__MAIN_TEXT__

Page 1

Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - april 2014 - jaargang 2 - n°5

VEILIGHEID

VERKIEZINGEN

SOCIAAL HUIS

WELLENSE BABBELS

Een evenement organiseren?

25 mei 2014 Hoe stem ik geldig?

vacature jurist vacature kinderverzorger

Het schepencollege gaat op café

pagina 6

pagina 7

pagina 12

pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar De lente is veelbelovend gestart, met de warmste 20 maart ooit. Het mooie weer doet mij hoopvol uitkijken naar de activiteiten die de komende weken in onze bruisende gemeente georganiseerd worden. Zo springt het treffen van onze Patton Drivers in het oog. Uitzonderlijk strijken zij al met Pasen in Ulbeek neer. Datzelfde weekend organiseert de gemeente voor de eerste keer een Paaseierenraap voor de Wellense kinderen tot en met 8 jaar. Vooraf inschrijven is verplicht en kan bij onze jeugdambtenaar. Ook het jaarlijks feest van de vrijwilliger komt er aan! Op 16 mei bedanken we alle mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Ik ben trots op de vele vrijwilligers in Wellen. Vrijwilligers zijn immers het cement van onze samenleving. Dankzij hen hebben wij een bloeiend verenigingsleven. Vrijwilligers kunnen ook op het vlak van veiligheid het verschil maken. In de strijd tegen woninginbraken is onze politiezone nog op zoek naar vrijwilligers voor inbraakpreventie. Heb jij ook zin om jouw steentje bij te dragen, blader dan snel naar pagina 6. Je maakt er meteen ook kennis met onze nieuwe wijkagent Stijn Lenaerts. Voor veel sportclubs eindigt de komende weken de competitie. Ik wens hen allen nog veel succes. In het bijzonder wil ik onze jongens van KVK Wellen een hart onder de riem steken. Ze weten de spanning erin te houden, maar ik hoop van ganser harte dat ze de titel binnenkort toch mogen vieren.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Hopelijk ontmoeten we elkaar op ĂŠĂŠn van de talrijke activiteiten. pagina

20

Els Robeyns Uw burgemeester

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8

infrastructuur bestuur bouwen & wonen verkeer & veiligheid verkiezingen vereniging in de kijker

p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14

economie welzijn welzijn welzijn milieu & duurzaamheid milieu & duurzaamheid

p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20

vrije tijd vrije tijd vrije tijd evenementen evenementen oproepen

p. 21 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

oproepen levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Wellense babbels

pagina

03 2


infrastructuur

Gratis gebruik van de risograaf

Lawaaioverlast aan glasbollen Graag willen we even de aandacht vestigen op de regels voor het deponeren van glas aan de glasbollen in onze gemeente. Recent meldden enkele inwoners lawaaioverlast omdat er ’s avonds laat of ’s morgens vroeg glas in de bollen gegooid werd.

Een risograaf is vergelijkbaar met een stencilmachine. De risograaf staat in het gemeentehuis. Iedere verenigingen die lid is van een adviesraad mag de risograaf gebruiken voor hun publicaties. De gemeente voorziet de inkt. De gebruiker moet zelf papier meebrengen. Let er op dat de risograaf enkel in zwart-wit afdrukt. Gebruik geen foto’s of grote gekleurde vlakken in het ontwerp. Deze worden namelijk zeer slecht afgedrukt. Indien er zich problemen voordoen, vraag dan hulp aan een personeelslid. Wil je zeker zijn dat de risograaf vrij is, maak dan een afspraak bij Johny Neven (012 67 07 10).

Volgens artikel 3 in het GAS-reglement is het verboden om het even welk geluid te maken dat de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen. Artikel 5 voegt daar nog aan toe dat laden en lossen niet toegelaten is tussen 22u00 en 06u00, uitgezonderd voor de openbare dienstverlening. Dit wil dus zeggen dat tussen deze uren ook geen glas in de glasbollen gegooid mag worden en dit om de nachtrust van de inwoners niet te verstoren. Omdat iedereen een goede en rustige nacht verdient, vragen we om hier rekening mee te houden. Overtredingen van deze regels kunnen met een GAS-boete bestraft worden.

Nieuwe uitbaters visvijver Herten De visvijver aan Smissebroek heeft sinds 10 maart een nieuwe uitbater. Wie graag vist op karper kan contact opnemen met Bruno Viggria (0475 60 58 32) of Roland Boes (0477 56 67 90). Voor meer info (bv. het reglement en de data van wedstrijdvissen) kan u terecht in het clublokaal.

Mountainbike parcours terug pico bello De 40 kilometer lange mountainbikeroute Wellen-Alken, die deel uitmaakt van het MTB-netwerk Euregio, kreeg een onderhoudsbeurt. Merk je dat er alsnog bewegwijzering ontbreekt of dat deze slecht zichtbaar is? Geef ons een seintje, dan kunnen we dit herstellen. Aan sporthal de Bloken vertrekken 2 gemarkeerde routes: de rode is 27 km lang en in combinatie met de blauwe route is het 37 km.

3


bestuur College van burgemeester & schepenen

Benieuwd naar de vergaderingen van de gemeenteraad? De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda en de notulen zijn ook online beschikbaar, via onze website www.wellen.be (onder bestuur & diensten – bestuur – beleidsdocumenten).

Schepencollege geeft negatief advies voor bouw van windmolens.

burgemeester Els Robeyns algemeen beleid • veiligheid • politie • brandweer • burgerlijke stand en personeel • communicatie • informatie • inspraak • ICT • ruimtelijke ordening en wonen 012 67 06 44 • elsrobeyns@wellen.be • burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak schepen Johan Cabergs openbare werken • technisch uitvoerende dienst • containerpark 012 67 06 42 • 0495 58 64 86 • johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak schepen Kristien Treunen mobiliteit en verkeer • milieu en energie • toerisme • tewerkstelling middenstand • landbouw • erfgoed en begraafplaatsen 012 67 06 43 • kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag:van 13u tot 14u en op afspraak

Samenwerkingsovereenkomst gemeenschapswacht

schepen Benny Maes financiën • begrotingen • kerkfabrieken • dierenwelzijn 012 67 06 41 • bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak schepen Bèr Thijs sport • cultuur • jeugd • senioren • bibliotheek • verenigingsleven 012 67 07 18 • berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u schepen / voorzitter OCMW Eric Martens sociale zaken • kinderopvang • gelijke kansen • volksgezondheid armoedebestrijding • ontwikkelingssamenwerking 012 44 01 60 • ericmartens@wellen.be • info@ocmwwellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u

4

Nauwelijks 40 dagen na ontvangst van de milieuvergunningsaanvraag verleende het schepencollege negatief advies voor de bouw van 3 windturbines in Vrolingen. Na grondige studie van het dossier concludeerde het schepencollege dat de hinder voor de omwonenden en het milieu niet tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden. In haar advies hield het college rekening met de vele bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend. De bestendige deputatie van de provincie moet nu een definitieve beslissing nemen in dit dossier.

De gemeenteraad van 28 maart keurde een samenwerkingsovereenkomst goed tussen alle gemeenten van de politiezone kanton Borgloon over de inzet van de gemeenschapswachten. Door deze overeenkomst kunnen de gemeenschapswachten maximaal ingezet worden op het grondgebied van gans de politiezone. Naast hun gewone taak van toezicht aan schoolpoorten en bij evenementen, zullen zij regelmatig patrouilleren op straat. Zo kunnen ze mankementen ( hondenpoep, sluikstorten, defecte straatverlichting,...) in de buurt vaststellen en melden. De gemeenschapswachten zullen tevens helpen met het verspreiden van gemeentelijke informatie.


bouwen en wonen Nieuwe sociale woningen in Wellen Betaalbaar wonen is een basisrecht van iedere Wellenaar. Om iedereen de kans te geven in eigen gemeente te (blijven) wonen, moeten we het aantal sociale huur- en koopwoningen verhogen. Bovendien is er een wettelijke regelgeving, die Wellen verplicht 58 sociale huurwoningen en 25 sociale koopwoningen te realiseren voor 2025. Om deze doelstelling te halen heeft de gemeente een overeenkomst afgesloten met de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Kleine Landeigendom’, de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor Land van Loon vzw.

Goedkope of renteloze lening via Duwolim voor energiebesparende maatregelen Elke Limburger kan een goedkope lening (2%) krijgen om energiebesparende ingrepen uit te voeren aan zijn woning. Indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je zelfs renteloos (0%) lenen. Hoe minder water, elektriciteit en gas je verbruikt, hoe lager je energiefactuur zal zijn. Duwolim verstrekt goedkope leningen voor alle werkzaamheden die je woning energiezuiniger maken, voor alle inwoners van Limburg: • 'groene' lening aan 2% of 0%

gratis technische begeleiding, erkende adviseurs geven energie- en premieadvies tijdens een huisbezoek • geen dossierkosten, kosteloze vervroegde terugbetaling • een Duwolim-lening kan gecombineerd worden met alle premies en voordelen • voor eigenaars en verhuurders van eigen (huur)woning in Limburg • voor een bedrag van 1.250 euro tot 10.000 euro, met een looptijd van maximum 5 jaar •

Wat willen we samen realiseren? 19 sociale huurwoningen: 4 in pastorij Ulbeek, 4 aan kerk Vrolingen, 4 in Merellaan Vrolingen, 3 op Dorpsplein 11 4 sociale koopwoningen op Dorpsstraat 27b

Voor welke investeringen? • Plaatsing van dak-, kelder, muur, of vloerisolatie. • Plaatsing van hoogrendementsbeglazing (incl. het vervangen van het

bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Het gemeentebestuur deelt mee dat door Firma ERICSSON NV, Lozenberg 20 te 1930 Zaventem een aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bodemstraat 12 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie F nr. 243 A. Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een vakwerkpyloon (36 m) met technische apparatuur en omheining (telecommunicatiestation voor 2 mobiele telefoonoperatoren). De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur, dienst Ruimtelijke Ordening, tijdens de openingsuren. De bezwaren of opmerkingen aangaande dat ontwerp moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen binnen de periode van het openbaar onderzoek, dus tot en met 17/04/2014. (dossier nr. 4341) meer info: Ruimtelijke Ordening Monique Dewallef - 012 67 06 45 - ro@wellen.be

schrijnwerk op zich). • Vervanging van bestaande stookketels (incl. eventuele kosten van gasaansluiting). • Installatie van een zonneboiler. • Plaatsing van een warmtepomp. • Andere voorstellen? Bespreek ze met uw energiedeskundige. • Nog andere aanvullende werken in combinatie met één van de hierboven opgenoemde werken: Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsschakeling; onderhoud van de ketel of brander; uitvoeren van een energieaudit in de woning; aanvullende dakwerken. • Ook mogelijk voor nieuwbouw: warmtepomp, zonneboiler en isolatiewerken voor woningen met een E-peil lager dan 50. • Niet voor fotovoltaïsche zonnepanelen. Wie kan renteloos lenen aan 0%? 1. Je woont zelf in de woning waarin de werken worden uitgevoerd en je voldoet aan één van volgende voorwaarden: • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming via de mutualiteit. • Je huishouden heeft een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 16.632,81€, verhoogd met 3.079,19€ per persoon ten laste. • Je zit in schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling en je hebt het moeilijk om de energiefacturen te betalen. • Je wordt begeleid door het OCMW wegens betalingsmoeilijkheden voor gas en elektriciteit. 2. Je verhuurt de woning langdurig aan een sociaal verhuurkantoor én de woning wordt bewoond door bewoners die aan één van bovenstaande voorwaarden voldoen. meer info: T. 089 77 81 29 duwolim@stebo.be www.duwolim.be 5


verkeer & veiligheid Hoe organiseer ik een evenement? Een verordening in 5 stappen.

Stijn Lenaerts is onze nieuwe wijkagent

Organiseer je een activiteit die het normale verkeer op de openbare weg verstoort, omwille van een afsluiting van een straat of een omleiding (bv. een straatfeest, wielerwedstrijd, rommelmarkt,…), dan moet je een verordening aanvragen.

Inspecteur Stijn Lenaerts startte op 1 maart als nieuwe wijkagent in Wellen. Samen met Dorsan Thienpont zal Stijn de wijkdienst in Wellen verzorgen. Voor niet-dringende tussenkomsten van de politie kan je terecht op het bureau van de wijkpolitie (maandag: 15u30 - 19u30, dinsdag tem vrijdag: 8u30 - 12u30). Uiteraard kan je Dorsan of Stijn ook steeds aanspreken tijdens hun patrouilles in de gemeente. meer info: Wijkpolitie Wellen - Dorpsstraat 26 Dorsan Thienpont (0479 39 90 98) Stijn Lenaerts (0471 70 02 86)

Oproep ! Politiezone kanton Borgloon zoekt vrijwilligers inbraakpreventie.

Het aantal woninginbraken is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Deze stijging baart de gemeentelijke overheden, de politiediensten en de burger zorgen. Inbraak in woningen blijft dan ook een prioriteit voor Politiezone kanton Borgloon. Samen met de verschillende veiligheidspartners willen wij hieraan dringend een halt toeroepen. Dit kan onder meer door het sensibiliseren van de burgers tot het nemen van inbraakwerende maatregelen.

1. De organisator schrijft een brief naar het college van burgemeester en schepenen waarin hij duidelijk (indien mogelijk met een plan) het evenement uiteenzet. 2. Het college beoordeelt de aanvraag en geeft al dan niet toestemming. 3. Na goedkeuring ontvangt de aanvrager een brief van de gemeente (met een uittreksel van de beslissing in het college). Deze beslissing wordt ook gestuurd naar de politie, brandweer, ambulancedienst, de Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank. Indien het evenement grensoverschrijdend is, worden ook de buurgemeentes ingelicht. In veel gevallen wordt er ook een bericht aan de bevolking verzonden. Voor dit bericht wordt een retributie aangerekend van 12,50 euro. 4. Vraag op voorhand even na bij de gemeente of er retributie vereist is voor het plaatsen van eet- en drankstanden (deze bedraagt 7 of 10 euro). 5. De technische dienst levert de nodige signalisatie. Tijdens het evenement is de organisator verplicht de signalisatie correct te plaatsen volgens het opgestelde plan. Bij afloop moet deze signalisatie verwijderd worden. Let op!

Veilig wonen begint immers met veilige leefgewoonten en een goede beveiliging van de ramen en deuren van de woning. Wij willen de inwoners van Wellen een proactief diefstalpreventieadvies aanbieden. Dat gaan we doen door gerichte huis-aan-huisbezoeken, waarbij we de bewoners adviseren over hoe ze hun woning beter kunnen beveiligen.

Hou er rekening mee dat het college enkel op maandag samenkomt en dat jouw aanvraag bovenstaande administratieve weg moet doorlopen. Daarnaast moeten ook alle omleidingen besproken worden met burgemeester en politie. Daarom vragen we je de aanvraag ten laatste 4 weken op voorhand in te dienen.

De politiezone zet al verschillende jaren een aantal diefstalpreventieadviseurs in om bij de burgers een advies op maat aan huis te verstrekken. Wij willen echter nog meer burgers kunnen sensibiliseren en daarom hebben we jou nodig! Ben je enthousiast, heb je af en toe een dagje vrij en wil je een expert worden in veilig wonen? Geef je dan snel op als vrijwilliger inbraakpreventie!

meer info: Jo Billen 012 67 07 11 jo.billen@wellen.be

meer info & inschrijvingen: Annekatrien Gacoms - Coördinator Diefstalpreventie 011 85 99 48 - beleid@pzloon.be 6

Hoe gaat dit in zijn werk?

De verordeningen worden ook gepubliceerd op de website www.wellen.be (onder ‘veiligheid’).


verkiezingen 25 mei 2014 Hoe stem ik geldig? Om geldig te stemmen mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst.

Zit je met vragen of wil je meer info? Aarzel niet en neem contact op met: • dienst verkiezingen van de gemeente Wellen:

Dit kan: • Door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem) • Door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem) Indien u tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld.

Wendy Weckx - 012 67 07 05 - wendy.weckx@wellen.be Daniëlla Neven - 012 67 07 01 - daniella.neven@wellen.be • FOD Binnenlandse Zaken Alg. Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen 02 518 21 16 (callcenter) callcenter.rrn@rrn.fgov.be www.verkiezingen.fgov.be

Bij volmacht stemmen In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kan u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. In welke gevallen? 1. wegens ziekte of gebrekkigheid: Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest. 2. om beroeps- of dienstredenen: Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door uw werkgever. 3. om studieredenen: Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar u les volgt. 4. omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie: Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van uw woonplaats (of zijn afgevaardigde), na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien u een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer bij de burgemeester. 5. Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging. Wie kan men aanwijzen? U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.

Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.) Wat moet u als volmachtgever doen? Als volmachtgever moet u vooreerst het volmachtformulier invullen. Het volmachtformulier vindt u op de site www.verkiezingen.fgov. be of kan u gratis verkrijgen bij uw gemeentehuis. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd. In alle gevallen kan u deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval u op vakantie vertrekt, moet u deze volmacht minstens 1 dag op voorhand geven. Wat moet de volmachtdrager doen ? De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben : • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier; • het bijbehorend attest; • zijn eigen oproepingsbrief; • en zijn eigen identiteitskaart. Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook beschikt over uw oproep om te weten naar welk stembureau hij moet gaan. 7


verenigingen dekijker kijker vereniging ininde

OKRA De dynamische seniorenvereniging

PATTON DRIVERS Internationaal Treffen van 18 tem 21 april

De naam OKRA doet bij heel wat mensen een belletje rinkelen. Maar niet iedereen weet wat onze vereniging exact doet.

De club Patton Drivers – 82 Airborne kondigen met genoegen hun 28e Internationaal treffen aan, dat dit jaar 1 malig verschoven wordt naar het Paasweekend! Ook dit jaar boeken wij een vroeg stralend lenteweertje om onze mooie voertuigen extra in het zonnetje te zetten. En mochten de weersomstandigheden soms wat capricieuze wendingen hebben, het zal ons zeker niet weerhouden om er weer een fantastisch feest van te maken! Ook nu rekenen we uiteraard op alle bevriende clubs om ons talrijk te steunen met hun aanwezigheid. Ons Treffen kan alleen maar geslaagd zijn als ook de inwoners van Ulbeek-Wellen en omstreken aanwezig zijn. Laten we met zijn allen er weer een gedenkwaardig weekend van maken.

OKRA is de grootste seniorenvereniging (55+) van Vlaanderen. Onze wijdvertakte vereniging steunt op sterke en gedreven vrijwilligers. In Wellen is OKRA actiever dan ooit: recent stelden wij een nieuw bestuur samen. We zijn erg fier op onze werking, die iedere dag opnieuw meerwaarde biedt aan onze samenleving. Het nieuwe bestuur heeft het activiteitenaanbod drastisch uitgebreid: • Wekelijkse fietstochten op maandagmiddag • Cursus veilig elektrisch fietsen (gratis voor Wellenaren) • Maandelijks bioscoopbezoek • Regelmatige wandelingen • Kaartersclub (ism Trefpunt Ulbeek) • Lezingen over thema’s die senioren aanspreken • Okra reizen • “Wellen zingt” (11 juli) Onze activiteiten zullen ook vermeld worden in de evenementenkalender van Wild van Wellen. Wil je aansluiten bij onze groep, of wens je inlichtingen, neem dan gerust contact op met één van onze bestuursleden. meer info: Eddy Neys 0474 84 10 29 okratrefpunt.wellen@gmail.com www.okra.be/trefpunt-wellen 8

Wat je zeker niet mag missen: VRIJDAG 18 APRIL 16u00 Inschrijving legervoertuigen - opstellen kamp 20u00 Gezellig samen 21u30 Nachtrit van ongeveer 8 km ZATERDAG 19 APRIL 13u45 Haspengouwse Rondrit 18u00 Barbecue op het kamp 20u00 Bevrijdingdsfeest met DJ. Tommy James ZONDAG 20 APRIL 08u00 Mega militaire ruilbeurs 14u00 Landelijke Dorpsrit 20u00 Avondparty met Live Band “Def Americans”, Johnny Cash Tribute Band ism met DJ Tommy James MAANDAG 21 APRIL 12u00 Afsluiting Internationaal meeting te Ulbeek meer info: info@pattondrivers.be www.pattondrivers.be


economie Er waait een frisse wind door de Wellense economische adviesraad: WAMLE wordt adviesraad Ondernemend Wellen De ‘Wellense Adviesraad voor Middenstand en Lokale Economie’ (WAMLE) wil haar attractiviteit en herkenbaarheid vergroten. De adviesraad veranderde haar naam daarom vanaf 1 maart in Adviesraad Ondernemend Wellen (AOW). Bij de nieuwe naam hoort ook een moderne huisstijl en nieuwe cadeaubonnen.

Nieuw campagneconcept!

‘Met Belgerinkel naar de Winkel 2014’, dat is elke dag winnen! initiatief van Indien je je voor jouwEen boodschappen te voet of met de fiets verplaatst, draag je bij aan de leefbaarheid van Wellen. Onze gemeente wordt hierdoor rustiger, veiliger en aangenamer.

Dat is dan ook het opzet van de campagne met “Belgerinkel naar de Winkel”. Dit initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond loopt over heel Vlaanderen. Onze gemeente is één van de 160 gemeenten die aan deze campagne deelneemt. Wie van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei bij een deelnemende handelaar winkelt, met de fiets of te voet, ontvangt dit jaar geen stempel op een spaarkaart maar een Belgerinkel-lot met een unieke code. Als u dit lot registreert op www.belgerinkel.be maakt u kans op één van onze mooie prijzen. Iedere rit naar een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om een prijs te winnen. Heeft u tijdens de campagneperiode nog niet gewonnen? Niet getreurd, u maakt dan nog steeds kans op de unieke Achielle retro-fiets en andere mooie prijzen, exclusief voorbehouden voor deelnemers in onze gemeente.

Deze cadeaubonnen zijn te koop op het gemeentehuis op de dienst toerisme: Johny Neven 012 67 07 10 johny.neven@wellen.be

Jouw onderneming op de website van Wellen? De gemeente doet een oproep aan alle Wellense handelaars en ondernemers om hun gegevens te vermelden op de gemmentelijke website. Heb je interesse? Stuur een mail naar evi.wijnants@wellen.be en met volgende gegevens: naam bedrijf, korte omschrijving activiteit, adres, telefoon, fax, e-mail, website en openingsuren.

Hulp met invullen belastingaangifte ! De gemeente helpt haar inwoners bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting (voor aanslagjaar 2014 betreft het de inkomsten van het jaar 2013). De zitdagen zijn gepland in het gemeentehuis op: woensdag 18 juni en donderdag 19 juni, van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00 9


welzijn Ontwikkelingssamenwerking Loop mee in Dwars door Limburg op 6 april Dwars door Limburg is een sponsorloop door alle 44 Limburgse gemeenten, ten voordele van Broederlijk Delen.

Ben je in het buitenland geboren en ben je pas in Limburg of verblijf je al wat langer in onze provincie? Wil je uitzoeken hoe je in je nieuwe thuisland met je talenten en ambities aan de slag kan?

Zondag 6 april lopen we om 10u30 van het stadhuis van Borgloon naar het gemeentehuis Wellen. We leggen samen het traject af, in een gezapig tempo, zodat we rond 11u aankomen in Wellen. Hier wordt een koffiestop georganiseerd voor supporters, vrienden en familie. Alle lopers en sportievelingen zijn van harte welkom. Loop massaal mee: de weg van Borgloon naar Wellen loopt bergaf, dus het parcours is ook haalbaar voor de minder geoefende loper. meer info & inschrijvingen: Eric Martens (schepen voor ontwikkelingssamenwerking) 0475 38 60 59 - eric.martens6@telenet.be www.broederlijkdelen.be/doe-mee/dwars-door-limburg

De wereld klopt aan je deur: word gastgezin! YFU vzw (Youth for Understanding) is een studentenuitwisselingsorganisatie voor jongeren vanaf 15 jaar om een jaar lang in het buitenland studeren, terwijl ze verblijven in een gastgezin. Omgekeerd ontvangen wij jaarlijks jongeren vanuit de hele wereld. YFU draagt bij aan intercultureel begrip, sociale verantwoordelijkheid en wederzijds respect onder jongeren, gezinnen en gemeenschappen: onze gastjongeren leren immers onze taal en cultuur kennen. We zijn op zoek naar gemotiveerde gezinnen die bereid zijn YFU studenten op te vangen gedurende het schooljaar 2014-2015. Interesse om één van deze jongeren voor een jaar (of semester) in uw huis en hart op te nemen? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor. meer info: inbound@yfu.be www.yfu.be 10

Werk je met of voor mensen van vreemde origine en wil je hen samen met ons sterker maken in hun rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer, student, lid van een vereniging? 5 goede redenen om Inburgering te volgen: • Inburgering is gratis.

We helpen je in je eigen taal of in een taal die je goed begrijpt. • Er is een aanbod overdag, ’s avonds en op zaterdag. • Indien nodig zoeken we naar gratis kinderopvang. • Busvervoer van en naar de les wordt terug betaald. •

Als je meer wil weten over wat Inburgering voor jou kan doen of als je meer informatie over regelgeving en doelgroep wil, kan je bij ons terecht! Kantoor Sint-Truiden Zoutstraat 46 3800 Sint-Truiden 011 59 89 70 - onthaalbureauzuid@limburg.be Kantoor Hasselt Universiteitslaan 3 3500 Hasselt 011 30 56 59 - onthaalbureau@limburg.be www.inburgeringlimburg.be


welzijn Sociaal Huis Aangezien we allebei een drukke job hebben moet ons kind snel in bed wanneer we thuiskomen. Dat verloopt niet altijd vlot. Hoe kunnen we dit verhelpen? Hier is geen kant-en-klare tip voor: de situatie verschilt van kind tot kind. We geven je alvast enkele tips om het slaapgebeuren vlotter te laten verlopen. 1. Kies voor een vaste slaapplek: Elk kind moet leren dat zijn bed en slapen samen horen. Het is daarom belangrijk dat er geen speelgoed in het bedje ligt. Je kan zelf kiezen of je de kamer een beetje verlicht of een muziekje laat spelen. 2. Een slaapritueel opbouwen: Spreek een aantal dingen af die telkens opnieuw plaatsvinden voor het slapengaan. Dat geeft een veilig gevoel. bv. voeten masseren, verhaaltje voorlezen, kort gesprekje houden. Laat de dag van je kind rustig eindigen.

Lokaal Overleg Kinderopvang organiseert gratis infoavond: Kinderopvangzoeker 20 mei 2014 - 19u30 - De Meersche (Molenstraat - Wellen) Zoek je kinderopvang in Wellen voor baby’s van 0 tot 2,5 jaar? Om een opvang voor jouw oogappel te vinden in Wellen moet je vanaf 1 juli je vraag stellen via de kinderopvangzoeker. Deze infoavond is speciaal voor (toekomstige) ouders met een baby van 0 tot 2,5 jaar die op zoek zijn naar een kinderopvang in Wellen maar andere geïnteresseerden zijn natuurlijk ook welkom. Op deze infoavond leer je werken met de kinderopvangzoeker en krijg je een antwoord op volgende vragen: • Wat doe je vooraf? • Wat heb je nodig? • Hoe stel je je opvangvraag? • Hoe wordt je opvangvraag behandeld? • Hoe wordt de overeenkomst afgesloten? • Wat moet je doen als je kind start in een opvanginitiatief?

3. Maak afspraken met je kind: Vraag je kind om in bed te blijven en beloof na een kwartier nog eens te komen kijken: • Als het kind nog wakker is, geef je een knuffel en een kus en ga je rustig de kamer uit. • Als het kind op dat moment nog wakker is, zeg je “Je bent heel flink in je bed blijven liggen en rustig gebleven, dat maakt ons heel blij, binnen een kwartier komt mama terug kijken als je stil in bed blijft”. Het kind zal na een tijd in slaap vallen. Het voelt zich immers veilig omdat je telkens terugkomt. 4. De baby: Wanneer de baby moe wordt (bv. gapen, onrustig bewegen, in de ogen wrijven, bleek worden,…), leg je hem zo snel mogelijk in bed. Vaak vallen baby’s vanzelf terug in slaap, het is dus niet nodig het kind telkens uit bed te halen wanneer het even huilt (als het geen voeding nodig heeft). 5. Je kind is bang om te gaan slapen: Als je kind bang is om te gaan slapen, stel het dan gerust: laat een lampje in de gang branden, zoek met je kind naar iets leuks om aan te denken in bed, ... 6. Een slaapplaats is geen strafplaats: Gebruik naar bed (naar de slaapkamer) sturen niet als straf. Zo creëer je een negatief gevoel, terwijl wij er net voor willen zorgen dat het kind graag naar bed gaat. Nog vragen over slapen? Kom dan naar de workshop “Slaap Zacht” (door Lieve Daelemans) op dinsdag 11 maart om 19u30 in CC De Bogaard. meer info: Opvoedingswinkel Haspengouw 011 75 60 91 of 0492 97 07 88 info@opvoedingswinkelhaspengouw.be

Betaalbare vakanties dankzij ‘Steunpunt Vakantieparticipatie’ en ‘Rap op Stap’ OCMW Wellen is lid van ‘Steunpunt Vakantieparticipatie’, een dienst van Toerisme Vlaanderen. Zij hebben een ruim vakantieaanbod voor mensen met een laag inkomen. Weekje zee, vakantiekampen, daguitstappen naar pretparken, … het is maar een greep uit het aanbod. Je kan ook terecht bij Rap op Stap, een initiatief van vzw Horizont, speciaal voor mensen met een laag inkomen en/of verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Op tijd inschrijven is de boodschap. Contacteer het OCMW van Wellen, dan bekijken we samen of je in aanmerking komt voor één van deze initiatieven. meer info: OCMW Wellen Dorpsstraat 26b 3830 Wellen 012 44 01 50 - info@ocmwwellen.be www.vakantieparticipatie.be. www.horizontvzw.be 11


welzijn vacatures OCMW Gingelom werft een jurist aan In maart keurde de OCMW raad een nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed tussen de OCMW’s Gingelom, Kortessem en Nieuwerkerken. Deze OCMW’s willen samenwerken om eerstelijns rechtshulp aan te bieden aan hun inwoners en om juridisch bijstand te kunnen verlenen in kader van schuldhulpverlening. In kader van deze samenwerkingsovereenkomst, gaat OCMW Gingelom over tot aanwerving van een JURIST (m/v) (Niveau A1a-A3a, bruto geïndexeerd jaarsalaris van 35.143 € tot 41.094 €).

Functieomschrijving:

Aanbod:

• Verlenen

• Aanstelling

van eerstelijnsrechtshulp (informatie en advies) aan cliënten van het OCMW. • Behandelen van aanvragen en beheren van dossiers collectieve schuldenregeling. • Juridische ondersteuning van het personeeel van de sociale dienst en de administratie.

in contractueel verband voor onbepaalde duur met prestaties van 4/5de. • De jurist zal telkens 1 dag / week tewerkgesteld worden in de OCMW’s van Gingelom, Nieuwerkerken, Wellen en Kortessem in het kader van een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de dienst rechtshulp. • Er wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar.

Aanwervingsvoorwaarden: • Houder

zijn van een diploma van de academische graad van licentiaat, doctor of master in de rechten. • Over een attest beschikken van een gespecialiseerde opleiding tot schuldbemiddelaar of bereid zijn een dergelijke opleiding te volgen. • In het bezit zijn van een rijbewijs B en de beschikking hebben over een eigen wagen. • Slagen voor een selectieprocedure.

Sollicitaties met cv moeten vóór 25 april 2014 aangetekend per post of via e-mail toekomen op: OCMW Gingelom t.a.v. de voorzitter Steenweg 111 3890 Gingelom e-mail: info@ocmwgingelom.be. Voor meer inlichtingen, het examenprogramma en de functiebeschrijving kan u terecht bij de secretaris van het OCMW van Gingelom op het nummer 011 88 04 40.

OCMW Wellen werft een Kinderverzorg(s)ter aan voor kinderdagverblijf ‘De Hartediefjes’ Het kinderdagverblijf van het OCMW van Wellen staat in voor de voorschoolse opvang van kinderen van 0 tot 30 maanden. Het kinderdagverblijf is erkend voor de opvang van 26 kinderen. Het OCMW van Wellen gaat over tot de aanwerving van 1 deeltijdse (19/38ste) kinderverzorg(st)er op contractuele basis via een vergelijkend examen.

Hoofddoel van de functie:

Interesse?

De opvang, verzorging en opvoeding van de aan het kinderdagverblijf toevertrouwde kinderen conform de richtlijnen en normen van het beleid en van Kind en Gezin

• Volledige

Vereiste kennis en vaardigheden: • kennis

& vaardigheid inzake verzorging, voeding en opvoeding van kleine kinderen • huishoudelijk werk kunnen verrichten • stipt en verzorgd kunnen werken • bereid zijn op wisselende tijdstippen te werken

functiebeschrijving en functieprofiel kan je opvragen bij OCMW wellen. (mia.cuppens@ocmwwellen.be) • Kandidaten moeten houder zijn van een diploma kinderverzorging zoals bepaald in het MB van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen. • Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar, eventueel verlengbaar voor zover de geldigheidsduur van de wervingsreserve de termijn van drie jaar niet overschrijdt. Sollicitaties met cv en kopie diploma moeten ten laatste op 30.04.2014 via aangetekende brief toekomen op: OCMW Wellen t.a.v. de voorzitter Dorpsstraat 26B 3830 Wellen

12


t?

milieu & duurzaamheid

Wil je ook een veilige, zuinige en milieu-vriendelijke centrale verwarming?

gd in een

ijhorende

Elk kakje in een zakje ... en een zakje in de natuur?

chniek en

Laat je stookinstallatie dan regelmatig nakijken. Stook zuinig! Haal voordeel uit je centrale verwarming.

Hou je hierbij aan deze drie gouden regels:

voorbeel-

1. Keuren voor eerste gebruik

wijzer, een

lichtingen

Als je met je hond in natuurgebieden, velden of bossen gaat wandelen, kan je beter zijn ‘boodschap’ laten liggen. Dat is milieuvriendelijker dan het volle plastic zakje achter te laten in het gras of in het bos. Logisch toch?

oor gas en

Laat een nieuwe of gewijzigde installatie keuren voor het eerste gebruik. Een erkend technicus gaat dan na of het stooklokaal voldoet aan alle veiligheidseisen en of het toestel goed geplaatst en afgesteld is. Je krijgt een keuringsrapport dat je bij je stookinstallatie moet bewaren.

rheid.

2. Periodiek onderhoud Het is algemeen bekend dat voor toestellen op stookolie een jaarlijks onderhoud nodig is, maar wist je dat voor toestellen op gas elke twee jaar een onderhoud door een erkend technicus nodig is? Die reinigt het toestel en de schouw en controleert de verbranding. Ook met gas bestaat immers het risico op CO-vergiftiging, door een slechte verbranding of slechte ventilatie. Bovendien is een goed werkend toestel zuiniger en heb je dus minder brandstofkosten. Na het onderhoud ontvang je een reinigingsattest en een verbrandingsattest. De attesten van de twee laatste onderhoudsbeurten bewaar je bij je stooktoestel. 3. Beoordeling van het rendement Sinds 3 mei 2013 is elke vijf jaar een verwarmingsaudit verplicht voor stookinstallaties ouder dan 5 jaar en met een vermogen vanaf 20 tot en met 100 kW. Die audit is een grondige beoordeling van de grootte en de energieprestatie van de hele installatie. Je ontvangt een verwarmingsauditrapport waarop je het rendement en aanbevelingen voor energiebesparing terugvindt. Dat rapport bewaar je bij je installatie. Wat win je erbij? • Je vermijdt het risico op CO-vergiftiging of schouwbrand. • Je bespaart brandstof en vermindert je verwarmingskosten. • Je vermijdt onverwachte hoge herstellingskosten. • Je levert een belangrijke bijdrage aan het milieu, want je stoot minder CO2, fijn stof of andere schadelijke stoffen uit.

Eén zwaluw maakt de lente niet De voorbije vijftien jaar is het aantal boerenen huiszwaluwen met ongeveer 90 procent afgenomen. Om de zwaluwen te laten overleven is het noodzakelijk de bestaande nesten, vaak in hangars of schuren, te laten zitten. De Wellense Adviesraad voor Leefmilieu (WAL) voorziet hiervoor jaarlijks een vergoeding van 10 € per bewoond nest (max. vergoeding bedraagt 50 €). Je kan de aanwezigheid van zwaluwnesten melden aan de milieudienst tot en met 31 augustus op het nummer 012 67 07 06 of via e-mail: milieu@wellen.be. Een lid van de WAL neemt vervolgens contact op om de nesten te tellen en verdere afspraken te maken.

Surf naar www.stookzuinig.be voor meer informatie of voor een erkend technicus in je buurt of bel gratis 1700.

13


milieu & duurzaamheid Zonder is gezonder! Kies vanaf 1 januari 2015 voor tuinieren zonder pesticiden! Vanaf 1 januari 2015 gebruiken de openbare diensten geen Slakken, distels en bladluizen bestrijden zonder pesticiden! vervuilende pesticiden meer voor het beheer van alle parken, bermen, Word je tijdens de zomer geplaagd door slakken in jouw tuin? Er bestaan straten, enz. Ze schakelen dan volledig over op milieuvriendelijke verschillende alternatieve bestrijdingsmethodes tegen deze ongewenste bestrijdingsmethodes zoals borstelen of vegen. Het nieuwe decreet bezoekers. Zo kun je kippen en eenden inzetten om de slakken op te ‘Duurzaam pesticidengebruik’ bepaalt namelijk dat pesticidengebruik ruimen. Een natuurlijke vijand waarmee je moet vermeden worden, om de slakken kunt bestrijden, is het aaltje. volksgezondheid en het leefmilieu beter te En wat te doen tegen bladluizen? Goed om beschermen. Ook scholen, ziekenhuizen, weten is alvast dat overbemesting planten kinderdagverblijven en zorginstellingen extra aantrekkelijk maakt voor bladluizen. moeten vanaf 1 januari 2015 hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder Deze beestjes zijn vooral uit op jonge, pesticiden onderhouden. groeiende plantendelen. In de handel zijn Plantjes tussen tegels? Geen ramp! Zelfs natuurlijke vijanden tegen bladluizen vermet wat onkruid tussen de tegels, kan een krijgbaar zoals de gaasvlieg. Een lichte straat proper zijn. Onkruid is een natuurlijke aantasting kan je ook bestrijden met een begroeiing en is dus nog altijd te verkiezen zachte zeepoplossing, of een brandnetelexboven het gebruiken van pesticiden. Ook tract of zelfs met een krachtige waterstraal. het onderhoud van het voetpad voor jouw Een ander vaak voorkomend probleem zijn huis, moet vanaf 1 januari 2015 zonder distels. De grootste boosdoener is de akpesticiden gebeuren. Houd je toch liever kerdistel die een wortel heeft die zeer sterk jouw trottoir volledig kruidvrij, borstel het vertakt. De enige bestrijdingsmethode hierdan regelmatig.  Zie je onkruid verschijnen, voor is intensief maaien net voor de bloei. trek het dan gewoon uit. Houd bij het ontMaar dat maaien doe je best twee keer: werp van je terrein rekening met een pesticieen eerste keer tussen eind juni en begin denvrij beheer! Ga je een tuin, terras of park juli wanneer de bloemknoppen nog gesloaanleggen? Denk dan al in de ontwerpfase ten zijn en daarna in augustus. De plant Om de volksgezondheid en het Ben je terreinbeheerder? Informeer milieu te beschermen, wordt het je tijdig over de regelgeving voor na over het onderhoud zonder pesticiden. Enkelewww.vmm.be/zonderisgezonder eenvoudige richtlijnen interreinen. augustus en september nog een tweede keer bloemknoppen. gebruik van pesticiden op vormt heel wat jouw terreinen beperkt of verboden. helpen je op weg. Pesticiden hebben invloed op drinkwater. De pesticiHet is aan te raden ook nog een keer in de winter te maaien. Preventief den die je gebruikt tegen onkruid of om bladluizen te bestrijden, vervuilen kun je vermijden dat aanwaaiende zaden zich kunnen vestigen door de onze leefomgeving. Ze dringen in de bodem en tasten het grondwater bodem te bedekken met boomschors of houthaksel. Dit belet ook dat aan. Of vloeien mee met regenwater naar de riolen en in waterlopen. In zaden van distels die al in de bodem zitten, kunnen kiemen. waterwingebieden voor drinkwater zijn  specifieke zuiveringstechnieken Meer tips over tuinieren zonder pesticiden? nodig om de pesticiden te verwijderen uit het water dat bestemd is als Ga kijken op de website www.vmm.be/zonderisgezonder van de Vlaamdrinkwater. Dit brengt mogelijke risico’s mee voor onze gezondheid. Ook se Milieumaatschappij. Je vindt er praktische tips over het bestrijden van voor de fauna en flora is dit schadelijk.  ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen zonder pesticiden. Ontdek de nieuwe regelgeving over duurzaam gebruik van pesticiden op

Over vossen, marters en kippen… Op verschillende plaatsen in Vlaanderen weerklinken onheilspellende verhalen over de vos. De klachten gaan over agressieve vossen, die pluimvee aanvallen. Misschien sloop het dier bij u ook al eens het kippenhok binnen? Om de problematiek binnen Wellen op te volgen zet onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt op: via de link http://hvv.be/ Page/42/Vossenschade.aspx kan u elk schadegeval melden. Op deze manier draagt u bij aan een beter inzicht in de vossen- en marterproblematiek: want goede informatie is een eerste stap naar een oplossing.

14

Interesse in land- en tuinbouw? Voedselproducentenraad zoekt nieuwe leden. De Voedselproducentenraad (VPR) behandelt onderwerpen die (on)rechtstreeks de land- en tuinbouw op gemeentelijk vlak aanbelangen. De raad verstrekt adviezen aan het gemeentebestuur en ondersteunt doelgerichte initiatieven voor de landbouw en tuinbouw. Wie kan lid worden? • Alle vertegenwoordigers van de land- en tuinbouw: landbouwers, veetelers, fruittelers of tuinbouwers en hun meewerkende echtgeno(o)te actief in Wellen. •  Geïnteresseerde en geëngageerde inwoners met een zekere deskundigheid, inzet of positieve interesse inzake land- en tuinbouw. meer info & inschrijvingen: Pieter Flamend - 012 67 07 06 - milieu@wellen.be


vrije tijd Wandelen en fietsen in het zomerse Wellen

Wekelijkse fietstochten op woensdag De Sportdienst, Sportraad Wellen en Sport Adelt organiseren vanaf 7 mei wekelijks fietstochten.

De eerste warme zonnestralen en het gefluit van een vroege vogel lokken ons naar buiten. Het signaal voor onze toeristische dienst om zich klaar te maken voor een nieuw seizoen.

SPORTRAAD - SPORTDIENST - GEMEENTEBESTUUR WELLEN organiseren in samenwerking met WTC SPORT ADELT

De toeristische dienst stelt enkele wandel- en fietskaarten van Wellen en de regiogidsen van Limburg gratis ter beschikking: Lokale fietsroute ’De Bokkenrijders achterna’ Deze fietsroute is ± 26 km lang en dompelt je onder in de legende van de Bokkenrijders.

Wandelroutenetwerk Bokkenrijders: Dit netwerk bestaat uit 7 wandelroutes (van 3,5 km tot 10 km), grotendeels over veldwegen. Je kan probleemloos overschakelen van de ene naar de andere wandelroute en zo de totale afstand van de wandeling aanpassen. De wegen zijn meestal goed begaanbaar, maar zorg voor alle veiligheid toch voor stevig, waterdicht schoeisel. Andere kaarten en infobrochures:

WEKELIJKSE FIETSTOCHT

Elke woensdagnamiddag 7 mei tem 24 septemvoor ALLE FIETSERS(van tussen 12 en 82 JAAR ber) vertrekken we om 13u30 aan sporthal De Bloken. van 7 mei tem 24 september De afstand varieert tussen 25 en 40 kilometer per rit, elke woensdag van 13u30 16u30vanaf aankomst is voorzien omstreeks 16u30.-Iedereen 12 jaarvertrek is welkom. DeelnameDE enBLOKEN verzekering zijn gratis. aan SPORTHAL - WELLEN afstanden tussen 25 en 40 KM meer info: Rigo Bex - 0496 615 579 GRATIS DEELNAME (incl. verzekering) Begeleiding door WT CLUB SPORT ADELT MEER INFO: Rigo Bex: 0496/ 61 55 79

Uniek netbaltornooi voor 50-plussers donderdag 15 mei vanaf 9u30 Netbal: een leuke, sociale en een gezonde sport! Een netbalontmoeting voor elke Limburgse 50-plusser, waaraan je zowel individueel als in groep kan deelnemen. De ploegen worden samengesteld met deelnemers uit verschillende gemeenten. Hierdoor leer je een heleboel senioren uit andere gemeenten kennen. Deelname is gratis. Verplicht inschrijven vóór 8 mei. Sporthal De Bloken - Kortestraat 12 Wellen meer info & inschrijvingen: sportdienst - Heidi Wijnants - 012 39 21 77

• Wandelkaarten van Haspengouw • fietskaart Limburg (fietsroutenetwerk) •  regiogidsen

van Haspengouw, Voerstreek, Maasland en de Kempen • Bloesem- en oogstbrochure Haspengouw • Vlaanderen vakantieland

Bij onderstaande sporten kan je op elk moment instappen

Badminton +

Onze wandel- en fietskaart en andere toeristische info kan je ook gratis aanvragen op www.wellen.be (onder het e-loket). Daarnaast verkopen wij ook een ruim assortiment kaarten en boeken. Kom gerust langs om het aanbod te bekijken.

Elke dinsdag van 9u30 tot 11u (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen) Sporthal De Bloken, Kortestraat 12 - Wellen (ingang via zijkant van de sporthal) 8 € voor 10-beurtenkaart (incl. verzekering en materiaal)

meer info: Johny Neven - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be

Seniorenzumba Elke maandag van 9u30 tot 10u30 (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen) Sporthal De Bloken, Kortestraat 12 - Wellen 15 euro voor 10-beurtenkaart (incl. verzekering, drankje) meer info: sportdienst - Heidi Wijnants - 012 39 21 77 15


vrije tijd INFOVERGADERING monitoren speelpleinwerking Dinsdag 6 mei - 19u00 - ontmoetingscenter Dinsdag 6 mei wordt er een infovergadering gehouden. Alle kandidaten die zich hebben ingeschreven, moeten hier aanwezig zijn. De vergadering is om 19u. in het ontmoetingscentrum. meer info: Heidi Wijnants - 012 39 21 77 - jeugd@wellen.be

De gemeente Wellen organiseert

op vrijdag 18 april om 19u.00 achter JH De Reynaert

Paaseierenraap voor alle kinderen tot en met 8 jaar 6

7

5

8

4

9

98

96 100

95 92

2

11

Jeugdboekenweek was succes

97

99 3 10

101

91

1 102

12

90 89 88 87

13

14 15

94

93

86

19

82

81

16

17

84

85 83

71

80

18 20 21

79 78

22 23

75

76

74

72 73

70 69

68

77

65

66

64

67

24

63

25 62 26 61 27 60

28

57

29

30

56

33

35

43

42

48

31

32

34

44

41

47

46

49

55 50

51 52

45

53

54

40

36 37

zondag 1 juni : 2e Bokkerijdersrun

58

59

38

39

VERPLICHT INSCHRIJVEN voor 10 april bij de jeugddienst van Wellen: Heidi Wijnants • 012 39 21 77 • jeugd@wellen.be zelf meenemen: mandje om eieren te dragen!

Deelnemen is belangrijker dan winnen en zeker zo gezond!

J E U G D RA AD E N J E U G D D I E NS T VA N W E L LE N O R G A N IS E R E N

SUPERHELDEN

Na de succesvolle editie van 2013 kan je je nu gaan voorbereiden op de Bokkerijdersrun 2014. Er zullen nog flyers verstuurd worden in Wellen maar we geven alvast ons programma mee. 13u15: Kidsrun: 200m (4-6) - 400m (7-8) - 600m (9-10) 800m (11-12) 14u00: ANL Plastics Run 5 km (Dit is ook de testwedstrijd voor de Start to Runners van Wellen) 15u00: Bokkerijdersrun Haspengouw Challenge 10 km 17u00: prijsuitreiking voor alle aangekomen lopers en geldprijzen voor de eerste 3 van elke categorie Alle wedstrijden starten aan zaal De Meersche. Je kan je inschrijven tot een half uur voor iedere wedstrijd. meer info: Georges Vanschoonwinkel (0478 99 25 47) Eric Martens (0475 38 60 59) info@bokkerijdersrun.be - www.bokkerijdersrun.be 16

ZAT ERDAG

VA N 6 TO T 1 2 J A A R D I E S U P E R H E LD

10 uur TOT 16 uur

2

VO O R AL LE KI D Z

1 7 ME I

W I L LE N ZI J N !

I NC L

.

& FR IS

AERT JH DE REYN VERPLICHT INSCHRIJVEN VOOR 9 MEI jeugddienst wellen • Kortestraat 12 (sporthal) Heidi Wijnants • 012 39 21 77 • jeugd@wellen.be

€ I JS J

D RA N

E K


vrije tijd

CHOOL BEWEGINGSS RS VOOR KLEUTE

eden gingsvaardigh e w e b e d n e ill versch d zoals: komen aan bo

Kijk! Ik fiets! ‘Kijk! Ik fiets!’ is een project waarbij 4 tot 7-jarigen, die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes, op een halve dag leren fietsen op twee wielen. De begeleiding van de kinderen gebeurt door één van de ouders. Een ervaren monitor begeleidt de fietsles en geeft nuttige tips aan de kinderen en de ouders. Bedoeling is om op het einde van de sessie alle kinderen fietsend op twee wielen naar huis te zien keren, met hun fietsdiploma in de hand.

3 euro

Keuze uit 2 data:

· zaterdag 26 april 10u. tot 12u. · zaterdag 3 mei 10u. tot 12u. Sporthal De Bloken (Blokenstraat 12 - Wellen) zelf meebrengen: eigen fiets (zonder steunwieltjes) en fietshelm verplicht inschrijven!! sport- en jeugddienst: Heidi Wijnants - 012 39 21 77 - sport@wellen.be

teren u la k n e ip kru gen in r p s n e m klim n e g n a v n e p r we

uters ssen voor kle 8 bewegingsle ensdag 7 MEI STARTLES : wo loken Wellen Sporthal De B

ar  2,5 tem 4 ja 14u00 - 15u00 r  5 tem 6 jaa 15u00 - 16u00

16 €

(voor 8 lessen incl. verzekering)

7/5 - 14/5 - 21/5 - 28/5 - 4/6 - 11/6 - 18/6 - 25/6 www.wellen.be

INFO & INSCHRIJVINGEN (VERPLICHT): Sport- & Jeugddienst Kortestraat 12 Wellen Heidi Wijnants • 012 39 21 77 • sport@wellen.be

17


evenementen datum

activiteit

uur

plaats

7 apr.

WELLENSE BABBELS

19u30

Café Bloemenhof ‘Bij Sloef’

7 apr.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

Sporthal De Bloken

8 apr.

Badminton+

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

8 apr.

Hobbynamiddag: 13u30 - 17u | Korte wandeling: 14u - 16u

8 apr.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

Zaaltje naast kerk Ulbeek

8 apr.

Petanque

19u - 22u30

Den Dries

9 apr.

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

9 apr.

KVLV Ulbeek - zacht bewegen

19u30

Zaaltje naast kerk Ulbeek

9 apr.

WC Wellense Bokkenrijders - wandeldag

10 apr.

WELLENSE BABBELS

19u30

Clublokaal Patton Drivers

10 apr.

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

10 apr.

Dansnamiddag senioren

13u - 18u

De Meersche

10 apr.

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

11 apr.

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

11 apr.

OKRA - cinema ‘Het Vonnis’

14u

Cinema Cameo Sint-Truiden

11 apr.

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

zo.

13 apr.

Radio VRW - eetdag

ma.

14 apr.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

Sporthal De Bloken

di.

15 apr.

Badminton+

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

15 apr.

Kienen: 13u30 - 15u30 | Petanque: 19u - 22u30

15 apr.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

Zaaltje naast kerk Ulbeek

16 apr.

RIBIDIBI NAAR WALIBI

9u - 18u

Sporthal De Bloken

16 apr.

WELLENSE BABBELS

19u30

Wijncafé Mourvèdre

16 apr.

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

16 apr.

KVLV Ulbeek - zacht bewegen

19u30

Zaaltje naast kerk Ulbeek

17 apr.

LASERGAMEN & ZWEMMEN

9u - 17u

Sporthal De Bloken

17 apr.

OKRA - bloesemwandel- en fietstocht

9u - 15u

Mariagaarde Hoepertingen

17 apr.

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

17 apr.

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

18 apr.

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

18 apr.

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

18 apr

Patton Drivers - 28e Internationaal treffen

16u - 3u

Ulbeek

18 apr.

GEMEENTE WELLEN - Paaseierenraap

19u

Terrein achter JH de Reynaert

19 apr.

Dansclub Silverstar

19 apr.

Patton Drivers - 28e Internationaal treffen

8u - 3u

Ulbeek

zo.

20 apr.

Patton Drivers - 28e Internationaal treffen

8u - 3u

Ulbeek

ma.

21 apr.

Patton Drivers - 28e Internationaal treffen

8u30 - 12u

Ulbeek

21 apr.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

Sporthal De Bloken

21 apr.

Paasstoet Vrolingen

14u - 15u

Vrolingen

22 apr.

Badminton+

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

22 apr.

Premies aanpassen van woning: 13u30 - 16u30 | Petanque: 19u - 22u30

22 apr.

OKRA - kaartclub

22 apr.

Markant / Land van Loon - daguitstap

23 apr. 23 apr.

ma. di.

wo.

do.

vr.

wo.

do.

vr.

za.

di.

Den Dries

De Meersche

De Meersche

Den Dries

De Meersche

Den Dries 14u - 17u

Zaaltje naast kerk Ulbeek

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - zacht bewegen

19u30

Zaaltje naast kerk Ulbeek

24 apr.

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

24 apr.

OKRA - lentefeest 60 jaar OKRA

10u30 - 18u

Veilinghuis Sint-Truiden

24 apr.

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

25 apr.

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

25 apr.

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

za.

26 apr.

KVLV

zo.

27 apr.

Rommelmarkt Vrolingen

7u - 17u

Vrolingen

ma.

28 apr.

WELLENSE BABBELS

19u30

Café Het Molleke

28 apr.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

Sporthal De Bloken

28 apr.

KVLV Ulbeek - kookles voor beginners

19u30

Zaaltje naast kerk van Ulbeek

29 apr.

WELLENSE BABBELS

19u30

Taverne ‘t Schaliehuys

29 apr.

Badminton+

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

29 apr.

Woonexpo Hasselt: 13u30 - 16u30 | Petanque: 19u - 22u30

29 apr.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

Zaaltje naast kerk Ulbeek

30 apr.

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

30 apr.

KVLV Ulbeek - zacht bewegen

19u30

Zaaltje naast kerk Ulbeek

30 apr.

Bosstraat kermis

1 mei

Bosstraat rommelmarkt

7u - 17u

Bosstraat

1 mei

MC Free - motortreffen

1 mei

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

vr.

2 mei

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

za.

3 mei

zo.

4 mei

wo. do.

vr.

di.

wo.

do.

18

Agenda april - mei 2014

MVC United - eetdag

De Meersche

Den Dries

De Meersche

De Meersche


evenementen

Agenda april - mei 2014 datum

activiteit

uur

plaats

5 mei

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

Sporthal De Bloken

5 mei

Rode Kruis - bloedinzameling

18u - 20u30

JH De Reynaert

6 mei

INFOVERGADERING monitoren speelpleinwerking

19u

Ontmoetingscentrum

6 mei

Badminton+

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

6 mei

Moskee Beringen: 13u - 17u | Petanque: 19u - 22u30

6 mei

OKRA - kaartclub

14u - 17u

Zaaltje naast kerk Ulbeek

7 mei

Spa-ROB - infovergadering Samenstroom

20u

De Meersche

7 mei

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

7 mei

Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

13u30 - 16u30

Sporthal De Bloken

8 mei

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

8 mei

Dansnamidag senioren

13u - 18u

De Meersche

8 mei

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

9 mei

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

9 mei

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

za.

10 mei

KVK kampioenenviering

20u

De Meersche

ma.

12 mei

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

Sporthal De Bloken

12 mei

Rode Kruis - bloedinzameling

18u - 20u30

JH De Reynaert

13 mei

Badminton+

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

13 mei

Korte wandeling: 13u30 - 15u30 | Petanque: 19u - 22u30

13 mei

OKRA - kaartclub

14u - 17u

Zaaltje naast kerk Ulbeek

14 mei

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

14 mei

Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

13u30 - 16u30

Sporthal De Bloken

15 mei

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

15 mei

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

16 mei

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

16 mei

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

16 mei

GEMEENTE WELLEN - DAG VAN DE VRIJWILLIGER

19u30

De Meersche

za.

17 mei

Scouts - Moonparty

ma.

19 mei

Markant / Land van Loon - bezoek gerechtshof Hasselt

14u

19 mei

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

Sporthal De Bloken

20 mei

OKRA - kaartclub

14u - 17u

Zaaltje naast kerk Ulbeek

20 mei

OKRA - cursus veilig elektrisch fietsen

13u30

Sporthal De Bloken

20 mei

Lokaal overleg kinderopvang - Infoavond kinderopvangzoeker

19u30

De Meersche

20 mei

Badminton+

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

20 mei

Kienen: 13u30 - 15u30 | Petanque: 19u - 22u30

21 mei

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

21 mei

Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

13u30 - 16u30

Sporthal De Bloken

22 mei

’t Laantje Ulbeek - grootouderfeest

22 mei

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

22 mei

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

23 mei

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

23 mei

OKRA - cinema ‘Mandela’

14u

Cinema Cameo Sint-Truiden

23 mei

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

zo.

25 mei

Open VLD - spaghettifeest

ma.

26 mei

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

Sporthal De Bloken

di.

27 mei

Badminton+

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

27 mei

OKRA - kaartclub

14u - 17u

Zaaltje naast kerk Ulbeek

27 mei

Petanque

19u - 22u30

Den Dries

28 mei

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

28 mei

Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

13u30 - 16u30

Sporthal De Bloken

28 mei

KVLV Ulbeek - kookles voor beginners

19u30

Zaaltje naast kerk Ulbeek

do.

29 mei

parochie communicanten - receptie

vr.

30 mei

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

zo.

1 juni

BOKKERIJDERSRUN

ma.

2 juni

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

Sporthal De Bloken

di.

3 juni

Badminton+

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

3 juni

OKRA - kaartclub

14u - 17u

Zaaltje naast kerk Ulbeek

3 juni

Petanque

19u - 22u30

Den Dries

4 juni

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

4 juni

Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht

13u30 - 16u30

Sporthal De Bloken

5 juni

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

5 juni

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

6 juni

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

6 juni

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

zo.

8 juni

Parochie communicanten - receptie

ma.

9 juni

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

Sporthal De Bloken

di.

10 juni

Badminton+

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

10 juni

Korte wandeling: 13u30 - 15u30 | Petanque: 19u - 22u30

ma. di.

wo.

do.

vr.

di.

wo. do. vr.

di.

wo. do.

vr.

wo.

wo. do. vr.

Den Dries

Den Dries

De Meersche

Den Dries

De Meersche

De Meersche

De Meersche 19u - 22u30

Den Dries De Meersche

Feestzaal Houtstraat

Den Dries

19


oproepen

Vrij podium op braderie Wellen!

Gemeente Wellen zoekt redders en toezichters voor Maupertuus Voor de maanden juli en augustus is het gemeentebestuur op zoek naar jobstudenten die een centje willen bijverdienen als redder of toezichter in het openluchtzwembad Maupertuus. Beschik je over een hoger reddersdiploma van het BLOSO en ben je gemotiveerd om de veiligheid in ons zwembad te helpen bewaren? Stel je dan kandidaat, door het CV-formulier te downloaden op de gemeentelijke website www.wellen.be en ingevuld binnen te brengen voor 28 april 2014 op de personeelsdienst. meer info: Fabienne Proesmans 012 67 07 16 fabienne.proesmans@wellen.be

Heb jij interesse of vragen, stuur dan een mailtje naar: pieter.vsb09@gmail.com.

De grote wellense brainstorm

Zet jouw

EVENEMENT in de KIJKER Plaats een

OPROEP Een oproep doen of een evenement aankondigen in Wellen en omstreken? Stuur voor 14 mei een korte tekst foto(‘s) - flyer of affiche naar evi.wijnants@wellen.be en jouw oproep/activiteit wordt opgenomen of vermeld in de evenementenkalender in het gemeentelijk infoblad van JUNI 2014.

20

Naar jaarlijkse traditie is het ook dit jaar weer braderie in Wellen! Heb jij een muziekgroepje, ben je DJ of wil je de mensen in en rond Wellen op een andere manier entertainen? Dan kan dit! Op zaterdag 14 juni organiseren wij op de braderie een VRIJ PODIUM, alles kan en alles mag!

“Wellen, hart van Haspengouw” is een innovatief project, waarmee we bij de Wellenaren gaan horen wat er is aan troeven in Wellen, en hoe we die troeven samen verder kunnen uitbouwen en op de kaart zetten. Op 30 januari schoot dit nieuwe project pas echt uit zijn startblokken, met De Grote Wellense Brainstorm. Met vijftig geïnteresseerde Wellenaren gingen we nadenken over de verschillende toeristische thema’s, waar er mogelijkheden liggen om nieuwe, leuke activiteiten op te zetten, en dit ondersteund door de Wellense gemeenschap. Na afloop bleven we achter met honderden ideeën, en nu zijn we stap voor stap die ideeën effectief aan het waarmaken. Werkgroepjes zijn per thema activiteiten aan het ontwikkelen. De werkgroepjes zijn: Wandelen, Paarden en Ruiterij, Natuureducatie, Erfgoed, Kunst en Cultuur, Kinderen, Fotografie, Verblijfstoerisme, Fietsen, Stilte, Woord, Gastronomie en Streekproducten, Evenementen en Fruit. Is er een thema dat je interesseert? Of je buur, je familielid, je vriend of vriendin? Goed! Want we blijven zoeken naar geëngageerde mensen met goesting om samen met anderen telkens nieuwe, duurzame en originele activiteiten uit te denken. Hou je dus niet in, en laat zeker iets weten via Simon@aksi.be www.facebook.com/wellen.hartvanhaspengouw


levensgebeurtenissen

Geboorten        

Binnekot in Wèlle, een schoan eksposiese: ‘Vjoos getruwd in Wèlle!’

08.02   Lora Giovannelli 09.02   Mathieu Vanrijkel 28.02   Ferre Loenders

Overlijdens         07.02   Elise Lenaerts 08.02   Maria Raskin 10.02   Louisa Neven 17.02   Maria Thoelen 20.02   Tamara Dyan 26.02   Rita Hermans 26.02   Josée Vanlangenaker 06.03   Marie Gaens 06.03   Rony Philtjens 07.03   Albert Lenaerts 15.03   Yvonne Bortels

Huwelijken         14.02   Stephanie Boelen & Dennis Zseretko 14.02   Inge Pipeleers & Bart Soers 14.03   Hilde Abeels & Geelen Erik Ma do humme vie vuel fottos, aa menukoate en aaner truwprullkes vur vandun. Dus, hèt djie nog e schoan fotokke van oech, oer ma en pa, oere bopa en oer mam of mischin oer kènger, getrokke hèje in Jotte, Ulbeijk, Bjaalinge of Wèlle, stuurt dieje dan asteblif op no fotoswellen@gmail.com

Huwelijksverjaardagen         50 Gouden Huwelijk 11.03   Christina Servaes & Gerard Thijs 60 Diamanten Huwelijk

Zèjt djie nie zo goed bè de computer, dan moag djie dieje oek bènnebrènge in een schoan envelop bè ore noam en oer adres op, en da op dit adres: Ulbeijkstraot 21, in Ulbeijk, op e Bottelarij Do moog djie oek al dè anner prullekes bènnebrenge, bè oere noam trop! No twie moein krèg djie die dan truk. Os beduuling is da ve de geschiedenis van Bjaalinge, Wèlle, Jotte en Ulbeijk in de vurm van fottos goan bewoare en regelmoatig een schoan eksposiese dobè moake. 11.03   Gustaaf Baus & Lea Groenendaels Pas op, de fottos meuste veur 22 april bènne zèn, annes krège vie da nie vjaadig.

Allè, djie zeijt al temeines bedaank! Grupke Erfgoed Sarah, Ann, Jeske, Erwin

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012/ 012 67 6707 070000 F. 012/ 01274 7458 587070 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag: 16u maandag: 16utot tot19u30 19u30 woensdag: 13u woensdag: 13utot tot16u 16u

Huisartsen Huisartsen

OCMW Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26B B T. 012/ 012 44 4401 015050 F. 012/ 01244 4401016969 info@ocmwwellen.be info@ocmwwellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totdonderdag: donderdag:9u tot 11u30 en op 9u totafspraak 11u30 en op afspraak vrijdag gesloten gesloten GEEN avondzitting meer!

Politie Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26 T. 012/ 012 67 6707 070707 politie@wellen.be politie@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 15u30 maandag: 15u30tottot19u30 19u30 dinsdag tot dinsdag totvrijdag: vrijdag:8u30 8u30tottot12u30 12u30 na openingsuren: openingsuren:012/ 01274 746060 6060 of 101 of 101 (7/7 dagen (7/7 dagen- en 24/24u 24/24u voorvoor milieuklachten) milieuklachten)

Containerpark Containerpark Overbroekstraat Overbroekstraat T. 012/ 012 67 6722 220606

openingsuren: Openingsuren: dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tottot 17u 17u zaterdag: 9u zaterdag: 9utot tot14u 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 12 T. 012/ 012 74 7471 717979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag en maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u tottot 20u 20u woensdag: 14u woensdag: 14utot tot18u 18u zaterdag: 10u zaterdag: 10utot tot12u 12u

PWA Overbroekstraat 10 Overbroekstraat 10.2 b2 T. 012/ 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 8u maandag: 8utot tot13u 13u enen 14u 14u tottot 19u19u dinsdag: 8u30 dinsdag: 8u30-12u -12uenen 14u 14u tottot 18u18u woensdag: 8u30 woensdag: 8u30-12u -12u enen 13u 13u tot tot 17u17u

Sporthal ‘De Sporthal ‘De Bloken’ Bloken’ Blokenstraat Blokenstraat 12 12 Uitbater cafetaria: cafetaria: Mario Rosmarino T. 012/ 012 74 7420 203333

openingsuren: Openingsuren: alle dagen alle dagenvanaf vanaf16u 16u gesloten: maand juli en alle feestdagen gesloten: hele maand juli en alle feestdagen

Gemeentelijk zwembad Gemeentelijk zwembad ‘Maupertuus’ ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat 11 T. 011/ 011 59 5974 749595 (cafetaria) (cafetaria)

openingsuren: Openingsuren: juli en augustus augustus:van 10u30 10u30tot tot20u 20u Enkel open openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar naarde decafetaria cafetaria om om te te weten weten of het of zwembad zwembad het open is. open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum ‘Den Dries’ Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 012/ 44 44 01 0154 54 M. 0487/ 0487 33 3329 296262

openingsuren: Openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 11u30 en 13u en 13u - 17utot 17u dinsdag : 9u dinsdag: 9u -tot 16u 16u en en 19u19u - 22u tot 22u vrijdag : 19u vrijdag: 19u -tot 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren openingsuren in de voormiddag dienen de dienen demensen mensenzich zich bijbij hethet onthaal onthaal vanvan het OCMW het OCMW aanaan te melden. te melden.

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is telefonisch bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer 090/ 33 99 99 69 69 op op zaterdag, zaterdag, zondag zondag en en feestdagen feestdagen van van 090/33 9u tot 18u. 9u tot 18u.

De bereikbaar Dewachtdienst wachtdienst voor voor huisartsen huisartsen is telefonisch bereikbaar via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 25. 28 via het centrale huisartsenwachtnummer 011/23 28 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk De apotheek van wacht isen vanWellen dienst tot 22u. Na 22u kan De je bellen apotheek naar van090 wacht 39is99 van10. dienst Je wordt tot 22u. dan Naverbonden 22u kan je bellen met een naarcallcenter 090/ 39 99dat 10. je Je wordt kan doorschakelen dan verbondennaar met een de callcenter apotheekdat vanjewacht. kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: Rechtstreeks zonder telefoon naarvooraf de apotheek wordt er gaan nietheeft opengedaan. geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je Om terecht: de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: • bij jouw apotheker: daar hangt de wachtdienst uit • • bij opjouw de website apotheker: www.apotheek.be daar hangt de wachtdienst uit • • op telefonisch de websiteop www.apotheek.be het betalend nummer 090 39 99 10 • telefonisch (1,5 euro/min.) op het nummer 090/ 39 99 10 (betalend! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet De noodzakelijk apotheek van dezelfde! wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 11 60 00 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

KANKERFOON 0800 158 02 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart

Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover? t n gezoch Modelle

Heb je zin om een van de volgende covers van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Laat gerust iets weten via evi.wijnants@wellen.be, dan nemen wij contact op. Oud of jong, man of vrouw, groot of klein, … Iedereen is welkom!

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Stuur een foto en de naam van jouw kindje naar evi.wijnants@wellen.be en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

Babyfoto’s

Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende:   het wegdek is beschadigd   de openbare verlichting is defect   het rioolputje is verstopt   de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe   onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst   het ruimen van grachten is gewenst   er is een sluikstort   er is een gevaarlijke verkeerssituatie   er is signalisatie gewenst   een bushokje is beschadigd   andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... .................................................................................................

plaats: ......................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... opmerkingen: ........................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ..................................................................................................... telefoon / gsm: .......................................................................................................... (aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven)

23


V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 05  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 05  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement