Page 1

• •• • • ••

STAD AAN

Entree West

P

80m

80m

OG

IE H SC

DE CONCEPT HOOGSTRAAT EN POSITIE IN CONTEXT BINNENSTAD

Dam

HO

Niveau stad Westelijke Entree

Entree Nieuwland

ee Entre o gstraat H Hoo Grote Markt

Niveau stad OV metro Entree Nieuwland

Lantaarnvis; in dit geval een boom

AT 70m

A STR

• •

Denkrichting De overgangszone is een verlengstuk van de winkel in de straat. De zone waar mensen uit de loopstroom stappen en de zintuigen geprikkeld worden (verblijven, opvangen van geuren, kleuren). Een gevarieerd ingerichte zone. Op het niveau van de straat is het wenselijk dat de diverse inrichtingen zich verhouden tot het historisch decor en daarin enige samenhang vertonen (beeld vanuit welstand, ondernemersvereniging). De gemeente zou in de inrichting van de straat deze zone wat duidelijker kunnen opnemen in de bestrating. Een aantal winkeliers zou gecoached kunnen worden om deze zone fraai in te richten. Op delen van de Hoogstraat zijn er weinig openbare verbredingen, pleintjes aan de Hoogstraat, waardoor de straat erg lang hetzelfde profiel kent van 6-7m. Hier zou meer variatie aangebracht kunnen worden door de pui te openen naar de straat. Gevoelsmatig ontstaat op straatniveau een verbreding van de straat. Horeca zou zich hiervoor lenen, dit zorgt er ook voor dat mensen beter zichtbaar zijn, en ook weer anderen aantrekken. Subtiele verdeling van het straatvlak door het benadrukken van de individualiteit van de panden als daar aanleiding voor is.

aandacht voor de overgangszone; uitnodigende en verzorgde zones tussen de loopstroom en de winkel, de horeca en de woning geeft karakter aan de straat

De overgang tussen pand en straat

Denkrichting Mensen komen op mensen af . Een effectief middel voor een gezellige straat is de aanwezigheid van andere mensen. Zorgen dat er in de straat plekken zijn waar mensen kunnen zitten, bij voorkeur in het zicht, met uitzicht op andere mensen. Terrassen clusteren, tegen over elkaar en of in elkaars nabijheid. (Openbare) zitgelegenheden in de belangrijkste entreestraten en verblijfplekken. Versterken relaties tussen zittende mensen binnen in de horeca (restaurants, koffietentjes) en de mensen buiten. Zorgen dat mensen langer binnen de winkel en voor de etalage verblijven. Door mooie etalages, verzorgde uitstallen, slimme uitstallen die verblijf stimuleren. De Hoogstraat als ontdekkingsreis. Zorgen dat er iets is om naar te kijken in de Hoogstraat. Kunst, doorkijkjes, (gevel)groen, bloembakken, sfeervolle verlichting. Oprekken spanningsboog door meerdere subtiele sferen te maken die elkaar afwisselen. Speelaanleidingen voor kinderen. Ruimte bieden op de bijzondere plekken voor programmering van evenementen.

WE GEVEN EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE DENKRICHTINGEN IN BEELD EN SCHETS, DIE ZIJN BEDACHT VOOR DE INRICHTING VAN HET OPENBAAR GEBIED VAN DE HOOGSTRAAT EN HAAR BIJZONDERE VERBLIJFPLEKKEN. UW REACTIES OP DE SCHETSVOORSTELLEN WORDEN GEBRUIKT OM HET VOORLOPIG ONTWERP TE MAKEN EN DAAR WAAR NODIG AAN TE SCHERPEN.

DE

van een straat gericht op doorstroming, naar een straat die ook uitnodigt tot struinen, verblijven, verbazen, ontmoeten, stilstaan en kijken. Mensen verleiden met programma, kwaliteit van inrichting, goede zitmogelijkheden, groen, schoonheid.

AAN IE

DEZE AVOND GAAT OVER DE BUITENRUIMTE, HET SCHETSONTWERP INRICHTINGSPLAN OPENBARE RUIMTE VOOR DE HOOGSTRAAT.

H SC

Verblijfsduur verlengen

OG

DOELSTELLING DEZE AVOND WAT DENT U?

AT

A STR

Geleding; lineaire dijkstructuur, duiding verblijfplekken en aanzetten stegen en panden

AAN

DE

• •

IE

Koemarkt

80m

Entree woongebied

P

FP

Entree Hoogstraat Koemarkt

P

Broersvest

Proveniersbrug

Niveau stad Zuid Oostelijke Entree

Niveau stad Noordelijke entree

Verblijfsduur verlengen; mensen trekken mensen aan vergroenen en openbare zitgelegenheden

ZICHT NAAR EN DOOR DE HOOGSTRAAT TREKKEN, VERGROTEN STRUINGEBIED

H SC

OG

BELANGRIJKE ANKERPUNTEN (GEBOUWEN EN ELEMENTEN) BENUTTEN. WAAR DEZE NIET ZIJN OP ZOEK GAAN NAAR NIEUWE ANKERPUNTEN

Koemarkt

AT

A STR

DIJK ALS CONTINU ELEMENT HOOGTEVERSCHIL BENUTTEN

12

Broersvest

3

2

1

80m

80m

Entree Hoogstraat Grote Markt

4

70m

5

80m

6

Entree Hoogstraat Koemarkt

1 Entree Grote Markt, Korte Dam, Hoogstraat Broersvest 2 Bokkensteeg, Zwaansteeg 3 Appelmarkt 4 plein Lange Achterweg 5 entree Passage 6 Entree Broersveld, Koemarkt

Proveniersbrug

OV knoop

Overgang pand en straat binnen en buiten zijn één.

OPEENVOLGING VAN BIJZONDERE (VERBLIJF)PLEKKEN (GELE). EN TWEE DUIDELIJKE HOOFDENTREES TOT HET GEBIED

Dam

DE

STAD

AAN

11

HO 10

9

Dam

STAD

7

8

6

4

1 Stadhuis 2 Zakkendragershuisje Broersvest 3 Korenbeurs 4 Grote of Sint Janskerk 5 Korte Havenbrug 6 hoekpand Korte Dam 7 Appelmarktbrug 8 Monopole 9 Stedelijk Museum 10 Havenkerk 11 Taanbrug 12 Passage

Grote Markt

HO

E HI C S

Denkrichtingen De Hoogstraat kent een aantal entrees, afhankelijk vanuit welke deel van Schiedam je komt en met welk vervoersmiddel. De hoofdentrees liggen ter hoogte van de Koemarkt - Broersveld en de Grote Markt - Korte Dam. Daarnaast de Appelmarkt en vanuit het centrale woongebied de Zwaansteeg en het Weeshuisplein. De entrees vragen elk om een eigen specifieke aanpak voortkomend uit de locatie. Bij de (hoofd) entrees van de Hoogstraat kan een trekker gepositioneert worden op de Hoogstraat. Een lokkertje op zichtafstand wat nieuwsgierigheid wekt waardoor de Hoogstraat als straat binnen het gezichtsveld komt (bijvoorbeeld een kunstwerk bij de ingang Nieuwe Passage). De stegen zorgen voor fijnmazigheid in de structuur en bieden de mogelijkheid mensen naar de Hoogstraat te lokken vanuit de Lange Haven en het centrale woongebied. De nieuwsgierigheid van de wandelaar zou verder versterkt kunnen worden door verrassingselementen en kunst in de steeg. Het materiaal van de stegen zou iets door kunnen steken in de Hoogstraat voor een betere zichtbaarheid. Zorgen voor een belangrijke trekker. Het Stedelijk museum is zo’n trekker maar de relatie met de Hoogstraat zou versterkt kunnen worden. Kunst als broodkruimels richting het museum, de Hoogstraat door. Gebruik maken van coulisse werking; onze interesse wordt niet alleen gewekt door datgene wat we kunnen zien, maar ook door dat wat we niet kunnen zien, of waar in eerste instantie slechts een tipje van de sluier wordt gelicht.

5

3

Grote Markt

1

Proveniersbrug

STAD

vindbaarheid van de Hoogstraat in de context van de binnenstad, mensen de straat in trekken van buiten naar binnen,vergroten van het struingebied

Dam

2

Proveniersbrug

CONCEPT

OG

Lantaarnvis

• •

• •

• Denkrichtingen De Hoogstraat is een oude dijk met een breedte van tussen de 6,5 en 7 meter over een lange lengte. Deze lengte brengt eentonigheid met zich mee, maar de dijk als lange structuur is ook van cultuurhistorische waarde. De lange lengte is ook een kracht, het brengt je van de ene naar de andere (verblijf)plek. Maar de (verblijf)plekken moeten wel uitnodigen om naartoe te gaan, iets te bieden hebben. Zichtbaar maken van de kwaliteiten van de oude dijk. Het hoogteverschil van de dijk benutten en zien als eigenheid, kwaliteit van de plek. De opgangen de dijk op, beter benutten ter hoogte van Broersveld, Weeshuisplein en Korte Dam. Om de 50 tot 70m (zichtafstand) een bijzonder (verblijf)plek creëren, zodat de spanningsboog wordt vastgehouden. Hiervoor de aanwezige kwaliteiten benutten of nieuwe toevoegen. Te denken valt aan markante gebouwen, doorzichten (via stegen), geprogrammeerde stegen, zichtlijnen naar trekkers of toevoegen van groen, een kunstwerk of bijzondere verlichting. De bijzondere plekken en gebouwen aan de Hoogstraat sterker oriënteren op de Hoogstraat, door een verbijzondering van de bestrating, bijvoorbeeld door een natuurstenen overgangszone. Subtiele verdeling van het straatvlak. Benadrukken individualiteit van de panden door op enkele plekken markante entrees met een natuursteen (trede, dorpel, tegel) te benadrukken.

Doorbreken de eentonigheid van de lange Hoogstraat, aanbrengen van spanningsopbouw in de straat door het benutten van de kracht van een plek en het toevoegen van nieuwe kwaliteit.

Spanningsboog

De Hoogstraat

HO

De aanpak van de Hoogstraat richt zich op vier pijlers 1. Het verbeteren van de openbare ruimte. Speerpunten: opschonen, vergroenen, verlichting, authenciteit, markante stegen, fietsenstalling, aantrekkelijker straatprofiel. 2. Het verbeteren van de beleving van de straat: aandacht voor de historie en ambachteljkheid, bijzondere plekken maken met verblijfsfunctie, aanpak van enkele toonaangevende panden, uitstraling etalages verbeteren, stimuleren organiseren van evenementen. 3. Aantrekkelijke winkelstraat: kleinschalig en ambachtelijk, aantrekkelijke etalages, winkelen gemixt met wonen en werken, afstemming en samenwerking tussen winkeliers, slimme bevoorrading met kleine voertuigen. 4. Wonen en werken: toevoegen van woningen en kleinschalige maakindustrie, ambachten met een combinatie van wonen en werken, marketingstrategie gericht op het aantrekken van doelgroepen, verbeteren bewegwijzering en bereikbaarheid.

VOORGAAND PARTICIPATIETRAJECT

AT

A STR


Hoogstraat (jaren ‘2000 - heden) profiel met symetrisch aan weerszijden de afwatering en op de kruisingen stalen kunstplaten, blauwe lichtmasten. Langzaam worden de oude panden weer in ere hersteld, waardoor het fraaie historische decor weer gaat schijnen.

Hoogstraat (jaren ‘80) profiel met eclectische belijning schuin op de looprichting en een niet symetrische indeling van de weg met aan één zijde een lijngoot en robuuste kleurrijke lichtmasten. Historische panden zijn nauwelijks nog zichtbaar.

Gevelgroen voor vergroening van het profiel van de Hoogstraat is van wezelijk belang, groen kan een plek krijgen direct tegen of aan de gevel door beperkte ruimte in het profiel.

Guirlandes als eerste stap naar vergroening. En nu echt groen tegen de gevel, wellicht zelfs overstekend groen via kabels, wie doet mee?

VERGROENEN, WIE DOET MEE?

Hoogstraat (ca. 1930) ‘stoepen’ hebben plaatsgemaakt voor trottoirs, opkomst gemotoriseerd verkeer.

Hoogstraat (ca. 1900) met een traditionele opzet met verhoogde stoepen ten behoeven van het stallen van winkelwaar / overgangszone woning straat.

Hoogstraat (jaren ‘70) profiel met een middengoot en horizontaal vlakken bestrating dwars op de looprichting alles op één niveau.

DE HOOGSTRAAT Het dijklichaam als kenmerk van de Hoogstraat beter zichtbaar / beleefbaar maken. Bijzondere plekken en pleinen zorgen langs de dijk voor extra ‘momenten’ en een fraaie beleving van de openbare ruimte. Een rustig profiel voor de Hoogstraat passend binnen de historische context, waardoor wat van waarde is zichtbaar wordt (o.a historische panden). Een profiel waarin je kan struinen en wat je brengt van de ene bijzondere plek, naar de andere. Een profiel dat verblijven uitstraalt, vooral ingericht voor de voetganger. De auto in de vorm van expeditie mag er komen, binnen venstertijden, maar is dan te gast. De te gebruiken materialen verwijzen naar de historie; gebakken klinkers (met een nostalgische uitstraling) en natuursteen. Op en langs de gevels is ruimte voor (uithang)borden en uitstalingen passend bij het historische karakter van de straat. Gevelgroen verzacht de stenige smalle ruimte en zorgt voor een prettige verblijfklimaat.

In het profiel van de Hoogstraat is beperkt ruimte voor bomen. Bomen kunnen ingezet worden als accenten op de bijzondere plekken. Gevelgroen of plantenbakken kunnen ingezet worden in de voorruimte van een winkel of woning. De spankabels kunnen benut worden om groen boven de straat door te trekken. Maken van goede verbindingen vanuit de Hoogstraat naar groene pareltjes en binnentuinen in de omgeving van de Hoogstraat.

• • •

historische verlichtingsarmaturen voor aan de gevel

De lichtmasten verdwijnen en worden vervangen door straatverlichting aan de gevels. Zo ontstaat een fraaier straatbeeld. Op de bijzondere plekken wordt gewerkt met lichtaccenten. Naast functioneel licht kan accentverlichting zorgen voor meer sfeer op de verblijfplekken. Het aanlichten van gevels of kerktorentjes is ondersteunend aan de oriëntatie door het gebied. Nagedacht moet worden over de functie van verlichting tijdens en na de openingstijden van de winkels.

Verlichting

• • ••

De continuïteit van de dijk wordt aangezet door door natuurstenen banden, zoals ook op de historische foto’s te zien is. Deze banden liggen op hetzelfde niveau als de omgeving omdat het één verblijfgebied is. De Hoogstraat krijgt een centrale loper met aan weerszijden natuurstenen banden. De ruimte tussen de banden en de gevels kan benut worden voor uitstallen. De de centrale loper smaller te maken dan nu het geval is wordt meer de suggestie gewekt dat het hier gaat om een voetgangersgebied. De positite van de afwateringsgoot en inpassing van de kolken behoeft in deze straat bijzondere aandacht voor een fraai eindresultaat. De voorruimte voor een bijzonder pand (vanuit beeldkwaliteit) kan aanleiding zijn om binnen het profiel kleine variaties aan te brengen op individueel pandniveau bijv een ‘natuurstenen deurmat’. Het doorlopende profiel wordt subtiel doorbroken en er wordt even aandacht gevraagd voor het pand.

Groen

• • • •

Profiel

• • • • •

Opgave

aanzetten overgang openbaar-privé, continu of juist met tussenpozen tussen de entrees van de panden.

drie materialen en kleurverschil in rijbaan, profiel te constrasterend. Aanzetten van de rijbaan accentueert verkeersfunctie i.p.v. verblijfsfunctie.

te subtiele onderverdeling in profiel

AFWEGINGEN

VOORGESTELDE SITUATIE

HUIDIGE SITUATIE

markering van bijzondere plekken en gebouwen in het profiel.

indien er aanleiding is een markering op pandniveau van de entrees.

diverse voorbeelden van de vormgeving band en detaillering goot.

toepassen van gebakken materiaal, met historische uitstraling

TOEPASSING MATERIALEN

PROFIEL


FA-niveau aansluiting ter hoogte van de aansluiting met de Hoogstraat. Onduidelijke definiering van terrasruimte. Veel flespalen met verkeersborden. Rommelige indeling van parkeervakmarkeringen.

Inpassing ondergrondse containers en Trafo-unit.

Fraai zicht op het Zakkendragershuisje, vanuit de Hoogstraat. Niveau verschil vanuit de Hoogstraat afdalend richting de Lange haven.

van de lange haven met een a-niveau inrichtingen en ‘stoepen’. Slechts enkele woningen hebben de voordeur aan de straat.

Overgang Lange Haven naar voetgangersdeel Lange haven vraagt om een beplantingsaccent. De Leiplataan staat hier op de verkeerde plek, en draagt niet bij aan een fraaie inrichting. Kans om met een strategische gepositioneerde boom, de bebouwing op de achtergrond, te maskeren in het lengteallignement van de Lange haven. Markante klok aan gevel.

traditionele indeling met verhoogde trottoirs geeft de inriching de uitstraling van een weg i.p.v. een struingebied voor voetgangers, waar de auto te gast is.

BREDE MARKTSTEEG

De Brede Marktsteeg is een ontsluitingsstraat voor beperkt autoverkeer van de Lange Haven. Hier komt het verkeer de Lange Haven af. In combinatie met de ondergrondse containers en laad en losplek heeft deze straat een meer ‘functioneel’ karakter dan de overige dwarsverbindingen tussen Lange Haven en Hoogstraat. De straat zou (gezien het beperkte autoverkeer) in zijn inrichting en aankleding meer als een voetgangersgebied moeten worden ingericht net als de Lange Haven. Wellicht kunnen bomen worden toegevoegd om de aandacht af te leiden van de functionele objecten zoals containers en nutsvoorziening. De ruimtelijke overgang op het snijvlak van Lange Haven - Schie naar de Brede Marktsteeg vraagt om een landschappelijk accent.

• • • • • Brede Marktsteeg en Korte Kerkstraat, krijgen een inrichting die is afgestemd op de voetganger en fietser en waarbij net als in de Lange Haven de auto te gast is. Zicht op Zakkendragershuisje koesteren, bomen aan de noordzijde van de straat. Toevoegen van één of twee bomen in het profiel Brede Marktsteeg. De overgang aan de Lange Haven, rechts de Brede Marktsteeg in, zou landschappelijker sterker kunnen worden ingeleid door op de overgang van het deel waar auto’s nog mogen rijden en het autoluwe voetgangersdeel ten noorden (langs het water) een ‘plekje’ te maken met een boom. De boom zorgt ervoor dat de niet al te fraaie nieuwbouw aan de overzijde van het water uit het zicht verdwijnt en maakt aan automobilisten duidelijk dat ze hier moeten afslaan de Brede Marktsteeg in. Aan de zuidzijde van de Brede Marktsteeg zouden de ‘informele voorruimtes’ / stoepen uit de Lange Haven de hoek om doorgezet kunnen worden. Door ze iets verhoogd aan te leggen (door middel van traptreden ter hoogte van de entrees) wordt het autoverkeer verder van de gevel af geleid.

Kansen / verbeteringen

• •

Fraai beeld vanuit Hoogstraat op Zakkendragers huisje. Vanuit Lange Haven richting Hoogstraat fraai zicht op kerktoren (rechts) De Brede Markstraat (is samen met de Korte Kerkstraat) nog ingericht als een straat ‘tussen verhoogde banden’. Het is daarmee een vreemde eend in de beit, de overige straten, zijn voor het grootste deel op één niveau gemaakt. Parkeren aan noordzijde straat. Er zijn op dit moment drie parkeerplaatsen niet alle vakken zijn even breed, dit geeft een rommelig beeld. Parkeerplaatsen worden opgeheven, er is ruimte op het trottoir of de straat voor laden en lossen. Er is een grote nutsvoorziening gepositioneerd aan de noordzijde van de straat en twee ondergrondse afvalcontainers, deze blijven gehandhaafd. Autoverkeer, rijdt vanuit de Lange Haven, richting de Hoogstraat, en via de Markt en Boterstraat het centrum uit.

Essentie van de opgave

• • • • •

Analyse

BOOM MARKEERT DE OVERGANG VAN HET SHARED SPACE GEBIED MET AUTOVERKEER NAAR HET VOETGANGERSGEBIED. HET CAMOUFLEERT DE JAREN ‘80 ARCHITECTUUR OP DE ACHTERGROND. HET ZORGT VOOR EEN VERGROENING VAN DE STENEN RUIMTE EN EEN LANDSCHAPPELIJK ACCENT NABIJ DE SLUIS

INRICHTING LANGE HAVEN MET EEN PROFIEL OP ÉÉN NIVEAU. EEN STREKSE LAAG MET ZWEEDSE KEIEN DOORZETTEN TOT AAN DE HOOGSTRAAT.

VERGROENEN BREDE MARKTSTEEG TOEVOEGEN BOMEN

SCHETSVOORSTELLEN

TRAPTREDEN TER HOOGTE VAN ENTREE VANGEN HOOGTEVERSCHIL OP EN ZORGEN VOOR AFSTAND TOT HET VERKEER EN RUIMTE OM BLOEMPOTTEN NEER TE ZETTEN OF EEN GEVELTUINTJE TE MAKEN.


Fraai doorzicht richting de kerk.

In het gebied rondom de Grote Sint Janskerk liggen de trottoirs op het zelfde niveau als de rijbaan. Dit geet de uitsraling van een voetgangersgebied. De Korte Kerkstraat heeft wel een verhoogde stoepband, en is vooral voor de auto ingericht, zonder dat daar qua verkeersintensiteiten aanleiding voor is.

Meest groene stuk van de Korte Kerkstraat. Huidige vergroening in de straat met bloembakken op de voormalig parkeerplekken. En zitplekken langs de gevel.

De Korte Kerkstraat heeft een duidelijke zonnige en minder zonnige kant. In de huidige situatie is er vooral vergroening aan de zonzijde.

Meest versteende stuk van de Korte Kerkstraat.Profiel van de Korte Kerkstraat is heel duidelijk als autostraat ingericht. In dit kale deel van de straat valt dit des te meer op. Weinig verblijfs / struinkwaliteit in de richting van de Hoogstraat.

Door zijn hoogte trekt de toren van de Grote Sint Janskerk automatisch je blikveld de Korte Kerkstraat in. Maar ook de kale witte gevel van het hoekpand valt op.

KORTE KERKSTRAAT

de Korte Kerkstraat is een functioneel ingerichte straat. De straat wikkelt een deel van het verkeer uit het woongebied van de binnenstad af (de binnenstad uit). Verhoogde stoepbanden scheiden het auto- en fietsverkeer van de voetganger, op de stoep. De panden in de Korte Kerkstraat hebben vooral een woonfunctie. De panden op de hoeken van de Korte Kerkstraat richting de Hoogstraat zijn een IJssalon, La Sorperessa en schoenenreparatie van Pelt (daghoreca en dienstverlening). Vanaf de Hoogstraat geeft de Korte Kerkstraat een zeer fraai zicht op de toren van de Grote of Sint Janskerk

Essentie van de Korte Kerkstraat is dat het een verbinding vormt van het gebied rond de Grote of Sint Janskerk en de Hoogstraat. Bezoekers en bewoners uit het binnenstadshart moeten verleidt worden door te lopen naar de Hoogstraat. De Korte Kerkstraat maakt onderdeel uit van het struingebied in aanloop op de Hoogstraat. De Korte Kerkstraat straalt een functionele verkeersfunctie uit. Alles is ingericht voor de auto, een aparte rijbaan en stoepbanden, maar de straat is niet heel druk. De straat is erg stenig, op de voorheen parkeerplekken zijn bloembakken gezet om dit beeld al wat te verzachten. Vooral het noordoostelijk deel van de straat is aardig verzacht en vergroend, het zuidwestelijk deel is erg versteend, waardoor het gebruik door de auto nog bepalender is in beeld.

• • •• Vergroten van het struingebied richting de Hoogstraat, de straat moet een aangenamere aanloopstraat worden richting de Hoogstraat De functie van de straat onderzoeken in de verkeersstructuur en dit tot uitdrukking laten komen in het straatprofiel. Deze straat autovrij maken of een variant bedenken waarbij de auto te gast is. Vergroenen van de straat met bomen, groenvakken en geveltuintjes

Kansen / verbeteringen

• • •

Essentie van de opgave

• • •

Analyse

LANGS DE GEVELS, GEVELGROEN STIMULEREN

STRAAT STRAALT VERBLIJVEN UIT, SUBTIELE ONDERVERDELING RIJDEN EN LOPEN ERF UITSTRALING, AUTO IS TE GAST

AS VAN DE STRAAT VERLEGGEN WAARDOOR DE ZICHTLIJN RICHTING DE TOREN VAN DE GROTE SINT JANSKERK IN HET ZICHT WORDT GEBRACHT

SCHETSVOORSTELLEN

STRAAT VERGROENEN, KLEURRIJKE BEPLANTING IN PLANTVAKKEN EN BOMEN TOEVOEGEN


begin van de Hoogstraat richting de Korte Dam ca 1900 (hoekpand richting Korte Dam heeft nog geen torentje, hoogteverschil wordt in de particuliere stoepen opgevangen middels treden)

Verborgen gelegen Lombardsteeg, net voor de aansluiting met de Korte Dam.

Punt waarop de ruimtelijke structuur de dijk, de Korte Dam en Dam op gaat. Het bijbehorende hoogteverschil is een kwaliteit die niet benut wordt. De verbreding in het profiel van de Hoogstraat wordt niet als kwaliteit benut, maar eerder aangegrepen voor verrommeling. Weinig definiering van terrasruimte, meubilair staat enigsinds verloren op ‘straat’. De hoekpanden lijken niet te landen op het maaiveld.

begin van de Hoogstraat richting de Korte Dam ca 1935 (profielverbreding bij overgang Hoogstraat richting Korte Dam)

Helder profiel rond de Grote Markt, wat verblijven uitstraalt. Trottoir en rijbaan op hetzelfde niveau. De boomstructuur kent een duidelijke ritmiek. Het alignement vanaf de Grote Markt ligt niet in een vloeiende lijn richting de Dam.

Tussen Korte Dam en Dam is een sterke ruimtelijke continuïteit. Het is de langzaam verkeersverbinding voor mensen van en naar Nieuwland. De sluis vormt een natuurlijke overgang van route naar verblijfsgebied. De inrichting is echter met name gericht op doorrijden i.p.v. struinen.

begin van de Hoogstraat richting de Grote Markt ca 1930 (ter hoogte van de vrachtwagen begint de Korte Kerkstraat, ook herkenbaar aan het karakteristieke pand in het verlengde van de Korte Kerkstraat hier pand links op de foto ter hoogte van de vrachtwagen)

Fraai toren accent ter hoogte van de aansluiting bij de Korte Dam. Hoogteverschil richting de dijk kan fraaier vormgegeven worden. Deze aanloop vormt het breder en meer functionele stuk van de Hoogstraat. Verkeer uit de Korte Kerkstraat (vanuit het woongebied) en verkeer uit de Brede Marktsteeg (Lange Haven) doorkruisen dit gebied. Het profiel met rijloper en molgoten geven meer het gevoel van een weg dan een struingebied. De boomstructuur vanuit de Grote Markt loopt door, maar kent geen duidelijk ritme en oogt rommelig met stalling van fietsen en scooters ertussen. Dit geheel leidt de Hoogstraat als struingebied niet fraai in.

De aansluiting tussen Lange Haven, Dam en Korte Dam heeft geen uitnodigende inrichting. Het beeld is stenig, en paaltjes domineren in beeld. De leegstaande panden nodigen niet uit tot verblijf. Met name het zuidelijk hoekpand lijkt niet goed te landen op het maaiveld en claimt geen duidelijke ruimte.

KORTE DAM NAAR GROTE MARKT De Korte Dam is met name voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) een belangrijke verbinding vanuit de wijk Nieuwland de binnenstad in. Ondanks de ruime toeloop, kent deze straat veel leegstand. De Beurssluis over de Lange Haven is een natuurlijk moment in de route welke als een ‘ruimtelijke’ overgang functioneert van centrum (Dam) naar binnenstad (Hoogstraat). De Lange Haven heeft in de inrichting prioriteit gekregen op de Dam. Hierdoor ontstaat tussen Lange Haven en Hoogstraat een tussengebied, dat een minder duidelijke ‘positionering’ kent. De Korte Dam heeft qua inrichting een ‘doorgaand’ karakter. Fietsers stappen niet af, maar fietsen op snelheid voorbij de winkels om vervolgens links richting de Grote Markt af te slaan. Bij de kruising Hoogstraat en Korte Dam, gaat de dijk door richting de Korte Dam en Dam. De Hoogstraat loopt de dijk af richting de Grote Markt. Dit hoogteverschil is karakteristiek, maar wordt niet als dijk ervaren. Na de afslag Korte Dam, verbreedt de Hoogstraat van een gemiddelde breedtemaat van 6,5-7m breed naar een maat van 13m bij de Grote Markt. Er zit op dit moment weinig ritme en structuur in de invulling van deze meters. Op het stuk Hoogstraat tussen Grote Markt en Korte Dam komen twee straten uit, de Brede Marksteeg, die de verkeersafwikkeling van de Lange Haven verzorgt en de Korte Kerkstraat, die een deel van het verkeer uit het woongebied van het de binnenstad afwikkelt. Deze verkeersafwikkeling bepaalt voor een groot deel het beeld van de straat. Een profiel met rijloper die meer het gevoel geeft van een weg dan een struingebied. Komende vanuit de Grote Markt nodigt de inrichting erg uit om via de Korte Dam af te slaan richting het water van de Lange Haven en de Korenbeurs. Komende vanuit de Dam is er weinig wat je de Korte Dam richting de Hoogstraat inlokt (leegstand winkels, vewaarloosde panden, ontbreken van verzachtend groen). Het is ingericht als een gang in plaats van een plek. Op beide hoekpanden met de Korte Dam is er weinig ‘verblijfswaarde’. Er is geen aandacht besteed aan de overgangszone tussen panden (café) en straat, zodat je hier niet rustig en prettig kunt zitten, gevoelsmatig zit je midden op straat.

Creëren van duidelijke entreegebieden tot de Hoogstraat. Helderheid scheppen in wat het stuk Hoogstraat tussen Korte Dam en Grote Markt is. Dit deel van de Hoogstraat is functioneler dan de rest o.a. door de afwikkeling Brede Marktsteeg en Korte Kerkstraat en de stalling van scooters en fietsen, maar kan wel meer verblijfskwaliteit krijgen dan nu het geval is. Aanloop Hoogstraat in het verlengde Grote Markt hoort bij Grote Markt als entreegebied tot de Hoogstraat en moet worden afgemaakt qua inrichting. Het ritme van de bomen, de inrichting met terrassen en functionele elementen als fietsenrekken zouden allemaal wat logischer kunnen worden vormgegeven. Het verkeerskundige profiel kan herzien worden om meer de indruk van een ‘verblijfsgebied’ te wekken waarin de auto gast is. De opgang richting de dijk vanuit Grote Markt manifester maken, door het hoogteverschil te dramatiseren en zo een esthetische ‘landschappelijke’ waarde mee te geven. De continuïteit vanuit de Grote Markt richting de Hoogstraat vanzelfsprekender maken, door de breedte verspringing in het profiel helder op te lossen. Duidelijke keuze maken voor de Korte Dam als een ‘aankomstplek’. Met veel meer de nadruk op verblijfskwaliteit voor de voetganger in plaats van een snelle doorsteek voor fietsers. Vormgeven van een pleintje met één of twee bomen, versterken heel sterk dit idee en maken een diepte werking, die de nieuwsgierigheid opwekt over wat er achter ligt. De hoekpanden krijgen een overgangszone van natuursteen naar de straat toe, zodat de terrassen op de hoeken een duidelijke positie krijgen in het straatprofiel. Het pleintje kan ook enkele functionele elementen herbergen zoals fietsenrekken.

• • • • •

• Entree tussen Grote Markt en Hoogstraat, ruimte bieden voor functionele opgaven in dit gebied. De stalling voor fiets en scooter verzorgen en de doorgang van autoverkeer. Maar het profiel moet verblijf uitstralen en niet doorgang. Verblijfskwaliteit meegeven door het profiel rond de Grote Markt door te zetten en af te maken tot de kruising met de Korte Dam. Bomen en terrassen zorgvuldig inpassen. Entree Korte Dam. Hier zijn twee mogelijkheden. 1- de Korte Dam als aankomstplein waar fietsen gestald kunnen worden en ruimte is voor openbare zitgelegenheid of 2- de Korte Dam als verblijfsvriendelijke zitplek met een horecapleintje (in aansluiting op de eromheen gelegen horeca). Om en om twee bomen in het hart van de weg remmen het fietsverkeer af en benadrukken dat dit een ‘aankomst’ gebied is in plaats van een gebied waar je zo hard mogelijk door heen fietst. Doorgaande fietsers leiden via de Nieuwe Sluistraat. Benutten kwaliteiten dijk. Niveau verschil vanuit Grote Markt richting Hoogstraat ‘dramatiseren’, door middel van treden. Een boom, of een kunstwerk op de kruising Korte Dam met Hoogstraat kan het verblijfskarakter en de kruising ruimtelijk aanzetten. Boomstructuur vanuit de Grote Markt verder doorzetten richting de Korte Dam.

Kansen / verbeteringen

• • •

•• •

Essentie van de opgave

• • •

• • •

Analyse

BOMEN HALEN DE ‘SNELHEID’ EN HET DOORGAANDE KARAKTER UIT HET PROFIEL EN BENADRUKKEN DE VERBLIJFSKWALITEIT VAN DE RUIMTE.

INPASSEN FIETSNIETJES

GEVELBEGROEIING OM DE BLINDE GEVEL TUSSEN OUDBOUW EN NIEUWBOUW FRAAIER OP TE VANGEN. GROEN AAN BOVENZIJDE DOORZETTEN NAAR HET TERRAS, VOOR EEN AANGENAMERE TEMERATUUR EN SFEERVOLLE UITSTRALING OP HET TERRAS.

DE TRAPPEN DRAMATISEREN HET HOOGTEVERSCHIL RICHTING DE VERHOOGD GELEGEN DIJK EN MAKEN EEN PLEK WAAR JE PRETTIG KAN VERTOEVEN AAN DE RANDEN.

OP DE HOEKEN WORDT EEN NATUURSTENEN TAPIJTJE VOOR DE GEVEL DOORGEZET. DIT ZORGT DAT HET TERRAS EEN EIGEN ‘PLEK’ KRIJGT IN HET STRAATPROFIEL EN MENSEN NIET GEVOELSMATIG OP STRAAT ZITTEN.

DOOR PALEN, LICHTMASTEN EN BEBORDING OP EEN SLIMME MANIER TE COMBINEREN ZIJN ER MINDER PALEN EN OBJECTEN NODIG, WAARDOOR EEN AANTREKKELIJKER BEELD ONTSTAAT TER HOOGTE VAN DE ENTREE.

GENUANCEERDE GEBAKKEN KLINKERS BRENGEN (LICHT) EN LEVEN IN HET STRAATWERK. DE BANDEN AAN WEERSZIJDEN VAN NATUURSTEEN ACCENTUEREN DE CONTINUÏTEIT VAN HET DIJKLICHAAM EN MARKEREN DE UITSTERSTE GRENS VAN UITSTALLEN EN TERRASSEN.

VORMGEVEN VAN EEN PLEINRUIMTE DOOR EEN NATUURSTENEN OMLIJSTING, ZODAT DE DOORGAANDE VERKEERSBEWEGING OPTISCH MINDER STERK WORDT TEN GUNSTE VAN DE VERBLIJFKWALITEIT.

MATERIAAL GEBRUIK STEEG LOOPT EEN STUKJE DOOR DE HOOGSTRAAT IN.

MOGELIJKHEID OM DE STEEG TE VERGROENEN

KLASSIEKE STRAATVERLICHTING AAN DE GEVEL IN PLAATS VAN LICHTMASTEN

DE BOOM MARKEERT HET PUNT WAAROP DE DIJK AFSLAAT RICHTING DE KORTE DAM. HET ZORGT VOOR EEN ZEKERE DIEPTEWERKING RICHTING DE HOOGSTRAAT EN EEN ONDERBREKING VAN DE LANGE ZICHTLIJN DE STRAAT DOOR.

SCHETSVOORSTELLEN


Fraai zicht op boom aan de Lange Haven. Mooier om het trafokastje net wat verder van de hoek te zetten en angtraciet te maken.

Het ontbreekt aan een goede aanhechting van de Zwaansteeg aan de Nieuwstraat en Korte Achterweg. Waardoor de opgang vanuit het centrum richting de Hoogstraat niet ‘natuurlijk’ / logisch is vormgegeven.

Fraai vormgegeven Boksteeg, met sfeervolle panden eraan. Trafo huisje detoneert door de lichte kleur en zou antraciet geschilderd moeten worden zodat de aandacht er niet naar toe wordt getrokken. Zicht naar boven toe richting de Hoogstraat mist aantrekkingskracht.

Met een iets andere inrichting van het kruisvlak en een andere positie van functionele objecten kunnen de verschillende ruimtelijke bewegingen en historische lijnen die hier samen komen fraaier ogen.

Sfeervolle programmering met twee terrassen tegen over elkaar. De Bokkensteeg / Zwaansteeg zou zich nadrukkelijker kunnen manisfesteren als een ‘verbijzondering’. Met name vanuit de Lange haven in de richting van de Hoogstraat en vanuit de Korte Achterweg richting de Hoogstraat.

Doorkijkje naar de achterzijde van het museum. De onderdoorgang / breuk zou in het straatvlak sterker kunnen worden aangezet, zodat de entree onder het viaduct en de ruimtelijke overgang naar het binnenterrein zich sterker manifesteerd.

ZWAANSTEEG / BOKKENSTEEG

Essentie zit er in de diverse stijlperiodes en interessante doorkijkjes op een fraaie manier hier bij elkaar te brengen en tegelijkertijd de opgang richting de Hoogstraat tot een logischer geheel te maken. Een landschappelijk accent op de Hoogstraat ter hoogte van de aansluiting Bokkensteeg - Zwaansteeg zou hier twee doelen kunnen bereiken. 1. Het verbeteren van de spanningsboog door de hele Hoogstraat, met accenten om de 50 tot 70 meter die voor ritmering zorgen in de straat. 2. Het markeren van de belangrijke doorsteek vanuit de Hoogstraat richting de Nieuwstraat en Korte Achterweg. En vooral ook andersom vanuit de Korte Achterweg moet je verleidt worden de Hoogstraat op.

• • • •

• Heldere vormgeving aantakking Bokkensteeg op Korte Achterweg / Nieuwstraat. Zicht vanuit Hoogstraat richting Korte Achterweg fraaier vormgeven. Overwegen of een kruisvlak hier de verschillende loop en rijbewegingen niet beter met elkaar kan verbinden. Accentueren van de onderdoorgang met zicht op het museum, door onder de poort met een andere type bestrating de overgang naar het binnengebied sterker aan te zetten. Accenten (bijzondere verlichting / kunstwerk) in beide stegen ter hoogte van de aansluiting met de Hoogstraat in het dakvlak / lucht van de steeg, tot ca. 1 tot 1,5m de Hoogstraat in (in Hoogstraat zicht op toren Lange Havenkerk vrijhouden). In de bestrating dezelfde oplossing als in de overige stegen toepassen; de middenloper met Zweedse keien beëindigen met (bijvoorbeeld) een natuurstenen naamplaat van de steeg. Hierdoor toont de steeg zich als een verbijzondering in het continue profiel van de Hoogstraat. Onderzoeken of het mogelijk is het programma van de hoekpanden aan de Hoogstraat, wat beter zichtbaar te maken ‘opener beeld naar de straat’, en eventueel met blinde ramen iets bijzonders te doen. Hoogteverschillen naar de woningen in de Zwaansteeg door middel van natuurstenen trappen fraaier oplossen. Indien interesse vanuit bewoners de Zwaansteeg vergroenen (in beheer bewoners) door kleine geveltuintjes te maken.

Kansen / verbeteringen

• •

Op de kaart van Bol Es 1770 (rechts) zien we de doorsteek met brug vanuit de groene binnenring van de stad naar de Westmolenstraat. Deze route stond niet in verbinding met één van de stadpoorten en fungeerde als een snelle interne doorsteek voor bewoners. Op de kaart van Dijk uit 1858 is de brug verdwenen en is alleen de verbinding vanuit de Lange Haven / Hoogstraat richting het achtergebied gebleven. Ook nu nog is dit een snelle wandelverbinding vanuit het hart van de stad richting de Hoogstraat. De entree van de Zwaansteeg aan de Nieuwstraat / Korte Achterweg wordt qua gevels bepaald door de nieuwbouw uit de jaren ‘80 en historiserende nieuwbouw uit de jaren ‘90. Stedenbouwkundig en landschappelijk is dit een interessant punt. Aangezien hier verschillende ruimtelijke trends en bouwperioden op elkaar botsen. De bebouwing uit het begin van de 20e eeuw aan de Zwaansteeg met ook nog enkele monumentale panden uit de 19e eeuw. Het doorkijkje door de poort van de jaren ‘80 bouw richting de achterzijde van het 18e eeuwse S.J. Gasthuis. Als straat leent de Nieuwstraat zich door zijn historische uiterlijk ook nog als ‘slentergebied’. De aantakking van de Steeg op de Nieuwstraat vraagt om bovenstaande reden om extra ontwerpaandacht. Op de Hoogstraat zelf is de aansluiting van de Zwaansteeg en Bokkensteeg ook een interressant punt. In de opeenvolging van verbijzonderingen en pleintjes aan de Hoogstraat zou een hier een ruimtelijke accent op zijn plaats zijn.

Essentie van de opgave

Analyse

STEGEN ADRESSEREN ZICH AAN DE HOOGSTRAAT. HET MATERIAALGEBRUIK VAN DE STEEG BEGINT MET EEN NATUURSTENEN SLUITSTEEN.

KAART VAN BOL ES (1770)

KLASSIEKE STRAATVERLICHTING AAN DE GEVEL IN PLAATS VAN LICHTMASTEN

GENUANCEERDE GEBAKKEN KLINKERS BRENGEN (LICHT) EN LEVEN IN HET STRAATWERK. DE BANDEN AAN WEERSZIJDEN VAN NATUURSTEEN ACCENTUEREN DE CONTINUÏTEIT VAN HET DIJKLICHAAM EN MARKEREN DE UITSTERSTE GRENS VAN UITSTALLEN EN TERRASSEN.

SCHETSVOORSTELLEN

BLINDE GEVELS IN DE STEEG VERGROENEN MET GEVELGROEN

ACCENT IN HET BOVENVLAK VAN DE STEEG MAAKT NIEUWSCHIERIG OM DE DIJK OP TE LOPEN. IN DE HOOGSTRAAT ZELF MAAKT DE VERBIJZONDERING ONDERDEEL UIT VAN EEN REEKS VAN BIJZONDERE PLEKKEN OM DE CA. 50-70 METER.


De rode boombakken trekken erg veel aandacht, moet de aandacht hier niet veel meer uitgaan naar de fraaie gevel van het museum?

Kunstwerk mist schaal en valt weg in de ruimte, het terras ligt verloren in de ruimte en mist een zekere mate van intimiteit / plek. Het verblijfsklimaat is door al het steen onprettig. Willekeurige verzameling inrichitngselementen komt niet samen tot een sterk geheel er mist overduidelijk idee.

Fraaie enscenering richting Lange Haven.

Stenig voorplein van het Museum mist idee en voegt weinig toe aan de beleving ‘spanningsopbouw’ vanuit de Lange Haven richting de voordeur van het mueseum.

Oude entree legt een groot beslag op de ruimte en is door zijn expressieve vormtaal erg dominant aanwezig op het voorplein. Risico voor kleine kinderen die naar beneden kunnen vallen. De gevels aan de achterzijde van de Hoogstraat zijn blinde gevels (mogelijk lenen deze zich voor gevelgroen?).

Fraai hoekaccent van Monopole, domineert van veraf het beeld van de Hoogstraat. Het museum is nauwelijks zichtbaar in de lengterichting van de Hoogstraat. Er is ook weinig aankondiging van het gebouw als Museum. Aanhechting Appelmarkt op Hoogstraat vraagt om meer verweving en adressering van de hoekpanden en het museum aan de Hoogstraat.

MUSEUM / APPELMARKT

Het maakt een groot verschil of je het Stedelijk Museum benadert vanaf de Hoogstraat of benadert vanaf de Lange Haven. Bij benadering vanaf de Hoogstraat valt op dat het gebouw zich niet of nauwelijks toont doordat het in de binnenbocht ligt. Pas als je voor de poort staat wordt de aanwezigheid van het museum zichtbaar. Bij benadering vanaf de Lange Haven, nodigt op dit moment de poort niet uit tot het binnentreden tot het terrein van het Museum en het museum zelf. Vanaf de buitenzijde is ook slecht zichtbaar dat het museum hier gevestigd is. Er is geen duidelijke naamgeving vanaf de buitenzijde zichtbaar. Aan de oostzijde van het plein ligt de (oude) entree van het museum, er is een grap uitgehaald waarbij de bestrating ter hoogte van de entree als een ploeg wordt opgedrukt. Tegelijkertijd maakt deze ingreep een belangrijk deel van de oostzijde van het plein onbruikbaar. Het plein aan de voorzijde van het museum bevindt zich op een dak, wat beperking geeft met betrekking tot de maximale belasting. Het plein maakt een stenige indruk en heeft weinig verblijfskwaliteit. De invalideopgang is niet in stijl met het pand ontworpen. Het museum staat met zijn achterkant aan de Lange Achterweg aan een pleintje. De schaal van het museum maakt dat het gebouw zich als een verbijzondering toont aan de Lange Achterweg. Het pleintje zelf kent weinig inrichtingskwaliteit (rommelige indeling bestrating, willeurige positie bomen, matige inpassing functionele objecten, geen trekker). Naast het museum verbindt een smalle steeg de voorzijde van het museum aan de Hoogstraat met de achterzijde van de Lange Achterweg. Momenteel is deze steeg afgesloten.

Essentie van de Appelmarkt is dat (vooral) voetgangers hier schakelen, tussen de Hoogstraat en de Lange Haven. Mensen vanaf de Lange Haven moeten getriggerd worden om naar boven te lopen. De relatie openbare ruimte kunst en de vindbaarheid van het Stedelijk Museum zouden hier sterker uitgespeeld kunnen worden. Met wellicht al hints van het museum op een eerder moment in de Hoogstraat en Appelmarkt. De rode bloempotten trekken erg veel aandacht en dreigen op onderdelen de historische setting en eventuele kunstuitingen te overstemmen. Essentie is verder dat het een belangrijk ‘rustpunt’ kan zijn in het profiel van de Hoogstraat met ‘zitgelegenheid’ en een vrij uitzicht met zonlicht richting de Lange Haven. Het is ook een van de weinige plekken aan de Hoogstraat waar ruimte is om te vergroenen. Essentie van de positie van het Museum is die van een Frans Chateau dat middels een ‘formele’ voorruimte aan de Lange Haven staat. De poort van het Museum zorgt voor een dieptewerking. Er ontstaan verschillende perspectieven voor en na de poort. Van veraf een totaalbeeld van de bovenbouw met torentje en zuilen met timpaan. Eenmaal door het hekwerk zou zich een nieuwe wereld kunnen ontvouwen, op dit moment is dat niet het geval. Waardoor de spanningsopbouw onvolledig is. Bijvoorbeeld door een meer groene invulling een buitentuin als expositie ruimte, ontspanningsplek en ruimte voor een terras.

• • •

• •

• •• Door een slimme bestratingsstrategie en ‘hints’ zou de positie en aanwezigheid van het museum aan de Hoogstraat versterkt kunnen worden. De randen van het museum aanzetten. Het museum adresseert zich sterker aan de Hoogstraat. Duidelijker opnemen van de naam van het Stedelijk Museum. De twee zijgebouwen links en rechts van de hoofdentree hebben geblindeerde ramen. Dit geeft een doods moment in de straat. Mede ook doordat er niets gebeurt met de twee flankerende entrees welke zich wel duidelijk manifesteren aan de straat maar altijd dicht zijn. Onderzoeken met het musem hoe deze geactiveerd kunnen worden, een betere adresering kunnen krijgen aan de Hoogstraat (bijvoorbeeld videokunst). Er zou gedetailleerd gekeken moeten worden of het mogelijk is het voorplein van het museum te vergroenen. Het is nu erg stenig en hard waardoor er weinig verblijfskwaliteit is. Essentie zou erin moeten zitten om een ‘verrassing’ / andere ervaring te genereren dan de voorruimte/aanloop naar het hekwerk. Eenmaal door het hekwerk kan zich een nieuw perspectief ontvouwen. Een openbare expositietuin, voor schiedammers en gasten van het museum waar je kan neerstrijken voor een kop koffie. Dit vraagt om een wat ‘zachter’ materiaal gebruik van het binnenplein. Aandachtspunt; hoe zit het met de logistiek in deze voorruimte van het Museum, wat moet hier allemaal via de voorzijde en wat kan via de achterzijde? Wat is de belastingcapaciteit van het dak van het museum. Door verlichtingseffecten in de binnentuin zou het museum in de avonduren als de hekken gesloten zijn, ook een bijdrage kunnen leveren aan de sfeer van de Hoogstraat (kijken door de spijlen). Kunst op een slimme manier inzetten om de afstand tussen museum en straat (geslotenheid van zware muur met hekwerk) te beslechten. Door een kruimelspoor van ‘openbare’ kunstwerken zou een route naar het museum gemaakt kunnen worden die tevens een aankleding vormt voor de Hoogstraat. Logische locaties voor kunst zouden de entree van de Nieuwe Passage kunnen zijn, de entree bij de Koemarkt en de opgang richting de Korte Dam. Overgang hekwerk en straat informeler maken; bankjes voor hekwerk met zicht op Lange Haven in de zon. Als de hekwerken dicht zijn , zou een slimme aanlichting ‘s avonds van kunst in de binnentuin ook in de avonduren kunnen bijdragen aan een sfeervol beeld in de Hoogstraat. De oostgevels (achterzijde bebouwing aan de Hoogstraat) zijn blinde gevels. Dit is een interessant locatie om eventueel met gevelbegroeiing te werken. Het zou een sterke bijdrage kunnen leveren aan het veraangenamen van de verblijfskwaliteit in de binnentuin. Schilderen van de ‘rode’ bloempotten in een terughoudendere kleur.

Kansen / verbeteringen

• •

Essentie van de opgave

• • • •

Analyse

NATUURSTENEN ZONE TUSSEN HOOGSTRAAT EN MUSEUM KONDIGT DE MONUMENTALITEIT VAN HET MUSEUM BETER AAN

KUNST ACHTER DE GESLOTEN RAMEN ZICHTBAAR MAKEN IN HET PROFIEL VAN DE HOOGSTRAAT

STRAATWERK ACCENTUEERT DE MONUMENTALE POSITIE VAN HET GEBOUW IN DE HOOGSTRAAT EN ZORGT VOOR EEN SUBTIELE AANKONDIGING VAN DE PLEINRUIMTE VAN DE APPELMARKT.

ZITGELEGENHEID

BOOMBAKKEN IN STIJL MET OMGEVING BRENGEN

OVERGANG PAND EN HOOGSTRAAT IN STIJL MET DE HISTORISCHE PANDEN OPLOSSEN

DE NATUURSTENEN KEIEN VAN DE APPELMARKT WORDEN AAN WEERSZIJDEN DE HOEK OMGEZET, HIERDOOR ADRESSERT DE APPELMARKT ZICH NADRUKKELIJKER AAN DE HOOGSTRAAT

TOEVOEGEN BANKJES OM EVEN UIT TE RUSTEN NA EEN MUSEUM BEZOEK OF WANDELINGETJE DOOR DE HOOGSTRAAT

VERGROENEN BINNENTERREIN MUSEUM

GENUANCEERDE GEBAKKEN KLINKERS BRENGEN (LICHT) EN LEVEN IN HET STRAATWERK. DE BANDEN AAN WEERSZIJDEN VAN NATUURSTEEN ACCENTUEREN DE CONTINUÏTEIT VAN HET DIJKLICHAAM EN MARKEREN DE UITSTERSTE GRENS VAN UITSTALLEN EN TERRASSEN

KLASSIEKE STRAATVERLICHTING AAN DE GEVEL IN PLAATS VAN LICHTMASTEN

KUNST BINNENTERREIN PASSEND BIJ DE SCHAAL EN OMVANG VAN DE RUIMTE VERLEIDT MENSEN HET MUSEUM IN

VERDUIDELIJKEN FUNCTIE DOOR NAAMGEVING

SCHETSVOORSTELLEN


Pleintje met vooral trappen en keermuurtjes (ca. 1985)

Ook vanuit de andere zijde keert het plein zich af van de Hoogstraat. De stoelen tegen het café aan raken doorgaans gevuld de rest van het terras is vaak leeg. Het uitzicht vanuit de lager gelegen stoelen op het langslopend publiek van de Hoogstraat is matig en de verlaagde positie zit niet prettig.

Fraai doorzicht vanuit het lager gelegen pleintje Leliendaal richting de Lange Achterweg. Hier toont zich de Hoogstraat als Dijk en ontstaat weer een fraaie opeenvolging van ruimtes. De inrichtingskwaliteit van de diverse ruimtes is sterk voor verbetering vatbaar.

Pleintje als parkeerplek (ca. 1975)

Eenmaal aangekomen bij het pleintje, is er een fraai zicht op de toren van S.J. Gasthuis. Het terras keert zich door het hekwerk af van de Hoogstraat en mist daardoor de aanloop vanuit de Hoogstraat.

Fraaie sequentie van perspectieven wanneer je vanuit de Hoogstraat de Lange Achterweg afloopt, de hoek om gaat en zicht krijgt op de kerktoren om daarna op de monumentale achterzijde van het S.J. Gasthuis te stuiten.

Hoogteverschil als talud (ca. 1900)

Pleintje Lange Achterweg adresseert zich niet of nauwelijks aan de Hoogstraat. Daardoor is de impact van deze bijzondere ruimte op dit moment erg beperkt.

De opgang richting de Hoogstraat oogt ook als barriere door de keermuren die de diagonale richting verstoren. Het plein is erg stenig ingericht en mist een goede boom. Het hoekpand met de boekenwinkel is karakteristiek maar land door het scheidende hekwerk niet op het plein en is qua inrichting erg gesloten.

PLEINTJE LANGE ACHTERWEG

Het pleintje aan de Hoogstraat bij de afrol van de Lange Achterweg kan een belangrijk ‘rustpunt’ zijn in de Hoogstraat. Kenmerkend voor het pleintje is het fraaie zicht op de toren van het S.J. Weeshuis. De opgang vanuit de Lange Achterweg naar de Hoogstraat is karakteristiek. Het markante blok dat de splitsing maakt tussen de Lange Achterweg en de Hoogstraat markeert al meer dan een eeuw de splitsing. Aan de andere zijde is de ronde gevel met aan de onderzijde de boekwinkel ook erg karakteristiek. Het is jammer dat de open architectuur weinig recht wordt gedaan, door een zeer gesloten inrichting waarbij alle ramen zijn dichtgezet met boeken. Het pleintje zelf kent een turbulente geschiedenis, waarbij tijdens elke herinrichting van de Hoogstraat het hoogteverschil vanuit de Hoogstraat naar de lager gelegen bebouwing aan de Lange Achterweg op een andere wijze is opgelost (2-niveaus huidig, flauwe ronde trappen met bol acacia’s, diagonale trappen met muurtjes en gewoon een steile helling). Afhankelijk van de inrichting heeft het gefungeerd als parkeerplek, hangplek of terras zoals nu. De meest optimale inrichting lijkt in dat opzicht nog niet gevonden te zijn. Ook de huidige inrichting kent zo zijn beperkingen. De niveauverschillen zijn op dit moment niet fraai opgelost, waardoor de functies / gebouwen aan het pleintje en het terras niet tot hun recht komen. Het terras met horeca ligt lager en keert zich middels een hekwerk (tevens fietsenrek) af van de Hoogstraat. De boekenwinkel ligt i.p.v. aan het plein aan een smal looppad voor een niveauverschil. Het pleintje Lange Achterweg ligt nabij een lange rechtstand in de Hoogstraat zowel in noordelijke als zuidelijke richting. Omdat het zich in de binnenbocht bevindt en de bestrating met de afwateringsgoten door loopt wordt het (plein?) pas opgemerkt als je er bijna voor staat. Hierdoor blijft de ruimtelijke impact van het pleintje op de Hoogstraat zeer beperkt. Het plein is vooral steen en er mist een goede boom, die de ruimte vult en zorgt voor verblijfskwaliteit. Bij de herinrichting dient rekening gehouden te worden met de plaatsing van een muziekpodium, zodat festivals hier kunnen plaats blijven vinden.

Essentie van de ontwerpopgave is hier een ‘gezellig’ pleintje van te maken met een prettig verblijfsklimaat, dat de winkelfunctie van de Hoogstraat ondersteund. Een pleintje dat ook mensen vanuit de Lange Achterweg omhoog lokt richting de Hoogstraat. Dit is ook één van de weinige plekken waar een boom geplaatst kan worden aan de Hoogstraat. Er ligt dus ook nadrukkelijk een opgave om het pleintje te vergroenen en zo een ‘moment’ in de straat te creëren.

• •• •

• Door het pleindeel aan de Hoogstraat te vergroten en het beneden niveau te verkleinen ontstaat een betere relatie tussen functies en plein. Door het niveau verschil richting de oplopende straat met trappen op te lossen naar het hogere niveau ontstaat een betere situatie waarbij vanuit alle hoeken het terras zich toont – opent. Een terras op de hoogte van de Hoogstraat trekt meer klandizie omdat barrières wegvallen. De boekhandel krijgt zo ook een beter adressering. De hellingbaan vanuit de Hoogstraat naar de Lange Achterweg is karakteristiek en zou behouden moeten blijven, voor het hoogteverschil richting Tapperij het Weeshuis zijn twee varianten denkbaar. Eentje waarbij de pleinruimte aan de Hoogstraat gemaximaliseerd wordt en een variant waarbij de pleinruimte aan de Hoogstraat een stuk groter wordt maar er ook nog een klein terras op het niveau van de Lange Achtereweg mogelijk blijft, door hier het niveauverschil met een keerwand op te vangen. In beide varianten toont de diagonaal vanuit en naar de Lange Achterweg zich als een trap (waardoor een fraaiere relatie ontstaat tussen deze twee gebieden). De zichtbarheid van het plein vergroten. Door het pleintje door een boom(en) en een verbijzondering in de bestrating aan te kondigen wordt de verwachting en spanning al ver voor het pleintje opgebouwd. De aanloop (rechtstanden in de Hoogstraat) naar het plein toe komen zo in een ander teken te staan (wat zou zich daar bevinden/afspelen?). Toepassen van één of twee strategisch geplaatste bomen op het plein voor een beter verblijfsklimaat. Hier kunnen kerstlampjes ingehangen worden of deze kunnen vanaf de gevels aangelicht worden voor een sfeervol plein en ruimtelijk moment in de straat. Toevoegen van een zitelement. Toevoegen van een kleine spelaanleiding, een waterelement zou hier bijvoorbeeld bijzonder fraai kunnen werken in combinatie met de hellingsbaan richting de Lange Achterweg. Maken van een (verhoogde) stoep aan de zuidzijde van de Hoogstraat ter hoogte van het pleintje. Dit markeert het pleintje in de buitenbocht van de Hoogstraat, koppelt een zitplek los van de looproute en zorgt er ook voor dat het hoogteverschil richting de lager gelegen panden aan de Lange Achterweg iets flauwer kan worden.

Kansen / verbeteringen

Essentie van de opgave

• •

• •

Analyse

GENUANCEERDE GEBAKKEN KLINKERS BRENGEN (LICHT) EN LEVEN IN HET STRAATWERK. DE BANDEN AAN WEERSZIJDEN VAN NATUURSTEEN ACCENTUEREN DE CONTINUÏTEIT VAN HET DIJKLICHAAM EN MARKEREN DE UITSTERSTE GRENS VAN UITSTALLEN EN TERRASSEN. TER HOOGTE VAN HET PLEINTJE WORDT DE RUIMTE TUSSEN DE BANDEN EN DE PANDEN OPGEVULD MET NATUURSTEEN ZODAT HET VERBLIJFSGEBIED VAN HET PLEINTJE GEACCENTUEERD WORDT.

OPLOSSING DENKBAAR MET EEN KEERMUUR MET NOG EEN KLEIN TERRAS OP HET NIVEAU VAN DE LANGE ACHTERWEG, OF HET HOOGTEVERSCHIL HIER OOK MET EEN TRAP DOORZETTEN.

TERRASSEN (BIJ VOORKEUR) AAN WEERSZIJDE VAN DE HOOGSTRAAT ZORGEN VOOR EEN AANGENAAM VERBLIJFGEBIED EN EEN RUSTPUNT IN DE STRAAT OM NEER TE STRIJKEN.

EEN BOOM ZORGT VOOR MEER VERBLIJFSKWALITEIT EN SFEER OP HET PLEINTJE

UITSTALLEN IN STIJL MET HET HISTORISCHE KARAKTER VAN DE STRAAT DRAGEN BIJ AAN EEN PERSOONLIJK EN SFEERVOL BEELD.

TRAPPEN OPENEN HET PLEIN RICHTING DE LANGE ACHTERWEG

STERKERE KOPPELING TUSSEN HET WINKELEND PUBLIEK IN DE HOOGSTRAAT EN HET TERRAS, DOOR EEN GROTER DEEL VAN HET PLEIN OP HET NIVEAU VAN DE HOOGSTRAAT AAN TE LEGGEN.

HET MATERIAAL GEBRUIK VAN DE STEEG STEEKT IETS DOOR TOT IN DE HOOGSTRAAT.

KLASSIEKE STRAATVERLICHTING AAN DE GEVEL IN PLAATS VAN LICHTMASTEN

DE BOOM KONDIGT AL VAN VER IN DE HOOGSTRAAT HET PLEINTJE AAN. ‘S AVONDS KAN DE BOOM AANGELICHT WORDEN VOOR MEER SFEER. DE DIEPTEWERKING DRAAGT BIJ AAN EEN FRAAIERE OPBOUW VAN DE HOOGSTRAAT

SCHETSVOORSTELLEN


Fietsen blokkeren de entree en geven het geheel een rommelig, weinig uitnodigende uitstraling. De entree van Parti ligt verborgen en oogt ondanks al het glas vrij gesloten.

Slechte aanhechting vanuit de Nieuwe Passage richting de Hoogstraat. Vaak mensen die buiten de Nieuwe Passage aan het wachten zijn op de partner binnen.

Steunbeer draagconstructie trekt onnodig veel aandacht. De palen om hem te beschermen dragen ook niet bij aan een aantrekkelijk beeld. De blauwe gevels aan weerszijden van de Nieuwe Passage passen slecht in het historische decor van de Hoogstraat.

Geen vloeiende overgang tussen binnenwereld en buitenwereld. Entree nodigt niet uit om naar binnen te treden.

Entree Nieuwe Passage niet zichtbaar vanuit de Hoogstraat. Lange rechtstand met meerdere panden met een vlakke detaillering richting Koemarkt, geeft weinig definitie aan de ruimte.

Douglas gevel is volledig blind en geeft een doodse indruk. Kleurgebruik van de gevels, de gekozen lichtarmaturen, en reclame uitingen proberen elkaar te overschreeuwen, met de passant als slachtoffer.

ENTREE NIEUWE PASSAGE Kenmerkend voor de entree van de Passage is dat het op een soepele manier zou moeten bemiddelen tussen de binnenwereld van de Nieuwe Passage en buitenwereld van de Hoogstraat. Op een dergelijke overgang zien we ook bepaalde kenmerkende activiteiten plaatsvinden: mensen wachten op hun partner die aan het winkelen is in de passage, medewerkers van de winkels staan buiten een sigaret te roken, mensen parkeren hier de fiets om de passage te voet binnen te gaan. Er is een pinautomaat waar mensen kunnen pinnen en waar ook een geldwagen moet kunnen komen. De entree van de Passage is een vreemde eend in de bijt. Het sluit qua architectuur niet aan op het fraaie interieur van de Passage en sluit ook niet aan op het historische decor van de Hoogstraat. Het is in zijn verschijningsvorm eerder een breuk tussen de twee werelden dan een vloeiende verbinding tussen deze binnen en buitenwereld. De etalage van de Douglas aan de westzijde van het entreegebied is verdwenen, er voor in de plaats is een dichte reclame pui gekomen waarachter zich opslag bevind, dit heeft sterk bijgedragen aan het nog anoniemer maken van dit overgangsgebied. De tegenovergelegen plint waar zich Parti bevind is open en transparant maar mist een heldere relatie met ‘mensen’ en het entreegebied. Het zou fraai zijn als hier een terrasje zou kunnen komen aan de voorzijde van de winkel. Er is aan de binnenzijde een hoge zitbar met krukken gemaakt, achter het glas, deze zou beter tot zijn recht komen op de hoek van de Hoogstraat, vanuit daar is er een interessanter uitzicht. Links en rechts toont de entree zich in de Hoogstraat met twee gemetselde geveldelen met blauw-geglazuurde stenen. De kleurstelling sluit met de rode keramische tegels en blauw geglazuurde tegels aan bij de huisstijl van de Rabobank, maar verstoord een goede relatie met de binnenzijde van de Passage en het historische karakter van de Hoogstraat. De glazen luifel boven het plein is erg druk en introduceert allerlei nieuwe richtingen. Te samen met de sfeerverlichting die aan de het plafond is opgehangen met ook weer een andere vormgeving ontstaat geen geheel. De steunpilaar waarop de draagbalk van het plafond rust oogt armoedig en sluit slecht aan op de uitstraling van de Hoogstraat (de aanrijbeveiligingspalen helpen in dat opzicht ook niet). De Nieuwe Passage is op dit moment pas als je er praktisch voor staat zichtbaar. Behoudens de pilaar en steunbalk. Indien deze behouden blijven zouden ze met een iets andere vormgeving een positieve bijdrage kunnen leveren aan het meer zichtbaar maken van de entree van de Nieuwe Passage vanuit de Hoogstraat). Het openbaar gebied kenmerkt zich door een hoogteverschil tussen passage en Hoogstraat. De molgoten en bestrating denderen in de Hoogstraat door, waardoor het entreegebied van de passage niet aangekondigd wordt in de Hoogstraat.

Aankondiging van de Nieuwe Passage in het profiel van de Hoogstraat. De zone bij de entree zou uitnodigend moeten zijn, dit vraagt om een zekere mate van interactie tussen de gevels en het openbaar gebied (momenteel afwezig). Een vloeiende overgang van binnen naar buiten en andersom vormgeven met een activering van de plinten. Introductie van zitgelegenheid en het veraangenamen van het verblijfsklimaat door bijvoorbeeld gevelgroen.

• •

• De glazen luifel boven het plein is erg druk en introduceert allerlei nieuwe architectonische richtingen. Nut en noodzaak van de luifel bekijken. Het zou interessant zijn te bekijken of de luifel ingekort kan worden of geheel verwijderd, zodat het zonlicht beter op deze plek kan komen, momenteel oogt het plafond zwaar en drukkend, alles behalve uitnodigend. Indien de luifel blijft zou het fraai zijn, de vormgeving van de steunpaal te herzien en de constructie te benutten voor een kunstwerk dat als een lokkertje vanuit de Hoogstraat zichtbaar is. Een rankere steunpaal (door het verwijderen van een deel van het plaatwerk) of een steunpaal als integraal onderdeel van een kunstuiting zou hier een interessante denkrichting kunnen zijn. Als marker voor de entree van de Passage en als steppingstone in de kunstroute naar het Stedelijk Museum. In de materialisering en kleurstelling is op dit moment in het entree gebied alles druk en expressief vormgegeven, het zou aan te bevelen zijn om de belangrijkste aspecten aandacht te geven (de entree zelf, de actieve winkelpui) in de gevel en meer rust aan te brengen in andere delen die nu schreeuwen (airconditioning, informatiepaneel, kleurstelling keramische gevelbekleding, verlichting, reclame uiting). Dit vraagt om een slimme strategie: De vraag welke informatie hier nu echt relevant is om aan het winkelend publiek mede te delen? is een handige stap om tot een zinvol ontwerp te komen. Het openbaar gebied kenmerkt zich door een hoogteverschil tussen Nieuwe Passage en Hoogstraat. De molgoten en bestrating denderen in de Hoogstraat door, waardoor het entreegebied van de passage niet aangekondigd wordt in de Hoogstraat. De bestrating van het entreegebied zou een andere uitstraling kunnen hebben dan de doorgaande lijn uit de Hoogstraat. Het fietsparkeren zou wat netter georganiseerd kunnen worden, de vraag is of het fiets parkeren hier überhaupt wel wenselijk is? Een zitgelegenheid kan hier zowel de aandacht en levendigheid versterken als zorgen voor een extra rustpunt in de route van de Hoogstraat. Het faciliteert tevens mensen die wachten tot de partner naar buiten komt. De uitstraling van de Nieuwe Passage in de Hoogstraat verzachten, door met gevelbegroeiing te werken, deze naar binnentrekken langs de blinde gevel waar de pinautomaat zit. De relatie tussen Parti en het openbaar gebied sterker maken, klein terrasje voor gevel mogelijk maken door hoogteverschillen anders op te lossen (zicht op groene gevel). Entree verplaatsen in de richting van de Hoogstraat. Flexibele glazen geveldelen die bij mooi weer geopend kunnen worden.

Kansen / verbeteringen

Essentie van de opgave

• •

Analyse

VERHOOGDE ZITRAND, MET AAN DE BINNENZIJDE VASTE PLANTEN VOOR EEN AANTREKKELIJK GROEN BEELD.

VERBIJZONDEREN PLEINBESTRATING

GEVEL VERGROENEN, VOOR EEN FRAAIE GROENE UITSTRALING

VOEGT DE OVERKAPPING WAT TOE?

KUNSTWERK MARKEERT VAN VERAF DE ENTREE VAN DE NIEUWE PASSAGE. DIT IDEE SLUIT AAN OP DE GEDACHT VAN EEN KUNSTROUTE DOOR DE HOOGSTRAAT RICHTING HET MUSEUM

TOEVOEGEN VAN WAT ZITGELEGENHEID VOOR MENSEN DIE BIJ DE INGANG VAN DE PASSAGE AAN HET WACHTEN ZIJN.

TERRASJE / RUIMTE OM WAAR UIT TE STALLEN VOOR DE ENTREE BIJ PARTI

VERGROENEN VAN DE TWEE BLINDE KOPGEVELS AAN DE HOOGSTRAAT

VORMGEVEN VAN EEN AANTREKKELIJKE ENTREE, FIETSPARKEREN WEREN / WEGHALEN, ER IS RUIMTE OM DE FIETS TE STALLEN TER HOOGTE VAN DE FIETSENSTALLING BROERSVELD. MET DE INRICHTING WORDT OOK VOORKOMEN DAT DE ENTREE VAN PARTI GEBLOKKEERD WORDT DOOR VOERTUIGEN DIE STAAN TE LADEN EN LOSSEN.

TERUGHOUDENDE NATUURLIJKE KLEURSTELLING VOOR DE STEUNPILAIR, BRENGT RUST IN HET STRAATBEELD EN LAAT DE AANDACHT UIT GAAN NAAR DE FRAAIE ELEMENTEN.

TOEVOEGEN VAN ZITGELEGENHEID VOOR MENSEN DIE BIJ DE INGANG VAN DE PASSAGE AAN HET WACHTEN ZIJN.

VERGROENEN VAN DE TWEE BLINDE KOPGEVELS AAN DE HOOGSTRAAT

DONKERE TERUGHOUDENDE KLEURSTELLING VOOR DE STEUNPILAIR EVENTUEEL IN COMBINATIE MET STIJLVOLLE NAAMGEVING.

GENUANCEERDE GEBAKKEN KLINKERS BRENGEN (LICHT) EN LEVEN IN HET STRAATWERK. DE BANDEN AAN WEERSZIJDEN VAN NATUURSTEEN ACCENTUEREN DE CONTINUÏTEIT VAN HET DIJKLICHAAM EN MARKEREN DE UITSTERSTE GRENS VAN UITSTALLEN EN TERRASSEN. TER HOOGTE VAN DE PASSAGE WORDT DE NATUURSTEEN NAAR BINNENGETROKKEN WAARDOOR EEN VERBIJZONDERING ONTSTAAT TER HOOGTE VAN DE ENTREE NAAR DE PASSAGE.

KUNSTWERK MARKEERT VAN VERAF DE ENTREE VAN DE PASSAGE IN HET LENGTE ALLIGNEMENT VAN DE Hoogstraat. EN PAST IN HET IDEE VAN EEN KUNSTROUTE DOOR DE Hoogstraat RICHTING HET MUSEUM

TERUGBRENGEN VAN DE KLASSIEKE GEVELOPBOUW MET DIEPTE IN DE KOZIJNEN EN EEN FIJNE DETAILLERING (OPGAVE PAND EIGENAREN).

KLASSIEKE STRAATVERLICHTING AAN DE GEVEL IN PLAATS VAN LICHTMASTEN

SCHETSVOORSTELLEN


Broersveld nauwelijks zichtbaar vanuit de Hoogstraat terwijl dit een belangrijk schakelpunt is voor het winkelend publiek.

Hoekpand zou zich sterker mogen manifesteren aan de openbare ruimte.

Veel straatmeubilair is utilitair en voegt weinig sfeer toe aan de openbare ruimte. De bestrating oogt vlak en donker.

Veel blinde gevels op de aansluiting tussen Broersveld en de Hoogstraat. Gebrek aan ruimtelijke continuïteit tussen het eerste stuk Broersveld met bomen en het tweede deel richting Hoogstraat zonder bomen.

Eerste deel van de steeg is aangepakt. De gevels voegen hier weinig kwaliteit toe, met een kunstzinnige inslag kan de steeg meer zijn dan alleen een korte doorsteek. Het bovenste deel van de steeg na de trappen zou zich sterker mogen manifesteren aan de Hoogstraat.

Er wordt in de buitenruimte weinig gedaan om het hoogteverschil richting de Hoogstraat te benutten om ruimtelijke kwaliteit te maken.

AANSLUITING BROERSVELD

Zichtbaar maken van de aansluiting van de Broersveld in het lengteallignement van de Hoogstraat. Krachtigere samenhang Broersveld voor en na de overkapping in de richting van de Hoogstraat (bomen, zichtbaar maken dijk, sterkere aansluiting en programmering voorruimtes winkels aan openbaar gebied Broersveld). Programmeren Havensteeg zodat deze ook in de richting van de Hoogstraat interessant wordt.

• • • • •

• • • Vanuit de Hoogstraat zou de aansluiting met de Broersveld zichtbaar gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door deze door middel van bestrating te accentueren, op subtielere wijze dit ook met de Havensteeg doen. Het hoogteverschil tussen Hoogstraat en Broersveld aangrijpen om ruimtelijke kwaliteit te maken, door het hoogteverschil middels traptreden in landschappelijke zin te dramatiseren. De Havensteeg aan de bovenzijde hetzelfde profileren als aan de onderzijde (verbreden natuurstenen wandelstrook). Fraaiere oplossing voor onderste traptrede (nu puist met stenen die er aangeplakt zijn), verwijderen fietstegels. Sterkere programmering van de gevels in de steeg (nu vlak en weinig artistieke expressie of nostalgisch karakter). Aandachtspunt is de stoepruimte op de hoek van nr. 5, nu erg goedkoop ogende witte tegeltjes. Mogelijkheid onderzoeken om dit in het werk mee te nemen. Fraaie beëindiging hoek bijvoorbeeld conform overzijde met een natuurstenen afgeschuinde entreezone. Zodat de steeg op een fraaie manier wordt geïntroduceerd aan de Hoogstraat. Net onder de aansluiting met de Hoogstraat bevinden zich aan weerszijden een aantal ‘blinde’ kozijnen in de gevel. Het zou de levendigheid ten goede komen als deze in functionele zin geprogrammeerd zouden kunnen worden of anderszins als muurschildering verlevendigd. Het geveltuintje bij nr. 22 voegt nu niets toe en zou herzien moeten worden. Opnemen in een bredere groenstrook of onderdeel maken van bestrating / trapelement. De trafokasten schilderen in een donkere kleurstelling RAL 7016. Voor diverse panden in dit deel geldt dat het verwijderen van overtollig plaatmateriaal op de gevel en het terugbrengen van het fijnere originele hout en kozijnwerk in de gevels, met reclames die zich voegen naar het lijnenspel van de gevel en een nostalgisch uiterlijk hebben van belang is voor een fraaie straat. Het oostelijke hoekpand zou zich lenen voor een te openen pui, met een sterkere relatie tussen binnen en buiten. Een vlakke voorruimte ‘stoep’ voor de gevel die zich per pui als een traptrede langs de gevels toont kan meer ‘leven’ in het profiel van de Broersveld brengen op dit deel en kan er tevens voor zorgen dat de ‘Dijk’ sterker tot uitdrukking komt. Het wordt dan mogelijk op het vlakke deel een klein terrasje voor de gevel te maken of een uitstal te plaatsen met meer zichtbaar programma tot gevolg. De ruimte onder de glazen serre zou vergroend kunnen worden door een aantal grotere bloembakken met bomen of boomheesters neer te zetten, op die manier ontstaat er meer relatie met het gebied van Broersveld buiten de overkapping. Het zou fraai zijn als er nog één of twee bomen op het stuk tussen de overkapping en de aansluiting met de Hoogstraat ingepast zouden kunnen worden (valt buiten de opgave van de Hoogstraat).

Kansen / verbeteringen

• • •

De aansluiting op de Broersveld met de Hoogstraat is in het profiel van de Hoogstraat nauwelijks zichtbaar. Door schaarse programmering en het hoogteverschil is er enige ‘symbolische’ afstand tussen het winkelgebied ter hoogte van de supermarkt en de Hoogstraat en een zeker niemandsland dat overbrugt moet worden. Voor de routing van het winkelrondje is de Broersveld een belangrijke schakel richting de Hoogstraat & Koemarkt of Hoogstraat & Nieuwe Passage. Er zit (behoudens het materiaalgebruik) weinig continuïteit in de inrichting van het openbaar gebied voor de glazen overkapping, onder de overkapping en na de glazen overkapping de dijk op richting de aansluiting met de Hoogstraat. Dit komt hoofdzakelijk door het ontbreken van beplanting in de richting van de Hoogstraat. Op dit moment is er een opgaand talud richting de (Hoogstraat). Hierdoor is het nauwelijks mogelijk aan de voorzijde van een aantal van de eetkraampjes buiten te zitten. Doordat de Broersveld in het verlengde ligt van de Havensteeg is er een zekere visuele continuïteit tussen Lange Haven en de Broersveld. Vanuit de Hoogstraat is er een fraai zicht door de Havensteeg richting het terrasje aan de Lange Haven. Andersom is er weinig reden om vanuit de Lange Haven de steeg omhoog te lopen richting de Hoogstraat. Het laatste deel van de Havensteeg vanaf de traptreden tot de Hoogstraat kent een andere indeling met een smallere natuurstenen loper. De onderste traptreden zijn op een niet al te fraaie wijze met stenen i.p.v. natuursteen opgevuld. De gevels in de steeg zijn vlak en hebben weinig karakter.

Essentie van de opgave

• • •

Analyse

NATUURSTEEN TER HOOGTE VAN DE BROERSVELD DE HOEK OM ZETTEN, ZODAT DE BELANGRIJKE AANSLUITING MET DE BROERSVELD ZICHTBAAR WORDT IN HET LENGTE ALLIGNEMENT VAN DE HOOGSTRAAT.

KUNSTWERK MARKEERT VAN VER DE TOEGANG NAAR DE NIEUWE PASSAGE (ONDERDEEL VAN KUNSTROUTE NAAR MUSEUM).

TRAPPEN ACCENTUEREN HET DIJKLICHAAM EN VANGEN HET VERSCHIL IN TYPE STENEN TUSSEN DE HOOGSTRAAT EN DE BROERSVELD OP EEN FRAAIE MANIER OP.

GEVELGROEN TEGEN BLINDE GEVELS

UITSTALLEN IN STIJL MET HET HISTORISCHE KARAKTER VAN DE STRAAT DRAGEN BIJ AAN EEN PERSOONLIJK EN SFEERVOL BEELD IN DE STRAAT.

WILT U MEEWERKEN AAN GEVELGROEN? LAAT HET ONS WETEN, DAN HOUDEN WE HIER IN HET ONTWERP REKENING MEE.

GENUANCEERDE GEBAKKEN KLINKERS BRENGEN (LICHT) EN LEVEN IN HET STRAATWERK. DE BANDEN AAN WEERSZIJDEN VAN NATUURSTEEN ACCENTUEREN DE CONTINUÏTEIT VAN HET DIJKLICHAAM EN MARKEREN DE UITSTERSTE GRENS VAN UITSTALLEN EN Terrassen. TER HOOGTE VAN DE AANSLUITING MET DE BROERSVELD WORDT DE RUIMTE TUSSEN DE BANDEN EN DE PANDEN OPGEVULD MET NATUURSTEEN ZODAT DE AANSLUITING MET DE BROERSVELD GEACCENTUEERD WORDT.

KLASSIEKE STRAATVERLICHTING AAN DE GEVEL IN PLAATS VAN LICHTMASTEN

OPVANGEN OUDE EN NIEUWE BESTRATING MET EEN NATUURSTENEN BAND MET DE NAAMGEVING VAN DE HOOGSTRAAT.

FAÇADE OPENEN?

OVERGANG PRIVE / OPENBAAR IN STIJL VAN HET PAND VORMGEVEN, DUS EEN ‘GEVARIEERD’ BEELD DOOR DE STRAAT.

DOORZETTEN MATERIALISERING STEEG TOT VOORBIJ DE VOORGEVELS EN AFSLUITEN MET EEN NATUURSTENEN NAAMSAANDUIDING

RECLAME BORDEN IN STIJL BRENGEN MET HET HISTORISCHE KARAKTER VAN DE STRAAT OF HET PAND.

SCHETSVOORSTELLEN

Profile for GemeenteSchiedam

Schetsontwerp Hoogstraat  

Schetsontwerp Hoogstraat  

Advertisement