Page 1

Jaarrekening 2019


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

JAARREKENING 2019

algemeen directeur Vanhengel Marc Laatste budgettaire journaalnummer: 2019005314

financieel directeur Mulders Joke


Voorwoord Voor u ligt de laatste officiële jaarrekening van de gemeente Zutendaal opgesteld volgens de BBC-regels zoals deze in 2013 werden ingevoerd. Vanaf 2020 zullen er nieuwe `BBC2020'-regels gelden.De wetgever heeft immers ingezien dat de huidige BBC wetgeving op een aantal punten nodeloos gecompliceerd is, en heeft voor BBC 2020 (de nieuwe regels vanaf 2020), de nodige vereenvoudigingen doorgevoerd. Dit is hierbij dan ook de laatste jaarrekening die voor de gemeente en het OCMW apart opgesteld zal worden. Vanaf BBC2020 zullen deze beleidsrapporten immers geïntegreerd worden. BBC is de afkorting van Beleids en BeheersCyclus. In de rapport vindt u achtereenvolgens: - de Beheersrapporten: hier kunnen rapporten opgenomen worden die de cijfers van de jaarrekening op een overzichtelijke en bevattelijke manier weergeven, zonder dat hiervoor door de wetgever een verplichte layout opgelegd wordt. Deze rapporten kunnen dus volledig op maat van ons bestuur gemaakt worden. Er werd dit jaar bewust gekozen voor het opnemen van deze beheersrapporten voor de officiële beleidsrapporten. - de officiële Beleidsrapporten: de officiële jaarrekening met alle verplichte documenten.

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

1


gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

2


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

BEHEERSRAPPORTEN 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

3


gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

4


De beheersrapporten: De beheersrapporten geven bijkomende toelichting over de officiĂŤle jaarrekening. U vindt achtereenvolgens:

De staat van kosten en opbrengsten (algemene boekhouding) voor de laatste drie jaar + een toelichting bij deze staat, waarbij de kosten en opbrengsten enerzijds naar soort en anderzijds naar dienst opgesplitst worden. Aangezien dit het zevende BBC-jaar is, kan er een vergelijking doorheen de tijd gegeven worden voor drie jaren. Daardoor kan u zien hoe een aantal belangrijke cijfergegevens evolueren doorheen de tijd. Daarenboven wordt ook een saldo (verschil kosten en opbrengsten) per dienst berekend, zodat onderzocht kan worden aan welke diensten de gemeentelijke middelen besteed worden. De liquiditeitenrekening van de laatste drie jaar (budgettaire boekhoudinq)+ een overzichtstabel met de budgettaire uitgaven en ontvangsten per hoofdstuk, met een vergelijking tussen budget en gerealiseerd. Voor de exploitatie- uitgaven wordt een vergelijking met het vorige jaar gemaakt. een rapport waarbij voor elke actie een evaluatie van het bereikte resultaat gegeven wordt, waarna een overzicht volgt van de totalen van de uitgaven en ontvangsten die in 2019 plaatsvonden voor het behalen van het resultaat van de actie. - de proef- en saldibalans van 31/12/2019 -

het jaarverslag 2019 van de diensten: dit verslag zal u in een afzonderlijke bijlage bezorgd worden.

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

5


Cd CO

00

N

•Q"

0

LO •ZI•

LO

co. o o o) N 6 cd' •- eF N. 0 1-h: CC! 0) _. •- •- r.. • i r•-: cc; er 0) c) CO co cv co cm o 10 C) N: N 4. co •-" a;cri .,- cd •c \i

2018

2019

Lei. N- Ld 4 in cm v- a> -o(0 'I" CO CD •1".

1- ..-o v-(0 o) co co CM\i' ,-1.6 71. co r) co „,r ,-- co a> ,Z CD Cd 05 — r- c> a) 0 9 N", N: 1: • uu ..- vo

0 LO 0 CD

c6 d co. 1,co ") ,...., Vro ai er er

co o CD 1- CO N N CD LC) 0 'C CO CO CO LO N cvi. 6 cd cd N«. Cd d tri •-- cm o r- co er •co -• LO CS CO 1- N. oi d •- N: c‘i 4 cd Cd 0 N .,- Cd N co ,-09.

1--

C \i

CO

N. •Q• N. *-•

(... sr) „d. „, ign •••• c.' o 1-

0 1-0 0 0)

ZI• o r-- co •ca cd' c6 6 es: <d c‘is

er 0) 1... o) .4 a) N

d r-i co co CD 1c.

„,,. cd ai cci ," ,- 0) CO CC) co

OS

0 CD N. 0-) a) ..- C‘.1 co nr. c6 N: cd

0 a> (0) v) 0 o o co 4' 6 c5 ef cm cv

CD N 0) LO •Q• d' N. 1- 0 1-

0 nr 0)

CD CO

0) OD ., CO

cd N- CD4: Cd CO •d• ,a) o 1.9 cd cd 4 cc) co á) 1-1co CD OD CO cd tri ni

0 CO

CD cO

N C\I

d- Cd 1,-.,

1-

CO •r-

d N: cd d' 0 CO N.

0

N 1.11

0

c) r-. o o

(6' cd d ei •- N: 4. 6 a; d d 1- Cd to co o o •- co F••••

N. (Q cl c‘.! _ c.i .r.- v- ••-• 11) 1-. N ..,4 co N. CO N 0• 0) 4 CM (0

" „, . C \ I

LO CD N LO

CD CM •Q' ,-

(DO)

00 LO

0 ,- 0 0 CO N.

cd oi

Cd

0) CO

cm D) c.ï 0 CO N co `I' •Q•

ty N N cm d- in

et.

<D CO

N.

cO

o co

0 CO

ai

CO

<0 co

co

N

cm

c‘i 0 •-

N: c.i c‘i co cO 0 "'I-, L° ' 1-

1`...

1,.. CO C., N.

11., 0 Ce>

CM d-

CM

er <0 0 mN. 0 0 rs• cm 0 6 c‘i

C‘i

o

C

T T

2017

1.1) CD

N CO o c6 in cm 1-

dc; 4i 0 Cd

co• CO

CO •Zt

LO N

Cd CD Cl 0 .,-- d a> CD CD 0 1- CO L-Ci Oï

gli si ?:

CD ,-1- OD

0 ..--

0 LID N 1:1-

N: cd

OD CD

CO CO

Cd "Zt N

N

N 0) 0 1N

d d d 1-

0 1-

co

,- NJ, os

CO CO

0 CO 0 CD

CO N: LO

CO N:

CO CO to CO

•d• N

N

05

Cd CO

0 C\/ 0 .1-

wi N: ef c ‘.1' d ai' N ,- 0 •Q' CD co r.M.Cd ,co, — N. LO CD LO N c‘i ..,.Z CO N: Cd d ai cd •,...: .- •- co o co co er er '.... N CD CO CD LO 1CO co' 4 CM CM cci 1.6

cd s--. o d OD

0 0 0

(0

OD N.

CO CD

oi c‘i cri d

a> CD to cc). c° ig; ,„,„ R; 7_ 'L .; --. 1- 1.0 co ,

(0

0

ci

in isi CO

N

co c‘i co cri co

CO

co

b.. (a 0

áe at o st 4-.., IQ

a)

co c -E a)

0

EI o c o Q) > C a) c

0

ca c) a)

C C) 0 ca (...) C)- .= Q CD C

-, ud

0

CD

(1? --

C

c

—> CD .(4)

2 ca c

t:_••

u) '3 ca c 0

>

:1)

°

0 1,.: 12 :3

c 0 0 C-

(7j

CCS

C 0 5/„) ... o 5) a)

.z,-

en

c

c

.

.<

(7)

•r°". C7) «o ra' ,a) ,-•

c

(1)

(1)

T ,,

.._,

,

o

c 0 1) a) d, 0 ., -0 E -

.0

o

0

a) o

(/)

c C

•-.-•

c a) •.- ..rz 2 2 3 c» c a)

C/3

I--

<

e

CD

ag i

en ti -° ° 0) CCDOLL-

0 CL L.. 0

.0

0<

,-J

c‘i

(D .._ 06

.,t- 0)

0_

,c "-•

""c3

C.) -0 ° C a) c c o ca N c ;.-ni cri IT.. D

cd _cd Ec <

cd d

=

gemeente Z utend aal - jaarrekening 2019

0

CD

ág > a)o

2

..•*-

cc

0

0

0 >

oc 5 -'.oa

> .0

c

0 "c7i

C

0

0

''

_c

o

5-- 0

iZ

D

.c ,-«)

>

>

•c- .5 0 -c 0 ..c .-• 0 o a) 0 -ca)..9.0 Q> a) o 1.. > -C a) 0 a) .c a) 0 0 C c -.•-• a)

, ...

-c 2

(1)

a) 11) a, Es) '5 t) .;--.5 0 cd .-:C a F4 g) ' ás' 0 -c oc»0!-- c) CO

0 o

+,,

d>

rn

CD

2

N2F•••• :.-• c c‘i +. 0 ,-- N Cd •Q: cri cc; E n in oa oá d Y .c CD .

(I)

C

a)

ti

''= a,

<n

F-

C

Ta c

0 00 0 > ..

ca

0 .g..,.,_

0

QS

t a) va 7) 0.Z > ..c ág c -c c

1ca

•Ei

t

0

7C.

cl) ca Ta

> 0 cri •:E3

tr)

ca a)

C

1-5 0

ca

CD

..c ...--• .c) •x-• C ° rp. a) 0

7)

>.." 1.r

iFt

N

I..

0

.9

CESa

_o

0 -0

0 CL)

u) 0

0) 0

2 cc

0 >

-O

cp

0 < cd d

> < cd d

=j

>

6


jac .0 ..e. .., ....2 j . .c.i2,.. 3 .c.(. 2 ..39., .,.5&) ee eee eeee eeeseeee e I

co oo

ct) co (-‘i

ci)

,- Cr> (0 e:)

Lif IS' Po S ccicg‘ c7) ccii' 2-

C\.I 1-0 ' C") 1-9 C\1 C \I CO 1- 0) ' h-• (D• In

c? cm

(1).. g ,-0)

(9 go•

g Ris o co

ni,(.cg g- g os' °';(6, c7 KI- c5S. ,R z. 1=' d' c) co co I,. o ,_, co co co u, 0 nr ai ai d f`-. ai cd d ,cn :t: •1' cri co co ,•

op -;r: ai us o) .1-

0 CI)

«J

C \.I

0

1-•

0

d- d- d0

in

CM

0 0 0 0 d-

_• 52 cj? co

,i : co N. '1-•

,-

nr

0 c‘.1

N r- cm (D o co o co co co le CO cri ,- ,d: cd Ld Ld ai ni: co ,-- co o) CO CV

0

'

CO

CD

(C)

CV ,-- CM

'T...

Cr)

0

tr) 7 co

j 1-

14)

VS

Lc)

e

.r- o •:r CO CM .7 CO CV

o

00

0) CO

CM C9

N .1i Q 0 CO 0 *St c) cr) co 0 0) el cp co co_ 7 N. cp c» •zr

.1... 1- 0 co co_ c

Cej LO 1.0 Cr) in cm r--- in

N: cs;' cd N: cd ^ - cd cd N 1-- ,_-_- cm ' c7) Lip d- h- cm co CO Cl 0) c» 1•••• r•-• o) .zr c\! co

.d: 1.0- 'cn .zr

- cm - cd cd

C° d .;i: N: •cf cri d 7 c‘i cc; co N. co co -zr cm oi cp co CM CM CO 0 ih. 1-

c) c‘i N:

" c; r•••• 1••• 06

eeJJ. 8342.128,61 OPERATIONELE KOSTEN

WAAR GINGEN DE KOSTEN NAAR TOE?

0) 10 CO CO .7 CO 0) 0 Cr CD 0 CO - aï d'. N. cd c7 C'4 0) d

11) N. cv) cri co

N. o)

co. cg co co co. N. o cm

c)

0; ic)

ei cci d C«)

c \i cci .:i N

N

a) c o

cr) '&5 c

17-

cp CD .-••

c

(D

0

c

0

:

c

d a) cr) o

a) r) a) :6

7-

7

up co.

a) '5

C

,_ ._ °I CD _.a) -.--. a) - rmou) '-.

'•-•

czn =

N

c- > a) cr„p c) .2 (D

,

6

CD 0Emoci)

a) "'

0

CCS , i. (6 co -0 o ..- N Cf) 'C LC) LO CO 0 .c

CD

>

CO cm

J

=

,r, a) cocococrococoroco

N- cm r---

10

cm N- o o o

1- •i- (0N W co o) r•-•

o co

r- op c, co 1r) c. c) c0 N. c‘j co cm co hin cci N: ri a> cri • co in - d- N- co co 1-- cg co (c) cm

C., OS Cd Ci

• d- ,-- ,.,- ,-

0

-

in c0 c0

c%i.

C 0 0) C 'C 0 "N L. 0 0 >

in

0 CD

c 0

•,_ (1) >

E c a)

0 "0

0

o

0

0g

"0

1.. (13

'c3 7.5 .... :=, fn -

c

a) 0 co -c ar 'cis v c

C .-

0, 0

--

cm

1-

d" cp 0., r' .. (i) al .2

g 0

eJJJ. . : ) J. J

- N: c \ i ni' cd N: cm-

ce) •-•

.1-, -c) _2

pp 1.0 N

,...•

0 14,

j' JJJ

1..

• ai N-: Cd OS (SS co co o) 1.CO (.0 CM

d .C;)

0 0 0 0 0 0 0

a. 0 -5

LO

- ai- N: cd

u)

0 :'='

In rn o co cv i• cv 1... 1.- C \ i CO co cr) co

cd

..d.

C 0 C 0 0 --=:-

cl ,- d- c) In cc) r•-•co.

cd

' ,-Ce> 11) CO `z1-

cmr•-• - cm " cs) cg C» co.

es

a) --,--()

- c \i •d:* ni' 7

141 I's CO

' có 5 el cm 5

1-

• =0 o •••

(0 0 0 0 0 C) I-

.d. ,- o o q q co

V"' I

12i)

a)

jJ

C?

LC)

Cil

7- 7 cri 7 c; CC,- cj co co a) CM CS) cl 7 .7 ccej •,-.I-Cli

j

jjj

1-

C*2 co co

ce)

CO 0 = CI)

0

= y

co CD

CO o ..)e

2.,)

r7r u)

(1)

ct)

. 0., CD CD

.o ''c -0)

CU L 0

(i) tm c c :2 CD b.... 10 a) •cl)

'" m a) TD Ca - 0

'" 0

enii-) Co

/3)CICI'MCD 0 cc c

0 á') Cc

> • •> .a) C C ...... . a) 2 ... :"c" • "rZr Er

<5 t 4-, CO ..ei .• .= 0 : . 2. a> cp E o -ei Es -iI ci > o'llOta.cd0

5)) ,-

01 eL 1 , . c2 . 2) 0 - CD o > N ,,,, o. o

'5

'6

.c 0 <i) 0 0 0 ...- o o co » I I I

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

0

1

d> c N

1

I

1

1

1

0 •4-. .. .. b... 0 C2.• 0 1-

CL) -12

•-

7


jo ,02

co CD

c), 19 CO

c%is

cq ce)

01 Ic7,1

CO (£?.. CO

CD

a) -0

o

7.685.891,84

9.159.655,03

5%11 9.159.655,03

ai nr

-C

= 0 -0 a) 0 ,_ C WO ) > a) Q) o) r O) 3 -2 _c .c

0-

',C ca a) 1-(1

cp c cm ,c2 ' g c -r) -o, ca E c

c„ 0 N 1:5 u) .52 11 l-il) • 0 kl d > C‘i a) I r-)j - CS E' -0 11 .ta ,§ ,:!) (:.) 'E, 4) 5•-- o m E •.4 E -di g 7 in

a, ci) a) co > :6) . (5 2 0- ,g. g á') as 0 c

ci)

(0 -0 -•<= a) -0 0 t a) a) 1 - :-_5 Q. o cn 00.0 ts 0 am N

a)

a c) .8 a _E -E) u,

17;

' ..-.

) ,- 0 •.;:.-. cp a 0 > a) .óc > w a)

-c ° -E • > .1 a) c oco0>0 .u) (?> WO) 0

O

.- as .=

5

-jg - i im IEc rz i :D .._I -!c i "r 'ci.6is . • ° ( C D-

C c‘j "D Q) 0 •C(ts :-. o (0 •,-.• 2 c _c 0.) 0 c

-•

ta' 2

E -

N a) > E as 'EDa) ci c) 'V • ••-• 0 c -.--. -C

••••.• = a) cl) 0 C01 / al .(i) = '03 -C 2 ._ CD -6 1:5 c c01.0 r t .2 0

r

O (0 0 -0 _Q I:D (0 5... 0 -ct •<c .1 a) ....

c,2 o 2 .. -(1) .2 as 0 C C --".. (1.) . (5 -0 a) > .',.C) C C 0 ...= 0 a) as -C Cl) co C° u) & ''-d > co .2 •,-To c'r) c• c cal} 9) : .1' • a L ) c.

(o n

0) W g>

:b , 1, 0 iT r,

00

3 1: 2 0 •

a) 0 > 0 -• o <•-• '2 _0 3 :=,

E t) 1 2 6- i -1,

, g,

cc 9 a

0 > -ci ,= C .... a) 0) ,_ a) a> c .° 8 0 = co •E c o > z a) 1 ,5 a) -c (1 f) ai .0 a) o 0 0) Q) i•-• 7) 0- '•-• Cr) C C Ct C C7) „ 2 (1) C 0 0 .r.2 -E .L O CD 0 = 0 cp Q) 0 .0 i,5 2 <2 . ._, .2 1 g ;-1

LU

, ... . .-: , c,c., ._„..a)> ..,.

g ig

-I o Lu > 0 (a ai al -3 m c a. ° ,> y

2 0 cD > -C • -• E C E 4-1. '5 (1) - g u) 0) -0 3 u) = C .P (1-) c _c " en > C 'g C -n _c 0 C r3 .0 Cl).a) E a) 0 0 al fr IZI (0 Cl) _ 3 Q) CD 0 W c a) <,_ Z O

,,

= TOTAALEXPLOITATIE-UITGAVEN BUDG. BOEKH.

TOTAAL KOSTEN ALGEMENE BO EKHOUDING

2')

$0

co c‘l-

> 0 8 ') f." 8

O rri.

c b.

as 0.) -0

0C0a) (<1 N a) .- -p_

UITZONDERLIJKE KOSTEN

a) -o

•C

FINANCIELEKOSTEN

... ..--•

cm 0 •- ,,, co Ta 8

-3%11 8.920.441,61

CD

CD

CD

3

N-0

8.508.150,21

c?

ca N 0

O

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

co 0 0 0 a"° 7:5 C CL -0 ° .0 .° C

8


eg

2 '2 a)

E 13

.

, 0 = c ,... o a) o 0 ....Y 0 C 0 , N 0 -0 a) tp- .-E 't o> = o ° 0)>

o (1) -o -2

0 :=. (1) -0 = c» ci

=

co sp

co. 6 ,co Ns a) 0) C \I (1) a) a)

('S u) 22 CM

-

0

o . _.: ..-- '' á --cg a) as _o 0 2 0

>c Q) ,-,5 '5

2 j> = (m a) ••'

as c a) a) o as 0 > > as '6 cd- .•'' ,..r..

.1 3) > 0 co 0) -E

-c

cn

22

o

-,-, ns c -

c

..

c) 2 .= =

E CD 6 o a) CO ti5 cm" '033N. N-0

cd oc cm

0) 0 CD ° a) ,-- clE0 _= ..... 0 a) z o CC (D E CM "0 >, j< Ci

ts o c - o) a) o

c -c c, > as 0 LD ')-) '5 a) ca a) 0 -0 0 a) > > us . (1) ca •a) (/) • = a) 0 , 5 . ., -a -C3 C 0 a) -0 It, d, c = _o a) .0 • .— a) c .- 0 •=. 0) . cu) 3 a) c 0 < c\J . CIS -2 5- '(-Dc Q) u) ..t.-- 0 0 0 -0 -= (1) 0 0 L2 C c) - a >0C0 ET lii

5 , "--2 ic

a30)) l))a ) aC0 'a2 dtcv

:E a a -0aca 0 c6 aa Ó -cl •E,5 CC,, c-°- .20 a) cc) I ,.._s -c c)), c(oI)i- «0 .-,-_6 00) 0 a_ 2 -c ,-tri- : > ad-3i --r. cm --5 0 15-.,4 C

._ c %.7 CmD E .0. o .0» 0

c°) %g as 5 CD 0 > C C 4. k- a) s' — c -0 > NQ

>0)

0 -0 TO c a) 0°

0 0 N Cri

(1)

.,-- z)

,o..,-,

CM "C1 c c .c c.) a) CO 0 92

a) a) c c)

— ':0

0=

(1) . 5. o.2 .o

00

Ta L5 .0 E a) as

a9 a) 0) ''C3 •- =

a) __ :-t) a) 'V

°

-C

c CD 0o >.o

c a) =. a) o E

,„

U) CD C CD E 2 :E E .2 g,b.).. = 0-c Cd c- C 2) 0 t,F3 8co C c N .2 -cCè) ca _c 0 a) , , ,,, . a) d ;-.-, i0 C cm .c 5 0 _CL) a5' -23 .2 cie a) 5 & -a ,..

0 .s_o > c as c .0 ai > - c

bTa 'E os

c

ad)

=

5 °I DO -D. C ,0

-C CD c o a) o > 'E C°

>

Cij c ria ti) = a) 'E • crs cts a) -. 5. . 2, ci 22 •,„ c a) -0 "Ca d) a«) Cd g -a a) N as N — ,-- '6 -Cr) o a) o a) co

.0) •Rj =o -0 o —> a)

a) -~ c 1.-

-2 o 13 Ir- •.= -0 0 0 -a CS -a

"c7) a) ..0 -0

o

0 0) 0

a) a) -cj_s 2) a) o > 0 -0 a) a)

17') a) 'o -5 0 CL *E' o IE 0 as

g

1-

5 .0 0 0 a)

•,..7j

.ui a) cp ,_ ., OT) C

o ay 5 > -0 C c «s c _Yd ci) rt

-.5 co c ca a) o, 0 -0

ca a) CC) as CD CIS

c ,--

2 > c 5 1° a) cd

c cp

- > c C) -a E

a) .3

as c ca c\1 0) --• .5 aj >, 0 cr) a) as c c _c c "D 0 ... ,... a>

cll 0

E-5

15 (1)

CD -C) = as

a)

ca

1= -,)' ar .E t) lp 1.1-1;2) cm -c Q) C C) k 5 13 'Ca as cd 'E >= > a) a >c o cN *C) (D C a) CoEC% 0a3)) ti) 0 ) 0 0 E Q •-a E R 0 os uu

CD '-d (T) 5 ó g 0) Eti C r) 0 u)•im- 0, •'o 5 "C) = Q CW. >0O C) 00) 0

(t0. ..ao C 0) D C. -T 0 >0 csi g

Cas

1

,

> 0)

, 0

as 0 0)13 cri c

E ,c 5 -0-) 't

Cl)>

Cl) 0CCS ,_ a)C(D2 -6 _c > ,- g 1T) ,_ ....., 0E 6 D c a/ ° ..ad O Ca 13 -0 CD

0 c) = a) c c) , 42 -g (D C c 0 c a) 92

*Ca E

o _. 0

--E, t, ..

>

0 co > -0

ra

> N -0 = .- 0 a:s ....,

o 05 c .7-- as a) c •'-' > c a) a) .0 •- a> a) •o

>5--oce

1-15

Q) 0 1- • - a) as 132 N. , ‘6 cd •

:-,5

= o 0) n C Q) 0 (1) (D -Y 0) 0) _c d c. :=. N 5-32 7, •-• C0» 0 °) 0 c 0 •C L.a) _c) --gi 0

>.--. a),--» 2. 8 :g-te. 0., 0N 0 0)

'- C° °) -0 — CIS 1-0 «i n ra0) 0) CM > "E' 1° a) 2 - "Q -c '." C Cl > = c0 c CD 0 (% -2 ',T)- (7) "ci) & c) V). "Si .? :ED .£ 1-,-;

'2

6) >a)c c a) =c a) ) .2 c aa) 5 -4 c cc ° 'E

c D) IS a)

0> -a o):,

0 (0

-c .2, 0 — -0

2 .2)

c) ca (7»

0 > 1) C3 Q) (D

= .d .>

T -

CrS 0) a) CD

E CS c 0 a) • C) 17;

a) 0 0 -2 a)

o

o a)

a)

5

0 _C

c

...,• ..I.

C0

2

a) E0 c- 'Rs d '6 153 = = 15 0 = c) > :.=

N • - >-. 0 .... CD a) ..,._., a)

,c) S» 2, "E '1) c 115 c „r 5

ca •c 't '5, ..d (2 2D) ..g_ is)., 0 = & = '2 — a> i"' > E .= 5 ,5.1)) s% c a) 7) c & 2 -e -c 9_ 0 .2 2 'C c .- c) C Ei) -.-

s

EL

Q)

-- u) -c = ds •E a) .1-...,.--- a) c as >0)órcsa)g u-) _0 _T C135"5 . : ) >C05,_ • 0 as C 0- -0 8 0 = 00) 7 ) •En -0 0 CL N I= 0 --(C) as ) a) c:. 0 „, (c _ (D -T- c -0 >< >, .‘,..5', 'r0 _c c > _c 0 (.D ,_ a) r- 'rn- • - -.•0 0 (DL ..... Q) 0 1.. Q) c» C) 0 co cn -.c cd 0 5 73 -a g '0 -0 7'5 :E 1- -2 ig tm a) cs)'LZI CD 05 c al '':° V C C°l) Lg ai C cl-) 'i,Di 0 Ta" a) ro (?) __, a) a) .2), 0 a) a) .,a) 'IT- 0CD IQ '.<.0 "tr) C C CO a) 1:3 2 c» cs) -0 a) ‘-' a) -F-. a) CD -(r) 7_ = cpc = c... ,_ - ', E07-cs•_, cD 2 12 fL) 'F.J — :=.:.. , „, ca a) CD C Q) ? '5 15 > 0 0 0-cN,,,a)NL-J,a1LE0,... g.

e ,T,

._ .„ ,.

ra 0 5 a) -CD a) 0 CD c C c (0 o cp a) 2 E or= 0) u) .a) Q) a) o cp_ 7, 7/)" 'r<

a) , 1-_- 09

0

2 'rzs

= 0 Q) Q)

ta

(0 (n

2 E 02 ''' Q) L7) _ ,_

-C 3 ). •ij ' Q-)

C C I) 5 ) CRIS - 2 3) C ‘C r) 2D) a ) '6 C gs 'Cr) - . C \ i

.c.is, 2.)

>

> ,c c; , a) = ..13 ms a) ...., .1- > 0 c > C L_ Q) ° (..) .0 C)- -'-' 0, — -0 c S.\-I- c _? '5 0 '-E. -5 g = 'D :— Rs ca 2 t,-, Tb0 .5) -0 2 co 0 - c •-C-CS> _ > ,,, 7, 0 g Q. a) r= 0 »'u--) cD 0 C • - 1-- IE CD L7) c) 0 0 0 -C) 1-15 51) ..., ijo 0 CD 3 IEL 2 N (3 .,. -' ;c2 Es") 2 1:3 CL) "CS -'2' '5 -.• -Y _c ?-. ø., e a) a) d) "' 0 ,7)._ •)... a) -c -- Q) C 0 C) •=. F. CD 'E <D -.:D .g = fa 'Ct CD 1E.c .c > o a) C .E iI) -N' s.L.i Ci 0 1) un>nn 0 0)

= CD "CS 'E a) ...„ E a)

ce > _C

. _e- o o ,::, C.) -° -0 c ...0 ° 0 a) a .c) 0 Q) -Q) .C. 0) _c tm

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

d

, Es •-. r7.' - )r ' - '

a

.-.0 2'

> CD c -2

cm 0 a •c a) a)

v

C.)

a) ,u)

o E cm :=

a) -a E o a)

;C

a)

.,_ c» ,-- ,,

D) c ,ai - 12

E 'i5 =i t 0) 0 1 n -C) CS 0 la 5 -CD E

-2 a) co c) 0 di 1..! 1 a) as ,_ ,.... -a a t c 0) tt ? c

CD

as a) ca •-,d 0 ca -a)0 0 CD CD CL 0 E -0 cp •=. 0 •=,

V .-.' .0 -a

.=, eJ

im n -0 in c) kin

9


-o 0 _o Cl) c

cl) 0

7:)

'E c

-o C :C dN

c

2).

O— > cs) •E .53 c u)

.‘g.2 cl) •E

'cs La 0 • -0 !TI) -r_ Q .0 - Q CD E a) r ij

0 o E 10 .0 E 0 -E 0

C) M CL 0

het niveau van 2018.

M "E • a) a) 0) O C CCS .E

• s- Q> 0) ccl -Y • • CCS Q) 0 C C» rn c c

•=. > c °) a> O CD ‘-0 O 0 Q) -0 "C C

-g} 4-D

-° C 16 C 0

as — > c >

c

CD 22• c c 0) c

-2

c

a) c, co toï

• 2

•E

C CL) Cs) C 0 — 0 (5

• -23

• 00.1 ,%) E g ° 0

=

_c D •• > as = ° ft 0 > 0

O N CD

• o >

21 . c0 1s). • 1) .a)

C (l)0 E '5

▪ -c)

• O 0

CD 0 c E

c 0'

.c

0

c = 5. .0 1: 1: • c in' CI) 0

E

8 (7) as •-•-(rs _o c -0

c rzs o •<.% :=.•

0 .0 O N °• Cl) 0 a) •— o c =

g

Irt ,s-

:w 0 -C) c c 0 Cl) • c CD ft "CS 0) 1- 0 O CS) 0 c >

-0 C» C •E

C 5 "0 o 0 1 f OJ 7 C > CD

7 cd "a3 oD 2 "t;0

(5 c,

.C2 (1) -c C \I -C3 O c .0 Q) *C5 — (7)-C2

De 'andere o

niet langer in aanmerking komen voor subsidiëring.

•u) — C \ ft -C 0) 'ES = C C

-C) 1 7 2

o

c 'Er)

rt

CD E

co f, CD rLf3 C) c

c

• 17')

0) 0 C— C CD

c, ;=,

uJ o o

o > > „__•

o > _j 0 a)—= 0 IJ

CC

UJ

1:0 cc > O 1: (1)

0 N

CO -D

D

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

10


g„.2

.0..9„ g:2

(0 CD "4" 0) co cr) Lo o_

r'••• T

00

00

g:2 g, ) "Cr

:.

jo .2

kg

; .1 6 ..9,

LO CO CO CO CO y- 0 00 CM CM cy) Lo. o (\i" c‘r 06. 1- 1-- 7— dc5c5

.0542.

0

inwoners

co co a) cv o o r- cv) co o CO (Y) N CL) 1- CO OD CO CO CO LO c.0 Cr) N 0) N CV N o) cv) Ln co cm co o Lr) cp b 1- N. •cr C‘I C•1 1- Lo cv) co co ce) N CO 1- Cki y1-CO

N

Lo C) 0 0) 0 ,C0 OD CO cS) CO CO co o a) co o o , nr II) CO CO :CO CO A1) d- • N CM CD 0 • CO CM 1- a) co .1- c;) Lr) 0) co cm op 'cm co Lr) o Co to a) to co cc) L%- Y- • r•-• (S) CO 1- 03 CfMr) 01 ; 1.0 C3) CO 1- cC) 0) CO CO c, co nt 03 C:) , C) ;,,cr) Lo CM 1- Co) 1- 0) '1.r) co co cm - o co co o 11) 0) LC) C,e) 0) 0 C) , C \I' N CM CO 1- 1- 1--

c a) CD

co

a) > a) Ir.. ezi

o) c ..... C

c ._

a) a)

0

= a) c

(D ••-, _

Cd

c

a)

c

'17. a) '' 6 -" C

..-

..-. a) as `3

u)

C

•.,-! - (0c0 cd c • - N

,_ • ''.

-05E ,C (i) = Cll

• ...,

,-

c "D CD C

cd U)

Cr) c

.ciS Iri a) •r71 -.

< o_o0co>(.91-5z01—s

Lo r-

C.) CO (r) --)U.W050

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Opm.: bevolking op 3 1/12/2019 =

WAARGINGEN DEKOSTENNA AR TOE?

(ALGEMENE BOEKHOUDING)

nr 0) co 0 L'• cv

11


c 55

"C C 05 > .e. d CO C‘i

E

-ES

af

co — t---, o ,...,

CD

crs = CD c CD

°I)

T) co c

af (1) "r) ar > > _., _c r-a) 0) c Lo as o co c5 o -- > ,— > .c a) c _c as a) co o a) .. o u) 'II ,— (fl > -- -C2 a) .,_ _Y 'C iS) »Po j coci..: cacv 1:3 ca c f) co 0 = E l..) -C •,- • 13 C

c (1)2

-0 ,-- ,„ t':- .c :=, , c ES fa N . •=•' • = - ca a> o 0 »c ra a) -6 >c

t) « N "D

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

12


4)

0

o

000 0 N- LO

c, oo oo cm CO CD N d"

c,

c)00000 cy) LO 0 C \.I N 0 d' 1 -

° e

, 41,1 41 ° CD

c‘i g.,

L6 c5" g 6 g 1 4 co cp -- - CO d' P- co cd d N: N:

e '' Sr' {3\1. ti) 0 st CO ci) tri d (.0 c> cv

CO r•-• 0 N CO 0)

Eg ‘ (I-,

1-7

T 1— 0) Cp CO CO N.

g'

'T

d tri CO - cg

CM cri cri c\I cci N: ,a: LO r-- cm ,-- Lo co -1- N CM •

(1) 06 Co)

r•-• CO

CO LO 0 LO Q N N-. 0 0 CO CO LO CO 0) LO cz cr) co o st co a) o- o- tri' co- cri' c\i' 1.6 c\i" .:r7 ca •:r. co .zr 1`.- co to N. r•-• cm ,r•-• d- o cv a) o co a) a) co co N. d ai N: cd Lo .1: ei c \i tri N: tri co o cv co c; a) a)•c% (D N- 0 d' N 0 • • CO • 4. c‘i --

(Y) co 1.0 .IN-

CO = .I.. ••.-

,,

W -0 c

.1. co 03s og CM

c‘i et

C 0 4.. Cn 0) C 0

7:13 ,C) r_

32

CD :ri

Eb

C = -- _. c MS

0

() 1 D

-0 c _fa .0)

: r.•._ c tm c 2

..s., „,

r -'

a,

0

CD CO C3 a) 1 .7)

c •E' c ,- ,u)

Q) •,

a. E 17,

1 2 -0 -0 -Q -C2 -° • (n u)

01 c_ o.. 1CD , s- s- -.0 ,-• a) 0. -0a) 'D° >

E (3 a) • as -C3 0 0

>, u) • .-,... 0 c cd :33 m., 0 0.gton0 ir

•• CD

cu c

• • • • aj aj CD .0 ._ ._

a) c

a) c

a)

0

u)

o -,,

c EEEt, t5 .2 •- o o a) cp a, a) 0) > •

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

1:2.

0

a, .". C 0 ;":, CC 0 ct, CD 1.,,O. 4.4 1::(

c) cv i-

- overige financiële opbrengsten

r)

.ii.:,, cm

423.649,17 256.427,53

g J' J J fl ,t' j, (J „... ,fl c'fl o N -1

-100%

c:g

U)

Cr) d)

o)s

680.076,70

co

2?-1 "J.r, c9;

- dividenden

CO

tc>i Lr

FINANCIELE OPBRENGSTEN

8.213.635,88 OPERATIONELE OPBRENGSTENI

ezr

4.

e LO 0 0 0) cm o to o ..-- c\i. c:7 cd. tocl c. -- cp in is. (v) N co co 1- ei cd tri cci

10.029.457,77

0

1%

a) In 0

439.839,37 260.090,68

Lo Q2 a) 0 0) CO

699.930,05

-4,2, kCjJ

ag• J'

0 0 cs.

1 8.893.712,58L OcYA 9.022.666,00

CD I-. . a

?,°,?..cfljc)E'j oj.'e,j'flj j!cfl?flc'fljc'flJ CO (9 C\I N cm cv o o o o 0) '7

j ) ke. J D J"

---> Evolutie van de opbrengsten naar soort opbrengst

et 1,....

c1'

mi

CM IS) CO os C••••

WAAR KWAMEN DE OPBRENGSTEN VANDAAN ?

CO N 0 d- 1,- 1.0 N CO CO d cm- tri. d m: c; co to co .zr cm to N. a) to -or C\i cd d tri N: cri a) a) to (D N- CO L1, co -e N

438.182,94

000O) cm r•-• N to co <n 0 cd' o- d ai. - tri ai- oS cmo c() ..r. (.0 N. cm .r. a) ie r•-• s- a) cm ie s- co co co 1c\i d c\i c‘i LO . C‘i 05 •:I: " N. co co • 7) co co a)• C \I (C) 1- CO

0 0 cs,

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

CM co 0 06 Ce) CD

432.899,37 274.437,32

Ø

707.336,69

8.883.938,14

7

13


0 cl. 0

0 til f)

o -It

ia 0 cs) a) .0 as =

>

0 2 .2

a) c a)

C C 0 C __ 0 Q) a) as 0

cl.) ,,,,• c 0 •fg •s" C° t 5 a) . .0

ti

a)

:(a) .."-i. 8.. „.ta 7:75) g .

-

n; 2 te" 0 Ci) c.. C (1) -n c

a) -a C 0

C -0 c=", N as c o 0) > CL 0 •dc cr) a) r.....

0 C C CD -Y :=.

ti) E c3) c CC5 C 0) •.;_,- c a) c E c as ca a) c 13 E T-cs 0 0 > N c a) = Ci3 ' CD Cl) CD , ,-00 = o , ... C Q5 co 0)

r) -=

._. ksz.00.00 0 0 0 1

,-

...... .-.E .. ,

.-

C° a) C° C‘I 0 •C - tm 0) a) _ci 2 c

ta'

> 't.r, CD "0 0 0

(21 -ccs cr i'

cs) '- ' 5 .E 8 N

CD)

a)

c (15 "C'B'

_C

.0) o

•,_ 1.- 0 o •'-' 0- a) o -ta 0 p ca cm -0 s- ....., •---,

.-

°) " C

ci:i 0)

2

0

>- C (1) a) cD 2 E -0 a) 0 2 '0- -''' Zo 0 .0) -st .c7) "0 0 "r 0:- 0 a) .5 =

E . ..... 0 ra

0 C -'" C

00-0 -d > -0 :.> (L) -ics '-. ..=, 0) C5 0- 10 o "D 0 0.?, 0-0c0 =

1:"' ,_" .cavs) -g a-) as -0 •-• Q)(-0 0 E •E E 0.

É-0

0E.a)clio Tcs 0.. E as a)

:R1E{Boto (1 9 •N (1) > 0 (D

c 4-= 0 0 C.D CD

0 _0 E al c) -c .0)n

0 as .c) 1-0 cl) I-c ..,

c w ..= .:- 2 'w .-..: o cv cp „,„ 0 Q) 0) cm -0 ..• _c > C I as a) c as cv

c 2

sa CD

D

d 0 '6) Ta -a 6 C > as Tli ci, as N c CD

0 .0 " •C c CC .E .. c

= CD 0) a) 0, :.-= .4 '' CD._.0 • - TD- '''.7. (D (D "c7).

0 E D. 2 0 •> : D . FD 2 0 >° a) Wi ,,, c c s E - t3 c c a a) ,_ Ti o 2 a) c a) a) (1) = = a) " El 0 2 aicomo --5 0 E CD Ct 00 52 c 0 0 0 Nl= (ƒ) „.)-c."c -0 I) ca CD ,_ -t-• CD 0 °) C2. CD cI 22 E C2 c.)a> CI 0> 9c Ci

00

:L,'

5,- C (a a) c as a) a) 0)",-1 0

a) 0V (D o .175-E 0 o a) 0 („i i a) > a) la WO c :=0.. 'D 0 a) d) o c d -a

_c 0 ,

c)_

= TOTAAL EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN BUDGETTAIRE BOEI 8.768.201,51

-0

a)

d a)

;.= -0 1T) ,,, c

' 'er's

C 0 o ?4 _c _ a) , _c

a)

c. a) as c as

a) -cis

TDCL -C1 CD

E CD 0

o > c o a) -0 (cl ca al cs) rfi a) -6 2 as as as a) ci) la• 15 c C CCI a) > ED '6`•?: ."-°' :c' ca -~' c (.0 2 a) f _ a) 0 ,- cci))) "c7) --- c a) 0 co 17,.-0 76 c sl -0 .C.1--) C = _., cl),_ Cc0

C.)

as d' cs, Z sa_ 0 o CD a) • a) • c 0, Ij

o o c 0 cm _c ca Lu c ° >c a_) eS

mas C5= co LID >

g .92 ai '3 3. Q) 05 (1) a) -E. 73 a> 2 4

.0 = c crs

cl) 1'3 Ja o. c ((1)) -E ° o a) c <,,, ai .0 o 7:1 ct

0 0) - -0 -

as c Rs cv a)

,11-5 N 2 .3

(0 ,--

a) 0 «E <> a) "5-c'' ,- c o -o g .d) -.3. •r= a) 0 ,_ c a) a) o a) c c CD 0 :-.7..., as -E3 0 -E) -0 c) 0: cms --- 0 - ccd c.,9.2, CD CO :=, ,'.r.; 0 '15) a) a) ‘3. °) CDco > CD .C2 4--, 13 -E a)

:= 0

cp Ti) D.)

e CM .,- .-Z > 0 0>a)

0 c 0 .. D ' o cm ..-. ..• ° D')

o

cvs

a) - sa

0) -0 CD ••-• c > V -C) = J 4._. g r) •-= 0) :(7... a) c °) g èc, '.° :-E a> '-c a) g .., tn - u) z ts -,-,,. = .c0 _v c x css .'-' a) cr, a) ....o

c» 71) .c

0 -0 Z -C 0 2 •Z CD C

ca CD > CL "--

a)

a) -cTs .' c 0 8 i :1) ; )' -6 450

-rj 7-0 & '- .a-- a'-) ffi c "2 -0 as 8 co

c = a) a) To > ca ••E' -as- „.. 3

> c :E .. . g CO CII CUC15(-) > TO C C\i •°9- -8 *-t...-. W 'c-i) 'C° (1) CD Ce 0 0 CD 13 CIS N > W -I- >

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

-rd -7) ( = a)

1:3 o) n. 0 ai ,,,• > CD -CIS (B 2 > CD 0) > r•- -c ° -6D 2CD ..... g 1: 2 5 40 > .---• Q) C cr) > CD N 0 a) a) ,,, > a) 0) as > (-• a) o .> (1) .r, ? ca 0 '4='. 0 Cd c 'a E E a) -0 .•••,,, a.) a) 0 o 0 t7) m = IE ..g 61 15 Te ..9_,) 0 c 0 CCS 1.74 .0

2

>

-0

° c: c» D

11 - ). o_

'(D : 'cf)

(1)

:

cy) •-• o .o •-

De belasting op motorrijtuigen stijgt opnieuw met 2%.

9.322.860,551

> a) ca) -a ca

C

--d5 C

E .0) 0_ (3-, -2 ed a) 0.D E 0> a) a)

o -C3 > (cs ra C jr 7,5 (5 >0 •:r

> "c3 'cri E -z : x0 E 0 (D 2 , 0 "c' .c 0 0 sp_

CL) c 2 co _d c 0 a) > 0 =

ci) -0

i c;

cm §

0 0 -cs = c ca as %.g., 2 a) -0 al , -c, 03 a) c a)

Tu co -6 r) .0 cv >,> o 0 cg- 6 0(I) cc C» c‘i .0 >

> cr) C3) CD CL 0 2 c) 0

a) = cn E w

0

14


C\I

Q) CO

co

2 c

J; 1.0 '-i; c E

•-2 'g-). ,.

-_. 2 al o CL c 15, a) :=. ,-• 0 D_ CD

"D c 0

m

g

a)

0

2 z al

E i:1) cn

c as

3 _c

....r _Y IE 0 (i2 Q) _C

Ccl >,

CS) Q>

ca >

ca (7) D) Q) •.C) = -Y D IE CL) N Q) C 0 Q) ...Y N 0 LC3) ., cC -cs to o a) a) cp a) 3 - = ci 0 E D) E á) 21)) 22 -g 8 E `b a-) E ,.7, a) c .•cn 3 a) - x a) a) a) E) :2 Q.) a) Q) 1_ co =Et 0, a) as 2 a) a) -a) -cs as il) :0 0) c CL 5 • -, -0 Q) C as as c 1:5 .,_, 0 'C c >, :-, ? a) > c» ... '5- .2 cl)'o u) a) Cd D "-* D C c'-'s .F. Tn Cii .? .,r) 9 .u) "cTs .-. 0>•le •(% a) > c 2 O >2 ..s._-, C „,_ ,-• a).- x .= o c E o ° cl Q) 0 (,) 0 ca E •._,

u) 2) Cd u) = 0 RI ..-. CD a) Ti a) 0 ' c-:,ca co >

-CD 0 9 "cc

C

IE rt cci C.) •-, > c c ,,5 0 > > co tm c

r

> a) a) n o cr) r) 0 _c -r..

0

a) •

=

U) cp 0)_Y -

o ,- c c as o_ 0_ 0 °co CD CD

.°3 5' :2 • Cd

3 Q) -° CD 0

Ó

4-.

0

c ,_

CD 0 g

T a N

0 cij ---ou)>asT c, c 92 52 F ,, co 5 > • a) .!--, 1- ,.... ..... ._. (D > Cl) = 0) -0 0 0) - ms ?.5,, ll.1 c) cj .!_-_ (o D a) -0 tr_ _c) CD cc Q)

,0

cp

as SP.,h")" D_ '' -0 a) CD C ._ E., N '03 crsc 'E a)

c

c c > c a) •E c 0) ca > a) • 2 _, k= CD zc7s .2

as ca cf, -0 c a) c

0, E 2) 0) •«= --

2 92

o_ o_

0 0 C ICC ..., (i) (ll (j >a 0 0_ ,.,, C 0 13 a) 0

E > 0< -6 1) 13 c -, CT) c U) 5 ,- as -,:, th• 0c C

-0 o. :="-0

C C > c ri) V 0 -0 = C c ra CD ca :0 3. as ca

o

'5 Q C)a)c_c oc o

c

LE.-.

-0 0 -r.: > a) c -E a) Cl) 2. -0 E 0 01 -0 c) o ,- o "> > > 0 o :.c, c c!) o )1- Q)

ca o -cs o > > c Cl) c» g• ? = Cll C 0 --- a) o) c cs) k; a'i 0 .° Cr) 13 tr) CO c ca .F , a) > a)

0. > 0

CO a) CD 0

a) D -C (g) .0 ° CD C is C ".— 3 a) = 0

u.i 1— (1)

st 1- 0 a) C LC CD 2. -C1 CD ° a)

Z W CC m

:Q) .0

2 _Si

p c

Cl)

"0

> 0)0 cs) 2.

2

CD 0 = cp C •- i: > .0) .= (5 E 0 -C3 c 2 cri ca -c a) a) .E a) ai •:''.' a) a) a)f3 g t

> 1 -5.) •>._ =. (Ti- _, 2 a) c c.c) - .1) <3 a) ... N x E '-_ 7) • CD > .C» g 0 E :0 -0.3 .., i: -0

CD

-- ca r o _E ..-• CD .0 0 0 ED a) 23

,,, C 13 c Cl. a) .‘•• C as N Cll ty, = CD > -s-. .-

ct z E» a) 5 . •,-, —> ct = c —

t .0

'-

a) a) c a) a) o_ a) ca > :=•-•t--• a) > oC0 oQ>C)> a) > -o <n con > >Q

0 W

,„ cp C --- Q) 0 as :o ca

2

,,TD .CD a) 0 CD •

u) 1 :3 "ED .ó E cp ,„ c .... T..- -' c C as CD Q) c Cd -0 z,= •=,0--=0 a) 0

a) :2 a)

.. .2. 8

cs) c ca o) c •E o ',21 x ) E > aCl. cm 0 c‘j 0 c E c -o a) a) a) as c a) _c

0) - a)

d 0 C Cl) D) a)

CD as 0 n c _o —: ‘,., 0 iCd n_ ,b_ CO

o) c

0 > l))0

a °

CD N c

CD ---•

0' -m

C a) 76 ° 0) ° 5 o _c c _a ns «1 as •E (1) > 2) op co- 5 E .2) (5 CM .., ,,,7. > a) E 0) c :-r Q) .) E0 - 7 C') -0 0) 0 01os rs 0 CD . 'CD '" CD a) ó d) a E 0 > .c cn c$ CO 'E) c C CD C = -0 u) = -0 . 5) Cd .,-• •:- Q ...., c) o u) c .g2 to• a

=

CCI > 2::) • 2..). f, a) 9 ‘, ,_,„ ° 0 'D (1) c s" c 0) a) a) c) .c -cs 2 :.n > ..,

2 a) o o •t ) 2) ca o > Q) 0 'D o c x

c)) 0 c a) c a) a) ----• .E» 13

E g : CCO °;

fa)

c C a) .CD Cd a-

C -= ,-,, -, ;.-.

13 -0 C CD > 0 0) C

.g C) .CD N o 0 0 (7) -CL0i

—I

CC W

0 0 n- > x "."" "2E' {2) t 2 5 c *: > (I) o

Cl -0 Z 0 g

5,

•=, ct •= > ,,_. 0

> ca ci) c» c 0) 05 CD CL) o a) a) c a) cv c Ex c 0 CD 0 C -0 cr) Cl) -2(0 o 3 a) s'-• 0) c c a) 2" > co•00 0c_ 0 • 0 2) = • '•p al c

F—

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

15


• •j: ). • 3„. 3.. j .4151). • CO 0 1~ "Zr. 0 0 CO 0 II) CO 1~ 0 1- "Zr Ci) 0 03 Cr) N r-000co 0 0 0 I- 0 — — — (000000.4-0L000000000000000 CO

o

CO "

cr),•cr

c) cv co

r•-• 0 CM ‘Zr CO h• c0 I- CO 0 CO C\I 0 CM 1.0 co c5 c:, cd ct• ai" c5 o

o

C‘I 0 N- CO 0 OZ) d' 0 1- 0:) 0

c5

o

1- 'co

." :(7)

o

:C\I 0 0

c) 0-0N t).

,0

,

,.co

C3)

N

0 CO ',.CO CO 0 0 CO , 0 CM .1- o ' o .C7) CO ' .C)

oo Ar) o 0000)coC)C'JCD , cm co 0

0

o,co ci

cq

,(,t)

(.0 •,#?.

Lo2. Cf)(\1

1- )

co

c (i) CD :C) C CD

> Q)

E

E

a) c)

cp c .c .c_2. 0 c co ..-: ..

C7)

to' ._ c E -c) a) ca ..... ..., •-• C° (D -C3 C CO 1(D 'E 0 CIS c • N

c a) -c ,.. a) c ci) o a) c ..c a) ,-e) CD CD i."=" n -,a) C° = C° .-

v0) )5 =

'---= 0

'E c (1)

E

3

CM

.g lt a)

c a) E = a) -cs

'..

(I) C

0 0 0) c

c5-c •-• c E c -cY) ca) -0.0 000,022G) a) 0 c E a) E G) a) -c • 0) 2) "c — 0 = '- 0 .2 m c = 3 -c 73 0, 40) ,.,, .... .c -5 Es ...1:3 (i) >r, ±".= CD ./-4. 1 E

c

2'7) o C = Cl) a) a) ..- ca c c) ...st m rc.) c). 0 Cl) b":: C ..:::: C

an.00m>

..9z01--socou)-,u_w050

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

Opm.: bevolking op 31/12/2019 =

WAAR K WAMEN DE OPBRENGSTEN VANDAAN?

c6

inwoners

o)

10.029.457,771

(ALGEMENE BOEKHOUDING)

16


(D a) CD "0 Cl) 13 C _C c C CD Ca as -7). "CS > > • > C C • 'CS c O cd a) ed

-• C C -5 a)

O • -C3

2 %,>., _o _c) a. .•-• o o -o 0 ,I,

>

dcp••=. = > -CS CD a) E c -c ms a) c d a)

o -5 1 2 :

0_

O

N

(1)

'5

( -) a) a) c 1 Ta -c' 2c •o 0 2 cp 0 :E CD -0 b-, E E ca c > -75 ( . cc ca as g .6 c "0a- ti5 á> E co c O (15. (I) 0 c (a co '5 •• c Es -0 Cl) > as ' 2>c , 15- c1, o 0Q) co CD > a) CD CO .0 E ui -c' cr; ccl a) Cl) a) .. ti 5 > < k) • E o) Cl) _c 1-D. Cl)_ c = a) .E OD _C1 .0 Cd • C3 a) Li•S' O C c ,WW a) Cd Cl) r-1 -- c

, = (§E2a) a) c» .rs•

• a) a) E .o) sa 5 5 > a) g 4. o

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

17


CO 0 0 1- 0 0 0) Cr) le 0 0 0 LO d- 1-,- 0 .,10 ..c0., 0)— 1- CO ., 0) - (‘I.. CO - •e- N - CO - -0 d• — ... N.. LO .. .•0 0-C7) CD cD C‘I CO CC) 1- N- c0 0 CC) CM 03 nt CO CD CO 1.1) d- CO N nt 0 ,-co ,-• cm co •e,-T-• g cel g CO d" CO CO CO .,.. e e ,1,11,11 11111111

inwoners

.

I

to o g•-.. m- co co 0 cgr) tr) cr) c0 ..- •r- CO 0 CM N- 0) 0 0 CM 0 CO CO N- C3 CO cf) 0 0 0 ,C0 0 N- 1- •e- co cc> co .1— r-- o .r o in co co cb cm co co .y— ,zr in in a) LO CO CO 0 C7) to LO r•-• CD In Cr) CO N- CM Ce) CO CO 0 dCY) LO CD LO "gt Lr) 11) "1- d* 1- d' cr) CXI N- CO 1- N- I,- d• N N- CO CM I,- r•-• LC) N- 1o 4.0 LO 03 1" . (0 LO "Zr 0 Ct) CM '1"- C9 LO 0) '1"-- cf.) *- 0 CO I-- N- ' ,- cm g cm N .1- •.--• ,- g 0) CM 0) 09 0 nr co 1.0• 1.0 i 1 I •III •Il II IIIII I 02 .1".".

WATZIJN DE SALDI PER DIENST?

C (1) ri) C (I)

'5 a)

4... C

>

a)

E a) rz)

.E

J 0))

.-

te=

•C -

u)

° CD

E

•c.

CD — 0 c Ct c

0) C

CD '...-s al ,-e-

CD

c

0

0 cp ,-

_ tr--o c o ai = •

N

"-. 0 c a) .-_... , . 5

0 ..Y _c I.. a) CD

CD :2 --

c ._ — E c a)

(1) ..... _ E = ,...

.C2 = 0

.— er)

C7)

c "--g

cD "C3 ,... 0

0

c

a) a) c

"C3 .

E (D 1 1) E _c, ,D 0 2. := 0., 2

c» --"o"

.:c o_ c)

C) 02 >

<i)

t3)

c :_-_-.•

g :=S ..2 r t92 m -,:s I& gj ;0

0 . (c-,1152 s c g E .0

2: C)

C CD E ar co co

s.. °

2 c u) "E'

C) OD OD -, u. LU C) 2: c)

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

0:1" N--

cm

0

c0 0) CD (0

Opm.: bevo lking op 31/12/2019 =

I

TOTAAL

(ALGEMENE BOEKHOUDING)

et

,

CD L1').‘ 0) .1-

18


In 2019 waren de totale kosten 869.802,740 euro lager dan de opbrengsten zodat er in de algemene boekhouding een overschot is.

cri

-o c c E

d

a)

c

—asa) _c

-c e

• .u)

c 0 .0 C" 0 0 G.) cl) -Y CD Cll C >

(i)

(» -0

c15

•— 0

>

-C C Q) cl) 0— (C D ••-• Q) E (1) ozp ° a) .= (1) c)D- •— CS -0 r -C• - ti) .a) CD 'E E

,,

ca a) CL) V= 0) c C M c 0 CD (TS a) E o c ti; Cl) Q) E E t a) o -0 CD .0 C c cl) o 0 C c C 13) o 0 0 1:2 c — CL a) Q) ca a)

_o ca CD • CD ik')k.) -0 -6 ° art CL N (1) > -D)

0 CD 17) C N E cp CD CO m a) f3 12 7j.)3 .(%)." 0 0 -C) 0) C = U) 4) -C TD Tij a) -C a) c := 7.1 2. 0) IN (D CD Q) CL Cl

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

19


De liquiditeitenrekening 2019 (budgettaire boekhouding) RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

2017

2018

1.230.600

1.219.789

2019 1.636.969

A. Uitgaven

7.409.978

7.548.412

7.685.892

B. Ontvangsten

8.640.578

8.768.202

9.322.861

4.803.716

4.811.304

5.391.547

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

0

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

3.836.862

3.956.898

3.931.314

-922.312

-1.937.080

-1.051.025

1.022.618

1.942.930

1.060.286

B. Ontvangsten

100.306

5.850

9.260

Andere (B-A)

879.888

-437.111

-440.746

A. Uitgaven

734.076

603.948

530.166

529.670

527.142

530.166

529.670

527.142

530.166

0

0

0

204.406

76.806

0

0

0

0

1. a. Belastingen en boetes

2.

II.

Overige

Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

III.

1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0

0

0

c. Andere overige uitgaven

0

0

0

1.613.964

166.837

89.421

1.531.823

76.806

0

82.141

90.031

89.421

82.141

90.031

89.421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0

0

0

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel 1 en II

0

0

0

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

0

0

0

IV.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

1.188.175

-1.154.402

145.198

V.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.548.769

2.736.944

1.582.542

VI.

Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

2.736.944

1.582.542

1.727.739

0

0

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

2.736.944

1.582.542

1.727.739

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

20


gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

21


"1 PP'r CP, en elee: 0 \ PO 0, 0

'ae• VZ. 01 " e. e 01 -er en

rn. cO. b 1-1 ...1 01 en

1.644,00

C.r "C c': N N

—,

137.488,001

83.740,001

198.127,731

243.374,31

881.363,181

.'

PO N. DO

6.244,00

163.847,00 120.802,001 137.488,00

106.005,00

736.773,97

850.881,00

c:c S,

'.0'-" 0.,

s.o

,ed •

gi' te,

a

,

. 78,181

1

'S S. S S S., ,=, c, 0,, ,0, ,0,

1

..,:,..

S. S 0, 0,

., ., .0 0,, 0,

,

,

. =, =a. =, S. e?, c.,' S, S. . ..., ,=, ,=,

.-- to

oo`o oo`o oo`o oo`o

e•,

[

,-.1

oo`o oo`o oo`o oo`o

g

....

....1 0

,

en

-, i• -4

o en o

23.570,001

—, es,

N

0 0

11

oo`o oo`o oo`o oo`o

1.. •

.

N 'C In VZ •Dt 00 1-1 e'e vz N. .-1

jr

,., .,

S eq 00

ei, 'S'

ocs`o oo`o loo`o

•qi.

erl

1.214.145,81

N 0 OD C,

gi

in .

"4 CI, 0 N N ,,, ,,... ..VZ 0,,, `Pr«, N Ch' 0 "1

eji

oo`o loo`o loo`o

,cs,. i, ai s . ',I1

pa

357.856,421

1-1

00 N 0 b

1 .37,17111

879.785,00

ig 8

l'.. 'C CC "1

, ,

o

0

-4 333.

%. 'C ,

,z

01 VZ 0 CC 1-1 .., C ,,,\ 00.,. b.,

3170,001M99. 254$8

en .en 0 N 1". 0.,

S S 'S S S S S '" .- v'

'

oe

vz .n. ..,

184.245,40

o o

73.321,34

1sc t

o o

c\ oe ene ,-1

esi

1

'

c., c›.. 0 ne. t--

?"

.

t"., t-cm e..e rei oei

• .

=1, n, ,-, t-, rl eer

cl CP, in vo 00. 0 ce eg rei

00 CP, 'C C., 0 1-1 1-1

in •tr ee; vo 1-1

"4., in

01

r, 'Q oo t•-• si

"4

134.638,00

o

er \ `0., o S in ce\ ..et <V

86.742,04 243.374,33

s.to

en st,

'=>.,

881.363,18

_

,ji

in

1.644,00

c'i s.r5' e., C': er, oe

=

50.000,00 1.500,00 2.850,00

I

5.000,00 11.743,01

= in

705.000,00 436.255,97

30.000,00

t v

1.052.048,47 125.522,81

1.332,83

01 N PO

ch oo e-.1 e-.1 es1 ej(

Cf:

c:+, vo el0. i en , -i

Osce\

,--1

oo so

".1:7 s.co .-1 Ni

357.856,42

244,00 ,

in•

0 0;

ie$1

308.420,80

P

0

0

e e.

.. s ..

oo`o oo`o

.., ,f, oo." c. 'en 0°., '1, '-' er 0 Ci' it, i so in ces t-co

0

_1

loo`o oo`o

,,

1-1

en

oo`o (eo

,..._

i

,. . -al ,g_. ,

(eo

o t-- in ir, i": in Lei tn er, in en

.i"^ 1""

1:,

oo`o oo`o

0 b .11. 0 0

.. , ,

,

0 N 0 0 0

,--,N., . et

6''1I

. -., c.

oo`o oo`o 19o`o

42.. ,..,

loo`o

.. . ,.

s., a .

886.859,78

.0

cv

i ..,

ri g, 0, -

0\

114

In ....1 1.1 ,I 1-1 .-1

Z o •-- a cC1 cn

134.638,00 16.368,00

rg55 ...„ '.i01

tv ..er cc c, 09 e.: Si) en en

4

0 0 Mfp)

c= .= WI 2

'i---j gi 4, >w si ‘i P..e.. ..1 0

'2> ,21

IA •j

a

.3

e)

te ti>.

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

6%

;Erediensten ;Onderwijs

.00,,

0 0 0 `S. S S N N N

;Jeugd

E 02

ig g <

;Cultuur

._,.) cl ?,

,-,4 t-- oe ,:s, u.: oci ,j1 en in

'DOMEIN Mens

-1 "P

til N er ,-1 Ch

300.518,00

ce\ -et o

,_;

535.904,00

,-I

!Wonen en ruimtelijke ordening

OMEINAlgemene Financiering !Algemene financiering gemeente

L-.. . .er ei 'e. (-11 s•=., ,gi ,-, en 06 in oe o b en ‘ce t-4 oo

0 0 0 `S, S S. CP, 0 ...I

;DOMEINRuimte ;Infrastructuur ;Natuur- en milieubeheer ;Ondernemen en werken ;Toerisme

--,

!Technische diensten

eo e.]

;Gebouwen

01 ....,,

;Veiligheidszorg

•tt

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten 310.370,00 1 ;Communicatie ;Ondersteunende administratieve diensten

....,

.„, © =, =, ,= ,=:, ,z, 49., S, S S, S S S Q-1` V7 r- en t--...e en ev en t- en tv eq

;Politiek

,

8... 00

101.005,00 222.444,00

C3.

.._ 7.> E -',,:" ''''

22


c.1 er c' se; vo

,=, oe ,eh 1 eh

0 S.

c> :

vo Ni ,...

1.204,201

L_ _

4.451,291 54.538,281 10.235,401

1. .094,32 o

c:::,

cD

ez

. ,

.,

vo c-

n. 0--'N: ct cv t•-•

0

0

.,

0

.

.,

0 .,

er en =, ct. oo N vo ,,-g

,45

0

0

e.i

to

en ,...,

0

c,

,

ke›,

oo`o

.:

o o o o o

co

loo`o

cc, '.= c= co cc 0 0 0, 0 0,

co

oo`o

oo`o

'

e=

oo`o

oo`o oo`o oo`o 1

co

c=, cc, c= ,c, c= c= co 0, 0 S 0 0, 0, y, cc, co c= co c, co co eg

c= 0, 21 01, 0 0 0 0 0, 0 -0

o o o o o o o o o

4.735,60

gggel 1 k. ez dt"

8888ga ccc,c,c,c, ,bn

ggggggggg cc,c,c,

435.864,55

4.500,00

ch

"

vo

er

1.204,20

oe en

1:2

10.235,40

c44, er

4.451,29

ce

ch oe; eh

1.604,98

e.1 el. ,..,0

23.368,72

en

2.600,00 110.082,77

8.271.393,55

-1

r- eo in '44 en ;

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

S

.

k

L

L)

o

;Ontwikkelingssamenwerking

-

,

;Jeugd [ Feestelijkheden ;Erediensten ;Onderwijs

2.746,00

,it.,

©

o o o © o o Mi . 0 0., 0 0, 0 0 0 0 0 he0 O 0- 06eeide ' o. ' ' r 4 ei ' 4r ,4 . 00 e 0'' '#. ,, t•• , ;00 s 's. .4, c-, d, ,... •er s .d, t.') ,.., ..•

;Bibliotheek

en >

1Lo ,... v, .,..,; ,—,

,

'DOMEIN Mens

442.237,00 297.734,00

Es

0 0 o., z

8.255,00

.., ... . ,—.

DOMEIN Ruimte

"g

o

;Infrastructuur ;Natuur- en milieubeheer ;Ondernemen en werken ;Toerisme 'Wonen en ruimtelijke ordening

ca

J ,

= oe oe

a) = m

."02

o

C'= . :, 0 0

0\

'oe

in

o

;Gebouwen ;Technische diensten

DOMEINAlgemene en ondersteunende diensten

, . "

o

;Politiek ;Communicatie ;Ondersteunende administratieve diensten

2,

0

1.303,00

cri

66.042,00

250.000,00

0 0

ei

7.784.820,00 81 .4118201«9 1 'Algemene financiering gemeente

.4

[oo`o

'

'e{

2 ..

co

=co

0 •=1',

oo`o

,

S

== =©=©©J ,I =====c,c, I g e

©

(Wo oo`o

'r

0

Ca,

oo`o

cio`o

d'

oo`o

,

0 0

oo`o

cc,

oo`o

0 0 S' C::',

7 ,

oo`o

k. 01 L.-:, .t

oo`o

. .. J

e=

est

c- ep ,t-1, ett ''t =-

N

"0

..,

0

ct

ch e\ tel vo vo t n el t-: " , e,o'\ cd+ ,trol

0 0

m:

k

.

435.864,551

...

:én ..,

in ez el =..

10.871,001

0 S

oo`o (Wo oo`o oo`o oo`o

c,

0 S

,...,

'ell

41.448,00

cr,

.i

c= 0 " ,-,

00

S

c7 re... g. '.*..•

0 er t.: ,0 00 ,-1

0,001

cri ,-,

ï,

S

„...i

7 91-711 ti9 7. 75711, 00 13. 1 M8. 104,32

mr e1.4 t•-• , em ,

89.420,55

JO

0

eo en

en

+

0,; 0

S, '.12-, e4 k<

1.303,001 6.581,001

0

‘::

442.237,00

- ,.,

•J

SPA

N

,I 00 09 .4 01

ei too g'

3.982,621

,ij

=,

f."1

10.589,00

C5

211 1" »

Z

e> en c-1 eh oe

vo

- ... , .,_,

7.72.01.

10.814,871

ett ge_t, 00.. P° en , en ,g 09

g9latOWIMMI

.1•111

23


VERGELIJKING 2018-2019 BUDGETTAIRE UITGAVEN

,Exploitotie:

gkPloo: 2018

2019 ',"' -,

yEaspk f ik *yg.FiscjilL, .*, .::' , 1 '''' 20.10,2019);,:',„;,.

,.:2010a0.9.4

DOMEIN Algemene Financiering 156.389,72

Algemene financiering gemeente , IM.W170~1.19

'^J

150.467,48

50.8902

''

' ik'

-5.922,24

-3,79

-t- 7,— ga,5-'9:224

i.,

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten 296.068,68 71.980,73 1.063.318,77 317.023,47 936.883,70 375.515,42 850.842,79

Politiek Communicatie Ondersteunende administratieve diensten Burgeradministratie Veiligheidszorg Gebouwen Technische diensten

, AMPIO,W lib0 T,gsli TiVArgOONIMN DOMEIN Ruimte

'

MOZ5 1.3.

;:n tP VOO" tino~ »MIN £ DOMEIN Mens

'

• g.

495.802,69 881.363,18 6.786,57 86.742,04 243.374,33

,e~110,REIN g

O 4 3ag

jW486

1,08 21,55 5,67 -2,71 2,70 -4,70 6,16

-6.971,60 -16.683,76 -1.811,52 -44.713,02 14.353,25

-1,39 -1,86 -21,07 -34,01 6,27

~ESSM18,K0

s>f,, 4t$

83.740,00 1.129,54 198.127,73 -2.650,60 149.627,99 14.559,07 99.892,37 -2.016,08 103.953,18 -26.624,39 134.638,00 45.707,00 16345,46 304,65 991358,69 38.966,71 1.644,00 -542,00 77eg-742 l2J68W3

1,37 -1,32 10,78 -1,98 -20,39 51,40 1,90 4,09 -24,79

flitOPM40-. FIEZ ., 82.610,46 200.778,33 135.068,92 101.908,45 130.577,57 88.931,00 16.040,81 952.391,98 2.186,00

Cultuur Bibliotheek Sport Jeugd Feestelijkheden Erediensten Onderwijs Welzijn Ontwikkelingssamenwerking n,t

h

3.186,20 15.509,46 60.251,36 -8.602,67 25.282,98 -17.659,00 52.426,24

4C014M8110 rait9 -921M

..

k.

502.774,29 898.046,94 8.598,09 131.455,06 229.021,08

Infrastructuur Natuur- en milieubeheer Ondernemen en werken Toerisme Wonen en ruimtelijke ordening

'y

299.254,88 87.490,19 1.123.570,13 308.420,80 962.166,68 357.856,42 903.269,03

°

°'

.,,,

4000.9Z84

1.1747j5.0

"Mg 01 It~in

De grootste stijging in absolute cijfers in uitgaven tussen 2018 en 2019 zien we bij de hoofdstukken: - Ondersteunende administratieve diensten: hier zijn vooral de bezoldigingen gestegen (door wijziging weddeschalen) - Technische diensten: hier waren de uitgaven in 2018 abnormaal laag door langdurig zieke personeelsleden. - Erediensten: de bijdrage aan de kerfabrieken is toegenomen oa door gestegen leningslasten - Welzijn: de bijdrage aan het OCMW is toegenomen - Veiligheidszorg: zowel de toelage aan de politiezone als die aan de hulpverleningszone zijn gestegen tov 2018. - Communicatie: hier waren de uitgaven in 2018 uitzonderlijk laag door de ziekte van de communicatie-ambtenaar. Verder waren er in 2019 extra uitgaven voor de voorbereiding van de lancering van de nieuwe website begin 2020. - Sport: In 2019 werd de intergemeentelijke senioren sporteldag georganiseerd in Zutendaal. Dit bracht extra kosten, maar ook extra opbrengsten met zich mee. - Wonen en ruimtelijke ordening: door de langdurige afwezigheid van enkele personeelsleden, diende er een beroep gedaan te worden op de expertise van externe consultancybureaus zoals CDRO, Envicas en Masterplan. De grootste daling in absolute cijfers in uitgaven tussen 2018 en 2019 zien we bij de hoofdstukken: - toerisme: hier ging de coördinator met pensioen in de eerste helft van 2019 en er werd pas een vervanger aangesteld in 2020. - Feestelijkheden: hier waren de uitgaven in 2018 uitzonderlijk hoger door de organisatie van de Dalerschansfeesten en de 'dag van de vrijwilliger', deze activiteiten hebben in 2019 niet plaatsgevonden.

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

24


- Gebouwen: de daling is te wijten aan een aantal zieke personeelsleden en een herziening van de tarieven van elektriciteit van de jaren 2016 en 2017, waardoor we relatief grote creditnota's ontvingen, vooral voor de Wevel en de Posthalt. - natuur- en milieubeheer: hier zien we een daling in de bijdrage aan Limbug.net.

BUDGETTAIRE ONTVANGSTEN

Egmeitokw .aois]

,;', , coloitett ,c.,,,,, J,, - vN , Y-

1YERSCRIMN-Wge,SP.M.C.ƒ2.1 zoom ves,n00,102.01.0M.:`;. .

DOMEIN Algemene Financiering

Algemene financiering gemeente

8.271.393,55

7.618.487,51

652.906,04

3"oommNumgotmge, è:',,ggisimg,31.5s ---

''T,. il DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten

Politiek Communicatie Ondersteunende administratieve diensten Burgeradministratie Veiligheidszorg Gebouwen Technische diensten `14g4MsNOW; MCCMIRS

12.885,51 1.210,34 6.749,73 56.829,20 2.055,00 109.444,23 5.180,76

.: 'CCM

10.814,87 173,60 7.301,95 39.817,82 2.600,00 110.082,77 3.982,62

8,57

.

',..9070,M -2.070,64 -1.036,74 552,22 -17.011,38 545,00 638,54 -1.198,14

"arglogme ' , MMS

7 -16,07 -85,66 8,18 -29,93 26,52 0,58 -23,13

I',

010i

DOMEIN Ruimte

Infrastructuur Natuur- en milieubeheer Ondernemen en werken Toerisme Wonen en ruimtelijke ordening

440.889,59 305.761,69 105.790,63 25.103,99 1.740,50

854 " ,... ,

435.864,55 298.981,37 23.368,72 28.746,84 1.604,98

' ,

1-1'

-5.025,04 -6.780,32 -82.421,91 3.642,85 -135,52

-1,14 -2,22 -77,91 14,51 -7,79

-520,84 -937,95 18.612,49 -749,01 -9.502,86 0,00 190,42 4.961,83 0,00

-32,25 -17,40 51,81 -6,82 -76,33

OOM*

DOMEIN Mens 1.615,16 Cultuur 5389,24 Bibliotheek 35.925,79 Sport 10.984,41 Jeugd 12.449,11 Feestelijkheden 0,00 Erediensten 1.013,78 Onderwijs 8.695,34 Welzijn 0,00 Ontwikkelingssamenwerking TOTAAL DOMEIN ,„ ) oz,','Z 1 24):01283 ,:,-*V 13..M.Mni,»Wft , ,5' ' VIER , QL j „.4.011,51" "

1.094,32 4.451,29 54.538,28 10.235,40 2.946,25 0,00 1.204,20 13.657,17 0,00 4.21284M1

't

9.3222:13:0045,

18,78 57,06

112 054,08 R12, q ' 4- , .;2;,:, 1,‹ $.,8.5 554 659,04 EY: 4 g”

De ontvangsten zijn van 2018 naar 2019 veel sterker gestegen dan de uitgaven (+554.659,04 tov + 137.479,58). We zien vooral een grote stijging bij het hoofdstuk 'algemene financiering', waar we een stijging zagen van de aanvullinde personenbelasting (+ 372.278,57), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (+ 155.746,02) en de subsidie uit het gemeentefonds (+ 69.679,88) Daarnaast zien we nog een relatief grote stijging bij het hoofdstuk 'sport', door de ontvangsten voor de organisatie van de intergemeentelijke seniorensporteldag, waar echter ook een aantal extra kosten tegenover stonden. In het hoofdstuk 'ondernemen en werken' zien we een forse daling van de ontvangsten, voornamelijk te wijten aan de veel lagere opbrengsten van de houtverkoop in 2019 (84.904,43 euro minder dan in 2018). Bij het hoofdstuk 'burgeradministratie' dalen de ontvangsten vooral doordat er veel minder EIK's vervangen werden in 2019, aangezien de geldigheidstermijn verlengd werd tot 10 jaar voor de meeste EIK's (- 14.270,50 euro). Hier staan echter ook minder uitgaven tegenover, vermits de ontvangsten van de uitgereikte EIK's, op de gemeentelijke taks na, doorgestort moeten worden aan de hogere overheid.

gemeente Z utendaa I - jaarrekening 2019

25


gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

26


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

EVALUATIE ACTIES 2019

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

27


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Algemene Financiering Algemene financiering gemeente G-BD 1.1 PRIORITAIR Streven naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht. Het permanent opvolgen van de inkomsten en uitgaven en het bestuur is van het grootste belang om onze gemeente financieel gezond te houden. • Gerealiseerd: Ja. De financiële toestand is er in 2019 op vooruit gegaan. Er werden geen nieuwe leningen aangegaan, alle investeringen werden gefinancierd met eigen middelen. Vermits er wel afgelost werd, is de totale schuldenlast gedaald.

G-AP 01 De gemeentebelasting per inwoner gelijk of onder het gemiddelde van vergelijkbare plattelandsgemeenten brengen (Belfiuscluster 12). 41> Gerealiseerd: Nee Maar. De personenbelasting is in Zutendaal hoger dan vergelijkbare gemeenten, de aanvullende onroerende voorheffing is lager.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

ALGEMENE FINANCIERING - Het niveau van de gemeentebelasting per inwoner wordt nauwgezet opgevolgd en vergeleken met de cluster.

• Gerealiseerd: Ja. Het niveau van de gemeentebelasting per inwoner werd opgevolgd. Uitgave

Eindbudget

- 2019/6000001/ALG FIN/0020 Algemene financiering

0,00€

Vastgelegd

Kost

0,00

Beschikbaar

0,00€

0,00

G-AP 02 Andere belastingen en retributies aanpassen aan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten en eventueel jaarlijks indexeren.

410 Gerealiseerd: Nee Maar. Er werden geen belastingen en retributies aangepast in 2019. Er werden wel de nodige voorbereidingen getroffen om de reglementen waar nodig aan te passen voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

ALGEMENE FINANCIERING - De belasting- en retributiereglementen worden permanent geëvalueerd

41) Gerealiseerd: Nee Maar. Er werden geen belasting- of retributiereglementen aangepast in 2019. De nodige voorbereidingen werden getroffen voor de aanpassing van de reglementen voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Uitgave - 2019/6000001/ALG F114/0020 Algemene financiering

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

G-AP 03 De schuldenlast per inwoner gelijk of onder het gemiddelde van vergelijkbare plattelandsgemeenten brengen.

410 Gerealiseerd: Ja. Er werden geen nieuwe leningen aangegaan, terwijl de bestaande leningen wel afgelost werden. Hierdoor is de schuldenlast per inwoner gedaald in 2019.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

2 van 101

28


De doelstellingenrealisatie 2019 •

ALGEMENE FINANCIERING - de schuldenlast wordt permanent geëvalueerd.

• Gerealiseerd: Ja. Er diende in 2019 geen bijkomende leningen ten laste van de gemeente aangegaan te worden. Vermits er wel aflossingen gedaan werden, is de schuldenlast per inwoner gedaald. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6000001/ALG FIN/0020 Algemene fmanciering

G-AP 04 Het overschot van de jaarrekeningen prioritair aanwenden voor bijkomende investeringen en op die manier zo weinig mogelijk nieuwe leningen aangaan.

• Gerealiseerd: Ja. Het overschot van de jaarrekening werd aangewend voor de financiering van bijkomende investeringen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

ALGEMENE FINANCIERING - Bij de opmaak van budget of budgetwijzigingen wordt steeds getracht het overschot prioritair aan te wenden voor de financiering van nieuwe investeringen. In het meerjarenplan worden voorzichtigheidshalve alle lasten van de ingeschreven leningen opgenomen, ook al zullen deze leningen waarschijnlijk niet of niet volledig nodig zijn.

40 Gerealiseerd: Ja. Het overschot na de jaarrekening van 2018 werd volledig gebruikt voor de financiering van bijkomende investeringen. Er waren geen nieuwe leningen nodig in 2019, alle investeringen werden met eigen middelen gefinancierd. Uitaave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6000001/ALG FIN/0020 Algemene fmanciering

G-BD 1.2 Het beleidsdomein algemene financiering benut de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk voor het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. G-AP 05 Optimale verderzetting van de bestaande werking algemene financiering gemeente.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

150.467,48€

8.271.393,55€

201.448,00€

7.784.820,00€

197.448,00€

7.774.820,00€

I

0,00€

24,79€

244,00€

250.000,00€

244,00€

200.000,00 €

A

530.166,25 €

89.420,55€

678.093,00€

4.139.412,00€

530.093,00€

802.212,00€

ALGEMENE FINANCIERING - Aangaan nieuwe leningen ten laste van derden voor fmanciering diverse projecten

41) Gerealiseerd: Nee Maar. Er waren geen aanvragen voor doorgeefleningen in 2019. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/1733271/ALG FIN/0040/20 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - lening ten laste van de Lieteberg/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

430.000,00€

0,00€

430.000,00€

0,00€

0,00€

28.000,00€

0,00€

- 2019/1733261/ALG F1N/0040/20 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - doorgeeflening volleybalclub/G-ALGFIN - 2019/1733901/ALG FIN/0040/20 Lening ten laste van kerkfabriek (ontvangst aangegane doorgeeflening) ALGFIN/G-ALGFI/JM

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

0,00

28.000,00€

3 van 101

29


De doelstellingenrealisatie 2019 Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/1733281/ALG FIN/0040/20 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - doorgeeflening Posthalt/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

120.000,00€

0,00€

120.000,00€

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/2903900/ALG FIN/0040/20 Vorderingen wegens aangegane doorgeefleningen tiv kerkfabrieken ALGF1N (nieuwe lening, uitgave, doorstorting naar kerkfabriek)/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

28.000,00€

0,00€

0,00€

28.000,00€

- 2019/2903252/ALG FIN/0040/20 Vorderingen wegens toegestane doorgeeflening aan Vollebalclub/G-ALGFIN

0,00€

0,00€

o,00 e

o,00 e

- 2019/2903257/ALG F1N/0040/20 Vorderingen wegens toegestane leningen doorgeeflening Lieteberg/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

120.000,00€

o,00 e

o,00 e

120.000,00€

- 2019/2903258/ALG F1N/0040/20 Vorderingen wegens toegestane leningen doorgeeflening Posthalt/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM •

ALGEMENE FINANCIERING - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Gerealiseerd: Ja. De gemeentelijke financiën werden zo goed mogelijk beheerd.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7051100/ALG F1N/0090/20 Verpachting opvullen Papendaalplas/G-ALGFIN

125.000,00€

128.073,73€

-3.073,73€

- 2019/4943109/ALG F1N/0040/20 Terugvordering aflossingen doorgeefleningen kerkfabrieken - NIEUWE LENINGEN - ENKEL VOOR MJP/G-ALGFI/JM

3.029,00€

0,00€

3.029,00€

- 2019/4943200/ALG FIN/0040/20 Terugvordering aflossingen toegestane lening tennisvereniging/G-ALGFI/STA

1.860,00€

1.859,43€

0,57€

- 2019/4943900/ALG FIN/0040/20 Terugvordering aflossingen doorgeefleningen kerkfabrieken/GEM/G-ALGFI/JM

48.048,00€

50.920,19€

-2.872,19€

- 2019/2810000/ALG F1N/0090/20 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten GEMEENTE - aanschaffingswaarde/Overige algmene financiering/GEM

0,00€

24,79€

-24,79€

- 2019/7580210/ALG F1N/0040/20 Terugvordering van intresten doorgeeflening 2017 tiv temás/G-ALGF1N

143,00€

142,81 €

0,19€

- 2019/7580220/ALG F1N/0040/20 Terugvordering van intresten doorgeeflening 2018 tiv volleybal/G-ALGFIN

94,00€

93,63€

0,37€

1.500,00€

0,00€

1.500,00€

750,00E

750,00€

0,00€

- 2019/7511000/ALG FIN/0030/20 Creditintresten op rekeningen/G-ALGFI/STA - 2019/7340800/ALG FIN/0020 Belasting op nachtwinkels en phoneshops/G-ALGFI/ STA

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

4 van 101

30


De doelstellingenrealisatie 2019 Eindbudget

Opbrengst

Saldo

2.500,00€

0,00€

2.500,00 €

8.750,00 €

0,00€

8.750,00€

2.076.466,00€

2.231.175,87€

-154.709,87€

24.000,00€

56.697,92€

-32.697,92€

153.000,00€

161.921,98€

-8.921,98 €

0,00€

0,00€

0,00 €

132.521,00€

133.348,35€

-827,35€

- 2019/4943200/ALG F1N/0040/20 Terugvordering aflossingen toegestane lening termisvereniging/G-ALGFUSTA

7.744,00€

7.744,00€

0,00€

- 2019/7305000/ALG FIN/0020

5.000,00 €

1.495,00€

3.505,00€

Ontvangst - 2019/7580270/ALG F1N/0040/20 Terugvordering van intresten doorgeeflening 2019 tiv Lieteberg/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

- 2019/4943650/ALG F114/0040/20 Terugbetaling Volleybalclub => naar huur bij hoofdstuk SPORT (obv opmerking toezicht) voor aandeel in Sportzaal Wiemesmeer /G-ALGFIN - 2019/7300000/ALG FIN/0020 Opcentiemen op de onroerende voorheffing/G-ALGFI/ STA - 2019/7340200/ALG FIN/0020 Belasting op drijfkracht/G-ALGFUSTA

- 2019/7342110/ALG FIN/0020 Belasting op verblijfsparken/G-ALGFI/STA

- 2019/7471000/ALG FIN/0090/20 Schadevergoeding in kapitaal van bedrijven/G-ALGFI

- 2019/7302000/ALG FIN/0020 Aanvullende belasting motorrijtuigen/G-ALGFUSTA

Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten/G-ALGFUBV

- 2019/7404400/ALG FIN/0010/20

477.624,00€

477.624,87

-0,87€

Tewerkstellingssubsidies gesco RSZPPO (opm toezicht )R 2017)/G-ALFGI/BH

- 2019/7580309/ALG F1N/0040/20

0,00 €

0,00€

0,00€

957,00€

956,93€

0,07€

17.760,00€

20.329,63€

-2.569,63 E

65.224,00 €

65.740,24€

-516,24€

125,00€

629,93€

-504,93 €

500,00€

615,00 €

-115,00 €

2.000,00€

1.725,92 €

274,08€

30.000,00€

25.000,75€

4.999,25€

349.939,00€

350.565,00 €

-626,00€

Terugvordering intresten leningen gemeente tiv kerkfabrieken (cfr. 6500309) - ENKEL NIEUWE LENINGEN - ENKEL VOOR MJP/G-ALGFI/JM

- 2019/4943220/ALG F1N/0040/20 Terugvordering aflossingen toegestane doorgeeflening 2018 tiv Volleybal/G-ALGFIN - 2019/7369900/ALG F1N/0020 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein: retributie Infraz/G-ALGF1N

- 2019/7405200/ALG F1N/0090/20 Tewerkstellingssubsidies sociale maribel/G-ALGFUBH

- 2019/7450900/ALG FIN/0090/20 Diverse onvoorziene ontvangsten/G-ALGFUMV

- 2019/7360100/ALG FIN/0020 Belasting op kermissen/G-ALGFI/STA - 2019/7342120/ALG F1N/0020 Belasting op kampeerterreinen en kampeerhavens/GALGFI/STA - 2019/7318000/ALG FIN/0020 Andere belastingen op afgifte administratieve stukken/ G-ALGFUSTA

- 2019/7402200/ALG F1N/0010/20 Vergoeding wegens derving onroerende voorheffing ('dode hand')/G-ALGFI/STA

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

5 van 101

31


De doelstellingenrealisatie 2019 Ontvangst - 2019/2811000/ALG FIN/0090/20

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

0,00 €

0,00€

127.551,00€

126.918,53€

632,47€

63.000,00€

61.325,24€

1.674,76€

2.000,00€

2.000,00€

0,00€

0,00 €

18.386,42€

-18.386,42€

0,00€

0,00 €

o,00 e

1.500,00€

0,00€

1.500,00€

5.793,00€

5.786,60€

6,40€

4.000,00€

3.862,51e

137,49€

5.000,00€

19.724,95€

-14.724,95€

1.606.067,00€

1.592.780,36€

13.286,64€

Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten GEMEENTE -nog te storten bedragen (-)/Overige algmene financiering/GEM

- 2019/7402300/ALG FIN/0010/20 Aanvullende dotatie sectorale subsidies/G-ALGFIN

- 2019/7377000/ALG FIN/0020 Belasting op tweede verblijven/G-ALGF1/STA

- 2019/4943501/ALG F1N/0040/20 Terugvordering aflossingen toegestane renteloze lening de Wonderwijzer/G-ALGF1N

- 2019/7402400/ALG FIN/0010/20 Compensatie verlaagde tarieven onroerende voorheffing (sociaal verhuurkantoor, wooninfrastructuur voor personen met een handicap en energiezuinige woningen)/ALGF1N

- 2019/7340900/ALG FIN/0020 Belasting op barpersoneel/G-ALGFI/STA

- 2019/7580280/ALG FIN/0040/20 Terugvordering van intresten doorgeeflening 2019 tiv , posthalt/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

- 2019/7580300/ALG FIN/0040/20 Terugvordering intresten leningen gemeente tiv kerkfabrieken (cfr. 6500300)/G-ALGH/STA

- 2019/7341900/ALG F1N/0020 Verblijfsbelasting/G-ALGFI/STA

- 2019/7374000/ALG FIN/0020 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen (GA0Z)/G-ALGFI/JM

- 2019/7400000/ALG FIN/0010/20 Gemeentefonds/G-ALGFI/STA

- 2019/7402100/ALG FIN/0010/20

93.952,00€

93.952,87

15.000,00€

15.000,00€

0,00€

11.200,00€

6.140,89€

5.059,11 €

2.333.711,00€

2.632.629,77€

-298.918,77€

10.940,00€

10.940,00€

0,00€

1.000,00€

420,00€

580,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

-0,87€

Eliaheffing/G-ALGFI/STA - 2019/4943300/ALG F1N/0040/20 Terugvordering aflossingen toegestane lening voetbalvereniging/G-ALGFI GEM/STA

- 2019/7450100/ALG FIN/0020 Vergoedingen voor schade/G-ALGFI/STA - 2019/7301000/ALG FIN/0020 Aanvullende belasting op de personenbelasting/GALGFI/STA - 2019/4943400/ALG FIN/0040/20 Terugvordering aflossingen toegestane lening surfclub/ G-ALGFI GEM/STA - 2019/7340700/ALG F1N/0020 Belasting op openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur/G-ALGH/STA - 2019/7404400/ALG FIN/0090/20 Tewerkstellingssubsidies gesco RSZPPO NIET MEER GEBRUIKEN -=> NAAR BV 00101PV 0090 (opm

toezicht Jlt. 2017)/G-ALFGUBH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

6 van 101

32


De doelstellingenrealisatie 2019 Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7342400/ALG F1N/0020

43.000,00€

35.503,95 €

7.496,05€

2.000,00€

0,00€

2.000,00€

250,00€

1.000,00 €

-750,00 €

650,00€

1.419,88€

-769,88€

10.000,00€

0,00€

10.000,00€

14.000,00€

15.610,95€

-1.610,95€

Belasting op verspreiding van reclame/G-ALGFUSTA - 2019/4943600/ALG FIN/0040/20 Terugbetaling de Stapsteen voor aandeel in Sportzaal Wiemesmeer/G-ALGFIN - 2019/7341700/ALG FIN/0020 Belasting op stapelplaatsen voor schroot/G-ALGFU STA - 2019/7341400/ALG FIN/0020 Belasting op taxidiensten/G-ALGFUSTA - 2019/7405600/ALG FIN/0090/20 Subsidie VIA /G-ALGFI - 2019/7051200/ALG FM/0050/20 Verhuur gronden/G-ALGFUSTA Uitgave - 2019/2801000/ALG F1N/0090/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1.860,00€

1.859,43€

1.859,43€

0,57€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

51.077,00€

50.920,19 €

50.920,19 €

156,81 e

0,00€

243,87€

243,87€

-243,87€

143,00€

142,81 E

142,81 E

0,19€

94,00€

93,63€

93,63€

0,37€

500,00€

105,25€

105,25€

394,75€

16.500,00€

15.687,30€

15.687,30€

812,70€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

2.500,00€

0,00€

0,00€

2.500,00€

Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen nog te storten bedragen (-)/Overige algmene financiering/GEM - 2019/4233991/ALG FIN/0040/20 aflossingen leningen tiv kerkfabrieken - NIEUWE LENINGEN - ENKEL VOOR MJP/G-ALGFILIM - 2019/4233210/ALG FIN/0040/20 Aflossingen doorgeeflening 2017 tiv tennis/G-ALGFIN 2019/2811000/ALG F1N/0090/20 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten nog te storten bedragen (-)/G-ALGFI - 2019/4233901/ALG F1N/0040/20 aflossingen leningen tiv kerkfabrieken/GEM/GALGFUJM - 2019/4240000/ALG F1N/0040/20 Overige leningen die binnen het jaar vervallen: annuïteiten aan de Lijn/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM - 2019/6500210/ALG FIN/0040/20 Intresten doorgeeflening 2017 tennis/G-ALGFIN - 2019/6500220/ALG F1N/0040/20 Intresten doorgeeflening 2018 volleybal/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM - 2019/6402000/ALG FIN/0020 Belastingen - roerende voorheffing/G-ALGFIDIVI - 2019/6401000/ALG F1N/0050/20 Belastingen - onroerende voorheffing/G-ALGFUMV - 2019/2841000/ALG FIN/0090/20 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/Overige algmene financiering/GEM - 2019/6500270/ALG F1N/0040/20 Intresten doorgeeflening 2019 Lieteberg/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

7 van 101

33


De doelstellingenrealisatie 2019 - 2019/6500309/ALG FIN/0040/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

957,00€

956,93€

956,93€

0,07€

1.500,00€

0,00€

0,00€

1.500,00€

140.037,00€

101.785,38€

101.785,38€

38.251,62€

1.000,00€

23,00€

23,00€

977,00€

7.000,00€

517,22€

517,22€

6.482,78€

5.793,00€

5.786,60€

5.786,60€

6,40€

26.381,00€

26.326,29€

26.326,29€

54,71€

476.199,00€

476.185,83 €

476.185,83€

Intresten leningen gemeente tiv kerkfabrieken (cfr 7580309) - NIEUWE LENINGEN - ENKEL VOOR MJP/G-ALGFI/JM - 2019/4233220/ALG FIN/0040/20 Aflossingen doorgeeflening 2018 tiv Volleybal/GALGFIN - 2019/6500280/ALG F1N/0040/20 Intresten doorgeeflening 2019 Posthalt/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM - 2019/6500200/ALG FIN/0040/20 Intresten leningen tiv gemeente/G-ALGFI/JM - 2019/6570000/ALG FIN/0030/20 Diverse financiële kosten/G-ALGFI/MV - 2019/6422000/ALG F1N/0030/20 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen (belastingen, containerpark, diversen,...)GEMEENTE/ ALGFIN - 2019/6500300/ALG FIN/0040/20 Intresten leningen gemeente tiv kerkfabrieken/GALGFI/JM - 2019/6130100/ALG FIN/0020 Inningskosten personenbelasting/G-ALGFI/JM - 2019/4233200/ALG FIN/0040/20

13,17

Aflossingen leningen tiv GEMEENTE/G-ALGFI/JM

ALGEMENE FINANCIERING - Verkoop van gronden voor de financiering van investeringen.

# Gerealiseerd: Nee. Er werden geen gronden verkocht in 2019. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/2201000/RUIMTE/0600

250.000,00€

0,00€

250.000,00€

Verkoop niet-bebouwde bouwgronden gemeenschapsgoederen/G-Wonen-RO/BV

ALGEMENE FINANCIERING - Aangaan nieuwe leningen voor fmanciering investeringen in MW. Er zal worden getracht zo weinig mogelijk nieuwe leningen aan te gaan door overschotten bij voorrang aan te wenden voor de financiering met eigen middelen. Aangezien het niet toegestaan is deze overschotten op voorhand al in te calculeren worden in het meerjarenplan voorzichtigheidshalve alle lasten van de ingeschreven leningen opgenomen, ook al zullen deze leningen waarschijnlijk niet of niet volledig nodig zijn.

# Gerealiseerd: Ja. De in de budgetten voorziene leningen dienden niet opgenomen te worden. Ontvangst - 2019/1733200/ALG F1N/0040/20

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

3.461.084,00€

0,00€

3.461.084,00€

Nieuwe leningen tiv Gemeente/G-ALGFI/JM

Uitgave - 2019/4233209/ALG F1N/0040/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

aflossingen leningen tiv GEMEENTE - NIEUWE LENINGEN - ENKEL VOOR MJP/G-ALGFI/JM - 2019/6500209/ALG FIN/0040/20 Intresten leningen tiv gemeente - NIEUWE LENINGEN - ENKEL VOOR INVESTERINGEN MJP/G-ALGFI/JM

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

8 van 101

34


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Algemene Financiering Algemene financiering gemeente

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

150.467,48€

8.271.393,55 E

201.448,00€

7.784.820,00€

197.448,00€

7.774.820,00€

0,00€

24,79€

244,00€

250.000,00€

244,00€

200.000,00€

530.166,25€

89.420,55€

678.093,00€

4.139.412,00€

530.093,00€

802.212,00€

680.633,73 €

8.360.838,89€

879.785,00€

12.174.232,00€

727.785,00€

8.777.032,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

9 van 101

35


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Politiek G-BD 2.1 De debatcultuur en besluitvorming in de gemeenteraad zal versterkt worden en de samenwerking tussen meerderheid en oppositie wordt gestimuleerd op basis van respect en inhoud. G-AP 06 De beleidsverantwoordelijken willen Zutendaal optimaal besturen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

1 •

0,00€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 5.500,00€

3.000,00€

0,00€

0,00€

POLITIEK - De gemeenteraad wordt geleid door een aparte voorzitter

110 Gerealiseerd: Ja. Tijdens de installatievergadering is een aparte voorzitter voor de gemeenteraad aangesteld.

POLITIEK - Huishoudelijk reglement en deontologische code worden consequent toegepast en bijgestuurd.

410 Gerealiseerd: Ja. De gemeenteraad heeft bij de aanvang van de nieuwe legislatuur in zitting van 25 april 2019 een aangepast huishoudelijk reglement en een deontologische code vastgesteld.

POLITIEK - Up-to-date houden van het informaticamaterieel van de raadsleden

Q Gerealiseerd: Ja. De gemeenteraad heeft de tussenkomst in de internet en telefoniekosten verhoogd tot 40 EUR/maand

POLITIEK - INVESTERING: Verdere herinrichting raadzaal

• Gerealiseerd: Ja. De herinrichting is afgewerkt. Ontvangst - 2019/2302000/A0D/0119/22 Verkoop installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen - GEMEENTE/Overige algemene en ondersteunende diensten/G-GEBOUWEN Uitgave - 2019/2302000/A0D/0119/22 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen gemeente/GEM-GEBOUWEN

Eindbudget

Opbrengst

3.000,00€

0,00 €

3.000,00

Saldo

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00E

0,00€

0,00€

POLITIEK- De gemeente zet in op participatie via de adviesraden en van burgers via het spreekrecht.

010 Gerealiseerd: Ja. Op 7 januari 2019 is de nieuwe gemeenteraad overeenkomstig het Decreet Lokale Besturen geïnstalleerd.

G-AP 07 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de politieke organen.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E •

299.254,88€

10.814,87€

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven 310.370,00€

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven 315.470,00€

12.493,00€

12.493,00€

POLITIEK - ALGEMENE ACTIE

11, Gerealiseerd: Ja. Op 7 januari 2019 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. In 2019 hadden er 11 vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Op 30 maart heeft het managementteam een infodag voor de raadsleden en leden van het

Pagina

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

gemeente

Zutendaal - jaarrekening 2019

10 van 101

36


De doelstellingenrealisatie 2019 BCSD ingericht. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7440100/A0D/0100/20 Inhouding pensioen voorzitter CBS/G-POLIT1EK/BH

12.493,00€

10.814,87€

1.678,13€

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6142300/A0D/0100/20 Opleiding en bijscholing /G-POLITIEK/BH

2.500,00€

1.905,01€

1.905,01€

594,99€

- 2019/6492600/A0D/0100/20 Toelagen gemeenteraadsfracties/G-POLTI.thIC/MV

4.000,00€

3.270,00€

3.270,00€

730,00€

- 2019/6142610/A0D/0100/20 Diverse vergoedingen aan personeel: dienstverplaatsingen/G-POLITIEK/BH

1.100,00€

752,21 C

752,21€

347,79€

- 2019/6210100/A0D/0100/20 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek.-mandatarissen/GPOLITIEK/BH

4.000,00€

3.974,85€

3.974,85€

25,15€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

85.870,00€

85.851,42€

200,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6200100/A0D/0100/20 Bezoldigingen mandatarissen/G-POLMEK/BH

164.045,00€

163.914,00€

163.914,00€

- 2019/6200300/A0D/0100/20 Presentiegelden Gecoro/G-POLMEK/OV+MV

1.800,00€

0,00€

- 2019/6000001/A0D/0100/20 Politiek - 2019/6240000/A0D/0100/20 Pensioenen politiek personeel/G-POLITIEKJBH - 2019/6142620/A0D/0100/20 Terugbetaling kosten politiek personeel/G-POLITIEK/ MV

- 2019/6200200/A0D/0100/20 Presentiegelden raadsleden/G-POLITIEK/MV

30.155,00€

- 2019/6140510/A0D/0100/20 Werkingskosten informatica voor mandatarissen/GPOLITIEK/MV

16.700,00€

18,58

85.851,42

0,00

30.155,00

200,00

131,00€ 1.800,00€

30.155,00€

o,00 e

9.432,39€

7.267,61 E

9.432,39€

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Politiek Totaal Hoofdstuk Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

299.254,88 €

10.814,87€

310.370,00€

12.493,00€

315.470,00 €

12.493,00€

0,00€

0,00€

5.500,00€

3.000,00€

0,00€

0,00€

299.254,88 €

10.814,87€

315.870,00 €

15.493,00€

315.470,00€

12.493,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

11 van 101

37


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Communicatie G-BD 2.2 Het gemeentebestuur wil met een professioneel communicatiebeleid de interne communicatie en de informatievoorziening naar de burgers verder verbeteren en het imago van Zutendaal naar de buitenwereld versterken. G-AP 08 Professionalisering van de interne en externe communicatiekanalen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

E

22.557,78 €

0,00€

25.500,00€

1.057,00€

28.700,00€

1.057,00€

1

o,00 e

0,00 e

55.976,82€

o,00 e

0,00€

0,00€

COMMUNICATIE - Samenwerking met andere instanties.

410 Gerealiseerd: Ja. Met de communicatieverantwoordelijken van Wonen in Gaoz, de BWOL en politiezone CARM_A wordt regelmatig teruggekoppeld en afgestemd.

COMMUNICATIE - Crisiscommunicatieplan evalueren en indien nodig bijsturen.

• Gerealiseerd: Ja. Er werden opnieuw verschillende opleidingen gevolgd op vlak van crisiscommunicatie. Vanuit de hogere overheden wordt hier steeds meer verwacht van de dienst communicatie oftewel cel D5. Daarom werden de eerste stappen in het samenwerkingsverband met de omliggende gemeenten omtrent crisiscommunicatie gezet.

COMMUNICATIE - Optimaliseren interne communicatie op basis van de bestaande noden.

410 Gerealiseerd: Nee Maar. De dienst communicatie wil na de introductie van de nieuwe huisstijl en website in 2019, zorgen voor een aangepast intranet dat afgestemd is op de interne behoeften.

COMMUNICATIE - Uitwerken en continue bijsturen van een contentplan voor publicatie op gemeentelijke kanalen.

410 Gerealiseerd: Ja. Er wordt gebruikt gemaakt van een contenolan door de dienst communicatie om zo de verschillende inlassingen van de diensten te kunnen spreiden in tijd en over de gemeentelijke kanalen.

COMMUNICATIE - Het gemeentelijk infoblad verder uitbouwen als belangrijke peiler in de gemeentelijke communicatie en bevordering van openbaarheid van bestuur.

1110 Gerealiseerd: Ja. 11 keer per jaar wordt het gemeentelijk informatieblad uitgegeven en worden zowel redactie als lay-out volledig in eigen huis voorzien. Ook in 2019 was dit het geval. Ontvangst - 2019/7070900/A0D/0119/20

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1.057,00€

0,00 €

1.057,00€

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

21.020,69€

1.979,31 E

Terugv. kosten (gestopt einde 2018!) opname provinciaal nieuws in Oosterzon/G-COMMUNICATIE

Eindbudget

Uitgave - 2019/2412000/A0D/0119/20

Vastgelegd

0,00€

0,00

Informatica-uitrusting - gemeenschapsgoederen GEMEENTE/Overige algemene en ondersteunende diensten/GEM-COMMUNICATIE -

2019/6162211/A0D/0119/20

23.000,00€

21.020,69€

Uitgaven Oosterzon/GEM-COMMUNICAT1E/RI

COMMUNICATIE - Verspreiding van andere gemeentelijke publicaties.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

12 van 101

38


De doelstellingenrealisatie 2019 •

Gerealiseerd: Ja. Naast de reguliere gemeentelijke communicatiekanalen wordt er voor verschillende activiteiten en projecten apart drukwerk ontwikkeld. Dit was onder andere het geval bij: de fietsring, de reflecterende huisnummers, de WhatsApp-buurtgroepen, verschillende activiteiten van de vrijetijdsdiensten...

COM1VIUNICATIE - De gemeente vertegenwoordigen op de nieuwe media en dit blijvend bijsturen.

Gerealiseerd: Ja. Via een contenlan werden de verschillende sociale media ingezet in de totale communicatieplanning.

COMMUNICATIE - Gebruik maken van audiovisuele media voor de communicatie over belangrijke items voor de gemeente.

Gerealiseerd: Ja. Het budget voor audiovisuele communicatie werd in 2019 opnieuw ingezet voor de overeenkomst met Tv Limburg. Hierin zaten zowel uitzendingen voor Fan van Limburg als promospots vervat.

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6162212/A0D/0119/20 TV Publiek/GEM-COMMUNICATIE/R1

COMMUNICATIE - Gebruik maken van diverse visibiliteitsdragers in de gemeente om gemeentelijke activiteiten en projecten aan te kondigen.

Gerealiseerd: Ja. Ook dit jaar werden er verschillende campagnes ondersteund door het spandoek in het centrum. Ook de logo-vlaggen en werfdoeken voor de nieuwe parking werden besteld.

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

2.500,00€

1.537,09€

- 2019/6162213/A0D/0119/20 Visibiliteitsdragers/G-COMMUNICATIE

Kost

Beschikbaar

1.537,09

962,91€

COMMUNICATIE - Op regelmatige basis zowel proactief als receptief communiceren met de pers.

Gerealiseerd: Ja. Iedere maand bezorgt de dienst communicatie het gemeentelijk infoblad aan de perscontacten. Er werden ook persberichten opgemaakt en verschillende vragen van journalisten beantwoord.

4,

COMMUNICATIE - INVESTERING: De website blijvend onderhouden en uitbouwen zodat deze gebruiksvriendelijk en hedendaags blijft.

Gerealiseerd: Ja. De gemeentelijke website wordt bijna dagelijks aangepast: correcties, aanpassen banners, nieuwsberichten ... Er werd besloten om de nieuwe gemeentelijke website te ontwikkelen in 2019. Eindbudget

Uitgave

0,00€

2019/2412000/A0D/0119/21 Informatica-uitrusting - gemeenschapsgoederen gemeente/GEM-OND.ADM.

Vastgelegd 0,00

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

COMMUNICATIE - INVESTERING: visibiliteitstorens

410 Gerealiseerd: Nee Maar. Aangezien er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl in 2019 leek het opportuun om ook met de vernieuwing van de visibliteitstoren in het centrum te wachten tot deze in voege is. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

- 2019/2252000/A0D/0119/20 Andere weginfrastructuur (straatmeubilair,...)/GCOMMUNICATIE

G-AP 09 Werken aan inspraak en participatie. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

13 van 101

39


De doelstellingenrealisatie 2019 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

COMMUNICATIE - Stimuleren diensten om bij grote projecten en werkzaamheden infovergaderingen te organiseren.

4, Gerealiseerd: Ja. Voor grote projecten stimuleert de dienst communicatie de diensten om infovergaderingen te organiseren, bijvoorbeeld bij de introductie van de WhatsApp-groepen bij buurtpreventie en aan de nieuwe fietsstraten...

COMMUNICATIE - Inspraak- en participatie mogelijkheden bevorderen bij het ruime publiek via de gemeentelijke media.

• Gerealiseerd: Ja. Zowel in het gemeentelijk infoblad, op de website en facebook communiceren we over de inspraakmogelijkheden die de inwoners hebben. Uitgave - 2019/6000001/A0D/0119/20 Communicatie

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

o,00 e

0,00€

0,00E

G-AP 10 De identiteit van en de beeldvorming over de gemeente Zutendaal versterken.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

COMMUNICATIE - Zorgen voor consequent gebruik van huisstijl in alle communicatiekanalen.

4, Gerealiseerd: Ja. Er wordt gewaakt over de huisstijl. De verschillende diensten wordt gevraagd om steeds advies in te winnen bij de dienst communicatie bij de ontwikkeling van een nieuwe publicatie.

COMMUNICATIE - Bijwerken fotodatabank met recente foto's.

• Gerealiseerd: Ja. Er worden foto's gemaakt tijdens verschillende activiteiten maar ook specifiek in functie van De Oosterzon of andere publicaties. Het abonnement op Shutterstock werd vernieuwd. COMMUNICATIE - In samenwerking met dienst toerisme een marketingcommunicatieplan voor toerisme opzetten en

uitvoeren.

C Gerealiseerd: Ja Maar. Er werden verschillende toeristische publicaties vernieuwd of aangemaakt. Denk maar aan de zomerplacemat, de zomereditie van de Oosterzon, de kampbrochure en de folder over eten en drinken in de gemeente.

G-AP 11 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond communicatie.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 64.932,41 E

E •

173,60€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 76.225,00€

246,00€

70.025,00€

246,00€

COMMUNICATIE - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

4, Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2019/7451000/A0D/0119/20 Inhouding maahijdcheques/GEM-COMMUNICATIE/ BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

246,00€

173,60€

72,40€

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

14 van 101

40


De doelstellingenrealisatie 2019 1.1ga\__T

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6205000/A0D/0119/20

42.135,00€

37.302,80€

37.302,80 €

4.832,20E

2.407,00€

1.860,51€

1.860,51€

546,49€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

17.303,00€

14.726,07€

14.726,07€

2.576,93€

12.840,00€

9.958,03€

9.958,03€

2.881,97 €

1.540,00€

1.085,00€

1.085,00 €

455,00€

Bezoldigingen - overig contractueel personeel/GEMCOMMUNICATIE/BH - 2019/6225100/A0D/0119/20 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/GEMCOMMUNICATIE/BH - 2019/6000001/A0D/0119/20

Communicatie - 2019/6162200/A0D/0119/20

Specifieke kosten communicatie/GEMCOMMUNICATLE/RI - 2019/6215000/A0D/0119/20 Werkgeversbijdragen - overig contractueel personeel/ GEM-COMMUNICATIE/BH - 2019/6230300/A0D/0119/20 Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/GEMCOMMUNICATIE/BH

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Communicatie

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

87.490,19€

173,60€

101.725,00€

1.303,00€

98.725,00€

1.303,00€

o,00 e

o,00 e

55.976,82€

0,00 €

o,00 e

o,00 e

87.490,19€

173,60€

157.701,82€

1.303,00€

98.725,00€

1.303,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

15 van 101

41


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Ondersteunende administratieve diensten G-BD 2.3 De algemene en ondersteunende diensten dragen bij aan de uitbouw van een zo professioneel, efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht mogelijke organisatie. Deze diensten bieden optimale ondersteuning bij het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. G.-AP 12 Verderzetten van de ontwikkeling van een modern personeelsbeleid.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

OND. ADM.- Evaluatie en wijzigingen aan het personeelsbehoeftenplan.

010 Gerealiseerd: Ja. Gemeenschappelijk organogram werd op 24 oktober 2019 door gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd.

OND. ADM.- Klantvriendelijkheid / klantgerichtheid bij het personeel verhogen.

Gerealiseerd: Ja Maar. Waar mogelijk worden opleidingen gevolgd zodat het personeel op de hoogte blijft van de laatste nieuwe wetgeving en deze correct aan de burgers kan overmaken. Er kunnen echter ook nog opleidingen gevolgd worden over de menselijke interactie.

OND. ADM.- Consequent uitvoeren van planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken volgens de voorziene timing.

G, Gerealiseerd: Ja Maar. Waar nodig worden de evaluaties gedaan maar eerder vanuit verplichtingen, bijvoorbeeld nieuw contract, dan vanuit een opvolgingssysteem. Permanente evaluatie is een piste die kan dienen

OND. ADM.- Een degelijk onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers ontwikkelen.

<0 Gerealiseerd: Nee Maar. Er is wel een onthaalbrochure maar de nieuwe medewerkers zouden nog korter op de bal gevolgd mogen worden.

OND. ADM.- Initiatieven nemen die zorgen voor gemotiveerd personeel.

Gerealiseerd: Ja Maar. Tertiaire arbeidsvoorwaarden zorgen voor motivatie, verantwoordelijkheden geven evenzo. Daar wordt rekening mee gehouden.

OND. ADM.- Zorg dragen voor welzijn op het werk.

Gerealiseerd: Ja Maar. Balans werk-prive door glijtij den en soepele verlofinogelijkheden, maar werkdruk stijgt wel voor personeel door nieuwe software toepassingen, nieuwe wetgeving en nieuwe taken

OND. ADM.- Verbetering van interne communicatie.

Gerealiseerd: Nee Maar. Na het lanceren van de nieuwe website kijken naar de optie voor een intranet Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6000001/A0D/0119/21 Ondersteunende administratieve diensten

G-AP 13 Optimalisatie van de interne werking.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I

0,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

o,00 e

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 30.000,00 €

o,00 e

o,00 e Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

0,00€

16 van 101

42


De doelstellingenrealisatie 2019 •

OND. ADM.- Uitbreiding e-loket (reserveren van lokalen, aanvragen documenten dienst stedenbouw).

e• Gerealiseerd: Nee Maar. Verdere implementatie staat on hold door de lancering nieuwe website.

OND. ADM.- Verdere implementatie interne controle.

41, Gerealiseerd: Nee Maar. Opleidingen gevolgd in 2019, intern controle systeem werd voorlopig aangenomen door de gemeenteraad maar dient nog aangepast te worden.

OND. ADM.- Inventarisatie en evaluatie van de vastgestelde risico's en globaal preventieplan uitwerken.

1111 Gerealiseerd: Ja. Gemeente en OCMW beschikken over een globaal preventieplan. De risicoanalyse werkposffiches en risicoanalyse chemische producten werden uitgevoerd.

OND. ADM.- Gebruik van GIS, GRB, verkeersbordendatabank.

te Gerealiseerd: Nee Maar. Input in de diverse databanken staat op een lager piije door personeelstekort op de afdeling.

OND. ADM.- INVESTERING: Reorganisatie van het gemeentelijk archief.

Gerealiseerd: Nee. Informatie wordt ingewonnen ikv renovatie administratief centrum

Uitgave - 2019/2140000/A0D/0119/21 Plannen en studies (BPA,...)/G-OND.ADMIMV

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar

0,00

0,00€

G-AP 15 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de ondersteunende administratieve diensten.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

1.123.570,13 E

7.301,95€

1.164.237,00€

6.581,00€

1.151.283,00€

6.581,00€

I

1.332,83€

4.500,00€

9.854,90 €

0,00€

5.000,00€

0,00€

OND. ADM. - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Ontvangst - 2019/7451000/A0D/0112 Inhouding maaltijdcheques/G-OND.ADM/BH - 2019/7060200/A0E0110 Terugbetaling verzendingskosten/G-OND.ADM/STA - 2019/7451000/A0D/0119/21 Inhouding maaltijdcheques/G-OND.ADIVITBH - 2019/7060800/A0D/0119/21 Terugvordering procedure en vervolginskosten (oa aanmaningen belastingen)/GEM-OND.ADM./MV - 2019/7060100/A0D/0110 Terugbetaling telefoonkosten/G-OND.ADM/STA - 2019/7070800/A0D/0119/21 Terugvordering diverse kosten administratie (oa Infranet)/GEM-OND.ADM/STA

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Eindbudget

Opbrengst

246,00€

237,44€

1.200,00€

1.798,96€

-598,96€

492,00 €

468,16€

23,84E

0,00€

0,00€

0,00€

750,00€

633,86 €

116,14€

2.500,00 €

2.769,13 €

-269,13€

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Saldo 8,56

17 van 101

43


De doelstellingenrealisatie 2019 Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7451000/A0D/0110 Inhouding maaltijdcheques/G-OND.ADM/BH

739,00€

748,16€

-9,16 €

- 2019/7451 000/A0D/0111 Inhouding maaltijdcheques/G-OND.ADM/BH

654,00€

646,24 €

7,76€

Ontvangst

I.~

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 201 9/61255 00/A0D/0112 Hospitalisatieverzekering/G-OND.ADM/BH

10.551,00€

10.450,00€

10.450,00€

101,00€

- 2019/62 30300/A0D/0112 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-OND.ADM/ BH

1.540,00€

1.484,00€

1.484,00€

56,00€

- 201 9/6142720/A0D/0112 Administratiekosten 2e pensioenpijler/G-OND.ADM/ BH

1.000,00€

145,73€

145,73 €

854,27€

- 2019/6140600/A0D/0119/21 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik (papier,...)/G-OND.ADM OA/CJ

9.280,00€

8.135,14 €

8.135,14€

1.144,86€

- 2019/621 1 000/A0D/0111 Werkgeversbijdnwettelijke verzek. vastbenoemden/GOND.ADM/BH

59.748,00€

59.368,13€

59.368,13 €

379,87€

- 2019/6140200/A0D/0119/2 1 Verzendingskosten/G-OND.ADM 0A/GD

15.720,00€

12.715,51€

12.715,51€

3.004,49 €

- 2019/6225100/A0D/0111 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-OND.ADM/ BH

2.058,00€

2.055,33€

2.055,33€

2,67€

- 2019/623 03 00/AOD/0119/21 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GEMOND.ADM.0A/BH

3.080,00€

2.926,00€

2.926,00 €

154,00€

- 2019/6205 000/A0D/0111 Bezoldigingen contactuelen/G-OND.ADM/BH

41.504,00€

41.106,50 €

41.106,50€

397,50€

- 2019/6132000/A0D/0119/21 Erelonen en vergoedingen voor expertises/GOND.ADM/MV

12.582,00€

12.572,67€

12.572,67€

9,33€

- 201 9/61405 05/A0D/0119/21 Kosten informatieveiligheid/G-OND.ADM.

13.780,00€

12.243,26€

12.243,26€

1.536,74€

900,00€

0,00€

0,00 €

900,00€

- 2019/6140100/A0D/0119/21 Kosten ivm installaties, apparatuur,.. (huur, onderhoud, verzekering,)/G-OND.ADM 0A/CJ+MV+MC

21.850,00€

20.226,49 €

20.226,49€

1.623,51€

- 2019/621 1 000/AOD/0119/21 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GOND.ADM/BH

51.520,00€

50.502,72€

50.502,72€

1.017,28€

- 201 9/6215 000/A0D/0111 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek.contractuelen/ G.OND.ADM/BH

12.152,00€

11.058,73€

11.058,73 €

1.093,27€

- 2019/623 0600/A0D/0112 Bijdragen aan de gemeensch.soc.dienst/G-OND.ADM/ BH

2.866,00€

2.861,20€

2.861,20€

4,80€

- 2019/6230710/A0D/0112 Vakbondspremies/G-OND.ADM/BH

2.793,00€

2.793,00€

2.793,00€

0,00€

- 2019/614273 0/A0D/0112 Inrichting examens/G-OND.ADM/BH

17.064,00€

13.381,38€

13.381,38 €

3.682,62€

- 2019/61 69200/A0D/0119/21 Procedure en vervolgingskosten/G-OND.ADM/MV

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

18 van 101

44


De doelstellingenrealisatie 2019 Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6.000,00€

5.979,39

5.979,39€

20,61€

- 2019/6205000/A0D/0110 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-OND.ADM

32.613,00€

32.461,67€

32.461,67€

151,33€

- 2019/6230550/A0D/0112 Acties preventie en bescherming op het werldGOND.ADM/BH

1 ()mom) e

5.635,04€

5.635,04€

4.364,96€

- 2019/6140500/ÁOD/0119/21 Werkingskosten informatica/G-OND.ADM/MC

152.500,00€

145.345,74€

145.345,74€

7.154,26€

1.654,00 €

1.623,08 €

1.623,08€

30,92€

142.191,00€

142.183,80€

142.183,80€

7,20€

7.403,00€

7.355,83€

7.355,83€

47,17€

- 2019/6125400/A0D/0112 Verzekering arbeidsongevallen/G-OND.ADM/BH

23.416,00€

23.413,68€

23.413,68€

2,32€

- 2019/6201000/A0D/0110 Bezoldigingen vastbenoemden/G-OND.ADM/BH

147.779,00€

145.644,29€

145.644,29€

2.134,71€

12.008,00€

12.007,11 E

12.007,11€

0,89€

3.998,00€

3.504,75€

3.504,75€

493,25€

500,00€

82,83 €

82,83€

417,17€

123.856,00€

121.600,40€

121.600,40 €

2.255,60€

- 2019/6140400/A0D/0119/21 Documentatie en abonnementen/G-OND.ADM OA/CJ

6.500,00 €

6.362,26€

6.362,26€

137,74 €

- 2019/6495010/A0D/0119/21 Lidgeld VVSG/G-OND.ADM/MV

6.153,00 €

6.152,30€

6.152,30€

0,70€

- 2019/6211000/A0D/0112 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GOND.ADM/BH

24.425,00€

23.942,43€

23.942,43 €

482,57€

- 2019/6215000/A0D/0110 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-OND.ADM

10.946,00 €

9.366,66€

9.366,66€

1.579,34€

- 2019/6125200/A0D/0112 Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid/GOND.ADM/MV

15.285,00€

15.280,65 €

15.280,65€

4,35€

4.620,00€

4.578,00€

4.578,00€

42,00€

196,00€

177,84€

177,84€

18,16€

Uitgave - 2019/6131100/A0D/0112 Uitbesteedde diensten: sociaal secretariaat weddecentrale/G-OND.ADM/BH

- 2019/6225100/A0D/0110 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/GOND.ADM - 2019/6201000/A0D/0111 Bezoldigingen vastbenoemden/G-OND.ADM/BH - 2019/6230500/A0D/0112 Bijdragen aan de arbeidsgeneesk.dienst/G-OND.ADM/ BH

- 2019/6140300/A0D/0119/21 Telefoon,fax/G-OND.ADM/MV - 2019/6142410/A0D/0119/21 Kosten vergaderingen/G-OND.ADM/MV - 2019/6571000/A0D/0111 Kosten rekening-courant/G-OND.ADM/JM - 2019/6201000/A0D/0119/21 Bezoldigingen vastbenoemden/GEM-OND.ADM/BH

- 2019/6230300/A0D/0110 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-OND.ADM/ BH - 2019/6142710/A0D/0112 Administratiekosten maaltijdcheques/G-OND.ADM/ BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

19 van 101

45


De doelstellingenrealisatie 2019 1~.

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6142610/A0D/0112 Diverse vergoedingen aan personeel: dienstverplaatsingen/G-OND.ADM/BH

11.100,00€

11.057,91 €

11.057,91 €

42,09€

- 2019/6201000/A0D/0112 Bezoldigingen vastbenoemden/G-OND.ADM/BH

57.702,00€

57.697,47 €

57.697,47 €

4,53€

- 2019/6142300/A0D/0112 Opleiding en bijscholinWG-OND.ADM/BH

16.500,00 €

14.617,17€

14.617,17€

1.882,83 €

- 2019/6230300/A0D/0111 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-OND.ADM/ BH

4.094,00€

4.039,00 €

4.039,00 €

55,00€

- 2019/6211000/A0D/0110 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GOND.ADM/BH

62.810,00€

59.435,04€

59.435,04 €

3.374,96€

OND. ADM.- INVESTERING: aankopen informatica

Gerealiseerd: Ja. continu, belangrijkste topic nu zijn de nieuwe servers (in house of in een datacenter, misschien zelfs cloud?)

Ontvangst

Eindbudget

- 2019/1502000/A0D/0119/21 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag/GEMOND.ADM.

Opbrengst 4.500,00€

0,00

Uitgave - 2019/2412000/A0D/0119/21 Informatica-uitrusting - gemeenschapsgoederen gemeente/GEM-OND.ADM.

Saldo -4.500,00

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.332,83€

1.332,83 €

1.332,83 €

0,00€

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Ondersteunende administratieve diensten Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

1.123.570,13€

7.301,95€

1.164.237,00€

6.581,00€

1.151.283,00€

6.581,00 €

I

1.332,83€

4.500,00€

39.854,90€

0,00€

5.000,00 €

0,00€

1.124.902,96€

11.801,95€

1.204.091,90€

6.581,00€

1.156.283,00 €

6.581,00 €

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

20 van 101

46


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Burgeradministratie G-BD 2.4 De dienst burgeradministratie verzorgt de dienstverlening naar de burger toe voor alles wat betrekking heeft op bevolking en burgerlijke stand. Ze is de link tussen de burger en de overheid. Ze registreert en verwerkt de gegevens betreffende de identificatie, verblijfplaats en diverse informatiegegevens die door de wet voorgeschreven zijn. De dienst voert de opgelegde taken van de hogere overheid adequaat uit. G-AP 16 De bestaande werking wordt zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk verdergezet. Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E •

308.420,80€

39.817,82€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 333.473,00€

66.042,00€

341.327,00€

66.042,00€

BURG. ADM. - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7012130/A0D/0130 Inningen ivm rijbewijzen/G-BURG.ADM/SC

20.000,00€

10.128,00€

9.872,00€

- 2019/7407110/A0D/0130 Vergoeding bijhouden rijksregister/G-BURG.ADM/ MC

180,00E

173,94€

6,06€

- 2019/7451000/A0D/0130 Inhouding maaltijdcheques/G-BURG.ADM/BH

862,00 €

688,80€

173,20€

- 2019/7012120/A0D/0130 Inningen ivm paspoorten/G-BURG.ADM/AW

18.500,00€

16.091,00€

2.409,00€

- 2019/7012140/A0D/0130 Inningen ivm ElKs/G-BURG.ADM/STA

25.000,00€

12.022,40€

12.977,60€

1.500,00€

713,68 €

786,32€

- 2019/7012150/A0D/0130 Opbrengsten fotocabine/G-BURG.ADM/BH

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

8.545,00€

8.543,77€

8.543,77€

1,23€

- 2019/6162130/A0D/0130 Specifieke kosten Burgeradministratie: kosten aan de staat: rijbewijzen/G-BURG.ADM/SC

20.000,00 €

10.148,00€

10.148,00 €

9.852,00 €

- 2019/6211000/A0D/0130 Werkgeversbijd.wettelijke verzek. vastbenoemden/GBURG.ADM./13H

39.246,00€

39.244,16€

39.244,16€

1,84€

- 2019/6201000/A0D/0130 Bezoldigingen vastbenoemden/G-BURG.ADM/BH

94.877,00€

94.870,76€

94.870,76€

6,24€

- 2019/6230300/A0D/0130 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GBURG.ADM/BH

4.305,00€

4.305,00€

4.305,00€

0,00€

- 2019/6162180/A0D/0130 Specifieke kosten Burgeradministratie: jaarlijkse vergoeding rijksregister/G-BUItG.ADM/BH

1.990,00€

1.989,98€

1.989,98€

0,02€

Uitgave - 2019/6162110/A0D/0130 Specifieke kosten Burgeradministratie: verkiezingen/GBURG.ADM/MV

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

21 van 101

47


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6171010/A0D/0130

47.496,00€

47.495,06€

47.495,06€

0,94€

15M49,00€

15.048,19€

15.048,19 €

0,81€

187,00€

186,86€

186,86 €

0,14€

- 2019/6162120/A0D/0130 Specifieke kosten Burgeradministratie: kosten aan de staat: pasp000rten/G-BURG.ADM/AW

18.500,00€

16.091,00€

16.091,00€

2.409,00€

- 2019/6225100/A0D/0130 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-BURG.ADM/ BH

2.776,00€

2.775,03€

2.775,03€

0,97€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

25.000,00€

12.222,40€

12.222,40€

12.777,60€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

55.502,00€

55.500,59€

55.500,59€

1,41€

Personeel EID/G-BURG.ADM/BH

- 2019/6215000/A0D/0130 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-BURG.ADIVI/BH

- 2019/6162190/A0D/0130 specifieke kosten Burgeradministratie: diverse benodigdheden (vb trouwboekjes,...)/GBURGERADM/BH

- 2019/6000001/A0D/0130 Burgeradministratie - 2019/6162140/A0D/0130 Specifieke kosten Burgeradministratie: kosten aan de staat: EID/G-BURG.ADM/LV

- 2019/6171011/A0D/0130 Provisie kosten kinderbijslag personeel EID nav dispuut federale overheid/G-BURG.ADM/BH

- 2019/6205000/A0D/0130 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-BURG.ADM./BH

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Burgeradministratie

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

308.420,80€

39.817,82€

333.473,00€

66.042,00€

341.327,00€

66.042,00€

308.420,80€

39.817,82€

333.473,00€

66.042,00€

341.327,00€

66.042,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 201 9

22 van 101

48


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Veiligheidszorg G-BD 2.5 Het lokale politiekorps en de brandweer staan in voor de basiszorg op gebied van veiligheid om zo de leefbaarheid en de leefkwaliteit van de lokale gemeenschap te garanderen. G-AP 17 Optimale werking wijkdienst politie. Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

VEILIGHEIDSZORG - wijkdienst politiezone Canna

010 Gerealiseerd: Ja.

Uitgave - 2019/6000001/A0D/0490 Veiligheidszorg

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar 0,00€

0,00

G-AP 18 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de veiligheidszorg. Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E •

962.166,68€

2.600,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 968.237,00€

2.000,00€

967.830,00€

2.000,00€

VEILIGHEIDSZORG - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

010 Gerealiseerd: Ja. De in het budget 2019 opgenomen kredieten zijn tijdig ter beschikking gesteld aan de lokale politiezone CARMA en de brandweerdienst BWOL Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7390100/A0D/0480 Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)/GVEILIGHD/STA

2.000,00 €

2.600,00€

-600,00€

- 2019/7450901/A0D/0400 overschot dotatie politiezone GAOZ nav overgang Midlim/G-VElLIGH/MV

0,00€

0,00€

0,00€

Ontvangst

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6494210/A0D/0490 Toegestane werkingstoelage Lokaal Integraal Veiligheidscomité (LIVIC) - LTVC-R. Carma/GVEILIGHEID

7.170,00E

1.784,88€

1.784,88€

5.385,12€

- 2019/6493100/A0D/0470 Toelagen aan dierenbescherming/G-VEILIGH/MV

2.565,00€

2.564,80 €

2.564,80€

0,20€

- 2019/6497010/A0D/0490 Bijdrage werkingskosten gemeenschapswacht/GVEILIGHD/BH

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6496410/A0D/0410 Werkingskosten opstart brandweerzone Limburg Oost./ G-VEILIGHD/MV

0,00€

0,00€

0,00€

0,00E

3.345,00€

2.660,00 €

2.660,00€

685,00£

Uitgave

- 2019/6169210/A0D/0480 Kosten Gemeentelijke Administratieve Sancties/GVEILIGHD/MV

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

23 van 101

49


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6496400/A0D/0410 Overdrachten aan de brandweer/G-VEILIGHD/MV

294.626,00€

294.626,00€

294.626,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

coo

660.531,00€

0,00

- 2019/6496420/A0D/0410 Inhaalbijdrage brandweer/G-VEILIGHE1D/MV

660.531,00 €

- 2019/6496300/A0D/0400 Overdrachten aan de politiezone/G-VE1LIGHD/14V

660.531,00

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Veiligheidszorg

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E Totaal

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

962.166,68€

2.600,00€

968.237,00€

2.000,00€

967.830,00€

2.000,00€

962.166,68€

2.600,00€

968.237,00€

2.000,00€

967.830,00€

2.000,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

24 van 101

50


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Gebouwen G-BD 2.6 PRIORITAIR Voorzien en uitbouwen van een gemeentelijke infrastructuur, die voldoet aan de wettelijke vereisten en die in functie staat van de actuele noden van de bevolking. De gemeente hecht veel belang aan een goede dienstverlening aan zijn burgers en zet daarom in op een maximale ontplooiing van zijn patrimonium zodat het aangepast is aan nieuwe ontwikkelingen. 410 Gerealiseerd: Nee Maar. De gemeente werkt momenteel nog aan een visie over het gebruik en de uitbouw van de gemeentelijke infrastructuur.

G-AP 19 Onderzoeken van de behoefte aan een aanpassing van het gemeentehuis en zijn onmiddellijke omgeving in functie van de huidige en toekomstige noden, en uitvoering hiervan binnen de beschikbare financiële middelen. Er wordt nagegaan in hoeverre de huisvesting in het gemeentehuis en het OCMW nog voldoet aan de huidige wettelijke normen.

010 Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd nagegaan hoe de behoeften het best ingevuld kunnen worden binnen de beschikbare financiële middelen.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 1 •

0,00€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

1.009.047,22€

1.000.000,00€

0,00€

o,00 e

GEBOUWEN - INVESTERING: Analyse actuele situatie gemeentehuis, knelpunten en behoeften en omzetting in actieplan

Q Gerealiseerd: Ja Maar. De besprekingen met de architecten lopen, moet verder aangepast worden ikv MJP 2020 - 2025 Uitgave - 2019/2212007/A0D/0119/22 Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen in aanbouw/GEM-GEBOUWEN

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

Beschikbaar 0,00

G-AP 20 De Beschikbare ruimte van het gemeentelijk patrimonium optimaal invullen en gebruiken. Hierdoor kan de dienstverlening naar de bevolking nog verbeteren.

fat Gerealiseerd: Nee Maar. Er wordt gewerkt aan een optimale invulling.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

GEBOUWEN - Gebruik gemeentelijke lokalen (mclusief scholen) optimaliseren.

11) Gerealiseerd: Nee Maar. Er zijn nog een aantal afspraken (erfflachtovereenkomst en dergelijke) te finaliseren Uitgave - 2019/6000001/A0D/0119/22 Gebouwen

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00E

0,00€

0,00€

0,00€

G-BD 2.7 De dienst gebouwen staat in voor de orde en netheid van de gemeentelijke gebouwen en zorgt ervoor dat de inwoners en bezoekers van de gemeente ontvangen worden in verzorgde, propere gebouwen.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

25 van 101

51


De doelstellingenrealisatie 2019 G-AP 21 Onderhoud en opwaardering van bestaande gemeentelijke gebouwen en hun omgeving. Er wordt gewerkt aan gebouwen en omgeving in functie van het geven van een goede dienstverlening aan de burgers. De gemeente wil de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en de kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen verbeteren en in stand houden.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1 •

0,00€

0,00€

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 43.001,25€

0,00€

20.000,00€

0,00€

GEBOUWEN - Zorgen voor een optimaal en efficiënt dagelijks groen- en ander onderhoud.

010 Gerealiseerd: Ja. GEBOUWEN - INVESTERING: Aanpassen verwarmingsinstallaties diverse gebouwen

01> Gerealiseerd: Ja. De nodige investeringen werden uitgevoerd Uitgave - 2019/2219000/A0D/0119/22

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen/GEMGEBOUWEN

G-AP 22 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond gebouwen.

E •

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 357.856,42 e 110.082,77€

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven 425.621,00€

416.781,00€

99.380,00€

99.380,00€

GEBOUWEN - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2019/7451000/A0D/0119/22 Inhouding maaltijdcheques/G-GEBOUWEN/BH - 2019/7070300/A0D/0119/22

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1.257,00€

1.174,88€

82,12€

28.785,00€

28.147,26€

637,74€

10.404,00€

8.709,41 E

1.694,59€

17.947,00 €

20.421,92€

-2.474,92€

4.960,00€

4.678,08 €

281,92€

16.500,00€

12.702,48 €

3.797,52€

0,00€

0,00€

0,00€

Terugvordering kosten + onderhoud zaal Aveláq + turnzaal/G-GEBOUVVEN/CT - 2019/7070400/A0D/0119/22 Terugvordering kosten + onderhoud de Wevel/GGEBOUWEN/CT - 2019/7070200/A0D/0119/22 Terugvordering kosten + onderhoud lokalen GA0Z/GGEBOUWEN/CT

2019/7060500/A0D/0119/22 Terugvordering kosten beroepsziekte/G-GEBOUWEN/ BH

2019/7070350/A0D/0119/22 Beheersovereenkomst lokalen basisonderwijs Sehoolstraat/G-GEBOUWEN/MV

2019/7070620/A0D/0119/22 Terugvordering kosten OCMW - onderhoud administratief gebouw/GEM-GEBOUWEN/BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

26 van 101

52


De doelstellingenrealisatie 2019 Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7070630/A0D/0119/22 Terugvordering kosten OCMW - onderhoud gebouwen BKO/GEM-GEBOIMEN/BH

19.527,00€

34.248,74€

-14.721,74€

11.tgg.)a

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6230800/A0D/0119/22 Kosten ivm vrijwilligers/G-GEBOUWEN/BH

1.390,00€

1.388,40€

1.388,40€

1,60€

- 2019/6154022/A0D/0119/22 Water - TD/G-GEBOUWEN/0V+RG

2.000,00€

1.301,32€

1.301,32 €

698,68 €

- 2019/6225100/A0D/0119/22 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-GEBOUWEN/ BH

9.188,00€

8.439,59€

8.439,59€

748,41€

- 2019/6154023/A0D/0119/22 Water - Posthalt/G-GEBOUWEN/0V+MV

1.200,00€

1.125,37€

1.125,37€

74,63€

472,00 €

392,06€

392,06 €

79,94€

1.800,00€

1.800,00€

1.800,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6103090/A0D/0119/22 Onderhoud en herstelling - diverse gebouwen/GGEBOUWEN GB/TD

6.270,00€

1.662,49€

1.662,49€

4.607,51 £

- 2019/6111090/A0D/0119/22 Gas - diverse gebouwen/GEM-GEBOUWEN/OV

5.650,00€

5.647,33€

5.647,33€

2,67€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6230300/A0D/0119/22 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GGEBOUWEN/BH

7.944,00€

7.350,00€

7.350,00€

594,00€

- 2019/6103024/A0D/0119/22 Onderhoud en herstelling gebouwen - Wevel/GGEBOUWEN GB/TD

7.500,00€

4.777,44 €

4.777,44€

2.722,56 €

- 2019/6110090/A0D/0119/22 Elektriciteit - diverse gebouwen/GEM-GEBOUWEN/ OV

6.000,00€

1.884,79€

1.884,79€

4.115,21€

- 2019/6154025/A0D/0119/22 Water - Avdáq/G-GEBOUWEN/0V+MV

7.000,00 €

1.908,59€

1.908,59€

5.091,41 €

14.170,00 €

14.165,20€

14.165,20€

4,80€

- 2019/6110022/A0D/0119/22 elektriciteit - TD/G-GEBOUWEN/0V+RG

6.000,00€

1.969,80€

1.969,80€

4.030,20€

- 2019/6111025/A0D/0119/22 Gas - Avdáq/G-GEBOUWEN

3.000,00€

1.475,25€

1.475,25€

1.524,75 €

11.000,00€

9.891,39€

9.891,39€

1.108,61€

- 2019/6111022/A0D/0119/22 Gas - TD/GEM-GEBOUWEN/OV

1.500,00 €

1.007,05€

1.007,05€

492,95€

- 2019/6103025/A0D/0119/22 Onderhoud en herstelling gebouwen - Avdáq/GGEBOUWEN GB/TD

6.000,00 €

5.185,37€

5.185,37€

814,63€

- 2019/6154024/A0D/0119/22 Water - Wevel/G-GEBOUWEN/0V+MV - 2019/6131400/A0D/0119/22 Uitbesteedde diensten: was/G-GEBOUWEN/BH - 2019/6112022/A0D/0119/22 Stookolie - TD/G-GEBOUWEN GB/TD

- 2019/6000001/A0D/0119/22 Gebouwen

- 2019/6120100/A0D/0119/22 Verzekeringen gebouwen/G-GEBOTJWEN/MV

- 2019/6112021/A0D/0119/22 Stookolie - administratief centrum AOD/GGEBOUWEN/CJ

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

27 van 101

53


De doelstellingenrealisatie 2019 Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6206000/A0D/0119/22 Bezoldigingen rente beroepszielcte(cfr. 7060500)/ GEM-GEBOUWEN/BH

4.960,00€

4.678,08e

4.678,08€

281,92€

- 2019/6142100/A0D/0119/22 Werkkledij/GEM-GEBOUWEN/BH

2.250,00€

1.907,65€

1.907,65€

342,35€

- 2019/6154021/A0D/0119/22 Water - administratief centrum/G-GEBOUWEN/OV +MV

8.000,00€

6.781,78€

6.781,78€

1.218,22€

- 2019/6110025/A0D/0119/22 Elektriciteit - Avdáq/G-GEBOUWEN/OV+MV

13.000,00€

10.344,84€

10.344,84€

2.655,16€

- 2019/6110021/A0D/0119/22 Elektriciteit - administratief centrum/G-GEBOUWEN/ 0V+IvIV

18.000,00€

17.390,94€

17.390,94€

609,06€

- 2019/6215000/A0D/0119/22 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek.contractuelen/GGEBOUWEN/BH

49.491,00e

44.606,97€

44.606,97€

4.884,03€

- 2019/6205000/A0D/0119/22 Bezoldigingen contractuelen/G-GEBOUVVEN/BH

181.098,00€

168.873,18e

168.873,18€

12.224,82€

16.830,00€

12.231,18€

12.231,18€

4.598,82€

4.000,00€

1.428,04€

1.428,04€

2.571,96€

15.508,00€

15.368,61€

15.368,61€

139,39€

0,00 e

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6103022/A0D/0119/22 Onderhoud en herstelling gebouwen - TD/GGEBOUWEN GB/TD

6.000,00€

4.270,30€

4.270,31 E

1.729,70€

- 2019/6110024/A0D/0119/22 Elektriciteit - Wevel/G-GEBOUWEN/0V+MV

3.900,00€

-1.905,67€

-1.905,67€

5.805,67€

- 2019/6110023/A0D/0119/22 Elektriciteit - Posthalt/G-GEBOUWEN/0V+MV

4.500,00€

509,07€

509,07€

3.990,93€

Uitgave

- 2019/6103021/A0D/0119/22 Onderhoud en herstelling gebouwen - administratief centrum/G-GEBOUWEN/MV - 2019/6111024/A0D/0119/22 Gas - Wevel/G-GEBOUWEN/0V+MV 2019/6103023/A0D/0119/22 Onderhoud en herstelling gebouwen - Posthalt/GGEBOUWEN GB/TD - 2019/6112025/A0D/0119/22 Stookolie - Avdáq/G-GEBOUWEN GB/CJ

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Gebouwen Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

357.856,42 €

110.082,77€

425.621,00€

99.380,00€

416.781,00€

99.380,00€

1

o,00 e

o,00 e

1.052.048,47 €

o,00 e

1.020.000,00€

0,00€

357.856,42€

110.082,77€

1.477.669,47€

99.380,00 €

1.436.781,00€

99.380,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

28 van 101

54


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Technische diensten G-BD 2.8 De technische diensten staan in voor het onderhoud en de netheid van alle Zutendaalse openbare gebouwen, infrastructuur en groen om deze in optimale omstandigheden te bewaren en ter beschikking te stellen van inwoners en bezoekers. G-AP 23 Zorgen voor afdoend uitgeruste diensten zodat de toegewezen opdrachten adequaat uitgevoerd worden. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I •

64.748,73 €

o,00 e

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 125.522,81€

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

0,00€

0,00 €

25.000,00€

TECHN.D. - Actueel houden van en het onderhoud van het machine- en wagenpark.

Gerealiseerd: Ja. Continue actie.

TECHN.D. - INVESTERING: Investeren in gereedschap en technisch materiaal.

Gerealiseerd: Ja. In 2019 werden een nieuwe zoutstrooier, hogedrulcreiniger en container aangekocht.

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

- 2019/2302000/A0D/0119/23 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen gemeente/GEM-TD

64.748,73€

64.748,73€

64.748,73 E

Beschikbaar 0,00

TECHN.D. - INVESTERING: investeren in voertuigen.

el Gerealiseerd: Nee Maar. Alle noden zijn momenteel ingevuld. Op termijn dient er uitgekeken te worden naar een extra voertuig aangezien één van de voertuigen van de technische dienst momenteel veel gebruikt wordt door de dienst vrije tijd (Dalerschans, jeugdkampen, Dorpsrestaurant, afhalen en brengen van materiaal, ..) en voor transport van en naar opleidingen Verder is er een licht vrachtvoertuig aan vervanging toe. De budgetten worden voorzien in het meerjarenplan. Uitgave - 2019/2432000/A0D/0119/23 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen gemeente auto's en bestelwagens/G-TD/OV

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00 e

0,00 €

G-AP 24 Optimaliseren van de site van de technische dienst. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

TECHN.D. - Onderzoek herbestemming oude gebouwen en de bijhorende werkzaamheden.

1110 Gerealiseerd: Ja.

TECHN.D. - De aanleg van een stortplaats voor de borstelwagen.

Gerealiseerd: Nee.

TECHN.D. - INVESTERING: verdere afwerking en inrichting nieuwbouw TD.

01, Gerealiseerd: Ja. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

29 van 101

55


De doelstellingenrealisatie 2019 De bouw van de TD is volledig ingericht sinds december 2016- de opvangbak van het veegvuil maakt deel uit van een aparte doelstelling. Uitgave

- 2019/2223007/A0D/0119/23

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00E

0,00€

0,00€

0,00€

Industriële gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw/G-TD/OV

G-AP 25 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de technische dienst. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

903.269,03€

3.982,62€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

1.088.623,00€

1.088.500,00€

10.589,00€

10.589,00€

TECHN.D. - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter

ondersteuning en uitvoering van de acties.

010 Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2019/7012610/A0D/0119/23

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

700,00€

537,50€

162,50€

4.889,00 €

3.445,12€

1.443,88€

5.000,00€

0,00€

5.000,00€

Vergoeding halcselen snoeihout/G-TECHN.D/STA - 2019/7451000/A0D/0119/23 Inhouding maaltijdcheques/G-TECHN.D./BH - 2019/7070660/A0D/0119/23 Terugvordering kosten werken TD (OCMW, ...)/GTECHN.D/STA Uitgave

- 2019/6140100/A0D/0119/23

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00€

455,36€

455,36€

44,64€

6.500,00€

6.488,11 €

6.488,11€

11,89€

19.406,00€

18.971,07€

18.971,07 €

434,93€

200,00 €

120,00€

120,00€

80,00€

11.370,00€

531,52€

531,52€

10.838,48€

30.557,00€

21.532,00€

21.532,00€

9.025,00 €

34.895,00€

30.290,26€

30.290,26€

4.604,74€

6.000,00€

5.770,32€

5.770,32€

229,68€

3.988,00€

3.228,04€

3.228,04€

759,96€

14.500,00E

10.083,02 €

10.083,02€

4.416,98€

Kosten ivm installaties, apparatuur,.. (huur, onderhoud, verzekering,)/G-TECHN.D/OV+RG - 2019/6162620/A0D/0119/23 Klein gereedschap en uitrusting technische diensten/ G.TECHN.D/TD - 2019/6211000/A0D/0119/23 Werkgeversbijd.wettelijke verzek. vastbenoemden/ GEM-TD/BH - 2019/6162649/A0D/0119/23 Diverse kosten voertuigen (o.a. fietsen)/G-TECHN.D./ CJ - 2019/6162650/A0D/0119/23 Diverse kosten werken in eigen regie technische diensten/G-TECHN.D./TD - 2019/6230300/A0D/0119/23 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GEM-TD/BH - 2019/6162641/A0D/0119/23 Brandstoffen voertuigen/G-TECHN.D/TD+MV - 2019/6142100/A0D/0119/23 Werlddedij/G-TECHN.D TD/TD - 2019/6162630/A0D/0119/23 Technische benodigdheden voor de bestrijding van schadelijke dieren en planten/G-TECHN.D/TD+MV - 2019/6120200/A0D/0119/23 Verzekering voertuigen/G-TECHN.D./MV

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

30 van 101

56


De doelstellingenrealisatie 2019 Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 e

0,00€

0,00€

- 2019/6162610/A0D/0119/23 Diverse technische benodigdheden/G-TECHN.D/TD +MV

20.000,00€

16.098,01€

16.098,01 €

3.901,99€

- 2019/6201000/A0D/0119/23 Bezoldigingen vastbenoemden/GEM-TD/BH

46.953,00€

45.882,77€

45.882,77€

1.070,23 €

- 2019/6225100/A0D/0119/23 Tweede pensioenpijler contractuelen/GEM-TD/BH

32.458,00 €

26.427,71 E

26.427,71 e

6.030,29€

- 2019/6215000/A0D/0119/23 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek.contractuelen/GTD/BH

174.762,00€

140.823,44€

140.823,44€

33.938,56€

45.000,00€

43.102,83€

43.102,83€

1.897,17€

0,00€

0,00€

0,00 E

0,00€

1.632,00€

1.630,15€

1.630,15€

1,85 E

639.902,00 E

531.834,42 €

531.834,42€

108.067,58€

Uitgave - 2019/6000001/A0D/0119/23 Technische diensten

- 2019/6162642/A0D/0119/23 Onderhoud en herstelling voertuigen/G-TECHN.D/TD +MV - 2019/6131240/A0D/0119/23 Uitbesteedde diensten: bijstand technische dienst /GTD - 2019/6140300/A0D/0119/23 Telefoon, f&G-TECHN.D./OV+RG - 2019/6205000/A0D/0119/23 Bezoldigingen contractuelen/G-TD/BH

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Technische diensten

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

903.269,03€

3.982,62€

1.088.623,00€

10.589,00€

1.088.500,00€

10.589,00€

I

64.748,73€

0,00€

125.522,81€

0,00€

25.000,00€

0,00€

968.017,76€

3.982,62€

1.214.145,81 E

10.589,00 e

1.113.500,00€

10.589,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

31 van 101

57


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Ruimte Infrastructuur G-BD 3.1 PRIORITAIR De Zutendaalse infrastructuur wordt optimaal uitgebouwd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van inwoners en bezoekers. De gemeente Zutendaal wil een gemeente zijn waar het veilig en aangenaam is om te leven. Zij draagt zorg voor haar wegenis- en fietsinfrastructuur. Zowel voor de zwakke weggebruiker als voor de automobilist investeren we in onze wegen, fiets- en voetpaden, opdat iedereen zich op veilige manier kan verplaatsen. # Gerealiseerd: Ja. Er werden op diverse plaatsen verbeteringen aangebracht aan de Zutendaalse infrastructuur

G-AP 26 Verder verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente. De wegeninfrastructuur goed aanleggen, uitrusten en onderhouden. Dit zal bijdragen tot een aangenaam leef- en woonklimaat. Een goed onderhouden wegeninfrastructuur draagt bovendien bij aan een vlot en veilig verplaatsinggedrag van de inwoners. Afhankelijk van de prioriteitenlijst zullen diverse voet- en fietspaden in de gemeente worden aangelegd/heraangelegd om zo de verkeersveiligheid voor de gebruikers te verhogen. De gemeente hecht ook veel belang aan een uitgebalanceerd parkeerbeleid waarin zowel in de noden van de middenstand als aan de verkeersveiligheid en -doorstroming wordt voorzien. 40 Gerealiseerd: Ja. Op diverse plaatsen in de gemeente werd de verkeersveiligheid verbeterd

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I •

398.098,68€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

897.791,83 E

0,00€

100.000,00€

0,00€

INFRASTR. - Ontwikkeling van een parkeerbeleidsplan.

# Gerealiseerd: Ja. Maakt deel uit van de bijstelling van het mobiliteitsplan

INFRASTR. - INVESTERING: Evaluatie en bijstellen van het mobiliteitsplan.

• Gerealiseerd: Ja. Dit proces loopt volgens plan en zal in 2020 verder gezet worden Uitgave - 2019/2140000/RUEVITE/0200 Plannen en studies (BPA,...)/G-INFRASTRJOV

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00 €

Kost

Beschikbaar

0,00

0,00€

INFRASTR. - Regulier onderhoud van het fietsroutenetwerk in Zutendaal.

# Gerealiseerd: Ja. Dit routenetwerk wordt zowel preventief als curatef onderhouden

• fjp

INFRASTR. - De aanleg van een fietspad kanaalbrug (Bilzerweg) in functie van de verhoging van de brug over het Albertkanaal.

Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd door AFFV beslist dat enkel de fietspaden die in het project gedeelte vallen van de verhoging van de kanaalbrug hersteld of heraangelegd zullen worden.

Uitgave - 2019/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

o,00 e

0,00€

0,00€

0,00E

INFRASTR. - INVESTERING: Aftoetsen mogelijkheden verbeteren van de verkeersveiligheid Noordlaan en de

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

32 van 101

58


De doelstellingenrealisatie 2019 uitvoering.

110 Gerealiseerd: Ja. Realisatie fietspad voltooid Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/2242007/RUINTTE/0200

Beschikbaar 0,00

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING: Fase B doortocht Sprinkelestraat en installatie gescheiden stelsel.

41, Gerealiseerd: Ja. Volledig uitgevoerd in 2016/2017 Ontvangst

Eindbudget

- 2019/1502000/RUINITE/0200

Opbrengst

Saldo

0,00

0,00€

0,00€

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag/G1NFRASTR

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING: uitvoering doortocht binnen projectzones 1 +2

0110 Gerealiseerd: Ja. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/2242007/RUHVITE/0200

245.432,73€

245.432,73€

245.432,73€

0,00€

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING: Herinrichting van het gemeenteplein

411, Gerealiseerd: Nee Maar. Dit hangt samen met de herinrichting van het gemeentehuis Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/2209000/RU1MTE/0290

136.226,95€

136.226,95€

136.226,95€

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Gronden overige terreinen - gemeenschapsgoederen/G1NFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING: Aanleg omgeving st. Jozefskerk.

40 Gerealiseerd: Ja. De werken volledig gerealiseerd in 2017 L.1j1gre - 2019/2209000/RUIIVITE/0290 Gronden overige terreinen - gemeenschapsgoederen/G1NFRASTR

Overname en herinrichting Asserweg

Uitgave - 2019/2242007/RUHVITE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING: Studie verbetering verkeersveiligheid zwakke weggebruiker Korenstraat - Oude Tramweg

So Gerealiseerd: Nee Maar. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

33 van 101

59


De doelstellingenrealisatie 2019 Er hebben enkele overlegmomenten met het studiebureau en Fluvius plaatsgevonden. Verdere uitwerking in 2020/2021. Llagayg.

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

12.656,65€

12.656,65€

12.656,65€

0,00€

INFRASTR. INVESTERING - heraanleg kruispunt Boscherveldstraat ism stad Genk

110 Gerealiseerd: Ja. Volledig voltooid Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR •

INFRASTR. INVESTERING - heraanleg kruispunt Boscherveldstraat ism stad Genk

110 Gerealiseerd: Ja. Volledig uitgevoerd Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR •

INFRASTR. - INVESTERING: aanleg Fietsring

ik Gerealiseerd: Ja. Deze werd aangelegd. Een mogelijke uitbreiding maakt deel uit van het MJP 2020 -2025 Uitgave

- 2019/2252000/RUIIVITE/0200 Andere weginfrastructuur (straatmeubilair, verkeerssignalisatie, ...)/G-INFRASTR

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3.782,35€

3.782,35€

3.782,35€

0,00€

G-AP 27 Masterplan sportzone (zie ook hoofdstuk sport). 1111 Gerealiseerd: Nee Maar. Dit masterplan zal herbekeken worden in 2020.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

INFRASTR. - INVESTERING: masterplan sportzone

1110 Gerealiseerd: Nee. Project zal terug opgenomen worden - aanpassingen mogelijk in kader van MJP 2020 - 2025 Eindbudget

Uitgave

- 2019/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

0,00€

Kost

Vastgelegd

Beschikbaar

0,00

0,00€

G-BD 3.2 De infrastructuur van de gemeente Zutendaal wordt optimaal onderhouden om inwoners en bezoekers op een comfortabele en veilige manier gebruik te laten maken van het openbaar domein, om dit uitnodigend te maken en zo het openbare leven in de gemeente te stimuleren. G-AP 28 Onderhouden van diverse wegen, fietspaden en voetpaden. De bestaande faciliteiten onderhouden (oa. borstelmachine voor zowel fietspad, voetpad als weg). Verscheidene wegen in de gemeente zullen opnieuw geasfalteerd worden.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

34 van 101

60


De doelstellingenrealisatie 2019

E I

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1.961,57€ 0,00 € 4.551,61 € o,00 e

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

1.975,00€

0,00€

6.000,00€

0,00€

154.337,99€

0,00€

180.000,00 €

o,00 e

INFRASTR. - INVESTERING - opwaardering groen - plantenvakken centrum

fl Gerealiseerd: Nee Maar. Er werden enkele ontwerpen besproken - er worden middelen voorzien in het MJP 2020-2025 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00E

0,00 €

o,00 e

- 2019/2242007/RUHVITE/0200 Wegen in uitvoering/GANFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING - opwaardering groen - plantenvakken centrum

110 Gerealiseerd: Nee. Uitgave - 2019/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4.551,61 E

4.551,61 E

4.551,61€

0,00 E

INFRASTR. - INVESTERING: Heraanleg rotonde Gewaai

e) Gerealiseerd: Nee Maar. Het ontwerp is goedgekeurd, de bestellingen werden geplaatst. Uitvoering voorzien in maart/april 2020 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 E

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.975,00 €

1.961,57€

1.961,57€

13,43€

- 2019/2242007/RUEVITE/0200 Wegen in uitvoering/GANFRASTR

INFRASTR. - Belijningswerken.

410 Gerealiseerd: Ja. Kleinere belijningsprojecten werden uitgevoerd Uitgave - 2019/6157120/RUIMTE/0200 Belijningswerken wegen/GANFRASTR/OV

INFRASTR. - INVESTERING: Bestrijlcingswerken.

011 Gerealiseerd: Nee Maar. In voorbereiding Uitgave - 2019/2242007/R1J11VITE/0200 Wegen in uitvoering/GANFRASTR

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

INFRASTR.- INVESTERING: Omvormingsproject ilcv pesticidenvrij onderhoud (cfr. subisidie bij natuur/milieu)

010 Gerealiseerd: Nee. Uitgave - 2019/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00 €

Kost

Beschikbaar

0,00

0,00€

G-AP 29 Aanpakken van wateroverlast. Ondanks een goed uitgerust rioleringsnetwerk is er nog noodzaak aan een verdere uitbouw van het netwerk om wateroverlast tegen te kunnen gaan. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

35 van 101

61


De doelstellingenrealisatie 2019

1 •

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 480.567,04 € o,00 e

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 594.665,06 € o,00 e

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 100.000,00€ o,00 e

INFRASTR. INVESTERING: rioleringswerken Wiemesmeer

• Gerealiseerd: Ja. Fluvius is bezig met de voorbereidende dossiers Uitgave

Eindbudget

- 2019/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRAS'FR •

0,00€

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

INFRASTR. - INVESTERING: verbetering waterafvoer Muggenbergstraat - Delstraat

• Gerealiseerd: Ja. De werken werden voltooid in 2019. Oplevering en eindafrekening in eerste kwartaal 2020 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

480.567,04€

480.567,04€

480.567,04€

0,00 €

INFRASTR. - INVESTERING: Onderzoek naar verbetering waterafvoer en de uitvoering ervan in de Boogstraat.

• Gerealiseerd: Ja. Project reeds voltooid in 2017 Uitgave

- 2019/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR •

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

INFRASTR. - INVESTERING: gemeentelijke aandeel aanleg wegenis sociale woningbouwprojecten (project Wiemesmeer Landwaarts, project Justusveld,...)

• Gerealiseerd: Ja. De projecten die werden uitgevoerd werden voorzien van de bijhorende infrastructuur (wegenis en OV) Uitgave

- 2019/2242007/RU1MTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

G-AP 30 Optimale verderzetting bestaande werking rond infrastructuur.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

E

493.841,12€

435.864,55€

533.929,00€

442.237,00€

522.904,00€

442.237,00€

1

3.642,45€

0,00€

104.125,43€

0,00€

10.000,00€

0,00€

INFRASTR. - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

11, Gerealiseerd: Ja. Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7070810/RUIMTE/0200 Terugvordering kosten marktkast Dorpsplein/GINFRASTR

0,00€

900,00€

-900,00 €

- 2019/7502200/RUEVITE/0630 Tussenkomst Watergroep/G-INFRASTR/STA

0,00€

0,00€

0,00€

Ontvangst

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

36 van 101

62


De doelstellingenrealisatie 2019 Ontvangst - 2019/7501500/RULMTE/0660

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

90.044,00€

83.373,13€

6.670,87€

15.000,00€

17.825,00€

-2.825,00€

44.500,00€

48.975,69€

-4.475,69€

40.732,00€

37.564,94€

3.167,06€

10.281,00€

10.281,94€

-0,94€

1.000,00€

1.365,18€

-365,18€

212.433,00€

204.538,66€

7.894,34€

28.001,00€

30.836,17€

-2.835,17€

246,00€

203,84€

42,16€

Dividend Inter-media (jaar - 1)/G-INFRASTR/STA

- 2019/7051000/RUIMTE/0990 Verhuur begraafplaatsconcessies/GANFRASTR/DB

- 2019/7407610/RUBVITE/0200 Subsidie onderhoud gewestwegen/G-INSTRASTR/ STA

- 2019/7501200/RUEVITE/0650 Dividend Inter-energa activiteit gas (jaar - 1)/G1NFRASTPJSTA

- 2019/7501300/RUIIVITE/0640 Dividend Fluvius + Inter-Energa OV - voorheen dividend Interelectra (huidig jaar)/G-INFRASTR/STA

- 2019/7060700/RUIMTE/0210 Terugvordering kosten wachthuisjes + straatnaamborden/GANFRASTR/STA

- 2019/7501100/RITIMTE/0640 Dividend Fluvius + Inter-Energa OV - voorheen Interenerga activiteit eleIctriciteighuidig jaar)/GINFRASTR/STA - 2019/7070500/RMMTE/0680 Terugvordering kosten + onderhoud de Grot/G1NFRASTR/BH

- 2019/7451000/RUIMTE/0680 Inhouding maaltijdcheques/G-1NFRASTR/BH Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6157600/RUIMTE/0200 Verkeerssignalisatie, straatnamen, huismunmering/GINFRASTR/TD

8.000,00 €

7.971,32€

7.971,32€

28,68 €

- 2019/6110030/RUIMTE/0200 Elektriciteit marktkast Dorpsplein/G-INFRASTR

2.240,00€

1.067,06€

1.067,06€

1.172,94€

245.595,00€

238.024,20€

238.024,20€

7.570,80€

0,00E

0,00€

0,00 €

0,00€

39.000,00€

26.622,57€

26.622,57€

12.377,43€

8.200,00E

7.005,50E

7.005,50€

1.194,50€

67,00€

66,66 €

66,66€

0,34€

- 2019/6157400/RUIIVITE/0200 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding/GANFRASTR/ TD+MV

6.351,00€

3.020,52€

3.020,52€

3.330,48€

- 2019/6225100/RUIMTE/0680

2.051,00€

1.987,42€

1.987,42€

63,58€

8.525,00 €

6.656,64€

6.656,64E

1.868,36€

- 2019/6131200/RUIIVITE/0680 Uitbesteedde diensten: groenonderhoud/G-INFRASTR/ 0V+RG

- 2019/6215100/RUIMTE/0200 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen jobstudenten/Wegen

- 2019/6157100/RUIMTE/0200 Onderhoud van wegen/G-INFRASTR/TD+MV - 2019/6156200/RUIMTE/0680 Werkingskosten parken en plantsoenen/G1NSTRASTR/TD

- 2019/6493210/RUIMTE/0210 Armiïteiten aan De Lijn/G-1NFRASTR/MV

Tweede pensioenpijler contractuelen/GANFRASTR/ BH

- 2019/6162721/RUIIVITE/0990 Aankoop grafkelders/GANFRASTR/TD

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

37 van 101

63


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6157300/RUEVITE/0670

87.052,00€

87.051,11€

87.051,11€

0,89€

3.000,00€

1.782,67€

1.782,67€

1.217,33 €

1.000,00€

0,00€

0,00€

1.000,00€

41.008,00€

39.748,43€

39.748,43€

1.259,57€

21.655,00€

21.642,04€

21.642,04 €

12,96 €

11.038,00€

10.477,14€

10.477,14 €

560,86€

6.900,00£

5.601,68€

5.601,68€

1.298,32€

24.260,00€

18.502,27€

18.502,27€

5.757,73€

4.948,00€

3.937,47€

3.937,47€

1.010,53€

10.405,00€

10.309,35€

10.309,35€

95,65€

1.094,00 €

1.093,07 €

1.093,07€

0,93€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1.540,00€

1.274,00€

1.274,00 €

266,00€

Openbare verlichting/G-1NFRASTR/OV+MV - 2019/6157500/RUIMTE/0200 Wegbermbeheer/G-1NFRASTR/TD - 2019/6162722/RUIMTE/0990 Eerbetoon overleden oudstrijders/GANFRASTR/TD - 2019/6205000/RUIMTE/0680 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeellg-INF'RASTR/BH - 2019/6493200/RUIMTE/0210 Bijdragen 3e betalerssysteem De Lijn/G-INFRASTR/ MV - 2019/6215000/RUIMTE/0680 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeeUG-1NFRASTR/BH - 2019/6157700/RUIMTE/0210 Kosten wachthuisjes + straatnaamborden/GINFRASTR/OV+RG - 2019/6157150/RUIMTE/0200 Diverse kosten han borstelen wegen/G-INFRASTR/ OV - 2019/6162720/RUIMTE/0990 Diverse benodigdheden begraafplaatsen/G1NFRASTR/TD - 2019/6156100/RUIMTE/0680 Aanplantingen langs wegen/G-1NFRASTR/TD+MV - 2019/6154090/RUEVITE/0680 Water - diverse gebouwen/G-1NFRASTR/OV+MV - 2019/6205100/RUIMTE/0200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen jobstudent verdeling nieuwe huismunmers/Wegen - 2019/6230300/RUIMTE/0680 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-1NFRASTR/ BH

INFRASTR. - INVESTERING: Verdere afwerking wegverbetering + aanleg fietspaden Stallcerweg + Roelerweg

40 Gerealiseerd: Ja. Volledig voltooid Ontvangst - 2019/1502000/R1UIMTE/0200

Eindbudget

Saldo

Opbrengst 0,00

0,00€

0,00

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag/G1NFRASTR 1.g&v_t - 2019/2242007/RUIMTE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

. INFRASTR. - INVESTERING: straatmeubilair: zitbanken, vuilbakken, vlaggenmasten,...

011 Gerealiseerd: Ja.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

38 van 101

64


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave - 2019/2252000/RUEVITE/0200 Andere weginfrastructuur (straatmeubilair, verkeerssignalisatie, ...)/GANFRASTR •

INFRASTR. - INVESTERING: verkeersborden

Gerealiseerd: Ja.

Uitgave - 2019/2252000/RUIMTE/0200 Andere weginfrastructuur (straatmeubilair, verkeerssignalisatie, ...)/G-INFRASTR

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

659,80€

659,80€

659,80€

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00

INFRASTR. - INVESTERING: herinrichting van de gemeentelijke begraafplaats.

410

Gerealiseerd: Ja.

- 2019/2224000/RUIMTE/0990 Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeenschapsgoederen/G-1NFRASTR/OV •

0,00

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.982,65€

2.982,65€

2.982,65€

0,00 E

INFRASTR. - INVESTERING: Aanpassing openbare verlichting - gedeeltelijk doven

C. Gerealiseerd: Ja Maar. Er werd een test gestart met gedeeltelijke doving. Naar aanleiding van de de verledding van de openbare verlichting werd de gedeeltelijke doving stopgezet en werd er 100% ingezet op de verledding (waarbij een doving inbegrepen is) Uitgave - 2019/2242007/RU1MTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

o,00 e

0,00€

Beschikbaar 0,00

DOMEIN Ruimte Infrastructuur

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

495.802,69€

435.864,55€

535.904,00€

442.237,00€

528.904,00€

442.237,00€

886.859,78€

0,00€

1.750.920,31 E

0,00€

390.000,00€

0,00€

1.382.662,47€

435.864,55€

2.286.824,31 E

442.237,00€

918.904,00€

442.237,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

39 van 101

65


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Ruimte Natuur- en milieubeheer G-BD 3.3 Een duurzaam natuur- en milieubeleid gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving. G-AP 31 Het behoud en bevorderen van een gezond leefmilieu. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

NATUURML-het opvolgen van de lucht-,water- bodem-,geluids- en lichtkwaliteit binnen de wettelijk vastgelegde normen op bepaalde tijdstippen

Gerealiseerd: Ja. Er werden diverse metingen uitgevoerd

NATUURML-Aanleg buffer rond industrieterrein Genk-Zuid op grondgebied Zutendaal

Gerealiseerd: Nee. Langdurige afwezigheid medewerker(s)

NATUURML-Uitbreiden en bevorderen van de afvalvoorkoming en gescheiden afvalinzameling (vervuiler betaalt)

Gerealiseerd: Nee. Samenwerking Limburg.net

NATUURML-Uitbreiden en bevorderen van het thuiscomposteren

Gerealiseerd: Ja Maar. Geen extra acties ontplooid

NATUURML-Het verhogen van de rioleringsgraad en het controleren van de wettelijke verplichtingen hieromtrent

Gerealiseerd: Ja. Project Delstraat Muggenbergstraat en voorbereiding project Wiemesmeer

NATUURML-Besparen van energie bij overheid en burgers en het promoten en ondersteunen van alternatieve duurzame energievormen

Gerealiseerd: Ja. Samenwerking via intergemeentelijk samenwerkingsverband GAOZ

NATUURML-Toepassen wetgeving inzake gebruik van bestrijdingsmiddelen

Gerealiseerd: Ja.

NATUURML-Vergroenen van de woon- en leefomgeving

Gerealiseerd: Nee Maar. Geen specifiek projecten, maar Zutendaal heeft al bijzonder veel groen in de leefomgeving

NATUURML-Samenwerken met gemeentelijke raden en partners op het vlak van gezondheid, welzijn en milieu

Gerealiseerd: Ja.

Uitgave

- 2019/6000001/RUIMTE/0390 Natuur- en milieubeleid Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

40 van 101

66


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

G-AP 32 Uitbouwen en verduurzamen infrastructuur.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML-behouden en onderhouden van cultuurhistorisch erfgoed

Gerealiseerd: Ja Maar. Er zijn nog een aantal initiatieven in voorbereiding/onderzoek

NATUURML-Verzekeren van veilige en duurzame mobiliteit

41, Gerealiseerd: Ja. Via mobiliteitsplan en VVRR

.

NATUURML-Garanderen toegankelijkheid openbare plaatsen voor mensen met een handicap en inschakelen minderkansengroepen in onderhoud en beheer

(D Gerealiseerd: Ja Maar. Mbt toegankelijkheid waren er geen projecten, met betrekking tot samenwerking en onderhoud wel

NATUURML-Uitbouw groene kwaliteitsgebieden en -verbindingen

110 Gerealiseerd: Nee. De bestaande werden behouden en onderhouden, maar dit werd niet verder uitgebouwd tgv langdurige afwezigheid medewerker(s) Uitgave - 2019/6000001/RUIMTE/0390 Natuur- en milieubeleid

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 E

0,00 E

0,00€

0,00€

G-AP 33 Versterken landschappelijke en ecologische kwaliteiten.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

E

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

6.000,00€

0,00€

I

o,00 e

o,00 e

20.000,00€

0,00€

20.000,00€

0,00€

NATUURML- Verder uitvoeren landschapsplan met aandacht voor het beheer van de verschillende landschapstypen

4, Gerealiseerd: Ja. •

NATUURML-Verder uitvoeren van het bosbeheersplan (dunningen, bosrandvegetaties, open plekken,...)en het opzetten van samenwerkingsverbanden met natuurverenigingen, plaatselijke landbouwers en vrijwilligers inzake beheer.

Gerealiseerd: Ja Maar. Deze werken werden beïnvloed door de werken tgv stormschade

.

NATUURML-Realisatie Instandhoudingsdoelstellingen (IHD's) van het Natura 2000-netwerk i.s.m. andere partners

010 Gerealiseerd: Ja. •

NATUURML-Strikte naleving van de wetgeving inzake natuurbehoud en toepassen code van goede natuurpraktijk

411 Gerealiseerd: Ja.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

41 van 101

67


De doelstellingenrealisatie 2019 NATUURML-Samenwerking met Bosgroep(en) behouden en versterken om zoveel mogelijk private boseigenaars te stimuleren tot duurzaam bosbeheer

• Gerealiseerd: Ja. •

NATUURML-Ondersteunen verenigingen, bedrijven en particulieren die initiatieven nemen die de ecologische en landschappelijke kwaliteiten verhogen

Gerealiseerd: Ja Maar. •

NATUURML-Verhogen van de biodiversiteit (onderhoud autochtone zaadgaard, beschermingsmaatregelen specifieke soorten) en habitats

4110 Gerealiseerd: Nee. Het bestaande werd behouden en onderhouden, maar dit werd niet verder uitgebouwd tgv langdurige afwezigheid medewerker(s) Uitgave - 2019/6131230/RUIMTE/0349

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

Beschikbaar 0,00

Uitbesteedde diensten: schaapsherder/G-NATUURML/ FB

. NATUURML-Stiltegebied Zwarteput verder uitbouwen als stiltegebied

• Gerealiseerd: Nee. Het bestaande werd behouden en onderhouden, maar dit werd niet verder uitgebouwd tgv langdurige afwezigheid medewerker(s)

• NATUURML-Verduurzamen aanleg en onderhoud openbaar groen (cfr. uitgaven bij infrastructuur)

• Gerealiseerd: Nee. Ontvangst - 2019/1502000/RUIMTE/0310

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

subsidie lokaal waterbeleid / G-NATUURML

NATUURML - INVESTERING: Aankoop gronden en realisatie landschapsplan

410 Gerealiseerd: Nee. Ontvangst - 2019/1502000/RUIMTE/0349

Eindbudget

Opbrengst

0,00€

0,00€

Saldo 0,00

Subsidie PDPO /G-NATUURML

Uitgave - 2019/2224000/RUIMTE/0349

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar 0,00€

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeenschapsgoederen/G-NATUURML

G-AP 34 Verduurzamen landbouw. Eindbudget

Jaarrekenmg Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

. NATUURML-Realiseren samenwerking en samenspraak met landbouwers om te komen tot een duurzamere landbouw die mee instaan voor de landschappelijke en ecologische waarden

• Gerealiseerd: Nee. Langdurige afwezigheid medewerker(s) Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

42 van 101

68


De doelstellingenrealisatie 2019 •

NATUURML-Verminderen milieudruk op natuurgebieden en beekvalleien

41. Gerealiseerd: Nee Maar. Onrechtstreeks via afkoppelingsprojecten

NATUURML-Promoten en ondersteunen landbouwers en landbouwproducten die lokaal en duurzaam geteeld worden

Gerealiseerd: Ja Maar. Via samenwerking LSA,

NATUURML-Ondersteunen landbouwers die agrarisch natuurbeheer toepassen en/of kleinschalige toeristische of andere duurzame initiatieven ontwikkelen

110 Gerealiseerd: Nee. Uitgave

- 2019/6000001/RU1MTE/0390

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 e

Natuur- en milieubeleid

G-AP 35 Verduurzamen bosbeheer.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML-Uitvoeren uitgebreid gezamenlijk bosbeheersplan

• Gerealiseerd: Ja. On going proces

NATUURML-Behalen FSC-label

(a Gerealiseerd: Ja Maar. Finalisering moet nog plaatsvinden

NATUURML-Duurzame toegankelijkheid en duurzaam gebruik bossen uitwerken en toepassen

Gerealiseerd: Ja Maar. De Natuur beheerplannen overvleugelen deze plannen Uitgave -

2019/6000001/RUEVITE/0390 Natuur- en milieubeleid

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00E

0,00€

0,00€

0,00€

G-AP 36 Optimale verderzetting werking diensten natuur- en milieubeheer.

E •

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 875.055,09 € 298.376,37€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven 941.019,00€

297.734,00€

918.151,00€

297.734,00€

NATUURML - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7407860/RUEVITE/0349 SubisdielVIINA werkers/G-NATUURML

10.000,00€

11.681,25€

-1.681,25€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

43 van 101

69


De doelstellingenrealisatie 2019 Eindbudget

Opbrengst

Saldo

7.000,00 €

11.417,50€

-4.417,50€

246,00€

140,00 €

106,00 €

640,00 €

530,88€

109,12

75.000,00 €

72.743,00€

2.257,00€

80.065,00 €

80.100,00€

-35,00€

246,00 €

218,40€

27,60€

31.457,00 €

31.457,86€

-0,86€

- 2019/7501400/RUIMTE/0390 Dividend Nuhrna NV/G-NATUURML/STA

63.080,00€

64.342,18

- 2019/7012640/RUIWITE/0309

30.000,00 €

25.745,30 €

4.254,70€

Ontvangst - 2019/7407850/RUI1VITE/0349 Subsidie beheerswerken bosbeheersplan/NATUURML/ 0V+FB

- 2019/7451000/RU1MTE/0320 Inhouding maaltijdcheques/G-NATUURML/BH

- 2019/7451000/RUIIVITE/0309 Inhouding maaltijdcheques/G-NATUURML/BH

- 2019/7012711/RUIVITE/0309 Retributie diverse zakken(restafval, PMD) Limburg.net/G-NATUURML/FB

- 2019/7012712/RUIIVITE/0309 Retributie diverse stickers (GFT-sticker, grofvuil) Limburg.net/G-NATUURML/FB - 2019/7451000/RUIIVITE/0390 Inhouding maaltijdcheques/G-NATUURML/BH

- 2019/7501600/RUBVITE/0310 Dividend Riolim - Inter-Aqua (huidig jaar)/GNATUURML/AL

-1.262,18€

Retributie containerpark/G-NATUURML/STA

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6157200/RUIMTE/0310 Onderhoud en ruimen van riolen/G-NATUURML/TD

1.000,00 €

554,71€

554,71€

445,29€

- 2019/6225100/RUIMTE/0390

1.859,00 €

1.756,90€

1.756,90€

102,10 €

96.500,00€

93.729,99€

93.729,99€

2.770,01€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

11.500,00 €

7.155,00€

7.155,00 €

4.345,00 €

27.678,00 €

24.426,71€

24.426,71 E

3.251,29 €

950,00€

0,00€

0,00€

950,00€

5.142,00 €

4.585,62€

4.585,62€

556,38€

1.540,00€

875,00€

875,00€

665,00€

4.004,00 €

3.318,00€

3.318,00€

686,00€

23.560,00 €

23.387,13€

23.387,13€

172,87€

Uitgave

Tweede pensioenpijler contractuelen/G-NATUURML/ BH

- 2019/6156530/RUIMTE/0349 Beheerswerken ikv sociale diensteneconomie/GNATUURML/0V+FB

- 2019/6157810/RUIMTE/0319 Ruimen van beken/G-NATUURML/MV

- 2019/6156510/RUIIVITE/0349 Beheerswerken bosbeheersplan/G-NATURML/0V+FB

- 2019/6215000/RUI1VITE/0309 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-NATUURML

- 2019/6491010/RUBVITE/0349 Beheersovereenkomsten KLE/G-NA'TUURML/FB - 2019/6225100/RUIMTE/0309 Tweede pensioenpijler contractuelen/G.NATUURML/ BH - 2019/6230300/RUBATE/0320 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GNATUURML/BH

- 2019/6230300/RUIMTE/0309 Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/GNATUURML/BH - 2019/6211000/RUIIVITE/0320 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GNATUURML/BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

44 van 101

70


De doelstellingenrealisatie 2019 IJ:itggi& - 2019/6491050/RUIMTE/0310

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5.630,00€

5.625,89€

5.625,89€

4,11€

57.924,00€

56.295,93€

56.295,93€

1.628,07€

42.695,00€

30.796,93€

30.796,93€

11.898,07€

500,00€

462,50€

462,50€

37,50€

41.744,00€

35.138,01€

35.138,01€

6.605,99€

80.175,00€

80.120,00€

80.120,00€

55,00€

1.540,00€

1.512,00€

1.512,00€

28,00€

12.229,00€

8.749,87€

8.749,87€

3.479,13€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

2.000,00€

1.536,61€

1.536,61€

463,39€

o,00 e

0,00€

0,00€

0,00€

7.000,00€

6.957,50€

6.957,50€

42,50€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

390.230,00€

382.049,91 E

382.049,91€

8.180,09€

4.000,00€

2.031,44€

2.031,44€

1.968,56€

102.824,00€

91.712,42€

91.712,42€

11.111,58€

o,00 e

o,00 e

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Toelage niet beschikbaarheid riolering/GNATUURML/0V+MV - 2019/6201000/RUEVrfE/0320 Bezoldigingen vastbenoemden/G-NATUURML/BH - 2019/6162711/RUIIVITE/0309 Aankopen diverse zakken (restafval, PMD) Limburg.net/G-NATUURML/FB - 2019/6491020/RUIMTE/0349 Beheersovereenkomsten zwaluwnesten/GNATUURML/FB - 2019/6205000/RUEVITE/0390 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-NATUURML/BH - 2019/6162712/RIAMTE/0309 Aankopen diverse stickers (GFT-sticker, grofvuil)Limburg.net/G-NATUURML/FB - 2019/6230300/R.MMTE/0390 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GNATUURML/BH - 2019/6215000/RUEVITE/0390 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-NATLTURML/BH - 2019/6231100/RUIMTE/0320 Andere personeelskosten - vastbenoemd personeel dading/G-MILIEU - 2019/6491040/RUIMTE/0320 Toelage sanering mazouttanks/G-NA'TUURML/OV +MV - 2019/6225100/RUIMTE/0320 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/GNATUURML - 2019/6156520/RURVITE/0349 Beheerswerken KEHA-gebied/G-NATUURML/OV +FB - 2019/6205000/RUEVITE/0320 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-NATUURML - 2019/6494100/RUIMTE/0309 Werlcingsbijdragen Limburg.net/G-NATUUR_ML/OV +MV - 2019/6492460/RUEVITE/0320 Toelagen verenigingen opruimacties/G-NATUURML/ FB - 2019/6205000/RMIVITE/0309 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-NATUURML/BH - 2019/6403001/RUIMTE/0310 Milieuheffing water/G-NATUURML/0V+MV - 2019/6215000/RUIMTE/0320 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-NATUURML

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

45 van 101

71


De doelstellingenrealisatie 2019 Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6162713/RUEVITE/0309 Aankopen zakken voor eigen gebruik/G-NATUURML/ FB

1.945,00€

1.826,01€

1.826,01 C

118,99€

- 2019/6162018/RUIMTE/0320 Werkingskosten milieuraad/G-NATUURML/FB

1.000,00€

o,00 e

o,00 e

1.000,00€

- 2019/6162710/RUIMTE/0309 Diverse benodigdheden containerpark/GNATUURML/TD

12.000,00€

8.317,91€

8.317,91€

3.682,09€

- 2019/6162810/RUEVITE/0320 Specifieke kosten werking milieudienst/GNATUURML/FB

2.000,00€

1.757,59€

1.757,59€

242,41 E

- 2019/6162820/RUEMTE/0320 Specifieke kosten werking duurzaamheidsambtenaar/ G-NATUURML/OV

1.850,00€

375,51€

375,51€

1.474,49€

Uitgave

G-BD 3.4 Een duurzaam beleid gebaseerd op het besef dat wat we nu doen, gevolgen heeft voor later en dat wat we hier doen, gevolgen heeft voor anderen elders op de wereld. G-AP 37 Uitvoeren van het ldimaatactieplan met als doel tegen 2020 20% energie en CO2 besparen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML- Uitvoeren klimaatactieplan met als doel tegen 2020 20% energie en CO2 te besparen

e

Gerealiseerd: Ja Maar.

Uitgave - 2019/6000001/RUEVITE/0390 Natuur- en milieubeleid

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

G-AP 38 Implementeren van een intern milieuzorgsysteem en uitvoeren van een duurzaamheidstoets.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML- Implementeren van een intern milieuzorgsysteem en uitvoeren van een duurzaamheidstoets.

0110 Gerealiseerd: Nee. Langdurige afwezigheid medewerker(s) Uitgave - 2019/6000001/RUIMTE/0390 Natuur- en milieubeleid

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

G-AP 39 Ondertekenen milieuconvenant 2014-2019 met de Vlaamse overheid.

L .

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

NATUURML- De Vlaamse overheid heeft in extremis beslist het werken met milieuconvenanten niet verder te zetten voor de periode 2014-2019. Er zal bekeken worden in welke mate de voorziene acties nog uitgevoerd kunnen worden aangezien de financiële middelen hiervoor afgeschaft werden.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Z utendaa I - jaarrekening 2019

46 van 101

72


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave - 2019/6000001/RUIMTE/0390 Natuur- en milieubeleid

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 E

0,00€

0,00€

0,00€

G-AP 40 De burger informeren, sensibiliseren en middelen aanreiken om zo de boodschap van duurzaamheid te verspreiden en toe te passen. Jaarrekening Uitgaven

Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Initieel budget

E

6.308,09€

605,00€

10.000,00€

Ontvangsten 0,00 €

1

0,00€

0,00€

10.000,00€

0,00€

Uitgaven

Ontvangsten

10.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

• NATUURML-Implementeren van een subsidiesysteem waarin mensen op kleinschalig niveau gemotiveerd worden om bewuster te leven

ik

Gerealiseerd: Ja. Zwaluwnesten, sanering stookolietanks,

• NATUURML-Promotie van duurzame consumptie en productie bij de bevolking door het uitvoeren van sensibilisatieacties (Lekker Lokaal)

e Gerealiseerd: Ja.

• NATUURML-Promoten van duurzame mobiliteit binnen de gemeente via sensibilisatieacties en infrastructurele maatregelen

Gerealiseerd: Ja. Kleine infrastructurele aanpassingen (drempels, versmallingen, ...)

• NATUURML-Lanceren van een gebundeld aanbod van sensibilisatieacties, uitgewerkt door de dienst duurzaamheid en dienst ontwikkelingssamenwerking

0110 Gerealiseerd: Nee. Langdurige afwezigheid medewerker(s) Uitgave - 2019/6000001/RUIMTE/0390 Natuur- en milieubeleid

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

o,00 e

• NATUURML- uitvoering PDPO project: 'Eet lokaal, denk globaal' als motor voor plattelandsontwikkeling

Gerealiseerd: Ja Maar. Langdurige afwezigheid medewerker(s) Ontvangst - 2019/1502000/RUIMTE/0349 Subsidie PDPO /G-NATUURML Uitgave - 2019/2224000/RUIMTE/0349 Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeenschapsgoederen/G-NATUURML

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

o,00 E

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00E

0,00E

0,00€

0,00€

• NATUURML-Organisatie van het jaarlijks evenement "Lekker Lokaal" waarbij wordt samengewerkt tussen de diensten duurzaamheid, milieu, ontwikkelingssamenwerking,...

ik

Gerealiseerd: Ja.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

47 van 101

73


De doelstellingenrealisatie 2019 Ontvangst - 2019/7450000/RUEVITE/0320 subisidie Limburg.net Lekker Lokaal/Vermindering van de milieuverontreiniging

Uitgave - 2019/6162823/RUIMTE/0320 Organisatie Lekker Lokaal/G-NATUURML

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00E

605,00€

-605,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6.000,00€

4.801,28€

4.801,28 €

1.198,72 E

NATUURLML-Steun aan lokale boeren d.m.v. promotie, sensibiliseringsacties rond bio, streekgebonden producten... Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6162815/RUEVITE/0349 Werkingskosten PDPO-project 'Eet lokaal, denk globaal' als motor voor plattelandsontwildceling/GNATUURML/FB

3.000,00€

1.506,81 e

1.506,81 E

1.493,19€

- 2019/6493350/RULMTE/0349 toelage PDPO-project soepbedeling/Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen

1.000,00€

0,00€

0,00€

1.000,00€

Uitgave

G-AP 94 Kiezen voor duurzame en eerlijke handel.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML-Er wordt gekozen voor duurzame en lokale producten. Binnen het aankoopbeleid van de gemeente zal er rekening gehouden worden met de milieu-impact van producten die uit het Zuiden ingevoerd worden (hout,textiel, voeding...)

410 Gerealiseerd: Nee.

DOMEIN Ruimte Natuur- en milieubeheer Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E I Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

881.363,18€

298.981,37 €

951.019,00€

297.734,00€

934.151,00€

297.734,00€

0,00€

0,00€

30.000,00€

0,00 E

20.000,00€

0,00€

881.363,18€

298.981,37€

981.019,00€

297.734,00€

954.151,00€

297.734,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

48 van 101

74


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Ruimte Ondernemen en werken

G-BD 3.5 De gemeente Zutendaal werkt mee aan de versterking van de lokale economie. Waar mogelijk worden kernversterkende maatregelen genomen. G-AP 41 De lokale economie waar mogelijk stimuleren en ondersteunen. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 0,00€ o,00 e o,00 e 4.735,60€

E

1 •

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven 1.295,00€ o,00 e 0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 2.500,00€ o,00 e 0,00€

0,00€

0,00€

OND/WERK - ondersteuning van opstartende handelaars

Q Gerealiseerd: Ja. Waar mogelijk worden de ondernemers verder geholpen. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

4.735,60€

-4.735,60€

- 2019/1502000/RUIMTE/0500 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag/OND/ WERK

Uitgave - 2019/6162841/RUEvITE/0500

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.295,00€

0,00€

0,00€

1.295,00€

0,00€

0,00€

0,00€

o,00 e

Kennismakingscheques sociale economie/G-OND/ WERK - 2019/6642810/1.UIMTE/0500 Toegestane investeringssubsidies kemversterlcing/GOND/WERK

OND/WERK - uitbouw loket economie

Gerealiseerd: Nee Maar. Er wordt verwezen naar de website van MAO waar veel informatie over starters en hulp aan ondernemers terug te vinden is.

OND/WERK - INVESTERING: Stimuleren van handel in het centrum bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten in het centrum

Gerealiseerd: Nee Maar. 2019 was een overgangsjaar met het opmaken van de MJP.

Uitgave - 2019/2140000/RUEVITE/0500

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Plannen en studies (BPA,...)/ONG/WERK

OND/WERK - investeren in sociale tewerkstelling en sociale economie; mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking met andere instanties.

Gerealiseerd: Ja. Gemeente Zutendaal blijft zwaar inzetten op tewerkstelling in de sociale economie. Samenwerking met oa. HEBE, De winning, BLM, via het bezoekerscentrum Lieteberg.

Uitgave - 2019/6000001/RUEVITE/0530

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

o,00 e

o,00 e

o,00 E

Ondernemen en werken

G-AP 42 Optimale verderzetting van de bestaande werking ondernemen en werken.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

49 van 101

75


De doelstellingenrealisatie 2019 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 6.786,57€

E

23.368,72€

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven 22.275,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 34.938,00€

167.369,00€

167.369,00€

OND/WERK - optimale verderzetting van de bestaande werking

OND/WERK - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7051210/RUIMTE/0530 Verpachting jachtrecht/G-OND/WERK/STA

17.000,00 €

18.312,82€

-1.312,82€

369,00€

0,00€

369,00€

0,00€

2.065,00 €

-2.065,00€

150.000,00 €

2.990,90€

147.009,10€

- 2019/7451000/RURVITE/0500 Inhouding maaltijdcheques/G-OND-WERK - 2019/7407710/RUIMTE/0500 subsidie acties ondersteuning handelaars/Handel en middenstand - 2019/7012850/RUIIVITE/0530 Verkoop houthak- Land- en bosbouw/G-OND/WERK/ STA Uitgave - 2019/6162252/RUTh4TE/0590

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.205,00€

1.204,40€

1.204,40€

0,60€

900,00 €

0,00€

0,00€

900,00€

928,00€

0,00€

0,00€

928,00€

4.993,00€

0,00€

0,00€

4.993,00 €

4.679,00€

0,00€

0,00€

4.679,00 €

770,00 €

0,00€

0,00 €

770,00€

5.600,00€

5.582,17€

5.582,17 €

17,83€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

1.000,00€

0,00€

0,00€

1.000,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €

2.200,00€

o,00 e

o,00 e

2.200,00€

specifieke werkingskosten lokale economie/G-OND/ WERKJBH - 2019/6156400/RUIMTE/0530 Werkingskosten bosbeheer/G-OND/WERK/OV+RG - 2019/6225100/RUIIVITE/0500 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/G-ONDWERK - 2019/6215000/RULVITE/0500 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-OND-WERK - 2019/6205000/RUIMTE/0500 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-OND-WERK - 2019/6230300/RUI1VITE/0500 Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/G-ONDWERK - 2019/6402100/RUIMTE/0530 Roerende voorheffing jachtrecht/G-OND WERK/JM - 2019/6494050/RUIMTE/0590 Bijdrage provinciale ontwilckelingsmij ilcv Logistieke Poort Limburg/G-OND/WERK/MV - 2019/6162251/RU1MTE/0590

opstartkosten Limbu/Overige economische zaken - 2019/61563 00/RUIMTE/0530 Kosten verkoop houthalc/G.OND WERK/CJ - 2019/6494040/RUIMTE/0590 Bijdrage LIRES (Limburgse Regionale Economische Samenwerking)/G-OND-WERK

DOMEIN Ruimte Ondernemen en werken Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

50 van 101

76


De doelstellingenrealisatie 2019 Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

6.786,57€

23.368,72€

23.570,00€

167.369,00€

37.438,00€

167.369,00€

0,00€

4.735,60€

0,00€

0,00€

0,00 €

o,00 e

6.786,57€

28.104,32€

23.570,00€

167.369,00€

37.438,00€

167.369,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

51 van 101

77


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Ruimte Toerisme G-BD 3.6 Toerisme is één van de belangrijkste troeven en een groeimotor van onze gemeente. We willen het complete toeristische aanbod verder uitbouwen en actief promoten op een duurzame wijze, met nadruk op natuurbeleving en in evenwicht met de woonkwaliteit van onze inwoners. G-AP 43 Ontwikkelen van kwalitatief duurzame toeristische producten, nieuwe recreatieve mogelijkheden, en het verhogen van de belevingswaarde van het bestaande toeristische aanbod.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I •

16.214,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

685.000,00€

0,00€

o,00 e

o,00 e

TOERISME - Afsluiten beheersovereenkomst L'eteberg

01, Gerealiseerd: Ja. De beheersovereenkomst werd afgesloten en goedgekeurd •

TOERISME- Blijvende uitbouw blotevoetenpad: uitbreiding kruinenpad, plannetjes waar men zich bevindt, aandacht biotoopbeheer.

1110 Gerealiseerd: Ja.

TOERISME- Entomopolis: uitbreiding nieuwe thema's muggen, biotoop Nationaal Park Hoge Kempen, uitwerking attractieve toegang (na herstelling vloer), Entomopolis nog attractiever maken door implementatie hedendaagse museumtechnieken, uitbouw kenniscentrum entomologie

Gerealiseerd: Ja. De vloer in het museum is hersteld.

TOERISME- Verdere uitwerking thema bijen op terrein Lieteberg, zorgen voor promotie imkeren en het opzetten en uitbouwen van een kenniscentrum voor bijenteelt.

Gerealiseerd: Ja. Het bijenproject van 2017 is in 2019 verdergezet.

TOERISME- Organisatie acties om herhaalbezoek te stimuleren: stimuleren tentoonstellingen, themadagen.

Gerealiseerd: Ja. Continue acties.

TOERISME- Ontwikkeling en integratie nieuwe technieken: smartphone app, 3D-animatie auditorium ontwikkeling + integratie Ipadspel in aanbod Lieteberg.

Gerealiseerd: Nee Maar. Er wordt gezocht naar middelen om de implementatie te kunnen doorvoeren.

TOERISME- Ontwikkeling andere nieuwe activiteiten (vb avonturenparcours,...)

Gerealiseerd: Nee. Nog niet gerealiseerd

TOERISME - INVESTERING: Uitbreiding bezoekerscentrum Lieteberg

;

Gerealiseerd: Ja Maar. Het RUP Lieteberg is in 2018 definitief aanvaard, de uitbreiding wordt voorbereid voor 2020

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

52 van 101

78


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/2214007/RUIMTE/0529 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst gemeenschapsgoederen - GEMEENTE - in aanbouw/ G-TOERISME

16.214,00 €

16.214,00 €

16.214,00€

0,00 €

G-AP 44 Ontsluiten en promoten van erfgoed voor inwoners en toeristen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

TOERISME- Ontsluiting oude imkerij in relatie met natuur (Lieteberg, eventueel ook andere locaties)

# Gerealiseerd: Ja. De in 2017 gerealiseerde bijenhal wordt onderhouden.

TOERISME- Promotie van Panorama van de Kempen via actie, evenement, tentoonstelling,...

010 Gerealiseerd: Ja. Het Panorama van de Kempen is het uithangbord.

TOERISME- Ontsluiten en promoten van de twee schansen.

41 Gerealiseerd: Ja. •

TOERISME- Erfgoed en heemkundige werking: beter en meer ontsluiten via nieuwe locatie (indien de mogelijkheid zich voordoet).

# Gerealiseerd: Nee. De nieuwe locatie is nog niet gekend. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

- 2019/6000001/RUBVITE/0520 Toerisme

Kost

Beschikbaar 0,00 €

0,00

G-AP 45 Stimuleren masterplan Papendaalheide.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1 •

14.958,90€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 20.000,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 0,00 € o,00 e

0,00€

TOERISME- Afwerking Plassen Papendaalheide in functie van nabestemming.

# Gerealiseerd: Ja. •

TOERISME- Opstellen actieplan uitvoering Masterplan: actief benaderen naar externe partners, zoeken naar fmanciering,...

# Gerealiseerd: Ja. •

TOERISME- Ontwikkeling duikplas ism. provincie en Zutendaalse duikers.

010 Gerealiseerd: Ja.

TOERISME - INVESTERING: masterplan Papendaalheide

Ik Gerealiseerd: Ja. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

53 van 101

79


De doelstellingenrealisatie 2019 Verdere afwerking van het gebied Papendaalplassen met de aanleg van een centrale parking is gerealiseerd Uitgave - 2019/2224000/RUIMTE/0529 Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeenschapsgoederen/G-TOERISME/OV

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

14.958,90€

14.958,90 €

14.958,90€

0,00€

G-AP 46 Stimuleren van duurzaam verblijfstoerisme en jeugdkampen in samenwerking met de dienst

duurzaamheid.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

TOERISME- Actie ivm. duurzaam kamperen op de gemeentelijke kampeerterreinen: Stimuleren en aanzetten tot het spaarzaam omgaan met elektriciteit en water.

10 Gerealiseerd: Ja. In 2019 zijn de elektriciteitskosten en het waterverbruik rechtstreeks aan de gebruikende jeugdkampeergroepen doorgerekend.

TOERISME- Wandelen, fietsen, en andere natuurbeleving actief promoten.

1110 Gerealiseerd: Ja. Dit is een permanente opdracht die via diverse kanalen wordt opgevolgd - vooral in samenwerking met het Nationaal Park Hoge Kempen. Uitgave - 2019/6000001/RUEVITE/0520 Toerisme

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00 €

0,00 E

0,00€

G-AP 47 Via marketing en promotie de naambekendheid en imago van Zutendaal verhogen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

TOERISME- Ontwikkeling vernieuwd toeristisch communicatieconcept en voorstelling toeristisch aanbod.

410 Gerealiseerd: Ja. Dit project is in 2015 reeds afgerond.

TOERISME- Gerichte acties naar doelgroepen: scholen, socio-culturele verenigingen,...

1110 Gerealiseerd: Ja. Vanuit de Lieteberg worden steeds weer gerichte acties ondernomen, zelfs buiten de gemeente

TOERISME- Promotie bij eigen inwoners: mogelijkheid om aan verminderd tarief de Lieteberg bezoeken en/of Zutendaalse scholen jaarlijks 1 maal gratis gebruik te laten maken van activiteit Lieteberg (BVP).

010 Gerealiseerd: Ja. Er werd een aanbod gedaan naar de Zutendaalse scholen. Door een samenwerking met het OCMW werd een poging gedaan om de doelgroep van kansarmen beter te bereiken.

TOERISME- Vernieuwde ontmoetingsdag voor hoofdleiding van jeugdgroepen die in Zutendaal op kamp komen.

110 Gerealiseerd: Nee. Uitgave - 2019/6000001/RUEVITE/0520 Toerisme

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

54 van 101

80


De doelstellingenrealisatie 2019 G-AP 48 Zorgen voor een goede verstandhouding tussen toerisme en horeca. Bijkomende horecagelegenheden versterken het toeristisch karakter van Zutendaal.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

TOERISME- Horeca aanbod Zutendaal beter kenbaar maken aan bezoekers Lieteberg.

4) Gerealiseerd: Ja. De folder van het horeca-aanbod is ge-updatet en opnieuw uitgegeven.

TOERISME- Vijverplein indien mogelijk valoriseren als toegangspoort KEHA

4) Gerealiseerd: Nee. Niet meer van toepassing

TOERISME- Structureel overleg voorzien horeca en toerisme (2 X per jaar).

110 Gerealiseerd: Ja. Dit contact heeft in 2019 2 X plaats gehad. Uitgave - 2019/6000001/RUIMTE/0520 Toerisme

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

TOERISME- Ontwikkeling en uitvoering masterplan sportzone is kans om vanuit parking Lieteberg bezoek aan dorpscentrum te stimuleren

4) Gerealiseerd: Nee Maar. Aangezien de aanbesteding van het project boven de raming uitkwam is besloten om in het meerjarenplan aanpassingen door te voeren.

G-AP 49 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond toerisme.

E •

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 86.742,04€ 28.746,84 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 145.881,00€ 29.769,00 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 145.881,00 € 29.769,00€

TOERISME - Voorbereiding en aanvraag bij Toerisme Vlaanderen opwaardering de Dienst Toerisme van C-kantoor naar B-kantoor

110 Gerealiseerd: Nee. Zutendaal komt hiervoor niet in aanmerking. Opnieuw onderzoeken na de uitbreidingswerken.

• 410

TOERISME - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Gerealiseerd: Ja. Binnen de in de budgetten vooropgestelde kredieten.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7012353/RUIMTE/0522 Opbrengsten kampeerterreinen j eugdverenigingen/GTOERISME/STA

22.000,00€

24.510,00€

-2.510,00 €

- 2019/7012354/RUTIVITE/0529 Bijdrage jeugdverenigingen in kosten nutsvoorzieningen/G-TOERISME

6.000,00 €

3.211,60€

2.788,40€

- 2019/7012351/RUMTE/0521 Verkoop toeristische propaganda en documentatie/GTOERISME/MV

1.000,00E

247,00€

753,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

55 van 101

81


De doelstellingenrealisatie 2019 Ontvangst - 2019/7012352/RUIMTE/0521

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

400,00€

608,00€

-208,00€

369,00€

170,24€

198,76€

Beschikbaar

Verkoop gadgets/G-TOERISME/MV - 2019/7451000/RUIMTE/0520 Inhouding maaltijdcheques/G-TOERISME/BH Uitgave - 2019/6000001/RUIMTE/0520

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

52.030,00€

16.314,25€

16.314,25€

35.715,75€

5.500,00€

1.808,00€

1.808,00€

3.692,00€

17.500,00€

17.353,52€

17.353,52€

146,48€

5.519,00€

5.410,35€

5.410,35€

108,65€

5.770,00€

5.519,26€

5.519,26€

250,74€

21.563,00€

5.314,01€

5.314,01€

16.248,99€

20.104,71 E

20.104,71€

400,29€

1.020,00€

1.015,37€

1.015,37€

4,63€

1.026,00€

1.005,24€

1.005,24€

20,76€

806,00€

292,93€

292,93€

513,07€

o,00 e

0,00€

0,00€

0,00€

4.122,00€

3.239,40€

3.239,40€

882,60€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

8.210,00€

8.210,00€

8.210,00€

0,00€

2.310,00€

1.155,00€

1.155,00€

1.155,00€

0,00

Toerisme - 2019/6201000/RUIMTE/0520 Bezoldigingen vastbenoemden/G-TOERISME/BH - 2019/6494030/RUIIVITE/0521 Bijdrage toerisme Limburg/G-TOERISME/MV - 2019/6162853/RUIMTE/0522 Diverse kosten kampeerterreinen jeugdverenigingen/GTOERISME/MV - 2019/6215000/RUIMTE/0520 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-TOERISME/BH - 2019/6162851/RUIIVITE/0520 Toeristische propaganda en documentatie/GTOERISME/MV+RL - 2019/6211000/RUHVITE/0520 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GTOERISME/BH - 2019/6205000/RUIMTE/0520

20.505,00

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-TOERISME/BH - 2019/6205000/RUIMTE/0522 Bezoldigingen contractuelen/G-TOERISME/BH - 2019/6225100/RUIIVITE/0520 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-TOERISME/ BH - 2019/6215000/RUIMTE/0522 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek.contractuelen/GTOERISME/BH

- 2019/6492408/RUIMTE/0529 Toelage Lieteberg/G-TOERISME - 2019/6494020/RUIMTE/0521 Bijdrage RLKM: toelage werking VZW/GTOERISME/MV - 2019/6494022/ROMTE/0529 Bijdrage RLKM: toelage voor aanleg plankenpad wandelverbinding Papenrionlheide - Hesselsberg/GTOERISME - 2019/6494021/RMITE/0521 Bijdrage RLKM: promotie Nationaal Park Hoge Kempen/G-TOERISME/MV - 2019/6230300/RUTMTE/0520 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GTOERISME/BH

DOMEIN Ruimte Toerisme Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

56 van 101

82


De doelstellingenrealisatie 2019 Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

86.742,04€

28.746,84€

145.881,00€

29.769,00€

145.881,00€

29.769,00€

I

31.172,90€

0,00€

705.000,00 €

o,00 e

o,00 e

o,00 e

117.914,94€

28.746,84 €

850.881,00€

29.769,00 €

145.881,00€

29.769,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

57 van 101

83


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Ruimte Wonen en ruimtelijke ordening G-BD 3.7 De dienst Wonen en ruimtelijke ordening staat in voor een optimaal ruimtelijk beleid en woonbeleid. Ze verstrekt de nodige informatie aan de burger en zorgt voor de aflevering en opvolging van diverse vergunningen en biedt ruimte voor herwaardering van kernen, ondernemers en private initiatieven. G-AP 50 Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. (uitvoering RUP)

I •

Jaarrekenmg Uitgaven Ontvangsten o,00 e o,00 e

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven 33.255,97€

30.000,00€

0,00€

0,00€

WONEN/RO- Bij de opmaak van de RUP's wordt er bijzondere aandacht besteed aan projecten in het kader van betaalbaar en kwalitatief wonen.

4. Gerealiseerd: Nee. Met betrekking tot de realisatie van kwalitatief wonen werden tot op heden nog geen RUP's aangevraagd.

WONEN/RO - INVESTERING: opmaken RUP's binnen GRS Zutendaal

110 Gerealiseerd: Ja. Het RUP 'Muggenbergplas' en 'Recreatie en Sport' zijn in opstart. Ontvangst - 2019/1502000/RUIMTE/0600 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag/GWONEN/RO Uitgave - 2019/2140000/RUIMTE/0629 Plannen en studies (BPA,...)/G-WONEN/RO

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

0,00 €

G-AP 51 Verdere uitvoering BPA dorpskern.

1 •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven o,00 E 0,00€

0,00€

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

0,00€

100.000,00€

0,00€

WONEN/RO- Investering in het openbaar domein

• Gerealiseerd: Ja. De omgevingsvergunningen voor de realistie van de volledige invulling voor projectzone I werden afgegeven, de realisatie van het openbaar domein ter plaatse werd reeds besproken bij de eerder afgegeven omgevingsvergunning van projectzone 1. Voor projectzone 2A werd een omgevingsvergunning afgegeven voor de invulling van de derde fase. De realisatie van het openbaar domein moet nog besproken worden.

WONEN/RO - INVESTERING: ontwikkelen projectzone 3 en 4 BPA Dorpskern (erelonen)

• Gerealiseerd: Nee Maar. De GECORO en de werkgroep van de GECORO hebben aangaande projectzone 3 besprekingen gevoerd aan de hand van een voorstel van de eigenaars van deze projectzone. Uitgave

- 2019/2140000/RumTE/0629

Eindbudget

Vastgelegd

o,00 e

o,00 e

Kost

Beschikbaar 0,00E

Plannen en studies (BPA,...)/G-WONEN/R0

G-AP 52 Betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

58 van 101

84


De doelstellingenrealisatie 2019 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1 •

o,00 e

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 403.000,00 €

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

o,00 e

0,00€

0,00€

WONEN/RO- Bij de gemeentelijke projecten maximaal inzetten op de realisatie van sociale huurwoningen

Gerealiseerd: Ja Maar. De gesprekken tussen de gemeente en cvba Landwaarts voor de invulling van projectzone 4 zijn on hold gezet. NIM. Nieuw Dak realiseerde 4 wooneenheden op de Eikenstraat. Voor de invulling van projectzone 3 zijn gesprekken gestart tussen de GECORO en de eigenaars van deze projectzone naar aanleiding van een voorstel tot invulling. •

WONEN/RO- Bereiken van bindend sociaal objectief.

Gerealiseerd: Ja Maar. De gesprekken tussen de gemeente en cvba Landwaarts voor de invulling van projectzone 4 zijn on hold gezet. SHM Nieuw Dak realiseerde 4 wooneenheden op de Eikenstraat. Voor de invulling van projectzone 3 zijn gesprekken gestart tussen de GECORO en de eigenaars van deze projectzone naar aanleiding van een voorstel tot invulling. Uitgave

- 2019/2201000/RUIMTE/0629 Aankoop gronden voor realisatie bouwgronden/GWONEN •

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

WONEN/RO - INVESTERING: Opmaak woonplan GAOZ

Gerealiseerd: Ja Maar. De gesprekken tussen de gemeente en cvba Landwaarts voor de invulling van projectzone 4 zijn on hold gezet. Cvba landwaarts realiseerde 4 wooneenheden op de Eikenstraat. Voor de invulling van projectzone 3 zijngesprekken gestart tussen de GECORO en de eigenaars van deze projectzone naar aanleiding van een voorstel tot invulling. Uitgave - 2019/2140000/RUEVITE/0629 Plannen en studies (BPA,...)/G-WONEN/R0

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00 E

0,00e

0,00€

Beschikbaar

0,00

G-AP 53 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond wonen en ruimtelijke ordening.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

243.374,33€

1.604,98€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 300.518,00€

8.255,00 €

300.518,00€

8.255,00€

WONEN/RO - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

4> Gerealiseerd: Ja. Er worden plannen op touw gezet voor de realisatie van een apart afsprakenlokaal. Ook wordt de optie uitgewerkt om te werken op afspraak. Met voorgaande maatregelen wordt de dienstverlening naar de bevolking en aanbelangenden optimaal verdergezet. Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1.316,00€

1.340,66€

-24,66€

- 2019/7407510/RUEVITE/0600 Subsidie actualisatie leegstandsregister/G-WONEN/ RO/BV

0,00€

0,00€

0,00

- 2019/7060300/RUIMTE/0600 Terugbetaling verkoopkosten/G-WONEN RO/STA

1.200,00€

0,00€

1.200,00

- 2019/7060400/RUEVITE/0600 Terugbetaling publicatiekosten /G-WONEN/RO/IN

5.000,00€

0,00€

5.000,00

Ontvangst - 2019/7502100/RUEVITE/0629 Dividend Landwaarts C.V./G-WONEN/RO/STA

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

59 van 101

85


De doelstellingenrealisatie 2019 Ontvangst - 2019/7451000/RUIMTE/0600

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

739,00€

264,32€

474,68 €

Inhouding maaltijdcheques/G-WONEN/RO/BH Uitgave - 2019/6162832/RUIMTE/0600

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5.000,00 €

10,00 €

10,00€

4.990,00€

3.960,00€

2.405,00€

2.405,00€

1.555,00€

16.000,00€

10.963,02 €

10.963,02€

5.036,98€

9.987,00€

0,00€

0,00€

9.987,00€

9.400,00€

4.266,80€

4.266,80€

5.133,20€

15.097,00€

0,00€

0,00 €

15.097,00€

500,00€

0,00€

0,00€

500,00 €

4.700,00€

4.342,10€

4.342,10€

357,90€

4.000,00 E

0,00 E

0,00 E

4.000,00 e

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

61.970,00€

59.862,04 €

59.862,04 €

2.107,96 €

43.750,00

40.906,55€

40.906,55€

2.843,45€

21.040,00€

21.038,42 €

21.038,42€

1,58€

1.505,00€

1.505,00€

1.505,00€

0,00€

103.609,00€

98.075,40€

98.075,40€

5.533,60€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

Opmaak plannen-en vergunningenregister/G-WONEN/ R0/0V+MV - 2019/6491030/RUIMTE/0629 Toelagen duurzaam bouwen/G-WONEN/RO/OV - 2019/6494070/RUIMTE/0629 Intergemeentelijke samenwerking woonbeleid/GWONEN/R0/0V+MV - 2019/6215000/RUIMTE/0600 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-WONEN/RO/BH - 2019/6132020/RUIMTE/0600 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken exploitatie/G-WONEN/RO/MV - 2019/6205000/RUIIVITE/0600 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-WONEN/RO/BH - 2019/6162019/RUI1VITE/0600 Werkingskosten GECORO/G-WONEN/R0/0V+MV - 2019/6159100/RUIMTE/0600 verkoopkosten patrimonium/G-WONEN RO/BV - 2019/6162831/RUIIVITE/0600 Publicatiekosten ilcv vergunningen (cfr. 7060400)/GWONEN RO/IN - 2019/6000001/RUIMTE/0600 Wonen en ruimtelijke ordening - 2019/6131220/RUIMTE/0600 Uitbesteedde diensten: consultancy dienst ruimtelijke ordening en milieu/G-RUIMTEL ORDEN - 2019/6211000/RUIMTE/0600 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GWONEN-RO/BH - 2019/6494075/RUIMTE/0629 Intergemeentelijke samenwerking handhaving Midlirn/ G-WONEN/R0/0V+MV - 2019/6230300/RUIMTE/0600 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-WONENRO/BH - 2019/6201000/RUIMTE/0600 Bezoldigingen vastbenoemden/G-WONEN-RO/BH - 2019/6225100/RUIMTE/0600 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-WONEN-RO/ BH

DOMEIN Ruimte Wonen en ruimtelijke ordening

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

60 van 101

86


De doelstellingenrealisatie 2019 Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

243.374,33 €

1.604,98€

300.518,00€

8.255,00€

300.518,00€

8.255,00€

I

0,00 €

o,00 e

436.255,97€

0,00€

130.000,00€

0,00€

243.374,33€

1.604,98 €

736.773,97€

8.255,00€

430.518,00€

8.255,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

61 van 101

87


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Cultuur G-BD 4.1 Het gemeentebestuur streeft er naar alle inwoners te laten proeven van een zo divers mogelijk aanbod aan culturele activiteiten. Hiertoe staat de dienst cultuur in voor de ontwikkeling, ondersteuning, organisatie en realisatie van culturele activiteiten in de gemeente. De dienst bevordert een integraal gemeentelijk cultuurbeleid, vergroot het cultureel draagvlak, draagt er zorg voor dat het verenigingsleven zich ten volle kan ontplooien en bevordert de gemeenschapsvorming. Het doel is via cultuur de levenskwaliteit van de Zutendaalse bevolking te verhogen. G-AP 54 De gemeente wijdt bijzondere aandacht aan gemeenschapsvorming.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

CULTUUR - Het gemeenschapsleven in Zutendaal in stand houden en zo mogelijk uitbreiden.

41> Gerealiseerd: Ja.

CULTUUR - Blijven zelf organiseren van publieksactiviteiten (zonneconcerten, Zutendaal zingt en klinkt, kRock Special, Feest van de Vurige Hoop met nieuwjaarsreceptie, Cultuur van de Stilte, Lekker Lokaal,...).

Gerealiseerd: Ja.

CULTUUR - Opzetten van een gemeenschapsactiviteit in de Dalerschans.

Gerealiseerd: Ja Maar. Start organisatie voor editie 2020 •

CULTUUR - Blijven steunen van activiteiten die bijdragen aan gemeenschapsvorming: Nacht van de Geschiedenis, Avondmarkt, St.-Hubertusfeesten, buurtfeesten,...

110 Gerealiseerd: Ja.

CULTUUR - Gezamenlijke activiteiten tussen verenigingen of buurten blijven stimuleren en steunen.

Gerealiseerd: Ja.

CULTUUR - Contacten met zustergemeente Nettersheim (D) onderhouden en verder uitdiepen.

11> Gerealiseerd: Ja.

CULTUUR - Verfraaiing en eventuele overkapping van de gemeentelijke kiosk.

Gerealiseerd: Nee Maar. Wordt bekeken bij de renovatieplannen

uilepre - 2019/6000001/MENS/0709/25 Cultuur

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

o,00 e

Kost

Beschikbaar

0,00

G-AP 55 De gemeente wijdt bijzondere aandacht aan cultuureducatie.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

62 van 101

88


De doelstellingenrealisatie 2019 Jaarrekening E

Uitgaven Ontvangsten 27.862,26€ o,00 e

I •

Eindbudget

0,00€

0,00€

Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten 33.190,00€ o,00 e 5.000,00€

Uitgaven Ontvangsten 30.690,00€ o,00 e

0,00€

7.200,00€

0,00€

CULTUUR - Verder uitwerken van het bezoekers- en insectencentrum De Lieteberg met de organisatie van cursussen en exposities.

II Gerealiseerd: Nee.

CULTUUR - Stilteproject Zwarteput verder uitwerken via het stilteplatfonn, specifieke stilteactiviteiten organiseren, aanbieden van stiltetassen, -gidsen en -activiteiten voor scholen,... (ism toerisme)

11 Gerealiseerd: Nee. •

CULTUUR - Blijven steunen van de reguliere werking van verenigingen, zowel fmancieel als logistiek als op vlak van participatiebevordering.

410 Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2019/6492401/MENS/0739

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

450,00€

450,00€

450,00€

0,00€

400,00€

400,00E

400,00€

0,00€

13.750,00€

12.060,84€

12.060,84€

1.689,16€

4.325,00 €

4.325,00€

4.325,00 €

0,00€

1.000,00€

1.000,00E

1.000,00€

0,00 €

500,00 €

0,00€

0,00€

500,00€

4.325,00€

4.325,00E

4.325,00€

0,00€

40,00€

40,00€

40,00€

0,00€

Toelage vzw Klavertje 4 Besmerschool/G-CULTUUR/ MV+JB - 2019/6492409/MENS/0739 Toelage oudstrijders/G-CULTUURTMV - 2019/6492310/MENS/0739 Toelage aan culturele verenigingen algemeen/GCULTLJUR/MV+JB - 2019/6492407/MENS/0739 Toelage vzw Hand in hand/G-CULTUUR/MV - 2019/6492402/MENS/0739 Toelage tekenacademie/G-CULTUUR/MV - 2019/6492320/MENS/0739 Toelagen aan muzielcverenigingen/G-CULTUUR/MV +JB - 2019/6492405/1VIENS/0739 Toelage vzw Parochiecentnun/G-CULTUUR/MV - 2019/6492403/MENS/0739 Toelage aan Lenteleven/G-CULTUUR/MV

CULTUUR - Blijven steunen van de academie voor woord en muziek Lanaken, met een filiaal in Zutendaal (budgetten voorzien bij hoofdstuk onderwijs G-AP 84).

410 Gerealiseerd: Ja.

CULTUUR - Organisatie (voor)leesactiviteiten op stille plekken (Vonderpark,stiltegebied Zwarteput, kerken, pastorie, bib, Mariapark,...) zowel voor scholen als voor volwassenen (actie 'Luisterpleldcen'in samenwerking met de bibliotheek).

40 Gerealiseerd: Ja. •

CULTUUR - Zowel erkende vormingsinstellingen of -instanties als erkende individuele lesgevers mogelijkheden blijven bieden om tegen gunstige voorwaarden cursussen allerhande te geven in gemeentelijke accommodatie.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

63 van 101

89


De doelstellingenrealisatie 2019 •

CULTUUR - Blijven organiseren van de poëzieavond en de cultuurprijsuitreiking die alternerend om de twee jaar plaatsvinden.

I) Gerealiseerd: Ja. organisatie cultuurprijs Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4.900,00€

1.761,42€

1.761,42€

3.138,58€

- 2019/6162312/MENS/0739 Specifieke kosten cultuur: gemeentel. cultuurinitiatieven(cultuurprijs, poëziedag,...)/GCULTUUR/MV+JB

CULTUUR - Zorgen voor een goede ondersteuning van de verenigingen bij de vrijwilligerswerking door hen te informeren, te ondersteunen bij wervingsacties en de vrijwilligers expliciet te bedanken.

110 Gerealiseerd: Ja. •

CULTUUR - Blijven steunen van de Zutendaalse basisscholen bij het organiseren van culturele activiteiten voor de leerlingen.

11, Gerealiseerd: Ja. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3.500,00€

3.500,00€

3.500,00€

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00€

0,00 E

- 2019/6162311/MENS/0739 Specifieke kosten cultuur: cultuur op school/GCULTUUR/MV+JB

CULTUUR - INVESTERING: aankoop kunstwerk

4110 Gerealiseerd: Nee. Dit jaar was er geen gelegenheid tot aankoop kunstwerk Uitgave - 2019/2702000/MENS/0739

0,00

Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed/GCULTUUR

G-AP 56 De gemeente heeft voldoende aandacht voor het bereiken van kansengroepen.

Jaarrekenmg Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

CULTUUR - Het gemeenschapscentrum beter toegankelijk maken voor personen met een beperking, concreet door er een gehandicaptentoilet te voorzien.

• Gerealiseerd: Nee Maar. Plannen zijn gemaakt voor renovatie gemeentehuis

CULTUUR - Een project uitwerken waarbij personen in armoede ook deel kunnen nemen aan culturele activiteiten.

410 Gerealiseerd: Nee Maar. Elk evenement wordt laagdrempelig gemaakt zodat personen in armoede ook kunnen deelnemen Eindbudget

Uitgave - 2019/6000001/MENS/0709/25

0,00€

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00

0,00

Cultuur

G-AP 57 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond cultuur.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

64 van 101

90


De doelstellingenrealisatie 2019 Jaarrekening Uitgaven

E •

Eindbudget

Ontvangsten

55.877,74€

1.094,32€

Uitgaven 67.815,00€

Initieel budget

Ontvangsten

Uitgaven

2.746,00€

67.939,00€

Ontvangsten 2.746,00€

CULTUUR - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

411 Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2019/7012301/MENS/0709/24

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

2.500,00€

858,00€

1.642,00€

246,00€

236,32€

9,68 €

Opbrengsten cultuur- en ontspanningscentrum/GCULTUUR/STA

- 2019/7451000/MENS/0709/25 Inhouding maaltijdcheques/G-CULTUMBH

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6205000/MENS/0709/25

37.097,00€

36.373,23€

36.373,23€

723,77€

5.700,00 €

1.596,90€

1.596,90€

4.103,10€

9.863,00E

9.790,78€

9.790,78€

72,22 €

0,00 €

o,00 e

o,00 e

0,00€

1.000,00E

0,00 €

0,00€

1.000,00€

- 2019/6162391/MENS/0739 Kosten ivm lcunstpatrimonium/G-CULTUUR/MV+JB

1.250,00 €

273,00 €

273,00 €

977,00€

- 2019/6162303/MENS/0709/24

3.000,00€

1.242,73 E

1.242,73€

1.757,27€

- 2019/6201000/MENS/0709/25 Bezoldigingen vastbenoemden/G-CULTULTR/BH

0,00 €

0,00€

0,00E

0,00€

- 2019/6000001/MENS/0709/25

0,00€

0,00 €

0,00 €

o,00 e

2.500,00€

1.786,23 €

1.786,23€

713,77€

0,00E

0,00 €

0,00€

0,00€

L000,00 e

0,00E

o,00 e

1.000,00€

1.390,00€

1.272,70 €

1.272,70€

117,30 €

1.540,00 €

1.477,00€

1.477,00€

63,00€

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-CULTUUR/BH

- 2019/6162304/MENS/0709/24 Diverse technische kosten cultuur-en ontspanningscentnim/G-CULTUUR/TD

- 2019/6215000/MENS/0709/25 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-CULTLTUR/BH

- 2019/6100400/MENS/0709/24 Huurtussenkomst medewerker cultureel centrum/GCULTUUR/MV+JB

- 2019/6162015/MENS/0709/25 Werkingskosten beheerraad gemeenschapscentrum/GCULTUUR/MV+JB

Werkingskosten tentoonstellingen/G-CULTUUR/MV +JB

Cultuur

- 2019/6162301/MENS/0709/24 Diverse kosten cultuur- en ontspanningscentrum/GCULTUUR/MV+JB+TD

- 2019/6211000/MENS/0709/25 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GCULTUUR/BH

- 2019/6162302/mENsi0709/24 Onderhoud tent en tribune/G-CULTUUR/MV

- 2019/6230800/MENS/0709/24 Kosten ivm vrijwilligers/G-CULTUUR/BH - 2019/6230300/MENS/0709/25 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-CULTUUR/ BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

65 van 101

91


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave - 2019/6225100/MENS/0709/25 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/GCULTUUR - 2019/6162392/MENS/0700 Kosten ivm musea/G-CULTUUR/MV - 2019/6162011/MENS/0739 Werkingskosten cultuurraad/G-CULTUUR/MV+JB

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.855,00€

1.818,66E

1.818,66 €

36,34 C

620,00€

0,00 €

0,00€

620,00€

1.000,00€

246,51€

246,51€

753,49€

DOMEIN Mens Cultuur

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

83.740,00€

1.094,32€

101.005,00 €

2.746,00 €

98.629,00€

2.746,00 €

I

o,00 e

o,00 e

5.000,00€

0,00€

7.200,00€

0,00€

83.740,00 €

1.094,32€

106.005,00€

2.746,00€

105.829,00€

2.746,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

66 van 101

92


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Bibliotheek G-BD 4.2 De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is en waar inwoners aan intellectuele ontspanning en kenniswerving kunnen doen, aangepast aan de hedendaagse noden. Het gemeentebestuur wil jong en oud stimuleren om de bibliotheek te bezoeken en gebruik te maken van haar mogelijkheden. Hiertoe tracht de dienst bibliotheek zoveel mogelijk burgers toegang te bieden tot een zo ruim mogelijk aanbod van informatie, cultuurparticipatie, bevordering van e-inclusie, verhogen van mediawijsheid en informatiegeletterdheid, een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor de samenwerking met het onderwijs. Er wordt getracht de bibliotheek nog meer als ontmoetingsplaats te laten fungeren. G-AP 58 De bibliotheek is een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Zutendaal.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

BIB - De bibliotheek zorgt voor een aangename ontmoetingssfeer in de bibliotheek, waarbij we zorgen voor koelte in de zomer en warmte in de winter

110 Gerealiseerd: Ja. werd afgehandeld in 2018 •

BIB- De bezoeker vindt zijn eigen weg in de bib door aangepaste signalisatie en wordt begeleid door het bibpersoneel bij zijn zoektocht

Gerealiseerd: Ja.

BIB - De bibliotheek zorgt voor het bekendmaken van gemeente-informatie, culturele- en bibliotheekactiviteiten door het plaatsen van een flatscreen aan de balie

110 Gerealiseerd: Nee.

BIB - De bibliotheek zorgt voor meer herkenbaarheid van de bib in de gemeente, het biblogo aan het gebouw en in de briefwisseling, herkenbaarheid van het personeel, aanwezigheid op activiteiten van andere gemeentelijke diensten.

oto

Gerealiseerd: Nee Maar. verandering in 2020

BIB - De bibliotheek zorgt voor voorleessessies voor jong en oud

#

Gerealiseerd: Ja.

Uitgave

- 2019/6000001/MENS/0703 Bibliotheek

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

o,00 e

o,00 e

0,00€

0,00€

G-AP 59 De bibliotheek vormt een centrum van kennis en informatie, met aandacht voor de nieuwe media.

E •

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 12.627,26 € o,00 e

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 20.000,00€ 0,00 €

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven 19.950,00€

0,00€

BIB - De bibliotheek zorgt voor een actuele gedrukte basiscollectie

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

67 van 101

93


De doelstellingenrealisatie 2019 110 Gerealiseerd: Ja. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6162321/MENS/0703

17.150,00€

12.109,67€

12.109,67€

5.040,33€

Specifieke kosten bib: collectie gedrukte materialen (boeken,...)/G-BIB/LL

BIB - De bibliotheek biedt een zorgvuldige samengestelde collectie niet-gedrukte materialen

40 Gerealiseerd: Ja. Dvd's (Zebracinema) zowel voor volwassenen als jeugd. Uitgave - 2019/6162323/MENS/0703

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.500,00€

517,59€

517,59€

1.982,41 e

Specifieke kosten bib: collectie AVM (DVD,...)/GBIB/LL

BIB - Een degelijk afvoerbeleid voeren waarbij verouderde materialen plaatsmaken voor een hedendaags aanbod.

• Gerealiseerd: Ja. •

BIB - De collectie wordt uitgebreid met nieuwe vormen van leesplezier, zoals Kamishibai-vertelplaten en fundels (digitale prentenboeken)

Gerealiseerd: Ja Maar. Enkel de Kamishibai-vertelplaten. Uitgave - 2019/6162322/MENS/0703

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

300,00€

0,00€

0,00€

300,00€

Specifieke kosten bib: collectie: vertelplaten en fundels/G-BIB/LL

BIB - De bibliotheek doet aan gerichte doelgroepenwerking voor minder-mobielen en voor personen die moeilijk bereikbaar zijn op economisch en/of sociaal-cultureel vlak.

010 Gerealiseerd: Ja. Voorlopig lage respons.

BIB - Gebruiksvriendelijke opstelling van de informatieve collectie, zodat de leners sneller hun weg vinden in de bib, m.a.w. het omschakelen van SISO naar ZIZO.

(„ Gerealiseerd: Ja Maar. In de jeugdafdeling in de omzetting gebeurd maar niet bij de volwasssenen.

BIB- De bibliotheek biedt naast een fysieke collectie ook een digitale collectie aan, e-books, Gopress (digitale krantenknipsels).

0110 Gerealiseerd: Nee. •

BIB - De bibliotheek is uitgerust met moderne intemetcomputers voor het publiek en biedt gratis internet aan

40 Gerealiseerd: Ja. •

BIB - De bibliotheek zorgt in samenwerking met andere partners voor de nodige begeleiding en opleiding voor haar personeel en bezoekers om de mediawijsheid te bevorderen.

• Gerealiseerd: Nee Maar. De focus lag om de omzetting naar het nieuwe EBS systeem.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

68 van 101

94


De doelstellingenrealisatie 2019 •

BIB - De bibliotheek biedt gratis wifi aan.

# Gerealiseerd: Ja. Eindbudget

Uitgave

Vastgelegd

0,00 €

- 2019/6000001/MENS/0703 Bibliotheek

0,00

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

G-AP 60 De bibliotheek schenkt aandacht aan educatie en levenslang leren.

E •

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 436,06 € o,00 e

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 500,00€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 500,00€ o,00 e

BIB - Organiseren van introductiebezoeken voor kleuters, voor jongeren en volwassenen (in samenwerking met bijvoorbeeld dienst jeugd, welzijn, cultuur,...).

110 Gerealiseerd: Ja. Bij het eerste bezoek van de klassen in september.

BIB - De bibliotheek zorgt voor een aangepaste collectie die past in het project Taalgarage van de provincie Limburg.

# Gerealiseerd: Ja. Eindbudget

Vastgelegd

500,00€

- 2019/6162324/MENS/0703 specifieke kosten bib: collectie ify project taalgarage/ G-B1B/LL

436,06

Kost

Beschikbaar

436,06€

63,94 €

G-AP 61 De bibliotheek is een plek voor ontspanning.

E •

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 2.863,68€ 1.156,00 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 3.850,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

1.350,00€

3.850,00€

1.350,00€

BIB - De scholen blijven stimuleren tot samenwerking.

# Gerealiseerd: Ja. Klassikale uitlening en jeugdboekenmaand.

BIB - De bibliotheek werkt mee aan het provinciaal leesproject Lees 17.

# Gerealiseerd: Nee. Project is gestopt vanwege stopzetting initiatief door de provincie.

BIB - De bibliotheek werkt jaarlijks in de zomer rond de leeszomer van de Vlieg.

# Gerealiseerd: Ja. •

BIB - De bibliotheek werkt jaarlijks een programma uit voor de basisscholen van Zutendaal tijdens de jeugdboekenweek.

# Gerealiseerd: Ja. Thema was 'vrienden voor altijd'.

BIB - Jaarlijks werkt de bib voor de volwassenen mee aan de Bibliotheelcweek en zorgt voor een ontmoeting met de trouwe lezers op de verwendag

Gerealiseerd: Ja. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

69 van 101

95


De doelstellingenrealisatie 2019

• •

BIB - De bibliotheek werkt aan het stimuleren van leesplezier bij de kinderen.

110 Gerealiseerd: Ja. Dmv boekentafels en klasuitleningen.

BIB - De bibliotheek organiseert jaarlijks 4 voorleessessies voor volwassenen (Luisterplekken)

Gerealiseerd: Ja Maar. Er zijn maar 2 luisterplekken georganiseerd in 2019. Ontvangst - 2019/7012327/MENS/0703

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1.350,00€

1.156,00€

194,00€

opbrengsten luisterpleklcen/G-BIB Uitgave - 2019/6162327/MENS/0703

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3.850,00€

2.863,68€

2.863,68€

986,32 E

specifieke kosten bib: luisterplekken/G-BIB

G-AP 62 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de bibliotheek. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

• Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

E

182.200,73€

3.295,29€

198.144,00€

5.727,00€

198.094,00€

5.727,00€

I

0,00€

0,00€

11.743,01€

0,00€

2.500,00 €

0,00 €

BIB - De bibliotheek voorziet de werkingsmiddelen die nodig zijn voor de goede werking van haar dienst.

01, Gerealiseerd: Ja.

BIB - INVESTERING - Vernieuwing van de personeelswerkplek met aangepaste werkmiddelen op basis van de noden.

Gerealiseerd: Nee.

Uitgave - 2019/2402000/MENS/0703

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

Meubilair - gemeenschapsgoederen - GEMEENTE/GBIB

BIB - Zorgen voor een goede en actieve vrijwilligerssamenwerking

01, Gerealiseerd: Ja. Vrijwilligers lezen voor in de bib en kaften mee boeken. Uitgave -

2019/6000001/MENS/0703 Bibliotheek

BIB - De bibliotheek maakt deel uit van het bibliotheeknetwerk Limburg en volgt de nieuwste ontwikkelingen op en werkt actief mee aan het project Bibliotheekportalen (Bibnet).

110 Gerealiseerd: Ja. Eind maart 2019 nieuwe EBS geïnstalleerd. Uitgave - 2019/6140500/MENS/0703

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3.000,00€

1.652,30€

1.652,30€

1.347,70€

Werkingskosten informatica/G-BIB/LL+MC

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

70 van 101

96


De doelstellingenrealisatie 2019 •

BIB - Aankopen van divers bibliotheektechnisch materiaal zoals hang- en legsteunen, de presentatie van de nieuwe aanwinsten bij de jeugd,

Op Gerealiseerd: Nee. •

BIB - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties. Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

216,00€

-216,00€

2.000,00€

1.270,97€

729,03€

- 2019/7451000/MENS/0703 Inhouding maaltijdcheques/G-BIB/B11

677,00€

516,32€

160,68€

- 2019/7012321/1VLENS/0703 Opbrengsten bib: lidgelden/G-BIB/LL

2.000,00€

1.292,00€

708,00€

- 2019/7012325/MENS/0703 Opbrengsten bib: diverse opbrengsten (boekenverkoop)/G-BIB/STA+LL

1.050,00€

0,00€

1.050,00€

Ontvangst - 2019/7407321/MENS/0703 Subsidie bibliotheek/G-BIB/LL - 2019/7012322/MENS/0703 Opbrengsten bib: maningsgelden, internet, fotokopies, portkosten/G-BIB/LL

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.000,00€

o,00 e

o,00 e

1.000,00€

- 2019/6211000/MENS/0703 Werkgeversbijdnwettelijke verzek. vastbenoemden/GBIB/BH

43.955,00€

43.058,05€

43.058,05€

896,95€

- 2019/6162325/MENS/0703 Specifieke kosten bib: kosten verzorging van collecties/ G-BIB/LL

3.900,00€

1.740,81€

1.740,81€

2.159,19€

- 2019/6140100/MENS/0703 Kosten ivm installaties, apparatuur,.. (huur, onderhoud, verzekering,4)/G-BIB/LL+MC

2.300,00€

1.356,47€

1.356,47€

943,53€

500,00€

179,28€

179,28€

320,72€

- 2019/6201000/MENS/0703 Bezoldigingen vastbenoemden/G-BIB/BH

104.800,00€

103.955,21€

103.955,21€

844,79€

- 2019/6103027/MENS/0703 Onderhoud en herstelling - bib/G-BIB/LL

2.980,00€

2.143,24€

2.143,24€

836,76€

611,00€

462,80€

462,80€

148,20€

- 2019/6215000/MENS/0703 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-BIB/BH

3.287,00€

2.436,56€

2.436,56€

850,44€

- 2019/6110027/MENS/0703 Elektriciteit - bib/G-BIB/LL+OV

9.288,00€

9.287,53€

9.287,53€

0,47€

- 2019/6162012/MENS/0703 Werkingskosten adviesraad/beheerorgaan bibliotheek/ G-BIB/LL

1.000,00€

496,80€

496,80€

503,20€

500,00€

277,56€

277,56€

222,44€

Uitgave - 2019/6140600/MENS/0703 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik (papier,...)/G-BIB

- 2019/6154027/MENS/0703 Water - bib/G-BD3/LL

- 2019/6225100/MENS/0703 Tweede pensioenpijler contra.ctuelen/G-BD3/BH

- 2019/6140300/MENS/0703 Telefoon, fax/G-BIB/LL

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

71 van 101

97


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave - 2019/6230300/MENS/0703

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4.235,00€

3.227,00E

3.227,00€

1.008,00€

670,00€

665,67E

665,67€

4,33€

500,00E

0,00€

0,00 €

500,00 €

12.218,00€

9.256,02E

9.256,02€

2.961,98 €

400,00 €

400,00€

400,00 €

0,00 e

3.000,00€

1.605,43€

1.605,43 E

1.394,57 €

Kost

Beschikbaar

Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-BIB/BH

- 2019/6120100/MENS/0703 Verzekeringen gebouwen/G-BIB/LL

- 2019/6140700/MENS/0703 Drulcwerken/G-BIB/LL

- 2019/6205000/MENS/0703 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/g-BB3/BH

- 2019/6495040/MENS/0703 Lidgeld VBL en VVBAD/G-BIB/LL

- 2019/6162326/MENS/0703 Specifieke kosten bib: bibliotheekpromotie/G-BIB/LL

BIB - INVESTERING: investeringen in digitale media ICT

11, Gerealiseerd: Nee. Uitgave - 2019/2412000/MENS/0703 Informatica-uitrusting - gemeenschapsgoederen

Eindbudget

Vastgelegd

0,00E

0,00E

0,00

gemeente/G-BIB

DOMEIN Mens Bibliotheek

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

198.127,73 e

4.451,29 €

222.444,00€

7.077,00€

222.444,00€

7.077,00€

I

0,00 €

o,00 e

11.743,01€

0,00€

2.500,00€

0,00€

198.127,73€

4.451,29€

234.187,01 E

7.077,00€

224.944,00€

7.077,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

72 van 101

98


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Sport G-BD 4.3 PRIORITAIR De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening onder de noemer 'sport voor iedereen'. 010 Gerealiseerd: Ja. De sportinfrastructuur in de gemeente werd verder verbeterd in 2019

G-AP 63 Het voorzien van kwaliteitsvoile en eigentijdse sportinfrastructuur, dit zowel voor clubs als individuele burgers. De gemeente Zutendaal wil de verenigingen ondersteunen bij de uitbouw van hun accommodatie zodat ze hun aanbod kunnen realiseren of uitbreiden. 010 Gerealiseerd: Ja. De verenigingen werden ondersteund bij hun projecten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I •

48.207,09€

0,00 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 81.706,67€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00 €

0,00€

0,00€

Investeringssubsidie schutterij - nieuw dak

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6642410/MENS/0740/27

12.842,82€

12.842,82€

12.842,82€

0,00E

Toegestane investeringssubsidies: vernieuwing dak schutterij/G-SPORT

Sport - Er wordt een plan uitgewerkt voor een optimale bezetting van de turnzaal in Wiemesmeer tijdens de naschoolse uren.

110 Gerealiseerd: Ja. Stuurgroep sportzaal Wiemesmeer waar werking door alle partijen wordt besproken

Sport - Verder uitwerken van het masterplan voor Papendaalheide waarbij duiken een prioritair onderdeel vormt en waarbij er specifieke aandacht wordt gegeven aan zachte recreatie.

110 Gerealiseerd: Ja.

SPORT- Ondersteuning sportclubs bij renovatie- en of nieuwbouwprojecten met aandacht voor toegankelijkheid.

ai

Gerealiseerd: Ja.

Sport - INVESTERING: Ondersteuning zeil- en surfclub bij eventuele herinrichting volgens het masterplan Papendaalheide. (60% toelage = INVESTERING (72.000) + 40% renteloze lening = ANDERE (48.000))

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2019/2903400/IVEENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00 €

o,00 e

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

o,00 e

o,00 e

o,00 e

0,00€

Vorderingen wegens toegestane renteloze lening aan surfclub 40% (uitgave, doorstorting naar surfclub)/GSPORT/WG - 2019/6642400/MENS/0740/27 Toegestane investeringssubsidies: investeringssubsidie surfclub 60%/G-SPORT/WG -

2019/6132040/MENS/0740/27 Erelonen infrastructuur surfclub/G-SPORT

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

73 van 101

99


De doelstellingenrealisatie 2019 • Ondersteuning renovatie infrastructuur FC De Zwaluw

- 2019/6642201/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

33.625,83€

33.625,83€

33.625,83€

0,00€

Toegestane investeringssubs.: saldo toelage FC De Zwaluw/GEM-SPORTDNST

Sport - INVESTERING: Het gemeentebestuur engageert zich in samenwerking met de plaatselijke lagere school voor de bouw van een turnzaal in Wiemesmeer.

410 Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2019/1502000/MENS/0740/27

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

subsidie Agion sportzaal Wiemesmeer/G-SPORT

Uitgave - 2019/2214007/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.738,44€

1.738,44€

1.738,44€

0,00€

Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst gemeenschapsgoederen - in aanbouw/G-SPORT

G-AP 64 Inzetten op lokale buurtgerichte sportinfrastructuur (omnisportveldjes, petanque,...) en beweegvriendelijke openbare ruimte. De bedoeling is om zo een stimulans te creëren voor individuele en groepsactiviteiten die aanzetten tot het actief beoefenen van diverse sporten zowel indoor als in openlucht.

Eindbudget

Jaarrekening Uitgaven 1 •

e

Ontvangsten

25.114,25€

0,00€

Uitgaven 748.289,55 €

Initieel budget

Ontvangsten o,00 e

Uitgaven 15.000,00 €

Ontvangsten 0,00€

Sport - INVESTERING: De gemeente zet de uitwerking van het masterplan voor de sportzone verder.

Gerealiseerd: Ja Maar. Planning van Mastmplan Sportzone loopt verder maar de werken zijn nog niet opgestart

Uitgave - 2019/2224007/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00 e

0,00 E

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen - in aanbouw/ G-SPORT

Sport - INVESTERING: Het gemeentebestuur investeert in kleinschalige sportinfrastructuur zoals petanquebanen, een omnisportkooi, een speeltuin,.., met hierbij aandacht voor de ligging en spreiding van deze accommodaties.

110 Gerealiseerd: Ja. Beschikbaar

Eindbudget

Vastgelegd

0,00E

0,00€

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/2224000/MENS/0740/27

25.114,25€

25.114,25€

25.114,25 €

0,00€

Uitgave - 2019/2224000/MENS/0740/27

Kost

0,00€

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeenschapsgoederen/G-SPORT/WG

Afbraak oude sportinfrastructuur ZVV

10 Gerealiseerd: Ja.

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeenschapsgoederen/G-SPORT/WG

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

74 van 101

100


De doelstellingenrealisatie 2019 G-BD 4.4 Ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen. De gemeente Zutendaal hecht belang aan sport en beweging als een cruciaal onderdeel van gezondheid en welbevinden. Daarom wil ze haar burgers aanzetten tot actieve sportbeoefening en hiervoor diverse mogelijkheden aanbieden. Zowel individuelen als verenigingen worden hierbij ondersteund. G-AP 65 Het voorzien van een doelgericht subsidiebeleid om de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen te ondersteunen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 10.000,00€

E •

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 10.000,00 €

0,00€

0,00 €

10.000,00€

Sport - Het huidige subsidiereglement zal door de sportdienst en sportraad worden geëvalueerd en aangepast indien nodig.

• Gerealiseerd: Ja. Eindbudget

Vastgelegd

Kost

- 2019/6000001/MENS/0740/27 Sport

0,00 E

0,00 E

0,00€

- 2019/6492201/MENS/0740/27

10.000,00 €

10.000,00€

10.000,00€

Uitgave

Beschikbaar 0,00

0,00€

Toelagen aan sportverenigingen: algemeen/G-SPORT/ MV+GN+WG

G-AP 66 Het stimuleren van sportverenigingen tot voortdurende ontwikkeling met een bijzonder accent op de lkwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 12.499,99€

E •

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 12.500,00€

0,00€

0,00€

12.500,00€

Sport - De sportdienst stimuleert de sportverenigingen met een directe financiële ondersteuning via de jeugdsportsubsidie ter bevordering van de lcwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (JSB/JSC).

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave

- 2019/6492203/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

12.500,00€

12.499,99€

12.499,99€

0,01€

Toelage aan sportverenigingen: jeugdwerlcing/GSPORT/MV+GN+WG

Sport - Het huidige jeugdsportsubsidiereglement zal door de sportdienst en sportraad worden geëvalueerd en aangepast indien nodig.

• Gerealiseerd: Ja. •

Sport - Het gemeentebestuur ondersteunt samenwerkingsverbanden en fusieprojecten tussen verschillende sportverenigingen.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave -

2019/6000001/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelogd

0,00 €

0,00 €

Kost

Beschikbaar

0,00

0,00

Sport

G-AP 67 Ondersteunen van de sportverenigingen met een bijzondere aandacht voor de vrijwilligers. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

75 van 101

101


De doelstellingenrealisatie 2019 Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Sport - De gemeente engageert zich om de vrijwilligers te informeren en in de bloemetjes zetten. Bovendien start de gemeente met een wervingscampagne i.s.m. de verschillende verenigingen.

111 Gerealiseerd: Ja.

G-BD 4.5 De gemeente Zutendaal wil haar inwoners aanzetten tot sporten. G-AP 68 Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

E •

20.714,59€

8.806,72€

22.250,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

6.000,00€

9.750,00€

500,00€

Sport - De sportdienst organiseert diverse sportkampen tijdens de schoolvakantie, voornamelijk voor 3 tot 14-jarigen.

411 Gerealiseerd: Ja. Organisatie van kleuterkampen, inlinekamp en sportkamp •

Sport - De sportdienst organiseert lessenreeksen en initiaties om iedere inwoner aan te zetten tot sporten of met het oog op levenslange sportparticipatie. (o.a. Start2bike, Start2run, Start2tennis, Start2svvim, Start2mountainbike, Aquamove)

0111 Gerealiseerd: Ja. Organisatie van Start2run, Start2bike, Start2MTB en Pilates •

Sport - De sportdienst organiseert aanvullend op het aanbod van, en in samenwerking met de sportverenigingen naschoolse sport (o.a. kleuterturnen en sportacademie/omnisport).

01, Gerealiseerd: Ja. Organisatie van kleuterturnen + opstart van naschoolse sport via MOEV •

Sport - Ondersteuning en organisatie van brede schoolsport (diverse sportdagen en ondersteunen met diverse sportactiviteiten)

Gerealiseerd: Ja. Ondersteuning + organisatie jaarlijkse schoolsporttornooien

Sport - Onder de noemer sportelen worden in samenwerking met dienst welzijn specifieke sportpromotionele initiatieven genomen om 50-plussers aan te zetten tot sporten of aan het sporten te houden.(0.a. organisatie sporteldag, deelname actie sportelgemeente)

11, Gerealiseerd: Ja. Organisatie van zowel gemeentelijke als intergemeentelijke sporteldag Ontvangst

- 2019/7407331/MENS/0740/27 Tussenkomsten bij intergemeentelijke sportorganisaties (Sport Vlaanderen, andere gemeenten,...) /Sport/G-SPORT/WG Uitgave

- 2019/6162336/MENS/0740/27 Specifieke kosten sport: intergemeentelijke sportorganisaties/G-SPORT/WG •

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

6.000,00€

8.806,72€

-2.806,72€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

7.000,00€

6.710,73€

6.710,73 €

289,27 €

Sport - Aandacht voor het integreren van sportactiviteiten binnen het gemeentelijke vakantieaanbod (Grabbelpas, kleuterkampen). Gerealiseerd: Ja.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

76 van 101

102


De doelstellingenrealisatie 2019 e

Organisatie van sportdagen en losse sportactiviteiten binnen het vakantieaanbod

Uitgave

- 2019/6000001/MENS/0740/27 Sport

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Sport - diverse uitgaven acties voor het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6162334/MENS/0740/27 Specifieke kosten sport: sportpromotie/G-SPORT/WG

15.250,00€

14.003,86E

14.003,86€

1.246,14€

G-AP 69 Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. Jaarrekening Uitgaven

E •

0,00€

Eindbudget

Ontvangsten 0,00 €

Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten 1.800,00 € 0,00€

Uitgaven Ontvangsten 1.800,00€ 0,00 €

Sport - In samenwerking met het OCMW uitwerken en uitreiken van een vrijetijdspas/cheque voor kansarmen.

10 Gerealiseerd: Ja. Project 'iedereen doet mee'

Sport - Sportkampen en bestaande projecten worden opengesteld en gepromoot voor personen in armoede.

Gerealiseerd: Ja. In samenwerking met OCMW

Sport - Organisatie van buurtsport/speelstraat in sociale wijken in samenwerking met de gemeentelijke jeugddienst en het OCMW.

Gerealiseerd: Ja. Organisatie van speelstraten in samenwerking met de jeugddienst

Sport - Het organiseren van sportactiviteiten in samenwerking met de lokale netwerken (o.a. samenwerking met het OCMW) na een behoefteonderzoek voor personen in armoede.

Ik Gerealiseerd: Ja. Project 'Iedereen doet mee' Uitgave

- 2019/6000001/MENS/0740/27 Sport •

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00E

0,00€

0,00€

0,00€

Sport - Opzetten individuele bewegingstrajecten voor sedentaire senioren samenwerking met de dienst welzijn.

410 Gerealiseerd: Ja. Project Bewegen op verwijzing, gezondheidswandelingen, start 2... activiteiten,...

Sport - Minderlcansengroepen motiveren tot een gezonde levensstijl in samenwerking met de dienst welzijn o.a. door deelname aan het provinciale project 'Op stap met een gezonde hap'.

10 Gerealiseerd: Ja. Project Bewegen op verwijzing

Sport - diverse uitgaven voor het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

77 van 101

103


De doelstellingenrealisatie 2019 # Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2019/6162335/1VIENS/0740/27 Specifieke kosten sport: specifieke acties naar kansengroepen/G-SPORT/WG

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.800,00€

0,00€

o,00 e

1.800,00€

G-AP 70 Sensibiliseren, informeren en stimuleren om sport te integreren als een onderdeel van gezond leven.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Sport - Het in samenwerking met diensten welzijn en duurzaamheid opzetten van diverse projecten zoals gezondheidswandelingen, 10.000-stappenroute, gezonde school/fitte school, om te komen tot een geïntegreerd sportbeleid.

# Gerealiseerd: Ja. Gezondheidswandelingen + aandacht voor gezonde snacks bij school(sport)activiteiten Sport - Aandacht voor kleine aanpassingen die het bewegen stimuleren zoals fietsenstallingen installeren bij evenementen, doodlopende straten 'doorlopend' maken voor fietsers en wandelaars.

ao Gerealiseerd: Ja. Stimuleren van fietsgebruik bij gemeentelijke evenementen Uitgave - 2019/6000001/MENS/0740/27 Sport

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

o,00 e

0,00€

0,00€

G-AP 71 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond sport.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E •

106.413,41€

45.731,56€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 110.372,00 € 35.448,00€

114.372,00€

32.448,00€

SPORT - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

# Gerealiseerd: Ja. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7051400/MENS/0740/26 Concessie sporthal/G-SPORT/STA

14.500,00€

14.786,49€

-286,49€

- 2019/7051450/MENS/0740/26 Verhuur sportvloer/G-SPORT/WG

5.500,00E

6.294,32€

-794,32€

0,00€

8.750,00€

-8.750,00€

- 2019/7472000/MENS/0740/26 Jaarlijkse vergoeding Volleybal gebruiksrecht sportzaal Wiemesmeer /Sport/GEM-SPORTHAL - 2019/7012330/MENS/0740/27 Opbrengsten sportdienst/G-SPORT/STA - 2019/7070700/MENS/0740/26 Terugvordering kosten sporthal/G-SPORT/CT - 2019/7451000/MENS/0740/27 Inhouding maaltijdcheques/G-SPORT/BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

10.000,00€

-871,15€

10.871,15

5.202,00€

4.800,00€

402,00€

246,00E

229,60€

16,40€

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

78 van 101

1 04


De doelstellingenrealisatie 2019 ~_

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

45.732,00€

45.424,42 €

45.424,42€

307,58€

2.750,00€

2.330,80€

2.330,80€

419,20€

0,00 €

o,00 e

0,00€

0,00€

4.000,00E

3.992,17€

3.992,17€

7,83€

- 2019/6110026/1VIENS/0740/26 Elektriciteit - sporthal/G-SPORT/OV+MV

10.929,00€

9.914,00€

9.914,00€

1.015,00€

- 2019/6215000/MENS/0740/27 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-SPORT/BH

13.020,00€

12.213,12€

12.213,12 €

806,88€

1.000,00€

885,36€

885,36€

114,64€

3.700,00€

3.381,50€

3.381,50€

318,50 €

550,00€

506,31 E

506,31 E

43,69€

2.340,00€

1.696,94€

1.696,94€

643,06 €

2.420,00€

2.271,22€

2.271,22€

148,78€

2.500,00€

2.484,20€

2.484,20€

15,80€

2.571,00€

2.570,62€

2.570,62 €

0,38€

1.540,00€

1.435,00€

1.435,00€

105,00€

0,00€

0,00 €

o,00 e

0,00€

17.320,00€

17.307,75€

17.307,75€

12,25€

- 2019/6205000/MENS/0740/27 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-SPORT/BH - 2019/6102120/IVLENS/0740/27 erfpacht sportterreinen/G-SPORT SD/IVIV - 2019/6000001/MENS/0740/27 Sport

- 2019/6162332/MENS/0740/27 Specifieke kosten sport: aankoop sportmateriaal (voor gebruik door sportdienst + scholen)/G-SPORT/WG

- 2019/6162013/MENS/0740/27 Werkingskosten sportraad/G-SPORT SH/MV+GN +WG - 2019/6492204/MENS/0740/27 Toelage aan sportverenigingen: terugbetaling gedeelte huur sporthal/Sport/GEM-SPORTDNST - 2019/6162333/MENS/0740/27 Specifieke kosten sport: ISB sportverzekering/GSPORT/MV+GN+WG - 2019/6111026/MENS/0740/26 Gas - sporthal/G-SPORT/OV + MV - 2019/6225100/MENS/0740/27 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-SPORT/BH - 2019/6162331/MENS/0740/27 Specifieke kosten sport: overige werkingskosten sportdienst/G-SPORT/MV+GN+WG - 2019/6154026/MENS/0740/26 Water - sporthal/G-SPORT/OV+MV - 2019/6230300/MENS/0740/27 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-SPORT/BH - 2019/6492202/MENS/0740/27 Toelagen aan sportverenigingen: impulssubsidie jeugdsport/G-SPORT/MV+WG - 2019/6103026/MENS/0740/26 Onderhoud en herstelling - sporthal/G-SPORT SH/TD +MV

DOMEIN Mens Sport

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

149.627,99€

54.538,28€

156.922,00€

41.448,00€

148.422,00€

32.948,00€

73.321,34€

0,00€

829.996,22€

0,00€

15.000,00€

0,00€

222.949,33€

54.538,28€

986.918,22€

41.448,00€

163.422,00€

32.948,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

79 van 101

105


De doelstellingenrealisatie 2019

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

80 van 101

106


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Jeugd

G-BD 4.6 PRIORITAIR De gemeente Zutendaal wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een veilige plek hebben om aan hedendaagse vrijetijdsbesteding te doen en te spelen in groep of individueel. Gerealiseerd: Ja Maar. Er werden voorbereidingen getroffen om de reeds beschikbare mogelijkheden verder uit te breiden

G-AP 72 Voorzien van ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen. Er worden de nodige ontmoetingsplaatsen voorzien en het vrijetijdsaanbod wordt onder de loep genomen en uitgebreid met de nodige faciliteiten en activiteiten voor jongeren.

Gerealiseerd: Ja Maar. Er werden voorbereidingen getroffen om de beschikbare speel- en ontmoedingsplaatsen voor kinderen en jongeren nog uit te breiden.

1 •

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 0,00€ o,00 e

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven 0,00 € o,00 e

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven 0,00€ 50.000,00€

JEUGD - Uitwerken en communiceren van reglement en locatie speelbossen

• Gerealiseerd: Ja. JEUGD - INVESTERING: Ontwikkeling van gemeentelijke speelruimte (vermoedelijke locatie sportzone) met ruimte voor jonge kinderen en ruimte voor tieners (skaten, basket, indien mogelijk voetbalkooi).

re Gerealiseerd: Nee Maar. Is nog in ontwikkeling.

Uitgave - 2019/2224000/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeenschapsgoederen/G-JEUGD - 2019/2280000/IvIENS/0750 Overige onroerende infrastructuur/G-JEUGD

G-BD 4.7 Zorgen voor een goed uitgebouwde jeugdwerking. Hierbij zet de gemeente de nodige middelen in om ook het jeugdwerk te ondersteunen. Daarnaast moeten het vakantieaanbod en de speelmogelijkheden worden uitgebreid in functie van de hedendaagse noden. G-AP 73 Particulier jeugdwerk ondersteunen en verder stimuleren.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 17.146,78€

E •

0,00€

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven 17.148,00 € o,00 e

17.148,00€

0,00€

JEUGD - De bestaande fmanc'ële middelen voor het particuliere jeugdwerk worden jaarlijks uitgekeerd via het subsidiereglement.

010 Gerealiseerd: Ja.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

81 van 101

107


De doelstellingenrealisatie 2019 Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6492101/MENS/0750 Toelagen aan jeugdverenigingen: algemeen/G-JEUGD/ MV+HB

1.240,00€

1.240,00€

1.240,00€

0,00 €

- 2019/6492105/MENS/0750 Toelagen aan jeugdverenigingen: bijz.activiteiten/GJEUGD/MV+HB

3.968,00€

3.966,92€

3.966,92€

1,08€

- 2019/6492102/MENS/0750 Toelagen aan jeugdverenigingen: jeugdlokalen/GJEUGD/MV+HB

4.500,00€

4.500,00€

4.500,00€

0,00€

- 2019/6492104/MENS/0750 Toelagen aan jeugdverenigingen: activiteiten/GJEUGD/MV+HB

3.720,00€

3.719,86€

3.719,86 €

0,14€

- 2019/6492103/MENS/0750 Toelagen aan jeugdverenigingen: ledenaantal/GJEUGD/MV+HB

3.720,00€

3.720,00 €

3.720,00 €

0,00 e

1.~

JEUGD - Subsidiereglement herbekijken.

40 Gerealiseerd: Ja. Nieuw reglement toepassen.

JEUGD - Gemeentelijke infrastructuur ter beschikking blijven stellen van jeugdverenigingen.

11, Gerealiseerd: Ja. Jeugdhuis de Kaller, zaal de Wevel.

G-AP 74 Een aantrekkelijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod, dat (tijdens de vakantieperiodes) complementair is aan het particuliere aanbod van de verenigingen, aanbieden en promoten. Jaarrekening Uitgaven

E •

Ontvangsten

146l7,26€

Initieel budget

Eindbudget 0,00€

Uitgaven 15.600,00€

Ontvangsten

Uitgaven

o,00 e

Ontvangsten

16.000,00€

0,00€

JEUGD - Evaluatie aanbod en verdere organisatie van Grabbelpas en jongerenkampen tijdens paas- en grote vakantie, ook via intergemeentelijke samenwerking en in samenwerking met sport en cultuur (geïntegreerd beleid)

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

- 2019/6162341/MENS/0750 Specifieke kosten jeugd: vakantiewerking jeugddienst/ G-JEUGD/WG+DB

14.400,00€

13.955,01€

13.955,01 E

- 2019/6162349/MENS/0750 Specifieke kosten jeugd: monitorenwerking/G-JEUGD/ WG + DB

500,00€

37,25 €

37,25€

462,75€

- 2019/6162343/MENS/0750 Specifieke kosten jeugd: buitenspeeldag/G-JEUGD/ WG+DB

700,00€

625,00€

625,00€

75,00€

Beschikbaar 444,99

JEUGD - Project uitwerken waarbij jonge kinderen tussen 6 en 9 jaar kunnen kennismaken met sport en dit in samenwerking met de gemeentelijke dienst sport.

410 Gerealiseerd: Ja. Grabbelpas: sportdagen i.s.m. verschillende sportverenigingen

JEUGD - Evaluatie project 18-jarigendag en eventuele verder uitwerking en opvolging.

Ok Gerealiseerd: Ja. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

82 van 101

108


De doelstellingenrealisatie 2019

Uitgave

- 2019/6000001/MENS/0750 Jeugd

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar

G-AP 75 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond jeugd.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E •

58.074,48€

8.521,40€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 66.109,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

6.684,00€

65.909,00€

6.684,00€

JEUGD - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

4110 Gerealiseerd: Ja. Ontvangst

- 2019/7451000/MENS/0750 Inhouding maaltijdcheques/G-JEUGD/BH - 2019/7012340/MENS/0750 Opbrengsten jeugddienst: valcantiewerking/G-JEUGD/ STA Ijitg.ajLQ - 2019/6205000/IVIENS/0750

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

184,00€

255,36€

-71,36€

6.500,00€

8.266,04 €

-1.766,04€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

40.925,00€

37.489,39€

37.489,39€

3.435,61€

1.000,00€

76,54 E

76,54 E

923,46€

1.100,00€

98,99€

98,99€

1.001,01€

2.000,00€

1.826,39€

1.826,39€

173,61€

2.650,00€

1.019,40€

1.019,40€

1.630,60€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1.740,00€

1.596,00€

1.596,00€

144,00€

2.000,00€

1.516,96€

1.516,96€

483,04€

10.142,00€

10.087,37€

10.087,37€

54,63€

o,00 e

o,00 e

0,00€

0,00€

2.500,00€

2.488,97€

2.488,97€

11,03€

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-JEUGD/BH - 2019/6162014/MENS/0750 Werkingskosten jeugdraad/G-JEUGD/HB - 2019/6215100/MENS/0750 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen jobstudenten/Jeugd - 2019/6205100/MENS/0750 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen jobstudenten/Jeugd - 2019/6162344/MENS/0750 specifieke kostenjeugd: communicatie/G-JEUGD/MV +HB

- 2019/6170700/MENS/0750 jobstudenten/G-JEUGD - 2019/6230300/MENS/0750 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-JEUGD/BH - 2019/6162346/MENS/0750 Specifieke kosten jeugd: 18-jarigendag/G-JEUGD/WG + DB - 2019/6215000/MENS/0750 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-JEUGD/BH - 2019/6000001/IVIENS/0750 Jeugd - 2019/6162342/MENS/0750 Specifieke kostenjeugd: werlcingskosten jeugddienst/ G-JEUGD/WG + DB

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

83 van 101

109


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

- 2019/6225100/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.052,00€

1.874,47 €

1.874,47€

177,53€

Tweede pensioenpijler contractuelen/G-JEUGD/BH

G-BD 4.8 De bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. G-AP 76 Uitvoeren van acties ter bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 5.517,88€

E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

988,00€

0,00€

6.300,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 6.300,00€ 0,00 €

JEUGD - Bekijken mogelijkheden en eventueel uitwerken van systeem voor gratis kinderopvang voor bepaalde doelgroepen.

JEUGD - Organisatie speelstraten en andere initiatieven.

Gerealiseerd: Ja.

Uitgave

- 2019/6000001/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

0,00 E

0,00 E

Kost

Beschikbaar 0,00€

Jeugd

JEUGD - Initiatieven opzetten in samenwerking met jeugdverenigingen (inclusief jeugdhuis) om jongeren die in kansarmoede leven te bereiken.

01, Gerealiseerd: Ja.

JEUGD - In samenwerking met de bibliotheek voorleessessies organiseren voor taalstimulering Nederlands.

4,

Gerealiseerd: Ja.

JEUGD - Diverse ontvangsten en uitgaven ter bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

410 Gerealiseerd: Ja. speelstraten - gratis activiteiten (tienerfuif.) Ontvangst

- 2019/7407341/MENS/0750

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

988,00€

-988,00€

Werkingssubsidies 'kansengroepen' (kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties)/GJEUGD/WG

Uitgave -

2019/6162347/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6.300,00€

5.517,88€

5.517,88€

782,12€

Specifieke kosten jeugd: specifieke uitgaven voor acties rond kinderen en jongeren in maatschappelijk

kwetsbare situaties/G-JEUGD/WG

G-BD 4.9 Het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. G-AP 77 Stimuleren van initiatieven in het kader van jeugdcultuur.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

84 van 101

110


De doelstellingenrealisatie 2019

E •

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 4.535,97 € 726,00 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 8.690,00€ 0,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 8.290,00€ o,00 e

JEUGD - Vernieuwd en aangepast initiatief opzetten in samenwerking met jeugdverenigingen ter bevordering van culturele diversiteit.

110 Gerealiseerd: Ja. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00E

726,00€

-726,00 E

- 2019/7012345/MENS/0750 Opbrengsten organisaties in samenwerking met de jeugdraad/Jeugd/WG + DB

1.ga.y& - 2019/6162345/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5.300,00€

1.803,83€

1.803,83€

3.496,17€

Specifieke kosten jeugd: organisaties in samenwerking met de jeugdraad/G-JEUGD/WG + DB

JEUGD - Organisatie van workshops voor jonge tieners in Jeugdhuis De Kaller zoals bijvoorbeeld muziekinitiatie, streetdance,

Gerealiseerd: Ja. vb: dj workshop

Uitgave - 2019/6162348/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.400,00€

1.357,14€

1.357,14€

42,86 E

Specifieke kosten jeugd: activiteiten voor jonge tieners/ G-JEUGD/WG

JEUGD - Voorzien van mogelijkheden voor projectsubsidie voor vernieuwende projecten.

10 Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2019/6492106/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.990,00€

1.375,00€

1.375,00E

615,00€

Toelagen aan jeugdverenigingen: deelname org. projecten/G-JEUGD/MV+HB

JEUGD - Zorgen voor een goede ondersteuning van de verenigingen bij de vrijwilligerswerking door hen te informeren, te ondersteunen bij wervingsacties en de vrijwilligers te bedanken.

# Gerealiseerd: Ja. vb: dag van de jeugdraad - bus: nacht van de jeugdbeweging Uitgave - 2019/6000001/MENS/0750 Jeugd

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

G-AP 78 Blijvende samenwerking met andere gemeentelijke diensten voor projecten en activiteiten ten voordele van de jeugd.

Jaarrekening Ontvangsten

Uitgaven •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

JEUGD - Ondersteunen van de jeugdsportwerking bij verschillende verenigingen en de daarmee verbonden jeugdsportsubsidies.

# Gerealiseerd: Ja.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

85 van 101

111


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Jeugd

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

99.892,37€

10.235,40€

113.847,00 €

6.684,00€

113.647,00 €

6.684,00€

I

0,00€

0,00€

50.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

99.892,37€

10.235,40€

163.847,00€

6.684,00€

113.647,00 €

6.684,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

86 van 101

112


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Feestelijkheden G-BD 4.10 Het gemeentebestuur wil de inwoners van Zutendaal samenbrengen bij feestelijke momenten. Hiertoe wil het bestuur enerzijds zelf zorgen voor de organisatie van feestelijkheden en anderzijds verenigingen en inwoners aanmoedigen die initiatieven wensen te nemen voor de organisatie van feestelijkheden en evenementen (o.a. buurtfeesten) door hen zo efficiënt en maximaal mogelijk te ondersteunen, informatie te bieden en te begeleiden op het vlak van regelgeving, administratie en organisatie. Het doel is de gemeenschapsvorming en het samenhorigheidsgevoel te versterken. G-AP 79 De gemeente organiseert evenementen en ondersteunt de inwoners van Zutendaal bij feestelijke momenten.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uit:ave/1 Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Feestelijkheden: voortzetten van de organisatie van diverse feestelijkheden en activiteiten

010 Gerealiseerd: Ja. Vb. Feest van de vurige hoop •

Feestelijkheden: Vernieuwing van de Zonneconcerten

110 Gerealiseerd: Ja.

Feestelijkheden: Organisatie van de Dalerschansfeesten ism dienst cultuur

Gerealiseerd: Ja Maar. Organisatie om de 2 jaar G-AP 80 Het feestloket wordt verder uitgebouwd.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I

o,00 e

o,00 e

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 1.500,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

1.500,00€

0,00€

Feestelijkheden: Maximale ondersteuning aan inwoners die initiatieven nemen voor de organisatie van evenementen en buurtfeesten zowel op vlak van informatie, administratie, organisatie en regelgeving

40

Gerealiseerd: Ja.

Feestelijkheden: De gemeentelijke uitleendienst verder uitbouwen

4)

Gerealiseerd: Ja.

Feestelijkheden: Zorgen voor een optimale samenwerking en nauw overleg met dienst cultuur voor de organisatie van diverse evenementen en activiteiten

110 Gerealiseerd: Ja. vb. Tournée musicale •

FEEST - INVESTERING: aankoop materialen feestloket

110 Gerealiseerd: Ja. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

87 van 101

113


De doelstellingenrealisatie 2019 - 2019/2302000tmENsi0719

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

o,00 e

o,00 e

0,00€

0,00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen getneente/G-FEESTLKH - 2019/6000001/MENS/0719 Feestelijkheden

G-AP 81 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond feestelijkheden.

Jaarrekening Uitgaven E •

103.953,18 €

Initieel budget

Eindbudget

Ontvangsten 2.946,25 €

Uitgaven 119.302,00€

Ontvangsten

Uitgaven

3.123,00€

119.502,00€

Ontvangsten 3.123,00€

FEESTELIJKHEDEN - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2019/7012350/MENS/0710 Opbrengsten feestelijkheden in Zutendaal/GFEESTLICH/MV - 2019/7012302/IVIENS/0710 Opbrengsten Schans Anders/G-FEEST - 2019/7451000/MENS/0719 Inhouding maaltijdcheques/G-FEESTLKH/BH - 2019/7040100/MENS/0719 Verhuur diverse materialen (tentjes, nadar,...)/GFEESTLKH/STA - 2019/7040200/MENS/0719 Verhuur infopanelen/G-FEESTLICH/STA

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1.500,00€

755,00 €

745,00€

0,00€

0,00€

0,00€

123,00€

0,00€

123,00€

1.000,00€

2.166,25€

-1.166,25€

500,00 €

25,00€

475,00€

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6162371/MENS/0710 Organisatiekosten feestelijkheden in Zutendaal/GFEESTLICH/MV+JB

33.000,00€

32.162,37€

32.162,37€

837,63€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6162374/MENS/0710 Aankoop vlaggen/G-FEESTLICH/MV+JB

3.000,00€

653,40€

653,40€

2.346,60 E

- 2019/6162373/MENS/0710 Huwelijksjubilea en andere huldigingen/GFEESTLKH/MV

16.500,00€

15.832,11€

15.832,11€

667,89€

2.500,00 €

2.400,00€

2.400,00 €

100,00€

25.800,00€

23.543,11€

23.543,11€

2.256,89€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2019/6171040/MENS/0710 Cheques wijk-werken personeel recepties/GFEESTLKH/SM

2019/6492450/MENS/0719 Toelage ondersteuning wijkfeesten en straatactiviteiten/ G-FEESTLICH/MV+JB 2019/6169100/MENS/0710 Receptie en representatiekosten/G-FEESTLICH/MV - 2019/6201000/MENS/0719 Bezoldigingen vastbenoemden/G-FEESTLKH/BH 2019/6162376/MENS/0710 Organisatie Dalerschansfeesten/G-FEEST

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

88 van 101

114


De doelstellingenrealisatie 2019 Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

938,00€

801,23€

801,23€

136,77€

5.047,00€

4.319,51€

4.319,51€

727,49€

570,00€

0,00 €

0,00€

570,00€

1.000,00€

o,00 e

o,00 e

1.000,00€

0,00€

0,00E

0,00€

0,00€

5.000,00 €

5.000,00€

5.000,00€

0,00€

- 2019/6000001/MENS/0719 Feestelijkheden

0,00C

0,00E

0,00€

0,00€

- 2019/6162372/MENS/0710

8.200,00€

3.216,83€

3.216,83€

4.983,17€

0,00€

0,00€

o,00 e

o,00 e

17.747,00€

16.024,62€

16.024,62€

1.722,38€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Uitgave - 2019/6225100/MENS/0719 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/GFEESTLKT

- 2019/6215000/MENS/0719 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-FEEST/Bil - 2019/6230300/MENS/0719 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GFEESTLICH/BH

- 2019/6162361/MENS/0719 Werkingskosten feestloket/G-FEESTLICH/MV

- 2019/6162393/MENS/0729 Open monumentendag/O-FEEST/SM - 2019/6492414/MENS/0719 Toelage St. Hubertus/G-FEEST

Technische benodigdheden feestelijkheden in Zutendaal/G-FEESTLKH/MV

- 2019/6162375/IVIENS/0710 Organisatie 'dag van de vrijwilligerVG-FEESTLKT/HB

- 2019/6205000/MENS/0719 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-FEEST/BH - 2019/6211000/MENS/0719 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GFEESTLKH/BH

DOMEIN Mens Feestelijkheden Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

103.953,18€

2.946,25 €

119.302,00€

3.123,00€

119.502,00€

3.123,00€

1

0,00€

0,00€

1.500,00€

0,00€

1.500,00 €

0,00€

103.953,18 €

2.946,25€

120.802,00€

3.123,00€

121.002,00€

3.123,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

89 van 101

115


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Erediensten G-BD 4.11 Het gemeentebestuur wil de organisatie van de erediensten verder ondersteunen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. G-AP 82 Inzetten op religieus cultureel erfgoed (Vlaamse beleidsdoelstelling).

1 •

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 2.850,00€ 0,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 2.850,00€

0,00€

0,00€

0,00€

EREDNST- Aanleg omgeving St. Jozeflcerk (budget voorzien bij infrastructuur G-AP 26).

110 Gerealiseerd: Ja. De werken volledig gerealiseerd in 2017

EREDNST - INVESTERING: De herinrichting 0.L.Vrouwekerk

<1, Gerealiseerd: Ja. De eindafrekening is goedgekeurd. Ontvangst - 2019/1733901/ALG F1N/0040/20

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

Lening ten laste van kerkfabriek (ontvangst aangegane doorgeeflening) ALGFIN/G-ALGFI/JM 1

- 2019/2903900/ALG FIN/0030/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

2.850,00€

2.850,00€

2.850,00€

0,00€

Vorderingen wegens aangegane doorgeefleningen tiv kerkfabrieken (NIEUWE LENING, uitgave, doorstorting naar kerkfabriek)/G-ALGFW - 2019/6642901/MENS/0790 Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek O.L.V./ G-EREDNST/MV

EREDNST - INVESTERING: Restauratie van de Witheren pastorij.

Gerealiseerd: Ja Maar. Het dossier voor de restauratie wordt voorbereid in samenwerking met de diensten van Erfgoed Vlaanderen. Uitgave - 2019/6642901/1v1ENS/0790

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00E

0,00€

0,00€

0,00E

Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek O.L.V./ G-EREDNST/MV

G-AP 83 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond erediensten.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

134.638,00€

0,00€

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 134.638,00€

0,00€

154.008,00€

0,00€

EREDNST - ALGEMENE AC11F,

• Gerealiseerd: Ja. De in het gemeentelijk budget voorziene gemeentelijke bijdrage voor de kerkfabrieken zijn volledig uitbetaald.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

90 van 101

116


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave - 2019/6496221/MENS/0790 Woningvergoeding kerkfabriek 0.L.Vrouw/GEREDNST/MV - 2019/6496212/1v1ENS/0790 Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek St. Jozef/GEREDNST/MV - 2019/6642902/MENS/0790 Toegestane investeringssubsidie kerkfabriek St. Jozef/ G-EREDNST/MV - 2019/6496211/MENS/0790 Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek 0.L.Vrouw/ G-EREDNST/MV

Eindbudget

Vastgelegd

6.000,00 €

6.000,00€

6.000,00

Kost

Beschikbaar 0,00 €

49.048,00€

49.048,00 €

49.048,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €

79.590,00€

79.590,00€

79.590,00€

0,00€

DOMEIN Mens Erediensten

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

134.638,00€

0,00€

134.638,00€

0,00€

154.008,00€

0,00€

2.850,00€

0,00€

2.850,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

137.488,00€

0,00€

137.488,00€

0,00€

154.008,00€

0,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

91 van 101

117


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Onderwijs G-BD 4.12 Het gemeentebestuur wil een deugdelijk flankerend onderwijsbeleid voeren met gelijke voordelen voor alle scholen in Zutendaal. G-AP 84 Kwalitatief kunstonderwijs aanbieden via de kunstacademie.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 6.601,46€

E •

1.204,20€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 6.624,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

1.000,00€

6.000,00€

1.000,00€

ONDERWS- Intergemeentelijke samenwerking 'n verband met het kunstonderwijs Lanaken-Bilzen verzetten.

# Gerealiseerd: Ja. Samenwerking wordt verdergezet. Ontvangst - 2019/7012305/MENS/0820

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

400,00€

675,20€

-275,20€

600,00€

529,00€

71,00€

Inschrijvingsgelden muziekacademie + huur instrumenten/G-ONDERWUS/AL -

2019/7407316/MENS/0820 Aandeel in werkingssubsidies muziekacademie/GONDERWIJS/BH

Uitgave - 2019/6000001/MENS/0820

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

o,00 e

2.124,00€

2.123,96€

2.123,96€

0,04 €

4.500,00 €

4.477,50€

4.477,50€

22,50€

Onderwijs -

2019/6171020/MENS/0820 Directeur muziekacademie via gemeente Lanalcen/GONDERWS/BH

-

2019/6171021/MENS/0820 Cheques wijk-werken toezicht muziekacademie/GONDERWIJS/SM

G-AP 85 Uitwerken van gelijke voorwaarden voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor alle scholen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

ONDERWS- Beheersovereenkomst opstellen en afsluiten met betrekking tot de gemeentelijke infrastructuur die gebruikt wordt door de scholen.

# Gerealiseerd: Nee Maar. Overeenkomst is al enige tijd klaar, moet enkel nog naar gemeenteraad. Uitgave - 2019/6000001/IvIENS/0820

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Onderwijs

G-AP 86 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond onderwijs.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

9.744,00€

0,00€

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 9.744,00€

9.744,00€

0,00 €

0,00€

ONDERWS- ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

92 van 101

118


De doelstellingenrealisatie 2019 ondersteuning en uitvoering van de acties. :Uitgave - 2019/6493301/MENS/0879

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

200,00€

200,00€

200,00€

0,00 E

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

2.107,00€

2.107,00 €

2.107,00€

0,00€

7.437,00€

7.437,00€

7.437,00€

0,00€

Toelage klavertje 3/G-ONDERWIJS/MV - 2019/6000001/MENS/0820 Onderwijs - 2019/6492520/MENS/0879 toelagen scholen: tussenkomst Sinterklaas/GONDERWIJS - 2019/6492510/MENS/0879 Toelagen scholen: tussenkomst zwemmen/GONDERWIJS/MV

DOMEIN Mens Onderwijs

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

16.345,46€

1.204,20€

16.368,00€

1.000,00€

15.744,00€

1.000,00€

16345,46€

1.204,20€

16.368,00 €

1.000,00€

15.744,00€

1.000,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

93 van 101

119


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Welzijn G-BD 4.13 PRIORITAIR Senioren actief laten deelnemen in onze samenleving. De vergrijzing van onze bevolking neemt alsmaar toe. Een goed ouderenbeleid is noodzakelijk. Voor de actieve senioren wordt gewerkt aan een degelijk vrijetijdsaanbod met oog voor sociale netwerken. Daarnaast biedt de gemeente ook ondersteuning aan de zorgbehoevende senioren in hun thuissituatie zodat ze zo lang mogelijk in de thuisomgeving kunnen blijven wonen. • Gerealiseerd: Ja. Er werden diverse acties ondernomen om de Zutendaalse senioren actief deel te laten nemen aan onze samenleving

G-AP 87 Seniorenwerking op maat voorzien en verder uitbouwen. De gemeente Zutendaal wil het activiteitenaanbod en de dienstverlening voor senioren verder in stand houden, verbeteren en aanvullen.

01, Gerealiseerd: Ja. Het aanbod aan senioren werd verder uitgebouwd

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1.921,80 €

E • 41

o,00 e

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 2.500,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00 €

2.500,00€

0,00€

WELZIJN- Zorgen voor een goede ondersteuning van de verenigingen bij de vrijwill.gerswerIcing door hen te informeren, te ondersteunen bij wervingsacties en de vrijwilligers te bedanken.

Gerealiseerd: Ja. Aandacht voor de vrijwilliger (via mediakanalen), binnen de eigen gemeentelijke werking, maar ook voor de vrijwilliger die zich inzet binnen de talrijke verenigingen.

WELZIJN- Zorgen dat er bij de uitstippeling van het beleid op het vlak van sport en cultuur voldoende aandacht gaat naar de belangen van de senioren. (seniorenfeest, Sporteldag, start2-.initiatieven, welzijn/sport, gezondheidswandelingen,...)

4111 Gerealiseerd: Ja. De aandacht is aanwezig, ook uitbreiding naar computerlessen en oefenmomenten voor senioren, vanaf maart 20, 10 weken cursus 'gebruik van smarOhone' met vervolg later in het jaar van 'gebruik van tablet'

WELZIJN- Gezondheids- en sportinitiatieven ontwikkelen voor senioren in samenwerking met de dienst sport en de dienst welzijn.

• Gerealiseerd: Ja. Organisatie van jaarlijkse sporteldag, een Intergemeentelijke sporteldag, recent deelname aan intergemeentelijke netbaltornooien voor senioren, gezondheidswandelingen,.. Uitgave - 2019/6162381/MENS/0959/20 specifieke kosten welzijn/senioren: sporteldag/GWELZLTN/MV+GN

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.500,00€

1.921,80€

1.921,80E

578,20E

WELZIJN- Verkeersveilige situaties creëren voor senioren te voet, op de fiets of in de rolstoel.

40 Gerealiseerd: Ja. Fietsstraten, aanleg brede voetpaden, inwoners stimuleren mbt het gebruik van de fiets (cfr. Lekker Lokaal.), ook organiseren op regelmatige basis van cursus 'opfrissing verkeerscode' en 'slim op weg' voor voetgangers en fietsers.

WELZIJN- Samenwerken met de woon- en zorgcentra voor activiteiten voor zowel bewoners als niet-bewoners van de woon- en zorgcentra. Vorming inrichtingen voor intermediairen die in contact komen met senioren.

110 Gerealiseerd: Ja. Nauwe samenwerking en betrokkenheid binnen projecten, acties,... zoals seniorenfeest, werkgroep dementie, valpreventie (Logo Limburg),...

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

94 van 101

120


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave

Eindbudget

- 2019/6000001/MENS/0959/20 Welzijn

0,00€

Vastgelegd

0,00

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

G-BD 4.14 Het bestuur streeft naar maximale kansen op gezond leven in een gezonde omgeving voor alle burgers. G-AP 88 De gemeente steunt initiatieven op vlak van gezondheid, gezin, kinderen en woonzorg.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

WELZIJN- Het welzijnsbeleidsplan verder implementeren in de volledige gemeentelijke dienstverlening.

110 Gerealiseerd: Ja.

WELZIJN- Cursussen inrichten en lessen gezondheidstraining organiseren zoals bijvoorbeeld over volgende thema's wegcode, wilsbeschikking, erfenisrecht, valpreventie, levenseindebeslissing, voorbereiden op de oude dag, orgaandonatie,... zodat het idee van "Gezonde Gemeente" (diverse preventieve gezondheidsdoelstellingen, zie charter Gezonde Gemeente) naar de verschillende doelgroepen wordt meegenomen. De focus ligt op drie doelgroepen: senioren, jonge gezinnen en kansengroepen.

110 Gerealiseerd: Ja. Organisatie van cursussen naar de doelgroepen binnen dienst welzijn, grabbelpas, buitenschoolse kinderopvang, Huis van het Kind,ea... •

WELZIJN- Ondersteuning voor mensen die gebruik willen maken van het Inloophuis Mensen met kanker (inwoners informeren).

al Gerealiseerd: Nee. Uitgave

- 2019/6000001/MENS/0959/20 Welzijn

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 E

G-BD 4.15 Het gemeentebestuur wil zich inzetten voor de algemene gezondheid en het welzijn van de totale bevolking. Hiervoor wordt gezorgd voor een geïntegreerd sociaal beleid in samenwerking met het OCMW om zo inwoners te sensibiliseren en te informeren via diverse kanalen, preventieve acties en projecten. Er worden nauwe contacten onderhouden met diverse organisaties die bezig zijn met welzijn. G-AP 89 De samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW wordt verder uitgebouwd.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

WELZIJN- Uitbouw gemeenschappelijke werkgroep 'Welzijn op het Werk' voor de gemeente en het OCMW.

Gerealiseerd: Nee. Nog geen oprichting van een werkgroep.

WELZIJN- Synergie opzetten tussen gemeentebestuur en OCMW/Sociaal Huis als hefboom voor meer efficiëntie en rationalisering.

11, Gerealiseerd: Ja.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

95 van 101

121


De doelstellingenrealisatie 2019 WELZIJN- Afstemming tussen diensten die aan dezelfde thema's werken; gezondheidsthema's integreren in andere domeinen (jeugd, sport, mobiliteit, milieu,...). Samenwerking op het terrein om op die manier te zorgen voor een nog betere dienstverlening.

01, Gerealiseerd: Ja. Samenwerking via een aantal acties: sporteldag voor senioren, alcohol- en drugbeleid, eet lokaal, denk globaal,..

WELZIJN- Samenwerken met het Sociaal Verhuurkantoor Het Scharnier.

e Gerealiseerd: Ja Maar. via Sociaal Huis

WELZIJN- Zorgen voor blijvend gestructureerd overleg met het Sociaal Huis.

Gerealiseerd: Ja. Medewerkers maken deel uit van de welzijnsraad en zijn sterk vertegenwoordigd binnen de werkgroepen 'dementie' en 'eenzaamheid'. Tevens zijn ze ook betrokken partij in de organisatie van het jaarijjkee seniorenfeest.

Uitgave - 2019/6000001/MENS/0959/20 Welzijn

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

Beschikbaar 0,00

G-AP 90 Ondersteuning van verenigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Jaarrekening Uitgaven

E 1 •

Initieel budget

Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

7.810,99€

3.307,80€

9.763,00 €

0,00€

8.500,00€

0,00€

o,00 e

0,00€

184.245,40€

0,00€

0,00€

0,00 €

WELZIJN- Verder participeren aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Opvoedingswinkel'.

41> Gerealiseerd: Ja. Er is een nauwe samenwerking met de Opvoedingswinkel. De medewerkers maken ook deel uit van de Stuurgroep Huis van het Kind. Uitgave - 2019/6494060/MENS/0949/20 Intergemeentelijke samenwerking opvoedingsondersteuning/G-WELZIJN/MV

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

0,00€

WELZIJN- Beroep doen op advies en ondersteuning van het Lokaal Gezondheidsoverleg vzw (LOGO)

Gerealiseerd: Ja. Logo Limburg medewerking (advies en ondersteuning) is aanwezig binnen tal van acties of projecten. Tevens ondertekening van charter Gezonde Gemeente (zomer '19)

Uitgave - 2019/6162383/IVIENS/0959/20 specifieke kosten welzijn/senioren: LOGO-werking/GWELZIN/MV+GN

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.000,00E

338,00€

338,00€

662,00 E

WELZIJN- Organiseren van regelmatig overleg met de partners van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Gerealiseerd: Ja. Het Lokaal Overleg komt regelmatig samen. Voor 2019 was dit op 23/9, een volgende overleg is voorzien op 12/3/2020.

Uitgave - 2019/6162016/MENS/0949/20 Werkingskosten Lokaal Overleg ICinderopvang/GWELZUN/MV+GN

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.000,00E

0,00€

0,00€

1.000,00€

WELZIJN- Realiseren van een lokaal loket kinderopvang in kader van het decreet kinderopvang van baby's en peuters. Informatie geven aan lokale actoren en gebruikers.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

96 van 101

122


De doelstellingenrealisatie 2019 •

WELZIJN- Afstemmen en impulsen geven aan kwalitatief georganiseerde kinderopvang initiatieven. Zutendaal wil een gemeente zijn waar jonge gezinnen (komen) wonen en zich thuis voelen.

010 Gerealiseerd: Ja.

.

WELZIJN- Realiseren 'huis van het kind'

Gerealiseerd: Ja. Huis van het Kind werd gerealiseerd. Proactieve werking met partners.

Ontvangst - 2019/7051310/MENS/0949/20

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

15,00€

-15,00 €

0,00€

3.292,80€

-3.292,80€

Verhuur zalen Huis van het kind/welzijn - 2019/7407350/MENS/0949/20 Werkingssubsidies 'Huis van het kind' /Overige gezinshulp/GEM

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6642701/MENS/0949/20

184.245,40€

0,00 €

coo e

184.245,40€

2.763,00€

2.472,99€

2.472,99€

290,01 €

Toegestane investeringssubsidies OCMW/G-WELZIJN - 2019/6162387/MENS/0949/20 specifieke kosten welzijn: huis van het lcind/GWELZIJN

WELZIJN- Participatieve opmaak van een integraal kinderarmoede bestrijdingsplan met focus op 0 tot 3 jaar en de (Idnder)armoede pro-actief aanpakken.(ism met de jeugddienst)

5 Gerealiseerd: Ja Maar. Geen opmaak van een bestrijdingsplan, maar een aanbod creëren binnen vrijetijdsparticipatie voor kinderen en jongeren binnen kansarme gezinnen.

G-AP 91 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond welzijn.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 981.625,90€

E •

10.349,37€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 994.450,00€

10.871,00€

995.713,00€

10.871,00€

WELZIJN - ALGEMENE ACTIE Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2019/7451000/MENS/0959/20 Inhouding maaltijdcheques/G-WELZUN/BH

246,00€

243,04€

2,96€

- 2019/7012350/1VIENS/0959/20

625,00€

815,00€

-190,00€

0,00€

2.663,33€

-2.663,33€

0,00 €

0,00€

0,00€

10.000,00C

6.628,00 €

3.372,00 €

Ontvangst

Opbrengsten feestelijkheden in Zutendaal (seniorenfeest,...)/G-WELZDN/GN - 2019/7450000/MENS/0904 Uitkering winstverdeling 1LV wijkwerken/welzijn - 2019/7407381/MENS/0949/20 Specifieke werkingssubsidies - bewegen op verwijzing ism stad Genk/G-Welzijn - 2019/7012386/MENS/0959/20 Verkopen maaltijden dorpsrestaurant (cfr 6162386)/GWELZDN/GN

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2019/6493015/MEN5/0959/20

20.000,00€

20.000,00€

20.000,00 €

0,00€

Bijdrage aan residentie Oosterzonne door gemeente/GWELZIJN

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

97 van 101

123


De doelstellingenrealisatie 2019 Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

125,00€

125,00€

125,00€

0,00€

3.700,00€

1.175,00€

1.175,00€

2.525,00 €

4.500,00 €

3.669,59€

3.669,59€

830,41 e

- 2019/6492412/MENS/0949/20 toelage Vincentius Genk-Zutenr1221/G-WELZUN

500,00€

500,00 €

500,00€

0,00€

- 2019/6493309/MENS/0949/20 Toelage aan MPI de Luchtballon/G-WELZIJN/MV

125,00€

125,00€

125,00€

0,00€

6.000,00€

5.995,83€

5.995,83€

4,17€

100,00€

0,00€

0,00€

100,00€

1.540,00€

1.519,00€

1.519,00€

21,00€

896.016,00€

896.016,00€

896.016,00€

0,00€

50,00€

50,00€

50,00€

0,00€

250,00€

250,00€

250,00€

0,00€

- 2019/6491120/MENS/0949/20 Premie voorhuwelijkssparen/G-WELZDN/MV

500,00€

163,20€

163,20€

336,80€

- 2019/6493313/MENS/0949/20

125,00€

125,00€

125,00€

0,00€

3.767,00€

2.745,07€

2.745,07€

1.021,93€

500,00€

500,00€

500,00€

0,00€

125,00€

125,00€

125,00€

0,00€

250,00€

250,00€

250,00€

0,00€

9.000,00€

5.465,39€

5.465,39€

3.534,61€

24.651,00€

23.959,65€

23.959,65€

691,35€

300,00€

300,00€

300,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

10.316,00€

9.908,75€

9.908,75€

407,25€

Uitgave - 2019/6493311/MENS/0949/20 Toelage aan COVIDA (voorheen dienstencentrum Ter Engelen -samengegaan met Tevona)/G-WELZUN/MV

- 2019/6491110/1VIENS/0949/20 Geboortepremies/G-WELZUN/MV

- 2019/6162385/MENS/0959/20 Werkingskosten dorpsrestaurant/G-WELZDN/GN

- 2019/6162384/MENS/0959/20 Specifieke kosten welzijn/senioren: projecten ilcv welzijn/G-WELZUN/MV+GN

- 2019/6430100/1VIENS/0949/20 kleine schadeloosstellingen aan gezirmen/G-WELZUN/ MV - 2019/6230300/1VIENS/0959/20 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-WELZIJN/ BH - 2019/6496110/MENS/0900 Toelage aan het OCMW/G-WELZDN/MV

- 2019/6493307/MENS/0949/20 Toelage aan Belgische MS Liga/G-WELZDN/MV

- 2019/6493310/MENS/0949/20 Toelage aan LSA/G-WELZUN/MV

Toelage Sint-Gerardus instituut/G-WELZDN/MV

- 2019/6493302/1VEENS/0949/20 Toelage aan IGL/G-WELZIJN/MV

- 2019/6492411/MENS/0949/20 Toelage dienst opvanggezinnen/G-WELZDN/SM

- 2019/6493306/MENS/0949/20 Toelage aan StOda/G-WELZLIN/MV

- 2019/6492413/MENS/0949/20 toelage aan Hands Out (Edwin Dolmans)/G-WELZIJN

- 2019/6162386/MENS/0959/20 Aankopen maaltijden dorpsrestaurant (cfr 7012386)/GWELZLIN/GN

- 2019/6201000/1VIENS/0959/20 Bezoldigingen vastbenoemden/G-WELZUNSH

- 2019/6493314/MENS/0949/20 Toelage Child Focus/G-WELZIJN

- 2019/6000001/MENS/0959/20 Welzijn - 2019/6211000/MENS/0959/20 Werkgeversbijdnwettelijke verzek. vastbenoemden/GWELZIJN/BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

98 van 101

124


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave - 2019/6162382/MENS/0959/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5.150,00€

5.144,32 €

5.144,32€

5,68 €

250,00€

250,00€

250,00€

0,00€

100,00€

100,00€

100,00 €

0,00€

4.000,00€

3.140,80€

3.140,80€

859,20€

700,00€

23,30€

23,30 €

676,70 €

0,00

o,00 e

1.810,00 €

Specifieke kosten welzijn - senioren: seniorenfeest/GWELZIJN/MV + GN - 2019/6493308/MENS/0949/20 Toelage aan het Rode Kruis/G-WELZLIN/MV

- 2019/6492415/MENS/0949/20 toelage aan vzw Aan de Ijzer/G-WELZIJN

- 2019/6494080/MENS/0949/20 Toegestane werkingstoelage sociaal verhuurkantoor het Scharnier/G-WELZIJN

2019/6162017/MENS/0959/20 Werkingskosten welzijnsraad/G-WELZIJN/MV+GN

1.810,00E

- 2019/6494065/MENS/0904 Intergemeentelijke samenwerking wijk-werken/GWELZIJN

DOMEIN Mens Welzijn Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

991.358,69€

13.657,17€

1.006.713,00€

10.871,00€

1.006.713,00€

10.871,00€

1

0,00€

0,00€

184.245,40€

0,00€

0,00€

0,00€

991.358,69€

13.657,17€

1.190.958,40€

10.871,00€

1.006.713,00€

10.871,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

99 van 101

125


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Ontwikkelingssamenwerking G-BD 4.16 De Zutendaalse ontwikkelingssamenwerking is gericht op het bevorderen van duurzame menselijke ontwikkeling. Dat doel wordt nagestreefd door organisaties te ondersteunen die de armoede bestrijden en de democratie en de rechtsstaat trachten te versterken. Er worden acties ondernomen om informatie te verstrekken en de Zutendaalse bevolking te sensibiliseren. G-AP 92 De inwoners sensibiliseren en in beweging brengen rond 'Noord-Zuid' thema's.

E •

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten o,00 e o,00 e

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven 2.500,00€

2.500,00€

0,00€

0,00€

ONTWKS-Onderzoek naar en ondersteunen van het middenveld

Ik Gerealiseerd: Nee. •

ONTWKS-Organisatie van activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking.

• Gerealiseerd: Nee. Uitgave - 2019/6162431/MENS/0160 Organisatie activiteiten rond mondiale samenwerking/ G-ONTWKS/SM

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.500,00 €

o,00 e

o,00 e

2.500,00€

ONTWKS-Organisatie van vormende initiatieven met `Noord-Zuid- thema's zoals films, tentoonstellingen, workshops.. .in de bibliotheek, het Cultuurcentrum en de gemeenschapscentra

110 Gerealiseerd: Nee. • e

ONTWKS - Alle gemeentelijke communicatiekanalen -zoals het gemeentelijk infoblad, facebook en de website - zullen optimaal benut worden voor de sensibilisering omtrent Noord-Zuidthema's

Gerealiseerd: Ja Maar. Initiatieven van verenigingen werden bekendgemaakt.

ONTWKS-Ondersteuning van de plaatselijke wereldwinkel

4) Gerealiseerd: Nee Maar. De wereldwinkel bestaat niet meer, maar er kunnen wel producten besteld worden via het lokale voedselteam.

G-AP 95 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond ontwikkelingssamenwerking.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1.644,00€

E •

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 3.744,00€

3.744,00€

0,00€

0,00€

ONTWKS - ALGEMENE ACTIE: diverse uitgaven voor het uitvoeren van de verschillende acties rond ontwikkelingssamenwerking.

• Gerealiseerd: Ja. Er werd steun verleend aan slachtoffers van de cycloon in Mozambique, Malawi en Zimbabwe via Oxfam solidariteit, aan de stad Yei via Caritas International en KVLV Nationaal voor het project 'vrouwen van de wereld'.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaai - jaarrekening 2019

100 van 101

126


De doelstellingenrealisatie 2019 Uitgave - 2019/6493400/MENS/0160 Toelage voor hulp in de wereld/G-ONTWKS/MV - 2019/6493303/MENS/0160 Toelage voor ontwikkelingshulp Stelimo/G-ONTINKS/ MV

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3.000,00€

900,00€

900,00E

2.100,00€

744,00€

744,00€

744,00€

0,00€

DOMEIN Mens Ontwikkelingssamenwerking

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

1.644,00€

0,00€

1.644,00€

0,00 €

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 6.244,00€ 0,00 € 6.244,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

Totalen Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

6.244,00€

0,00€

6.244,00€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

7.685.891,84 €

9.322.860,55€

8.428.109,00€

9.001.521,00 E

8.409.609,00€

8.983.021,00€

1 A

1.060.285,58€

9.260,39€

5.286.657,91 E

253.000,00€

1.616.444,00€

200.000,00€

530.166,25€

89.420,55€

678.093,00€

4.139.412,00€

530.093,00€

802.212,00€

9.276.343,67€

9.421.541,49€

14.392.859,91 E

13.393.933,00€

10.556.146,00€

9.985.233,00 E

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

101 van 101

127


CS. IS)

40 kIP 49 40 4P 40

41) UP

LO N

('4 (0 1,-• 0) "C LO CD CO CD 0) CO I's CO LO

LO

c5c,r- ui. ei' ui' oi (0 (0 (5) a CD d- co le) 0 N LO CI) )- cd cri c • i co tri

LO

N

Cv) cri cci

cr)

CD CO

d ei c»

0 —3 " CO 0 II) —0 rd3 »C !CD er

13 .5) c cci c

C

2<

0

_se

co a)

c

5 15 8

0> _0

-a en c c as = .2

2 0_

o 5 2 tr,

LLI

cs) -0

Cci

2

75 .0.2 > 175 cr g m 0c 2c .c

0 0)0)

c

c co c Cp Ea. -2 2 `') • o (I) o =

c c

"c2

• ca-) co a • c

E

-0

.0

»;

R.1". co

c9 E N. L) < 0. t' c\I E ce) a) o o 5

('1 LO

c.c)

a

ca _c

c a) "US c

_c c.) a co

ce) N N ("4 LO to II) LO 14) LO

c‘i

5524100Zich 5529100Zich

(i) Gemeente Zutendaal

1.141.037,68€ 167.062,70€

N n-

CV 0 CO CO N: Cri CO

1.359.531,23 €

Ir)

1.359.79 1,33€ 254.885,00€

LO

d N:

1.666.133,42€

40 UP

u) a

co. co co (6 co cr> m a" CO C3) N N d' CD 05 cri ei cd "ti

6.076.974,39€

r- a)

6.076.974,39€

4P 4P NP 4P LIP 4P 40

('1

218.753,65 €

54.316.704,03€ 5.039.675,42€ 54.655.202,17€ 5.039.675,42 €

d

306.602,19€

446.241,23€ 250.000,00€ 500.004,34€ 446.285,00€ 750.004,34€

338.498,14 €

1.075.548,07 € 67.342.637,93 €

411 (0 (0 0) 0) Coi. N N CI N N CV N N

68.418.186,00€

166.250,00€ -166.250,00€ 166.250,00€

166.250,00€

-650.209,82€ 688.457,46 €

kb) 4I) CD CO 0) C‘i N N N N CV C • N N 0)

NP 4P 0 0 CO 0

c 0 E

emene rekenin

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2019tot 31/12/2019

726.705,10€

931.202,74€

6-mei-202008:48

tig

ca) 4P

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

.o c_ c c c 1-

128


Cr) d

'E

r; •It

dr

406.154,47 €

175.040,00 €

CD 0 0 N > N g ,.., o • CCC 2 13) 2 a) = cu C ...E C css 0 ca co u) 1% 0 1••• (1) p 0 0) a) 0 0 O 0 0

en aï ui

C> c O cu cu a) c) a)

0 0 0 0

Act.II.A.1 Vo

d' dr

3 'E

• a)

O CL) CD <D CD • C C CC O CO Cri CO CO C rn tri '7) co 0O00 (o) co cn ico 0 <D 0 0 CD 0) 0 0 0 0 CD O CC CC CD <D CD 0 0) 0) 0) 0) 0) CCCCC .60 .(1). Ti3 '3 (0 0)0)0) 11) O 0 0 0 0 C C C = GS CIS CO Cl3 0) CD 0) 0) CD CCC CC 'C 't= 'C. 'C. 'C O 0 0 0 0 -0 -0 "0 '10

CD CD CD cr) Cv) •cr -zr a)

CD

gemeente Zutendaal - jaarrekening

a)

câ ai

(c‘i v)

0 -(cl e cp C 0 CO C.2 . -0 CC

I.12

> > > > • ci) a) co a) c cc c 61) 1-

a

d

185.980,00€

798.938,76€

277.198,35€

0.) 0.)

'er dt' d' dl" "cl"

d

110 41) 41) 0 0 0 000 cr d d

‘19 ui) 41) 0! CD CD CD

r) _o Ta o 0(61 sa T.) c , 't a) = i' o to á) > C c N := > co .---. ra 2 ".'

C 2, E a) cu .22 ._ a) D a) • o oNNN C 0 0 0 0 • E'o iT) Ti) • 0 o cp

O >

d c> d

41) 0 0

CD

cu) 41) 43) 41) 41) 41) 41) C>) CO CO 0 C> 0 C> CDCD0000 cr d d •e' ni- e) C•J 0 CO 0 1.0 co. a rN: ei c6

O

301.000,00 €

C11) 43) 44) co 0 CD CD co Cvi (.6 Cd. o) CD 12? C°.

c>

457.726,66 €

0

0) CD CD d CD CD CD CD co CO 0) ai tri d e-

emene reke Gemeente Zutendaal

41) Cr) e-

(11)

317.000,00€

7 -) c‘i

(41, CO cf)

1.117.885,77€ 100.672,00€

3.2

ai cri

•cr

102.492,38 €

41) 41) 41) 41) 41) CO 0 dt• 00 I's 0) 0 CO CO Ci) Cr> 115 0 CD dl:L6 co on cf) o c() o

100.029,98€

til) r•-• r- 01 co cs) CO CD CD CD 0 CD cs) C‘.! c‘i e-

1

2.778.257,07 €

41) Cr> CD co co 1.6 CD cf) N oi tri

Proef- en saldibalans van 1/1/2019 tot 3 1/ 12/2019

6.936.030,74 €

•-• .0 0.) C:t

10.292.364,52€

9.493.425,76€ 6.658.832,39 €

6-mei-2020 08:48

u)

41) 41) ka) 41) 41) 41) 41) 43) 41) 41) 41) 4r) 41) 4r) 41) 4r) 41) 0 CD CD /7/ 0 0 01 0 in In 0 0 0 0 a> CD 0 0) N C> 0 CD 0 0 coom•cmc000ca c> co co 0 d CD crd N:' ,:tr s.6c600r00c•i c6 c6 c6 a> •cr N. co a -e a N CO 1,e0 3.-• CC> a> C> 0) 0 lr) C7 Lf). cd. c•i cM o6 ‘-• •-• C0)-

.c c) • a) u) c ai 00 as c 1 > CC 061)

0.0. 0.0.

ca ca -E c) c) a) ca C C •111 C C 0 0) C a) a) EL cu a) 0) 0) c) C» c 0 m a co o 'E0 ..e CD CD 0 13 -0 .22o en 0) CD a) a) 0) 0 is CC cp c c co as CO CO o..-. 9-. o c w' N 0 y<L) 4•• 0 p 0) C a) CD 0 a) 0 0 9 "g <D N N 2 » C c c 000 = cc a) 0)'C 2. if) 'di 3 3 co .1.. x x o

3 -2.• 3 c cm c c c a) a) ;23 e .E 5 a) .- a) o C C 0) cr)., 0)0 0) c cm c CC > a) a) ._ ,.. •c: .= r• 3- co c 0) 0) « o cm o (I) 3:1) co 6. CC -a .c -o 12 c to ca E .--12- '2 o a) o = • o r< 0 -cr) > - > -r, > >ç ui CO CO c, a) c, ,t o 'E ,.... ez) c) c) Nc) ogoo •ao C9 -_, d' W L0 en 02 a co Cv)t... -: Cv) cs c•. 5 -) ... ce) e a'a'oca000 - a co a) a> os a) a) o ..) co co cm i_ cm c cm cm -a ..-x -- cm cm

2019

129


358.740,03 € 1.887.254,31 €

cg co •zi LCDs

5.018.336,17€

41)

d d

1.293.814,81 €

d

a C., (C N. C..1

8

c> rei-

358.740,03€

5.

-1.293.814,81 €

-4.617.540,93 €

VO 41) 41) 41) 41) C> CD 0 0 0 qoc.Iq 0

8.763.772,40 € 1.342.751,50€

4.617.540,93€

368.531,27€ 1.283.486,41 € 193.396,73 € -966.233,54€ 8.763.772,40 € 1.342.751,50 € 136.226,95 €

966.233,54 €

21.665.594,37€ 391.217,63€ 876.365,88€ 876.365,88 €

8.156.143,50€

842.667,60 € 10.302.872,69€ 11.145.540,29€

29.821.737,87€ 391.217,63 € 4.875.352,41 € 5.135.350,51 € 504.758,22 € 1.283.486,41 € 193.396,73€

7.976.279,19€ 7. 133.611,59 € 22.324.791,01 € 11.145.552,44€ 30.301.070,20€ 18.279.164,03€

cï d d

._ c W iii

E c

CD

m c

:0

.0

c t

'.2 0 CD _Y :=. .iii 0)

0 11) 0 CD -) 4.. :=. Zr. 75 CD 0)

-c WO ác 0 0

CO U> (9

= (a , ._ • c c

iii CU I-1-1 512 112

-c c) <no

c I.. cu

L

CD> W W

> <nas

Cl)

-0

I- 1- 1- (DO

"C3 z z z cD -cc CD W W 1-1-1

C

2 -o

CD

(1)

0

cc C 'n a 2-) es CD ..0 mi c_) a) co

Cl)

C) C C C CO

.'.2

.0 a) `03 L 0 >c C a) 0 CD CD . co 3 :..-_-. :=--c c 13 cp To c

d p "5' Fal) E o c 0 5CO CL) c 0.0

u) E

CD CD o

E

0

.2

ág E' cp E' g :-

,.: .,......., .r. .c ra .c o c til 0 c 5 .5. ly 0 . 0

E CD c c Cl) cm CD o) 0 0 co CD

c = cs) c , CD' i.„ ce •E CD TI) W TI)W ml- ml -Z Z Ca 0 W 0W Co s- 2

0 ) ui s..., 7 co w c> c\I 0 cm 0 <

Act.II.B.5 Andere financiële vaste activa

E

<nCD

uj

1._

c) z z z w w o :=. '5 w Lii Lu .., c .5 2 2 2 ca c.) 11-1 LU LU

ru 09 mc ot t c c Cl) 00 c -c 00 c u) ca CD

c o (t3 rt 52 sm u)

Gemeente Zutendaal

431 41) 49 o 0 0 Cs o Cs

C c C C 0 c CD CD CD c C C c •

emene rekenin

6-mei-2020 08:48 Proef- en saldibalans van 1/ 1/2019 tot 31/12/2019

CD c

2 ij j u2j W 0 C9 (-9 I I '

C7) C3) CL 0. 00 0 0

C

2

CD "0 CD CD W f:).

_'

-I)

0 a) a) a) a c_ c. .nk-- co co co , c c c cp 0 c c a) c f.D. 2 -é -é -é 0 a) a) o o o in n Cl) c a) a) co u) u)

:_-.7.•

_5 0 11

Cp

o) d

u) u) CL) a 0 CD C13 co

55 co

ca .5

1-1-1 ' a) 0 e3 i_ LU i.... a) «, El z Luij.zj cD E co E aso

4)

Lu Lu ca c» .0

d

Cl) u) CO

0 4-0

E

cm

d

o

u) Ca

0 CD

Ei

o)

CD CD

..0

_O

cccc ca) c g 2 2 " E e' d 2 2 2 2 a) 0 a) cp w0w0cQ) c 0c C 0a)(1)a)a) 0 E 0 C -o 13 -C3 -C E E Q) Q) CD CD a) D cyj o o o o a) D) "C C :i.: 07 0) 0) CD , , g d e' 0 C ci) U) 0 0 ci). c .., to ..-. F.I.) 2 cii Cl) 0 0) CD CL CL c. u) 0. th It CD CD Cl) a) Q) ...Y ..,t ci) Q) CO CO CO ei5 C C "C7 "0 •,r. ,-. c cD 0) _c .c .c _c C 03 CD (a a- E a) CD CD u) co 0. 0 0 0 0 a) CD CL 0_ -2. 0-3 0 o o '5 .0 03 43 43 0 0 '1177 '5 013 "C) 0) C) = = c C ccccoa) c 0 to 13 "C1 co 2 RS CIS CD CD CD 0 b- 0 a) C c G) CD CD CD ca al 0) CD CD Wc a) a) c 0) 0) a 0C EEEE 9 -C .= C C C 07 co 0 CD 0 0 c c ca a) 0 ca ,.. , c r -. . = , 3 uj u) -4=. :.r., ...= E 2 co en o) 0 .0 C' 0 = 'S co cc co cn 0 CO 0 C 0)G) 'ai- , , , , c c 0 a) E 2 E E 2 ...... -C cccc <D 0 :.-• . - .:.-. :•-• 0 , 012 co CD c 0 CDCD 7 7 c c U) C , C a) c (1) 5 CD CDCCC c c c c c WO 0 0 7 C .P-000€€ € 0 Cner"DOCD CO C .0 0 7 (a 0 0 a) ki g I C c c c c CL CL 0. 1 1 a) o c) 0 co a> C C CD CD 0 0 0 CO C C CD _o c a, 0 rs) o) o) (i) 0 CD CD "0 "CS -0 c13 13 0C WO c c cm = c CO CD CD 0 14:5 la ti 715 754,e 0) 0 C .1--: > > > 0 0 o = = 2 2 2 . 1 :13 2 2 „, C (s) al a) Q) Q) Q) > > -cs -D > 0 0 Cs) Cs) CS) -D 0) 0) --'' cc C 0 0 c .0 .C2 C c > O c .1 73 «ti .1'71 = = CD to co a) a) al ca 0 ,.., a) W 0 0 > -0 > 0 0 a) 13 co c» ca "0 13 13 •-• 13 C CO C C C p2 2 2 CD Cl) 2 0 :11) :5 -.5 c c c c c c 0. c 2 E 13. -0 c 12 -0 ...... -a c E c WW a) Eo a) a) o o o 0 o O c '- cc CD .r.- .o .o -§ -§ -0 C -13 "0 .ci ..c _o ..0 _c) , _a 1: ' C -D 141 2 2 c`r) 2 -0 -0 ,-D C o 0 c c a) co cu 0 0 > 0 cc op< acommocoEco.= << c1001- 0<<<00 «5 00 ,0000 0 N- 0) 0 Ns 0) .5 o a) o a) 0 g r... .0 cy,..... 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 := 0 0 0 0 0 0 0 C 0 00 30 0000000000 ,-00000E a a o o7.=, 5 o-c r CMC•CM 01 ,d- - _o •zr -F, co co cf> Ce) •:1" -e a) •a -„' o o o c N N N 0 C-. c N -:r O CO C) C•1N N N 0) N . c%-1 O CN N C•1 C N N N NC CN N CV e O ND CN C C N Ng ('4 g N e Q

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

130


231.514,18 €

299.168,66€

1.562.260,63€

1.562.260,63€

-207.228,91 €

1.737.615,78€

207.228,9 1 €

207.228,91 €

2

1.562.260,63€

1.562.260,63€

130.386,12€ 130.386,12€

495.643,71€

139.962,55€

451.615,34€

-451.615,34€

146.325,80€ -139.962,55 €

111.105,11€

d

146.325,80 €

702.683,00€

CD

139.485,51€

781.455,02€

777.482,80 € -468.789,49€ 468.789,49€ 777.482,80€

146.386,71 €

41) 0

co> qe)

CD CO CO e- g CS

c5' cd co co r- co

CO ('. N CO C \I C \ •Zi LCS

CD CD

CD co co

41)

(IY NO 40 %J `c5 CO d: c.7 d cd co I,- CO CO I,- N CO c\i

OD 1* C)

,cf d CD

E +C Lc.) 4—

emene rekenin

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2019tot31/12/2019

1

238.322,84€

CD

112.722,15€

CD

-7.957.631,19 € 238.322,84 € -146.386,71€

15.041.986,02€ CD

7.957.631,19€

8.059.859,40€ 8.104.017,90€

6-mei-2020 08:48

(41)

CD

kIP 99 40 41)

E E

F-

O CD • 0) CD 0

rs C) CD 0 0 N N 'Cr •O N N N N

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

.

W O) C C CD CD C C c c CS 0

CD 0

7 0 .0 0

D 7 0 0 .0 .0 0 0

c c E12 r2 T'S . g o a> 5 .c a) tccc o (D (D (D

CL 13 'Cl 10 0 = D D O 00 -a" .. . -E -C -C GS) 0 ia. 3 á i

0. -a -a -a 0 0 0

• c»

CD I,0N CO CD CD CD 0 N 1 N N CD 0CD th0 CD 0 CD CD .-Z1 CO CO CO CD C) CD CD Ch •O" e- eeCf) .1:; T.0CD N N

I.

5 J2 .c cui c c

c

• O

c) 0) cp c) 0> cs) c c. ,...c = ._

•gé. (g as a. c co — c» u)' W W 'E '5 = = u) to c c

n

.0 CD :O _`E

Act.II.DImmateriële vaste activa

0 : c

Gemeente Zutendaal

-c In

131


tto ta>

Mo

(10 to

nr eg co N.- to CD r- c0 CD nr co rcP co

N.

til) LIP (IV NO co co N. r- a to co L0 0 • ci •.:1: d co N- CO • LO 0) C‘i ei ni

1.793.433,56€

ku) mo o o c> o • d

co cc co ci cg oi

CD

NV ‘10 4> IV kil) 40 tII> 41) 41.> kl0 UP (II> kk) NO 11) nt cv> a) 1,- CV 1.0 c0 C> CD a) CD et 0 NN 0) ce) cv. co o ca co c> N co o c> co c6 cri c.6 N: ,a; d c6 d' ei d 'c.6 ai c.i. d c‘i' N- 0) •ch CO CO CO10 Cel NCD 0 NCD. CD CO CO 0 N .s7̀. .J". ("`) C» CO CC? LO tri ai nr: d cri co o ca cri ai ,- cM .-- ,- .- cm ,- CM to

mt) CD N CD LC).. d 17-

mo kg> 41) LIP UP kli) (IP kW til> NO (14> mo cc CD cp C) •zt• ce) CD CD 0) 0 CD CD CD CD CD cc C>NC> .0000)00000 c6 N:niddai'ddc\icid CD CD co

NY 41) OD CD a) 01 CD <D cc cc CD N CO C) CD CD c6 C (.6 ai ci c‘i co CNNCD CD NN Z-zCO CC? LO r CD Ce) Cr> ei CD C.C3 to cc ai n- cM e-

g

:a

C

11)

co a> a) a> a) '3 .c .c ▪ _c -c> Cl c c c c c cp H Q) 0) CD Q) "0 -01313 -1D :t.. DD a) '0 • O 0 0 0 0 _C _C _C _C _C C.) Cl> Q) (1) CD CD 'D "0 1:3 1:3 CCCCCOQ) 00000uJ co o ni- co co cm cm cm N0) C-1 0 0 CD 0 0 0 0 co co co co ▪ o o 0 CD CD 0 0

4-• -C To

D" gCG

-o g

0.

s

"k2

337.31->031.3 CD Q> Q) CD Q) Q) a) 11.1 CO nr to CD Cel CD 0 CD CD CD CD

022 Gas - TD 024Gas - Wevel

CD CD Q) CD CD (i) (1) • (i) (1)

cr

-o (I) to

co 0 '5 a) >, .. 2 -Fo e 2 o. a c ) 0 0 0 IE c c o c/) e o c 0.) l ik. T o C 9 u CO co Toco «; co c 0 > --a3 «r> 2 0 CCS C 1 12 CD CD -0 0 cc o 3 a) :=co c c (fl c -c a) 3 = a (D - o a) c 'd co co a) O -.. 1:2) -.cn ..>c E o cn (D c 0 D) co To '3 .0 D c c co r = (T) a> c a) co Q) C) Q> .o , 0 , e ° c- 0 'd 'ES 'Es( s a za Q) CD Q> (D > cD co 1 co co CD 0) '-rz co -cs -o -c CCCC co 03 '0 -0 -0 "D 'I= 'C •r_- .r.-. .to o co a> cu im co a> a) a> -rd te ,) a) cl.) (1> n.) .0 .. u ...' cm td '3 tri irl Q) CD G) G) :La. c a> a) a) a) N N N N (n .2 n n n n c... : a) a) a) a) cs > > > > I cmDDD (z) CD CD 0 0 0 0 0 C> CD cM"' CDCD 0 0 0 0 0 0 N CD CD 5 cm cm ..d. to ,— e- N N "c1" 0 LO LO in a cm cm N N cm co C;; 7) `c,-). cl)

32000 Erelonen en vergoedingen voor expertises

co_

I.A.1 Goederen en diensten

CO CD CD CfS. co co C> C‘i

2

LIP 41) 41) NO (V NI> (19 cu, LIP co a co co co cr> a cri CO CD co ?;1-• LOLOCDO csi cd ni' o:i ei N: cri to nr: eco co NCO to CD co CNJ co nr: ei d 0) 0) cM cc tri Cri

_c

Gemeente Zutendaal

LIP LIP CD CD C) d d

C•i

cc

emene rekenin

Proef- en saldibalans van 1/1/2019 tot 31/12/20 19

CD

2

e-

cc co LO

CD

Stookolie - administratief centrum

1.737.615,78€

6-mei-2020 08:48

To'

CD CD CD CD CD CD CD CO CO CD CO GD CD CD CD (.0 CD CD CD CD CD CO CO CD CO CD CD CO CD CC) cc

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

132


6-mei-2020 08:48

(43) • 4I) 41) 4I) 41) 41) 41) 44) NI) 41) u) cu) 4I) ta) co co N CD C» N CO I-- ui CD CD CD rco r- co.N. co.co CD 10 CO N 0 CO CD 14) a> 11) 14) tri ui cd tri 4 c\i c6 c6 c.i td N. c\i' 4 d' 00cn; 1.6 Cd. d ai ei ai 10 14) csi c‘i e- CO CO aco a> .4- e) co r-- N 0 CO CD cm a) a 14) ui a) cp, co ty) CD N CD N. 15 Cr> a) N 4- ,-• co ui to Cr) 0> Lf> 0 co a? aC \ aCS N: 4 c‘i c\i ei cd ui c\i ai cd r: cd ei , C(5 C.CS e- a-

411 ql) NO 41) 40 44) 41) 49 NO L11) kli) 41) kli) 41) co 0 N 1.7 N CD 'C CO CD d" N- CO 00 N CO N CD N CO n- 0) a- N... ats CO Cr>

CO

n-

C \I n- r

n-

a-

NO UP 41,41) 4I) 41) 41) 41) 41) 41) 4I) 4I) 41) Ia) 41) 41) • 41) 41) 41) 41) 41) 41) (11) 41) 41) 41) 41) 41) LIP co o co CO CD CD 10 CO CO CO 0 CD CD C> CD 0 CD 0 1. CD CD 1- CD CD CD 0 0 C) CD CD CM CD N. CD CO LO 0 CD CO ":1-.. CO N-- 0 CD CD CD C) a 00000CD0) a

UP NV 41) 41, 41) cD LO CM CO CO CD CO N

41) 40 49 41) 4I) 41)

cd ai ei

CO N-- '4) co N CD N- 'C-3-) Cr)

4 ei c‘i ei cd 1

s--

41) 41) 41) 41) ‘11) 41)

41) 41) 41)

41) 41) 41) 41) 41) 41)

a) rr- CO U> N 'C (') CO CO CO N- CO CD Cal CO N- LO CD CD CD 0) a) N-CD ('4 cq cs) CO N- CO. o a) CD N CD Cr> LO CD (O CF) t0. c‘i I, :C \ I. cd:C:7 .e td co 5- cd cd ci ai ei ai ui tri N: ai ai 14) to 4- ic-) N- N CD N 0> CD N- N- 0) 0 0 14) 10 Cal CO a-- a- C1 C;t CO CO N CO LO LO 11" - er) CO LO CD CO CD CS) N.tri cd N: cd ei cd d N: N: cd ei 4

n-

n-r

r

CD Cr>

C

a)

C 12) 0 Cl, '5 CCS CL

<n

C:3"

.0

C

E co c e c CD

- administratief centrum

40400 Documentatie en abonnementen

cl)

I.A.1 Goederen en diensten

Gemeente Zutendaal

emene reke

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2019 tot 31/12/20 19

1.793.433,56€

N: cd d N: d tri cd o ai cd d d d d CD CD d dtridd,--dd ddddddcrid 4- er) co CD " 0) ‘d" •c••• d" •-•-• a) 14) (3. wi , ei ir)

C c(1) C

a) a) cl) 3 Q? c a 3 a) 0 .2 _C 0) «3 cl) C 0. .., a) cj, , To 0 CC3 T o Cr ..c _C -t • 5 C7) cp Ii50 .7) ( G) > .5á 0 0 0 • > cl. .0 > C .2 0 ..a '0 :1:5 (i) 1

1

1

1

1

1

C 0) CO C

0a 0 03 «3 CII C l

Q> 0) Q) 0 Cl) a) Cl) cl)

CCS «3 CI3 CO •

..„-

c co -5. Cl) a) _c cl) .0 c cl) E cu

.2

N CO .1" 00 (0 N-- CD 0 CD CN1 N N N N N N CD 0 0 CD CD CD CD 0 0 0 0 a- N CO CO LO • 10 1. ▪0 10 ▪ LO LO LO LO In 10

co

CD CO CD CC) CO <D CD CO CO CO CD CO CO CO CD CD CC> CO CO CO CO CO CO CO CO CD CO CO CO CO CO

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

133


1.737.615,78€

6-mei-2020 08:48

41) ut) k11) 41) 41) 41) 41) 41) 41) ca) (tv CO n ir.: •11- N CO a •-• Lf) CO M. CD co CO CD CO •cl: CD CD cri CD (6 ci c\i" CD (0 CD C•1 CO d" nr oo LO 0 C) 11: 0) CD CO CD CD n ei n: cri ni: co

41)

a

CD

til) a) ca co

nr

CD co

ce> Lc?

VO 41) r- 0) CD CD LO Cri 117 C6 d c- Cr) CD LO •0" s-

41) 441) 0 0

41) N CD CO

‘ 6") "zr

CD f•-•

0 N 0:6

CD d

oo

Proef- en saldibalans van 1/1/2019 tot 31/ 12/2019

1.793.433,56€

NV k11) NO k11) ‘11) 41) UP 41) N7 C.1 N- N CO C) CM r7- nC•1•(1-- 5 d c•i" n r .: 5 41 N CO 0 LO LO LO C) 0 11-. CD CD Cc) 05 11: n cd 4.

CD

•-

0 0 _0

c 0 r O O 0-

d a? N ::-.-.., 2,

á3 .15 2 CO f.12 .0 >

emene reke

:=• •co. :=. t.. E ,... .;..; 4.; 4..) a) co co co c CO CC CO It=t .... "ri) Tri V> a) CD 0 CD 0 c 'CS "0 -0 Ei O cn C C Ca) CO CO CO > _CCOCO(OC) N C C C .SC CD C) 0 0 :2 co to To 7, áli o o o CO > -Y -Y -V "ai ai d "ai ._ O 0000 .(o c c cci

c .•E

I.A.1 Goederen en diensten

-a

Gemeente Zutendaal

CD

4I) 4&) 4I) 41) 41) 41) 41) 41) 41) 41) ut) 41) a cp C> tD 0 0 CO 0 0 ca 0 0 0 0 0 0:)00C) a 000000(000 d cddddd d dciddddnr" dd CD a>

44) 4t) 41) 44) k14) 44) 41) 41) 41) k11) 0 0 0 0 C) 0 0 0 CD 0 0 0 C)0000000 0 0 ddddc:idddci d d

1 —

til) til) 41) C> C> co •Cl" cs) CD CN. CD (11 a?. ed

c.) c

"0 E E E CO -a -a -a -a ca Cci cci co -c> co U) E c <D a) a) CD -a N a) co 0) (7) 0 To co CD co co 0. cci c c c c a) a) c c G) (1)

CO (0 (4) (I) 4)

0

O 0 0 0 0 -Y -be

0 0 CO (0 ca 0) C» CO 0) 0) a) CCCCC lv- lv-

'2 2" 2 2 2 e a) a) a)

c

E 2

.c

co

0 c ct) _o a)

c c c co 0.

:35

E 0 0 c

'cs 'ai

a) Cci

E co -o co a) co CD co c c a) a)

co co c.>

cTs

E E

To

c

co co c

c

cci

co

c a) Cci

E

0

co

C1)

9•-• 9=

5=

co a) a 0. CL CL cd_ co 0.

a. DC.n • ()) U) b cm co nr - o 0 0 0 LO Sc; N • Itt co C) 0 C> C> C> ('4 N CN N N N N N (11 NC•INN N CO CD CO CO CD CC> CD CO CD CO CO CO <D CD CO CD CD CD CD CD CD CO CO CC> CD CD (D CD CD CD CD CD CD CD CD CO CO CD (0 CO CD CO CD CD CD s-

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

134


1337.615,78€

6-mei-2020 08:48

41) 44) 41) 41) 41) 5 CO CO 0 N. Cv), CO 1,... CO nl- co cm ,-co Cr cd ei "er c\i ei ei ci •er c> co co a) o o 1`.: CO. c0 ' t:j ‘-• e- C‘i C•i r5 .ti cc> ,-

441

44) 41) 41) 41) L11) 41)

4t) 44) 41) 44) 5 N... o ? es co co cv a co a) co

ui oS ei ai ri ai N: L() CO N

r5 c\i

0 co . T-7, cq in: ii; ---. ,- ..- ,-- tri

41) Ni)

41)

rjdoddd CD d d d tri cri d r" ov cr) Lr?

1.793.433,56€

,--

,-- 115

113

cc;

Lo c•i

41) 41) 49 41) CD CD 0 0 CD C) cto co c5ddc5c5

Go

nl"

cri

44) 41) kli) CD a co to cv) cs) CD

0 ce) cn cr) Go

Cv)

co

17c7). e-

(t)

ai ei c.i.

LO CO CO 1-

Cv)

C) <D nr N Go Cv) c‘i

c c

nwerking met de jeugdraad

c c c Z3 C

-0

C 2 c == N Q)

cv ."5 co

To co c

> cxs

0. cci

.c a) c) u) 1:3 -5 Ic= C Cl) có .c co a) co 5= E c .0 E

Goederen en diensten

ci

a)

co)

cv

c.) CD 0CD N e-) co

N c »c -0

_c Ts3 cci

-E o. c c

a)

c

a)

C>

CO r-)

CO co %g a <D c -ca os r_..

5

U)

E c co

c co co

Gemeente Zutendaal

cM cri cri ,_ (f)

41) ces

co

CD

Go cv c» co rGo ri c‘i

emene rekenin

Proef- en sa ldibalans van 1/ 1/2019 tot 31/12/2019

cri

41) 49 41) 41) 41) 41) 41)

tri

LIP 141) ca, ca) 1.6

44) 49

41) 41) 41) 41) UP 49 0 0 co <4, cv CD s- co CD CDCDOOnl".. 0C0 00 dddc\i.:rdddd ncl- CD CO LO

co 0 CD 0 0 0 CD ov a 0 0 co 1".. CD 0. 0 0 cv 0 a a Do c)

CD CD CD

44) kg) 4i)

enr LO N. Or) e"- 0 cD CV 0 Cc) a) CD 0) 0 N CO CO n- nl• CO Cc) 0 CO LO Cf) 0) 0 0 c\i ei cri h: N: c.i us ei eS ,- d:OS ui ai IOC) CD %-. Cc) 14") C • I nl• CO 0) CD CO rs. N- 0) x- CM CO CO C73 e- co cv co ..tr. ..tr N 0 cl

U) cci 00 0 0 0 0 Q) CD Q) Q) Q) 0 0) 0 Cll . !cF r ..) e o o e o a) a) a) cv_ a 0.0. cv_ 0. ci) a m ci) (r) co .c CO 0) nt nl- nl" c.) 'n1" CO Cr) (r) U) Cr) Ce) N N C•1 16 N C•1 COCOCO 0 00UD <I) CA U)

ci

co co co 0 Go

-0

c- c 0 IS cv roQ)'E0 0e

T, co -c

0 .0 .0

0

0 > til u,

•CD E E 0-' "1 . E '5 E 0 c '2 1:1) ci) .0 u) .... cl) 0 E C ';',7' C ..C.C 9_ 9 , =n == N 0 "e «N E 0 0) 0 CD e." C a) - c its". 0 2 o. c v =n c c c c Cl) cv co 0 0 c = a) cci u) u) 175 u) -5 0 .r.,co: «9 ... co n 03 0 0 ..... Ce 0 -• ...Y •U 0 E 2 v E › 0 a) 0 CD .-0 CD Y a u -Y 0D 2 Q 2 0-cCc=D c 0 ! 5 g o ( 0 C) :2 .C •. <3 cv c a a) a)-c c , cci aa C. n <0 o_ w co c. < U) < U3 C/) u) Cp N CO nl" (O CO I,nl" Isc.07)c000ODC00000 Ce) Ce) CO (r) CO Cv) Cv) Ce) N N N N N N N N COCOCIDC.O<DCOCDCD co

co co co co co co co co co co co co co co co E co co co co co co co co co co co co co co co

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

135


cu)

Proef- en saldibalans van 1/1/2019tot 3 1/12/20 19

1.793.433,56 €

co ei

4I) 41) 41) 41) 41) 41) k11) 41) 41) CO CO CO 0 I.7) N CO CO CS) C) LO ? ‘l (s) e c‹) cri cd ci 4 ai cd 1.6 cri h: r-7). co co C» N Ncv) N- (D "C c- .4 c`.! cci ei c‘i r-: c\i N N

0 L3" d

906.479,93€ 1.199.365,78 €

163.914,00€

C a)

C

cl_ C a) C :32 a)

O Ill

emene

-C c) a)

g

eTC

C

cl)

a> ._

2'

c a) 'Es a) _c e .0 E _c

c E ,.°_;) "j = ,-. _o -5E 1 .-1 2 i-:s" 01 E'-

.E» E TT; 2 i.D. cp

ca as a) o) na, E 0 o > c -CTS 8 0 2a) :•-• -0 a) g.E c cpc'rj = a) c c .2 -Y

I.A.1 Goederen en diensten

>

°- 25

o

co á ca IS .0 a

CO

't Qj O CD CI5

c f5-3 a) o) .o) _61) a) c

CD 0 C

0

TO •0

C

CD CD CD co co (0

co co co co

0 CO

Q) Q) 7.1) 0

o -C vo CD a) c -c -0 c n.

3 cn en en o co er) Cl) i: ;) F-

11)

1.2 0 0 0 0

"E -2 • o a) __I

-cs ;:i o 0 .c ..c c -c, ai á) 'fis .2 .2 -Y ti-) ..Y 0 ..•.-2 co > c a) 6- c Cl) iii ° 0 12 c > > > CCC o o. EP ca CO ca 0. 0 Ri-cpabb b<< <b<u)u)u) -a 0 0 z-zi . N 0) 0 0 e-• N CO CD 'i a In C 0CO r x- e- 0 CM CN ,a- 'cl- CO c-- e- c-cm CM CO oo - co co CO CO CD CD cm N cm cv N cv cm cm cm cm cm cm cm cm c' cm cm (D co co co co co co co co co co co (D co g co co co

ci

=

c 1 3 a) Cl) in' Cl) TO 0 O a) > c c c '5 les cc) 0 0 0 > > tt 0 0 Tij ej 0 ..J '0 .0 .. a, $3) ' = o c) a) n e) c) a) 2 43 a) 2 .c CCD c 0_ 2 (,) .2 2 't,T1 0 a) e c) 0 2 2 _o C ° cp .. (1) a. (i) _c Cl) as Cl) o. n. o. cu o a) 1:2).0 Cl) .0

CD

CO

= Ë 0 v 0) 'E Ø)j C9. C0

18 c.)

0

a) _o .0) CD"

as n (IE o ca c -6) a).. .. .. 412 c a) -o E o en Wico 0 ri d Cl) cs) Ir ca 'E > ca CD := Z .

ci

E

0 E en co

IS c c a)

CL

0 C

71010 Personeel EID

re

ci 0 U) 713

la 0 >

a) .. :-Tt) "D ca _c o c (s) a) c ti as c > a) a) is

in ken

Gemeente Zutendaal

d

41) 41) 41) 4I) 41) 41) c> es co c> 0•er a 0 cl> d ni" LCS. c5 ci cd CM CO ". c6

C.; ei

41) 41) 44) 41) 41) 41) 41) 41) 44) 41) (.) 5 N- et a) 0 N 0 to. E) 0) ,z1I.0 07:• ccd ci r•-: cd r--: cd N Cc) O) cm N Cr) r.s 0) co in a e- LO CD cc? L° . cd ci ci cri ,-cd co

c>

1.207.656,72 €

41) 41) VI) 41) ‘19 41) (u) 0 a 0 c> 0 0 0 0 0 CD 0 N 0 0 0 00000 d c6 d d ddddd

3.236.691,82€

r-

906.479,93 €

41) 41) 00 0 C> 00

cd a) sr) r-05 c>

kro 41.) 41) 41) ksu kso 41) L11) a> 0 CD N 0 CD (D 0 co o 0 N LO 0 C> CD LO cd >ri d ai d ef 0 Lri ei N: N LO 0 N7 ) co 4 (0 a) cm rc- cc. cc r.': tri cr) C') ei h.: ei c‘r i cm (0 41)

c̀; cd

165.879,96€

(0 C) ei d ei

g

3.251.115,99€

1.737.615,78 €

6-mei-2020 08:48

40 ku) (.0 en c> C> C'1 co c> c6 ai d N- Ó CO CM C» 0 N

co co T:). CD CD CD (0 CD CO (0 CD CO CD CO

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

C

CD

C .5) .5)

0 N Cl)

0 N

CO 0 0 c> <3, 4:C•

CD

136


41) 41) 41) 41) Llt)

UI)

41)

a> Oct) ,:t ca00c\I c0 c3) C:C)- 0 c0 0 cl. 0 cri ai -gr7 cri tri 7 L) ca a) -cr ir) co e- CO <D CO CO CO ai ai cd rc-: tri c\i c.i c.i cri e c; L0 CD CO 1.

6-mei-2020 08:48

0 41) 41) 41) 41)

txt cc!, or) 0 c0 CO e- cd cd .cr7 CD N N- rCO CC) CD 0) CD ,- ,ci ei C) N

41) 41) 41)

111)

CD CD c,") 00 0 6 - co:•cro CO 0 CO N. cri c\i N- CO N°. C•I

•cl•

41) 41) 441 NO 41) 41) 41) 41) ka) 41) 0 0 E , 0) 0 0 0 a a c0

CO CD N C) 0 0 CO N. 16 c6 cri cri c6 d d d ai co o co cv r- <D 'd" 0 N Oe ,-- ri ir) rc. N. ,--, •ce cp ca ,- -4: ri ri c.i s- cri ....

CD

a) ca d e-1

P• o ,--.

41) 41) 41) NO 41) UP UP 41) 41) 49 VO 41) NO 41) 41) NO 41) 41) 41) 41) 111) VO 41) NI) 44) 41) NO 41) 49 49 41) f•-• 0 OONN- CO 00CN 00000 C.0000 CD NO000000et COO cc e- 00000 C1000 C) Lf! LO 0 0 0 0 0 0 L0 r- c) -i to clar cd d d d cri c.i c; ci cri cS d ci d d r-7 d d d 1-: d N.:' d d d d d d cri d d 0 rc., C'1 •or <D CD CD CO CO e- N- o LO C» 0)'C) 1f) 'Cr C\ I cri 00) c.i er d , , , ,-

..c) co 0 CD C) NG) a) 'r7: 0 c 0_

' (Z1

2.600.908,57€

(N Cf)..

49 41) 41) 41) 41) 40 41) 41) 4t) 41)

0 0 7,. a)000-o- rom co 0C'4 010 N- CO c) o di 1.6 C6 1f) L6 ei d cri d ai o c) cg CN N- CD 10 N- N 1.0 LO GO e- e- 1.0 C7 e- ÍZ N 't. Wi

Z

W Lu 2 Ln 0

TO a) 0 0 0 0 c idi o Q_ co -di WW

a) co 0 C 1:-. co E a) isl C "0 C CD u)

E 0 c

0 0 c

-0 5 2 (5} -E D E 9 we

emene rekenin

1.085.034,88€ 272.804,04 €

41)

<D eq. .0 er) N: r-

1.4

41) 41) 41) 41) L11) 41) 41) 4I)

co ,t o LO •or o 0o cm CD 0) C) Cet C> e- MI Cq. ('.1-o: cd ei ro• `77 r,... s02 <,5 c•-) E:, a) (' S E) Lo •oco co N- CD CO ai cd N: :ri c\i c.i c.i. Lri LO CD CO

1- 0 .(7) 3. 0 CO c 0C -8 o 9_,cms .0 o) 0 .-. tri 'S 0 , , 0 C C E > o .0

0 <D i . . a) a)C C C C '2 "E CD 0 CD 0 TD a)

c

a) CD C :.=. _c

e co 0) C Lii co ai tri i- -El tri a) E .0

z> <1) .9.) 12 11 Li

i

'a c tri Ui D e 11.1 I-LI 2 1 tll Tts , c .it ru CD 0 :=. 10 0 c o o co co a) C» 0 LU To Z a) .. 0 :•=. CCC 'E) I'D -g 0 0 0 C a) Lu > co > > -c -c: -c -c o a) 0 co a) > 0 -t a) W E 17) c .a) a) co co co ,' u 0 > 0 o as (0W a) a) a) a CD "5 -C c Lu c 0) f) u) C T) co c 0. :=•• To .1, ) a) ai -c ,.. -c ) . ..a. z) a) 0 co c 0 = 0 TL) 0 .z .. c cW, •-• a) co a) im c» u) a) cp 0) > > > > CD .2 e e e Q ai V c3 u cp) 0) c 0. cp Y C CO a) a) a) co co co o) a) 0) CD co o c ..,. a) 0 <D (1) c .. :=-.. :=.• :.-.-.. .c c c c 0 ° 0 75 '--if) To T) -5 -a a) ir) 0 CD CO C c C1.3 CD 0 0 0) _c c :2 CD = E E 0 0 22 ti; 17; 0 0 0 0 CL 0 0 -co .0 o 0 co c7) a) co 0 0 d) 0 CD _C) N ..0 0 > > > > CCCC > E Q..) 0- a) E al c). ' WE =-.). 10$ I) V ....L E_ L .,°7.) 6 D3) a) 2 26C) 0 0) 5 co :T o = C= m) C 00r .0CD0 c c°I9 I E ca 0 G) CO00> > .-:-o, -.0 -o -a -a1 0 k a c 0 0 C C C C C C .(7) 7 C 2 C c r= 0 o) 0 .0 52 0 D > C CD CCOO 0 a 0)0) 4DC0>CO0E 0O 0 cCCOD ac . c .c , E , d C C a t á ) 2 2 C C 0p- 05 - -_oc 'E cE a8)5)>>>> 2 . ma55 aa).0a0.c 0 C a0DC > 0)000 DD co 52 1.2 .2 C 0 .a m 03 0) o 0 c» m co a) •= W COCO)0Ëcocooco C I2°.t°o. 3' :C 11 c I3"5-0 -C 5TT5 7 • c0 C oo 00 o 0ooo E0000 c 0. . 1 - "<" • :1"t" > c0 ) > a) 15 0:1C0 E- 2 'I :a < in > I- 1- 1— I-- I-- I-- 0 a) 7) 0000000000000 C> 0 C> 0 C) *- 0 CD0 C> 0 0 0 0 e- N ro -oN c) 0 0 0 CD C> C" 0 o cc-) -or co .- cm o o o o CD 0 0 0 C) 0 0 0 0 0 cco c) ,o o ,T r ) r) in cr) co r̀. .. co o 17. o o cm 8 cm o o o ta LO CD 0 e- LC) 1.0 l"" C) 0 0 0 o0 0) C) -"".". NNNN ci o N cm cii r• cm 7,1 •,r\i- --_ c-4 ce) co cr) c•-) c•-) cc) -or r.) c>) 11) 0 •D > CO ". IS) 0) 0) 0) 0) 0) CD 0) 0) 0) 0) CNNNNNNNNN CO CO CO CO 'I' d" 'd" 'C "C el" et •O" '4" "C CD CD co -2 co iti co co co co co ca co co co co icg ca co co co co co co co co co co ca co CD . . • B

Gemeente Zutendaal

Proef- en saldibalans van 1/1/2019 tot 3 1/ 12/2019

3.251.115,99€

374.038,06 € 322.511,63€

a- C) 0 0 0 C\I CO C> 0

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

137


2.581.778,05 €

6-mei-2020 08:48

(11) kli) NO qi) kii) CU) lli) Ui) 41) lu) qi) Lu) tli) CO 49 (41) th) 41) 41) 41) 41) C> CD C'.1 cp (=> 0) CD 'at CD CD CD CD C> 0 0 0 0 CD 0 CD

411

‘113 41) VI) CV 0 CD CD CD CD cacao° ddcadd

CD CD 1.<1. CO CD C> C) 0 0 CD 0 0 <D 0 0 CD CD cd d' ai. d' d d d' 1.6 cci' d d d' c; d cí CD r•-••• C.) ca co r- ca cs) co CD 1.0 0 "Q" N N CD C> 0 LO CD CD CD C,) 0 "C C! C() r) ..a. Lo cr> cm o ,-- "e. a ,c<5 ,..- d c‘i cri c\i in r- c 4. m..

01 CD

CD

01

NY 413 C> 0 CD 0 CD Lt) C> 000 CD

Cr) CD CD 0) Cd Cd d' cd CD CD co 0) C.). C> ei • d c\i

CD.

• es

CD

cri

CD OCO0C000CD CD CD' •a:' c\i' cd d' cd 4C) CD 'at <D CD LC) CO. N N- r-

d CN

41) 41) 41)

r;i

cis) CD CD CD CD

c\i

41) 49 41)

41) 41) 41)

CD C> CD CD CD • 0 CD CD CD 0 IDCD0000 0 c:D °co° 0 0 C> 0 CD c> CO 0 C> 0 0 o d d d d ddcaddd CD' d d c\i' d CD d CD co

41) ‘10 41) Ui) kli) kW 40 C\1 0 0 CD CD 03 CD CD CD CD CD CD

Ni) 49 NO g) tli) 41) 41) VI) 41) UI)41) CD cr) CD d" CD CD CD CD CD CS> <D 0 10 <D

N- 0 CD 0 CD 0 0 cd d c; d' cd tri d 14) CD"ct Cal N 0 co ..cr co co mns' ni:

0 0 CD ".11 CD C) 0 0 CO CD CD 0 CD C> CS. C5. CS a- N: Isj caï ci N: CD 0 CD C.) Cr) CD N- 0 CD 0 CD 0 N d" C0) t0 CD a— C \I C) LO C0 CD CV CV N. CV cri d ('4 (71.

co

emene rekenin

Proef- en sa ldibalans van 1/ 1/2019 tot 31/12/2019

.0 Ct

2.600.908,57€

cdcidcad

1.)) 41) 41) 41) 41) 41) CD CD 0 •at CD CD N- CD

E o rY c

11)

-a

c

co c c

in E

In

co

0

c a>

u)

Gemeente Zutendaal

.o co) co)

Cl) -c> :=r -ti; "0 0

cco

aco

co c

a) c

CC) 0 0 0

0

0:13 0

CD

CD

CD

CD

C> CV

c7s a) a) CD CD CD

CD N

CD

1—

0) CD <C>

CD CD

c co

c

CD C13 CD co a) co co -5. Cl) 0 o o o

1— 0) 0

67) 3 _c e

Ne") ,:t 1.00

1.0

Cr3

CD 0 CD

2 co

co a) co 1— 1— Ccl

-a CD

CD

•.:1" d" 'at N N CV CV CV

cN a> 0) 0) 0) 0) 0) •a" ▪ at 'Cr CO co CD CD CD CD CO

0 c to

CD

CD

" co

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

CD

co co co a) co CD

C') CD (r) Cr) CF) CD

co 1— CD CD co a) •o• CD

138


Proef- en sa ldibalans van 1/1/2019 tot 3 1/12/2019

4))

CD CD Do to N

4i)

kil) 41) 41) tIs) ca) 4s) ca) 41) 41) kil) 41) 41) 41) 41) 41) ca) 41) 4I) ca) 41) a o c) o cd 0 C) C) CD CD 1.0 CD CD CD CD CD Cv) 0 CD 0 CO CD 0 Cc CD aara cd cd cd o 007000 CD 000000C)00C) dciddd dóórdd aidddcióN:ddcd. csdcidd N. co r-07 o cci Ni .4'

41) 41) CD CD 0 CD CD Co C> dr d d ai o N Cv) O)C' Cr3

4i)

41) ca) 49

co c) CD CD CDce) 0 co ces 0 CD co ce) 0 ci .1: CO lt) CD

cri cri d CO Co) CD C • cei

E

-o 0 a-

c

szt

ca .c C <0 -C CD C

CD N 0 U) S-

CD C 0 N a)

c

c st) .0 cer sor

E

ccl

1Z c S0)

C 4-•

N

0 1-

CD

-0 "E ir)

CD

C7I CO

cc

CO

c c as as c c _c c.) ccl

12 CD 0 0 CD CD CD cc co 13) CO co

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

CD c C ca _c

c

-a

.c E ca

-o

0. .o

orD

Gemeente Zutendaal

4:1

660.531,00 € 294.626,00€

0 a

2.600.908,57 €

ai

660.531,00€ 294.626,00 €

3

41) 41)

N CD C) CD CD in a c) o a er d ó d d

390.229,56€

40

Co)

41) 41) 41)

ta) 4i)

0 0 CD N N 0 CO C) 0 0 CD CD CD 0 CD 0 0 d" CO CO C') CD CD C) 0 CD d c6 d ei cd d nr- Ni d cc o c6 d CO 1!) C> 0) dr C> c) o co er) CCO. C> 0) C> N: ‘- ';1"0 1.0 0 C) CCi d- cri c> 7 c .1 ei oi cri cri cc e-

8

2.581.778,05€

6-mei-202008:48

co

41) 4i)

Co CD

a) c

-o 2 c

C '‘C7) ccl

CD CD CD CD co

139


41) 41) 4I)

0 0 0 0

102.888,78€

44) NO 41) 40 CV) co cD Ce) 0cD cg CO

N- Ld CD CD N co cri

cor (r)

N.

c?) 'E a) E ig = E'E 2 -`' E

CD E

6571000 Kosten rekening-courant

I.13 Financiële kosten

c > a) c 11)

;1 7

4I)

fl.1 Cri (SS

41) 41) 41) 41) 0 0 0 0 C)

cD 0

CD 0

0) c0

co 0

c a) ro o .. -t o o_ ui a) 'a.

-cc as 2 -a c) c7) , ._ a)

o o

i ii E

is C g + lij cn 0 C C _ ._ 'E E d c a) a) al -o 0.0) U) C) a) Co _C°Y7L) c C

c7) .o

0 0 0 0 LO (0 (0 co CD

1

41) 41) 41) 41) 41) (U) 1l) 41) NO 44) 41) 41) 41) k11) (4) 41) 41) co cv cr, cv CD CD CD a a cD 0 0 0 0 O CD 0 0 0 CD CO CO 0 CO 0 0 000000Q OC)000 C0 cd c.i" d (00 ci d d d d d cNi' d d' ddddd •cr Ir) ed) co (0 (0 ra; ct.> wd• cr) 0->

co cn c co ')

40

0 0 co_ o o o6 c6 (0ct)C c•i' cd c6 cd d (00 s- c6 (N raz N- a) co Ir) CD (N h" N 1.0 0 e- 0 CO CO C•1 N N r(.1 co 5 c"\c (0 L0 (d d c\i c\i cci er; cri

C

C 0 Ce)

41)

4I) 41) 4I) 41) 41) 41) 41)

41) 41) 41) 41)

"D

c

41)

0 0 0 CO 0 CD 0 1,- 0 1.0

c.)

00 0

Cd

kli)

art 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CD 0 0 co.. 0 in (0 (0 d N: c6 ccr co N a- N Ce) d- CD N co in (9

CD. 0 •C CD CD N <D CD 0 e- 0

'ui

Gemeente Zutendaal

41) 41)

r-a)

co

-:

0 (0

41) ca) ca)

0 co

:=.. á-)

emene rekenin

Proef- en saldibalans van 1/1/2019 tot 31/12/2019

112.326,41 €

toddd

41)

0

-10.871,15 €

CO C) c•i' d •ch co co c\i

-10.128,00 €

41) 41) 44) ce, N 0

CO <D CO ccr (‘c co eo co C) r'S er

-638.082,49€

CV)

668.881,31 €

101.785,38€

107.914,25€

6-mei-202008:48

tic)

C cD

L9=

a) 0))

c

a) fa" .E. a) E

g) 1:3 09 a) 0 o «"E. E N 0 C 0 a) CL_) -0 a) tCol <cnp 7.. -

ci) c oa 3

44) 41) 41) 41)

0 CD C) C) 0 C) 0 co CD d d (.i. S-

c (1) o) .c c c co. a) a) co or) ('4 .- ,3) g co 5 < c > 2 (1) a) = it Ti c 0) 0 C G) U )

2 -2

*--. 0

CD c 0 70 a5

c

w ca 2 0.

-co 0))-0 6

in c 70 E f2- 'r7) 'Ci 'Ci2 sTD E0 c _C 4)<D cs. G) _c, :c :c •5 CD b - 62) 2' a :2 cn E ;33 :F4 0. a) 3 3 3 co 0 E 42 -0 o_ en c CD CO <1 C C C .e m E ."EEEG9 C <D 0 9 % 9 D Ca. .S > > >5 irCc7 co co ° %o "L —,c a) c) 5 a) a) a) a) o) a) p p 0) 0 a) 0 a) cp C C:=. C C c C C C 0 0 C 0) 00 C7) CD) CD 2 2 .. E 2 22 E.D. 2 22 2. 00 2 2 0 0)._c c c _o _a a .o ..o _a .0 .0 ..a -E -E -0 -0 -M_ 7 C •E 'E o_ 0_ <n a. o. 12 0_ a_ 0. 0. 0. CD 0 a. •-• CD WCCC O0 C 0000000>>0 .02> I S c-; CD — C) CD ces 10 .0 cezi CN h- 0 0 1.0 0 7) N ce) •a- ca 0.• N ce) •d• 1.0 CN (N Ce) ni' •D• LO 1.0 1.0 CO CO 0 a- a- a- s- Ce) Ce) Ce) Ce) Cr) C) Cr) Ce) Cr) CV) c,-) c-) er-) e) S- C‘INNNNCNNNNNNNNNC‘INNN 0 0 0 0 0 0 0 c, 0 CD 0 CD CD CD cD CD 0 0 0 r- r-- r- r- r- r-- rr- r- r- rrr-

2,

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

i .0

140


CO 0) Cr, N- Cal CD cc

•a:

CD

•a• CD

CD

CD

ai cd cd d cm- CD cD C71 .zt CD cD co •cr c) r..- co N CO CO 0) d cCi CD CD d •zt: CO CO

40 41) 41) 49 41) 41) 4C) kW 40 49 41) 41) CD 0 0 0 CD 0 cr3 0 ct 0 0 0 0 CO

cDoatooc) 0 cp. N0000 d d d c.i. d d ciaRddcid C co cc

cru 1l) NI) kW ‘10 (19 klY CD C, CD CD 0 cD cD 0 C> C> CD d d ci d d

CD

CD

CD

c‘i

CD

133.348,35€

cd co -a: ei.

1

05. cc; c5 d cd cd cd do 'cl" a— 0) I's N N N 0) N. D> N CO CD CD 0) tri c\i d c‘i c\i N: cd cd 4- CO

133.348,35 €

co

2.231. 175,87€ -2.632.629,77€

N CO N.: CO Cl n— aai a— C:;

2.23 1.175,87€ 2.837.002,02 €

;"..)

cro cru cru rrcd cd co CD co op CO CD c?

-5.391.546,72 €

cd cd cd

r co 0) CO CS) N- CD

41) cro CD CO N N: N. ,ch 0 a— N. rOÓ C \I C55 N •—•

5.617.740,36€

kW 41) 41) tlY N CO CO CO CO OD C» 0

-20.421,92€

17.825,00€ -128.073,73€ -15.610,95€

25.745,30 €

!

-638.082,49€ 668.881,31 €

6-mei-2020 08:48

kIP kW 41) 41) 4I) kW (19 41) (41) 41.3 41) (19 klt) 41) 41) LO 0 0 CD In 0 0 cp cp 0 01 N CD 7a- co CO CN CD CO o CD o n— ci CD 0) N• 0 0 N 0) 0 0 "g1".. CO CO ;"" r-

43 NI) N 0 CO C)

L0. e

cru CD

0 0 C> I,- D CO C> N 0

d d d ri' d ei d N- d co co r--4co D. ,-cd ni cm CD

co aï Cll co d N

c

E '5

1$.5. N

Algemene rekening

Proef- en sa ldibalans van 1/1/20 19 tot31/ 12/2019

CD

41) 40 VO LII) ‘11) Ns> (IY LIP kW kW CD 0 C, c.0 0 eh CD LO CD LO

N N

E

_D C

,co

CO c c

N 0

'Kr

c

c o

e -CD D) -E a5

Ta c

-E c c

c

•...

1.

e _c c CD CD CD

> > > > 00000 CD o o D CD C7.1 7 () ? CD CD CD LO CD CD

0 0

_0

c a)

CD CD

c c a) o >

o

0 2 '5 a) cL :=.

c

c

c a) 12

.Ta

o o

C

-o

_c

C CD c 2

cD r-- r-

N "0 0 -C

co

c

Gemeente Zutendaal

(11.)

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

0- 0

02 U)

o E

0) G) C C t7) o -a CO CO ra) d c .0 n

't 't c c Ta o o CO

CD

1— I— CD CD CD CD CD 0 CD CD ri LO 0 CD CD CD r0 0 Tr-- r--

2 c

.2,3

CD

CD CD

r•-•

3 3 >> CC CO CO CD •tt 0 CD 0 0 0 C) CD cD 0 CD cal;. N CD 0 C7 CO CO 0) 1"-• N- N-

141


477.624,87€

350.565,00€ 126.918,53€

477.624,87 €

W NO kti) ‘11) ‘11, NO ‘11) 'CP d" 14 0 0 CV CD a- N CD C. 0 h- C. Cd. C.- d 05- (6 c6 c6 co •cr n. cm .c, ,i-c) co CO co -. a) • to --f ,,, rei cri '-'1' in co .—c

a, .--,

169.613,01€

-1.592.780,36€ -93.952,87 € -350.565,00 € -126.918,53 € 1.592.780,36 €

-2.660.228,05 € 2.660.228,05€

L0 ‘14) a co o CD 0) 146 4cr" CV n. `.6.-. ai ,--•

61.325,24€

kW til, kig kii, kli) kli, ‘11) UP tIP NO klY ‘10 UP LIP ‘11) LID CV CD CD 00 CD 7) CO N 0) 0 C9 CC) `4' o r- a) o CD CO 0 01 C» (f) C) (D CD CV CD Ld N.: d* d d d c.i1.6 d cd ai. -4: cd d -e ca N li, CD CO C71 N ro' .4 CV CV CV 7 n, co co n co. co ,-- ,..- cei I- ,-. in CC) cd ó d CM c\I LO Cf) NN

:

-5.391.546,72€

‘10 CD CD CD CD

5.617.740,36€

6-mei-2020 08:48

cri, 41, LLY kW 41.) kW LIP q) (0 N 0 0 CO 0 CO cv N- cr) c= o co CD ) co CD R d d ai d' c.i. cd CD co cv co co CM CV C, CD /- l'i. ": N-. ,7(:) C:? c° cd cd , , ,

W 41) kli, ‘10 ‘11) ‘11) klY kW 41) kli, klY UP (11) klY W LIP W tU) ‘19 kli) 41, (11) NO W 41) ‘11) klY 41) ‘11) ‘11) •G' CD CD CD CD CD 0 0 0 0 "at C) CD 0 0 0 C) CD 0 CD CD 0 CD Is CD 0 0 0 0 0 (D000000C)0000000 00000CD CD C0000000 C.f L6 Ó ciddddcidcdarddcid cródddd d 1.6ciddd00 a) -e CD C) CD •:1N aaq 1'1' ,-

Cl)

0 :g2 L= 2

5 = U) a) c 'F. > Th C 0

... 0

0

a) > Cl) tcl :C7) ._E E co CO 52

N

E 0

C6

c c a)

u)

1:3

Cl)

-C c a) (e) 0) CL (i) 0 Ó -C (I, o) .. c g

Ó 2

-0 0.

0

CC 0 o > 0

Cl)

c co > co -E a) a) c_ E a) ...co E «3 C j) W0)

>

0 a) c

Cl)

0 gs. >

_o 0 a)

.J. o o '5 co = .— 0 c

x g

ÍC-{ co .oa) c Cl) = 8rD C7) CD -C

..,0

E-13...

<, CD G) CD

C 0C CU c > 't :•• Cl) a) CD Ca 5 c co 1., 'E c a) Q) 0 ci) > Ce 0) > a) 11; - „ .472 Lo. :0F in. C 0_ -12 CD .0 wo> CU .2 0 co c cp 4.nki .8 E (s)

To cl c. co _c a) co co E

a) c

is c co ..c

Ta o co 3 -00) 00)

1:3 o

0)5

Ca

a) :cj)

o c 00) ..0 > O) -c 0. o c > Q) co E) 5 "0 C (i) 2 (1) 1-) 2 t:5 ,7; c ca G) .C) 0 "c 2 = c g

0 Q) "c73

C Cl)

'6

0

W

-di e... o E

E a) -c CC 0 (13 co Lai •= r7i

T ° o

E

C .-

c

c c 0 CO •-• E) C 0W -t c 00) C1 " 0 .8

<3„„ C ... c >,

0

a) T! .92 rD 0 o 2 'D E 0 0 c̀B E 0 ,5 o) u) ,T5 .-__, iii 12) "C .t-5 c c cl. a a) u) -._ .c) 0) ..... 7 -0 0 cri m g N = .0 c .0 .C1) C 72_ en <4 W O) 2; u) iii - 0 u) a) 0 C i.O., .0 a) 733 :--- 0- .?.•_• C :0) C6 (f) (I) 0 .0 "D 0) 0 •=. u) 0CO -C 0) = CL 0 CO .r.- i5 .É:=. CD c C 0 co _c 0 o > W ,._ C2- c.) 0 C :2 c) 7) - . -d; > -Y > .2 0: -a cI f) 0 cp c7) G) 2 -° 07 I) . .1C :£3 .-: w i"' O C 0i ,00000T0000 lsoo -a.c 3 o E oa 0 0 .o c) c) co c a) _o a) c) o o)e co a) o c 0 0 Q) Cl)'5 TD Cl) C» ccccccocccc c C a) s ._ ._ ._ ._ ._ ._ .0 ..._ o o. E 0 co u) to v) = co 0 0 cc) 2 :2 '2 o c a) 0 o 3 CL 173 0 0 0 _a9 ..3-c i g cn g CD co CO E C) CD E e -C -c CO CO CQ CO CO 42 co co co co -0 G.) C 0 c o o c, cp cu o cp o c o o im o § 5 ci) CD 03 D 7 TQ<COMM0303>C00:1C003<0:1010 tm 0 LT.1 c) 0 0 0 0 0 0 0 0 C) 0 0 <D 0 0 0 to 0 CD CD CD C) 4c 0 0 C> .... 0 0 0 0 0 C) 0 a- CV C) <D CD 0 0 CD 47t CD 0 CD CD CD c CD u) GO.\1 -7 1 .`(1--- Cc1D) LL. C) N h- CO 'd' NN O0000 .7 a-,N N N N g) 2t,' to r"-.7 N- n. n. r-- r, .-. -e4o- 4:191" 'nl " d• " cl' 'C CD (D h- r- c» ce; c) c= o a a o cicz.cD0,00, CD c co co en r-) ce) C9 co co ce) ce) co co co co d •cr 'l- -e ,cr nt 0 .cr dr 41- •cr •o- , t- .-o- 4zr 1%. ..Ci , - r-N- r- N- r-- n r-- N- r-- r-- h- .hh- N-. r-- --: r-- r- r- h- r.t•-• --": - h- 1.--N - r- h - 0 = = h

.9 5, ci) re

Gemeente Zutendaal

in ,

CCI

emene rekenin

Proef- en saldibalans van 1/ 1/2019 tot 31/12/2019

CD CM CM

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

142


•o• a) co co co tri o5 cl cc) er er

k141 41) 49 kli) 41) 41) 40 40 41) 41) 41) 44) 44) kli,4I) 41) LIP 41) 49 41) Cl!) 41) UP kli) 4t) NO 40 h- 0 0 0 c> i•-• ce) Lo 0 at c> •gd" 0 00000000000000 03000003 N0 00 000000000000 0 0 cidciddcd; (0r-:drridtri'd ci'ciddddciddddd crd N N 10 •cl• er) rNN- 10 1CO ui tri tri tri t•

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2019 tot 31/12/2019

V.•

a) E a)

-cr3 c Jo a) C

co

emene reke

o

eL co

E 2 cc (ta : 'a c -c3 Q) :2 c c a) a) _c co _c r) co (t .c a) a) 43 cn c

2 co

-1 C 0 <i)

y >(t

7, .0

-

12 12 .0 (I) = C t ) CD 0 0 0 co -a

a) 0) a) 0 a) .. w ab c :-<n •(.7) ?3.- l3 ' F 7.1 ,2 sa £2 <n .0

7407860Subsidie MINA werkers

o 0, .0 1.2 t =1 8.1 1(t o In -0, CO CD 0 g cicn .i). c :is _c U)á) :E

Gemeente Zutendaal

co re) co a to co

ir) a)

03

a = .

C0 0 U) 12. 4) cp 0 0 0 0

tri

.1:1 LeS) Cs."0 Ir. CO ce; N N N 1---

o c) a a

•ch 'C •:1. r- r- N. r-

2 ,,, !..; g) 0

0.) =

C ED.. c» ca

u)

c`6 co .-, «s

» w c-co a) n- 5

Z cii n. u-I o 2

•—•

Z c's4 c"' :7-1

2 0

5

I) ,1_ 5 . c3 S, '

To"

1"5 a)

_O r: cu

rg

C73 -0 >,

a)

W 1-•

.---.

"r 0 2 ca d

-150.688,62€

ni- N. cc•nitricnirgre)m-. 0-) N: d•;t: c). co co

161.595,68€

-2

41)

869.802,74€ 869.802,74€

41) 4P 41)

44) 41)

7.709.025,64€ 7.709.025,64€

e-

40 VI) 49

(Y) 0 'C •:1'C d' CO Cr) co COcc CD 01 CO CO 1:7) CO CO 0) 0) co d: o e; C•i. cri. N: d cni ai' rni

8.578.828,38€ 8.578.828,38 €

41) UP tli) Q) 44) 44) NO 41) 41) kli) NO 41) 41) a- 0 0) 0 0 CM 1... CM (r) (r) Cr) CO C) 0., CO CD 0 CD •- 01 Cr) c,-) co ) N. o Co) c.i. tri 1.6 r•-: cd; ci. c.i. ai' , cr:' cri. tri' d n- a) r- C00 10 CD CO N- CM CO 11) CO C\1 01 0 ;7. .:1- r.CO C.0 Neg ri oci c-ni n- N: tri c; cri d cd e-cco .:I.- C\I `Ir e-

41) 4I) 41) 41) 41) e> 0 er er ".) CO CO 0). d rni cd' cri N (ni a,) co co co , -(Y). cc tri c c icd • cf) 1"

41)

CD

2

d cc

n-- n- 0 0 ce,i (0 •

c? cd

-707.336,69€ -204.538,66€ -37.564,94€ -10.281,94€ -64.342, 18 € -83.373,13€ -31.457,86 €

UP 41)

707.336,69€ 204.538,66€

-153.886,14€

6-mei-202008:48

en

40 41) 41) 41)

cz. a> c> 0 10 er N- Cr) C) Cl C•.1 CO CO 0 LO CM N- CO CO CO 0) 1`.. CM. ad r-:' 07) a) N- C(0 CO Cl" CM 0) 10 CM Cr) 0 C0 cri C3.

...... _ ‘ '473 -c

: .,.•7) ..c. g. (1) 0)

E :.- :.-. :_71 0 <T) at at X .> > 23-

LU CS) CD 0 w .0 C C

.--, ki

ca, ._ a)

5 ....-. _c

e- ...... g cis L.- =

D-

03 <

2 E 'E 0 w cD (1) a> 0 co o) E a) a) a) a) a) o o ,B • 12 C = CD 0 co v) u) u) o a). 1 1-3 o 9

..sc o 'F.

ca w

7,

a g

0

o .0 `= w .... ca <D 17

c 0

«c 121

C 9-.

>

a) bc- .6. o _c Ir)

a) .2

a w)

0 E

ác 0 (t O)

=.

CD CC 3) :.= , C..) lc C 00 40 C) k- CD CD CO ' in. 0 co o > W .2. c .0 lii 0 E> P2 E2 > a' CD C C El). CD ED. 0 o <g co .E. > i C3 CD CD r) Z 2) C Ca T 03 -0 0 > > > .._ 0 -i-g CO g > > 0) a) 0) 09 1 0 :2" W i° 2 0 Tp . _ g 4. . E c c c ..2 c 0 C» 13 C C C C ke > o) 1:» C cr) a) m a) TD — c • 0 CD w co 0 «3 2) c iii I c c) C» 0 .. ,.. 13 .0 E C>D 1... CD — C C C z "5 1k . - (.J CL C 1 3. 3 'E c = cp c cc0 ) CD CD C 0 = CD "0 .0 •E a. 17 "0 13 13 13 13 'Cl a) o o o ab t a} ci) C C C C cc C > > > áe 0 to 3 e 0 cl. ..E. o a) cp a) a) a) a) a) aa) a) a) :=. 0 •E 0 0 ci) E) tri 0'-, ab-a-o-o-a 33 :0 :02-) L. =2== -', 00 o ,a, '5 « 5 .$ .$ 5". » 16 i ci) _ .c c > a) > .c cp b-j a) •• o> >o b -0 5 > 0 -0 000000 C00000000000 0 eo C) c0 CD (t00000C1 000000000 ,- CM 0 > C) CM .d c) e cr tri co n- c) cm cm r•) 0 az:: Cr) <'— o ,- 0) o cp c e- cm cg , CD 0 CM0000 = a cm • cm CM il a c) a o o o o tbr) in -ci- 0 tricritritrirco co co -/ re) ,.., .: . 2 4 nr ,:r ,:r .zr et er co cri cri tri in in co tri cri to to tri • 1 co ...: co ui cc • r-- N- N- N- N- N- ....: N- r- N. N. r- r- r- r. r- N. N. —. N. ...— = a.

43 o o -c e o cr > >

a) cc) a) _c C7) c. 0 CcD TB ‘ C3 g:D C 13 C) '17:1 -

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

143


a) t1. E (/)

E E

c

c

c

c

c

E

E

E

E

E rt)

E

CD -a -a CD Cl) Q) WWW WO 0) 0) CD 0) CO CD 0) CI) W W Q) .0 .0 <D Q) 0 c c C C c as CD Ccl co css as Ccl • al ca as > >

c

to) c

c

c

c

c

E

E 0

E

E cn

-o

-a

czd c co

c

Ccl

ccl

ns

c co

c co

0

0

c

c 0

c

c c

c c .0 2 0 0

c c

N

co co

CD

co en c co i_ ..... ._ 2 ).c c :—

-0 1. 3 D. (o) a e

0

c

CN

1.623.407,76 €

1.948.401,28 €

c..,

-C . 0 -c

c

ai

2 0 0

er

CO CD CC) CO CO CO CD CC> CO CD CD CO CO CO •ct sd" "Q" •Ch st st 't •Ch •G' "G" sCh

0C C

"C

E a) 4... a) t o x a o c cd ss

0E as

c a) E 0 o cd co To . ••:.,

c

as _o

2 0 0 0 3 0 IN .c (1) E)

u U)

5a) ._ •5 0 c c E

O o 1.. cd

c D i2 o >> c» a)

> b 9 e-

CD

CD CD CD 'd'

4g 'CS E ui CD CD CD CCI "Ch •Cl" a

c Cl) c C CO C 0 CD CD

cS-

c)

•Q"

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

c 0 N CO CD CD

CD CD 1.0

CD

4590000 Andere sociale schulden

emene rekenin

.(E)

‘13) Nl) CL) CD CD <D C) CD CD CD CD

us) co

E C/3 "i=

ce)

c

tiO UP VI) kW 41) kli) 41) C<, Is- C) CO CD CD CY) 0 CO. Ca CD0 0 CD II."). ce z ci cd cd d' CO co co co co a) N C» CSI d" CD CO e- N s-• as s— ,,-'i cN 1-

1.621.644,70 €

41) kli) 43) 00 0 CD 0 ?1 7) 0 0. Q d d

1.944.722,72€

klY

CD CD

-144.260,61 € -62.677,35€

e

cc

oS "; r- c`l

606.878,31 €

c'f3

cu)

966.967,48€ 544.200,96 €

cs) a) to

-10.157,49€

CD

E 'E

12) os

Gemeente Zutendaal

-113.770,32€

cs

3.249.892,90 € 760.065,48€

NO kil) 41, LIP 41) 41) CsICO ; . 7 0C2Is-0 0 0 r.".. a ., C».. `e7- ó cd d d ,- d co er <-- co CO er c \i c.i

3.160.284,70 € 646.295,16€

NV ‘31) tO •Cl" CD CD

41) 41) 41) CD CD CD Is-. CO 0 od cd d CD N- ai es: as as as 0 co 0 C-0) la II) 0 0) (r) (11 ei d ai ai e- N

cJ

(SS

41) Lf) CD CD c0

-439.118,49€

CI

41) CD CD 0 CS.Ï CC)

csu ca) cu) a) co CO co CD cd 71- CO a) m*. CO CS)

cs0 cs0 CO co o N CD a> 7: CsI co co er_ cc. 71".. ai CD cd C7). a) CD CD CD C) CD 7r. CD er co CSI d c\i ci CD c•i r-:

0l

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2019 tot 3 1/12/2019

C‘i

cc

csi) CD CD C<5. CD CD N

4400200 Leveranciers GEMEENTE

0 CI

C?

eT:37)

41) co

9.39

161.

CD

CO C ‘'

8.954.886,89€

68 595,

•Ch. <D CO CO

141)

,

‘13)

Ca") CD

-13.417,32€

N.

-37.894,77€

‘11)

-10.254,59€

0

-150.688,62€

6-mei-2020 08:48

-o

144


CD

41) ka) C() (c) CD -a» 0) '- f•-• ai' cd d h: LO ('.1 CO cc> a> Cf)

N

14

4

Ori

CO

C=.

3.

369.447,84€ -1.253.238,41 €

-4.033.677,16€ 2.411.697,29€

2.

4.033.677,16€

-34.371 92.055.612,83€

41) ka)

ka) kit) ‘19

CO 0 N- CD

Cv) C) Cc) CD CO

c;

cd. c:-.; CN

cc

tv)

369.447,84 €

co cd

2.4

<D

CO

57.683.986,01 €

cd

05 0) Cc) N l's CO I-- a> ir; csi ei ne LO 00)

-406. 154,47€

c \i

of cd d:cd'

2.0

d' N

457.726,66€

cd

0)

-4.909.008,65 € -4.480.310,44€ -13.588,59€

•,-

W ‘11) W ki9 t•g. ts• CO CO CD C., CO !''

5.444.884,98 € 4.961.028,62€

CO CO

2.797.731,36€ 2.797.731,36€

ku)

102.492,38€

to CO '1.

"57)

535.876,33 € 480.718,18€

ei in c; ei aa

r

-2.797.731,36€ -2.797.731,36€

ku) 41)

sa a 75 To _c >. a) (1) -5

> cog, cp ...0)_ 0) 0 co(0. 0W —W

(71 -(1). -0 C

a) a) `c5 co c 0>

'

<D (0 () CD CD wo 0) 0 C C

t7)

u, CD

0,

-5 c

CO -0 g 11 0 Tb. = N 0C 0

t7 •E

c c CD C°

±.2 7 C _C c

kl C° -23 "tr) 0.5 C.) b- Q) 0 0 0 > r-

a) c c > CD 0 c C0 CO CO i""

CC o o o 0, Cg 0 0

o s- CD Cal N (c) CO 0) CO CO CO "O" •O' "::1"

tb' 2:2 C0 -C Lc5 sa-)

cm

c as

a) c) C ca =

CO (1)

cs) ci, a) as C c:

= 0

<D _a us a, co 'CD' c c _c CL) G) C cy) o) a c = c > = 00) a) ij) 11) 5 CC CO '47.• Zit G) CD 'ES 1:73

E i12

—2 C C 02 CD CI3 as C CD a) -0 13 ..--..

.

a) c a) áe EO a) 7 () co cl I I a) a) a)

a) C

a)

EEEEEEEE

GD 0 CD CD 0 CD 0 CD 0) 0) CM

p) c:u cri a) c3)

C» C

CCS CU CO CO CCS CO CO CO

'E

CD CD CO CD CO CO CO CO

(1)

0 o CD

3 3 0) -.= ..c ..c .c a) c.) o E _.>

-a0 Ri.6.CD.aC3.a.Ctl.a.CO-aCO-aCO -a -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

.c •c c •c c c c c

E) 'E) '5) '5) '5) '5) '5) '5)

<D0000000 CO CO CO CO CO CO CO CO CD CD CD s - N Cld r (t) ONNNNNNN

Cp a) G) (..)

E, 'S cpa) 0 ° N 0) c) 0 Cv) C() 1- C/ M M 0 dr N- N- 0 N1- '-0 a-

e 'E E E

CCCCCCCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CD G) G) G) CD a)

C

a

Pa

00

E

C 1:3 ' 0 ' 3 c 7 a) Cl) Y CD <D .0 'C

Pas.I.B.1.b Financiële schulden

_c a) (1) c o

4892000Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties GEMEENTE

E co 0.

emene rekenin Pas.I.A.1.c Diverse schulden op korte term ijn iltransacties 2 Sc t Pas.I.A. hulden uit niet-ruiltransac ies

Gemeente Zutendaal

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2019tot31/12/2019

CD

8.954.886,89€ 5.427.264,21 €

CD

ka)

dr CD CD 0 dt •cr r.r> CO 0) N Lo eg dl" 0 0 CD 0) 145 dr N ‘ 2' cei' d' d' r: C4. LO. Cd c\ CC> z N- <D r0, CO 03 !a cl cq 0? Lq

3.3

-439.118,49 €

co

W 41) 41) ku)

9.394.005,38€ 5.441.495,25€

6-mei-202008:48

ss

mcgcgcncnce)

CM ‘ C71 N N N N N N 0) 0) Cr) CD 0) 0) 0) 0) 00000000

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

145


o dóciddcidciddddd 00000000C, C)

emene rekeni

I

I

I

I

I

I

o a) .0 .7,

253.811.318,56

-240.632,84€

co

.E

ir) mc a) .. _c a) cii a .3 a) c E a) 15 E c .2 a) c a9 t9 c m E 0 W a) W • 2 O u) 3 • a) u) a> a .(15 F, 3 a) 4- CO C

240.632,84€

4.467.795,08€

-2.102.893,89€ -7.958.635,15€

Te co =

a) c 3 a) -12 o ..a)

0

d

253.811.3 18,56

NO 41) ql) ‘19

00000000000

0

d

4.467.795,08 €

r•-• a co a) N • cri • co

876.365,88€ 51.596.705,71€ 7.958.635,15€

41) kil) • C•1 CD CO 0

876.365,88 € 49.493.811,82 €

304.483,08 € 287.483,23 € 2.349.733,08€ 966.563,76€

-89.249,09€

-2.607.792,25 € -2.684.739,65 € 3.116.768,04€ -78.655, 17€ 304.483,08 € -287.483,23€ -2.349.733,08€ -966.563,76€ 2.607.792,25 € 2.684.739,65€ 3. 116.768,04€

-34.371.626,82€ -1.279.108,91€

49 40 kW NO 41) (1t) LIY 41) • o

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2019tot 3 1/12/2019

.0

57.683.986,01 €

1.279.108,91€ 12.259.084,17€

6-mei-202008:48

r••co zrai to cs.) c••••i

o Z . c :.,-, E á) o

:5 E á) o

o

o •

• o

• o

-5 c 0 o., = .Ë. 2 Tt) a)

<2 a) c» cn ti c c c •,= ca a) a) tr, '2 12 to o o -a > > c li 15 2 cn E E cc cn t> 3 Ta ci i o o t" cn :••=, a) ca c 3_ ca. ca cs) c o .v .. _v a) E ''in" c .E .E c a) a) > 2 os -a c c c a) :35 a) a) .= , :03 ° 2i) a) c c •••-=.- a> > .. =' .3 ' d c :•=. ) 2 2 c (13 .c c,5 aO c c CL) I- 0 0) -C, 17) • a o6 3) o u) -a :.,T r71D (5 ,:§ _&) _c a' c «.) c • C 0 C

I

ccccocc c • c c c c • 0 aa aaaaaaaaaaa ) E , u O 000000W00000 w°0c u i-.-oc-a> cccZc E EEEEEEEEEEEE 7 7 .a.. , 1... aa 0 a 000DD01D0 cn O o -5 -° 0 0 .--. 0 CO • 0 cri 17; : 15 0 CO

CO CO 0 CO C2 CO 0 al CO 0 .0 0 (%) C7) Cr3 (13 0 "ca CO

02 CO CO CO DO CO <6 CD CO CtS CD

Pas.II Nettoactief

Gemeente Zutendaal

O

O 3_ "E)_ -a 3_ • ca_ E 'cn_ "ci. 75.'In"... 'cl 'co et. -2 ..tj .E.

0 0 0 . 0 L7) tO > Of >

O 00COCORIC00000000 0 a) 0 -V ..V ...V ..V -V -V -V -V -V -V -V -V ca OD c CCC=CCCCCCCC E' 0 0 . 0 CD Cl) .5) .5) -5) > LLJ > a) > • O 0 a) 0 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 > > MCOMMCOMMMCDCOCOMali0 CO s- C`,1 Cr> 'd' in w-- CM r-, •g:r (.0 CO CD 0 0 0 C) Lu 0 12 a> CM CV CM CM CM CV ('4 CM CM CM ('4 ('4 CM 0 0 0 c)) 0 000 co to ir) to to ta N. N. r--- N- N. N. r a o o a, o W o 0. o cm cm cm ('4 CM CM CM CM CM CM CM CM CM 0 Cs.1 CM s- CM 2 cm .— ('4 0) CD CD 0) CD CD 0) 0> CD CD CD CD CD CM 0 0 V 0 w CD 0 CD 0 0 a o o o o o a co o o a cv nr in 0 in in c) io .0 ,-• CD ,- .c ,-

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

146


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

OFFICIELE BELEIDSRAPPORTEN 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

147


De officiële iaarrekeninq bestaat uit: 1 de beleidsnota. De beleidsnota van de jaarrekening bevat: 1.1 de doelstellingenrealisatie: De doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De doelstellingenrealisatie bevat minstens: 10 per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; 2° per prioritaire beleidsdoelstelling als vermeld in 10, de mate van realisatie van de actieplannen; 3° per actieplan als vermeld in 2°, de mate van realisatie van de acties; 4° per actieplan als vermeld in 2°, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie. 1.2 de doelstellingenrekening (schema J1): De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft: 1° het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen; 2° het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. 1.3 de financiële toestand: De financiële toestand bevat: 1.3.1 een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget; 1.3.2 een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget. 2 de financiële nota: De financiële nota van de jaarrekening bevat: 2.1 de exploitatierekening (schema J2): De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de exploitatie. 2.2 de investeringsrekening: De investeringsrekening bevat: 2.2.1 een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema J3); 2.2.2 per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar in kwestie, de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe (schema J4). 2.3 de liguiditeitenrekening (schema J5): De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van: 10 de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; 2° de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; 3° de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie-of investeringsrekening; 4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; 50 de bestemde gelden.

3 de samenvatting van de algemene rekeningen: De samenvatting van de algemene rekeningen bevat:

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

148


3.1 de balans (schema J6): die bestaat uit een actief-en een passiefzijde. De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. 3.2 de staat van opbrengsten en kosten (schema J7): de staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar de opbrengsten en kosten van het vorige financiële boekjaar.

De toelichting bij de jaarrekening bestaat uit: Ti de toelichting bij de financiële nota: De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bevat de volgende rubrieken: T1.1 de toelichting bij de exploitatierekening: bestaande uit: T1.1.1 een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; T1.1.2 de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1) T1.1.3 de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2) T1.2 de toelichting bij de investeringsrekeninq: die bestaat uit: T1.2.1 een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; T1.2.2 de investeringsverrichtingen per beleidsdomein, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3) T1.2.3 de evolutie van de investeringsverrichtingen, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4) T1.2.4 de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5) T1.3 de toelichting bij de liguiditeitenrekening: die bestaat uit: T1.3.1 de evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) T1.3.2 een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. T2 de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat de volgende rubrieken: T2.1 de toelichting bij de balans (schema TJ7) T2.2 de waarderingsregels T2.3 niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

149


gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

150


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

1 DE BELEIDSNOTA 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

151


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Algemene Financiering Algemene financiering gemeente G-BD 1.1 PRIORITAIR Streven naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht. Het permanent opvolgen van de inkomsten en uitgaven en het bestuur is van het grootste belang om onze gemeente financieel gezond te houden. # Gerealiseerd: Ja. De financiële toestand is er in 2019 op vooruit gegaan. Er werden geen nieuwe leningen aangegaan, alle investeringen werden gefinancierd met eigen middelen. Vermits er wel afgelost werd, is de totale schuldenlast gedaald.

G-AP 01 De gemeentebelasting per inwoner gelijk of onder het gemiddelde van vergelijkbare plattelandsgemeenten brengen (Belfiuscluster 12).

• Gerealiseerd: Nee Maar. De personenbelasting is in Zutendaal hoger dan vergelijkbare gemeenten, de aanvullende onroerende voorheffing is lager.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

ALGEMENE FINANCIERING - Het niveau van de gemeentebelasting per inwoner wordt nauwgezet opgevolgd en vergeleken met de cluster.

010 Gerealiseerd: Ja. Het niveau van de gemeentebelasting per inwoner werd opgevolgd.

G-AP 02 Andere belastingen en retributies aanpassen aan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten en eventueel jaarlijks indexeren. 4) Gerealiseerd: Nee Maar. Er werden geen belastingen en retributies aangepast in 2019. Er werden wel de nodige voorbereidingen getroffen om de reglementen waar nodig aan te passen voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

ALGEMENE FINANCIERING - De belasting- en retributiereglementen worden permanent geëvalueerd

# Gerealiseerd: Nee Maar. Er werden geen belasting- of retributiereglementen aangepast in 2019. De nodige voorbereidingen werden getroffen voor de aanpassing van de reglementen voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

G-AP 03 De schuldenlast per inwoner gelijk of onder het gemiddelde van vergelijkbare plattelandsgemeenten brengen.

# Gerealiseerd: Ja. Er werden geen nieuwe leningen aangegaan, terwijl de bestaande leningen wel afgelost werden. Hierdoor is de schuldenlast per inwoner gedaald in 2019.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten .

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

ALGEMENE FINANCIERING - de schuldenlast wordt permanent geëvalueerd.

410 Gerealiseerd: Ja. Er diende in 2019 geen bijkomende leningen ten laste van de gemeente aangegaan te worden. Vermits er wel aflossingen gedaan werden, is de schuldenlast per inwoner gedaald.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

2 van 11

152


De doelstellingenrealisatie 2019 G-AP 04 Het overschot van de jaarrekeningen prioritair aanwenden voor bijkomende investeringen en op die manier zo weinig mogelijk nieuwe leningen aangaan.

411 Gerealiseerd: Ja. Het overschot van de jaarrekening werd aangewend voor de financiering van bijkomende investeringen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

ALGEMENE FINANCIERING - Bij de opmaak van budget of budgetwijzigingen wordt steeds getracht het overschot prioritair aan te wenden voor de financiering van nieuwe investeringen. In het meerjarenplan worden voorzichtigheidshalve alle lasten van de ingeschreven leningen opgenomen, ook al zullen deze leningen waarschijnlijk niet of niet volledig nodig zijn.

• Gerealiseerd: Ja. Het overschot na de jaarrekening van 2018 werd volledig gebruikt voor de financiering van bijkomende investeringen. Er waren geen nieuwe leningen nodig in 2019, alle investeringen werden met eigen middelen gefinancierd.

DOMEIN Algemene Financiering Algemene financiering gemeente

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten Totaal

0,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

0,00€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

ci,00 e

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

0,00€

3 van 11

153


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Gebouwen G-BD 2.6 PRIORITAIR Voorzien en uitbouwen van een gemeentelijke infrastructuur, die voldoet aan de wettelijke vereisten en die in functie staat van de actuele noden van de bevolking. De gemeente hecht veel belang aan een goede dienstverlening aan zijn burgers en zet daarom in op een maximale ontplooiing van zijn patrimonium zodat het aangepast is aan nieuwe ontwikkelingen. • Gerealiseerd: Nee Maar. De gemeente werkt momenteel nog aan een visie over het gebruik en de uitbouw van de gemeentelijke infrastructuur.

G-AP 19 Onderzoeken van de behoefte aan een aanpassing van het gemeentehuis en zijn onmiddellijke omgeving in functie van de huidige en toekomstige noden, en uitvoering hiervan binnen de beschikbare financiële middelen. Er wordt nagegaan in hoeverre de huisvesting in het gemeentehuis en het OCMW nog voldoet aan de huidige wettelijke normen.

114 Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd nagegaan hoe de behoeften het best ingevuld kunnen worden binnen de beschikbare financiële middelen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1

0,00€

0,00€

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven 1.000.000,00 € o,00 e

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 0,00€

1.009.047,22€

GEBOUWEN - INVESTERING: Analyse actuele situatie gemeentehuis, knelpunten en behoeften en omzetting in actieplan

Q,. Gerealiseerd: Ja Maar. De besprekingen met de architecten lopen, moet verder aangepast worden ikv MJP 2020 - 2025

G-AP 20 De Beschikbare ruimte van het gemeentelijk patrimonium optimaal invullen en gebruiken. Hierdoor kan de dienstverlening naar de bevolking nog verbeteren.

411 Gerealiseerd: Nee Maar. Er wordt gewerkt aan een optimale invulling.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

GEBOUWEN - Gebruik gemeentelijke lokalen (mclusief scholen) optimaliseren.

CO Gerealiseerd: Nee Maar. Er zijn nog een aantal afspraken (erfflachtovereenkomst en dergelijke) te finaliseren

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Gebouwen Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

0,00€

1.009.047,22€

0,00€

1.000.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1.009.047,22€

0,00 E

1.000.000,00€

0,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

4 van 11

154


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Ruimte Infrastructuur

G-BD 3.1 PRIORITAIR De Zutendaalse infrastructuur wordt optimaal uitgebouwd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van inwoners en bezoekers. De gemeente Zutendaal wil een gemeente zijn waar het veilig en aangenaam is om te leven. Zij draagt zorg voor haar wegenis- en fietsinfrastructuur. Zowel voor de zwakke weggebruiker als voor de automobilist investeren we in onze wegen, fiets- en voetpaden, opdat iedereen zich op veilige manier kan verplaatsen. # Gerealiseerd: Ja. Er werden op diverse plaatsen verbeteringen aangebracht aan de Zutendaalse infrastructuur

G-AP 26 Verder verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente. De wegeninfrastructuur goed aanleggen, uitrusten en onderhouden. Dit zal bijdragen tot een aangenaam leef- en woonklimaat. Een goed onderhouden wegeninfrastructuur draagt bovendien bij aan een vlot en veilig verplaatsinggedrag van de inwoners. Afhankelijk van de prioriteitenlijst zullen diverse voet- en fietspaden in de gemeente worden aangelegd/heraangelegd om zo de verkeersveiligheid voor de gebruikers te verhogen. De gemeente hecht ook veel belang aan een uitgebalanceerd parkeerbeleid waarin zowel in de noden van de middenstand als aan de verkeersveiligheid en -doorstroming wordt voorzien.

i> Gerealiseerd: Ja. Op diverse plaatsen in de gemeente werd de verkeersveiligheid verbeterd

Jaarrekening I •

Initieel budget

Eindbudget

Uitgaven Ontvangsten 398.098,68€ o,00 e

Uitgaven Ontvangsten 897.791,83€ o,00 e

Uitgaven Ontvangsten 100.000,00€ o,00 e

INFRASTR. - Ontwikkeling van een parkeerbeleidsplan.

# Gerealiseerd: Ja. Maakt deel uit van de bijstelling van het mobiliteitsplan

INFRASTR. - INVESTERING: Evaluatie en bijstellen van het mobiliteitsplan.

# Gerealiseerd: Ja. Dit proces loopt volgens plan en zal in 2020 verder gezet worden

INFRASTR. - Regulier onderhoud van het fietsroutenetwerk in Zutendaal.

# Gerealiseerd: Ja. Dit routenetwerk wordt zowel preventief als curatef onderhouden

• 01,

INFRASTR. - De aanleg van een fietspad kanaalbrug (Bilzerweg) in functie van de verhoging van de brug over het Albertkanaal.

Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd door AWV beslist dat enkel de fietspaden die in het project gedeelte vallen van de verhoging van de kanaalbrug hersteld of heraangelegd zullen worden.

INFRASTR. - INVESTERING: Afloetsen mogelijkheden verbeteren van de verkeersveiligheid Noordlaan en de uitvoering.

# Gerealiseerd: Ja. Realisatie fietspad voltooid

INFRASTR. - INVESTERING: Fase B doortocht Sprinkelestraat en installatie gescheiden stelsel.

40 Gerealiseerd: Ja. Volledig uitgevoerd in 2016/2017

INFRASTR. - INVESTERING: uitvoering doortocht binnen projectzones 1 +2

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

5 van 11

155


De doelstellingenrealisatie 2019 # Gerealiseerd: Ja. •

INFRASTR. - INVESTERING: Herinrichting van het gemeenteplein

# Gerealiseerd: Nee Maar. Dit hangt samen met de herinrichting van het gemeentehuis

INFRASTR. - INVESTERING: Aanleg omgeving st. Jozefskerk.

4) Gerealiseerd: Ja. De werken volledig gerealiseerd in 2017

Overname en herinrichting Asserweg

INFRASTR. - INVESTERING: Studie verbetering verkeersveiligheid zwakke weggebruiker Korenstraat - Oude Tramweg

410 Gerealiseerd: Nee Maar. Er hebben enkele overlegmomenten met het studiebureau en Fluvius plaatsgevonden. Verdere uitwerking in 2020/2021.

INFRASTR. INVESTERING - heraanleg kruispunt Boscherveldstraat ism stad Genk

# Gerealiseerd: Ja. Volledig voltooid

INFRASTR. INVESTERING - heraanleg kruispunt Boscherveldstraat ism stad Genk

111, Gerealiseerd: Ja. Volledig uitgevoerd

INFRASTR. - INVESTERING: aanleg Fietsring

# Gerealiseerd: Ja. Deze werd aangelegd. Een mogelijke uitbreiding maakt deel uit van het MJP 2020 -2025

G-AP 27 Masterplan sportzone (zie ook hoofdstuk sport).

# Gerealiseerd: Nee Maar. Dit mastoplan zal herbekeken worden in 2020.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

INFRASTR. - INVESTERING: masterplan sportzone

01, Gerealiseerd: Nee. Project zal terug opgenomen worden - aanpassingen mogelijk in kader van MJP 2020 - 2025

DOMEIN Ruimte Infrastructuur

I Totaal

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten o,00 e 398.098,68 e 398.098,68€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

0,00€

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Ontvangsten Uitgaven 897.791,83 E

0,00€

897.791,83€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 100.000,00 € 0,00€ 100.000,00€ 0,00 €

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

6 van 11

156


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Sport G-BD 4.3 PRIORITAIR De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening onder de noemer 'sport voor iedereen'. # Gerealiseerd: Ja. De sportinfrastructuur in de gemeente werd verder verbeterd in 2019

G-AP 63 Het voorzien van kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur, dit zowel voor clubs als individuele burgers. De gemeente Zutendaal wil de verenigingen ondersteunen bij de uitbouw van hun accommodatie zodat ze hun aanbod kunnen realiseren of uitbreiden. # Gerealiseerd: Ja. De verenigingen werden ondersteund bij hun projecten

Jaarrekening

Uitgaven I

Eindbudget

Ontvangsten

48.207,09€

Uitgaven

0,00€

Initieel budget

Ontvangsten

81.706,67€

Uitgaven

0,00€

Ontvangsten

0,00€

0,00€

Investeringssubsidie schutterij - nieuw dak

Sport - Er wordt een plan uitgewerkt voor een optimale bezetting van de turnzaal in Wiemesmeer tijdens de naschoolse uren.

# Gerealiseerd: Ja. Stuurgroep sportzaal Wiemesmeer waar werking door alle partijen wordt besproken

Sport - Verder uitwerken van het masterplan voor Papendaalheide waarbij duiken een prioritair onderdeel vormt en waarbij er specifieke aandacht wordt gegeven aan zachte recreatie.

# Gerealiseerd: Ja. •

SPORT- Ondersteuning sportclubs bij renovatie- en of nieuwbouwprojecten met aandacht voor toegankelijkheid.

# Gerealiseerd: Ja. •

Sport - INVESTERING: Ondersteuning zeil- en surfclub bij eventuele herinrichting volgens het masterplan Papendaalheide. (60% toelage = INVESTERING (72.000) + 40% renteloze lening = ANDERE (48.000))

# Gerealiseerd: Ja. •

Ondersteuning renovatie infrastructuur FC De Zwaluw

Sport - INVESTERING: Het gemeentebestuur engageert zich in samenwerking met de plaatselijke lagere school voor de bouw van een turnzaal in Wiemesmeer.

# Gerealiseerd: Ja. G-AP 64 Inzetten op lokale buurtgerichte sportinfrastructuur (omnisportveldjes, petanque,...) en beweegvriendelijke openbare ruimte. De bedoeling is om zo een stimulans te creëren voor individuele en groepsactiviteiten die aanzetten tot het actief beoefenen van diverse sporten zowel indoor als in openlucht. Jaarrekening

Uitgaven 1 •

25.114,25 €

Eindbudget

Ontvangsten 0,00€

Uitgaven 748.289,55€

Initieel budget

Ontvangsten

Uitgaven

0,00€

15.000,00€

Ontvangsten 0,00 €

Sport - INVESTERING: De gemeente zet de uitwerking van het masterplan voor de sportzone verder.

Gerealiseerd: Ja Maar. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

7 van 11

157


De doelstellingenrealisatie 2019 Planning van Masterplan Sportzone loopt verder maar de werken zijn nog niet opgestart

Sport - INVESTERING: Het gemeentebestuur investeert in kleinschalige sportinfrastructuur zoals petanquebanen, een omnisportkooi, een speeltuin,.., met hierbij aandacht voor de ligging en spreiding van deze accommodaties.

• Gerealiseerd: Ja. •

Afbraak oude sportinfrastructuur ZVV

0, Gerealiseerd: Ja.

DOMEIN Mens Sport

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

73.321,34€

0,00€

829.996,22€

0,00€

15.000,00 €

0,00€

73.321,34€

0,00€

829.996,22€

0,00 €

15.000,00€

0,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

8 van 11

158


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Jeugd G-BD 4.6 PRIORITAIR De gemeente Zutendaal wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een veilige plek hebben om aan hedendaagse vrijetijdsbesteding te doen en te spelen in groep of individueel. e, Gerealiseerd: Ja Maar. Er werden voorbereidingen getroffen om de reeds beschikbare mogelijkheden verder uit te breiden

G-AP 72 Voorzien van ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen. Er worden de nodige ontmoetingsplaatsen voorzien en het vrijetijdsaanbod wordt onder de loep genomen en uitgebreid met de nodige faciliteiten en activiteiten voor jongeren. ij

Gerealiseerd: Ja Maar. Er werden voorbereidingen getroffen om de beschikbare speel- en ontmoedingsplaatsen voor kinderen en jongeren nog uit te breiden.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I •

0,00€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

50.000,00€

0,00 €

0,00€

JEUGD - Uitwerken en communiceren van reglement en locatie speelbossen

41> Gerealiseerd: Ja. •

JEUGD - INVESTERING: Ontwikkeling van gemeentelijke speelruimte (vermoedelijke locatie sportzone) met ruimte voor jonge kinderen en ruimte voor tieners (skaten, basket, indien mogelijk voetbalkooi).

4111 Gerealiseerd: Nee Maar. Is nog in ontwikkeling.

DOMEIN Mens Jeugd Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

0,00 €

50.000,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

50.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

9 van 11

159


De doelstellingenrealisatie 2019 DOMEIN Mens Welzijn G-BD 4.13 PRIORITAIR Senioren actief laten deelnemen in onze samenleving. De vergrijzing van onze bevolking neemt alsmaar toe. Een goed ouderenbeleid is noodzakelijk. Voor de actieve senioren wordt gewerkt aan een degelijk vrijetijdsaanbod met oog voor sociale netwerken. Daarnaast biedt de gemeente ook ondersteuning aan de zorgbehoevende senioren in hun thuissituatie zodat ze zo lang mogelijk in de thuisomgeving kunnen blijven wonen. # Gerealiseerd: Ja. Er werden diverse acties ondernomen om de Zutendaalse senioren actief deel te laten nemen aan onze samenleving

G-AP 87 Seniorenwerldng op maat voorzien en verder uitbouwen. De gemeente Zutendaal wil het activiteitenaanbod en de dienstverlening voor senioren verder in stand houden, verbeteren en aanvullen.

# Gerealiseerd: Ja. Het aanbod aan senioren werd verder uitgebouwd

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 1.921,80 € o,00 e

E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 2.500,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 2.500,00€

0,00€

0,00€

WELZIJN- Zorgen voor een goede ondersteuning van de verenigingen bij de vrijwilligerswerking door hen te informeren, te ondersteunen bij wervingsacties en de vrijwilligers te bedanken.

# Gerealiseerd: Ja. Aandacht voor de vrijwilliger (via mediakanalen), binnen de eigen gemeentelijke werking, maar ook voor de vrijwilliger die zich inzet binnen de talrijke verenigingen.

WELZIJN- Zorgen dat er bij de uitstippeling van het beleid op het vlak van sport en cultuur voldoende aandacht gaat naar de belangen van de senioren. (seniorenfeest, Sporteldag, start2-.initiatieven, welzijn/sport, gezondheidswandelingen,...)

# Gerealiseerd: Ja. De aandacht is aanwezig, ook uitbreiding naar computerlessen en oefenmomenten voor senioren, vanaf maart '20, 10 weken cursus 'gebruik van smarOhone' met vervolg later in het jaar van 'gebruik van tablet'

WELZIJN- Gezondheids- en sportinitiatieven ontwikkelen voor senioren in samenwerking met de dienst sport en de dienst welzijn.

# Gerealiseerd: Ja. Organisatie van jaarlijkse sporteldag, een Intergemeentelijke sporteldag, recent deelname aan intergemeentelijke netbaltornooien voor senioren, gezondheidswandelingen,..

WELZIJN- Verkeersveilige situaties creëren voor senioren te voet, op de fiets of in de rolstoel.

.

# Gerealiseerd: Ja. Fietsstraten, aanleg brede voetpaden, inwoners stimuleren mbt het gebruik van de fiets (cfr. Lekker Lokaal.), ook organiseren op regelmatige basis van cursus 'opfrissing verkeerscode' en 'slim op weg' voor voetgangers en fietsers.

.

WELZIJN- Samenwerken met de woon- en zorgcentra voor activiteiten voor zowel bewoners als niet-bewoners van de woon- en zorgcentra. Vorming inrichtingen voor intermediairen die in contact komen met senioren.

# Gerealiseerd: Ja. Nauwe samenwerking en betrokkenheid binnen projecten, acties,... zoals seniorenfeest, werkgroep dementie, valpreventie (Logo Limburg),...

DOMEIN Mens Welzijn

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

10 van 11

160


De doelstellingenrealisatie 2019 Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

1.921,80€

0,00€

2.500,00€

0,00€

2.500,00€

0,00€

1.921,80€

0,00€

2.500,00€

0,00€

2.500,00 €

o,00 e

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Totalen Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

1.921,80€

0,00€

2.500,00€

0,00€

2.500,00€

0,00€

1

471.420,02€

0,00€

2.786.835,27€

0,00€

1.115.000,00€

0,00€

473.341,82€

0,00€

2.789.335,27€

0,00€

1.117.500,00€

0,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

11 van 11

161


Go

c a)

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019 2.850

Investeringen

Andere

1.780.256 1.777.406

73.321

1.922

75.243

Overig beleid Exploitatie

Andere

Investeringen

Exploitatie

Prioritaire be leidsdoelstellingen

1.855.499

88.127

88.127

88.127

4.500

66.082

Investeringen

Andere

179.274 174.774

4.108.110 4.042.028

Overig beleid Exploitatie

-2.850

-1.692.129 -1.689.279

-1.922 73.321 -

-1.767.372 -75.243

-61.582

-3.928.836 -3.867.255

205.338

2.080.321 1.874.983

2.500 879.996

2.962.818 882.496

269.856

4.662. 142 4.392.286

72.949

72.949

72.949

3.000

201.388 198.388

-205.338

-2.007.372 -1.802.034

-2.500 879.996 -

-2.889.8691 -882.496

-266.856

-4.460.754 -4. 193.898

-1.009.047

Saldo

198.388

198.388 198.388

64 449 1

5.429.9161

4.429.916 4.379.916

11.200

1.894.053 1.882.853

2.500 15.000

17.500

50.000

1.000.000

1.000.000

64.449

64.449

.

-244 272.119 802.212

530.093

244

7.849.247 7.577.372

7 849 2471 . .

8.577.032 7.774.820

727.785 197.448

Uitgaven I Ontvangsten l 8 577 032 72i..7 35 1 . .

co in °I 11°I 1-

-11.200

-1.829.604 -1.818.404

-2.500 -15.000

-17.500

-1.847 .1041

-50.000

-4.231.528 -4.181.528

-1.000.000

-1.000.000

03 N

Andere

1.009.047

-5.469.801

-244 3.461.319

11.044.447 7.583.372

Investeringen

201.388

4. 139.412

7.784.820

11.924.232

-1.009.047

5.671.189

678.093

244

879.785 201.448

11.924.232 L 11.044.44711

Ontvangsten

1.009.047

-3.928.836

12

Prioritaire beleidsdoelste llingen Exploitatie

179.274

4.108.110

25 -440.746

25 89.421

7.680.205 8.120.926

8.360.839 8.271.394

530.166

150.467

680.634

879.785

Uitgaven

.« ':;:i' pcf

Algemene en Ondersteunende Diensten

Andere

Investeringen

Overig be leid Exploitatie

ig

Andere

P4

Investeringen

,

7.680.205

Sa ldo

ss

8.360.839

)1)2

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

gE.f >iy t,a1,, gek

I Ontvangsten

M en] im

680.634

o

1

-a To co

'Algemene financiering

d 'E

Uitgaven

h

I

1.2 De doelste llingenrekening 2019 (schema .11)

37! g' tol

LrI ,el cm

162


Investeringen

1.060.286

Investeringen 530.166

7.685.892

Exploitatie

Andere

9.276.344

Totalen

Andere

519.934

1.714.069

Investeringen

2.234.003

Exploitatie

398.099

Overig beleid

Andere

89.421

9.260

9.322.861

9.421.541

4.736

788.566

793.302

-440.746

-1.051.025

1.636.969

145.198

-515.198

-925.502

-1.440.701

-398.099

-398.099

678.093

5.286.658

8.428.109

14.392.860

2.024.384

1.956.892

3.981.276

897.792

897.792

4.879.068

4.139.412

253.000

9.001.521

13.393.933

250.000

945.364

1.195.364

1.195.364

3.461.319

-5.033.658

573.412

-998.927

-1.774.384

-1.011.528

-2.785.912

-897.792

-897.792

530.093

1.616.444

8.409.609

10.556.146

440.000

1.946.892

2.386.892

100.000

100.000

---. 27186.897 1 -

802.212

200.000

8.983.021

9.985.233

200.000

945.364

1.145.364

7767 - 1,1

272.119

-1.416.444

573.412

-570.913

-240.000

-1.001.528

-1.241.528

-100.000

-100.000

CÓ c1

Exploitatie

793.302 a> c» Ncd, c., °:?. 'T

398.099

2.632.101 nr o 1.. ri co co C?

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Ruimte Lr? 7.1 7 cl '7

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

163


0

CO CO 0 LO

-o• ai ,N 0

00

P.

0 0 CO 0 is 0 0 0 0 Ne-, CD '0N

02 tr) cso 0 ni. oi

00 0000 CM Nl

"*". si". co co 03 03

r•

'C

e...

cd c.i ri 01 (0 00 oi ..› Eg, ac, ,-

1- ,- 0 0 00 N 01 0 0 0 0 CO N N .0. co Of co

,- '9 Nr. ui N N. CO til

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019 Is n.:.

N

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

0

Overige transacties

.01 , CO .0. LO 0

co

11V. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 1 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 1 Vl. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 1VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1 A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 1 VIII, Resultaat op kasbasis (VI - VII)

CO CD

N ct

Niet-periodieke terugvorderingen

st 0 0 CO co co o o o N •LN 03 03 -of 0 e- Of f- CO N N CD CO ..r o .- 0 0 Q c`! cq '1 c`? co cti d d ni d 00 N ‘-. 0 0 co .- ,- o is co (5) co o o 0 0

1

3.

<0 CD

<r. q gi c? e e e c» co o o nn(')0 s•o• 4

,—

Periodieke terugvorderingen

LO CD

0

Op te nemen leningen en leasings

CD er

0

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

<D 0 0 CD

co nr ,..

1.

0 C! CD CO Lo

0

2.

0 N to

0.

B. Ontvangsten

CO 03 0 c4 csr is. a- n- n..-: gd a) d d d d NCD

0

Overige transacties

S-

co

c?

3.

CO cl. s-CO 00

c?

Niet-periodieke aflossingen

0

of of

Toegestane leningen

.,. CD

05) CO CD

2.

0

o co CO CO 0 0 ,-- 0 LO 0 aa) eo co o co c. co oo ko 0 ,- C! N N '01. oi .o: cs; ui

Periodieke aflossingen

o

Aflossing financiële schulden

B. A. .

1.

b. a.

cm 0 ci) co cf. 0 ,,,,. oo ai

B. A.

Initieel budget ei 0) ei •o: n. c, co a)

b. a.

N"C Q

0 0 (,)

Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

,LO CO (, i N CO co

Overige

N CD Of Crt 03 0 LCS CO CO 0 CD LO.

1.c Tussenkomstdoor derden in het tekort van het boekjaar

Ch

0 0 CD

2.

Eindbudget 0

0

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

Jaarrekening N.L-N LO

1.a Belastingen en boetes

Exploitatiebudget (B-A) Uitgaven Ontvangsten

KASBASIS NO) -0 s-

nN 0

II. Investeringsbudget (B-A) Uitgaven

I.

RESULTAAT OP

N CO , 0 er Q

g ri

n-

c co

N. NU) 0 0 0 0 0 N wi' 'L". CD or in co

ei CO in

Is

N. N

N..

n-

164


N CI CD cr, e'-

cc> 1.

i,

.4. 10

Ils.

cci

Ibb 1.•: eCR N

ai ai

CD CO N

<—

0 0 e,:i.

('4 CD 00 LCS 10 CO N.: CO 0 CO Cl) N 0 eCl in

LO CO

5 cci

01 •-•

N: c:,

ei er in

0) d r-: 1--:

Kosten van de schulden

2.

cm ts 0

co

'-:

co a) a N-

2,1 2 , C,) r

0. 0,

ui e-

N 0 CO LO CO NCO CO 0 CO N 01

ec,

o

,(10

at e. ai cv d cn d o ui er ,In <cd

UI

0.) 00

r•-• (0 0

Lc2 0

Csi 0 CO Of

s-

er

r-.

1..: a er (0 er

.0'

(C)

LO (10

ni a)

d

g;

c?

(0 CD

1.0

01 o c?

g . go

nd Cl)

.1-. as co

co cm N.

eN

LC) CO N.: CO 0) 0 N 100

o

is: a

Cl)

e-

CD 0.

N-

Ca

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019 Gemeente Zutendaal 1Jaarrekening 2019

e-

0 ()

r-

a

01 0

Terugvordering van de kosten van de schulden

er

P... CO

Kosten van de schulden

0 Lti

cn

B. Nettokosten van schulden

N.

CD 0) CD er.

Periodieke aflossingen van schulden

,N in

Ca

Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

cci

o

A. Netto-aflossingen van schulden

1.

e-

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

ei

1.0 •-er COn N

a.

B. A.

cd

N

b.

2.

s—

Terugvordering van de kosten van de schulden

os er er

Nettokosten van de schulden

•r•

N 0 05 00 0)

Exploitatie-uitgaven

Initieel budget

r—

Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

1.

is er csr ei e-

ob ecr ..d.

Exploitatieontvangsten

2.

Eindbudget

.43. b—

Financieel draagvlak (A-B)

Jaarrekening

r-.

I.

Autofinancieringsmarge (NI)

AUTOFINANCIERINGSMARGE

.O. CR

01 0

co

C

0.

e)

0

ui

165

11


gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

166


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplei n 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

2 DE FINANCIELE NOTA 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

167


72.9491

1.877.483

-3.867.254 E, c \! E,

-925.502 7

Cq

rcm 0.

Cd 03 N a>

to 01 e,

.<D

Gemeente Zutendaal 1 Jaarrekening 2019

8.409.609

7 '-'

9.001.521

•it' 03

945.364 N

LO Cl 10 CO

8.428.109

CO

4

7.685.892

945.3641

1.946.8921

.ct•

co

788.566

-1.820.904 1 -1.001.528 1

Ontvangsten rnl 197.448177. 7771 7.577.372 1 4.379.916

Uitgaven

CO

0)

1.714.0691

Ta

1.779.327

198.388

4.392.286

oo ui 11) c:1?

174.774

4.042.028

I 7.583.3721 —

en

OD

'Totalen

K y 7.784.8201

V,

201.448

.

I

.....i el

Ontvangsten

III

8.120.926

Uitgaven

-1 d 1:1) ..'.1M 'Jat e «. I

'Algemene financiering Algemene en Ondersteunende Diensten 'Mens I Ruimte

j- •

Saldo

.

8.271.394

.

1 Ontvangsten

.,

150.467

to•,) Itk Fiat

I Uitgaven

'oa ,

03 N Lq

.171' Cd

N

ir)

'c" c

c::: o,

CI)

co

a>

ij::

N

cm cl

cr>

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

168


•_,,, rE ' 'C-

(.6

253.000

26.200 540.000 1.616.444

-1.275.903

it 0 200.000

200.0001

Ontvangsten

CD.

Saldo 7

nCD

co in

Ni NCO CO 01 0

Cii '5‘.

co co cci o3 el o

0`.1 00 '1). NCO N LO N

,•-• o in ,-

0 CD el

Gemeente Zutendaal 1 Jaarrekening 2019

1.060.286

0 0 LO

ITotalen

LO N

250.000

(7) -1.085.335

1.050.000

sr

4.736

Uitgaven nr si-

918.0331

0 ui co co ui oo c? ,2.922. 176

0

-76. 171

o c:

1.278.903

LO N

I

-340.000 1

-26.2001

00

Ruimte

Ontvangsten

Saldo ,r

C! 0 LO

IMens

'111'

66.082

WI

N

Algemene en Ondersteunende Diensten

1 N

,r •o-

I

! Uitgaven

,.

Ontvangsten

,

Uitgaven

et

Algemene financiering

.=

•:1ci I ". CO t-

7

c ccs

in

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

169


2.2.2 Rekening van de afgesloten investeringsenveloppes Er werden geen investeringsenveloppes afgesloten in 2019.

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

170


Schema J5: De Liquiditeitenrekening 2019 RESULTAAT OP KASBASIS 1.

Jaarrekening

Initieel budget

Exploitatierekening (B-A)

1.636.969

573.412

573.412

A. Uitgaven

7.685.892

8.428.109

8.409.609

9.322.861

9.001.521

8.983.021

5.391.547

4.894.608

4.894.608

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

o

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

o o

0

B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes

2.

II.

Eindbudget

Overige

Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1.

Aflossing financiĂŤle schulden

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2.

Toegestane leningen

3.

Overige transacties

B. Ontvangsten 1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3.

Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

o

3.931.314

4.106.913

4.088.413

-1.051.025

-5.033.658

-1.416.444

1.060.286

5.286.658

1.616.444

9.260

253.000

200.000

-440.746

3.461.319

272.119

530.166

678.093

530.093

530.166 530.166

530.093 530.093

530.093 530.093

o

o

0

0

148.000

0

0

0

o

89.421

4.139.412

802.212

0 89.421 89.421

4.039.084 100.328 100.328

701.884 100.328 100.328

o o

o o

o o

145.198

-998.927

-570.913

1.582.542 1.727.739

1.582.542

714.560 143.647

583.615

0

0

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

1.727.739

583.615

143.647

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina 2 van 3

171


Schema J5: De Liquiditeitenrekening 2019 Mutatie Bestemde gelden I. Exploitatie

Bedrag op 1/1 1

Jaarrekening

0

II. Investeringen III. Andere verrichtingen

Totalen

01

Bedrag op 31/12

Eindbudget 1 Initieel budget !

0

0

1

1

01

0

1

1

01

0

01

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina 3 van 3

172


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

3 DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

173


J6 : DE BALANS 2019

ACTIVA

Boekjaar

I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1.Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

H. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1.Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1.Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere fmanciéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA

Gemeente Zutendaal

Vorig boekjaar

2.272.186,91

2.648.387,86

1.075.548,07 1.105.540,95 306.602,19 798.938,76 0,00 0,00 91.097,89

1.528.338,30 1.030.629,01 429.689,97 600.939,04 0,00 0,00 89.420,55

40.945.601,02

41.189.251,43

1.026.787,88 1.026.787,88 0,00 8.021.307,54 0,00 7.976.279,19 0,00 0,00 45.028,35 31.805.565,85 30.243.305,22 21.665.594,37 8.059.859,40 308.693,31 78.772,02 0,00 130.386,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562.260,63 1.562.260,63 0,00 91.939,75

1.117.885,77 1.117.885,77 0,00 8.022.490,75 7.471,06 7.997.813,89 0,00 0,00 17.205,80 31.944.833,37 30.382.572,74 22.152.488,04 7.670.388,48 309.144,15 120.165,95 0,00 130.386,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562.260,63 1.562.260,63 0,00 104.041,54

43.217.787,93

43.837.639,29

/ Jaarrekening 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina

2 van 3

174


J6 : DE BALANS 2019

PASSIVA

Boekjaar

I. Schulden

Vorig boekjaar

8.846.161,11

9.635.916,45

1.139.421,10 589.807,11 150.688,62 0,00 439.118,49 14.231,04 0,00 535.382,95 7.706.740,01 7.706.740,01 2.797.731,36 2.797.731,36 0,00 4.909.008,65 0,00 0,00

1.667.726,74 1.009.465,50 161.384,36 0,00 848.081,14 128.344,50 0,00 529.916,74 7.968.189,71 7.968.189,71 2.524.927,32 2.524.927,32 0,00 5.443.262,39 0,00 0,00

II. Nettoactief

34.371.626,82

34.201.722,84

TOTAAL PASSIVA

43.217.787,93

43.837.639,29

A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. FinanciĂŤle schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1.Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. FinanciĂŤle schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Gemeente Zutendaal

/ Jaarrekening 2019

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

Pagina

3 van 3

175


J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019 Boekjaar I.

Kosten A. Operationele kosten 1.Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. FinanciĂŤle kosten C. Uitzonderlijke kosten 1.Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. FinanciĂŤle opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening jaar 2019

Vorig boekjaar

9.159.655,03

8.920.441,61

9.002.422,13 1.737.615,78 3.236.691,82 1.424.444,54 0,00 2.581.778,05 21.891,94 107.914,25 49.318,65 0,00 49.318,65

8.770.162,91 1.708.631,30 3.199.935,81 1.339.153,53 0,00 2.500.515,46 21.926,81 117.402,88 32.875,82 4.130,57 28.745,25

10.029.457,77

9.022.666,00

8.883.938,14 638.082,49 5.391.546,72 2.814.114,19 2.660.228,05 153.886,14 0,00 40.194,74 707.336,69 438.182,94

8.322.735,95 751.600,60 4.811.303,89 2.721.211,74 2.578.537,33 142.674,41 0,00 38.619,72 699.930,05 0,00

869.802,74

102.224,39

-118.483,99 599.422,44 388.864,29

-447.426,96 582.527,17 -32.875,82

869.802,74

102.224,39

0,00 0,00 869.802,74

0,00 0,00 102.224,39

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

2 van 2

176


gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

177


gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

178


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

179


O c a) 0 a) CD 0) c -a c c cem as

-°,12

Q) CD a) -CD 1:12 > cp > a) c c .E :155 o "ii5 o E 2 3 co

.0 -5 > a)

13 (1) c

1D 3 > a)

72.9491 945.3641 9.001.521 1.877.483

7z, 3 MIE ja

cci d ui c‘i d c6 d cv CO 00 5 la. in 1-.• 1TO 2 G) 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C‘i N. d (.1' d N.: ci. d 10 Lri -a: d o OD 00 CO CD CD 0 0 a) 0) ('.1 N0) 0 0 N. ID 0 0 0 C! CD CO C,* ai d c‘i..a: z1 (4) ui ai .,- ni ('1 ,--a; co 't (4)N..- CV 0) CO ,1- 0 .•-• 1.-CO CO "0 7 _D a t 0 c = E a) a> .c -) 1 --o as > cc -.... -2 c.) o 0 ° 2 z a. co 2 Ta t '' C 0 a C') i0 + W Q 0 'c a) > a) rn _c _i E 0 r) 2 >

-742.217

1.714.069

7.685.892

c0 0

iikste verschillen ui

8.409.609 1

05 N-. 0) ,i

c

ij) e 0 E

'Totalen

CD

19 C 7 , C aCD C LJa (1)-. 5 N 2 g Et G IE a) , F2) a > E' o c lt , "' ""c".ca) 0 c3› a) ca o ., c > ,j :45; a) co e o <2 a) > (-) td . O > c 0 g :0,2 (1) a D 0 0 m a, 0 0 02 c c c 0 .2 g0 • cl) .c-r , , a5c) E 0 > 0, 9) ) t 0 a 2 '5 0 D r .0'ac cDoa t 2 c f " CD 0 2 0aC ..... es a) N a) -) tC--) cl:1 s ca

8.428.109

1.946.8921

1.956.892

1.885.353

4~

1

..... ...... :g

1.779.3271

-50.981

1

150.4671 4.042.028

Za 1:11 rg

8 ic 0 ot. H co TO .5 a) c0_. á) IT o 0 5 ,••• c.). fi, -.. '‘' u <) Lu ,4 .' CO 0 --12 o ..Y 0 a ) p., r r C IT 7) c 0 0 u. (b a, g_i ) a) ° co 0 c -o ) --a g E <D c > > cp P2 a> •= .c 1 (1) c a a u I10 0 g : g> 0.7.»

Uitgaven

1 'Algemene financ il 'Algemene en Oncl 'Ruimte

I 'Totalen

N C e N " E

verschillen erealiseerde uit

7.685.8921

1.714.069

1.779.327

150.467

'Algemene financil 'Algemene en Oncl

';:la. = ',,,N.

c ca

201.448

E n",

197.448

9.322.861

88.127

M:11 1,

fie hi,

4.042. 028

ycw N > X. ca Zgt, Ca

N: ,r r--

788.566

8.271.394

Ontvangsten 't

t, km. ke

Uitgaven

'7

Saldo

11

`

Uitgaven

c'

LO CV - 03

1.877.483

ráj

-350.2581

a) (c) a) ai co ":! .-

Iq

d c.i. g •.

oa " i.)

a) •

£C1I 'TE >

absoluut

8.428.109

..Z

('4 CO LO d' 0 0 N. CO 0) CV N 00 CV 5 0 d'... LD ..-: CD d- ID

'C _cl -le I tr)

>

ca

>•

O

CO .y. cm ,. CV 0 . CV 0 0CDOD N c> in CV 10 (0 N C‘i CO CO C\I a-, oodoo -aoa)000) Emi--Ei-i-51-51-E- o 00 2 0 22 0 2a22 b -o_1505'505o550 a a cc 5....c cc cc a cc a cc cc a 0 0 0 0 0 0 ,i- 0 00 LO 0 N 0000 0 i.. - 0 CO LO co .- (0- co (Ti Tz. UD N 10 CV 0 0 0 0 CO LO 0 CD 0 (D cm st-) N C71 Z-VCO CD CD CO CO CO N E E {1‘,1 E (2 E as a) a) á á) as á, as á CD CD CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0101 CV N Cl N CV CV CV E) C3) C0 Y GD 'D. a) ._ 0 O E iii o .55 : c e t" a) a) a) CD 13 c 0 a) E E c fil o

os <k I--

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

o a) a)

o

7 c0

a) 0

0 I-

Technische diensten

7 784 8201 . . 198.388

201.4481

N o u) ui N 9

0) (0 N. 0) o) 'cij?, Nr. I q ,-.. U ^ i Cri t S i) ei 5

1

.,..

;•g

XE c. 4.392.286

=

8.120.9261 -3.867.25511 -1.691.20111

g)

çøi , :,,..

7

cr) OD cri u) a?

Uitgaven 1itat Or In sten

---

;.„.., :' u) h• 1

o:, ('1 10 ,,-

g ..%) ti- E. ..E., 0 0) ,5 ' 0000 CD C" 0 a) 0 0 , c) 0 o CD (2)_ , (,2 0) as c GD CO 0 :C) 0) > 0 > c "C = > c 0) »E 0- 0) Ct. TO0, C rg CD co 2 as .c (D 32 .g, 2 TD ti .0 -o o .0 a) IJ) a) c cu a) o ' n g> eQ) «g> g '5 as 2 «9 {I} c 2 a 0 . 0 cp 0 gi > III c á-, c > c a w, 1- ">> , ,i 3 a ti3 c ra > . -2 - . c c a) c a) Fit V 13 0.0 '("1") CD CD CD. CD CL 5-.0 CD C '- 0 CD 0 0 CD CD > o) o) mono E e a) E ct) E co cv Le) CD CS) 0 0 00 CV N. OD CO LO CO N- LO CD 0 CD ,N... 03 0 LD d" N-- L7 10- Cd Cd; N:. N: N- •a: ai' •••- ai (C) (7 d- a) 1--. N- N a) .- co o ca Z• co •" .ca cv 0 r••• V) N cq ....r a. O cci sr) d ari ui N N N d o e) co 0) c.)

Natuur- en m ilieubehee 20 Natuur- en m ilieubehee 20

co a) co ei

573.412

cv Nco 0 ei

-1.804.5341

a) o .0 .os c E? 0.o ca c:1 cp Ta 1; .0) c 2_> 0 :h5 0 ._ n, Q) C CD CD E 1 N , 0) -62 ., ._

180


rD 0 00 U_ u. 0) .2 .2 t;' E f, 0 0 0 ..c 0_ CL ..Y .0 0 .. 8

o 2

EE

OS CG 0 115 i.g. 7

O

mo cic 0) a) ,r; .0 c c 3 2 (0 (0 „, o

17 '0 :=.. 0 .-- > 0 0)

C» .0 'Cr) -2 :1-.)

'Cr) a«.) CD CD

>

am ‘èiti orn

,...-, II '4 , .

CD

E ,N N._ 'C'ZI

N.: -:N

7

2.333.711,00 2.076.466,00

321.340 9.322.861

15.1781

-156.798

o

0

0 In

oi

g 3 'd-) as CD 555

8) E E t 000

0 CO GD ..C5 N: ori ai

co N... co o o a) cl o

d ai N: ,,- cg ,- m• .,-

000 0 0000

0 0 <D 0 DOOD

cr.)

!.12

C2I

.0 Q)

z Q o

I 'Ruimte

(0 c cu

E

cg --2, -5, 0

•••0= ,.. a) ..le> ca CL := 0)0 _o c ici co CO W 0) 0-0) 0. 0 C 0 Va.. 17 cE 3 Cl) co o cr, > o as 0 ca D)

as a Tu . .

a) 1-

ó ó ....ds, o sa N N NCV" o o o '5 o cm

o o o o c) a) ZZZZZ'-

LL LL LL IJ- 1.1-

0 0 0 0 0 0

-.1« -.1 -J -J -J 0 ..:t < < .:jC •Lt ...5...

000000 0 0 0 0 0 C)

00Nd- CDCO ;00C\1 •1- 0 0 d' 0 N- NCO CO CO 't CO 0

3 7

•LX

0 < .0 »». 0) 0

di ci CD LL

. ..... ., c. .—

<7 LO

-0 c 0 0

a) W0) E 2 c o a) .5 , 0 C GD coH a) c C7 0 E > -02 a) C o) '0

0 g-

a3

C°.

(-9 o--I .•CE 3 .2 2.> < cl. o . a) CD 2 (.)

'Algemene financi 'Algemene en Om'

erealiseerde ontvan

III; 1" r iC 111 gs.

o ci.

0 0 0 0

W CD (0c -.0 a-) • e. cp

MEER DAN VOORZIEN:

;

cl 0

07«

0000 d d d' N:

WS C5

te verschillen ontvan

h,-ta

N.. N

cd 7 co

9.001.521

4,1 ei

cd ci

'Totalen

0

..e.

788.566

X1

1...1 ab 1>a

c o) c a) a) c a) >

in)"

CO NI Oj csi

-C-Ca

945.364

=,

g

1.6 N: cd ) co cv "au' 02 N cl c ca co a> •,r• co CO LC)

.u>

945.3641 8 983 021 . . 1

te

'Cr) -g

To co a) W cs)

CD

ai

65. có gi cl 2

174.774

toi mil

"{.9 ..g

a

a) C as a) — .9 -.. >r 00)

N- Is-. 01 CV LIG d' ta-

198.3881 72.949

l'

("« CO ,-

:2 cp

á") u' >

198.388 64.449

toi

0' 1 la kY!

Ontvangsten absoluut] I % v budget 1 "— W78.271.394 L 7z1 1.

7tkat.- 1

.g. cv '1«.. co 03

77) 1'9. OS d' 0) LC)

Ontvangsten Ontvangsten 7.774.820 7.784.820

C: '.i..a ta: ,74› X

E

EE N. N.. N- CO co- a;

c% o>

-14.724,95 meer ingekohierd dan voorzien

TG -03 7 7 92 > ..0 .0 0 .0 .E o) CD

-2a>

c) Li- c iT. <0 CD

< ___ a) iri c 0

› Y 0

Eo a , a) ...o a) 0 .-a) al E al . _C2k.

u)

0)

o 0000 -0

000 2

—I 0 _I D < < < CC 0000 ó

0 d- 0 LO LI) N 0 CV 0 ,a - 5 ‘7- '5

C C a, C a, C a, C a, C 0) 0)

C CCC (G CO 0) CM

0 00000 N. N CV 01

5 5 5 5

Cr) 0 0) 00 000

c

-6 -6 c .c7) c c

.6 c

I.--

co co ca 1010

c .c .c

WW CD 0 G) CS

c cccc Wood) a) EEEEEE WW m Won 0) a) a) a)

0) ci) < < < < < 0

CV CV N N CO

as c ,..=

Cl)

0) ,_ ..Y c

o. a) .6 c c c

as c c N= CD

CL) E c 0W a) E WW E E a) a)0)W-0 0) 0) 0 .TC .. 0 CD

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

181


(\1

0 r

',:t r

0 00 0'-

IN N: N N (0. co d Cl> N- N-

oCO to ei nr

N: N cp ei co

ddddd N N: ir7)

CV

CO e

0

,-

,-

,-

cg

o 6

"1"

a)

o

r--

00

co

o

cr)

1c:6"

(C)

0)

*C

0

N

0

00

N‘2:.

rs: (0

c.6

cd

ci

6 6

cii-

N

co ui' nr

er c‘i

Z.i.

0

00

Ca .1i.)

i-

er 01

r N 0 0) d0

co

6

CV (O

o d c\i' co 0

N .e...

04 r

cc; co

cd co

(

CD

CD

N

d-

Oh0 0)

00 (DO

r 1.0

ci-

d

er o

cri cm

CO

CO

cd

c‘i

":1-

0(0

6

Cl

Ia) (c! 7

o tri' nr CO

"3

ij ,

o 6

cm... E: Cr)

irg co

ci ai. cm oi cd co cp

o d

co c\i'

CO

nt o co 0 CO 10 (0 cd ui (0 (0 r. 0)

o

o d

ai 0)

co cri

N-

0

o •zr o d d d CO •,ni: N.

N

co

COCVOsa(0 •:10 CS)

ei

Nnr:

coN r,zi N

rri

I."

1 .-

T-

(0 N

I,.

c \i' 6 cri' 00 N co co rei

co c \i' Cr) •,c \i

N

co d 0) co c\i co

o o d

ar) el cv o ul rdi cm

d-

q>

o

CON00 0 CV 0 0

10

d

nr:'

h: 0) Cr)

d

6

ll) Cs1

cd

c\i

N.

co CO

CI S

CO

Te

0)

0 0

co ,- o o cd. cm" d d 00 N 0. Lo ,- Lri co nt

Algemene en Ondersteunende Diensten

o

00)

co ei' nt co cd cp

Algemene financiering

Ruimte

co co co- nrCO CO CO 0 00 ni. ni •,-2 .1- ,- co is: N: N'

co

0 0

,-:,

co co"

,-

0 0

[I:

0) CO

o LO

c\i d-

CV Cr)

0

0

0

cd

CV

r••••

0 (0

C7 ) (0

cd

r: o -.-

r.

I-

er CO.

C» in

N-

00

N

1-

r-:

cd

..--

CO

CD

0) co

r•••••

0)

(OhIn (0 r•-: ir:

c) '0 0 0

.,CO

0

co_

o d

0)

Cr)

LID

a)

as .2) CD

T

0

C

2

»

2 ,,,

c

a>

im

Ca

0

.6) N

a)

0

o2

r

C\i

0)

N 0)

CO CO

6

0)

1rs cl

cd co cm

cd ..,a,-

c.d

cd

CO

N

r

cri

c\i

cd

CD

(0

0

(0

•zr

0

N

co-

cm-

d ni: 6

d-

ct

<D

co

0)

o)

co

00

o

co co

r-

'd'

In

CC)

N

C)

)--

. -

1--

cri

c\i

o

co

r•-•

N

N

71)_c c as

> 'd _c 1.)i

Tt

= g

•5 0

{i r} cy)

a) >

2

= cp

o b-,

ca

ro a) tr)

2

10

C CD

a)

cp c

.. c

tii

cp

10

a)

-,..-g

C

..... 0 4::

C

c

a)

c„

0

CD

T .

w

0 CD D_

0) () 0

CO

I-

<

o

CO

d:

Ui

E

0, C

a. -

cu a

c

c

•-•

ca CC

0

2

t

co

.. ‘(p

0

d"

0)

cm

0

6

CV

Cr)

cci CO •,f.

Cr

(0

r--

N"

a)

N

c as > -t

c a> ri cri

o .. 0 ta

0 cp

a)

E-

TD c

C

-2

ar)

'-'-

•-••

o

ir)

-0

>

=

c)

o

,,)

o

0

C5

E

0

D

2D 5)

b:

5

<C

m CD

o 9,)

a>

0<

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

u, tr) CO

0

.

rs cd'

nr "i-

175

€"' o ,-: c.; ei c

1--

o

1-

0 c ai

a) .'5

o

di

CV Cl?

0

c\i'

ci

1--

0

•,-,

-a-

1--

,a-

2 0

'CD.

‘C..'

0

CV N N 0

Oh-

15-) co

nr

r::::

0

cri cm

.,-

cd

CD

cd co

CD 0)

n

1.11

cri

,..

"t•

o

CO

c o_

CO el

cri'

CM

_.0 0>

.(r) &

o

d

c cp >

c

co

d0

d

o ,-,

V)

o

N CO

cd'

C \I

c tri' u, 0c o ai c -a) .... '5 •<7

c

0 0

d

CO

2 C.) 0

c

0) N

-zr''

(0.

{2

CD T rs

CM N

6

,C71.

ó

c

CO LIDCO

CC'.

c\i

CD

-,-.

5

LID

as

in

N:

C \I

CC)

10

141.

ce)

o

N-

ei

•:1-

d-

0

6

o 4:31 cm o d•:1 -7 6

r•-: ,-,

a)

CM

CC

0.)

C)

E5 c

ca

a) )-

c

-

„crs .

a<)

n °

-

u.s ir. 1-- _c Cd

CS

0

ms Iri

CO r...

182


Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019 Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

7.685.891,84

7.548.412,26

7.409.978,30

7.577.977,59

7.431.009,38

7.301.767,38

1.

Goederen en diensten

60/1

1.737.615,78

1.708.631,30

1.649.095,48

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

3.236.691,82

3.199.935,81

3.193.199,25

0,00

0,00

0,00

2.581.778,05

2.500.515,46

2.431.587,20

21.891,94

21.926,81

27.885,45

3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

5.

Andere operationele uitgaven

640/7

B. FinanciĂŤle uitgaven

65

107.914,25

117.402,88

108.210,92

C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar

694

0,00

0,00

0,00

9.322.860,55

8.768.201,51

8.640.578,08

8.883.938,14

8.322.735,95

8.213.635,88

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

70

a. Aanvullende belastingen

751.600,60

687.173,24

4.811.303,89

4.803.715,83

4.998.648,99

4.469.840,29

4.478.758,28

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

2.231.175,87

2.075.429,85

1.930.460,53

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

2.632.629,77

2.260.351,20

2.409.040,85

7302/9

134.843,35

134.059,24

139.256,90

731/9

392.897,73

341.463,60

324.957,55

2.814.114,19

2.721.211,74

2.680.507,00

2.660.228,05

2.578.537,33

2.536.944,42

1.592.780,36

1.523.100,48

1.494.839,92

-Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3.

638.082,49 5.391.546,72

Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente-of provinciefonds

7400

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0,00

0,00

0,00

- Overige algemene werkingssubsidies

7402/4

1.067.447,69

1.055.436,85

1.042.104,50

7405/9

153.886,14

142.674,41

143.562,58

0,00

0,00

0,00

40.194,74

38.619,72

42.239,81

b. Specifieke werkingssubsidies 4.

Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW

5.

Andere operationele ontvangsten

748 742/7

B. FinanciĂŤle ontvangsten

75

438.922,41

445.465,56

426.942,20

C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0,00

0,00

0,00

1.636.968,71

1.219.789,25

1.230.599,78

III. Saldo

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina 2 van 2

183


.0

0 c cu ID cl)

to co c,) in

cu c

20,06

E

a) a)

D) N CD CO "0 c Q> C >

ra Ia co = "-

CO 0 0> C \.1 C

4

in r)

CO 12-3 00 0 ••

5.286.658

'05 .0 175

cu > c a) i1-5 a) as a) •

d" (‘ WIY i gen C IC/ 0 '.0I al , 3— -1». ,. III » = ',...', ):e

,‘5 >

• -c7)"

2 '2

-C -2

5. 2

0) c» c 2

2

Q> a) E G) 0- CD 0 0) CD C CD CD as a)

> c

,3) 5 0) in

(/) = 0 E

N 't 0 CL

0) cl)

as -.3

E Es I--

ó o '2a''

(0 0) z

0, 0

z

a.) 0.) I— a)

o o o oo o c) o op000 0000 d0 d .4. o d- d- CO 0 0 N CO 0 N a) CD LD 00 ‘f (0 ai ai 00 CO N 1- 0) CO N. 0) 0 LI)

ó P_ a) > a) c o 0)

'

15 8 8 8 8 -o 8 -o 8 -c) 8 -c 8 -o -c ri

a) =

Cd a) TIL o) :151. r't

+

,.. 0 a) c 0 N

C6 1.5 ft 2a) -: E cll "0 C o 1:12 4-• li " <n 0

ti

a)

c

0

CD

a) b7s cs. as E o c co c CD C

73 cTs cp E 6 '4' :m c ro c "E n "- c 2- cl> (T) 2 as co Ó

0

.c g

m

c IS ir C c co a> E a20)7 .-• .C p-v a ) .c -E > c "a75 ° a> b cl > fg CO '1= 5 Cd 0) •• •• ..2. •: • : o 'D LI J l' :C -) Cd - CC CC CC Cd Cd -2-. H ± H H I- Fl:: Cr) CD U) U) (1) U) N c

0)

a> c a. " 0

1C

0)

cc E W < < « <

0 0.1 Z CC J CC tt CC tt 0_ o 0 u_ w u_ u_ u_ u_ wi_ Z ZZZZ

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

COMMUNICATIE: De website blijvend onderhouden en uitbouwen. J EUGD: Ontwikkeling van gemeentelijke speelruimte TECHN. D.: rollend materieel: voertuigen TD

-2.004.1431 -1.009.1641

-2441

CCS C C3)

CM t•-• Cl CD fki al 'T

66.082 918.033 76.171 1.060.286

Uitgaven

0 '

1.278.903 2.922.176

absoluut 1 % v budget 1

.C7! 7

Uitgaven

«Eiadbilimg Kaikiltéreilifi] kérs7Ctiliê1ffl détiaaWe

C71 CO C‘i

cp Cd Cd Cd Cd 0 Cd 05 ccl 0, Cd 0 tt ft Cd Cd Cd Cd A CCCC C C C C HCCCCC C C C • CD 0) CD Q) Q) 0) 0) CD > > > > > > » 0 0 0 0 0 0 0) .0 .0 .0 .0 _C .0 C' 0 C) () 0 0 0 0 (i) ci) (0 0 0 CO c/1 > CD CD CD CU 0) Cl) 0 Q) 0 2 2 2 2 E E F2) E'

slFRASTR.:

c o .79 o i-

cu

ca c c cp >

!Totalen

-

'Algemene financiering 1 'Algemene en OndersteLl !Ruimte 'Mens

-ai

c

a) a) co cr) c‘i c r ts a) c

'5 as >

1.050.000 540.000 26.200 1.616.444

N

0 r•-• N N 0 v•-• 't o 0L0 ..- N. 0")

'Algemene financiering I 'Algemene en Onderstel.' 'Ruimte

E

0 0

verschillen erealiseerde uit

0

-1.051.025

rl' -'-

1.060.286

0 0, > ca ca

253.000

30001 -. 250.000 17 CD CO

o

o

1.278.903 2.922.1761 1.085.335 5.286.658 CV a:. l-r?

Ontvangsten 25 66.082 4500 918.033

Saldo

lia

1 913.297 1 -

Ontvangsten i

%

Uitgaven

Ti.

4 N

25

k=,

o

00000 0 0 0 0 0000 Cc) CV N N N N N CV CV N CV CV 0 0 0 0 0 > 0 00 0 0 0 0 CV N N CV N N CV ai N CV N N N

CD CO 0 cd -D

-0

1.009.047,00 doorgeschoven naa 698.290,00 doorgeschoven naa 668.786,00doorgeschoven naa 378.000,00doorgeschoven naa 272.628,00doorgeschoven naa

ze

GEBOUWEN: herinrichting administratief centrum

0 Ci 0) a2 Lf;

verschil >= 50.000 euro

CO 1/1 (0 C). '7

oorzaken niet ebruikte kredieten

Saldo -244 903 -1.275. .7. 1 72 "1176

cci

184


-250.000,00 geen gronden verkocht

CO_ 1-

ri..., Ui M

oh..

C

scn ,331 '' 4:1ï

00 C!

o o cm

1 —,

'Algemene financiering 'Algemene en Ondersteu I 'Ruimte 'Mens 'Totalen 1

eerde ontvan

CO)

00

o

a)E o o d 0 o d u-) ('J

.023 w c L.L. , S "0 CIS 0) 7 C 0 g E ..É) -a m CO <1. a) "0 a) C TD r's E a)

1 rp Q .9.) a) IS o -c) ti 'cbo •(,)•to -. _o .0 E cp o o cp > CO CD Y C» 0 0 1, ... 0 0 nt N 0 CO LO l'.:

ersteunende d

MI

o

'D E c o os c u.i o c e a) a) -o x c (0 t 22 a) a) c ._ co cm 0 •.c -8 o > (f.) g) co c "0 CD

overzicht ontvan sten investeri

fa21 110 á= :01

5 oi

Verkoop niet bebouwde bouwgronden

„M Cl

gs, 0

•a•

voorzien budget

S ill /21 dei

t-2

.co

cn

o o c; verschil >= 50.000 eur

kC1

o

ebruikte kredieten ui

wa)

Ontvangsten

,r' e.)

o

3, a) a) _o _c 0

0

1-c? ,..

Ontvangsten

is

to

0 0-

-243.739

rP

45 ;Ir it R0 151 411

c» ---.

-....

253.000

el

200.000

01 lul

Ontvangsten ---25 absoluut % v budget 1 1 1 1 3.000 1 4.500 150,001 o 250.000 1 -245.2641

IP

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

185


Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Totaal

I. Investeringen in financiële vaste activa

Algemene financiering

Algemene en Ondersteunende Diensten

0,00

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

0,00

1.010.966,93

0,00

66.081,56

1.010.966,93

0,00

66.081,56

220/3-229

197.235,19

0,00

0,00

224/8

747.650,18

0,00

0,00

23/4

66.081,56

0,00

66.081,56

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

0,00

5. Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

0,00

2. Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

0,00

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

49.318,65

0,00

0,00

1.060.285,58

0,00

66.081,56

B. Overige materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

gemeente Z utend aa I - jaarrekening 2019

Pagina 2 van 5

186


Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1: UITGAVEN

Code

Ruimte

Mens

I. Investeringen in financiële vaste activa

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

918.032,68

26.852,69

918.032,68

26.852,69

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

220/3-229

170.382,50

26.852,69

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

747.650,18

0,00

3. Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

25

0,00

0,00

27

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Terreinen en gebouwen

4.

Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

265/9

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0,00

49.318,65

918.032,68

76.171,34

Roerende goederen

TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina 3 van 5

187


Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL2:ONTVANGSTEN

Code

Totaal

Algemene financiering

Algemene en OndersteunendE Diensten

28

24,79

24,79

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

24,79

24,79

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

0,00

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

0,00

3. Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

0,00

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

0,00

5. Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260/4

0,00

0,00

0,00

265/9

0,00

0,00

0,00

176

0,00

0,00

0,00

21

0,00

0,00

0,00

9.235,60

0,00

4.500,00

9.260,39

24,79

4.500,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

150-1804951/2

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina 4 van 5

188


Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Ruimte

Mens

28

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

224/8

0,00

0,00

23/4

0,00

0,00

25

0,00

0,00

27

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2.

Wegen en overige infrastructuur

3.

Roerende goederen

4.

Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0,00

2. Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

4.735,60

0,00

4.735,60

0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

Pagina 5 van 5

189


Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019 Code

DEEL 1 :UITGAVEN

Jaarrekening 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

0

17.438

220

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

232

220

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

284/8

0

17.206

0

1.010.967

1.883.398

946.848

1.010.967

1.883.398

946.848

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-229

197.235

1.327.038

582.892

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

747.650

528.869

312.769

3. Roerende goederen

23/4

41.688

66.082

27.491

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

o

5. Erfgoed

27

o

o

9.500

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0

0

o

2. Roerende goederen

265/9

o

o

o

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0

13.349

17.738

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

49.319

28.745

57.811

1.060.286

1.942.930

1.022.618

TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina

2 van 3

190


Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019 Code

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Jaarrekening 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

25

0

1.710

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

25

0

1.710

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

284/8

0

0

0

0

1.350

0

0

0

0

220/3-229

o

o

o

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

0

0

o

3. Roerende goederen

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

23/4

o

o

o

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

o

o

o

5. Erfgoed

27

0

o

o

0

1.350

0

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

o

o

o

2. Roerende goederen

265/9

o

1.350

o

176

0

0

0

21

0

0

0

9.236

4.500

98.596

9.260

5.850

100.306

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina

3 van 3

191


Verbinteniskrediet min aanrekeningen

N

co

0

q o

co cm co

a;

,-

co tri co 0

0

q o

0

cl

q o

LO

?

o

0

co ui' a) 0 0) co

co LO

o

0. o o o d co N

o o

ci o 'T

c co co c4

D.s--

o o d

.o cci CO

o o d

co o d

co

co w 03-

Nj

cs, LO

co

o co d

o o d

rs-

-a' 0

o co

6

,i• o

CO

CD

css c 0 0.. 0 ga-

0

0. 0

in cd ,t-

0

0..

o LO co cci rs.

0

c' d

o o

o o

o o

d

d a a rs: co

co 0.

d o a d to

0 o

d o LO cd o

co

N

N

0

o q o

o o d o Q it) .,-

o q o

10 r--. N 10

cO h6 0)

.,-. r-: 10

, :r ,16

0 Cl ,..

0) ..--

0

d

LO

Verbinteniskrediet

Vastleggingen

CD

0

,-

o n: Ia 03 co

CO

0? o r..,,--

CO

0

CD 0)

N •s-

q

0? ,-

q

Lil .a• o

N

,t• 03 6 0 co d 10 ,r•

a 0 c6 q .... .scr

CD

0

•r-0) CD

I, : LO CD

,-

co

d

ri

1.-.s-

N CO

0 0

d 6 00 cn ,-.,..ei. rs-CO ,-. 0

CO (D 6 0) cl

..-

0 0 Csi .-LO

..i 0

N

.....

co c).

nt co, 00 co 0 d co ,t-

r) cr 0

,-. .-

o cl o o Q ,in (0 •s-

N

ro d co C.0 ...... N,--

o o o o 66 o o Q Q to co Its s-

0

o

06 co ...-•

0-5

o d o Q c) o o cd

a) d

a) cd

ra N

o 0 6 0 0

o d

a)

co

o

d

0

, i cO

o

ci

ui

0 0

a

1.7.:

cd

•s-

N-to a cd

co 1,-• csi ic) 0? a

co r's:. a) a) a) cd

N

N «5

Cl .-

CO

ca 0 :c.CD .•. .,..., ss. csi L., co ,„ 0 ,- ,sts s

CO

a—

o cm

.......

>

r

....... tFI-3 s- o

0_ to

-0 ..-• 'C

cc

.41) c`l c ca '2

2

a-,, th. cp 0 CD > CD ca ° >.

c) a) a) E 6.5 c

D

o) •E +°-.2 >

> 0) D •-••

CD

CO Ch

coIc'c c a> •92 3 c CD r) > N E• -- a .0 0

.a.

••--•

06

-ct ,-. ,i

N 0? .--

c a)

EC

5

0 co s- 'E .2

'E ii - 8 r, 0)76 ,G.; co .9..) a) 0c 0 caca ca , a) cc, Cloocari) cr_:, a) IS :5 0 c c 7 ,,' 0 E a, cm E 0 > . ,- t> 0 . a, , .c4:e, r, c a o ..,4 cp -0 0 c a> cc ,i CL c ti m. c ._ . 0 c) .2

a) sa• n a) ms co -c a) in -= •E a) ea a, ,_

en cp --ocuc) <D 15 s- - ••-• nt No .2):=, D) CD 0 o

o

(.7

••

sil .. „:1) ,... . 0 co . tn• = >

=.0••-•- ••-•00(2c

P- 0 -r - Li- 0 al -c ui ° io- ci. 0 •,- ai

2 0, 2 ,- 2 a) r>0 0 , 00 Cl coN c 0

0 .c 0> 0 c' ...2. 0 cv 0 o .5 3 > ta.

co (0 N. co co .a:

o co tri. 0 N N.:

14) -8 0 °o. [30.2 0 ? co

w 0 .9 o co 12 E 0 .9 al ..V,

a) C•4

,-

z

Ti

b E .,.,. -0 <D

I2 CO c C" >C ai "O W ,-9a- Ci , CI 45 9 't >3 CO C ED (0 CI ft; L.1 9 .0 e a) 0 -,-.. o {c5) ot.ot-

> •,_ -- 0 12 < cs4 0C) ° 0.• ci) 2 ' 0)

2

. -. '-g -.-' 1.. 4) °0 °-

.c1-7)-

10 CO .cf.

C

NO ,

o

>

w

2

0

CO -„„ -ca .0 oo E 0 y

0 N

N..:

,-

cd

i7.

0

d

o CO (0'

cd

..ti

o CD

Cl 's-

a)

N c6 LO CD

"-L6 ,t',-

I, cco 0

cd o

CO N

co o

CO 0)

s-

CO 1-.. 6 a) 0)

a tri' o cl t-s-

10

N-

cd

CO rNto CO

o o d

CO

co o

c) o d o N N-

0)

a) c6 in a? co 6 :

N

,r .,i

o cd co

a o ci

a) co .0: co nco ca

a. o

Investeringsenveloppen

Uitgaven

Verbinteniskrediet min vastleggingen

Aanrekeningen

1

Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min aanrekeningen

Ontvangsten

Aanrekeningen

1 P.: co

LU

(D 0) Z o c

1(5 o .--. c ca IN W 70- cs) zo°.5ca'sl. Lci 0 . .0 17,' i.-‘ -i 03 0 ...--

‘.., z; M-

co 15 > — cn co 0- 0cCM cn nci) cu c •• G) cd a)

Dgcaw w

ai' a a

DL 0

cli ,cs)0

ai"--"" ,- .4-0)

nr

ri a>- C» C CD 0 0) - ,- Ir) ..... (.9 N co co -ci .-- co 0 N E

„,, .- •

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

192


753.054,71

ĂĄgĚ&#x20AC; 184.245,40

568.809,31

114.012,36

Vastleggingen

Uitgaven Verbinteniskrediet min vastleggingen 640,57 113.371,79

12

G-ALGFI- 14:Enveloppe algemene financiering (bestaande enveloppe, nog niet afgesloten) (2014 - 2019) G-0VG2015:Nieuwe investeringen gemeente overig beleid 2015 en volgende jaren (2015 - 2019)

Investeringsenveloppen

11 'E ai 568.809,31 184.245,40 7.500,00

Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min aanrekeningen 113.151,36 861,00 1.325.374,71

Aanrekeningen

15.683,18

-8.183,18

Verbinteniskrediet 1 min aanrekeningen 277.084,68 1.048.290,03

Ontvangsten Aanrekeningen

cl

:ÂŤ5 0-cp 2

>

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

193


Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019 RESULTAAT OP KASBASIS I.

Code

Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

1.636.969

1.219.789

1.230.600

60/5-694

7.685.892

7.548.412

7.409.978

70/794

9.322.861

8.768.202

8.640.578

73

5.391.547

4.811.304

4.803.716

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

7401

0

0

0

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

o

o

0

3.931.314

3.956.898

3.836.862

-1.051.025

-1.937.080

-922.312

1.060.286

1.942.930

1.022.618

9.260

5.850

100.306

-440.746

-437.111

879.888

530.166

603.948

734.076

530.166

527.142

529.670 529.670

2.

II.

Jaarrekening 2019

Overige

70-7400-7402/9742/8-75

Investeringsbudget (B-A) 21/28-2906-664

A. Uitgaven

150-176-18021/28-4951/2

B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

530.166

527.142

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

0

0

0

2903/4

o

76.806

204.406

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

0

0

0

178

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

0

0

0

c. Andere overige uitgaven

100

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden

0

0

0

89.421

166.837

1.613.964

o

76.806

1.531.823

89.421

90.031

82.141 82.141

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

89.421

90.031

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

0

0

0

0

0

0

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

0

0

0

4949-4959

0

0

0

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

102

0

0

0

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

101

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0

0

0

145.198

-1.154.402

1.188.175

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.582.542

2.736.944

1.548.769

Vl. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

1.727.739

1.582.542

2.736.944

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0901

o

o

o

B. Bestemde gelden voor investeringen

0902

o

o

o

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0903

o

0

0

1.727.739

1.582.542

2.736.944

VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina

2 van 3

194


Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019 Bestemde gelden

Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017

Totaal bestemde gelden

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2019

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Pagina

3 van 3

195


>

a>

o o

o c a c C.)C; el ooo

7

a a>

o

o

o

c

0

c) .' Cd

o o

Ø0 0 0 0 "O' 00 ,-- e- 0 0 0 0 c C) co) C) cl) o co rs.cn ck o o cc o_ ..dr nir N- CD- co d cr, d d es• r _ .2 c`i. Lo ci nr er .4- ca o ,-, CD ..- ,in Lo e. c-- i... 0 n. —. e _. -. ----. Y,J..) 0 ei s..

N

CZI '

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 20 19

0)0) N

Ci Z: c1 c1 O O LO oco

0)

c

o

0 co

0 0 0 0 0 0

0 0

CD- cj dr ....r 0- cr 0) 0. cd r.-:,' Cl ,- 0 co CD• 0 Lo _• CO vn C7) d'

d d

0 0 0

in 0

o o

c!, o c, co co o cc ni: o o .ci. o o a0

CD

el

CO

o o

N

N

<D

CO

Co 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ec 0 0 0 0 0 <00 0 00 00 o, CDo 000 0.. 0. 0 0 ec o 0 0 0000 00 d c, d' 0- er c7) r- cd - cd Ld ui' d c=;" c%i o- o c‘r 0c N CO N CO •c-• c-- r.- 0. N. cm CD C) to 10 " co 2 L. co — 'cz, c0 c) co v) .o cr; " I": c, • °I d c; .4 ,e; c%1 co • c\I aco CD NCO N V) ø) C

cy)

ir,

0) 0 0 00 000 0 0

co

c.,

000 00 00 0 0 O < D 0 0 0 0 p 0

0 0 0.‘ 0 0 0 P 0 0 o c, o 0 co 0 c> c) c) c0 ci r.: t••• d cr 00 cd• .47 ,:ir d cd d er d cr N- d d Lo co e- ni. c) co CD CO cl 0 0 0 CO CO N N Lo in ,Dl C 0 r". .0 ,-- •rri c) : ri N (0 C4 01 4 N CO CO

4

0 0

0 0

CD CD

N co C» Cd,

0

TO TO TO

IS

TO

«,

49

0 0 II-

tO N

(1%

2.

15 0 II-

0 I-

0

IS

0 I-

0

0

es

.10.

0 I-

0 I-

2

c cc TO

>

.a.s a) o

c0 a) i— CL

Ui Q)

cnc

ra u) a)

Y

cm 0 m •••',

a) CO 0 a) a, a)

co

c o• CO

CiTzs

(3)

(0

ca cy, (c o. .._ >

ca c c o WZE2 0 E

a> o) .-E.) E ezi E 11

8

E

2,

2 a)

CD .0 g

„9 Loca .4E a)a) c o)m CD

.-

0.E

si

1 5 o c13 :0 :ca c

-J -J c

•CD <3. 5 5

CD 0) 0) CD

CD (12 -0 c, CD c E to co WW T--

a) a)

E 2 2

:J3 CL I

2 2 J -J

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

Toerisme Limburg

bijdrage werkingskosten gemeenschapswacht gemeenschapswacht

ca.

toelage dierenbescherming

W

c 0 N 0

dierenbescherming

0. CO

overdrachten aan de brandweer

C C

Brandweer Limburg Oost

overdrachten aan politiezone

werkingsbijdragen Limburg.net

beheersovereenkomsten KLE toelage PDPO - project soepbedeling

toelage ontwikkelingshulp Stelimo

ssubsidies

0

E

C

a-

0

P.,

0 I-

E a>

C Ei)

o c0 0 c‘r d d c..)

196


0

>0) ci. i2

0) N op 0

0) N ": 0

0) 0) CS) 0) 0) 0) 0 0 0 CO CO CO CO CO CO CO CM 0) N. N.- N.. N. N- NNN- 1.-.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0) 0 CD h0 et CO 0) 0) 0 0 0 0

0) 0) 0) 0) 0) c et el" et er er 0 0) 0) 0) 0) Cr) 0 0 0 0 > 01

TJ: Overzicht van de verstrekte werkingsen investeringssubsidies 2019

1:17 00 N N 0 0 0 0 0 0 C) 0 0 0 0 0 0 0 0... °. .S o. 00000 oc e> o op = o c o c,-; ei o - cz d d* d. 1.0- Ld d d. d 'E d o CO co 0 c, in 0 et N N 0 ni. C» el CS:;- ei Cidi. cc5';a> a> .ág d al to • ,d d d cs3 ni et: ei a> uo o ,Ner .... el aCO co -,

0 0 0 0 0 0 o N- o e, oe> 000000 1€) 0 C1- CC; (1:7 0 05 o d to c5 c5 o .4'6 N 0 (6 • c\i cs) tO (00) CO

co

= TO co 0_

0)0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO 0 0 0 p 0 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c0 cp 0 p.. 0 0 0 0 0 0 1.- d er Ci. er d d c5 tts- 1.6 o- p c5 c6 d. cd' ci- er cri cp 0- d d ci. P-- t6 di d "D C) c, 0 o CC) C7 et N N C. eer 0) et 0 cp, 0 c, ,r , , 0 0 in 0 CO N CD c0 C., c") et in In 0 0• CD N Cal '-' LO LO N e- ts e0 0 .., C0 er 0 .0 ecri .2 Lo • et: e: c ; Cri d 0) • d q cd wi UI "0 t•-• cp to er c co os

in

.-

co

0) 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c0 0 C 0 C p 000 pi

,l``.

O ,r. c

0 17) 0 0 0 0 (0 0 0 0 p 0 000000 p 0 C C tD.-. . cdddritr55 pp' 0 n co) Cd cd er CO fp ,6 tri o 0 o o cm N 0 O c = cE0 0 (t) 0 CO N c. z ca . c, (N 0.0n\eh = o ri o a(O. •' CO to' op 0) .:1« 'Cr CD «5 in co o ,co

To

Tri

"cc E 0 w i_

E :71

E -c a) c 2

0-

a) 0) .co o)

0

.-J 3

0 J

... ._

:=. E CO o)

0 .c U <n

E

a>

>

.,..,

co c

c = C CD CO E e to > CD 1 CD

co 4:1) CO CO = CO a) -I CL 1 0 co a) a) a) a) a) o) c 0) o) 0) c

0)

C6 CO CO CO 0 CO

E . 0:E

0000(00 000000

ssubsidies '' '

.0 ,. > 2-E a. 0

.171 C CD CD eo -.-c I'l co _se > c CL cp 0 CD

a)

..1G

Co ca ...e 0) co =

e La

a) o a) cd a) • TO a> co a> a >) n o co cO ... a) ". r... • g

Gr) N

a) "D C CO 151 co +5 <

c a ; CO o 0

0 0 c CO co a)

0, c,

c.) c c c -'-a• c m cc3 ._ os > 2 co co us a a a a a (0 M 0) 0) 0) 0) 0)

00

(0

000

co wood> O 000000

a) E a) E a>

c

'E) Y

'CE

tO s-

,tr)

0)

,Z .2

2

CI) ...Y _i

v) E

... '•

a)

o

17

c

"S. p •-, 'c a .c co

N 0

c

0 E 'E' a)

2

(1) 0 rD N

a) -r

it-1) E a>

..Y

:=. a a co .c c..) o co o E co o) a) c

•••9 0

a> 3 c a) E co ci) a) : (7) c 0 17 a) E -c5

• a-,

'‘O-. 3 g ..-0 .c

to N 0 -,' .1 uso co

E

> To "E a) _1

•0 ._

co

a>

ro

-o o o

a) .= _D ,,c2 t a> Y

c o's cu 'E (D > co

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

c a> c .c N a) a) o) c co > o. 0 1-5 c cu b

+5 0

ca

-c c i

1

0

» 0 o 0 o.

te

CO0

CO "0

c? 0 :vo

197


cr) 0) 0) 0) 0)

••o• •o•

‘o• •zr

a)

o o

a) a)

••zr •zr •flo•LI)

0) a) co a) a) a) a) CO 00000 000

LOLONLON N ,- N ‘--

co ..1L

NO0

!si

e co c0 gp 0 0 cp 0 p

•E

! o ,..:co •

m•

o o

ág a)

%-

CV

1... Cd 0 -5

0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cp 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1••

Ci. Ci Wi

ci. u5

12 LO 10 N LO N 01

N ,- N ..-

St

id. cr ci

N 00 ,- GO 0

Wi

C

h:

0) 0 0 0 0 0 0 0 0 a>

cm .--

.0 11

0) GO N 10 0 0 0 0 0

-0 N .:1" cp 0 cD c0 ,r

CD Cl0

). 0 "4: C 0 • aCal

32 c

u5 d' d

N 00 ..-- GO 0

ui

o 0 o o qo tsr d er co Q o

in co

c0

ei csi cd (-..i

ci N

...! .4- • 1...

"d:

0) 0 0 0 0 0 co C) c, o, c) c) 000

45

or

0

-

0 0

o c)-

o

01

•°.

cm 0

471 g•-•

a) Yl. C

01

o

CD "Z.I TO .0 ci) .c 2 .0 c) = 0 = ...J

..c .e Y 0 .P. cp Cl

.c 0

k;

E o c

> p CO <0)

C2 0

—0)

C.) ca E > c c cc c o := ro om «) C in CC 2 __I •-

CO CO CO cu 2 . c a) a) a) a) 0 cp

I-

'S

." 0

-CE %n ...

Ci

.0)

to 0)

'cr) 3 c

u_ = ti 2 co >

ir)

c

(4 to

c

4.) to

..)[ CO Ca

Y

c

r. = ,_ c o E

a) _ E

0 0) > Q)

0)C

.c

c

2) .5

c7) >CCI

.0 cy c,9 p

ssubsidies

..,3

co u3

(7

....:

0)

•c .o if) co (7)

Y

.0 0 0 ca ca

.0 = 0 rn

CD

.1-2 0 ci)

c .c.Iii 0) >

cr) c

a) >

CD

CD C 0 E 0) CD cr) 0 CD .5 a)

ct)

0 N 22 g

0

0

co E o) E co N 0 Cf)

C.) -c 00

I-

u)

'rh' ai E -c) CD

.0 0

(5- 8

N

•a) CD CD C GSTO cci C a) E 0

0' g,'

12) .0 GD 1 -5

iu"

-2 ' i o

N = .c CD o M u)

a) >

Sint-Gerardusinstituut

MPI De Luchtballon

WI

0 I-

N = :=

-e

0) 0) 0) 0) 0) — ca 0 CO ca 0 0 E0) a) 4) a) a) Q) c 0 0 0 0 0 0 ij j U)

19

a9

3 2 .5. I- -- .

-0 c Ca

toelage Sint-Gerardusinstituut toelage ChildFocus

(ri

c 0

iti IE 2 "E a) c.) c a) (0 .---. c mi co c ,E) ? c0 a) H

To" Te co

Toelage bouw Huis van het Kind

To 19 0 1-

Imuo

a)

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

OCMW Zutendaal

(1 0

ssubsidies

I:r

in

c) 1.6 o it5 45 c) LC) LO N LC) N cm ,--

EI

ei

cp c0 c0 cp 0 0 c) ,- Wi C\i ei e d cis Wi mis tg

Ci (5'

in

.c u

in ci c) o c) o csi cd' cid' N ..o• ir) in CO c0 m CD: c0 co csi ei csi

C) cO N

o o 0

Lij c'O'

ij

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 20 19

1CO 0 •-5

co •d•

o

co r-

0 0 o o

CO 0 0 0 0 0 0 0 0 l'... 0 0

c °pope) 000 .E d- c)- tri ci 1.6 it5 d d

o

a) r-

>N. r-

0

198


N-.

C‘i CO 0, 0) CM OS1-0)

N-

Of c.6 d -d-- u-i' d cd d d c5 d d CO 0

C‘i In

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

in ,-. CV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.150.234,45

0 0 0 0 0 0 0 C>

,Y

09 a) co r.) o.) o o o o C> C> 0 0 0 C> 0) 1-1-r-- co o o 00000 000 (15 Lri d c6 c.i. cr d d d d d o' d d 6 CI)

.,...

N• LI) CO N: dd' N: d' CO 0, In 1-

CO d"

LO ..-

LO C),

CO d" CO CO

c; cri d

d

0 CV 0 0

CM .,-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

o c‘i N: co ar 0)

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019 1.010.966,93

, e

0,00 31.944.833,37

I Boekwaarde Waardeverminderingen I op 31/12

1.562.260,63 1.562.260,63 0,00 31.805.565,85

CV

'Totaal materiële vaste activa

,',,,

Terreinen en gebouwen Roerende goederen

OS dco ddddddcrordd co 1--• o o a) 01 c; h: ,tui csi to -1- a) (.9 1..

0 0 0 0 0 0

r, CO LO N-:.

1.562.260,63 1.562.260,63

0) N-..

,-- cv 0 Ol 0 0 0 0 0 r•-• o CO d" CO 0 0 10 0 0 0 0 cl: 0; o5c.idcr; ddddd a) L.c) a) Nco L° c° (° h: Q) Lr) cri cc; co o co Lo o N.. co <0. 0 _, c`) •,- «. .

III. Overige materiële vaste activa

Afschrijvingen

d d d d d c; d d d d 6 d d 6 6 d

0 0 0 0

,01

Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten

I I

..:1:

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

6 d d ,rcl ci

Herwaarderingen

11:

. o c? co n. c‘i __, ,...., co

C ‘. I CM Ld

Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed

-o o o o cp o 0 0 0 0 0 0 d d d

Desinvesteringen

Boekwaarde op 31/12 1

-438.182,94iIÓ:0 7:111 5757M7771

0,00 0,00

d d cr

I. Gemeenschapsgoederen

Investeringen

12:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- CS

Boekwaarde op 1/1

Mutatiestaat van de materiële vaste activa

F. E. D. C. B. A.

0,00 438.182,94 - E. D. C. B. A. 0,00

DesHerwaar- deringen Waardeinvesteringen [ verminderingen 0 0) 0 0 0 05.000 CS d:

8.022.490,75

0,00 17.205,80

D. 0, C.00B. A.

Investeringen

Cr> 0 0 LO 1- 0 0 CO Crï 0' CS C6

cm o tri d-

!Totaal financiële vaste activa

B. A.

7.471,06 7.997.813,89

Boekwaarde op 1/1

r-cm cri Na) N:

OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa

Extern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

Mutatiestaat van de financ iële vaste activa

0 0 C;

d 6 d d

,-

o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 C> 0 0 0 0 0 0 0 0 C> C> 0 0 C> C=> 0 6 6 d 6 d d d d d d d 6 6 6 d d

199


s.,.•

.-

•sr. a)

a) CO. N co Csi _..,

-5.973.179,13

2. 1.

cm CO 05 N q

CO

cm cr CO 0 cd ó' N C? •,CO CY)

000 00 0d,000 d, d,d. d 0- ds d d- d- di d

05 06

r-- N- 0 "1N- N- 0 Nd (6 CO CO *-CM CM 0) CMCMai (0 co N L9 I. 1. LO (0 5 0> 0) 10 N-

GD 0 0) 0) 0 N-.. 0 1- ..- o o d ai ai d v-N- NOD Luq ei co ,-7, ..3

-5.444.391,60

1`, 0 0) 0) 0 N 0 ,-- 1- o d d ai al' 5 CD N- r.. 0 LQ Lq si 14)10 CO

-1.378,72

NN d C0 0 si CO

0,00 530.166,25

CO 'O:. N C0 CO tri CO

50.920, 19

Boekwaarde op I 31/12

(0

0,00 50.920,19

2. 1.

LO 0 0) CD 0 03 0 CO OD 0 ai d c6 (00 00 OD cri st sf 1014) N-

479.246,06 479.246,06

2. 1.

Overboekingen LT naar KT (t) LO CO cri CO CO ai N--

.

530.166,25

2. 1.

Aflossingen d" N-ei' In N sf 0-) LO

.

1.0 0 0) 0) 0 LC) 0 .,- 1- 0 d d d d d 0) N N C» a) CD cd c; c; N"9 1-)

'Totaal financiële schulden

Nieuwe leningen / leasings

a, ,r. si: sf .s,r st

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden Leningen ten laste van derden Leasings ten laste van derden

1. Financiële schulden op lange term ijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden Leningen ten laste van derden Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte term ijn

Boekwaarde op 1/1 ddr:ic:7 6dd do- ciciddd

0 0 d d> 00 d, d, d, d, d, 0 d, d. d, d, 0 d, d, 0 0 0 d, d, d, d, d. 0

00'0

1 3: Mutatiestaat van de financ iële schulden

(0 N- N-- 0 CO CO 0 LO CO CO N- N- 0 CO CO 0 0) Ns_ 05 c6 c6 d ai ai d ai o o o:) co OD "-0 •t- .r.C7D C7D OD CO 0) N.: N: (CS ei 0 c7:,- 'c,cm cm ei co

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

200


OD

CS CD OS CD

OS CO

„... ca -

ai ai ai '-

' --,,

. LO 1-_

+a) o ai r) c•I

..-..'

d' Cr)

CO 1OS 01 d0) 0 0

ai aï d aï

CO 1CS CD

rd

d0')

.... , ,... .

"

...

2.102.893,89

ca cci. ad r, N. op co c.i csi in in (.1 ci

869.802,74

3ve-ION

agNe0,47;WO.5;,t49

CO CD

***'

...k,

869.802,741

. 3 942 938,0311 . .

.' cd. ni' 1 lt, (D : Lr? .1-. . in ai ',.:,

CO

, (r) Lq -t in od co 3.690.059,35

12 562 339,12 1 . .

2 1. 61 1.722,84

0COdCD N r,

,.

34.371.626,82

-- 6 ai ui' -4-- ar O 03 0, 1.7 0 vt•-•• 0 LO .1- co cd 1-cci ui cd ai N. 0) 0, 1-CO CO ,_ (9 01 (0 ,r

,,,-

CO

, —

..*

N: cg

°F; 28.578.673,58

4. 3. 2. 1.

III.

4.190.848,671 IV.

TOTAAL

1 1--7.37M-1

4. 190.848,671

schenkingen

subsidies en

Investerings-

.:.,.:

438.182,941

1.130.866,761

,,,-,

dl-

Zi

IVII. Balans op einde boekjaar 2019

CO

' CO

•,-

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019 correctie aan het beginkapitaal

OD

N

04040d,- CO 0 0)

Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

28.587.510,72

o c, o ,i- d- d- 0 6 d d aï aï aï 6

4. 3. 2. 1.

resultaat

Gecumuleerd

d-

0) 0,

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief Toevoeging aan herwaarderingen Terugneming van herwaarderingen (-)

N v-

cv o

d:, 5 ,t• ci

H: :

0) dt.

Overschot / tekort van het boekjaar 2018

ai co a)

dl" CO

(0 CO

V. Balans op einde boekjaar 2018 I Mutaties in het nettoactiefboekjaar 2019

cv

st CD d 5 ,ici

1-

0 0

Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

•,-

ai ai ai 6 cd' ,i- ,F 03 0) r`.. (0 (0 N 11") Cl cv d cd d ,r N a) a) 0, (0 0

0 d0, 0)

B.

cri" el

28.587.510,72

Herwaarderingsreserve

o 0 (00 co co d co ”-

0) CO

c.5 N

Toevoeging aan herwaarderingen Terugneming van herwaarderingen (-) Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

16.025.171,60

actief

Overig netto-

CD l'. ..

ai o 0) cd a)

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

Boekhoudkundige w ijzigingen 111. Herwerkte balans 1 Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018

11. Balans op einde boekjaar 2017

4. De mutatiestaat van het nettoactief

o 0 d

N

(O ,4-,

0 0

ra

c-I C C•I

444

C

_C (_) (1.1 1-

tUD

1:5

4-,

16)-

3

.. 'E oo

C

0 0

d

ad

CO

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019 • • .= 0.1

tu) •rj Q) > 0

0.5 sDO

7:5 0

(0 (0 ca > .—, cu c

• O ▪4-5 (l)

CO > C

c

CU 00 Q)

-r° ,Y C

0.

CL)

47'

C

OJ

-0 a) 4-, CU V)

4-, -C CD

CO

ra

st5

0-

C • 0 ▪5.- .0 CU CU 01)

E c

O 00

0) .0 0.5 0- CU

4:4

5.O Q) O QJ 73 1:5 C v) 0.1 ec5 1:5

k E

CU -C

4,4 C

u

(0 a) 4-,

• a,

o

rt5

n CU 03 r,

-cs c

Q)

▪ Q) Q) 'es E c CL) To eo ra to -cs

ss, 7 13

0.5

lg S2

' co 2<

'tio 15>

201


T 2.2 DE WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiĂŤle rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan â&#x201A;Ź 1.000 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Van deze regel kan steeds afgeweken worden, afhankelijk van de specifieke situatie.

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

202


AANSCHAFFINGSWAARDE Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,. ..+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

203


g

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval een vordering definitief als niet inbaar beschouwd wordt, wordt deze aan het college voorgelegd om oninvorderbaar te verklaren. Op dat moment wordt een kost geboekt en zal de vordering uit de boekhouding verdwijnen. VOORRADEN Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken

FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiĂŤle vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

204


in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als `(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

205


Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

206


SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiĂŤle boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

207


g

BIJZONDERE BEPALINGEN BI] DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa . Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde, aangezien deze systematische herwaardering niet langer geldt in de BBC-regelgeving. Naar aanleiding van de opmaak van de beginbalans werd de inventaris aan een grondige controle onderworpen. Dit resulteerde in het opsporen van een beperkt aantal activa die geen eigendom zijn van het gemeentebestuur en dus tot op heden ten onrechte in de inventaris opgenomen werden. Deze activa werden niet mee geconverteerd.

NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

208


AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIĂ&#x2039;LE VASTE ACTIVA

AFSCHRI3VINGSTERMI3N

Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van

-

wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting

OP

terreinen (bv. verharding,

omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.

Gebouwen

5-15 jr

33 jr

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

5-15jr

gebruikswaarde van het gebouw.

Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen

33 jr

(verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een 5 jr

kortere termijn. Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. Onderhoudswerken aan wegen die

10 jr

niet worden opgenomen in de

exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

5-15 jr

gebruikswaarde van de weg.

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

209


Waterlopen en waterbekkens

33 jr

Overige onroerende infrastructuur Onder

overige

onroerende

infrastructuur

worden

onder

meer

het

33 jr

rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen

in

de

exploitatie,

worden

over

een

kortere

termijn

5-15 jr

afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.

Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal helmen- en

(boormachines, kledij,

grasmachines,

reanimatietoestellen,

hakselaars,

keukengerei,

brandweerdiepvriezers,

5-10 jr

koelkasten, uitrusting van RVT's ,...

Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,

10 jr

bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn

Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,

5 jr

kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien

de

snelle

informaticamaterieel

veroudering wordt

deze

en

technologische

rubriek

over

een

evolutie kortere

in

het

termijn

3 jr

afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beanners, laptops, ...

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

210


Rollend materiaal Rollend

materiaal

bevat

onder

meer

fietsen,

vrachtwagens,

5-10 jr

brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.

Erfgoed

Kunstwerken

IMMATERIÃ&#x2039;LE VASTE ACTIVA

AFSCHRI3VINGSTERMIJN

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

5 jr

Goodwill

5 jr

Plannen en studies

5 jr

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

211


688.4

ia) a

6f

ti

-688.457,46€

-650.209,82€

688.457,46€

650.209,82€

1)) tig tik> CO 0 (0 • N 0 CD CO. 6 r•-: rco N N CO OS OS r-

-a

'C 0.

6881

726.7

O Cl

‘il, Cr 0 CO 0 Is." 0f, mN

qi, ,t U7 N: •cr N

cd

cci

CO

03 Q> 17 0)

CO

0)

C>) (t 0) C :g2

c co (?) () "ta > :E i ; t 17 cp CD -0 N _O Q) • > r) c .c Q) o > E 2 0) Cl. 0) (1) X

e 0) en C :P O

C O

CL

"rD -0 CD

lim

C

,492

c Q)

2 4C

-Y CD N <D

. g"

2

CD

e N

O

is

tn cn cn O

In

O

<D 17 O

0) C 0

CO 0 0 0 CO

0 Q) Q) CD 0 <D <D

CO 03 CO CO CO CO CO CO C C C C C C 0 C

0)

g..

>

L.• C C C C C C C C

(15

0) .0

O

N

2 1. • -, 11'

0 .0 CD "D 0) C e c (t> -0 1ci) 2 SI 7 . O ,.... -,o 13 2 H c 0 O 17 0) TI .... N

0,

-le CO N

`a

0

i5

:g

03

CD .c 0

0

0 CO U)

U)

....., CO 0

CD CD Q> G> Q) CD CD Q) CD 01 01 0) 01 o) co a> to

CII 0 CO) C C C

C 0

CD CD CD

Q) 0) ,...

0 Q> CD

c c c c c c c c cc a 0 Q) 0 CD c, 0, : , .,. • 22 2 2 CD

cL,

c-, .0

c c c f) n n

n

-o

-o

= _g

=

'5 • .c 0

0- 0 0 0 0 0 0 0 C. •) N

2 N

0

a) .0 ...

CV

C CD

0 17) c CD .4-. n--

. n-•-• 0

0 0 0 0 C7 0 I's Is. ho o o N N N

I a) N 0)

1 )

0 e- N CO d' LC) CO t's C 0 0 0 0 0 0 0 0 2 c•-) r> c,) c., cl c, > c•-) c,-) 0 ... 0 0 a, 0 0 00 0 0 0 Ocmcni :' ts. hTi o o c,, cg 2 -

c..)

cc

:-• C

0 .c .o o o L il 0 .,-. (to 0 00 N 0 O 0. a; E;

cv 0 5

0 0 0

0 • -Cl -17 0

2 -0 c

cc

Q)

Ul

.10";

<0 CO CO CD 1D O C C C C

0

0) CD C CL)

> y

N 0) _1e :.,. .

:0)

c CD CD

›. 03 ..,.., c

0, c ._ ... -0 n

co

CD

C 0 -0

Mi

CD 12

c 0 17 CD E CD

cn cn cn :C1)

b

11 .0 .0

'E co

CO

co

O

n

N ij

03 CD

c N 0 17 2.3 •-- 0 C

•_ 7 >3 = go

:5 17 0 C CL0 -0 CO

co «, ru co 01 ci 0) a,

0 0 "0

c Q) .r.-. 0 a) <>3 'E' C C o c CD o N 0 "5 1 '2 e Q) .0 E. ....• ,... 17 0

'a ó

CD

<I.)

CD

O

' ig c CD :l7 2 0 0 17

000000 0 0 x ki 0 o 00 o o o o ,,_ 2 o o 0 17 17 'D 17 17 17 17 17 17 17 1:7 C O 0 G C C 0 C C C C C CO CO CO CO CO CO CO <0 0) CO 0 <0 CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO 0) CD 0) C CD <D CD 0 <D Q) CD Q) <D CD Q) CD 0) CO 0) 0) 0) CO 0) CD C7) CO 0) c c c c c c c c CO CO 03 CO 03 <D CO CO ca ca co O CCI CO CO C C C al CO 0 CD CD "0 "C 17 17 17 17 "0 '0 17 "0 '0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CD CO

CD

e

P2 01

0 ..›.' 0 "5 7 C 0 0 af 0.

E-» 0

-0

.0

CD 0 Q) 5. ° E E •c° 5 > 0 O .0 C C

ti X

ti O .0

= al

C 43.) E CO CO 0) :. Z C 0 • E

od

CO

cl -.

0 Ca <D 07 0 0 0 0 0) • C cc) c,-) co c 2 a) T._.• l7 0 0 0 -0 7 0 a> , :... -c- -c o 2

ác

G) 0 N 0 .Y

Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening

CD >

0.

1c ' 0 rw -" o 11" N

e

cp

CS N

CD en

ti0 kii, I% CD Ci"

Gemeente Zutendaal /

4.1 O 20

03 C C 0 0CL CU .0 O cn c 0

:=. (t ..w cl) cci cs4 C71 N 0 0

0

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

212


ku)

166.250,00 €

10 N

..-. a, 2.c-. cu CDos '.6 c áe= -0 = o .cc .se a, a,a, o FEc -0 .ct c c> ss a, c 0 8 co 0) Ó

> a,c ca'2 .o ac

O

0

c = .c _9 c a, ki ó 0

12 Cl)

C a, -c >es = o fi .c ca a, o>

0

Zekerheidstellers

Ontvangen zekerheden

c

Cl co co

(.7) co

0

0

E

CO CO

E a> E co c CD CD > c CJ0 c -,7) .c c '5 .c > 0 C WW a, -o to .. _o o G -ce 5 c if, -o0 alE = c .c WW a,0)W Statutaire bewaargevers

Ontvangen zekerheden Statutaire bewaargevingen

Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden

Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden

CO -0

'Ci CO

0 '0 CO

>

-c •c CD

121

7 C 0

CD CD CD

'D

a, "F_'CD -c3

c co >

... a, -o c0 0 Cl-

00

er

.C2

.9

>co cca > D.

CD

CD

e. , ac- 0 P_. - cs, ca (UW > .'17 0 CC i CD 0 3 C CD

COc -o ,- c- ca, ,2..> 2 .6' c° le-* ,0 -2 ct, -53-g ..a c 7,2-WOU

g

0° 2 8, >°'

;J:

0

,= ca 0

CD

C .2).

co E o c «,a,

._

WW

ci, .c ,.. o es 12 c WW 12 =0 .c a, o) c -a,-o CD

CO >

c co I

Gebruiksrechten op lange termijn

... o gys 0

r(C)

-c

.c ,.. o a, 0 ai > o, c ca 92 a) = iii 71 .0 0 C 0 2 .c ..be

N Cc) N N 0 0

Ta-

>

BC

> o c ezs

0

3 .

a, ,.. c u :-, -12cpn 72L-. 0> E 1.• O N C., N Cc) 'C CC) CD r- 0 r•-• ° n ic2 Ti) 1.0 CC) at CC) CC) CD CD CO CD CO CO >0 o o o s-cs o o o o o c, o 00

in

en

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2019

213


C

', I.'

••

Terrein

0 0 N0

C, 0 0 0 0 N0

2

. 11t)

nN 0 1,N. 00

117.

N 0

CO N0

VI" 1`.. 0

N.

1.0 0

0) 0) CO 0 0 0

N C0 0 0

Bestemde gelden voor andere uitgaven

0 0

-.. ..o o

ci. d N N cri co

co vo 00 00 00

Overige diverse rechten en verplichtingen

Bestemde gelden

Bestemde gelden voor investeringsuitgaven

Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven

Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

Commitenten en deponenten van goederen en waarden

Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

166.250,00€

..,.., co o

2019000035

C‘ co CD

Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

Meubilair en rollend materieel

Installaties, machines en uitrusting

20 19000035

N 0 • wo co

o

0 d

CD CC

41.1

CD

cr)

CD

co o o d

C%)

0

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2019

214

Profile for Gemeente Zutendaal

Jaarrekening 2019 - gemeente Zutendaal  

Jaarrekening 2019 - gemeente Zutendaal  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded