__MAIN_TEXT__

Page 1

Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - februari 2014 - jaargang 2 - n°4

BELEIDSPLAN

VEILIGHEID

MILIEU

EVENEMENTEN

onze 8 doelstellingen voor de toekomst

subsidies inbraakpreventie

Maak van Wellen de beste recycleergemeente

4 maart: Vette Dinsdag Carnaval Lichtstoet

pagina 3

pagina 15

pagina 17

pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar In deze 1ste ‘Wild van Wellen’ van 2014 stellen wij u ons beleidsplan voor: 8 concrete doelstellingen die we de volgende 5 jaar samen met u waarmaken. De komende jaren investeert Wellen 22 miljoen euro. 17 miljoen euro hiervan gaat naar verkeersveiligheid (veilige straten, fietspaden, schoolomgevingen, …). De rest van het budget wenden we onder andere aan om onze dienstverlening verder te verbeteren en een sociaal beleid te voeren, zodat elke Wellenaar zich thuis voelt in onze gemeente. Kortom, wij investeren in mensen.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Bovendien springen we als goede huisvaders en –moeders om met uw belastinggeld. Ondanks de (broodnodige) investeringen verhogen we de belasting niet en ontslaan we geen medewerkers. Meer nog, we bouwen de schuldenlast af met 800.000 euro (bijna 10% !) en korten de looptijd van de leningen aanzienlijk in. Op deze manier behouden we onze gemeentelijke spaarpot, die op het einde van de rit nog steeds bijna 2,5 miljoen euro zal bedragen. De meerjarenplanning slorpte veel van onze tijd en aandacht op. Maar ondertussen zetten we al een aantal duidelijke stappen vooruit. Denk maar aan het introduceren van huwelijken in de neogotische kapel, de wekelijkse markt op woensdag, de vernieuwde gemeentelijke communicatie (infoblad en website), de ingrepen op de Steenweg naar Borgloon en de Bosstraat, het afronden van de onteigeningen langs de Zonneveldweg,…. Als gemeente brengen we de Wellenaren ook samen. Met veel plezier denk ik terug aan de vele ontmoetingsmomenten in 2013. Een viering van een geboorte of verjaardag, de verwelkoming van nieuwe inwoners, een infovergadering, een straat- of buurtfeest: stuk voor stuk initiatieven die bijdragen tot de gezellige sfeer die Wellen typeert. Volgend jaar gaan we nog een stapje verder. Tijdens de ‘Wellense babbels’ komt het gemeentebestuur op bezoek in uw wijk, om te horen waar we u mee kunnen helpen. Ik ben heel trots om burgemeester te mogen zijn in dit warme Wellen. Samen gaan we verder op de ingeslagen weg! Els Robeyns Uw burgemeester

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8

2

beleidsdoelstellingen meerjarenplan meerjarenplan beleidsdoelstellingen beleidsdoelstellingen beleidsdoelstellingen

p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 12 p. 13

beleidsdoelstellingen beleidsdoelstellingen beleidsdoelstellingen beleidsdoelstellingen vrije tijd vrije tijd

p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 17 p. 18

in de kijker wonen en veiligheid welzijn welzijn milieu evenementen

p. 19 p. 20 p. 21 p. 21 p. 22 p. 24

evenementen gemeente Wellen zoekt oproepen levensgebeurtenissen algemene informatie lichtstoet vette dinsdqg


Met gepaste trots stellen wij ons beleidsplan voor. Onze visie op Wellen, die wij de volgende 5 jaar willen omzetten in beleidsdaden. Het voltallige gemeentebestuur en al haar medewerkers werken hard en met veel engagement aan de vooruitgang van Wellen. Wellen heeft zoveel troeven… het is een gemeente waar we allemaal fier op mogen zijn.

Wild van

Het gemeentebestuur heeft daarom 8 doelstellingen voor ogen. Wij willen deze 8 prioriteiten waarmaken, zodat Wellen een heerlijke gemeente blijft om in te wonen, te werken en te ontspannen.

beleidsdoelstelling EEN GELIJKBLIJVEND BELEID

Het gemeentebestuur kiest voor een gezond en evenwichtig financieel beleid.

1

Wij bouwen onze schuldenlast af, zonder de belastingen te verhogen: De gemeentelijke belastingen blijven op hetzelfde niveau: • De personenbelasting blijft op 7,8%. • De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen nog steeds 1350. • Alle andere belastingen en retributies blijven ongewijzigd. Vanaf 2015 voeren we een ‘groenten, fruit & tuinafvalsticker’ in (5 euro voor een kleine container, 15 euro voor een grote). De opbrengst van deze GFT-sticker trekken we af van de huisvuilbelasting. Dit is dus geen verhoging van de belasting, maar een verschuiving volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Verder bouwen we onze schuldenlast af en verkorten we de looptijd van de leningen: • Nieuwe leningen worden deze legislatuur opgenomen op 10 jaar in plaats van op 20 jaar. • De gemeentelijke schuld daalt met 8%.

3


│ meerjarenplan 2014 - 2019 │ gemeente Wellen

beleidsdoelstelling 4 EEN VOLWAARDIG SOCIAAL BELEID

beleidsdoelstelling 3 EEN VEILIGE LEEFOMGEVING

4

3

meerjar 2014 •

beleidsdoelstelling 2

2

EEN KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING

1 beleidsdoelstelling 1 EEN GELIJKBLIJVEND BELEID

4


│ meerjarenplan 2014 - 2019 │ gemeente Wellen

beleidsdoelstelling 5

5

EEN AANTREKKELIJKE EN KWALITEITSVOLLE BUURT

6

beleidsdoelstelling 6 EEN DOORDACHT LOKAAL WOONBELEID

renplan • 2019 7

beleidsdoelstelling 7 EEN TOEGANKELIJK EN BRUISEND VRIJETIJDSAANBOD

8 beleidsdoelstelling 8 EEN BLOEIENDE LOKALE ECONOMIE

5


2

beleidsdoelstelling EEN KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING

We bieden een klantvriendelijke, deskundige en efficiënte dienstverlening aan, ondersteund door moderne technieken. De gemeente en het OCMW zijn 2 aparte organisaties. Toch hebben we hetzelfde doel, met name een goede dienstverlening aanbieden aan alle Wellenaren. Door samen te werken creëren we schaalvoordelen en vermijden we overlapping. De diensten van de gemeente en het OCMW bundelen de krachten, onder andere op vlak van: ICT Door te investeren in moderne informatica werken we efficiënter en beter. Enkele voorbeelden zijn: • software voor verhuur van feest- en vergaderzalen • bankcontact in het gemeentehuis en op het containerpark.

COMMUNICATIE Het gemeentebestuur wil weten wat er leeft bij de Wellenaren. Daarom: • verhogen we de betrokkenheid van de gemeentelijke adviesraden • nodigen we je uit voor ‘Wellense babbels’ • houden we regelmatig infovergaderingen DORPSSTRAAT 25 / 3830 WELLEN

GEMEENTE WELLEN / DORPSSTRAAT 25 / 3830 WELLEN / T. 012 67 07 00 / F. 012 74 58 70 / WWW.WELLEN.BE OPENINGSUREN: MAANDAG TOT VRIJDAG 9.00 - 12.00 / MAANDAG 16.00 - 19.30 / WOENSDAG 13.00 - 16.00 ONDERNEMINGSNUMMER: 0207.483.691

wild van

ELS ROBEYNS burgemeester 012/ 67 06 44 elsrobeyns@wellen.be burgemeester@wellen.be Dorpsstraat 25 3830 Wellen www.wellen.be

GEMEENTE WELLEN / DORPSSTRAAT 25 / 3830 WELLEN / T. 012 67 07 00 / F. 012 74 58 70 / WWW.WELLEN.BE OPENINGSUREN: MAANDAG TOT VRIJDAG 9.00 - 12.00 / MAANDAG 16.00 - 19.30 / WOENSDAG 13.00 - 16.00 ONDERNEMINGSNUMMER: 0207.483.691

De vernieuwde gemeentelijke huisstijl loopt als rode draad doorheen onze communicatie. We communiceren helder en duidelijk naar de burgers via: • infoblad ‘Wild van Wellen’ • de vernieuwde website • de digitale nieuwsbrief

PERSONEELSBELEID Via een uitgekiend personeelsbeleid benutten we het talent van onze personeelsleden zo goed mogelijk, om zo de dienstverlening te versterken.

6


beleidsdoelstelling EEN VEILIGE LEEFOMGEVING

3

Wie zich veilig voelt, voelt zich goed, voelt zich thuis !

We streven naar een veilige en leefbare gemeente. We werken hiervoor samen met de politiezone kanton Borgloon. Binnen deze samenwerking hebben we ervoor kunnen zorgen dat de bijdrage van de gemeente Wellen in deze beleidsperiode op een andere wijze wordt berekend dan voorheen. Deze nieuwe berekeningsmethode betekent een aanzienlijke besparing over de ganse beleidsperiode voor onze gemeente.

Om de dienstverlening van de politiezone voor onze bevolking te bewaken en te verbeteren, is de bouw van een nieuw politiekantoor noodzakelijk en voorzien, samen met een voorpost van de brandweer.

Ook jij kan een steentje bijdragen aan een veilige omgeving: • Vanaf 1 januari 2014 ontvang je (onder bepaalde voorwaarden) tot 250 euro subsidie om jouw woning te beveiligen tegen inbraak.

• We stimuleren Wellenaren om een woning beter te beveiligen tegen brand door het plaatsen van branddedectoren. Immers, tijdig optreden in geval van brand kan veel menselijk leed en materiële schade voorkomen.

7


4

beleidsdoelstelling EEN VOLWAARDIG SOCIAAL BELEID

Iedereen moet zich thuis voelen in Wellen, moet ‘erbij horen’. Dat betekent dat we oog hebben voor de Wellenaren die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld omwille van ziekte, financiële problemen of werkloosheid. Een volwaardig sociaal beleid vormt de basis voor een warme gemeente. Daarom trekken we voldoende middelen uit voor de werking van het OCMW, onze bevoorrechte partner op vlak van welzijn.

sociaal huis Samen met het OCMW van Wellen trekken we volop de kaart van het ‘Sociaal Huis’. Dit Sociaal Huis is een laagdrempelig huis waar iedere Wellenaar terecht kan voor vragen over sociale dienstverlening. Anderzijds kan je hier aankloppen voor gerichte hulp, bijvoorbeeld een gezondheidspas voor kinderen of schuldhulpverlening. Voor psychologische problemen en gezondheidsscreening verwijzen we gericht door naar andere partners.

voorkomen van kinderarmoede Kinderen zijn de toekomst: zij moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen, ook al kampen ze met een moeilijke thuissituatie. Om ouders de kans te geven hun werk en gezinsleven te combineren, verbeteren we het aanbod van betaalbare, kwalitatieve kinderopvang: • Renovatie en uitbreiding kinderdagverblijf ‘De Hartediefjes’. Indien alles volgens plan verloopt, nemen de kinderen eind 2015 hun intrek in een vernieuwd kinderdagverblijf. • we streven ernaar het aantal gesubsidieerde plaatsen voor voorschoolse opvang uit te breiden • we ondersteunen lokale actoren die ernaar streven het aantal gesubsidieerde plaatsen voorschoolse en buitenschoolse opvang uit te breiden • De gemeente opent een Loket Kinderopvang, een ‘kinderopvangzoeker’ die het vanaf 1 juli 2014 mogelijk maakt het aanbod aan voorschoolse kinderopvang in Wellen te doorzoeken. Door preventieve gezinsondersteuning helpen we de ouders bij de opvoeding van hun kind(eren):

• In ‘Het Huis van het Kind’ kunnen ouders terecht met allerhande vragen. In het huis van het kind is er plaats voor bijvoorbeeld een consultatiebureau, een kinderopvang, een babysitdienst, prenatale/postnatale gym, een borstvoedings(advies) ruimte, een opvoedingswinkel, … • Via lezingen, workshops en opvoedingsondersteuning staan we ouders bij tijdens de opvoeding.

ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen

Ouderen verblijven liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Daarom bouwen we het dienstencentrum ‘Den Dries’ verder uit als ontmoetingsplek voor senioren. • Enerzijds verbeteren we de kwaliteit van de infrastructuur (bijvoorbeeld de vernieuwing van de keuken en het meubilair, het plaatsen van een scheidingsdeur). • Anderzijds bekijken we de mogelijkheden voor bijkomend vervoer van en naar het dienstencentrum. Het OCMW wil ook de zelfredzaamheid van senioren bevorderen. Door hulp aan huis te bieden vergemakkelijken we het dagelijkse leven. Dit kan in de vorm van: • huisbezoeken • ‘winterhulp’ van PWA • dienstverlening door vrijwilligers • hulp van de buren (project ‘hart voor buren’ in samenwerking met de politiezone kanton Borgloon).

8


beleidsdoelstelling EEN AANTREKKELIJKE EN KWALITEITSVOLLE BUURT

5

Een aantrekkelijke buurt met superveilige wegen en vlakke voet- en fietspaden, dat is één van onze belangrijkste beleidsdoelstellingen. Daarom investeert het gemeentebestuur in:

verkeersveiligheid Om de veiligheid van de Wellenaren, in het bijzonder voetgangers en fietsers, te garanderen voeren we op de volgende plaatsen infrastructuurwerken uit: • aan alle schoolomgevingen: Bloemenstraat, Daalstraat, Kortessemstraat • fietspaden: Bosstraat (aan beide straatkanten), Vloeiherkstraat en Zonneveldweg (N 777) • verkeersplateau: Plattestraat, Houtstraat en Vogeleinde • stoepen: Eivalstraat en een gedeelte van de Zangstraat • vervanging van de kasseien op het Kerkplein • recreatief fietspad: trage weg van het centrum naar het zwembad Maupertuus • vernieuwen wegenis, greppels en slokkers: Zangstraat, Kukkelberg en Vogeleinde (samen met riolering) • in 2014 worden volgende straten deels of volledig aangepakt in het kader van het jaarlijks onderhoud van de wegen: Smissebroekstraat, Appeystraat, Kukkelberg, Nutstraat en Langenakkerstraat

riolering De riolering zal vernieuwd of aangepast worden in volgende straten: • Bossstraat, Bodemstraat, Kleinveldstraat, Bosveldstraat, Koningsstraat, Plattestraat en Houtstraat • Zonneveldweg en Vloeiherkstraat • Daalstraat, Ulbeekstraat en Raamstraat • Vogeleinde

aangename omgeving deze plaatsen worden heringericht: • waterpartij en pleintje voor gemeentehuis • plein voor nieuwe kerk in Ulbeek • historisch plein Ulbeek • begraafplaats Ulbeek: nieuw columbarium

verbetering gemeentelijke infrastructuur • verwarming loods technische dienst • energieverbeteringswerken Jeugdheem De Reynaert • opslagplaats voor groenafval (omdat het groenafval niet opgeslagen kan worden in ons huidig containerpark, investeren we in een groenpark waar alle Wellenaren terecht kunnen met hun snoeihout)

duurzaam beheer • De technische dienst koopt een maaicombinatie aan. Op deze manier kunnen we zelf onze bermen maaien. Hierdoor moeten we geen externe firma meer inhuren (een besparing ± 20.000 euro per jaar). • In 2014 plannen we een sensibiliseringscampagne bij de inwoners rond GFT-afval en thuis composteren.

9


6

beleidsdoelstelling EEN DOORDACHT SOCIAAL WOONBELEID

Betaalbaar wonen is een basisrecht van iedere Wellenaar. Om iedereen een kans te geven in eigen gemeente te (blijven) wonen, verhogen we we het aantal sociale huur- en koopwoningen.

Deze inhaaloperatie is broodnodig! Wellen heeft amper 2% sociale woningen, terwijl de Vlaamse overheid iedere gemeente verplicht 9% sociale woningen aan te bieden tegen 2025. Voor onderstaande locaties wordt momenteel de haalbaarheid van sociale woningen onderzocht:

Door laagdrempelige sportieve, culturele en andere vrijetijdsactiviteiten aan te bieden brengen we de Wellenaren samen, letterlijk en figuurlijk. We trekken daarbij aan één koord met de verenigingen en vrijwilligers, die van goudwaarde zijn voor onze gemeente. We realiseren deze doelstelling door:

• de kerk van Vrolingen • gemeentelijke bouwgrond in de Merellaan • de Pastorij van Ulbeek • Dorpsplein 11.5 en 11.6

Betaalbaar wonen door het aansnijden van woonuitbreidingsgebied wordt eveneens bekeken. De gemeente werkt hiervoor samen met de Hasseltse huisvestingsmaatschappij (sociaal huurwonen), de Kleine Landeigendom (sociaal koopwonen) en het sociaal verhuurkantoor Land van Loon.

• in te spelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten voor jeugd, sport, cultuur Het maximaal benutten van de gemeentelijke subsidies van de Vlaamse overheid voor jeugd, sport en cultuur. • een aantal evenementen, die afgelopen jaar zijn opgestart, de komende jaren verder te zetten: • activiteiten voor jongeren aan het zwembad • Smaakfestival • onthaal voor nieuwe inwoners • babyborrel • nieuwjaarsborrel voor alle inwoners • de sport- en vrijetijdsinfrastructuur te verbeteren of verder uit te breiden: openluchtzwembad Maupertuus: • aanleggen van een looppiste, een beachvolley- en voetbalterrein

10


beleidsdoelstelling EEN TOEGANKELIIJK EN BRUISEND VRIJETIJDSAANBOD

7

Wellen staat bekend als een bruisende gemeente, met een gevarieerd vrijetijdsaanbod. Vrije tijd betekent meer dan ‘je eens goed amuseren’. Het is een middel om jezelf te ontplooien, sociale contacten te leggen, je goed in je vel te voelen.

• verder vernieuwen we de speeltuigen, de kleedkamers en het sanitair. sporthal De Bloken: • we steken de kleedkamers, het sanitair en de verwarming in een nieuw jasje, zodat legionella voorkomen wordt • we kopen gloednieuw sportmateriaal aan • laagdrempelige sportactiviteiten te organiseren zoals: • kleuterturnen • kleutersportdag • kleuterhappening • ‘kijk ik fiets’ • sportkampen • sportacademie • start to run

• zumba voor senioren • badminton voor senioren • senior games • kindvriendelijke evenementen op te zetten: • een minifestival voor de jeugd • speelpleinwerking tijdens de zomervakantie • Kidzdag en Kidzparty • Teen - Spirit • onze bibliotheek verder uit te bouwen door: • e-inclusie (bv. kranten, boeken, … digitaal verhuren) • een evenwichtige collectie aanbieden • bib aan huis voor minder mobiele mensen • Om Welllen toeristisch op de kaart te zetten zoeken we: • een betere locatie voor de toeristische dienst • samenwerking met toeristische en culturele actoren in Wellen

11


6

beleidsdoelstelling EEN BLOEIENDE LOKALE ECONOMIE

Wellen is een bedrijvige gemeente. Het gemeentebestuur koestert onze ondernemingen, middenstanders en landbouwers. Zij creëren immers werkgelegenheid in onze streek.

Wellen haalt titel van ‘Sportelgemeente 2013’

Het huidige diverse en attractieve winkelaanbod is een meerwaarde. Een sfeervol centrum trekt mensen aan. Daarom breiden we het commercieel centrum van Wellen uit richting Notelarestraat.

Het voorbije jaar namen we verschillende initiatieven op dit vlak, gaande van de organisatie van lessenreeksen zumba, badminton, turnen en lijndansen tot deelname aan de Limburgse Sporteldag, de Senior Games en de organisatie van onze eigen sportdag.

Bedrijven hebben nood aan ruimte om te ondernemen. Hiervoor maken we werk van een nieuwe zoekzone, waar industriële bedrijven zich kunnen vestigen. Hiertoe stellen we een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op (RUP). Zwaar vervoer: vervelend maar noodzakelijk, We onderzoeken de haalbaarheid van een alternatieve route voor het zwaar vervoer, met respect voor het evenwicht tussen leefbaarheid en economische rendabiliteit.

Voor het 2e jaar op rij behaalde onze gemeente de titel van ‘Sportelgemeente’, uitgereikt door BLOSO. Het begrip ‘sportelen’ verwijst naar een vorm van sportbeoefening, waarbij 50-plussers op hun eigen niveau en tempo kunnen sporten, bewegen en vooral genieten.

Kampioenen, olé, olé! 2013 stond bol van de sportieve Wellense hoogtepunten. In zaal De Meersche blikten we eind 2013 terug op dit succesvolle sportjaar, door alle sportkampioenen van Wellen in de bloemetjes te zetten. Van harte proficiat aan alle kampioenen, maar zeker ook aan alle andere verdienstelijke Wellense sporters. Sportvrouw van het jaar: Laura Tuts van DF Silverstar (Belgisch en vice-Europees kampioen show solo)

Sportman van het jaar: Tim Martens (Gouden medaille op de 25m rugslag op de Special Olympics)

Sportclub van het jaar: DF Silverstar (Verschillende Belgische en vice-Europese titels)

De Belgische kampioenen (individueel): Laura Tuts (DF Silverstar): Belgisch en Vice-Europees kampioen Show solo

Chanisia Vanelderen (DF Silverstar): Belgisch en Vice-Europees kampioen Show duo

Vincent Thijs (DF silverstar): Belgisch en Vice-Europees kampioen Show duo

Tessa Schalley (DF Silverstar): Belgisch en Vice-Europees kampioen Show duo

Samengevat

Het meerjarenplan 2014-2019 is een ambitieus plan, waarbij we: • een gezond financieel beleid voeren, zonder belastingverhoging, met afbouw van de schuldenlast en inkorting van de looptijd van leningen • de dienstverlening aan onze inwoners verbeteren • prioriteit geven aan verkeersveiligheid • bijkomende inspanningen leveren voor sociaal beleid • nieuwe accenten leggen rond veiligheid • werk maken van betaalbaar wonen • een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod garanderen • het commercieel centrum visueel vergroten en bijkomende industriegrond zoeken Onze beleidsploeg en personeelsleden staan klaar om dit plan in werkelijkheid om te zetten, samen met de gemeente- en OCMW-raad, de adviesraden en onze inwoners. 12

Dimitri Ceulemans (STRC Reddingsclub-reddend zwemmen): Aflossingsploeg: 4x25m popredden (BK+VK+LK) - reddingsgordelaflossing 4x50m (VK+LK) - hinderniszwemmen 4x50m (VK+LK) - VK Rescue Board Rescue Race - VK Rescue Tube Rescue Race - VK Ocean Man Taplin Relay - Individueel: 200m hinderniszwemmen (LK)

Tim Martens (zwemmen): Goud op 25m rugslag op de Special Olympics Belgium

Johny Vanrijkel (pool): Verschillende Belgische titels + Zilver op EK

Marc Schoels: M50: 1500 m (LK) - M50: 1500m (VK) - M50: 800m+ 1500m (BK)

De Belgische kampioenen (clubs): DF Silverstar: BK Show freestyle junioren - BK + vice EK show freestyle jeugd & hoofdklasse - vice BK show modern junioren - BK + vice EK show modern hoofdklasse - BK show karakter jeugd - vice EK garde jeugd


vrije tijd 15 tot 30 maart 2014 Jeugdboekenweek 2014

Voorlees - vertelmoment in de bib voor kinderen vanaf 5 jaar

De Jeugdboekenweek 2014 staat dit jaar in het teken van het thema ‘Gevaar!’.

Iedere 1e woensdag van de maand van 14u tot 14u30 vertellen we een spannend verhaal in de bib.

Op woensdag 19 maart is er een boeiende activiteit gepland in onze bibliotheek. De nieuwsgierigen kunnen vanaf eind februari al terecht in de bib voor meer info.

Elke keer lezen we rond een thema: 5.2 - verliefd 5.3 - ’t is lente : Stem de instrumenten 2.4 - moppentrommel 7.5 - lekker smullen 4.6 - baby’s

13


verenigingin in de de kijker vereniging Carnavalsvereniging ‘De Weerelt’. Het hele jaar door carnaval Carnavalsvereniging ‘De Weerelt’ is ontstaan uit een vriendenkliek, die in de jaren ‘90 elk weekend wel ergens ging feesten. De naam verwijst naar café ‘De Weerelt’, op de oude markt in Leuven, waar enkele van onze leden tijdens hun studentenperiode regelmatig over de vloer kwamen. Toen in de lente van 1999 het idee geopperd werd om een eigen carnavalsvereniging op te richten, was de naam snel gekozen.

11 november om 11.11 uur begint. Deze verjaardag werd gepast gevierd, met een nooit geziene lichtstoet op Vette Dinsdag: maar liefst 30 mooi verlichte carnavalswagens paradeerden door het centrum van Wellen. Gesteund door het enthousiasme van de gemeente, de middenstand en bevolking groeide dit uit tot een jaarlijkse traditie, met vorig jaar meer dan 4000 kijklustigen.

Om geld in het laatje te brengen besloten we een fuif te organiseren. De eerste editie, de Beach Party, deed ons stamcafé ‘De Bokkerijder’ op haar grondvesten daveren. Het jaar daarop weken we uit naar de school ‘De Bron’, voor een grootschalige versie van de Beach Party: bijna 500 bezoekers gingen uit de bol tijdens de Cool Down Party. Met de opbrengst van deze fuif startten we in september 2000 onze vereniging. Elke zaterdag werkten we hard om onze eerste wagen klaar te stomen voor het carnavalsseizoen van 2001. En met succes: in ons beginjaar namen we deel aan de optochten van Tongeren, Sint-Truiden, Rukkelingen, Borgloon en Haren, waar we de nodige bekendheid vergaarden. In januari 2003 verwelkomden we bevriende carnavalsgroepen op hun beurt tijdens ons eerste carnavalsbal, in feestzaal ‘De Meersche’. 2011 was een memorabel jaar. Toen vierde onze vereniging haar 11-jarig bestaan: een heilig getal in carnavalsmiddens, aangezien het carnavalsseizoen op

Op dit moment telt onze vereniging 80 leden. Na de verhuis naar Domein Maupertuus trekt onze Cool Down Party, een begrip in de regio, gemiddeld 1500 bezoekers. Ruim 500 bezoekers wonen ons carnavalsbal bij. De 10 jaarlijkse stoeten in de buurgemeenten, telkens met een andere rode draad, zijn stuk voor stuk hoogtepunten. Maar carnaval is voor ons nooit helemaal gedaan. In de zomer zijn er activiteiten van bevriende verenigingen, van april tot december bouwen we elke zaterdag aan onze wagen… Carnaval vieren is veel meer dan pinten pakken.

meer info: Mario Billen (voorzitter) 0497 31 00 87 facebook.com/cvdeweerelt lichtstoetwellen.skynetblogs.be cvdeweerelt.skynetblogs.be

14


wonen & veiligheid

Beveilig je huis tegen inbrekers

Nieuwe premies voor verbouwen of renoveren van woningen Ben je van plan je woning te verbouwen of te isoleren? Vraag dan na of je hiervoor een premie kan ontvangen. Sinds 1 januari 2014 is de regelgeving (licht) gewijzigd. De belangrijkste veranderingen op een rijtje: • Bij de verbeteringspremie van de Vlaamse Overheid moet je woning 25 jaar oud zijn in plaats van 20 jaar. • De inkomensgrenzen van de premies van de Vlaamse Overheid (met name de renovatiepremie en de verbeterings- en aanpassingspremie) worden geïndexeerd. • De provinciale aanpassingspremie wordt afgeschaft.

Sinds 1 januari 2014 kunnen inwoners van Wellen een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van inbraakwerende maatregelen aan hun woning. Dit omvat de gedeeltelijke terugbetaling (met een maximumbedrag van 250 euro) van de gemaakte kosten voor de aankoop en installatie van materiaal. Je kan de subsidie aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening. Vervolgens komt de lokale politie op bezoek voor een kort bezoek, dat resulteert in een diefstalpreventie-advies. Dit advies beschrijft welke maatregelen je kan nemen om inbraak te voorkomen. Enkel de werken die in dit verslag staan, komen in aanmerking voor een subsidie.

Infrax voert verschillende wijzigingen door: • De isolatiepremies kunnen voortaan door de investeerder worden aangevraagd. • Voor het plaatsen van een zonneboiler en een warmtepomp valt de voorwaarde weg dat je woning aangesloten moet zijn op het elektriciteitsnet voor 01.01.2006 (indien dat toch het geval is, verdubbelt de premie). Je woning moet wel aangesloten worden voor 01.01.2014. • De maximale bedragen van de isolatiepremies en de glaspremie vervalt. • Er komt een nieuwe premie voor woongebouwen: de combipremie muurisolatie + vervanging bestaan glas (incl. raamwerk), uitgevoerd binnen een perioden van 12 maanden.

Het reglement en het aanvraagformulier vind je ook op onze website www.wellen.be onder subsidies. meer info: dienst ruimtelijke ordening Monique Dewallef - 12 67 07 45 monique.dewallef@wellen.be - ro@wellen.be Monique Vanbergen - 012 67 07 09 monique.vanbergen@wellen.be - ro@wellen.be

meer info: Je kan elke 2e en 4e woensdag van de maand van 9u tot 11u (gratis en zonder afspraak) terecht bij STEBO in het gemeentehuis. Breng eventueel offertes/facturen én je belastingbrief van 3 jaar geleden mee.

Swingt jouw energiefactuur de pan uit? Doe de VREG-test ! De voorbije jaren vallen de energieprijzen steeds hoger uit. Daarom is het belangrijk om regelmatig na te kijken of je bij de voordeligste energieleverancier zit. Via de VREG-test (www.vreg.be/doe-de-v-test) kan je online het aanbod van de verschillende Vlaamse energieleveranciers objectief vergelijken. Deze test berekent, op basis van het huidige verbruik, hoeveel je zou betalen als je nu een contract afsluit met een leverancier. Zelfs als je niet wil omschakelen naar een andere leverancier, vertelt deze test je welk type contract het voordeligst is bij je bestaande leverancier. Om de test te doen heb je enkel de laatste afrekening van je energiefactuur van gas en/of elektriciteit nodig. meer info: www.vreg.be 15


welzijn Ontwikkelingssamenwerking Lopen voor Senegal met Broederlijk delen

30 gastgezinnen = 30 gelukkige kinderen

Op zondag 6 april lopen 5 teams in estafette doorheen alle 44 gemeentes van Limburg. Samen leggen ze meer dan 400 kilometer af. Op deze manier zamelen zij geld in voor Broederlijk Delen, ten voordele van jonge boeren in Senegal.

Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet! De huidige generatie kinderen draagt nog altijd de gevolgen van de nucleaire ramp van 1986 in Tsjernobyl. Vooral schildklierkanker en leukemie komen vaak voor in deze regio. Een ander probleem is de eenzijdige voeding en de vervuilde omgeving, die leidt tot bloedarmoede. Maar ook heel wat andere kinderen in Oost-Europa leven in miserabele omstandigheden. Een vakantie in ons land is een verademing voor deze kinderen. Daarom organiseert Euro-Children vakanties voor kansarme kinderen uit Oost-Europa. In de zomer van 2014 verwachten we 100 kinderen, die overnachten bij gastgezinnen in ons land. Zij komen uit uit Slovakije, Kroatië, Bosnië & Herzegovina en Wit-Rusland. Vele kinderen komen jaarlijks terug naar hetzelfde gastgezin.

De teams doorkruisen ook Wellen. De lopers komen uit de richting van Borgloon en volgen het traject Steenweg Borgloon - Notelarestraat - Dorpsplein – Dorpsstraat. Rond 11 uur verwachten we deze dappere sporters aan het gemeentehuis, vervolgens lopen ze via de Dorpsstraat - Veerstraat - Russeltstraat – Snoekstraat naar Alken. Je kan deze sportievelingen een hart onder de riem steken, door luidkeels te supporteren of een stukje mee te wandelen, te lopen of te fietsen. Aan het gemeentehuis is een koffiestop voorzien, waar iedereen welkom is. De opbrengst van deze koffieverkoop gaat integraal naar Broederlijk Delen. meer info: www.broederlijkdelen.be/doe-mee/dwars-door-limburg

16

SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN: EEN HELPENDE HAND

Zoek een helpende hand? Ben je op zoek naar iemand die jou kan verzorgen of een hand toesteekt in het huishouden? Solidariteit voor het Gezin biedt alle vormen van thuiszorg: verpleging, gezins- en kraamzorg, poets- en huishoudhulp. Daarnaast staan zij ook in voor vrijwilligerswerk, vervoer, babysit, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en 2 zorghotels voor ouderen. Neem dus contact op, als je met een zorg- of hulpvraag zit.

Voor 30 kinderen tussen 9 en 11 jaar, die voor de eerste maal komen, zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen. Wil je een kind een onvergetelijke vakantie bezorgen? Stel je dan kandidaat en neem vrijblijvend contact op. Meer info: 03 247 88 50 - info@eurochildren.be - www.eurochildren.be

WIJ ZOEKEN HELPENDE HAND HANDEN

Geef een helpende hand! Om een passend antwoord te kunnen formuleren op de toenemende vraag zijn wij steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb je een hart voor anderen en spreekt vrijwilligerswerk je aan? Neem dan zeker contact op met Elke Kuppens, coördinator vrijwilligerswerk. elke.kuppens@svhg.be - 011 29 10 44 meer info: www.solidariteit.be


welzijn

milieu

Sociaal Huis Jouw kind zien opgroeien, dat leidt tot heel wat gelukkige, onvergetelijke momenten. Maar de opvoeding is niet altijd rozengeur en maneschijn. De Opvoedingswinkel Haspengouw ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kind(eren). Het nieuwste vormingsaanbod, in samenwerking met CKG De Hummeltjes, draagt de naam Triple P. Volgende formules zijn mogelijk: Triple P basiszorg – level 3 Tijdens een 3-tal doelgerichte gesprekken bespreken we een specifiek probleem in de opvoeding.  Op deze manier krijgen ouders krijgen meer inzicht in de (oorzaak van het) probleem en reiken we oplossingen aan. (Dit is een aanvulling op onze huidige pedagogische adviesgesprekken, via de Methode Blokland.) Triple P oudercursus - level 4 Ouders krijgen een algemene training opvoedingsvaardigheden, gespreid over 5 tot 8 sessies. Aan de hand van videofragmenten, oefeningen en ervaringsuitwisselingen leren we 17 opvoedingsstrategieën aan, die ouders zelfverzekerder en vaardiger maken. De cursus voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar vindt plaats op maandagavond of woensdagvoormiddag. Deze start vanaf het moment dat er 6 inschrijvingen zijn. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 12. Ouders met tieners (van 12 tot 16 jaar) kunnen deze cursus ook volgen, maar dan enkel op individuele basis. (Deze oudercursus is een aanvulling op onze huidige vormingsavonden.) Triple P plusaanbod – level 5 • Module Copingvaardigheden: een 3-tal sessies voor ouders die de dagelijkse stress beter onder controle willen krijgen. • Module Partnersteun: deze vorming richt zich op ouders die relationele spanningen voelen bij de opvoeding. De deelnemers krijgen tips om beter met elkaar te praten en elkaar te ondersteunen in de ouderrol.

Meer info: Ilse Veraa Medewerker Opvoedingswinkel Triple P trainer 0492 27 72 91 www.opvoedingswinkelhaspengouw.be/triplep

Gratis inzameling en recyclage van elektro-apparaten: Jij doet toch mee? • Laat uw kapotte of niet gebruikte elektronische apparaten en batterijen niet langer bij je thuis rondslingeren. • Ze horen niet thuis in de vuilbak want ze bevatten gevaarlijke afvalstoffen. Breng ze tussen 21 en 29 maart naar het containerpark, De Kringwinkel of een electrowinkel die meewerkt aan de actie. • Wat bedoelen we met oude elektro? Dat zijn afgedankte elektro-apparaten en hun randapparatuur: Bijvoorbeeld een boormachine, mixer, gsm, spelconsole, stroomkabel, computermuis... en oude batterijen. kleine toestellen? Naar de electrowinkel die de actie ondersteunt. Kleine en grote toestellen? Naar het containerpark in je buurt. Niet gebruikte toestellen? Naar De Kringwinkel ermee. 17


evenementen DATUM

EVENEMENT

UUR

PLAATS

wo.

19 feb.

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

19 feb.

KVLV Ulbeek - kookles: stoofpotjes & ovenschotels

19u30

Zaaltje naast kerk Ulbeek

20 feb.

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

20 feb.

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

21 feb.

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

21 feb.

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

zo.

23 feb.

Scouts - eetdag

di.

25 feb.

Besparen op je energiefactuur

13u30 - 16u30

Den Dries

25 feb.

Petanque

19u - 22u30

Den Dries

25 feb.

KVLV

26 feb.

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

26 feb.

KVLV Ulbeek – kookles voor beginners

19u30

Zaaltje naast kerk Ulbeek

27 feb.

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

27 feb.

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

28 feb.

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

28 feb.

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

28 feb.

De Bron - kindercarnavalstoet

13u

za.

1 maa.

KLEUTERHAPPENING

13u30 - 16u

Sporthal De Bloken

za.

1 maa.

Kaartnamiddag

13u30 - 18u

Den Dries

zo.

2 maa.

WTC Sport Adelt - START terug met fietsen op zondag

9u

oud gemeentehuis

zo.

2 maa.

De Veldkets - eetdag

di.

4 maa.

CARNAVALLICHTSTOET

20u11

4 maa.

KVK Wellen - carnavalbal

21u

De Meersche

4 maa.

Petanque

19u - 22u30

Den Dries

do.

6 maa.

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

vr.

7 maa.

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

ma.

10 maa.

OKRA

20u

Parochiezaal

di.

11 maa.

Hobbynamiddag

13u30 - 17u

Den Dries

11 maa.

korte wandeling

14u - 16u

Den Dries

11 maa.

Petanque

19u - 22u30

Den Dries

12 maa.

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

12 maa.

KVLV Ulbeek – meewerk kookles: feest

19u30

Zaaltje naast kerk Ulbeek

13 maa.

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

13 maa.

Dansnamiddag senioren

13u - 18u

De Meersche

13 maa.

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

14 maa.

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

14 maa.

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

16 maa.

KVK Wellen - mosselfeest

18 maa.

Kienen

13u30 - 15u30

Den Dries

18 maa.

Petanque

19u - 22u30

Den Dries

wo.

19 maa.

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

do.

20 maa.

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

20 maa.

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

20 maa.

Markant / Land van Loon - koken met Patrick van de Maele

19u

vr.

21 maa.

De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: ‘Per(r)ongeluk’

20u

De Meersche

vr.

21 maa.

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

21 maa.

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

22 maa.

De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: ‘Per(r)ongeluk’

20u

De Meersche

22 maa.

Landelijke Gilde - ledenfeest

zo.

23 maa.

De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: ‘Per(r)ongeluk’

15u

De Meersche

ma.

24 maa.

START TO RUN START (10u - 10u45 en 19u30 - 20u15)

10u en 19u30

Finse piste Sporthal De Bloken

di.

25 maa.

Time management

13u30 - 16u30

Den Dries

25 maa.

Petanque

19u - 22u30

Den Dries

26 maa.

De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: ‘Per(r)ongeluk’

20u

De Meersche

26 maa.

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

26 maa.

KVLV Ulbeek - kookles voor beginners

19u30

Zaaltje naast kerk Ulbeek

27 maa.

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

27 maa.

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

28 maa.

De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: ‘Per(r)ongeluk’

20u

De Meersche

28 maa.

Kiwanis - lenteconcert

20u

Neogotische Kapel

28 maa.

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

28 maa.

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

za.

29 maa.

De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: ‘Per(r)ongeluk’

20u

De Meersche

zo.

30 maa.

CD&V - lentedrink

30 maa.

VKSJ - eetdag

1 apr.

Hobbynamiddag

13u30 - 17u

Den Dries

1 apr.

Korte wandeling

14u - 16u

Den Dries

1 apr.

Petanque

19u - 22u30

Den Dries

2 apr.

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

do. vr.

wo. do. vr.

wo. do.

vr. zo.

za.

wo.

do. vr.

di.

wo.

18

Agenda februari -april 2014

De Meersche

Parochiezaal

De Meersche

feestzaal Houtstraat

Feestzaal Houtstraat

Feestzaal Houtstraat JH De Reynaert


evenementen

Agenda februari -april 2014 DATUM

EVENEMENT

UUR

PLAATS

wo.

2 apr.

KVLV Ulbeek - bloemschikken: tafelsierkunst, Pasen

19u30

Zaaltje naast kerk Ulbeek

2 apr.

KVLV

3 apr.

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

3 apr.

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

4 apr.

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

4 apr.

Wielerclub zuid-Limburg - Wielerkoers op rollen

5 apr.

TEEN - SPIRIT

5 apr.

KWB - ledenfeest

5 apr.

Kaartnamiddag

6 apr.

NVA - brunch

8 apr.

Hobbynamiddag

13u30 - 17u

Den Dries

8 apr.

Korte wandeling

14u - 16u

Den Dries

8 apr.

Petanque

19u - 22u30

Den Dries

9 apr.

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

9 apr.

KVLV Ulbeek - zacht bewegen

19u30

Zaaltje naast kerk Ulbeek

9 apr.

WC Wellense Bokkenrijders - wandeldag

10 apr.

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

10 apr.

Dansnamiddag senioren

13u - 18u

De Meersche

10 apr.

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

11 apr.

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

11 apr.

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

zo.

13 apr.

Radio VRW - eetdag

di.

15 apr.

Kienen

13u30 - 15u30

Den Dries

15 apr.

Petanque

19u - 22u30

Den Dries

16 apr.

RIBIDIBI NAAR WALIBI

9u - 18u

Sporthal De Bloken

16 apr.

Turnen

9u30 - 10u30

Sporthal De Bloken

16 apr.

KVLV Ulbeek - zacht bewegen

19u30

Zaaltje naast kerk Ulbeek

17 apr.

LASERGAMEN & ZWEMMEN

9u - 17u

Sporthal De Bloken

17 apr.

Lijndansen

9u30 - 11u

Sporthal De Bloken

17 apr.

Rummikub

14u - 16u

Den Dries

18 apr.

Aquagym

12u - 13u

Zwembad Sint-Truiden

18 apr.

Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u)

19u - 22u30

Den Dries

za.

19 apr.

Pattondrivers - Internationaal treffen

Ulbeek

zo.

20 apr.

Pattondrivers - Internationaal treffen

Ulbeek

ma.

21 apr.

Pattondrivers - Internationaal treffen

Ulbeek

do. vr. za.

zo.

wo.

do.

vr.

wo.

do.

vr.

Parochiezaal

De Meersche 16u - 20u

JH De Reynaert De Meesrche

13u30 - 18u

Den Dries De Meersche

De Meersche

De Meersche

Toneelgroep De Kluchtige Vrienden presents… ‘Per(r)ongeluk’ Een romantische komedie met ontroerende, spannende en heel grappige momenten. Vanaf maart speelt toneelgroep De Kluchtige Vrienden een gloednieuwe voorstelling, met als titel ‘Per(r)ongeluk’. Het stuk start op het moment waarop Frederik en Isabelle op het perron ruziën over hun toekomstig huwelijksfeest. Kwaad gooit Isabelle haar dure verlovingsring over de balustrade. De ring komt terecht op een lager gelegen braakliggend stuk terrein, waar een aantal clochards en bedelaars huizen (perron 13). In zijn zoektocht naar de ring leert Federik de mensen onder de bruggen kennen… meer info: www.toneelwellen.info

Kiwanis Borgloon Het Graafschap presents... gezelschap Camerata speelt lenteconcert Op vrijdag 28 maart om 19u speelt het gezelschap Camerata, met Nicolas Dupont, Jonathan Ponet en Wim Ilsen, werken van Dvořák, de Bériot, Handel - Halverson en Tôn - Thât Tiét. toegang: 20 euro betalen via overschrijving op rekeningnummer BE08 3350 9623 0413

Wil jij ook beginnen joggen? Het liefst in Wellen? Maar heb je last van drempelvrees? Kom maandag 24 maart naar de Finse piste en loop samen met lotgenoten over die drempel. Lessen starten om 10u en om 19u30. Inschrijven om 9u45 en 19u15 in sporthal De Bloken. prijs: 15 euro (inclusief verzekering)

Sport voor Wellense senioren:

• Badminton + Iedere dinsdag van 9u30 tot 11u, behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen sporthal ‘De Bloken’, ingang via zijkant van de sporthal 8 € voor 10-beurtenkaart (incl. verzekering en materiaal) • Seniorenzumba Iedere maandag van 9u30 tot 10u30, behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen sporthal ‘De Bloken’ - polyvalente zaal 15 € voor 10-beurtenkaart (incl. verzekering en materiaal) meer info: sport- en jeugddienst Heidi Wijnants - 012 39 21 77 - sport@wellen.be 19


gemeente Wellen zoekt ...

Baywatch in Wellen: redders / toezichters voor Maupertuus Voor de maanden juli en augustus is het gemeentebestuur op zoek naar jobstudenten die een centje willen bijverdienen als redder of toezichter in het openluchtzwembad Maupertuus. Beschik je over een hoger reddersdiploma van het BLOSO en ben je gemotiveerd om de veiligheid in ons zwembad te helpen bewaren? Stel je dan kandidaat, door het CV-formulier te downloaden op de gemeentelijke website www.wellen.be en ingevuld binnen te brengen voor 28 april 2014 op de personeelsdienst (ter attentie van Fabienne Proesmans). meer info: Fabienne Proesmans - 012 67 07 16 - fabienne.proesmans@wellen.be

Monitoren voor speelpleinwerking Voor onze speelpleinwerking (22 tot en met 25 juli en 28 juli tot en met 1 augustus 2014) zijn we op zoek naar monitoren. Als monitor kan je kinderen en jongeren van 6 tot en met 15 jaar een toffe tijd bezorgen, waar ze later met de glimlach aan terugdenken. Ben je 16 jaar of ouder en gemotiveerd om mee te werken? Bezorg dan je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum) aan de jeugddienst, ter attentie van Heidi Wijnants (jeugd@wellen.be) voor 20 april 2014. Alle kandidaten worden uitgenodigd voor een infovergadering in april. Meer info hierover in de volgende Wild van Wellen. meer info: Heidi Wijnants - 012 39 21 77 - jeugd@wellen.be

20


oproepen Hobbykoks: Haal je oude recepten van onder het stof! Is koken jouw passie? Dan is The Social Cook iets voor jou. The Social Cook gaat in 2014 een jaar lang op zoek naar amateurkoks die, na talloze expermimenten achter het fornuis, een eigen recept hebben ge-creëerd. Maandelijks bekronen we het beste recept met een prijs. De smakelijkste recepten verschijnen aan het eind van de rit in The Social Cook Book, een leuk hebbedingetje voor de hobbykok. The Social Cook is een initiatief van voormalig kok Robin Jacobs. Robin wil een platform aanbieden van en voor de hobbykok, zonder commerciële bedoelingen: “Veel mensen koken graag en goed. Ze creëren eigen gerechten van een hoog niveau, waarvan de recepten echter niet bekend geraken. Daar wil ik iets aan doen.” Haal dus al je oude recepten van onder het stof en stuur ze in. meer info & deelname: www.thesocialcook.be

levensgebeurtenissen Geboorten 25.11 01.12 05.12 14.12 23.12 19.01 27.01 27.01

Paulien Claes Jesse Kenis Nathan Geraerts Néne Bijloos Renske Convents Mariama Bah Jacob Quintens Elias Quintens

Huwelijksverjaardagen 50 Gouden Huwelijk 21.12 Augusta Briers & Roger Degraef 23.12 Christiane Demaertelaere & Florent Lemmens 65 Briljanten Huwelijk

Overlijdens 21.11 25.11 03.12 03.12 05.12 14.12 27.12 08.01 12.01 21.01 24.01 29.01

Jozefina Vanderheyden Velkeneers Joannes Jenny Maes Ludo Awouters Nick Motmans Maria Scholts Louisa Vandormael Dieudonné Swerten Elène Petrie Eduard Knapen Eddy Vanormelingen Eloi Billen

15.12 Emilie Vandormael & Jef Derwael

Baby’s 02.02 Seraphine Briers & Maurice Swennen

Zet jouw

EVENEMENT in de KIJKER

Verjaardagen

EEN OPROEP? Heb jij

Een oproep doen of een evenement aankondigen in Wellen en omstreken? Stuur voor 20 maart een korte tekst - foto(‘s) - flyer of affiche naar evi.wijnants@wellen.be en jouw oproep/activiteit wordt opgenomen of vermeld in de evenementenkalender in het gemeentelijk infoblad van april 2014.

• Jeff Vanmechelen • kindje van Marnix Vanmechelen & Ann Baré

Op 8 jan. mocht Laurens Devries 100 kaarjes uitblazen. PROFICIAT!

• Paulien Claes • kindje van Willy Claes & Leen Meynen


ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012/ 012 67 6707 070000 F. 012/ 01274 7458 587070 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag: 16u maandag: 16utot tot19u30 19u30 woensdag: 13u woensdag: 13utot tot16u 16u

Huisartsen Huisartsen

OCMW Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26B B T. 012/ 012 44 4401 015050 F. 012/ 01244 4401016969 info@ocmwwellen.be info@ocmwwellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totdonderdag: donderdag:9u tot 11u30 en op 9u totafspraak 11u30 en op afspraak vrijdag gesloten gesloten GEEN avondzitting meer!

Politie Politie Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26 T. 012/ 012 67 6707 070707 politie@wellen.be politie@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 15u30 maandag: 15u30tottot19u30 19u30 dinsdag tot dinsdag totvrijdag: vrijdag:8u30 8u30tottot12u30 12u30 na openingsuren: openingsuren:012/ 01274 746060 6060 of 101 of 101 (7/7 dagen (7/7 dagen- en 24/24u 24/24u voorvoor milieuklachten) milieuklachten)

Containerpark Containerpark Overbroekstraat Overbroekstraat T. 012/ 012 67 6722 220606

openingsuren: Openingsuren: dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tottot 17u 17u zaterdag: 9u zaterdag: 9utot tot14u 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 12 T. 012/ 012 74 7471 717979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag en maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u tottot 20u 20u woensdag: 14u woensdag: 14utot tot18u 18u zaterdag: 10u zaterdag: 10utot tot12u 12u

PWA Overbroekstraat 10 Overbroekstraat 10.2 b2 T. 012/ 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 8u maandag: 8utot tot13u 13u enen 14u 14u tottot 19u19u dinsdag: 8u30 dinsdag: 8u30-12u -12uenen 14u 14u tottot 18u18u woensdag: 8u30 woensdag: 8u30-12u -12u enen 13u 13u tot tot 17u17u

Sporthal ‘De Sporthal ‘De Bloken’ Bloken’ Blokenstraat Blokenstraat 12 12 Uitbater cafetaria: cafetaria: Mario Rosmarino T. 012/ 012 74 7420 203333

openingsuren: Openingsuren: alle dagen alle dagenvanaf vanaf16u 16u gesloten: maand juli en alle feestdagen gesloten: hele maand juli en alle feestdagen

Gemeentelijk zwembad Gemeentelijk zwembad ‘Maupertuus’ ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat 11 T. 011/ 011 59 5974 749595 (cafetaria) (cafetaria)

openingsuren: Openingsuren: juli en augustus augustus:van 10u30 10u30tot tot20u 20u Enkel open openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar naarde decafetaria cafetaria om om te te weten weten of het of zwembad zwembad het open is. open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum ‘Den Dries’ Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 012/ 44 44 01 0154 54 M. 0487/ 0487 33 3329 296262

openingsuren: Openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 11u30 en 13u en 13u - 17utot 17u dinsdag : 9u dinsdag: 9u -tot 16u 16u en en 19u19u - 22u tot 22u vrijdag : 19u vrijdag: 19u -tot 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren openingsuren in de voormiddag dienen de dienen demensen mensenzich zich bijbij hethet onthaal onthaal vanvan het OCMW het OCMW aanaan te melden. te melden.

De wachtdienstvoor voorLimburgse Limburgse tandartsen is telefoDe wachtdienst tandartsen is telefonisch nisch bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnumbereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer mer 090/99 3369 99op 69zaterdag, op zaterdag, zondag en feestdagen 090/33 zondag en feestdagen van van 9u tot 18u. 9u tot 18u.

De voorhuisartsen huisartsen is telefonisch bereikDe wachtdienst wachtdienst voor is telefonisch bereikbaar baar via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 via het centrale huisartsenwachtnummer 011/23 28 25. 28 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk De apotheek van wachtenisWellen van dienst tot 22u. Na De 22uapotheek kan je bellen van wacht naaris 090 van dienst 39 99tot10. 22u. Je Na wordt 22udan kan jeverbonden bellen naar met 090/ een39callcenter 99 10. Je wordt dat je kan dan doorschakelen verbonden met een naarcallcenter de apotheek dat jevan kanwacht. doorschakelen naar de apotheek van wacht. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: Rechtstreeks zonder telefoon naarvooraf de apotheek wordt gaan er niet heeft opengedaan. geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je Om terecht: de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: • bij jouw apotheker: daar hangt de wachtdienst uit • • bij opjouw de website apotheker: www.apotheek.be daar hangt de wachtdienst uit • • op telefonisch de websiteop www.apotheek.be het betalend nummer 090 39 99 10 • telefonisch (1,5 euro/min.) op het nummer 090/ 39 99 10 (betalend! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet De noodzakelijk apotheek van dezelfde! wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 11 60 00 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

KANKERFOON 0800 158 02 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


informatie

Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover? n gezoc

Modelle

ht

Heb je zin om een van de volgende covers van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Laat gerust iets weten via evi.wijnants@wellen.be, dan nemen wij contact op. Oud of jong, man of vrouw, groot of klein, … Iedereen is welkom!

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Stuur een foto en de naam van jouw kindje naar evi.wijnants@wellen.be en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

Babyfoto’s

Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende:   het wegdek is beschadigd   de openbare verlichting is defect   het rioolputje is verstopt   de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe   onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst   het ruimen van grachten is gewenst   er is een sluikstort   er is een gevaarlijke verkeerssituatie   er is signalisatie gewenst   een bushokje is beschadigd   andere: ….................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................

plaats: ......................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... opmerkingen: ........................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... naam & adres afzender: ...................................................................................................................... ............................................................................................................. .......................................................................................................... telefoon / gsm: .......................................................................................................... (aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven)

23


V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 04  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 04  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement