Page 1

Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

JAARREKENING 2018

algemeen directeur Vanhengel Marc Laatste budgettaire journaalnummer: 2018002440

financieel directeur Mulders Joke


Voorwoord Voor u ligt de voorlaatste officiële jaarrekening van de gemeente Zutendaal opgesteld volgens de BBC-regels zoals deze in 2013 werden ingevoerd. Vanaf 2020 zullen er nieuwe BBC2020'-regels gelden.De wetgever heeft immers ingezien dat de huidige BBC wetgeving op een aantal punten nodeloos gecompliceerd is, en heeft voor BBC 2020 (de nieuwe regels vanaf 2020), de nodige vereenvoudigingen doorgevoerd. BBC is de afkorting van Beleids en BeheersCyclus. In de rapport vindt u achtereenvolgens: - de Beheersrapporten: hier kunnen rapporten opgenomen worden die de cijfers van de jaarrekening op een overzichtelijke en bevattelijke manier weergeven, zonder dat hiervoor door de wetgever een verplichte layout opgelegd wordt. Deze rapporten kunnen dus volledig op maat van ons bestuur gemaakt worden. Er werd dit jaar bewust gekozen voor het opnemen van deze beheersrapporten voor de officiële beleidsrapporten. - de officiële Beleidsrapporten: de officiële jaarrekening met alle verplichte documenten.


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

BEHEERSRAPPORTEN 2018

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

1


De beheersrapporten: De beheersrapporten geven bijkomende toelichting over de officiĂŤle jaarrekening. U vindt achtereenvolgens:

De staat van kosten en opbrengsten (algemene boekhouding) voor de laatste drie jaar + een toelichting bij deze staat, waarbij de kosten en opbrengsten enerzijds naar soort en anderzijds naar dienst opgesplitst worden. Aangezien dit het derde BBC-jaar is, kan nu een vergelijking doorheen de tijd gegeven worden voor drie jaren. Daardoor kan u zien hoe een aantal belangrijke cijfergegevens evolueren doorheen de tijd. Daarenboven wordt ook een saldo (verschil kosten en opbrengsten) per dienst berekend, zodat onderzocht kan worden aan welke diensten de gemeentelijke middelen besteed worden. De liquiditeitenrekening van de laatste drie jaar (budgettaire boekhouding)+ een overzichtstabel met de budgettaire uitgaven en ontvangsten per hoofdstuk, met een vergelijking tussen budget en gerealiseerd. Voor de exploitatie- uitgaven wordt een vergelijking met het vorige jaar gemaakt. een rapport waarbij voor elke actie een evaluatie van het bereikte resultaat gegeven wordt, waarna een overzicht volgt van de totalen van de uitgaven en ontvangsten die in 2018 plaatsvonden voor het behalen van het resultaat van de actie. de proef- en saldibalans van 31/12/2018 het jaarverslag 2018 van de diensten: dit verslag zal u in een afzonderlijke bijlage bezorgd worden.

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

2


I 1 . " -,-

0 0) " C 1. .nr

co

o

d ai o

o

co

.,-

oi co )-

ca o co

..- cn —

ai

cm

CO

CO

LO

N

to

o

0 0)

<D

CO

cki

co

tri

d

wi

(cr tri'

d

ei ,-

cp

cl

c..1

N •er eg c, , ... ,— co r.-- co

cm

0 et )d-

cm

r--

NCO

CO et ..- N-

N co

di

cci

0,1

co

cp CO

up

r••••

o

0

o. os

a)

0

d-

co

N•:, CO

.--

er-

d-

et

o

09

cm

to

0 1----

N: di: d

N-

,,CO

CO 0)

r.„. .4co .,-

cd e)

oi a> co

co CO 1004

o

0 0

6 d d

<D el 0)

Ne-

01 CO

0) 0 02 0

0 0

r-:

tri

nir ci

6

csi ',:t

cm N

N 1.0

1,CO

N: CM dr

c.i . cc> co

N co .

0 nt. T.• e

•ci: ai C‘i

cc>

a>

.d. ei

csji

CD CO ni:

cm

N N

C%1

C> —

c\i

o

1...

I

2018

• co

co

ai co co

0N co

)--

03.„ CO 10 0 et CO 1- tri ei d tri cci co co us d- N 1•13 0

r. 1--

03 UI 0) 0 0 1.0 N et N N 0 N et 0) 0 CC).3 tt). 0). )- d N: 16 6 to cm a) a) co CC) CO ,In. CO N 1... 1- 0 *e- e)

2017

csj co

• cd ai ei ci

(0 „..„

et

..-

..... 09

d-

a)

co ,r—

0

CO `ct

cc. , co

..-

co

.,-

c\i

o

tn c) it)

et

r--:

N

cd

0 1--

CO CO

0 CO 0 CO

(0 (0 in 03

et CO N CO

0 0

N et

CO It)

0

0 CO

r-

0 0 N. 0

03 CO

1`. 0 cl 0

0 C)

d

1". CO tot-.

CO N.

6

cki cd

eS' cri

N: di.'

c‘i

d

ai

(6 d

cki

tri

6

or 6

6

..CO

N:

d

1CO

N:

10

In

0) r" .(0

N. 1- 0 ,- N- in

t" 1-

CO 0 CO CO

CO

di

N

ri

0) C \. I

co. co• co

N:

cO

d co

et

c» (ci cg

10

CO

tr) ri

co

cm N dr

dr.

1-

N. 0

ci co

CO

oi

cg) 0)

N 0

c‘i

in ••::.

03

co

.0CC)

(0 tr,

1.0

Lti cm cd CO 1-

-. 1.0

crii.

14) co

eo

CO tri

cc)

c\i

E5

0

LU

2016

0

to mo

.,-

cm (.0

cO

.a.

d

c\i'

CO

0

0

(6 r.-: d (D tO c cc co o o o. co o ocor. d C 1- Nco N CO

tr) cc) • co

o

N

.ct

d--

c‘i

.,---

co

N et

CD e-

6 cci di' N: to o CO 0 co co co co ei6cd N N ..- us

co a cv c,)

o

,—

0 (3 0 ed N:

M

on cd to

cv

cv

CO 0) cl ,0 c6 . N.

0) tr) to co cm o 01 tcl LO Cr 17, 0 N. )-- 6 ai d- 6 0) C c --O 0 1 ." 0cr-r-cm • •• oi cc; cO c..i cki in co o cm co cm : c-r-

c‘i cv a>

co.

N-03(00CD di

cd

c‘i

o

F--:. <D

a)

in

.",

co

dr.

,,-

ui

oS

ui cri

d-

in o)

NCD

ei

dr

0) ,

crci

o

CO di

cm

• cri

co co t•••

..--

CO

c\i

co

to

ai

co

cki o

ai

0"

<D

N

in cm .

o

CM ei rto cd

r„ to

N.

el r--

)--

0

0 i... ca ca

C CD

a. 0

c

0

0) .2

0 C o CD> C CD C 0 CD

0 > IP 0 tt

= .s

ai

0 cm v

r)

•vi

C

c

7

03

0'' .• ::

..._ c

..... o •(0

0 .....

> 0

-0

CC

*E5

as

(i)

o

as

c 2 -

0v a>

-

. - ., 7,'

175

733

c

o

,c

c ..5,-

P_

nr.:, .0

0

0 12

o

.ti

a> CL

4. 0 0

8

. ,-

CD

, -5). N

,--

-c

8

cu ... :E. c.)

<D

_c .r4 Cl) o a)

CD

o

>

,,)

.0)

2

ca

0 C

•-

c

0 a_ o

o

_

0

,..

y)

0

: ..r. .. •

>

o

c) ti '2 t on

k. a>

13

G 0

2 ., 2,, ,..., 2 .71) :-

°

o .rs

C

tt

L D

.•

o

0

a) a)

el: cri

cd

Li.:

u)

_ a>

0

7:3 :0 •-•

c

_c, ,c o a = u) 11) a c) a c) F. a>

kJa

0

0

a>

o

a>

59

<D

o

c

0 °-

c 7,

o w

..... 0

a) ?7:1 i,

c

,

cd

CCD

.0

C

ai

ai

di

tri

a)

o

.0 tzr) ., C CtI > -c

0 Y

CO >

..),:„

-e

15

.2

cl)

0

•C

c .._, 0 tu 0 -6 ''-' 0

:c.

ii: D rijd

c

>

•••• 0

0

as co •-V-• 0 0 _0 .,... 0 .0

4..

%., _c

a)

> 41 .c a)

> -c

..-•

_c

0

0

0

0

c 73

k"- 'T> to. o 0 c r.,

:=, .

> .rj

Tii

«.--

0

..=

-5

,„

...c.,

-1-.. ..

(1)

us

c

0 112

..._ C 12

17, -te: -a g o ..7( u, 2 ms 0 c CC 0 0.

o

•>-•

0 C>

-c

tt>

0 't

.0 0

Q) t c- g), g -1 .2 2- 61 l'

41)

05

o c

o

C

tt

o

5 •-: ai L- 0 ,-J .0 00. 2 •z cd d 0< C‘i

-'21

co

CD

re

= -0

_e o

co 0

u)

{3)

-a

0 .2 c 0 00

0

'cs -

e .,„-,-C o r) a)

c -

0

o

o >

43

.0 • -"" C 0 o 0 > -0 •-• t 0 _C

ti) C 0 'a

CD .0

00.208)0

tb.

>.. 4-. ... 0 "M 05

C.) 0

i;)

- cil .0 .tti

CL

C, 0 0 > 0

o c c 0 C

N :•=.

D

cd d

c _c

c

a>

I. 0 0 a)

(i)

cu > O

.— 0, — -10 — .0 (.0 ... tCC 0 >

=

I-

oá d

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

3


.p

Cr`

1CÍj

21.926,81

196.525,31

286.821,00 88.931,00

647.882,00

.?.. .e .. ,.: 00 .$) 0, 0 0 Cf) 11) CO 0 1.0 1- (L) i

401.152,15 879.204,00

1.895,53

1.181.512,25 155.745,75

p oN CO 1

2.500.515,46

.p, p o0) Cl) N

1.339.153,53

2.917.344,00

602.653,40

20.478,09 291.227,98

245.949,73

57.731,30 354.757,14

1

00

eJeec, J'JJJ'c'',2 eJ,JJ. J'c e) .,- CO CM co C? N- co ti? C) CO c, a) ir) eo •,:r co cv 0.

e ,,-

8.342.128,61

c.0 1-

1- C\I 1i 1

74.923,66

60.910,00

8.770.162,91 1.708.631,30

1

„S

000

282.591,81

..? .9 o ,o

0 "Zt CO N 1- CO N

3.199.935,81

.9 .9 .9 .9 .9 ....p ....p

c'?

l

r LC) r . ,_

'T T;.

cp .r 00 in <0 CO l''' CO CY> 0 d" (D 0 Cr) - cs.; ..a: r-r L6 d. c\i' cri' c6 in N. co a) co •a- •Lt. n a> cn Lo co co co cc. r- o cv 0 .•7. ei ai d cd -ti

ci (D CO r`. 0 •cl, r (0 ..C9 C \I CM <D er CO 'T

041 r-- ..:1- cm N C‘i r-- cv- cri - csi. r-.7 cc a) cc cc•:r 1ai n 0) cq e> CO tr) a> n 1-- r_.- ,- 02 cci cci d

Q 0 0 0 0 (Ni r-... o o o - r, :' c\i c‘i (6 N- cc c) co to co n cl co cv L». cri ...7 h: ei .F., CO II) "7* r•-•

0) 'T ei

Cr) q* c‘i

in r's CO

00 r - --• CM

rtj

01 Ll, CO "e

(5 "Zt r 1-. et 7. 7 0 •-• • T.

.2, :. ...2:,.. ...;,) .9., .22_ ...2. 00 000.000o 0 .0 0 0 CO ',' 'ZI. In 7 Lo o co c? .

i

a>

to

c

co co up t‘i

0 0 o Lo

in wzr

R c\i' '• o o Ln co n 03 ai tri 02 CO

00

,-

cm

'JJJ'J','J 00 J'

,,,, tr) cv 7 ,a- cc o)

!OPERATIONELE KOSTEN 8.375.052,65

—› Evolutie van de kos ten naar soort

WAAR GINGENDE KOSTENNAAR TOE?

C\I CD 1:1- LO ,-- -.-

CD

gle

0 "d-

co ir) ,:i- co tr) cq co co o C:5' Si g '`) g r(.1 á; g ÓU5' g to ..0 co ,- .-) c, in ,- cc3 co .,, 0 '4' cci c‘i cri d c‘i cci cri U) cri e; cri CO h- Kl Kl ,-- cr:‘ .-1 (§) ni eki C9 o

•ZI- CO

Lo co cm Lo

0 cv o n

0 ce;

1-

0

TD

C» tr) o) ai•

&) 0

.0

a)

0

(D 77)

u) C WW o la

_ci d a>

to

= ..

C

,..: o

Q) = _C O C •C

ic

0 c -E Q) Cd

w Ct

.(n --

tc; ,-- LO

C4

-0 •-• c% a) C >

L. =

c

a) At

c» 3 e) «.-Lo to (c)

".'

a

a

e

e

to up cs) ap .

i

.

e

1... d)

C a)

22 --E. 0 .8

._

c

CD

E =

0

0

L.

0 '-• c

(1) 0)

:.i:"3 <7)

0)

t0

as 0_ >

.c. -L.

= u) 0

>

75

0.

-ci

,....

c

-aia) c c?) , .;•

..

-5 = 0 N a ó e

I

'E

C — Q) CD

(-13

w

a) u)

C .-

a_

• ••••

c

t7)

LD

‘' =• Q) _)c 0 „, 4) Eg .• 5 2 7 ( ) 0 ) -0 CD - a; c c) C 0 a) a") cl) a) t= to' á 0.1 L'-) C a) CY) .". ttEwoo + " ,_ c ... •-- 0_ ti o •i- cm co in a) co co co co

(11

e 0

CO

cr) a)

g 1) go1 3 { ‘C1> R1 ':D ." '

0 0 )0

_,,,,c, (5

3 "e

"J ri: g ai

C 0 Crl C -C 0 .N

— : c (0 c

o

om

co a> •zr 0 c•2 r-.: cri r-: cii ai d 0:2

e ci -a'

1-

C 11) e CI) 0

C

cm 0 q ct.> o cr> a>

h: ig fi. g CS' gi ). j ' l gi in N. •zr oo UI u-) -i- d-

CO

<0

in co o co 0 CD cc

Q)

-

'6.

42) > > cr) 23) c) c) Cccc • .....1 • ,

Q)

Q)

tz 0 o ••• ra ° c°

14

1

e

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

e

0

C 0 a) .c 2 cri (1) ,- 1•• a) 0 a) ._ c (D .CD 0.

a) t) C, .en ,,,:

z 0)

_c) 3 2 .2-2 1: 2 _,c "" E o = CIS '0 0 ,.... <D > 0 r_i 0 Q. 2 2 0 «13 , 0

1

a

a

.

1

.

a.... <

4


-0-5! c) co

15 _c il) o -o

e

co co c‘is

C 0 .2)

CO

CD

a) -

CD

a) "0 0- tu.n) -c, CD aS N- 0 -0 -.-•

ki co E '8

c5 0) > c 13 0 -0 co

_c o 0 .. >

gcmo cc o c,, 2 -0 > c

y-

,5

OZI

C c) c c» i- — .5/2 > co <„, .2 _9 co -,j co CO

Q) 'E

.c0 .u9r *0 1:: -u k ;1 - 3 .0 :j: 21 0. " 9 - ..1 ) 0 > CD CO 0 (0 .9? 0 > 'C -0 re; c% CM 1:,

co

1-• e

in icr oo

CD 0;

CD. in

co co

.. cp E c E > cn•-a c c 09 -c o .6 »: cl) ai ;.<:) m c

E•

0

.- ..“'

(0

(D

1,- U7 • ""' co

a> a>

13 -2 1 :3 cv c 11 2 :4 . Q V; 9 g •c . o ci. E) C‘) c s-) j a> 11:3 EE (1) o c> ..., -c a) I a ,'5. 8 0

'5 .(1) .(1) 0 ''' Qi Cij ( .9 u) Ri 1,:•:1 P- as • —ai o C .-12 ( t s : h C .c >, •15 '.7-ti-. Q • (n W Td

CD CJ

co CD in

e

a> c

-a

N

0

• 13 a) ki r. a) o r, a) . :tr'. Cl) -"Cr) CM ISCOal 2. 70 a) -C ..-^ .7) 2 C 0 1 : 3 j3 0 ) a) 92 C c 0) E W C0)C 13 C

cp O -0 ca 13 C ,_, (1) (i)

= TOTAAL EXPLOITATIE-U ITGAVEN BUDGE

0

TOTAALKOSTEN ALGEMENE BOEKHOUDING

C

9 ,st: Ns E 2 C (1 (15 0 G a9 -D a) ITI E r) N o) ""c

co • 0) c .r, ...., ✓ • t. i ,E .52 0 .7) (D c» 0 2 0 -g .E c (g. : : c\i c a)

0

FINANCIELEKOSTEN

C aj 13 ,FL) . ',-7, 0

:St' > "- ''''' 0) ,- 0 c c O Q) 0 0) 0 N .(f) 0 -2 CD 0) (D.0 -C Cl)) > co 0 ;:ii, C E co ,.., - - •r.n: ,,... 05 .

7.228.680,05

'a<2.•

8.508.150,21

CD

CD

8.751.564,26

CJ

co

8.751.564,26

csJ

7.409.978,30

M-

o) -0 CD

C ..., ..- ,„ -0 a> (1) l.1 UI ..-. 1:1 <1.) ....

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

ni c0 •-• := X Q) a) C1) = f.D ...,-, E _c -C) CD 13 ...., ni ,oc•c'co ca>>c E o 00a)(0 -00 0) LO 2 a) on E > (n Cl) c)- C - 2) acl)) .2 E 2 (1) --E- ar) (ij co. c).. "D a) C ki el -2 -{5 -0 ..7. u) C 2) ci co ..-. os a) > .,.. o 1:3 a) = lo ni c ,.15 1) c7> Fs 2 c a) ir b' (1) > (1) (t C) ,, -13 0) o) _rj .0 (,) E .6 :ir. c V) u> 13 Q) co J2 - WI E •Fsi • L- 0- ‘C 01 0) %1 ) a> a) <-7) os lo >0

-0 ..c = > Cl) 0 0 C—C 0 .Q) cp 0) ..,..,, > .0 a) 0 á 2 d C .„)e U) a) 0- ....j. I= -c1 :3 C 0 uw a) C 03 13 0 Cl co .- 0) a) . .' E .g? c = -0 (15 O 0's;

o 'ef>6 ..

(DE. a> c w

i t,: i

O

as

.2 ci .5 g) IS. o c 0) -o 2 c 0, g __ c c a) •Ri' c 72 0. > g co a) ,71 8 .2 o))! -0 • 1 1 r tg ..t7

a)

C 0 „s a> o a, E o > Cl) 3 1® .a) 0 , • ..• E o.0__0o,a)c)_ o o

-0 c as E

5


ces 2 0 s\I c (,) CCS D. E aC i .3 -rd - i '5 '('Zi h cd a>

..,a-

-(3 a> •C -(3

c .g. 1w '.-E7 --a- • E 0S 11) (D 0) a> e ca 0 c ed 0 L,_ c

w

ti5 001 NN- (0 (?) 0> o (D .... X ° 0 •-• •;•--!. C 2 c a> o c cri "CS -0 th w ir, r r rp ris ai o _o 0 0 a r l > *-- (75 . E" .. c -_,

CD 0 Lr.

c c) t-s• cd ,.... > "C3

c 1.0. 2 C 00•r= " ,.... a) > - .0) 0 o e 0 1:

a) <d ,..; Ct. 0 „C. > •.-. "CS TO i•--- ° .> -251 C3) 0) X 0 s- "r< 0

>

0 0 o

llW0 Lo 0 aic > c as c .,_ _c ::•,- cu 2 15 a> a) c ,„ 0 co_ c scs :...,,. ..e c -o co :=, r. cd > .5.- a>

..--o -=c cv o cm 0 c

5_

af a) o 5 c o a, •E .7--.^*- E L ,„'a .o) al a) .-- ,_ as , o 1._- c ,-cp0) •=, ''.- •••••• 0 :•c7- c

n a>

Ta > 2 c 05 > 0 ,-, c a) 03 •-• (1)CS) C» > "CS .(7). 0 d)

W C) -C 17) 0 a ..0 c •L•D

> 15 1 0 5_ 2 r(i ) C lt CD r, r 13 ni 0 -== C:1 at 0$

o ?)-> C\I ir) a)173. 0 .= tl) E :f» N

> •-•

c ,e- 0 ó0 -0 > a) Ei c 0 03 '•-• C -.2 LU = Q) -0

c- E ,5 •R, o

.c

..c m 0

Q)

C 8 2 g cd .5' J' 0 17_) (?)" O

ti).

cm To r„ -. ,., a> o c03 'ricEEcc'Esa)2(zscoc d)

> cp rs -0 ----

-5

,- (0 se van de onderdelen van de o erationele kosten

a>

a> :o (l) a -rd 0 0 cr) IE -c,

r_È" c) g -2) is'.:,,,,-, 73 (-) o 2). - Cl) 0 03 E 0 (12 •£• o5 a:a5 -0 c

)

0 • • -.. a)

> E -.E.ca>-o rp 0 o C o Tts P_ ° 0 CD as Q. "0 , 0 713 0 c a) E

0

c CD 0 - _0 (/) .•-••• -0 0 c

5

(I) - Na)

-a- c N

c 0 c 0 0 '5 21))

c al E c m :=, N C CD •.•

ai c>)

.o Cr) -0 .2) -2 -= C» a) 0 G) Q) 111) X I.= _.y c

a) c a) -ts as co C ..Y ...-. c. • ca m2 WW>

,..,

"C3 ,.. •-•

c ,_ 0 0) woots)

o > a) P_0 -0 a> 'f."-.-^ 3c .c cis 0 Ex

-C3 0 0 Cd -) IJ .7.() -1 .1 I r>1. .1 0 0

> no > c c 0 act cE ; u ° <c6 c . 2 •,. 0) C ,... 0) CD cd 0

E c(110

c 0 •-• -D 0 .° r) 0 x -65 _c 0)

CD 0 a) ::-..-.

"C)

-

E E il -0 o •

D

..Y c o -0 c a)

'6 .10> o as c c 0 cn tii > -c og 0

C C 1* Es) E.'$. ,t-- ' N 3'< = 0 a) C 0 7

cm .- a) c a) :N = E x E a) <CS 4.•.• a) >

Wc a) 0 c 0 -C3 c> a) c <D u) .C . ". C .0 -0 CO> TD o 0c .0 - .0-.92 c'es ° • -0 TO

o

-c a) (D c 0), p_ .0 ° CL C" 0 C •zt- (1) 0 as V) 2 'c-) a> - ° 1:2 ca a) III 1E3 i> 1::

> 0 a) o E o Jo > c a) co g c o ._ c (1) o a> ..-• a) - -0 0., C» c» a) a) c> ,':-1-) o {:0) 0 •E .2 W c -0 -'' .52

0

N -(E) 1-.. -1::1 .0 -0- 75 > CD E 0 la th. ° 0 0 ° »--c C» > 0 o ,_ .,... .= e c E -0 -0) 0 c > CO a) -{...i a) 0 "tri ez$ c 17 °; r-- "-C 15 -0 C 3.2 ,_ ' a) CE 1.D.• c 0 .7 . . ej

a> o > ,c5 a) o % t •

a) o c i) `-j) S2 -c o (1) .0> > 0, "Ri 0

"t7 d" C

4)

E • - 12 o c\I 0 15 a) c

ca

_.,., (2- c c _E•

Ti, 2 g o c - c - ..- C 'C ° 0 e

0 22 ig -8 • - ..(1. (1) rd a) as c o 0) -0 0 .0 > 2.) 'C 22 E -03

0 a> _c

(--s oc as c °

0c c 6

E .92 c

c0ø

0

0 SZI 1/) CD •113 0 D) >

0 ?ii -‘6) -CI > "C E 0 2 a> o .g 0 "cs c

a) c cm c (0 18)' 2 a> 22 -o E 0-o c co > 0 ,..,0

c 155 a> a) c m 0 19a) .c) a> r.-.. E •,-.• E» ca 0 a) 1 /43 E c •E• c 0 C)) CD

CI).

E ci)

+63. C''.. 0 '-'

c a) o

ti • -x c cm

a) >t, Q) as •0

x

> = To co

ct) 0 .,c tf> 0

N .;.> p. ° 1-15 ;2: 2 c -2 ›. ‘,5 _. g.

0 C C‘i

0 •(1) D) 0

%

°

8

P P ° co r2.,

> _c •E) ,..,..., „- c ,_ c a) ° C -0

> c . g. > 'D > .-0 -5- 70

-,._ C D c

W ,... ; 0 a)2 -

ra af = ai a) a c -

co

N a) ,.... CD tb' en a) -:•--1 „ cri 'a 0

° "0 0 C ._

,.... ca ca a> a> CD > 0- -C

o a) t., > o •E• •g (1) 0 c o as re;

c _c 0 0 C.) Cl a) 0 a) c 0 •C

Q3 "0 cd

> 03 Ct. o as c _c

(0 0) cr)

a) 15 o

2 ilr., i d30 C 0>c C 0) a c> 2

•••a5 Lri- c

- cp 0 .0

> 0 0

a)

co '-

g

0

:= c 0 •-• 0 a>

as (D 0 :0) 7:3 0 c) p•-

_c -0 c 0 cr.as ) 3 c J c 1- Kt

_o 0 o

-,07:

0E c C Q) 'E • ,a) C7)

,`y)

CD --crd

V!

C c

E a> o -2 `D E "a3 0 ó (0000 -0 coat, a) c >•. a) 0

C 0) C\1

3 -Xc"' ;,.._ 12 E a) a) a) ca x 0 Cd

2

7 ,2 -° •

c

0 0

<D

0 > M c *«"Ki

.1)

0 0 C (D .0

:75 73 co (D a> -r:1 :ks iii - - ,_ c t-3 st co ca a) 7, z a> ca 3 _o u> 't-5 c 0 = (1> a) 0, o u) _c, c -0 ,,,j, : is E `-c3 0) (d Cd c C •••C 11 0

, o 2 0)

a

'EL' (1) a) ,--o

12 c- 9.2

...0 C\I_C)° C sz "e o -E "0 CL 0

o (1)" c» 0.

C a, 17, .., :i5 4.,,,

o 12 N 0 c

D 0 1 •,-: -...-.1. D(ia 0) a)

c

is 0

0

c» .. .... = = =

C (D

a> 13 á> 3 E) -c ::: c o o as W >C -E-gi u) Gds aS' a) 70 g c x u) a)

"N.(5. 713 >

co- 0) (1)

> • - -- 0 o 0

-cs c 0= G) .0 0

c c c (1) 0 1:-D. ct

> :=- 0 c • 0) cp tri E Il (D

c • 0) cs) . c cr)c0)E a) ra :=.• •- ,,, to' 2 g ._ E C a) 0 (1) a) >, 0 -o ct) 2) 1..-3. 1:51) g •2

CD . Cr) 0

-c 0N 0 a> a> o g

•,_ ° 2 c> /- (7) „ ,s-

1.2 •

0 -c

0.) 0 73 zr. c _c u, ED. c) ... -0 Irg_I: :- c 0 a> •0- _rup.,

a> _, -.-, _o c o o -.,-, 0 a ni

Ei = 2 CD W Ó 1 2 -0 tij C

c cu Es 0

> ai c > a)

2 o N. .2 E

=

CO CO .Z CO . C

CD C"..) Cd E

Cd

. C71 Cd

,-

CD C °°) .

cv as (1) -0) > 13 .Y-

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

FINANCIELE KOSTEN

cl) as -0 •,-

C

a) co c ra .c W 0 E "0 ,. ..-•1 0 0

6


ii3 as -0 E ("B TI; CG 0_ k im c•

'2

C

(5) -a

2

.-t.

<T, '5

v) o ,

= .E • {1}

CD li.).

-Y .0 C

of

O _c

ci.) 11-5

-0 ._ -5

-0W ....,,as -0 CO c • as > fs' -. g

> as C C,G CD a)

«5 Q) cod *G1 0 > (1)

a) c .0 -a as ca ci) 73 E0 > C 0 C D_ .0 as -C3 o a) C -ai o o o Ti

C 0 6 as a) > c c . -C 0.) W W

, -2 «5

«5 -

I> .5

i5

2 rts 3

• {?, 12

2 .0

Ta > C 2 Ir) .1.) 73 21,) CD <n g „.., 0 c -c 0)

•• Cd

• C C W W C 0) a)rn

76 ni (/)

• bi .£ W C -rs '2 2 rD o •

.1) E • E 0 a) '03 cb Q) o

a) (7,Woccu n c •

8

ir,- D

• > «9

CD 0

WW c • oicri) > > o • o c a.) O 02 V) .1 ) 8 > W W W=

"0

12

as 111 Q) • 0 C) CD C: >> N ri) U) '5 0) O CD C .. CE ° a> as 13 ir) W N g 5 -5 a) -0 as c 0 _0 -20 E -a oC C 0 _ cC .= 0 _c c w u.. 0 0 ai 13 CI

a)

o

• _C (7) Ei) 03 -0 N te .0 -a -2 O

'

>

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

7


LO CO N CM CO 0 0 N• 0 11) d' CO CO CO N h. 0 00 0 LO 11) 11) N- h. CD CO CO CD r 0) *Cl" cr)o,coo rC:) C \ I Cr) 0 II) 0 1- 0 1- 1- 1-• 0 0 0

1.1) CO CO 0 C:$ CO <0 CO LO

c.5

oS

C\ I CO CO d" CO

CO 0') r CO CO

«r"..

CO 0 d- N 0 CO M. r r 1.0 N.

•,:t.

LO N C \I LO 0 CO 0 CO Cr) C) CO 1.0 (3) 0) 0LO "Zi" Cv) 1- IC) C9 "Zr N. N 0 CO CM CO r 0) CO CO r CO CD N LO «f--. LO 0 01 r CO 0) 0) CO N- CO CO 0 <3) CO CO r 00 0 r CO 0) CO d' N- CM LO CO C)) N 10 N CO co o NN 01 01 r

q co a)

CD N C \I r 1()

01

cd

Opm.: bevolking op 31/ 12/2018 =

---> Indeling van de kosten volgens diensten

WAAR GIN GEN DEKOS TEN NAAR TOE?

(ALGEMENEBOEKHOUDING)

N CO r

0 N N N CO CO 0

cm, N CD LO 11 d' ca., co co a) cm. cm a) co c. co c‘i c5 •zr-

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

8


We zien dat de kosten vooral aan naar:

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D;jaarrekening 2018

9


..,(.. 3 ..,(.) o o 0 0 o o o N N0 0 0 0 0)

....2:„) ...2...0 -.2, 3 ...„!, 2 ...!.0,

7

1 - Cr)

U)

c) .4- c)

op

CO t`• CoS

cv cv

.

ge co N- 0 CM CO C»

(1,1

d to r-a' cv

Cis 1-<0

up "C 0 03_ r•-• op CO CV CM CO rs "C CO 0 0 CO — ai 6 Ln tri - csï ,-- CO ,a-- 6 c\i.1.6 co- ,ri in c:› co ,-.a) cv el) cv in Ln co I -- o L() N. cv cv 02 0 1- •1- CO d' 0 d- r) 1- 03 ', '- a) a) co co r•-• (0 ui d r: r-: cl ui d d Lri CM cri cri c\i ni r: N. co co g ,..• 1.--. (c) cn ,a- ,..: cm a) •:r. 14) ro cv 1- CO In co N LO N • 0)

CD

N. c,i.

'-

oj CO

...,!, D ...,L, ...., 0 o 0 0,

00'0

in ocp 0 e) co 0)

..s,:), 0

260.090,68

......1, :g -4.. ) •-....0 -..,C> .....0 o 0 o 0 o 0 COai> al N

699.930,05 439.839,37

...C.,.. ) ....C...) -„es ..„2, 0 .,!.... ) ...!.3 .„ o 0 0 o o 0 .r- 0) 0 CM 'cr 1.0

gl:

.• . , 0_ - , .:,) . . , ;;_>. • ..20, .... (::.s -.. . .0

0 0 0 0 0 0 C) C? r'... (\ I 1- hs

-. , 5.„:, ....<,:).. . • . , . 5., ) ...2, 0. -. „0.

0 0 0 0 0 0 I- 1- 1- (0

C\J I

- . !, j). . - ., !..3, ...,!... " ...._£) ..2, 0 ...,!, ) ...,L) 0 0 0 0 0 0 0 I- "zt 0 N (".1 0 0

...,!,:t 0 C. 1

....e .2,0 .1 2 ... .....t.. ) 0 0 0 0

a cv

(.1

d- 0 1 0

0

0,4

„•(.:) c.,.1 J.s&"Ja° e.JJ:,' 03 CM C,1

up

t.0

jl'JJJ e e. N C>0, r, cn

0 ..--

c \I

p) cr) 0 o 0

cl 1,-- 0 0 N

- cd. co" co" d-C‘1 cv t-- 0) 0, co co. .- co ..a: C*1 ,7_ N: r.: .os co N. 0)14) -.-- co 0 N.

tor-- ••-• N- 0

0 N- o 0 CO 0

14) co. in c, co - R cs)- cv- .- ,-- ai' d. (6 .i. .zr'' 'C CM 1- 'C 0 O Lo to cg cm 03 cr, in cv cv r- 0 Lq a) 01 CO CO "ct N- Lri Lri cti cci N- — ei cri cri h: cr; 0 r•••• CM ,-- cy5 0) CO <0 r- Ln o cri •,cn 03 "C CM N • • CD • co CM CM CD ''

in cg c»

C?

1

0

0)

.,.

ep

..,

1"" 1-

Lo

el

c0

et

co

CO

0 0 CS

cisci CO 9)

(i)

o) c 0 •e•

ti;

c

15

0) ci) C b-

:2 -0 ,_

.- , c c '5 0

-p .4.‘ -•

0 n

*

E (11 1:1 5 %...

(1)

Q)

::-_,

.12

C>

P

0

a)t$ a) a) cp T a)

alic

i= cC

"

""cii

c

c

c ,-0

a)

7) 6 7)

o

(t)

13

a>

C 0 4-0 U) 0)

,,,, C

c ..o a

'1.•1

c

• -

-

.=

(D •

c

)

g . „s

ij) (1)

••

••

0

0

0 U) • • aj

0

(D

C 8 8 -5 › u> .0) L 112 ci. ° >

> -C (1) ° > 0

.«, a) a> C cr) 12 %., "..= — 0) 0 gg .17). 2) a as cl) > ° 0 < CO 0

.0 0.

<13

0

a) vs 2 0 1 iii

c

CO

Q)

—1)

0

,.. U) .1.‘ (i) a) a) a) a) 0

0) CL CL lt

<„

c

>

c c

0) (1) 0 0 .2 .0 -6 " c E E Et) Ti --

1 " < •TC Z-Z- U) U) 0 0

0

0 0. 0 2.) co 11$

=

lig

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

- overige financ iële opbrengsten

(

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

t'i

- dividenden

OPERATIONELE OPBRENGSTEN

8.239.076, 19

1a

256.427,53

03

• '-

415.461,57

.

d'

0;.. Ce, CM ci d' CMd'

-20%

ii

CO e) c\i'

op

4.168,50

C'D

0 • • op •-• cv

.,...

266.434,12

op Lo co CD Lo

680.076,70j 423.649,171

•,- r-)

03 CD

(r) 0, ic 0 in

0%

14) 0 0 0)

csi co o cD •,^ c‘i. ci' cci Lri

FINANCIELE OPBRENGSTEN

1 8.213.635,881

0 CV r•-- 0 0 CO co 0 a) co o d- co al - 6 d Lci cci - aï c‘i Lci ai 0,o o in 11) co -:r. co .zt N. CV) 11) N, N. ( \ I '1" N. r) 1.--. co cn 1- d- 0 cm C> 0 co a) a) 03 CO N1 cri cci ui q-i r-- d ai r-: cd Lo ,r: cri c\i iri 1.-: gij tor- 0,5 cri o cm cn cs cr) a) (1) N. c) ie

,14>, ?,5„) J?g) c'c' --> Evolutie van de opbrengsten naar soort opbrengst

WAAR KWAMEN DEOPBRENGSTEN t (ALGEMENE BOEKHOUDING)

10


-a a) -', c ow a) 3 Vzs 73,-) .0.'a a> -a -a"> c

a) C a) a) c a) a 0 -a o ... 1.. 2

C 715

1 1 ) kl]

1... (1)

a)

"= .1.,;

0

_c co c> 5 0 C \. I > C

CD

12 G) c 'cTi I cr) al, E 05 0) E CD NE 0 J--. ... Ta 2 c.) 0 o (-) C CD 05 0 • Q.) 0 o Q) •7,.4 .0 • -, -0 C

0 10 0 CD --,-_ > N Cd CD N

: c- -E E :- cn

ca

a) d 0 -6 a.) cm

> cj> as C 1 as z

. _a. -ci ° 0 E a) as «g 74

as -0 as

o cz) Q) -Y cm 0) C» 0 CIE c cm .0

5

0 0) a)

•E0

o g), 5 0. ..as ca 0 a 0) c6 o

a

0 CO

-5

b- -g

n

•---' ,, 0) ° 0) •-• c C C»

-

.-C1 CD 0 -75 5D) i) - (99

as a

-0 ._ -CS c C '' in c» ..0 c» • Q) .."-,., '-' ••-• cm c .1) 45 c% 0) -- o a) N .C)) E N .c) T. .-. Q ) o . t iS C CS CD (-13 -0 CS C -0 0) ,,, 0) r) C7) Q)

?..7-.

a) a)

a) w as c; ) CD *-

>g

5 *-2 7:1

CO'

cr) c --

os 0 0 o Ca. -0 -0 4-, •-• 0

a>

c

,-

a> -.-. ,... • a ..._ , m en c .s. .2 a> la 0 0 -T) ( a> o -0 _, ...., E 0 ki , <n , a) a)

0 cD 0 )i tj

c o V --) cf)

O

a) >3

'65 0 0)

'=' . • -

.' =

U) C \I

> o 71. 0 g's Tes N -g ° CD CCS 0 C 0 -0 Cd 0 N

rs a) -a .c

a= C 2. c • cY\i .2 ( tl; '• (CS (5

= 0_ c a) E CD

'E o c a> -E as Cd -0 CD "r n

-02 c) C 0

(1) cy L1> >, sa-) (1)

d_ "(Y) E c ra. c) N '45 a) o -g

0)

rt)

2 (1) c

CO

0 I- a) -C d -C3 1- (CS > > _0 0 g)

..,, •=, > c> p o 0) 22 ,5 0 v ccs „i uïc 2 c 0 a ) m as 0 _ 0 c al 2 g .._ -E, .i

C 0) ò- CL, C» ra «) - Cl)

-(•15

(1)

i

a) a)

Q) -0

-- 73 o

"

0

0 a) 12 C C

c

2 -rD _o _, 0. 0) o -0

Q)

1.. ,,,, •....

ca 2 .4 -, ..,

E Tri .8

(1)

Ci C'3

0C .E 2 o) 0) 0 •4'. -C cv ca c> •di - 0) °) a> :--, (CS= ° 0 0 c > C0 0. d , TD Z = lc ..,, .al -o o n , 4:1) c Q) > ....Y 0 0) 0 .0 a) -': á-1 > .,... g. a) 0 .0 ...., N a) ..70 16 0 c as - c E .gc a) tis om c , u) cts -r2i:, • 1:-D- c„ > Q> ...., 1.- • = 0 0) 0 -0 .,,, ,,, (1) «5 io 0 0 -E 3 -a c •-• 0- -a c c > N 't o a CD 0 a) 2), (1) j• _00) ._ c >Esse r., --c s_ 2 g cm u)

o c2. ca >

C c w- c

en ai -"Es

ti »ti -=

CM

c cl)C

0

(0 = C 0) C 0 c 0 0) C° -C) -0 CD CVS C 2 10 CD wi a)

2 cm a.

(T) .0) _c

= .1 1 -, 0 a> o 0 t ..s..-2 oj' .0 $(.D. ..0 17, R _ a> c a) ' ... 0 0 co t, > c c it (1) ° '-'

(1) (D 0 (I) W CS) ° c ,- > o) r) ..4 TD 1(13 '" «3 CD cp ..., C7) c %._ a) ca a ..1.a) 0 0 _cl 0-3 ,... 2 CD (D cm 4-, > •,. _c_q as CL . _0 o 7_ •_E-• cr_.0 •c t'd '' t) a> «?' • c22 Es ut, 0 0 d-.) ,.,.*

0

c N •r _ 0

?d o an <n 0 ,... .- ci 4 a) 0 d .2 c ) ..,- iii - ó 4. --- >

Q) C» O C O -C-

• o g 02

"CS

o

:a>

•E

c» c

N Cd W 0 c- •n - -) ...(5 &

0) 0

0 -

C

co)

(i)

CC ca as

a)

o > Cc:32) h : (15 „.., 52 4.. C. k-, c cm E

(7) a>

.c) • - .0 C a 0 o 13 1- C c7) CD c -wi 0

>

ar

C CD

r) cri

2w)

> z

CL Cd o E N (1) • -0 Z ,cr) C -0 05 c 0 C uj Q) a) -0 • "5 o 'CS •

C

ca

>

C» C

-0 Cd QS

C . 21))

CD as cis m ..-E' -0 m 0

.2 tal a)4-,..65 ,,..

(i) -

a) a> .43 :- c

2 Ir) "-E

o C

E -0 0 °

0) .<ts ..(7) d

a .0) ^.7)' U)o 0 (/) 0

G) I0

_g) a) °) 'E -cs c as <n .....2,- ,_

(CS (D a > = CD -E CD

a) •„, - -.= > a>

s o •E as a) a) 0 C) C".3 0

•Itá ? a

a>

E .5

> ,a) -a

2.

ki ('"13 0 «5

-0 * c Td 1-Cd > 0 0 > a>

rp• a> _c o) C •4= (CI c,)

'd

f.n. a) d) 1 ) c0- c6 •C 6) E a' 5 g' a) ó :- mi. as > 0 .c c\i .._ ,_ a 1 ..= -0 a )

a) a)

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

C

o

V) a> a .«E E -E o c§ <1

5 t

_c a) E ,.... C

> cW cj)

-a) -0 Cd

(em

C Q)

P c *c 'a as cl) > er) c •r_ a)

«S

tr) 0 > 0 ci. CM Q) >

C (D At Cd (1) 0 C

a ) •ui " -i d C 0

2 (1)

-cs

.92-- aic:n > mi l) .... :=, c a) c o_ c d .C» CD :.,,. ' E .3) °' -V) CD (19 co o E .t..m. Es 0CD -C CD -C 0 6CS en 2 0 (/) > Ia ...c2 2 _c IS "=" c .zf. -C 0 c ca

«N ) a- 0 CD • - '-- r) 0 aa0 0 C) 0 *. ..occsw_ a) c co > CD 2 5 > -0 CL E 0 P_)

C\I Cd 11)

.

cl -a

0 d o ,,, c c 2.6' -c- c c 0 _ > C a> 1 ° a) "6 a) c 0 v's -0 -Y 2 _c c c) 13 c o) a) 0 :.-, c 0 e. c v's 2o as g „ (1) °- n a) '=• g L --- 't ,-

a> -ds 2) a> as -... a) >, a) ca c? 0 cl) g- t* 0) ,... ( 5 0) . -0 _c a> C -c) 0 CD 10 C» 2. c U) CD fij- -2.

sten uit de werkin

= TOTAAL EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING

0

• ,_

c

a c

Ci) C (0 a) . _. ° (1)

0)

.-P... Q)

0

I CE -0 25... (1) CD 2 =

ó -a

>> .0 C3)

a)

a) a> t.2 a' >

a> «s

.... 1..

0 Q r.: 47.: c (D

'N -. CM C). 0

'c ..y

C C

'E a) "di 0)2 a) o c00 -0 a) c as > 0 C C C cl) .

C) C

Q) * --

2 16 a) ca 2 c» 0'-

CO in

al E 0

C LC)

-a N

2 0 a>

. -re, o .8 a'-5 a} .-E lo c3 ° 0 d fp 0 c ±- as c CC; -0 a5 CD 0<3 C»C g) (0 1) 2, cd 0) E Ui cs)• -a ...., ai 3 ..C 0 = 3 .-c.. N U) > 2 - SP á> a) ,.. 0c..-, 0_0 o,... E .r.,- g .> 0) a> c a, o ca ,_ c a) c

-n) 0

*-Er) c 4-(;) ,

..

0)

C

a)

"C1) • .( 7S

...., ca (1) as .v a> ti" V> CY)«C

0) .2

as -c c)

> -c 0) 0) C

ccl

77 t-

C G)

Q) th' Te fo

• _o a) eL a) o

r) o 0_ C C a) n 2 't c

CO

-zj ...a

e

ta

C a) 0. 0_

'Ci o > a> c

2

CD :a)

Z . . w

I- (1) co -<7).

c.5

-0 Z 0. W 0 CC

c a) .. a>

o nt ti;

215 0 :.-,..., -2 -a>

as .(i) a> :.=

cn 0

a> c 'N- as

2))) c •. 6 >, 1 0 0. 0

to a 0 a) C3 Lu :o d -I 111 2 ccl = _re 3 •= TD Z

Q

Z

(1)

co 0

Cr)

a)

11


?;::,› J: ). j) t". ) ,052 a, e • 2 „. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <D d' 0 1— 0 0 LO CO d' CY) (D CM N 14" "4" N C9 N 0 0 CD d- 1 — 0 0 dr 1— 0 CO 0 1.0 0

co N- N. cg co co N. 7-- 1.0.. OCt.

i'•••

Co CO

co

CM 0 CO 0 d- 0 0 14" CO N.. CO C\i N CO 0) 0 1— N., 0 0 0 CD d- 0) 0 0 0 d- I-- 0 0 1--

0 •

inwoners

(ALGEMENE BOEKHOUDING)

g00000,-ococoi-ocD000000000

cJ

E o) a) c -c 0

a)

• a) _y

C:3)

.c c

0

E ._

_g a) ct

.775

0:7) 4-

tr c w a) a) _c

-F-3 o

.0 CD 1 4: )

:-

a) = 0) .—

a)

c

E

E e - _c E +6 -e 0, "(.7) :0 .,.., CD •N t.//. .3 "t3 F, 4" IS ‘ 1 a) -' c»sTpoc=cT) a) a) — as c 0 .., --. = o. (D a) CD .- c -,. c <a..0002>01-- c z 0 F- 5 c.) CO co -, u. Lu 0 s 0 E (D E

1.- _c = -E

,._ E

0 4.'

(t) .CL) (1)

..0..,

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

Opm.: bevolking op 3 1/12/2018 =

laa) a)

c a) to' c a) 'c) cu > a) .... EI ....

gssamenwerking

Indeling van de opbrengsten volgens diensten

WAAR KWAMEN DEOPBRENGSTEN VANDAAN?

N. N• C9 N- N 0 N.- N- N- N. co - CO 0 LO 0 CD CI) 0) in CD (D /"" N-• 0 10 C7) LO CO 0) 6C0 LO 0 10 0 (C) d* 0) 10 dCO 1- CM t•-• CO 1- 0) d'.CO. . . . 0 . . . . . . . . CO . . 0). CO . . LO 0O . . 1— CO CO N *".• CO N CO ts. 1-- CO LC) 'C N i•-• LO CO CO CO 0 (D CO 1"'" 1.0 1"-

12


• G>

dr) c

<n >

_c c3)• ,J• 2 c

_c) a_ c "E cp 0 O (1) : 0 0) c1. 41, Cd a) •• _C 0 C) (J)0) CD _C) • 1) Cd 17 CD -o E ha)

a) 0

• c

C.

"0 C

>

a) w

sten vooral komen van:

• C.) C 7= (0 • > • c -o o o_ a) c 'D as CD C >, N a) -DO -0 • - 0 o 'a i t á-) -a a) a) c 0> 0 Q) Q) -c E CC • a) ai -o > c c ci) '5 a) _o s_ 17; CL o) o -o c a) rzo. «:$ 2 .0 o o. o • •c• a) ca •

til (D 0) -0 Cc • 0. •C

CO

0 5 'Cij

. 6 c — 2

ci)

a> Q)

E Ui t' IE

We zien dat de o

.. >o3 13 (1) 2 .c _o <;-.. co _c a, .a) '4' .0

C) a) cd Q.) C C Cd CD E E

• «S 2 E CD rn '5 c a> .2) as e 0 e e C—)

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

13


1

0

0 LO CO., 0 LO

(0 0

c6' cci ..- (6- 1.6' cci •.- d cii. N: d (6 ó005' cri CV 6 cm ci (6 ci. (6 (6 0 CO CO C9 00 C» CO . . . . . CV CO 1- 0 0 •

N.

1

.

.

.

.

.

.

1

1

.

/- c‘i

'0 N 0) CO 0)1 d 1CO 1 •

. 1

1

1

.

.

.

.

.

i cm c‘j ..,... ,1

1

1

.

. . . 1.0 CO N

I

1

1

0) 1

(0c () c a) 0) C (D Q)

4•.•

E a) cm t C» C

..... c.) C C

0

CD > Q)

CS) C C

-rti '

ti) ._ c El

CD CD (D ..,.

./3

4••••

0)

•.4.".; (I) c 0 N

ca c .,-

fis ,ci_, ) - .,

(1)

In0)0) ....,

Q)

.rc) = <2)

c:i-Ëc

cu

C

0 CO

(D c

a)

-=

.b-

5 1.-

EEc ,-.c

C

(1) -c (1)

C .0 <D

.... 465 .

CO

ct) cm C

._

a)

'= „,cc-, E Q) E 0 Q> 'cm 5 . C 17). n fp .5. r, ... -13 .ir. sl) ,cp • 0. (D 5. -cs stis c .3 '0 c» zi (pc=3 0:Da)4-crico ° =;(5 0-(7)(0il-) c <l).E< 0- C) 0 co >01-5.z0E-ocrlu)->u.w00 a.) .,,

= 4ej

14,05

1

inwoners

1

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

Opm.: bevo lking op 31/12/2018 =

1

102.224,39

I

TOTAAL

C)

Ir-.

0)

tussen opbrengsten en kosten per dienst

(ALGEMENE BOEKHOUDING)

co .5

It) nt OD CV N N N- Cr) CO 00 t's 10 CO iss C» (D d- 0 N 0) nt 0 C» C9 00 OD 03 1.0 OD ,zi" CO OD is- CV 1- CV d C) CO CV CV CD t's C9 11) C7 C» LO 10 CO 0) 1- C') N 0 1.0 C1.1 CO 0) 0 II) N CO C \I Cri. CS. 00 r- CV C9 1""' 1. " T.* I CM I CV QD ' d" CO CV 'd 09 CD OD r- 0.1 11111111 I 1 II

14


In 2018 waren de totale kosten iets lager dan de opbrengsten zodat er in de algemene boekhouding een overschot is

0

a)

E a) d

E

• C 1.=

C a)

(r) OZS

'13

1f-)

_c

.u) -c) c c • _c k, 0 01) WW

o C

-C

• c

E (D as c > 13 Q> 1'CTI a) '(-13 >U)

155

a) C

E a) ccl

0 .«rh. a> •

0 .E

-St E E 0 -0 c • > • a) 0 0).c

(D

C 0

lil 2 (7) c

7 2 c ° 0 a) g c o >

ce

° E

12,

Ij

a.E.,

.0 C

2 a) 0 0 'á) i:s15 P -0 :•=7. c' g

a

a, " c

0 0> 0 cl) 0 c N E a) u) 1,5 "0 33 0, • ‘(7) 0 _0

-c

•13as C

O

0 C a> a; G) raj >

OD

.1;1 gi

C12-

«KI

Q ) 715

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

15


gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

16


De liquiditeitenrekening 2018 (budgettaire boekhouding) RESULTAAT OP KASBASIS I.

2016

1.230.600

1.219.784

A. Uitgaven

7.228.680

7.409.978

7.548.412

B. Ontvangsten

8.662.965

8.640.578

8.768.202

4.823.732

4.803.716

4.811.304

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

0

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

3.839.233

3.836.862

3.956.898

-1.084.850

-922.312

-1.937.080

1.205.013

1.022.618

1.942.930

120.162

100.306

5.850

Andere (B-A)

-720.621

879.888

-437.111

A. Uitgaven

797.829

734.076

603.948

566.739

529.670

527.142

566.739

529.670

527.142

0

0

0

231.090

204.406

76.806

0

0

0

0

0

0

2.

Overige

Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

III.

2018

1.434.285

1. a. Belastingen en boetes

II.

2017

Exploitatiebudget (B-A)

1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0

0

0

c. Andere overige uitgaven

0

0

0

77.207

1.613.964

166.837

B. Ontvangsten 1.

Op te nemen leningen en leasings

0

1.531.823

76.806

77.207

82.141

90.031

77.207

82.141

90.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0

0

0

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

0

0

0

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

0

0

0

-371.187

1.188.175

-1.154.402

2. Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

IV.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.919.956

1.548.769

2.736.944

VI.

Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

1.548.769

2.736.944

1.582.542

0

0

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

1.548.769

2.736.944

1.582.542

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

17


e

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

18


e

á

eAr

a 0 S

at =CP

a. a., CP,

C N

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

19


VERGELIJKING 2017-2018 BUDGETTAIRE UITGAVEN

VERSCHIL % VERSCHIL 2017_2018

ExploitÂŤ ne Financiering Algemene financiering gemeente _T DOMEIN Algemene en ondersteunende dienste Politiek Communicatie Ondersteunende administratieve diensten Burgeradministratie Veiligheidszorg Gebouwen Technische diensten DOMEIN Ruimte Infrastructuur Natuur- en milieubeheer Ondernemen en werken Toerisme Wonen n lijke ordening TOTAAL DOMEIN DOMEIN Me Cultuur Bibliotheek Sport Jeugd

Feestelijkheden Erediensten Onderwijs Welzijn Ontwikkelingssamenwerking ALGEMEEN TOTAAL -

154.842,05

156 89,72

1.547,67 4747

294.866,22 71 5 98 1.024.057,14 312.992,22 92 18,70 385.301,05 898.791 .911.291

296.068,68 71.980,73 8.77 317.023,47 936.883,70 375.515,42 850.842,79 9 6

1.202,46 14,75 39.261,63 4.0. 25 13.565,00 -9.785,63 .47.947,41

464.107,92 889.235,80 7.448,71 136.861,04 228.209,06 1.725,862,53 79.841,92 192.880,92 131.688,57 74.689,04 107.004,42 89.807,00 15.972, 921.983,60 4.114,49 .617.98

S,30

502.774,29 38.666,37 898.046,94 8.811,14 8,598,09 1.149,38 31.455,06 -5.405,98 229.021,08812,02 1-769.895,46 -44.032,93

0,41 0,02 1,29

1,47

15,43 -3,95 0,36

82.610,46 778,33 135.068,92 101.908,45 130.577,57 88.931,00 16.040,81 952391,98 2.186,00 49-

2.768,54 7.897,41 .380,35 27.219,41 23.573,15 -876,00 68,56 30.408,38 -1.928,49

-46,87

12,28

38.433,96

87

7.

3,47 4,09 2,57 36,44 22,03 -0,98 0,43

De grootste stijging in absolute cijfers in uitgaven tussen 2017 en 2018 zien we bij de hoofdstukken: - Ondersteunende administratieve diensten: hier zijn vooral de bezoldigingen gestegen (oa door de indexering) - Infrastructuur: extra uitgaven voor de aanleg van parkings bij het Huis van het Kind, de openbare verlichting, huisnummers en groenonderhoud. - Welzijn: de bijdrage aan het OCMW is toegenomen - Jeugd: deze uitgaven waren in 2017 eenmalig lager door het verschuiven van de uitbetaling van de subsidies aan de jeugdverenigingen naar begin 2018. - feestelijkheden: Hier zorgen de organisatie van de eerste editie van de dag van de vrijwilliger' en de tweejaarlijkse 'Dalerschansfeested voor een toename van de utigaven ten opzichte van 2017. De grootste daling zien we bij het hoofdstuk 'technische diensten', waar de personeelskosten daalden door een aantal langdurig zieken.

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

20


BUDGETTAIRE ONTVANGSTEN

_ xp -

ie 2017

Exploitatie

VERSCHIL

2018

DOMEIN Algemene Financiering Algemene financiering gemeente TOTAAL DOMEIN DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Politiek Communicatie Ondersteunende ad mi n lieve diensten Burgeradministratie Veiligheidszorg Gebouwen Technische diensten 2-gi2iglii13152151:51:-WTOTAAL DOMEIN DOMEIN Ruimte Infrastructuur Natuur- en milieubeheer Ondernemen en werken Toerisme Wonen en ruimtelijke ordening TOTAAL DOMEIN

7.447388.48

7.618.487,31

171.099,03

2,30 0

12.885,51 1.210,34 6.749,73 56.829,20 2.055,00 109.444,23 5.180,76

189,88 -5,43

1,50 -0,45

440.889,59

-7.652,10 15.694,98 -67.541,60 4.494,34 -1.252,50

7. 12.695,63 1 215,77 18,70 54441.92 1.600,00 111.850,94 5.969,17 1933927 13 69 290.066,71 173.332,23 20.609,65 2.993,00 935.54

16,00

2.387,28 455,00 -2406,71 -78 41 17 - _762,64

305.761,69

5.790,63 25.103,99 1.740,50

4,39 -2,15 .13.21 9 -1,71 5,41 -38,97 21,8 -41,8

0

9,2

9

DOMEIN Mens Cultuur Bibliotheek Sport Jeugd Feestelijkheden Erediensten Onderwijs Welzijn Ontwikkelingssamenwerking

TOTAAL DOMEIN / ALGEMEEN TOTAAL

3,08 5.939 23,20 11 -9 12 2 02 0 0,00 1.229,55 7.967,61 0,00 19

1.615,16 5.389,24 35.925,79 10.984,41 12 9,11 0,00 1.013,78 8.695,34 0,00

6.1 2,.83 8,768.201,51

282,08 -549,89 1702,59 -874,71

9.946,61 0,00 -215,77 727,73 0,00 12.01 .623,43k

21,16 -9,26 8,13 -7,38 397,47 -17,55 9,13

De ontvangsten zijn van 2017 naar 2018 net iets minder sterk gestegen dan de uitgaven (+127.623 tov +138.433). We zien vooral een grote stijging bij het hoofdstuk 'algemene financiering', waar we een stijging zagen van de subsidie uit het gemeentefonds en een bijkomende ontvangst voor het opvullen van de Papendaalplas (enkel voor de jaren 2018, 2019 en 2020). De daling van de ontvangsten uit personenbelasting worden gecompenseerd door de stijging van de onroerende voorheffing. De ontvangsten van het hoofdstuk 'ondernemen en werken' dalen het sterkst. Dit is een gevolg van de dalende ontvangsten uit houtverkopen.

In het hoofdstuk 'ondernemen en werken' zien we een forse daling van de ontvangsten, voornamelijk te wijten aan de veel lagere opbrengsten van de houtverkoop in 2017 (42.090 euro minder dan in 2016). Bij het hoofdstuk 'welzijn' dalen de ontvangsten door het wegvallen van een eenmalige subsidie voor vluchtelingeninstroom.

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

21


gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

22


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

EVALUATIE ACTIES 2018

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D;jaarrekening 2018

23


De doelstellingenrealisatie 2018

DOMEIN Algemene Financiering Algemene financiering gemeente G-BD 1.1 PRIORITAIR Streven naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht. Het permanent opvolgen van de inkomsten en uitgaven en het bestuur is van het grootste belang om onze gemeente financieel gezond te houden. Gerealiseerd: Ja Maar. Zutendaal is een financieel gezonde gemeente. Door een aantal evoluties (vergrijzing bevolking, tas shift, geplande investeringen, zal het een grote uitdaging blijven om dit zo te houden.

G-AP 01 De gemeentebelasting per inwoner gelijk of onder het gemiddelde van vergelijkbare plattelandsgemeenten brengen (Belfiuscluster 12).

Gerealiseerd: Ja Maar. De onroerende voorheffing is lager dan in de rest van de cluster, de aanvullende personenbelasting ligt echter nog steeds boven het gemiddelde van de cluster.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

ALGEMENE FINANCIERING - Het niveau van de gemeentebelasting per inwoner wordt nauwgezet opgevolgd en vergeleken met de cluster.

# Gerealiseerd: Ja. liet niveau van de gemeentebelastingen per inwoner werd opgevolgd.

Uitgave

- 2018/6000001/A LG FIN/0020 Algemene financiering

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

G-AP 02 Andere belastingen en retributies aanpassen aan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten en eventueel jaarlijks indexeren.

Gerealiseerd: Ja Maar. Voor de belastingen waarvoor het reglement dit voorzag werd de indexering toegepast. Aan de overige belastingen werden geen aanpassingen doorgevoerd in 2018.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

ALGEMENE FINANCIERING - De belasting- en retributiereglementen worden permanent geëvalueerd

Gerealiseerd: Ja Maar. Het is op het einde van de legislatuur niet echt aangewezen om nog veel aanpassingen te doen aan de belastingreglementen. Met het oog op de volgende legislatuur heefi de financieel directeur wel deelgenomen aan een werkgroep waarin de mogelijke alternatieven voor de belasting op drifficracht besproken werden. Er werd gestart met het opmaken van een overzicht van alle reeds bestaande alternatieven bij andere gemeenten. Vanaf 2018 geldt het nieuwe retributiereglement voor de gemeentelijke kampeerterreinen, waardoor de kostprijs van de nutsvoorzieningen apart doorgerekend zal worden aan de jeugdverenigingen. Hierdoor zal getracht worden deze verenigingen meer bewust te laten omgaan met hun verbruik van nutsvoorzieningen.

Uitgave

Eindbudget

- 2018/6000001/ALG FIN/0020 Algemene financiering

0,00

Vastgelegd

Kost

0,00€

Beschikbaar

0,00

0,00€

G-AP 03 De schuldenlast per inwoner gelijk of onder het gemiddelde van vergelijkbare plattelandsgemeenten brengen.

# Gerealiseerd: Ja. De schuldenlast is verder gedaald in 2018.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

2 van 96

24


De doelstellingenrealisatie 2018 Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven

Eind budget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

ALGEMENE FINANCIERING - de schuldenlast wordt permanent geëvalueerd.

• Gerealiseerd: Ja. Er diende in 2018 geen bijkomende leningen ten laste van de gemeente aangegaan te worden. Vermits er wel aflossingen gedaan werden, is de schuldenlast per inwoner gedaald.

Eindbudget

Uitgave

0,00€

- 2018/600000 I/ALG FIN/0020

Vastgelegd 0,00

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

Algemene financiering

G-AP 04 Het overschot van de jaarrekeningen prioritair aanwenden voor bijkomende investeringen en op die manier zo weinig mogelijk nieuwe leningen aangaan.

• Gerealiseerd: Ja. Er diende geen nieuwe leningen ten laste van de gemeente aangegaan te worden in 2018.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Eind budget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

ALGEMENE FINANCIERING - Bij de opmaak van budget of budgetwijzigingen wordt steeds getracht het overschot prioritair aan te wenden voor de financiering van nieuwe investeringen. In het meerjarenplan worden voorzichtigheidshalve alle lasten van de ingeschreven leningen opgenomen, ook al zullen deze leningen waarschijnlijk niet of niet volledig nodig zijn.

• Gerealiseerd: Ja. Het overschot van het vorige jaar werd aangewend voor bijkomende investeringen, zodat er minder nieuwe leningen voorzien diende te worden.

Uitgave - 2018/6000001/ALG FIN/0020

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

Beschikbaar 0,00

Algemene financiering

G-BD 1.2 Het beleidsdomein algemene financiering benut de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk voor het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. G-AP 05 Optimale verderzetting van de bestaande werking algemene financiering gemeente.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E A •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

7,618,487,51 E

189.399,00€

7.605.544,99€

216.181,00€

7.709.541,99€

17.437,66€

0,00€

231,86€

200.000,00€

232,00€

200.000,00€

603.948,10€

166.836,86€

605.852,00€

2.938.690,00€

530.595,00€

109.490,00€

156.389,72€

ALGEMENE FINANCIERING - Aangaan nieuwe leningen ten laste

van derden voor financiering diverse projecten

• Gerealiseerd: Ja. Einde 2018 is er een bijkomende doorgeeflening aangegaan voor de kerkfabriek 0.L. Vrouw voor de herinrichting van de kerk. Een tweede doorgeeflening werd aangegaan voor de volleybalclub voor de inrichting van de kantine bij de nieuwe sportzaal in Wiemesmeer.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2018/1733901/ALG FIN/0040/20

68.500,00€

66 806,30 E

1.693,70€

10.000,00€

10.000,00€

Lening ten laste van kerkfabriek (ontvangst aangegane doorgeeflening)/G-ALGEWM - 2018/1733261/ALG FIN/0040/20

0,00

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - doorgeeflening volleybalclub/G-ALGFIN

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

3 van 96

25


De doelstellingenrealisatie 2018 Ontvangst - 2018/1733901/ALG F1N/0040/20

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

Lening ten laste van kerkfabriek (ontvangst aangegane doorgeeflening)/G-ALGFI/1M Uitgave - 2018/2903900/ALG FIN/0030/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

68.500,00€

66.806,30€

66.806,30€

1.693,70€

10.000,00€

l0.000,00€

10.000,00€

0,00€

Vorderingen wegens aangegane doorgeefleningen tiv kerkfabrieken (NIEUWE LENING, uitgave, doorstorting naar kerkfabriek)/G-ALGFIN - 2018/2903252/ALG FIN/0040/20 Vorderingen wegens toegestane doorgeeflening aan Vollebalclub/G-ALGFIN

ALGEMENE FINANCIERING - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. De gemeentelijke financiën werden zo goed mogelijk beheerd. Ontvangst - 2018/7405600/ALG FIN/0090/20

Eindbud_get

Opbrengst

Saldo

10 000,00 C

9.150,78€

849,22€

125.000,00€

126.496,32€

-1.496,32€

1.000,00€

650,00 E

350,00€

650,00€

1.040,63€

-390,63€

2.008.955,99€

2.075.429,85€

-66.473,86 C

4.000,00€

3.851,26€

148,74€

50.000,00€

42.139,86€

7.860,14€

7.744,00€

7.744,00€

500,00€

510,00 C

-10,00 C

30.000,00€

26.931,50€

3.068,50€

464,00€

158,71€

305,29€

5.000,00€

0,00€

5.000,00€

500,00€

250,00€

250,00 C

65.224,00€

58.828,02€

6.395,98€

Subsidie VIA /G-ALGFI - 2018/7051100/A LG FIN/0090/20 Verpachting opvullen Papendaalplas/G-ALGFIN - 2018/7340700/ALG FIN/0020 Belasting op openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur/G-A LGFI/STA - 2018/7341400/ALG FIN/0020 Belasting op taxichensten/G-ALGFUSTA - 2018/7300000/ALG FIN/0020 Opcentiemen op de onroerende voorheffing/G-ALGFI/ STA - 2018/7341900/ALG FIN/0020 Verblijfsbelasting/G-ALGFI/STA - 2018/7342400/ALG FIN/0020 Belasting op verspreiding van reclame/G-ALGFI/STA - 2018/4943200/ALG FIN/0040/20

0,00

Terugvordering aflossingen toegestane lening tennisvereniging/G-ALGFI/STA - 2018/7360100/ALG FIN/0020 Belasting op kermissen/G-ALGFI/STA - 2018/7318000/ALG FIN/0020 Andere belastingen op afgifte administratieve stukken/ G-A LGFI/STA - 2018/7580210/ALG FIN/0040/20 Terugvordering van intresten doorgeeflening 2017 tiv tennis/G-ALGFIN - 2018/7511000/ALG FIN/0030/20 Creditintresten op rekeningen/G-ALGFI/STA - 2018/7341700/ALG FIN/0020 Belasting op stapelplaatsen voor schroot/G-ALGFI/ STA - 2018/7405200/ALG FIN/0090/20 Tewerkstellingssubsidies sociale maribel/G-ALGFI/BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

4 van 96

26


De doelstellingenrealisatie 2018 Ontvangst - 2018/4943501/ALG F1N/0040/20

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

2.000,00€

2.000,00€

0,00€

2.000,00€

0,00€

2.000,00€

Terugvordering aflossingen toegestane renteloze lening de Wonderwijzer/G-ALGFIN - 2018/4943600/ALG FIN/0040/20 Terugbetaling de Stapsteen voor aandeel in Sportzaal Wiemesmeer/G-ALGFIN - 2018/7402300/ALG FIN/0010/20

127.551,00€

126,918,53

632,47€

Aanvullende dotatie sectorale subsidies/G-ALGFIN - 2018/7342120/ALG FIN/0020

6.000,00€

1.725,92€

4.274,08€

1.709,00€

1.843,54€

-134,54€

17.760,00€

17.760,52€

-0,52€

0,00€

0,00€

0,00€

1 551 755,00 C

1.523.100,48€

28.654,52€

0,00€

750,00€

-750,00€

14.000,00€

15.747,69€

-1.747,69€

14.000,00€

14.000,00€

0,00€

7.000,00€

7.000,00€

0,00€

93.952,00€

93.952,87€

-0,87€

152.429,00€

152.462,66€

-33,66€

125,00€

1.382,01€

1.257,01 C

65.000,00€

60.211,61 E

4.788,39€

53.847,00€

53.503,02€

343,98€

477.624,00€

477.624,88€

-0,88 E

24.000,00€

24.124,64€

-124,64€

13.200,00€

13.470,28€

-270,28€

Belasting op kampeerterreinen en kampeerhavens/GALGFI/STA - 2018/4943200/ALG FIN/0040/20 Terugvordering aflossingen toegestane lening tennisvereniging/G-ALGFI/STA 2018/7369900/ALG FIN/0020 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein: retributie Infrax/G-ALGFIN 2018/7580309/ALG F1N/0040/20 Terugvordering intresten leningen gemeente tiv kerkfabrieken (cfr. 6500309) - ENKEL NIEUWE LENINGEN - ENKEL VOOR MJP/G-ALGFILIM - 2018/7400000/ALG FIN/0010/20 Gemeentefonds/G-ALGFI/STA - 2018/7340800/ALG FIN/0020 Belasting op nachtwinkels en phoneshops/G-ALGFI/ STA - 2018/7051200/ALG FIN/0050/20 Verhuur gronden/G-ALGFI/STA - 2018/4943300/ALG FIN/0040/20 Terugvordering aflossingen toegestane lening voetbalvereniging/G-ALGFI GEM/STA - 2018/7374000/ALG FIN/0020 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen (GA0Z)/G-ALGFI/JM - 2018/7402100/ALG FIN/0010/20 Eliaheffing/G-ALGFI/STA - 2018/7342110/ALG FIN/0020 Belasting op verblijfsparken/G-ALGFI/STA - 2018/7450900/ALG FIN/0090/20 Diverse onvoorziene ontvangsten/G-ALGFI/MV - 2018/7377000/ALG FIN/0020 Belasting op tweede verblijven/G-ALGFI/STA - 2018/4943900/ALG FIN/0040/20 Terugvordering aflossingen doorgeefleningen kerkfabrieken/GEM/G-ALGF1/JM - 2018/7404400/ALG FIN/0010/20 Tewerkstellingssubsidies gesco RSZPPO (opm toezicht JR 2017)/G-ALFGI/BH - 2018/7340200/ALG FIN/0020 Belasting op drijfkracht/G-ALGFI/STA - 2018/7450100/ALG FIN/0020 Vergoedingen voor schade/G-ALGFI/STA

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

5 van 96

27


De doelstellingenrealisatie 2018 Ontvangst - 2018/7580300/ALG FIN/0040/20

Eind budget

Opbrengst

Saldo

8.742,00€

5.458,85€

3.283,15€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

131.349,00€

130.158,24€

1.190,76€

0,00€

13.965,57€

-13.965,57€

0,00€

0,00€

0,00€

8.750,00€

0,00€

8.750,00€

0,00€

0,00€

0,00 E

500,00€

8,63€

2.265.187,00€

2.260.351,20€

4.835,80€

5.000,00€

3.901,00€

1.099,00€

343.077,00€

342.975,00€

102,00€

10.940,00€

10.940,00€

0,00€

Terugvordering intresten leningen gemeente tiv kerkfabrieken (cfr. 6500300)/G-ALGFI/STA - 2018/7340900/ALG FIN/0020 Belasting op barpersoneel/G-ALGFI/STA - 2018/4943109/ALG FIN/0040/20 Terugvordering aflossingen doorgeefleningen kerkfabrieken - NIEUWE LENINGEN - ENKEL VOOR MIP/G-ALGFI/JM - 2018/7302000/ALG FIN/0020 Aanvullende belasting motorrijtuigen/G-ALGF1/STA - 2018/7402400/ALG FIN/0010/20 Compensatie verlaagde tarieven onroerende voorheffing (sociaal verhuurkantoor, wooninfrastructuur voor personen met een handicap en energiezuinige woningen)/ALGFIN 2018/7404400/ALG FIN/0090/20 Tewerkstellingssubsidies gesco RSZPPO/G-ALFGI/ BH - 2018/4943650/ALG FIN/0040/20 Terugbetaling Volleybalclub voor aandeel in Sportzaal Wiemesmeer /G-ALGFIN - 2018/7471000/ALG FIN/0090/20 Schadevergoeding in kapitaal van bedrijven/G-ALGFI - 2018/7580220/ALG FIN/0040/20

491,37

Terugvordering van intresten doorgeeflening 2018 tiv volleybal/G-A LGFIN - 2018/7301000/ALG FIN/0020 Aanvullende belasting op de personenbelasting/GALGFI/STA - 2018/7305000/ALG FIN/0020 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten/G-ALGFI/BV - 2018/7402200/ALG FIN/0010/20 Vergoeding wegens derving onroerende voorheffing (dode hand')/G-ALGFI/STA - 2018/4943400/ALG FIN/0040/20 Terugvordering aflossingen toegestane lening surfclub/ G-ALGFI GEM/STA Uitgave - 2018/2841000/ALG FIN/0090/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

17.205,80€

17.205,80€

17.205,80€

0,00€

464,00€

158,71 C

158,71€

305,29€

1.500,00€

105,25€

105,25€

1.394,75€

231,86€

231,86€

231,86€

0,00€

471.796,00€

471.795,24€

471.795,24€

0,76€

Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/Overige algmene financiering/GEM - 2018/6500210/ALG FIN/0040/20 Intresten doorgeetlening 2017 tennis/G-ALGFIN - 2018/6402000/ALG FIN/0020 Belastingen - roerende voorheffing/G-ALGFI/JM - 2018/2801000/ALG FIN/0090/20 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen nog te storten bedragen (-)/Overige algmene financiering/GEM - 2018/4233200/ALG FIN/0040/20 Aflossingen leningen tiv GEMEENTE/G-ALGFILIM

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

6 van 96

28


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/4233210/ALG F1N/0040/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.844,00€

1.843,54€

1.843,54€

0,46 €

0,00€

0,00€

0,00 E

0,00€

132.766,00€

111.688,116

111.688,11 C

21.077,89 €

1.800,00€

0,00€

0,00€

1.800,00 €

4.840,00€

1 35,36€

135,36€

4.704,64 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

53.712,00€

53.503,02€

53 503,02 C

208,98 E

16.235,00€

16.231,30€

16.231,30€

3,70 €

8.642,00€

5.458,85€

5.458,85 E

3.183,15€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 E

500,00€

8,63€

8,63€

491,37€

22.652,00€

22.603,51 C

22.603,51€

48,49€

Aflossingen doorgeeflening 2017 tiv tennis/G-ALGFIN

- 2018/6500309/ALG F1N/0040/20 Intresten leningen gemeente tiv kerkfabrieken (cfr 7580309) - NIEUWE LENINGEN - ENKEL VOOR M1P/G-ALGFILIM

- 2018/6500200/ALG FIN/0040/20 Intresten leningen tiv gemeente/G-ALGFILIM

- 2018/6570000/ALG FIN/0030/20 Diverse financiële kosten/G-ALGFI/MV

- 2018/6422000/ALG F1N/0030/20 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen (belastingen, containerpark, diversen,.. .)GEMEENTE/ ALGFIN

- 2018/2811000/ALG F1N/0090/20 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten nog te storten bedragen (-)/G-ALGFI

2018/4233901/ALG FIN/0040/20 aflossingen leningen tiv kerkfabrieken - GEMEENTE TLV DERDEN/GENI/G-ALGFILIM

- 2018/6401000/ALG FIN/0050/20 Belastingen - onroerende voorbeffing/G-ALGFI/MV

- 2018/6500300/ALG FIN/0040/20 Intresten leningen gemeente tiv kerkfabrieken/GALGFI/JM

- 2018/4233991/ALG FIN/0040/20 aflossingen leningen tiv kerkfabrieken - GEMEENTE TLV DERDEN - NIEUWE LENINGEN - ENKEL VOOR MJP/G-ALGFI/JM

• 2018/6500220/ALG FIN/0040/20 Intresten doorgeeflening 2018 volleybal/G-ALGFIN

- 2018/6130100/ALG FIN/0020 Inningskosten personenbelasting/G-ALGF1/JM

.

ALGEMENE FINANCIERING - Verkoop van gronden voor de financiering van investeringen.

• Gerealiseerd: Nee. Er zijn geen concrete plannen om gronden te verkopen.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

• 2018/2201000/RUIMTE/0600

200.000,00€

0,00€

200.000,00€

Verkoop niet-bebouwde bouwgronden gemeenschapsgoederen/G-Wonen-RO/BV

ALGEMENE FINANCIERING - Aangaan nieuwe leningen voor financiering investeringen in MW. Er zal worden getracht zo weinig mogelijk nieuwe leningen aan te gaan door overschotten bij voorrang aan te wenden voor de financiering met eigen middelen. Aangezien het niet toegestaan is deze overschotten op voorhand al in te calculeren worden in het meerjarenplan voorzichtigheidshalve alle lasten van de ingeschreven leningen opgenomen, ook al zullen deze leningen waarschijnlijk niet of niet volledig nodig zijn.

• Gerealiseerd: Nee Maar. De voorziene leningen dienden niet opgenomen te worden.

Ontvangst - 2018/1733200/ALG FIN/0040/20

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

2.759.200,00€

0,00€

2.759.200,00€

Nieuwe leningen tiv Gemeente/G-ALGFI/JM

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

7 van 96

29


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2018/6500209/ALG FIN/0040/20 Intresten leningen tiv gemeente - NIEUWE LENINGEN - ENKEL VOOR INVESTERINGEN MJP/G-ALGFI/JM

0,00€

0.00 E

0,00€

0,00€

- 2018/4233209/ALG F1N/0040/20 aflossingen leningen tiv GEMEENTE - NIEUWE LENINGEN - ENKEL VOOR MJP/G-ALGFI/JM

0,00

0,00€

0,00

0,00€

DOMEIN Algemene Financiering Algemene financiering gemeente Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

TotaalHoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

156.389,72€

7.618.487.51 €

189.399,00€

7.605.544,99€

216.181,00€

7.709.541,99€

1

17.437,66€

0,00€

231,86€

200.000,00€

232,00€

200.000,00€

603.948,10€

166.836,86€

605.852,00€

2.938.690,00€

530.595,00€

109.490,00 €

777.775,48€

7.785.324,37€

795.482,86€

10.744.234,99€

747.008,00€

8.019.031,99 E

A Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

8 van 96

30


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Politiek

G-BD 2.1 De debatcultuur en besluitvorming in de gemeenteraad zal versterkt worden en de samenwerking tussen meerderheid en oppositie wordt gestimuleerd op basis van respect en inhoud. G-AP 06 De beleidsverantwoordelijken willen Zutendaal optimaal besturen. Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

POLITIEK - De gemeenteraad wordt geleid door een aparte voorzitter

• Gerealiseerd: Ja. De gemeenteraad wordt geleid door een aparte voorzitter.

POLITIEK - Huishoudelijk reglement en deontologische code worden consequent toegepast en bijgestuurd.

• Gerealiseerd: Ja. Er zijn in 2018 geen wijzigingen aangebracht.

POLITIEK - Up-to-date houden van het informaticamaterieel van de raadsleden

• Gerealiseerd: Ja. •

POLITIEK - INVESTERING: Verdere herinrichting raadzaal

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/2302000/A0D/0119/22

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,006

Kost

Beschikbaar

0,00

0,00€

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen gemeente/GEM-GEBOUWEN

POLITIEK- De gemeente zet in op participatie via de adviesraden en van burgers via het spreekrecht.

G-AP 07 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de politieke organen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 296.068,68€

E •

12.885,51 E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 301.233,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

14.894,00€

302.933,00€

14.894,00€

POLITIEK - ALGEMENE ACTIE

es Gerealiseerd: Ja. In 2018 hadden er 9 vergaderingen van de gemeenteraad plaats en 2 toelichtingsvergaderingen.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2018/7440100/A0D/0100/20

14.894,00€

12.885,51€

2.008,49€

Inhouding pensioen voorzitter CBS/G-POLITIEK/BH

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2018/6200100/A0D/0100/20

197.813,00€

194.453,076

194.453,076

3.359,93 C

0,00€

0,00 E

0,00€

0,00€

Bezoldigingen mandatarissen/G-POLITIEK/BH - 2018/6210100/A0D/0100/20 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek.-mandatarissen/GPOLITIEK/BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

9 van 96

31


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6142300/A0D/0100/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.500,00€

1.485,46€

1 485,46 E

14,54€

1 032,00 C

1.031,89€

1 031,89 C

0,11€

0,00€

0,00€

0,00€

0.00 E

8.085,00€

8.079,52€

8.079,52€

5,48€

Opleiding en bijscholing /G- POLITIEK/BH - 2018/6142610/A0D/0100/20 Diverse vergoedingen aan personeel: dienstverplaatsingen/G-POLITIEK/13H - 2018/6000001/A0D/0100/20 Politiek - 2018/6140510/A0D/0100/20 Werkingskosten informatica voor mandatarissen/GPOLITIEK/MV - 2018/6240000/A0D/0100/20

67.180,00€

67.178,74

67.178,74€

1,26€

20.960,00€

20.960,00€

20.960,00€

0,00€

3.840,00€

2.880,00€

2.880,00

623,00€

0,00€

0,00€

623,00€

200,00€

0,00€

0,00€

200,00€

Pensioenen politiek personeel/G-POLITIEK/BH - 2018/6200200/A0D/0100/20 Presentiegelden raadsleden/G-POLITIEK/MV - 2018/6492600/A0D/0100/20

960,00€

Toelagen gemeenteraadsfracties/G-POLIT1EK/MV - 2018/6200300/A0D/0100/20

Presentiegelden Gecoro/G-POLITI EK/OV+MV - 2018/6142620/A0D/0100/20 Terugbetaling kosten politiek personeel/G-POLITIEK/ MV

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Politiek

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eind budget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

296.068,68€

12.885,51 E

301.233,00€

14.894,00€

302.933,00€

14.894,00€

296.068,68€

12.885,51 €

301.233,00€

14.894,00€

302.933,00€

14.894,00 C

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

10 van 96

32


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Communicatie G-BD 2.2 Het gemeentebestuur wil met een professioneel communicatiebeleid de interne communicatie en de informatievoorziening naar de burgers verder verbeteren en het imago van Zutendaal naar de buitenwereld versterken. G-AP 08 Professionalisering van de interne en externe communicatiekanalen. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

28.442,00€

1.090,50 €

29.540,00€

1.057,00 E

27.500,00 E

1.057,00€

0,00€

0,00€

65.976,82€

0,00€

0,00€

0,00€

COMMUNICATIE - Samenwerking met andere instanties.

Gerealiseerd: Ja. Ook in 2018 werd er opnieuw samengewerkt met de Provincie Limburg met betrekking tot het publiceren van provinciaal nieuws in ons gemeentelijk infoblad. Ook met de communicatieverantwoordelijken van Wonen in Gaoz, de BWOL en politiezone CARMA wordt regelmatig teruggekoppeld en afgestemd.

COMMUNICATIE - Crisiscommunicatieplan evalueren en indien nodig bijsturen.

Gerealiseerd: Ja. Er werden opnieuw verschillende opleidingen gevolgd op vlak van crisiscommunicatie. Vanuit de hogere overheden wordt hier steeds meer verwacht van de dienst communicatie oftewel cel D5. Daarom werden de eerste stappen in het samenwerkingsverband met de omliggende gemeenten omtrent crisiscommunicatie gezet.

COMMUNICATIE - Optimaliseren interne communicatie op basis van de bestaande noden.

410 Gerealiseerd: Nee Maar. De dienst communicatie wilt na de introductie van de nieuwe huisstijl en website in 2019, zorgen voor een aangepast intranet dat afgestemd is op de interne behoeften.

COMMUNICATIE - Uitwerken en continue bijsturen van een contentplan voor publicatie op gemeentelijke kanalen.

40 Gerealiseerd: Ja. Er wordt gebruikt gemaakt door een contentplan door de dienst communicatie om zo de verschillende inlassingen van de diensten te kunnen spreiden in tijd en over de gemeentelijke kanalen.

COMMUNICATIE - Het gemeentelijk infoblad verder uitbouwen als belangrijke peiler in de gemeentelijke communicatie en bevordering van openbaarheid van bestuur.

010

Gerealiseerd: Ja. I keer per jaar wordt het gemeentelijk informatieblad uitgegeven en worden zowel redactie als lay-out volledig in eigen huis voorzien. Ook in 2019 was dit het geval.

Ontvangst - 2018/7070900/A0D/0119/20 Terugvordering kosten opname provinciaal nieuws in Oosterzon/G-COMMUNICATIE Uitgave - 2018/2412000/A0D/0119/20 Informatica-uitrusting - gemeenschapsgoederen GEMEENTE/Overige algemene en ondersteunende diensten/GEM-COMMUNICATIE - 2018/6162211/A0D/0119/20 Uitgaven Oosterzon/GEM-COMMUNICATIE/RI

Eindbudget

Opbrengst

1 057.00 C

1 090,50 C

Saldo -33,50

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

20.840,00€

20.835,15€

20.835,15€

4,85€

COMMUNICATIE - Verspreiding van andere gemeentelijke publicaties. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

11 van 96

33


De doelstellingenrealisatie 2018 •

• Gerealiseerd: Ja. Naast de reguliere gemeentelijke communicatiekanalen wordt er voor verschillende activiteiten en projecten apart drukwerk ontwikkeld. Dit was onder andere het geval bij: de fietsring, de reflecterende huisnummers, de WhatsApp-buurtgroepen, verschillende activiteiten van de vrijetijdsdiensten...

COMMUNICATIE - De gemeente vertegenwoordigen op de nieuwe media en dit blijvend bijsturen.

• Gerealiseerd: Ja. Via een contentplan werden de verschillende sociale media ingezet in de totale communicatieplanning

COMMUNICATIE - Gebruik maken van audiovisuele media voor de communicatie over belangrijke items voor de gemeente.

• Gerealiseerd: Ja. Het budget voor audiovisuele communicatie werd in 2019 opnieuw ingezet voor de overeenkomst met Tv Limburg. Hierin zaten zowel uitzendingen voor Fan van Limburg als promospots vervat. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6.200,00€

6.036,55€

6.036,55 C

163,45€

- 2018/6162212/A0D/0119/20 TV Publiek/GEM-COMMUNICATIE/RI •

COMMUNICATIE - Gebruik maken van diverse visibiliteitsdragers in de gemeente om gemeentelijke activiteiten en projecten aan te kondigen.

t• Gerealiseerd: Ja. Ook dit jaar werden er verschillende campagnes ondersteund door het spandoek in het centrum. Ook de logo-vlaggen en werfdoeken voor de nieuwe parking werden besteld.

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.500,00€

I .570,30 E

1.570,30€

929,70€

- 2018/6162213/A0D/0119/20 Visibiliteitsdragers/G-COMMUNICATIE •

COMMUNICATIE - Op regelmatige basis zowel proactief als receptief communiceren met de pers.

• Gerealiseerd: Ja. Iedere maand bezorgt de dienst communicatie het gemeentelijk info blad aan de perscontacten. Er werden ook persberichten opgemaakt en verschillende vragen van journalisten beantwoord.

COMMUNICATIE - INVESTERING: De website blijvend onderhouden en uitbouwen zodat deze gebruiksvriendelijk en hedendaags blijft.

Olik

Gerealiseerd: Ja. De gemeentelijke website wordt bijna dagelijks aangepast: correcties, aanpassen banners, nieuwsberichten ... Er werd besloten om de nieuwe gemeentelijke website te ontwikkelen in 2019.

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

- 2018/2412000/A0D/0119/21 Informatica-uitrusting - gemeenschapsgoederen gemeente/GEM-ONOADM •

Beschikbaar 0,00

COMMUNICATIE - INVESTERING: visibiliteitstorens

• Gerealiseerd: Nee Maar. Aangezien er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl in 2019 leek het opportuun om ook met de vernieinving van de visibliteitstoren in het centrum te wachten tot deze in voege is.

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2018/2252000/A0D/0119/20 Andere weginfrastructuur (straatmeubilair,...)/GCOMMUNICATIE G-AP 09 Werken aan inspraak en participatie. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

12 van 96

34


De doelstellingenrealisatie 2018 Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

COMMUNICATIE - Stimuleren diensten om bij grote projecten en werkzaamheden infovergaderingen te organiseren.

al Gerealiseerd: Ja. Voor grote projecten stimuleert de dienst communicatie de diensten om infovergaderingen te organiseren, bijvoorbeeld bij de introductie van de WhatsApp-groepen bij buurtpreventie en aan de nieuwe fietsstraten...

COMMUNICATIE - Inspraak- en participatie mogelijkheden bevorderen bij het ruime publiek via de gemeentelijke media.

• Gerealiseerd: Ja. Zowel in het gemeentelijk infoblad, op de website en facebook communiceren we over de inspraakmogelijkheden die de inwoners hebben. Eindbudget

Uitgave

- 201 8/6000001/A0D/0 I 19/20 Communicatie •

0,00

Vastgelegd

Kost

0,00

Beschikbaar

0,00

0,00€

G-AP 10 De identiteit van en de beeldvorming over de gemeente Zutendaal versterken.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

COMMUNICATIE - Zorgen voor consequent gebruik van huisstijl in alle communicatiekanalen.

III Gerealiseerd: Ja. Er wordt gewaakt over de huisstijl. De verschillende diensten wordt gevraagd om steeds advies in te winnen bij de dienst communicatie bij de ontwikkeling van een nieuwe publicatie.

COMMUNICATIE - Bijwerken fotodatabank met recente foto's.

• Gerealiseerd: Ja. Er worden foto's gemaakt tijdens verschillende activiteiten maar ook specifiek in functie van De Oosterzon of andere publicaties. Het abonnement op Shutterstock werd vernieuwd.

COMMUNICATIE - In samenwerking met dienst toerisme een marketingcommunicatieplan voor toerisme opzetten en uitvoeren.

Gerealiseerd: Ja Maar. Er werden verschillende toeristische publicaties vernieuwd of aangemaakt. Denk maar aan de zomerplacemat, de zomereditie van de Oosterzon, de kampbrochure en de folder over eten en drinken in de gemeente.

G-AP 11 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond communicatie.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 43.538,73€

E •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 50.494,00€

119,84€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

246,00€

67.534,00€

246,00€

COMMUNICATIE - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en

uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. Ontvangst

- 2018/7451000/A0D/0119/20 Inhouding maaltijdcheques/GEM-COMMUNICATIE/ BH

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

I 19,84 E

126,16€

246,00

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal—jaarrekening 2018

13 van 96

35


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6215000/A0D/0119/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

12.442,00 C

7.787,64€

7.787,64 €

4.654,36€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

2.312,00€

1.492,40€

1.492,40€

819,60€

29.385,23€

29.385,23€

654,77€

4.160,00€

4.124,46€

4.124,46€

35,54€

1.540,00€

749,00€

749,00€

791,00€

Werkgeversbijdragen - overig contractueel personeel/ GEM-COMMUNICATIE/BH - 2018/6000001/A0D/0119/20 Communicatie - 2018/6225100/A0D/0119/20 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/GEMCOMMUNICATIE/BH - 2018/6205000/A0D/0119/20

30.040,00

Bezoldigingen - overig contractueel personeel/GEMCOMMUNICATIE/BH - 2018/6162200/A0D/0119/20 Specifieke kosten communicatie/GEMCOMMUNICATIE/RI - 2018/6230300/A0D/0119/20 Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/GEMCOMMUNICATIE/BH

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Communicatie Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

71.980,73€

1.210,34€

80.034,00€

1.303,00€

95.034,00€

1.303,00€

0,00€

0,00€

65.976,82€

0,00€

0,00€

0,00€

71.980,73€

1.210,34€

146.010,82€

1.303,00€

95.034,00€

1.303,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

14 van 96

36


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Ondersteunende administratieve diensten G-BD 2.3 De algemene en ondersteunende diensten dragen bij aan de uitbouw van een zo professioneel, efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht mogelijke organisatie. Deze diensten bieden optimale ondersteuning bij het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. G-AP 12 Verderzetten van de ontwikkeling van een modern personeelsbeleid.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

OND. ADM.- Evaluatie en wijzigingen aan het personeelsbehoeftenplan.

Gerealiseerd: Ja Maar. personeelsbehoeftenplan wijzigt doorheen de tijd omdat de behoeften wijzigingen. Bijkomende taken opgelegd voor de Vlaamse regering, nieuwe wetgeving en nieuwe lokale initiatieven hebben invloed op de hoeveelheid en soort van personeel dat nodig om alle taken tot een goed einde te kunnen brengen.

OND. ADM.- Klantvriendelijkheid / klantgerichtheid bij het personeel verhogen.

Gerealiseerd: Ja Maar. Klantvriendelijkheid is een continu proces waar altijd verbetermogelijkheden mogelijk zijn. Nieuwe initiatieven dienen opgezet te worden.

OND. ADM.- Consequent uitvoeren van planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken volgens de voorziene timing.

• Gerealiseerd: Nee Maar. niet alle diensten worden even consequent geëvalueerd. het decreet lokaal bestuur heeft ook een invloed rond de evaluatiecyclus; standpunten dienen ingenomen te worden.

OND. ADM.- Een degelijk onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers ontwikkelen.

Gerealiseerd: Ja Maar. onthaalbrochttre werd uitgewerkt maar moet nog uitgebreid worden met de gegevens van het OCMW.

OND. ADM.- Initiatieven nemen die zorgen voor gemotiveerd personeel.

Gerealiseerd: Ja Maar. Nieuwjaarsreceptie en personeelsuitstap zijn jaarlijks wederkerende activiteiten om het personeel te bedanken voor hun inzet. Opleidingsmogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling wordt ondersteund. Infrastructureel zijn er beperkingen.

OND. ADM.- Zorg dragen voor welzijn op het werk.

• Gerealiseerd: Ja. tertiaire arbeidsvoorwaarden van de gemeente lenen zich tot goede balans werk-privé. Mannen en vrouwen worden gelijk verbond. Er wordt gebruik gemaakt van diverse loopbaanonderbrekingsmogelijkheden.

OND. ADM.- Verbetering van interne communicatie.

• Gerealiseerd: Ja. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website waar er een intern luik voor personeelsleden beschikbaar wordt om zo de interne communicatie nog te verbeteren. uitrol voorzien in 2019 Uitgave

Eindbudget

- 2018/6000001/A0D/0119/21

0,00€

Vastgelegd 0,00

Kost

Beschikbaar

0,00 E

0,00€

Ondersteunende administratieve diensten

G-AP 13 Optimalisatie van de interne werking.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

15 van 96

37


De doelstellingenrealisatie 2018 Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

30.000,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

10.000,00€

0,00€

OND. ADM.- Uitbreiding e-loket (reserveren van lokalen, aanvragen documenten dienst stedenbouw).

Gerealiseerd: Ja Maar. Het digitaal omgevingsloket is actief Het reserveringsprogramma is nog niet afgewerkt.

OND. ADM.- Verdere implementatie interne controle.

• Gerealiseerd: Nee Maar. naar de toekomst toe zal dit door de nieuwe secretariaatsmedewerker opgevolgd worden.

OND. ADM.- Inventarisatie en evaluatie van de vastgestelde risico's en globaal preventieplan uitwerken.

• Gerealiseerd: Ja. we beschikken over een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan. voornaamste verwezenlijkingen zijn: opleiding omgaan met chemische agentia TD en poetsdienst;, actieplannen nav risicoanalyse psychosociale risico's, opleiding bedrijfshulpverlener, rondgang OCMW gebouw ikv beveiliging.

OND. ADM.- Gebruik van GIS, GRB, verkeersbordendatabank.

St Gerealiseerd: Nee. het project is op de achtergrond gesteld omwille van langdurige afivezigheden op een andere dienst.

OND. ADM.- INVESTERING: Reorganisatie van het gemeentelijk archief.

• Gerealiseerd: Nee. Dit wordt bekeken in relatie tot de renovatie van het gemeentelijk administratief centrum

Eindbudget

Uitgave • 2018/2140000/A0D/0119/21

0,00€

Vastgelegd 0,00

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

Plannen en studies (BPA,...)/G-ONDADM /MV

G-AP 15 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de ondersteunende administratieve diensten.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

1.063.318,77€

6.749,73€

1.133.552,00€

6.531,00€

1.120.552,00€

6.531,00€

1

1.957,54€

4.500,00€

6.812,44€

0,00€

5.000,00€

0,00€

OND. ADM. - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. binnen de perken van de budgetkredieten.

Ontvangst - 2018/7060200/A0D/0110

Eindbudget

Opbrengst

1.200,00

1.260,74

Saldo -60,74 E

Terugbetaling verzendingskosten/G-OND.ADNUSTA - 2018/7451000/A0D/0111

654,00€

617,12€

36,88€

Inhouding maaltijdcheques/G-OND.ADM/BH • 2018/7070800/A0D/0119/21

2.500,00€

3.005,34

-505,34€

Terugvordering diverse kosten administratie (oa InfraXnet)/GEM-OND.ADM/STA

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

16 van 96

38


De doelstellingenrealisatie 2018 Ontvangst - 2018/7060800/A0D/0119/21

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

750,00€

503,49€

246,51 C

492,00€

479,36€

12,64€

246,00€

255,36€

-9,36 E

689,00€

628,32€

60,68€

Terugvordering procedure en vervolginskosten (oa aanmaningen belastingen)/GEM-OND.ADM./MV - 2018/7060100/A0D/0110 Terugbetaling telefoonkosten/G-OND.ADM/STA - 2018/7451000/A0D/0119/21 Inhouding maaltijdcheques/G-OND.ADM/BH - 2018/7451000/A0D/0112 Inhouding maaltijdcheques/G-OND.ADM/BH - 2018/7451000/A0D/0110 Inhouding maaltijdcheques/G-OND.ADM/BH Uitgave - 2018/6495010/A0D/0119/21

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5.993,00€

5.973,76€

5.973,76€

19,24€

4.094,00€

3.500,00€

3.500,00€

594,00€

11.064,00€

10.891,26€

10.891,26€

172,74€

15.000,00€

12.003,20€

12.003,20€

2.996,80€

10650,00€

10.604,00€

10.604,00€

46,00€

14.750,00€

13.541,20€

13.541.20 C

1.208,80€

49.521,00€

48.786,63 C

48.786,63€

734,37€

7.950,00€

5.662,78€

5.662,78€

2.287,22 C

1.000,00€

233,89€

233,89€

766,11 C

12.500,00€

7.211,44€

7.211,44€

5.288,56€

7.390,00€

7.312,44€

7.312,44 C

77,56€

2.056,00€

2,023,73 C

2.023,73€

32,27€

23.084,00€

22.746,33€

22.746,33€

337,67E

190.317,00€

184.325.96 E

184.325,96€

5.991,04€

16.750,00€

15.826,58€

15.826,58€

923,42 E

Lidgeld VVSG/G-OND.ADM/MV - 2018/6230300/A0D/0111 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-OND.ADM/ BH - 2018/6215000/A0D/0111 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek.contractuelen/ G.OND.ADM/BH - 2018/6140505/A0D/0119/21 Kosten informatieveiligheid/G-OND.ADM. - 2018/6125500/A0D/0112 Hospital isatieverzekering/G-OND.ADM/BH - 2018/6125200/A0D/0112 Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid/GOND.ADM/MV - 2018/6211000/A0D/0119/21 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GOND.ADM/BH - 2018/6140400/A0D/0119/21 Documentatie en abonnementen/G-OND.ADM 0A/C.1 - 2018/6142720/A0D/0112 Administratiekosten 2e pensioenpijler/G-OND.ADM/ BH - 2018/6140600/A0D/0119/21 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik (papier,...)/G-OND.ADM OA/CJ - 2018/6230500/A0D/0112 Bijdragen aan de arbeidsgeneesk.dienst/G-OND.ADM/ BH - 2018/6225100/A0D/0111 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-OND.ADM/ BH - 2018/6211000/A0D/0112 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GOND.ADM/BH - 2018/6201000/A0D/0110 Bezoldigingen vastbenoemden/G-OND.ADM/BH - 2018/6140200/A0D/0119/21 Verzendingskosten/G-OND.ADM °A/GD

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

17 van 96

39


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6142710/A0D/0 112

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

200,00€

174,76€

174,76€

25,24€

3.850,00€

2.841,15€

2.841,15€

1.008,85€

57.523,00€

55.629,50€

55.629,50€

1.893,50€

4.000,00€

2.911,69€

2.911,69€

1.088,31 C

3.080,00€

2.996,00€

2.996,00€

84,00€

11.485,00€

9.061,17€

9.061,17€

2.423,83€

2.040,00€

1.596,00€

1.596,00€

444,00€

121.274,00€

117.522,75€

117.522,75€

3.751,25€

20.307,00€

20.257,49€

20.257,49 C

49,51 C

10.000,00€

9.446,88€

9.446,88€

553,12€

4.382,00€

4.382,00€

4 382,00 E

0,00€

14.300,00€

13.679,12€

13.679,12€

620,88€

6.498,00€

6 139,47 C

6 139,47 C

358,53€

500,00€

88,58€

88,58€

411,42€

10.000,00€

5.732,09€

5.732,09€

4.267,91 C

25.000,00€

7.070,18€

7.070,18€

17.929,82€

11.000,00€

9.980,31€

9.980,31€

1.019,69 E

55.665,00€

54.856,47€

54.856,47€

808,53€

137.919,00€

133.803,05€

133.803,05€

4.115,95€

76.630,00€

75.786,00€

75.786,00€

844,00 E

Administratiekosten maaltijdcheques/G-OND.ADM/ BH - 2018/623060 0/A0D/0 112 Bijdragen aan de gemeenschsoc.d enst/G-OND.ADM/ BH - 2018/621100 0/A0D/0 111 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek vastbenoemden/GOND.ADM/BH - 2018/6142410/A0D/0 119/21 Kosten vergaderingen/G-OND.ADM/MV - 201 8/62303 00/A0D/0 119/21 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GEMOND.ADM.0A/BH - 2018/61423 00/A0D/0 I 12 Opleiding en bijscholing/G-OND,ADM/BH - 2018/623 0300/A0D/0 112 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-OND.ADM/ BH - 2018/6201000/A0D/0 1 19/21 Bezoldigingen vastbenoemden/GEM-OND.ADM/BH - 2018/6140100/A0D/0 119/21 Kosten ivm installaties, apparatuur_ (huur, onderhoud, verzekering,)/G-OND.ADM 0A/CJ+MV+MC - 2018/6230550/A0D/0112 Acties preventie en bescherming op het werk/GOND.ADM/BH - 2018/6230300/A0D/0 110 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-OND.ADM/ BH - 2018/6132000/A0D/0 119/21 Erelonen en vergoedingen voor expertises/GOND.ADM/MV - 2018/6131100/A0D/0112 Uitbesteedde diensten: sociaal secretariaat weddecentrale/G-OND.ADM/BH - 2018/6571000/A0D/01 11 Kosten rekening-courant/G-OND.ADM/JM - 2018/61 403 00/A0D/0 119/21 Telefoonfax/G-OND.ADM/MV - 2018/6125400/A0D/0 112 Verzekering arbeidsongevallen/G-OND.ADM/BH - 2018/6142610/A0D/0112 Diverse vergoedingen aan personeel: dienstverplaatsingen/G-OND.A DM/BH - 2018/6201000/A0D/01 12 Bezoldigingen vastbenoemden/G-OND.ADM/BH - 2018/6201000/A0D/0111 Bezoldigingen vastbenoemden/G-OND.ADM/BH - 2018/6211000/A0D/01 10 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GOND.ADM/BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

18 van 96

40


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2018/6140500/A0D/0119/21

130.867,00€

128.141,74€

128.141,74€

2.725,26€

9.000,00€

5.871,54€

5.871,54€

3.128,46€

2793,00€

2.793,00€

2.793,00€

0,00€

2.000,00€

1.440,00€

1.440,00€

560,00€

41.120,00€

40.474,63€

40.474,63€

645,37€

Werkingskosten informatica/G-OND.ADM/MC - 2018/6142730/A0D/0112 Inrichting examens/G-OND.ADM/BH - 2018/6230710/A0D/0112 Vakbondspremies/G-OND.A DM/BH - 2018/6169200/A0D/0119/21 Procedure en vervolgingskosten/G-OND.ADM/MV - 2018/6205000/A0D/0111 Bezoldigingen contractuelen/G-ONDADM/BH

OND. ADM.- INVESTERING: aankopen informatica

Gerealiseerd: Ja Maar. Vooral softwaretoepassingen die nodig zijn voor het kunnen uitoefenen van de werkzaamheden zullen het budget van 1CT systematisch doen verhogen. Ook verplichtingen opgelegd door de hogere overheden zorgen ervoor dat het ICT budget elk jaar omhoog zal gaan. Ontvangst

Eindbudget

- 2018/1502000/A0D/0119/21

0,00

Opbrengst

Saldo

4.500,00€

-4 500,00 C

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedragJGOND.ADM Uitgave - 2018/2412000/A0D/0119/21

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1 957,54 C

1 957,54 C

1 957,54 E

0,00€

Informatica-uitrusting - gemgenschapsgoederen gemeente/GEM-OND.ADM.

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Ondersteunende administratieve diensten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

1.063.318,77€

6.749,73€

1.133.55200€

6.531,00€

1.120.552,00€

6.531,00€

1.957,54€

4.500,00€

36.812,44€

0,00€

15.000,00€

0,00€

1.065.276,31€

11.249,73€

1.170.364,44€

6.531,00€

1.135.552,00€

6.531,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

19 van 96

41


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Burgeradministratie G-BD 2.4 De dienst burgeradministratie verzorgt de dienstverlening naar de burger toe voor alles wat betrekking heeft op bevolking en burgerlijke stand. Ze is de link tussen de burger en de overheid. Ze registreert en verwerkt de gegevens betreffende de identificatie, verblijfplaats en diverse informatiegegevens die door de wet voorgeschreven zijn. De dienst voert de opgelegde taken van de hogere overheid adequaat uit. G-AP 16 De bestaande werking wordt zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk verdergezet. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 317.023,47€

E •

56.829,20€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 334.700,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

66.042,00€

349.747,00€

66.042,00€

BURG. ADM. - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. Digitalisering zet zich ook door voor bevolking en burgerlijke stand. Zo is het gemeentelijk strafregister omgezet naar hel centraal strafregister en wordt in 2019 de databank akten burgerlijke stand actief Woonstcontroles zullen in 2019 ook digitaal gaan verlopen. Het personeel zal de nodige opleidingen moeten volgen om mee te blijven gaan met de nieuwe werkmethoden.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2018/7012140/A0D/0130

25 000,00 E

26.292,90€

- 1.292,90 E

20000,00€

10768,00€

9232,00€

1500,00€

1.023,70€

476,30€

862,00€

747.04 E

114,96 E

180,00€

162,56€

17,44€

18.500,00€

17.835,00€

665,00 E

Beschikbaar

Inningen ivm ElKs/G-BURG.ADM/STA - 2018/7012130/A0D/0130 Inningen iVin rijbewijzen/G-BURG.ADM/SC - 2018/7012150/A0D/0130 Opbrengsten fotocabine/G-BURG.ADM/BH - 2018/7451000/A0D/0130 Inhouding maaltijdcheques/G-BURG.ADM/BH - 2018/7407110/A0D/0130 Vergoeding bijhouden rijksregister/G-BURG.ADM/ MC - 2018/7012120/A0D/0130 Inningen ivm paspoorten/G-BURG.ADM/AW

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

- 2018/6162140/A0D/0130

26.500,00€

26.340,40€

26.340,40€

0,00 E

0,00€

0,00€

0,00€

49.113,00€

47.798,90€

47.798,90€

1.314,10 C

105.991,00€

104.308,04€

104.308,04€

1.682,96 €

45.733,00€

42.397,03€

42.397,03€

3.335,97€

159,60

Specifieke kosten Burgeradministratie: kosten aan de staat: E1D/G-BURG.ADM/LV - 2018/6000001/A0D/0130 Burgeradministratie - 2018/6205000/A0D/0130 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-BURG.ADM./BH - 2018/6201000/A0D/0130 Bezoldigingen vastbenoemden/G-BURG.ADMIBH - 2018/6211000/A0D/0130 Werkgeversbijd.wettelijke verzek. vastbenoemden/GBURG.ADM./BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

20 van 96

42


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6162130/A0D/0130

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

20.000,00€

1 0.768,00E

10.768,00€

9.232,00€

13.094,00€

13.091,75€

13.091,75€

2,25€

5 390,00 C

4.893,00€

4.893,00€

497,00 C

400,00€

174,10€

174,10€

225,90€

1.950,00€

1.947,78€

1.947,78€

2,22€

18.500,00€

17.835,00€

17.835,00€

665,00€

-6.847,00€

-6.847,14€

-6.847,14€

0,14 C

6.000,00€

5.471,84€

5.471,84€

528,16€

46.460,00€

46.454,82€

46.454,82€

5,18 C

2.416,00€

2.389,95€

2 389,95 E

26,05 C

Specifieke kosten Burgeradministratie: kosten aan de staat: rijbewijzen/G-BURG.ADM/SC - 2018/6215000/A0D/0130 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-BURG.ADM./BH - 2018/6230300/A0D/0130 Maaltijdcheques (excl,productiekosten)/GBURG.ADM/BH • 2018/6162190/A0D/0130 specifieke kosten Burgeradministratie: diverse benodigdheden (vb trouwboekjes,...)/GBURGERADM/BH - 2018/6162180/A0D/0130 Specifieke kosten Burgeradministratie: jaarlijkse vergoeding rijksregister/G-BURG.ADM/BH - 2018/6162120/A0D/0130 Specifieke kosten Burgeradministratie: kosten aan de staat: pasp000rten/G-BURG.ADM/AW - 2018/6171011/A0D/0130 Provisie kosten kinderbijslag personeel EID nav dispuut federale overheid/G-BURG.ADMIBH - 2018/6162110/A0D/0130 Specifieke kosten Burgeradministratie: verkiezingen/GBURG.ADM/MV • 2018/6171010/A0D/0130 Personeel EID/G-BURG.ADM/BH - 2018/6225100/A0D/0130 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-BURGADM/ BH

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Burgeradministratie Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

317.023,47€

56.829,20€

334.700,00€

66.042,00€

349.747,00€

66.042,00 C

317.023,47€

56.829,20€

334.700,00€

66.042,00 E

349.747,00€

66.042.00 E

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

21 van 96

43


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Veiligheidszorg G-BD 2.5 Het lokale politiekorps en de brandweer staan in voor de basiszorg op gebied van veiligheid om zo de leefbaarheid en de leefkwaliteit van de lokale gemeenschap te garanderen. G-AP 17 Optimale werking wijkdienst politie. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten .

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

VEILIGHEIDSZORG - wijkdienst politiezone Midlim

• Gerealiseerd: Ja. De voorziene kredieten zijn overgemaakt aan de lokale politiezone CARMA Uitgave - 2018/600000 I /AOD/0490

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Veiligheidszorg

G-AP 18 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de veiligheidszorg. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 936.883,70€

E •

2.055,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 937.953,00 E

2.000,00 E

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 937.953,00€

2.000,00€

VEILIGHEIDSZORG - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. De in het budget 2018 voorziene kredieten zijn zoals afgesproken tijdig ter beschikking gesteld van de lokale politiezone CARMA en de brandweerdienst WOL (=BrandWeerzone Oost-Limburg) Ontvangst - 2018/7390100/A0D/0480

Eindbudget

0 _p_Leig_ M t st

Saldo

2.000,00 C

2 055,00 €

-55,00€

0,00€

0,00€

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)/GVEILIGHD/STA

- 2018/7450901/A0D/0400

0,00

overschot dotatie politiezone GAOZ nav overgang Midlim/G-VEILIGH/MV Uitgave

- 2018/6493100/A0D/0470

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.250,00€

2.180,70€

2.180,70€

69,30€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1.000,00€

0,00€

0,00€

1.000,00€

286.821,00€

286.821,00€

286.821,00€

0,00

647.882,00€

647.882,00€

647.882,00€

0,00

Toelagen aan dierenbescherming/G-VEILIGH/MV - 20 18/6496420/A0D/0410 Inhaal bijdrage brandweer/G-VEILIGHEID/MV - 2018/64970 10/A0D/0490 Bijdrage werkingskosten gemeenschapswacht/GVEILIGHD/BH - 20 18/6169210/A0D/0480 Kosten Gemeentelijke Administratieve Sancties/GVEILIGHD/MV - 20 18/6496400/A0D/0410 Overdrachten aan de brandweer/G-VEILIGHD/MV - 2018/6496300/A0D/0400 Overdrachten aan de pol itiezone/G-VEILIGHD/MV

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

22 van 96

44


De doelstellingenrealisatie 2018 Eindbudget

Uitgave

0,00€

- 2018/6496410/A0D/0410 Werkingskosten opstart brandweerzone Limburg Oost/ G-VE1LIGHD/MV

Vastgelegd

Kost

0,00

Beschikbaar

0,00€

0,00

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Veiligheidszorg

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

936.883,70€

2.055,00€

937.953,00€

2.000,00 C

937.953,00 C

2.000,00€

936.883,70 E

2.055,00€

937.953,00€

2.000,00€

937.953,00 E

2.000,00€

Pagina

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

23 van 96

45


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Gebouwen G-BD 2.6 PRIORITAIR Voorzien en uitbouwen van een gemeentelijke infrastructuur, die voldoet aan de wettelijke vereisten en die in functie staat van de actuele noden van de bevolking. De gemeente hecht veel belang aan een goede dienstverlening aan zijn burgers en zet daarom in op een maximale ontplooiing van zijn patrimonium zodat het aangepast is aan nieuwe ontwikkelingen. • Gerealiseerd: Nee Maar. De gemeente werkt momenteel nog aan een visie over het gebruik en de uitbouw van de gemeentelijke infrastructuur.

G-AP 19 Onderzoeken van de behoefte aan een aanpassing van het gemeentehuis en zijn onmiddellijke omgeving in functie van de huidige en toekomstige noden, en uitvoering hiervan binnen de beschikbare financiële middelen. Er wordt nagegaan in hoeverre de huisvesting in het gemeentehuis en het OCMW nog voldoet aan de huidige wettelijke normen.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 1 •

162.917,43€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 171.964,65€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00 E

0,00 €

0,00 €

GEBOUWEN - INVESTERING: Analyse actuele situatie gemeentehuis, knelpunten en behoeften en omzetting in actieplan

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

- 20 18/2212007/A0D/0 119/22

162.917,43€

162.917,43€

162.917,43€

Beschikbaar 0,00

Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen in aanbouw/GEM-GEBOUWEN

G-AP 20 De Beschikbare ruimte van het gemeentelijk patrimonium optimaal invullen en gebruiken. Hierdoor kan de dienstverlening naar de bevolking nog verbeteren.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

GEBOUWEN - Gebruik gemeentelijke lokalen ('nclusief scholen) optimaliseren.

Uitgave - 2018/6000001/A0D/0119/22

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Gebouwen

G-BD 2.7 De dienst gebouwen staat in voor de orde en netheid van de gemeentelijke gebouwen en zorgt ervoor dat de inwoners en bezoekers van de gemeente ontvangen worden in verzorgde, propere gebouwen. G-AP 21 Onderhoud en opwaardering van bestaande gemeentelijke gebouwen en hun omgeving. Er wordt gewerkt aan gebouwen en omgeving in functie van het geven van een goede dienstverlening aan de burgers. De gemeente wil de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en de kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen verbeteren en in stand houden.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 1

570,03€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 23.571,28€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

GEBOUWEN - Zorgen voor een optimaal en efficiënt dagelijks groen- en ander onderhoud.

GEBOUWEN - INVESTERING: Aanpassen verwarmingsinstallaties diverse gebouwen

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

0,00€

20.000,00 E

24 van

96

46


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/2219000/A0D/0119/22

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

570,03 C

570,03 C

570,03 E

0,00€

Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen/GEMGEBOUWEN

G-AP 22 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond gebouwen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 375.515,42€

E •

109.444,23€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 398.407,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

97.804,00€

400.907,00€

97.804,00€

GEBOUWEN - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2018/7070300/A0D/0119/22

28.220,00€

28.848,83 C

-628,83 C

0,00€

0,00€

0,00 E

4.862,00€

4.609,23 C

252,77€

1.283,00€

1.299,20€

-16,20€

17.595,00€

19.723,21 C

-2.128,21 E

19.144,00€

31.961,79€

-12.817,79€

10.200,00€

10 299,49 C

-99,49€

16.500,00€

12.702,48€

3.797,52€

Terugvordering kosten + onderhoud zaal Avdáq + turnzaal/G-GEBOUWEN/CT - 2018/7070620/A0D/0119/22 Terugvordering kosten OCMW - onderhoud administratief gebouw/GEM-GEBOUWEN/BH - 2018/7060500/A0D/0119/22 Terugvordering kosten beroepsziekte/G-GEBOUWEN/ BH - 2018/7451000/A0D/0119/22 Inhouding maaltijdcheques/G-GEBOUWEN/B H - 2018/7070200/A0D/0119/22 Terugvordering kosten + onderhoud lokalen GA0Z/GGEBOUWEN/CT - 2018/7070630/A0D/0119/22 Terugvordering kosten OCMW - onderhoud gebouwen BKO/GEM-GEBOUWEN/BH - 2018/7070400/A0D/0119/22 Terugvordering kosten + onderhoud de Wevel/GGEBOUWEN/CT - 2018/7070350/A0D/0119/22 Beheersovereenkomst lokalen basisonderwijs Schoolstraat/G-GEBOUWEN/MV Uitgave - 2018/6154024/A0D/0119/22

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

485,00€

483,86€

483,86€

1,14€

4.552,00€

4.551 13 E.

4.551,13€

0,87€

12.424,00€

11.024,97€

11.024,97€

1,399,03 C

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

2.250,00€

1.842,72€

1.842,72€

407,28 C

7.340,00€

7.338,32€

7.338,32€

1,68 E

7.570,00€

7.568,96€

7.568,96€

1,04 E

Water - Wevel/G-GEBOUWEN/0V+MV - 2018/6110023/A0D/0119/22 Elektriciteit - Posthalt/G-GEBOUWEN/0V+MV - 2018/6110025/A0D/0119/22 Elektriciteit - Avdáq/G-GEBOUWEN/0V+MV - 2018/6112025/A0D/0119/22 Stookolie - Avdáq/G-GEBOUWEN G13/C1 - 2018/6142100/A0D/0119/22 Werkkledij/GEM-GEBOUWEN/BH 2018/6154021/A0D/0119/22 Water - administratief centrum/G-GEBOUWEN/OV +MV 2018/6103025/A0D/0119/22 Onderhoud en herstelling gebouwen - Avdáq/GGEBOUWEN GB/TD Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

25 van 96

47


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6103023/A0D/0119/22

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

393,00€

393,00€

393,00€

0,00€

13.728,00€

13.726,99€

13.726,99€

I ,0 I C

3.863,00€

3.186,60€

3.186,60€

676,40€

855,00€

796,40€

796,40€

4.345,00€

4.297,45€

4.297,45€

47,55€

7.053,00€

2.565,62€

2.565,62€

4.487,38€

1.800,00€

1.800,00€

1.800,00€

0,00€

16.456,00€

13.956,80€

13.956,80€

2.499,20€

4.682,00€

4.609,23€

4.609,23 C

72,77€

1.362,00€

1.361,16€

1.361,16€

0,84€

2.973,00€

1.373,09€

1.373,09€

1.599,91 C

8.972,00€

8.682,95€

8.682,95€

289,05€

2 500,00 C

925,68 C

925,68€

1.574,32€

3.965,00€

2.994,42€

2.994,42€

970,58€

8.120,00€

8.120,00€

8 120,00 E

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1 000,00 C

0,00€

0,00€

1.000,00€

8.727,00€

7.913,78€

7.913,78€

813,22€

1.873,00€

1.872,57€

1.872,57€

0,43 E

47.815,00€

46.165,18€

46.165,18E

1.649,82€

2.200,00€

2.195,88€

2.195,88€

4,12 E

Onderhoud en herstelling gebouwen - Posthalt/GGEBOUWEN GB/TD - 2018/6120100/A0D/0119/22 Verzekeringen gebouwen/G-GEBOUWEN/MV - 2018/6110024/A0D/0119/22 Elektriciteit - Wevel/G-GEBOUWEN/0V+MV - 2018/6154023/A0D/0119/22

58,60

Water - Posthalt/G-GEBOUWEN/0V+MV - 2018/6103022/A0D/0119/22 Onderhoud en herstelling gebouwen - TD/GGEBOUWEN GB/TD - 2018/6110022/A0D/0119/22 elektriciteit - TD/G-GEBOUWEN/0V+RG - 2018/6131400/A0D/0119/22 Uitbesteedde diensten: was/G-GEBOUWEN/BH - 2018/6110021/A0D/0119/22 Elektriciteit - administratief centrum/G-GEBOUWEN/ 0V+MV - 2018/6206000/A0D/0119/22 Bezoldigingen rente beroepsziekte(cfr. 7060500)/ GEM-GEBOUWEN/BH - 2018/6230800/A0D/0119/22 Kosten ivm vrijwilligers/G-GEBOUWEN/BH - 2018/6111025/A0D/0119/22 Gas - Avdáq/G-GEBOUWEN - 2018/6225100/A0D/0119/22 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-GEBOUWEN/ BH - 2018/6111022/A0D/0119/22 Gas - TD/GEM-GEBOUWEN/OV - 2018/6111024/A0D/0119/22 Gas - Wevel/G-GEBOUWEN/0V+MV - 2018/6230300/A0D/0119/22 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GGEBOUWEN/BH - 2018/6000001/A0D/0119/22 Gebouwen - 2018/6112022/A0D/0119/22 Stookolie - TD/G-GEBOUWEN GB/TD - 2018/6103024/A0D/0119/22 Onderhoud en herstelling gebouwen - Wevel/GGEBOUWEN GB/TD - 2018/6111090/A0D/0119/22 Gas - diverse gebouwen/GEM-GEBOUWEN/OV - 2018/6215000/A0D/0119/22 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek.contractuelen/GGEBOUWEN/BH - 2018/6154022/A0D/0119/22 Water - TD/G-GEBOUWEN/0V+RG

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

26 van 96

48


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6154025/A0D/0119/22

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6.006,00€

4.097,43 €

4.097,43 E

1.908,57€

5.387,00€

4.189,06€

4.189,06€

1.197,94€

176.933,00€

175.530,87€

175.530,87€

1402,13€

11.416,00€

11.415,11€

11.415,11€

0,89€

10.702,00€

10.679,77€

10.679,77€

22,23€

10.660,00€

9.856,42€

9.856,42€

803,58€

Water - Avdáq/G-GEBOUWEN/0V+MV - 2018/6110090/A0D/0119/22 Elektriciteit - diverse gebouwen/GEM-GEBOUWEN/ OV - 2018/6205000/A0D/0119/22 Bezoldigingen contractuelen/G-GEBOUWEN/BH - 2018/6103021/A0D/0119/22 Onderhoud en herstelling gebouwen - administratief centrum/G-GEBOUWEN/MV - 2018/6103090/A0D/0119/22 Onderhoud en herstelling - diverse gebouwen/GGEBOUWEN GB/TD

• 2018/6112021/A0D/0119/22 Stookolie - administratief centrum AOD/GGEBOUWEN/el

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Gebouwen Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Totaal Hoofdstuk Eind budget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

375.515,42 C

109.444,23 C

398.407,00€

97.804,00€

400.907,00€

97.804,00 E

163.487,46€

0,00€

195.535,93€

0,00€

20.000,00€

0,00€

539.002,88€

109.444,23 E

593.942,93 E

97.804,00€

420.907,00€

97.804,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

27 van 96

49


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Technische diensten G-BD 2.8 De technische diensten staan in voor het onderhoud en de netheid van alle Zutendaalse openbare gebouwen, infrastructuur en groen om deze in optimale omstandigheden te bewaren en ter beschikking te stellen van inwoners en bezoekers. G-AP 23 Zorgen voor afdoend uitgeruste diensten zodat de toegewezen opdrachten adequaat uitgevoerd worden.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 25.533,80€ •

1.350,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 116.056.61 E

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

20.000,00€

0,00 €

TECHN.D. - Actueel houden van en het onderhoud van het machine- en wagenpark.

Si Gerealiseerd: Ja. •

TECHN.D. - INVESTERING: Investeren in gereedschap en technisch materiaal.

O Gerealiseerd: Ja. Het benodigde gereedschap werd aangekocht

Ontvangst - 2018/2652000/A0D/0119/23

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

1350,00€

-I 350,00 C

Roerende goederen - overige materiële vaste activa GEMEENTE/GEM-TD Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2018/2302000/A0D/0119/23

25533,80€

25533,80€

25 533,80 C

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen gemeente/GEM-TD •

TECHN.D. -

INVESTERING: investeren in voertuigen.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/2432000101119/23 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen gemeente auto's en bestelwagens/G-TD/OV

G-AP 24 Optimaliseren van de site van de technische dienst.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

TECHN.D. - Onderzoek herbestemming oude gebouwen en de bijhorende werkzaamheden.

TECHN.D. - De aanleg van een stortplaats voor de borstelwagen.

TECHN.D. - INVESTERING: verdere afwerking en inrichting nieuwbouw TD.

4. Gerealiseerd: Ja. De bouw van de TD is volledig ingericht sinds december 2016 - de opvangbak van het veegvuil maakt deel uit van een aparte doelstelling

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

28 van 96

50


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave

- 2018/2223007/A0D/0119/23

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Industriële gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw/G-TD/OV

G-AP 25 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de technische dienst. Jaarrekening Uitgaven e

Ontvangsten

850.842,79€

E

Eindbudget 5.180,76€

Uitgaven 886.649,00€

Initieel budget

Ontvangsten

Uitgaven

15.049,00€

1.019.083,00€

Ontvangsten 15.049,00€

TECHN.D. - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Ontva gst

- 2018/7070660/A0D/0119/23

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

10.200,00€

1 511,30 C

8 688,70 E

700,00€

412,50€

287,50€

4.149,00€

3.256,96€

892,04€

Terugvordering kosten werken TD (OCMW, .. )/GTECHN.D/STA -

2018/7012610/A0D/0119/23 Vergoeding hakselen snoeihout/G-TECHN.D/STA

- 2018/7451000/A0D/0119/23 Inhouding maaltijdcheques/G-TECHN.D./BH

Uitgave -

2018/6215000/A0D/0119/23

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

126 832,00€

126.648,49€

126.648,49€

183,51 E

1.600,00€

1.586,49€

1.586,49€

13,51 E

200,00€

88,00€

88,00€

112,00€

500,00€

216,92E

216,92€

283,08€

45.000,00€

39 136.35 E

39.136,35€

5.863,65€

35.000,00€

30.833,69€

30.833,69€

4.166,31 C

5.000,00€

2.122,08€

2.122,08€

2.877,92€

46.053,00€

44.911,34€

44.911,34€

1.141,66 C

1.500,00€

1.040,48€

1.040,48€

459,52€

14.150,00€

12.151,18€

12 151,18 C

1.998,82€

30.058,00€

24.130,44€

24.130,44€

5.927,56€

19.030,00 C

18.537,33€

18.537,33€

492,67€

Werkgeversbijdr.wettelijke verzek.contractuelen/GTD/BH -

2018/6162650/A0D/0119/23 Diverse kosten werken in eigen regie technische diensten/G-TECHN.D./TD

-

2018/6162649/A0D/0119/23 Diverse kosten voertuigen (o.a. tietsen)/G-TECHN.D./ CJ

-

2018/6140100/A0D/0119/23 Kosten ivm installaties, apparatuur,.. (huur, onderhoud, verzekering,)/G-TECHN.D/OV+RG

-

2018/6162642/A0D/0119/23 Onderhoud en herstelling voertuigen/G-TECHN.D/TD +MV

-

2018/6162641/A0D/0119/23 Brandstoffen voertuigen/G-TECHN.D/TD+MV

-

2018/6162630/A0D/0119/23 Technische benodigdheden voor de bestrijding van schadelijke dieren en planten/G-TECHN.D/TD+MV

-

2018/6201000/A0D/0119/23 Bezoldigingen vastbenoemden/GEM-TD/BH

-

2018/6140300/A0D/0119/23 Telefoon, fax/G-TECHN.D./0V+RG

-

2018/6120200/A0D/0119/23 Verzekering voertuigen/G-TECHN.D./MV

-

2018/6225100/A0D/0119/23 Tweede pensioenpijler contractuelen/GEM-TD/BH

-

2018/6211000/A0D/0119/23 Werkgeversbijd.wettelijke verzek. vastbenoemden/ GEM-TD/BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

29 van 96

51


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6162620/A0D/0119/23

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6.500,00€

4.492,63€

4.492,63€

2.007,37€

20.500,00€

19.592,32€

19.592,32€

907,68 C

19.880,00

16.775,78€

16.775,78€

3 104,22 E

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 C

5.700,00€

5.683,42€

5.683,42€

16,58€

483.209,00€

482539,85€

482.539,85€

669,15€

25.937,00€

20.356,00€

20.356,00€

5 581,00 C

Klein gereedschap en uitrusting technische diensten/ G.TECHN.D/TD - 2018/6131240/A0D/0119/23 Uitbesteedde diensten: bijstand technische dienst /GTD - 2018/6162610/A0D/0119/23 Diverse technische benodigdheden/G-TECHN, D/TD +MV - 2018/6000001/A0D/0119/23 Technische diensten - 2018/6142100/A0D/0119/23 Werkkledij/G-TECHN.D TDPID - 2018/6205000/A0D/0119/23 Bezoldigingen contractuelen/G-TD/BH - 2018/6230300/A0D/0119/23 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GEM-TD/BH

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Technische diensten Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

850.842,79€

5.180,76€

886.649,00€

15.049,00€

1.019.083,00€

15.049,00€

25.533,80€

1.350,00€

116.056,61 €

0,00€

20.000,00€

0,00€

876.376,59€

6.530,76€

1.002.705,61 E

15.049,00€

1.039.083,00€

15.049,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

30 van 96

52


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Ruimte Infrastructuur G-BD 3.1 PRIORITAIR De Zutendaalse infrastructuur wordt optimaal uitgebouwd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van inwoners en bezoekers. De gemeente Zutendaal wil een gemeente zijn waar het veilig en aangenaam is om te leven. Zij draagt zorg voor haar wegenis- en fietsinfrastructuur. Zowel voor de zwakke weggebruiker als voor de automobilist investeren we in onze wegen, fiets- en voetpaden, opdat iedereen zich op veilige manier kan verplaatsen. Gerealiseerd: Ja Maar. Een aantal acties werden uitgevoerd, een aantal werden doorgeschoven naar 2019 en verder.

G-AP 26 Verder verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente. De wegeninfrastructuur goed aanleggen, uitrusten en onderhouden. Dit zal bijdragen tot een aangenaam leef- en woonklimaat. Een goed onderhouden wegeninfrastructuur draagt bovendien bij aan een vlot en veilig verplaatsinggedrag van de inwoners. Afhankelijk van de prioriteitenlijst zullen diverse voet- en fietspaden in de gemeente worden aangelegd/heraangelegd om zo de verkeersveiligheid voor de gebruikers te verhogen. De gemeente hecht ook veel belang aan een uitgebalanceerd parkeerbeleid waarin zowel in de noden van de middenstand als aan de verkeersveiligheid en -doorstroming wordt voorzien.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 251.600,72€

I

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 1.133.230,75€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

INFRASTR. - Ontwikkeling van een parkeerbeleidsplan.

INFRASTR. - INVESTERING: Evaluatie en bijstellen van het mobiliteitsplan.

105.000,00€

0,00€

Gerealiseerd: Ja Maar. De procedure voor het bijstellen (verbreden en verdiepen) van het mobiliteitsplan loopt. De eerste van de 3 fases is voltooid. Traject loopt verder in 2019 en 2020

Uitgave - 2018/2140000/RUIMTE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

7.356,80€

7.356,80 C

7 356,80 C

0,00€

Plannen en studies (BPA,...)/G-1NFRASTR./OV

INFRASTR. - Regulier onderhoud van het fietsroutenetwerk in Zutendaal.

• Gerealiseerd: Ja. •

INFRASTR. - De aanleg van een fietspad kanaalbrug (Bilzerweg) in functie van de verhoging van de brug over het Albertkanaal.

• Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd door AUT beslist dat enkel de fietspaden die in het project gedeelte vallen van de verhoging van de kanaalbrug hersteld of heraangelegd zullen worden.

Uitgave - 2018/2242007/RUIMTE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR •

INFRASTR.

- INVESTERING: Aftoetsen mogelijkheden verbeteren van de verkeersveiligheid Noordlaan en de

uitvoering.

Gerealiseerd: Ja Maar. Het (verbindings)gedeelte met de Gelierseweg moet uitgevoerd worden nadat de onteigeningsprocedure voltooid is

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

31 van 96

53


De doelstellingenrealisatie 2018 Eindbudget

Uitgave - 2018/2242007/RUIMTE/0200

Vastgelegd

0,00€

0,00

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING: Fase B doortocht Sprinkelestraat en installatie gescheiden stelsel.

• Gerealiseerd: Ja. Volledig uitgevoerd in 2016/2017

Ontvangst - 2018/1502000/RUIMTE/0200

Eindbudget

Opbrengst

0,00€

0,00€

Saldo 0,00

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag/GINFRASTR

Uitgave

Eindbudget

Vastge leed

Kost

Beschikbaar

- 20 I 8/2242007/RUIMTE/0200

18.845,10€

18.845,10€

18.845,10€

0,00€

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING: uitvoering doortocht binnen projectzones I +2

Gerealiseerd: Ja Maar. Nog niet volledig voltooid - de eindafiverking is voorzien in eerste kwartaal 2019

Uitgave - 2018/2242007/RUIMTE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

&asl

Beschikbaar

2.623,69€

1262169€

12.623,69€

0,00€

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR •

INFRASTR. -

INVESTERING: Herinrichting van het gemeenteplein

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2018/2209000/RUIMTE/0290

125 408,17 €

125.408,17 €

125 408,17 C

0.00 C

Gronden overige terreinen - gemeensehapsgoederen/GINFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING: Aanleg omgeving st. Jozefskerk.

• Gerealiseerd: Ja. De werken volledig gerealiseerd in 2017

Uitgave

Eindbudget

- 2018/2209000/RUIM TE/0290

0,00€

Vastgelegd 0,00

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00 C

Gronden overige terreinen - gemeenschapsgoederen/GINFRASTR

Overname en herinrichting Asserweg

Uitgave • 2018/2242007/RUIMTE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 C

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR •

INFRASTR. -

INVESTERING: Studie verbetering verkeersveiligheid zwakke weggebruiker Korenstraat - Oude

Tramweg Uitgave

Eindbudget

- 2018/2242007/RUIMTE/0200

0,00€

Vastgelegd 0,00

Kol

Beschikbaar

0,00€

0,00 C

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

INFRASTR. INVESTERING - heraanleg kruispunt Boscherveldstraat ism stad Genk

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

32 van 96

54


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2018/2252000/RUIMTE/0200 Andere weginfrastructuur (straatmeubilair, verkeerssignalisatie, ...)/G-INFRASTR

87.366,96€

87.366,96€

87.366,96€

0,00€

- 2018/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR •

INFRASTR. - INVESTERING: aanleg Fietsring

G-AP 27 Masterplan sportzone (zie ook hoofdstuk sport).

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

INFRASTR. - INVESTERING: masterplan sportzone

• Gerealiseerd: Nee Maar. In voorbereiding voor 2019-2020

Uitgave

Eindbudget

- 2018/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

0,00€

Vastgelegd 0,00

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

G-BD 3.2 De infrastructuur van de gemeente Zutendaal wordt optimaal onderhouden om inwoners en bezoekers op een comfortabele en veilige manier gebruik te laten maken van het openbaar domein, om dit uitnodigend te maken en zo het openbare leven in de gemeente te stimuleren. G-AP 28 Onderhouden van diverse wegen, fietspaden en voetpaden. De bestaande faciliteiten onderhouden (oa. borstelmachine voor zowel fietspad, voetpad als weg). Verscheidene wegen in de gemeente zullen opnieuw geasfalteerd worden.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00 C

0,00 E

0,00 €

0,00 €

6.000,00 E

0,00 C

402.011,84€

0,00€

466.849,83€

0,00€

180.000,00€

0,00€

E •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

INFRASTR. - Belijningswerken.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

- 2018/6157120/RUIMTE/0200 Belijningswerken wegen/G-INFRASTR/OV •

INFRASTR. - INVESTERING: Heraanleg rotonde Gewaai

Uitgave - 2018/2242007/RUIMTE/0200 Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

0,00

INFRASTR. - INVESTERING: Bestrijkingswerken.

• Gerealiseerd: Ja.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

33 van 96

55


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2018/2242007/RUIMTE/0200

402.011,84 e

402.011,84€

402.011,84 €

0,00€

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

INFRASTR.- INVESTERING: Omvormingsproject ikv pesticidenvrij onderhoud (cfr. subisidie bij natuur/milieu)

Uitgave - 2018/2242007/RUIMTE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kog

0,00€

0,00€

0,00€

Beschikbaar 0,00

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING - opwaardering groen - plantenvakken centrum

Uitgave - 2018/2242007/RUIMTE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

G-AP 29 Aanpakken van wateroverlast. Ondanks een goed uitgerust rioleringsnetwerk is er nog noodzaak aan een verdere uitbouw van het netwerk om wateroverlast tegen te kunnen gaan.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 4.149,04€

0,00€

Eindbudget Uitgaven

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Ontvangsten

444.769,08€

0,00€

0,00€

0,00€

INFRASTR. - INVESTERING: verbetering waterafvoer Muggenbergstraat - Delstraat

Gerealiseerd: Ja Maar. De werken zijn gestart op 3112/2018 en zullen midden 2019 voltooid worden

Uitgave • 2018/2242007/RUI M TE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

4149.04 E'

4 149,04 E

4 149,04 C

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar 0,00

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

INFRASTR. INVESTERING: rioleringswerken Wiemesmeer

Uitgave

Eindbudget

- 2018/2242007/RUIMTE/0200

0,00€

0,00

Beschikbaar

0,00€

0,00

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING: Onderzoek naar verbetering waterafvoer en de uitvoering ervan in de Boogstraat.

• Gerealiseerd: Ja. Project reeds voltooid in 2017

Uitgave - 2018/2242007/RUIMTE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING: gemeentelijke aandeel aanleg wegenis sociale woningbouwprojecten (project Wiemesmeer Landwaarts, project Justusveld,...)

• Gerealiseerd: Ja. Project Wiemesmeer is voltooid. Project justusveld is nog niet aangevat

Uitgave • 2018/2242007/RUIMTE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

Beschikbaar 0,00

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

G-AP 30 Optimale verderzetting bestaande werking rond infrastructuur.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

34 van 96

56


De doelstellingenrealisatie 2018 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

502.774,29 E

440.889,59 E

506.879,00€

431.979,00€

500.879,00 C

431.979,00

E

I

4.779,50€

0,00€

105.404,93 C

0,00€

50.000,00€

0,00

E

INFRASTR. - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

- 2018/7070500/RUIMTE/0680

27.451,00€

28.987,60

160.048,00€

160 165,91 C

-117,91 E

44.500,00€

48.657,77€

-4.157,77 C

0,00€

0,00€

0,00€

81.969,00€

82.033,11 C

-64,11 E

246,00€

219,52€

15.000,00€

17.725,00€

-2725,00€

1.000,00€

1.334,04€

-334,04 C

89 258.00 E

89258,79€

-0,79 E

12 507,00 C

12 507,85 E

-0,85 C

Saldo -1 536,60 E

Terugvordering kosten + onderhoud de Grot/GINFRASTR/BH - 2018/7501100/RU1MTE/0640 Dividend Fluvius + Inter-Energa OV - voorheen Interenerga activiteit elektriciteit(huidig jaar)/GINFRASTR/STA - 20 I 8/7407610/RUIMTE/0200 Subsidie onderhoud gewestwegert/G-INSTRASTR/ STA - 2018/7502200/RUIM TE/0630 Tussenkomst Watergroep/G-INFRASTR/STA - 2018/7501500/RUIMTE/0660 Dividend Inter-media (jaar - 1)/G-INFRASTR/STA - 2018/7451000/RU1MTE/0680

26,48

Inhouding maaltijdcheques/G-INFRASTR/BH

- 2018/7051000/RU1MTE/0990 Verhuur begraafplaatsconcessies/G-1NFRASTR/DB - 2018/7060700/RUIMTE/0210 Terugvordering kosten wachthuisjes + straatnaamborden/G-INFRASTR/STA

- 2018/7501300/RUIMTE/0640 Dividend Fluvius + Inter-Energa OV - voorheen dividend Interelectra (huidig jaar)/G-INFRASTR/STA - 2018/7501200/RUIMTE/0650 Dividend Inter-enerea activiteit gas (jaar - I INFRASTR/STA Uitgave

- 2018/6157400/RUIMTE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5706,00€

5.705,87€

5 705,87 E

0,13€

17.000,00€

15776,82€

15.776,82 C

1223.18 C

241.500,00€

241.498,19€

241.498,19€

1.81 C

2.850,00€

2.368,12€

2.368,12€

481,88€

4.708,00€

4.707,38€

4.707,38€

0,62

475,00€

447,63 C

447,63 E

Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding/G-1NFRASTR/ TD+MV

- 2018/6156100/RUIMTE/0680 Aanplantingen langs wegen/G-INFRASTR/TD+MV

- 2018/6131200/RUIMTE/0680 Uitbesteedde diensten: groenonderhoud/G-INFRASTR/ 0V+RG - 2018/6157500/RUIMTE/0200 Wegbermbeheer/G-INFRASTR/TD - 2018/6156200/RUIMTE/0680 Werkingskosten parken en plantsoenen/GINSTRASTR/TD

- 2018/6205100/RUIMTE/0200

27,37 E

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen jobstudent verdeling nieuwe huisnummers/Wegen

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

35 van 96

57


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6225100/RUIMTE/0680

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.012,00 C

1.974,42 C

1.974,42€

37,58€

38.257,00€

38.255,57€

38.255,57€

1,43€

2.425,00€

2.420,22€

2.420,22€

4,78€

1.540,00€

1.372,00€

1.372,00€

168,00€

1.000,00€

0,00€

0,00€

1.000,00€

16 150,00 C

15.847,70€

15.847,70€

302,30€

279,00€

78,67€

78,67€

200,33€

22 712,00 C

22 711.31 E

22 711,31 E

0,69€

85.955,00€

85.954,38€

85.954,38€

0,62€

34.662,00€

34.660,21€

34.660,21€

1,79€

9.906,00€

9.905,57€

9.905,57€

0,43 C

6.185,00€

5.720,79€

5.720,79€

464,21€

12.843,00€

12.656,36€

12.656,36€

186,64€

25,00€

24,26€

24,26€

0,74 C

689,00€

688,82€

688,82€

0,18€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Tweede pensioenpijler contractuelen/G-INFRASTR/ BH • 2018/6205000/RUIMTE/0680 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/g-INFRASTR/BH - 2018/6154090/RUIMTE/0680 Water - diverse gebouwen/G-INFRASTR/OV+MV - 2018/6230300/RUIMTE/0680 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-INFRASTR/ BH - 2018/6162722/RUIM TE/0990 Eerbetoon overleden oudstrijders/G-1NFRASTR/TD 2018/6157150/RUIM TE/0200 Diverse kosten ivm borstelen wegen/G-INFRASTR/ OV - 2018/6493210/RUIMTE/0210 Annineiten aan De Lijn/G-INFRASTR/MV - 2018/6493200/RUIMTE/0210 Bijdragen 3e betalerssysteem De Lijn/G-INFRASTR/ MV - 2018/6157300/RUIMTE/0670 Openbare verlichting/G-INFRASTR/OV+MV - 2018/6157100/RUIMTE/0200 Onderhoud van wegen/G-INFRASTR/TD+MV 2018/6215000/RUIMTE/0680 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-INFRASTR/BH 2018/6157700/RUIMTE/0210 Kosten wachthuisjes + straatnaamborden/GINFRASTR/OV+RG - 2018/6157600/RUIMTE/0200 Verkeerssignalisatie, straatnamen, huisnummering/GINFRASTR/TD - 2018/6215100/RUIMTE/0200 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen jobstudenten/Wegen - 2018/6162720/RUIMTE/0990 Diverse benodigdheden begraafplaatsen/GINFRASTR/TD - 2018/6162721/RUIMTE/0990 Aankoop graficelders/G-INFRASTR/TD •

INFRASTR. - INVESTERING: Verdere afwerking wegverbetering + aanleg fietspaden Stalkerweg + Roelerweg

Ontvangst - 2018/1502000/RUIM TE/0200

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

Beschikbaar

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag/GINFRASTR

Uitgave - 2018/2242007/RUIMTE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

0,00

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

36 van 96

58


De doelstellingenrealisatie 2018 •

INFRASTR. - INVESTERING: straatmeubilair: zitbanken, vuilbakken, vlaggenmasten,...

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/2252000/RUIM TE/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.020,70€

2.020,70€

2.020,70€

0,00€

Eindbudet

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.851,30€

1.851,30€

1 851,30 C

0,00€

Kost

Beschikbaar

Andere weginfrastructuur (straatmeubilair, verkeerssignalisatie, )/G-INFRASTR

INFRASTR. - INVESTERING: verkeersborden

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/2252000/RUIMTE/0200 Andere weginfrastructuur (straatmeubilair, verkeerssignalisatie, ...)/G-INFRASTR •

INFRASTR. - INVESTERING:

herinrichting van de gemeentelijke begraafplaats.

• Gerealiseerd: Nee Maar. De offerte aanvraag voor fase 2 heeft plaatsgevonden. Offertes worden verwacht in Januari 2019 Uitgave

Eindbudget

- 2018/2224000/RUIMTE/0990

907,50€

Vastgelegd 907,50

907,50€

0,00

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeenschapsgoederen/G-INFRASTR/OV

INFRASTR. - INVESTERING: Aanpassing openbare verlichting - gedeeltelijk doven

Uitgave

Eindbudget

- 2018/2242007/RUIMTE/0200

0,00€

Vastgelegd

Kost

0,00

Beschikbaar

0,00€

0,00

Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

DOMEIN Ruimte Infrastructuur

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

502.774,29€

440.889.59 C

506.879,00€

431.979,00€

506.879,00 €

431.979,00 C

662.541,10€

0,00€

2.150.254,59€

0,00€

335.000,00€

0,00€

1.165.315,39€

440.889,59€

2.657.133,59€

431.979,00 €

841.879,00€

431.979,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

37 van 96

59


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Ruimte Natuur- en milieubeheer G-BD 3.3 Een duurzaam natuur- en milieubeleid gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving. G-AP 31 Het behoud en bevorderen van een gezond leefmilieu.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML-het opvolgen van de lucht-,water- bodem-,geluids- en lichtkwaliteit binnen de wettelijk vastgelegde normen op bepaalde tijdstippen

NATUURML-Aanleg buffer rond industrieterrein Genk-Zuid op grondgebied Zutendaal

NATUURML-Uitbreiden en bevorderen van de afvalvoorkoming en gescheiden afvalinzameling (vervuiler betaalt)

NATUURML-Uitbreiden en bevorderen van het thuiscomposteren

NATUURML-Het verhogen van de rioleringsgraad en het controleren van de wettelijke verplichtingen hieromtrent

NATUURML-Besparen van energie bij overheid en burgers en het promoten en ondersteunen van alternatieve duurzame energievormen

NATUURML-Toepassen wetgeving inzake gebruik van bestrijdingsmiddelen

NATUURML-Vergroenen van de woon- en leefomgeving

NATUURML-Samenwerken met gemeentelijke raden en partners op het vlak van gezondheid, welzijn en milieu

Uitgave

- 2018/6000001/RUIM TE/0390 Natuur- en milieubeleid

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

G-AP 32 Uitbouwen en verduurzamen infrastructuur.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML-behouden en onderhouden van cultuurhistorisch erfgoed

NATUURML-Verzekeren van veilige en duurzame mobiliteit

NATUURML-Garanderen toegankelijkheid openbare plaatsen voor mensen met een handicap en inschakelen minderkansengroepen in onderhoud en beheer

NATUURML-Uitbouw groene kwaliteitsgebieden en -verbindingen

Uitgave

- 2018/6000001/RUIMTE/0390 Natuur- en milieubeleid

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

Beschikbaar

0.00

G-AP 33 Versterken landschappelijke en ecologische kwaliteiten.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

38 van 96

60


De doelstellingenrealisatie 2018 Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

0,00€

6.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

34.855,42€

0,00€

100.369,08€

0,00€

20.000,00€

0,00€

NATUURML- Verder uitvoeren landschapsplan met aandacht voor het beheer van de verschillende landschapstypen

NATUURML-Verder uitvoeren van het bosbeheersplan (dunningen, bosrandvegetaties, open plekken,.. .)en het opzetten van samenwerkingsverbanden met natuurverenigingen, plaatselijke landbouwers en vrijwilligers inzake beheer.

NATUURML-Realisatie Instandhoudingsdoelstellingen (IHD's) van het Natura 2000-netwerk i.s.m. andere partners

NATUURML-Strikte naleving van de wetgeving inzake natuurbehoud en toepassen code van goede natuurpraktijk

NATUURML-Samenwerking met Bosgroep(en) behouden en versterken om zoveel mogelijk private boseigenaars te stimuleren tot duurzaam bosbeheer

NATUURML-Ondersteunen verenigingen, bedrijven en particulieren die initiatieven nemen die de ecologische en landschappelijke kwaliteiten verhogen

NATUURML-Verhogen van de biodiversiteit (onderhoud autochtone zaadgaard, beschermingsmaatregelen specifieke soorten) en habitats

Uitgave - 2018/6131230/RUIMTE/0349

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6000,00€

0,00€

0,00€

6.000,00€

Uitbesteedde diensten: schaapsherder/G-NATUURML/ FB

Zwarteput verder uitbouwen als stiltegebied

NATUURML-Stiltegebied

NATUURML-Verduurzamen aanleg en onderhoud openbaar groen (cfr. uitgaven bij infrastructuur)

Ontvangst - 2018/1502000/RUIM TE/0310

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar

subsidie lokaal waterbeleid / G-NATUURML

NATUURML - INVESTERING: Aankoop gronden en realisatie landschapsplan

Ontvangst - 2018/1502000/RUIMTE/0349 Subsidie PDPO /G-NATUURML Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

- 2018/2224000/RUIMTE/0349

34.855,42€

34.855,42

34.855,42

0,00

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeenschapsgoederen/G-NATUURML

G-AP 34 Verduurzamen landbouw.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML-Realiseren samenwerking en samenspraak met landbouwers om te komen tot een duurzamere landbouw die mee instaan voor de landschappelijke en ecologische waarden

NATUURML-Verminderen milieudruk op natuurgebieden en beekvalleien

NATUURML-Promoten en ondersteunen landbouwers en landbouwproducten die lokaal en duurzaam geteeld worden Pagina

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

39 van 96

61


De doelstellingenrealisatie 2018 •

NATUURML-Ondersteunen landbouwers die agrarisch natuurbeheer toepassen en/of kleinschalige toeristische of andere duurzame initiatieven ontwikkelen

Uitgave - 20 I 8/600000 I /RUI MTE/03 90

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00C

0,00€

Natuur- en milieubeleid

G-AP 35 Verduurzamen bosbeheer.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eind budget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML-Uitvoeren uitgebreid gezamenlijk bosbeheersplan

NATUURML-Behalen PSC-label

NATUURML-Duurzame toegankelijkheid en duurzaam gebruik bossen uitwerken en toepassen Eindbudget

Uitgave • 2018/6000001/RU I M TE/0390 Natuur- en milieubeleid

0,00

Vastgelegd

Kost

0,00€

Beschikbaar

0,00

0,00€

G-AP 36 Optimale verderzetting werking diensten natuur- en milieubeheer.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

892.858,96€

305.761,69€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 1.008.330,00€

296.391,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 944.405,00€

296.391,00€

NATUURML - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2018/7012640/RU1MTE/0309 Retributie containerpark/G-NATUURML/STA

30 000,00 C

30.683,75€

-683,75€

- 2018/701271 I/RUIMTE/0309 Retributie diverse zakken(restafval, PMD) Limburg.net/G-NATUURML/FB

75.000,00€

76.169,49€

- I 169,49 C

246,00€

235,20€

10,80€

2018/7407860/RUIMTE/0349 Subisdie MINA werkers/G-NATUURML

10.000,00€

11.298,00€

-1.298,00 E

2018/7501400/RUIMTE/0390 Dividend Nuhma NV/G-NATUURML/STA

63.080,00€

63.084,05

- 2018/7451000/RUIMTE/0390 Inhouding maaltijdcheques/G-NATUURML/BH

- 2018/745 I 000/RUIMTE/0320 Inhouding maaltijdcheques/G-NATUURML/BH - 2018/7407850/RU1MTE/0349 Subsidie beheerswerken bosbeheersplan/NATUURML/ 0V+FB - 2018/7012712/RUIMTE/0309 Retributie diverse stickers (GFT-sticker, grofvuil) Limburg.net/G-NATUURML/FB 2018/7501600/RUIMTE/0310 Dividend Riolim - Inter-Aqua (huidig jaar)/GNATUURML/AL 2018/7451000/RUIMTE/0309 Inhouding maaltijdcheques/G-NATUURML/BH

-4,05 C

246,00€

237,44€

8,56€

7.000,00€

11.937,00€

-4.937,00€

78.730,00€

80 110,00 C

-1.380,00€

31.449,00€

31.449,00 E

0,00€

640,00€

557,76€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

82,24

40 van 96

62


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/62 01000/RUIMTE/0320

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

56.393,00€

54.380,95€

54.380,95 C

2.012,05€

9.796,00€

9.628,71 C

9.628,71€

167,29€

450,00€

0,00€

0,00€

450,00€

27.149,00€

24.177,56€

24.177,56€

2.971,44€

l.500,00€

457,59€

457,59€

1.042,41€

43.000,00€

30.250,00€

30.250,00€

12.750,00€

1.540,00€

1.246,00€

1.246,00€

294,00€

80.000,00€

80.000,00€

80.000,00€

0,00€

l.000,00€

344,39€

344,39€

655,61€

73.500,00€

0,00€

0,00€

73.500,00€

23.392,00€

22.528.63 C

22.528,63 C

863,37€

36.386,00€

35.464,48€

35.464,48 C

921,52 E

1.540,00€

1.484,00€

1.484,00€

56,00€

20.000,00€

19.999,98€

19.999,98€

0,02€

78.730,00€

78.730,00€

78.730,00€

0,00€

6.300,00€

4.965,95€

4.965,95€

1.334,05€

1.450,00€

1.266,98€

1.266,98€

183,02 C

1.820,00€

1.773,22€

1.773,22€

46,78€

l5.000,00€

6.095,98€

6.095,98€

8.904,02€

Bezoldigingen vastbenoemden/G-NATUURML/BH - 2018/6215000/RUIMTE/03 9 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-NATUURML/BH - 201 8/6403001/RUIMTE/03 10 Milieuheffing water/G-NATUURML/0V+MV - 20 18/6215000/RUIMTE/03 0 9 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-NATUURML - 201 8/6162 820/RUIMTE/032 0 Specifieke kosten werking duurzaamheidsambtenaar/ G-NATUURML/OV - 2018/6162711/RUIMTE/030 9 Aankopen diverse zakken (restafval, PMD) Limburg.net/G-NATUURML/FB - 2018/62303 00/RUIMTE/039 0 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GNATUURML/BH - 2018/6156530/RUIMTE/0349 Beheerswerken ikv sociale diensteneconomie/GNATUURMUOV+FB - 2018/6157200/RU1MTE/03 1 0 Onderhoud en ruimen van riolen/G-NATUURML/TD - 2018/6231100/RU1MTE/0320 Andere personeelskosten - vastbenoemd personeel dading/G-MILIEU - 2018/6211000/RUIMTE/0320 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GNATUURMUBH - 2018/6205000/RUIMTE/039 0 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-NATUURML/BH - 2018/623 03 00/RUIMTE/0320 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/GNATUURML/BH • 2018/6156510/RUIMTE/0349 Beheerswerken bosbeheersplan/G-NATURML/OVFFB - 2018/6 I 62712/RUIMTE/03 09 Aankopen diverse stickers (GFT-sticker, grofvuil)Limburg.net/G-NATUURML/FB - 2018/6491050/RUIMTE/03 10 Toelage niet beschikbaarheid riolering/GNATUURMUOV+MV - 2018/6162810/RUIMTE/032 0 Specifieke kosten werking milieudienst/GNATUURML/FB • 2018/622510 0/RUIMTE/039 0 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-NATUURML/ BH - 2018/6156520/RUIMTE/03 49 Beheerswerken KEHA-gebied/G-NATUURML/OV +Fl3

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

41 van 96

63


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2018/6162710/RUIMTE/0309

15000,00€

11168,85€

11.168,85€

3.831,15€

4.000,00€

3.966,00€

3.966,00€

34,00€

92.355,00€

91.795,75€

91.795,75€

2.000,00€

866,72€

866,72€

1.133,28 C

402.907,00€

401.152,15€

401.152,15€

1.754,85€

5.043,00€

4.597,64€

4.597,64€

445,36€

500,00€

487,50€

487,50€

12,50€

2 000,00 C

1.977,02€

1.977,02€

22,98€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1.000,00€

0,00€

0,00€

1.000,00€

4.004,00€

3.486,00€

3.486,00€

518,00 C

575,00€

566,91 C

566.91 C

8,09€

Diverse benodigdheden containerpark/GNATUURML/TD - 2018/6492460/RUIMTE/0320 Toelagen verenigingen opruimacties/G-NATUURML/ FB - 2018/6205000/RUIMTE/0309

559,25

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-NATUURML/BH - 2018/6491040/RUIMTE/0320 Toelage sanering mazouttanks/G-NATUURML/OV +MV - 2018/6494100/RU1MTE/0309 Werkingsbijdragen Limburg.net/G-NATUURML/OV +MV - 2018/6225100/RUIMTE/0309 Tweede pensioenpijler contractuelen/G.NATUURML/ BH - 2018/649 I °ZO/RUIMTE/0349 Beheersovereenkomsten zwaluwnesten/GNATUURML/FB - 2018/6162713/RUIMTE/0309 Aankopen zakken voor eigen gebruik/G-NATUURML/ FB - 2018/6157810/RUIMTE/0319 Ruimen van beken/G-NATUURML/MV - 2018/6491010/RUIMTE/0349 Beheersovereenkomsten KLE/G-NATUURML/FB - 2018/6230300/RUIMTE/0309 Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/GNATUURML/BH 2018/6162018/RUIMTE/0320 Werkingskosten milieuraad/G-NATUURML/FB

G-BD 3.4 Een duurzaam beleid gebaseerd op het besef dat wat we nu doen, gevolgen heeft voor later en dat wat we hier doen, gevolgen heeft voor anderen elders op de wereld. G-AP 37 Uitvoeren van het klimaatactieplan met als doel tegen 2020 20% energie en CO2 besparen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML- Uitvoeren klimaatactieplan met als doel tegen 2020 20% energie en CO2 te besparen

Uitgave 2018/6000001/RUIMTE/0390

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Natuur- en milieubeleid

G-AP 38 Implementeren van een intern milieuzorgsysteem en uitvoeren van een duurzaamheidstoets.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML- Implementeren van een intern milieuzorgsysteem en uitvoeren van een duurzaamheidstoets.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

42 van 96

64


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6000001/RUIMTE/0390

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Natuur- en milieubeleid

G-AP 39 Ondertekenen milieuconvenant 2014-2019 met de Vlaamse overheid.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML- De Vlaamse overheid heeft in extremis beslist het werken met milieuconvenanten niet verder te zetten voor de periode 2014-2019. Er zal bekeken worden in welke mate de voorziene acties nog uitgevoerd kunnen worden aangezien de financiële middelen hiervoor afgeschaft werden.

Uitgave - 2018/600000 I/RUIMTE/0390

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar

0,00

0,00€

Natuur- en milieubeleid

G-AP 40 De burger informeren, sensibiliseren en middelen aanreiken om zo de boodschap van duurzaamheid te verspreiden en toe te passen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 5.187,98€ 0,00€

E

5.516,13€

0,00€

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

10.000,00€

0,00€

10.000,00€

0,00€

31.899,78€

0,00€

0,00€

0,00€

NATUURML-Implementeren van een subsidiesysteem waarin mensen op kleinschalig niveau gemotiveerd worden om bewuster te leven

NATUURML-Promotie van duurzame consumptie en productie bij de bevolking door het uitvoeren van sensibilisatieacties (Lekker Lokaal)

NATUURML-Promoten van duurzame mobiliteit binnen de gemeente via sensibilisatieacties en infrastructurele maatregelen

NATUURML-Lanceren van een gebundeld aanbod van sensibilisatieacties, uitgewerkt door de dienst duurzaamheid en dienst ontwikkelingssamenwerking

Uitgave 2018/6000001/RUIMTE/0390

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Natuur- en milieubeleid

NATUURML- uitvoering PDPO project: 'Eet lokaal, denk globaal' als motor voor plattelandsontwikkeling

Ontvangst - 2018/1502000/RUIMTE/0349

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

Subsidie PDPO /G-NATUURML

Uitgave - 2018/2224000/RUIMTE/0349

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5.516,13€

5.516,13€

5.516,13€

0,00€

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeenschapsgoederen/G-NATUURML

NATUURML-Organisatie van het jaarlijks evenement "Lekker Lokaal" waarbij wordt samengewerkt tussen de diensten duurzaamheid, milieu, ontwikkelingssamenwerking,...

Uitgave - 2018/6162823/RU1MTE/0320

Eindbudget

Vastgelegd

6.000,00€

4.711,45€

Kost 4.711,45

Beschikbaar 1 288,55 C

Organisatie Lekker Lokaal/G-NATUURML

Pagina

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

43 van 96

65


De doelstellingenrealisatie 2018 •

NATUURL L-Steun aan lokale boeren d.m.v. promotie, sensibiliseringsacties rond bio, streekgebonden producten...

Uitgave - 2018/6493350/RUIMTE/0349

Eindbudget

Vastgelegd

I 000,00€

0,00€

3.000,00€

476,53 €

Kost

Beschikbaar

0,00

1.000,00 €

476,53 €

2.523,47€

toelage PDPO-project soepbedeling/Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen 2018/6162815/RUIMTE/0349 Werkingskosten PDPO-project 'Eet lokaal, denk globaal als motor voor plattelandsontwikkel ing/GNATDURML/FB

G-AP 94 Kiezen voor duurzame en eerlijke handel.

Jaarrekening Ontvangsten _ Uitgaven •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

NATUURML-Er wordt gekozen voor duurzame en lokale producten. Binnen het aankoopbeleid van de gemeente zal er rekening gehouden worden met de milieu-impact van producten die uit het Zuiden ingevoerd worden (hout,textiel, voeding...)

DOMEIN Ruimte Natuur- en milieubeheer

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

898.046,94€

305.761,69€

1.024.330,00€

296.391 00 C

954.405,00€

296.391,00€

40.371,55€

0,00€

132.268,86€

0,00€

20.000,00€

0,00€

938.418,49 C

305.761,69€

1.156.598,86 E

296.391,00€

974.405,00 €

296.391.00 C

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

44 van 96

66


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Ruimte Ondernemen en werken G-BD 3.5 De gemeente Zutendaal werkt mee aan de versterking van de lokale economie. Waar mogelijk worden kernversterkende maatregelen genomen. G-AP 41 De lokale economie waar mogelijk stimuleren en ondersteunen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

0,00€

2.500,00€

0,00€

2.500,00€

0,00€

16.971,20€

0,00€

40.592,90€

0,00€

0,00€

0,00€

E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

OND/WERK - ondersteuning van opstartende handelaars zie stimuleren van handel in het centrum

Uitgave 2018/6642810/RUIM TE/0500

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

16971,20€

16971,20€

16971,20€

0,00 E

2500,00€

0,00€

0,00€

2500,00€

Toegestane investeringssubsidies kernversterking/GOND/WERK - 2018/6162841/RUIMTE/0500 Kennismakingscheques sociale economie/G-OND/ WERK

OND/WERK - uitbouw loket economie

• Gerealiseerd: Nee Maar. Loket werd niet verder uitgebouwd want de website van het agentschap innoveren en ondernemen biedt betere informatie. Op lokaal vlak is er een positieve samenwerking met de de Zutendaalse middenstand vereniging.

OND/WERK - INVESTERING: Stimuleren van handel in het centrum bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten in het centrum

• Gerealiseerd: Ja. In 2018 werden subsidies voorzien voor het centrum le versterken. 6 aanvragen werden positief geëvalueerd.

Uitgave 2018/2140000/RUIMTE/0500

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar

0,00

0,00€

Plannen en studies (BPA, ..)/ONG/WERK

OND/WERK - investeren in sociale tewerkstelling en sociale economie; mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking met andere instanties.

• Gerealiseerd: Ja. De gemeente investeert zwaar in sociale economie via haar groenonderhoud. Het 1GS sociale economie wordt verdergezet maar kan, door de oprichting van het wijk-werken, in de toekomst opgenomen worden in een overkoepelend geheel.

Eindbudget

Uitgave - 2018/600000 I/RUIMTE/0530

0,00€

Vastgelegd

Kost

0,00

Beschikbaar

0,00

0,00€

Ondernemen en werken

G-AP 42 Optimale verderzetting van de bestaande werking ondernemen en werken.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E

8.598,09€

105.790,63€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 13.080,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

167.123,00€

36.171,00€

167.123,00€

• • OND/WERK - optimale verderzetting van de bestaande werking Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

45 van 96

67


De doelstellingenrealisatie 2018 • Gerealiseerd: Nee Maar. Aan lokale economie wordt momenteel te ad hoc gewerkt omdat er geen personeelslid zich specifiek met de materie bezighoud. Initiatieven zijn eerder projectmatig. •

OND/WERK - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Nee. er werd 0,5 VTE voorzien voor de aanwerving medewerker economie maar deze functie werd niet ingevuld. Ontvangst - 2018/7051210/RUIMTE/0530

Eindbudget

Opbrengst

17.000,00€

17.895,30 E

-895,30

150.000,00 €

87 895,33 E

62 104,67 C

123,00€

0,00€

123,00 €

Saldo

Verpachting jachtrecht/G-OND/WERIUSTA - 2018/7012850/RUIMTE/0530

Verkoop houthak- Land- en bosbouw/G-OND/WERK/ STA - 2018/7451000/RUIMTE/0500

Inhouding maaltijdcheques/G-OND-WERK Uitgave - 2018/6402100/RUIMTE/0530

Eindbudget

Vastgelegd

Kog

Beschikbaar

5.500,00€

5.454,90€

5.454,90€

45,10 E

2.200,00€

2.108,01 C

2.108,01€

91,99€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 E

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00€

500,00£

0,00€

0,00€

500,00€

515,00€

272,88€

272,88€

242,12€

485,00€

0,00€

0,00€

485,00 €

1.200,00€

0,00€

0,00€

1.200,00 €

1 000.00 E

762,30€

762,30€

770,00€

0,00€

0,00€

770,00€

910,00€

0,00€

0,00€

910,00

Roerende voorheffing jachtrecht/G-OND WERK/JM - 2018/6494040/RUIMTE/0590

Bijdrage LIRES (Limburgse Regionale Economische Samenwerking)/G-OND-WERK - 2018/6215000/RUIMTE/0500

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-OND-WERK 2018/6205000/RUIMTE/0500

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-OND-WERK - 2018/6156300/RUIMTE/0530

Kosten verkoop houthak/G.OND WERK/CJ - 2018/6162252/RUIMTE/0590 specifieke werkingskosten lokale economie/G-OND/ WERK/BH - 2018/6156400/RUIMTE/0530

Werkingskosten bosbeheer/G-OND/WERK/OV+RG - 2018/6494050/RUIMTE/0590

Bijdrage provinciale ontwikkelingsmij ikv Logistieke Poort Limburg/G-OND/WERK/MV - 2018/6162251/RUIMTE/0590

237,70

opstartkosten Limbu/Overige economische zaken - 2018/6230300/RUIMTE/0500

Maaltijdcheques (excl. productiekosten)/G-ONDWERK - 2018/6225100/RUIMTE/0500

Tweede pensioenpijler contractueel personeel/G-ONDWERK

DOMEIN Ruimte Ondernemen en werken

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

46 van 96

68


De doelstellingenrealisatie 2018 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

8.598,09€

105.790,63€

15.580,00€

167.123,00€

38.671,00€

167.123,00€

16.971,20€

0,00€

40.592,90€

0,00€

0,00€

0,00€

25.569,29€

105.790,63 C

56.172,90€

167.123,00€

38.671,00€

167.123,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

47 van 96

69


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Ruimte Toerisme G-BD 3.6 Toerisme is één van de belangrijkste troeven en een groeimotor van onze gemeente. We willen het complete toeristische aanbod verder uitbouwen en actief promoten op een duurzame wijze, met nadruk op natuurbeleving en in evenwicht met de woonkwaliteit van onze inwoners. G-AP 43 Ontwikkelen van kwalitatief duurzame toeristische producten, nieuwe recreatieve mogelijkheden, en het verhogen van de belevingswaarde van het bestaande toeristische aanbod.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1

0,00€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 30.000,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

0,00€

0,00€

TOERISME - Afsluiten beheersovereenkomst Lieteberg

Gerealiseerd: Nee. is doorgeschoven naar 2019 in het kader van het pensioen van de coördinator van de vzw de Lieteberg.

TOERISME- Blijvende uitbouw blotevoetenpad: uitbreiding kruinenpad, plannetjes waar men zich bevindt, aandacht biotoopbeheer.

Gerealiseerd: Ja. in 2018 zijn grotere renovatiewerken aan het blotevoetenpad uitgevoerd.

TOERISME- Entomopolis: uitbreiding nieuwe thema's muggen, biotoop Nationaal Park Hoge Kempen, uitwerking attractieve toegang (na herstelling vloer), Entomopolis nog attractiever maken door implementatie hedendaagse museumtechnieken, uitbouw kenniscentrum entomologie

Gerealiseerd: Ja. De vloer in het museum is hersteld.

TOERISME- Verdere uitwerking thema bijen op terrein Lieteberg, zorgen voor promotie imkeren en het opzetten en uitbouwen van een kenniscentrum voor bijenteelt.

Gerealiseerd: Ja. Het bijenproject van 2017 is in 2018 verdergezet.

TOERISME- Organisatie acties om herhaalbezoek te stimuleren: stimuleren tentoonstellingen, themadagen.

Gerealiseerd: Ja. continue acties

TOERISME- Ontwikkeling en integratie nieuwe technieken: smartphone app, 3D-animatie auditorium ontwikkeling + integratie Ipadspel in aanbod Lieteberg.

Gerealiseerd: Nee Maar. er wordt gezocht naar middelen om de implementatie te kunnen doorvoeren.

TOERISME- Ontwikkeling andere nieuwe activiteiten (vb avonturenparcours,...)

Gerealiseerd: Nee. nog niet gerealiseerd

TOERISME - INVESTERING: Uitbreiding bezoekerscentrum Lieteberg Gerealiseerd: Ja Maar. Het RUP Lieteberg is in 2018 definitief aanvaard en de zoektocht naar een ontwerper voor de uitvoering is opgestart.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

48 van 96

70


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

- 2018/2214007/RUIMTE/0529

Beschikbaar 0,00

Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst gemeenschapsgoederen - GEMEENTE - in aanbouw/ G-TOERISME

G-AP 44 Ontsluiten en promoten van erfgoed voor inwoners en toeristen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

TOERISME- Ontsluiting oude imkerij in relatie met natuur (Lieteberg, eventueel ook andere locaties)

• Gerealiseerd: Ja. De in 2017 gerealiseerde bijenhal wordt onderhouden.

TOERISME- Promotie van Panorama van de Kempen via actie, evenement, tentoonstelling,...

• Gerealiseerd: Ja. Het Panorama van de Kempen is het uithangbord.

TOERISME- Ontsluiten en promoten van de twee schansen.

• Gerealiseerd: Ja. •

TOERISME- Erfgoed en heemkundige werking: beter en meer ontsluiten via nieuwe locatie (indien de mogelijkheid zich voordoet).

• Gerealiseerd: Nee. De nieuwe locatie is nog niet gekend.

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2018/6000001/RUIMTE/0520 Toerisme

G-AP 45 Stimuleren masterplan Papendaalheide.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 142.762,08€ •

0,00€

Eind budget Uitgaven Ontvangsten 206.456,27€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 100.000,00€

0,00€

TOERISME- Afwerking Plassen Papendaalheide in functie van nabestemming.

• Gerealiseerd: Ja. •

TOERISME- Opstellen actieplan uitvoering Masterplan: actief benaderen naar externe partners, zoeken naar financiering,...

• Gerealiseerd: Ja. •

TOERISME- Ontwikkeling duikplas ism. provincie en Zutendaalse duikers.

• Gerealiseerd: Ja. •

TOERISME - INVESTERING: masterplan Papendaalheide

• Gerealiseerd: Ja. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

49 van 96

71


De doelstellingenrealisatie 2018 Verdere afiverking van het gebied Papendaalplassen met de aanleg van een centrale parking is gerealiseerd

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

- 2018/2224000/RUIMTE/0529

142.762,08€

142.762,08€

142.762,08€

Beschikbaar 0,00

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeensehapsgoederen/G-TOERISME/OV

G-AP 46 Stimuleren van duurzaam verblijfstoerisme en jeugdkampen in samenwerking met de dienst duurzaamheid.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

TOERISME- Actie ivm. duurzaam kamperen op de gemeentelijke kampeerterreinen: Stimuleren en aanzetten tot het spaarzaam omgaan met elektriciteit en water.

• Gerealiseerd: Ja. In 2018 zijn de elektriciteitskosten en het waterverbruik voor het eerst rechtstreeks aan de gebruikende jeztgdkampeergroepen doorgerekend.

TOERISME- Wandelen, fietsen, en andere natuurbeleving actief promoten.

• Gerealiseerd: Ja. Dit is een permanente opdracht die via diverse kanalen wordt opgevolgd - vooral in samenwerking met het Nationaal Park Hoge Kempen.

Eindbudget

Uitgave - 2018/6000001/RUIMTE/0520

0,00€

Vastgelegd

Kost

0,00

Beschikbaar 0,00

0,00€

Toerisme

G-AP 47 Via marketing en promotie de naambekendheid en imago van Zutendaal verhogen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

TOERISME- Ontwikkeling vernieuwd toeristisch communicatieconcept en voorstelling toeristisch aanbod.

• Gerealiseerd: Ja. Dit project is in 2015 reeds afgerond.

TOERISME- Gerichte acties naar doelgroepen: scholen, socio-culturele verenigingen,...

f• Gerealiseerd: Ja. Vanuit de Lieteberg worden steeds weer gerichte acties ondernomen, zelfs buiten de gemeente

TOERISME- Promotie bij eigen inwoners: mogelijkheid om aan verminderd tarief de Lieteberg bezoeken en/of Zutendaalse scholen jaarlijks 1 maal gratis gebruik te laten maken van activiteit Lieteberg (BVP).

• Gerealiseerd: Ja. Er werd een aanbod gedaan naar de Zzitendaalse scholen. Door een samenwerking met het OCMW werd een poging gedaan om de doelgroep van kansarmen beter te bereiken.

TOERISME- Vernieuwde ontmoetingsdag voor hoofdleiding van jeugdgroepen die in Zutendaal op kamp komen.

• Gerealiseerd: Nee. Uitgave - 2018/6000001/RUIMTE/0520

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 E

Toerisme

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

50 van 96

72


De doelstellingenrealisatie 2018 G-AP 48 Zorgen voor een goede verstandhouding tussen toerisme en horeca. Bijkomende horecagelegenheden versterken het toeristisch karakter van Zutendaal.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

TOERISME- Horeca aanbod Zutendaal beter kenbaar maken aan bezoekers Lieteberg.

• Gerealiseerd: Ja. De folder van het horeca-aanbod is ge-updatet en opnieuw uitgegeven.

TOERISME- Vijverplein indien mogelijk valoriseren als toegangspoort KEHA

• Gerealiseerd: Nee. niet meer van toepassing

TOERISME- Structureel overleg voorzien horeca en toerisme (2 X per jaar).

• Gerealiseerd: Ja. Dit contact heeft in 2018 2 X plaats gehad

Eindbudget

Uitgave - 2018/6000001/RUI M TE/0520

0,00€

Vastgelegd 0,00

Kost

_iikhgff. Bescl

0,00€

0,00€

Toerisme

TOERISME- Ontwikkeling en uitvoering masterplan sportzone is kans om vanuit parking Lieteberg bezoek aan dorpscentrum te stimuleren

• Gerealiseerd: Nee Maar. Aangezien de aanbesteding van het project boven de raming uitkwam is besloten om in 2019 aanpassingen door te voeren.

G-AP 49 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond toerisme.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 131.455,06€

E •

25.103,99€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 143.808,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

33.769,00€

143.808,00€

33.769,00€

TOERISME - Voorbereiding en aanvraag bij Toerisme Vlaanderen opwaardering de Dienst Toerisme van C-kantoor naar B-kantoor

• Gerealiseerd: Nee. Zutendaal komt hiervoor niet in aanmerking. Opnieuw onderzoeken na de uitbreidingswerken.

TOERISME - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. binnen de in de budgetten vooropgestelde kredieten.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2018/701 2353/RUIMTE/0522

22.000,00€

19.996,00€

2.004,00€

10.000,00€

3.659,58€

6.340,42€

369,00€

361,76€

7,24€

Opbrengsten kampeerterreinen jeugdverenigingen/GTOERISME/STA - 2018/7012354/RU1MTE/0529 Bijdrage jeugdverenigingen in kosten nutsvoorzieningen/G-TOERISME -

2018/7451000/RUIMTE/0520 Inhouding maaltijdcheques/G-TOERISME/BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

51 van 96

73


De doelstellingenrealisatie 2018 Ontvangst • 2018/7012351/RUIMTE/0521

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1000,00€

305,20€

694,80€

400,00€

781,45 C

-381,45€

Verkoop toeristische propaganda en documentatie/GTOERISME/MV - 2018/7012352/RUIMTE/0521 Verkoop gadgets/G-TOERISME/MV

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2018/6162853/RUIMTE/0522

15.500,00€

14.280,78€

1 4.280,78€

1.219,22€

4.122,00€

3.239,40€

3.239,40€

882,60€

2.310,00€

2.261,00€

2.261,00€

49,00€

20.011,00€

19.815,92€

19.8 5,92 C

195,08€

51.222,00€

48.239,82€

48.239,82€

2.982,18 C

1.001,00€

990,80€

990,80€

10,20€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

21.210,00€

19.909,61€

19.909,61€

1.300,39€

5.413,00€

5.334,67€

5.334,67€

78,33€

5.500,00€

4.708,46€

4.708,46€

791,54€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

5.500,00€

1.817,00€

1.817,00€

3.683,00€

8.210,00€

8.210,00€

8.210,00€

0,00 C

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

809,00€

592,81€

592,81€

216,19€

3.000,00€

2.054,79€

2.054,79€

945,21 C

Diverse kosten kampeerterreinen jeugdverenigingen/GTOERISME/MV - 2018/6494020/RUIMTE/0521 Bijdrage RLKM: toelage werking VZW/GTOERISME/MV - 2018/6230300/RUIMTE/0520 Maaltijdcheques (exclproductiekosten)/GTOERISME/BH - 2018/6205000/RUIMTE/0520 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-TOERISME/BH - 2018/6201000/RUIMTE/0520 Bezoldigingen vastbenoemden/G-TOERISME/BH - 2018/6225100/RUIMTE/0520 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-TOERISME/ BH - 2018/6492408/RUIMTE/0529 Toelage Lieteberg/G-TOERISME - 2018/6211000/RUIMTE/0520 Werkgeversbijdrwettelijke verzek. vastbenoemden/GTOERISME/BH • 2018/6215000/RUIM TE/0520 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-TOERISME/BH 2018/6162851/RUIMTE/0520 Toeristische propaganda en documentatie/GTOERISME/MV+RL - 2018/6000001/RUIMTE/0520 Toerisme - 2018/6494030/RUIMTE/0521 Bijdrage toerisme Limburg/G-TOERISME/MV - 2018/6494021/RUIMTE/0521 Bijdrage RLKM; promotie Nationaal Park Hoge Kempen/G-TOERISME/MV - 20! 8/6494022/RUIMTE/0529 Bijdrage RLKM: toelage voor aanleg plankenpad wandelverbinding Papendaalheide - Hesselsberg/GTOERISME - 2018/6215000/RUIMTE/0522 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek.contractuelen/GTOERISME/BH - 2018/6205000/RUIMTE/0522 Bezoldigingen contractuelen/G-TOERISME/BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

52 van 96

74


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Ruimte Toerisme Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

131.455,06€

25.103,99€

143.808,00€

33.769,00€

143.808,00€

33.769,00€

142.762,08€

0,00€

236.456,27€

0,00€

100.000,00€

0,00€

274.217,14€

25.103,99€

380.264,27€

33.769,00€

243.808,00€

33.769,00€

Pagina

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

53 van 96

75


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Ruimte Wonen en ruimtelijke ordening G-BD 3.7 De dienst Wonen en ruimtelijke ordening staat in voor een optimaal ruimtelijk beleid en woonbeleid. Ze verstrekt de nodige informatie aan de burger en zorgt voor de aflevering en opvolging van diverse vergunningen en biedt ruimte voor herwaardering van kernen, ondernemers en private initiatieven. G-AP 50 Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. (uitvoering RUP) Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 2.308,39€ •

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 75.564,36€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

30.000,00€

0,00€

WONEN/RO- Bij de opmaak van de RUP's wordt er bijzondere aandacht besteed aan projecten in het kader van betaalbaar en kwalitatief wonen.

• Gerealiseerd: Nee. Er zijn geen dergelijke RUP's in opmaak.

WONEN/RO - INVESTERING: opmaken RUP's binnen GRS Zutendaal

Gerealiseerd: Ja Maar. Het RUP Lieteberg is gefinaliseerd. De twee andere RUPs Muggenbergplas en zonevreemde sportinfi-astructuur worden in 2019 terug opgenomen. Ontvangst - 2018/1502000/RUIMTE/0600

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedragJGWONEN/120 Uitgave - 2018/2140000/RUIMTE/0629

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2 308,39 €

2 308,39 €

2 308.39 C

0,00€

Plannen en studies (BPA,...)/G-WONEN/RO

G-AP 51 Verdere uitvoering BPA dorpskern.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 3.684,30€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 120.000,00€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 100.000,00€

0,00€

WONEN/RO- Investering in het openbaar domein

1$ Gerealiseerd: Ja. In de projectzones 1 & 2 van het BPA Dorpskern zijn de afiverkingen in 2018 opgestart en zullen in 2019 verder afgewerkt worden.

WONEN/RO - INVESTERING: ontwikkelen projectzone 3 en 4 BPA Dorpskern (erelonen)

Q Gerealiseerd: Nee. De ontwikkeling van de projectzone 4 is door de grootste grondeigenaar (SHM Landwaarts) on hold gezet omwille van de gewijzigde subsidiëring van de infrastructuur. Voor de ontwikkeling van de projectzone 3 zijn de besprekingen opgestart en zullen er in 2019 verdere stappen ondernomen worden. Eindbudget

Uitgave - 2018/2140000/RUIMTE/0629

3.684,30€

Vastgelegd

Beschikbaar

3.684,30

3 684,30 C

0,00 C

Plannen en studies (BPA,...)/G-WONEN/12.0

G-AP 52 Betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

54 van 96

76


De doelstellingenrealisatie 2018 Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 0,00 E •

Eind budget

Uitgaven

Ontvangsten

25.000,00€

0,00 E

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

0,00€

0,00€

WONEN/RO- Bij de gemeentelijke projecten maximaal inzetten op de realisatie van sociale huurwoningen

• Gerealiseerd: Nee. Er zijn in 2018 geen projecten ingediend waarbij de gemeente dit kon afdwingen.

WONEN/RO- Bereiken van bindend sociaal objectief.

• Gerealiseerd: Nee Maar. Er is in 2018 een evaluatie gebeurd en de gemeente heeft een nieuw traject voorgelegd. Dit is aanvaard door Wonen Vlaanderen.

WONEN/RO - INVESTERING: Opmaak woonplan GAOZ

• Gerealiseerd: Ja. Werd volledig uitgevoerd.

Uitgave - 2018/2140000/RU1MTE/0629

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00E

0,00E

0,00€

Plannen en studies (BPA,...)/G-WONEN/RO

G-AP 53 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond wonen en ruimtelijke ordening.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 229.021,08€

E •

1.740,50€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 270.225,00€

8.255,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 249.950,00€

8.255,00€

WONEN/RO - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. De kosten ingevolge de overeenkomsten binnen het 1GS Lokaal Woonbeleid GAOZ

Ontvangst - 2018/7407510/RU1MTE/0600

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00E

0,00E

0,00€

5.000,00€

0,00€

5.000,00€

1.200,00€

0,00 C

1.200,00€

739,00€

399,84E

339, 6 C

1.316,00€

1 340,66 C

-24,66E

Subsidie actualisatie leegstandsregister/G-WONEN/ RO/BV - 2018/7060400/RUIMTE/0600 Terugbetaling publicatiekosten /G-WONEN/RO/IN - 201 8/7060300/RUIMTE/0600 Terugbetaling verkoopkosten/G-WONEN RO/STA - 2018/7451000/RU1MTE/0600 Inhouding maaltijdcheques/G-WONEN/RO/BH - 2018/7502100/RUIMTE/0629 Dividend Landwaarts C.V./G-WONEN/RO/STA Uitgave • 2018/6162019/RUIMTE/0600

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00€

500,00 C

500,00€

0,00 E

5.000,00€

29,65€

29,65€

4.970,35E

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 E

Werkingskosten GECORO/G-WONEN/R0/0V+MV - 2018/6162831/RUIMTE/0600 Publicatiekosten ikv vergunningen (cfr. 7060400)/GWONEN RO/IN - 2018/6162832/RUIMTE/0600 Opmaak plannen-en vergunningenregister/G-WONEN/ R0/0V+MV

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

55 van 96

77


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6205000/RUIMTE/0600

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1 1.254,00€

8.986,80€

8.986,80€

2.267,20 C

6.400,00€

6.316,206

6.316,206

83,80£

3.700,00€

1.390,00€

1.390,006

2.310,00€

16.400,00€

16.392,49 C

16.392,49€

7,51€

59.475,00€

43.128,33€

43.128,33 C

16.346,676

42.421,006

37.182,16€

37.182,16€

5.238,84€

90.497,006

89.335,65 C

89.335,65€

1 161,35 C

4.620,00 C

2.499,00 C

2.499,00 C

2 121,00 C

7.398,00€

1.941,676

1.941,67€

5.456,33 C

0,00€

0,00€

0,006

0,00€

4 500.00 C

4 183,28 C

4 183,28 C

316,726

1.373,006

449,346

449,34€

923,66£

16 687.00 C

16.686,51 C

16.686,51 C

0,49 C

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-WONEN/RO/BH - 2018/6132020/RUIM TE/0600 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken exploitatie/G-WONEN/RO/MV - 2018/6159100/RUIMTE/0600 verkoopkosten patrimonium/G-WONEN RWW - 2018/6494070/RUIMTE/0629 Intergemeentelijke samenwerking woonbeleid/GWONEN/R0/0V+MV - 2018/6131220/RUIMTE/0600 Uitbesteedde diensten: consultancy dienst ruimtelijke ordening en milieu/G-RUIMTEL ORDEN 2018/6211000/RUIMTE/0600 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GWONEN-RO/BH - 2018/6201000/RUIM TE/0600 Bezoldigingen vastbenoemden/G-WONEN-RO/BH - 20 I 8/6230300/RUIMTE/0600 Maaltijdcheques (exclproductiekosten)/G-WONENRO/BH - 2018/6215000/RUIMTE/0600 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-WONEN/RO/BH - 2018/6000001/RUIMTE/0600 Wonen en ruimtelijke ordening - 2018/6491030/RUIMTE/0629 Toelagen duurzaam bouwen/G-WONEN/RO/OV - 2018/6225100/RUIMTE/0600 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-WONEN-R0/ BH 2018/6494075/RU1MTE/0629 Intergemeentelijke samenwerking handhaving Midlim/ G-WONEN/R0/0V+MV

DOMEIN Ruimte

-

Wonen en ruimtelijke ordening

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

229.021,08€

1.740,50€

270.225,00€

8.255,00€

249.950,00€

8.255,00€

5.992,69€

0,00€

220.564,36€

0,00€

130.000,00€

0,00€

235.013,77€

1.740,50€

490.789,36€

8.255,00€

379.950,00€

8.255,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

56 van 96

78


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Mens Cultuur G-BD 4.1 Het gemeentebestuur streeft er naar alle inwoners te laten proeven van een zo divers mogelijk aanbod aan culturele activiteiten. Hiertoe staat de dienst cultuur in voor de ontwikkeling, ondersteuning, organisatie en realisatie van culturele activiteiten in de gemeente. De dienst bevordert een integraal gemeentelijk cultuurbeleid, vergroot het cultureel draagvlak, draagt er zorg voor dat het verenigingsleven zich ten volle kan ontplooien en bevordert de gemeenschapsvorming. Het doel is via cultuur de levenskwaliteit van de Zutendaalse bevolking te verhogen. G-AP 54 De gemeente wijdt bijzondere aandacht aan gemeenschapsvorming.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

CULTUUR - Het gemeenschapsleven in Zutendaal in stand houden en zo mogelijk uitbreiden.

Q Gerealiseerd: Ja.

CULTUUR - Blijven zelf organiseren van publieksactiviteiten (zonneconcerten, Zutendaal zingt en klinkt, kRock Special, Feest van de Vurige Hoop met nieuwjaarsreceptie, Cultuur van de Stilte, Lekker Lokaal,...).

Gerealiseerd: Ja.

CULTUUR - Opzetten van een gemeenschapsactiviteit in de Dalerschans.

Gerealiseerd: Ja.

CULTUUR - Blijven steunen van activiteiten die bijdragen aan gemeenschapsvorming: Nacht van de Geschiedenis, Avondmarkt, St.-Hubertusfeesten, buurtfeesten,...

Gerealiseerd: Ja.

CULTUUR - Gezamenlijke activiteiten tussen verenigingen of buurten blijven stimuleren en steunen.

Q Gerealiseerd: Ja.

CULTUUR. Contacten met zustergemeente Nettersheim (D) onderhouden en verder uitdiepen.

Gerealiseerd: Ja. 30-jarig partnerschap werd op meerdere manieren gevierd ('Zutendaal zingt en klinkt, bezoek Nettersheim)

CULTUUR. Verfraaiing en eventuele overkapping van de gemeentelijke kiosk.

Gerealiseerd: Nee Maar. Er zijn plannen gemaakt naar de toekomst

Uitgave

- 2018/6000001/MENS/0709/25 Cultuur

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

O.00€

0.00€

0,00 E

0,00 E

G-AP 55 De gemeente wijdt bijzondere aandacht aan cultuureducatie.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

57 van 96

79


De doelstellingenrealisatie 2018 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

25.824,79€

0,00€

28.310,00€

0,00€

30.540,00€

0,00€

0,00€

0,00€

12.700,00€

0,00€

7.200,00€

0,00€

CULTUUR - Verder uitwerken van het bezoekers- en insectencentrum De Lieteberg met de organisatie van cursussen

en exposities.

• Gerealiseerd: Nee. .

CULTUUR - Stilteproject Zwarteput verder uitwerken via het stilteplatform, specifieke stilteactiviteiten organiseren, aanbieden van stiltetassen, -gidsen en -activiteiten voor scholen,... (ism toerisme)

• Gerealiseerd: Ja. .

CULTUUR - Blijven steunen van de reguliere werking van verenigingen, zowel financieel als logistiek als op vlak van

participatiebevordering.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave • 2018/6492402/MENS/0739

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

0,00€

13.750,00€

12.080,40€

12.080,40€

1.669,60 C

4.325,00€

4.325,00€

4.325,00€

0,00€

1.825,00€

1.825,00€

1.825,00€

0,00€

40,00€

40,00€

40,00€

0,00€

250,00€

250,00€

250,00€

0,00€

450,00€

450,00€

450,00€

0,00 E

500,00€

0,00€

0,00€

500,00€

Toelage tekenacademie/G-CULTUUR/MV -

2018/6492310/MENS/0739 Toelage aan culturele verenigingen algemeen/GCULTUUR/MV+JB

2018/6492405/MENS/0739 Toelage vzw Parochiecentrum/G-CULTUUR/MV -

2018/6492407/MENS/0739 Toelage vzw Hand in hand/G-CULTUUR/MV

-

2018/6492403/MENS/0739 Toelage aan Lenteleven/G-CULTUUR/MV

-

2018/6492409/MENS/0739 Toelage oudstrijders/G-CULTUUR/MV

-

2018/649240 UMENS/0739 Toelage vzw Klavertje 4 Besmerschool/G-CULTUUR/ MV+JB

-

2018/6492320/MENS/0739 Toelagen aan muziekverenigingen/G-CULTUUR/MV +JB

CULTUUR - Blijven steunen van de academie voor woord en muziek Lanaken, met een filiaal in Zutendaal (budgetten

voorzien bij hoofdstuk onderwijs G-AP 84).

• Gerealiseerd: Ja. •

CULTUUR - Organisatie (voor)leesactiviteiten op stille plekken (Vonderpark,stiltegebied Zwarteput, kerken, pastorie,

bib, Mariapark,...) zowel voor scholen als voor volwassenen (actie 'Luisterplekken'in samenwerking met de bibliotheek).

is Gerealiseerd: Ja. •

CULTUUR - Zowel erkende vormingsinstellingen of -instanties als erkende individuele lesgevers mogelijkheden blijven bieden om tegen gunstige voorwaarden cursussen allerhande te geven in gemeentelijke accommodatie.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

58 van 96

80


De doelstellingenrealisatie 2018 • Gerealiseerd: Ja. •

CULTUUR - Blijven organiseren van de poëzieavond en de cultuurprijsuitreiking die alternerend om de twee jaar plaatsvinden.

• Gerealiseerd: Ja. Poëzieavond werd georganiseerd op 16 februari 2018 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.670,00€

2.354,39€

2.354,39€

315,61€

- 2018/6162312/MENS/0739 Specifieke kosten cultuur: gemeentel. cultuurinitiatieven(cultuurprijs, poCziedag,.. CULTUUR/MV+JB

CULTUUR - Zorgen voor een goede ondersteuning van de verenigingen bij de vrijwilligerswerking door hen te informeren, te ondersteunen bij wervingsacties en de vrijwilligers expliciet te bedanken.

• Gerealiseerd: Ja. •

CULTUUR - Blijven steunen van de Zutendaalse basisscholen bij het organiseren van culturele activiteiten voor de leerlingen.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3.500,00€

3.500,00€

3.500,00€

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

- 2018/6162311/MENS/0739 Specifieke kosten cultuur: cultuur op school/GCULTUUR/MV+JB

CULTUUR - INVESTERING: aankoop kunstwerk

• Gerealiseerd: Nee. Geen aankoop van kunstwerk gedaan in werkjaar 2018 Uitgave - 2018/2702000/MENS/0739 Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed/GCULTUUR

G-AP 56 De gemeente heeft voldoende aandacht voor het bereiken van kansengroepen.

Jaarrekening Uitgaven •

Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

CULTUUR - Het gemeenschapscentrum beter toegankelijk maken voor personen met een beperking, concreet door er een gehandicaptentoilet te voorzien.

• Gerealiseerd: Nee Maar. Er zijn al plannen naar de toekomst toe •

CULTUUR -

Een project uitwerken waarbij personen in armoede ook deel kunnen nemen aan culturele activiteiten.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/6000001/MENS/0709/25

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 C

Cultuur

G-AP 57 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond cultuur. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

59 van 96

81


De doelstellingenrealisatie 2018 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E

56.785,67 €

1.615,16€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 65.019,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

2.746,00€

66.740,00€

2.746,00€

. CULTUUR - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2018/7012301/MENS/0709/24

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

2500,00€

1.371,00€

1 129,00 C

246,00€

244,16€

1,84 E

Opbrengsten cultuur- en ontspanningscentrum/GCULTUUR/STA - 2018/7451000/MENS/0709/25 Inhouding maaltijdcheques/G-CULTUUR/BH Uitgave - 2018/6162015/MENS/0709/25

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

425,00€

158,65€

158,65€

266,35 C

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

9 754,00€

9.614,02€

9.614,02 C

139,98 C

1.812,00€

1.765,69€

1 765,69 C

46,31 C

2 500.00 C

2.062,89€

2.062,89€

437,11 C

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

5.700,00€

2.155,18€

2.155,18€

3.544,82€

2.729,00€

2.522,35€

2.522,35 C

206,65 C

425,00€

0,00€

0,00€

425,00€

l,540,00€

1.526,00€

1.526,00€

14,00€

1.000,00€

0,00€

0,00€

1.000,00€

1.362,00€

1.361,16€

1.361,16€

0,84€

593,00€

55,98€

55,98€

537,02€

36.229,00€

35.313,75€

35.313,75€

915,25€

Werkingskosten beheerraad gemeenschapscentrum/GCULTUUR/MV+JB - 2018/6201000/MENS/0709/25 Bezoldigingen vastbenoemden/G-CULTUUR/BH - 2018/6215000/MENS/0709/25 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-CULTUUR/BH - 2018/6225100/MENS/0709/25 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/GCULTUUR - 2018/616230 WENS/0709/24 Diverse kosten cultuur- en ontspanningscentrum/GCULTUUR/MV+.1B+TD - 2018/6211000/MENS/0709/25 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GCULTUUR/BH - 2018/6162304/MENS/0709/24 Diverse technische kosten cultuur-en ontspanningscentrum/G-CULTUUR/TD - 2018/6162303/MENS/0709/24 Werkingskosten tentoonstellingen/G-CULTUUR/MV +JB - 2018/6162011/MENS/0739 Werkingskosten cultuurraad/G-CULTUUR/MV+JB - 2018/6230300/MENS/0709/25 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-CULTUUR/ BH - 2018/6162302/MENS/0709/24 Onderhoud tent en tribune/G-CULTUUR/MV - 2018/6230800/MENS/0709/24 Kosten ivm vrijwilligers/G-CULTUUR/BH - 2018/6162392/MENS/0700 Kosten ivm musea/G-CULTUUR/MV - 2018/6205000/MENS/0709/25 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-CULTUUR/BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

60 van 96

82


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6162391/MENS/0739

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

950,00€

250,00€

250,00€

700.00

0,00€

0,00€

0,00€

0.00

0,00

0,00€

0,00€

0,00

Beschikbaar

Kosten ivm kunstpatrimonium/G-CULTUUR/MV+JB - 2018/6000001/MENS/0709/25

Cultuur • 2018/6100400/MENS/0709/24 fluurtussenkomst medewerker cultureel centrum/GCULTUUR/MV+JB

DOMEIN Mens Cultuur Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

82.610,46€

1.615,16€

93.329,00€

2.746,00€

97.280,00€

2.746,00€

0,00€

0,00€

12.700,00€

0,00€

7.200,00€

0,00€

82.610,46€

1.615,16€

106.029,00€

2.746,00€

104.480,00€

2.746,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

61 van 96

83


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Mens Bibliotheek G-BD 4.2 De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is en waar inwoners aan intellectuele ontspanning en kenniswerving kunnen doen, aangepast aan de hedendaagse noden. Het gemeentebestuur wil jong en oud stimuleren om de bibliotheek te bezoeken en gebruik te maken van haar mogelijkheden. Hiertoe tracht de dienst bibliotheek zoveel mogelijk burgers toegang te bieden tot een zo ruim mogelijk aanbod van informatie, cultuurparticipatie, bevordering van e-inclusie, verhogen van mediawijsheid en informatiegeletterdheid, een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor de samenwerking met het onderwijs. Er wordt getracht de bibliotheek nog meer als ontmoetingsplaats te laten fungeren. G-AP 58 De bibliotheek is een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Zutendaal.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

BIB - De bibliotheek zorgt voor een aangename ontmoetingssfeer in de bibliotheek, waarbij we zorgen voor koelte in de zomer en warmte in de winter

BIB- De bezoeker vindt zijn eigen weg in de bib door aangepaste signalisatie en wordt begeleid door het bibpersoneel bij zijn zoektocht

BIB - De bibliotheek zorgt voor het bekendmaken van gemeente-informatie, culturele- en bibliotheekactiviteiten door het plaatsen van een flatscreen aan de balie

BIB - De bibliotheek zorgt voor meer herkenbaarheid van de bib in de gemeente, het biblogo aan het gebouw en in de briefwisseling, herkenbaarheid van het personeel, aanwezigheid op activiteiten van andere gemeentelijke diensten.

BIB - De bibliotheek zorgt voor voorleessessies voor jong en oud

Uitgave - 2018/6000001/MEN S/0703

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00 C

0,00 C

0,00 C

Bibliotheek

G-AP 59 De bibliotheek vormt een centrum van kennis en informatie, met aandacht voor de nieuwe media.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E •

17.846,43 C

0,00 E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 19.405,00 C

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

20.000.00 C

0,00€

BIB - De bibliotheek zorgt voor een actuele gedrukte basiscollectie

# Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/616232 UMENS/0703

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

16.605,00€

16.513.27E

16 5 3,27 E

91,73E

Specifieke kosten bib: collectie gedrukte materialen (boeken,...)/G-BIB/LL

BIB - De bibliotheek biedt een zorgvuldige samengestelde collectie niet-gedrukte materialen

Pagina

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

62 van 96

84


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave

- 2018/6162323/MENS/0703 Specifieke kosten bib: collectie AVM (DVD,...)/GBIB/LL

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2500,00€

1.086,68€

1.086,68€

1.413,32€

BIB - Een degelijk afvoerbeleid voeren waarbij verouderde materialen plaatsmaken voor een hedendaags aanbod.

BIB - De collectie wordt uitgebreid met nieuwe vormen van leesplezier, zoals Kamishibai-vertelplaten en fundels (digitale prentenboeken)

Uitgave

- 2018/6162322/MENS/0703 Specifieke kosten bib: collectie vertelplaten en fundels/G-BIB/LL •

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

300,00€

246,48€

246,48€

53,52€

BIB - De bibliotheek doet aan gerichte doelgroepenwerking voor minder-mobielen en voor personen die moeilijk bereikbaar zijn op economisch en/of sociaal-cultureel vlak.

Gerealiseerd: Ja Maar. Regelmatig komen vrijwilligers van het rusthuis Oosterzon groteletterboeken ontlenen. Momenteel is er niemand voor de dienstverlening Bib aan huis.

BIB - Gebruiksvriendelijke opstelling van de informatieve collectie, zodat de leners sneller hun weg vinden in de bib, m.a.w. het omschakelen van SISO naar ZIZO.

• Gerealiseerd: Nee. Geen prioriteit voor de volwassenenaldeling. De kleuterafdeling werd in 2018 volledig omgezet van prentenboeken en Mini-Zizo naar Kleziterzizo.

BIB- De bibliotheek biedt naast een fysieke collectie ook een digitale collectie aan, e-books, Gopress (digitale krantenknipsels).

BIB - De bibliotheek is uitgerust met moderne internetcomputers voor het publiek en biedt gratis internet aan

• Gerealiseerd: Ja.

BIB - De bibliotheek zorgt in samenwerking met andere partners voor de nodige begeleiding en opleiding voor haar personeel en bezoekers om de mediawijsheid te bevorderen.

• Gerealiseerd: Ja. Nieuwe bibwebsite, gebruik van mijn. bibliotheek

BIB - De bibliotheek biedt gratis wifi aan.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave

- 2018/6000001/MENS/0703 Bibliotheek

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar

0,00

0,00

G-AP 60 De bibliotheek schenkt aandacht aan educatie en levenslang Ieren.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

0,00€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 500,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

500,00€

0,00€

BIB - Organiseren van introductiebezoeken voor kleuters, voor jongeren en volwassenen (in samenwerking met bijvoorbeeld dienst jeugd, welzijn, cultuur,...).

Gerealiseerd: Ja Maar. Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

63 van 96

85


De doelstellingenrealisatie 2018 In voorbereiding met Vriend en Taal

BIB - De bibliotheek zorgt voor een aangepaste collectie die past in het project Taalgarage van de provincie Limburg.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave

- 2018/6162324/MENS/0703 specifieke kosten bib: collectie ifv project taalgarage/ G-BIB/LL

Eindbudget

Vastgelegd

500,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar

0,00

500,00 E

G-AP 61 De bibliotheek is een plek voor ontspanning.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 4.522,54€

E •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

2.112,10€

4.750,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

1.350,00€

2.500,00€

0,00€

BIB - De scholen blijven stimuleren tot samenwerking.

• Gerealiseerd: Ja. •

BIB - De bibliotheek werkt mee aan het provinciaal leesproject Lees 17.

Gerealiseerd: Ja Maar. Schooljaar 2018-2019 is een overgangsjaar om met de collega's na te denken over een alternatief leesproject.

BIB - De bibliotheek werkt jaarlijks in de zomer rond de leeszomer van de Vlieg.

• Gerealiseerd: Ja. •

BIB - De bibliotheek werkt jaarlijks een programma uit voor de basisscholen van Zutendaal tijdens de jeugdboekenweek.

• Gerealiseerd: Ja. •

BIB - Jaarlijks werkt de bib voor de volwassenen mee aan de Bibliotheekweek en zorgt voor een ontmoeting met de trouwe lezers op de verwendag

• Gerealiseerd: Ja. •

BIB - De bibliotheek werkt aan het stimuleren van leesplezier bij de kinderen.

• Gerealiseerd: Ja. •

BIB - De bibliotheek organiseert jaarlijks 4 voorleessessies voor volwassenen (Luisterplekken)

• Gerealiseerd: Ja. Ontvangst

- 2018/7012327/MENS/0703 opbrengsten Iuisterplekken/G-BIB

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1.350,00€

2.112,10€

-762,10E

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

64 van 96

86


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave 2018/6162327/MENS/0703

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4.750,00€

4.522,54€

4.522,54€

227,46€

specifieke kosten bib: luisterplekken/G-BIB

G-AP 62 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de bibliotheek.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

178.409,36€

3.277,14 €

194.860,00€

5.727,00€

195.740,00 €

5.727,00€

0,00€

0,00€

21.326,91 €

0,00€

2.500,00€

0,00€

BIB - De bibliotheek voorziet de werkingsmiddelen die nodig zijn voor de goede werking van haar dienst.

• Gerealiseerd: Ja. •

BIB - INVESTERING - Vernieuwing van de personeelswerkplek met aangepaste werkmiddelen op basis van de noden.

• Gerealiseerd: Nee Maar. Uitgesteld

Uitgave - 2018/2402000/MENS/0703

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

Meubilair - gemeenschapsgoederen - GEMEENTE/GBIB

BIB - Zorgen voor een goede en actieve vrijwilligerssamenwerking

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/6000001/MENS/0703 Bibliotheek

BIB - De bibliotheek maakt deel uit van het bibliotheeknetwerk Limburg en volgt de nieuwste ontwikkelingen op en werkt actief mee aan het project Bibliotheekportalen (Bibnet).

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/6140500/MENS/0703 Werkingskosten informatica/G-BIB/LL+MC

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3.000,00€

1.371,06€

1.371,06€

1.628,94 C

BIB - Aankopen van divers bibliotheektechnisch materiaal zoals hang- en legsteunen, de presentatie van de nieuwe aanwinsten bij de jeugd,

• Gerealiseerd: Nee Maar. Meenemen naar volgend jaar

BIB - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Ontvangst - 2018/7451000/MENS/0703 Inhouding maaltijdcheques/G -BIB/BH - 2018/7012321/MENS/0703

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

677,00€

505,12€

171,88€

2.000,00€

1.325,00€

675,00€

Opbrengsten bib: I idgelden/G-BIB/LL

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

65 van 96

87


De doelstellingenrealisatie 2018 Ontvangst - 20 18/740732 1 /MENS/0703

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

2 000,00 C

1 263,22 E

736,78€

1 050,00 C

183,80€

866,20€

Subsidie bibliotheek/G-BIB/LL - 20 18/70 12322/MENS/0703 Opbrengsten bib: maningsgelden, internet, fotokopies, portkosten/G-BIB/LL - 20 18/70 12325/MENS/0703 Opbrengsten bib: diverse opbrengsten (boekenverkoop)/G-BIB/STA+LL Uitgave - 2018/6225100/MENS/0703

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.509,00€

508,61 E

508,61 C

1.000,39€

7.962,00€

5.940,58€

5.940,58€

2.021,42€

500,00€

175,22€

175,22€

324,78€

104.044,00€

102,510,28 C

102.510,28€

1.533,72 C

4.000,00€

2.197,85€

2.197,85€

1.802,15€

4.235,00€

3.087,00€

3.087,00€

1.148,00 €

2.300,00€

877,63 E

877,63 C

1.422,37€

425,00€

249,98€

249,98€

175,02€

3.224,00€

2.687,10€

2.687,10€

536,90 E

685,00€

464,39€

464,39€

220,61 C

638,00€

637,75€

637,75€

0,25€

3.000,00€

2.251,91 C

2 251,91 C

748,09€

500,00€

277,56€

277,56€

222,44 E

510,00€

510,00€

510,00€

0,00 C

43.095,00€

42.455,63€

42.455,63€

639,37€

250,00€

50,00€

50,00€

200,00€

3.000,00€

1.984,65€

1.984,65 C

1.015,35 C

Tweede pensioenpijler contractuelen/G-BIB/BH - 2018/6110027/MENS/0703 Elektriciteit - bib/G-BIB/LL+OV - 20 1 8/61 54027/MENS/0703 Water - bib/G-BIB/LL - 2018/6201000/MENS/0703 Bezoldigingen vastbenoemden/G-BIB/BH - 2018/6162325/MENS/0703 Specifieke kosten bib: kosten verzorging van collecties/ G-BIB/LL - 2018/6230300/M ENS/0703 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-BIB/BH • 2018/6140100/MENS/0703 Kosten ivm installaties, apparatuur,.. (huur, onderhoud, verzekering,i,)/G-BIB/LL+MC - 2018/6162012/MENS/0703 Werkingskosten adviesraad/beheerorgaan bibliotheek/ G-BIB/LL - 2018/6215000/MENS/0703 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-BIB/BH - 2018/6140600/MENS/0703 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik (papier,...)/G-BIB - 2018/6120100/MENS/0703 Verzekeringen gebouvven/G-BIB/LL - 2018/6103027/MENS/0703 Onderhoud en herstelling - bib/G-BIB/LL - 2018/6140300/M ENS/0703 Telefoon, fax/G-BIB/LL - 20 18/6140700/MENS/0703 Drukwerken/G-BIB/LL - 2018/6211000/MENS/0703 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GBIB/BH - 2018/6495040/MENS/0703 Lidgeld VBL en VVBAD/G-BIB/LL - 2018/6162326/MENS/Ø703 Specifieke kosten bib: bibliotheekpromotie/G-BIB/LL

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

66 van 96

88


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2018/6205000/MENS/0703

11.983,00 E

10172,16£

10.172,16€

1 810,84 C

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/g-B1B/BH •

BIB -

INVESTERING: investeringen in digitale media ICT

Gerealiseerd: Ja Maar. Volgende jaren nog meer aandacht aan digitale media

Uitgave - 2018/2412000/MENS/0703 Informatica-uitrusting - gemeenschapsgoederen gemeente/G-BIB

DOMEIN Mens Bibliotheek Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

200.778,33 €

5.389,24 E

219.515,00€

7.077,00€

218.740,00 C

5.727,00€

0,00€

0,00€

21.326,91€

0,00€

2.500,00€

0,00€

200.778,33€

5.389,24€

240.841,91 E

7.077,00€

221.240,00€

5.727,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

67 van 96

89


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Mens Sport G-BD 4.3 PRIORITAIR De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening onder de noemer 'sport voor iedereen'. • Gerealiseerd: Ja. Het merendeel van de voorziene acties werd uitgevoerd

G-AP 63 Het voorzien van kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur, dit zowel voor clubs als individuele burgers. De gemeente Zutendaal wil de verenigingen ondersteunen bij de uitbouw van hun accommodatie zodat ze hun aanbod kunnen realiseren of uitbreiden.

• Gerealiseerd: Ja. De sportinfrasiructuur werd uitgebreid en uitgebouwd.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 853.029,69€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 927.315,36€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

0,00€

0,00€

Sport - Er wordt een plan uitgewerkt voor een optimale bezetting van de turnzaal in Wiemesmeer tijdens de naschoolse uren.

• Gerealiseerd: Ja. •

Sport - Verder uitwerken van het masterplan voor Papendaalheide waarbij duiken een prioritair onderdeel vormt en waarbij er specifieke aandacht wordt gegeven aan zachte recreatie.

• Gerealiseerd: Ja. •

SPORT- Ondersteuning sportclubs bij renovatie- en of nieuwbouwprojecten met aandacht voor toegankelijkheid.

• Gerealiseerd: Ja. •

Sport- INVESTERING: Ondersteuning zeil- en surfclub bij eventuele herinrichting volgens het masterplan Papendaalheide. (60% toelage = INVESTERING (72.000) + 40% renteloze lening = ANDERE (48.000))

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

0,00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2018/2903400/M ENS/0740/27

Beschikbaar

Vorderingen wegens toegestane renteloze lening aan surfclub 40% (uitgave, doorstorting naar surfclub)/GSPORT/WG

- 2018/6642400/M ENS/0740/27 Toegestane investeringssubsidies: investeringssubsidie surfclub 60%/G-SPORT/WG

• 2018/6132040/MENS/0740/27 Erelonen infrastructuur surfclub/G-SPORT

Ondersteuning renovatie infrastructuur FC De Zwaluw

• Gerealiseerd: Ja. FC de Zwaluw is in 2018 een renovatieproject van de infrastructuur opgestart. in 2019 wordt dit verder afgewerkt.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

68 van 96

90


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/664220 WENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4.568,50€

4.568,50€

4568,50€

0,00€

Toegestane investeringssubs.: saldo toelage FC De Zwaluw/GEM-SPORTDNST

Sport - INVESTERING: Het gemeentebestuur engageert zich in samenwerking met de plaatselijke lagere school voor de bouw van een turnzaal in Wiemesmeer.

• Gerealiseerd: Ja. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

0,00€

0,00€

- 2018/1502000/MENS/0740/27 subsidie Agion sportzaal Wiemesmeer/G-SPORT Uitgave 2018/2214007/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

848.461,19 C

848.461,19€

848.461,19€

0,00€

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst gemeenschapsgoederen - in aanbouw/G-SPORT

Investeringssubsidie schutterij - nieuw dak

• Gerealiseerd: Nee Maar. Het project is door de vereniging doorgeschoven naar 2019. Uitgave

Eindbudget

- 2018/6642410/MENS/0740/27

0,00€

Vastgelegd 0,00

Toegestane investeringssubsidies: vernieuwing dak schutterij/G-SPORT

G-AP 64 Inzetten op lokale buurtgerichte sportinfrastructuur (omnisportveldjes, petanque,...) en beweegvriendelijke openbare ruimte. De bedoeling is om zo een stimulans te creëren voor individuele en groepsactiviteiten die aanzetten tot het actief beoefenen van diverse sporten zowel indoor als in openlucht.

• Gerealiseerd: Nee Maar. Een aantal acties zijn in voorbereiding.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 5.639,93€ 0,00€ •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 753.929,48€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 135.000,00€

0,00€

Sport - INVESTERING: De gemeente zet de uitwerking van het masterplan voor de sportzone verder.

Gerealiseerd: Ja Maar. Verder in voorbereiding voor Sportzone Uitgave - 2018/2224007/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

5.639,93 C

5.639,93 C

5.639,93€

111,____ t aar

_ Besef

0,00€

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen - in aanbouw/ G-SPORT

Sport - INVESTERING: Het gemeentebestuur investeert in kleinschalige sportinfrastructuur zoals petanquebanen, een omnisportkooi, een speeltuin,.., met hierbij aandacht voor de ligging en spreiding van deze accommodaties.

• Gerealiseerd: Nee Maar. In voorbereiding (ligging in Sportzone) Uitgave - 2018/2224000/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeensehapsgoederen/G-SPORT/WG

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

69

van 96

91


De doelstellingenrealisatie 2018 •

Afbraak oude sportinfrastructuur ZVV

• Gerealiseerd: Nee Maar. Afbraak hangt samen project sportzone Uitgave - 2018/2224000/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeenschapsgoederen/G-SPORT/WG

G-BD 4.4 Ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen. De gemeente Zutendaal hecht belang aan sport en beweging als een cruciaal onderdeel van gezondheid en welbevinden. Daarom wil ze haar burgers aanzetten tot actieve sportbeoefening en hiervoor diverse mogelijkheden aanbieden. Zowel individuelen als verenigingen worden hierbij ondersteund. G-AP 65 Het voorzien van een doelgericht subsidiebeleid om de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen te ondersteunen. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

9.975,00€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 10.000,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

10.000,00€

0,00€

Sport - Het huidige subsidiereglement zal door de sportdienst en sportraad worden geëvalueerd en aangepast indien nodig.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave

Eindbudget

- 2018/6000001/MENS/0740/27

0,00€

Vastgelegd

Kost

0,00

Beschikbaar

0,00

0,00

Sport - 2018/6492201/MENS/0740/27

10 000,00 €

9975,00€

9.975,00€

25,00 C

Toelagen aan sportverenigingen: algemeen/G-SPORT/ MV+GN+WG

G-AP 66 Het stimuleren van sportverenigingen tot voortdurende ontwikkeling met een bijzonder accent op de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

12.499,99€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 12.500,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

12.500,00€

0,00€

Sport - De sportdienst stimuleert de sportverenig'ngen met een directe financiële ondersteuning via de jeugdsportsubsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (JSB/JSC).

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/6492203/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

12.500,00€

12.499,99€

12 499,99 E

0,01 €

Toelage aan sportverenigingen: jeugdwerking/GSPORT/MV+GN+WG

Sport - Het huidige jeugdsportsubsidiereglement zal door de sportdienst en sportraad worden geëvalueerd en aangepast indien nodig.

• Gerealiseerd: Ja.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

70 van 96

92


De doelstellingenrealisatie 2018 •

Sport - Het gemeentebestuur ondersteunt samenwerkingsverbanden en fusieprojecten tussen verschillende sportverenigingen.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave

- 2018/6000001/MENS/0740/27 Sport

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 E

0,00 C

0,00 E

0,00 C

G-AP 67 Ondersteunen van de sportverenigingen met een bijzondere aandacht voor de vrijwilligers.

Jaarrekening Uitgaven •

Eindbudget

Ontvangsten

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Sport - De gemeente engageert zich om de vrijwilligers te informeren en in de bloemetjes zetten. Bovendien start de gemeente met een wervingscampagne i.s.m. de verschillende verenigingen.

• Gerealiseerd: Ja.

G-BD 4.5 De gemeente Zutendaal wil haar inwoners aanzetten tot sporten. G-AP 68 Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.

Jaarrekening E •

Eind budget

Uitgaven Ontvangsten 8.518,54€ 0,00€

Uitgaven 9.750,00€

Initieel budget

Ontvangsten

Uitgaven

500,00€

Ontvangsten

9.750,00€

500,00€

Sport - De sportdienst organiseert diverse sportkampen tijdens de schoolvakantie, voornamelijk voor 3 tot I4-jarigen.

• Gerealiseerd: Ja. •

Sport - De sportdienst organiseert lessenreeksen en initiaties om iedere inwoner aan te zetten tot sporten of met het oog op levenslange sportparticipatie. (o.a. Start2bike, Start2run, Start2tennis, Start2swim, Start2mountainbike, Aquamove)

• Gerealiseerd: Ja. •

Sport - De sportdienst organiseert aanvullend op het aanbod van, en in samenwerking met de sportverenigingen naschoolse sport (o.a. kleuterturnen en sportacademie/omnisport).

• Gerealiseerd: Ja. •

Sport - Ondersteuning en organisatie van brede schoolsport (diverse sportdagen en ondersteunen met diverse sportactiviteiten)

• Gerealiseerd: Ja. •

Sport - Onder de noemer sportelen worden in samenwerking met dienst welzijn specifieke sportpromotionele initiatieven genomen om 50-plussers aan te zetten tot sporten of aan het sporten te houden.(0.a. organisatie sporteldag, deelname actie sportelgemeente)

• Gerealiseerd: Ja.

Pagina

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal—jaarrekening 2018

71 van 96

93


De doelstellingenrealisatie 2018 Ontvangst - 2018/740733 UMENS/0740/27

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

500,00€

0,00€

500,00€

Tussenkomst Bloso bij intergemeentelijke sportorganisaties/Sport/G-SPORT/WG

Uitgave - 2018/6162336/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kog

Beschikbaar

1500,00€

287,00€

287,00€

1 213,00 C

Specifieke kosten sport: intergemeentelijke sportorganisaties/G-SPORT/WG

Sport - Aandacht voor het integreren van sportactiviteiten binnen het gemeentelijke vakantieaanbod (Grabbelpas, kleuterkampen).

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 201 8/6000001/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar

0,00

0,00€

Sport

Sport - diverse uitgaven acties voor het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/6162334/MENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

8 250,00 C

8231,54€

8 231,54 C

18,46€

Specifieke kosten sport: sportpromotie/G-SPORT/WG

G-AP 69 Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1.100,00€

E •

0,00€

Eindbudget

Uitgaven 1.800,00€

Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

1.800,00€

0,00€

Sport - In samenwerking met het OCMW uitwerken en uitreiken van een vrijetijdspas/cheque voor kansarmen.

ie Gerealiseerd: Ja. Project 'Iedereen doe fee'

Sport - Sportkampen en bestaande projecten worden opengesteld en gepromoot voor personen in armoede.

e« Gerealiseerd: Ja. •

Sport - Organisatie van buurtsport/speelstraat in sociale wijken in samenwerking met de gemeentelijke jeugddienst en het OCMW.

01 Gerealiseerd: Ja. •

Sport - Het organiseren van sportactiviteiten in samenwerking met de lokale netwerken (o.a. samenwerking met het OCMW) na een behoefteonderzoek voor personen in armoede.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/600000 WENS/0740/27

Eindbudget

Vastgelegd

Kol

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Sport

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

72 van 96

94


De doelstellingenrealisatie 2018 Eindbudget

Uitgave

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

Sport - Opzetten individuele bewegingstrajecten voor sedentaire senioren samenwerking met de dienst welzijn.

• Gerealiseerd: Ja. BOV-coach

Sport. Minderkansengroepen motiveren tot een gezonde levensstijl in samenwerking met de dienst welzijn o.a. door deelname aan het provinciale project 'Op stap met een gezonde hap'.

• Gerealiseerd: Ja. •

Sport - diverse uitgaven voor het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave

- 2018/6 I 62335/MENS/0740/27 Specifieke kosten sport: specifieke acties naar kansengroepen/G-SPORT/WG

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1800,00€

1100,00€

1 100.00 C

700,00€

G-AP 70 Sensibiliseren, informeren en stimuleren om sport te integreren als een onderdeel van gezond leven.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Sport - Het in samenwerking met diensten welzijn en duurzaamheid opzetten van diverse projecten zoals gezondheidswandelingen, 10.000-stappenroute, gezonde school/fitte school, om te komen tot een geïntegreerd sportbeleid.

ta Gerealiseerd: Ja. •

Sport - Aandacht voor kleine aanpassingen die het bewegen stimuleren zoals fietsenstallingen installeren bij evenementen, doodlopende straten 'doorlopend' maken voor fietsers en wandelaars.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave

- 2018/600000 UMENS/0740/27 Sport

Eindbudget

Vastgelegd

0,00€

0,00€

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00

G-AP 71 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond sport.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

102.975,39€

35.925,79€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 113.570,00€

32.346,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 110.295,00€

32.346,00€

SPORT - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. Ontvangst

- 2018/7451000/MENS/0740/27 Inhouding maaltijdcheques/G-SPORT/BH

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

246,00€

238,56€

7,44 C

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

73 van 96

95


De doelstellingenrealisatie 2018 Ontvangst - 2018/7012330/MENS/0740/27

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

7.000,00€

8.965,45 C

-1.965,45€

14.500,00€

14.397,63 E

102,37€

5.100,00€

5.152,49€

-52,49€

5.500,00€

7.171,66€

-1.671,66€

Opbrengsten sportdienst/G-SPORT/STA - 2018/7051400/MEN S/0740/26 Concessie sporthal/G-SPORT/STA - 2018/7070700/MENS/0740/26 Terugvordering kosten sporthal/G-SPORT/CT - 2018/7051450/MENS/0740/26 Verhuur sportvloer/G-SPORT/WG Uitgave - 2018/6111026/MENS/0740/26

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3.970,00€

3.341,66€

3.341,66€

628,34€

2.270,00€

2.236,44€

2.236,44€

33,56€

1.540,00€

1.491,00€

1.491,00€

49,00€

509,00€

508,83 E

508,83€

0,17€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 C

433,00€

432,22€

432,22€

0,78 E

45.311,00€

44.728,85€

44.728,85€

582,15€

12.215,00€

12.041,01€

12.041,01€

173,99€

9.285,00€

9.145,06€

9.145,06€

139,94 C

2.975,00€

2.970,76€

2.970,76€

4,24€

3.700,00€

3.144,00€

3.144,00€

556,00 E

4.000,00€

847,49€

847,49€

3.152,51 C

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

2.305,00€

2.301,56€

2.301,56€

3,44€

6.342,00€

5.698,05 E

5.698,05€

643,95 C

18.715,00€

14.088,46€

14.088,46€

4.626,54€

Gas - sporthal/G-SPORT/OV + MV - 2018/6225100/MENS/0740/27 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-SPORT/BH - 2018/6230300/MENS/0740/27 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-SPORT/BH - 2018/6162333/MENS/0740/27 Specifieke kosten sport: ISB sportverzekering/GSPORT/MV+GN+WG - 2018/6492202/MENS/0740/27 Toelagen aan sportverenigingen: impulssubsidie jeugdsport/G-SPORT/MV+WG - 2018/6162013/MENS/0740/27 Werkingskosten sportraad/G-SPORT SH/MV+GN +WG - 2018/6205000/MENS/0740/27 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-SPORT/BH - 2018/6215000/MENS/0740/27 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-SPORT/BH - 2018/6110026/M ENS/0740/26 Elektriciteit - sporthal/G-SPORT/OV+MV - 2018/6154026/MENS/0740/26 Water - sporthal/G-SPORT/OV+MV - 2018/6492204/MENS/0740/27 Toelage aan sportverenigingen: terugbetaling gedeelte huur sporthal/Sport/GEM-SPORTDNST - 2018/6162332/M ENS/0740/27 Specifieke kosten sport: aankoop sportmateriaal (voor gebruik door sportdienst + scholen)/G-SPORT/WG - 2018/6000001/M ENS/0740/27 Sport - 2018/6102120/MENS/0740/27 erfpacht sportterreinen/G-SPORT SD/MV - 2018/6162331/MENS/0740/27 Specifieke kosten sport: overige werkingskosten sportdienst/G-SPORT/MV+GN+WG - 2018/6103026/MENS/0740/26 Onderhoud en herstelling - sporthal/G-SPORT SH/TD +MV

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

74 van 96

96


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Mens Sport Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Totaal Hoofdstuk Eind budget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

135.068,92€

35.925,79€

147.620,00€

32.846,00€

144.345,00€

32.846,00€

858.669,62€

0,00€

1.681.244,84€

0,00€

135.000,00€

0,00€

993.738,54€

35.925,79€

1.828.864,84€

32.846,00€

279.345,00€

32.846,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

75 van 96

97


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Mens Jeugd G-BD 4.6 PRIORITAIR De gemeente Zutendaal wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een veilige plek hebben om aan hedendaagse vrijetijdsbesteding te doen en te spelen in groep of individueel. Gerealiseerd: Ja Maar. De nodige voorbereidingen werden getroffen

G-AP 72 Voorzien van ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen. Er worden de nodige ontmoetingsplaatsen voorzien en het vrijetijdsaanbod wordt onder de loep genomen en uitgebreid met de nodige faciliteiten en activiteiten voor jongeren. Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 1

0,00€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 50.000,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

50.000,00€

0,00€

JEUGD - Uitwerken en communiceren van reglement en locatie speelbossen

JEUGD - INVESTERING: Ontwikkeling van gemeentelijke speelruimte (vermoedelijke locatie sportzone) met ruimte voor jonge kinderen en ruimte voor tieners (skaten, basket, indien mogelijk voetbalkooi).

Gerealiseerd: Ja Maar. nog in voorbereiding

Uitgave

2018/2224000/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0.00 C

0,00

0,00€

0,00€

0,00E

0,00€

Beschikbaar

Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen gemeenschapsgoederen/G-JEUGD

• 2018/2280000/MENS/0750 Overige onroerende infrastructuur/G-JEUGD

G-BD 4.7 Zorgen voor een goed uitgebouwde jeugdwerking. Hierbij zet de gemeente de nodige middelen in om ook het jeugdwerk te ondersteunen. Daarnaast moeten het vakantieaanbod en de speelmogelijkheden worden uitgebreid in functie van de hedendaagse noden. G-AP 73 Particulier jeugdwerk ondersteunen en verder stimuleren.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 17.143,93€

E

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 17.148,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

17.148,00€

0,00€

JEUGD - De bestaande financiële middelen voor het particuliere jeugdwerk worden jaarlijks uitgekeerd via het subsidiereglement.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/6492101/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.240,00€

I .240,00 €

1.240,00€

0,00€

3.720,00€

3.718,50€

3.718,50€

1,50€

Toelagen aan jeugdverenigingen: algemeen/G-JEUGD/ MV+HB - 2018/6492103/MENS/0750 Toelagen aan jeugdverenigingen. ledenaantal/GJEUGD/MV+HB

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

76 van 96

98


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6492102/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

4.500,00€

4.499,96€

4.499,96€

0,04

3.720,00€

3.719,55 C

3.719,55€

0,45 E

3.968,00€

3.965,92€

3.965,92€

2,08€

Beschikbaar

Toelagen aan jeugdverenigingen: jeugdlokalen/GJEUGD/MV+HB - 2018/6492104/MENS/0750 Toelagen aan jeugdverenigingen: activiteiten/GJEUGD/MV+HB - 2018/6492105/MENS/0750 Toelagen aan jeugdverenigingen: bijz.activiteiten/GJEUGD/MV+HB

JEUGD - Subsidiereglement herbekijken.

• Gerealiseerd: Ja. •

JEUGD - Gemeentelijke infrastructuur ter beschikking blijven stellen van jeugdverenigingen.

• Gerealiseerd: Ja. G-AP 74 Een aantrekkelijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod, dat (tijdens de vakantieperiodes) complementair is aan het particuliere aanbod van de verenigingen, aanbieden en promoten.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 15.236,03€

E •

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 16.000,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

16.000,00€

0,00€

JEUGD - Evaluatie aanbod en verdere organisatie van Grabbelpas en jongerenkampen tijdens paas- en grote vakantie, ook via intergemeentelijke samenwerking en in samenwerking met sport en cultuur (geïntegreerd beleid)

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/6162341/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

14 900.00 C

14 809,08 C

14 809.08 E

90,92€

500,00€

268,45€

268,45€

231,55 C

600,00 E

158,50€

158,50€

441,50€

Specifieke kosten jeugd: vakantiewerking jeugddienst/ G-JEUGD/WG+DB - 2018/6162349/MENS/0750 Specifieke kosten jeugd: monitorenwerking/G-JEUGD/ WG + DB - 2018/6162343/MENS/0750 Specifieke kosten jeugd: buitenspeeldaWG-JEUGD/ WG+DB

JEUGD - Project uitwerken waarbij jonge kinderen tussen 6 en 9 jaar kunnen kennismaken met sport en dit in samenwerking met de gemeentelijke dienst sport.

• Gerealiseerd: Ja. •

JEUGD - Evaluatie project 18-jarigendag en eventuele verder uitwerking en opvolging.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/6000001/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00 E

0,00€

0,00€

Jeugd

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

77 van 96

99


De doelstellingenrealisatie 2018 G-AP 75 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond jeugd.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 56.040,01 E

9.846,31 E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 63.005,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

6.746,00€

63.735,00€

6.746,00€

JEUGD - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2018/7012340/MENS/0750

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

6.500,00€

9.598,79€

-3.098,79€

246,00€

247,52€

-I,52€

Opbrengsten jeugddienst: vakantiewerking/G-JEUGD/ STA - 2018/7451000/MENS/0750 Inhouding maaltijdcheques/G-JEUGD/B H Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2018/6205000/MENS/0750

39.445,00€

36.266,92€

36.266,92€

3.178,08€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

10.620,00€

9.772,02€

9.772,02€

847,98€

2.000,00€

1.506,72€

1.506,72 C

493,28 C

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1.973,00€

1.813,35€

I .813,35 C

159,65 C

1.547,00€

1.547,00€

I 547,00€

0,00€

325,00€

50,00€

50,00€

275,00€

2.650,00€

1.603,56€

1.603,56€

1.046,44€

1.900,00€

1.790,53€

1.790,53 C

109,47 C

100,00€

97,04€

97,04€

2,96€

2 445,00 C

1.592,87€

1.592,87€

852,13 C

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-JEUGD/BH • 2018/6000001/MENS/0750 Jeugd • 2018/6215000/MENS/0750 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-JEUGD/BH - 2018/6162346/MENS/0750 Specifieke kosten jeugd. 18-jarigendag/G-JEUGD/WG + DB • 2018/6170700/MENS/0750 jobstudenten/G-JEUGD - 2018/6225100/MENS/0750 Tweede pensioenpijler contractuelen/G-JEUGD/BH 2018/6230300/MENS/0750 Maaltijdcheques (excl.productiekosten)/G-JEUGD/BH • 2018/6162014/MENS/0750 Werkingskosten jeugdraad/G-JEUGD/HB - 2018/6162344/MENS/0750 specifieke kosten jeugd: communicatie/G-JEUGD/MV +HB - 2018/6205100/MENS/0750 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen jobstudenten/Jeugd - 2018/6215100/MENS/0750 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen jobstudenten/Jeugd • 2018/6162342/MENS/0750 Specifieke kosten jeugd: werkingskosten jeugddienst' G-JEUGD/WG + DB

G-BD 4.8 De bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

78 van 96

100


De doelstellingenrealisatie 2018 G-AP 76 Uitvoeren van acties ter bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 6.133,18€ 988,00€

E •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 6.300,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

6.300,00€

0,00€

JEUGD - Bekijken mogelijkheden en eventueel uitwerken van systeem voor gratis kinderopvang voor bepaalde doelgroepen.

• Gerealiseerd: Ja. JEUGD - Organisatie speelstraten en andere initiatieven.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/6000001/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Jeugd

Initiatieven opzetten in samenwerking met jeugdverenigingen (inclusief jeugdhuis) om jongeren die in kansarmoede leven te bereiken.

JEUGD -

• Gerealiseerd: Ja. •

JEUGD- In samenwerking met de bibliotheek voorleessessies organiseren voor taalstimulering Nederlands.

• Gerealiseerd: Ja. •

JEUGD - Diverse ontvangsten en uitgaven ter bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

• Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2018/7407341/MENS/0750

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00€

988,00€

-988,00€

Werkingssubsidies 'kansengroepen' (kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties)/GJEUGD/WG Uitgave - 2018/6162347/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6.300,00€

6.133,18€

6 133,18 €

166,82€

Specifieke kostenjeugd: specifieke uitgaven voor acties rond kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties/G-JEUGD/WG

G-BD 4.9 Het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. G-AP 77 Stimuleren van initiatieven in het kader van jeugdcultuur.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

7.355,30 €

150,10€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 8.445,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

8.290,00€

0,00€

JEUGD - Vernieuwd en aangepast initiatief opzetten in samenwerking met jeugdverenigingen ter bevordering van culturele diversiteit.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

79 van 96

101


De doelstellingenrealisatie 2018 • Gerealiseerd: Ja. Eindbudg_et

Ontvangst - 2018/7012345/MENS/0750

Opbrengst

0,00€

Saldo - 150,10

150,10

Opbrengsten organisaties in samenwerking met de jeugdraad/Jeugd/WG + DB

Uitgave - 2018/6162345/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

5.455,00€

5.453,28€

Kost

Beschikbaar

5.453,28

1,72 C

Specifieke kosten jeugd: organisaties in samenwerking met de jeugdraad/G-JEUGD/WG + DB

JEUGD - Organisatie van workshops voor jonge tieners in Jeugdhuis De Kaller zoals bijvoorbeeld muziekinitiatie, streetdance,

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave 2018/6162348/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1 000,00€

902,02€

902,02€

97,98 €

Specifieke kosten jeugd: activiteiten voor jonge tieners/ G-JEUGD/WG

JEUGD - Voorzien van mogelijkheden voor projectsubsidie voor vernieuwende projecten.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/6492106/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1.990,00€

1.000,00 €

1 000,00 E

990,00€

Toelagen aan jeugdverenigingen: deelname org. projecten/G-JEUGD/MV+HB

JEUGD - Zorgen voor een goede ondersteuning van de verenigingen bij de vrijwilligerswerking door hen te informeren, te ondersteunen bij wervingsacties en de vrijwilligers te bedanken.

• Gerealiseerd: Ja. Uitgave 2018/6000001/MENS/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 E

Jeugd

G-AP 78 Blijvende samenwerking met andere gemeentelijke diensten voor projecten en activiteiten ten voordele van de jeugd.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

JEUGD - Ondersteunen van de jeugdsportwerking bij verschillende verenigingen en de daarmee verbonden jeugdsportsubsidies.

• Gerealiseerd: Ja.

DOMEIN Mens Jeugd

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

80 van 96

102


De doelstellingenrealisatie 2018

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

101.908,45€

10.984,41 €

110.898,00€

6.746,00€

111.473,00€

6.746,00€

1

0,00 C

0,00€

50.000,00 €

0.00 E

50.000,00€

0,00€

101.908,45€

10.984,41 €

160.898,00€

6.746,00€

161.473,00€

6.746,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

81 van 96

103


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Mens Feestelijkheden

G-BD 4.10 Het gemeentebestuur wil de inwoners van Zutendaal samenbrengen bij feestelijke momenten. Hiertoe wil het bestuur enerzijds zelf zorgen voor de organisatie van feestelijkheden en anderzijds verenigingen en inwoners aanmoedigen die initiatieven wensen te nemen voor de organisatie van feestelijkheden en evenementen (o.a. buurtfeesten) door hen zo efficiënt en maximaal mogelijk te ondersteunen, informatie te bieden en te begeleiden op het vlak van regelgeving, administratie en organisatie. Het doel is de gemeenschapsvorming en het samenhorigheidsgevoel te versterken. G-AP 79 De gemeente organiseert evenementen en ondersteunt de inwoners van Zutendaal bij feestelijke momenten.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Feestelijkheden: voortzetten van de organisatie van diverse feestelijkheden en activiteiten

• Gerealiseerd: Ja. •

Feestelijkheden: Vernieuwing van de Zonneconcerten

• Gerealiseerd: Ja. •

Feestelijkheden: Organisatie van de Dalerschansfeesten ism dienst cultuur

• Gerealiseerd: Ja. G-AP 80 Het feestloket wordt verder uitgebouwd.

1 •

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 0,00€ o,00 €

Eind budget Uitgaven Ontvangsten 11.438,56€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0.00€

1.500,00€

0,00€

Feestelijkheden: Maximale ondersteuning aan inwoners die initiatieven nemen voor de organisatie van evenementen en buurtfeesten zowel op vlak van informatie, administratie, organisatie en regelgeving

• Gerealiseerd: Ja. •

Feestelijkheden: De gemeentelijke uitleendienst verder uitbouwen

• Gerealiseerd: Ja. •

Feestelijkheden: Zorgen voor een optimale samenwerking en nauw overleg met dienst cultuur voor de organisatie van diverse evenementen en activiteiten

• Gerealiseerd: Ja. •

FEEST- INVESTERING: aankoop materialen feestloket

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

82 van 96

104


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/2302000/MENS/0719

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00

0,00€

Installaties, machines en uitrustinggemeenschapsgoederen gemeente/G-FEESTLKH 2018/6000001/MENS/0719 Feestelijkheden G-AP 81 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond feestelijkheden.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 130.577,57€ •

12.449,11€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 144.000,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

7.123,00€

138.049,00€

7.123,00€

FEESTELIJKHEDEN - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2018/7451000/MENS/0719

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

123,00€

0,00€

123,00€

1000,00€

1.735,00€

-735,00€

I 500,00 E

855,00€

645,00€

500,00€

100,00€

400,00€

4 000,00 C

9.759,11 C

-5.759,11 E

Inhouding maaltijdcheques/G-FEESTLKH/BH - 2018/7040100/MENS/0719 Verhuur diverse materialen (tentjes, nadar„ A/GFEESTL KH/STA - 2018/7012350/MENS/0710 Opbrengsten feestelijkheden in Zutendaal/GFEESTL K H/MV - 2018/7040200/MENS/0719 Verhuur infopanelen/G-FEESTLKH/STA - 2018/7012302/MENS/0710 Opbrengsten Schans Anders/G-FEEST Uitgave - 2018/6230300/MENS/0719

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

770,00€

0,00€

0.00 E

770,00€

4.853,00€

4.085,73€

4.085,73 C

767,27€

12.450,00€

12.033,25€

12.033,25€

416,75€

5.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0.00

0,00€

30.600,00€

26 934.32 E

26.934,32 €

3.665,68 C

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Maaltijdeheques (excl.produetiekosten)/GFEESTLKH/BH - 2018/6215000/MENS/0719 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - overig contractueel personeel/G-FEEST/BH - 2018/6162375/MENS/0710 Organisatie 'dag van de vrijwilliger'/G-FEESTLKT/1-1B - 2018/6492414/MENS/0719 Toelage St. Hubertus/G-FEEST - 2018/6171040/MENS/0710 Cheques wijk-werken personeel recepties/GFEESTLKH/SM 2018/6211000/MENS/0719 Werkgeversbijdtwettelijke verzek. vastbenoemden/GFEESTLKH/BH - 2018/6162371/MENS/0710 Organisatiekosten feestelijkheden in Zutendaal/GFEESTLKH/MV+113 - 2018/6201000/MENS/0719 Bezoldigingen vastbenoemden/G-FEESTLKH/BH

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

83 van 96

105


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave 2018/6162372/MENS/0710

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

10600,00€

10.488,84€

10 488,84 C

111,16€

18.024,00€

15.152,13€

15.152,13 C

2.871,87€

3.000,00€

2.987,44€

2.987,44€

12,56€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

2.500,00€

2.400,00€

2.400,00€

100,00€

12.000,00€

I 1.901,26 C

11.901,26€

98,74€

1.300,00€

0,00€

0,00€

1.300,00€

25.500,00€

23.679,88€

23.679,88 C

1.820,12 C

902,00€

757,6 1 C

757,61€

1 000,00 C

0,00€

0,00€

1 000,00 C

15 501,00 C

15 157,11 C

15 157,11 C

343,89€

Technische benodigdheden feestelijkheden in Zutendaal/G-FEESTLKH/MV

2018/6205000/MENS/0719 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen overig contractueel personeel/G-FEEST/BH - 2018/6162374/MENS/0710 Aankoop vlaggen/G-FEESTLKH/1v1V+JB - 2018/6000001/MENS/0719 Feestelijkheden - 2018/6492450/MENS/0719 Toelage ondersteuning wijkfeesten en straatactiviteiten/ G-FEESTLKH/MV+JB

2018/6162373/MENS/0710 Huwelijksjubilea en andere huldigingen/GFEESTLKH/MV - 2018/6162393/MENS/0729 Open monumentendag/G-FEEST/SM - 2018/6169100/MENS/0710 Receptie en representatiekosten/G-FEESTLKH/MV

- 2018/6225100/MENS/0719 Tweede pensioenpijler contractueel personeel/GFEESTLKT - 2018/6162361/MENS/0719 Werkingskosten feestloket/G-FEESTLKH/MV - 2018/6162376/MENS/0710 Organisatie Dalerschansfeesten/G-FEEST

144,39

DOMEIN Mens Feestelijkheden Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

130.577,57€

12.449,11€

144.000,00€

7.123,00€

138.049,00€

7.123,00€

0,00€

0,00€

11.438,56€

0,00€

1.500,00€

0,00€

130.577,57€

12.449,11€

155.438,56€

7.123,00€

139.549,00€

7.123,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

84 van 96

106


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Mens Erediensten G-BD 4.11 Het gemeentebestuur wil de organisatie van de erediensten verder ondersteunen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. G-AP 82 Inzetten op religieus cultureel erfgoed (Vlaamse beleidsdoelstelling). Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 0,00€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 3.042,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

0,00€

EREDNST- Aanleg omgeving St. Jozefkerk (budget voorzien bij infrastructuur G-AP 26).

EREDNST - INVESTERING: De herinrichting 0.L.Vrouwekerk

0,00€

• Gerealiseerd: Ja. de renovatie is in 2018 afgewerkt en de eindafrekening is goedgekeurd. Uitgave - 2018/6642901/MENS/0790 Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek O.L.V./ G-EREDNST/MV •

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

ERDENST - INVESTERING: Restauratie van de Witheren pastorij.

Uitgave - 2018/6642901/MENS/0790 Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek G-EREDNST/MV

Eindbudget

Vastgelegd

Kost.

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 C

G-AP 83 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond erediensten.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

88.931,00€

0,00€

88.931,00€

0,00€

88.931,00€

0,00€

7.205,55€

0,00€

8.500,00€

0,00€

7.121,91€

0,00€

EREDNST - ALGEMENE ACTIE

• Gerealiseerd: Ja. De in het budget voorzien gemeentelijk toelage voor de kerkfabrieken zijn volledig uitbetaald Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2018/6642902/MENS/0790 Toegestane investeringssubsidie kerkfabriek St Jozef/ G-EREDNST/MV

7.205,55€

7.205,55 C

7.205,55€

0,00 E

- 2018/6496212/MENS/0790 Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek St. Jozef/GEREDNST/MV

41.871,00€

41.871,00€

41.871,00€

0,00€

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

0,00 C

41 060,00 C

41.060,00€

41.060,00€

0,00€

- 2018/6496221/MENS/0790 Woningvergoeding kerkfabriek 0.L.Vrouw/GEREDNST/MV - 2018/6496211/MENS/0790 Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek 0.L.Vrouw/ G-EREDNST/MV

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

85 van 96

107


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Mens Erediensten Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

88.931,00€

0,00€

88.931,00€

0,00€

88.931.00E

0.00E

1

7.205,55€

0,00€

11.542.00E

0,00€

7.121,91€

0,00€

96.136,55€

0,00€

100.473,00€

0,00 E

96.052.91 E

0,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

86 van 96

108


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Mens Onderwijs G-BD 4.12 Het gemeentebestuur wil een deugdelijk flankerend onderwijsbeleid voeren met gelijke voordelen voor alle scholen in Zutendaal. G-AP 84 Kwalitatief kunstonderwijs aanbieden via de kunstacademie.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 6.296,81 E

E •

1.013,78€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 6.300,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

1.000,00€

6.000,00€

1.000,00€

ONDERWS- Intergemeentelijke samenwerking in verband met het kunstonderwijs Lanaken-Bilzen verzetten.

• Gerealiseerd: Ja. Het IGS wordt verdergezet. Eindbudget

Ontvangst - 2018/7012305/MENS/0820

Opbrengst

Saldo

400.00

498,00€

-98,00€

600,00

515,78€

84,22€

Inschrijvingsgelden muziekacademie + huur instrumenten/G-ONDERWIJS/AL - 2018/7407316/MENS/0820 Aandeel in werkingssubsidies muziekacademie/GONDERWIJS/BH

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4.225,00€

4.222,85€

4.222,85 €

2,15€

- 2018/6000001/MENS/0820 Onderwijs

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

- 2018/6171020/MENS/0820

2.075,00€

2.073,96€

2.073,96€

1,04€

Uitgave - 2018/6171021/MENS/0820 Cheques wijk-werken toezicht muziekacademie/GONDERWIJS/SM

Directeur muziekacademie via gemeente Lanaken/GONDERWS/BH

G-AP 85 Uitwerken van gelijke voorwaarden voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor alle scholen.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

ONDERWS- Beheersovereenkomst opstellen en afsluiten met betrekking tot de gemeentelijke infrastructuur die gebruikt wordt door de scholen.

• Gerealiseerd: Nee Maar. Er wordt nu gesproken over erfpacht voor de gebouwen van Schoolstraat 6. Eindbudget

Uitgave

- 2018/6000001/MENS/0820 Onderwijs

0,00€

Vastgelegd

0,00

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

G-AP 86 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond onderwijs.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

9.744,00€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 9.744,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

9.744,00€

0,00 €

ONDERWS- ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

87 van 96

109


De doelstellingenrealisatie 2018 ondersteuning en uitvoering van de acties.

• Gerealiseerd: Ja. er worden diverse toelagen voor de scholen voorzien: tussenkomst zwemmen, sinterklaas

Uitgave 2018/6000001/MENS/0820

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

0,00€

0,00€

0,00€

2.107,00€

2.107,00€

2.107,00€

0,00€

7.437,00€

7.437,00€

7.437,00€

0,00€

200,00€

200,00€

0,00€

Beschikbaar 0.00

Onderwijs - 2018/6492520/MEN S/0879 toelagen scholen: tussenkomst Sinterklaas/GONDERWIJS - 2018/6492510/MENS/0879 Toelagen scholen: tussenkomst zwemmen/GONDERWIJS/MV

• 2018/6493301/MENS/0879

200,00

Toelage klavertje 3/G-ONDERWIJS/MV

DOMEIN Mens Onderwijs Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

16.040,81 E

1.013,78 €

16.044,00€

1.000,00€

15.744,00€

1.000,00 E

16.040,81 E

1.013,78 €

16.044,00€

1.000,00€

15.744,00€

1.000,00 E

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

88 van 96

110


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Mens Welzijn G-BD 4.13 PRIORITAIR Senioren actief laten deelnemen in onze samenleving. De vergrijzing van onze bevolking neemt alsmaar toe. Een goed ouderenbeleid is noodzakelijk. Voor de actieve senioren wordt gewerkt aan een degelijk vrijetijdsaanbod met oog voor sociale netwerken. Daarnaast biedt de gemeente ook ondersteuning aan de zorgbehoevende senioren in hun thuissituatie zodat ze zo lang mogelijk in de thuisomgeving kunnen blijven wonen. e Gerealiseerd: Ja. Er werden veel acties ondernomen om de Zutendaalse senioren actief deel te laten nemen aan de samenleving.

G-AP 87 Seniorenwerking op maat voorzien en verder uitbouwen. De gemeente Zutendaal wil het activiteitenaanbod en de dienstverlening voor senioren verder in stand houden, verbeteren en aanvullen.

• Gerealiseerd: Ja. De seniorenwerking werd uitgebreid en geoptimaliseerd

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 2.592,83 €

E

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 2.650,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

2.500,00€

0,00€

WELZIJN- Zorgen voor een goede ondersteuning van de verenigingen bij de vrijwilligerswerking door hen te informeren, te ondersteunen bij wervingsacties en de vrijwilligers te bedanken.

• Gerealiseerd: Ja. Veel aandacht, informatie en appreciatie voor de vrijwilliger die zich inzet bij gemeentelijke activiteiten of OCMW/Sociaal Huis, maar ook de vrijwilligers binnen de verenigingen.

WELZIJN- Zorgen dat er bij de uitstippeling van het beleid op het vlak van sport en cultuur voldoende aandacht gaat naar de belangen van de senioren. (seniorenfeest, Sporteldag, start2-.initiatieven, welzijn/sport, gezond heidswandel ingen,...)

• Gerealiseerd: Ja. Organisatie van seniorenfeest. Sportacties: sporteldag, start2, pilat es,

WELZIJN- Gezondheids- en sportinitiatieven ontwikkelen voor senioren in samenwerking met de dienst sport en de dienst welzijn.

lo Gerealiseerd: Ja. Organisatie van jaarlijkse sporteldag, start 2 run, start 2 MTB,... Samenwerking binnen andere beweeg- en sportinitiatieven kan versterkt worden!

Uitgave - 2018/6162381/MENS/0959/20

Eindbudget

Vastgelegd

2650,00€

2592,83€

Kost

Beschikbaar

2592,83

57,17

specifieke kosten welzijn/senioren: sporteldag/GWELZI,EN/MV+GN

WELZIJN- Verkeersveilige situaties creëren voor senioren te voet, op de fiets of in de rolstoel.

• Gerealiseerd: Ja. Er wordt rekening gehouden met de zwakke weggebruiker (oa de realisatie van de fietsstraat, verbetering opstap met rollator aan stoepen,...) het regelmatig inrichten van verkeerslessen voor de automobilist, fietser en voetganger.

WELZIJN- Samenwerken met de woon- en zorgcentra voor activiteiten voor zowel bewoners als niet-bewoners van de woon- en zorgcentra. Vorming inrichtingen voor intermediairen die in contact komen met senioren.

Gerealiseerd: Ja Maar. Samenwerking opgezet en gecontinueerd met woon- en zorgcentrum (oa week van de valpreventie, seniorenfeest, gezondheidswandeling,..) Vormingen werden nog niet georganiseerd.

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

89 van 96

111


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6000001/MENS/0959/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Welzijn

G-BD 4.14 Het bestuur streeft naar maximale kansen op gezond leven in een gezonde omgeving voor alle burgers. G-AP 88 De gemeente steunt initiatieven op vlak van gezondheid, gezin, kinderen en woonzorg. Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

WELZIJN- Het welzijnsbeleidsplan verder implementeren in de volledige gemeentelijke dienstverlening.

# Gerealiseerd: Ja. Initiatieven worden gecontinueerd op vlak van welzijn en gezondheid.

WELZIJN- Cursussen inrichten en lessen gezondheidstraining organiseren zoals bijvoorbeeld over volgende thema's wegcode, wilsbeschikking, erfenisrecht, valpreventie, levenseindebeslissing, voorbereiden op de oude dag, orgaandonatie,... zodat het idee van "Gezonde Gemeente" (diverse preventieve gezondheidsdoelstellingen, zie charter Gezonde Gemeente) naar de verschillende doelgroepen wordt meegenomen. De focus ligt op drie doelgroepen: senioren, jonge gezinnen en kansengroepen.

# Gerealiseerd: Ja. •

WELZIJN- Ondersteuning voor mensen die gebruik willen maken van het Inloophuis Mensen met kanker (inwoners informeren).

# Gerealiseerd: Nee Maar. Wordt meegenomen als doelstelling.

Eindbudget

Uitgave

0,00€

- 2018/6000001/MENS/0959/20

0,00€

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00 C

Welzijn

G-BD 4.15 Het gemeentebestuur wil zich inzetten voor de algemene gezondheid en het welzijn van de totale bevolking. Hiervoor wordt gezorgd voor een geïntegreerd sociaal beleid in samenwerking met het OCMW om zo inwoners te sensibiliseren en te informeren via diverse kanalen, preventieve acties en projecten. Er worden nauwe contacten onderhouden met diverse organisaties die bezig zijn met welzijn. G-AP 89 De samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW wordt verder uitgebouwd.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

WELZIJN- Uitbouw gemeenschappelijke werkgroep 'Welzijn op het Werk' voor de gemeente en het OCMW.

# Gerealiseerd: Nee Maar. Er is geen aparte werkgroep, maar wel een samenwerking binnen welzijnsthetna's en aandacht voor gezondheid en welzijn (oa wekelijkse fruitdag, personeelsuitstap,...)

WELZIJN- Synergie opzetten tussen gemeentebestuur en OCMW/Sociaal Huis als hefboom voor meer efficiëntie en rationalisering.

# Gerealiseerd: Ja. •

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

90 van 96

112


De doelstellingenrealisatie 2018 WELZIJN- Afstemming tussen diensten die aan dezelfde thema's werken; gezondheidsthema's integreren in andere domeinen (jeugd, sport, mobiliteit, milieu,...). Samenwerking op het terrein om op die manier te zorgen voor een nog betere dienstverlening.

• Gerealiseerd: Ja. Gezondheidsthema's komen aan bod via andere diensten; oa. eet lokaal, denk globaal (milieu), gezond koken grabbelpas (jeugd), organisatie van sporteldag voor senioren (sporijea... samenwerking en integratie van gezondheid- en preventiethema's binnen diensten verder versterken!

WELZIJN- Samenwerken met het Sociaal Verhuurkantoor Het Schamier.

• Gerealiseerd: Nee Maar. Loopt via OCMW/Sociaal Huis

WELZIJN- Zorgen voor blijvend gestructureerd overleg met het Sociaal Huis.

• Gerealiseerd: Ja. Intensieve samenwerking rond welzijn met OCMW/Sociaal Huis. Medewerkers van Seniorenloket ondersteunen welzijnsraad en werkgroepen rond welzijnsthema's.

Uitgave 2018/6000001/MENS/0959/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Welzijn

G-AP 90 Ondersteuning van verenigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Jaarrekening E

Uitgaven Ontvangsten 6.618,14€ 0,00 € 0,00€

1

Eindbudget

0,00€

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

7.500,00 €

0,00€

7.500,00€

0,00€

352.560,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

WELZIJN- Verder participeren aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Opvoedingswinkel'.

• Gerealiseerd: Ja. Samenwerking verloopt verder met Opvoedingswinkel Genk, ook naar invulling als partner binnen werking Huis van het Kind Zutendaal.

Uitgave - 2018/6494060/MENS/0949/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5.000,00

5 000,00 C

5 000,00 €

0,00 €

Intergemeentelijke samenwerking opvoedingsondersteuning/G-WELZ1JN/MV

WELZIJN- Beroep doen op advies en ondersteuning van het Lokaal Gezondheidsoverleg vzw (LOGO)

• Gerealiseerd: Ja. Het Logo is een sterke partner binnen de gezondheidsdoelstellingen en geeft onze gemeente advies en ondersteuning op vlak van gezondheid en preventie.

Uitgave 2018/6162383/MENS/0959/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 C

specifieke kosten welzijn/senioren: LOGO-werking/GWELZIJN/MV+GN

WELZIJN- Organiseren van regelmatig overleg met de partners van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Ie Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2018/6162016/MENS/0949/20

Eindbudget

Vastgelegd

1.000,00€

139,07€

Kost

139,07

Beschikbaar 860,93 €

Werkingskosten Lokaal Overleg Kinderopvang/GWELZIJN/MV+GN

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

91 van 96

113


De doelstellingenrealisatie 2018 •

WELZIJN- Realiseren van een lokaal loket kinderopvang in kader van het decreet kinderopvang van baby's en peuters. Informatie geven aan lokale actoren en gebruikers.

Gerealiseerd: Nee Maar. Lokaal loket kinderopvang nog niet gerealiseerd. Voorbereidingen lopen.

WELZIJN- Afstemmen en impulsen geven aan kwalitatief georganiseerde kinderopvang initiatieven. Zutendaal wil een gemeente zijn waar jonge gezinnen (komen) wonen en zich thuis voelen.

Gerealiseerd: Ja Maar. Gevestigde kinderopvanginitiatieven continueren hun aanbod en werking. Onderzoek naar mogelijke partner binnen uitwerking kinderdagverblijf- loopt. Organiseren van een lokaal loket kinderopvang zit in de pijplijn.

WELZIJN- Realiseren 'huis van het kind'

410 Gerealiseerd: Ja. Fysiek Huis van het Kind gerealiseerd in 2018, actieve uitwerking met samenwerkingsverbanden vanaf 2019. Uitgave - 20 1 8/664270 1/MENS/0949/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Be clIfi_R_ cb ar

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

I. 500,00€

1479,07€

1.479,07€

20,93€

Toegestane investeringssubsidies OCMW/G-WELZIJN • 20 1 8/6 16238 7/MENS/0949/20 specifieke kosten welzijn: huis van het kind/GWELZIJN

WELZIJN- Participatieve opmaak van een integraal kinderarmoede bestrijdingsplan met focus op 0 tot 3 jaar en de (kinder)armoede pro-actief aanpakken.(ism met de jeugddienst)

Gerealiseerd: Ja Maar. Integraal armoede bestrijdingsplan voor kinderen van 0 tot 3 jaar niet gerealiseerd, laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd. Realisatie van ,fisiek Huis van het Kind met bestaande Spel & ontmoetingsmomenten geeft mogelijkheden voor de doelgroep 0 tot 3 jaar.

G-AP 91 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond welzijn.

Jaarrekening

Uitgaven •

Ontvangsten

943.181,01€

E

Eindbudget 8.695,34€

Uitgaven 975.273,00€

Ontvangsten 10.871,00€

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

975.748,00€

10.871,00€

WELZIJN - ALGEMENE ACTIE

Ontvangst - 2018/740738 I/M ENS/0949/20

Eindbudnet

Opbrengst

0,00€

Saldo

1.136,50

-1.136,50€

Specifieke werkingssubsidies - bewegen op verwijzing ism stad Genk/G-welzijn • 2018/745 1000/MENS/0959/20

246,00€

231,84€

14,16€

10.000,00€

6.402,00€

3.598,00€

625,00€

925,00€

-300,00€

Beschikbaar

Inhouding maal tijdcheques/G-WELZIJN/BH - 20 18/70 12386/MENS/0959/20 Verkopen maaltijden dorpsrestaurant (cfr 6162386)/GWELZIJN/GN - 2018/70 12350/MENS/0959/20 Opbrengsten feestelijkheden in Zutendaal (seniorenfeest,...)/G-WELZIJN/GN

Uitgave - 20 I 8/64933 1 1/MENS/0949/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

125,00€

125,00€

125,00€

0,00

Toelage aan dienstencentrum Ter Engelen/GWELZIJN/MV

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

92

van

96

114


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6430100/MENS/0949/20

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

250,00€

0,00€

0,00€

250,00€

9.911,00€

9.763,93€

9.763,93€

147,07€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

4.000,00€

3.140,80€

3.140,80€

859,20€

300,00€

300,00€

300,00€

0,00

1.540,00€

1.449,00€

1.449,00€

91,00

500,00€

500,00€

500,00€

0,00€

0,00 E

0,00€

0,00€

0,00€

425,00€

137,82€

137,82€

287,18€

3.767,00€

2.303,48 C

2.303,48€

1.463,52€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

10.000,00€

5.416,49€

5.416,49€

4.583,51 C

3.500,00€

2.861,276

2.861,27€

638,736

50,00€

50,00€

50,00€

0,00€

125,00 C

125,00 E

125,00 E

0,00€

879.204,00€

879.204,00€

879.204,00 C

0,00€

4.500,00 E

3.852,21 C

3.852,21 E

647,79€

23.966,00€

23.614,05€

23.614,05€

351,95€

100,00€

100,00€

100,00€

0,00€

250,00€

250,00€

250,00 E

0,00€

3.700,00€

1.500,00€

1.500,00€

2.200,00€

kleine schadeloosstellingen aan gezinnen/G-WELZIJN/ MV - 2018/6211000/MENS/0959/20 Werkgeversbijdr.wettelijke verzek. vastbenoemden/GWELZIJN/BH - 2018/6000001/M ENS/0959/20 Welzijn - 2018/6494080/M ENS/0949/20 Toegestane werkingstoelage sociaal verhuurkantoor het Schamier/G-WELZIJN - 2018/6493314/MENS/0949/20 Toelage Child Focus/G-WELZIJN - 2018/6230300/M ENS/0959/20 Maaltijdcheques (excl.productiekoster)/G-WELZIJN/ BH - 2018/649241 I /MENS/0949/20 Toelage dienst opvanggezinnen/G-WELZLIN/SM - 2018/6493304/M ENS/0949/20 Toelage aan MPC Terbank Leuven-Heverlee/GWELZIJN/MV - 2018/6162017/MEN S/0959/20 Werkingskosten welzijnsraad/G-WELZIJN/MV+GN - 2018/6493302/M EN S/0949/20 Toelage aan IGL/G-WELZIJN/MV - 2018/6493305/MENS/0949/20 Toelage aan Monnikenheide/G-WELZ1JN/MV - 2018/6162386/M ENS/0959/20 Aankopen maaltijden dorpsrestaurant (cfr 7012386)/GWELZ1JN/GN - 2018/6162385/M ENS/0959/20 Werkingskosten dorpsrestaurant/G-WELZIJN/GN - 2018/6493307/M EN S/0949/20 Toelage aan Belgische MS Liga/G-WELZIJN/MV - 2018/6493306/MENS/0949/20 Toelage aan St.Oda/G-WELZIJN/MV • 2018/6496110/M ENS/0900 Toelage aan het OCMW/G-WELZIJN/MV - 2018/6162382/MENS/0959/20 Specifieke kosten welzijn - senioren: sen orenfeest/GWELZIJN/MV + GN • 2018/6201000/MENS/0959/20 Bezoldigingen vastbenoemden/G-WELZUNIBH - 2018/6492415/MENS/0949/20 toelage aan vzw Aan de Ijzer/G-WELZIJN - 2018/6493308/M EN S/0949/20 Toelage aan het Rode Kruis/G-WELZ1JN/MV - 2018/6491110/MENS/0949/20 Geboortepremies/G-WELZLIN/MV

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

93 van 96

115


De doelstellingenrealisatie 2018 Uitgave - 2018/6491120/MENS/0949/20

Eind budget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00€

452,66€

452,66€

47,34€

125,00€

125,00€

125,00€

0,00€

1 810,00 C

1809,75€

1 809,75 C

0,25€

250,00€

250,00€

250,00€

0,00€

500,00€

500,00€

500,00€

0,00€

250,00€

250,00€

250,00€

0,00€

5.500,00€

4.975,55€

4.975,55€

524,45€

20.000,00€

0,00€

0,00€

20.000,00€

Premie voorhuwelijkssparen/G-WELZIJN/MV - 2018/6493313/MENS/0949/20 Toelage Sint-Gerardus instituut/G-WELZIJN/MV - 2018/6494065/MENS/0904 Intergemeentelijke samenwerking wijk-werken/GWELZIJN - 2018/6493310/MENS/0949/20 Toelage aan LSA/G-WELZIJN/MV - 2018/6492412/MENS/0949/20 toelage St. Vincentius vereniging Genk (Roger Ghijsen)/G-WELZIJN - 2018/6492413/MENS/0949/20 toelage aan Hands Out (Edwin Dolmans)/G-WELZIJN

2018/6162384/MENS/0959/20 Specifieke kosten welzijn/senioren: projecten ikv welzijn/G-WELZIJN/MV+GN - 2018/6493015/M EN S/0959/20 Bijdrage aan residentie Oosterzonne door gemeente/GWELZIJN - 2018/6493309/M ENS/0949/20

125,00€

125,00

125,00€

0,00

Toelage aan MPI de Luchtballon/G-WELZIJN/MV

DOMEIN Mens Welzijn Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

952.391,98€

8.695,34€

985.423,00€

10.871,00€

985.748,00€

10.871,00€

1

0,00€

0,00€

352.560,00€

0,00€

0,00€

0,00€

952.391,98€

8.695,34€

1.337.983,00€

10.871,00€

985.748,00€

10.871,00€

Totaal

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

94 van 96

116


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Mens Ontwikkelingssamenwerking G-BD 4.16 De Zutendaalse ontwikkelingssamenwerking is gericht op het bevorderen van duurzame menselijke ontwikkeling. Dat doel wordt nagestreefd door organisaties te ondersteunen die de armoede bestrijden en de democratie en de rechtsstaat trachten te versterken. Er worden acties ondernomen om informatie te verstrekken en de Zutendaalse bevolking te sensibiliseren. G-AP 92 De inwoners sensibiliseren en in beweging brengen rond 'Noord-Zuid' thema's. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 242,00€

E

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 2.500,00€

0,00 €

ONTWKS-Onderzoek naar en ondersteunen van het middenveld

ONTWKS-Organisatie van activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking.

Uitgave 2018/6162431/MENS/0160

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 2.500,00€

0,00€

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2.500,00€

242,00€

242,00€

2.258,00€

Organisatie activiteiten rond mondiale samenwerking/ G-ONTWKS/SM

ONTWKS-Organisatie van vormende initiatieven met 'Noord-Zuid- thema's zoals films, tentoonstellingen, workshops...in de bibliotheek, het Cultuurcentrum en de gemeenschapscentra

ONTWKS - Alle gemeentelijke communicatiekanalen -zoals het gemeentelijk infoblad, facebook en de website - zullen optimaal benut worden voor de sensibilisering omtrent Noord-Zuidthema's

• Gerealiseerd: Ja. Het aanbod kadert in het project "Eet lokaal, denk globaal", zowel het gemeentelijk infoblad de Oosterzon als de website werden ingezet voor aankondigingen. Projecten van Zutendaalse jongeren, die zich inzetten in ontwikkelingslanden worden financieel ondersteund door de gemeente.

ONTWKS-Ondersteuning van de plaatselijke wereldwinkel

G-AP 95 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond ontwikkelingssamenwerking.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1.944,00€

E •

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 3.744,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00€

0,00€

3.744,00€

ONTWKS - ALGEMENE ACTIE: diverse uitgaven voor het uitvoeren van de verschillende acties rond ontwikkelingssamenwerking.

- 2018/6493303/MENS/0160

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

744,00€

744,00€

744,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00 C

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

3 000,00 C

I 200,00 C

I 200,00 C

I 800,00 C

Toelage voor ontwikkelingshulp Stel mo/G-ONTWKS/ MV

- 2018/6225100/MENS/0160 Tweede pensioenpijler contractueel personeel//GONTWIKS/BH - 2018/6162430/M ENS/0160

Werkingskosten mondiale samenwerking/GONTWKS/HM

- 2018/6493400/MENS/0160 Toelage voor hulp in de wereld/G-ONTWKS/MV

Pagina

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

95 van 96

117


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Mens Ontwikkelingssamenwerking

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven E Totaal

A Totaal

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

2.186,00€

0,00€

6.244,00€

0,00€

6.244,00€

0,00€

2.186,00€

0,00€

6.244,00€

0,00€

6.244,00€

0,00€

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E

Totaal Hoofdstuk Eind budget Uitgaven Ontvangsten

Totalen Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

7.548.412,26€

8.768.201,51 E

8.034.753,00€

8.815.093,99€

8.142.657,00€

8.917.740,99€

1.942.930,25€

5.850,00 €

5.335.562,95€

200.000,00€

843.553,91 e

200.000,00€

603.948,10€

166.836,86 E

605.852,00 C

2.938.690,00€

530.595,00€

109.490,00€

10.095.290,61 €

8.940.888,37 C

13.976.167,95 €

11.953.783,99 E

9.516.805,91 E

9.227.230,99 E

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

96 van 96

118


gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

119


Proef- en saldibalans van 1/ 1/2018 tot 3 1/ 12/2018

cc to N a-

N

c‘i

LIP

rca cc

cc

1.

CO

0

(4) a) oo co cc co "cr.. co cc t.co cc c‘i

1.780.718,19€

cd.

cc

3.873.716,53 €

ttsr

cc

3.873.716,53€

qi) o, vo go r•-

2.092.214,08 €

6.205.878,03 € 6.205.878,03 €

0

e-

0 0) o a) ..cr co 6 cri- 6 r--7 (NO a> c> c> ta co ta to ce> cri d OS x--

N ‘3'

47.116.767,11 €

726.705,10€

.c>

(4)) .cr c).

0 1 0 CD nt 0

co

1.400.000,00€ 46.4 15.353,51€

co

1.400.000,00€

c6 co

(0) c> co co co r: ccr C) 0 e> c> (Do N in TJ,

250.010,04€

cc

cd co

o

60.230.789,52€

cc

c> nr #5 N

61.759.127,82€

..zr

726.705,10 €

30-apr.-2019 16:

«ii 0 O mi er

.— :c> -a 2 0 0 1O0 c ca

0 c co a) E c (t) E co a) co)

c Cci

Q)

c

c co co c

c

emene reke

-3

'3 c>

D -3

rd5

••-• a)

c c

c c i k o

cr> -a 0

0 c» c

.c

c a> c

2 0 (r) cci

u)

c c

El.

"-ea C

2 0 c

Gemeente Zutendaal

cs, c" 0 E0 (r)

.0 5 c

.00. CI) 0

00 C> c 0 • N .5) c e;

.cs c co co c

-o 0

co

c

C c

c 'E <n c» c

ca c c 'E

-cii c c

co

'173o. 0. 0 0

c7i cc

5 0

T» cn ca 03

cd) cc

-o

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

N

120


e- ta

•ct:

cc

1,10

NO <0000 <1 00) CO 0 0 CO c) crï nr- d cd N <C> C) 0 CO 0) •Cr La LO c»

CO CO C)50 0) CD 0) 1.0

in • cl

to rcl co

cri ui

LIP

(V

6o "cf

C ••• I 0) CO C) CO (

,-.. "i... N.: cc

ei

6 (71 ei cm

4

cri

00000N e- 10 La 0 0 CD 0 0

ui

d

ka) kli) 00) C> 0 0 00)

(.i ci

.0) n c 'E Q> 0 2 "0 03 0 ns 'E

N

• W C

>

0 > c

N 0

c

> co c»

c

0

.0

c

"0 C)) C C <D

CD

N 0

N 0 61)

c

c co

c c

c

c c

c c 0

0

0

C

C

cy)

cc

cs)

gemeente Zutendaal ,

cc

O .E

Q) C 0 W W 0) C3) C tz C P

cs)

▪ W W 0)

C

C

0

0 °

c

• C C

03

(1) 0) 0> <D 'L p 0 W o

C

c c -k • a) .15 • 0) _se C C

C 'C 'C 0

Zr.

• C C 't O) "C)

W W cc R3

2 • 't

3 3

0

W co ro

co 0) 2 co 1di 1-

2

-SC

c co

2 P. P_ 1

'Zi5

N

-a

0)

c» CS)

2 co

<D

e

c

a) c

.1c

E is c) co c

C

c a) To .c)

Gemeente Zutendaal

qqp kiP >D 0 <v) CO C> 0 <C> 'et 0) 0 0 Cr vt CD (6 d Cr N et in La 0 'gr h- 00 0) 0 0)

ei (6 6 6 cri ei' r-.. en' c::: c:S: d 6 en0) en r- LO CO r- CO ‘1" 0 'd' 0 0 co c> co. o) r-. co in co. o a) o in .c.- 12 oi ..ci d e•i ei cri 'ni:, d 1.-- .-in co c)

ai N: c‘i et: cricd a •.,... ,-. co er en

NO (V tii) kli) NV tic) (41) OP

kti)

kW ka) 40 ka) ka) kW kak ka) ka) kW kli) kI4) LO CO 0 n- 0 co et Is- Co) 0 0 0 <D (C) a) o in co L0‘ 0) 0) C> 0 0 .cf cd d of tri .ci 7_ c\i' cd d 6 d 0 Cr) N- LO CO <7> r) CD II) 0 CO 0 a) 0 Ca a) r•s: ei cn r- a) o co c>

I4) Wi kit) ka) NO r- co tr) C) 'T:r LC) 07 CD 0 <D

ai: cri'

(V

Proef- en saldibalans van 1/1/20 18 tot 31/12/2018

1.780.718,19 €

3.7

Wi kW NV (41) Ni) NO

196.920,00€

n-

cj

332.000,00€

0 N CD

' 6 e'S ES 25 1- 1. 14) c‘i .cr.c» cci d ci -e in o •cr C:) N co cm o c» o) cc. vo 't) d cc cri ci c•i ci

5 5 Ei

1.207.306,32€ 108.416,00 €

d

in c5 cb ci cd s"d" CD 5-

104.423,21€

30-apr.-201916

N cb d cl co 0) CO

c> cc cn 0-) 'et

a

-jaarrekening 2018

O > > c

cc

o 000 i) co a) r

0 0 0 0) 0) 0

Ct)

04

N "0

121


Proef- en saldibalans van 1/1/20 18 tot 31/12/2018

tr) 11)

ce) tri

267.453,04 €

re': ( 12:

0.

40 ciP 40 (IP ca)

ru cc) o co co C> CC) 0 LO C» d d ci ni. N: h- N CO o LOCO N- LO LC; d co r- co IN N- T--

1.887.254,31 €

4.865.952,41 €

ci

ca)

3").

c'e) (.1 cc? 1"7

8.763.772,40 € 1.592.252,10€

L1L,

41) 000 cp 0 0 C> c;

125.408,17€

mo (a)

cl) CO e- CO NO CO CO CO CO CS. C; nF nF d er N LO CO 02 N h- Cs1

cd ..5.. 01) ce)

tz

5.135.788,32€

CO C» N Is- C»

tri tci cri cri ri a) co ce) CO CO Cr) N CO CS1 ni d

-4.345.069,71

tzo t tc.5 c‘i

4.345.069,71 €

LO LO

1.':1 cd d

488.509,44 € 1.410.346,58€

22.152.488,04

t‘.0_ g].

8.154.946,66 €

o o N " rs tr-

rcs

30.307.434,70 €

c?

1fl (00

2.757.805,31 €

ce;

d) c‘i co

2.183.598,61 €

30-apr.-2019 16:

tt"::),, ck 17) o 1- 7 0 , 6 ei N: cd rn- (e) o nt o 77, co co N oi nt c» ce) N. c» oo

C c 0 a)

i c 0 . ±.. ... c c 0 . a) a) :e-.

...-.

.0

c

a) c a) cn (i5 (3 D

u0

.0

''t 0

4. 2 30

:-_'iD r T o)

k ...!.

m 0) 0 0 c ,.... -c WO 0 -1C 0 tu :-. 0 03 'tt: ..0 e ci) 15 c

o 0 co)

c

a) 0 0 c a) t c as o o 0

-g) 'C

o o

w

0 c

-0 C

n

a)

w

c a)

c

.2

22

a) co > .p. U) ac. a) a a) c a a > > Wi 00 0 0 .c .c a o a ucc c <9Z

r C 0 D »E E

c •i WU

1- 1z z

0 -a c c a) 0

«3 C 00 inc I e «3 cc c .c) WW a) 0'-

C 0>

cn c '5 :...,.. -.-.. . il2 t.._,

•c -•. i = W LU LU 0 I-- i_ _ i c» Z Z 3 •c Z LU n W 0 5 LIJ W _c) :-, W W ca e w uj Lij

Q)

2 a) -a a) 0 tm C 0 . 1. 1) 0 a.c a e 200 oc CC0> n 0 CL

0

a

c

Q ° 1 C

c c a)

0c» . a) :- i. -0-' 8) a : -_ u t0 o. 0. 0)

0 3 c

o.

P 00o 2..

P.

Z "D 13 LJJ W CD a) 0) a)

a

10 CC

(

'0

0 cri CO cO

0)

. u) c c ..--, W W CD CD 1-• 1.- WW 2 Z Z E E «3 C)

0

2 a a w w co 0 0w 0 0 0 .= .c .0 i . '00 e tr, u) 0 c c c c c c c a) 2 2). P. 2 a) a) 0000 00 a = 0C E E E 0 1 000 0 a a 0 0 0 0 0 c) acc)ca i t . 0COL I C0C O 30

en ca. ,,,

tO c 0

w w a) a) (D 2 2 i e d. a a a) c 0 c cc . 1 i . cc cd D aEu aPi)c .kka .: )w -3 tc W U.I 0) 0) .0

IC r3 <D Qo o V) lil CDVC .00 cccc C0)» co r9 .c8 Cc E 0 0I Q)0DD EP C 2 0 D 0. 0. ..c .c "2 c - (13L > 0 C 0 0 0 0 co gi> C 0 .=, uc 0(0 a co ,......, . = ) EEEEc=c 0) 0 .c.c a)a)o g) a ' ' O c c aaaaaa 1 -r ,.... E0 -<V :.0 .V= .. 0 C CO 15i0 0 = ::.":D› . •2 - f i) ,;.• C C <D CC .11 i t t a a ) 4) "dti0iida ). ) 2 2 2 -.c g) c <n c ccc • : • • : .c . ::•0 (u a a a aa 20aaaa a w°.2 0. 0 -a-) co ) L- aE o E E 3 7 7 C) C) cC» 0 03 « p 0 00 0)0)00 C C 0 (n O» 2ED >Wc o a 0 EEucu0 . , c cc . i ao c0 • CL Cl aaa u) 05 CC0()a ) 0) <n .. E)do C C 0) -0 )a :: 2 2 1 c aa ' 3) r ccc a c 3 a)a c «33 .Q c 0 0 4: = 22 o aCP>>> Pi o g 7u . _ ,(Dc .c -<7 0 0 > > > :L., :0 '..7.1 C C C co o> .- ° .0 _a 0) C» 0) -0 0•C 0 .5. ci) <D 1.. C a) 03 C13 CD > n c 0 di «3 cri C C C »03 0C C E c u c) c C C c a) = a) a) c 03 O CO CO ._ >00 a) - ). 0 V) (3) 3) $ < 3 ) D ,.. 0 ° ra m 0 c a) o) . C. 0 0. 00 0 ci -(0 1) c L. C c CO 0 c . w o c 00 '- cc: •a c -= 9 aaooo( aosa .0oooP P c ' t E E c D 0 .0 .0 .0 cc I-. C 00 0a0 a 0 C ca0 00 05 -aU a l0 W CO}- cO1-- >c < 4< erg 0 0 }- 0 < < < 0 0 0 6:» < < CO CO CO 0 -7. Z Z e- 0 0 CI 0 0 oa a o orcno rC =. 0 a) c a) o c 0 UJ C, 0 LIJ C 00 0 0_: 0 0 0 C 0 0 0 C ) 0 :. p C 0 0 0 a) DC t OW cU )000 O)0000000000L-00000 , 4 c 0--. c ooo r to h- C M N N 0 a)a co : o • -: C0C 7--C-0:«N N N0 t; O O 7W ;W""0 0 O OD N IN IN C N N 03 L42 Z ‘ Z Z N 0 N < N N < N 0 cm (.9cm a) N N < N NNNNNNCSIN 0I NCONNN N " N " (3) 1

E

P

0

2

Gemeente Zutendaal

7. •

•2

e.

=

„:,

2 2 .0

8

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

122


Proef- en saldibalans van 1/ 1/2018tot 31/12/2018

NO tli) VO 4V tlii tli) tli,tit) cl 0 di» 0 0 0) 0 C» N

c a> c .°.5.. .511-..) a> a co c a) è o a.

4t)

(a)

1.562.260,63€ 1.562.260,63 €

tiv

130.386,12€

ca)

495.643,71 €

tu)

144.992,97€

0

Ni; NO VI) tui LIP (IV (44)

41) co.cv)

N C•r N 0 N 0; N- sd' N N iris

c a) c .c

C

co '5 S—

1-

t)

(n

d d a) a> (1) o co co co co 4-(t

C.»;*

'd' 0 CO 0 LO 0 00 0 CO C) 0(0C'4N 0. CD 0 N C) C7)_ o oii. 0 a0. d d d a> 00 d nr"d mi' c("4. c> 1.- c> to N0 t-,-0) ''‘f. eg CV o "zr. ('4Føi ei c‘i ei e> (4) r> 0 in CM >n N ..-..,-. co .4. nr

139.485,51 €

vet. 0 Nr- d ui' co r(4) Nui ui cm to E.)cd

00

ati

762.059,24 € 740.136,94€

CO

U)

WW

I— 1— Z Z WW WW

c c (t 03

2 0) co 0 a) -D .0 d d a) a> c c .5 *5 d d a) a> -E. -E co co a. a. c c co co > > a) a) c c V>. fil) a ,.. C&.. 4) .7.-• :.-' = = 0 C C 0<D 0 .0 C c d) 0 0 '0 0) "0 C C C '2 a) 2 0) 0) 2) c 0 •0 CD 'DO) 0 "0 n 2 111. g 4-0 o 5 0) .c) , .0 1- a) > a) 0) 41 m a c co .c 5' ,- r-- .o a> :=. 1.1. 3

emene reke Gemeente Zutendaal

(v)

CO

c a> c .:«3_ t.' a) a (i) c a> -è o a.

cd. ai cd cd d co LO CO C> CO Cl N CD dt. CO N c:> !ti r-: r- ei CV c‘i co a> ''. c'1 a er..: ni N......

16.195/75,91 € 14.905.759,07 € 943.414,00€

30.307.434,70€

1.143.380,06€

ir.-1 co d CO CO N. ei v> n,

iz <1 Z-.1 1•. ia rI c.6 c‘i Cd. cri. cd nv- 07 6 r-.. ao N. n- (0(0 co r- a> c> a) cv-) d a) (o) 0 0) s'''' N N N ('e) N Co) LO N- (0 (0 Le Le

et -- ó c;:i - co — c7ci co

112.722,15€

C. -

7.

L()

233.880,69€

22.152.488,0

30-apr.-201916

l to

cs c) c o io 0 c, ..c ; „,.,1. .rt os .cor ig cm . N

4... C M 0

r.1 C ‘' I c CNsNs c<

-o

a. _c cn c

cu co a. co .c c

E E a) E

a) 0) c C <0) s-

ǹ"

c C 0

2

c C .E

rn .42

0 N- 01 0 0 0 C) 0 0 0 C) 0 N N CV N le •ct LO N N CV N N N CV ("4

(9

c

co To c

E

a)

-o

e. co c

E

E

a. E 7/5 c o. -a c c

E cr)

-o 2 c c

c

2

2

E E a>

<C c

W W 00

cla

:P

E S.

't -o c -o

c

2

c 0 Ct

C 0

CO CV

0 0

Z.j•

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

LO t'-. ('4 N

CO 03 >> .f; C0 WW "r0 CO Cd >> WW rd-) :CL) 'C:'C: 0 d) Cd CO EE a) a) 0)0) -c-c <D CD >> 0 0 I 4) I a> c c -a 22 0 0 Q) -0 0 0) la0 00 a) 0) a) a) -o c. c c

t) t) 00 .0 Cr Cr eo; 0 a> d c> c> c> NN LO LO

4-(0

(0

C ‘.

123


30-apr.-201916

1 7 ) <25 .. 0:3 c:T) al 0-6 ZitS Z5 bi a cd tri(0 tri N: 06 c6 cd' c6 to cri cd co C; 1- a) co e- <D 00 00 r00 (44 <D er) nt. N CO CD LO 0 N c.a 01 LO LO 0) e- 0) n: N.: ei c‘i c) ei: cri cd c‘i to 17:

L)

et. lij_

e... N

r-: co

0)

L44) <0

0.4

ce)

(.;

g

11.7

et:

C‘i

C‘t

to

NV (V Lit) LIL) (41) LIP tip "CC 0 0 'C N N 0) N- 0 0 N_ 0) 0) CO C3 ai d ci co cri tri ai d r7s- co er (.0 co co cv

LIP LU) LI4) LIL) 144) 0 N. 0 0 NOC)00N c:i ci ci

00

4I) uP uP tip (4) tip co CO c> CO cs) to o T 06 L6 co to co cc) ao 1Z LO c‘i d or>

uP

UP kiP (V) UP tip cur LO CO ('.1 0) N. co er co et. o cd 06 tri er cri co o cu rrn a) a> «? co cc? CON. c.i

P a) .c ..

- diverse gebouwen

P

<D

"D

000 711 00 :E 006000 L.. L. k. -c$ „.2. -be c G) c) 0 0 0 0 0 0 OW WWWWWWW 0 cezi N CO '<C LO <0 0) NNNC‘INN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO 0 0 0 0 0 0 0 0 e- e- e- e- n•-• \`'•••

CC> r C). CC> C" 0. CO

CC T

co

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

3 n o -0 O -ce 0) G)

aa-i .c r E

10 > < e

0 CD . > a

u) '0 • 1 1

03 03 (0

co cv .1c

o _o m E' CD r = 0) Q) .0 c 0 c a> > a) 0) c) a) c c c 'C 'C 'C -V -Y .Y 0 CD Q) 0) <D 03

co <D C> 0 0 0 N ('4 0) 0 0 0 0 0 0 0 e- N N e,- a- e0 0 LO 1".. 1... N N N t1— Ti) (0 <D <0 TO Z;

2

ti c cti

C cD

c

6111024 Gas - Wevel

6103026Onderhoud en herste 6103027 Onderhoud en herste

6103024Onderhoud en herste 6103025Onderhoud en herste

6103021Onderhoud en herste 6103022Onderhoud en herste 6103023Onderhoud en herste

c

5

.2 2 a. u) c ra

6111022Gas- TO

_o

I.A.1 Goederen en diensten

2140007Plannen en studies - In aanbouw

1 .5

Act.II.D Immateriële vaste activa

Gemeente Zutendaal

emene reke

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2018 tot31/12/2018

324.149,64€

1.777.174,02€

("l

124


30-apr.-2019 16

Tai et col 1-

co in :gr z"-:. ci •cr- c6 ai ai

CD

Cl N- 0 0 Cr) 0)

co

<D 0 CO CO

o r*".:

t•-: 0

c‘i cd

CD

•cr

41) 41) 00 0q

00

CD CY

25 ;•:, i---' o'r) e".1 ?.6' ZICS .?:-:) ;',- Zi5 'cii., ?-.1 CD d' c\i' cm- ei ai tri 6 cLi (6 ,-- c\i •cr" N 1.0 <D T"' CD r- r.- e•-• N et 1-_- EI. co o O tO CO C) <0 tO 1.0 CO 0.? Ui r: tri ai c.i ca N.: N.:,ci , -- c , cm r,-

ku)

Cri CO. tri. N CO Cr) hj.

dddd nr"

T-

111, 4t) 4i) NV UP UP 41) 41) 4t) 41) 41) 44) 41) 41) 41) 4&) 41) 41) 41) 41) tto Lto N CO CD h- CD CY) N 0 N C) CO co 0 <D 0 cr) CR. a) o in c> ..-- cm «ru in •c9 r* h. CO 10 N 0 CD

0 ‘t L6 cci ei ai co- cci c‘i d ai 6 r...7 cri c6 ei ci CD o e) a> cm o o r- ,;.)c CD N ir) CD CO r- co c‘i Cl 00 c) co nr c> o <D to tr) c:i c ‘i ci 4- ,r eri ,_ ai «.-- ei ‘czi r-i. , Lrie) d tri cci yI— r- N N T-

d' c •r_ a> .be WW

41) 0

d d

k11) 41) t11) 41) 41) 41) nt N 0 0 <D C."

Lq. r- 1.0 `Zr CO nl: ei 6 ei re) r- co co a> CO CD tri r-

CD CO CD

er,

c6

.2 • .1z) WC o e> o 1.-WW = u) 0 cu a '6 x 3 L: a) 11) m

fr) ca2 713

•C c • = (T3 o o c th 2 o --

00 00'» o a c c a

emene reke

0>

3 L... 3 t ti .2 0C 0 O • '0 "E .c >. .c 3 0 aS -ta c

0 :c> a> e) ró N 3" -Se

a) 3.

o> x 0 • = a)

E cu c

C T'a >

-,

a

c 2

a) .0 <n

co ki co 0 0) -c) C4) ca LE4

.c >

.5 ki o 2.. › > as wo o :0 o o >

,

,C2 * di :«--'• a .> > • C ..0

> > C -buS 0 C1) <D C C .0) :0 CD V V -0 C CU 0) DIJ 12 "D 0 0 0 E C» c T.: .0 0 WO) WW C C .? :6 0 0 -Y C C C C V) 0) V) a> O 22 0. •c 0 CD CD

V) E V) 0

th

a) a> fy

11) u) <n c c c O <D

0 0 13) D)

CD

:b-

e> > cD c

C o W0E

..o .c> .c:>

o

c> o o o o o c>

. CD 1G C co c -0.0 0) -- 0) Lcs. CCC

if.). ). .25 o á)

a> 1r) 0

> 1 C D D D W W Y >

Y

0

0 NN Ner N C, N C) 0 c> 0 ,- cm e- e- 7, cm cm co o C9 C9 et er ..— ?I> cc> ' `c.0— CO 70 ' Cp. 70

1

1

o c>

0 0 0 er 10 10 10 0 N N 01 e<D " Ct; 7,

CD C 0

CD 0 C

0 1.0 C) 0 o 0 .7 c. co to <C) 0 0 0 0 •L:r , :r er er eT‘ CO CD CS CD

6140700Drukwerken

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2018 tot 31/12/20 18

0) E C o a> C *E a) 12 o a) .2

I.A.1 Goederen en diensten

cr C)

N

rs:

1-

Gemeente Zutendaal

(')

ei ei N:

44) NO 41) 41) 41) 41) 00000 c0 0 N 0 00001 ,-Q 0 et CO 0 0

c> d

d

"Sr lN LIJ C.) GLO

CO LO. Cr> CO 'er 00 "zt

C 0 e 103

C jr)

0. 0

0 e) e—

CD

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

ca

T-N ('1 N

.cr CD L T;

0

"cr CD C) CD CD

CO wct";

c7;)

125


30-apr.-2019 16

Tol 01

e .2) Go i-75 ó ó rri tri cri cri ci d d c\i' d Go ci ci c> co LO N a> 00Go C/) CO Go er•-• co cO cl N 1.0 tO c‘i Lri

CO 0) C1) C11) 0 N

ci tri c> cd N: ai tri 6 c> • rN.1 N- 0 C» Cr) 0 CO .nt C> 0 <D CO ts-: cd N N ui •a• ai cci 0 ,z): Go c> co co

GC)

"04:

0 g t--

-a

03

'S)

c10 Mi) 41) t19 UP Mc) M>) MI) 000000 o c> cO a c> co c> co. c> co co o c> c0 c> c> ci co c‘i N: d d d tri ci d Go 0) N-

41) Mi) NV (4i) ca> Mi) Ni) 41) ococ>ooc>ocoNc>o ddddddd c\i d d

c> co co 00 a C> c> et 00

00 00

CO

03

C >D N r.r.• Cl) .0

a) n

c

6157700Kosten wachthuisjes + straatnaamborden

2

.u) a C ai .c a> c d a, :b" a) __ a) •c: E 3 ca to' c c a) co To .o Vs 75 E rn N :=, C h. th

Cl)

CD CD _C 0

0) c .r. a) E E

c a) a) E > _C c c : T..- E G) :i111 co a) CD=1 -C C > 0 > *C .8 0) 13 0 o. = e. it). 0 E Iii O "14 tij a) ▪(13 Cl) .0 c cl) ri) a) -c á) c >c a c Cl) a> 0 .C) 0 cr) > 0 0 0 0 0 0 0 “) 0 0 0 0 00 nl' 1.0 CD 1"-- N- r.- N. TZ ?Z, to to LC) ta ir) to e-. S- eCO CO <D 5 eig5 .)

1

6156530 Beheerswerken ikv sociale diensteneconomie

6154027Water - bib

Algemene rekening

CO

Goederen en diensten I.A.1

Gemeente Zutendaal

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2018 tot31/12/2018

a> ai

C CU C 0 0

:E) c

CD _C <1) .0 ccs Cl) 1.9

c E -a P_3 Q>

-a

a> 0 Q. Cl)

ce c c c a) Cl) u) c c

c.) E c C

c Cl) 0 0)

II-

CD Ct.

co

N

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

0 01 :.1 CO Go

126


30-apr.-2019 16

,..., ..., N r- ...-. .::. "454 &"5 i‘j<IS EC4 i'd I?) .4:5 '4 C6 ,'", 'd5 'C'S 25 '03 Lis' th' ......,

--. 0 C) cv i ui ui d d ci NF ei d ui h: ni' c‘i oi rj d 1.7 CD. oi ei ei ui. ei e) e) N- co N- co cm in o to ,..- er co a) co N 0> 'C CD <y) <D CO 0 C> <r) 0 <0 <D 0) e.

N

<0

0 <Q N-• N CD LO e- LO Cr) to N C! "<- CJ> <0 <ID CO <0 N n-"' N CO (g %-- (C! "* ir? •,n- e.i n- Ni ui c.i e:1 e.i ei ei ui oi nnf nn- ui n- d e"

00

klik LIP (19 UI) 41) 44) 4I) 44) 44, (11) kIV kW 41) 44) ta) 4V 41) 41) (IP 40 kW ta) Ut, 41) (II) 44) CM 0 CD <D 0 CD 0 0 0 0 0 0 LO C! CD C) N 0 '<f• 1st CD 0 <D 0 0 0 C> CD 0 CD C) Nl, C) 0 C) 0 0 0 C) C> C! CD 0 •<)- C) C) C! C\I 0 CD a) c, o c) o o in c) o o c) c) eidddcicidcidocidN'cidduicirjr:ciócicidt-:ciddcid GO ',:t 0, 01 0 1-.• Cr>

c.i

n-

cm

n-

e' a) -5 .c 0 (1)

.--:. di

co v a)

+ 11) c

o o. o :_f

'5 -c 0 o.

LE5.-

15 o la

E m -5 L-;

E 2_ -5.

a>

a)

o u)

(0 0

c co a) "g > 0 o u) .o 71-5

fta' *:;*-1 Gs c E =

u)

o a)

emene reke

0) cp c c -ciiiw.p 1: c *E e C C c 0_<5 a) CL 0 C. .co 0 c.) 3 E a) 0- > a) E (1) c .00 0 es > a) ts" 0 0 -V Co0 r.r..-. 2 .2 c ci. .1. -ijl C2 o c 2 .53 : 2 E , o 0 .2 .2

a)

<0 0

. o

3 -P-

d

c ._ c

-0 ca

E

tn

n m ,..-.

II) c ki 00 '5 °) -c h-

-0

c o. G)

a) ...,,,2 .all o 0) CC

a) c» tr) -2h.

2). a) c» c o .c a) c

2 c» a) n la a) c .:S2 a)

-c

7.5 E a)

c

-to c

2 co

a) 5-

.ti) r ó :i5 CD :D O) 5 o o TI -8) c 0 > co w 0 3 09 c E c 0 a) cri .se 'n ,, •v, > 0 :----.• - c o) ° CO -a3 c :g. a) 21. g '15 51-) .-Po c 0 2 5 15 o P cb" 12 al "c9 E ,0 cè) 0 3 -2 co4 .cg Je .2 0) .2 , c.13 0 0 2 it 0 cr) >

(5

cu 0 o a) .E .2 (r) 0 a) c e) r E --g

.,

c

ta

0 0 0 -V dj' cb (D c.) -(D o o) a) a) 0 Cl <d -, - D o *C> OS u) ac_ > > .0 o 01- V) a) 0 (T') to g 17 2 2 L: L-: " 'd -0- -5 o u ) : 7 5 • u > ° c' Eo e c.) .2 :5 5 .e. ,E .E .e .E -E -ij ij ij iS -b -'d La o r 0 1.1 D 2, 0) CS> 0) c) CD 0) 0) ••• E -Y 0 0 0 ..y 0 m= id 1:515i:ijs:d m o -2 CL CL CL CL CL CL .ca "r0 --V C cD ci) C.) 0 :0 :is r) :5 :25 23 U) o rzr. u) .0 .0 .0 0 • -, .0 .0 0) a) C ECc .CCCCCCCCcCCCCCCCCCcCCCO) 1/2 00) c .0 0 0 0 a) a> a) a)a) 0 D :k- 0 cp 1£3": c id i E .ri; c ( / ) 7) (1) C 0 r) C 0 (0 ti j V) - r0 til en tel en co in' u) -7) u) 1 :2 ( co (0 u) in 0 0 c 00000000000000000000V) ..Y 0 ...,, -."D CD CD o is .en 'in' G) cn -be a) > ..)e c o Tel o a) a ) a ) a ) a ) a ) a ) a) G) 0) 00000000000 2 Q) 0 00 0 0 a p 0 0 0 00 F > 2) c 1_2 S0000 - S0 S S 0e S0 E ,--. 5a- !#-.. !#a-- S0 S0 S0 50 50w0= S !*-- 2 o u 0 0000000ozo30 00) aaaaaaa ao 0 0 --0) a 000000 000 >0 . > 0.0.0.0.00.0.0.00.0.0.0.0. CL S a0 0. 0.0.0. 0.0.0.0. 5 b ca u u c ca u ca u) co u) c c c c c 0 u co u) (f) er e- cm ra N C., in <D N- cv) N 0, "Q' <C> <0 1-7 N 0) 'cl• <0 <0 rs- ..= T- in c‘ C) ‘czi e) l 5o 0 1 (,-; , e7., <"\-1 N C\I C‘I cm cm e) ra ra ra e) er nt srt "d' d" "Q" nt C N CM N N e) e) e) . .. (v) C., 0, C'', 0) el Cv, er> C, Cl Cv, 01 01 Cl ('e) el 01 Cv, C, CO NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN''' <D <D GO co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co CD D3 ,(0 .(-- s- T. ". 1... 'V"' a-. %. 1.... X. !". T." it; iii (T5. co "co- ir; ' c. F. ica- 0̀7) c'i ; ii) c`cr) ' 7370 ".. co CD co CD <0 CD CD CD(O<L)<C)(7)<0 "-- E v3

cp ,

61

1A.1 Goederen en diensten

e..

CM

cu

.5. ceeo P«

(4) 41) kW 41) 4I) 4P ta) 4V tIP kW 40 kil) (V (41) (Ii) kW kIV 47) NV 41) kW (11) 41) (V tIP 41) 40 til) (11/ ta) ca LO LO CD 0 03 CD ta CO <D 0) ('4 CO CO <C) N. '<I' a) cr) e) Nr o o co N- CD CO CO N CO "C •- CO CY). CO CO CO C.) e- 0 Cr) r-- nt: <0 CO CO <0 CD nr., OD LC).. 0 0 0 Cv) LO LO N 1•••• e"Lt7 ui ui c) ei c\i c\i c\i ui ci Ni. ui co ui r: ci (.4' ui u) ai n- d rj d ci ui ei ei. ui ef N CO 0, 1,-- CO N- <12 C'•. I in CD La N er CO et CO N Cl> CO 0 cel 0 ca 0 r- la CD ia CD CO ,t•-• c•i c.i ei tri ei n- u) n- co Ni d d nc\i (\i' c‘i ei c\i ca ai nni n-

Proef- en saldibalans van 1/1/2018 tot 31/12/2018

41 -e3 0

1.777.174,02€

g ai co

Gemeente Zutendaal

CD

ol5 c> NiNci ui nN: I-

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

127


30-apr.-2019 16

,(fl

(01

c6 •cr- c6 c.i c.i. tri 6 tri c.1. (0 C•T LO CO et N. CD ce) o cf) co o co 0 T". LO CO CO CO vd• et. N N rs cci cri a c‘i tri ei c‘i

40 tIP 41) 41/ N- r- o o ci

LO c ei;-

co

41) 40 40 co C> c> C) 0 o a- a d

C.‘5. CO

c.6 co

(v)

44) (14) c) co;

00 0 0 CS CS

L4 CO 06 <D ee"-

r...2

N N CO

0 00 CO 0) 0- C6 06 «S' LO CO Is CO CO N (£) 0 WI 1"""

t1P (IP 44) 40 tii) 000 00000 0 CD 0 0 <D 0 0 C) ci cidadd

LIP (11) LIP LIP

e"-

40 tIP NO 44) 40 tIP Lui c) co 0 co co c0 cr) o CD 0 cr tri c.i. c.i. LO "Cr CO N (r) N c.i

emene reke

12 c :c= a) C 0

c .a) .0) .4c;

I.A.1 Goederen en diensten

Gemeente Zutendaal

ca

rt -40 c To -ca c ca N c c -c

N c c -c -c

a> _be c

.2

0. co ((r) Y) N

7.5

c 0 .0 .c o c co _c E'

0 1ce)

rc0 ic

c E co

1 52 0.

c N c

0.

.2 E 0)

c

a) <D CL CO (v) <0

'c(7) .

c

.u)

c _c a)

E E E

‘<-

c

c

c

'E

V"'

c

c N

(t)

N c0 .4;

c E -o c 2 c a) 6162392 Kosten ivm musea

Proef- en saldibalans van 1/1/20 18tot 31/12/2018

LO

c c c .2 c 0

'E 0 I e •a•

gemeente Zutendaai

b ir)

cc)

-jaarrekening 2018

128


LO N 0 CO et N- N r•••CD er et CO 0 N er t's

4t)

NO

d N:

1.777.174,02€

ta)

ai ai 06 d d LC> Ckl 0 r- co rtri tri tri

r-

cc

(4, CO CO Lf) eT•••

e-

Proef- en saldibalans van 1/1/2018 tot 31/12/2018

c6 r--

(0 r.•

to

co

CD

Coi

a

a>

(14) 40 41) 41) 0 ,a• C> 1.0 C) 0 0) 00 C> c<> C> d d d 0- d d d N C> o In Cl Lq

41) klt) 41) tD) qi C> 0> to CD to C‘l Lt, in e) et r--

ro

to T-

I

T."

(11) ce> •

c

cO

ei ei et t-('4

NO 0 et CD r. q C3 t- q

et

er> c6

rn 5 4 '00-'

er

c.i.

cri' d d ai cri

.1 J

1.-J

ce)

n- ai d c\i cri Cr; (1C0 cm co er 0") N 1LO C> CO et co r-ai C•i C\i C\i tri cd CD to <D

111 411 NO 41.) (10 40 4)) (4) 4)) 44) <D C> 0 Cr) CO 0 0 C> LCI 0 C) 0 t••• N CO co, 00 o co cd o c> o

d

0)

44)9)) 00

q0

00

('4

«5

1.116.379,68€

NO (V

Ef> to et. «D er t•-• 03 Cd ai c6 00) d er- r•-:

957.979,99€

30-apr.-2019 16

til co in 01 cd; co I-CD er CD cr>

tur (10 44) co 03 to c6 cri CN co ca et C‘i ei to a> a>

-d3 C E <D C Q. 0 ti) <13 0. ..

L

0 C

0 0 'C 0

e C

emene reke

-di P.

C CD 0 0

tt; c 7.3

E

0 CD

-a c

-c

a.

2 ca>

2 0.

t-to

co co

EID 6171010Personeel

I.A.1 Goederen en diensten

Gemeente Zutendaal

c

c

C

C CD C

:6 0 0 N N CD CO CO 0 0 to

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

129


1.339.153,53

30-apr.-2019 16:4

ai tri d' c‘i

W VO C) 0 ts.

cu,ca) o c> c>

1.108.702,60€ 155.745,75€

ta, • NO 110 ca) cm,ta) tii) ca) vo c, cv, 0000 000 h- 000 0000 0

vo cit) tip ta) vo

‘11)

41) VO VO Cli)

00

ca> c19 ‘19 cli) ca> UP ca) ca) LIP til) co co o CO N LO 0 (D LO N r-

t14)

000000 00 c> c> c> o o c> 0 0 ci d 00 d dddcidd d d o

01.6 eiddci- ddcid d 00) co o • o

LO rs.

e.> g

O

vo c>

o co

vo

ei cd tci 6 c•i' tri tri ei 0)0) 0(0(0(0(00 (0 (0 1.0 n- ni C#1. • v•• tri

to "1"`•

In

csi

C C <D

c c a> c ts .a>

emene rekeni

c a> 0

0. c •

o 2). CD

a> E -a

O c c > o N 0 • -•-• CO :0 'D

0 0, 0

. . C O 0 0 • 0) C C C

c c c 2 2 2

Les c Gemeente Zutendaal

0 0 c> o 0000 00000 00000 o 6 ci ei tri ci ci szt. (0 0 •o• N N LO C) 0 CO 00 N LO LO cei

to

() tri- d 00

Proef- en saldibalans van 1/1/2018 tot 31/ 12/2018

ai ai tri 6 tri ai

<C> 0 0) 1- n-• CO 0 N. 0) CO 01 tr! "ct <‘! C".. t•-• 0) C! 0) ei ei ei ai N

1.343.749,26€

E

N LO 0 CD 0 CD C> LO (N C> 0 CY) No (D 0 0) LO LO 0) 0 0 0)

c

c

co -a a *-, E c c» c

O 0 0 > > >

2

O

o. c

10 ti -0 0) 0) 0) 0 0.)

C C C O 0 (0 0 R3 Ca C C C O 0 0 0) 0) 0) (0 Ca 0

-0

Ccl

co 0 co O0 co co O 0 Fcv) "Li" LO t- 00 t•-• tcv ('1 N ('4 co N 0) 0) a> "Lt (0 (0 co

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

0

a)

0

0 0 Ft1to c> co .717. ct c.> er 71' cv a) a> a> a> cs) er

ca

co

co

130


30-apr.-2019 16:4

0 0 0 0 C) C> 0 0 0 0 a- C> 02 0 0 0 0 0 0 d' CD 0 0 C> CD C> 0 0 h- CO. CO C> 'C 000000 C; 6 d d N: d cr L0 0 0 0 CO CO rs• C.) 'C N LO LO N LO N CO T.'" N c- N N CO N. C4C‘1 C‘i 0

0 0 14;

LS

T-

14)

ef 0

41) Ni) 44) 41) 41) 41) Ll (19 41) t4) 41) kli) (IP kW 41, 41) 41) 41) NV LIP 41) 4I) 4I) 4i) NO 40 0000 00 00 00000000000 00000000 c> c, 0 c> 00 0 o c> c> o 0 c0 0 0 C> c> o o a o a c> c> 000 dddd 00 00 0000 (00000000 d d d ci d dd d

(4)

0 T-

q4) (It) 4I) 4i) 49 UP kW 41) 41) NO 40 4I) 41) 4V 41) 41) 40 c> 0 0 0 N- 0 c4 0 a 0 0 a 0 0 0 c, o N- (0 (00 CO 0 0 0 C:> C3 C> 0 h: c-:- cd 6 ,c-:' cd- d 6 •o-- td d' d 1.6 d td <D co c> co oo .- r's 0 0) IC N LO to N e) N .cr • .- co ,- Ncm co rc‘i <Y'S h: CV N C‘i N C‘i

ut, vo 49 41) 4V c) x-

0 0

cTZ-1 I a? cd c-

Proef- en sa ldibalans van 1/ 1/2018 tot 31/12/2018

N

44)

LO 0>

0; C; c.i. ai 00 CO 0) CO

c•i (0 (0

C‘i

c ci) • c C3) 0) t:

c

E 'E co c

E

a> Le .c

E ui 0

o

a c 'E) W co • >

t) -0 0 c

C1)

co co co

c 05 V) E .se c cl)

Gemeente Zutendaal

.c 0 c co a> LO

Til co t:0 ce 0 co c (1) C» C 0 a> :2

c

t

Z

(I)

E

c

a>

-J

c.) u_ -a :E

Cl)

0 c ce co a> a> a) co co ti)

-J C CO CO

ce a>

1-

co a) <0

co

7)

co a>

E 0 o 1 -1 E ca E c 2 ai E co U) -J

tx

W

Ce

C <D

:3 a) co0a)E cn 77; co a)

e

P.) 13 Lu ti 0

a)

F('4 co co r•-• co a> a c) co o) 7 c) ce) co co c.") a> a> a) co er co <D co uo co

co 3

.0 th c

1-

0 .2

C

*Z" 0 0 C)

co a> er

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

0 0 0 0 C> 0) C> 0) *.ct mtit W) CO CD CD

131


30-apr.-201916:4

.ct co 14)

11)

co

14,

eC•i LO

cri

a>

tri

14,

14)

co

‘4 c?

(

a) r- Zi• co

oq

cd

c co co

CT -J CO CCi CO

T(0 cd c7) tc; cs> °?, ('4

C>

co co

a-

CO eq. Cel 0 1`. x-

14)

cd cc!

to

14)

0

(0 (0 ca C6 C6 CS. to

rs r- to o a to to (014) N UI N. Ir) ocf cr d tri' oci' .- 1.6 (0(0 (0 CO

'c. e- N. <C> CD N 1 41: •cl: cc; •ci: cc; N: T.cm

Ir)

T-

<•1

<LI) <11) tu) 4t) tu) tu) tu) 0 0 0 0 0 o CD C9 0 0 (0 0 0 0 0 0 q0 N- CO 0 0 a)

tu) tak 000 0 o. co co c)

647.882,00€ 286.821,00 €

119.659,81€ 111.688,11€

oddó ca

tai tu) tu) tu) co IS UI 0 0 LO <0 toLr, N LO Cl <0 tO 6 (0(0 '-14) co (0 (4) -e <D rs 1". 4.• r*: In 0) N e- N: df Cl

Proef- en sa ldibalans van 1/1/20 18 tot31/12/2018

402.906,84€

ddddd 00 Ier d d d ei' co co

c

a)

-a c a> 2 c cn c

E c» c

cci

a) co N CD

I.13Financiële kosten

c a)

c 'E cn

c a) 2.) N

14)

0 CO

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

6571000Kosten rekening-courant

'C

6496400Overdrachten aan de brandweer

Gemeente Zutendaal

emene reke

co r-

:75 .o co In cr) In

.0 c cci

.2) 1— (`I (.)

132


30-apr.-2019 16:4

0 CD

0 CD 0 C2 C> N 0 0 10 C3) 0».) CD 0 (C> C> 0 d 0) 0 02 00) e- 0 C) N CO e- d" t- T". (C) C> >D "C 0 (t) Ci' CD ri c‘i tri cd 122. C‘i C•i. 0)- d (6 CD CDi C6 C:1' CS. 07; C> (V) CD 0) N LO 0) N <D CO e- <C> CD CD co 0) CO 0 e- CO CO a> (t) CD co N- N Cr> a> co et «,ir CD e- e- CO

0(0

e- 0.> e

1 e-1-

mu

c)

co-

CD

41)91)41)41, 41)41)41) 41) 0 N 0 0 0 0 LO C) N C> 0 er co_ c> d tri d e:- d ('4 02 e- CO

C•i

ci

c; c

°

CtF) N N. C‘i

n."

LO CO CO

c E 5 2

.-7) <

LL

-a

Gemeente Zutendaal

e.e

41141) tit) NP 41) 41) (i) (IP cu) 41) 4t) tu) cu) Ut) cul 00000 c) co tr) o o o o o C> C) ca tr) CD o c> c> c> r- cm o o <D 0 0 0 CD C> d 6 6 ci d tri 6 tri ef ci cri ci c5 cri ci 0 N N co CD N

Algemene rekening

Proef- en saldibalans van 1/1/2018 tot 3 1/12/2018

csi riI coI

(4) kii) kW 40 149 kii) (1t) ‘14) 4V (V 41) ku) ku) NO til) cu) 4i) NO cm o o in •nr cp 0 0 CO 0 (2 0 C) 0 0) 0 02 0 c.4. in e-- co co e--• c) n cp. o in 0 d to <D 0 02 0 Cr> C12. N- r-- 6 c:ï cd. ef e- cd 6 r•-- c‘i ai ri' d tri 6 r's <D e- <0 0) 1.0 CO e- CO 0 LO e- e- CO 0) CO 0) Ce cm a> e- ., e) e- r-- e) n a> co er er .--. r-.er.co. a>. .-,cM,-e-e-• n: ai ei cd '-0 o r- e-‘•-• co co co co

CD rcd

NO 40 cit) ku) 144) NO kW N 000000 N C> C) c0000 c5. cd d ei d d c; co co co CD

'

a) cc, cc .9.9 (t.9.9 o to <n ts

u) á")

N N N Cr> d" 010)010201 N N N N CN 5 5 5 5 5

N. N. N. N. r-

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

to a> c co -5. -

4

.0

0) 0) o) CCcC C

00 o00 tn r- o

co

+45

E a

rt: ' c

ti)

133


30-apr.-201916:4

CO "Clco CO o c T :r co rd' cd' C> CD C> CO N "Cl- 0

0 CO CC> CS> • •

0

0 0>

I--

y- cri d co).

e... .4: h:

r

F1'

C‘i c° ne

-cr to csi CC> to a> 0 ntri e Cvt5

CO " OF> cx

e

co co

to to r'r

tO co to to CO

e

01 op cm- 116 cri

Ctei csi to

e

C‘i

cru mu ta) 0 00 d 00

.o C3

0 CD Algemene rekening

N C

c

t1U

110 kii)

2.82 1.316,97€ 130.158,24€

41) (40 tit) vo ta) 41) CO scr co cr) 0 CD N csl CD to sa. CO a> CN Cl, tri c‘i n0 to cri r-tri co to CO co t-- c> CD to CD "ct to N cc> 0? 1 1:1";. - a) eOi ei tcd cri err4$)

5.394.031,91 € 2.089.395,42 €

tel

r- CD

Proef- en saldibalans van 1/1/2018 tot 31/12/2018

0

c1

‘G>

41) 0 0 to 'S c t•-• a) ncri

111)

tm) 1.11) Vu tio t. o o c c) c) ca CD N C>

t11) 110 4i)

CO 0 0 CD 0 N_ CD 0> het= c> c> c> c> rtd e> cv co to ..ct co co co cv CD N- C7 N 02 nr N: N cri cM (54

a<tm

.0 co

NO tii)

c

0 0) c

'5

cc)

co

E

c

c 0

0 c c a) cc 1.5

C 1.

c a>

.c

.c 5 2 ca. co E co c

c

0 CO 0 t0

a)

co c

-cs

==. L c.5

a) cr) c -c

c> a)

E c

0.

c a) E zg.) c c.)

0.

tr-) 1- r-

r- r-c> r- r--

c

2 c

a>

cf3 co

a> -c

0.

> en 2 a)

tii) t14) tIP

cc

•••••:.

-dd

c

kii)

c

c

0

exo 0-4

co o N Iss• N. 0 CD 0 C> 0 0 0 0 0 0 0 "00 0 0 tO 0 CD 0 0 0 0 0 0 0 CO 00 cd' rri to ci ci ci cd dddd cri' N CD CD co a) I.. cn a) N N cri o co r-

c "G. TO N 17 7

ccc

1.0

•u)

a) c

Gemeente Zutendaal

to co (1. (54 c> 06 0 to to cT5 co cs) to cri CO ci

c (1) 0, co

c "E -ct ccs

a) c c co c

Q) >

c • a) c co To

-5

f.D.

c (1)

c

co 0

-a

5 cr> co a.

.cr a) -a c

0 rs-

> co os

.75 C a)

45 5. 0. 0_ O 0 0) CO cc

co 0:5 O 0 0 a> • Cn 02 Ca 0 0 0 C) 0 0 0 C> 0 N r- co saco 0 0 cp cv) CO co co co r-r-- r-

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

134


C!. 113 ci

kli) LIP

N CD 11)

cu)

(LP rco c•i tri" co ra) (\i a> «gt

ceu

Proef- en sa ldibalans van 1/1/20 18 tot 31/12/2018

00 00 ci d

41) e"" N CO <D nl: 0 n UI d* cc; rs• cm co co

.o .c

0 N 0 01 cd" d 1"" CO CO CO ti) 03 "er 03 co GS cd c‘i cei T— < t".

W 0 0 00 1`..C9 0)

tu)

CO 0 l's- 0 ui" cc:7 s CO

•co cc

T— ee-

41) 00 00 00

NI) ‘14) W (11) upupup 00 r- c> c> c> o co_ co c> 00 o) Lci" c.i. CS N ('4 0 1.•

-"C'" -E

to

kW (10 0 0 0 C) 0 0 0 C> 0 C) 0 C! ci"cidddo

0 C Cci

4a •-:

CO

Lo c6 co

ei cd ai LC)

1.

c E

76 co 't."3

E

emene reke

c

da

E 143

_se

0. 0

c ci) c u)

C 'f. 1) Cci -o c

a)

a)

cv)

7400000 Gemeentefonds

,a)

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

7407860 Subsidie MINA werkers

"5 -c o.

7405600Subsidie VIA

-c c ca

7402300Aanvullende dotatie sectorale subsidies

c.

c

Gemeente Zutendaal

co CN/ to co cd CS95 Lti)

(54

maatschappelijk kwetsbare

q1)

‘t CD N1

955.249,76€

<6.

1.0

CO

477.624,88 €

5.394.031,91 €

ca N ci <-9

t's co to •gcr co co to c‘i Cv) co r•-• co cd Cr) Ce N "cr e

1.523.100,48€

-4.811.303,89

30-apr.-201916:4

<0.

135


30-apr.-2019164

to co c>

c> c6

N t‘i 07

cci cia

g co

co 0) 0) co co co cv) co N N co " CCi) N C•i 00 •t-

(5)

<9

(t

<si

as' c» c6

LO 0:1

(7,.;

to

oo c6

ra

0) a> co .cr Cq co I cr cci oo co c̀<: i rj. a> N co .rr cc. C< el?

411

co cri

). .

m". co 7 c)

co d

41) 1{1) (1)

(I4)

47)

LO CO (0(') Is- CD CO `C d' II) CD

.tr

u5 cd ai' oci er- Ni co (0 (0 co et' CO CO 0 to th oti cd 4 Cv) 4') cc t-

a)

d' "C

40 kul cits vo ka) 000 0 0000 dddd

Proef- en saldibalans van 1/1/2018tot31/12/2018

0

•-•

t

41)

7.541.112,82€ 7.541.112,82€

(is) to

254.464,49€

t-•-•••

.a

4P tiP (I1) 4P tiP 0 0 0 it) 0 d o co.

co d

(u) (u)

d o d ai c,; co

d

c cp c

'E .2 .0 C C CD

c a> c

-0-

7t.• 7-1 r's CO

emene reke

E 2

c

N

7502100DividendLandwaarts C.V.

-o c c a>

rn

-c* c > c n) 0 >

)

c cp

CD

41)

41)

.0 rD c >

c ra c cu

CO LO

- r-

0 c co

a> ás'

(-.4 Cr)

0 <D Q) 0 Q) 0 Q) CD <D CD Q) CD C C C C C C C ' C 'C C C C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222222222222 0000000 00000

0) CD 0) 0) 0) CD 0) CD CD CO 0) Ci)

0 0 0 <D 0 0 0 0 <D 0 0 0 0 0 0 0

CD 0) 0) C» D) 0) 0) CD 0) CD 0) CD C» 0) CD D) 0 0 <D CD CD 0 <D <D CD <D <D 0 0 0 CD <D

c c

ca

0

(15 1-

0 cc

-2 á> o a> .c cl) -7C 0 :..., .0 c -di cu c = E .5 1m 5E I... a> c c c cv ti 0 0 CD 0 0 = 3 = o ia)-.. — 0 r 13 1") ,c o c to N <II 2 1..-.. c --. ..0 0. c) , re) 0 0 41- «3 0 o 3 g. 0 .0 ,,q) . . m c° (1) .c c ..... 11111111111a

c c c c cp cp P? E'

7501400 Dividend Nuhma NV

Gemeente Zutendaal

CD 06

CCC c CCCCCC 0 0 Ce <0 <0 <13

Q3

0 CO <CI <C1 Cri 0 > > > > > > > > > > > >

c c cl, c c

Citióbót5C5C5.15`6 15t5 00000 000000 o >>>>>>>>>>>> C C C cc C CCC C 00)00 00 CD 0) DI CD 0) 0) CCCC C

N

cv)

(.1 'Cit;

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

000 00 C» CD CD CI) CO

.c c c c E E 'c - 'E 'E

<1) Q) <D 0 *- *N NN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 > > > > > N CD "C CO a) N N N N C•4 1`.- r's- n C*4 N N N N 5

70 Zi 5 'CE Ij

136


-848.081,14

C.0

to

a) GO

to

GO

.) co

r-

to N CS. (c) to

GO co to to to to

to

cv.s. 4 0 er

(1

)

Go CS) g

co (i) a

N /47

a)

GO

co

to

_ cm

r-

cd cd co ui' CD N C» 10 CD CO

c‘i

rei

0 • 0 0 C» C> 0 dl N

d d co c

a) 1.0 ijj

cc)

kli) 110 Ni) 41) N rs r- C» LO CO .e.. CO C‘i gli' cm 1••••:.

cm .- to

Iii# clY CII) cli)

co a) ccr ta (m- (0 to r- o tr) C! C3) Is- 0) l's N: cvi g C4 IC. )

IR Cq N-. 1... s-- IGo co In ('4 0 g 0) cm eg.. I C‘i

kig cli) N (.4

co co r: r--:

N N 0 0) "4: ':t 0 N N it)10 • • N N

2. 173.711,86€ 1.988.160,48€

GO 00

co 0 0 0)

4.

Go C% cm c» ui

ut) c) co

1.915.535,81 € 1.580.347,71€

Go

2.011.598,46€

3.524.096, 15€ 765.761,89 € 2.993.856,50€ 652.495,40 €

kti)

1.881.230,37€ 542.819,28€ 1.915.169,74€

10.468.563,17€

0

c

c» c f")

-c

ce

c

.0 c c

c

<n

ce ce

-a c ce E

0. c .4"J

c.) w

c a) c» c

• ow o >W E ' a) 0 W a) 0 0 co a) as 0

E.

c co ce

emene rekenin

02

F— o Z

a) c c td) c u) in

co ce

.ca

0. ca c a) ce

CD -J C» C tri CD

á c cl) "o

2

cn

c cv c co

cl)

c

0 > 0 0

c 0

GO to

GO

er

ti ce c

2

a) -a c

c) c»

c N CO

0 N

0 0

L1) to

er

4590000Andere sociale schulden

ce

co

Pas.I.A.2Schulden uit niet-ruiltransacties

c c :57

4400140Leveranciers - O CMW - BKO 4400200Leveranciers GEMEENTE

Proef- en sa ldibalans van 1/ 1/20 18 tot31/ 12/2018

GO

N•

co ai. c) o d c6 ai d oci co co cm ai co co ni• N C‘I CD d co yL9 7

00

4.,

Gemeente Zutendaal

d

0) CO 'C'

9.620.482,03€

30-apr.-2019 16:4

<n -2c1

GO to

.t) E-J 0 (I) ca .c) :ta) 2 -se N a .c o c c

0)

.c .c 75 76 -c% • o o (1) 2 b -

8 0 0) > >

c c > • ad, a) C CD •c ai 1-

-B > c c c O o 00 0 0 0 0 0S-0

N N N Cl) CO Cr) CO 00 00

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

cn

.0 c:n

c 3 O

> >

N- CO

T-

00 CN 0)0) cc

cc

O O O

0) 0 0

6 0 8 -0 cc O 0) 0)0) C C .(7) O 0) O 0 < < 00 cs,1 N N Cr) Co) GO GO N N •cr•

0 c c

c c

0_ et s 0 > c 0 c

'E

.0 0W

>10z W 0W N 2 a w

137


Proef- en saldibalans van 1/1/2018 tot 31/12/2018

Cr> CII Cr> 0) hi

CD 0 • 0 C) • 0 0 CD C) • 0 00 C> ▪ 0 0 0 000C)0000000C)C>C> o

ddddddcidddddcidd

3 ca

c .o

Q)

Z

(cs a)

c

-E 'E c

a)

a) ?

• C

C

a)

(D (($ (0 <D <D ir) 0 (1> 16. L.... C

88

ti -0 I I 1... I...

0 r 0

c a)

<'3 .Z

C 0

'S a)

WWW

tai c

ti

>

0 E 0 :Bc'2 W 76 > o 0 sr ai t3 .c_ at) ca _ 0. a .o ca o .. 13 = 'iri a) ig CD C C C C co E 0 .a) "D c :5 11:3) 6 a) f... = Cp .— > C :0 -a c • 3 E c (i-c> 2 a) 0 W c 1 2.- N W 0 .0 3 0) C C ..-.. _c c c E o ui .c E a> -0. :° CD cp e (D 0) o o .es CC 2 o :=-. :=,• ku a) 3 3 2 76 c.".. 0 c a) c :::" 35 4-. = '5 := 0 cDN <0 c ozD E ..0 o o a) — 0 .0 1:3 «C: 1C • (1) ": E • c P. .): -•- .0 .0 114-3. ..?• <D C .2'Ö o c a a) o a) as c 0 o -5 .a cc a • (tii o .. o o .0 > a) co 5 c ci P.. 3 ci .25 (n 9, 49 o .... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 1 o• i e

t Cci 'r o o C o cc

emene reke

a)

a)

>

WWW

a)

D CO Q)

E Fp» g th O 0> C3 a) a) cc > as co C CO CO CD

CCC C

IC

o a) 0 <D 0) 0) 0) C) cc cc , • - a- L,-.. "-" "=I" 75 a) a) a) CO 0 11 *5 ccc ti. c 2.>. 2)-V ...V -V -V C CCC 0 CU CO (13 CO 0 CO (0

_ c E -0a

• .*C' - E . * - . " Ec c • c 'C' ' .E. . * 0 • ui Q> 0 0> 0 0 0 <D <D 0 0) 0 G) <D <1) <D CD• CD <D <D▪ 0 o a) WO) WW o ai a) a> WO) o) o a) a) a) a) a) a) 0 (» 0 • .5 E EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

<D 0 0 0 <3) Q) Q) <D 0 0 0 Q) Q) Q) Q) Q) Q) 0 0 0 to 0 n 03 03 0) 0) 0) 0> (2) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 03 CD 0) 0) 0) 0) 0) C 7 C (I) V) CO C3 CO CO 0 CO CD CD 0:3 CD 0 0 CU <C3 CO CO 03 03 CO 03 • .ce cc as ca ca ca .0 .0 .03 .03 .00 CO oi 'c ai 0

0 2 CCCC 0. a. ca. a. 'EL o.a.ca. a. a. 'ci. ca. a. ca. a. n. a. a. c. a. a ca as co as ca ca ca co as or ca 0 ai co ai as co 0 co co as a) a) a) a) 12 (0 'D ; L 'a s ...1C -Y -2 ..1C -Y -.1G -.Y ...Y ...V -V -10 -V -14 -V -V -V -V .b0 -V -V 03 -o -a -a -o...)c .cccc cccccccrccccccccc 2) 0 3 3 3 5 ) C DO CD CM ...c .c .c _c C.) 0 0 o 'E <D Q) 0) 61) CD o a) a) CD CD al CD o o ai ai a) a) a) a) a) a) > > mcommcncommcomoncommcomcommmeoi0 c cr) co cri co a) o= o ca c) N(0 ',1' to <D N Cr) "ct (C) •c- N 0) •et <0 CO 03 0 0 0 0 (Á 5(5 ai N N N 0 a) e- e- 02 CD CO Cr> CO Cr> CO 10 to (C) (C) (C) r's 1--- r-- r- r- 1--- r-- o o o comme) E» ca N CM N Cl N N N N N C %. I N N N N N N N N N N 0 N N E co r) c., co o •a) 0) a, a> C7> CD o) ca o) a) 0) 0) CD C» cr) CO a) o) c» cm CO N 0 0 -0 N- N- N- N- 0 O0000000 C>00000C)000000N ,*(00 a- e- c- t-'0 a- c- 1- c- a- a- a- c- c- c- a- e-- a- e-- t- c- 1- a-- c-- a- c- a- e- a- .o F

Pas.I.B.1.bFinanciële schulden

n.

0 CD C •C

til C 0

a = c r) th .le

Q)

N

ca) ca) uil ka) ka) cui crti r-- co co co co ai N CD C> N 0 t•-• 0) CO ca. cci- ei. c6 o) cci co co co co rmco -e nl: r•-• co 02 CD N Cd 03 DS • ai N.0(0(0 C'4 CO

?d .a 0)

(1) ^;

c•i' co Fa 0) o ' ai ei ai co co co • cl c» ,czt

41.784.786,18€

t-..0) (0 co nt 0

ri

0 ._ c

•cr:

438.182,94€ 43.017.877,33€ 7.949.399,55 €

-304.483,08€

-3.116.768,04€ 3. 116.768,04€

cei r-

co

g -1.253.238,41€ -1.279.108,91€ -12.259.084,17€

c

cri) Ni'

2.

c6

CO Cv) <D 1••••

.o a

Gemeente Zutendaal

369.447,84 €

IC) "Cr

N e-:

822.968,09€ 2.411.697,29 €

N

49.644.309,76 €

oi O cv- coc:r co -e in tri N Cl! N CC! C» C» ø)(0d h.to

d d .cr- d d c6 a> cm r--: (e) co ,a-

1.279.108,9 1 € 12.259.084,17€

4.856.645,25€

-34.201.722,84€ 6 a c>▪ 41) Cli) ca co co c. o co 83.846.032,60 €

30-apr.-2019 16:47

15 NV (11) (U) 41) (11)

(14) (V (IV (11) (3l) (41) CD 0 0 0 0 IC> 0 CO 0 C> "el•

(t) CO

Cr> CO (0 0) N 0) • "C <0 • 11) N 0 0) CO 0 0) e- 10

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

138


-234.332,84 €

0C)

(4) 0 0 CS

11 C".

44) 0 e..-

6

CD CO

ai Cr)

4 5 CD N

Proef- en sa ldibalans van 1/1/2018 tot 31/12/2018

oi4

219.577.735,80

15 NO Ni) 12 CD CO at r's N 0 Dr ,:t7

219.577.735,80

234.332,84€

-34.201.722,84€ 4.201.934,26€

30-apr.-2019 16:47

to

ii Ir -1-2 .C4 C7) CL CD C .— ce c

_v

i!..i

=

<D ..Y

C

<D

2 4. )

.0

c á5 to cn c > z....', c . 32 c co cts C C

a) s- 43)

..0 CD <.) cn

CD CD C V 0 C)

32 .CI

2

V) (1) +.' .• = CD :• CD > (1> >

V)

Paai!Nettoactief

Gemeente Zutendaal

• c c -bi c CD c a) W -C o .C CD E cl .c c) (,) c co (,) o c o) ce) ..- co .— a) o) 0 cm :13 co c Z c c7) ..- .c , .r... n CO <D ,....., <D

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

139


gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D;jaarrekening 2018

140


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

OFFICIELE BELEIDSRAPPORTEN 2018

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

141


De officiële jaarrekening bestaat uit: 1 de beleidsnota. De beleidsnota van de jaarrekening bevat: 1.1 de doelstellingenrealisatie: De doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De doelstellingenrealisatie bevat minstens: 10 per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; 2° per prioritaire beleidsdoelstelling als vermeld in 1°, de mate van realisatie van de actieplannen; 3° per actieplan als vermeld in 2°, de mate van realisatie van de acties; 40 per actieplan als vermeld in 2°, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie. 1.2 de doelstellinqenrekeninq (schema J1): De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft: 10 het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen; 2° het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. 1.3 de financiële toestand: De financiële toestand bevat: 1.3.1 een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget; 1.3.2 een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget. 2 de financiële nota: De financiële nota van de jaarrekening bevat: 2.1 de exploitatierekening (schema J2): De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de exploitatie. 2.2 de investerinqsrekening: De investeringsrekening bevat: 2.2.1 een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema J3); 2.2.2 per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar in kwestie, de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe (schema J4). 2.3 de liquiditeitenrekeninq (schema J5): De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van: 1° de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; 2° de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; 30 de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie-of investeringsrekening; 4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; 5° de bestemde gelden.

3 de samenvatting van de algemene rekeningen: De samenvatting van de algemene rekeningen bevat:

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

142


3.1 de balans (schema J6): die bestaat uit een actief-en een passiefzijde. De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. 3.2 de staat van opbrengsten en kosten (schema J7): de staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar de opbrengsten en kosten van het vorige financiële boekjaar.

De toelichting bil de iaarrekening bestaat uit: Ti de toelichting bil de financiële nota: De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bevat de volgende rubrieken: T1.1 de toelichting bil de exploitatierekening: bestaande uit: T1.1.1 een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; T1.1.2 de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1) T1.1.3 de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2 T1.2 de toelichting bij de investeringsrekeninq: die bestaat uit: T1.2.1 een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; T1.2.2 de investeringsverrichtingen per beleidsdomein, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3) T1.2.3 de evolutie van de investeringsverrichtingen, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4): T1.2.4 de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5) T1.3 de toelichting bij de liguiditeitenrekening: die bestaat uit: T1.3.1 de evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) T1.3.2 een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. T2 de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat de volgende rubrieken: T2.1 de toelichting bil de balans (schema TJ7) T2.2 de waarderingsregels T2.3 niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

143


gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

144


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

1 DE BELEIDSNOTA 2018

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D;jaarrekening 2018

145


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Algemene Financiering Algemene financiering gemeente G-BD 1.1 PRIORITAIR Streven naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht. Het permanent opvolgen van de inkomsten en uitgaven en het bestuur is van het grootste belang om onze gemeente financieel gezond te houden. Gerealiseerd: Ja Maar. Zutendaal is een financieel gezonde gemeente. Door een aantal evoluties (vergrijzing bevolking, tax shift, geplande investeringen, ...) zal het een grote uitdaging blijven om dit zo te houden.

G-AP 01 De gemeentebelasting per inwoner gelijk of onder het gemiddelde van vergelijkbare plattelandsgemeenten brengen (Belfiusduster 12). Gerealiseerd: Ja Maar. De onroerende voorheffing is lager dan in de rest van de cluster, de aanvullende personenbelasting ligt echter nog steeds boven het gemiddelde van de cluster.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

ALGEMENE FINANCIERING - Het niveau van de gemeentebelasting per inwoner wordt nauwgezet opgevolgd en vergeleken met de cluster.

Gerealiseerd: Ja.

Het niveau van de gemeentebelastingen per inwoner werd opgevolgd.

G-AP 02 Andere belastingen en retributies aanpassen aan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten en eventueel jaarlijks indexeren. Gerealiseerd: Ja Maar. Voor de belastingen waarvoor het reglement dit voorzag werd de indexering toegepast. Aan de overige belastingen werden geen aanpassingen doorgevoerd in 2018.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

ALGEMENE FINANCIERING - De belasting- en retributiereglementen worden permanent geëvalueerd

Gerealiseerd: Ja Maar. Het is op het einde van de legislatuur niet echt aangewezen om nog veel aanpassingen te doen aan de belastingreglementen. Met het oog op de volgende legislatuur heeft de financieel directeur wel deelgenomen aan een werkgroep waarin de mogelijke alternatieven voor de belasting op drifficracht besproken werden. Er werd gestart met het opmaken van een overzicht van alle reeds bestaande alternatieven bij andere gemeenten. Vanaf 2018 geldt het nieuwe retributiereglement voor de gemeentelijke kampeerterreinen, waardoor de kostprijs van de nutsvoorzieningen apart doorgerekend zal worden aan de jeugdverenigingen. Hierdoor zal getracht worden deze verenigingen meer bewust te laten omgaan met hun verbruik van nutsvoorzieningen.

G-AP 03 De schuldenlast per inwoner gelijk of onder het gemiddelde van vergelijkbare plattelandsgemeenten brengen. •

Gerealiseerd: Ja. De schuldenlast is verder gedaald in 2018.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

ALGEMENE FINANCIERING - de schuldenlast wordt permanent geëvalueerd.

4,

Gerealiseerd: Ja.

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Er diende in 2018 geen bijkomende leningen ten laste van de gemeente aangegaan te worden. Vermits er wel aflossingen gedaan werden, is de schuldenlast per inwoner gedaald.

Pagina

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

2 van 11

146


De doelstellingenrealisatie 2018 G-AP 04 Het overschot van de jaarrekeningen prioritair aanwenden voor bijkomende investeringen en op die manier zo weinig mogelijk nieuwe leningen aangaan.

09 Gerealiseerd: Ja. Er diende geen nieuwe leningen ten laste van de gemeente aangegaan te worden in 2018.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

. ALGEMENE FINANCIERING - Bij de opmaak van budget of budgetwijzigingen wordt steeds getracht het overschot prioritair aan te wenden voor de financiering van nieuwe investeringen. In het meerjarenplan worden voorzichtigheidshalve alle lasten van de ingeschreven leningen opgenomen, ook al zullen deze leningen waarschijnlijk niet of niet volledig nodig zijn.

.1 Gerealiseerd: Ja. Het overschot van het vorige jaar werd aangewend voor bijkomende investeringen, zodat er minder nieuwe leningen voorzien diende te worden.

DOMEIN Algemene Financiering Algemene financiering gemeente Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten Totaal

0,00 E

0,00€

0,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

0,00 E

0,00 E

Pagina

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

0,00 C

3 van 11

147


De doelstellingenrealisatie 2018 DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Gebouwen

G-BD 2.6 PRIORITAIR Voorzien en uitbouwen van een gemeentelijke infrastructuur, die voldoet aan de wettelijke vereisten en die in functie staat van de actuele noden van de bevolking. De gemeente hecht veel belang aan een goede dienstverlening aan zijn burgers en zet daarom in op een maximale ontplooiing van zijn patrimonium zodat het aangepast is aan nieuwe ontwikkelingen. Gerealiseerd: Nee Maar.

De gemeente werkt momenteel nog aan een visie over het gebruik en de uitbouw van de gemeentelijke infrastructuur.

G-AP 19 Onderzoeken van de behoefte aan een aanpassing van het gemeentehuis en zijn onmiddellijke omgeving in functie van de huidige en toekomstige noden, en uitvoering hiervan binnen de beschikbare financiële middelen. Er wordt nagegaan in hoeverre de huisvesting in het gemeentehuis en het OCMW nog voldoet aan de huidige wettelijke normen.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven I •

162.917,43€

0,00€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 171.964,65€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 0,00 € o,00 e

GEBOUWEN - INVESTERING: Analyse actuele situatie gemeentehuis, knelpunten en behoeften en omzetting in actieplan

G-AP 20 De Beschikbare ruimte van het gemeentelijk patrimonium optimaal invullen en gebruiken. Hierdoor kan de dienstverlening naar de bevolking nog verbeteren.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

GEBOUWEN - Gebruik gemeentelijke lokalen (inclusief scholen) optimaliseren.

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Gebouwen

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

162.917,43€

0,00€

171.964,65€

0,00€

0,00€

0,00€

162.917,43 €

0,00€

171.964,65€

0,00€

0,00 €

0,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

4 van 11

148


De doelstellingenrealisatie 2018

G-BD 3.1 PRIORITAIR De Zutendaalse infrastructuur wordt optimaal uitgebouwd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van inwoners en bezoekers. De gemeente Zutendaal wil een gemeente zijn waar het veilig en aangenaam is om te leven. Zij draagt zorg voor haar wegenis- en fietsinfrastructuur. Zowel voor de zwakke weggebruiker als voor de automobilist investeren we in onze wegen, fiets- en voetpaden, opdat iedereen zich op veilige manier kan verplaatsen. Gerealiseerd: Ja Maar. Een aantal acties werden uitgevoerd, een aantal werden doorgeschoven naar 2019 en verder.

G-AP 26 Verder verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente. De wegeninfrastructuur goed aanleggen, uitrusten en onderhouden. Dit zal bijdragen tot een aangenaam leef- en woonklimaat. Een goed onderhouden wegeninfrastructuur draagt bovendien bij aan een vlot en veilig verplaatsinggedrag van de inwoners. Afhankelijk van de prioriteitenlijst zullen diverse voet- en fietspaden in de gemeente worden aangelegd/heraangelegd om zo de verkeersveiligheid voor de gebruikers te verhogen. De gemeente hecht ook veel belang aan een uitgebalanceerd parkeerbeleid waarin zowel in de noden van de middenstand als aan de verkeersveiligheid en -doorstroming wordt voorzien.

Jaarrekening

Eindbudget

Ontvangsten Uitgaven 251.600,72€ 0,00 e

Uitgaven 1.133.230,75 €

Ontvangsten 0,00 €

INFRASTR. - Ontwikkeling van een parkeerbeleidsplan.

INFRASTR. - INVESTERING: Evaluatie en bijstellen van het mobiliteitsplan.

Initieel budget Uitgaven 105.000,00 €

Ontvangsten 0,00 €

Gerealiseerd: Ja Maar. De procedure voor het bijstellen (verbreden en verdiepen) van het mobiliteitsplan loopt. De eerste van de 3 fases is voltooid. Traject loopt verder in 2019 en 2020

INFRASTR. - Regulier onderhoud van het fietsroutenetwerk in Zutendaal.

Gerealiseerd: Ja.

INFRASTR. - De aanleg van een fietspad kanaalbrug (Bilzerweg) in functie van de verhoging van de brug over het Albertkanaal.

110 Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd door AWV beslist dat enkel de fietspaden die in het project gedeelte vallen van de verhoging van de kanaalbrug hersteld of heraangelegd zullen worden.

INFRASTR. - INVESTERING: Aftoetsen mogelijkheden verbeteren van de verkeersveiligheid Noordlaan en de uitvoering.

Gerealiseerd: Ja Maar. Het (verbindings)gedeelte met de Gelierseweg moet uitgevoerd worden nadat de onteigeningsprocedure voltooid is

INFRASTR. - INVESTERING: Fase B doortocht Sprinkelestraat en installatie gescheiden stelsel.

4) Gerealiseerd: Ja. Volledig uitgevoerd in 2016/2017

INFRASTR. - INVESTERING: uitvoering doortocht binnen projectzones 1 +2

Gerealiseerd: Ja Maar. Nog niet volledig voltooid - de eindafwerking is voorzien in eerste kwartaal 2019

INFRASTR. - INVESTERING: Herinrichting van het gemeenteplein

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

5 van 11

149


De doelstellingenrealisatie 2018 •

INFRASTR. - INVESTERING: Aanleg omgeving st. Jozefskerk.

Gerealiseerd: Ja. De werken volledig gerealiseerd in 2017

Overname en herinrichting Asserweg

INFRASTR. - INVESTERING: Studie verbetering verkeersveiligheid zwakke weggebruiker Korenstraat - Oude Tramweg

INFRASTR. INVESTERING - heraanleg kruispunt Boscherveldstraat ism stad Genk

INFRASTR. - INVESTERING: aanleg Fietsring

G-AP 27 Masterplan sportzone (zie ook hoofdstuk sport).

Jaarrekenmg Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

INFRASTR. - INVESTERING: masterplan sportzone

Gerealiseerd: Nee Maar.

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

In voorbereiding voor 2019-2020

DOMEIN Ruimte Infrastructuur

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

1 Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

251.600,72 E

0,00€

1.133.230,75 e

0,00€

105.000,00€

0,00 e

251.600,72€

0,00€

1.133.230,75€

0,00€

105.000,00€

0,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

6 van 11

150


De doelstellingenrealisatie 2018

G-BD 4.3 PRIORITAIR De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening onder de noemer 'sport voor iedereen'. • Gerealiseerd: Ja. Het merendeel van de voorziene acties werd uitgevoerd.

G-AP 63 Het voorzien van kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur, dit zowel voor clubs als individuele burgers. De gemeente Zutendaal wil de verenigingen ondersteunen bij de uitbouw van hun accommodatie zodat ze hun aanbod kunnen realiseren of uitbreiden. •

Gerealiseerd: Ja. De sportinfrastructuur werd uitgebreid en uitgebouwd.

Jaarrekenmg

Uitgaven I

.

Eindbudget

Ontvangsten opo e

853.029,69€

Uitgaven 927.315,36€

Initieel budget

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

0,00€

0,00€

0,00€

Sport - Er wordt een plan uitgewerkt voor een optimale bezetting van de turnzaal in Wiemesmeer tijdens de naschoolse uren.

It Gerealiseerd: Ja. .

Sport - Verder uitwerken van het masterplan voor Papendaalheide waarbij duiken een prioritair onderdeel vormt en waarbij er specifieke aandacht wordt gegeven aan zachte recreatie.

Gerealiseerd: Ja.

SPORT- Ondersteuning sportclubs bij renovatie- en of nieuwbouwprojecten met aandacht voor toegankelijkheid.

ts Gerealiseerd: Ja. •

Sport - INVESTERING: Ondersteuning zeil- en surfclub bij eventuele herinrichting volgens het masterplan Papendaalheide. (60% toelage = INVESTERING (72.000) + 40% renteloze lening = ANDERE (48.000))

Gerealiseerd: Ja.

Ondersteuning renovatie infrastructuur FC De Zwaluw

Gerealiseerd: Ja. FC de Zwaluw is in 2018 een renovatieproject van de infrastructuur opgestart. in 2019 wordt dit verder afgewerkt.

.

Sport - INVESTERING: Het gemeentebestuur engageert zich in samenwerking met de plaatselijke lagere school voor de bouw van een turnzaal in Wiemesmeer.

Gerealiseerd: Ja.

Investeringssubsidie schutterij - nieuw dak

Gerealiseerd: Nee Maar. Het project is door de vereniging doorgeschoven naar 2019.

G-AP 64 Inzetten op lokale buurtgerichte sportinfrastructuur (omnisportveldjes, petanque,...) en beweegvriendelijke openbare ruimte. De bedoeling is om zo een stimulans te creëren voor individuele en groepsactiviteiten die aanzetten tot het actief beoefenen van diverse sporten zowel indoor als in openlucht. • Gerealiseerd: Nee Maar. Een aantal acties zijn in voorbereiding.

Pagina

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

7 van 11

151


De doelstellingenrealisatie 2018 Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 0,00 € 5.639,93 £ •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 0,00 € 753.929,48€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 135.000,00€ 0,00 €

Sport - INVESTERING: De gemeente zet de uitwerking van het masterplan voor de sportzone verder.

Gerealiseerd: Ja Maar. Verder in voorbereiding voor Sportzone

Sport - INVESTERING: Het gemeentebestuur investeert in kleinschalige sportinfrastructuur zoals petanquebanen, een omnisportkooi, een speeltuin,.., met hierbij aandacht voor de ligging en spreiding van deze accommodaties.

110 Gerealiseerd: Nee Maar. In voorbereiding (ligging in Sportzone)

Afbraak oude sportinfrastructuur ZVV

Gerealiseerd: Nee Maar. Afbraak hangt samen project sportzone

DOMEIN Mens Sport

I Totaal

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 0,00 € 858.669,62€ 0,00 € 858.669,62€

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Ontvangsten Uitgaven 1.681.244,84€

0,00€

1.681.244,84€

0,00€

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 135.000,00 € 0,00€ 135.000,00€

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

0,00€

8 van 11

152


De doelstellingenrealisatie 2018

G-BD 4.6 PRIORITAIR De gemeente Zutendaal wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een veilige plek hebben om aan hedendaagse vrijetijdsbesteding te doen en te spelen in groep of individueel. Gerealiseerd: Ja Maar. De nodige voorbereidingen werden getroffen.

G-AP 72 Voorzien van ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen. Er worden de nodige ontmoetingsplaatsen voorzien en het vrijetijdsaanbod wordt onder de loep genomen en uitgebreid met de nodige faciliteiten en activiteiten voor jongeren.

Jaarrekening Uitgaven

Eindbudget

Ontvangsten 0,00 € 0,00 e

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten 50.000,00€ 0,00 €

Uitgaven

Ontvangsten

50.000,00€

0,00€

JEUGD - Uitwerken en communiceren van reglement en locatie speelbossen

JEUGD - INVESTERING: Ontwikkeling van gemeentelijke speelruimte (vermoedelijke locatie sportzone) met ruimte voor jonge kinderen en ruimte voor tieners (skaten, basket, indien mogelijk voetbalkooi).

Gerealiseerd: Ja Maar. nog in voorbereiding

DOMEIN Mens Jeugd

I Totaal

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 0,00 e o,00 e 0,00 € 0,00€

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

50.000,00€

0,00€

50.000,00 €

o,00 e

50.000,00€

0,00 €

50.000,00 €

o,00 e

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

9 van 11

153


De doelstellingenrealisatie 2018

G-BD 4.13 PRIORITAIR Senioren actief laten deelnemen in onze samenleving. De vergrijzing van onze bevolking neemt alsmaar toe. Een goed ouderenbeleid is noodzakelijk. Voor de actieve senioren wordt gewerkt aan een degelijk vrijetijdsaanbod met oog voor sociale netwerken. Daarnaast biedt de gemeente ook ondersteuning aan de zorgbehoevende senioren in hun thuissituatie zodat ze zo lang mogelijk in de thuisomgeving kunnen blijven wonen. •

Gerealiseerd: Ja. Er werden veel acties ondernomen om de Zutendaalse senioren actief deel te laten nemen aan de samenleving.

G-AP 87 Seniorenwerking op maat voorzien en verder uitbouwen. De gemeente Zutendaal wil het activiteitenaanbod en de dienstverlening voor senioren verder in stand houden, verbeteren en aanvullen. Gerealiseerd: Ja.

De senioren werking werd uitgebreid en geoptimaliseerd.

Jaarrekening Ontvangsten Uitgaven 2.592,83 e o,00 e

E •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 2.650,00 € o,00 e

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 2.500,00 e

0,00 €

WELZIJN- Zorgen voor een goede ondersteuning van de verenigingen bij de vrijwilligerswerking door hen te informeren, te ondersteunen bij wervingsacties en de vrijwilligers te bedanken.

Gerealiseerd: Ja.

Veel aandacht, informatie en appreciatie voor de vrijwilliger die zich inzet bij gemeentelijke activiteiten of OCMW/Sociaal Huis, maar ook de vrijwilligers binnen de verenigingen.

WELZIJN- Zorgen dat er bij de uitstippeling van het beleid op het vlak van sport en cultuur voldoende aandacht gaat naar de belangen van de senioren. (seniorenfeest, Sporteldag, start2-.initiatieven, welzijn/sport, gezondheidswandelingen,...)

Gerealiseerd: Ja.

Organisatie van seniorenfeest. Sportacties: sporteldag, start2, pilates,

WELZIJN- Gezondheids- en sportinitiatieven ontwikkelen voor senioren in samenwerking met de dienst sport en de dienst welzijn.

ID Gerealiseerd: Ja. Organisatie van jaarlijkse sporteldag, start 2 run, start 2 MTB,... Samenwerking binnen andere beweeg- en sportinitiatieven kan versterkt worden!

WELZIJN- Verkeersveilige situaties creëren voor senioren te voet, op de fiets of in de rolstoel.

Gerealiseerd: Ja. Er wordt rekening gehouden met de zwakke weggebruiker (oa de realisatie van de fietsstraat, verbetering opstap met rollator aan stoepen,..) het regelmatig inrichten van verkeerslessen voor de automobilist, fietser en voetganger.

WELZIJN- Samenwerken met de woon- en zorgcentra voor activiteiten voor zowel bewoners als niet-bewoners van de woon- en zorgcentra. Vorming inrichtingen voor intermediairen die in contact komen met senioren.

Gerealiseerd: Ja Maar. Samenwerking opgezet en gecontinueerd met woon- en zorgcentrum (oa week van de valpreventie, seniorenfeest, gezondheidswandeling,..) Vormingen werden nog niet georganiseerd.

DOMEIN Mens Welzijn

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

Pagina

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

10 van 11

154


De doelstellingenrealisatie 2018 Totaal Hoofdstuk Eindbudget Ontvangsten Uitgaven

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

2.592,83 €

0,00€

2.650,00€

0,00€

2.592,83 e

o,00 e

2.650,00€

0,00€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 2.500,00€ 0,00 e 2.500,00€

0,00€

Totalen Initieel budget Eindbudget Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E Totaal

2.592,83 e

0,00€

2.650,00€

0,00 e

2.500,00 E

0,00€

1.273.187,77€

0,00€

3.036.440,24 e

0,00 e

290.000,00 E

0,00 e

1.275.780,60€

0,00€

3.039.090,24€

0,00 E

292.500,00 e

0,00 e

Pagina

Gemeente Zutendaal / Jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

11 van 11

155


4.486.910

-3.902.408

200.205

3.911.634 28.061

Andere

Investeringen

0. E

. <n e '

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018 1.707.901 7.206

Andere

CV

409.567

68.409

1.809.354

-409.567

-1 740.945

-2.150.512

68.409

2.218.921

C7

76.073

76.073 co

Investeringen

1.715.106

Exploitatie

- 1.731.245

1.731.245

-858.670

18.322

1.804.054

1.822.376

185.000

67.059

67.059

0

Overig beleid

858.670

-2.650

-2.593

-861.262

-4.022.586 -55.000

-4.077.586

203.623 203.623

In c? <n

Andere _

Investeringen

187.500

-1.733.895

2.650

cn c0 o

2.500

2.009.876i

3 884 4071 - . . 68.409

3.952.816 1.733.895

o

cr, or

2.593

76.073

55.000

-242.417

242.417

4.226.209

4.281.209'

-22.211

-3.868.905

-4.111.322

-'121. 105

- 18.322

- 1.736.995

-1.755.317

- 185.000

-2.500

-187.500

c‘i 0? 7

Exploitatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen

5.850

203.623 203.623 :

4.072.528

,n

4.314.945

o cm

-3.717.279

-3.739.490

ev)

194.355 i

200.205

171.965

01 et

2.576.369 861.262

3.939.695

Exploitatie

e•

Overig beleid

62.9 17

"r::.

Andere

530.5951 1

2.332.838 -4.283.287

4.281.209

232

-232

7.493.361

7.709.542

216.181

-232

109.490

7.072.024

7.819.032

747.008

7.4 16.146

I

9.748.752

Saldo 7.072.0241

LtI

162.917

162.917 171.965

203.623

605.852

-437. 111

166.837

603.948

-162.917

2.938.690

232

- 17 438

17.438

=,

Ontvangsten 7.819.0321

Uitgaven

9.748.752177;55731

so al

Investeringen

Exploitatie

7.605.545

189.399

N 0 1— .i

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Algemene en Ondersteunende Diensten

Andere

Investeringen

10.544.235

795.483

7.618.488 7.462.098

7.785.324

156.390

0.1

777.775

o

7.007.549

L

<n cl cl a

795.483

a to

Exploitatie

Ontvangsten er to d ""

Overig beleid

Andere

Investeringen

Exploitatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen

7.785.324

Uitgaven To (e)

!Algemene financiering

I

Ontvangsten

Eindbudget 0 '0

777.775

Uitgaven

Jaarrekening "12 .C1 , , —

r.: a 1 r-

co ri 0.

156


Andere

Investeringen

Totalen Exploitatie

Andere

CM

8.940.888 8.768.202 5.850 166.837

603.948

7.548.412 1.942.930

10.095.291

617.038

-437. 111

- 1.937080

-1.154.402 1.219.789

-617.038

605.852

8.034.753 5.335.563

13.976.168

1.646.906

3.607.728 1.960.822

c) câ&#x20AC;&#x2DC;i ei cg

-890.609

-1.507.647

2.938.690

8.815.094 200.000

11.953.784

200.000

937.517

1.137.517

9.516.806 8. 142.657 843.554 530.595

-5135.563 2.332.838

480.000

2.373.713 1.893.713

-2.022.384 780.341

-1.446,906

- 1.023.305

-2.470,211

109.490

9.227.231 8.917.741 200.000

200.000

-421. 105

-643.554

-289.575 775.084

-956.196 -280.000

-1.236.196

- 105.000

105.000 1.137.517 937.517

1.137.517 -105.000

2.478.713 105.000

-3.603.442 7

879.286

879.286

1.137.517 1.--

Investeringen

LCI

2.386.933 1.769.895

4.740.959

CJ

Exploitatie

-251.601

-251.601

-1.759.248 , cl cm ei Cl

251.60 1

879.286 C'S

Overig beleid

CO C.2 Cl Cs4

Andere

et co Lo.

251.601

7t Cl r-

Investeringen

Ruimte Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie (1) Cb r-

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

157


.4.

vN: C' \ I in v0

N:

(N LO CO 0 CO 0

r•-

cd

r•-e) 03 «5 (0 I<D 0 c0

N-

45

0)

0 0> a? o 0 •-•

-,-CO 0 a)

c;

st.

0

g 0> a? o 0 ..-

03 C:

.r..

o

03 V

0

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

o to ts iq o 0:1

00

0

0)

o

.4.

0 nt cl a> N aS 111 CO OF-

0

C.,4

ul 1,•

.er

nt si (d

,-

N

et

.O.

a>

05 r•••••

0

at

CV

0 0

0 0 0

Bestemde gelden voor andere verrichtingen

N

0 0 r--: N CO 03 0j

a>

0)

C.

N

0 a> co CO CO a?.

o

ei V

0 0

it>

0

00 UI• v-

CM

IVIIIResultaat op kasbasis (VI - VII)

ei 0

N

..*

0 -.--

st

0)

Bestemde gelden voor de exploitatie

CO

N

0 0 cc> 0) r--

o o ci

B. Bestemde gelden voor investeringen

, t

t's, -

0

0

A.

CO

u>

C, 1 '0 °? rc's-j u>

0 v-

0 a> si: a>

I I I

01 0>

cm

o

IVO. Bestemde gelden (toestand op 31december)

er

,r3

0?

o o 0

'Vl. Gecumuleerdbudgettaire resultaat (IV + V)

CO 0 01 CO

LO

0

IIV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) IV. Gecumuleerdbudgettaire resultaat vorig boekjaar

t,:.

cm

o

Overige transacties

a?,

(1)

in

3.

,---,-. ,. v-

03

10. o N <D

Niet-periodieke terugvorderingen

140

in

0>

o N

Periodieke terugvorderingen

C)

c-i ,-;. CO u-i LO

CO u>

0>

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

Cg

00)

co co c,:t

1-0.

2.

0 0

o CV

C)

a d

Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

CO

1:1?

CO CO ui

o 0 o o

in

L

B.

CO CY) CO <13 In Cr>

o in Lei

in

Overige transacties

si niCO ,..• 14;;

CO

0>

Toegestane leningen

I--

g c,› in tri

0 0 `-. ,-. N nt

3.

(D 0 o

o 0 N

2.

nt

C, : CO 0

el cn

0 0 0.

Niet-periodieke aflossingen

r-

r• dCO

0 .

CO

nf

o nt

Periodieke aflossingen

r-,i:

1-0.

ei et

Aflossing financiële schulden

0

N:

ntU>

ia

Uitgaven

0

0

nt <0

1.

N

c\i 0> 0

-,-a)

A.

00 00 ni:

CO

III. Andere (B-A)

r r . o

0

Uitgaven

a.

Ld ..--

0

Ontvangsten

b.

si

N

Investeringsbudget (B-A)

Overige

al ,... -0Ck!

2.

a.

B. A.

CO

t-,,-0> CÓ

II.

b.

,4:

B. A. cg cg .

vCO (0

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0> CO 0.CO 0 (0

Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

o 0

cr)

1.c

0 rs, N:

st

1.b

,- o e on

Belastingen en boetes

Initieel budget

1-•

CM sr vCÓ

nt

1.a

Eindbudget

t,

ui N. N-

in

Ontvangsten

Jaarrekening 0

Uitgaven

RESULTAATOPKASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

1.3De financiële toestand

o

•kt' .7

sr o o o o o 01 CO 0 o o. co <d N. N: 0> nt nt N: CV

0 0

't?. nl» ••••• 1"-;---:

in

0

ni

Ci i C4

IX>

nt

aj

..--

Lq

03

c‘i

158


2. 1.

2.

N: ,ei ai oi N:

T.

1•••

CO

r--

0)

•cr

0

et N

OD CO hCD CO et

cd

r. Cd h:

N:

in

,- ,--

01 CO OD

CO t'.•

l's, l's N

r--

t•-. 0 <D N <D co NJ N

0 (0 N

C1 ,r-: o en eg c? 0)

co <2

00

(q ,-

c‘i

Lo ..0 ,-,-

<D Csi CD

,--

0,a) Is1.CV .,,1-

sCO o co

er ,-.

,-, er ,CO

N.

ui cci

N:

N:

1...

N: , -

c‘i ui

1.•

d .•-• CD

Terugvordering van de kosten van de schulden

et:

0)

Kosten van de schulden

0

T....

0 co

N ,et

et tt)

UD

«D OD OD

s-

0)

<D

,--

co 0 co

cd

0

o •••••:

cl

0

er

in 0

er

tn

CO

in co

CO

NI

N

ii, nt

in

e-

N 0

B. Nettokosten van schulden

, :t

Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

co

Periodieke aflossingen van schulden

CO

Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden

a.

B. A.

(0

Terugvordering van de kosten van de schulden

b.

1.

Ner

Kosten van de schulden

2.

0,

CO CO

1.

, et

co

Exploitatie-uitgaven

N Is, CD

Nettokosten van de schulden

Initieel budget

0

II.

c‘4,

Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

Eindbudget

ar

Financieel draagvlak (A-B)

ur! nr.

N 10) 0) 1, Cl

Exploitatieontvangsten

Jaarrekening CO

I.

lAUTOFINANCIERINGSMARGE Autof inancieringsmarge (Hl) in

te

co

et <D

c; ci ai N: cd

0 0

0

co

CD

CD

(0(0 1:::

<D

,CO

0

,-

co N:

a'

<D

0

1....

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

159


gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

160


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

2 DE FINANCIELE NOTA 2018

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

161


2.1 De exploitatierekening 2018 (schema J 2)

0

c 0

cr

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

162


cp r-.. o d o ,865.875 o o (9 co co co 1.942.9301

!Ruimte

!Totalen

co CD in d in co co r. cl oi in

00 .-,, 0 N.:0 -0 ,... ..,, a) ,r. '9 o ot, o c, ol ,--

tri -£368.639

2. 140.812

cm co

414.382

-2.580. 137

-2. 140.812

I

-55.0001

Saldo

cJ

-385.0001

200.0001 200.000

ai ai r, ei o Dl 585.000 843.554

55.000

-414.3821

Ontvangste I

__

200.000

200.000

Uitgaven

-232

Initieel budget ar co

I

5.850

DI

Diensten Mens

Ontvangste

Uitgaven DI

Algemene en Ondersteunende

17.438

Eindbudget,

, 0 "0 ta (1)

!Algemene financiering

Uitgaven i Ontvangste [ Saldo

Jaarrekening

2.2.1De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018 (schema 33)

ez.i-

...... Lo in ri nt 'C

cl us ..c5

r-

0 ,...

In co In 0

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

163


2.2.2 Rekening van de afgesloten investeringsenveloppes Er werden geen investeringsenveloppes afgesloten in 2018.

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D;jaarrekening 2018

164


2.3 De liquiditetienrekening 2018 (schema .1s)

RESULTAAT OP KASBASIS I.

Jaarrekening

Exploitatierekening (B-A)

775.084

A.

Uitgaven

7.548.412

8.034.753

8.142.657

Ontvangsten

8.768.202

8.815.094

8.917.741

1.a Belastingen en boetes

4.811.304

4.771.331

4.884.828

0

0

0

-

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.

Overige

Investeringsrekening (B-A) A. B.

Uitgaven Ontvangsten

III. Andere (B-A) A.

Uitgaven 1. Aflossing financiĂŤle schulden a. Periodieke aflossingen

0

0

0

3.956.898

4.043.763

4.032.913

-1.937.080

-5.135.563

-643.554

1.942.930

5.335.563

843.554

5.850

200.000

200.000

-437.111

2.332.838

-421.105

603.948

605.852

530.595

527.142

527.352

520.595

527.142

527.352

520.595

b. Niet-periodieke aflossingen

B.

2.

Toegestane leningen

3.

Overige transacties

Ontvangsten

0

0

0

76.806

78.500

10.000

0

0

0

166.837

2.938.690

109.490 10.000

1.

Op te nemen leningen en leasings

76.806

2.837.700

2.

Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden

90.031

100.990

99.490

90.031

100.990

99.490

0

0

0

0

0

0

-1.154.402

-2.022.384

-289.575

2.736.944

2.736.944

2.736.944

1.582.542

714.560

2.447.369

0

0

0

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3.

Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V.

Initieel budget

780.341

B.

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

II.

Eindbudget

1.219.789

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A.

Bestemde gelden voor de exploitatie

0

o

o

B.

Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

C.

Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)

o

o

o

1.582.542

714.560

2.447.369

Mutatie Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen

Bedrag op 1/1

III. Andere verrichtingen Totalen

I

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel

Bedrag op

0 0

o 0

o 0

01

01

0

0

0

0

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

165


gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D;jaarrekening 2018

166


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

3 DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

2018

gemeente Zutendaalâ&#x20AC;&#x201D;jaarrekening 2018

167


3.1 De balans 2018 (schema J6)

ACTIVA I.

Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1.Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

Boekjaar

Vorig boekjaar

2.648.387,86 1.528.338,30

3.488.853,98 2.409.929,24

1.030.629,01

988.894,18

429.689,97

392.044,10

600.939,04

596.850,08

C Voorraden en bestellingen in uitvoering

0,00

0,00

D Overlopende rekeningen van het actief

0,00

0,00

89.420,55

90.030,56

41.189.251,43 1.117.885,77

40.034.436,71 1.130.500,02

1.117.885,77

1.130.500,02

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1.Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1.Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten

0,00

0,00

8.022.490,75

7.566.870,15

7.471,06

7.239,20

7.997.813,89

7.559.630,95

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0,00

0,00

4. OCMW-verenigingen

0,00

0,00

17.205,80

0,00

31.944.833,37

31.230.588,41

1. Gemeenschapsgoederen

30.382.572,74

29.668.327,78

a. Terreinen en gebouwen

22.152.488,04

21.497.003,70

7.670.388,48

7.527.386,93

5. Andere financiéle vaste activa C Materiële vaste activa

b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting

309.144,15

349.798,79

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

120.165,95

163.752,24

e. Leasing en soortgelijke rechten

0,00

0,00

130.386,12

130.386,12

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen

0,00

0,00

0,00

0,00

b. Installaties, machines en uitrusting

0,00

0,00

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

0,00

0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten

0,00

0,00

1.562.260,63

1.562.260,63

1.562.260,63

1.562.260,63

f. Erfgoed

3. Overige rnateriéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen

0,00

0,00

D Immateriële vaste activa

104.041,54

106.478,13

43.837.639,29

43.523.290,69

TOTAAL ACTIVA

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

168


PASSIVA I.

Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. FinanciĂŤle schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1.Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten

Boekjaar

Vorig boekjaar

9.635.916,45 1.667.726,74

9.614.064,54 1.348.444,18

1.009.465,50

709.440,91

161.384,36

159.488,83

0,00

0,00

848.081,14

549.952,08

128.344,50

111.927,43

0,00

0,00

529.916,74

527.075,84

7.968.189,71

8.265.620,36

7.968.189,71

8.265.620,36

2.524.927,32

2.369.181,57

2.524.927,32

2.369.181,57

0,00

0,00

5.443.262,39

5.896.438,79

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Nettoactief

34.201.722,84

33.909.226,15

TOTAAL PASSIVA

43.837.639,29

43.523.290,69

b. FinanciĂŤle schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

169


3.2 De staat van opbrengsten en kosten 2018 (schema J7)

Boekjaar I.

Kosten A. Operationele kosten

8.920.441,61 8.770.162,91 1.708.631,30

1.649.095,48

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3.199.935,81

3.193.199,25

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

1.339.153,53

1.040.361,23

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 6. Andere operationele kosten B. FinanciĂŤle kosten C Uitzonderlijke kosten 1.Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking

0,00

0,00

2.500.515,46

2.431.587,20

21.926,81

27.885,45

117.402,88

108.210,92

32.875,82

57.810,68

4.130,57

0,00

28.745,25

57.810,68

9.022.666,00 8.322.735,95

8.893.712,58 8.213.635,88

751.600,60

687.173,24

2. Fiscale opbrengsten en boetes

4.811.303,89

4.803.715,83

3. Werkingssubsidies

2.721.211,74

2.680.507,00

a. Algemene werkingssubsidies

2.578.537,33

2.536.944,42

b. Specifieke werkingssubsidies

142.674,41

143.562,58

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

0,00

0,00

38.619,72

42.239,81

699.930,05

680.076,70

0,00

0,00

102.224,39 -447.426,96

385.562,37 -128.492,73

B. Financieel overschot of tekort

582.527,17

571.865,78

C Uitzonderlijk overschot of tekort

-32.875,82

-57.810,68

102.224,39 0,00

385.562,37 0,00

0,00

0,00

102.224,39

385.562,37

5. Andere operationele opbrengsten B. FinanciĂŤle opbrengsten C Uitzonderlijke opbrengsten

III.

8.508.150,21 8.342.128,61

1.Goederen en diensten

5. Toegestane werkingssubsidies

II.

Vorig boekjaar

Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

170


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2018

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

171


12.750,00 minder nodig dan voorzien 82,571

-33.0091

94,401 90,26

I verschil-eindbudget-jaarrekening % v budget

0 0 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 o d . >ti d 0 $ 00J,0 Lq r•-• c! o m- 0 el N 0 cd cd cd 7). r- cd N 0.1 10 ni• a> -D o .a 4.-.. .0 41) E E 2E --- co u_ co ... CJ o '6 .---. -J 0 .e 604 2 5 " .9 ti Cl0 2 0 Z C C -. r0 o (D 3 L D ) Is . 0 ,2 0 0> 8 „9

7.548.413

I

Uitgaven

R: ,-

1.769.895

156.390 3.911.634

a> 't o

1

. ,k . . _ 0> To > a• .se

1.812.004 1.960.822

CO 1, '-0 si

0 In r. ei O, 0.

co

c

0 0 c ..., o 0 o E I.-

iikste verschillen

216.181 4.226.209 1.806.554 1.893.713

cm o 0 8.142.657

"0 D .21

co a, N cd ui oi c.i

0

- a) ai 2 a> a> a> 7) a>-o c c 0) . c 'Di 0 a E E E :<e> b a) CI) C ai a).k c ca ..2 73 '0 a) c co E c co c ca Ts a) a e a, c o *d 715 ai a) .2 c _2 Ig m

Natuur- en miIieubehee 2018/6231100/RU IMTE/03

o E 1-

.4-

'Ruimte

C 0 0 C Q

0 1•- Q

03 et o - 0 CO 0 0)

'Algemene financi 'Algemene en Ond

'Algemene financil 'Algemene en Ond 'Ruimte

0 D 0 ...J

Uitgaven

.). ;--- gi. ei ,- ,-

2

c "i

Uitgaven

.Y tO <D al L. ./..,

co o> 0 o::! ..3 co

cl S rs... co

7.548.413

7.618.4881 194.355 76.073 879.286

CC)

156.390

01

.4. ..4to

9

,r

o ,-. o co ei o o>--o.-coo d d ci cd. d I, N Ul 2 0 ,- C‘J 1 2 a> r..: cd o a> 't(.) .co t)) 0) E

*.,

0 .0 CO

Jaarrekening

0

-a Ta co

= *-6

to o c6 a>

,* •-,, Eindbudget§ '

.4. (t) <0 7"

8.034.753

780.341

.,cm

-890.609

-3.717.279

op a) q <0 ,t h:

1.219.789

68.409 937.517

I

7.416.1461

Saldo

7.605.5451L

er cn o ui co cd

189.399 L 4.072.528 1.812.004 1.960.822

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

C.) cv (c? 01 N

Ontvangsten

• 11111••

U) I) to 0 0) 0 a? W? el V) ei d' N N: <:'! C' 7 7

cr, 0 9 2 LT. co ai 0 z a -J W o < 2 .rt o

c:J o ,- 0 N 0 nt

0 (*) to 0 0) 01

0 ei

o w r2

5 cr ,t.N

co 2 .or' 5 (5 -cro co co 10 co 5 5505 N 01 N cv

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

172


6

z

e

c to

g 15); g 8 g tii 0 .0

• tr) cm .— in ir)

_ ci z

---:- 2, 15

Q o

o o3 1 -5 ''') (-) E 0 o

...*.

o

2CLLW • d c c e;0.> co D •

:-. 0

gcs

c

c

c 0 c C

.c 0

E

l— • 2 • cc L6 t;

en 0 0

2 E' >" o_

.-E. .= 0 0 E 1.:3 . cd) .> 0 cXI 8„ 2 o c a) CO •C I— . E co' -gá Ó c1 1 G

c

"'

e; co in o

Ondernemen en werker 2018/7012

c

iikste verschillen ontvan

CO

-c 'S O .c o. 8 -E 0) >

8

5 5 ci 0 0 cg < a a sodi 8 8

8 cl;

5 5 5 E cm (.1 cs, cm

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

173


gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

C'q

in o Nc‘i. 6 ais

0

0 1--

c‘i

•r-

CO

cri co •zs-

..--

CO N d N

d

7.462.097,79

LO °

(0

0(0

c\i

1.219.789,25

1-

R.

o o 00 00

0

00 00

d

C‘j

III. Sa ldo

«r r--7.

0

al"

N

het boekjaar

CC?

Cq

o to crs o d y- 6 d

C \I

0,00

ni-

0)

0

0,00

LO

C.1 C°

o t.6

N-

794

0

y-

C. Tussenkomst door derden in het tekort van

N-

co

5.626,19

Is

0

":I-

c‘i

445.465,56

tri (0 cri

dr LO

o N. d c\i:

0,00

ri:

14.852,29

'd'

CO

75

38.619,72

742/7

Andere operationele ontvangsten

r-c\i'

o co o o 0 N 0 N 000 N:

B. Financ iële ontvangsten

0,00

1...

748

NCO o 0),

2.646.516,13

h o

to tri

2.721.211,74

1*.

"g

Recuperatie specifieke kosten OCMW

3;

740

CO

4.809.248,89

LO

rt N- in nt ,:f con

ro

GS cri , s-

st

Werkingssubsidies

0

1--d-

4.811.303,89

0

to

73

Cl

(0

o

Fiscale ontvangsten en boetes

00)

ge:

142.244,01

a)

N-

751.600,60

d

Cl 0

70

es CO ci c\i'

Ontvangsten uitde werking

CO LO

7.612.861,32

0

6 c6 co

0

7.618.487,51

o o d 6

8.322.735,95

ts N

A. Operationele ontvangsten

N. co Q *-

8.768.201,51

d d

0 0

II. Ontvangsten

d-

N7 cri

boekjaar

N 10 ":t 0)

0

0 0

0

0,00

tri

0,00

LO

tri 03 .r.

694

Gi

(0

0 0

Rechthebbenden uithet overschot van het

(-.3 00 CV (D

0

C.

'__, 0

a)

117.314,30

'1_3 CO.,

0)

117.402,88

Cri

Lu CO (D

o a) d ,:::.

d

65

CO

....-. 1:-

5

0 0

B. Financiële uitgaven

•,-CD r

N

cci

1-0

16.471,91

Lo. LO "--

d ei

21.926,81

640/7

'd"

i'''

Andere operationele uitgaven

CO

0

0,00

(0

N:

0 0

2.500.515,46

, :t

0)

649

CO CD

't-

d'

0

Toegestane werkingssubsidies

0 10

Coi

to

0,00

r

(D

N r-

0,00

tri: 6 (6 0) CO rs GS tri c\i

N 0)

c6

648

(C)

1.

(0

to

2.

ci ,-

-.-0

c\i'

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

1-0? r

0 LO

pensioenen

co tg?

'ni-

0,00

V"'

C \. I

3. 199.935,81

0

62

3.

0

4.

CT;

5.

0

22.603,51

o y y-

39.075,42

Ruimte

c o

Bezoldigingen, sociale lasten en

1.

Diensten

Algemene en Ondersteunende

u)

60/1

7.431.009,38 5. 4. 3. 2. 1.708.631,30

A. Operationele uitgaven

156.389,72

Algemene financiering

CkI

Goederen en diensten

7.548.412,26

fis ss o 0

Uitgaven

ru to +6 1-

I.

T1.1.2Exploitatierekening per beleidsdomein 2018 (schema TJ 1)

to in rf cri:

0) et

tv

cr. co 0:! 7 co o

0

a?

a)

0

co

r%:,

C)

Is

N (I

C?

R:

174


T1.1.3 Evolutie van de exploitatierekening 2018 (schema TJ2) Code I. Uitgaven

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2018 2017 2016 7.548.412,26 7.409.978,30 7.228.680,05 7.431.009,38

A. Operationele uitgaven

7.301.767,38

7.108.995,60

1.

Goederen en diensten

60/1

1.708.631,30

1.649.095,48

1.636.450,31

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

3.199.935,81

3.193.199,25

3.024.586,84

3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0,00

0,00

0,00

649

2.500.515,46

2.431.587,20

2.422.350,25

21.926,81

27.885,45

25.608,20

4.

Toegestane werkingssubsidies

5.

Andere operationele uitgaven

640/7

B. FinanciĂŤle uitgaven

65

117.402,88

108.210,92

119.684,45

C. Rechthebbenden uit het overzicht van

694

0,00

0,00

0,00

8.768.201,51

8.640.578,08

8.662.964,60

8.322.735,95

8.213.635,88

8.239.076,19

751.600,60

687.173,24

708.332,39

het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. 2.

Ontvangsten uit de werking

70

Fiscale ontvangsten en boetes

4.811.303,89

4.803.715,83

4.823.731,55

a. Aanvullende belastingen

4.469.840,29

4.478.758,28

4.510.989,75

7300

2.075.429,85

1.930.460,53

2.005.547,37

7301

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting

2.260.351,20

2.409.040,85

2.375.229,91

7302/9

134.059,24

139.256,90

130.212,47

731/9

341.463,60

324.957,55

312.741,80

Werkingssubsidies

2.721.211,74

2.680.507,00

2.663.700,55

a. Algemene werkingssubsidies

2.578.537,33

2.536.944,42

2.022.229,43

1.523.100,48

1.494.839,92

1.431.501,60

- Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3.

- Gemeente-of provinciefonds

7400

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0,00

0,00

0,00

- Overige algemene werkingssubsidies

7402/4

1.055.436,85

1.042.104,50

590.727,83

7405/9

142.674,41

143.562,58

641.471,12

b. Specifieke werkingssubsidies 4.

Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW

5.

Andere operationele ontvangsten

0,00

0,00

0,00

38.619,72

42.239,81

43.311,70

75

445.465,56

426.942,20

423.888,41

794

0,00

0,00

0,00

1.219.789,25

1.230.599,78

742/7

B. FinanciĂŤle ontvangsten

C

748

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

1.434.284,55 ,

175


C 0 0 4-; 0 N t.

E

(5̀ 1) a> (t5 > a) 0) W 0 . 0

L a)i -5 o a)

>

0

1 1) ce ci)

ir)

0 E

'Totalen

c

>

E 2) :E -es. o > o w v Cl CD

-0 a)

b-

rj co o -2 c) as " E ca -c) 5 0) ti; > > c o {:51ca w cs -0 (1)

••C

a) > j .c > a) 5 as cs 0) cm _c C_ .E {-2 •-• c o o

C 0 .°) C ai C 0 d g

CL.I .4. N 0 Cl S'n

coei .a. o cm co

-0 a> N C >0 (cl <1 a) -c)

> :2 c„ m a. o cW E

""o u co5 0> ccl _o 0 a) ,cj• E

-c3 0 CD 0 .0 0 > C 0) .cC a)c‘j 0 "0 0 ...c‘5 0 N — 0 • 0 (I) CO .0 13 -.V

a) 13 CD 0 0>

0 C

4) E_

000000000 :2 . a.)o o o o o o o > -c> o'0o '0 '0 '0 '0 LO (0 00 CO co o N. 0 co_ co 1.-- al co d Lo 6 to ,_-_- ui' id to oi ,...co co co CO C» 0) LO +N C.C? LO N ir? co Z•.-,- cm co á .o cci o c‘i o co ati uS co tri 0 CO r>

(0 *Lt CO N N N

00 00 -c -c CO CO N ,r):. N N (0 "LC) LO

51.563,00doorgeschoven naar 20 50.000,00doorgeschoven naar 20

cs) cll

63.694, 19doorgeschoven naar 20

(D C> D

0 <n rn ces . cz3 os

verschil >= 50.000 euro

7.520,771

WC

E 0 c 0

'E

oorzaken niet ebruikte kredieten ui

0

0) 0) 01 0) 0) C» 0) 0) C» 0) 0) C» 0) C» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CV N N N CV N N N sWW WW a ki kt' Cd 0 WW(4(4(4W MI WW C C CCC CCC CC C C C CCC CC CC WW WW WW WW 0 WW > > > > > > > > > > > 0 0 0 0 0 0 00 .0 -C .0 -C -C .0 -C -C 0> 00 c 228'8 880(00 'C 000000000 0 0 Ca 17.)

° cc , G) c -2 cp >, a) a)

WW>

'Totalen

190.979 868.639 865.875 1.942.930

'Algemene financiering 'Algemene en Ondersted 'Ruimte

-

c

N N CO 0 Ol CO 'cl: Z-t

2.780.1371 ' 2.140.8121 5.335.563

in co cri

232 55.000 — 585.001r — 1

0 0 0

0 C

1 -223.40A -1.911.4M -1.274.9371 -3.392.633

C h.d 0,— a)

C CO .... C 0

co 01 <1.

8 c,1 N ,-

'Algemene financiering 'Algemene en OndersteLl 'Ruimte

5850

0

CO d' 0 r. 0(\ .4.- "... (CL, L-- 0 CD •Lt (n -4- el

cc 0) CO CO h- CO nt. C» CD (0 CO '-(0 > Ca Cl :1"' n

ri.

0.

1>)

865.875 1.942.930

—^ o L-

0 4. 0 01

o

.0

E -c en -c 9)E c o 0 9-2 0 o) (cl

o WW

cc o

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

Ê EI I0 1:1 0

0

e th' C E o Y P 0 co t..) > E a) W

WELZIJN- Realiseren 'huis van hetkind'

I

-5.135.563

"0 0 ti >

f-- o (00

CCI Cn

C

Jaarrekening verschil eindbudget-jaarrekening absoluut

co ,d o N c‘i

E c\I

E G)

ac

cl sv ., ..-)co

0 '0

4. 4.1 CM

Initieel budget Eindbudget Uitgaven Uitgaven

cm

13

2.140.812 5.335.563:

c•)

o 0 o

414.382 r-

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 200.000 ('j

0 '0 0 (/)

N C

tti a> o

200.000

-414.3821

-2. 140.811

as m a> E u) c co

Jaarrekening Uitgaven

T1.2.1. Verklaring materiële verschillen budget-gerealiseerd investeringen

"rz 22 0.

ti CU C 0

E a> E

c a fn a. o o -.7.4 0 .,, f, ° c 0 co o < "u) N a. c v 0 C , a) cs. Q) c co 0 a> c 0 C mo (U N 0 +•g - E

'0 0 N

c W 3 irs (15 3 os co .0 co 7-0 C E e 0 .c co c c.) o "0 0 W.0 '0 .0) 0 •C 0 0 .c 0 rg. E

C C c a.) a E 2 CC 0 a) C C. -0 .0 ° WW CU 0 0) C o (U N c a> o 0 > .-c), > .0 .0 c c a> c> a> u) o co Q> c «, v o '0 :0_ 2 .. -0 a Q C CCS{D a> a) 0 0, > , g,0co .er .o c,•- cl) u> 0 5 c C. .‹C a> C al C» -ai c 0. os c :o c a>

> a) 0 C» 0 1 0 , g t ° t :I a) cc. as ra as 0) 0 Z C 5 o o < E

'6 c 7 0

c > .c - .0 a> edddd,w,d w _c ..:., ZZZzZZz ,-, Zi- c z - co <D

(1) <C

CC W tiWW W WW W I-- I/- WE W > 0 -(4 WWW E

>>> > >>>w>w a) . . . . . 0 0gc--1 cs1.... ' o z < cd ce cc.' cc 2 2 w' z, cd - :-: cr'• 1-1-- co 1- z z --- cc co co -,: CO n CO <<<WW cccccczzD CC = cr 2 cc

u_ u_ u. 0 0 < 0 W ZZZ zi... i__Z 0 Z

176


verschillen erealiseerde ontvan

SPORT - Investeringssubsidie schutterij - nieuw dak JEUGD - INVESTERING: Ontw ikkeling van gemeentelijke speelruimte (vermoedelijke locatie

C

73 C

0

c 0 0

0

c 0

C C

c

Verkoop niet bebouwde bouwgronden

0 CO

voorzien budget

erschil >= 50.000

ei

ebruikte kredieten

-200.000,00 geen gronden verkocht

,00 doorgeschoven naar 2019

,00 doorgeschoven naar 2019

8

0 0

0)

0

c§

c

C

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

177


Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018 Totaal

DEEL 1 : UITGAVEN

I.

Algemene financiering

Code

Investeringen in financiële vaste activa

Algemene en Ondersteunende Diensten

17.437,66

17.437,66

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

231,86

231,86

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

0,00

17.205,80

17.205,80

0,00

1.883.397,85

0,00

190.978,80

1.883.397,85

0,00

190.978,80

1.327.037,88

0,00

163.487,46

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

528.868,63

0,00

0,00

3. Roerende goederen

23/4

27.491,34

0,00

27.491,34

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

0,00

5. Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

0,00

2. Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

13.349,49

0,00

0,00

664

28.745,25

0,00

0,00

1.942.930,25

17.437,66

190.978,80

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

Pagina

2 van 5

178


Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1: UITGAVEN

Code

Ruimte

I. Investeringen in financiële vaste activa

Mens

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

838.317,93

854.101,12

838.317,93

854.101,12

220/3-229

309.449,30

854.101,12

224/8

528.868,63

0,00

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa

0,00

0,00

1. Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

265/9

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

13.349,49

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

16.971,20

11.774,05

868.638,62

865.875,17

Roerende goederen

TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

Pagina 3 van 5

179


Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Totaal

Algemene en Ondersteunende Diensten

Algemene financiering

Code

28

0,00

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

1.350,00

0,00

1.350,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

0,00

I.

Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

1.350,00

0,00

1.350,00

260/4

0,00

0,00

0,00

265/9

1.350,00

0,00

1.350,00

176

0,00

0,00

0,00

21

0,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

5.850,00

0,00

5.850,00

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2.

Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

150-1804951/2

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

Pagina 4 van 5

180


Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Ruimte

Mens

28

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224/8

0,00

0,00 0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 220/3-229

1. Terreinen en gebouwen 2.

Wegen en overige infrastructuur

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

1501804951/2

0,00

0,00

0,00

0,00

Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

Pagina 5 van 5

181


Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018 Code

DEEL 1 : UITGAVEN I.

Jaarrekening 2018

Investeringen in financiële vaste activa

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

17.438

220

210

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

232

220

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

0

210

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

17.206

0

0

1.883.398

946.848

900.883

1.883.398

946.848

900.883

1.327.038

582.892

294.766

verbanden en soortgelijke entiteiten

284/8

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

528.869

312.769

369.169

3. Roerende goederen

23/4

27.491

41.688

232.181

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

o

o

0

5. Erfgoed

27

o

9.500

4.768

B. Overige materiële vaste activa

0

0

0

1. Onroerende goederen

260/4

o

o

o

2. Roerende goederen

265/9

o

o

o

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

13.349

17.738

47.093

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

28.745

57.811

256.827

1.942.930

1.022.618

1.205.013

TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

Pagina

2 van 3

182


Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018 Code

DEEL 2 : ONTVANGSTEN I.

Jaarrekening 2018

Verkoop van financiële vaste activa

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

0

1.710

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

1.710

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

284/8

0

0

0

1.350

0

22.500

0

0

0

220/3-229

0

o

o

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

0

0

o

3. Roerende goederen

23/4

o

o

o

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

o

5. Erfgoed

27

o

0

o

1.350

0

22.500

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

o

o

o

2. Roerende goederen

265/9

1.350

0

22.500

176

0

0

0

21

0

0

0

4.500

98.596

97.662

5.850

100.306

120.162

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

Pagina

3 van 3

183


o a. a. o

c

To > c co o> en c c $ co a > c

c>

cd o o d to

r-,-

6 ccr to a>

N Cl.

cri c'

0 0 O ' S 0

to r,

N o

w)

CO

o o d

n: co .-

o Q. o

0 1.0

6 o 0 0 to

0 0

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

c> o d o '0 o

c° Cb..

ai

17.205,80

o

-17.205,80

to

N"..

,o• co 'g

17.205,80

N

nr 0 C4. t•••••

N

0,00

't)

co

N

3.795.811,95

,,-

d

ui' 0) co oi

0

1.629.851,98

..... 0 q

3.795.811,95

<-•

a> el

N

5.425.663,93

G9 Gc>

N

o o d o o d in

4.145,14

d to 01 CO

o o 0o d d o o i--: to cm

50.000,00

<0 __..

o o d

4.145,14

0 q 1, -

r-cl

54.145,14

`-.. •.-

o q

0

d

0

GBD4.6JEUG:G-BD 4.6De gemeente Zutendaal wil ervoor zorgen datkinderen en jongeren een veilige plek hebben om aan hedendaagse vrijetijdsbesteding te doen en te spelen in groep ofindividueel. (bestaande enveloppe, nog niet afgesloten) (2014 - 2019) G-INV14-19:0VERIGEINVESTERINGEN 2014-20 19 (bestaande enveloppe, nog niet afgesloten) (2014 - 2019) 0-0VG14-19:0-Investeringen overig beleid2014-2019 (bestaande enveloppe, nog niet afgesloten) (2014 - 2019)

ai to co cd r--

o o d

1.847.579,19

660 o o

GO

802.575,22

ei to .-

..

o o 6

1.847.579,19

ui

2.650.154,41

1.7

807.901,05

o o

.,o tri' co

co

981.564,75

o o d d

230.952,78

C C 4.4 C Ce ZI. (ti i... c 1» .... > E

5

807.901,05

230.952,78

4.240.000,00

toi . o

93.188,00

0

1.789.465,80

204.512,00

93.188,00

297.700,00

04

171.600,32

2 6-.0 a ai .0 Je N .e .

4.009.047,22

1.399,68

171.600,32

173.000,00

N,-

11.043,00

Ontvangsten Aanrekeningen

I

Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min aanrekeningen cn 0)

3.957,00

480.008,84

I

c> 0.. o

11.043,00

I

Aanrekeningen

a-

co co csi r-

15.000,00

1.651.000,00

Uitgaven Verbinteniskrediet min vastleggingen 480.008,84 1.170.991,16

Vastleggingen

.... c

GEM SPORT:Investeringen sport (20132019) GBD2.6GEBO:G-BD2.6Voorzien en uitbouwen van een gemeentelijke infrastructuur, die voldoet aan de wettelijke vereisten en die in functie staat van de actuele noden van de bevolking. (bestaande enveloppe, nog niet afgesloten) (2014 - 2019) GBD3.1INFR:G-BD 3.1 De Zutendaalse infrastructuur wordt optimaal uitgebouwd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van inwoners en bezoekers. (bestaande enveloppe, nog niet afgesloten) (2014 - 2019) GBD4.3SPOR:G-BD4.3 De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening onder de noemer 'sport voor iedereen'. (bestaande enveloppe, nog niet afgesloten) (2014 2019)

GEMOVG13:Overig beleid investeringen gestart in 2013 (2013 - 2019) GEMPOL:Investeringen prioritaire actie versterking gemeenteraad (2013 - 2019) GEMNATUUR: Versterking biodiversiteit (2013 - 2019)

Verbinteniskrediet

" «,» .

d

0

0

9)

•GI:

c cts

r,cd to

.rt a> to

.?

cp c> d

o o d

to 0)

N

cv

,--

to o

0 C<? .

CP

I, :

184


Aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Vastleggingen Verbinteniskrediet Investeringsenveloppen

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

c

co. nr

a

a) -o o) c o o C o) c0 o af c ccco o)> c 0 o. c 4, E° co 0 c., og 0('J

>

Cl -0 .4. • 0 0 00

N = >cT)..,.0•—• co, .2) es iti cm ;cl' ,.- o) •-• o ;0 ,,' Lo' _1 .90 To 5 o su_ h-., N , 0 (.9 ., ..23 C9 o ..c... 4 ', ..1 •E' 0 > c) c

.5 co

c ._ (.9 te=

0e E cec» eCD tm .cci

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

185


Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018 RESULTAAT OP KASBASIS I.

Code

Jaarrekening 2018

Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.

1.230.600

1.434.285

60/5-694

7.548.412

7.409.978

7.228.680

70/794

8.768.202

8.640.578

8.662.965

73

4.811.304

4.803.716

4.823.732

7401

0

0

0

794

0

0

0

3.956.898

3.836.862

3.839.233

-1.937.080

-922.312

-1.084.850

1.942.930

1.022.618

1.205.013

5.850

100.306

120.162

-437.111

879.888

-720.621

603.948

734.076

797.829

527.142

529.670

566.739

II. Investeringsbudget (B-A) 21/28-2906-664

A. Uitgaven

150-176-18021/28-4951/2

B. Ontvangsten

Jaarrekening 2016

1.219.789

70-7400-7402/9742/8-75

Overige

Jaarrekening 2017

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

527.142

529.670

566.739

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

o

o

o

76.806

204.406

231.090

0

0

0

2. Toegestane leningen

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

o

o

o

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

0

0

o

c. Andere overige uitgaven

100

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden

o

o

o

166.837

1.613.964

77.207

76.806

1.531.823

0

90.031

82.141

77.207

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

90.031

82.141

77.207

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

o

o

o

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

0

0

0

178

o

o

o

4949-4959

o

o

o

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

102

o

o

o

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

101

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

o

o

o

-1.154.402

1.188.175

-371.187

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.736.944

1.548.769

1.919.956

Vl. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

1.582.542

2.736.944

1.548.769

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0901

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0902

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0903

0

0

0

1.582.542

2.736.944

1.548.769

VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

Pagina

2 van 3

186


Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018 Bestemde gelden

Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016

Totaal bestemde gelden

Gemeente Zutendaal / Toelichting bij de jaarrekening 2018

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D;jaarrekening 2018

Pagina

3 van 3

187


c) >

0 <D CO 5 5

O 0 0 (10 ($)

0 0 0 .,-- r•- 03 (01.0 401t) N C) cm

0 0 C71 Z.:1 o

CO Co)

0 0 N N 0,) 0 0

0 C7)

C» 0) 0)

N ,:i- 0 'er

0

Z7i

0 00000000 0 C 0 otoo in c 0 00Co r. C•i - z d CO co CO tO CO N ,00 00 "ch er N.: C° r.: cd esi cc: CO 03 g "ct cm CD N

c co

—d co

C

'ta

CO Q-

12) 0 P 00 0 0 p 0 0 0 00 00 0 0 0 0000 00 00000 di C) p 0 000 0 00• 00 00 C) C> in 000c, Oc> 0. 00. 0 I- d er ei cei' er ci - csi cs) - r.:' r...: d c5' d. d' er d. d d 07 c.i. < j^ ;- d de•••^ d CO o 0 o 0 0 0 0 0 co C,I in ▪ c0 C° •• c0 C•I St cd °3 tri ui c 0 C•‹; Co) N "0 CO N ,zt 0 co ▪ co et cm C 0 et N

iii

en 0 0

0 0 0 0 0 0 0 CZ 0 0

0 0

0 0 CD 0 0 0 0 0 C) 0 0 0 CD 0

0., CO 0 0 0 C> C) 0 0. 0 Cl p. 0. 0 0. 0 ct. c) o o d d o d o 0., 0 q, o. L• 0d 0^ d 01" er: d I d c» er) r-. r.." o 0r c) d d' d d d er c.i. (4' z-m- d o c) *0 • 10 co e- o r.. ,.._ C> C) 0 0 0 C, 0 o 0 0 CD CO 02 o '•, ..; LO t•-• C) ..._ C.) N

.0 ,i: C' CCS . Lu ni 71) a) P

cd) cv

.2 N co N N ? 0 er

.2 co N d" -2 co

73 Ce

To ce

,- _ c,c

_•• CD ,i.- r- co 00 d' N ce

.2 • ci7 CO N

N

c

7,5•r5 4 L._ C en0 qjI Z k 0 2 a) g CWO

c

0

E

11r), tr5 3

c c 51 5. a> a)

0

E

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

toelage dierenbescherming

eenmalig in 2014

overdrachten aan de brandweer

Ti

overdrachten aan politiezone

beheersovereenkomsten KLE subsidies zwaluwnesten toelage PDPO - project soepbedeling

""ol

E a) 0 0 Tti dierenbescherming

C1

Ti ce

inwoners met zwaluwnesten

Ce

inwoners die mazouttank saneren verenigingen Zutendaal

ce

toelage nietbeschikbaarheid riolering

To" ce

inwoners zonder riolering

Ti ce

werkingsbijdragen Limburg net

T..1: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

0 0 0

Z7r

-- 00 . 0 r.t 0. a) • 0 0 h-r• SaS 0( tm. d .gd.er. ,%--1.. r, co ei' C•-i. 1 ei in n f co cd cl tc ) co in <D CD I 0 CO CO r•-• co c0 0) ,..., %-• a?. rs "". ..; %- eei' ,.—4;, .... in ei 5 1."%rN

t • Of 0 "")

0

0 0 0 0 0 0 0 0

188


0) a) 7 .Z7 C1 1 CIN N r to in n

o ao

0 CD 00 0 0) c) g. ooco o c) -*a o .4. oo

Ca <- 0

CO

o

o

a

oo

c, o o d ai d o

c cr d d' ai. c5 rj 0" d d

ei

cl

0) C) 0 0 0 0 0 0 0 0 030 00 000 CD 00 • d d (4 c r c5 it)

s-

•1: cd

LO

0) 0 E o

o

,r. CO a)

Cl CO

0) 0) a) C9

r00 0

03 0 C) 0 Ca 0 0 0 0

I- <- Co)

GO

,-- ,•-•

0 d' .... 0

r.

•Q*

r- ,-

el

c .5) CO CL

c; d

cs• d d 1.-:

r: d d' d ci er 0 d 0

Cl

"' ""•

LO

cl"

CO

vo in

'4: (d

te,

Cl

CM ,..

0 0 0 0 C) 0 0 0 Op 000p C)0

.-

c‘i .• •

N

Cl

0 CD """ ..., to0 CO it) ICS C‘i • cci • <-

C) C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 p 0 0 c> C) C) o d od c)od 000 d 00 ci" 00 d d d er d d d" d dc5 0 0 0 0 C, ••:.t ..... CO co v cm ..a •.. 0 C) r% UI 0 1.0

\i' c%r dd -0 c's cz" cr cc5id N C71 Ca C/

iri c.i _ .

a3 CO

a) a) a)

E 0

bijdrage werkingskosten gemeenschapswacht

0) a) a> E E E3 :..., :=, :0 .o .r) 15

gemeenschapswacht

Toerisme Limburg

c0= ._

O X

Q) CO Q) CD

->- . E

ca Ta); (3 0) C c o :52 '4 0

COE -- x-0) 9! o) -. ....as > c a) -d u) 0

0 E • ck> E :I ij 2 a) cL E

au a) c

-0

0 ,c ...-r• 0) 0 — 0 .->

co

0 ._ e) -0 E co a)• "c cl- CD o n ="2 12

r--

«-ii . O 1.-

Ta• ir: (ci 2 'S C 0 I-:r.-. o 5 .15 ca ca 2 ti "5 C 0) 0 C c .c a a) a) a) c E U) c a) a) a) 0 p ' E c 5) u>

inwoners die duurzaam bouwen

• -J -J to C‘ Ir I-CD CD CD

0) C '

1-

cv)

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

0) 0) C *C C Q)a .0W

= u, I "5 m c 05 ca C°W CO CO 03 CC W W O 0

WW > s "cr W> .(1)

e -g-, -g r, . > — = co CCC ca ca ca

CD CO CO C1) a)Q) CO 0) 0) CD CO CO (1) Q) Q) 0 0 0

Sint-Hubertus

c 7ei as > to 0 15

Ta 19 0 I-

Bijdrage intergemeentelijke samenwerking handhaving

7. 0 "ra co .«3 *C5 0 c 0 I.... 1Cl.

bijdrage prov.ontwikkelingsmij ikv Logistieke Poort Limburg

cu P e

lidgeld VBL en VVBAD

T

o)

r" o

o N. ''s' 17) um oe, ood -ztoca 05 ei c.i' cd N's d d" 00 er 000. o co co CO 0 LC) in 00 CO LO 0

1...

C

0) CD ‘Z 0 3

<" 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 00 0 cz Op 000 000

tri 1,.:

ir,

o

N CD

verenigingen voor BIB

CD

.0 "

o

c%i

.

BEGUNSTIGDE

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

0.c%j

NN CO 2

cv,

c

L Ir CO «; ...›

a) a)

a) a> o co

189


0 0 .4.4-

0) 6) 0) 0) CD > rC 2 CO00000

g .)

P.

er

<7 0 CD 0

0 c> c» 0._

c; tri' d ai m• ra)

o c

0 C> 0 0 0 0

LO

0 0 CD 0

0

ts

0

L() LO Lt, LO C's ts

0 0 0 0 0 C>

co co

0 a c> ‘21 N 0 co 0 10 01 0 0

0) Is-

0

0 0) N0

c,

0 0 e

C>

«is c i ai cci ai tri" d' cl" d CO 0CO Z:CD 7 e-o ei ei ei --

-‘-

m ei

s

0 l's 0

0> CO C»

roo co co

0)

0. 0 c>

c

0 0 0 0

0 0 0 0

N: l-: d i Z o I ,,- co c o

cq 0, M". ud ce r;; -

tri

a)

0 0 0

'' c

a;

c

co 0 0 0 0 0 0 o 0 0 C) 0 c> 0 0 0 0 0 0 0 000000000 0000000 0000 c> 0000000 0 0. 0p 0000 0 c> ‘• Cd16 trc i d cc;cc i i i occcccc d r -s: r-:' 0 1 o N cm o o a o o r o cm N CO 7) 0 17 0 e o o i c eoa . N 1.- 0 tor,4- - cm C C cm qC •zi — c.i cd ,-- ca os r-:. c.i • .t_• a) • ss c‘i d ,CD r-- •ki ei ei••••••;, ,- c» ,.4. CO c0 Ne, CO irl

n

im 0 0 0 0 0 0 0 o a 0 000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 C> °°°°o 000. 0 p 0i00i0000 c) C 0.. 0 c oo o 0 . 6 S W G C C CC C d C d c dd c . r- d - h : n- ci " 20 ei N N 10 0C C ONNOCO O N0 Cr 0 0 0 U1r2 q Cq CD .4.. r... cl N 0 c.i ei - i- ei ei ei- -7 (_ Cl r-- c.i' _ • a) • ui en O J , en

4c

4 0 "? " e

,

T 0 ..4

(•I

1...

00

00 r• CO

c á T

bi To

co 4.., =.

t, To itlá

75 To' P.. B 0 0

c

a) 0 c 17 0) 0)

o> ›,

c

a>

-= c o

c

0 <1.) 0cn -c .1. 5)

C my

to u

9 'En c o C.-cn .--,0r.... 0 C , c>. E a> .-. a>

a) Ic

a> > (3) "0 > 0 Q>

.a>

E •C‘ c m C/3i C 0 «) (0

u) ,cc ui

o. 'a c» co

...á>...

0

0 0 0 0 9...., «

C 0. 01 (§ 0) Ec.-tc 00)0>oTb Cr) 2 1 :3 't)- :r-1, 1 d> <D <0 •0--, - CO 12 12 000000 a) 0> 0) CC 0) 0> co co co o af (0 Q) 0 Q> 0 0 0 000000

CC CCCC

5a

a.=

0 c ca -c cn • — c °) a> c> 0

;

a> = 0 -a -é '-- 0. Q)

c» 6

:r ....

E -4)

CD>I

.

c2ca c)

0 o) to CO a• 7 r.... c 0 ,E a) (D .--, a) ... ....

a> to) co

a) a) a) a) >: co 0 co co a

CL) 0 Co c

<1) -J (7. i co 0 0) 0 a) 0) a) to) co co eo ca

E 00000

Parochiecentrum Handin Hand

000000

tekenacademie

l..0

0

E cr) 0

a> al a> a> a>

00000

c

"'"

••

0

0 0 0 0 0) C» Q> C7) C C .0 C ..5) ccEc

CCCC

0 0 0 0 0 0 <7> 0> 0) Cr> 0) CM C .0 C C .0 C ..6) CM .r70 cn CCC E c

0000

a> a> ca a> 0 0 > > > > >> C» CD C7> 112) C» C» Q> 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0, Q. 0. 00 (/) u>

= 2 -71 di .0 ca 4E Y C CD

TO' o .be (1)

0 C a z)

1-N6 N o ,.

c

k....•

a> --i« .c d, .0 6 JE Y ra c a> ai o

0

) C

:?-. 2-

'6o cp

ac)

3

c - <I) P2 .- OS a> a> 0 a> > C» "g7 C» c a) R1 C LO .2 12 .... 17 :..-r.. 7 :.).---. 0 .7 N .0

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

C w e 0) 0 .c 0 C (i) n>

u)

E rc E cE cu 'E

N rJ "ig tlJ 0Ec n a> o00 _ .-. cc QE) u> cn > (I) (1) 03 a>a> a> C7) CA CO

co co co

Q> 0 0 0 0 0

toelage aan OCMW

c

'15) ._

OCMWZutendaal

.c i„

I-

C c2) C

scholen Zutendaal scholen Zutendaal

I-

a)

o

Kerkfabriek St-JozefVViemesmeer Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal

7i 49 0

abriek 0.-L.-Vrouw Zutendaal

To m to

BEGUNSTIGDE

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

0 0

190


CO

0) 0) 01 0) 0) 0) a) a> 0) 01 0) 0) 0) 0) cp a) 0) 0) "C I). g 0) 0) . ) 0 "1 0 " 3) «g g 01) r) )» (I) a> o oo o o0 000000000000 Ca 0

•gr

> g ca 0

0

ca o

Cy) til 1,0 0 (.0 0 0 0 0 03 0 0 Q o o o o o o o o o ‘t• o c, cp- p..:. cac00000•stoodo_0000000 oom 0. cz aidc.icicicidei dcie.ri c, ciLcfcicrïericid cr ..r c2 cr c 0 0 U1 0 0 aa") 0 0 N Lt) 113 N In N N 0 Ca d- ... 0) on 0 0 ..1C --• -: N LtS ei .2 0 '`." a- .wi s. s-

ci) 0 o .- C r... 1.0 en l'. ág • Cr?, ai (0 (D á.. 1Ia.. 0 0 -I

J: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

0 (13 *,

(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C) 0 0 0 0 L0 C C C C 0 0 0 LO

co

ms

0 0 C; 0 n N -

P. w

Ca 0 0 0 0 0 0 0 N: C; Cr Wi CD N N cd

.—

0 0 0 C) 0 0 0 0 gei 0 0 0 0 0 0 C C; Wi C; Wi Wi C; C

t0 n N 11 NN (•1 . N 1- - V) 0 wi

0 0 00 Ci h:

co

=

•;i:

(0

c

>

0 0 0. ca ; c

0 C b -)

t11 CL

C) 0 0 0 Cl Cl e. 13 0 0) rs cy) si cii

0 o ; 0 •

C?

o

iT1

in

0 000000000000000000 0000 ca. 0 0 0 0 C) 0 0 0 0 Ca 00 0 0 0. 0 0 0 C) et ca ci r: ci (t) 0 c; uï ci (t) wi 0 ci h: 0 er 0

1-

0 C) 0 a0

2-3 c' e e0

N (t) 141 N UI N C•1 CD 0 0 o C) o .N ,-N,-<-010 0 145 0 0 W1 ••;i: • d •

(.0

h:

ci-i

CO 00

cv)

42

en cm 0

Tti 2 0

n-

N

To <a

el co r) 1-

*é; 1-

1-

Tii 0 'P c

To .r3.•

0

h-

-0

c

«3 e

a) as ai a 1 a 0 c en o = 2-. - • *. .7' . ., ...., 2 rzr 0 C 0

c 0 cp

e 3:3 a) 0 i-

u>

•-•

E 2 5 a> a- 0,- c

.0

0 > C

E O

o .1)

CC g 99 CO (9 al 2 i-ii

0 CD CD 0 <D 0 0 0.) 0.) 0 0 0

0

0

0 :i5 Cl) 55 8

0, 0, 0) 0) 0) 0) 0) 0, 0, 0) 0) 0) 0) 0) 0,

oE«,03 ca as wow «3 co co coomaim 0 >

n WW W a) CD CD WW 0 a) WW 0 CD CD 0 42 CCO 0.0 0 0 0 0000 0 0 0 0 00 0

a) 15 c

C 0

2 C

b

ir

3 3 a)

WW.. u> c c th• 0 0 c

Ic

a> -5 "a

o c -0 < c

,Y) Q „, "0 t d i i co iY

02

1F

E E cl. >

N

•••1C i...

ci 0) II' (1) 2 .0

1')N .-.

›m

(i)

i

0

0 E •-gl 0 0 a) 0 0 cn a) >

1E1

gp

O) cO (9

.C. 0 0

(0 C a> 'e, c a)

2

ta C w

< id..)

ui

;ir

o u)

-1 3 c

93 .-1 C‘3 (9 (9 CO

«3 u) i . «3

-J I- 0

0) c 3

toelage residentie Oosterzonne

i iii N

Residentie Oosterzonne

W .2)

a> ;:i5 t) 3 c c c o o as 17) , o E a) c c ai Taa) = «-J <n 'a .2 (0 .c :=1, C 0 0 .0 Ti) = «, .5 ....] 73 ° C .c ..-., 0 , C3) 0) 0, cl 'a la •,t w 2. 6) E0-'4 C „ 0 0 5. : cn ái co u.

opvoedingswinkel Genk

o X e o = o -J

e ..9.. -a :E

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

BEGUNSTIGDE

in >

-bG

C c a a> (D c c a)

a) > <n 0) c

E 2

B. Investerin

a> a> "a

191


00 0

>

"At rt

CO o o o

00 0 0) 0) C> t's ts. CD C) o

0)

0) 0 0 o c> c) o LO In 0 c in. o o Lo 00 LO p c>

d d tri itis d 'E ro3 d d ....r o i cc c> 0 to N ir>

.3e •

cm r.:

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

i.. cr ci ->

D) 0 0 0 0 0 0 LO to c> c, tzl Lo o o to c> 0 in Lo c) p 1.. cri 00 • 00 tri ui' d' cr XI (0 o C) C) 0 to N N N.: 'Cl li t.:: C iri

DI 0 0 0 Ct 0 0 Ca CD 0 0 0 0 0 1" d d d d' d d

"0

O .0 T> a)

iI7i

I"' Cl.

i•-,

g;

,r:

0 0

d e

r•:.

F. c

-a

"iii

Ti

= 15 2 0• 0 1- > t)N 1— I0 -)

O N O .0 O o 0w LL. .r2

— :3

.0 -1G a) •r. 'c n 4.0 .0 E a>

a) 't

(1)

a)

Y 0

0

Di

72- =

a) • ui

0 0 > ui 0 0)

.0 n 0 0 0 (0 u)

2.> t S' r a ,' O 0 0) >

.c • Q)c c .c Q) cn

•-• i>

„E

c

0)

en

Of 0)

Q) >

CD >

CO 1 .CD C CO) (7) 0

.E 'd-) Q) 0)0) C CE ca mi co th a) c a> E

0 CO °

.2 N ...9.

0 z

0

.-

B. Inves terin

> o

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

192


d

o 17)' 0 Cs4

• 8

1..7

C

g 0 os

" el

. 2 4..

in '2 6. 4 <0

▪ 6 • d do d

C;

tse Cl d ai d C\i CD CD r. 0 N 1- CD el d CD Cl

CD

8 8 0

Q 0 000

6 d d d d

o ° a_ g o ooq g ocsi d d o csi co co c cci CD

00 o

00

0 C, 0 C,

0

6

- d

a d 0 C> CS. C> C, d 0 0 C.; D

c

000 0 ei d D'

c

CD •e•

0 0 0 o cc o 000

000

8

d a 0 a d

d c

0 0 0 0_ a CO o

0W) 0 0 0 N CO 0 0 0

dd ci d 6 CD CD n! co n. CD CD

00

7.566.870,15

Investeringen

a d D 0

D 0 C> 0_ 0 Q - 0- 0 Cl

^

C, d

C> 0 0 d C> 0

6 o o CD

00000 d 0_ C> Cl 0 0 d 0 0 0

CD

F

Totaal financiële vaste activa

8

NIutatiestaat van de materiële vaste activa

a 0 d d dC> Cl C> 0 a D

E. Andere financiële vaste activa

TJ7 : De toe lichting b ij de balans 2018

0)

0 0 0

0.

E 11)

E

i

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

d d

193


o o o 0 o oo o goo_oqqo cg.. o d' o d o co d co cz, cc! co 11 -

cl (0. .o.

Leasings ten laste van hetbestuur -53.503,02 0,00

Leningen ten laste van derden

Leasings ten laste van derden 'Totaal financiële schulden

B. Financiële schulden ten laste van derden

0,00

Leningen ten laste van het bestuur

-50.920,19 -50.920,19 0,00 0,00

0,00 53.503,02 53.503,02 0,00 527.141,80

-479.062,51 -479.062,51 0,00

473.638,78

CD CD 0 01 0) 0) C» CO cd ts.-

-53.503,02

-473.572,82

e— 0) 0) N

-529.982,70

<0

-473.572,82

ddo dddd 527.141,80 473.638,78

0

-527.075,84

0,00

0,00 53.736,55 53.736,55

476.246,15

2. 1. 476.246,15

CO CO el ('4

II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van hetbestuur

0,00

00 c, 0 c:, 0 0 0 0 0.< 0 0 c" 0

2. 1.

31/12

LT naar KT 529.982,70

Boekwaarde op

Overboekingen

en co

CO CO Cl N

Leasings ten laste van derden

0,00 -76.806,30 -76.806,30

0,00

2. 1.

Aflossingen

I'* cr,

0

-459.164,02 0,00

0,00 -459.164,02

Leasings ten laste van het bestuur Fin B. anciële schulden ten laste van derden

2. 1.

0,00

-76.806,30

leasings

Nieuwe leningen /

CO N C? s_

Leningen ten laste van derden

-5.437.274,77

-5.896.438,79 -5.437.274,77

Boekwaarde op 1/1

Leningen ten laste van het bestuur

I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van hetbestuur

13: Mutatiestaat van de financ

iële schulden

J7: De toe lichting bij de balans 2018

N 00 C) N Cl C?

d o

0 0 ('4 0)

it,)

0?

-5.973.179,'

0 CM C»

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

co

oo cm "st <9

194


C) Co)

-I

Le«r? C71 N Cl a- Cl

C\I

ai ai

a) er Q cl S g

r-

01 II; CM

.

i-

op tri ai N a> a) cg ai er ei

28

- iCl n g "g; 0.

N N C) I,-03 "4: C \I .-

LO "4: C•I

ca g 2c i 5

N .- N

s en

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

.233.091,15

"•• 0 i'

g LO 0 QO LO 0 0 Cal 0)

cq cl cl 010 ri er N ,r-- N ri 10 co r-a.-

cc.

0

E cY.)

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

195


T 2.2 DE WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

INVESTERING OF EXPLOITATIE Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 1.000 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Van deze regel kan steeds afgeweken worden, afhankelijk van de specifieke situatie.

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

196


AANSCHAFFINGSWAARDE Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,.. .+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van, het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

197


GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval een vordering definitief als niet inbaar beschouwd wordt, wordt deze aan het college voorgelegd om oninvorderbaar te verklaren. Op dat moment wordt een kost geboekt en zal de vordering uit de boekhouding verdwijnen. VOORRADEN Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken

FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiĂŤle vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D;jaarrekening 2018

198


in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

199


Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van

leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

gemeente Zutendaal — jaarrekening 2018

200


SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiĂŤle boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; jaarrekening 2018

201


De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa . Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde, aangezien deze systematische herwaardering niet langer geldt in de BBC-regelgeving. Naar aanleiding van de opmaak van de beginbalans werd de inventaris aan een grondige controle onderworpen. Dit resulteerde in het opsporen van een beperkt aantal activa die geen eigendom zijn van het gemeentebestuur en dus tot op heden ten onrechte in de inventaris opgenomen werden. Deze activa werden niet mee geconverteerd.

NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

gemeente Zutendaal - jaarrekening 2018

202


AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting OP terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.

Gebouwen

5-15 jr

33 jr

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

5-15jr

gebruikswaarde van het gebouw.

Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen

33 jr

(verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). , Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een 5 jr

kortere termijn. Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.

10 jr

Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

5-15 jr

gebruikswaarde van de weg.

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D;jaarrekening 2018

203


Waterlopen en waterbekkens

33 jr

Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het

33 jr

rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn

5-15 jr

afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.

Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei,

diepvriezers,

5-10 jr

koelkasten, uitrusting van RVT's

Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,

10 jr

bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn

Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,

5 jr

kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn

3 jr

afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D;jaarrekening 2018

204


Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens,

5-10 jr

brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.

Erfgoed

Kunstwerken

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

5 jr

Goodwill

5 jr

Plannen en studies

5 jr

gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D;jaarrekening 2018

205


N: 03 CO Cd n CO CO 00 o •a-

N:

co 00 c» cc? lti ui <- ,-.

in

CO CO

"*.

to to <15 09 CO co ,a, I- 04 c..) co . r... . iji) ad

t‘i

3 2 0

5 5

CO

C

2018000003

2018000060

2018000930

2018000003

o c E .0 'E tm 0 CD a 0 a CD 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N- N0 0 0 0 NNNN

5555

0 0 01

e2 E c a) <D 0 0) > > E a) E <D> 00 0 0 :E ,... o ts ó o 0 o *0 "0 V C C C 0 CO CO

CO 0) 0 0)

<0 CO 0) 0) 0 0 0) 0)

C C C CO CO <0

<D N <t) C C C

0 00 "0 *0 "0

V V

7 7 7 7 7 7

.c . c .c _c .c c.) 0 0 0 0 5 VICONNU)(0 0 0 0 0 0 0)

,0) N) .0 T.1 -c'S 'ti

!0) «D

a

a

73 '0

CC C C C C CO CO CD CO 0 CO CC C C C C

IC 4=

ir.

ti= I,=

CC

0 000 0 o 0 0 0 > > > > > tr. 00

00

a) c» o) o) 0) o) o c _c .c _c <0 CD 0 0 <D 0 N Co)0 <n ti,

-- , 0, e 0, 0, ,. 0. .0 .0 .0 .0 .0 .0 rl ..... E' E" 0) ,..

co to e) rn w u)

CC C C C C 00 .3) 0 00

0) 0) Cil 0) 0) CD 000000 CCCCCC

22222E = 0 = = = = .0 .0 0 .0 .0 0 2:-. -45 -0 -0 -0 -0 00 2 E 2 2

00

0 c'5

.c27 CN CO ‘I CO <D N0 0 0 0 0 C) 0 CO CO ra co ra CO CO

g5 5 5o N N 0 5 00 00 0)0)

cS

5

er)

0

o

CD

Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden

5 5

Q) 0 e

0 0) 0 Q. C a 0 U) 0) a)

Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

0

c» c 'E o

0) 0) 0 .0 ..)0 C *0) OT %---• Ta CC

`c;

00 0) C) 0 0 0) CO Cc) CO

- N N 00 0) 0)

55

C

E ca

N

> 0e 0 CD

0 0 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa

CD

Andere verplichtingen uit wissels in omloop

Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels

Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop

Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop

o

Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit

Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden

CD

0

kl ca ' c CD ca 0 CCE C c ca a) a) <n

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten

ui

,-

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst

01

g

waarborg lening Infrax

N N.

C b")

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones

0 cl

ai

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven

00 0 N..

Cl)

,-

2018000003

(V kIP 0(L) o st. ci 2

(.0 c\ N.

20 18000060

kW (Iii 40 tig, kW (0 o o 0 0) q co 0 ui. o (0

to ta) 00 o t6 c;

lijke extern verze lfstandigde agentschappen naar privaat recht

VO kli) in o ''t 0 co 6 co ca) ui

742.693,55 €

411 40 kW q') stii Cl)) 0) O LO 0 ot 1.0 q o •ct o.. co to co o- c6 o N: c6 co co ••3. co c» N CD (1 ui cd c•i co .cr r--

0

-o

5 0

CD

C

„.. 0) 0

0

1`.

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

206


c ce)

c 0_

2. .C.

0 0 0) 'Erl C 0 ..1L '0 0 0 .0 C ..)0 0

O o

c

•0 • C to > o

a> o ut c tz

a) -co > o .c.) u> -r.

O > .— •

c̀5 o C 0 0 co .o c o cts E

sti • "g O > g c e ', 2 14 3 co .r) • c o go -c « ne a.. 41) R1 0 te -0

É. R1

03

c C c .0 .c

E g, ce ci > C 0

Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden

Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden

E.. 1)

Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening

TJ : Nietin de balans opgenomen rechten en verp lichtingen 2018

:.

c co .,,', c a> •,= .c .-'E co c .5 "D ._ 0

.... o

... O 00 12

C > CD c

'2 cu

C

O 0) '0 «5

a) 1 • 0 . a> o C

ó1 o • t

• 0 0

ta > t u

-o E co o .-r "E' go (1) .c C -a co as c 6og. • > C c t= -▪O o c -c a> .c

1 2 (3)

c E

os co

13

CC

40 0

>

O "o 0

'E •

..o a

N

c O

c ...a)

c a%

Leo3 D c

<n

co

go > C co

-a c o :— o E .c •-• o '2 4 ecoo co, c

> 0

o

-0

1.

55 C O

e- a) a) 2 %. . . • 0 O 0 0 0

o

e . 03

(9 .0

O

r. p

E:

-a

0

,J@

0cc, c

e >0 g.

CV el

gemeente Zutendaal —jaarrekening 2018

cn k5

g_

c

Ta. 4) E i. C) el C•4 CO g; ;„, O ..i• c:' C71 C•/ N cg 13 Z. 40 17) 49 " *n a> 0 w> CS <D CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 > 000 0 0 1— 0 0 0 0

r) c cm Z

c c 01 0) > .c c c-)

C

0 .... 0

c

03

4. ai 0. Mi 0

0a C c -0 0

c o o 0 _c

0 V, .0 .c

l> CO (> >

1, C

CC

P.

0

40 CO Nco C§ <0 <D

0 0 0

-c ° et o .... 1.._

0 o

207


TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

o

00

0

01 I, - N0 0

0

0

<13

00 0

Bestemde gelden voor andere uitgaven

Bestemde gelden voor investeringsuitgaven

Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven

Overige diverse rechten en verplichtingen

Bestemde gelden

Besten

Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

Commitenten en deponenten van goederen en waarden

Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

Meubilair en rollend materieel

Installaties, machines en uitrusting

n n. n o o o

Terreinen en gebouwen

0

0

03 0

gemeente Zutendaal -jaarrekening 2018

208

Profile for Gemeente Zutendaal

Jaarrekening 2018 gemeente Zutendaal - 11-06-2019  

Jaarrekening 2018 gemeente Zutendaal - 11-06-2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded