Page 1

Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

WIJZIGING 1 BUDGET GEMEENTE ZUTENDAAL

2019

algemeen directeur

financieel directeur

Vanhengel Marc

Mulders Joke

laatste budgettaire journaalnummer: 20190004901


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

SAMENVATTING BUDGETWIJZIGING 1 GEMEENTE ZUTENDAAL

2019

algemeen directeur

financieel directeur

Vanhengel Marc

Mulders Joke

laatste budgettaire journaalnummer: 2019004901

Gemeente Zutendaal - budaetwiiziaina 2019/01

1


1. SAMENVATTING budgetwijziging 1 budget 2019

De samenvatting van de budgetwijziging bevat de volgende elementen: 1.1. Wijzigingen ten gevolge van de overdracht van investeringskredieten na de jaarrekening 2018. Het saldo van de investeringskredieten (niet opgebruikt in 2018) wordt bij BBC automatisch overgedragen naar het volgende jaar en kan daar verder gebruikt worden. Bij de goedkeuring van de jaarrekening 2018 werd de overdracht van deze kredieten automatisch mee goedgekeurd. Door deze overdracht is de kolom 'vorig krediet' van het budget 2019 automatisch gewijzigd (waardoor deze dus niet meer overeenstemt met de bedragen die expliciet door de raad goedgekeurd werden voor het budget 2019). De wetgever heeft het niet nodig geacht om hier speciale schema's of toelichtingsdocumenten voor te voorzien. Om de raad echter toch een zich te geven op deze overdrachten werden de volgende documenten opgenomen: 1.1.1 Een overzicht van de overgedragen kredieten. 1.1.2. het schema `13W3 — wijzigingen van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen' waar in een aparte kolom 'overdracht van vorig boekjaar' voorzien werd. Bij de overige wettelijke schema's zijn deze overdrachten niet langer expliciet zichtbaar, maar zitten zij vervat in de basiskolom vorig bedrag/krediet. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019 wordt door deze overdrachten verlaagd van het oorspronkelijke 143.647 naar --3.248.986 euro (overdracht van investeringsuitgaven van 2018 voor 3.392.633 euro. Dit negatief resultaat wordt deels gecompenseerd door het gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar van 1.582.542 euro. 1.1.3.het liquiditeitenbudget zoals dit automatisch gewijzigd wordt door de overdracht van de investeringskredieten. 1.2. De wijziging van een aantal kredieten. Hierna volgt een overzicht van de te kredieten die met deze budgetwijziging gewijzigd zullen worden, met telkens een korte toelichting bij elke wijziging.

Bij de wijziging van de kredieten mbt de liquiditeit zien we dat het bedrag van 2.759.200,00 euro leningen extra voorzien wordt. In de budgetten van 2018 was dit bedrag aan leningen ten laste van de gemeente voorzien, maar hiervan werd niets opgenomen. De volledige 2.759.200 zal dus naar 2019 doorgeschoven worden ter financiering van de overgedragen investeringen. Het bij het oorspronkelijke budget voorziene bedrag aan leningen (701.884 euro) wordt in deze budgetwijziging verhoogd naar 3.461.084 euro. De leningslasten van deze leningen werden reeds bij de opmaak van de budgetten van 2019 voorzien, vermits het toen reeds duidelijk was dat deze leningen niet meer in 2018 opgenomen gingen worden.

1.3: Het liquiditeitenbudget na deze wijzigingen: Het gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar daalt door de overdracht van de investeringskredieten en de huidige budgetwijziging van -570.913 euro naar — 998.427 euro. Dank zij het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig jaar van 1.582.542 komt het uiteindelijke gecumuleerde resultaat na deze budgetwijziging uit op 584.115 euro. Indien er geen verdere budgetwijzigingen volgen in 2019, kan dit bedrag als startresultaat gebruikt worden voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Gemeente Zutendaal - budaetwiiziaina 2019/01

2


0000 0 0 0 0 0 0 CS' C5 6 d 6

00 2

do 00 00 d d

T- CO

o o o o o o o o o o ui d d d tri o ..--,

4.854,901

00

244,001

4.413,821

30.000,001

io.000,00l

0CO

1.009.047,22 1 43.001,251 65.522,81 1

CR

N 021

N: nio cd

23.001,251 55.522,811 35.000,001 0,001 27.358,201

1

cn

IAP 30Sneeuwuitrusting borstelmach ine

244,001

in

JAP19 administratief centrum JAP21 aanpassen CVdiverse gebouwen J AP23 uitrusting TD (+ graafmachine 175.000) IAP23 voertuigen TD J AP 24 huisvesting TD (+ zonnepanelen 25.000) IAP 26 opstellen verkeersve iligheidsplan/evaluatie en bijstellen mobiliteitsplan IAP 26fase Bdoortocht Sprinkelestraat (wijziging bedrag + timing) J AP 26 uitvoering doortochtbinnen projectzones 1 + 2 JAP26 aanleg parkings J AP 26 overname en herinrichting Asserweg 1 IAP26 studie verbetering verkeersveiligheid Korenstraat JAP 26 KruispuntBoscherveldstraat ivm stad Genk J AP 26herinrichting Stalketweg en Roelerweg J AP 26 industriële bewegw ijzering IAP 29 verbetering waterafvoer MuggenbergstraatDelstraat IAP 26fietsring IAP 29Rioleringswerken Wiemesmeer IAP 28Opwaardering Groen / Plantvakken Centrum IAP 28bestrijkingswerken JAP 29 aanleg infrastructuur sociale woningbouwprojecten IAP 29 wateroverlastBoogstraat IAP 30 aankoop straatmeubilair: zitbanken, vuilbekken, vlaggemasten,... IAP30 verkeersborden IAP 30inrichting kerkhof IAP 30 aanpassen openbare verlichting - gedeeltelijk doven

4.413,821 L 51.563,001 0,001

1

2019

(0

00

00

o 0

Lo

d

27.358,201

00 .. ..

100 0 co.. con, cd' y- 0 0) 0) 0 CO. 0 0

(DO) d

cl in NN

0(0 010

010 o) co cd

01 CV

Lo 00 Lrï co co co d

CO 0 0 (0 Cl, 0 0 0

Ck.1 •gt

17.633,041

Gemeente Zutendaal - budaetwiiziaina 2019/01

00

d. d 00 00 ni ui

00

-r- 1-

o 6

0

15.351,891 13.148,701 54.124,841

0 0) .. er 0 0/ lt,

co_ N.,- cd in nico ,--010

0) 0

54.124,841

CM

CO '- CM

00) 0.. 0) 0E0 0 0. OP.

5.954,981

0 0

180.000,00

6 o o d o ,..

49.837,991

0

420.665,06 1 17.633,041 114.000,001

(1) -

65,281

259.591,83 Ii• 50.000,0011 100.000,00 290.285,001 1 290.285,001

10 0

00'0

IAP05 bijdrage gemeente aanleg openbare parking Heymansplein/Dorpsplein IAP 06herinrichting raadzaal IAP08 materialen en informaticabenodigdheden communicatie IAP 08 uitbouw website JAP 08klein drukwerk intern uitvoeren IAP 08 visibiliteitstorens JAP 13 reorganisatie gemeentelijk archief IAP15ICT aankoop materieel

2019

oorspr budget beschikbaar

1iq

Ó .. nr Lo

100'0

IAP 05 annuïteiten ad lijn

2018

overdracht

000

ef

100'0

000 .,....

o o o Ó

icio`o

Omschrijv ing

'Wo loo`o

INVESTERINGSUITGAVEN ,..........

00 —

00

00 0

CO N

9

do 00 o cp* (0(C)

0 0 00

o o 00 o o cd

00

f‘l

3


overdracht 2018 oorspr budget beschikbaar 2019 2019

IAP28 omvormingsproject ikv pesticidenvrij onderhoud IAP33 aankoop gronden en realisatie landschapsplan 65.513,6_61 I 85.513,661 IAP34 aanleg bosexploitatiewegen (start 2013) IAP40 PDPO project 'eet lokaal, denk globaal' als motor voor plattelandsontwikke 26.383,« IAP41 investeringssubsidie kernversterking 1 23.028,801 I 23.028,801 J IAP41 Studie beleidsadvies kernversterking 592,901 592,901 JAP43Uitbreiding bezoekerscentrum Lieteberg 30.000,001 JAP 63 masterplan Papendaalheide (s) IAP50 RUP's binnen GRSZutendaal 73.255,9AL 30.000,001I103.255,971 JAP 51 ontwikkelen projectzone 3 BPA Dorpskern 116.315,7_0j1 100.000,0011 216.315,701 JAP53 opmaak woonplan GAOZ IAP55 aankoop kunstwerk L 7.200,0011 19.900,001 IAP57 aankoop keramiekoven J JAP57 aanpassing verlichting cultureel centrum idie JAP57 investeringssubs klavertje 4 IAP62bibliotheek: vernieuwing werkplek 12.083,90 IAP58 bibliotheek: digitale media ICT 9.243,011I 2.500,001 IAP63 K. ZVV nieuwbouw infrastructuur -toelage JAP64 masterplan sportzone 698.289,551 IAP64kleinschalige sportinfrastructuur 15.000,001 IAP64 afbraak oude sportinfrastructuur ZVV 35.000,001 IAP63 FC de Zwaluwinvesteringstoelage 1 421,821 J JAP 63 sportzaal Wiemesmeer (wijziging bedrag + timing) 23.863,851 JAP63 Schutterij - dak vernieuwen 50.000,001 J IAP63 toelage VVW zeil-en surfclub (w ijziging bedrag + timing) IAP71 meubilair sporthal IAP72 ontwikkeling gemeentelijke speelruimte jeugd L 50.000,001 IAP73 renovatie jeugdhuis de Kaller J J1 IAP80 uitbouw feestloket uitleendienst 11.438,5611 1.500,001 IAP82 herinrichting OLVrouwekerk 3.042,001 3.042,001 IAP 26 investeringssubsidie St. jozef-kleine investeringen J 352.560,001 IAP90 realiseren 'huis van het kind' IAP82 aanleg omgeving St Jozefskerk 'TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN 3.409.838,50 1.616.444,00 5.026.282,50

Omschrijving

INVESTERINGSUITGAVEN

0

0

o..

o

d

6

0

00) 0.. .. 0 er 00) C:! ce! 0cl 01 <D

,

o o o o

o 0

sea) co ei

6dd6d 00 o 1-ui c\i

d

1--

o

0 0 0

q in N

0000l0 0 0 0 0 00000 10 er on . . N e.1-. r....

o o d o o d cm

0 0 0 0 0 0

100'0

o

0

00 010 . . 0 cl 0 C1 co N

inoo

up

1000 000 1000 N. 0. 0. c0 0 LA C» C) CO

ip0000 om au 0 0 0 0 0 0 C1000000 co 0 0 Cl c0. 0. C? en cl 0 0 N N 0 0 e-

o o d o o ui

01 (0.

,:t•

(\1

Gemeente Zutendaal - budaetwiiziaina 2019/01

woo •:3' 0O

er00 0 0 C‘i 45 _, r- N

to cl

'

0 0 00

0 0

LO "::1-

00

d

ns: a) cl ,--

o d

0

a


'Totalen

Algemene financiering Algemene en Ondersteunende Diensten Ruimte Mens

-

2.451.498 1.301.137 5.0t: Ti9r1 177

1.911.498 1.274.937 3.392.633 0 0 0

540.000 26.200 1.616.444

Nieuw krediet -16.962 1.273.403

Budgetw ijziging

C 0 > te Mi I". M 00

Overdracht van vorig boekiaar 244 -17.206 223. 1.050.000 403

Vorig Krediet 0 0 200.000 0 200.000

Vorig Krediet boekjaar

Nieuw krediet

200.000 0 200.000

Budgetw ijziging 0 0

Overdracht van vorig

C 0 111 C71 C 0 d?:. C 0 00 0 0 0

00 0 0 0

Gemeente Zutendaal - budaetwiiziaina 2019/01

g

-2.251.498 -1.301.137 -4.809.077

16.962 -1.273.403

Nieuw saldo


1.1.3 wijziging liquiditeitenbudget door overdracht saldo investeringskredieten van 2018 naar 2019 RESULTAAT OP KASBASIS

.

Oorspronkel. Budget 2019 573.412

Start budgetwijz. 2019/01 573.412

A. Uitgaven

8.409.609

8.409.609

B. Ontvangsten

8.983.021

8.983.021

4.894.608

4.894.608

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

1.c.

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

2.

Overige

4.088.413

4.088.413

Exploitatiebudget (B-A)

1.a. Belastingen en boetes

II.

Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

III.

Na overdracht investeringskredieten

-1.416.444

-3.392.633

-4.809.077

1.616.444

3.392.633

5.009.077

B. Ontvangsten

200.000

200.000

Andere (B-A)

272.119

272.119

A.

530.093

530.093

530.093

530.093

530.093

530.093

0

0

Uitgaven 1.

Aflossing financiĂŤle schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

B.

2.

Toegestane leningen

0

0

3.

Overige transacties

0

0

Ontvangsten

802.212

802.212

1.

Op te nemen leningen en leasings

701.884

701.884

2.

Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden

100.328

100.328

100.328

100.328

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3.

Overige transacties

0

0

0

0

IV.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

714.560

714.560

VI.

Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

143.647

-3.248.986

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

-570.913

-3.392.633

-3.963.546

0

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

143.647

-3.392.633

Gemeente Zutendaal - budaetwiiziaina 2019/01

o

-3.248.986

6


Gemeente Zutendaal - budaetwiiziaina 2019/01

7


Gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; budaetwiiziaina 2019/01

8

205.418,79

53.000,00

50.000,00 vermoedelij ke opbrengst hoger dan geraamd 3.000,00 verkoop hu idige stoelen raa dzaal

5.500,00 aankoop n ieuwe stoelen raadzaal na verkoop huidige. 10.000,00 extra nodig voor ca mera 's -11.438,56 te veel voorzien -12.083,90 voorlopig n iet nodig -14.900,00 te veel voorzien 17.205,80'Overdracht 2018 ivm EthasCo aan delen 44.578,18 verdere u itvoering overeen komst FC De Zwa luw nav aa n koop gron d -37.157,18' minder nodig dan voorzien -168.314,60 , minder nodig door in breng sa ldo jaarreken ing 2018 OCMW -23.028,80 subsidiereglement is afgelopen en wordt n iet verlengd -192,00 saldo n iet meer nodig -1.294,45 sa ldo niet meer nodig -152.418,79

9.500,00heraan leg rotonde Gewaai 100.000,00 meer budget nodig dan voorzien -10.000,00doorgeschoven naar n ieuw meerja renplan 2020-2025 69.091,96bij komende werken voor sluitend maken fietsring

-100.000,00 minder nodig dan voorzien -28.000, 00 I open ba re ver lic hting zal via F luvius aangepast worden -5.954,98 sa ldo n iet langer nodig -65,28 sa ldo mag weg

'TOTAAL EFFECT OPGECUMULEERDBUDGETTAIRRESULTAAT TGVBW 2019/01

EFFECT OP RESULTAAT LIQUIDITE ITENBUDGET

2019/1733200/ALG FIN/0040/20 - Nieuwe leningen tiv Gemeente/ G-ALG FI/JM 2019/1733271/ALG FIN/ 0040/ 20 - Schu lde n aan kre dietinstellingen aangegaan door het besti 2019/1733281/ALG FIN/0040/20 - Schulden aan kre dietinstellingen aangegaan door het best. totaal' opbrengsten

2.964.618,79

3.079.200,00 2.759.200,00 ,

Overdracht leningen n iet opgenomen in 2018 waarvan de leningslasten voorzien 2.759.200,00 werden in budget 2019 200.000,00i toegestane doorgeeflening voor uitbreiding Lieteberg (in en uit) 120.000,00itoegestane doorgeeflening Postha lt (in en u it)

Budgetcode Bedrag wijziging Toelichting 2019/2903257/ALG FIN/0040/20 - Vorderingen wegens toegestane leningen - doorgeeflen ing 200.000,00 toegestane doorgeefle n ing voor uitbre i ding Lieteberg (in en uit) 2019/2903258/ALG FIN/ 0040/ 20 - Vorderingen wegens toegestane leningen - doorgeeflening 120.000,00 toegesta ne doorgeeflening Postha lt (in en u it) totaalkosten 320.000,00

1.2.3 Een herziening van de ramingen van de kre dieten mbt de liqu idite it:

2019/2201000/RUIMTE/0600/ - Verkoop n iet-bebouwde bouwgron den - gemeenschapsgoed( 2019/2302000/A0D/ 0119/22 - Verkoop insta lla ties, machines en uitrusting - gemeenschapsg( totaal opbrengsten EFFECT OPRESULTAATINVESTERINGSBUDGET

2019/2242007/RUIMTE/0200/ - Wegen in uitvoering/ G-INFRASTR 2019/2242007/ RU IMTE/0200/ - Wegen in uitvoering/ G-IN FRASTR 2019/2252000/A0D/0119/20 - An dere weginfrastructuur (straatmeubilair,...)/ G-COMMUNICA 2019/2252000/RUIMTE/0 200/ - An dere weginfrastructuur (straatmeu bi lair, verkeerssigna lisat 2019/2302000/A0D/0119/22 - Insta lla ties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 2019/2302000/A0D/0119/23 - Insta lla ties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 2019/2302000/ MENS/ 0719/ - Insta lla ties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen g( 2019/2402000/MENS/0703/ - Meubi lair - gemeenschapsgoederen - GEMEENTE/G-BIB 2019/ 2702000/MENS/0739/ - Onroerendkunstpatrimonium en onroerend erfgoed/G-CULTU I 2019/2841000/ALG FIN/0090/20 - An dere aan delen - nog te storten bedragen (-)/ Overige a lgr 2019/6642201/ MENS/0740/27 - Toegestane investeringssubs.: sa ldo toelage FC De Zwa luw/G 2019/ 6642410/M EN S/0740/27 - Toegesta ne investeringssubsidies: vern ieuwing dak schutteri. 2019/6642701/MENS/ 0949/20 - Toegesta ne investeringssubs idies OCMW/G-WELZIJN 2019/6642810/RUIMTE/0500/ - Toegesta ne investeringssubs i dies kernversterking/ G-OND/W1 2019/6642901/MENS/0790/ - Toegestane investeringssubsidies ker kfa briek 0.L.V./ G-EREDNS` 2019/6642902/MENS/0790/ - Toegestane investeringssubsidie ker kfa briek St. Jozef/ G-EREDN totaal kosten

2019/2242007/RUIMTE/0200/ - Wegen in uitvoering/ G-INFRASTR 2019/2242007/RUIMTE/0200/ - Wegen in uitvoering/ G-INFRASTR 2019/ 2242007/RU IMTE/0200/ - Wegen in uitvoering/ G-IN FRASTR 2019/ 2242007/ RUIMTE/ 0200/ - Wegen in uitvoering/ G-IN FRASTR


1.3 HET UQUIDITEITENBUDGET NA BUDGETWIJZIGING 2019/01 Vorig

RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

II.

Nieuw 0

573.412

A. Uitgaven

8.409.609

18.500

8.428.109

B. Ontvangsten

8.983.021

18.500 o

9.001.521

4.894.608

o

o

o

1.a.

Belastingen en boetes

1.b.

Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

4.894.608

o

o

o

4.088.413

18.500

4.106.913

-4.809.077

205.419

-4.603.658

5.009.077

-152.419

4.856.658

B. Ontvangsten

200.000

53.000

253.000

Andere (B-A)

272.119

2.759.200

3.031.319

A. Uitgaven

530.093

320.000 o

850.093

530.093 530.093

o

530.093

o

o

o

1.c.

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2.

Overige

Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

III.

Wijziging

573.412 '

1.

Aflossing financiĂŤle schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

530.093

2.

Toegestane leningen

o

320.000

320.000

3.

Overige transacties

o

o

o

B. Ontvangsten

802.212

3.079.200

3.881.412

1.

Op te nemen leningen en leasings

701.884

3.079.200

3.781.084

2.

Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden

100.328

o

100.328

100.328

o

100.328

o

o

o

o

o

o

-3.963.546

2.964.619

-998.927

714.560

867.982

1.582.542

-3.248.986

3.832.601

583.615

0

0

0

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3.

Overige transacties

IV.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI.

Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

-3.248.986

3.832.601

583.615

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Mutatie Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

Vorig bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden

Gemeente Zutendaal - buduetwiiziaina 2019/01

9


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

VERKLARENDE NOTA BUDGETWIJZIGING 1 GEMEENTE ZUTENDAAL

2019

algemeen directeur

financieel directeur

Vanhengel Marc

Mulders Joke

laatste budgettaire journaalnummer: 2019004901

Gemeente Zutendaal - budgetwiiziaina 2019/01

10


2. De VERKLARENDE NOTA van de wijziging bevat de volgende onderdelen: - Motivering wijzigingen: voor elke wijziging wordt een verantwoording gegeven - Wijziging doelstellingennota: voor de prioritaire doelstellingen worden de budgetwijzigingen weergegeven - Herziening doelstellingenbudget: schema B1 op basis van de nieuwe gegevens na wijziging. - Herziening financiële toestand: vergelijkend schema met de impact van de wijziging op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge en een vergelijking met diezelfde kengetallen in het initiële budget en het meerjarenplan - Wijziging lijst overheidsopdrachten: aan deze lijst zijn er geen wijzigingen aangebracht, waardoor er geen herziening opgenomen werd - Wijziging lijst daden van beschikking: aan deze lijst zijn er geen wijzigingen aangebracht, waardoor er geen herziening opgenomen werd - Wijziging lijst nominatieve subsidies: de oorspronkelijke lijst met de wijzigingen werd opgenomen.

Gemeente Zutendaal — budgetwijziqind 2019/01

11


Motivering van de wijzigingen van het budget

7-mei-2019 15:17

DOMEIN Algemene Financiering Algemene financiering gemeente G-BD 1.2 Het beleidsdomein algemene financiering benut de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk voor het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. G-AP 05 Optimale verderzetting van de bestaande werking algemene financiering gemeente. ALGEMENE FINANCIERING - Aangaan nieuwe leningen ten laste van derden voor financiering diverse projecten

- GEM

2019/1733271/ALG FIN/0040/20 A Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur doorgeeflening Lieteberg/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM 200.000,00 e

BW: (BW) toegestane doorgeeflening voor uitbreiding Lieteberg (in en uit)

200.000,00 - GEM

2019/1733281/ALG F1N/0040/20 A Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur doorgeeflening Posthalt/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

0,00

BW: (BW) toegestane doorgeeflening Posthalt (in en uit)

120.000,00 e 120.000,00

- GEM

2019/2903257/ALG FIN/0040/20 A Vorderingen wegens toegestane leningen doorgeeflening Lieteberg/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM 200.000,00 e

BW: (BW) toegestane doorgeeflening voor uitbreiding Lieteberg (in en uit)

200.000,00 e - GEM

BW: (BW)

2019/2903258/ALG FIN/0040/20 A Vorderingen wegens toegestane leningen doorgeeflening Posthalt/Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

0,00

120.000,00 e

toegestane doorgeeflening Posthalt (in en uit)

120.000,00 e ALGEMENE FINANCIERING - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; buduetwiiziuinu 2019/01

2 van 24

12


Motivering van de wijzigingen van het budget - GEM

2019/2841000/ALG FIN/0090/20 I Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/Overige algmene financiering/GEM

7-mei-2019 15:17

-17.205,80€

BW: (BW) Overdracht 2018 ivm EthasCo aandelen

17.205,80 e 0,00 E

- GEM

2019/6500270/ALG FIN/0040/20 E Intresten doorgeeflening 2019 Lieteberg/ Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

0,00€

BW: (Brif9 1/2 jaar intrest doorgeeflening LIeteberg

2.500,00 2.500,00 E

- GEM

2019/6500280/ALG FIN/0040/20 E Intresten doorgeeflening 2019 Posthalt/ Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

0,00€

BW: (BW) 1/2 jaar intrest doorgeeflening Posthalt

1.500,00€ 1.500,00€

- GEM

2019/7450100/ALG FIN/0020 E Vergoedingen voor schade/G-ALGFI/STA

5.200,00€

BW: (BW) extra ontvangst voor schade dak Posthalt

6.000,00€ 11.200,00€

- GEM

2019/7580270/ALG FIN/0040/20 E Terugvordering van intresten doorgeeflening 2017 tiv Lieteberg/ Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

0,00€

BW: (BW) 1/2 jaar intrest doorgeeflening Lleteberg

2.500,00 e 2.500,00€

- GEM

2019/7580280/ALG FIN/0040/20 E Terugvordering van intresten doorgeeflening 2017 tiv posthalt/ Transacties in verband met de openbare schuld/GEM

0,00

BW: (BW) 1/2 jaar intrest doorgeeflening Posthalt

1.500,00 e 1.500,00€

ALGEMENE FINANCIERING - Verkoop van gronden voor de financiering van investeringen.

- GEM

2019/2201000/RUIMTE/0600 I Verkoop niet-bebouwde bouwgronden gemeenschapsgoederen/G-Wonen-RO/BV

200.000,00

BW: (BW) vermoedelijke opbrengst hoger dan geraamd

50.000,00 250.000,00€

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal - buddetwijzidind 2019/01

3 van 24

13


Motivering van de wijzigingen van het budget

7-mei-2019 15:17

ALGEMENE FINANCIERING - Aangaan nieuwe leningen voor financiering investeringen in MW. Er zal worden getracht zo weinig mogelijk nieuwe leningen aan te gaan door overschotten bij voorrang aan te wenden voor de financiering met eigen middelen. Aangezien het niet toegestaan is deze overschotten op voorhand al in te calculeren worden in het meerjarenplan voorzichtigheidshalve alle lasten van de ingeschreven leningen opgenomen, ook al zullen deze leningen waarschijnlijk niet of niet volledig nodig zijn.

- GEM

2019/1733200/ALG F1N/0040/20 A Nieuwe leningen tiv Gemeente/G-ALGFI/ JM

701.884,00€

2.759.200,00

BW: (BW) Overdracht leningen niet opgenomen in 2018 waarvan de leningslasten voorzien werden in budget 2019

3.461.084,00 €

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal — buduetwiiziaing 2019/01

4 van 24

14


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Politiek

G-BD 2.1 De debatcultuur en besluitvorming in de gemeenteraad zal versterkt worden en de samenwerking tussen meerderheid en oppositie wordt gestimuleerd op basis van respect en inhoud. G-AP 06 De beleidsverantwoordelij ken willen Zutendaal optimaal besturen. POLITIEK - INVESTERING: Verdere herinrichting raadzaal

- GEM

2019/2302000/A0D/0119/22 I Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen gemeente/GEMGEBOUWEN

0,00€

5.500,00 €

BW: (BW) aankoop nieuwe stoelen raadzaal na verkoop huidige.

5.500,00 €

- GEM

2019/2302000/A0D/0119/22 I Verkoop installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen - GEMEENTE/ Overige algemene en ondersteunende diensten/G-GEBOUWEN

0,00€

3.000,00 €

BW: (BW) verkoop huidige stoelen raadzaal

3.000,00 €

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

5 van 24

15


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Communicatie

G-BD 2.2 Het gemeentebestuur wil met een professioneel communicatiebeleid de interne communicatie en de informatievoorziening naar de burgers verder verbeteren en het imago van Zutendaal naar de buitenwereld versterken. G-AP 08 Professionalisering van de interne en externe communicatiekanalen. COMMUNICATIE - Het gemeentelijk infoblad verder uitbouwen als belangrijke peiler in de gemeentelijke communicatie en bevordering van openbaarheid van bestuur.

- GEM

2019/6162211/A0D/0119/20 E Uitgaven Oosterzon/GEM-COMMUNICATIE/RI

20.000,00 e 3.000,00 â&#x201A;Ź

BW: (BW) meer nodig dan voorzien omwille van gestegen drukkosten

23.000,00 e COMMUNICATIE - INVESTERING: visibiliteitstorens

- GEM

2019/2252000/A0D/0119/20 I Andere weginfrastructuur (straatmeubilair,...)/GCOMMUNICATIE

10.000,00â&#x201A;Ź

-10.000,00

BW: (BW) doorgeschoven naar nieuw meerjarenplan 2020-2025

0,00 e

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

6 van 24

16


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Veffigheidszorg

G-BD 2.5 Het lokale politiekorps en de brandweer staan in voor de basiszorg op gebied van veiligheid om zo de leefbaarheid en de leefkwaliteit van de lokale gemeenschap te garanderen. G-AP 18 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de veiligheidszorg. VEILIGHEIDSZORG - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

- GEM

2019/6496300/A0D/0400 E Overdrachten aan de politiezone/G-VEILIGHD/MV

662.784,00 â&#x201A;Ź -2.253,00 e

BW: (BW) juiste raming pas doorgekregen na opmaak budget 2019 - te veel voorzien

660.531,00 â&#x201A;Ź

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

7 van 24

17


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Gebouwen

G-BD 2.7 De dienst gebouwen staat in voor de orde en netheid van de gemeentelijke gebouwen en zorgt ervoor dat de inwoners en bezoekers van de gemeente ontvangen worden in verzorgde, propere gebouwen. G-AP 22 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond gebouwen. GEBOUWEN - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

- TD

2019/6103023/A0D/0119/22 E Onderhoud en herstelling gebouwen Posthalt/G-GEBOUWEN GB/TD

2.500,00 â&#x201A;Ź

11.500,00 e

BW: (BW) extra nodig voor herstelling dak (hier komt een gedeelte van terug via de verzekering)

14.000,00 e

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

8 van 24

18


Motivering van de wijzigingen van het budget

7-mei-20 I 9 15 : I 7

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Technische diensten

G-BD 2.8 De technische diensten staan in voor het onderhoud en de netheid van alle Zutendaalse openbare gebouwen, infrastructuur en groen om deze in optimale omstandigheden te bewaren en ter beschikking te stellen van inwoners en bezoekers. G-AP 23 Zorgen voor afdoend uitgeruste diensten zodat de toegewezen opdrachten adequaat uitgevoerd worden. TECHN.D. - INVESTERING: Investeren in gereedschap en technisch materiaal.

- GEM

2019/2302000/A0D/0119/23 I Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen gemeente/GEMTD

65.522,81 â&#x201A;Ź

10.000,00 e

BW: (BW) extra nodig voor camera's

75.522,81

G-AP 25 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de technische dienst. TECHN.D. - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

- GEM

2019/6205000/A0D/0119/23 E Bezoldigingen contractuelen/G-TD/BH

649.149,00 e -9.247,00 e

BW: (BW) te veel voorzien - langdurig zieken

639.902,00 e

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; budgetwijziging 2019/01

9 van 24

19


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget

G-BD 3.1 PRIORITAIR De Zutendaalse infrastructuur wordt optimaal uitgebouwd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van inwoners en bezoekers. De gemeente Zutendaal wil een gemeente zijn waar het veilig en aangenaam is om te leven. Zij draagt zorg voor haar wegenis- en fietsinfrastructuur. Zowel voor de zwakke weggebruiker als voor de automobilist investeren we in onze wegen, fiets- en voetpaden, opdat iedereen zich op veilige manier kan verplaatsen. G-AP 26 Verder verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente. De wegeninfrastructuur goed aanleggen, uitrusten en onderhouden. Dit zal bijdragen tot een aangenaam leef- en woonklimaat. Een goed onderhouden wegeninfrastructuur draagt bovendien bij aan een vlot en veilig verplaatsinggedrag van de inwoners. Afhankelijk van de prioriteitenlijst zullen diverse voet- en fietspaden in de gemeente worden aangelegd/ heraangelegd om zo de verkeersveiligheid voor de gebruikers te verhogen. De gemeente hecht ook veel belang aan een uitgebalanceerd parkeerbeleid waarin zowel in de noden van de middenstand als aan de verkeersveiligheid en -doorstroming wordt voorzien. INFRASTR. - INVESTERING: uitvoering doortocht binnen projectzones 1 +2

- GEM

2019/2242007/RUIMTE/0200 I Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

241.696,68€ 100.000,00 €

BW: (BW) meer budget nodig dan voorzien

341.696,68€ INFRASTR. - INVESTERING: Herinrichting van het gemeenteplein

- GEM

2019/2209000/RUIMTE/0290 I Gronden overige terreinen - gemeenschapsgoederen/ G-INFRASTR

259.591,83 €

-123.364,88 e

BW: (BW) saldo niet meer nodig

136.226,95 e INFRASTR. INVESTERING - heraanleg kruispunt Boscherveldstraat ism stad Genk

- GEM BW: (BW)

2019/2242007/RUIMTE/0200 I Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

65,28€ -65,28€

saldo mag weg

0,00€ INFRASTR. - INVESTERING: aanleg Fietsring

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

10 van 24

20


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget - GEM

2019/2252000/RUIMTE/0200 I Andere weginfrastructuur (straatmeubilair, verkeerssignalisatie, ...)/G-INFRASTR

17.633,04 E

69.091,96€

BW: (BW) bijkomende werken voor sluitend maken fietsring

86.725,00 €

G-BD 3.2 De infrastructuur van de gemeente Zutendaal wordt optimaal onderhouden om inwoners en bezoekers op een comfortabele en veilige manier gebruik te laten maken van het openbaar domein, om dit uitnodigend te maken en zo het openbare leven in de gemeente te stimuleren. G-AP 28 Onderhouden van diverse wegen, fietspaden en voetpaden. De bestaande faciliteiten onderhouden (oa. borstelmachine voor zowel fietspad, voetpad als weg). Verscheidene wegen in de gemeente zullen opnieuw geasfalteerd worden. INFRASTR. - INVESTERING: Heraanleg rotonde Gewaai

- GEM BW: (BW)

2019/2242007/RUIMTE/0200 I Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

0,00 9.500,00 E

heraanleg rotonde Gewaai

9.500,00 €

INFRASTR. - INVESTERING: Besttijkingswerken.

- GEM BW: (BW)

2019/2242007/RUIMTE/0200 I Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

229.837,99€

- 100.000,00 €

minder nodig dan voorzien

129.837,99€

G-AP 29 Aanpakken van wateroverlast. Ondanks een goed uitgerust rioleringsnetwerk is er nog noodzaak aan een verdere uitbouw van het netwerk om wateroverlast tegen te kunnen gaan. INFRASTR. - INVESTERING: Onderzoek naar verbetering waterafvoer en de uitvoering ervan in de Boogstraat.

- GEM

2019/2242007/RUIMTE/0200 I Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

5.954,98€ -5.954,98 e

BW: (BW) saldo niet langer nodig

0,00 e

G-AP 30 Optimale verderzetting bestaande werking rond infrastructuur. INFRASTR. - INVESTERING: herinrichting van de gemeentelijke begraafplaats.

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

11 van 24

21


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget - GEM

2019/2224000/RUIMTE/0990 I Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen - gemeenschapsgoederen/GINFRASTR/OV

54.124,84€

-10.000,00€

BW: (BW) minder nodig dan voorzien

44.124,84€

INFRASTR. - INVESTERING: Aanpassing openbare verlichting - gedeeltelijk doven

- GEM

2019/2242007/RUIMTE/0200 I Wegen in uitvoering/G-INFRASTR

28.000,00€ -28.000,00€

BW: (BW) openbare verlichting zal via Fluvius aangepast worden

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

12 van 24

22


7-mei-2019 15 : 17

Motivering van de wijzigingen van het budget

G-BD 3.3 Een duurzaam natuur- en milieubeleid gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving. G-AP 33 Versterken landschappelijke en ecologische kwaliteiten. NATUURML - INVESTERING: Aankoop gronden en realisatie landschapsplan

- GEM

2019/2224000/RUIMTE/0349 I Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen - gemeenschapsgoederen/GNATUURML

85.513,66

-65.513,66€

BW: (BW) te veel voorzien

20.000,00€

G-BD 3.4 Een duurzaam beleid gebaseerd op het besef dat wat we nu doen, gevolgen heeft voor later en dat wat we hier doen, gevolgen heeft voor anderen elders op de wereld. G-AP 40 De burger informeren, sensibiliseren en middelen aanreiken om zo de boodschap van duurzaamheid te verspreiden en toe te passen. NATUURML- uitvoering PDPO project: 'Eet lokaal, denk globaal' als motor voor plattelandsontwikkeling

- GEM

2019/2224000/RUIMTE/0349 I Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen - gemeenschapsgoederen/GNATUURML

26.383,65

-16.383,65€

BW: (BW) te veel voorzien

10.000,00 E

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

13 van 24

23


Motivering van de wijzigingen van het budget

7-mei-2019 15:17

G-BD 3.5 De gemeente Zutendaal werkt mee aan de versterking van de lokale economie. Waar mogelijk worden kernversterkende maatregelen genomen. G-AP 41 De lokale economie waar mogelijk stimuleren en ondersteunen. OND/WERK - ondersteuning van opstartende handelaars

- GEM

2019/6642810/RUIMTE/0500 I Toegestane investeringssubsidies kemversterking/G-OND/WERK

23.028,80 E

-23.028,80 E

BW: (BW) subsidiereglement is afgelopen en wordt niet verlengd

0,00 £

OND/WERK - INVESTERING: Stimuleren van handel in het centrum bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten in het centrum

- GEM

2019/2140000/RUIMTE/0500 I Plannen en studies (BPA,...)/ONG/WERK

592,90€

BW: (BW) saldo niet meer nodig

-592,90 E 0,00€

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

14 van 24

24


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget

G-BD 3.6 Toerisme is één van de belangrijkste troeven en een groeimotor van onze gemeente. We willen het complete toeristische aanbod verder uitbouwen en actief promoten op een duurzame wijze, met nadruk op natuurbeleving en in evenwicht met de woonkwaliteit van onze inwoners. G-AP 43 Ontwikkelen van kwalitatief duurzame toeristische producten, nieuwe recreatieve mogelijkheden, en het verhogen van de belevingswaarde van het bestaande toeristische aanbod. TOERISME - INVESTERING: Uitbreiding bezoekerscentrum Lieteberg

- GEM

BW (BW)

2019/2214007/RUIMTE/0529 I Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoederen - GEMEENTE in aanbouw/G-TOERISME

30.000,00€

bijkomend voorzien voor architect + bouwwerken

225.000,00€ 255.000,00 e

G-AP 45 Stimuleren masterplan Papendaalheide. TOERISME - INVESTERING: masterplan Papendaalheide

- GEM

2019/2224000/RUIMTE/0529 I Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen - gemeenschapsgoederen/GTOERISME/OV

63.694,19€

BW: (BW) te veel voorzien

-43.694,19€ 20.000,00 e

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

15 van 24

25


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget DOMEIN Ruimte Wonen en ruimtelijke ordening

G-BD 3.7 De dienst Wonen en ruimtelijke ordening staat in voor een optimaal ruimtelijk beleid en woonbeleid. Ze verstrekt de nodige informatie aan de burger en zorgt voor de aflevering en opvolging van diverse vergunningen en biedt ruimte voor herwaardering van kernen, ondernemers en private initiatieven. G-AP 50 Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. (uitvoering RUP) WONEN/RO - INVESTERING: opmaken RUP's binnen GRS Zutendaal

- GEM

2019/2140000/RUIMTE/0629 I Plannen en studies (BPA,...)/G-WONEN/R0

103.255,97€ -70.000,00 E

BW: (BW) geen nieuwe RUPs voorzien

33.255,97 €

G-AP 51 Verdere uitvoering BPA dorpskern. WONEN/RO - INVESTERING: ontwikkelen projectzone 3 en 4 BPA Dorpskern (erelonen)

- GEM

2019/2140000/RUIMTE/0629 I Plannen en studies (BPA,...)/G-WONEN/R0

216.315,70€ -216.315,70€

BW: (BW) voorlopig niets voor voorzien

0,00 €

G-AP 52 Betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen. WONEN/RO- Bereiken van bindend sociaal objectief

- GEM

BW: (BW)

2019/2201000/RUIMTE/0629 I Aankoop gronden voor realisatie bouwgronden/GWONEN

0,00€

340.000,00 e

Aankoop grond voor realisatie bijkomende bouwgronden voor het bereiken van het sociaal objectief

340.000,00 €

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

16 van 24

26


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget

G-BD 4.1 Het gemeentebestuur streeft er naar alle inwoners te laten proeven van een zo divers mogelijk aanbod aan culturele activiteiten. Hiertoe staat de dienst cultuur in voor de ontwikkeling, ondersteuning, organisatie en realisatie van culturele activiteiten in de gemeente. De dienst bevordert een integraal gemeentelijk cultuurbeleid, vergroot het cultureel draagvlak, draagt er zorg voor dat het verenigingsleven zich ten volle kan ontplooien en bevordert de gemeenschapsvorming. Het doel is via cultuur de levenskwaliteit van de Zutendaalse bevolking te verhogen. G-AP 55 De gemeente wijdt bijzondere aandacht aan cultuureducatie. CULTUUR - Blijven steunen van de reguliere werking van verenigingen, zowel financieel als logistiek als op vlak van participatiebevordering.

- GEM

2019/6492407/MENS/0739 E Toelage vzw Hand in hand/G-CULTUUR/MV

1.825,00€ 2.500,00 e

BW: (BW) verhoging toelage tot niveau Parochiecentrum

4.325,00

CULTUUR - INVESTERING: aankoop kunstwerk

- GEM

2019/2702000/MENS/0739 I Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed/ G-CULTUUR

19.900,00 €

-14.900,00 €

BW: (BW) te veel voorzien

5.000,00 e

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

17 van 24

27


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget

G-BD 4.2 De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is en waar inwoners aan intellectuele ontspanning en kenniswerving kunnen doen, aangepast aan de hedendaagse noden. Het gemeentebestuur wil jong en oud stimuleren om de bibliotheek te bezoeken en gebruik te maken van haar mogelijkheden. Hiertoe tracht de dienst bibliotheek zoveel mogelijk burgers toegang te bieden tot een zo ruim mogelijk aanbod van informatie, cultuurparticipatie, bevordering van e-inclusie, verhogen van mediawijsheid en informatiegeletterdheid, een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor de samenwerking met het onderwijs. Er wordt getracht de bibliotheek nog meer als ontmoetingsplaats te laten fungeren. G-AP 62 Optimale verderzetting van de bestaande werking van de bibliotheek. BIB - INVESTERING - Vernieuwing van de personeelswerkplek met aangepaste werkmiddelen op

basis van de noden.

- GEM

BW: (BW)

2019/2402000/MENS/0703 I Meubilair gemeenschapsgoederen - GEMEENTE/GBIB

12.083,90â&#x201A;Ź

-12.083,90 e

voorlopig niet nodig

0,00

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal â&#x20AC;&#x201D; budgetwijziging 2019/01

18 van 24

28


7-mei-20I9 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget

G-BD 4.3 PRIORITAIR De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening onder de noemer 'sport voor iedereen'. G-AP 63 Het voorzien van kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur, dit zowel voor clubs als individuele burgers. De gemeente Zutendaal wil de verenigingen ondersteunen bij de uitbouw van hun accommodatie zodat ze hun aanbod kunnen realiseren of uitbreiden. Investeringssubsidie schutterij - nieuw dak

- GEM

2019/6642410/MENS/0740/27 I Toegestane investeringssubsidies: vernieuwing dak schutterij/G-SPORT

50.000,00 €

-37.157,18 €

BW: (BW) minder nodig dan voorzien

12.842,82 e Ondersteuning renovatie infrastructuur FC De Zwaluw

- GEM

BW: (BW)

2019/6642201/MENS/0740/27 I Toegestane investeringssubs.: saldo toelage FC De Zwaluw/GEMSPORTDNST

421,82€

44.578,18

verdere uitvoering overeenkomst FC De Zwaluw nav aankoop grond

45.000,00

G-AP 64 Inzetten op lokale buurtgerichte sportinfrastructuur (omnisportveldjes, petanque,...) en beweegvriendelijke openbare ruimte. De bedoeling is om zo een stimulans te creëren voor individuele en groepsactiviteiten die aanzetten tot het actief beoefenen van diverse sporten zowel indoor als in openlucht. Sport - INVESTERING: Het gemeentebestuur investeert in kleinschalige sportinfrastructuur zoals petanquebanen, een omnisportkooi, een speeltuin,.., met hierbij aandacht voor de ligging en spreiding van deze accommodaties.

- GEM

2019/2224000/MENS/0740/27 I Bebouwde gronden en uitrusting van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en spelterreinen - gemeenschapsgoederen/GSPORT/WG

30.000,00

-15.000,00

BW: (BW) te veel voorzien

15.000,00

G-BD 4.5 De gemeente Zutendaal wil haar inwoners aanzetten tot sporten. G-AP 68 Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod. Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal budgetwijziging 2019/01

19 van 24

29


7-mei-2019 15: 1 7

Motivering van de wijzigingen van het budget

Sport - Onder de noemer sportelen worden in samenwerking met dienst welzijn specifieke sportpromotionele initiatieven genomen om 50-plussers aan te zetten tot sporten of aan het sporten te houden.(0.a. organisatie sporteldag, deelname actie sportelgemeente)

- GEM

BW: (NO

2019/6162336/MENS/0740/27 E Specifieke kosten sport: intergemeentelijke sportorganisaties/GSPORT/WG

1.500,00 €

5.500,00

Zutendaal is dit jaar organisator intergemeentelijke sportdag, kosten worden gedeeld met deelnemende gemeenten - in en uit + 5.500

7.000,00 e - GEM

BW: (BW)

2019/7407331/MENS/0740/27 E Tussenkomsten bij intergemeentelijke sportorganisaties (Sport Vlaanderen, andere gemeenten,...) /Sport/G-SPORT/ WG

500,00 €

5.500,00 e

Zutendaal is dit jaar organisator intergemeentelijke sportdag, kosten worden gedeeld met deelnemende gemeenten - in en uit + 5.500

6.000,00 €

Sport - diverse uitgaven acties voor het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.

- GEM

BW: (BW)

2019/6162334/MENS/0740/27 E Specifieke kosten sport: sportpromotie/GSPORT/WG

8.250,00€

3.000,00

organisatie extra kampen in samenwerking met externe partners (in en uit)

11.250,00 €

G-AP 71 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond sport. SPORT - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE: algemene, niet specifiek toewijsbare ontvangsten en uitgaven ter ondersteuning en uitvoering van de acties.

- GEM

2019/7012330/MENS/0740/27 E Opbrengsten sportdienst/G-SPORT/STA

7.000,00 €

BW: (BT,E9 organisatie extra kampen in samenwerking met externe partners (in en uit)

3.000,00€ 10.000,00

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

20 van 24

30


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget

G-BD 4.10 Het gemeentebestuur wil de inwoners van Zutendaal samenbrengen bij feestelijke momenten. Hiertoe wil het bestuur enerzijds zelf zorgen voor de organisatie van feestelijkheden en anderzijds verenigingen en inwoners aanmoedigen die initiatieven wensen te nemen voor de organisatie van feestelijkheden en evenementen (o.a. buurtfeesten) door hen zo efficiënt en maximaal mogelijk te ondersteunen, informatie te bieden en te begeleiden op het vlak van regelgeving, administratie en organisatie. Het doel is de gemeenschapsvorming en het samenhorigheidsgevoel te versterken. G-AP 80 Het feestloket wordt verder uitgebouwd. FEEST - INVESTERING: aankoop materialen feestloket

- GEM

2019/2302000/MENS/0719 I Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen gemeente/GFEESTLKH

12.938,56€

-11.438,56€

BW: (BW) te veel voorzien

1.500,00€

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal budgetwijziging 2019/01

21 van 24

31


Motivering van de wijzigingen van het budget

7-mei-2019 15:17

G-BD 4.11 Het gemeentebestuur wil de organisatie van de erediensten verder ondersteunen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. G-AP 82 Inzetten op religieus cultureel erfgoed (Vlaamse beleidsdoelstelling). EREDNST - INVESTERING: De herinrichting 0.L.Vrouwekerk

- GEM

2019/6642901/MENS/0790 I Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek O.L.V./ G-EREDNST/MV

3.042,00

BW: (BW) saldo niet meer nodig

-192,00€ 2.850,00 e

G-AP 83 Optimale verderzetting van de bestaande werking rond erediensten. EREDNST - ALGEMENE ACTIE

- GEM

2019/6642902/MENS/0790 I Toegestane investeringssubsidie kerkfabriek St. Jozef/ G-EREDNST/MV

1.294,45 e

BW: WO saldo niet meer nodig

-1.294,45 € 0,00

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

22 van 24

32


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget

G-BD 4.12 Het gemeentebestuur wil een deugdelijk flankerend onderwijsbeleid voeren met gelijke voordelen voor alle scholen in Zutendaal. G-AP 84 Kwalitatief kunstonderwijs aanbieden via de kunstacademie. ONDERWS- Intergemeentelijke samenwerking in verband met het kunstonderwijs Lanaken-Bilzen verzetten.

- GEM

2019/61 71021/MENS/0820 E Cheques wijk-werken toezicht muziekacademie/GONDERWIJS/SM

4.000,00

BW: (BW) te weinig cheques voorzien - meer nodig voor toezicht muziekacademie

500,00

4.500,00â&#x201A;Ź

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

23 van 24

33


7-mei-2019 15:17

Motivering van de wijzigingen van het budget

G-BD 4.15 liet gemeentebestuur wil zich inzetten voor de algemene gezondheid en het welzijn van de totale bevolking. Hiervoor wordt gezorgd voor een geïntegreerd sociaal beleid in samenwerking met het OCMW om zo inwoners te sensibiliseren en te informeren via diverse kanalen, preventieve acties en projecten. Er worden nauwe contacten onderhouden met diverse organisaties die bezig zijn met welzijn. G-AP 90 Ondersteuning van verenigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. WELZIJN- Realiseren 'huis van het kind'

- GEM

2019/6642701/MENS/0949/20 I Toegestane investeringssubsidies OCMW/ G-WELZIJN

352.560,00

- 168.314,60

BW: (BW) minder nodig door inbreng saldo jaarrekening 2018 OCMW

184.245,40€

Totalen wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten 18.500,00€ 18.500,00€ E -152.418,79€ 53.000,00€ I 320.000,00 e 3.079.200,00 € A Totaal 186.081,21 E 3.150.700,00 E

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

24 van 24

34


I

0 0., 0

oo`o

C>

0 c:r

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0., 0 0., 0 Cr 0

550

0 0 0 0., 0., 0., 0 0 0

Vorig krediet

0,01)

o o o S. S

o

E

Nieuw krediet

Nieuw krediet

0.›

0 0 0., 0 0 0s

00'0

ce

oo`o

0.>

Vorig krediet

.0

.0 s cs 0 .

00 5 5 0 0

Nieuw krediet

et

Wijziging

Gemeente Zutendaal

0. s 0 . csALGEMENE FINANC

Vorig krediet

Vorig krediet

I

A

°Co

a.> E

o 0.. o

00'0

100`0 100`0

ro>

ce T.J

0 0 Cr

Vorig krediet

0 3..

tm eg .03 .g 4-4

Uitgaven Actieplan

a) 0

DA 0 Ta *g

o o S

00'0

1.

0 0 0., 0 0 Cr

oo`o

:re

oo`o

Co.

Uitgaven Actieplan

a>

Uitgaven Actieplan

Wijzigingen doelstellingennota

ez, o s s o o

bo .g3

.20

00`0

co) 1:3

.g. ,

.0 ,0 ::7 0 cs-

/ Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

....,

lez §:lz

Ontvangsten Actieplan

Ot 0 .51) .g ....i

0 0 0 0 0., 0 (5. o S.

Vorig krediet

a>

E 4.)

0 0 c:r

= 2.>

oo`o

g

0 S 0

ces

00'0

g

Ontvangsten Actieplan

715

Ontvangsten Actieplan

a> co>

Nieuw krediet

Nieuw krediet

•••1

.4., 0 ... 12 g> f.. ,..W

C.5

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

35


0 0.. 0

Nieuw krediet

o •a-, b4,

783

E

,

ba

0 S 0

E > E

`5 4 WI' .5 0 o Z LI g •--) • r, a> (.5 4 >2 0 < .0

c> 0 0., c> o C;

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

r.m g

100'0

00'0

00'0

0 0 0

g0 o

g 0)› > g bi) +d •...

0 0 S S 0 c>

Vorig krediet

00'0

.$4.) 'C N • 16' -12 0 o

/ Budgetwijziging : 1/ 1/1990 tot 31/12/2100

Vorig krediet

g) re> ^e)

0* 7i

0 0

Nieuw krediet

bo— •N <1). t a> ,g

0 0 0. 0 Cr

Wijziging

Nieuw krediet

o 0.)

ta0 g ' a ... N :gs

Vorig krediet

Samenvatting

0,00

0

0

Uitgaven Actieplan

Ontvangsten

o .0

o

0 0 Cr

c> o er

4)0 0:1 be 0.) (1) 4, g g

0,00

Wijzigingen doelstellingennota

Vorig krediet

00'0

•O g. o a> bl) ▪ o )1>. O 6)

)0 0 0 0, c:r 0

o 0 er

) ez g Va 7.1

• > g 0 g 0 •g▪ 0.‘ -0 • E O 0 •

0 0 c... S. 0 0

tn

00'0

c.) g o • t° 4) .-0 0, O 4) ON a) • a> 0 "10 g g a>

(Wo

0 S 0

0 0 Cr

00'0

(Vo

00'0

Ontvangsten Actieplan Wijziging

Nieuw krediet

0 C> 0 0" c> c>

0 0.. 0

36


.Ef .2 C ad) a> 0

> 41

a> g tg .0

g a> ca >

...á :•••5

—N g {... o

•_,

a.

<„

bk > g g

° AA 15 *m1 0 10 o

CU

Ok g o oi

a) d o ca

i.. ...=s 0

0 :0 0 E .5., a>

Nieuw krediet

c ., o o es -g -, et ...,`4 o

a) —,

g"

.W 4: 1 *"" E 1.0 CA 0 ce ~ a) aa bi) g

..

,... ciè wi 1« G c j at 0 eg E a) 0

0 o 0

0 0.. 0

0 0 Cr

C.1 0 (t0 C-. Cr

0 ,c) •

0 0 0 0 0 0 d do (2,0 0 VA .g

0 C!. 0

0 0 0 0. 0. Cl 0 0 0

.gr o a; c> c! -«

0

C!,

0

00'0

•E

0 Cr

0 0. 0

oo`o

egt

0 0

100`0

g i« g bA g :cb W g 0 4... a> G N G a) a> > c sy 0 ci 5 0 L. CA CL) CA

0 0.. 0

oo`o

VI JA 0

el

• '''s

g tip g g .0 0= 0 °ork

:s.

oc0 o o os o d c> d

Uitgaven Actieplan

E'0 ta 4) Ci

Uitgaven Actieplan

az 0 Tis *g ..--,

bi) 0 TA .g ,.,

....

4-1

i

0

0.00 (..) 2

0 Fi 4.4 A« 0 a> c•i 0 t4 '5 't "°

‘40 0 om

Po «i 0 LS 4 . et

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

2

Vorig krediet

cr; c> o. .....

100'0

ak

0 0. C • . I 0. 0 I-- 0 " <0

loco

..,

o CV

00'0

a> b13.0 .E o a) .. .0 N :0 ,a) 1.. Ckt T.11 0 ea el g z ti

Vorig krediet

Wijzigingen doelstellingennota

.01 gj

.1?«è

Vorig krediet

CD CA 0.0 •,.... a) to ..to g E. E a) es 1/41

"rt

=

Vorig krediet

t a>

Cik 1 *

Nieuw krediet

;.4 $., G 0

Ontvangsten Actieplan Wijziging

g a) a) ce 1-1 .tE to

et,

0

;C:$ ."'

Ontvangsten Actieplan

o a)

0 0. 0

+J 0

Nieuw krediet

0 0› E

a) po ._ "ig 4.1 a) :N

0 0 0. 0 0 Cr

0. 0.. 0 0

/ Budgetwijziging : 1/1/ 199 0 tot 3 1/ 12/2100

I

0 er

+4

o E

o o ,..., 1., g ca

0 0 0

CA .».I 0

a.

37


o d;

Vorig krediet 00 C> C! ,

a; o S

o

N C>

els t•-•

c>

o S. o S.

— / Budgetwijziging : 1/ 1/1990 tot 3 1/ 12/ 2100

Wijziging

Ontvangsten _ Nieuw krediet

I

1

0 Cr

Bestuur: Gemeente Zutendaal

•,:r. o

CO CO) cr

0,00

IEJ

Nieuw krediet

>

0 0

coo

Uitgaven

Og

1.009.047,221

Vorig krediet 0 0

1

I 00'0

i

0

0 0

loo`o

Wijzigingen doelstellingennota

g

In

0 O.

d' 0 0

o S 0

blD I: 'El

'Fl :,...-,.

o O'

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

38


I C> 0 0 0., 0., 0.,

0

bs) 14 g 4> g <2) .0> 0,‘ › ttl)

0 10 0 0 at a« ° .0 eg

0

a) g 0

ck) a.) 0

gt> tt,e 0 at o o o 4-, Q V) ••••5 0,> E 0 a" :0 . 0 Q bi) 0

*MI

a) °

E E o 20.

et

4.)

CO . bi) o

= E ct>

"a at

.0 e -4.•

DA at .12 0

o

cu

ee <L>

5,,

aa ed CO Zi)

's

"erc et :c'.

ect 4,

e

E 15

.4 Q 0 • Mij a> tke 0 cs E i"P c`g ekg) P» eg

sk

m o 'W •F >

‘3,›

z

.E4,

C4

E

4>

rel4.. 0 bi)

741

e, N a <1>

0

g a, a.) • ca A e,

a .2 Na Q E"(

N

14

e 12 ka

2 c

a> 0 te o

4:1 a 14

o

g

g rj

a)

.; eu 0 = .0 o 6> g g ai o C .0 e ft a> a) á 42 a> a) g

.w Q

Ce et „gz o '0 0 14 Co tak 0 0 N cu at .0

a> >-, 00

o en o 0. cl S o o o en ‘45. 0%

as,

..0 ...

e

,. .

0 c, ci

o o c> 000 cr --, ci" sa sa sr; so-

I.

oo '51) 0 a> .-. o "0 .... rt 41 a> -0 g c> t> a> CA

-0 tul tIO

bi) "r". g

..., .

d .2Fd a) 0

0. ...s .....

ca

a> .... .• ^. .--e 2

• 0 .-, 0

c> ›. ' .

0

0 1...

• •-•

.....

os s... cn .0

o

g > a> ..g "Cl 0 0 'e a>

•,,,,, ""

C 0

a5

.I-• CA

0

"C1 • 4-• ".

0

N g .....

0 bl) 0 ...t 0

cal g a> tO ..) ^c> 0 gi cd .0 al. 1.m ... ct a> tn o 0 > "0 o a) 0 d d CS 3. a> o C >.«

" ..., ..... t)

N

a)

be 00 0 0

col

0 Aa

0 t

0 0

"i..: a>

,--, a-a 0 rn >•

.-M V) g 5 z • ..., .. .0 0

0) a> E -0 r.. 0 0 il0 > a>

.W

etI 1:2 te 0 0

< cl)

"0

ba t24 LI) bi) 0 f4 5.11 41 5 ril cel C/1a> rc.i.i VI C11 c> 0 • ..., ce o g ba g•J f.4

e (L)

1

4.) I 2. (:4

cá / ) 5 á

‘0

to N es4 bi) Ce 0 0 o >.

%

0

i 2.

v2 01)

(DA 13 ay 0 CO tap 0

az mi 0

74

E a> cu g 6) Q o ••.«

42 14

p.,

a> a> 0

"rti Z a>....

.2.1

1:$

11•4 ss ...., E

5o

0

••.; " c‘s at ss „w

aN cj v> g 0._ 6> 0

ad 4.)

... a> 12 ... a.> t., .0

a> a> .4-> 6> 12 g .0".; .e

w .0 75 °

a> .0 0 0

0 c> c5'

cu 0 = 0= •L, 0 0 .0 I« 5.

a> c> a) u o to. o o

,ij,

.... 0 0

g e" 4> o o 4> g o E g o " g 0-d> o to 41) = g 41 d 421 tck

t) .0 0

Vorig krediet

o

c> 0 c> 000 0 c> c>

g g 0 P> o ° .49 co g 0 0 E

60 a.> 3

,.k .,... < '5 t> ...g o mi >. a> 0 ›'•

I

Wijzigingen doelstellingennota

E

63 0 g g g 'e a> tu .0

0

Wijziging

E

.5

TI>

Z1

o a> 0 N oe -5

.0 0 c!,0 c> gr

6,11 g VI) .g

eg { 04 4.>

.0 4,) ca 40 0 Ga 0 " 0

6>

00'0

oN 0 o

5

Ontvangsten Actieplan

14 a> •.• c> Q

sa)

/ Budgetwijziging : 1/1/1990 to t 3 1/ 12/2100

d'

Uitgaven Actieplan

0 te 0 ta

o ce a) 14 0 P0 a>

g

ezt

a)

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

5 á

0 E

E 4 • á

Bestuur: Gemeente Zuten

N ter a)j

C>

G: Herinrichting van het gemeenteplein

Q eD

po

0

Nieuw krediet

a>

tik

Vorig krediet

41)

4>

c>

1.027.291,83

4# 0 0 0 0

39


2 Nieuw krediet

o S 0 C>

UI 0 .g

Cd > 0

o o

e Cg Cn

o 0 0 c,. 0 c c:r 0 d' 0 CU ›«I 01) 1.13 •..<

c:, S c,

0 o. S o

o S o

o d'

00

en 0 o en vD.

(.5

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

/ Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

co

1.027.291,83

.g .,..

Vorig krediet

Ontvangsten Actieplan bi) O •..... bil

Nieuw krediet

o,o(A

Vorig krediet 0,00

) cm o Vo *g ....

Ontvangsten

0 c:, CS'

Bestuur: Gemeente Zutendaal

Wijziging

Uitgaven Actieplan 0 S 0

Vorig krediet

0

100'0 00'0

0

Vorig krediet

STER1NG: aanleg Fietsring

INFRASTR. INVESTERING - heraanleg kruispunt Boscherveldstraat ism stad Genk

Wijzigingen doelstellingennota

0 c, 0 S. 0. 0.. 0 c> 0

00'0

0 0

00'0

.0

Nieuw krediet

Nieuw krediet • 0 0 0 0 c, ci. 0 0 C; 0 0 0., 0. 0 0

g

0 0 0 550 , c, 0 0

o. o o., 0 00., 0 ' — o ,o ‘o ..-; tg, -4p •51) .. t.2 :,..

o"

0 0

0-,

40


I 0 g ....a 0 4) co

.0

o -..

4? > •0.›

9 "a) e'l V2 ir .0 o o a> ...,

co O I.«

2.= 0= 0 .W

o

O • O a>•

> '0 T> o ..-

,a,

o eg

0

• .ag

•, c, .., mN

t

0 g = "t0

•0 g .. CA E a) 0

g

o

to e

a.) '0 at O O ....

a.. a>

N 4> 4.0 O 6› a> E gz a>

O

E"g O

g 4J

.0• 0? :0' C" ir 0 0 0

a> taz .0 IS g es 0 > a> cu =0 00

0 0

•-• t•-•-•

a) = "0

at ., 3 r • e,

0 -4) el 0 > z g 0 a> •4-' O 1., h. g 0.0 O 0 > 0 40 o a>

x %I efl .E a4 '0 • n -0. 44 4? 'C 4? C) (.5 c>.» 0 4)

o o 'e > 0

ler 00

FTJ

Nieuw krediet

4)4)4) 60 • 4) 0 .04? O 42 O '0•I a> : •

°

O .4 CO •"" 4. 0 g 0. g

0 0., 0

0 en 0 e., vn., 0 0\ cr

•,-) g "0 á> 'a 2. o »,>

Vorig krediet

2.

Nieuw krediet

g ;..,• g . = 4)

Uitgaven Actieplan

Wijzigingen doelstellingennota

e

0

tO2

Sport - Er wordt een plan uitgewerkt voor een optimale bezetting van de

'o t

á> :0

0 S 0

.9

0E 4i1, 2. O 4e`4 6>

c>0 el co nlS

/ Budgetwijziging 1/1/1990 tot 3 1/ 12/21 00

6

0

0 0 e«.

' 12

:II

4.) ▪ 0 CA ir eg ge 1). • 6)

't 2 •o 60 v) •

.-

.60.0

C.)

bJ) t 60

60

.0

2.

g .W O 4) 60. 4. ▪)

0 = O e"

g

t4? E

. 0 <0)

o

.4

• u • ez N

@,

C .t

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

5

co c>c> 00 5 o cr c> c> o kr;

o v->c> 0, tr,„ s 0 00 0y, 0 ei en S

Bestuur: Gemeente Zutendaal

O $..

0

.0 4., „.... cp E =0 ,...,

<1.d)

Nieuw krediet

.EO

g

Uitgaven Actieplan Wijziging

i., ... = 4?

o • t 00 a> 0. •O (024)

00'0

0 IDA

0

E0 .5. g

00'0 00'0

g t,L) cu A

.e

00

Vorig krediet

E

O g "0 L. 41)

O '0 6;

Ontvangsten Actieplan Wijziging

a)

o

Vorig krediet

o

sa.a>

g

.e

'0 a)

Investeringssubsidie schutterij - nieuw dak

a.>

N a>

bi) 60

Ondersteuning renovatie infrastructuur FC De Zwaluw

E

n Papendaalheide. (60% toelage = INVESTERING (72.000) +

1.1clJ

0 12 0 Q 0

zaal in Wiemesmeer tijdens de naschoolse uren.

>

'e O 0.4 ...CA

Nieuw krediet

2.

0 o

0 0 0 o., 0 C5. 0

41


0

S S 0 0

es eis

ce es cn

tv IJ

:-E co

.0 o

:g, s.. > 4.> a>

g o 0 G) a>

0 o > g a> va +.> Ge eit

CO

ca> 0 cel

a 151

0

o cm cd

0 0 S S 0 0

co a>

0 •

0

00? 0 bA

g g a>

0 P

>. 0

0 0. cd o

00

0 0

aa > -o o

0 1«

P 0 •••• 10 414

1.;$ 0

0 >

4+

Wg

..co) -cel 0 .0

0

IrJ 41 2

c..)

04 Ij

„ ..... r, t•I 0 slo 1.. 0 E 41,

E 0

•o-.2 .- •

e

= 0? 0 ..c3 ;,.. --, 74 Z 0 t; 0 E 12 0 a 0 "0

a> 0 0

t › . ......0 •..... 0 N 0 -g a „, 43 4., fu 0 0 0 0.>

a>

0 1-.

c

N•

0

-I., remt

6) $.., bA ta,

0 Q Q ai

0 0

A

4

To do .... -8 1

P4

g

i

4I G> ,..a.

t t eg CGt 6 °- 9

CI) Ce) cd

I... •,-.

'1::

0 ^°

5 14

g

'g :=

a>

: t 019 a 0 eg tm E-4 '

V o .

> ci,

aa .. --. N 0

0

CA r•I 0

0 c- 0 41 Pi ,Iel . .1 c

a

0 0 0-

00

0 "' 0 0

Eg IDA 0 ..... ci) 0.) 0 0 1. g

Z 4:

0 Cr

.5t

0 0?

o

0

ar •rj

OJ VI >

a)

0 0., 0

0 bl)

0 •^' I« 10

0 0

.42 (.5

o 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

.f>

0 0, 0

a> 0)0

b•t,

"› gg 4.) eg va g gs a> a>

E o N

.oj

g a« ...... 0 fa ° t`l

E 5 41 =0 0 0 0) 4) •0 bp rs+J 0 •4

a>

cd

;« ou "0 »ei ri

j 0 '"" C/) M

-w b' E-, 1g ,0

o

" . d 42

. 41.)

cg E

ki E g g rp A •f..

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

0 S 0

0 S 0

0

0

0

0

b0

0 •,.. lu .g ...

0 0 0 0 0) 0 0

re) "0" .)

0 0 0 S C:' S 0 0. CZ, 0 vl csi

Ion

t ••,-1 "(1) MS rg,, e

0 0

0 >1"1

oo`o

bi:. t ° 0 a> a> E

0

> 0.>

0

ca

e., tIn a> ...

o 0

0 dj •

Uitgaven Actieplan

o

o

0

0 o

Q

0,00

o o

N ,0 g a> o « 0 g at co4, g ezt .0

:'•a"

Nieuw krediet

5 .'

....

Vorig krediet

Wijzigingen doelstellingennota

1.. . 0 a> N 0 o b

0 e,

to g •-• Da *g =

0

g tO

>

e

00'0

tt .. ... •<IJ

0

0 0

/ Budget-wijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

o a. ....

0 0 0 Ok to

o o O'

0

S o

Bestuur: Gemeente Zutendaal

't

E" E $.. tik vr 0

,

0 1:1 • 1.,

...0 •Ct a) .0 ...W a> al•

0 0, 0

2.500,00

0 0

0 C, 0s

Ontvangsten Actieplan

0

0

Ontvangsten Actieplan Wijziging

0 ciJ

Tai •9 CDA

oo`o

a

0

E ,4) tel

.0

g

0 a> a>

0

Vorig krediet

eg

•••

Q °

Nieuw krediet

a> .0 0

-4 -a a> Sa2"

J-

Vorig krediet

. . d' ...

° a> a« o

Uitgaven Actieplan

-cs

d.)

Vorig krediet

or)

est

0

JEUGD - Uitwerken en communiceren van reglement en locatie speelbossen

CA

0

d d 0

Nieuw krediet

o ..0 0

0 S 0

Nieuw krediet

a)

.0 ....

‘.:

.0 o

::...-,,

I

0

42


g

Wijzigingen doelstellingennota

o c!.

s

Wijziging

Uitgaven Nieuw krediet

Vorig krediet

Samenvatting doelstellingennota

0,00

0,00

Vorig krediet 0,00

0e 0

en ec> \ci ,.._, as si

0 °°. si oo 0

o

r-

S c>

sl cr>

cil csi ,f>

I oo`o

1.--: oo oo

..n C> cel si

00)

c.,

wri

<-4

(1. ,/1

0 t"--.

W.1

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

/ Budgetwijziging : 1/ 1/1990 tot 31/12/2100

)

0 ,001

Ontvangsten

) NO

Ontvangsten

0,00

0 S 0

Bestuur: Gemeente Zutendaal

1:1 =

0,00 1

0 0 a 0\ a N eo CA

0 0 0-

oo`o

01) Ci Ti)

1 0,00

0 S 0

-7.579,00

Nieuw krediet '11 s>

Cl. ,c,

Vorig krediet

Uitgaven 0

c> S c>

oo`o

Vorig krediet ...c

100'0

NO I: To 'M •—,,

00'0

Samenvatting

WELZIJN- Gezondheids- en sportinitiatieven on elen voor senioren in samenwerking met de dienst sport en de dienst welzijn. WELZIJN- Verkeersveilige situaties creëren voor senioren te voet, op de fiets of in de rolstoel.

a> .0 S 8

c> 0., 0

Nieuw krediet

Nieuw krediet

0,00

c> 0 0., 0 0

oo`o

0

8 (ss

I

loo`o

C> 0., 0

g

0 S 0

...m

'a 'g

oci cn

ri oo c-oo

43


0

co

Nieuw krediet

0 0 0

0 0 CO 0

-CD

11.c

0) C CO CV,1 Pl

0 0 0 0 CM 0 C) CM ..,Cl CM 0 CO CM

r- r-

0 CO

CO r-

01,1 11-6 4> "11

0 CO 0 0 0 0 C.N1 ,rt N: 0

0 0 CO r 0 0 CO C) 0 IQ . 0 le). 11.0

Cc)

Prioritaire beleidsdoel

or.

Prioritaire beleidsdoelstellingen

0

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

c

44


N 0'4

0 re

CO 0 CO Q O0 01 '. u, 0) 03 CO

7

en

e, 0

0

0

0

0

0

0

C,4

Nieuw krediet

0

0 0 0

0 00 0 0 0 ti") 0 N

in In

en ao 0 m enen oi en 01 • 0

csi cra eo

Ar•

0 03 N

r-

0 CO CO C7 1.0 0 In 01 CO WO 05 01 CV 0 0 WW •er CO Er

.r 0 0 CO Q 4...

0

us

0 o

Cri 01 1..4 QN-

a)

CO ('1 0 CO 4kn CV 4,r- CO

c

14) C) 03

0 in 0 Idr) N r•▪• CO CO

0

ir-

CO

0

Cd oi 0 C, C9 Cli? 'C 0

mr

oire bele idsdoelstelll

el CO in 4—

4,•

c

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

45


cd •:t,--

autofinancieringsmarge

autofinancieringsmarge

resultaat op kasbasis

cri .:::r ,—

resultaat op kasbasis

initieel budget

HERZIENING FINANCIELE TOESTAND

-3.248.986

na de overdracht

o o

:E 0 <4 ái >

-

N N d- dt CO (.0

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

46


cs)

o 0

o o

5 5

Z7

CD CO

N0

7>

oo

o o

o> c»

CO () c

co (g cg o o o

ao

0

o

o

Zi• o

0 0 CO Cl 'C 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a- 'ts <D 0 0 0 to to ,tc• o o (DIs CO Cc) Cl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cl N 0 0 a- 1... l's- 0 Is 0 0 N N to to c! o o g to o to in LO <D «5 d: ‘1 : «5 cii ei ei co ci d c; d m: cm Cl 0) 01 CD CD C» 0) 0) CD «J N

.-

ui iri ,o: c.i

.--

C O

CD C CO >

cm

u)

C:» e 21

D)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Cl 00 co c LO ill C

a..

N N

rsa

CD

'En

ci <11

N

:=.

03 0-

C 0 ..1C ált CD

a— 4.... (t) a—

1508 2 .2 ft', :5 o> •,:i .ti d d 1..

O

0 0 0 c 0 0 0 : 0 0 4O .0ct0 <ND I. c0p .d. 0 N. N. 0 cl 0 C> 0 0 0 0 C> 0 C 0 0 Cl Cl Cr> in 000 c! to o. in e- e- to ei ei ei

ei o

N

N 0) C>

,-

(.i

.- ei c‘i ei

•11: CO CO 0) CO CO N

c) 0 >

0.) "0 0

= :Ei ca "— > .0 ti)

To 1CD12.

Ta ig O

O 1—

li ..(° o

I—

To . (51 o

I—

To ta 46

19 2 o

0

To . IIi. o

To (.9 o

CD .2 0

overdrachten aan de brandweer

overdrachten aan politiezone

toelage PDPO - project soepbedeling

C

inwoners met zwaluwnesten

-0 c)

beheersovereenkomsten KLE subsidies zwaluwnesten

E co

toelage sanering mazouttanks

CU

0 co

inwoners die mazouttank saneren

CD -C

toelage nietbeschikbaarheid riolering

o E? a) c» c c 0 4) .> :=.E cp .c 0 0

> O

werkingsbijdragen Limburg.net

2 ... u>

annuïteiten aan De Lijn

a)

0 .2

toelage voor hulp in de wereld

....:

toelage ontwikkelingshulp Stelimo

a; a> 0 <0 .0W s... > CD C 0. .

bijdrage 3e betalersysteem De Lijn

> 0) <f) c

N

-J -J CL) G) Cn C)

2

E I 23

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

Brandweer Limburg Oost Brandweer Limburg Oost

E «2 = e ci, „, u) Ai

3 d) ....

verenigingen Zutendaal

O co

c c ::::: , :=.

inwoners zonder riolering

k

gemeenteraadsfracties

▪ Le.

BEGUNSTIGDE

:•~14,

47


c,

o

r•-• 0

D2 o

0) o o a

o a)

c7i (71 c:, LO o 0 a

cr

N it) LA o o

C•J

0)

15 0 CO LO CO 00 0 N 0 0 N 0 0 N (0 <D N. N. N 0 Cl e; u., — ,— e..-, LO C9 .4. ei ei N: N: •d• cd tri t-.. 1.. <n 1.-

L.

?cs<D .be

C CD

o

a) a)

c,

NN CO <0 o

LO o o

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lt, UI N ei o a o et co e> ei e< d (0 tri I,..- .-.-- ‘2.

('4

=

(1)

<1%) C

0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 o 0 o

". Eir

CD C .2 CO s. 4.• (1) <D

, c, «,N COLO kl 0 0 0 N 0 0 N 0 0 CO t•-• r- N 1- 0 CO

t

o I_

ni

a) cv

->e

> CD

t‘i

c%i

r--:

▪r-:

•a:

cd

tri

N:

T"'

0 0 0 0 ei

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UI LO N 0 0 0 c; e, cl N d cd tri ,..- ..-- rt

Ti .19 o

li

'0) 0 >

<D (n "1:3 CD C :i5 <C '> .0 (4

11 43 o

Tir o t; I-

..... (n CD <0)

To co 'S

To' 1! o

c co

I-

>

Tei

.P. o

1,1

2. 2 o o

I-

I-.

woonbel

a)

> 0) •

C=C

ir) 2

di

..=

nt ,-

CO CD c

CO 33 R3 .- <T>ca

o .c 0-> > 2 a>

ca c ti,

C.) 0

v> E

>

E c

10)

di

-0 la 0

0 2D)

C •... rj)

I-

Wi c

a>

c a>

.

a

E

.i Z V) (i) . „ti 52 rn EI

lidgeld VBL en VVBAD

CS)

e 0 .... N > G

CD

verenigingen voor BIB

o

toelage duurzaam bouwen bijdrage intergemeentelijke samenwerking

g=a) Ec

di

>

inwoners die duurzaam bouwen

di di c o EC

g.,C O Tm' 1...

bijdrage

CD e Q. •

0 (0 0 >g c a> o a> -o c> CD 0C °. E 3 a) 8) 03 co c 0. Q>

Provinciale ontwikkelingsmaatschappij

.0 <D ia. >

2 - J -J iX Ce

o Y 0. CO -C C) <n -o c ca -I Ery Ta' -o ca c is c 03 0 -ss <D <D 0

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

48


CD 0) Cl CO

6) 6)

>r7. 0:1 o o

0) 0) 0) 0) 01 a) Cl 01 DI D1 Cl Cc) N t- I.-- N N IN

o 0 o o

.0" •ct "ct t- N N.

o o o o 0 o o o

o o o o

o 0 o o o o

1.0 N. l's

N.

(C)

0 o

01 (3) N- N.

N.

o c) o o o o

o o

0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 to 0 0 0 0 0 0 0 0 C) 0 0 CO 0 0 C) CO 0 C> 0 (t) 0 (C) 0 .(t' N N 0 CI) C) 0 0 c, nt o cm cv co c» r-> (0. -5e- (0 to o Lel r- ca .4 c? ce) r) .4 r- c> Lil r's Cl Cl In rs: l's. c» a? - a) o ,c .i wi t.... vi m: c\i cd co .,-:i ,:i d ce) -4 cd cd ,cri cd ai ,_ ,._ N ,_ Cl eCD •cl• C (13

>

C <D

N

-zt

(;) CD C 5

0) o c, c,

c

a..

0 0 0 0 <D 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO

0 L,

p)

0 in

c a.

:...

0 0 0 0 0 0 0 C) 1.0 11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO 0 03 0 CO 0 co o o 4 o cm cm (0 0) 0 (0

w 0 0 0 In 0 0 o 4 cm ('40 C) 0 :35 to c) ir? r- ir> 4 c? ce) co. 4 N 0 ,w c.; es r- cd ('1 eb 4 ,,i... cm ..3C 0) I.". 0

(1) 4.0

W ij) 0W C :E5 co •..... > (I) -Q

Ta

19

ta o

c Ta a>

54

(,)

•F4. 5...

<D >, O a) .0 C

CU > 0) •C ein

o c I-

c

2.

a) c

o a

c c 92 a> a) a)

a>

ij)

CD C

4-r

IS

:6) Ic c ""d) 'E

3:

«t al

a) Cl

Ta

a) .0 c o

O

(1) •a;0 4. ).

cy, 8

cd cri

CD ..(r

>

li = > 0)

1-0 >---: 1--- a> c>>, 1-4 ce) cd cd ,1-•

c

c a. 0) <n c a) en 'ai '5

o .=

c

a

a> c ce)

a) a>

• c

an

c

71 ._ c E c :Eb en a>

3

o) 0 c b *C" -c 3 a) ty) a> .0 E b e 3: .8 *E .i- 0 63 <D o<D 0) 0) <n C, CD E 0 Q) 0 0 o

ED. c E 0 0 CO > cl> •ch .0) 2 la a) > o E +c' c en 1) ..Y CD ."E' a) c a) co CD '0 d> <J 2 k; o 7.1 > 5) > 0 c 7:7 0 Ci3 O E "2 ca a) :c0 c a) e .13 .b u) a) c c 2 03 -o c C C 0 CO 0 o 0 03• a) -J 0.10 Q) 0) 0 Q a) a) 1) <) a) a) a) a) c» a) a) c» co co CD ca a) co al cc Q) Q) 0> 0 Q> 0 <D Q)

o o o o o o o o

• 0 • .a- c a> -a a> -.-.u)

c 0 a> a> -è — a. 0 a) ti) a c en in- 32 c .0 a) «, o tti a) co 3 E -c> a> b a a) 0

0>

c > a) b C

'C C 0

o 0 0.

-6

C

en

iii .c

a> a)

2 cr) a) .c a) .0 a) 2

<D •

0 () Q) c» c» c» 0) co co ar ca Q) <D 0 CD

o o o o

C

a) c

c o) a) c a c Ij a) 0) •c a) .c a) c c 121 a) -6 .<5 .- ..: a. E E c 22 > 4) 0

EL! .0 C Q>

a)

a) "D > CD a) > b a) 12 c "13 a) -> ._ b a> •-c a) • .m «2 a E a> o «3 (13 <D 13 03 E 'S c g c a> ca a> >

0) 0 13 t .) N -- a) a> o .2 0 • , 0 Q) 0 0 <> <) 0) 0) 0) 0) 0) 0) CO <0 CO CO CO <0

0 0 Q) (D Q) (D

o o o o o o

bijdrage werkingskosen Kerkfabriek St.-JozefWiemesmeer

>

W

r- cl c`I ('4 C) tb — s cm ,--

KerkfabriekSt.-JozefWiemesmeer

<D

bijdrage in werkingskosten Kerkfa briek0.-L.-Vrouw Zutendaal

(1) 1.—

Kerkfabriek 0.-L.-Vrouw Zutendaal

C <D ....1C á< <D s....

• 111•11.1

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

jeugdverenigingen

jeugdverenigingen

jeugdverenigingen

jeugdverenigingen

jeugdverenigingen

jeugdverenigingen

sportverenigingen

sportverenigingen

sportverenigingen

sportverenigingen

Hand in Hand

Parochiecentrum

tekenacademie

Klavertje 4Besmerschool

muziekerenigingen

culturele verenigingen

Sint-Hubertus

N

49


c» o) c» >Ns N N CO CO CO 0 0 0

0) 0) CO 0 0) 0) 0) 0) CO ' "d' •ct 0- '0^ "C d' CD 0) C» 0) 0) CO <0 0) 0) 0 0 C0 0 0 0 C> 0 0

0) "ct 0) 0) 0 0

CD CO 0) `O' 0) 0) 0) C) CO 0

CO (0 0 0 0 0 C) Ns 0 0 14)0 (t) T- ar. 'aT T.0 CD 0 CO 10 CO N CO ("1 Co 0 CO o:j 1--- to to rN ,- C.4 IC.0 a; 1- e- CO ri c» 0) CO CO

(0 0 N 0 c- CD

10 C) 0 N 0 (t) a- (C) N

CD 0)

0 CO ts N- 0 ,0 0 0 CO 0 0 10, 0 0 "4-. ,- N l's CO M: N. C•i Of (r) 1.`

0

ei

C (CS >

C

(t)

N

CD (;) C) C ...... tè

cssoc00000 c) o o o ot:» c) csoo o o o c us

a.. CD

CD

>

co c b")

ir) o

N0 T- C)

ei

tr) o cs

N 0 1.0 T". CO ("4

o)

CD 4..§

'c o

0.) U) "0 CD

>

l'a

I-

2

o 1-

ra 0 -o c a) = N

a> a) ....• c» ts)

= •...

c co c

-ri

. 'izi

d

a)

a)

0

cr) C

4t5

3 c 0

›.

C c» us •c

E Ec

0 3

co > o. 0

2

2

Belgische MS Liga

-6 a) Y

Rode Kruis

CD >

e a) > 0

0) c

c 0 c a) 'cs

a)

3 . 0

.

E co 0 :...-r.• ii c co _ E .. 0 c

a}

0)

Eo

I

.0 Lt)

. o

c: wo

DienstOpvanggezinnen

../...r Q •..e .

-o c co

o 0 a) ---1 Gi .0 C1 tr) C 0) 0 > E a> --1 -CI) 0 a: < U) b 0 CO cc Q> V) c c c c c c c CD co co co os co co as 0) c En 0 0 0 0 C6 CC CO 0 .0 'el a> a> a> a> ca a> 0.) 0) :6 8 o) C» 0) 0) 0) CD 0) C 0 0 CO 0 03 0 O" <7> > 0 0 0 0 0 0 oE jj mci. o o o o c o og; g9

toelage Hands Out

I-

. c a) to c w 6 IE o E '''''

41

toelage Vincentius Genk-Zutendaal

Ta

2 o.

I-

CD V) > 0) fl) c

,,,r)

19

toelage Sint-Oda

2o

"Ci= (I)

C

c) c) o

as tl_

.... o co r- r- o er co co o o o c) o N- 0 0 co o LO 0 o o C., 0 0 n* <-"" n"' 0 0 0 CO 14) LO N LI, ('4 :5 0 0 '0' ,- N t's 0 IR C7). e-, CO t-. (t) CO C... CM a- N ,.a: r•-: N ei ei <D cd ri t. tr) c» 0) .he , CO CO

L.

0.

o c)

14 .--,

C CD át .be CD s.iss U)

C

<0

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

co

9 ï/3

Vincentius Genk-Zutendaal

opvoedingswinkel Genk

Sint-Gerardusinstituut

-J

MPIDe Luchtballon

inwoners met voorhuwelijkssparen

inwoners met geboorte

OCMWZutendaal

scholen Zutendaal

scholen Zutendaal

Kerkfabriek 0.-L.-Vrouw Zutendaal

BEGUNSTIGDE

••••

50


>

a) a) a)

0 0 0

10

.* •st

0

c» r-

a)

(=>

0

0 0 0 Cc) Cl 0

0

r-

r-

C W j) CD C

0 0 0 N 0 0 0 0 0 CO 0 0 0 ,-- K) CO 0 0 0)0 cl: c- N N

Nieuw krediet

Nieuw krediet

0 0 0

C» N VZ.^

CD

0 'C

, :t 10

0 0 LO UI

in dr dr ce! c`! cl co co

o co co co cd ci r-: c‘i dr in

N •ct •C

0) c» c» o co n e- N C N N N 113 N0) • 0 0 11) c- dr 7

cr) 0 0 0 0 C3 0

c

5 3.••

0

0)

d-

h-

cl"

a) c"!

.2, P c;i cl'

0 C0 03 ":

In In (7, , 1Cl c- er

C 0 ...W

..1C 1:1) ).. .ise

is« 0 0 0 l's 0 0 0 0 CO 0 la 0 ,- K) CO 0 I0; d 43, .0: L. I- CM ..3C C» .r. 0

tn

im.

CD > CD 4..1

0 0 0 d N

0) C> 0 N 0 N N ) <N N ('4 0 N clcr 0 `C 0 :F3 a c= d d ei L. 4» N C.5 N C.5 10 10 át C» .17. 0

0 V) > D 0 C

'"ct

a) ci ,--

0 CO 0 0 c» co CD el in In

.*

(\i t%,.1 In UI (c) C")

>

"

'S co .....

> v) 0 I—

0 1—

15

I—

WW

d

u

0 V)

0

1I_>

(00

CL *

u>

o 1.5-

...0 C

7.4.

ih" 1:2 =co

s. 0 > > e

>

>

N -",

...,' co

.1c

.0 .2 cc

(4)

0 = m.

° N 53,

FC De Zwaluw

BEGUNSTIGDE

B. Inves terin ssubsidies

Residentie Oosterzonne

vzw Aan de Ijzer

E 0

BEGUNSTIGDE

1-13

we c Ta c E *(7) "0 V> 0) CD ›E 0) e <D(1 a) 0

I. u 0

.e u

.2. (

0 I-.

a>

:=.

C

0 1-.

.0 o (4) u> u) a) o) c c a> a> V) co a) a> > >

Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal

af

0

>

.c2 ,.... 0 a>

4tur

C13

.3

3 c 2 ?

Kerkfabriek St-Jozef Wiemesmeer

O 1—

(i)

0 V) > 12) CO) c

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

51


Gemeentebestuur Zutendaal Oosterzonneplein 1 3690 Zutendaal

Provincie Limburg arrondissement Hasselt NIS - code: 71067

FINANCIELE NOTA BUDGETWIJZIGING 1 GEMEENTE ZUTENDAAL

2019

algemeen directeur

financieel directeur

Vanhengel Marc

Mulders Joke

laatste budgettaire journaalnummer: 2019004901

Gemeente Zutendaal budgetwijziging 2019/01

52


3. De FINANCIELE NOTA van de budgetwijziging bevat alle onderdelen van de financiĂŤle nota van het budget waarop de wijziging een weerslag heeft: - Schema BW 1: Wijziging van het exploitatiebudget - Schema BW 2: Wijziging van een investeringsenveloppe - Schema BW 3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - Schema BW 4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

53


Algemene financiering Algemene en Ondersteunende Diensten Ruimte Mens !Totalen

1 18.500

0 11.500

1.946.892 1.885.353 8.409.609

4.000 3.000

Uitgaven Wijziging

197.448 4.379.916

Vorig krediet Vorig krediet

7.774.820 198.388 945.364 64.449

Nieuw krediet

201.448 4.382.916 1.946.892 1.896.853 18.500

0 8.500

0

10.000

Ontvangsten Wijz iging

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

9.001.521

945.364 72.949

7.784.820 198.388

Nieuw krediet

573.4121

-1.001.528 -1.823.904

7.583.372 -4. 184.528

I Nieuw Sa ldo I .1~1~11111

CV

c co >

N

Ce;

Ce 0

Ot; 0

0 0 1 ...

Cd N d' CC;

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

54


.

0 0 0

0 ci

ai 0

c. o c. o c. c. o o o o

c.i N c4 N csi N a a <si (9

0 0 0 0

ch

0 0 0

rZr-i csi

Gemeente Zutendaal budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

c» 0

c.

45.6861

9

0

a o o 0

o

0

0

0

0

0

4.240.000

0

0

0

0

0

0

o

0

0

o

0

0

o

0

0

0

o

0

o

0

4.240.000

o

0

0

r„, 3.000.000I

0

TOTAAL UITGAVEN

o

o o

Investeringen in immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

M

et --. 05 0 .... tO 0 cri N N em

0

0

0

0

0

0

0

0

0

,d,

0

0

" N N e N „. 0 ei .,

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

0 0

0 0

0

1.0nroerende goederen

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0,q

0

0

Overige materiële vaste activa

0

5.Erfgoed

0

r.. o c.

0

0

0

0

0

0 00 «... N

0

0

1... o o o o o o o o .5.c‘i

0

03

0

CO

tri ..1.

n n sj. .1 .si ei

CD

0

0 0 00

0

n n

0

„„, „,

0

3.Roerende goederen

0

0

ri

0

0 N cy

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

cri

0

0

9 o 8 a

0

0

0

0 d 0

0

4.240.000

0

9 o 0

0

0

4.240.000

0 0

tO 1-• 0 N CD

0 0

0

0

4.240.000

Code

CO CO N N ra

1.Terreinen en gebouwen

0) .r1>

0

0

0

4.240.000

0

2019 B. A.

03

2.Wegen en overige infrastructuur

.r. 17, 00 >. 0

o o o

4.240.000

c. o o

0

0

2018 E. D. C.

o o o

A.

o c. o

4.240.000

0

0

2017 o o o

CD ..1`

0

0

0

0

I

0

Investeringen in materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0

0 0

o o o 0

0

0

B.

0

0

0

0

0

2015 C. o o c.

0

0

0

0

0

o

I

Transactiekredieten

0

OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa

0

0

o

2014

III.

0

0

0

I

Verleden

0

0

o 0

o

Nieuw krediet

IV.

0

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

Investeringen in financiële vaste activa Extern verzelfstandigde agentschappen

Wijziging

Verbinteniskredieten

0

11

1,

DEEL 1: UITGAVEN

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

0 03 03 N N 00

c ce

C•1

0;

a

I,

.5)

co c

co a.

55


0

. 0

O'

co co N N

0 C

N En EO 00 N N

of N

0 4

ei CM

0 ol N

N

c. EJ o

c. o o

o

0 0 0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

o

5 Y

ca er> 10 CO EO N.

á ,

o c. o o o o o

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 Ca 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

o

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

c os

2017 I 2016

0 C) 0

0! oI

krediet

Ca

0

oI

Nieuw

C) C :Di

o

0 0 0

1

krediet

Ft :=. Vorig

Verbintenis kredieten

I

Verleden

0 0

Budgetwijziging 2019

0

2015

Transactiekredieten

0

.1. 0 ('1

0

c

,

C 0

a 0

0)

a)

e -0

in 0)

0 0 > .r2

..0,

c 0 0 tu a> o -g E cl cn in c > ,5 '') 2 E co 2

._

g >

4>

5

al g! e . g ;i1-, g = c, 0 2 D ,.. c 2 8 0 3 ,c2 g c

=

.5

c

To

c , i» ,..., a„ 02 4= > c E cm 0 a) ,- "e — ° 1 2 n. w rf. in' Q. 0< o. CE E— o o o o a> >< CO Ci 0 W > 4S

N

el

C4

-J

2 22

ut., 1

.2 'li

=

0 cj,64 2 g : g, ' 1') 2.2-4 & .2 -§ 8 . a> o co0 0> c2 2 0, E g a - as 0 e f, c al -c r 8 g al > E 4.1.> 0 Q) (a

.

In

"4

g

::?

,... ,,...,

00

0 0 0 0 C

5

o .c

. il k. 0 , e ic -5 ..0) 0 g 2 <0 c u) 8 8 2 2 (1) _a, c >. E a E a, 0 E -0 ,1., g as co 8 Zco22 'c c al en N 0E o. — 0 (0 o 15 'Er> > d > c C (0

>

C

= >

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

ce c. . 0 0

C g•

0

TOTAAL O NTVANGSTEN

C 0 C 0 "0 C 0

DEEL2: ONTVANGSTEN

Schema BW2 Wijziging van een investeringsenveloppe

i

2018

i

2019

I

a

Overige jaren

0

56


.i. CD .43 0 0 0 0 0

ei in cn ci o o C% 1..: CO N * ai 1..: CO N in co CON CO 0 N in 0 oo •". o o o o o 0o in CO Cl 0 .0

0 0 0 0 0 1, CO .4. cs co .rI, CO st c» co *.N CO 0 NO N c4 oi rco .c... 0 0 0 0 0 0 0 0

114.583I

0

247.675 1

0

189.487

•cv to tta

0 0

CO in co N 0

o n 0 CO t0

1.027292I

N 04

251.601

,"" co o ... c, CO 0>

0

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

Budgetwijziging 2019

o

0

4.555

0

0

o

t-

CO N

Bestuur: Gemeente Zutendaal

o

0 N IA ai ai

1.835.193

0 0

o

0

45.727

0

o

0

1.789.466

co

IV.

n n o N 0 cl oi CD 02 fl CO <- CO

TOTAALUITGAVEN

g 01

0

0 0

0

0

45.000

0

0

0

45.000

0

Toegestane investeringssubsidies

0

0

> .C5

0 0 0

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

CD

III.

0

0

0 0

<0 «, 0 0 0 0 0 e

0

0

0

0

o

0 CO 't .0 in ai N I-

0

0

0

0

CD en C

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

N N

2.Roerende goederen

1.0nroerende goederen

0

0

0

0 N

0

0 0

.... el c4

Overige materiële vaste activa

0

0

,,,,, 4 N

5.Erfgoed

0

0

Ot N

0

0

0

0

.-

0 CO 0 ui .-

3.Roerende goederen

e) CO in

4.Leasing en soortgelijke rechten

Cl CO 0

0

cs!

4.555

4 4

0

I N I N

0'1

0

0,

331,277

Of 0,

1.458.916

.

169.092

-123.365

0

454.642

.... C/ o N N

1.289.824

N

1.Terreinen en gebouwen

2

2.Wegen en overige infrastructuur

1.... i:1 0e > 14.555

CO

4.555

eg Oi

1.790.193

0

0

0, o,

0

0

0

1.790.193

0 0 0

45.727

0

0

45.727

0

1.744.466

0

1.744.466

0

0

0

0

0

N

el co

0

N 03 N

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0

0

03 N

Investeringen in materiële vaste activa

11 :r..... 0

0 0

0

0

0

2019 B. A.

0

00 N

II.

0)

0

0

In

ci

0

0

0

0

0

0

i

0 0 0

OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa

0 0

0

0

0

0

0

2018 E. D. C.

i A.

0 1-•

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

.c 5, 0

0

o

2017 0

0

o

2016

0

0

o

B.

0

0

o

C.

o

0

2014

Transactiekredieten CO

Extern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

Investeringen in financiële vaste activa

Nieuw Verleden krediet

Verbinteniskredieten 0 CM

j,

DEEL 1: UITGAVEN

Schema BW2

MI

st

c ca

57


.•

C •• 0 u -N z 4>

.s

2

to

,

0

8>

c) u)

b ar

N 4)

z0

Q>

ei

!

g

cn

Q. • 2 e 61) Ir. „he e'S Q 0 CO N 02) (.5 0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0 0

0

o

o o 0

0

0

0

0

0

0

o

o

o

o

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C» Ui 02 eg 03

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 <0 GO <si CO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.366

1.366

o

0

0

0

0

0

0

o

o

0

0

0

0

82.869 1

a

o

B. A.

2019

0 0 o 0 o

82.869

I

0ae

o 0

2018

o c, o

0

i

0 o o

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

Budgetwijziging 20 19

167.104

167.104

o

o o o

o

0

0

0

0

0

o

0

0

0 0

C o

0 c> 0 o o 0 0 o c.

B.

i.-

Gemeente Zutendaal

167.104

167.104

o

o ci o

o o o o

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

2017

e

a0 0 oo

E. D. C.

I

e

oo0

A.

[ 2016

Ne-

Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa

2.Roerende goederen

Overige materiële vaste activa 1.0nroerende goederen

0

0

3.Roerende goederen

5.Erfgoed

0

2.Wegen en overige infrastructuur

' 0

0

o

0

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0 C

OCMW - verenigingen

42.) cu —

0 c. 0 0 o

NOf Ofen <0 4 -. tn t. a £1.e.•2 ne 0.4 Le ea cv to to L'. " N N LN04 0 cb a 0 0 o 0 c. a

IV.

22

1.Terreinen en gebouwen

0C'4

III.

ca

0+

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

.§. en C Q. 0

Verkoop van materiële vaste activa

al

o

0 421

0

C 5 •••••

0

E

Extern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0 C 0 0 0 N 4.0

ooa

II.

E E

o

0 2015 C.

E

o

(i) tk)

Verkoop van financiële vaste activa

03) 41 0 10 .0 0 0 ..' >0 •CU

I.

CO

2014

CL

Nieuw Verleden kredietI o o

.5.

Vorig krediet

E

Transactiekredieten

e

Wijziging

0

Verbinteniskredieten

c (3)

DEEL2 : ONTVANGSTEN

c

.0000 le-CO N CO --CO0 N N NCO N00 LeN'e C.0,1 ,5•• 't 2 LO

al

c

LO

0

58


0 ty

N ei .-co '4) ' N N CO N

.0 0 0

0 0 0

co

0

Overige jaren

<.)

co

0 t•Li

in <0

cri ori

N N c4

0 0 0 0 0 0 0 o 0 0

„,..

‘1.

N

0

0 0

LO

.0

0 tri

c <0

0

0 0 0

2019

e

ei

N CSi M1 M1

01 N Cl M1 0.

CO 0 0 0 0 0 0 0 0 N toi M1 0.

0

0 0 q N

0) N M1 CO

c

ca o o

o

0 0

,-

0 .-

co

co

na

CO CO

02 CO

CO 0 0 0 0 0 0 0 0 CO

aq

co

0, cd CO CO

ir-a-

CO

0

s- 0 0 0 0 0 0 0 0

0 .-

CO

co cd

0

0

CO

co

CO co in ai

858.670

s-

0 ,...

0

11

413.898

0 0 0

2018

0 0 0

a; cd N

N

cn o

o o 0

2014

in r...: co

CO CO 03

CO CO CO

CO 0 0 0 0 0 0 0 0 CC CO

0

e

d cn

ok

0

0 0 0 0

0 0 o 0

0

o. 0 .0

0 0 0

/

/ 0'

/ 0 0 0 0 0 0 0 0 '''?

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C3

0

0?

00 cs!C4

, i Cl 0 0 0

0 0 0

0 0 0 tri

0 0 0

cd 7 7

000

000 / / 0 .71 cd cn ' ca-i gc Csi

0 8

0

o n n

si , st

g . C,i

o 7

CO M1 "1

I

g 00000000 0 0 c7i

o

o o ta d to st

Csi

1

CM

o cr, n. d na

ui co

0 0 0

Vorig

krediet

d cr)

0 0 0

Nieuw

krediet

Verleden

0

st 0 CM

; :i c`.; nj cs: c» na

d co

Wijziging

tO 0 0 0 0 0 0 0 0

cc

271.009

N

c.

118.105

tO

o o oe° o o o o

0, LO «, <0

Budgetwijziging 2019

o

N ti:; CO

185.898

0 0 0

a0 N

co c»

03

0

0 0 0

in

on cn

tO Cd

2.679.733 1

oo o

29.5781

o o

2.650.154

o

2016

Transactiekredieten

e 0 0 0 o Ui

0

Verbintenis kredieten

. a CO

<Z,N0NN 0 r.,4 01 N N

15.000I

0 ca, N N

«0

C

1 )

CC

2 c° e a)

,', 0, C

co

" C .0 0 2 E 5 1) k , 03 ej f, g .

ca

9. 2 .,,,-, . & >

> = , 'd 12 «3 .0 c

DEEL1: UITGAVEN

0 CO

0 >

0

•be

F2) +q) ffl2

.5

0-

0

g 0 -0 .

2 5 74 .3

j5.

<2' ab

5 s, . ...

<>'

ij di CC

>3

cv > .423 ca 0 en cn 0 (0V > co 0 .0 Pry.

c a) c3) c

a 0, . . 0 CD .0 'a-, c 0 ai 2 -c, 0 .0 c, g 03 E .2 ° .g72,2 • n>. 2 ,,.. .2 c c, : 2 ,.. . ct .2 0 !0) 2 0, g, ._ .1,3 c, . c d) a9 g 0 = .., Icc o w 0 o o n th 0) CU CU ' • • • • > • • 0m C

al

ái

eg

CO

cri ci) 0

022.v2 1 --3, c (t) C

‘5 'D

Fa.:5 8 t 8 • i; e 1,

5

0 E

c

ti E ..9. c a) 0) c .c tj g.' 5

0

`'"'

CO

0 > d d ui 5 .i

d

0 >

cp .0

'ai c

_

ca c

m

c 1...

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

F„ e 0. ca a. g . .? c, 2, t5 -5 c 0 2 :E

4-.,)

0 c» "til E 0>

c

i TOTAAL UITGAVEN

c a) c a) -.c co

59


0 N

0

o ,e-

12 0

CO N

C..1

NI 00 N

CO CO N

03

.9 .

,„ -4'„j

Z ei

a

,N—NN

0 0, CO N.

cv cv

; .4"»

Y

r, .-

(O

á ,

o

0

o

0

0

c.

o

0

o

o 0

0

0

o

0

o

0

cb

0

0 o

o

0

0 o

o

0

o

o

0 0

cl

0

o

o

o

c.

0

0

o

o

0

0

o

o

0 o

o

0

o

ck

0

o

o

0

0

o

0

o

ck

o

0

o

o

0

o

0

o

0

o

ca

0

cb

o

0

0

o

0

o

o

o

o

0

o

o

0

c.

0

0

c. 0

o

0

o

o

c.

0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o

o

e

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o

o

o

o

o

o

o

o

c

2017 I 0 N

2

'á E

a

.2 6> OOC CD .a

0

u) Ob

CO >

-o co .0

k

0

0 52› 0 c tg c.) r i,

co •D 5 3 "é

> 22 8 m 0 c a. tu 5 u) a. 0 a

>

0 p) & ,7, Ck -6 > t g en 0 & c oi) Zi .-4a ... 0 0 a) co

o. 0 E o o t 0 d ci ai > ‘ i

0. o c 0 0,

g e co

2

, 22 _e r0 a, 7 g :0 ...-.: c To 0 0 e 00) -c 9.) c iis E g ...- .13 c o o t. 0 > .: ai

Budgetwijziging 2019

o o

0 > a) o

.5

g.' : 5 21 l'

0 >

'0

as CD (,)

0

0

CO c

c

0

.0

0 c

•0 o 2 2 .8 Pm g 15 0 'c a» «. 03 .0 c >c " E v) .ci 'E C> T, e f, 8 2_, g e Pa -- g ,..5

,ti

>

-

c ca

0 '' " 0 E ci

c_i

>

n 0 o Je iii >

c

'`tr) o cp

> c

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

c e)

5 e

c r>,' 0. o o

to •o)

ITOTAALONTVANGSTEN

c 0 c a) 12 C 03

o

= '0 0 0 Z ti

Vorig Wijziging krediet

Verbinteniskredieten

oI

Verleden

2014

2015

Transactiekredieten

(0 .r..

t. 4>

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

I

2018

2019

I

Overige jaren

o

03 N

60


0 13

te N ce ei

o

2.).

0

03 CO N N CO N

o ca

o o 0

Le

,td.

o

0

et

en I,

0 N N ei

cz.N 0 04 N N

c< o o o o

c<

Ob

a Za 2., tO <D fr, C•4 N N

,_ z oc

0

o

c.

0

c.

0

0

Overige jaren

o

Of N tli

so

0

k

(7)

000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

Ca 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 C» 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

In

0 0 0 0 C! Ct 0 0 o 10

0 0 0 0 0 0 q 0 0

0 0 0 0

0

0

I

tr)

50.000I

CO

2019

rD

Ca

c »E» a.

E

a. 2015

a>

I

c cz 0N W I

c>

o

o

o c.

o o o

to

o

o o o o o

o o o at

a o ct o

o

o

o

o o o

0

0

0 0

0 0 0 0 0

Ck 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

, t2

tra

N

0 0 0 0

0

0

g g

g

.eCO0

h.

0

0

0

0

0

0 0 0

ra:,

o Of

C 0 0 C

.

1,

'g

co a ch

-e

:c. 1 2) E'

g

o

B 111

E 4 e I' .0

C E

0

ft

11

W

CD <5 > <D c re : j g <2 5 g t 5 (13 5

Q tè o

54.145

g

j

Nieuw krediet

g g

0 0 0

te 2 :E

,s 0) 1/48

0 13 •

o

C 0

E

LL1 10 C

o o o

-o C

C 0 ›.

I 0

a o

C <1) C ,»

• lr; N Q) 0 0 Ir .0

CD CL. ti)

ti

co >

ij 'i' > g :1 2 «, :E. ar, to

co 0 L'a• .42 g Tj

03

E 5 1.,- é> :-.Y., if. ci', 5 . 9

2 c 15 •o co o 2 7) 3 % -5 c oo g) a, 0 o.Si c" g 8 2 cli o g A, 1 2 5) <2 i -V,

0) °< 2 8 =c . C 00,_, cw i' -c. s . c. o a a.) a) ui en o CD > > c .„ d ci 5 ai

ta

t

«g

o co ai

E 5 c o oi c .c 2 .13

..9.

'-.

tscti .

s

:, "P, nts. 0) -c c» el cg

g', 4,

>

i 8-

0

to o 03 0

0)

cc'.c3 > «, — 0 -c rr i , = c co *CD cn 0)

(0 .0 a) .

E

21 . o Eg. 2 Ti i t?; . G ,{1 g i ••• 0 g á -`-0'4 0) • g2• 3• iii• E > 8• r,• 0 1 —3 (l) <D > c

°> -5 a' = 1 2 2 ai 0) 0 I_

=: >:

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

Ec _ co v, .0 0 C .0

0) .s COe c CD

0

J

:•••

0

54.145 I

ea)

0

TOTAAL UITGAVEN

e 0

Wijziging

O 41> 0

0

o

Vorig krediet

0

No k.,

Verbinteniskredieten

0 C • ca. °

.0

.ti

I

14.

t))

(D

ti

0

Verleden

CD 0 C 11) 0 0)

••=1 C

o

1

O e. 0N C ...I 0 C I.

le',

,:i

Budgetwijziging 2019

et e0 N

DEEL 1: UITGAVEN

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

c

2017

ra

2016

Transactiekredieten

I

2018

CO O11 "0

c ca

61


to tv

a> 15

ca

0 0

IN "I

CO CV

CO

tta

.9

0.

in.. 0 CV rd

csi tm

e, C.4

CM

ai CO

N

CD

W fr•-

! U si ,

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

2019

Overige jaren

.5. '13

N

1— C,I

a)

c b") 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

o

tzt

o

0

o

t>

0

0 0 0 0

0

0

2014

c ci o

C e `c... 00 • 0 C' •—• c 42 > 0 C c o •.... o L. C Q> oi

co c ▪

•Ri"i

o c c

a ft 0 Q. N c) 0

e fl> Q> 41) • •

r•-•

rti

c

krediet

Nieuw

CD C ..(5)

irt :=. o

o

0

0

o

ct

t

E

Verbinteniskredieten

C*.• its

Verleden

• CO

Budgetwijziging 2019

2015

0,

Vorig

> C CD

a>

o

.13>

o

ct.

ot

I ••

krediet

W •

a.

2017

E c

2016

c

Transactiekredieten

2018

tb <a

c

C 0

C

o

N Q> C "'• 03

0 E a) la ti tv ful " 0

4 h) s 0:1 • c CD ai (;)

0. L 412 C rt Ca 214> -13

c o

ci) to

a.ca I. e

E te .-.., .c

ta á> -,e„

co

DEEL2: ONTVANGSTEN

E

• .0

v c

-E,

d>

te,

0

se

en 0,

a)

co

3

t

to

0

>

„:,. .0

.2,,

.f.)

a. o o a) > a)

.5 .g

•)

g.:' e

as

0.0 E g) 25 E &g <> II c a) g:á,' .8& C & .: 2 0 0 -c c. g •— 2 7D—E 2 c mi g g c» 2 ta o 2 -43 .a• g> c'' LD. 13 ir) c' u) tY) o us 2 0 !I) N a" •è'D c '-' -5 c>3 c c 0 8 0, c» ..,.=. E c 2 .9 c c e -0o 4)1 5 c r) l' 0 co m(5s: E .5 .2 > .E, „q 2 0 12 > -4 tm eg gc a_ w 5 M a. 0 < o. 0 E '''' ".) 0 — N o o 0

I

(

115

tl) > •,t

<D

Cd

d :i ci ui > á .....:

0

CS

0

en

.c

0 0 .F..

g ‘:23, E.43 b'A 2 r° 85

0 t

c

> ..., 0. ,t,

"0

as

m e

i,

2 .

5 0 > 2 03 '13 c> E '<I' to E .0 0,2

.—

mm OE

> c a. T.:

=

0 0 t

<D 0

>

(1)

4) >

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

C 0

I TOTAAL ONTVANGSTEN

o

• 42

62


0

0

0 c. 0 0 4.. 0.. có cc;

0 0 0 000 a e! 0

00 . ,,,,

0 k0—, > c,

.

0

0

0

0

2019

0

0

0

2018

0

0

2017

0

0

0

0

2016

0

0

2015

0

to

o

o

0

0

0

0

0

0

0

;7 . st o.

0 0 0 c. .0

0 0 r,

u., CO ''t €0 ..-c-

to

co CO ce 4a

o

c)

g g

01

0

0 0

0 .4• 0 ——

0 0

r, rs 00

oi <D '4-

a: CO 4-

oi N N

01 el CO

00 CO

10 0

Cl

CO

<0

o

to o N N ortri tri o o L11 N

co

4-co cti ot

o

ot '44. a! cto 4t

4-

o

o

o

0

o

0

02 cO

0

0

a

0

ci

0

0

CO

01 co cc! to ,-

tO

CO CO c» ui

4.I, csi ot

. 3 01 01 0.

s0 CO oi CO

4-

t-

<0

N N 0 tri a

o 0 in

0

»C o .

to

3 CO 0 a

141 c! 0) c. N

0

C1

12 0 0 c-

c» CV rco

0 0 0 cri

4.4

0 0 0I, st N

n 10 CV ro

c.

5 0

CO 5 ei

0

CO g O

0

0

0

0

0

C.

0

r"

0 ---

10

3

oi 0

g)› , c?

I c» co

o

to 4.-o

to 0 a!

'sS

g

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

03

0

03

,•.. .

22 c;

g re! ce, «,

01

04 0 0 N 01 '0 (fit

Cl o 10

01

st 0 0 0 0 01 01

0

0

0

0

co

c, c, . 0 0 c. ,.., CO

0 0

.0

';;;

,r; CO o Cd

0

0 0 0

4-

0

0

0

O

0

c.

0

0

c., 4

CO 10 NI, 04010 4- CO

CO 0

0

0

0

10 s-

OP

g g

tri a 0

4 4

01 <0 .o CV ri

CO

0

0

to

0 0 01 </' ,-

0

43-

0

0

0

c.

N

0

0

0

01

oi co CD

0

0

g

'S .4:

oti co 4-

<I

I —

0 0 CO

CO

al

c-

0

co a

o. ',-

CO 4CO

N 04 (0

0 0 c.,

<5 .

0

0

0 C.

N N

tri CO nt

tri 02 N

0

5.378.109 I

0 0 0

c 75) co 0_

oi

tri

CV

c as

-47.555 I

Wijziging

e,

0

0

4,

Nieuw krediet

Verleden

2014

o o

Vorig krediet

>

g

CO 01 44N CO co 4- CO al oi co tri 0400 0- N 04

0 0 N t-

5.425.664

Transactiekredieten c 2 c :13 .. 0

el

to

o

c

to

:,=.t., .. c, . >

0)

a)

ce

t;

c e50

E .5.

E co e

> ,..: -g 't co .0

0,

0

f

i .9

co

3

2 c

.c 0 Is a>

g ij

b e

i

. a,e, c

ci

'0

t-j

c

g E

c

19

.. g,:-.

(r)

.-g, 4.>

:13

0(01 co

P)

12

0

g

0

«c2 F,

e<

o -I

rCS ' 1 9 ,5 <2 2 I

4= `)

-g

4 >)

a) E 03 ai C "W

0 0 •È

°-)

< E%.„ '4 2 °-

'1) ,

z --En.,.. 0> p. „, , -- :75 .o

.5

cn Eo

a o

.<

T... CD cn CD > c

.... 8 =Lis. <D co a) > E *:

i E ij g '5 •c — "2

Cli

, 0 c

d ci

c

_.1

o

,

(D E ".

"

. . I-:

=0 8 .c 0 i ‹cl> g E Lo c e, .c c» E o

t »4

u)

j 0. — 0

C> •

.

8.

co >

c.

0 ti) co >

:<,, =o «c

0 0 0 E 8 ED E c» = 2 :i. ": 1 2 -0 ' pp

o

CV

±.. ..1 0

c 0

8 . > <3

od

d

o

C

"5 2 -E

C CD

....• o

— . 03 0 <D

-0

pc .-

,,

0 a) " ,i2 -a>

> c

(1) 0 c» 0)

0 i_

Gemeente Zutendaal budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

co a > > ce ,th»

i: '= 07

0 c»

c to

I TOTAAL UITGAVEN

c co •0 c es

DEEL 1: UITGAVEN

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

0 0 0

0 0 0

0 X .0

a;

st. CM

0 0 0

ta

CO

4-

0 0 0

0 0 *a

CO (.4

Di

0

‘7,

Budgetwijziging 2019

0

- 3

N 0

248.700

0 0 c. 0 0) 0

2,

0 10 en N N 04

4.04

N

1.333.597 I

. 0 N

o

.., r

4

.

423.217 I

N

652.102

0

555.053

r» N

CD C 0

63


0

150.180495112

N

st Of

CO

0 e* N

to to CO N N N N

4 ir, NN

N

<D CD rs

0 ei N 0.1

N N

0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0

C") C 'C C) 0

>

g.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C> 0 0 q C CO Cl

CO cra

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 C) UI «1 t., LO CO IO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N. tri

tO

0 0 0 C> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Ni Ni ni N N N

Of

te1

CD

to at ei c7i

N

0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0

o

tot

N 0

0 0 0 0 0 c:, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei

a N

0 0 0

0

0 0 0 0 0 co 0 0 0 0 0 0 0 0

o 0 0 0 0 C.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 OS 0 0 0 CO .11 0 0 CO .'q CO Cci CO el ei et co N

ze

.9.>

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CP 0 0 0 0 0 0 0

ei ei

.5) N

C! to

0 0 0 0 0 0

0

ei

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

to co ei

<,C

>

TOTAAL ONTVANGSTEN

CO N4

1.0nroerende goederen

3.Roerende goederen

Verkoop van materiële vaste activa

Ander financi Ie vaste activa

in co

N

Investeringssubsidies en -schenkingen

N

Verkoop van immateriële vaste activa

tri co ei

e0 0 >

DEEL 2: ONTVANGSTEN

0 CO

to-

Overige materiële vaste activa

Verbinteniskredieten

3 .0

0 cz.

Budgetwijziging 2019

0 0 0 0 In

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

Transactiekredieten

N

64


0 N

c. c. ce ce cc,

0

o

Ti

e

ca .-

(...1

N N

N N DD

ce

...-.

N

N N

•_.•

0 <0 en N N im

N

0

.-

.-

' 05

r3

0

C.

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

Q

0

0 0 0

o o o

0 0 0 0404 0101

0 0 0

0 0 0

0 0

' 071

c,

o

o

o

o

o

o

o

o o o

o

c,

0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

cl

0

0 N

N

0

0

0

0

0 0

0 0

0 C. 0 0

0

0

0 C74

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

2015

01 0

hl N

N-

0

4

0

r, "i

r: 0 . 0 N N

0 . 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 C.

0

0

0 .1 N

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

N

N

0

0

,s,

0

N0

.—

<D

'Es

tib I. fil

C» C

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

0..

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

0 ,-.

ts

.0

,.."?

0 N

0

0

‘0

0

0 0-

o esi Z--

I

0 >

Vorig krediet

.,, b) E ..• a) •t ,..,

0 0 0

114.256 1

I, 0 In N

,r)

01

003

,--

114.256 1

Nieuw krediet

Verleden

0::# N

C 0 ....

c ns

N

cv o 10 0401

01 Cl

el' x-

.0:, 03

Budgetwijziging 2019

2018 2017 2016

Transactiekredieten

0

N N

N en

c a) c a)

tj

0

1g, C

0)

I' e

.

3 0 0 > --a-

<1

t

E 5. C d) 0)

"<,

c

J

`g

> 4.1 E -92 -8) <0 c lti>

i>

.9

0)

13 g! ; •E

Co .9 ,c1).

"5

0)01 -8 g' .8

8

c

•-

to

0 ..=...

CO >

. 73

0 (n 0 .0 w> =

01

..... (0

.c

ki

<2

0 0 >

0 0

e145) «,

ird

8

-23

0 CO

a)

v

el 1. .

> 4.,

V,

C7)

E CD ght,;) . °' g g PE ' 8 2 4= e cp 0 > 5 a> cp g,. a. >> ,5 .5. 0 0, 0 '1' "2 c» 'v E e "E 0101 c 5 ØØe° t .c G 0 E c» cs, .412 ., .4, 0 .c e gge8 -3§ „, 0, 0)S ¢ 20 0) 0) c - 'g :0 - n 45 C en E .°2 F<2I: 0 C i •-• ó 7 0 c 0.) ( 0 • ct• • il8• .E 8 c) 'Cw5 01aoa . OE 4> 0 e 0 e i i *C. 22 •5 )2 1'' C Tis "E' a) to c 2

Cl) 4> >

5 <e ai

th.

u) 0 >

d d ui 5 ., -J

10

d

WI

c 1,...

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

ce 03 0. ..k 2

412.) C

a)

I TOTAAL UITGAVEN

C

oo

DEEL 1: UITGAVEN

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

c)

112269

4 4 2019

o

e--

b

Overige jaren

Ce

65


en

5

N

<D

0 00 N

1:1 0

.c.. CO N

N CO

CO CO

0/.

CO

0

CO

N.

04

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00

2019

do N ti, N N

0

a

c>

o

e o c> o

0

o

200.000

0 0 0 a 00

00 0 c, N N

0 0 0 ‘,! te) N

0

0

0

0 0 0 0

0

0

250.000

c. o o

Overige jaren

c. c> 0

0 o o

á ,

d 0 N

o

c

c 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

o o o

o o o o o

o o o o o o o

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

o to tr2 n n el cl tri tri n n N N

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 ÍZ,

0 0 0 0

0

0

0

0

0

to r, co tri t-

CL

CO t0

2017 2016

ÍZ

ce

c>

o

o

n tri n €9

0

o

c>

c>

0

0

0

N

c>

o

0

a

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

to r0

0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 •.:

0 0 0

P.

ir

-

to

a 0

ui cy N-

d .to .,1

N cl

C.

d to <I•

to 1,el

0

0

to to n n N N

o

o o o o o o o o o d to d to

o o o o o o o a a a a d to

o

o

o o o .... ir, rIIi

o o o to a Is 0 cl 0 U'i d n o

a o o o o to to o o ts. 1.g 0 cl d cci 0 0 ts t.-

o

o

o

a

0 a 0

t-: cm n

50.000 I

Nieuw Verleden krediet

:-.

.= il

,C,

0 N

..1.

.4.

N N

677.085 I

Verbinteniskredieten

2014

c>

tr, <•2

Budgetwijziging 2019

2015

Transactiekredieten

7.::

o

> 12

0) ..0_ .2

c 0

0 0) :0

o e 0 >

.4 r.

N 0)

to

E

0

"0 CO 0> >.0

.._ .2

2

0 -0 .2 á i, 0 e c <D 4= >

ts 03

q)

E

,e'‹ 1,-1 jg 1 '7, toto a> —•ait E,,,=ai & a... "e

•-••

.t

g

g 0

co

'0 0. 0 C N

co 5.

1 2 c

0

> 10 0 co CD

C)

.1L C N

0 .= (0 0

(7, <4 22 & g t-1 1 :-:), 12,3 432 (5 á o 8 2. 2, 0 §, g I - g-i 1 roL 14,;":" '§ eo' > 'g, :5 ) c E g c <g in . g toto E .0 > ig 5 iris 'ga a. e '. 5 8 <ii 8 e E» as • - ,,, m .C N C c g 8 . en 2 CD o) E 2 0 >. _ a> 'e c. ..0, _

r

.z if•

al

0. LU - f/i n. o .ic o. o E - " " 't "' o - `'' 0 E 0. 0 0 0 0 0 0 áe t 45 00 á) > ><m i d ci ui > •i •

c

0 .c

_.:

0)

'á> <0 0

> c

=• ..: -.•

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

:4: j: -C N 0 > .4

c g 0. 0 0

TOTAALONTVANGSTEN

c 0 c 0 -0 c 0

DEEL 2 : O NTVANGSTEN

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

N

66


0 'a

o_ co co

N N

N C., .C.t.. 3 co •n• N N CO N

0

10

oe

40

0

0 0 o

40

0

C.

0 (4)

-... C.,

0 I, N

un

..01

0 40 04 N N N

N

<0

0

0

C.Il .1

nl' N

.-

.ZO

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

44,

0) P. CI co a>

0 <n d' 0 (0 .g C.q st o o sr .- N

0

0

0

C.

0

0

0

Overige jaren

0

0 N ..... c.4. C> 4.4 g

co

0

2019

d ca .4.

.1

N± sr CO

<2-

cl a>

c 0

0

o o o

2017

o o o

N CO cri

.a. 5

(D

(Ot

CO CO

.CO

st 5

ei

vi

0

0

0

0

0

0

0

0

o.

0

0

CO (0

co a, o c% :2 o

0

0

0

0

0

0

.4.

0

0

0

0

0

C,

o

.0

0

0

0

0

2016

.1;1'

g

2015

o o c>

co

g

V-:

a>

o

N Cl

N ‘"

CO

CD C»

N

C,

0-'C;

N st f.-

CD CO UI

0

'n .-. .-

*a

0

0

0

0

0

0

CO ' 01

CO

N

RI

g

o o o

o

o

o c, co c> c, o o co o

o

o

o

o o o

o o o

c>

o

a o o o c, c> c> c, o

o

c,

o

000

000 C» co

0 0) N

CO U, 0

0 0 0

0

0

0

.13

2

g g 0

, r. , r. co

N

0z

g

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c‘i

CO

N

d' 1,-

ui ,--

c,

01

a,

N

N CO to 1••• 0,

ai ui ei s' Is-

CO

N In

d 02 •-•

«, 0

(e) e.

"5>

0") cd ca

IS)

ea

0 0 0

0

Ok

.4

Vorig

ri, ocs, , c, ca c, o c, o

...00-0 'n I04

Nt .-N: .2 fr.]

j

N 00

707.567 1

ei iii

-197.375 i

a> IS

gl g :e ,(,n?;

904.942

Nieuw

krediet

Cl

C

krediet

Verbinteniskredieten

Verleden

2014

c, o o

Budgetwijziging 2019

0 0 0

o o o

Schema BW2

cL

cn

t

N

UI

I_

N

CD •ct .1-

0

ai

0

25.014 I

0

2018

0 0 0

Transactiekredieten

h

c

Out

c>)

.a

g

0

.2 rd ir, c

a)

CO

E

c

‹D

t t 0 .0 'S o c .0 2 <5 g '5 > g ct có V.

g g

g! 2> ca

co > ca 0 co a) co co) 0 co '43 > 0

22

YDS' c

o

4› ', V; .c c»

2 g

i

.5. 5 g .. 2E'23,0, e 8 5 , ° 3'.1° g> g .".!r, g) .0) 2. -g a> E l' 11 <5 r5 -,51acf_ 8 .2 .,„5 8 E '- (s4 "5 * '6 13 .-

8 re

--á . `e 8 Is a)

> 'Ó>

.-

DEEL1: UITGAVEN

2.) .c 1 2 E 5 c ca a) c .c 2 cuii

(0 0) co E co .4

-9

I di —. 2e). ,...-! cI3) .., -03 1), 89 u> 0 2 25 fg 11 > :1) 'ó

<n

.

g

cn

d ui

5

_:

E

<n

0 >

.:

cri

r: a)

5 *<2

0 >

d

.4..to ,c a>

cs4 > g 'S

<n

0 >

5 <m

g, i, la

.0

--

. p. 0

d

c

2 0) 0 0

i_

i TOTAAL UITGAVEN

ce

c -2 CD

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

c

a> c ca "c ai

67


E

a>

a... `43 ---,. .." e CO 0. 0 ca

ca co

'0

.oa

C,I N

C. 0

0 0

Ce

0

0 N

0

0

0

N csi

0 ei

N el

tO

Cr4

q

g

1.0

# 0

0

O 0

0

0 0

o

0

ca

0

Overige jaren

0

co co N N

cn

c

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

C.

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

C.

0

0 0

0

0

Co

0

0 0 0

o

0

0

0

0

0

0

Ca

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

C.

0 0

0

o

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

in r... c;

N

o

o o

o o

c>

o

o o o ca

o o

o

e. el CO

...C>

2019

0 0 0

10.753

1.0

0

Transactiekredieten 2016 2017 I

2018

c.

0

o

o o o

to

0)

,e-

0

o o

o

c,

c,

o

o

o

c,

c,

o

o

o

o

o

c,

o

o

c,

o

c,

o

o

o

c,

o

c,

c,

o

o

c,

c,

o

o

o

o

o

c,

c,

c,

o

o

o

c,

c,

c,

o

o

o

a

o

o

o

o

o

o

o

o

c,

o

o

a

c,

o

o

o

c,

c,

c,

o

o

o

o

o

c,

o

c,

o

c,

c,

o

o

o

o

c,

o

c,

o

o

o

o

o

o

ca

a

0

u,

15.683 1 01

co 0

cc, tri

15.683 1

krediet

Nieuw Wijziging

Verbinteniskredieten

1

Verleden

2014

o

Budgetwijziging 2019

N

ca>

DEEL 2: ONTVANGSTEN

ra c€ Q.

g

.c 0)0

0) C

t<0 i5 4) , E<0 c Eg> > in ''' .2 " 2

-a)- t' (i)

c co > a.

c cu 2 co -e «.

cu cm :o 0 E ,.._.,

o o t

>. a

lti 0 a

0 a

0 > '.a

0, c

....

0,

> .o

's 2 ri

g d>

2 irpa) .. 2 . c 2 > . T.,-,- •k ., , E , 2 - g s c E 2) 0)9). 5 .- c om h

co 0 2 - t2,-.2. 0 . > a> co Et• 3• cc• > o.w So 0.0 .2 c. 0 E - " .0 0 0 0

0

.0

g

0 e) 0 cb- a>c ....•o 17. c ói >.3 5 ffl_ 2 ce) -c> E 0) 2, > o :0 33 --c g t• 2, 2 § K) 2..9 &

I.=

> <i oá

to

CD

0

o

<>' ! cø 2 :o o o .cc» 0, > g), co 5 «5 c 0 c> E w T0, .E .5co .03 E 4, e2o 2 o 0) 2 _0, .0) 2 t 3• Li-,• 5, ci ec• 3c ca 2 o > • > " 0 ' 0E o. 0

d d ui > .2 ai

0

a) >

c

0 0) 0

.5e

,_ c 0, 4' g,

t7)

12 z

5, c '... 01 0

> c

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

Bestuur: Gemeente Zutendaal

c a> «a c

I TOTAAL ONTVANGSTEN

Schema BW2

0w > 1 -

68


CO 0

E 0 ...c 0 en

1

00)

4....~.~1111•111111.11111.111111111111111111

2.451.498 1.301.137 -152.4191

40.678 -215.803

00

5.009.0771

17.206 5.500

00

-16.962 1.273.403

Budgetwijziging

2

'Totalen

C •...

Algemene financiering Algemene en Ondersteunende Diensten Ruimte Mens

• E

Uitgaven

4.856.6581

2.492.176 1.085.335

244 1.278.903

200.000

200.000 0

0 0

Nieuw krediet Vorig Krediet

0 3.000 50.000 0 53.000

Budgetwijziging

Ontvangsten Overdracht van vorig boekjaar

0 la 0 a.. át 0 tiZ C 0 0 CU 0 C C .47; CU .0 s.. 0 4-, ... L. 0 5. "D 0 > C 0 CU > G C» TZ C WIM. C» 0 0 .1;1* >

Overdracht van vorig boekjaar

0 > C 0

Vorig Krediet

L.

00 0 0 C>

253.000

250.000 0

0 3.000

-2.242.176 -1.085.335 4.603.658i

-244 -1.275.903

Nieuw krediet Nieuw saldo

cm <a >

c

cm

Gemeente Zutendaal — budgetwijziging 2019/01

69


Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I.

Vorig bedrag/ krediet

Exploitatiebudget (B-A)

0

573.412

A. Uitgaven

8.409.609

18.500

8.428.109

B. Ontvangsten

8.983.021

18.500

9.001.521

4.894.608

0

4.894.608

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

4.088.413

18.500

4.106.913

Investeringsbudget (B-A)

-4.809.077

205.419

-4.603.658

A. Uitgaven

5.009.077

-152.419

4.856.658

200.000

53.000

253.000

272.119

2.759.200

3.031.319

530.093

320.000

850.093

530.093

0

530.093

530.093

0

530.093

0

0

0 320.000

2.

Overige

B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1.

Aflossing financiĂŤle schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2.

Toegestane leningen

0

320.000

3.

Overige transacties

0

0

0

802.212

3.079.200

3.881.412 3.781.084

B. Ontvangsten 1.

Op te nemen leningen en leasings

701.884

3.079.200

2.

Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden

100.328

0

100.328

100.328

0

100.328

0

0

0

0

0

0

-3.963.546

2.964.619

-998.927

714.560

867.982

1.582.542

-3.248.986

3.832.601

583.615

0

0

0

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3.

Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V.

Nieuw bedrag/ krediet

573.412

1.a. Belastingen en boetes

II.

Wijziging

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

-3.248.986

3.832.601

583.615

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging: 1/1/1990 tot 31/12/2100

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

Pagina

2 van 3

70


Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Mutatie Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

Vorig bedrag

Wijziging

Bedrag op 31/12

Nieuw bedrag

I. Exploitatie II. Investeringen III.Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden

0

Gemeente Zutendaal / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

Gemeente Zutendaal - budgetwijziging 2019/01

Pagina

0

O

s

3 van 3

71

Profile for Gemeente Zutendaal

Budgetwijziging gemeenteraad 2019/01 - 11-06-2019  

Budgetwijziging gemeenteraad 2019/01 - 11-06-2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded