Page 1

Woerden Werkt OKTOBER 2010 - Kwartaalverslag Juli - September 2010

Een gemeente als Woerden Ook een

Terugblikken en vooruitzien

gemeente als Woerden

De zomer ligt weer achter ons. Voor veel mensen een periode

wordt soms

om het even wat rustiger aan te doen. Toch stond Woerden deze

opgeschrikt door

zomer niet stil. Het nieuwe college, dat op 17 mei werd geïnstal-

gebeurtenissen

leerd, is voortvarend van start gegaan. In dit kwartaalverslag blik-

waarvan je denkt: dit hoort

ken we terug én kijken we vooruit.

niet bij ons. Dit wil je niet meemaken. De vertrouwde

Woerden is gastvrij en levendig. Om dit zo te houden, werd een con-

omgeving voelt dan niet meer

ceptvisie ontwikkeld op de horeca. Waar is behoefte aan? Hoe houden

zo veilig als voorheen.

we het levendig én leefbaar? Woerden wil ook gastvrij zijn voor dak- en thuislozen uit Utrecht die gebaat zijn bij opvang buiten de dynamiek

Woerden is een fijne

van de stad. Zij wil daarom meewerken aan tijdelijke opvang voor deze

gemeente om in te wonen.

bijzondere groep mensen in het buitengebied. Een veilige omgeving

Woonkernen in het groen

met goed toezicht weegt daarbij zwaar mee. In Zegveld begon de bouw

met goede voorzieningen.

van acht starterswoningen. Ook de gemeente droeg daar een steentje

Gezellig en kleinschalig. Zo

aan bij. Het is goed voor de dorpen dat jongeren die er geboren en getogen zijn, er kunnen blijven

willen we Woerden houden.

wonen. Goed wonen is belangrijk, groen in de woonomgeving draagt bij aan het woongenot. Het

Met elkaar zorgen we voor

Brediuspark is zo’n groene parel. Om dit te behouden voor alle inwoners, is het beheerplan Bredius

een goede woonsfeer.

vastgesteld. Ook onze jonge inwoners hebben niet stilgezeten. Kinderen van basisschool De Schakel

Ook als het tegenzit. Met

hebben zich ingezet voor de Millenniumdoelen en boden burgemeester Hans Schmidt de eerste

elkaar praten helpt daarbij.

Millenniumkrant aan.

Handhaving laten we over aan de politie. Samenleven

We beginnen dit kwartaalverslag met een vooruitblik. De komende jaren wil het college toe naar

gaat vaak vanzelf en valt

“een slanke overheid, een sterke samenleving”. Met de begroting voor 2011 geeft het college aan

soms niet mee. Ik ben

waar zijn prioriteiten liggen en hoe die bereikt kunnen worden. Duidelijk is nu al dat bezuinigen en

trots op onze inwoners die

veranderen kernwoorden zijn. 씯

ondanks problemen het hoofd koel houden. Met elkaar samen leven mogelijk maakt. Een gemeente als Woerden kan dat. Hans Schmidt Burgemeester

Kwartaalverslag

zijn we een samenleving die

1


Begroting In bovenstaande zin is de visie van het college samengevat, die de leidraad is voor de begroting 2011. De begroting staat in het teken van bezuinigingen, en ook van verandering. Op deze pagina’s leest u de belangrijkste uitgangspunten van het college.

Een slanke overheid, DIENSTVERLENING GEREALISEERD Bestuur en organisatie zijn er voor de Woerdense gemeenschap. Op de kwaliteit van dienstverlening willen wij niet bezuinigen, integendeel. Het in de vorige collegeperiode geïntroduceerde kwaliteitshandvest met servicenormen willen wij handhaven en de realisering daarvan waarborgen.

DE SPIRAAL DOORBREKEN De afgelopen decennia is de overheid – ook de gemeentelijke – alleen maar groter geworden. Burgers en overheid houden elkaar in een spiraal van verwachtingen en teleurstellingen gevangen. Die trend willen wij keren. Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging om in de periode 2010-2014 een bedrag van 3,5 oplopend tot wellicht 10,5 miljoen euro te bezuinigen. Bedragen die meer betekenis krijgen wanneer we ons realiseren dat het om 12,5% van het totale budget gaat. Een gezond huishoudboekje is een belangrijke doelstelling. De ozb wordt slechts gecorrigeerd met de inflatie

DE GEMEENTE ALS REGIS REGISSEUR

Bereikbaar Woerden voor fiets en o.v.

We zullen bezuinigen op de eigen organisatie, maar ook taken overdragen. Tot nu toe was het vaak de gemeente die zorgde voor de uitvoering en/of financiering van voorzieningen. Dat verandert. We willen het goede voorzieningenniveau van Woerden

EEN VEILIG WOERDEN

behouden, en waar mogelijk de verantwoordelijkheid overdragen aan anderen.

Veiligheid en een sterke samenleving gaan hand in hand. In veiligheid

Onze rol verandert in die van een regisseur. Als een regisseur

hebben we allemaal een verantwoordelijkheid. In onze regierol geven

brengt de gemeente spelers samen en geeft ruimte aan uit-

we graag ruimte aan initiatieven en bewandelen nieuwe wegen. Goede

voering, dialoog en nieuwe ideeën, opdat de samenleving zelf

voorbeelden op het gebied van veiligheid zijn nu al: Waaks!, Burgernet,

oppakt wat de overheid noodzakelijkerwijs moet laten liggen.

enz. Er kan nog veel meer.

Kwartaalverslag

IEDEREEN DOET MEE! Dit doel staat bovenaan op onze lijst. Woerden kent een lange traditie van particulier initiatief, getuige het vrijwilligerswerk, de mantelzorg, het kerkelijk werk. Ingezet wordt op verdere versterking en ontwikkeling van dit netwerk. We gaan uit van de kracht en creativiteit van onze inwoners, maar ook van bedrijven en het maatschappelijk middenveld. De onderlinge samenwerking is het goud van Woerden. Een samenwerking die zich niet hoeft te

2

beperken tot de culturele of sociale agenda.


een sterke samenleving DE RAAD BESLIST De programmabegroting 2011 is een voorstel van het college. De uiteindelijke beslissing ligt bij de raad. Op donderdag 14 oktober was er een integrale commissiebehandeling van de programmabegroting in de gemeenteraad. De programmabegroting wordt in de raadsvergadering van donderdag 28 oktober behandeld en vastgesteld.

Planmatig beheer openbare ruimte

Publiek is hierbij van harte welkom als toehoorder. De discussie in de raadsvergadering is ook te beluisteren via de lokale radio RPL-FM of via de website www.rplfm.nl

BELANGRIJKSTE BEZUINIGINGEN In 2011 wordt voor ruim een miljoen euro bezuinigd binnen de gemeentelijke organisatie. Ook op het onderhoud van de openbare ruimte wordt ruim een miljoen minder uitgegeven. Gesubsidieerde instellingen leveren gezamenlijk u 137.500,- in. De subsidie voor de peuterBob Duindam (wethouder van Financiën) presenteert namens het college de begroting aan de raad

speelzalen daalt met u 80.000,-. De leges en de parkeertarieven zullen omhoog gaan. Dit levert u 200.000,- op. De OZB (onroerend zaak belas-

AMBITIES EN KEUZES

ting) daarentegen blijft zoals afgesproken buiten schot. Deze wordt slechts gecorrigeerd met de

Ook gemeente Woerden ontkomt niet aan de gevolgen van de economische crisis en de rijksbezuinigingen. De exacte bezuinigingen vanuit het Rijk zijn nog onbekend en ook nog niet meegenomen in de plannen. Vast staat wel dat bezuinigingen en dus fundamentele keuzes maken de komende jaren onvermijdelijk zijn. Voortbordurend op het coalitieakkoord 2010-2014 ‘Keuze voor perspectief’ zijn de ambities voor de komende vier jaar in tien concrete doelen samengevat.

inflatie (1,2%), hetgeen gelijk staat aan een extra opbrengst van u 96.000,-. Meerjarenperspectief: Het is zo goed als zeker dat wanneer de kabinetsformatie is afgerond er bezuinigingen zullen komen, geschat op 18 miljard, met consequenties voor alle gemeenten. Om ons daarop voor te bereiden is het college al gestart met een project meerjarenperspectief. Een voorstel aan de Raad zal in samenspraak met alle partijen (coalitie en oppositie) in Woerden tot

10 doelen

stand komen.

1. Iedereen doet mee 2. Een veilig Woerden

Kwartaalverslag

3. Een sterke lokale samenleving 4. Een duurzame economische structuur 5. Bouw- en wooncapaciteit binnen de contouren maximaal benut 6. Planmatig beheer openbare ruimte 7. Bereikbaar Woerden voor fiets en openbaar vervoer 8. Dienstverlening: servicenormen gerealiseerd 9. Rendement uit gemeentelijk vastgoed 10. Een gezond huishoudboekje

Bijschrift: V.l.n.r. Gemeentesecretaris Wabe Wieringa, wethouders Martin Schreurs en Titia Cnossen, burgemeester Hans Schmidt, wethouders Loes Ypma en Bob Duindam.

3


Behoud Brediuspark vastgelegd in beheerplan Bredius In september stelde het college het beheerplan Brediuspark vast. Samen met een

opstellen van het beheerplan is naast het feitelijk beheer, ook gekeken naar de moge-

METAMORFOSE BEGRAAFPLAATS ’T SPIJCK

lijkheden en draagkracht van het park bij evenementen, sport- en spelactiviteiten.

De onlangs heropende begraafplaats ’t Spijck

klankbordgroep, bestaande uit o.a. leden van de kerngroep Bredius en IVN, is uitgebreid van gedachten gewisseld over het behoud en onderhoud van het park. Bij het

heeft een complete metamorfose ondergaan. Titia Cnossen, wethouder Beheer openbare ruimte is tevreden met het beheerplan

Het hekwerk, parkeerplaatsen en de groenpartij-

Brediuspark: “Ik vind het belangrijk om het groen in de woonomgeving op een

en zijn vernieuwd en ook is een ontvangstruimte

goede manier op peil te houden. Dit heeft grote invloed op de ervaren woonkwa-

voor nabestaanden gerealiseerd. Bovendien is de

liteit. Het Brediuspark is het grootste stuk openbaar groen dat we hebben binnen

begraafplaats uitgebreid met een urnentuin. 씯

de gemeente Woerden. Een prachtige plek om tot rust te komen, midden in de drukte van de stad. Ik vind het belangrijk om dit te behouden voor alle inwoners van Woerden! Met dit beheerplan leggen we dit behoud voor langere termijn vast.” De gemeente Woerden is verantwoordelijk voor de inrichting, aanleg, beheer en onder-

STATIONSFIETSENSTALLING KRIJGT GROEN DAK

houd van de openbare ruimte. Hier wordt planmatig mee omgegaan, wat is vastgelegd in het ‘Integraal Beleid Openbare Ruimte’, afgekort IBOR. Hierin zijn de kwaliteitsniveaus

Het Woerdense station krijgt meer en betere

opgenomen die de gemeente nastreeft bij behoud en onderhoud van bijvoorbeeld open-

voorzieningen voor het fietsparkeren. Voor de

baar groen. Het beheerplan Brediuspark is opgesteld volgens de nieuwe richtlijnen die de

herinrichting van de centrumzijde van het station

gemeente heeft vastgesteld rond het beheer van de openbare ruimte. 씯

is de knoop doorgehakt. Hier komt een half verdiepte bewaakte stalling met dubbellaags fietsenstallingen en een groen grasdak. Het zicht

Opening verbeterde toerit A12 bij Woerden Eind september opende wethouder Titia Cnossen, samen met regiobestuurders, officieel de verbeterde toerit naar de A12 bij Woerden. Deze reconstructie is gerealiseerd in het kader van het project A12 BRAVO. De vernieuwde aansluiting zorgt voor een betere doorstroming en een betere veiligheid van het verkeer. Met de vernieuwde toerit op de A12 is een berucht knelpunt opgelost. Kijk voor meer informatie op www.a12bravo.nl 씯

op de binnenstad, dat nu door gestalde fietsen gedomineerd wordt, zal sterk verbeteren. Na sloop van de huidige bewaakte stalling komt er aan deze kant ruimte vrij voor alle onbewaakte stallingplaatsen. Gezien de beperkte ruimte worden deze dubbellaags uitgevoerd. Hiermee worden 2600 onbewaakte plaatsen gerealiseerd, in plaats van de huidige 1750 plaatsen. Het aantal bewaakte plaatsen blijft gelijk (circa 1100 stuks). Er komt ook een vrijliggend fietspad. Halverwege 2012 moet alles gereed zijn. 씯

Kwartaalverslag

VERLENGING CONTRACT LEERLINGENVERVOER Het college besloot het bestaande contract voor het leerlingenvervoer per taxi met bedrijven Van der Pol en Van der Laan voor een jaar te verlengen. Uit het deze zomer gehouden tevredenheidsonderzoek onder ouders die gebruikmaken van deze vorm van leerlingenvervoer, kwam naar voren dat zij over het algemeen tevreden zijn. Dit

4

Wethouder Cnossen in gesprek tijdens de feestelijke A12 BRAVO-actie op de weekmarkt

is dan ook een belangrijke reden geweest om het bestaande contract voort te zetten. 씯


NIEUW DIERENCENTRUM Omdat het huidige dierenasiel ‘Singelspoor’ niet meer voldoet aan de aangescherpte wettelijke eisen en normen is gemeente Woerden met diverse potentiële deelnemende gemeenten in gesprek om een nieuw dierencentrum te realiseren. Het nieuwe dierencentrum bestaat uit een dierenasiel, een dierenartsenpraktijk en het Universitair Diergeneeskundig Opleidingsinstituut. Het opvangen van dieren is een wettelijke taak van gemeenten. Het huidige dierenasiel heeft de afgelopen jaren een regiofunctie opgebouwd. Dit

Levendig Woerden

betekent dat ook andere gemeenten gebruikmaken van het dierenasiel. Om te voldoen aan alle

In samenspraak met diverse partijen heeft gemeente Woerden een con-

wettelijke eisen en om de regiofunctie te behou-

ceptvisie ontwikkeld op de structuur voor de horeca tot 2015. Inwoners en

den, is een alternatieve locatie achter de tennis-

belanghebbenden kunnen hierop reageren. Doel is een gastvrij en levendig

banen aan de Groenendaal in Harmelen.

Woerden voor iedereen. Met de visie kunnen nieuwe initiatieven worden getoetst en gewenste ontwikkelingen worden gestimuleerd.

Door het dierenasiel te combineren met de nieuwbouw van dierenartspraktijk Harmelen en het

De Woerdense binnenstad blijkt aantrekkelijk voor de horeca. Veel ondernemers wil-

Universitair Diergeneeskundig Opleidingsinstituut

len zich er vestigen, maar er is slechts beperkt ruimte voor uitbreiding van nacht- en

ontstaat er een nieuwe unieke en professionele

avondhoreca. Het is daarom belangrijk een heldere visie te hebben, als toetsingskader,

organisatie die voor alle partijen financiële en maat-

maar ook om ondernemers te inspireren tot nieuwe initiatieven.

schappelijke voordelen zal bieden. De vrijwilligersor-

In de conceptvisie komt naar voren dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Het

ganisatie Stichting Dierenhulpverlening Woerden kan

aanbod mag nog wat gevarieerder; ook is er ruimte voor vernieuwende concepten.

dan de zorg voor gewonde dieren en zwerfdieren

In alle kernen is behoefte aan sterke, levensvatbare horeca. Verder een duidelijk concentra-

delen met de dierenartsen en studenten in het die-

tiegebied in het centrum van Woerden, waar het aanbod beperkt uitgebreid zou kunnen

rencentrum.

worden. De horeca mag verder haar horizon verbreden door beter in te spelen op ouderen, gezinnen en zakelijke bezoekers. Ook kunnen de horecazaken zich onderling nog beter

Onlangs heeft er een inloopavond plaatsgevon-

profileren en is er meer interactie mogelijk tussen horeca, retail, cultuur en evenementen.

den waar men vragen kon stellen en informatie

‘De uitdaging is een goede balans te vinden tussen een levendig Woerden en de leef-

kon inwinnen over het bestemmingsplan en het

baarheid van Woerden. Voor ons als gemeente betekent dit dat we de handhaving

stedenbouwkundig ontwerp. 씯

moeten verbeteren’, aldus wethouder Bob Duindam. 씯

KINDEREN EN KLIMAAT Kinderen van de buitenschoolse opvang tussen 7 en 12 jaar zijn speelse en actieve manier bezig met energiebesparing. Het project is ontwikkeld door de Stichting Collusie. Het zet kinderen aan het denken over het milieu en duurzame energie. Tijdens groepsactiviteiten op de BSO bouwen de kinderen auto’s die zijn uitgerust met zonnepaneeltjes. Vervolgens wordt met deze auto’s een race gehouden. Tevens kregen de kinderen een energiebox waarmee ze als ‘klimaatdetective’ op zoek

Kwartaalverslag

door middel van het project ‘Cool! Climate after School!’ op een

kunnen gaan naar energieverspilling in hun directe omgeving. Wethouder Bob Duindam kijkt geïnteresseerd naar de race met de zonneauto’s bij BSO Asterix & Obelix.

De gemeente Woerden, provincie Utrecht en het ministerie van VROM subsidiëren het project. 씯

5


INFORMATIEAVOND BOUWPLANNEN ZUWE ZORGCENTRUM

ACTUALISERING BESTEMMINGSPLANNEN OP SCHEMA

De omwonenden van het Zuwe Zorgcentrum aan de Utrechtsestraatweg werden op 2 september geïnformeerd over de gewijzigde bouwplannen voor het

Sinds 2007 werkt de gemeente aan de actualisering

zorgcentrum en het ontwerpbestemmingsplan. De plannen waren aangepast

van de bestemmingsplannen. Het betreft de ‘conso-

na inspraakreacties van omwonenden. De informatieavond trok opnieuw veel

liderende’ bestemmingsplannen, die de bestaande

belangstellenden. Er werd onder andere gesproken over de situering van het

situatie vastleggen. Deze moeten vóór 2013 geactua-

hoofdgebouw, de terreininrichting en het verkeer op en rondom het terrein.

liseerd zijn. Woerden ligt goed op schema.

Tot en met 23 september konden er nog zienswijzen worden ingediend op de gepresenteerde plannen. Eind dit jaar zal de gemeenteraad naar verwachting het bestemmingsplan vaststellen.

Met de actualisering vermindert ook het aantal bestemmingsplannen. Waar voorheen voor een bepaalde wijk meerdere bestemmingsplannen bestonden,

Noodzakelijke opknapbeurt

worden deze nu samengevoegd tot één plan. Sterker

Het Zuwe Zorgcentrum is toe aan een grondige

nog, er is zelfs één bestemmingsplan in de maak voor

opknapbeurt omdat het niet meer voldoet aan de

diverse bedrijventerreinen tegelijk: Barwoutswaarder,

eisen van deze tijd. De plannen behelzen: vervan-

Snel en Polanen en Putkop. Ook Middelland en

gende nieuwbouw voor 126 van de huidige 150

Honthorst vallen straks onder één bestemmingsplan.

verpleeghuisplaatsen, de overige 24 plaatsen komen

Verder wordt de basis van alle bestemmingsplannen

in Kamerik. De drie- en vierbedskamers worden

voor een bepaald type gebied gelijk. Bijvoorbeeld: in

daarbij vervangen door eenbedskamers. Daarnaast

alle woonwijken dezelfde aan- en bijbouwregelingen.

blijven er ruimten beschikbaar voor behandeling en begeleiding. Het kinderdagverblijf wordt uitgebreid

Belangrijke ontwikkeling is verder dat sinds 1 januari

en er komen aparte paviljoens op de begane grond

2010 de bestemmingsplannen digitaal te raadplegen

voor een deel van de bewoners.

zijn. U vindt ze terug op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De gemeente ondersteunt de herontwikkeling,

Wethouder Schreurs: “Zo verbeteren we voortdurend

omdat zij veel waarde hecht aan het behoud van

de service aan onze inwoners. Zij kunnen steeds meer

een verpleeghuis in Woerden. 씯

zaken vanuit huis regelen, zonder naar het stadhuis te hoeven komen. Dat is een behoefte waar wij graag

Veel belangstelling voor de plannen.

op inspelen.” 씯

Kwartaalverslag

1e paal starterswoningen Zegveld

6

In Zegveld werd op 22 oktober

inwoners uit het dorp als eerste in

De woningen zijn gebouwd in

die de bouwgrond 'om niet' (gratis)

de eerste paal geslagen voor acht

aanmerking te laten komen voor

opdracht van woningcorporatie

heeft geleverd aan SWW. Zo wil

starterswoningen in project De

een woning. Wethouder Martin

SWW, die de woningen onder

Gemeente Woerden ook starters

Haak (Milandweg). Het gaat om

Schreurs (ruimtelijke ontwikkeling):

'koopgarant' heeft verkocht.

een kans geven op de woning-

goedkope koopwoningen voor

“De kernenbinding blijkt zowel in

Hierbij krijgt de koper korting én

markt. De starterswoningen zijn

nieuwkomers op de woningmarkt

Zegveld als in Kamerik waardevol.

de garantie dat SWW de woning

ontwikkeld door de firma Timpaan.

die geen zelfstandige woon-

Hiermee kunnen jongeren die in

bij vertrek weer terugkoopt. De

Alle woningen zijn inmiddels

ruimte achterlaten. Starters uit

het dorp zijn geboren en getogen,

korting werd mogelijk gemaakt

verkocht. 씯

Zegveld kregen voorrang via de

er ook blijven wonen. Dat houdt de door Gemeente Woerden,

zogeheten ‘kernenbinding’. Deze

dorpen levendig.”

regeling maakt het mogelijk om

Woningen voor Zegveldse starters


Meer kinderen doen mee! Het college van gemeente Woerden zette in 2008 een handtekening onder het convenant Kinderen doen mee! Doel was het aantal kinderen dat niet meedoet aan sport, onderwijs en cultuur vanwege het inkomen van hun ouders, te halveren. In Gemeente Woerden is inmiddels een toename van het gebruik van de declaratieregeling voor kinderen zichtbaar. Maakten in 2007 nog 114 kinderen gebruik van de voorziening, in 2009 waren dat er 236. De stijgende lijn lijkt zich ook door te zetten in 2010. Halverwege het jaar heeft de afdeling sociale zaken in Woerden al voor 198 kinderen een vergoeding uitgekeerd op basis van de declaratieregeling. Via deze regeling kunnen mensen met een klein inkomen een vergoeding aanvragen voor de kosten van deelname aan een sportclub, avondje theater, schoolreis of bijvoorbeeld internet. Alle regelingen voor mensen met een laag inkomen staan overzichtelijk in de brochure ‘Extra’s voor kleinverdieners’. 씯

DAKLOOSHEID EEN BREED MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK

Werkbezoek van Loes Ypma op locatie van Stiching De Heem

Eind 2009 kreeg het college van burgemeester en wethouders van Woerden het verzoek van de gemeente Utrecht om een tijdelijke opvang voor dak- en thuislozen in het Woerdense buiten-

TEAM POM KLAAR VOOR MANTELZORGERS!

WOERDEN MAAKT KT GERING AMBITIE INBURGERING WAAR

zij gebaat zijn bij opvang buiten

Mantelzorgers kunnen vanaf nu aanklop-

Met een extra bedrag van e 97.367,- beloont

de dynamiek van de grote stad.

pen bij het team Preventie Ondersteuning

het Rijk de gemeente Woerden voor haar

Mantelzorgers (POM). Dit initiatief is

resultaat op het gebied van inburgering.

Loes Ypma, wethouder

bedoeld om mantelzorgers vroegtijdig in

Eind 2009 zijn Woerden en het ministerie van

Welzijn:”Binnen het college bestaat

contact te brengen met ondersteunings-

Wonen, Wijken en Integratie overeengeko-

geen enkele twijfel over de vraag

mogelijkheden. POM Woerden wordt uit-

men dat Woerden in de eerste vijf maanden

of wij moeten meewerken aan de

gevoerd door een team van vrijwilligers.

van 2010 een minimum van 28 inburgering-

opvang van deze bijzondere groep

Zij zijn vaak zelf ervaringsdeskundigen en

trajecten zou opstarten. Met 39 trajecten

mensen. We leveren een waardevolle

maken daardoor makkelijk contact met de

heeft Woerden dit streefgetal gehaald.

bijdrage aan een breed maatschap-

mantelzorgers.

gebied te realiseren. Gemeente Utrecht is succesvol in de aanpak van dakloosheid. Voor een aantal

pelijk vraagstuk waar iedereen mee

Loes Ypma, wethouder Sociale zaken:

in aanraking kan komen. Zeker in de

In de afgelopen maanden zijn de vrijwilligers

”Beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk

huidige economie kan de scheidslijn

voor POM geworven en getraind. Wethouder

om mee te kunnen doen aan de samenleving.

tussen meedoen of buiten de boot

Ypma bezocht het team: “Het blijkt dat op

Het zoeken naar een baan wordt bijvoorbeeld

vallen heel dun zijn. Ook voor onze

deze manier ook ‘nieuwe vrijwilligers’ inzet-

makkelijker. Ook bij de opvoeding is taal van

eigen inwoners. Daarnaast hebben

baar zijn. Zo zijn er drie deelnemers die deze

belang. Wanneer de ouders geen Nederlands

we natuurlijk een kritische afweging

vrijwillige inzet combineren met hun reguliere

spreken, loopt een kind al gauw een taalach-

gemaakt, waarbij een veilige omge-

werkzaamheden.” 씯

terstand op. 60% van de inburgeringtrajecten

ving en goed toezicht zwaar hebben

combineren we met activiteiten die gericht zijn

meegewogen.” 씯

op meedoen in de samenleving.” 씯

Kwartaalverslag

groepen is het echter bekend dat

7


ONDERNEMERS TEGEN CRIMINALITEIT Preventieve maatregelen zijn een wapen tegen criminaliteit. De gemeente Woerden is betrokken bij een tweetal evenementen waarbij ondernemers uitgenodigd worden hun bedrijven beter te beveiligen. Voorkom een overval Het aantal overvallen steeg in 2009 in de provincie Utrecht met 30%. Speciaal voor de detailhandel en de horeca is de bijeenkomst Voorkom een overval georganiseerd. Wat is de impact van een overval?

Kinderen De Schakel enthousiast voor millenniumdoelen

En welke preventieve mogelijkheden zijn er?

Op 26 augustus hebben leerlingen van groep acht van de basisschool De Schakel

Beurs Veilig Ondernemen

de eerste Millenniumkrant Woerden aangeboden aan burgemeester Hans Schmidt.

De Beurs Veilig Ondernemen, georganiseerd

Deze leerlingen hebben meegewerkt aan de kinderpagina in deze krant, die huis aan

door de gemeente en de Stichting Beveiliging

huis verspreid is. De T-shirts van de leerlingen tonen de acht millenniumdoelen.

Bedrijventerreinen (SBBW), is bedoeld voor alle

Initiatiefnemers zijn: Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HDB), De Kamer van Koophandel Midden-Nederland, Het Openbaar Ministerie Utrecht en Flevoland en de politieregio Utrecht. Meer informatie zie www.kvk.nl/mn-voorkomeenoverval

ondernemers. Zowel profit als non-profit organisaSinds 2007 is de Woerden Millenniumgemeente. Een initiatief van enkele raadsleden.

ties informeerden hen over beveiligingsmogelijkhe-

Inmiddels is er een Millenniumplatform, een website en een krant die huis aan huis

den. Bijzondere aandacht ging uit naar de Stichting

verspreid is. De Millenniumdoelen zijn opgesteld om een betere wereld te bereiken.

OverlastDonatie (SODA) die zich richt op het ver-

De meeste doelen betreffen ontwikkelingslanden. Veel organisaties uit Woerden zet-

halen op de dader van de schade die ontstaat door

ten zich in om de situatie in deze landen te verbeteren.

oponthoud en overlast ten gevolge van winkeldief-

Op www.woerdenmillenniumgemeente.nl kunt u meer over hen lezen. 씯

stal. Meer informatie zie www.sbbwoerden.nl 씯

WOERDEN LAAT PROVINCIALE WERKGROEP CAMERATOEZICHT LOS

BRUIDSBEURS Op initiatief van de gemeente Woerden stond de

Kwartaalverslag

Kloosterhoeve op 6 september geheel in het teken De provinciale werkgroep Cameratoezicht heeft de

van een stijlvolle bruidsbeurs. Diverse gerenom-

afgelopen jaren de mogelijkheden van cameratoezicht

meerde bedrijven uit de trouwbranche vertelden

in de openbare ruimte verkend. Naast Woerden nemen

over de vele mogelijkheden om hun trouwdag

ook de gemeenten Amersfoort, De Ronde Venen,

bijzonder te maken. Vrijwel alle facetten voor het

IJsselstein, Utrecht en Maarssen deel aan de werkgroep.

organiseren van een perfecte huwelijksdag kwa-

Cameratoezicht bleek naast effectief ook kostbaar te zijn. Naast materiële kosten

men daarbij aan bod. Of het nu ging om bruids-

zijn er ook aanzienlijke personeels- en organisatiekosten. Om effectief te zijn moeten

boeketten, -kleding en -fotografie, bruidstaarten,

Colofon

huwelijksreizen, trouwvervoer,

woorden.’ Woerden zal dus wat de burgemeester betreft geen

Redactie: Communicatie

De Kloosterhoeve, een 13e

camera’s plaatsen in haar openbare ruimte. Een aantal andere

Fotografie: Alex de Kuijper, Carla Vermeend,

eeuwse kloosterboerderij in

Schmidt is de conclusie duidelijk: ‘het risicoprofiel van Woerden is te laag om de hoge kosten van cameratoezicht te verant-

gemeenten gaan wel over tot toepassing van cameratoezicht.

8

entertainment, trouwringen,

monitorbeelden immers afgelezen worden. Voor burgemeester

Marjan ter Wee, Ulco Wesselink, e.a. Vormgeving:

visagie en nog veel meer!

Harmelen, is inmiddels één

Voor burgemeester Schmidt het juiste moment om het voorzitter-

Leading Vormgevers

van de top-trouwlocaties in de

schap over te dragen aan een van de andere burgemeesters. 씯

Drukwerk:

Provincie Utrecht. 씯

SenZ Grafische Media

Kwartaalverslag gemeente Woerden okt. 2010  

Gemeente Woerden brengt 4 keer per jaar verslag uit. Aan het eind van het jaar vormen de kwartaalverslagen samen het Burgerjaarverslag.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you