__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | december 2018 | jaargang 6 | n°28

infrastructuur

verkeer

sport

in de kijker

Werk mee aan een veiliger Wellen

Gratis feestbussen op oudejaarsnacht

Oproep sportkampioenen

Nieuwjaarsborrel voor alle Wellenaren

pagina 3

pagina 6

pagina 18

pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar De laatste maand van 2018 is ondertussen ingegaan. December is traditioneel een maand van warmte, gezelligheid en feestelijkheden. Geschenkjes en cadeautjes horen daar natuurlijk ook bij.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Als Wellenaar durven we ons voor die eindejaarscadeautjes al eens naar de omliggende steden te verplaatsen. Daar zoeken we dan naar een dure parkeerplaats, banen we ons een moeizame weg door de drukte en schuiven we in een internationale keten als een anoniem nummer aan bij de kassa. Het kan nochtans anders. Voor veel aankopen en cadeautjes kan je in Wellen zelf terecht: onze lokale handelaars zijn vlot bereikbaar en staan garant voor een persoonlijke service. Bij deze dus aan warme oproep om onze middenstand te steunen en in Wellen te shoppen (zie ook p. 18). Eindejaar staat ook synoniem voor ‘feestvieren’. Ook als gemeente organiseren wij jaarlijks heel wat activiteiten en festiviteiten. Vaak zijn we hiervoor op zoek naar de gepaste muzikale omkadering. En daarvoor doen we graag beroep op talent van eigen bodem. Lees dus zeker onze oproep op pagina 20, dan sta je binnenkort misschien wel te blinken op een Wellens podium. Hopelijk zien we elkaar tijdens de Nieuwjaarsborrel op zondag 6 januari. In afwachting daarvan wens ik jullie - namens gemeente Wellen - alvast veel leesplezier en prettige feestdagen. Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

9

inhoud p. 3 p. 4 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14

infrastructuur bestuur bouwen en wonen bouwen en wonen verkeer & veiligheid verkeer & veiligheid sociaal huis sociaal huis vrije tijd - bib vrije tijd - bib huisartsenwachtpost evenementenkalender evenementenkalender evenementenkalender

p. 15 p. 16 p. 16 p. 17 p. 18 p. 18 p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

6 2

vrije tijd - sport vrije tijd - jeugd milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid sportkampioenen Shop in Wellen Wellen in beeld oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Nieuwjaarsborrel


infrastructuur Wil jij meewerken aan een veiliger Wellen?

Online zaalreservaties voor 2020 Wellense verenigingen krijgen voorrang en kunnen van 1 tot en met 31 januari 2019 een zaal reserveren voor het jaar 2020 via de online zaalreservatiemodule op www.wellen. be/nl/verhuur-van-zalen. Vanaf 1 februari 2019 kan iedereen een zaal boeken voor het jaar 2020. Meer info: Jo Billen (012 67 07 11 - verhuringen@wellen.be)

Gemeente en politie spelen een belangrijke rol om een veilige en leefbare woonomgeving te creëren, maar ook jij kan helpen. Afgelopen zomer ging politiezone Kanton Borgloon in samenwerking met de gemeente Wellen van start met WhatsApp Buurtpreventie (WABP). Dit systeem zorgt ervoor dat je als burger verdachte situaties kan melden via een eenvoudig tekstbericht. De meldingen gebeuren via WhatsApp, de berichtendienst voor smartphones die toelaat om een bericht tegelijkertijd aan een groep ontvangers te versturen. Het grondgebied van de gemeente is ingedeeld in zeven zones. Voor elke zone bestaat er een WhatsApp-groep. Om deze groepen te beheren, is er nood aan coördinatoren die nieuwe deelnemers toevoegen (na inschrijving via het eloket) en ervoor zorgen dat de gedragsregels worden nageleefd. De coördinatoren staan nauw in contact met elkaar en met de verantwoordelijke van de politiezone.

Openingsuren eindejaarsperiode De eindejaarsperiode komt eraan. Hou rekening met de aangepaste openingsuren van onze diensten tijdens de feestdagen. • Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten vanaf 12.00 uur op maandag 24 en maandag 31 december 2018. • Alle diensten zijn gesloten op dinsdag 25 december 2018. • Alle diensten – BEHALVE HET CONTAINERPARK – zijn gesloten op woensdag 26 december. • Op vrijdag 28 december 2018 en woensdag 2 januari 2019 is het containerpark doorlopend open van 8u30 tot 17u. • Op maandag 1 januari 2019 zijn alle diensten gesloten. • Op vrijdag 4 januari 2019 zijn alle diensten gesloten vanaf 12u. Het containerpark zal open zijn van 8u30 tot 12u.

GFT-sticker 2019 De gft-sticker van 2018 blijft nog geldig tot einde maart 2019. Vanaf april wordt je container enkel nog geledigd als er een nieuwe gft-sticker van 2019 op kleeft. Deze sticker is vanaf 2 januari 2018 te koop op het gemeentehuis en kan gedurende het hele jaar gekocht worden. De kostprijs voor een kleine gft-container (40L) is 10 euro en voor een grote gft-container (120L) is dit 25 euro. De verkoop wordt geregistreerd aan de hand van je identiteitskaart. Breng deze dus zeker mee! De stickers dienen contant betaald te worden. Voor een vlotte verkoop vragen we om gepast of met bancontact te betalen.

Momenteel is er dringend nood aan coördinatoren voor de volgende groepen: centrum: Dorpsstraat, Dorpsplein, Notelarestraat, Molenstraat, De Rijten, Volmolensteeg, Stokstraat, Bloemenstraat, Tulpenlaan, Rozenstraat, Kortestraat, Blokenstraat, Kerkstraat, Appeystraat (tot nr. 14), Nutstraat en Paterswinning. Berlingen: Langstraat, Berlingenstraat, Bronstraat, Muggestraat, Widdingenstraat, Overbroekstraat en Oeterslovenstraat. Herten: Steenweg Borgloon, Hertenstraat, Drienootstraat, Broekstraat, Hof Akker, Smissebroek, Ceselaren, Oude Nutstraat en Hagebroekstraat. Woon jij in één van deze buurten en ben je gemotiveerd om coördinator worden? Inschrijven kan via www.wellen.be/nl/ whatsapp-buurtpreventie of beleid@pzloon.be. Coördinatoren worden op basis van woonplaats over de groepen verdeeld.

3


bestuur

College van burgemeester & schepenen burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - M. elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak algemeen beleid - financiĂŤn - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel - communicatie - informatie - inspraak - ICT - omgeving - sport

Vlaams Woninghuurdecreet vanaf 1 januari 2019

schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark kerkfabrieken schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak dierenwelzijn schepen Luc Knuts G. 0496 67 52 33 - M. lucknuts@wellen.be spreekuur: enkel op afspraak cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op de website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/gemeenteraad).

4

Op 24 oktober 2018 keurde het Vlaams parlement het Vlaams Woninghuurdecreet definitief goed. Alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen vallen onder de nieuwe regelgeving. In het decreet staan de basisprincipes met betrekking tot o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs. Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten. Tot voor kort waren de regels voor woninghuurcontracten te vinden in de federale Woninghuurwet. Sinds de zesde staatshervorming werd de materie van het woninghuurrecht geregionaliseerd en zijn de gewesten bevoegd om regels te bepalen rond woninghuur. Het woninghuurdecreet is enkel van toepassing op de huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting, dus niet op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages. Woninghuurcontracten Voor de woninghuurcontracten brengt het nieuwe decreet een aantal wijzigingen en nieuwigheden met zich mee. Zo mag de verhuurder een waarborg van drie maanden huur vragen. De huurder mag bepalen hoe hij de waarborg samenstelt. Hij kan daarbij kiezen tussen het storten van een geldsom op een geblokkeerde rekening, een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiĂŤle instelling of een bankwaarborg met tussenkomst van het OCMW. Als de verhuurder ermee instemt, kan de waarborg ook via een persoonlijke borgstelling. Huurders die moeilijk een waarborg van drie maanden huur kunnen betalen, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening vragen. U vindt meer informatie over de huurwaarborglening op de website van het Vlaams Woningfonds (www.vlaamswoningfonds.be/ huurwaarborglening).


bouwen en wonen

De huurder kan voortaan een huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder) vroegtijdig opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden. Daarbij moet hij wel een opzeggingsvergoeding betalen. Die bedraagt anderhalve maand huur als de huur eindigt in het eerste jaar, een maand huur in het tweede, en een halve maand huur in het derde jaar. De verhuurder kan de huurovereenkomst van korte duur niet vroegtijdig beëindigen. De partijen kunnen op ieder ogenblik een herziening van de huurprijs overeenkomen omdat de verhuurder energiebesparende investeringen aan de woning heeft gedaan. De rechter kan een herziening toestaan als de normale huurwaarde ten gevolge van de investeringen 10% hoger ligt dan de op dat moment geldende huurprijs. Het decreet bepaalt wie welke kosten en lasten moet betalen en geeft ook een lijst van kleine herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is. De huurder is aansprakelijk voor brand en waterschade, tenzij hij kan bewijzen dat de brand niet door zijn schuld is ontstaan. Omdat de kosten door brandschade erg hoog kunnen oplopen, zijn zowel huurder als verhuurder voortaan verplicht om een brandverzekering te sluiten. Als de verhuurde woning (meestal door een verkoop) van eigenaar verandert, moet de nieuwe eigenaar altijd de bestaande huurovereenkomst respecteren, ook als ze niet is geregistreerd. De koper kan de huurovereenkomst alleen beëindigen volgens dezelfde opzeggingsvoorwaarden die ook voor de eerste verhuurder golden. De oorspronkelijke verhuurder moet daarbij de kandidaat-koper wel vooraf op de hoogte brengen van het feit dat de woning is verhuurd. Er is voortaan een duidelijke regeling voor huurders die samen een woning huren. Gehuwde en wettelijk samenwonende partners zijn altijd beiden officieel huurder, ook als de huurovereenkomst al bestond voor het huwelijk of de wettelijke samenwoning of maar door een van beiden is ondertekend. Als beide partners uit elkaar gaan, beslissen ze zelf – of bij onenigheid de vrederechter – wie in het gehuurde pand blijft wonen. Bij feitelijke samenwoners wordt de nieuwe bewoner niet automatisch medehuurder. De huurder en de feitelijke samenwonende moeten daarvoor toestemming vragen aan de verhuurder. Als een van de feitelijk samenwonende huurders het pand wil verlaten, kan hij de huurovereenkomst in zijn naam opzeggen. Hij kan in zijn plaats een nieuwe huurder voorstellen, maar de verhuurder en de overblijvende huurders moeten daar wel mee instemmen. Als de verhuurder de nieuwe huurder niet aanvaardt, kan de opzeggende huurder zich tot de vrederechter wenden.

Studentenkamers Het Vlaams Woninghuurdecreet regelt ook bepaalde aspecten van de verhuur van studentenkamers. Alle kosten en lasten moeten voortaan in de huurprijs van een studentenkamer zijn inbegrepen. Dat moet voorkomen dat een student op het einde van de huurovereenkomst geconfronteerd wordt met een zeer hoge afrekening. Alleen het verbruik van water, energie en telecommunicatie (en eventueel de belasting op tweede verblijven) kunnen afzonderlijk worden aangerekend. De huurwaarborg mag bij studentenkamers maximaal twee maanden huur bedragen. Als de huurwaarborg bestaat uit een geldsom, moet men die storten op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder of op een rekening van de verhuurder. De waarborg cash overhandigen is niet meer toegestaan. De student mag alleen met schriftelijke toestemming van de verhuurder zijn huurovereenkomst overdragen aan een andere student of de kamer onderverhuren. Die toestemming is niet nodig als de student een uitwisselingsprogramma volgt of een stage volbrengt. De verhuurder kan zich daartegen enkel verzetten als hij een grondige reden heeft, bijvoorbeeld als de onderhuurder geen student is. De studentenhuurovereenkomst eindigt automatisch op de einddatum van het contract. Een studentenhuurovereenkomst wordt nooit stilzwijgend verlengd. In drie gevallen kan de student de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen. De student kan de huurovereenkomst opzeggen nog voor ze in werking is getreden. Als hij dat minder dan 3 maanden voor de startdatum doet, moet hij een opzeggingsvergoeding van twee maanden huur betalen. De student kan de huurovereenkomst ook beëindigen als hij zijn studies stopzet of als een van zijn ouders (of een andere persoon die instaat voor zijn levensonderhoud) overlijdt. Daarbij geldt altijd een opzeggingstermijn van 2 maanden. Meer info: www.woninghuur.vlaanderen (website zal pas op 14 december 2018 worden gelanceerd) voor woninghuurcontracten voor 1 januari 2019: https://www.wonenvlaanderen.be/private-huur

5


verkeer en veiligheid

Er cool uitzien én zichtbaar zijn? Yes, you can! 7 op de 10 jongeren zijn liever cool dan zichtbaar op de fiets en 8 op de 10 jongeren dragen zelden of nooit fluorescerende of reflecterende accessoires. Nochtans bestaan er veel coole en modieuze manieren - zelfs hippe fluohesjes! - om je te laten zien op de weg. En waarop moet je letten als je fietsverlichting en accessoires koopt? Lees daarom onze praktische tips en laat je shinen. Tip 1: Minstens 100 lumen Met 50 à 100 lumen ben je goed zichtbaar wanneer er veel straatverlichting is. Rij je vooral langs slecht verlichte wegen, dan kies je best voor 100 tot 500 lumen en langs onverlichte wegen gebruik je meer dan 500 lumen. Tip 2: Geef licht, ook als je stilstaat Als je fietst, sta je regelmatig ook stil. Kies voor verlichting die blijft werken als je stilstaat. Zo ben je altijd zichtbaar. Tip 3: Zorg voor een goede batterij Heb je lichten met batterijen, vervang ze dan op tijd of laad ze regelmatig op.

Inwoners van Wellen reizen gratis. Vraag jouw gratis feestbiljet aan op delijn.be/oudjaar.

Begin je feestje dit jaar al op de bus Begin je feestje dit jaar al op de bus

Dankzij de financiële tussenkomst van de provincie en onze gemeente kun je oudejaarsnacht zorgeloos inzetten samen met jouw vrienden en familie.

Tip 4: Kies een goede kleur De meest zichtbare fluokleuren zijn geel, groen en oranje. Tip 5: Fluo is ok, reflecteren is top Fluo helpt al heel wat maar in het donker heeft reflecteren een veel groter effect op je zichtbaarheid. Tip 6: Met lichte kledij ben je veel sneller zichtbaar Met donkere kledij ben je op 20 meter zichtbaar, maar lichte kledij al vanop 50 meter. Tip 7: Koop iets wat je mooi vindt Koop niet zomaar snel iets dat je eigenlijk niet mooi vindt. De kans is groot dat het in je kast blijft liggen. Er bestaan heel veel modieuze, coole én zichtbare accessoires en kledij.

In Wellen legt De Lijn deze feestbussen in: • Feestbus 407 (Wellen – Tongeren) • Feestbus 410 (Hasselt – Wellen) Als inwoner van Wellen kan je een gratis biljet aanvragen delijn.be/oudjaar op www.delijn.be/oudjaar. Dit is een sms-ticket. Je moet dus niet naar het gemeentehuis om een papieren biljet af te halen. Na registratie op www.delijn.be/oudjaar krijg je een email met instructies over de activatie van je sms-ticket. Per sms-ticket rekent de provider 0,15 euro aan.

Inwoners van Wellen reizen gratis. Vraag jouw gratis feestbiljet aan op Met dat gratis biljet mag je van oudejaarsavond 18 uur delijn.be/oudjaar. t.e.m. 2 januari onbeperkt gebruikmaken van de bussen

Tip 8: Skateboard, step, hoverboard, monowheel, segway? Ook dan moet je je goed zichtbaar maken. Meer info: www.ziemeshinen.be

van De Lijn. Zowel van de speciale feestbussen als van het gewone stads- en streekvervoer, uitgezonderd de Limburgse snellijnen.

Begin je feestje dit jaar al op de bus

Heb je geen gratis biljet? Dan betaal je 4 euro voor een feestbiljet. Abonnementen, Lijnkaarten en andere vervoerbewijzen zijn ook geldig op de feestbussen.

delijn.be/oudjaar 6


verkeer en veiligheid

Evaluatie omleiding N777

Snelheidscontroles De lokale politie Kanton Borgloon streeft constant naar meer verkeersveiligheid en voert daarom regelmatig snelheidscontroles uit op verschillende locaties in onze gemeente. De metingen gebeuren in beide rijrichtingen. Hieronder vind je een overzicht van de resultaten.

1.249

333

26.66 %

50

1.390

188

13.53 %

% overtredingen

70

Langenakker

# overtredingen

Stw. Borgloon

# gecontroleerde voertuigen

straat

toegelate snelheid

1 juli tot en met 31 augustus 2018

1 september tot en met 31 oktober 2018

543

123

22.65 %

50

202

47

23.27 %

Plattestraat

50

82

18

21.59 %

% overtredingen

70

Langenakker

# overtredingen

Stw. Borgloon

# gecontroleerde voertuigen

straat

toegelate snelheid

Nog tot 21 december 2018 geldt voor het verkeer van en naar Kortessem een omleiding via Vrolingen, dit ten gevolge van de werken aan de N777-Zonneveldweg. De omleiding wordt in samenspraak met de lokale politie permanent geëvalueerd. Zo heeft de politie van 18 oktober tot en met 28 oktober een verkeersteller geplaatst in de Kortessemstraat, tegenover huisnummer 57. Uit deze tellingen blijkt dat de toename van het aantal voertuigen op de Kortessemstraat beperkt blijft van gemiddeld 2000 voertuigen per dag voor aanvang van de omleiding, tot gemiddeld 2800 voertuigen per dag tijdens de werken. Ook de gemiddelde snelheid blijft beperkt, mede dankzij de ingevoerde wegversmallingen. De ‘V85’ bedraagt op de Kortessemstraat 54km/u. Dat wil zeggen dat 85% van de geregistreerde voertuigen trager dan 54km/u rijdt. Deze cijfers scoren beter dan gemiddeld.   Een neveneffect van de omleiding betreft het sluipverkeer tussen Wellen en Kortessem dat via de Kempische steeg (op de Langenakker) richting Printhagen rijdt. In de Kempische steeg geldt een toegangsverbod voor alle bestuurders, uitgezonderd plaatselijk verkeer. De politie heeft op de Langenakker een tekstkar geplaatst waarop dit verbod wordt benadrukt. Daarnaast voert de politie dagelijks controles uit.   De gemeente en de politie blijven de situatie van nabij opvolgen. Wij rekenen erop dat iedereen zich houdt aan de geldende toegangsverboden en het ingestelde eenrichtingsverkeer. Enkel zo kan het verkeer vlot en veilig verlopen. Na 21 december zal de kortere omleiding PlattestraatLangenakker-Loystraat weer mogelijk zijn.

Vuurwerk verboden Vuurwerk kan mooi en feestelijk zijn, maar houdt ook risico’s in en kan angstaanjagend zijn voor dieren. Daarom geldt in onze gemeente een algemeen vuurwerkverbod. Hou het dus veilig en vermijdt een GAS-boete.

7


Sociaal Huis

Tijd voor een goed gesprek Praten met pubers is niet altijd even gemakkelijk. Veel meer dan een ‘ja’, nee’, ‘duh’ en ‘boeit me niet!’ komt er vaak niet uit. Hoe zorg je ervoor dat je wel een goed gesprek kan voeren met je puber? De Opvoedingswinkel geeft 10 handige tips.

tip 1: luister Goed met elkaar kunnen praten, betekent ook goed naar elkaar luisteren, zeker bij pubers! Toon oprechte belangstelling en maak er tijd voor. Als een gesprek niet goed uitkomt, spreek dan samen een ander moment af. Luister eerst naar zijn/haar verhaal, zeg daarna pas wat je zelf vindt of wil. tip 2 : stel open vragen Open vragen beginnen vaak met wie, wanneer, wat, waar en hoe en zetten je tiener aan om meer te vertellen. Verwacht niet dat je kind alles met je wil bespreken. Je bent zijn/haar ouder, geen vriend of vriendin. Afstand is belangrijk voor een puber die zijn eigen identiteit moet opbouwen. Intimiteiten delen doe je met leeftijdsgenoten. Dat geldt voor pubers én ouders. tip 3: gebruik ik-boodschappen “Ik maak me zorgen als je te laat thuis komt.” werkt meestal beter dan “Je was weeral te laat!”. In de ik-vorm praten komt minder beschuldigend over. Spreek je kind liever aan op zijn/ haar gedrag. Zeg gerust dat je je boos en teleurgesteld voelt, omdat hij/zij zich niet aan een afspraak houdt. En vraag vervolgens: “Hoe ga je dat oplossen?” tip 4: kies het juiste moment Soms zal je als ouder willen gaan zitten voor een gesprek, maar vaak ontstaan de beste gesprekken met een puber tijdens de gewone dagelijkse bezigheden. Tijdens de afwas, in de auto of tijdens het eten. Soms kan de spanning hoog oplopen. Laat het even bekoelen en praat later verder. tip 5: maak positieve afspraken Maak afspraken over hoe je met elkaar praat. Doe dit in een positieve vorm, bijvoorbeeld: “Op een rustige toon praten, met een vriendelijke stem, de ander laten uitpraten.” tip 6: geef complimentjes Een puber overmatig prijzen, heeft geen enkel effect. Dat is ongeloofwaardig. Zeg liever heel concreet wat je ziet en wat je daar goed of bijzonder aan vindt. "Wat heb je dat goed gezegd” of “Wat lief dat je met je vriendin mee naar huis reed. Dat zal haar gesteund hebben”. Als je op die manier complimentjes geeft, gaat je puber stralen en voelt hij zich echt gezien en gewaardeerd.

8

tip 7: zorg voor een veilig gevoel Soms krijg je dingen te horen die je niet zo leuk vindt. Denk maar aan drugs, uitgaan of seks. Deze gesprekken verlopen vaak stroef omdat je puber zich afvraagt wat je van hem zult vinden. Hoe neutraler je reageert, hoe veiliger hij of zij zich voelt. Praat erover! Kom niet dadelijk met adviezen en oplossingen. Hoe goedbedoeld ook, de boodschap is: “ik weet het beter” en daar zijn pubers allergisch voor. tip 8: stel grenzen Naast een goed gesprek is het ook belangrijk dat je als ouder grenzen blijft stellen. Bijvoorbeeld: cannabis is verboden voor minderjarigen. Punt. Onder de 16 jaar: geen alcohol. Onder de 18 jaar: geen sterke drank. Zo zegt de wet het en zo zeg jij het best ook. Strompelt je tiener dronken over de drempel? Laat de kater zijn werk doen en praat er dan over. Check wat erachter zit: gewoon wat uitproberen of is er toch een probleem? tip 9: geef vertrouwen Pubers móeten kunnen experimenteren! Maar als ouder mag je best laten weten dat je dat lastig vindt. Benoem het gewoon: ik moet leren om ouder van een puber te zijn en je niet steeds maar te beschermen. Je puber waardeert het als jij je kwetsbaar opstelt. Als hij dat vertrouwen beschaamt, door te liegen of te bedriegen, moet je hem daar natuurlijk op aanspreken: “Ga jij maar vertellen hoe je mijn vertrouwen weer gaat winnen.” tip 10: gebruik humor Last but not least: vergeet niet te lachen! Communiceren met pubers gebeurt vaak serieus, op het randje van stress en strijd. Breng humor in het gesprek met je puber, maak het niet te zwaar. Wil je even praten over de opvoeding van je kind? Dan ben je altijd welkom bij een medewerker van de Opvoedingswinkel. Cathy Dechesne 0493 25 18 74 cathy@opvoedingswinkelhaspengouw.be Spreekuur Opvoedingswinkel in Wellen dinsdag van 9u tot 11u (even weken) dinsdag van 14u tot 16u (oneven weken) De Hartediefjes / Huis van het Kind Dorpsstraat 27


Sociaal Huis

Heb jij recht op een verwarmingstoelage? De verwarmingsfactuur neemt vaak een grote hap uit het gezinsbudget. Mensen met een laag inkomen lopen daardoor het risico om in de problemen te geraken. Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de factuur voor wie in moeilijkheden zit. Controleer de voorwaarden hieronder om te zien of jij recht hebt op een toelage.

Spelplezier voor iedereen met de Spelotheek Kinderen en jongeren van ouders die begeleid worden door het OCMW, kunnen in de Spelotheek zonder enige kosten speelgoed uitlenen. De deuren van de Spelotheek staan elke woensdag open van 14u tot 16u. Per kind kan je twee stukken speelgoed uitlenen gedurende drie weken. Meer info: Sociaal Huis Wellen, Dorpsstraat 26B 012 44 01 50 - info@ocmwwellen.be

Je gebruikt één van de volgende brandstoffen om je woning te verwarmen: • huisbrandolie • verwarmingspetroleum (type c) • bulkpropaangas (niet voor aardgas via aansluiting op het distributienet, propaangas en butaangas in gasflessen) Je behoort tot één van de volgende categorieën: Categorie 1: personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming of het OMNIO-statuut. Categorie 2: personen met een laag inkomen, wat betekent dat het jaarlijks belastbaar inkomen van mijn huishouden lager is dan of gelijk aan € 18.363,39 vermeerderd met € 3.399,56 per persoon ten laste. Categorie 3: de personen met schuldenoverlast Je geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. Wat meenemen? • identiteitskaart • laatste factuur Wanneer en waar kunt u aanvragen? Breng je factuur binnen de 60 dagen na de levering binnen bij OCMW Wellen, Dorpsstraat 26B. Een maatschappelijk assistent helpt je graag verder. Voor meer inlichtingen: 012/44.01.50 (onthaal) Openingsuren OCMW Wellen Maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag: 9u00 - 11u30

Speel Sinterklaas en doneer jouw 'oude' speelgoed aan de Wellbox De Wellbox verzamelt verschillende herbruikbare spullen om te herverdelen onder kwetsbare gezinnen. Wij verzamelen verzorgingsproducten voor babies, pampers, ongeopende babyvoeding, school- en sportartikelen en kinder- en jeugdboeken. In deze Sinterklaasperiode zetten we het inzamelen van speelgoed graag extra in de kijker. Heb je thuis nog volledig en bruikbaar speelgoed voor jong en oud waar niet meer mee gespeeld wordt? Voel je dan vrij om deze aan de Wellbox te doneren. Inzamelpunten: Sociaal Huis, Dorpsstraat 26B, Wellen Sport-en Jeugddienst, sporthal De Bloken, Wellen

9


Nieuw leesvoer in de bib! Donkere en koude avonden lenen zich uitstekend voor het lezen van een goed boek. We geven graag enkele tips. BIEKE ILEGEMS Gezondig Balanceren tussen gezond en ongezond, op en neer, heen en weer tussen alles en niets. Gezondig is een bundeling van openhartige, herkenbare, soms ontroerende en dan weer grappige verhalen over het dagelijkse balanceren in het leven. Heerlijk gezondig dus!

LA MAISON VICTOR Jurken In dit tweede boek van La Maison Victor vind je ze allemaal: 15 jurken die in elke garderobe passen en die je telkens opnieuw wil maken in een nieuwe stof. Laat je inspireren door de prachtige foto's waarbij alle details van het ontwerp worden belicht. De heldere werkbeschrijvingen en de patronen op ware grootte zorgen ervoor dat je alle jurken makkelijk zelf kan maken.

LIEVE BLANCQUAERT Last days. Hoe de wereld afscheid neemt. In Birth Day en Wedding Day onderzocht Lieve Blancquaert hoe we onze kinderen verwelkomen en hoe we liefhebben. Met dit laatste deel maakt ze de cirkel rond en vertelt ze hoe mensen overal ter wereld ouder worden en afscheid nemen, aan de hand van prachtige beelden en ontroerende verhalen uit verschillende culturen en godsdiensten.

10

RUDI VRANCKX Mijn kleine oorlog Al dertig jaar brengt Rudi Vranckx voor VRT verslag uit over oorlogsconflicten. Van de val van het Oostblok in 1989 tot de recente val van het IS-kalifaat in Syrië en Irak: Rudi was erbij. In een waanzinnige wereld die wordt gedomineerd door buitensporig geweld en misleidende propaganda, gaat hij telkens op zoek naar de ware toedracht van een conflict en kleine verhalen van gewone mensen in de grote geschiedenis. Hoe hij zelf, als journalist en als mens, sinds drie decennia oorlogen beleeft, vertelt Rudi in “Mijn Kleine Oorlog”.

SAARTJE VANDENDRIESSCHE Tough body, Strong mind Bewegen is gezond, daar is iedereen inmiddels van overtuigd. Alleen komt het er vaak niet van. We willen wel graag een sterk en gezond lichaam, maar ergens onderweg haken we af. Saartje Vandendriessche toont hoe het anders kan. Via haalbare tips en een praktisch schema leert ze je hoe je je geest kunt trainen en kunt werken aan de juiste mindset om te blijven doorgaan. Wedden dat je het deze keer wel volhoudt?

JEROEN MEUS Winterkost Winter is coming. Vul het brandhout aan, zet de oven op 180 °C en steek de vuren aan. In Winterkost gaat Jeroen koudefronten en winterdips te lijf met 75 nieuwe recepten voor ontbijt, brunch, lunch, diner of een onverwachte koffieklets. Een boek vol comfort food, om een winter lang van te genieten.

ASPE Van In Van In Episode 1 is de start van een nieuwe reeks die tien boeken zal omvatten. Wie de tien boeken verzamelt, zal aan het einde van de reeks de lange rode draad door het verhaal kunnen ontwarren.

LUCINDA RILEY De nachtroos Jaipur, India, 1911. Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog reist de elfjarige Anahita met de familie van een rijke vriendin mee naar Engeland. Daar ontmoet ze de jonge Donald Astbury - erfgenaam van het prachtige, afgelegen landgoed Astbury en zijn sluwe moeder. Een eeuw later komt actrice Rebecca Bradley voor een nieuwe film naar het inmiddels vervallen landgoed dat heel wat duistere geheimen verbergt.

EVE CHASE Het verloren meisje Als de vijftienjarige Margot Wilde en haar drie zussen in juli 1959 op Applecote Manor aankomen, verwachten ze een stille, ietwat saaie Engelse zomer tegemoet te gaan. Maar hun oom en tante blijken nog steeds bezeten van de verdwijning van hun dochter Audrey, nu vijf jaar geleden. De komst van twee knappe buurjongens drijft de zussen uit elkaar, en Margot voelt zich steeds meer verbonden met de verdwenen Audrey. Als de zomer een dodelijke wending neemt, hebben de zussen slechts één keuze: zich met elkaar verzoenen of voor altijd van elkaar gescheiden worden. Vijftig jaar later is Jessie op zoek naar een nieuw huis om de schaduw van de overleden eerste vrouw van haar man voorgoed achter zich te laten. Het prachtige Applecote Manor lijkt een antwoord op al haar dromen te zijn.


Wij wensen jullie allen 'Sfeervolle Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019' sluitingsdagen bib • maandag 24 december (kerstavond) • woensdag 26 december (2de kerstdag) • maandag 31 december (oudejaarsavond) • vrijdag 4 januari 2019 (personeelsfeest)

Dringend medische hulp nodig? Sinds kort kan je als inwoner van Wellen ook terecht bij Huisartsenwachtpost 37. Begin januari 2012 startten de huisartsen van Bilzen, Hoeselt en Riemst met hun wachtpost in Bilzen en onlangs breidden ze het wachtgebied uit naar Kortessem, Wellen en Wimmertingen. De huisartsenpost kreeg ook een nieuw telefoonnummer. Huisartsenwachtpost 37 bestond tot nu toe uit de huisartsen van Bilzen, Hoeselt en Riemst. Op 1 november 2018 sloten ook de artsen van Kortessem, Wellen en Wimmertingen aan. Er is altijd een dokter aanwezig in de wachtpost en op de drukste momenten zullen twee artsen de raadplegingen doen. Zo blijven de wachttijden voor jou als patiënt toch nog beperkt. Voor de huisbezoeken is maar één auto beschikbaar, waardoor de wachttijd soms kan oplopen. Wil je zo snel mogelijk geholpen worden? Dan raden we aan om zoveel mogelijk zelf naar de wachtpost te komen.

Nieuw telefoonnummer: 089 59 00 59 Lerarenkaart 2019 Vanaf december kan je jouw lerarenkaart afhalen aan de balie in de bib van Wellen. Dit kan op eenvoudig vertoon van de identiteitskaart of de oude lerarenkaart.

De dokter van wacht was bereikbaar op het gekende betalende 070 – nummer, maar sinds 1 november werd overgestapt op het zonale nummer 089/59.00.59. Dit nummer geldt ook voor de inwoners van Tongeren. De dokter van wacht in Tongeren zal wel vanuit zijn/haar eigen kabinet blijven werken. De openingsuren en werking van Huisartsenwachtpost 37 blijven verder ongewijzigd. Hieronder kan je alles nog eens nalezen:

Overschakeling naar nieuw bibliotheeksysteem in 2019 De bibliotheek maakt de overstap van Provinciaal Bibliotheek Systeem naar Eéngemaakt Bibliotheek Systeem. Wij gaan ervoor om de leners hier zo weinig mogelijk hinder van te laten ondervinden. Voor de bib is er wel wat extra werk achter de schermen. Daarom zijn er geen Voorleesmomenten voorzien voor januari, februari en maart 2019 en is er een nieuw kleedje te verwachten voor onze bibliotheek-site vanaf midden december 2018.

• Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kan je vanaf 19u bellen naar 089/59.00.59 en wordt je doorverbonden met de arts van wacht in jouw regio. Let op! Tijdens deze dagen doen de huisartsen nog wacht in hun eigen kabinet, de wachtpost in Bilzen is dan gesloten. • Tijdens het weekend, dat begint op vrijdagavond 19.00 en duurt tot maandagochtend 08.00, is de huisartsenwachtpost geopend. • Ook op feestdagen, beginnend om 19.00 de avond voor de feestdag en lopend tot 08.00 de ochtend na de feestdag, is de wachtpost geopend.

11


evenementenkalender

datum di

4 dec.

wo

5 dec.

do

6 dec.

vr

7 dec.

za

8 dec.

december 2018 - maart 2019

activiteit

uur

locatie

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

bloedafname Rode Kruis

18u - 20u30

JH De Reynaert

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Kleutersportdag

13u30 - 17u

sporthal De Bloken

WWC Bokkerijders - mikmannentocht 9 dec.

eetfeest CD&V

ma

10 dec.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

11 dec.

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

De Meersche

wo

12 dec.

naaicafĂŠ

19u30 - 22u

DC Den Dries

do

13 dec.

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

14 dec.

za

15 dec.

zo

16 dec.

eetdag CV De Weerelt

ma

17 dec.

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Creamoment Okra ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

di

18 dec.

De Meersche

wo

19 dec.

creatieve workshop: stippen op stof

14u - 16u30

JH De Reynaert

do

20 dec.

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

21 dec.

za

22 dec.

zo

23 dec.

ma

24 dec.

Alle gemeentelijke diensten gesloten vanaf 12u

di

25 dec.

kerstmis

wo

26 dec.

2de kerstdag: containerpark OPEN - gemeente en OCMW gesloten

do

27 dec.

Seniorenclub Kienen

vr

28 dec.

za

29 dec.

zo

30 dec.

ma

31 dec.

Alle gemeentelijke diensten gesloten vanaf 12u

di

1 jan.

Nieuwjaar: alle gemeentelijke diensten gesloten

wo

2 jan.

do

3 jan.

vr

4 jan.

za

5 jan.

zo

6 jan.

ma

12

De Meersche

zo

7 jan.

kerstfeest KVLV Wellen

De Meersche

13u30

DC Den Dries

jeugduitstap: Phantasialand Duitsland

8u30 - 21u

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

jeugduitstap: Aqualibi

8u30 - 15u30

sporthal De Bloken

Nieuwjaarsdrink voor alle Wellenaren

15u - 17u

Gemeenteplein

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

creamoment Okra ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries


december 2018 - maart 2019 evenementenkalender

datum di

8 jan.

activiteit

uur

locatie

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

9 jan.

naaicafĂŠ

19u30 - 22u

DC Den Dries

do

10 jan.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

dansnamiddag senioren

13u30 - 18u

de Meersche

carnavalbal CV De Weerelt

20u11

de Meersche

vr

11 jan.

za

12 jan.

zo

13 jan.

brunch Open VLD

ma

14 jan.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

15 jan.

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

wo

16 jan.

do

17 jan.

de Meersche

vr

18 jan.

za

19 jan.

Okra ledenfeest

zo

20 jan.

START Bewegingsschool gratis proefles

10u - 11u

sporthal De Bloken

ma

21 jan.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

creamoment Okra ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

di

22 jan.

de Meersche

wo

23 jan.

naaicafĂŠ

19u30 - 22u

DC Den Dries

do

24 jan.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

25 jan.

parochie Wellen

za

26 jan.

eetfeest minivoetbalclub United

zo

27 jan.

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

ma

28 jan.

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

di

29 jan.

de Meersche de Meersche

wo

30 jan.

creatieve workshop voor kinderen

14u - 16u30

JH De Reynaert

do

31 jan.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

1 feb.

za

2 feb.

Golden Memories Party radio VRW

zo

3 feb.

lichtmiskermis

ma

di

wo

4 feb.

5 feb.

de Meersche Gemeenteplein

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken Gemeenteplein

lichtmiskermis seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

creamoment Okra ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

6 feb.

13


evenementenkalender

datum do

7 feb.

december 2018 - maart 2019

activiteit

uur

locatie

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

8 feb.

za

9 feb.

eetfeest visclub Puppe

zo

10 feb.

Bewegingsschool

de Meersche 10u - 11u

eetfeest visclub Puppe ma

di

11 feb.

12 feb.

de Meersche

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

creamoment

13u30 - 16u30

DC Den Dries

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

bloedafname Rode Kruis

18u - 20u30

JH De Reynaert

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

13 feb.

naaicafĂŠ

19u30 - 22u

DC Den Dries

do

14 feb.

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

dansnamiddag senioren

13u30 - 18u

de Meersche

vr

15 feb.

Kampioenenviering

19u

de Meersche

za

16 feb.

fuif basisschool De Bron

zo

17 feb.

Bewegingsschool

ma

18 feb.

de Meersche 10u - 11u

eetdag duivenmaatschappij Eendracht

di

19 feb.

wo

20 feb.

do

21 feb.

vr

22 feb.

za

23 feb.

zo

24 feb.

ma

25 feb.

di

wo

26 feb.

27 feb.

de Meersche 9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

creamoment Okra ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

bloedafname Rode Kruis

18u - 20u30

JH De Reynaert

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken de Meersche

seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

creamoment

13u30 - 16u30

DC Den Dries

badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

creatieve workshop voor kinderen

14u - 16u30

JH De Reynaert

WWC De Bokkerijders wandeltocht do

28 feb.

sporthal De Bloken

seniorenzumba

eetdag duivenmaatschappij Veldkets

feestzaal Houtstraat

naaicafĂŠ

19u30 - 22u

DC Den Dries

yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

1 maa.

Vrijwilligersfeest

de Meersche

za

2 maa.

KWB

zo

3 maa.

Bewegingsschool

10u - 11u

sporthal De Bloken

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken

de Meersche

start voorverkoop kaarten toneel

14

sporthal De Bloken

ma

4 maa.

Okra fietsclub op verplaatsing

di

5 maa.

Vette dinsdag - Wellen carnaval

parochiezaaltje 12u30

sporthal De Bloken


vrije tijd

vrije tijd

zaterdag 8 december 2018 13u30 tot 17u00 vrije in- en uitloop sporthal De Bloken Wellen

Seniorenzumba

vanaf maandag 7 januari 2019

KLEUTERSPORT DAG Een namiddag spelplezier ... Iedere maandagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 10u30 in de sporthal. Prijs: € 20/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les). Instappen is altijd mogelijk!

Badminton +

Voor alle kleuters van 2,5 tem 6 jaar.* * De kleuters moeten begeleid worden door een volwassene!

- springkussens - bewegingsparcours - workshops - ........

3 euro

vanaf dinsdag 8 januari 2019

IN DE SPORTHAL ZIJN SPORTSCHOENEN VERPLICHT!!

Inschrijven mag op voorhand of de dag zelf. INFO & INSCHRIJVINGEN:

sport-& jeugddienst Wellen, Kortestraat 12 012 39 21 77 • sport@wellen.be • e-loket op www.wellen.be

Iedere dinsdagvoormiddag (behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties) van 9u30 tot 11u in de sporthal (ingang langs zijkant). Prijs: € 8/10-beurtenkaart (incl. verzekering). Instappen is altijd mogelijk!

Yoga

vanaf donderdag 10 januari 2019

OO BEWEGINGSSCH

n 3 tem 6 jaar voor kleuters va

en ingsvaardighed orische beweg ot m de en ill ch vers d zoals: komen aan bo

teren

kruipen klau pringen klimmen sn vange werpen ES GRATIS STARTL 

Rustige Yoga, aangepast aan het niveau van de groep. Lessen zijn voor iedereen toegankelijk en instappen is altijd mogelijk. Iedere donderdag, behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties van 9u30 tot 10u30. € 25/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje na de les)

L

ari 2019 zondag 20 janu

en sporthal De Blok

1e les op 20/1 is GRATIS

10u00 tot

Kortestraat 12

15 EURO

lessenreeks

11u00

data: 27 jan. - 3+10+17+24 feb. - 3+17+24+31 maart - 7 april INFO & INSCHRIJVINGEN (VERPLICHT VOOR 20/1/2019)

sportdienst • 012 39 21 77 • sport@wellen.be e-loket op www.wellen.be

15


vrije tijd

UITSTAPPEN KERSTVAKANTIE 2018 VOOR JONGEREN VAN 10 TOT 16 JAAR

donderdag 3 januari 2019 van 8u30 tot 21u vertrek en thuiskomst : sporthal de bloken 30 EURO (incl. vervoer, inkom en verzekering)

zelf meenemen? lunchpakket, tussendoortje en drinken zeker niet vergeten: Attest ouderlijke toestemming om naar het buitenland te reizen. Dit attest moet ingevuld worden in de gemeente waar je woont. Voor Wellen kan je dit attest downloaden op https://bit.ly/2OVg0AF. Vul het volledig in, laat het afstempelen op de bevolkingsdienst en bezorg het aan de jeugddienst. Zonder dit attest kan je niet mee!

vrijdag 4 januari 2019 van 8u30 tot 15u30 vertrek en thuiskomst : sporthal de bloken 18 EURO (incl. vervoer, inkom en verzekering)

zelf meenemen? lunchpakket, tussendoortje en drinken zeker niet vergeten: zwemgerief (zwemshorts niet toegelaten!)

QU

IA

TA S

ieve t a Cre ops h s rk wo Voor kinderen van het lager onderwijs op woensdagnamiddag van 14u00 tot 16u30 in Jeugdheem De Reynaert in Wellen. 5 euro per workshop (incl. drankje en koekje) woensdag 19 december 2018 workshop stippen op stof Ben jij de nieuwe Picasso? Met deze manier van schilderen brengen we een persoonlijke toets aan verschillende voorwerpen. Doe dus zeker oude kleren aan! MEEBRENGEN: t-shirt of zwemtas of pennenzak zonder print.

Ook in 2019 organiseert de jeugddienst creatieve workshops! Noteer alvast volgende data in je agenda: woensdag 30 januari 2019 woensdag 27 februari 2019 woensdag 27 maart 2019

INSCHRIJVEN is verplicht voor ALLE workshops. Wees er snel bij want het aantal deelnemers is beperkt. jeugddienst, Kortestraat 12 – 012 39 21 77 – jeugd@wellen.be e-loket op www.wellen.be

16

ALIB

I

LA 2D AG E 45 VOOR N FU N EU RO

E-loket www.wellen.be/nl/e-loket

PHAN

Verplicht inschrijven voor 21/12/2018! sport- & jeugddienst: 012 39 21 77 - sport@wellen.be

ND

+A

Straat.net 2019 Doe mee met de grote zwerfvuilopruimactie in onze gemeente op 22, 23 en 24 maart 2019. Genoeg van al dat zwerfvuil ? Ook in 2019 trekken we er weer massaal op uit om samen onze leefomgeving te bevrijden van al dat zwervend vuil. We willen deze editie nog meer scholen en verenigingen warm maken om de handen uit de mouwen te steken voor een propere buurt. Wil jij samen met jouw klas of vereniging meehelpen om van je eigen buurt een aangenamere omgeving te maken, of om plastic soep in de oceanen te voorkomen en er nog wat aan verdienen ook? Neem dan deel aan de grote Straat.net zwerfvuil opruimactie op 22, 23 en 24 maart 2019. Inschrijven kan tot 26 februari 2019 bij jouw gemeentebestuur via het mailadres omgeving@wellen.be. Na de inschrijving krijgen de deelnemers bepaalde straten toegewezen. Op de opruimdag zelf kan iedereen beschikken over het nodige opruimmateriaal: vuilzakken, handschoenen, …. Limburg.net betaalt voor elke opgeruimde kilometer 15 euro uit.


milieu en duurzaamheid

Sorteren van gft-afval wordt nog makkelijker

Als milieubewuste burger heb je het sorteren van gft-afval ondertussen wellicht helemaal onder de knie, maar dankzij een aantal aanpassingen in de sorteerregels wordt het binnenkort nog éénvoudiger. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde etensresten probleemloos samen met het gft-afval verwerkt mogen worden. Vanaf 2019 mag je onder andere keukenafval, vlees- en visresten en vaste zuivelproducten in de gft-container gooien. Opgelet: theezakjes en koffiepads horen er niet meer in thuis, omdat ze kunststoffen kunnen bevatten.

gft

SORTEERWIJZER

WEL Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten Broodresten Koffiedik, papieren koffiefilter Papier van keukenrol Noten, pitten Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd mosselschelpen, oesterschelpen …) Vaste zuivelproducten (kaasresten) Eieren, eierschalen Fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, versnipperd snoeihout …) Kamer- en tuinplanten Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout Mest van kleine huisdieren (cavia, konijn)

Waarom de sorteerregels veranderen? De sorteerregels voor gft-afval zijn, na al die jaren, aan herziening toe. Materialen zijn van samenstelling veranderd, ook de inzichten in de verwerking van gft zijn veranderd. Tot op heden is dierlijk materiaal (vlees- en visresten) niet toegelaten in het gft-afval. Uit onderzoek blijkt echter dat er geen risico’s verbonden zijn aan het inzamelen en verwerken van deze afvalstroom, zodat de inzameling van gft-afval uitgebreid kan worden met de fractie keukenafval. Dit laat toe om de sorteerregels sterk te vereenvoudigen zodat sorteren van gft-afval nog makkelijker wordt. Opgelet: de sorteerregels voor thuiscompostering blijven ongewijzigd.

Wat verandert er aan de sorteerregels voor gft-afval?

NIET Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie …) Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit) Theezakjes en koffiepads Behandeld hout (met verf, vernis of impregneermiddel) Beenderen en dierlijk (slacht)afval Dierenkrengen Schelpen van mosselen, oesters … Kattenbakvulling en vogelkooizand Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden Stof uit de stofzuiger Wegwerpluier en ander hygiëneafval Aarde en zand Kurk

Vlaamse Compostorganisatie vzw Asresten en houtskool

Plastiek, glas, metalen Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken

Vanaf januari 2019 kunnen volgende afvalstoffen extra worden toegevoegd aan het gft-afval: • keukenafval en etensresten (zowel plantaardig als dierlijk) • vlees- en visresten • schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mossel- of oesterschelpen) • vaste zuivelproducten (bijvoorbeeld kaas), • eieren en eierschalen • mest van kleine huisdieren (bijvoorbeeld van cavia’s of konijnen)

Opgelet! Om de verspreiding van plastic in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads niet meer bij het gft-afval. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gftafval. Voor thuiscompostering verandert er niets aan de huidige sorteerregels.

Meer halen uit de biologische kringloop 17


sportkampioenen

economie

Koop in

DECEMBER in Wellen

En win één jaar

Sleepte jij of jouw team in 2018 een kampioenstitel in de wacht? Stel je kandidaat en misschien word jij wel sportman of -vrouw van het jaar! Elk jaar zet de gemeente haar Wellense sportkampioenen in de bloemetjes tijdens een heuse kampioenenviering. Alle Wellense sportclubs en individuele sporters die in 2018 een kampioenstitel behaalden, mogen mailen of bellen naar de sportdienst en worden die avond in de bloemetjes gezet. Dit voor 12 januari 2018.

GRATIS shoppen! t.w.v. €5000

Of maak kans op één van onze andere prijzen:

ER MAKE-OV t.w.v. €750

Het gemeentebestuur & de sportraad van Wellen nodigen je uit op de

KAMPIOENENVIERING sportvrouw - sportman - sportclub 2018 vrijdag 15 februari 2018 19u30 (deuren open 19u00) zaal De Meersche - Molenstraat 3 WELLEN

Iedereen wel kom! 18

RBECUE

t.w.v. €1000

VERWENWEEKEND IN EIGEN GEMEENTE Registreer je kaart door onderstaa nde formulier bij een van de ingevuld in te deelnemende leveren handelszaken of online op: www.wellensemidden stand.be

t.w.v. €250

www.wellensemid

denstand.be

DUBBELE PUNTEN OP DE SHOP IN WELLEN KAART!

De door u verstrekte gegevens worden de Wellense middenstan verwerkt en beheert d. Op geen enkele door Qualiet NV gecommercialiseerd ten behoeve worden door derden. wijze zullen gegevens ter allen tijden raadpleegba beschikking gesteld van Gezien de wet of op de privacy ar, aanpasbaar zijn uw gegevens , verwijderbaa r op www.wellen ten semiddenstand.be

Kaart liever op Download GRATIS

Sportdienst Wellen - 012 39 21 77 - sport@wellen.be

BUITENBA

st De Wellense middenstand wen periode! aars ej eind e fijn een reen iede

je smartphone?

de SHOP in WELLEN-A

pp

*Hoofdprijs 1 jaar gratis shoppen bij de deelnemende handelaars t.w.v 5000€

-

Actie onder voorwaarden. Reglement bij Wellense Middenstand VZW


Wellen in beeld

27/11 eedaflegging kindergemeenteraad De aftredende kindergemeenteraad hielp Sinterklaas met het uitdelen van de cadeautjes aan de vele kinderen na de Sinterklaasshow.

7/9 KidzFestival

Dinsdag 27 november legden de nieuwe verkozenen van de kindergemeenteraad de eed af in het bijzijn van burgemeester Els en Luc, schepen van jeugd. De nieuwe kindergemeenteraad wordt vertegenwoordigd door: Frederique Bodson, Tristan Duchamps, Koan Habets, ZoĂŤ Bex, Thorsten Bex, Madeleyne Thamrin, Josefien Bleus, Pauline Buckinx en Giel Dethier. 11/11 wapenstilstand

6/10 welkommoment nieuwe inwoners

19


oproepen

economie

Shop je korting bijeen met de ‘Shop in Wellen’ -kaart Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig.

Wij zoeken muzikanten De Gemeente Wellen is steeds op zoek naar muzikale omkadering voor onze evenementen. Dj's op Maupertuus, live bands op het Smaakfestival, sfeermuziek tijdens de nieuwjaarsborrel,... We proberen hiervoor telkens mensen uit Wellen of omgeving een podium te geven. KLASSIEK, BIG BAND, JAZZ, ROCK, SCHLAGER, DANCE, ... Wij staan open voor alle genres! Misschien iets voor jou of iemand uit jouw kennissenkring? Laat het ons zeker weten via evi.wijnants@wellen.be

Bloedinzameling Rode Kruis ♥ dinsdag 12 februari 2019 ♥ woensdag 19 februari 2019 18u - 20u30 jeugdheem De Reynaert Bampstraat 11a 3830 Wellen

20

Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. online via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app Meer info: www.wellensemiddenstand.be


levensgebeurtenissen

Gouden Huwelijksverjaardag 07.09.2018 Gaby Wouters & Guido Craeybeckx 13.09.2018 Gerarda Roggen & Theo Vanhees 20.09.2018 Maggy Vandenrijn & Jozef Coenen 27.09.2018 Lutgarde Neys & Freddy Hamonts 11.10.2018 Ria Neven & Maurice Vanschoenwinkel 31.10.2018 Maria Bynens & Robert Nolens 08.11.2018 Alda Vandormael & René Bienstman 08.11.2018 Maria Nelissen & Edmond Jans 29.11.2018 Francinne Hayen & Lucien Boes

diamanten Huwelijksverjaardag

04.10.2018 Marguerite Rubens & Jan Devivier

Geboorten 05.09.2018 Lowie Verheyen 05.09.2018 Lowie Froyen 07.09.2018 Louise Bleus 09.09.2018 Minne Vanbrabant 10.09.2018 Ekaterina Vranken Ekaterina 12.09.2018 Sem Goffinghs 12.09.2018 Siebe Vanoirbeek 13.09.2018 Saar Candrix Van Herck 17.09.2018 Lex Ameryckx 27.09.2018 Finne Martens 02.10.2018 Aymane Benkourchy 06.10.2018 Miena Wouters 10.10.2018 Bo De Baerdemaeker 10.10.2018 Stan Trippas 13.10.2018 Luca Giovannelli 17.10.2018 Jennah Cherroud

Huwelijken

22.10.2018 Irène Bogaerts & Walter Weeghmans

Baby’s

31.08.2018 Gertrude Nauts & Johannes Conaert 10.09.2018 Kelly Baptist & Bart Martens 14.09.2018 Sara Fernandez & Jo Schurmans 14.09.2018 Els Goris & David Diels 27.10.2018 Virginie Coemans & Wim Lamens

27.09.2018 Lucretia Bas & Robert Houbrechts

Overlijdens diamanten Huwelijksverjaardag 03.09.2018 Francine Boes & Arthur Ottenburghs 04.09.2018 Marie Driesmans & Hendrik Vanschoenwinkel

22.04.2018 Mila Francis dochter van Shirley Nijs en Ruben Francis

29.08.2018 18.09.2018 19.09.2018 23.09.2018 01.10.2018 06.10.2018 06.10.2018 13.10.2018 23.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 06.11.2018

Valère Graulus Tinneke Schuermans Elza Neutelaers Willy Vanschoenwinkel Winandus Vannitsen Elisabeth Deroulou Gerard Van Oostveldt Marie Lemmens Juliette Lismont Jeanne Baldewyns Noël Schroyen Johnny Dewilde

05.09.2018 Lowie Froyen zoon van Eline Vanvoorden en Davy Froyen broertje van Emelie 21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer via het centraal tandartsenwachtnummer 0903 39 969 090/ 33 99 69 op zaterdag, zondagvan en9u feestdagen op zaterdag, zondag en feestdagen tot 18u. van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsen Huisartsenwachtpost 37 bestaat uit de huisartsen

De voor huisartsen telefonisch Wellen bereikbaar vanwachtdienst Bilzen, Hoeselt, Riemst is Kortessem, en via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 235928 Wimmertingen. Zij zijn bereikbaar op T. 089 59 00 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk en Wellen De Vind apotheek een apotheek van wacht vaniswacht van dienst tussen tot9u 22u. enNa 22u 22u kan je bellen • Bij jouw naar apotheker 090/ 39 99hangt 10. Je de wordt wachtdienst dan verbonden uit met een callcenter • Ga naar datwww.apotheeklimburg.be. je kan doorschakelen naarGeef de apotheek jouw postvan wacht. code in om de apotheek van wacht uit jouw regio te kennen. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon Om de apotheek vooraf wordt meternachtwacht niet opengedaan. te kennen, bel tussen 22u en 9u naar: 078 05 17 33 (zonaal tarief) Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: • zonder bij jouw telefoon apotheker: voorafdaar wordt hangt er niet de wachtdienst opengedaan. uit • op de website www.apotheek.be • De telefonisch apotheek op vanhetwacht nummer voor090/ 22u 39 en 99 10 na 22u is niet noodzakelijk (betalend! dezelfde! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 / 112 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: en met9u vrijdag: maandag tot tot 12u9u - 12u maandag: 16u 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u - 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 F. 012 74 33 05 T. 012/ 67 07 07 wijk.wellen@pzloon.be politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot en met donderdag: maandag toten donderdag: 9u tot 11u30 9u - 11u30 op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 16u - 19u30 | woensdag: 13u - 16u Openingsuren: dinsdag-donderdag-vrijdag: maandag: 15u30 tot 19u30 8u30 - 12u30 na openingsuren: 011 49 44 00 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag en vrijdag: 13u30 - 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u - 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u maandag en tot- 20u 20u woensdag: 14u 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u - 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA DCO PWA Overbroekstraat b2 Overbroekstraat10 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u en 14u7u30 tot 19u- 18u maandag-dinsdag-vrijdag: dinsdag: 8u30 en 14u tot 18u- 17u woensdag en -12u donderdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Sporthal De Bloken Blokenstraat 12 Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario Rosmarino T. 012/ 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus 10u30- 20u tot 20u juli en augustus:van 10u30 Enkel open Enkel open bij bij mooi mooi weer! weer! Bel naar de Bel naar de te weten of hetopen zwemcafetaria omcafetaria te wetenom of het zwembad is. bad open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 44 01 54 T. 0487 012/ 44330129 5462 M. M. 0487/ 33 29 62

openingsuren: Openingsuren: ma wo -- do: 9u -- 11u30 11u30enen13u 13u - 17u ma -- wo do: 9u - 17u dinsdag: 9u 16u en 19u 22u dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u vrijdag: vrijdag : 19u 19u -- 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen bij het onthaal van het het OCMW aan te zich melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55 WACHTDOKTER 089 59 00 59


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


JANUARI zondag

7

6 jan.

Gemeente Wellen trakteert:

NIEUWJAARSBORREL 15u. tot 17u.

Gemeenteplein Wellen

e jaar. w u ie n et h p o ij w n e k n li Samen k ! Alle Wellenaren welkom V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 28  

info- en nieuwsmagazine gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 28  

info- en nieuwsmagazine gemeente Wellen

Advertisement