestaat van de materiële vaste activa

Extern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa 'Totaal financiële vaste activa

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa

T2.1: de toelichting bij de balans (schema TJ7)

0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0

LSD N. 0 6) 1- 0 (0- C5 N-•0

000 o 000 o 066 d

o o oo 000 00000 oo o o 0000000 00000000 o 66do- ddddd- 6666666

101


'Totaal financiële schulden

° 7' C7? 7 °

B. Financiële schulden op korte term ijn

00000 o o 000 o o o o ddcrdddd 000 Lu O LO CV C‘i CLi

-875.000,00

0,00 0,00

-62.500,00

-62.500,00 -62.500,00

2. 1.

62.500,00

0,00

0,00

62.500,00

Boekwaarde op 1 31/12

-62.500,00 0,00

0,00

0,00

-62.500,00

0,00

-62.500,00 -62.500,00 -62.500,00

1

-62.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.500,00

2. 1.62.500,00

62.500,00

Overboekingen LT naar KT 2. 1.

62.500,00 62.500,00

Aflossingen

00000 o o 00 o o o o 0 cidc566dd

Leasings

Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen ! leasings

ii . NI- is

II. Financiële schulden op korte termijn A. Financiële schulden op lange term ijn die binnen het jaar vervallen Leningen

Leasings ten laste van derden

Leningen ten laste van derden

I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden

3: Mutatiestaat van de financiële schulden

0 0 0000 o co° 000 o 0000060 000 °co Od d LO LO LO

Lo

o o d o

C‘i

o d

0

0000 o o o 00000 o 0000 oo o o °c, o o o 0666660660666

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

102


CD CO C`

CO

c? c'S co

CD CD

7t•

0 0 N CO Co 0 0 N-

1--: d 6 ai Nc-.J o co. cm tri cc; o co CO N

CO

CO

CO CO

CO N. CS) N C LO

N C

Ln

CO 10 N

LO

1.403.107,32

co

r-oo

1.273.345,53

CO

LO 0;.

CO tr).

1-

10

a)

CO 10.

C N

r--

cg c‘i

CO (\1 C‘..1 N.

III. Herwerkte balans

4. De mutatiestaat van het nettoactief

0

o o o 00 o o 6600

0

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

VII. Balans op einde boekjaar 2019

o o o o o o o 6 6 d d

0

correctie aan beginkapitaal

Gecumuleerd

•st 10

103


T 2.2 DE WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiĂŤle rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

,ALGEME

KCIP

INVESTERING OF EXPLOITATIE Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan â&#x201A;Ź 1.000 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Van deze regel kan steeds afgeweken worden, afhankelijk van de specifieke situatie.

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

104


AANSCHAFFINGSWAARDE Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

105


g

d GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval een vordering definitief als niet inbaar beschouwd wordt, wordt deze aan het college voorgelegd om oninvorderbaar te verklaren. Op dat moment wordt een kost geboekt en zal de vordering uit de boekhouding verdwijnen. VOOR ADEN

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiĂŤle vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

106


in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

107


Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het met rede* zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

108


SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiĂŤle boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

109


g De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa . Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde, aangezien deze systematische herwaardering niet langer geldt in de BBC-regelgeving. Naar aanleiding van de opmaak van de beginbalans werd de inventaris aan een grondige controle onderworpen. Dit resulteerde in het opsporen van een beperkt aantal activa die geen eigendom zijn van het gemeentebestuur en dus tot op heden ten onrechte in de inventaris opgenomen werden. Deze activa werden niet mee geconverteerd.

NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

110


AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

.

.., MATERIELE VASTE ACTIVA

AFSCHRLIVINGSTERMIJN

Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van

-

wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.

Gebouwen

5-15 jr

33 jr

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

5-15jr

gebruikswaarde van het gebouw.

Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen

33 jr

(verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een 5 jr

kortere termijn. Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.

10 jr

Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

5-15 jr

gebruikswaarde van de weg.

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

111


Waterlopen en waterbekkens

33 jr

Overige onroerende infrastructuur Onder overige

onroerende

infrastructuur worden

onder

meer

het

33 jr

rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen

in

de

exploitatie,

worden

over

een

kortere

termijn

5-15 jr

afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.

Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal helmen- en

(boormachines, kledij,

grasmachines,

reanimatietoestellen,

hakselaars,

keukengerei,

brandweerdiepvriezers,

5-10 jr

koelkasten, uitrusting van RVT's ,...

Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,

10 jr

bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn

Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,

5 jr

kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien

de

snelle

informaticamaterieel

veroudering wordt deze

en

technologische

rubriek over een

evolutie

in

kortere

het

termijn

3 jr

afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

112


Rollend materiaal Rollend

materiaal

bevat

onder

meer

fietsen,

vrachtwagens,

5-10 jr

brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.

Erfgoed

-

Kunstwerken

-

IMMATERIELE VASTE AC111/

AFSCHRIJVING TERMIJN

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

5 jr

Goodwill

5 jr

Plannen en studies

5 jr

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

113


C..)

C, c. 00

je cul

CD

-0 CD CD CD > 1.) - C CD C C CD CV) '-

2

o 0. a) ,i, o

cl)

CD C o N

E E »co -

o

c

o .62

a)

>

IE 0-5 -5 8 CD OOz i o mi co CL 00 C 0

li).

<2/ C

CD CD CD

CD CD CD CD CD 0 CD CD CONOONCOL 00 NOW

C 0

C

0

co >

EEEEEE E

c

CD 1:3 /41

CD

0/ C C 0 CD Xc X CD 0 61 :3i...

CD

"6 o >

132

1:3

0)0

0 0

0 CD

CD

c QI 2

c

TP

CD

41 3CD X '8 43 • 0 N 12 <P0 0 CX <D 3'-/ 12 Z C» 0 .0

D

en t.

0.

n.)

0

-o

.0

X 0

CD CO CO 0) 0) CO

s- C C Cc C C C C C C c CD Q) CD 0 CD CD CD CD CD CD 0 CD CO C» CD C» 0) 0) 0) 0) 0/ 0) 0) 10 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 0 CD > N :ir: .(1 ) C c cc C C c C C C C 0 CD CD CD CD <D CD Q) <4 .-' E 2 2 cp 7 M 7 7 7 7 = 7 7 7 7 C 0 CD CD CD CD CD CD 0 CD CD 0 0 0 ps 0 "C3 -0 "C3 12 'Ei 'i5 -o 'a CD CD CD Q) Q) 0 CD 0 0 CD CD $.:.. ) 0 1.).CD 61. ci 0 c( 0 (..) C.) (..) 0 C.) C.) C.)0 0 c '0 4) 733 en ...

Dc

o 0 >

'cl ...

222emen

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

.in .0 _o .0 .0 .o 42 .0 .0 .0 in ci) <n = en an (.13 0 LO N U) N CD CO

"C

c >

0 s -

o — ...-CD 0 5 No 00.0

•/-

c,:-. 0

<n

41 C•4 CO `1' LO CD h- CO al CD 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0-) co el r) 0-, r) 0-) 0, eg 0) r, c 0 9 5 5 50 0 0 0 0 0 0 OV 0 0 13 E 4,/ E CD X 00 Q3 N 0 X .-. 'CI X C2 CV CO CV r-) — .— o Csj 2,--3 CM CV o ,-. C CD

o

No o o o

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

0

Statutaire bewaargevers

CD

Statutaire bewaargevingen

0

d/

.t2

o o o o o o o o o o 00 o o o o o o o > > > > > > > > > > > 0/ 03 C) 0) 0) 0) cm 12) 0) CD CI) .0 .cc

Ontvangen zekerheden

E = .....

Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden

ccccccccccc 0 0 0 0 0 as 0 0 cri c c cc c c c c c c c

Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden

o o o o o o o o o 00 o o o o o o o

Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening

o

-1:3 -o -o 1:3 -a -o -D -0 1:, "0 "0 C c C C C C C C C C C CO CO CO CO CO CO 63 CD CO CO CO CO 0 CO CO CO CO CO CD 0 CO CO 0) 0) 0) CO 0) 0) 0) CO 0) 0) 0) CD CD 0 CD CD CD Cll CD CD CD 0 0) 0) 0) 0) 0) CO 0/ 03 0) 0) 0) C C C C C C C C C C C CO CO 0 CO CO CO CO CO CO CO 0 CO CD 0 0 CO 0 CO CO 43 CO CO C C cc C C C C C C C CD CD CD 0 4) CD 0 CD CD CD 0 "Cl 1:11 13 12 -0 1:1 '0 "0 'C 15 "0 = .0 -C -C .0 -C .0 .0 -C -C .0 0 0 00 0 0 0 0 0 C.) CO CD 0 0 01(1)(DWOCIl<l) CD CD Q) CD 0 CD 4) CD CD 0 0 .1) :CD :4) :CD :CD !CD :CD :4) :CD :CD :CD .0 0 .0 0013 -6 -5 .3

Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden

0

CD CD

besturen van de eredienst

c cp 0.) > as 45 45 79 a) CD n 2

andere entiteiten

"0 CO

0

114


co 'Sr Csi CO •:1' N <0 CD COCD 0) <0 ng. 05-

427.373,62€

cs) r-- cl) N. h'20 cq 'e. cl oi N. h. a) N. N. N 0 s- N C?

;44) (11) 40 NCD N

LIP

1

ci c) d'

(..) 0 sC O

CO .0

E

43

c

«3

E E' CO

2

E= . 0, co > o c c.,

.5 .c

O

"E2

C

o -2 = .2

. -. CA . (n 0 0 0. 0. 0 Col o) 0 .0

O

c c

(/)

0) 0.) 0. 0.

C

a. o. "o cri 0 0 ... .0 o

0 0

Cti

c

.0

0 LL)

O

o

00 00

"0

!O

Ir)

2 •

Ont 0

0C 'Cl •

<0 >

• 0)

co

C 0 co el >

"g c -o c cs > m ca C CO C 06 :.--• c. c 0 >.2 c= c c•- o 15 CD .. e . -Y L. -c T-3 41) 03 41) . <6 CL) > <D 0) Ç in M CUcu >D C

cm el

E

'g

'D

00 .2

C •.—.

i'd cci

o c

0 C) 0 CD 0 0 c) c. N CN CO (c) 0 CD

E

0 C) la - C 0 CD cuc CD 0 c)0c.<0 CD p_

c) co

(

C9 C,") 0 0

co cc)

0

'12 ca

6, (13 ci9 0

c c L. as -c c 0 o .4-

(g 0

C

C

CD 2 C ca C -ic CO E 2 a)_c° : 6 : "CS

CD a)

C) 0 CD .0

Zi•

0

c ca c :c .c .e., 0

Verplichtingen tot aankoop

CO Om

tri 'Cl3 .c o o C. 0. . cn CO o) tm c > .0 .0 o c c c -a t.. CD CD CD di G)

7 2-' 0 i, 17 C•J Cl CD L

LO LO > CD C) 0 0

0 C 0 .0 0 66

, C CD N O •-

a) -c

c as 72

Meubilair en rollend materieel

c 3 . cg ;g c o o .m -c •. c_ a) cri o

Installaties, machines en uitrusting

. .-

2 -C

Terreinen en gebouwen

0 . O > a) o)

-a ▪ o e• ..

a

c E if) c. O

P

0 C

re

c ce

0

Op termijn verkochte goederen - te leveren

>

o

Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

E-

c ca > ° c '3 .c. ó o > á) a) co _o

Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

. .„ 0 0,

-2i)

Op term ijn gekochte goederen - te ontvangen

C» C :§7.» ,..0 0 ic...

Verplichtingen tot verkoop

C O

Termijnovereenkomsten

:0 c • a, o 'a c = ,m -a = 0 .c c ..be a) as o st E c a)

Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

0) .‘ C) N

Crediteuren wegens verp lichtingen tot aankoop

1

-e -e cu

coo (p. cci d c., N. rri" co N: r('.1 N

cá > c 8 5 6 \1 as N- N. NI? o o o ò ° 3 c as c

E as a a) 0 cizi IN cc) scr LO CO o NC.0 C0 C.0 OD cri co N" CD c) o c) o cp cp o 00 C° c>

in

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

115


x— Is.

r•-• c> c> c) o c)

CsI I"-

0") Is-

txx

Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

Commitenten en deponenten van goederen en waarden

Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie ofin bewerking gegeven

Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

Aangegane, maar niet opgenomen kre dieten

•ch

C

C CD

>

Besten

6 0

Gin

o

0

CM Cl 0 0 01 0) 0 0

c

Overige diverse rechten en verp lichtingen

Bestemde gelden

Bestemde gelden voor andere uitgaven

Bestemde gelden voor investeringsuitgaven

Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven

c

0)

01

0 0

0 0

OCMW Zutendaal - jaarrekening 2019

116

Profile for Gemeente Zutendaal

Jaarrekening 2019 - OCMW Zutendaal  

Jaarrekening 2019 - OCMW Zutendaal  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded