Page 1

gemeente Schiedam

CNC MEUBEL

FEEST FEEST

FIETS

Participatiedocument Hoogstraat plus Schiedam

#HebjewatoverdeHoogstraat?!


Hoogstraat De Hoogstraat is een van de oudste straten binnen de historische kern van Schiedam. Het ontstaan ervan hangt nauw samen met de afdamming van de Schie omstreeks 1250. Aan de Hoogstraat bevond zich in deze periode een mengeling van woonhuizen, ambachtelijke industrie en pakhuizen. Vanaf de 18de eeuw neemt de vervaardiging van jenever de plaats in van de visserij. Restanten van deze industrie zijn nog steeds waarneembaar in de straat of in de gebouwen zelf. Aan het eind van de 19de eeuw kreeg deze jeneverproductie te maken met een grote terugval door de opkomst van goedkopere productiemethoden. In de eerste decennia van de 20ste eeuw ontwikkelde de Hoogstraat zich vervolgens tot een winkelstraat met wonen en kleinschalige winkels en bedrijven en in de laatste decennia van de 20ste eeuw tot een straat met grootschaligere winkels op de begane grond. De woningen boven de winkels verdwenen door de komst van grotere winkels, waarbij de opgang naar de woning werd toegevoegd aan de etalage. In veel gevallen leidde dit tot leegstand van de bovenverdiepingen en sterk verminderde beeldkwaliteit van de begane grond.

Door de economische crisis, de grote veranderingen in de retailsector en de concurrentiepositie ten opzichte van Rotterdam zijn ondertussen veel filiaalbedrijven op de Hoogstraat verdwenen. Ook de slechte onderhoudssituatie van het vastgoed en het lange tijd vasthouden aan hoge huren heeft mede geleid tot aanzienlijke leegstand. Alhoewel de Hoogstraat inmiddels in beeld aanzienlijk is verbeterd en er veel woningen boven de winkels zijn toegevoegd, blijft de vulling van de begane grond achter en zorgt de leegstand en de verouderde buitenruimte voor een armoedig en leeg stadsbeeld. Waar in de ontwikkelingsvisie uit 2012 nog werd uitgegaan van de Hoogstraat als een lange aaneengesloten winkelplint, werd twee jaar later besloten dit uitgangspunt los te laten en werd in het bestemmingsplan Binnenstad 2014 al meer ruimte geboden voor een mix van winkels.

De Hoogstraat is grofweg te verdelen in drie zones (Hoogstraat noord richting Grote Markt, middendeel met het Museumkwartier en Hoogstraat zuid richting Passage en Koemarkt) waarbij ieder deel steeds meer een eigen sfeer en dynamiek heeft. Dit kan in de uitrol van het project Hoogstraat plus verder versterkt worden zonder het in beton te gieten. In 2017 is het uitvoeringsprogramma voor de binnenstad geactualiseerd. In dit programma met de naam: Schiedam ‘een binnenstad vol leven’ is mede gekozen voor een duidelijkere focus op de Hoogstraat. Geïnspireerd door de hoogwaardige authentieke insteek bij het project Lange Haven plus werd in deze actualisatie gekozen voor een vergelijkbare focus voor de Hoogstraat. Aanvullend hierop komen bij het project Hoogstraat plus de fysieke aanpak en programmering samen.

Nu de Hoogstraat niet meer de winkelstraat van weleer is, ontstaan de volgende vragen. Wat is er nodig om een straat vol leven te maken? Wat wordt dan het karakter van de straat? Welke programma’s zijn geschikt om de leegstaande panden weer in gebruik te nemen? En wat kun je doen in de openbare ruimte. Om te komen tot een visie voor de Hoogstraat die antwoord geeft op de bovenstaande vragen, breed gedeeld wordt, duurzaam en toekomstbestendig is, heeft de gemeente een aantal bijeenkomsten georganiseerd met bewoners, eigenaren, ondernemers, belanghebbenden en andere breed geïnteresseerden. De resultaten van de bijeenkomsten zijn gebundeld tot dit participatiedocument. Het vormt de basis voor de herinrichting en programmering van de Hoogstraat.

3


Gesprek met de stad: #hebjewat over de Hoogstraat?! 


Er is een open uitnodiging gedaan aan de straat en de stad om samen een plan te ontwikkelen voor een toekomstbestendige Hoogstraat. Bewoners, ondernemers, betrokkenen en geïnteresseerden hebben tijdens vier avonden samengewerkt en input gegeven wat heeft geleid tot een toekomstvisie voor de Hoogstraat. De gemeente Schiedam heeft als deelnemer actief meegedaan aan de inbreng op de verschillende thema’s. Voor dit proces is gebruik gemaakt van de BeterBesluit® methodiek. Deze methodiek werkt met gespreksrondes waarbij iedereen aan de tafel en per gespreksronde het woord krijgt. Iedereen wordt gehoord en er is geen discussie. Een belangrijk uitgangspunt bij deze methodiek is dat inzichten worden gedeeld en besluiten in consent genomen worden (niemand aan de tafel heeft een overwegend beargumenteerd bezwaar). Voor de meeste deelnemers werkte deze methode, na even wennen, erg goed.

4

Inhoudelijk zijn de vier bijeenkomsten gestructureerd aan de hand van vier thema’s: wonen, werken, winkelen en beleven. Om de enorme hoeveelheid input die tijdens de avonden is gegeven, overzichtelijk en inzichtelijk te maken en te kunnen gebruiken voor de volgende avond(en) is een ‘oogstformulier’ gemaakt. Op dit formulier heeft iedere deelnemer zijn mening, inzichten en andere relevante informatie genoteerd. Deze formulieren zijn letterlijk uitgewerkt en vervolgens door ARD / AtelierRuimDenkers verwerkt in een visualisatie die we ‘de Roos’ hebben genoemd. Tijdens de avonden zijn ter aanvulling en ter verduidelijking sfeerbeelden en collages gebruikt. Zo is bijvoorbeeld het onderwerp ‘verrommeling buitenruimte’ verbeeld in een aantal actuele fotocollages. Met behulp van stickers konden deelnemers hun mening geven wat volgens hen onder rommel geschaard kon worden en wat niet.

Tijdens de eerste avond werd een inleiding gegeven over de Hoogstraat en de transformaties die de straat heeft doorlopen. Ook werd op deze avond de methodiek BeterBesluit® toegelicht. Vervolgens gingen alle deelnemers uiteen en hebben zij aan tien ronde tafels de verschillende thema’s besproken. Na de pauze was er nog een tweede ronde zodat iedere deelnemer in ieder geval bij twee onderwerpen kon aanschuiven. De uitkomsten van de eerste avond zijn vormgeven in de Roos, deze is na elke volgende avond verder ingevuld (zie eindresultaat p.6). Deze terugkomende visualisatie heeft gezorgd voor een rode draad tijdens alle bijeenkomsten. Elke volgende avond werden de aanwezigen met behulp van de Roos even terug gebracht naar de voorgaande avond en werd in een korte inleidende presentatie de aandachtspunten van de desbetreffende avond duidelijk gemaakt.

Hierbij werd gebruik gemaakt van analyses en feitelijke informatie om meer inzicht te gegeven over de huidige situatie op de Hoogstraat (zie mapping p.5). Daarnaast is een landingskaart ontwikkeld die inzicht geeft welke besluiten en ideeën in de Hoogstraat een plek gekregen hebben of in de toekomst kunnen krijgen (zie landingskaart p.7). Tijdens de bijeenkomsten zijn door groepen deelnemers ook tien besluiten genomen. Deze besluiten zijn verwerkt in het participatiedocument. Alle informatie is gedurende het proces open en transparant gedeeld via de gemeentelijke website: www.schiedam.nl/def/hoogstraatplus


ca.

20

50

0m

75

=(

100 m

4s

ec)

25

50

75

WONEN

100 m

WERKEN wonen wonen (plan) leegstaand

5m=

ca. 10 WINKELEN winkel

kantoor

m

(1 (1 5 m = =ca. 10

BELEVEN (cultuur) ca. 575 m = (6 min, 53 sec) musea

blurring: winkel & beleving

dienstverlening

c

, 16 se (1 min

WERKEN wonen wonen (plan) leegstaand

WINKELEN winkel

kantoor

BELEVEN (cultuur) musea

blurring: winkel & beleving

in samenwerking met:

galerie / casino

galerie / casino

in samenwerking met:

BELEVEN (horeca) restaurant cafe cafetaria / afhaal

Functieoverzicht plint Hoogstraat, 15 februari 2017

Verschillende thema's zijn in beeld gebracht gebracht, zoals:

m

=

(4

7

se

c)

ca.

20

0m

=(

2m

in, 2

WEESHUISPLEIN

5

APPELMARKT

4s

ec)

c)

5m=

ca. 10 0

25

50

75

100 m

ca. 575 m = (6 min, 53 sec)

, 16 se (1 min

20

m

=

(1

in,

26

Bouwkundige staat gebouwen

Invulling van de plint

Functieanalyse van de begane grond (plint) (zie afbeelding links)

Functieanalyse van de verdiepingen (zie afbeelding links)

c) se 4 (5 = m 5 .7 ca

.6

KORTE DAM

ca

ENTREE PASSAGE

GROTE MARKT

KOEMARK

dienstverlening

Functieoverzicht in de Plint

Hetin onroerend de Hoogstraat is in Functieoverzicht de Plintgoed aan Functieoverzicht plint Hoogstraat, 15 februari 2017 kaart gebracht (mapping). Op meerdere thema's is met behulp van deze mapping inzicht gegeven in de situatie. Ook deze zijn tijdens de bijeenkomsten gedeeld.

BELEVEN (horeca) restaurant cafe cafetaria / afhaal

Legenda: Functies in op de de Plint Verdiepingen WONEN

mi

Mapping van de Hoogstraat

c)

Legenda: Functies in op de de Plint Verdiepingen 0

0 12

ca. 575 m = (6 min, 53 a. sec)

2m

in, 2

WEESHUISP

25

APPELMARKT

0

De analyses en resultaten zijn openbaar toegankelijk gesteld via de website van de gemeente: www.schiedam.nl/def/hoogstraatplus

c)

se

m

1 a.

c

Functies op de begane grond (plint) Functieoverzicht in de Plint

Legenda: Functies in op de de Plint Verdiepingen WONEN

WERKEN wonen wonen (plan) leegstaand

WINKELEN winkel

kantoor

blurring: winkel & beleving

dienstverlening

BELEVEN (cultuur) musea galerie / casino

BELEVEN (horeca) restaurant cafe cafetaria / afhaal

in samenwerking met:

Functieoverzicht plint Hoogstraat, 15 februari 2017

Functies op de verdiepingen

5 0

25

50

75

100 m


communiceren over evenementen Hoogstraat betrekken bij Brandersfeesten etc. maar 5 evenementen per jaar vanuit horeca winterwonderland jaarlijkse kunstro ute tijdelijke mu sea en galer ies schermen voor mod erne bewe (Luikse) m gende ku nst evenem arkt kan beter enten

rm tfo pla

Samenwerking verdeeld over nader in te delen zones HS?

OPE N TIJD INGSEN

ST

UR

IN

G

AF SP RA KE N

oet

EN SAM EN K WER

tm

EVENEMENTEN

H

ITY UN G MM DIN CO UIL B

wa

TEN

AP

par reg keren 10 elgevin koppe le ope winke g verk n aan aan ope ning ls teg eer koo ha ning stijde elijker pH n n oog vei dha stijde win tijd o stra kels pen at fle lighe ven u n so xibel ids b itsta e l e b b p ele du e l est vor i d i v e d ere ha del es m & ro ndh ijkh tigin ming nde vens sp m l ce avin eid i gsla regel tertijd ge re inde ntru g ?? n re en ve n vin en po gie r b mm ?? gelg rgu g ev n ov sit bij em an ing ning E erh ief o de b oeie agem sb e wi = K eid nd ur nis e lei d ve jk- *A st ern ger LB nt? rd on (e im em i.p B ie tw ffe ule e .v nm ik ct ren rsk . ge k lim m od eli = el ng kw / ??? aa een le s t te n m alite ? aa it tsc * a ha cc pp ep ta ij tie )

el he

t reek ontb rken e ken wer amenw erken s men w n ers e a sa am rnem en them e er s me n ond ernem oek e ond ez s b r erk enw amen ar op wone urt s sam lka n be bu g n din e ij e é é / b okk il n aar etr raat bu tije t elk een b ogst unity par me g m Ho ate de com priv r voo

ers em ern ond

G

EVENEMEN

SC

EN

E EM

Uitkomsten

Aan welke evenementen programmering is er behoefte op de HS?

Roos

t

op

ko op en ld nd te e a en be p or en eme vo d kom or g uur e e o go ig d e h s vr al at pen erd lft d ko late De nds en ere en fo and t g ur p ze p h ren eleid om -sta hu sb in ge tand ho egs le

Hoe gee n werken we in ogs publ ie tra de toekomst at v k, ge oor e samen in de n win s de HS? k UR DI het wink tad z els ma Hoe V i HU m j e ak v n ER era geen oet le lplezie ? werken we nu SI n mee u s TE r div dering chijnw k zijn r samen in - samenwerken IT ! g ersit in ondernemers, de HS? eit root g kels gemeente, bewoners, - onderlinge gev / wein enoeg musea, scholen, arie irritaties wegnemen ig ke pandeigenaren erd - slechte punten aan us - coöperatieve verenigingen bespreekbaar maken - HS opdelen in stukken mee bod -basisregels Functies op er r die samenwerken afspreken en damm klein goed kleur - plan dat schreeuwt: handhaven en rond Schie e ond e mix Monopole: "daar moet ik bij zijn!" UN ondern aar SAMENWERKEN: kle and/ erne - commerciele functie IEK aar p emers aar elk - verleid ondernemers bijzondere mers inscha n n K e ls EVENEMENTEN: ig e mix van publieks W li / win mo naar beste locatie ne ink ALI / - werkgroep toegankelijke functies kelie g plekken? lange n, schuif w - ondersteun ondernemers geen eten onde TEI rs evenementen Nieuwe - functies die zich 'natuurlijk' in be e rn winke - samenwerking experts, T etitie versch Hoogstraat voegen naar het gebouw epass lier (h emer zijn gemeente, bewoners, ondernemers ill bestemmingen -aanlooproutes comp aveling to instellen - DNA Schiedam versterken N -doelgroep: 1. ondernemers die concep ende, op elka angwinkeli en rk E l belangrijk e e - gin/ levende distilleerderij/ € verdienen. 2. kwaliteit/ stak ers ruilv ar ten (on in lege, NAR - accentueren met groen brouwerij/ bar/ restaurant/ ren ob dernem aansluitend ) SAMENWERKEN: ambachtelijke/ unieke winkels - passage-entree aanpakken EIGE podium/ club eigena ing winkels e, ling ers) gemeentelijke - "lege panden"-website - visiestrategie opstellen - bijzondere plekken tsenstal (LAB85) die zones vormt. aankled ls worden fie aanwezig maar beter benutten unieke panden? - NS-kaart actie ke winkels - horeca niet altijd de oplossing alages Hoogstraat 85: et - Stedelijk Museum verwijst lege win de - alleen juiste soort horeca et - plek voor hedendaags en m actief naar ondernemers uniek kan een plek meer do ambachtshuis - CM organiseert maandelijks versterken en deuren kwaliteit DOEL(Grid 360 plan) overleg, met ondernemers, open puien ur borden :-( - educatie/ scholing cultuur sector, LAB85, kwaliteit GROEP koop / te hu - gevel aanpakken: vastgoed te ETALAGES: passend in historische dienstverlening en uik roll plan "De Winkelmeiden": geen context zonder bijzondere winkeltje itectuur - verkoopborden vervangen historiserend te zijn s aandacht voor arch -jongeren, door info-A4 met barcode ETALAGES jonge gezinnen, toeristen, - financiële middelen genereren speciaalzaken 85 aan vervanging toe traat Hoogs vermogende ouderen - samenwerken studenten produkten Schiedam verkopen - haal studenten naar de stad - levendige, goed Ondernemen Hoe nu de Monopole nieuwe invulling geven PROGRAMMA: (stadskantoor dependance/ verlichte etalage's Specifiek programma winkels presenteren id Schiedammers renoveren voor welke uitstraling van maritieme campus) Hoogstraat opstellen - screening ondernemers - etalages Stadsherstel Schiedam heeft een plan doelgroep? de etalages te - passage geschikt voor grote lokaal hoeft niet, lokaal niet uit te sluiten gezellig maken ketens / HS voor -geen rolluiken en lelijke gevels terug renoveren ment verbeteren? speciaalzaken dicht geplakte etalages minder richten op lokale consu BUITENRUIMTE: HISTORISCH rommelig & leegstan en - meer verlichting en - opschonen: rommel, d Schiedam aantrekk animaties DNA kabels, reclames, etc. publiek van buiten stra liek at lijkt studentiko pub t me - vergroenen op lange termijn binding os BEREIKBAAR: GEVELS geen lelijke -verlichting verbeteren: - sociaal n de stad - geen fietsnietjes op HS ite gro bu te ie pla staand/ hangend, klassiek, isit stic laagdrempelige projecten acqu borden geluidsover - wel nietjes op specifieke basis vs feest linair - jongeren en scholen last plekken rondom HS Creatief, Cu Spa -ijzeren naamplaten? begin bij betrekken (MBO, HBO TU) (bijv. stegen, Koemarkt, Cultureel, City - verblijfs- & speelruimten zones wa - weten wat een ieder doet Appelmarkt, Grote Markt) VERBLIJF mercieel, Hoogstr ar de be creëren - blijven inventariseren Stad 4 C's; Com - inpandige fietsenstalling(en) A & VERBIND: leving go aa N D t j als mot - deskundigen, vakmensen, d bi bewoners & bezoekers, i.c.m. ed is propos - aantrekkelijke stegen: or van he titeit passen creatievelingen iti e-bike oplaadpunt & thema aankleding, verlichting t centru ijke iden winkels oude st e uniek (histo betrekken/benutten fietsenmaker. m - bewegwijzering verbeteren happel h karakter sc ri ru n sc E Hoe de c ee h tu T lint van bijzondere ijkpunten e pand sc straatm ur = ju k H gem c C ie en histori P veiligere bestrating A is ect.) eubila te stru - mixen is must buitenruimte leuk Anton acht Hoogstraat - recreatie: ontmoeten/ BUI ctuur ir AMB HEID - afgewisseld met zones s voor d ontspannen T van speciale plekken met amb at nu op te wel m traatmeub - HS verdelen in e toek Leer- en LIJK RUI ENelkaar versterkende thema's/ ilair omst - stra verschillende sferen ondernemers schonen? geen uziek MTE acht bacht ambacht- groen en verlichting b focus ketens nabij passage m a gericht inzetten achte muziek - meer wonen (binnenbocht) (top 5) e t am straat? tot strategische - dan ook woon-uiterlijk BESLUITEN rgro n me branch p re b e ndm ete - samenwerking ondernemers verblijfsplekken, niet p bin s-ap versterken ter o uitsmeren. com Sch re leefo uziek is clus inkeltje acht - afstemmen ondernemers elen m vera door ondernemers elk oon = H gevin wink amb ie m-w ntwo FIETSEN?: g/ mom e ieda vatie & dustr B - bezoekers, h o Ja, zorgt voor reuring, c vera ent el = Ve veilighe ord S -in bewoners en mits veiligheid geborgd K id l v inno maak ing LA n nie an d ilig een A RIE leveranciers parkeren -separaat pad/juiste profiel? u A h Liv rinte e GR aan begin HS d - goede stalling, ook bewoners me we la eid ( M ST s p - parkeren achter/ Wonen verli ag lee OE er v nta - elektrisch fietsen faciliteren 3d tstore U s f HS als a onder museum b D t c e n - let op brandweer en ru rn N a h p r e + werken IN laden-lossen bes ikelb lichtin palen ting/b arheid nce ukt s Fietsen? verblijfsplek estr / co prod store s winkelen, be tratin estra g atin e l ing d en g/gr VERDIEPING rint nieuw Bran inke is be loopb g aa ting a beleven: p oen w verbindings3d e ) ce rom levin aarh npas anpa e/ Clustering of kke g 's eid sen uw taand servi elen Parkeren e m i b weg? n ele eli ivm n avo es aar wink rken mix? b g p v w ek we en nd hog luk ing t BEREIKl e e s l i k t vo tu eh n ou wink r fys uwe wer ken akk BAARHEID m ortu intje iet p en os voo nie lage / ma reca m eer inen s itie st ee gr eta ken - ho reca f m om o r k e n e d VRAGEN er cht ho me n oe m eer gro n t n w i = a r te eer gro en ne kele rs aa mb ap e p rra gr en ch ief htb i a r l win st n ns pl lein s oen zic omb oo en- clu kele en ma ein S v k m c a e k n n ls v i n aa S ted ca r re we lei r w wo ke k ted eli ho en- in k aa cy> win pl e jk ei lij M on len n/ w riva ar> ne k u w OPGAVEN e n Mu seu ix rde on t>p tba ?? se m m ve r w ch ich ?? e um S g ti sch aa bo >z ( c o h f m Sc hie w en ht ic gi nw rate jzen inn boc aa hie dam e b n kp da ev s st nwi e m als le it tie aa in bu en (SM pod k nc AAL SUB-THEMA'S fu elij H ) S) ium C S id TE du GRO de

Ho

INE

KLE

AAL

SCH

Er is heel veel informatie opgehaald tijdens de bijeenkomsten. Om dit gestructureerd te kunnen delen is de Roos opgewerkt, een vormgeving waarmee alle informatie in één visualisatie wordt weergegeven (zie afbeelding op deze pagina). De Roos is te lezen in ringen. In de buitenste ring is alle opgehaalde informatie van de eerste avond weergegeven. Deze informatie is geordend naar thema en vervolgens naar subthema gegroepeerd. Hieruit zijn de vragen en onderwerpen afgeleid die in vervolg avonden voor verdieping en besluit zijn voorgelegd. In het schema is dat van buiten naar binnen weergegeven. De verdieping en besluiten zijn de bouwstenen voor het project Hoogstraat plus.

HOOG STRAAT plus

FY SIE

KE

OM

GEV

A

ING

RAMM

PROG

JON GEZ GE INN EN

sti

m ul er mee en r wo bew ne o n ne wi nk in / wo rs i eli vu n er lle nen de bo n va tus bin ve s n n e won leg en nen ge w s n ig en iet en w en i e p ink tad so te v in n d lek els cia ee ke e ke va ria n l p l l e w l w tie w o o in sta in b ge onin nin nen t rte ew en gb gen rs o o o u u d n mi e ka ersle dere w dd n en ns g eftijd se ev h g e k ip ond m om lush ent n erz Willem oek te uiz . W de K stu won en at is onin de en nte daa g-st n rm ude ee ged nten: aan JO ? jon ST NGE ger en UD RE kleu basissc bas schoo EN N/ tero is h l o s cho ol TE pva g o N kind ng/ kleu ezinne l vrien n te delijk rschoo l e ru imte

W W ONE ER N KE + N

SJF LI EN RB KK VE LE P

N

E IND

n re eë cr e g st e ) te sw ns m ing ge ui nr nd wa te bi he ui ver isc r b v. ktr ee p. nt e . l i u (e r m ek tp tie ee pl rus ) ibu ob jfs n i s r ts n pr rbl r ee rug distr me sse +fie r? ve ee te e ee om lo to m oep zam rs erk (br den g au la st r se rs tsv er in t u e e s e / du l fie fiets je fi erk eer plos we en gel oor v verk gt o n en to's ge e re g d end vraa ere n ker ho veili l rijd ken park osse spar en au on vee -wer eid/ opl fiet > ge te en aarh leem ang & tad -n wo reikb rprob toeg nens be rkee auto- e bin aven pa perk in d nge H be liseer g La en rea bindin eenem egen m ver g st lein in aar r gen ste aupe arkt-p zichtb tie p t ver Koem is nie A-loca t leeg gstraa = geen Hoo gstraat Hoo

IK RE ID BE RHE A BA

B VER

6

INPUT 1e & 2e HOOGSTRAAT plus BIJEENKOMSTEN

Roos: visualisatie van de verzamelde informatie

Landingskaart

Van de Hoogstraat is een landingskaart gemaakt. Deze kaart maakt visueel welke besluiten en ideeën waar in de Hoogstraat een plek gekregen hebben of kunnen krijgen. Deze landingskaart wordt getoond op de volgende bladzijde. De digitale versies van de Roos en de Landingskaart kunnen bestudeert worden via de website: www.schiedam.nl/def/hoogstraatplus


LEGENDA Stalen naamplaten verwijderen

Aanlooproutes en entree naar Hoogstraat zijn belangrijk

Aanlooproutes en entree naar Hoogstraat zijn belangrijk

Stalen naamplaten verwijderen

Fietsnietjes op speciale plekken rondom HS

Bijzondere verblijfsplek met extra aandacht voor inrichting (Verbreding Hoogstraat)

PROGRAMMA:

Aantrekkelijke stegen: - schoon - verlichten - bewegwijzeren - thematisch aankleden

DIVERSITEIT

UNIEK / KWALITEIT

Bijzondere verblijfsplek met extra aandacht voor inrichting (Entree Passage)

DOELGROEP

HISTORISCH DNA

AMBACHTELIJKHEID

MAAKINDUSTRIE

Fietsen: - zorgt voor levendigheid - veiligheid waarborgen - profiel bepalen - stalling voor bewoners en bezoekers

Aantrekkelijke stegen: - schoon - verlichten - bewegwijzeren - thematisch aankleden

WONEN + WERKEN

Bijzondere verblijfsplek met extra aandacht voor inrichting (Plein Stedelijk Museum)

Fietsen: - zorgt voor levendigheid - veiligheid waarborgen - profiel bepalen - stalling voor bewoners en bezoekers

Aantrekkelijke stegen: - schoon - verlichten - bewegwijzeren - thematisch aankleden

Bijzondere verblijfsplek met extra aandacht voor inrichting (Weeshuisplein)

JONGE GEZINNEN

JONGEREN / STUDENTEN

FYSIEKE OMGEVING:

Stedelijk Museum verwijst actief naar ondernemers

VERBINDEN

Fietsnietjes op speciale plekken rondom HS

- Passage-entree aanpakken - Passage en gebied nabij passage geschikt voor grote winkels. - HS voor speciaalzaken

Stalen naamplaten verwijderen

BEREIKBAARHEID

VERBLIJFSPLEKKEN

GROEN

Aantrekkelijke stegen: - schoon - verlichten - bewegwijzeren - thematisch aankleden Aantrekkelijke stegen: - schoon - verlichten - bewegwijzeren - thematisch aankleden

BUITENRUIMTE

GEVELS

ETALAGES

EIGENAREN

Bevoorrading: - tot 11:00 uur - onderzoek duurzame distributie

STURING: HUUR

Aantrekkelijke stegen: - schoon - verlichten - bewegwijzeren - thematisch aankleden

AFSPRAKEN

Aantrekkelijke stegen: - schoon - verlichten - bewegwijzeren - thematisch aankleden

Stalen naamplaten verwijderen

OPENINGSTIJDEN

Nieuwe invulling Monopole:

- commerciele functie - mix van publieksfuncties - functies die zich 'natuurlijk' voegen naar het gebouw - DNA Schiedam versterkend - gin/ levende distilleerderij/ brouwerij/ bar/ restaurant/ podium/ club

EVENEMENTEN:

Hoogstraat 85 aanpakken: Fietsnietjes op speciale plekken rondom HS

- plek voor hedendaags ambachtshuis (Grid 360/ LAB85 huisvesten) - educatie/ scholing - gevel aanpakken: passend in historische contex zonder historiserend te zijn. - "lege panden"-website opzetten

EVENEMENTEN

SAMENWERKEN: SAMEN(-)WERKEN

COMMUNITY BUILDING

OVERIG: BEVOORRADING

Fysieke onderdelen:

Niet - Fysieke onderdelen:

FIETSEN

BEREIKBAARHEID

BUITENRUIMTE: - opschonen: rommel, kabels, reclames, etc. - vergroenen op lange termijn - verlichting verbeteren: staand/ hangend, klassiek, basis vs feest - verblijfs- & speelruimte creëren

BIJZONDERE PLEKKEN: - aanlooproutes en entre belangrijk - accentueren met groen - bijzondere plekken beter benutten - er zijn meerdere invullingen mogelijk om een plek bijzonder te maken

VERBLIJF & VERBIND: - HS verdelen in verschillende sferen - Bijzondere verblijfsplekken met extra aandacht voor inrichting - bewegwijzering verbeteren - veiligere bestrating - recreatie: ontmoeten/ontspannen

BEREIKBAAR: - geen fietsnietjes op HS - inpandige, beheerde fietsenstalling(en) bewoners & bezoekers, i.c.m. e-bike oplaadpunt & fietsenreparatie self-service. Locatie n.t.b.

ETALAGES: (etalage project/ plan "De Winkelmeiden") - etalages gezellig maken - geen rolluiken en dicht geplakte etalages - verkoopborden vervangen door info-A4 met barcode - meer verlichting en animaties - samenwerken studenten - financiële middelen genereren

PROGRAMMA: - mixen is must - visiestrategie opstellen die clusters vormt - afgewisseld met clusters met elkaar versterkende thema's/ ondernemers - focus grote winkels nabij passage - wonen in de binnenbocht is kansrijker dan in de buitenbocht - speciaalzaken en ambachtelijke bedrijven/ maakindustrie - samenwerking ondernemers versterken - Leer- en Ambachtstraat

EVENEMENTEN: - werkgroep evenementen Hoogstraat instellen DOELGROEPEN: - jongeren, jonge gezinnen, toeristen - haal studenten naar de stad

SAMENWERKEN: - NS-kaart actie - CM organiseert maandelijks overleg met ondernemers - samenwerken ondernemers, gemeente, bewoners, musea, scholen, pandeigenaren - Hoogstraat opdelen in stukken die samenwerken en elkaar versterken - LAB 85 - plan dat schreeuwt: "daar moet ik bij zijn!" - verleid ondernemers naar beste locatie - doelgroep ondernemers: 1. ondernemers die € verdienen. 2. kwaliteit/ ambachtelijke/ unieke winkels - onderlinge iritaties wegnemen - slechte punten bespreekbaar maken - basisregels afspreken en handhaven

MUSEUM

Landingskaart in samenwerking met:

De kaart geeft aan welke besluiten en ideeën in de Hoogstraat een plek gekregen hebben of Samenvatting Hoogstraat plus bijeenkomsten in de toekomst kunnen krijgen.

7


Integrale aanpak

Naast de vier thema’s die op de avonden zijn besproken, zijn er ook overkoepelende onderwerpen te benoemen die integrale aandacht en aanpak nodig hebben.

Bereikbaarheid Het thema bereikbaarheid is divers en op te delen in een aantal categorieĂŤn: bewegwijzering, toegankelijkheid en (duurzame) bevoorrading / distributie. Het gaat hier om hoe kom ik er (duidelijke, aantrekkelijk routes) en op welke manier (voetganger, fietser, auto, vrachtwagen). Bewegwijzering Begeleiden en geleiden van bezoekers naar de binnenstad moet duidelijk, samenhangend en aansprekend zijn, zowel voor voetgangers, fietsers als autoverkeer. Denk hierbij aan hoofdroutes vanaf het station, snelweg, parkeergarages / terreinen en fietsenstallingen.

Toegankelijkheid Bij toegankelijkheid gaat het over wanneer je wel of niet op de Hoogstraat mag rijden met de auto. Door de hoeveelheid woningen die zijn en worden toegevoegd en een ander type bedrijven dat zich vestigt (niet alleen ondernemers maar ook meer maatschappelijke en zakelijke dienstverlening), verandert het gebruik van de straat. Wat is nodig aan toegankelijkheid in een straat met een mix van wonen, werken, winkelen en beleven? Hoe kunnen we rekening houden met de verschillende belangen? (Duurzame) Bevoorrading/ Distributie Voor ondernemers in de Hoogstraat zijn goede bevoorradingsmogelijkheden van belang. De huidige vorm van bevoorrading conflicteert met het gewenste gebruik van de straat als voetgangers- en fietsgebied. Passend in deze tijd is de discussie over het inzetten van duurzame distributie. Hoe kan de noodzaak tot bevoorrading en bereikbaarheid van de ondernemers op een moderne en duurzame manier worden ingevuld? Dit geldt niet alleen voor de Hoogstraat maar voor de hele binnenstad.

Doelgroepen Een Hoogstraat vol leven ontstaat door een mix van wonen, werken, winkelen en beleven waarin het binnen dit gebied leuk is om te verblijven en te wonen inclusief mogelijkheden voor woon-werk combinaties voor kleine zelfstandigen. De focus wordt gelegd op jonge gezinnen, studenten en starters. Dit sluit aan op het doelgroepenbeleid van stadsmarketing (middenklasse gezinnen en jongeren van 25-30 jaar hoogopgeleid) en draagt bij aan de missie van de stadsvisie 2030, het realiseren van een evenwichtige bevolkings- opbouw. Het gebied is minder passend voor ouderen.

Leefbaarheid Leefbaarheid gaat over een aantrekkelijke, schone en veilige straat. Aantrekkelijk richt zich op uitstallingen, reclames, bekabeling, staat van onderhoud van de straat en het vastgoed. Schoon gaat over vervuiling op straat (mos, kauwgom), huisvuilinzameling en zwerfvuil. Veilig gaat over het terugdringen van illegale activiteiten (bijvoorbeeld wietpanden), bouwtechnische staat van panden (rotte kiezen), terugdringen van verkeersovertredingen en overlast horeca.

Door naast de inrichting van de openbare ruimte en het uitvoeren van programma ook deze onderdelen mee te nemen kan er daadwerkelijk een kwalitatief woon-, winkelen leefgebied ontstaan.

Promotie De inzet is een Hoogstraat vol leven met behoud van het authentieke karakter. Fysieke branding speelt hier een belangrijke rol, net als on-brand evenementen. Ook bij de ontwikkeling van het museumkwartier liggen er kansen om dit deel van de binnenstad verder te verlevendigen. Door de concentratie en kwaliteitsverbetering van toeristische functies ontstaat rond de Hoogstraat en de Lange Haven een kerngebied voor toeristisch bezoek. Door de beschikbaarheid van ruimte en panden biedt de binnenstad en de Hoogstraat in het bijzonder kansen voor innovatie.

FEEST

Winkelen - bevoorrading -

8

Buitenruimte - opschonen -

Wonen & werken - doelgroepen -

Beleving - evenementen -


Visualisatie Hoogstraat plus

Buitenruimte Buitenruimte

Wonen & Werken Wonen

Winkelen Winkelen

Beleving Beleving

Per thema zijn de verschillende besluiten en verdiepingen per onderwerp omgezet in een beeld waarbij passende referenties zijn gezocht. Deze beelden gezamenlijk leiden tot een compleet beeld per thema (samenvattende thema’s). Deze vier beelden zijn vervolgens samengevoegd in één toekomstvisie voor de Hoogstraat.

Visualisaties van genomen besluiten Samenvattende Visualisaties Samenvattende visualisaties

Toekomst visie Hoogstraat

9


Opschonen x Buitenruimte -- buitenruimte opschonen --

De Hoogstraat heeft een verrommelde buitenruimte en de uitstraling van panden laat nog vaak te wensen over. Voor het opschonen van de buitenruimte ligt een rol bij de gemeente maar ook eigenaren van panden, bewoners en ondernemers van de Hoogstraat kunnen hier hun verantwoordelijkheid nemen.

10

Ten aanzien van het thema verrommeling worden de volgende punten in de buitenruimte als negatief ervaren: bedrading langs de panden en over de stegen, de afwatering in de stegen met als gevolg groene aanslag, de staat en locatie van electra- en evenementenkasten, graffiti en verzakt en scheefliggend straatwerk.

Verder zijn de volgende punten naar voren gekomen die ook bijdragen aan een armoedige en negatieve uitstraling: de stapels post achter de voordeur bij leegstaande panden, de afwezigheidsbriefjes van winkeliers op de puien, gesloten rolluiken, verouderde aankondigingen van evenementen en losstaande plastic reclameborden en beachvlaggen op de straat.


CNC MEUBEL

FIETS 3D printwinkel

Meubilair / Authenticiteit x Buitenruimte - buitenruimte - meubilair / authenciteit -

Het authentieke karakter van de Hoogstraat kan op verschillende manieren versterkt worden. Het totaal aan (kleine) elementen kunnen deze sfeer maken. Hierbij kan gedacht worden aan het terugbrengen van historische lichtarmaturen, het aanbrengen van straatnaamborden in historische

belettering, gebruik van gebakken materiaal en het toepassen van monumentengroen bij objecten in de buitenruimte. Bij reclame uitingen kijken naar de mogelijkheden voor authentieke, ambachtelijk geproduceerde uithangborden of belettering op de etalage.

11


Vergroenen x Buitenruimte - buitenruimte vergroenen --

De Hoogstraat is een smalle straat (dijklichaam) wat beperkingen oplevert voor het toevoegen van groen. Met name de kwaliteit is belangrijk en niet zozeer de kwantiteit. Een boom die met zorg op een bepaalde plek gepositioneerd wordt, kan al veel doen. Bijvoorbeeld door mensen aan te trekken om er te zijn en te verblijven. Verder

12

kan door het toepassen van groene gevels en zijgevels het beeld van de Hoogstraat vergroenen. Ook de aanleg van geveltuinen past in dit beeld. Daarnaast kan de toevoeging van groen in aangrenzende ruimten en aanlooproutes een belangrijke bijdrage leveren aan de

beleving. Dit kan op de benoemde bijzondere plekken of op de binnenplaats tussen Hoogstraat 91 en het Jenevermuseum.


steeg

Stegen x Buitenruimte - buitenruimte - stegen -

De stegen vormen de verbinding tussen de Lange Haven en de Hoogstraat en tussen de Hoogstraat en de woonkern van de binnenstad. De basis van de stegen (bestrating, afwatering en verlichting) is nu niet op orde.

Daarnaast kan afhankelijk van hun plek in het stedelijk weefsel een steeg thematisch aangekleed worden vanuit de historie van de plek, van groen worden voorzien of geaccentueerd worden door verlichting.

13


FIETS

Fietsen en x Buitenruimte ďŹ etsparkeren - fietsen / fietsenstalling - buitenruimte -

Het merendeel van de deelnemers aan de Hoogstraat plus avonden is voor fietsen op de Hoogstraat. De stalling van fietsen vindt bij voorkeur in aangrenzende gebieden plaats zoals op de Appelmarkt. De Hoogstraat als wandelgebied waar de fietser te gast is en met zeer beperkte ruimte voor de auto (bevoorrading) vraagt om

14 !14

verder onderzoek naar het huidige profiel van de Hoogstraat. Het realiseren van een inpandige bewaakte fietsenstalling in de directe omgeving van de Hoogstraat, voor zowel bewoners als bezoekers, wordt als gewenst gezien. Het is als een besluit tijdens een van de avonden op tafel gelegd.


Straatprofiel x Buitenruimte - buitenruimte - straatprofiel -

Het straatprofiel geeft aan waar elke gebruiker van de buitenruimte zich beweegt. Dit kan een aparte plek voor de fietser, de leverancier en de voetganger zijn. Of het kan één plek zijn waar iedereen kan bewegen in dezelfde ruimte. Hoe benaderen we het profiel en de uitstraling en functionaliteit van de straat

die hiermee samenhangt? Hoeveel ruimte hoort bij een winkel of een woning en als de straat verder transformeert naar een straat met een mix van wonen, werken, winkelen en beleven welk profiel en inrichting hoort hier dan bij? Dit zal in een inrichtingsplan verder worden uitgewerkt.

15


CNC MEUBEL

FIETS 3D printwinkel

steeg

x Buitenruimte Buitenruimte

16


17


Maakindustrie en ambacht is altijd aanwezig geweest in Schiedam. Ook in de binnenstad is door de eeuwen heen brood verdiend met ambacht. Authentiek, levendig en vernieuwend zijn de vastgestelde kernwaarden voor Schiedam en de Hoogstraat kan hier naadloos op aanhaken. Ambachtelijke maakbedrijven zijn steeds meer in opkomst en weten Schiedam ook te vinden. De Hoogstraat leent zich vanwege haar intimiteit en kleinschaligheid bijzonder goed voor deze categorie bedrijven en gaat hiermee eigenlijk weer terug naar haar roots. De mix van ontwerp, uitvoering en verkoop (online en offline) past in deze tijd en vraagt vaak om een authentiek binnenstedelijk karakter.

The next economy De Hoogstraat leent zich als locatie naast het maken vanuit ambacht ook voor toepassingen van the next economy. The next economy kenmerkt zich door designthinking, prototyping in living labachtige zones, waar co-creatie met consumenten plaatsvindt, en schone productie op maat wordt geleverd. Hiervoor is een broedklimaat nodig met een ontspannen sfeer waarin ruimte is voor experimenten en combinaties van sociale en technologische innovaties kunnen worden gemaakt. Een dicht- en fijnstedelijk milieu met een menselijke maat en toegankelijke en informele plekken/ruimten lokt ontmoetingen en interacties uit, zorgt voor kruisbestuiving en het aangaan van samenwerking. Dit kan leiden tot een op de circulaire economie gebaseerde productie en consumptie.

18

Maakindustrie Vergroenen Wonen & werken buitenruimte - --wonen & werken - maakindustrie / ambacht -

Digital Manufacturing

Leer / werkplekken

3D-printing van producten op locatie en andere toepassingen van digital manufacturing (moderne digitaal aangestuurde maakindustrie) zijn in de Hoogstraat mogelijk en kunnen organisch in het creatieve milieu dat de Hoogstraat kan bieden tot bloei komen. Nieuwe maakindustrie midden in de stad en met aanwezigheid van de consument in tegenstelling tot locaties op bedrijventerreinen.

Samenwerking met het onderwijs biedt ook kansen voor de Hoogstraat. Op dit moment wordt al samengewerkt met de Hogeschool Rotterdam en is de Hoogstraat een plek voor studenten om zich te ontwikkelen en nieuwe concepten op locatie te creĂŤren. De ambitie is om samenwerkingen met het middelbaar en hoger onderwijs uit te breiden.


Als het gaat over wonen op de Hoogstraat is het de afgelopen jaren meestal gegaan over wonen boven winkels. Sinds 2008 zijn er ca. 80 nieuwe woningen boven de winkels toegevoegd. Omdat levendigheid een belangrijk thema is voor de Hoogstraat, ook ten behoeve van de zittende ondernemers, blijft een mix van wonen en werken binnen ĂŠĂŠn pand als dat mogelijk is de meest sterke combinatie. Er zijn inmiddels ook al een aantal voorbeelden in de straat waarbij de ondernemer weer boven zijn of haar bedrijf woont. Toch lenen de panden zich niet altijd voor deze combinatie. Er zijn delen op de Hoogstraat waar de panden te klein zijn om te wonen en te werken en een keuze voor een van de twee voor de hand ligt. Verder zijn er panden op de Hoogstraat (veelal aan de buitenbocht) die juist niet geschikt zijn voor wonen op de begane grond vanwege de diepte van het pand in combinatie met geen mogelijkheden van daglichttoetreding aan de achterzijde. Wonen op de begane grond is op een deel van de Hoogstraat vanuit het bestemmingsplan binnenstad (2014) mogelijk gemaakt. Dit zou omgezet kunnen worden naar een mix over de hele straat. Waarbij uiteindelijk de technische mogelijkheden en beperkingen de geschikte locaties bepalen in combinatie met een

Combinatie en werken Wonenwonen & werken - combinatie wonen en werken - wonen & werken -

goede afwisseling van functies (wonen werken - winkelen - beleven). Dit vraagt om maatwerk per pand. Aandachtspunt bij wonen op de begane grond is dat het pand geen etalage is met de gordijnen dicht. Dit vraagt om een goede invulling van de begane grond die duidelijk laat zien dat het een woning is die met kwaliteit is

vormgegeven. Vanuit het beleidsveld wonen zal in samenspraak met het beleidsveld economie een verdere uitwerking worden gemaakt van wonen al dan niet in combinatie met werken of winkelen op de Hoogstraat.

19


Buitenruimte Wonen &x werken 20


21


CNC MEUBEL

3D printwinkel

FIETS

Afstemmen enx samenwerken Winkelen - winkelen - afstemmen en samenwerken -

De consument wil duidelijkheid. Wanneer is een winkel open, wat kan ik er krijgen en wanneer is er een extra reden om naar de stad te komen. Om de consument optimaal te bedienen is afstemming en samenwerking tussen ondernemers een

22 !22

(noodzakelijk) gegeven geworden. Samen sta je sterk en kan je de consument verleiden zijn verblijf aan de stad te verlengen. Het centrummanagement en Stichting Promotie Schiedam zijn er om te faciliteren en te ondersteunen.


Lokaal x Winkelen

- winkelen gemixt met wonen en werken - winkelen -

In deze tijd van globalisering - de wereld ligt aan onze voeten - is er juist ook behoefte aan lokaal. De ondernemers in binnenstad van Schiedam, met haar kleinschalige en historische uitstraling, kunnen mooi aansluiten op deze behoefte.

Door in te spelen op lokale behoeftes en service en kwaliteit hier op af te stemmen is er nog steeds ruimte voor retail maar dan gericht op eigen kracht: de lokale helden.

Als lokale helden zich verenigen en samenwerken ontstaat er een kracht die zeker van grote invloed zal zijn op de binnenstad.

23


CNC MEUBEL

FIETS 3D printwinkel

3D printwinkel

Aantrekkelijke x etalages Winkelen - winkelenetalages - aantrekkelijke -

Ondernemen in deze tijd vraagt om verleiding van de consument. Waar de gemeente onder andere moet zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte moet de ondernemer zorgen voor een aantrekkelijke etalage / winkel passend bij het karakter van de straat. Dit betekent ook ramen wassen, post opruimen, duidelijke

24 !24

openingstijden en actuele informatie over wat er te doen is in de stad. Tijdens de avonden is een besluit genomen over de inrichting van de etalages van panden die ‘under construction’ zijn om te laten zien dat er voor een heel aantal leegstaande panden al plannen zijn die in

uitvoering gaan komen. Met behulp van borden wordt duidelijkheid gegeven over wat er in een desbetreffend pand gaan komen en wat de planning hiervoor is.


Kleinschalig en x ambachtelijk Winkelen - winkelen - kleinschalig en ambachtelijk -

Zoals al eerder aangegeven zijn door de economische crisis, de grote veranderingen in de retailsector, het online winkelen en de concurrentiepositie ten opzichte van Rotterdam (A1 locatie) veel (filiaal)winkels op de Hoogstraat verdwenen. De oude winkelstraat van weleer wordt de Hoogstraat niet meer. Wat dan wel? Uit de avonden is gebleken dat de consument

behoefte blijft houden aan winkelen, maar voor een binnenstad als Schiedam, zonder regiofunctie, betekent dit winkelen dat aansluit bij ontspanning en beleving. De oude binnenstad wordt steeds vaker bezocht door toeristen en Schiedammers laten zich zien als er leuke dingen te doen zijn. In dit plaatje past een (beperkt) aanbod van kleine, bijzondere, authentieke,

ambachtelijke bedrijfjes en winkels waar niet het doorsnee assortiment wordt verkocht dat in alle grote steden en op internet te krijgen is. Het gaat hier om de niche in de markt en een aanbod dat aansluit op een middagje Schiedam.

25


CNC MEUBEL

CNC MEUBEL

3D printwinkel 3D printwinkel

Winkelen Buitenruimte x 26


27


Bijzondere plekken Beleving - beleving - bijzondere plekken -

Bijzondere plekken zijn de locaties aan de Hoogstraat die afwijken doordat er meer stedelijke ruimte is of een ander soort programma. Op deze plekken is er fysiek ruimte om gewenste elementen toe te voegen, bijvoorbeeld speelaanleidingen of groen. Uitgangspunt is dat kwaliteit voorop staat. Speelaanleidingen en groen maken

28 !28

plekken die nu niet mee doen, ontmoetingsen verblijfsplekken. Het hoeft niet altijd direct gekoppeld te zijn aan de Hoogstraat. Een binnentuin, bereikbaar via een poort, kan ook een oplossing zijn om bijvoorbeeld groen toe te voegen in de beperkt beschikbare ruimte. Het museumplein geeft aanleiding om de gasthuisfunctie (plein van en voor de stad)

te combineren met zichtbaarheid van het kunstmuseum. Het Stedelijk Museum denkt na over invulling langs deze lijn. Ook de stegen, de entrees van de Hoogstraat, de entree naar de Passage en het pleintje bij het Weeshuis zijn bijzondere plekken en versterken de beleving van de Hoogstraat.


TE KOOP

Monopole Beleving - beleving - - Monopole

De voormalige bioscoop is casco gerestaureerd en de afgelopen jaren hebben er diverse tijdelijke (pop-up) functies in gezeten waaronder Schiebaraj, de bibliotheek, MET en Kunstcaffe. Momenteel is architectenbureau ARD / AtelierRuimDenkers gevestigd in het pand. De Monopole is sterk aanwezig in het straatbeeld en heeft de potentie zelf een

bijzondere plek te worden door programmering die aansluit bij het Museumkwartier. De functie van het gebouw moet meerwaarde hebben voor het gebied en kan een trekker op zichzelf worden. De gemeente gaat dit niet zelf doen. Het gebouw wordt op de markt aangeboden waarbij programma leidend is op prijs.

29 !29


? Hoogstraat Beleving85 - beleving 85 - - Hoogstraat

Uit de avonden is naar voren gekomen dat Hoogstraat 85 een negatieve beleving oproept en bij voorkeur gesloopt zou moeten worden. Tegelijk geeft het gebouw ruimte voor gebruik. Vanwege zijn omvang en vloeroppervlak kan dit een interessante verzamelplek zijn voor creatieve ondernemers die hier ruimte, materialen en

30 !30

kennis kunnen delen bij de vervaardiging en verkoop van producten (new economy). Vanuit Hoogstraat 85 verspreiden ondernemers zich naar andere panden in de straat om producten te verkopen en/of door vestiging van eigen ambachtsateliers. De voorgevel wordt aangepast en is in schaal en detaillering passend bij de historische

omgeving, zonder zelf historiserend te zijn. Eigentijdse architectuur die zich op sensitieve wijze voegt, bleek tijdens de avonden de voorkeur te hebben. Een groene gevel is ook een optie, om zo tegemoet te komen aan de wens voor meer groen in de straat.


FEEST

Evenementen Beleving - evenementen - beleving - -

Het is van belang dat de Hoogstraat mee profiteert van de vele evenementen die in de binnenstad worden georganiseerd. Tijdens de avonden is besloten om een werkgroep op te richten van ondernemers, ondersteund door de accountmanager evenementen van de gemeente.

Meer aansluiting vinden bij bestaande evenementen, maar ook zelf evenementen organiseren die een meerwaarde hebben voor de straat is het doel. Evenementen kunnen ook verstrekt worden door aankleding van de straat.

Door bijvoorbeeld niet alleen rond kerst verlichting of aankleding te hebben maar ook in andere seizoenen. De ondernemers in de straat komen hiervoor met een voorstel. Kwaliteit is daarbij wederom het uitgangspunt.

31


CNC MEUBEL

FEEST

FIETS

Beleving Buitenruimte 32


33


34


gemeente Schiedam

Participatiedocument Hoogstraat plus Schiedam

DANK Met dank aan iedereen die op zijn of haar manier een bijdrage heeft geleverd tijdens de vier bijeenkomsten in het Stedelijk Museum Schiedam en aan het tot stand komen van dit participatiedocument.

COLOFON OPDRACHTGEVER & REDACTIE: Gemeente Schiedam CONCEPT, ONTWERP & VORMGEVING: ARD / AtelierRuimDenkers PARTICIPATIEMETHODE: BeterBesluit® DRUKWERK: Segers Drukkerij JUNI 2018 35

Heb je wat over de Hoogstraat?!  
Heb je wat over de Hoogstraat?!  
Advertisement