Page 1

gemeenteberichten Teylingen week 25 / 2014

Aantrekkelijk buitengebied voor iedereen

Raadsagenda 26 juni 2014 Aanvang: 20:00 uur De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergadering thuis ‘live’ volgen via www.teylingen.tv. De agenda en stukken vindt u op www.teylingen.nl/bis. Agenda Opening Vaststellen agenda Bepalen volgorde bij stemming

Er komt een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied in Teylingen. Het ontwerp hiervoor ligt nog tot en met woensdag 23 juli ter inzage. Het bestemmingsplan moet zorgen dat het buitengebied er aantrekkelijk uit blijft zien en tegelijkertijd meer kansen creëren voor ondernemers. In een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe de grond gebruikt mag worden, bijvoorbeeld voor bollenteelt of voor recreatie. Voor elke bestemming wordt aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden. Elke tien jaar moet er een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden. ‘De vorige bestemmingsplannen voor het buitengebied stammen nog uit de tijd van voor de fusie. Er moest meer harmonie in komen,’ vertelt Ron van der Geest van de gemeente Teylingen. Ondernemers uit het buitengebied hebben al in een vroeg stadium meegedacht over het ontwerpbestemmingsplan, aldus zijn collega Lindy van der Klaauw. ‘We wilden vooraf horen waar de behoefte ligt, om al in het voorontwerpbestemmingsplan bepaalde wensen te verwerken. Natuurlijk kunnen we niet alles honoreren, maar we proberen wel rekening te houden met de gebruikers. Dat is een moderne manier om een bestemmingsplan aan te pakken.’ Minder regels Agrarische handels- en exportbedrijven kunnen straks gemakkelijker uitbreiden. Ook voor grote bollenbedrijven zijn de mogelijkheden verruimd: wie veel grond heeft, mag in verhouding een grotere schuur neerzetten. Het is een wens van het college om de regelgeving terug te brengen. ‘Ondernemers die plannen hebben, moeten binnen de grenzen van het bestemmingsplan meer mogelijkheden krijgen om daarmee aan de slag te gaan. Daarmee schep je kansen,’ aldus wethouder Leo van der Zon. Agrariërs die stoppen met hun bedrijf, krijgen straks ruimte voor ruimte: wanneer ze iets slopen, mag er iets nieuws voor in de plaats komen. ‘Op sommige plekken mag je kassen en schuren slopen en daar een woning voor terugbouwen. Dat moet wel aan bepaalde eisen voldoen, zo moet het een landschappelijke verbetering zijn. En je kunt een nieuwe woning niet te dicht bij

een ander bedrijf bouwen, want dan moet de buurman ineens aan andere eisen voldoen’, licht Van der Klaauw toe. Ook krijgen bollentelers meer speelruimte om er iets bij te doen. Bijvoorbeeld rondleidingen, exposities, workshops, bed en breakfast. Veetelers mochten dat al, in de bollenteelt komt daar ook meer ruimte voor. Zorgvuldig Het was een behoorlijke klus om tot het nieuwe bestemmingsplan te komen. ‘Per perceel zijn we gaan kijken of de bestemming klopt. We willen dat iedereen recht wordt gedaan. Oude vergunningen zijn in het bestemmingsplan verankerd. We zijn ook tegen illegale situaties aangelopen, die soms in de loop van de tijd zo zijn gegroeid. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan,’ aldus van der Geest. Bovendien moest het bestemmingsplan aansluiten bij de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek, die in 2009 werd vastgesteld. Daarin werd gepleit voor meer openheid en minder verrommeling van het buitengebied, zoals plukjes kassen of schuren bij elkaar. Binnen de gemeente zijn er verschillen tussen wat er wel en niet mag. Van der Klaauw: ‘Dat komt omdat het buitengebied van Teylingen erg verschillend van aard is: de westkant is bollengebied, aan de oostkant vind je recreatie, plassen en weiden. Daar kun je niet dezelfde voorwaarden stellen. Maar ook binnen het bollengebied zijn er verschillen. Op de ene plek wordt gestreefd naar meer openheid, op de andere plek is meer bebouwing mogelijk. Dat heeft met de Structuurvisie te maken.’ Recreatiepark De Watertuin is vooralsnog uit het bestemmingsplan gehouden. ‘Daar komt een apart plan voor, het was net iets te complex om erbij te pakken. Voor de campings blijven de rechten uit het huidige bestemmingsplan nog gelden, al blijkt uit de inspraakreacties dat de eigenaren graag meer willen. We gaan kijken waar de behoeften en mogelijkheden liggen. Die komen volgend jaar aan de orde in een veegplan. Net als andere verzoeken die niet meteen meegenomen kunnen worden, bijvoorbeeld omdat er nog geluidsonderzoek gedaan moeten worden.’ Het ontwerpbestemmingsplan ligt in totaal zes weken ter inzage, tot en met woensdag 23 juli 2014. Op www.teylingen.nl staat een link naar de digitale versie van het plan. Iedereen kan een zienswijze indienen. Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan begin 2015 vast.

Kadernota bestuursperiode 2015-2018 Deze kadernota is de basis voor het opstellen van de programmabegroting 2015-2018 en is de uitwerking van het raadsprogramma ‘Zorgzaam regisseren, dichtbij mensen’. Voorstel is om de besluitpunten zoals geformuleerd in het collegeprogramma mee te nemen in de discussie over de kaders voor de komende jaren, zodat de uitkomst kan dienen als kader. Tevens is het voorstel om de punten van bijlage 1 van het collegeprogramma annex Kadernota vast te stellen als uitgangspunt voor de programmabegroting 2015-2018 en de programmaindeling (1. Ruimte, Wonen, Mobiliteit en Duurzaamheid, 2. Toerisme en Economie, 3. Sociaal Domein, 4.Leefomgeving, 5 Dienstverlening, 6. Bestuur, Veiligheid en Financiën) vast te stellen als uitgangspunt voor de programmabegroting 2015-2018. Sluiting

Uw mening geven? Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@teylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op de website www.teylingen.nl/bis. Fractievergaderingen Op maandag voorafgaand aan de raadsvergadering vinden de fractievergaderingen plaats. Bij de fracties bent u welkom om zaken kenbaar te maken aan de raadsleden. Graag vooraf aanmelden bij de fractievoorzitter. Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht aan het begin van de raadsvergadering. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad toe te spreken. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.teylingen.nl/bis. Plaats uw onderwerp op de agenda! Denkt u wel eens ‘daar zou de politiek iets aan moeten doen!’? Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de gemeenteraad en zo beïnvloedt u de gang van zaken in onze gemeente. In Teylingen is één handtekening al genoeg om een burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie.

Griffie E-mail gemeenteraad@teylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar) Telefoon 0252-783 590


Extra openingstijden gemeentewinkel in juni

Werkzaamheden herstel steigers Zwanburgerpolder Van maandag 16 juni tot en met vrijdag 20 juni 2014 voeren we herstelwerkzaamheden uit aan een aantal steigers op de Zwanburgerpolder te Warmond. Tussen 7.00 en 16.00 uur zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. U wordt vriendelijke verzocht niet aan te meren aan de steiger waar gewerkt wordt. De steigers waar gewerkt wordt zijn te herkennen aan een daaraan afgemeerd werkponton. Op de steigers zullen diverse houten (dek)delen worden vervangen en de gaten in de grond achter de damwand van een van de steigers/damwand zullen worden gevuld met grond. De aannemer doet zijn best om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Wijk Overteylingen afgesloten voor verkeer Op de Teijlingerlaan in Sassenheim wordt een harddraverij georganiseerd. In verband hiermee zal de wijk Overteylingen worden afgesloten op zaterdag 21 juni 2014 tussen 08.00 en 21.00 uur. Het doorgaande verkeer dient gebruik te maken van de ontsluitingsroute ter hoogte van Papendrecht nummer 25 (via de brug) om zo de wijk te kunnen verlaten/bereiken.

Collectes Er is van 22 tot en met 28 juni een collectevergunning verleend aan Ango, Vereniging Nederlandse Gehandicapten Organisatie. Ter inzagelegging ontwerpwijzigingsplan Wijzigingsplan locatie Regenboog Boerhaavestraat, Voorhout Identificatienummer: NL.IMRO.1525.WP2014VHT08003-0302 Toelichting ontwerpwijzigingsplan Woningbouwontwikkeling Regenboog in Voorhout maakt deel uit van het bestemmingsplan Dorp Voorhout, vastgesteld op 23 juni 2011. Binnen dit gebied aan de Boerhaavestraat maakt het bestemmingsplan 4 woningen mogelijk. Er is echter een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor deze locatie om dit aantal te wijzigen naar 7 aaneengeschakelde woningen. De initiatiefnemer wenst gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid die hiervoor is opgenomen in het bestemmingsplan, omdat er momenteel meer vraag is naar rijwoningen in een ander prijssegment. De bouw van 7 woningen in plaats van 4 woningen op de betreffende locatie past daarbij beter. In opdracht van de initiatiefnemer is voor de locatie daarom een ontwerpwijzigingsplan opgesteld dat voorziet in een passend bouwvlak. Ter inzage Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan, bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting, in overeenstemming met artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening van donderdag 19 juni 2014 tot en met woensdag 30 juli 2014 voor een ieder ter inzage ligt. Inzien U kunt het ontwerpwijzigingsplan inzien bij het Contactcentrum in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 te Sassenheim. De digitale versie van dit ontwerpwijzigingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder Wonen – Bouwen en wonen - Plannen en projecten – Voorhout – Wijzigingsplan locatie Regenboog Boerhaavestraat, Voorhout vindt u een link naar het digitale ontwerpwijzigingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf-bestand van de analoge versie van het ontwerpwijzigingsplan downloaden. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

In verband met de aankomende drukke vakantieperiode, verruimt de gemeentewinkel in de maand juni de openingstijden. Van 1 tot en met 30 juni bent u ook op dinsdag tussen 08.30 en 20.00 uur van harte welkom bij de balies van Burgerzaken en het Contactcentrum.

Sluiting gemeentewinkel Vrijdag 20 juni vanaf 11.00 uur in verband met de jaarlijkse uitgaansdag van het personeel.

Verspreiding gemeenteplattegronden In de week van 23 juni wordt de nieuwe versie van de papieren gemeenteplattegrond huis-aanhuis verspreid.

Officiële plattegrond - 5e editie 2014

Æsthetic design Tandheelkundige prakjk De tandartsprakjk waar eerst geluisterd en gepraat wordt, voordat u in de behandelstoel gaat zien!

Voor afspraken kunt u bellen van maandag t/m donderdag van 09:00 - 12:30 en 13:30 - 17:00 uur

Klachten Heeft u opmerkingen of klachten met betrekking tot de verspreiding dan kunt u contact opnemen met de verspreider via telefoonnummer 0412 - 62 88 86 of mail naar l.burrekers@ziggo.nl en/of telefoonnummer 0412 - 62 88 86.

Grevelingstraat 83, 2161 WE Lisse Telefoon 0252-426726 Website www.tanddesign.nl

www.plattegronden.nl

óók online Gemeentewijzer.nl

Zienswijze Binnen de termijn waarin het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: gemeente@teylingen.nl. Openbaar Wanneer u een zienswijze indient, dan kan iedereen deze zienswijze op de website www.teylingen.nl inzien. Uw zienswijze wordt niet geanonimiseerd. Hierdoor worden uw naam, adres en woonplaats op het internet zichtbaar. Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak van de afdeling Ruimte via 14 0252. Ter inzage legging: Aanvraag en ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de vestiging van een bedieningsruimte van Eneco in gebouw “’t Soldaatje” in Voorhout. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen is voornemens aan Eneco een omgevingsvergunning te verlenen voor het in gebruik nemen van een deel van het gebouw “’t Soldaatje”, Jacoba van Beierenweg 97 te Voorhout als bedieningsruimte voor het offshore windpark ‘Luchterduinen’ van Eneco. De grond ter plaatse van het project is kadastraal bekend als Voorhout, sectie B, nummer 6249. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning De voorgenomen omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten: 1. gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 2. afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ter inzage De aanvraag, het voorgenomen besluit en de overige stukken liggen vanaf donderdag 19 juni tot en met woensdag 30 juli 2014 ter inzage bij balie 0 (Bouwen en Wonen) in het gemeentekantoor. U kunt het plan ‘Bedieningsruimte Eneco’ ook inzien op www.teylingen.nl. en op www.ruimtelijkeplannen. nl. De identificatiecode van ‘Bedieningsruimte Eneco’ is: NL.IMRO.1525.OMGVG2014TEY01030-0301. De ruimtelijke onderbouwing wordt gevormd door het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen’ dat vanaf 12 juni 2014 ter inzage ligt bij de receptie van het

Concept regionale woonagenda Holland Rijnland ter inzage De gemeenten in Holland Rijnland werken samen aan een nieuwe regionale woonagenda. Hierin staat wat de woonbehoefte is in de gemeenten in Holland Rijnland en hoe het woningaanbod per subregio op de vraag kan worden afgestemd. De concept regionale woonagenda is nodig omdat er veranderingen zijn op de woningmarkt. Deze is bijvoorbeeld veranderd van een aanbod- naar vragersmarkt. Ook de vraag naar de woningen zelf blijkt veranderd; de woonomgeving en de nabijheid van voorzieningen wordt steeds belangrijker. Een andere reden voor de woonagenda is dat de provincie ZuidHolland om een actualisatie vraagt van de regionale woonvisies. Regionale afstemming is daarin een eis. De concept regionale woonagenda Holland Rijnland ligt tot 26 augustus a.s. ter inzage in alle gemeentehuizen in Holland Rijnland en het kantoor van Holland Rijnland aan het Schuttersveld 9 te Leiden. Het document is ook te vinden op: www.hollandrijnland.net/publicaties. Holland Rijnland Holland Rijnland is een vrijwillige, maar niet vrijblijvende samenwerking van en voor veertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Meer informatie: www.hollandrijnland.net

gemeentekantoor. De bedieningsruimte van Eneco in gebouw “’t Soldaatje” past in dit nieuwe bestemmingsplan. U kunt dit nieuwe bestemmingsplan ook inzien op www.teylingen.nl. en op www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen’ is: NL.IMRO.1525.TEY01015-0301. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit Ruimtelijke Ordening de digitale versie beslissend). Zienswijzen Van 19 juni tot en met 30 juli 2014 kunt u over de voorgenomen omgevingsvergunning aan Eneco schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14-0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via e-mailadres: gemeente@teylingen.nl onder vermelding van zienswijze ‘Eneco in gebouw “’t Soldaatje”’. Als u geen zienswijze hebt ingediend kunt u later niet in beroep gaan tegen het besluit. Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Ilja van der Bij van de afdeling gemeentewinkel via 14 0252. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Wereldwinkel Sassenheim voor de feestelijke opening van de winkel in de Kerkstraat op 18 juni van 14.00 tot 16.00 uur (06- 06-14) • TOV Sassenheim voor het organiseren van drie optredens van Crescendo op het plein voor de Hema in de Hoofdstraat in Sassenheim op 7 juni 2014 tussen 12.00 en 16.00 uur (10-06- 14) • A.L.S.Z.V. De Blauwe Schuit, Leiden voor het jaarlijks organiseren van de zeilwedstrijd “De Leidse Onderlinge” op een zaterdag in juni (in 2014 op 14 juni) op de Kagerplassen in Warmond (10-06-14) • Eetcafé De Voogd, Sassenheim voor het jaarlijks organiseren van de Biermarkt op de Oude Haven in Sassenheim op een zondag in augustus van 13.00 tot 19.00 uur, in 2014 op 31 augustus (11-06-14) • St. Havenfestiviteiten Sassenheim voor het jaarlijks organiseren van een volleybaltoernooi op een zondag in augustus van 11.00 tot 23.00 uur op de Oude Haven in Sassenheim, in 2014 op 10 augustus (12-06-14) • De Uiver B.V. (Flash Casino), voor het exploiteren van een speelautomatenhal en voor het aanwezig hebben


van kansspelautomaten op het adres Rijksstraatweg 61 in Sassenheim (het betreft een wijziging van leidinggevenden) (12-06-14)

Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Verleende vergunningen voor ligplaatsen pleziervaartuigen voor de locatie: • Europahove – Vijfmeiweg met boxnummers 203, 204, 207, 208 (06-06-14) • Voorhavenkwartier met boxnummer 219 (06-06-14) • Vaartkade met boxnummer 225 (06-06-14) • Kastanjelaan met boxnummers 233g en 233h (06-06-14) • Oosthaven met boxnummer 234 (11-06-14) • Oosthaven met boxnummer 235 (06-06-14) • Willem de Zwijgerlaan met boxnummers 266, 270 (06-06-14) • Industriekade met boxnummer 256 (11-06-14) • Industriekade met boxnummer 257 (12-06-14) • Zandsloot – Irissenstraat met boxnummers 124, 125, 126, 128a, 129, 129a, 130, 131, 132, 134, 137, 138, 139, 148, (11-06- 14) • Zandsloot – Irissenstraat met boxnummers 150, 156, 157, 158, 159 en 160 (12-06-14) • Zandsloot – Beerhorstkade met boxnummer 164 (12-06-14) • Zandburg – Mecklenburg met boxnummer 197 (12-06-14)

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Drank- en horecawet Ontheffing van artikel 35 voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: • Gastrovino Langeveld, Sassenheim tijdens diverse door de TOV georganiseerde evenementen (10-06-14) Bezwaar tegen verleende vergunningen Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat, reden(en) van het bezwaar en handtekening. Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen bezwaar bestaat en kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (Reguliere procedure) • Wasbeekerlaan 12, uitbreiden drukkerij (10-06-14) 2171 AE Sassenheim • Lansiershof 21, plaatsen dakkapel achterkant 2171 TD Sassenheim (10-06-14) • Leidsevaart 5, bouwen van een bedrijfsloods 2215 RD Voorhout (11-06-14) Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verlengen proceduretermijn Beslistermijn wordt met zes weken verlengd. • Leidsevaart nabij 7, 2215 RD Voorhout bouwen van een gemaal, plaatsen hekwerk en het aanleggen van een in- en uitrit (16-04-14) Voorgenomen verlening omgevingsvergunning met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Wij zijn van plan voor de volgende plannen omgevingsvergunning te verlenen. • De locatie gelegen op de Brandveilig gebruik van het hoek Endepoellaan/ tijdelijke schoolgebouw De Weiden achter het verpleeghuis Liduina • Jacoba v. Beierenweg 97 het in gebruik nemen van een deel te Voorhout van het gebouw als scada ruimte ten behoeve van het offshore windpark Eneco Luchterduinen Zienswijzen tegen voorgenomen besluiten met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Deze voorgenomen besluiten liggen vanaf 19 juni tot en met 30 juli 2014 ter inzage bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor.

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Wanmolenlaan 61, plaatsen wegschuifbare 2161 LP Sassenheim balkonbeglazing (06-06-14) • Rossinipad in Voorhout bouwen 6 appartementen en 12 maisonettewoningen (05-06-14) • Teylingerlaan 45, plaatsen dakopbouw (06-06-14) 2171 CC Sassenheim • Lijsterlaan 1, plaatsen dakkapel (10-06-14) 2172 JW Sassenheim • Wasbeekerlaan 24a, gebruiken pand als skicentrum 2171 AE Sassenheim (11-06-14) • Park Rusthoff, sectie A, kappen van 14 bomen (12-06-14) nummer in Sassenheim Niet eens met het besluit? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze gemeenteberichten. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum –beroep aantekenen bij de rechtbank. Rechtstreeks beroep is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank in Den Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat, reden(en) van het bezwaar en handtekening. Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen bezwaar bestaat en kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is:Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag,Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

BEL

KLIK

KOM

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 18 juni 2014

Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Als u geen zienswijze heeft ingediend kunt u later niet in beroep tegen de beslissing.

14 0252

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur (in mei en juni tot 20.00 uur) Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00-12.00 uur

Balie politie: Maa/woe/vrij Dinsdag Donderdag

9.00-13.00 uur 13.30-16.00 uur 13.30-17.00 uur en 18.00-20.00 uur

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 7 juli 2014.

Gemeenteberichten Teylingen week 25 2014