Page 1

RECYCLAGEPARK Praktische info

Dag van

DE ZORG

Meer info zie pagina 13

MAART / APRIL

UITNEEMBAAR MAGAZINE

#02

INFO

2018


02

NIEUWS

GEMEENTEHUIS Kerkstraat 45 T 09 370 70 20 info@lovendegem.be www.lovendegem.be Open: Ma. tot vrij.: 8u30 - 12u (op afspraak: 8u-8u30) Di.: 16u – 19u (dienst Bevolking of andere diensten op afspraak)

Woe.: 14u – 17u 1ste zat./maand: 9u30 – 11u30 (dienst Bevolking)

BLIJF OP DE HOOGTE www.lovendegem.be www.facebook.com/lovendegem www.twitter.com/lovendegem Nieuwsbrieven via: www.lovendegem.be NUTTIGE CONTACTGEGEVENS: OCMW/Sociaal huis T 09 370 70 50 info@ocmwlovendegem.be Sport T 09 370 70 49 sport@lovendegem.be Bibliotheek T 09 370 70 45 bibliotheek@lovendegem.be Politie Lowazone T 09 240 74 00 www.lowazone.be WACHTDIENSTEN Apothekers T 0903 99 000 (€1,5 /minuut) www.geowacht.be

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEDIENSTEN 01.04.2018 - Pasen

ALLE DIENSTEN

02.04.2018 - Paasmaandag

ALLE DIENSTEN

ELEKTRISCHE MOBILITEIT In januari 2018 werd de eerste laadpaal voor elektrische voertuigen op openbaar domein in gebruik genomen. Op de parking van de speelboom kunnen twee elektrische voertuigen tegelijk opladen. Deze voertuigen worden geladen met CO2-neutrale groene stroom aangekocht via het Vlaamse Energiebedrijf. De laadpaal werd gefinancierd door de Vlaamse overheid en geplaatst door Eandis. Onze milieuambtenaar geeft alvast het goede voorbeeld met zijn elektrische wagen!

Tandartsen T 0903 39 969(€1,5 /minuut) www.tandarts.be Huisartsen T 09 22 80 222 NOODNUMMERS Brandweer 112 Politie 101 Waterstoring 078 35 35 88 Gasreuk 0800 65 0 65 Stroomstoring 078 35 35 00

MELDINGSFORMULIER U heeft een vraag, klacht, melding of suggestie of u wil uw mening kwijt over een gemeentelijke aangelegenheid? Laat het ons weten.

COLOFON

Gemeentelijk infoblad, verschijnt zes maal per jaar. Redactie Dienst Cultuur, Jeugd en Communicatie met dank aan alle gemeentelijke diensten voor hun medewerking Verantwoordelijke uitgever Chris De Wispelaere, burgemeester, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem Vormgeving en druk De Sonville

Naam: …………………………………………….…………………………………………….…………. Adres:…………………………………………….…………………………………………….………… Tel: …………………………………………….. E-mail: ………………………………………………… Afgeven of opsturen naar Gemeentebestuur, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem of via info@lovendegem.be of vul de meldingskaart online in via www.lovendegem.be


NIEUWS 03 STEMMEN ALS NIET-BELG

Ook als niet-Belg kan u deelnemen aan de verkiezingen op 14 oktober 2018 GEZOCHT

GASTGEZINNEN VOOR EURO-CHILDREN 25 kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen Zoals elk jaar komen er - door de zorgen van Euro-Children - kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 25 kinderen. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid. De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook nieuwe kandidaten. Dit jaar verwachten we 15 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders. Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op tel. 0495 67 82 37, of mailen naar info@eurochildren.be Bijkomende informatie vindt u op www.eurochildren.be

Zowel Europese als niet-Europese burgers van vreemde origine die in België verblijven, kunnen zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Stemmen voor de provincieraad kan niet. Aan uw inschrijving zijn wel enkele voorwaarden verbonden: • U bent minstens 18 jaar op 14 oktober 2018. • Uw aanvraag moet ten laatste op 31 juli 2018 ingediend zijn bij het gemeentebestuur. • Op de dag van de verkiezingen moet u genieten van uw burgerlijke en politieke rechten. • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, bent u verplicht om te gaan stemmen.

• Bent u een burger van een land van buiten de Europese Unie, dan is er nog de bijkomende voorwaarde dat u op uiterlijk 31 juli 2018 minstens vijf jaar onafgebroken in België woont. U komt tijdens de openingsuren langs in het gemeentehuis en doet daar uw aanvraag. U krijgt een document dat u moet invullen en ondertekenen. Uw aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen waarna u een schriftelijke beslissing van erkenning of weigering ontvangt. Indien u reeds deelnam aan de vorige gemeenteraadsverkiezing, dient u geen nieuwe aanvraag te doen en zal u automatisch opgeroepen worden om te gaan stemmen op 14 oktober 2018.

FLITSCONTROLES

IN DE SCHOOLOMGEVINGEN (ZONE 30)

LOVENDEGEM / WAARSCHOOT / ZOMERGEM / NEVELE Uit recente cijfers blijkt ‘onaangepaste snelheid’ nog altijd de belangrijkste oorzaak te zijn van verkeersongevallen. Binnen de politiezone LoWaZoNe zijn de schoolomgevingen daarom uitgerust met een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur (de zone 30) die de veiligheid van onze schoolgaande jeugd en van de begeleiders moet garanderen. De lokale politie organiseert in nauw overleg met de vier gemeentebesturen, vanaf januari 2018 doelgerichte flitsacties in de zone 30 van schoolomgevingen. De ‘zware voeten’ zijn gewaarschuwd! Wie in een zone 30 wordt geflitst

met 48 km/u, mag meteen een boete van 75 euro verwachten. Wie 60 km/u rijdt, krijgt een boete van 207 euro en wordt het rijbewijs mogelijks ingetrokken. Toch te snel gereden? TOCH TE SNEL GEREDEN? Bereken zelf uw boete via www.wegcode.be/boeteberekening of via de app overtreding.be

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02


04

NIEUWS VAN HET BESTUUR

BELANGRIJKSTE BESLISSINGEN UIT DE GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER • De gemeenteraad stelt de elfde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 vast. • De gemeenteraad neemt kennis van het budget en keurt de vijfde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW goed. De tussenkomst van de gemeente in 2018 bedraagt € 541 020. • De gemeenteraad keurt de subsidie van de gemeente Lovendegem, zoals berekend en ingeschreven in het budget 2018 van de politiezone LoWaZoNe, voor een bedrag van 702.622 euro goed. • De gemeenteraad kent een buitengewone subsidie van 387,79 euro toe aan vzw Jeugdhuis Dino, Kasteeldreef 67, 9920 Lovendegem voor het isoleren en opfrissen van de muur aan de straatzijde in het jeugdhuis. • De gemeenteraad stelt het reglement over de retributie op gebruik van de buitenschoolse kinderopvang vast. De ouderbijdragen worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2018. • De gemeenteraad neemt kennis van het masterplan recreatiepool. • De gemeenteraad keurt de huurovereenkomst tussen de gemeente Lovendegem en vzw Natuurpunt Beheer betreffende de administratieve opvolging en de opvolging op het terrein van de gebruikersovereenkomsten voor het beheer van zes natuurpercelen in de vallei van de Oude Kale goed.

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02

• De gemeenteraad keurt de verlenging van de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland (Meetjesman) tot 1 januari 2020 goed. De bijdrage van de gemeente bedraagt 2.500 euro per jaar. • De gemeenteraad keurt de afscheiding van de gemeente Nevele uit de politiezone LoWaZoNe definitief goed. De gemeenteraad keurt de vrijwillige samensmelting van de gemeenten Aalter, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem tot één politiezone met het oog op het duurzaam verwezenlijken van een betere politiezorg definitief goed. • De gemeenteraad keurt het gezamenlijk voorstel tot vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem goed. De beoogde samenvoeging wordt vastgelegd op 1 januari 2019.

BELANGRIJKSTE BESLISSINGEN UIT DE GEMEENTERAAD VAN 25 JANUARI • De gemeenteraad Lovendegem goed.

keurt

het

kerkenbeleidsplan

• De gemeenteraad stelt het aanvullend politiereglement over het parkeerplan Lovendegemdorp vast. • De gemeenteraad beslist om voor de aanslagjaren 2018 en 2019 een aanvullende belasting op de personenbelasting te vestigen ten laste van de inwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. De belasting wordt vastgesteld op 7% (voorheen 7,2%). De volledige notulen van de GR kan u steeds nalezen op www.lovendegem.be onder de rubriek Beleid en Bestuur.


FUSIENIEUWS 05

DE LAATSTE NIEUWTJES UIT HET FUSIETRAJECT De gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem keurden op donderdag 21 december 2017 de fusie goed tussen de drie gemeenten. Deze definitieve beslissing van de fusie betekent de geboorte van Lievegem op 1 januari 2019. We geven u graag de laatste nieuwe ontwikkelingen mee zodat u op de hoogte bent van het fusietraject en de inspanningen die geleverd worden door de drie gemeenten.

FUSIEDOSSIER

In de aanloop naar de definitieve beslissin g werd een fusiedossier opgemaakt door IDEA Consult. Dit bedrijf, dat ervaring heeft in andere lopende fusietrajecten , leverde een onafhankelijk onderzo eksrapport af, waarb ij de voor- en nadelen van een fusie onderzocht werden. Zo vindt u in het dossier welke vraagstukken ge meenten vandaag en in de toekoms t zullen moeten oplossen en in welke mate de drie gemeenteb esturen dat samen kun nen doen. Op basis van dit dossier, dat zowel opportuniteit en als werkpunten bevat, werd op 21 december 2017 door de gemeenteraden beslist over de fusie. Iedereen kan dit dossier inkijken via www.lievegem.be of u kan een papieren exemp laar aanvragen via communicatie@love ndegem.be.

AJECT

TR E FUSIE WEBSIT R IS KLAA

zit sinds vegem.be ie .l r w w w site U vindt e De web kleedje. g w u ru ie te n en ten kort in e e projec e lopend grijk kan vinden, d t lo v nu elan de burger b blijft van n te g die u als o o h orde op de gezet w ie zodat u d n e p stap concrete traject. ie s fu in het

LIEVEGEM

STEM OP UW NIEUWE STRAATNAAM We vroegen de inwoners van de straten die een nieuwe naam moeten krijgen om ons hun voorstellen op te sturen. U stuurde heel wat goede voorstellen in. Na een eerste analyse en adviezen van verschillende organen kunnen de inwoners van de straten vanaf 12 maart hun favoriet kiezen. Alle inwoners van de straten die van naam wijzigen krijgen een uitnodiging om online of per brief te stemmen. Wanneer de uitslag bekend is, zal de gemeenteraad de voorlopige vaststelling doen van de nieuwe straatnaam, waarna een openbaar onderzoek start. Na de looptijd van het openbaar onderzoek doet de gemeenteraad de definitieve vaststelling en wijzigt de straatnaam definitief. Leest u graag nog even alles na, of wilt u tussendoor op de hoogte blijven van het fusietraject, breng dan zeker een bezoekje aan www.lievegem. be, daar vindt u onder ‘volg de fusie op de voet’ alle projecten.

ragen ch nog v Heeft u to de projecten? van over één an via er ons d te c ta Con gem.be d n e@love e ti a ic n u m com 0 70 18. of 09 37

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02


06

WONEN & LEVEN

PWA WORDT WIJK-WERKEN De klus klaren met wijk-werken

WIE KAN WIJK-WERKEN DOEN ? Naast de vroegere PWA’ers komen er nieuwe wijk-werkers bij om taken uit te voeren. Bent u ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of bent u een leefloongerechtigde en voelt u u niet klaar om in het gewone arbeidscircuit aan de slag te gaan? Dan komt u misschien in aanmerking voor wijkwerken.

WIE KAN GEBRUIKER WORDEN VAN WIJK-WERKEN? Particulieren die een klus willen laten uitvoeren door een wijk-werker kunnen eveneens bij de wijk-werkbemiddelaar terecht. Zij zal u algemene informatie geven over wijk-werk en zal nagaan of de gevraagde klus mogelijk is. Daarnaast kan zij hulp bieden bij het online aanmelden en bij het invullen van een gebruikersovereenkomst. Van zodra alle formulieren in orde zijn en een jaarlijks inschrijvingsgeld van 7,50 euro is betaald, kan u wijk-werkcheques bestellen (7,45 euro per stuk ) en kan de klus ingepland worden.

Via wijk-werken voert u enkele uren per week taken of klusjes uit bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, VZW, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. U mag maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar klussen. Als wijkwerker krijgt u een vergoeding van 4,10 euro per uur bovenop uw uitkering. Daarna zet u een volgende stap in uw traject naar werk.

FIETSER ZKT. BOER

26 MEI TOT 3 JUNI 2018

Van 26 mei tot en met 3 juni 2018 vindt in Vlaanderen de Week van de Korte Keten plaats.

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02

ZITDAGEN IN LOVENDEGEM Waar? Bibliotheek Lovendegem, Dorp 28, 9920 Lovendegem (in voormalig PWA-kantoor). Wanneer? In Lovendegem start men de werking met een zitdag om de veertien dagen op dinsdag van 09u00 tot 11u30 en van 13u30 uur tot 16u00. De zitdagen in maart en april gaan door op volgende dagen: 13 maart, 27 maart, 10 april en 24 april. kan als wijk-werker of gebruiker van U Lovendegem ook naar een zitdag gaan van een ander wijk-werk-kantoor in het Meetjesland. Voor een actueel overzicht van de zitdagen kan je terecht op www.welzijnsband.be. Wie? wijk-werkbemiddelaar Caroline Meulenberg T 0476 99 89 72 caroline.meulenberg@vdab.be Meer informatie over wijk-werk https://www.vdab.be/wijk-werken

De Week van de Korte Keten wil consumenten laten kennismaken met het aanbod lokale hoeve- en streekproducten. Op initiatief van Korte Keten Meetjesland en Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe wordt op zondag 3 juni een fietstocht georganiseerd met stops bij lokale (landbouw)bedrijven die inzetten op lokale producten, ecologie en/ of fairtrade. Wij zoeken bedrijven die een stop willen zijn op deze fietsroute. We geven u alvast enkele inspirerende ideeën: • een opendeur op uw (landbouw) bedrijf

• proevertjes in uw hoevewinkel • een kookworkshop op uw (landbouw)bedrijf • koffie-of chocoladeproeverij met fair trade producten Meer Info en inschrijven Stuur voor 10 maart een mail naar Astrid Ghysels via astrid.ghysels@nevele.be of bel op 09 321 92 47 en motiveer waarom jij in aanmerking komt om deel te nemen.


WONEN & LEVEN 07

WK VOETBAL OP GROOT SCHERM? Op 14 juni 2018 gaat het WK voetbal in Rusland van start. Met onze Rode Duivels in een groep met Panama, Tunesië en Engeland belooft het een boeiend tornooi te worden. Wie in Lovendegem wedstrijden van het WK voetbal op groot scherm wil projecteren, moet wel vooraf een evenementenformulier invullen. Om de voetbalmatch als een echt feest te beleven, kunnen horecazaken, verenigingen, bedrijven of particulieren een aanvraag indienen om één of meerdere matchen uit te zenden voor een publiek. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 mei. Het gemeentebestuur bekijkt dan samen met politie en organisatoren welke veiligheidsmaatregelen er nodig zijn. Aanvragen die na 1 mei ingediend worden, zullen geweigerd worden. In omzendbrief OOP42bis vindt u de richtlijnen van Binnenlandse zaken. Lees deze alvorens uw evenement in te dienen en pas uw evenement hieraan aan. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar degelijke risico-analyses van de geplande evenementen, de rol van de lokale besturen en politie, de inzet van bewakingsagenten en vrijwilligers, controles van toeschouwers en de terreurdreiging. De omzendbrief en het evenementenformulier is te vinden op www. lovendegem.be via de rubriek Vrije tijd en Jeugd of via het Digitaal loket.

GEMEENTE LOVENDEGEM ZOEKT JOBSTUDENTEN voor juli en augustus! Tijdens de zomermaanden werken wij met een aantal jobstudenten in de Buitenschoolse Kinderopvang, zoeken wij een speelpleinverantwoordelijke en een aantal jobstudenten voor administratieve functies. Profiel: Voor de Buitenschoolse Kinderopvang en het speelplein beschik je bij voorkeur over een sociaalpedagogisch diploma of studeer je in één van deze richtingen. Voor het speelplein beschik je bij voorkeur over enige ervaring in het jeugdwerk. Je bent minimum 18 jaar. Voor de administratieve functie bij Ruimtelijke Ordening ben je minimum 16 jaar en heb je een brede interesse in ICT. Wij bieden: De tewerkstellingsperiode en het aantal uren per week worden met de jobstudent afgestemd. Heb je zin om ons team te vervoegen? Vul uiterlijk 31.03.2018 het aanvraagformulier in dat je terug vindt op www.lovendegem.be onder de rubriek Werk en economie, vacatures bij het gemeentebestuur.

Een nette leefomgeving bevordert de sociale interactie tussen inwoners. En de handhavingscel helpt om dit te bereiken.

OPRICHTING INTERGEMEENTELIJKE HANDHAVINGSCEL VENECO

Samen maken we werk van een aangename plek om te wonen en te werken 15 gemeenten rond Gent richten een handhavingscel op: Assenede, Deinze, De Pinte, Evergem, Gavere, Kaprijke, Lochristi, Lovendegem, Maldegem, Nazareth, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zomergem en Zulte. Het doel is de hinder van elke bouwen milieuovertreding zo snel mogelijk weg te nemen.

De handhavingscel richt zich op inbreuken op de ruimtelijke beeldkwaliteiten sluikstorten, lawaaihinder en overtredingen tegen vergunningen. Bewoners van de gemeenten kunnen met hun klachten nog steeds bij de politie of gemeente terecht. Veneco zal vooral de complexe dossiers overnemen.

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02


IN DE KIJKER

08

BEREID U VOOR OP EEN NOODSITUATIE! Maak uw eigen noodplan

Om snel te kunnen reageren in een noodsituatie, is het belangrijk dat u goed voorbereid bent. Kent u alle evacuatiewegen thuis? Weet u bij wie u terecht kan als u tijdelijk uw huis niet in kan? Weet u waar u snel de elektriciteit of de gas kan afsluiten? We willen iedereen aanmoedigen om over al deze dingen op voorhand na te ittigd rweigen denken. Daarom kaneute een noodplan maken voor u en uw famien ve M online ituatie? en beschikt u over een noodplan lie. In 7 stappen bent unvolledig voorbereid s d o o n e bij eop via kan ophangen. op maat dat u thuis een duidelijke r jeplaats Registree

erwittigd Meteen v ? odsituatie bij een no ia je v r Registree

aler t.be www.beGa naar www.mijnnoodplan.be en maak uw

e

gen

aler t.b www.be-

ht ontvan eigen gepersonaliseerd gratis beric noodplan. tie kan je een noodsitua

gen ht ontvan atis beric n je een gr odsituatie ka no rt n le ee -A h Dankzij BE on als er zic ail of telefo via sms, em EN uw buurt. jo in et M JEZELF voordo DOEN O N WAT TE GEN. JE METEE EN T BR EE W TE ZO HEID IN VEILIG 1 05.indd ANDEREN 90x55mm_

Q17-4455_

1 d verwittig n e e Met ? odsituatie bij een no 05.indd

90x55mm_

tekaartjes_

orjaar_Visi

K 4_Vo KANS_RIS

erwittigd Meteen v ? odsituatie o n n e e ij b

aar_Visi

Regist -alert.be op www.be

aler t.be

14:51

je nu Registreer lert.be -a op www.be

r je via Registreevoldoende capaciteit om een groot aanaler t.be vias_90verschillende kanalen .indd 2 x55mm_05 www.be- tal inwoners, isitekaartje Voorjaar_V 4_ K gen IS _R tvan op de hoogte te stellen. NS ht on :52KAtegelijkertijd 5_ ric 14 45 be 7-4 /17 is Q1 at /12

r je via Registree

www.be-

20/12/17

tekaartjes_

orj ISK 4_Vo :51KANS_R er je nu 145_ 45 re

7-4 /17 Q1 20/12

-Alert h een Dankzij BE on als er zic ail of telefo via sms, em t. ur bu EN in jouw M JEZELF voordoet DOEN O N WAT TE EE . ET EN M G JE BREN ZO WEET HEID TE IN VEILIG ANDEREN

m_05.indd

s_90x55m

20

2

20/12/17

je een gr situatie -Alert kan h een nood Dankzij BE on als er zic ail of telefo em s, sm via urt. EN in jouw bu M JEZELF voordoet DOEN O N WAT TE EE . ET EN M G JE BREN ZO WEET HEID TE IN VEILIG ANDEREN

gen BE-Alert is een bealarmeringssysteem LAAT U WAARSCHUWEN, ht ontvan atis ric n je een gr odsituatie ka no rt n le ee -A h de overheid u verwittigt en de WAAR U OOK BENT er zic kzij BE s al Danwaarmee on fo l of tele sms, emai via nodige geeft bij een Wij kunnen u wel enkel berichten als buurt. EN noodsiuwinstructies LF jo ZE in JE et M voordo EN O AT TE DO ETEEN W BE-Alert, tuatie. Dankzij u zich inschrijft! 14:51 Ureerkan GEN. kan de burgeje nu verschillende JE M EN T BR EE 20/12/17 W TE Regist ZO HEID -alert.be IN VEILIG EN 1 ER dd op www.be D .in N adressen en verschillende telefoonA meester, de gouverneur of de 90Minister 5mm_05 d x5 ig s_ t it tekaartje w isi r r_V e aa v 4_Voorj ISKZaken een nummers t e van Binnenlandse een bericht uitregistreren. vb. U woont M :51KANS_R er je nu 145_ 45 7-4 ? /17 Q1 /12 re 20 Regist situatie lert.be oodin Lovendegem en 1 n www.be-a Schrijf u nu sturen naar iedereen die zich vooraf in werkt in Brussel, op n e 05.indd in! e m_ 5m d ij x5 b tig aartjes_90 erwitde aar_Visitek K 4_Voorj treer je via …? Uw kind gaat naar getroffen zone heeft geregistreerd.RegisAntwerpen, KANS_RIS Meteen v ? Q17-4455_ ie t a u e odsit Zo krijgen alle betrokken inwoners snel Een grote brand, een overstroming Registreer alle adressen aler tin.bGent? e-school .b .indd 2 w bij een no of w x55mm_05 w ia aartjes_90 r je v aar_Visitek een stroomonderbreking? Bij een nooduNSblijft steeds op de hoogte!ontvangen K 4_Voorj IS _R Registree de nodige aanbevelingen (bv. ramen en /12Q1/177-4en :52KA 145_ 45 bericht een gratis situatie r t.be sluiten bij een brand). situatie in onze gemeente, willen we u-aledeuren Officiële, 20 lert kan je een nood e .b ankzij BE-A als er zich D .indd 2 w on 05 fo m_ le w 5m te w ail of s_90x5 rtje em aa s, tek sm isi graag snel verwittigen. Daarom maakt correcte informatie, direct vanande bron. REGISTREER U VANDAAG NOG! LF EN via r_V aa urt. K 4_Voorj gen in jouw bu KANS_RIS ht ontv OM JEZE voordoet Q17-4455_ DOEN inwoners atis beric onze gemeente gebruik van BE-Alert, Momenteel zijn slechts n je een gr N WAT TE301 GEN odsituatie ka EE no . rt n ET le ee M -A h T JE er zic BREN EE s W al TE Dankzij BE D on ZO EI fo IGH VEILingeschreven ail of tele een nieuw systeem dat u meteen op de BE-Alert verschillende kanavan Lovendegem op dit EREN IN D via sms, em gebruikt N t. A ur uw bu JEZELF EN doet in jo OEN OMU kan een hoogte stelt van een noodsituatie via lenvoorom u te waarschuwen. platform. Dat kan beter! Inschrijven is WAT TE D N EE . :51 ET 14 je nu JE M BRENGEN 20/12/17 Registreer lert.be ZO WEET HEID TE sms, e-mail of telefoon. BE-Alertbericht volledig gratis en kan heel IN VEILIGontvangen via een sms, w.be-agemakkelijk EN 1 ww ER dd op D .in N 05 A 90x55mm_ tekaartjes_ rwittigd aar_Visieen vewww.be-alert.be/nl. orj een gesproken KAbericht via vaste Vul het inschrijISK 4_Vo eenvia t e M :51 NS_R er je nu 145_ 45 7-4 /17 Q1 /12 re 20 Registe-mail. uatie?zo volledig mogelijk in. it s telefoonlijn of een BE-Alert heeft vingsformulier d -alert.be o be w. o 1 n ww op .indd x55mm_05 bij een tigd aartjes_90 aar_Visitek r je via en verwit K 4_Voorj e t e KANS_RIS M Registree 5_ 45 7-4 Q1 tie?

BE-ALERT: ALARMERING BIJ NOODSITUATIE

tekaartje orjaar_Visi

K 4_Vo

KANS_RIS

Q17-4455_

odsitua

aler t www.be-

bij een no

r je via Registree

aler t.be www.be-

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02

s_90x55m

isitekaartje

Voorjaar_V

_RISK 4_

KANS Q17-4455_

.be

tvangen bericht on een gratis ituatie

:52KA 145_ 7-445 /17 Q1 20/12

r_Visi

4_Voorjaa

m_05.indd

90x55m tekaartjes_

2

tvangen bericht on tie een gratis n noodsitua lert kan je ee -A h BE zic ij er kz Dan on als ail of telefo em s, sm via urt. ZELF EN in jouw bu voordoet EN OM JE AT TE DO

NS_RISK

2 m_05.indd

14:52

20/12/17

14:52

20/12/17


OMGEVING - MILIEU 09

GENIET IN 2018 VAN EEN RENTELOZE ENERGIELENING om uw woning energiezuiniger te maken Door uw woning energiezuiniger te maken bespaart u niet enkel een flinke hap uit het gezinsbudget, maar draagt u ook bij tot het verminderen van de CO2-uitstoot in de gemeente. In het kader van de klimaatdoelstellingen wil Lovendegem energiebesparende renovaties in de woningen op haar grondgebied stimuleren. Zo zal de gemeente al haar inwoners in 2018 de kans geven om een renteloze energielening af te sluiten voor het financieren van energiebesparende investeringen. Via het energiehuis Veneco kunnen inwoners van Lovendegem een Vlaamse energielening aanvragen voor tal van energiebesparende renovaties. Deze energielening is renteloos voor specifieke sociale doelgroepen (berekend op basis van inkomen) terwijl de rente voor andere particulieren normaalgezien 2 % bedraagt. De gemeente Lovendegem neemt de rentelast van 2 % over voor alle energieleningen die door particulieren worden afgesloten tussen 1 januari en 31 december 2018. Dit betekent dus dat u als particulier 0 % rente betaalt voor een energielening. Het maximum te ontlenen bedrag is € 15.000 en de maximum terugbetaaltermijn voor particulieren is 8 jaar. De maatregel is beperkt in tijd omdat de Vlaamse overheid de 2%-lening vanaf 1 januari 2019 afschaft. Nadien zullen enkel sociale doelgroepen en niet-commerciële instellingen nog energieleningen kunnen krijgen bij de energiehuizen.

Opgelet: Energiebesparende maatregelen die worden uitgevoerd door doe-het-zelvers komen niet in aanmerking. Alle maatregelen die in aanmerking komen en de voorwaarden voor een energielening kunnen geraadpleegd worden op de website van Veneco www.veneco.be/ vlaamse-energielening. WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING VOOR EEN RENTELOZE ENERGIELENING? DAKISOLATIE

Warmteregeling op centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdschakeling

SPOUWMUURISOLATIE

Energieaudit (in combinatie met een ander type investering)

GEVELISOLATIE

Luchtdichting en blowerdoortest (in combinatie met een ander type investering)

VLOERISOLATIE

Energiezuinig ventilatiesysteem

HOOG RENDEMENTSBEGLAZING, -DEUREN EN -POORTEN ZUINIGE VERWARMINGSINSTALLATIE

ZONNEBOILER

Energieopslagtechnieken en beheersystemen PV-zonnepanelen Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep en dit in samenwerking met het OCMW)

VRAGENLIJST GROTE WEGENISWERKEN Bloemetjeswijk fase 1 Als gemeentebestuur hechten wij veel belang aan de tevredenheid van onze inwoners. Daarom willen we vanaf nu bij grote wegenwerken de inwoners bevragen. Zo kunnen wij onze werking bij toekomstige wegenisprojecten verbeteren. De vragenlijst is opgedeeld in 4 delen. De eerste twee delen gaan over de wijze waarop wij u hebben geïnformeerd over het verloop van de werken. Het derde deel gaat over de werken zelf en meer bepaald over het resultaat ervan: • bent u tevreden met het gekozen wegontwerp en de wegverharding?

• heeft u opmerkingen over de werking van de riolering? • wat vindt u goed of slecht aan het gekozen wegprofiel? • … Het vierde deel tot slot gaat over de wijze waarop u het liefst wordt geïnformeerd. De eerste bevraging wordt verdeeld in de straten van de Bloemetjeswijk fase I en kan op papier en online ingevuld worden. Bent u geen inwoner van de betrokken straten maar had u ook hinder tijdens de werken en wil u graag de bevraging invullen? Dat kan uiteraard via www.lovendegem.be – Mobiliteit en openbare werken – Wegenwerken – Bloemetjeswijk fase I.

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02


10

OMGEVING - MILIEU SAMEN VOOR EEN PROPERE BUURT! DOE MEE AAN DE LENTESCHOONMAAK

HOE WARM IS UW HUIS? Veel woningen in Oost-Vlaanderen verliezen nog te veel energie terwijl dit vaak met eenvoudige ingrepen kan aangepakt worden. We staan er vaak niet bij stil welke gevolgen dit kan hebben op het milieu en onze portemonnee. Gemiddeld laat een gezin jaarlijks een volledig maandloon aan energie verdwijnen door het dak, vloeren en ramen. Daar kan u iets aan doen! Maar hoe maakt u uw woning nu energiezuinig en is het wel nodig? Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie OostVlaanderen duwt u uit de startblokken met de nieuwe online tool ‘mijn warm huis’. Via deze gratis tool komt u te weten wat in uw huis beter kan om geen energie verloren te laten gaan. Beantwoord enkele eenvoudige vragen, de tool doet de rest. Een eenvoudig en gepersonaliseerd stappenplan geeft per ingreep een overzicht van de geschatte investeringskost, de beschikbare premies en de jaarlijkse energie– en CO2 besparing. HET IS KINDERSPEL! U kan zelf de verschillende mogelijkheden berekenen om uw energiefactuur te laten dalen. Zijn er toch bepaalde zaken die u nietgoed begrijpt dan

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02

Het gemeentebestuur organiseert een zwerfvuilopruimactie op vrijdag 23 maart voor de scholen. Op zaterdag 24 maart steken de verenigingen en geïnteresseerde inwoners de handen uit de mouwen voor een propere buurt. is het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. De tool is zeer gebruiksvriendelijk. DE VOLGENDE STAP? Heeft u na het lezen van uw persoonlijk stappenplan interesse gekregen om aan de slag te gaan? Laat u eerst adviseren met het onafhankelijk renovatieadvies aan huis. De adviseur spreekt met u af op de werf en zo krijgt u advies dat perfect op maat is. GRATIS! Anderhalf uur renovatieadvies is nu volledig gratis, in plaats van 280 euro. De gemeente en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de volledige kost op zich. SURF NAAR WWW.BOUWWIJS.BE/MIJNWARMHUIS EN STARTEN MAAR! U kunt ook onmiddellijk een renovatieadvies aanvragen via het digitale invulformulier. Een adviseur neemt contact met je op voor een afspraak. (http://www.bouwwijs.be/renovatieadvies). Ook voor korte vragen rond duurzaam bouwen en verbouwen kan je terecht bij het Steunpunt. Contact

Tel.09 267 78 07 dubo@oost-vlaanderen.be

We hebben steeds enkele op te ruimen parcours in petto, maar u mag zelf ook invulling geven aan de actie en één of meerdere straten in uw buurt kiezen. Voor alle deelnemers worden er veiligheidsvestjes, handschoenen, afvalzakken en afvalgrijpers ter beschikking gesteld. Alle deelnemers worden beloond voor hun inspanning met een appel en een drankje. Inschrijven via

Tel. 09 370 70 38. milieu@lovendegem.be

VERKOOP VAN 4 LOTEN HOUT De gemeente gaat over tot de verkoop van 4 loten hout aan de hoogste bieder. De loten kunnen tijdens de openingsuren op het recyclagepark bekeken worden. De biedingen kunnen onder gesloten omslag met vermelding ‘Verkoop hout’ uiterlijk op woensdag 14 maart 2018 aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de milieudienst worden bezorgd. Biedingen van minder dan € 50 per lot worden niet aanvaard.


OMGEVING - MILIEU 11 PESTICIDEN:

JA, HET KAN ZONDER!

THUISCOMPOSTEREN IN EEN NOTENDOP

53 % van alle Vlamingen gebruikt geen pesticiden meer. Toch zijn de meeste tuinen en opritten best proper vindt u niet? Ook uw gemeente heeft het voortouw genomen en gebruikt geen pesticiden meer. Pesticiden zijn heel ongezond voor mens en dier, denk maar aan de bijen, maar het is ook slecht voor het grondwater. Daarom: maak er eens en voor altijd komaf mee! Breng uw laatste restjes binnen op het recyclagepark (bij KGA in de gratis zone) en doe het vanaf nu op een betere manier. Doet u dit op 21 april 2018 dan krijgt u in ruil zelfs een voegenborstel van de Vlaamse Milieumaatschappij (zolang de voorraad strekt). Wil u weten hoe u pesticidenvrij kan tuinieren, kom dan naar een van de gratis infosessies ‘Pesticidenvrij beheer van verhardingen en tuinen’, die IVM en Vlaco inrichten op: Donderdag 12 april 2018 om 19u30 in het auditorium van het gemeentehuis, Europalaan 22 te Aalter. Dinsdag 17 april 2018 om 19u30 in het administratief centrum, Fortune De Kokerlaan 11 te Evergem. Graag wel op voorhand inschrijven via ivm@ivmmilieubeheer.be. Bellen mag ook naar 09 377 82 11. Van harte welkom. Bereidt u nu al voor op de lente en bekijk ook al onze milieuvriendelijke tips en tricks op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Begint het bij u ook te kriebelen om in de tuin aan de slag te gaan bij de eerste zonnestralen? Wist u dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en bomen in de tuin? En dat u compost zelf kunt produceren door uw groente,- fruit- en tuinafval thuis te composteren? Uw tuin krijgt niet enkel een vitaminekuur maar u bespaart er zelfs geld en afval mee. En bovendien houdt u de duurzame kringloop in stand.

dop’, die IVM en Vlaco inrichten: • Dinsdag 27 maart 2018 om 19u30 in het administratief centrum, Fortune de Kokerlaan 11 te Evergem. • Woensdag 28 maart 2018 om 19u30 in auditorium De Klaproos, Stationsstraat 20 te Landegem (Nevele). Graag wel op voorhand inschrijven via ivm@ivmmilieubeheer.be. Bellen mag ook naar 09 377 82 11. Van harte welkom.

Weet u niet hoe eraan te beginnen? Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem u best gebruikt? Kom dan naar een van de gratis infosessies ‘Thuiscomposteren in een noten-

SPEEL MET JE TENEN … EN LEER WILGENSCHERMEN VLECHTEN

ACTIVITEIT

Op het platteland zijn (knot)wilgen thuis. In vroegere tijden kende wilgenhout talrijke toepassingen: takken (tenen genaamd) werden  gebruikt voor  omheiningen, manden of bindmateriaal. Ook vandaag kan je met het hout van je knotwilg verrassende dingen doen. Schermen van gevlochten wilgentakken vormen een prachtige afsluiting voor je tuin. Het principe is eenvoudig, maar een mooie uitvoering vraagt vakmanschap. Tijdens deze dag leer je de kneepjes van het vak, zodat je nadien zelf thuis aan de slag kunt. Je maakt zelf met verschillende technieken een vlechtwerkje (een kleine vierkante meter groot), dat je mee naar huis kan nemen als voorbeeld en geheugensteuntje.

Bij goed weer wordt er in openlucht gevlochten, zoniet onder een afdak, breng dus warme kledij mee! Kostprijs: gratis, alle materialen inbegrepen. Schrijf snel in via info@plattelandscentrum.be, plaatsen beperkt! Organisatie: Regionaal Landschap Meetjesland i.s.m. Streekcentrum Huysmanhoeve

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02


12

NOORD- ZUIDWERKING

LOKAAL MONDIAAL BELEID LOWAZONE START EEN AFVALPROJECT IN SENEGAL De gemeenten Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele hebben een stedenband met drie gemeenten in Senegal : Keur Moussa, Pout en Diender ofwel KeMoPoDi. KeMoPoDi ligt in het westen van Senegal, op zo’n 50km van de hoofdstad Dakar, in de regio Thiès. In 2018 bestaat het partnerschap 10 jaar. GROOT AFVALPROBLEEM IN SENEGAL Afval is een groot probleem op veel plaatsen in Senegal. Er bestaat geen gestructureerde afvalophaling en er is geen riolering. Afval wordt er gewoon weggegooid: op de straten, rond de huizen, langs de spoorweg en op storten aan de rand van het dorp. Dit heeft een nefast effect op het milieu en op de gezondheid. Het afval trekt ongedierte aan en de plassen water op het afval vormen een geschikte habitat voor de malariamug. Het is niet toevallig dat het afvalproject wordt gestart in het dorpje Thor. De inwoners richtten er een milieucomité op en doen reeds geruime tijd inspanningen om de ergste vormen van zwerfvuil aan te pakken. Met de financiële ondersteuning van de LoWaZoNe is het mogelijk om dit probleem grondig aan te pakken. EEN VEELBELOVEND AFVALPROJECT Naast projecten in onderwijs en gezondheidszorg start nu ook een project rond afvalbeheer in het dorpje Thor in de gemeente Diender. Bij alle huishoudens worden twee afvalbakken geleverd: één voor composteerbaar materiaal en één voor restafval. Een ophaalsysteem met ezels en karren zorgt ervoor dat het vast afval op gereguleerde stortplaatsen terechtkomt. GFT wordt gecomposteerd op een vaste plaats en de compost wordt verkocht. Voor het afvalwater voorziet het project de aanleg van tien sterfputten op enkele erven.

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02

Het is belangrijk dat afvalbeheer op lange termijn blijft voortbestaan in Thor. Daarom wordt van de inwoners een kleine financiële bijdrage gevraagd voor de afvalophaling en gaat er veel aandacht naar opleiding en opvolging. Bijzondere aandacht gaat naar vorming voor de leerkrachten van de school van Thor zodat zij de kinderen van jongs af aan kunnen motiveren voor een propere omgeving. Als dit initiatief succesvol is, kan het dienen als voorbeeld voor de andere dorpen in KeMoPoDi! VOLG HET PROJECT MEE! Volg het project binnenkort op www. lokaalmondiaallowazone.be en in de volgende edities van INFO Lovendegem. Meer informatie Staf Laget, voorzitter van Werkgroep KeMoPoDi, Staf.Laget@eu.umicore.com of Astrid Ghysels, deskundige Lokaal Mondiaal Beleid, astrid.ghysels@nevele.be

STEUN HET PROJECT EN WANDEL MEE IN DE VALLEI VAN DE OUDE KALE ZONDAG 22 APRIL - 15U

Ontdek de Vallei van de Oude Kale en de Vinderhoutse bossen onder begeleiding van een wandelgids. Afspraak aan de Ventweg Bierstalbrug - kant van Vinderhoute aan de zijde van de vallei van de Oude Kale. Afhankelijk van de deelnemers is de wandeling 5 of 9 km. Het inschrijvingsgeld van €5 gaat naar het afvalproject in Thor en wordt ter plaatse betaald. U krijgt hiervoor een drankje en een wandelkaart. Breng aangepast schoeisel mee. Inschrijven via milieu@lovendegem.be

10 JAAR KEMOPODI Bezoek uit Senegal VAN 18 TOT 26 APRIL 2018

In 2018 viert LoWaZoNe de 10de verjaardag van de samenwerking met de regio KeMoPoDi in Senegal. Voor deze gelegenheid krijgen de scholen De Bron, De Lieve, Klavertje 4, Gemeenteschool Nevele en De Notelaar/De Zandloper bezoek van leerkrachten en directeurs uit KeMoPoDi. Elk van deze scholen heeft een partnerschool in Senegal: ze wisselen foto’s en tekeningen uit en organiseren regelmatig solidariteitsacties. Het bezoek wordt een hoogtepunt in deze samenwerking en staat in het teken van culturele uitwisselingen, educatieve projecten en kennismaking met de inwoners van LoWaZoNe. We zoeken vrijwilligers die een handje toesteken als chauffeur, tolk Frans-Nederlands, fotograaf, gids ... Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar astrid.ghysels@nevele.be


WELZIJN & GEZONDHEID 13

BURENDAG BIJ BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

DONDERDAG 15 MAART

NOAH LOVENDEGEM OPENT DEUREN tijdens Dag van de Zorg

voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht, Huiselijkheid. NOAH Lovendegem is een samenwerking tussen Familiehulp en OCMW Lovendegem.

Op donderdag 15 maart zetten we de deuren open en nodigen we familie, vrienden en buren uit om kennis te maken met de Buitenschoolse Kinderopvang van Lovendegem.

Tijdens Dag van de Zorg op zondag 18 maart zet NOAH Lovendegem haar deuren open voor het grote publiek. Tussen 14 uur en 17 uur kan iedereen kennis maken met de werking van het warme, huiselijke en kleinschalige dagverzorgingshuis van Familiehulp en OCMW Lovendegem. NOAH: EEN UNIEK CONCEPT VAN ZORG OP MAAT NOAH Lovendegem is een dagverzorgingshuis, waar oudere mensen met een zorgbehoefte via leuke activiteiten (koken, wandelen, op uitstap gaan, kaarten, muziek beluisteren, handwerk,…) samen een gezellige dag doorbrengen.

NOAH LOVENDEGEM OPENT HAAR DEUREN VOOR HET BREDE PUBLIEK Tijdens Dag van de Zorg op zondag 18 maart zet NOAH Lovendegem haar deuren open voor het grote publiek. “Tussen 14 uur en 17 uur kan iedereen kennis maken met de werking van ons dagverzorgingshuis”, vertelt Charlotte Bastiaen van Familiehulp. “We geven een rondleiding en zetten via een fototentoonstelling onze troeven in de kijker. Wie interesse heeft in NOAH, kan die namiddag ook kennismaken met de NOAH-coördinator en onze verzorgenden. En voor elke bezoeker voorzien we koffie en gebak.”

Onze begeleiders en kinderen ontvangen u graag met een hapje en een drankje en vragen u om mee te spelen op onze Vlaamse kermis. Tijdens een gezellig gesprek leert u onze werking beter kennen of ontdekken we misschien wel wat u als meerwaarde voor onze opvang kan betekenen.

Verzorgenden van Familiehulp staan klaar met kleine persoonsverzorgende taken (douche, haarverzorging, nagelverzorging, massage,…). Op die manier wil NOAH een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt. Bovendien wil NOAH via sociaal contact een dam opwerpen tegen toenemende vereenzaming bij senioren. Niet voor niks staat NOAH

Meer informatie Locatie: NOAH Lovendegem Kerkelare 21 – 9920 Lovendegem (oude conciërgewoning) Wie meer informatie wenst over NOAH Lovendegem kan altijd contact opnemen met Charlotte Bastiaen van Familiehulp (09 225 37 63) of OCMW Lovendegem (09 370 70 50).

WORD VRIJWILLIGER BIJ TELE-ONTHAAL OOST-VLAANDEREN en bied een uitweg

Iedereen is van harte welkom van 16u30 tot 18u30: • • •

In de Speelboom, Kerkstraat 48 In de Speelhut, Vredesdreef 18 In de Speeltrein, Eeksken 29

Elke dag contacteren meer dan 70 Oost-Vlamingen onze vrijwilligers, op zoek naar een uitweg. En daarom is tele-onthaal op zoek naar Oost-Vlaams luistertalent. Word jij de volgende vrijwilliger? Dan zorgt tele-onthaal voor een grondige opleiding en zinvol werk in een gedreven team. Meer info

www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02


14

SENIOREN

BURGERFORUM

DINSDAG 13 MAART 2018 OM 14U

De Seniorenraad van Lovendegem/Vinderhoute heeft een memorandum opgesteld naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Alle burgers en tevens ook de pers worden uitgenodigd op deze namiddag: dinsdag 13 maart om 14u in de grote Raadzaal, Kasteeldreef 72. Op deze bijeenkomst wil de Seniorenraad het memorandum toelichten en verder uitdiepen. Deze tekst omvat de belangen van de senioren welke wij graag opgenomen zien in de beleidsplannen van de komende bestuursploeg. We hopen op een talrijke opkomst!

TONEELSTUK ‘TRAP NIET IN DE VAL’ HELPT VALLEN VOORKOMEN VRIJDAG 27 APRIL 2018, 14U-16U, GROTE ZAAL OCMW

Christiane en Pierre willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat kan enkel als ze meer gaan bewegen en (kleine) aanpassingen doen in huis. Sociaal werker Roger toont hen hoe het kan. Samen met hem verkleinen ze de kans op vallen: zelf actief blijven én hun veiligheid verhogen. Ontdek in dit toneelstuk bruikbare en concrete tips, waarmee u zelf aan de slag kan. Levensechte situaties brengen thema’s als schoeisel, aangepaste brilglazen, medicatie, voeding, meubilair, etc.. aan bod. Na het toneelstuk kan u deelnemen aan een workshop Tai Chi, een bewegingsvorm die u in balans houdt.

In het kader van De Week van de valpreventie, die loopt van 23 april tot en met 29 april 2018, nodigen we u allen uit voor een educatief toneelstuk voor en door senioren.

OMBUDSDIENST VOOR SENIOREN De ombudsdienst voor senioren is iedere 1ste vrijdag van de maand te gast in de bibliotheek, Dorp 28, telkens van 10u tot 12u.

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02

Kostprijs: €5 (incl. koffie/thee en iets lekkers) Inschrijven is noodzakelijk tot uiterlijk vrijdag 20/04. Let wel: vol = vol

IN DE WEEK VAN DE SENIOREN KON JE MEE OP DAGUITSTAP MET DE SENIORENRAAD! Op 21 november zijn 84 senioren van Lovendegem en Vinderhoute naar Yerseke getrokken. We bezochten er een mosselbedrijf en leerden alles van de kweek van het mosselzaad tot ze als lekkernij op het bord kwamen.  In de namiddag werd een bezoek gebracht aan het stadje Goes waar een gids ons het vergezelde. Het was een mooie reis en iedereen is tevreden thuisgekomen!

Alle Lovendegemse senioren vanaf de leeftijd van 55+ kunnen in een strikt vertrouwelijk kader bij deze ombudsdienst terecht met praktische vragen, problemen en bezorgdheden. Alles zal in het werk worden gesteld om hen verder te helpen bij het vinden van een gepast antwoord op hun vraag. Het gaat hier om een gratis initiatief van OKRA Trefpunt Lovendegem in samenspraak met het OCMW en de Seniorenadviesraad. Dany Parrein zal de Ombudsman van dienst.


SENIOREN 15

OP DE AGENDA

IN HET ONTMOETINGSCENTRUM KERKELARE DORPSRESTAURANT

Gezellig samen eten met mensen uit het dorp. WEKELIJKS OP MAANDAG, WOENSDAG & VRIJDAG

Betalen kan eenmalig cash, daarna d.m.v. een maaltijdkaart. Kostprijs €60 voor 10 maaltijden (soep, hoofdgerecht, dessert + koffie/thee) + 1 gratis consumptie. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk de dag ervoor bij het OCMW (tijdens de openingsuren aan de balie, op 09/370 70 50 of via info@ocmwlovendegem.be) of in het dorpsrestaurant zelf.

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS!

ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER & DECEMBER

DINSDAG 20 MAART 2018 VAN 9U30 TOT 12U00

Een computer die hapert, een smartphone die niet ingesteld raakt. Sommige senioren hebben weleens problemen met digitale media. Ze doen dan vaak een beroep op hun kinderen of kleinkinderen, maar het is niet eenvoudig als je anderen voor elk digitaal probleempje moet lastigvallen. De ‘seniorenhelpdesk’ is een laagdrempelige activiteit van de Seniorenraad en van het Ontmoetingscentrum Kerkelare waar u welkom bent met uiteenlopende vragen over allerlei toestellen. Breng het toestel, waarover u vragen heeft, mee! Ook de oplader en de eventuele wachtwoorden niet vergeten. Onze vrijwilligers helpen u graag verder… Er staat een gratis kopje koffie of thee voor u klaar!

U bent een creatieve duizendpoot en wilt dit graag met anderen delen? Dan bent u de persoon die wij zoeken! - U bent sociaal, geduldig en communicatief ingesteld. - U begeleidt een klein groepje volwassenen die creatief aan de slag wil. Dit kan van alles zijn (denk aan tekenen, schilderen, beeldhouwen, …). - U speelt in op de wensen van de deelnemers en houdt rekening met hun mogelijkheden. - U krijgt een vrijwilligersvergoeding.

SENIORENHELPDESK

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Ineke Verreu ontmoetingscentrum Kerkelare Tel. 09 370 70 50 ineke.verreu@ocmwlovendegem.be

GRATIS! Ontmoetingscentrum Kerkelare te Kerkelare 31, Lovendegem Meer info OCMW/SOCIAAL HUIS, Lovendegem 09/370 70 55

Voor de volledige kalender: zie website www.lovendegem.be onder rubriek Wonen

en Leven of aan het infobord in het ontmoetingscentrum, Kerkelare 21.

Dorpsrestaurant

Elke maandag, woensdag en vrijdag

11u30

€6

Seniorenturnen

Op maandag 12/03, 26/03, 9/04, 23/04

14u00 - 14u30

€2

Gezelschapsspelen

Op maandag 5/02, 19/02, 16/03 en 30/03

14u00 - 17u00

gratis

Beweeguurtje

Wekelijks op vrijdag (behalve tijdens schoolvakanties) koffie/thee vanaf 09u30

10u00-11u00

€2,5

Seniorenhelpdesk

Dinsdag 20 maart

09u30-12u00

gratis

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02


16

VRIJE TIJD

DAVID – LEFEBRE

LEYBAERT – VAN DE MOORTELE

MARTENS – VAN HULLE

DHAENENS – HOSTE

VERHEUGEN – DOSSCHE

VERMEERE – VAN ACKER

DIAMANTEN JUBILEUM - 19 oktober

GOUDEN JUBILEUM - 31 oktober

DIAMANTEN JUBILEUM - 6 november INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02

GOUDEN JUBILEUM - 28 oktober

BRILJANTEN JUBILEUM - 5 november

GOUDEN JUBILEUM - 1 december


VRIJE TIJD 17 SPORTKAMPEN PAASVAKANTIE DINSDAG 03.04.2018 T.E.M. VRIJDAG 06.04.2018

Cowboys & Indianen Waar wonen cowboys en indianen? Hoe bouw je een tipi? Wat is een totempaal? Zet je cowboyhoed op en reis samen met ons door het Wilde Westen.

Kleutertjes °2014 en 2013

Gymzaal De Bron (Molendreef 16)

€60

Klim- & omnisportkamp Is de aap uithangen geen probleem voor jou? Klim je net zoals een aapje graag helemaal tot aan de top? Dan is dit kamp iets voor jou! Wij gaan deze week klimmen en andere sporten verkennen.

°2012 t.e.m. 2010 °2009 t.e.m. 2006

Sportcentrum (Sportstraat 24)

€60

Ski- & omnisportkamp Heb je zin om een dagje sneeuw mee te maken? We steken voor 1 dag de grens over en zoeken de sneeuw op in het overdekte ski-en snowboardcentrum Skidôme in Terneuzen. Ben je nog maar een beginner of kan je reeds vlot van een helling afdalen? Iedereen die van sneeuw houdt, is welkom! (met ondersteuning van Sport Vlaanderen en i.s.m. De Meetjeslandse Burensportdienst en gemeente Waarschoot).

°2009 t.e.m. 2006

Sportcentrum (Sportstraat 24)

€95

Uren:

Activiteiten: 9u – 12u en 13u30 – 16u Opvang: 8u – 9u, 12u – 13u30 en 16u – 17u30 (vrijdag tot 16u30)

INSCHRIJVEN

SPORTKAMPEN PAASVAKANTIE Wanneer? • Inwoners van Lovendegem: vanaf maandag 05/03/18 • kinderen van buiten Lovendegem: vanaf donderdag 08/03/18 Hoe? schrijf je online in via www.lovendegem.be/sport of mail de gegevens die gevraagd worden op www. lovendegem.be/sport bij ‘sportkampen’ naar sport@lovendegem.be of kom langs bij de dienst Sport in de sporthal en vul een inschrijvingsstrookje in. Betaling? na bevestiging door de sportdienst (u krijgt de betalingsgegevens bij bevestiging)

SPORTKAMPEN

ZOMERVAKANTIE

Meer info over deze sportkampen in de zomervakantie kunt u vinden op www.lovendegem.be/sport en zal verschijnen in de volgende editie van Info Lovendegem.

MA. 2 T.E.M. VRIJ. 6 JULI: • De kampioentjes (°2014 en 2013) • Wereldkampioenen 3de kleuter (°2012) t.e.m. 2de leerjaar • Devils & Flames 3de t.e.m. 6de leerjaar

MA. 20 T.E.M. 24 AUG.: • Bie Baa Beestenboel (°2014 en 2013) • Sportkicks 3de kleuterklas (°2012) t.e.m. 2de leerjaar • Adventure kicks 3de tot 6de leerjaar

MA. 9 T.E.M. VRIJ. 13 JULI: (met uitzondering van 11 juli: Vlaamse feestdag) • Kleutersportvoormiddagen (°2014 en 2013): enkel voormiddag • Crea- omnisportkamp 3de kleuterklas (°2012), 1ste en 2de leerjaar: • Freerunning 3de leerjaar t.e.m. 3de middelbaar

MA. 27 T.E.M. VRIJ. 31 AUG.: • Kleutersportvoormiddagen (°2014 en 2013): enkel voormiddag • Danskamp 3de kleuterklas (°2012) t.e.m. 3de middelbaar • In de Mix! Skaten & omnisport 3de leerjaar t.e.m. 3de middelbaar)

WANNEER INSCHRIJVEN? • Inwoners van Lovendegem: vanaf maandag 14 mei 2018. • kinderen van buiten Lovendegem: vanaf donderdag 17 mei 2018.

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02


18

VRIJE TIJD

IN LOVENDEGEM MAART

START WIELERSEIZOEN WTC LOVENDEGEM Zondag 4 maart, 9u

Plaats: lokaal van WTC Lovendegem, Eeksken 63 Info: daniel.suttels@telenet.be

“GINDS TUSSEN DE NETELS” 2, 3, 9 en 10 maart Toneelvoorstelling van Metamorfose Plaats: POC Den Osschaert Info: info@toneelmetamorfose.be

START TO RUN - RUNNINGMATES Vanaf 5 maart Iedere maandag- en donderdagavond. Bouw aan je conditie met de runningmates! Plaats: Tulpenstraat 11, Tempelhof Info: 09 372 87 84 of 0477 23 38 51 Inschrijven kan door overschrijving van €25 op BE77 9730 5428 2042

23STE JOGGINGCUP & KIDSCUP LOVENDEGEM • Vrijdag 18 mei 2018: 7de Lo-Loopt • Vrijdag 25 mei 2018: 28ste Eeksken jogging • Zaterdag 26 mei 2018: 3de Vinderhoutse Move To Serve Run • Vrijdag 29 juni 2018: 14de Trappistenloop • Vrijdag 10 augustus 2018: 23ste jogging Gemeentelijke Sportraad

VRIJDAG 4 MEI 2018 , POLYVALENTE ZAAL LOVENDEGEM

MAARTEN LUTHER EN 500 JAAR PROTESTANTISME Dinsdag 20 maart, 20u Maarten Luther heeft 500 jaar geleden het begin van de reformatie ingeluid. Wie was hij en wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen? Het Davidsfonds nodigt hiervoor Professor Temmerman van VUB uit. Plaats: De Verbeelding, Kasteeldreef 42 Info: tack.gustaaf@telenet.be

Op vrijdag 4 mei 2018 zullen de kampioenen van het sportseizoen 2017-2018 gehuldigd worden. Noteer dit alvast in uw agenda! Daarnaast reikt de sportraad 3 trofeeën uit: sportman, -vrouw of –ploeg van het jaar, sportkid van het jaar en de sportverdienste.

Een lezing georganiseerd door de gzinsbond over gezond eten door Christophe Matthijs Plaats: Raadzaal Lovendegem Info: www.gezinsbondgewestzomergem.be

WANDELING MET GIDS IN HET AALMOESENEIEBOS 25 maart, 14u30 Curieus neemt u mee met een ervaren natuurgids. U ontdekt MAART-APRIL dit "oud bos" op INFO LOVENDEGEM #02 een actieve en voraal attractieve manier. Info: mariettedierckx@skynet.be

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02

Op elke jogging zijn er waardevolle herinneringen & prijzen te winnen. Er is een extra prijzenpot van de Gemeentelijke Sportraad en vanwege BVBA Marc Van Wiemeersch voor de deelnemers die 3 van de 5 joggings hebben deelgenomen, dit door een bijkomende tombola (trekking op 10 augustus 2018). Alle kids die 3 van de 5 joggings hebben gelopen, krijgen op de jogging van de gemeentelijke sportraad een extra prijs.

KAMPIOENENVIERING

Naar jaarlijkse gewoonte huldigt het gemeentebestuur tijdens kampioenenviering alle kampioenen van Lovendegem.

ETEN, HOE GEZOND IS DAT? Dinsdag 20 maart, 20u

Ter info

Kandidaturen voor sportman, -vrouw of -ploeg, voor sportkid en voor sportverdienste kunnen tot uiterlijk vrijdag 31 maart 2017 ingediend worden. Kampioenen kunnen nog doorgegeven worden tot uiterlijk 1 mei 2017. De documenten voor het indienen van kampioenen kunt u vinden op de gemeentelijke website of kunt u verkrijgen bij de dienst Sport.

SPORTIEVE TIP

Meetjeslandse sportdag 50+ Wanneer: dinsdag 8 mei 2018 Waar: Sporthal Zomergem Den Boer 17, 9930 Zomergem Vervoer: vertrekken om 8u30 met de fiets vanuit Lovendegem (sporthal)

Meer info en inschrijvingen

Dienst Sport Tel. 09 370 70 49 sport@lovendegem.be www.lovendegem.be/sport


VRIJE TIJD 19 #SPORTERSBELEVENMEER Als sporter maakt u wat mee. Of u nu een prachtige zonsondergang ziet tijdens het lopen, een hert ziet oversteken als u aan het fietsen bent of u zich gewoon geweldig amuseert met een potje voetbal. U beleeft gewoon meer. En daarom willen we graag zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. En daar kan jij bij helpen. Door

jouw sportervaringen te delen met de hashtag #sportersbelevenmeer, bijvoorbeeld. Maar vooral door mee te doen met één van de vele initiatieven die elke dag worden georganiseerd. Meer info

www.sport.vlaanderen.be

21 EN 22 APRIL 2018

Tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag staat in 2018 het thema “Kiezen” centraal. Werkgroep archief koos ervoor om het thema concreet in te vullen met o.a. een tentoonstelling over de geschiedenis van het kiesstelsel in België van 1830 tot nu. HERINNERT U DE MISS KLEINVEE VERKIEZINGEN EN DE MEERLINGENVERKIEZINGEN NOG? Kom langs op 21 en 22 april van 10u tot 12u en van 14u tot 18u in de kleine raadzaal, Kasteeldreef 72, Lovendegem.

Maandag 12 maart en 19 maart van 19u30-22u

Plaats: Raadzaal, Kasteeldreef 72 GRATIS voor vrijwilligers van Lovendegem

DIGISTATIE DE BESTE APPS VOOR JE SMARTPHONE OF TABLET

Maandag 23 april, 19u30 – 21u30

ACTIVITEITEN IN DE BIB

VOORLEZEN IN DE BIB Op 18 maart en 15 april worden er weer prentenboeken voorgelezen in de bib, telkens om 11u en voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Het voorlezen duurt ongeveer een halfuurtje en ouders en grootouders mogen uiteraard meeluisteren!

DE ORGANISATIE VAN EEN KLEINSCHALIG EVENEMENT

Een rommelmarkt in de buurt, een openluchtconcert, een solidariteitsactie met het Zuiden, een feest voor het 50-jarige bestaan van de club, een verenigingenmarkt in de gemeente, een sportevenement … Met een stappenplan bieden wij jouw vereniging een houvast om dit evenement in goede banen te leiden. We zorgen ervoor dat je aandacht hebt voor alle ingrediënten van een geslaagd evenement: ...

ERFGOEDDAG

SPROOKJES IN DE BIB Op 4 maart om 11u wordt het laatste sprookje voor dit schooljaar verteld: Jorinde en de Joringel. Dit sprookje duurt ongeveer een halfuurtje en is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Ouders en grootouders mogen uiteraard meeluisteren!

VORMING VOOR VOLWASSENEN

LEESCLUB ‘OPEN BOEK’ De volgende bijeenkomst van de leesclub gaat door op woensdag 18 april, om 20u in de bib. Interesse om deel te nemen? Neem dan gewoon even contact op met de bib! JEUGDBOEKENMAAND IN DE BIB! Ook dit jaar laten we de Jeugdboekenmaand niet onopgemerkt voorbijgaan. Schrijvers Stefan Boonen, Bavo Dhooge en Do Van Ranst komen op bezoek bij de kinderen van de lagere school en we verwelkomen meer dan 30 klassen in de bib die aan de slag gaan rond het thema Wetenschap en Techniek!

Er bestaan miljoenen apps die je het leven makkelijker kunnen maken. Maar welke zijn echt de moeite? Weet je bijvoorbeeld hoe je gratis kan sms'en en bellen met WhatsApp? Hoe je de titel van een liedje te weten komt? Hoe je eenvoudig opzoekt wanneer je volgende bus of trein vertrekt?  Plaats: Bibliotheek Lovendegem

Inschrijven

Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. Bibliotheek Lovendegem Tel. 09 224 22 65 www.vormingplusgent-eeklo.be info.gent.eeklo@vormingplus.be

INFO LOVENDEGEM MAART-APRIL #02


Graffiti Workshop 6.04.2018 - 14u tot 17u Leeftijd: van 12 tot 18 jaar Onder Bierstalbrug (kant Vinderhoute) Prijs: 10 euro Inschrijven: www.lovendegem.be/jeugd

APENKUREN

DE LOVENDEGEMSE KINDERNAMIDDAG 29 APRIL 2018, 13U30

Alle kinderen welkom aan de sporthal van 13u30 tot 16u30 voor heel wat activiteiten en attracties. Toegang is 5 euro

14u: fietstochten voor groot en klein georganiseerd door Vinderhoutepeloton 15u tot 17u: showcase mountainbike door MTBfun4Kids 17u: onthulling Graffiti kunstwerk op de brugpijler van Bierstalbrug met hapje en drankje

x

I VAN BUITENSPELEN

€

18 APRIL, 13U30 TOT 16U, GRATIS

Kleuters t.e.m. de 2de kleuterklas spelen in De Speelboom (inschrijven verplicht). Vanaf de 3de kleuterklas spelen we aan de sporthal (inschrijven niet verplicht)

LOVENDEGEM LO

KAL

E ECON

OM

ADVIESR

ALE

LOVENDEGEM

AA

D

LO

IE

D

IE

AA

twitter.com/lovendegem

ALE

ADVIESR

facebook.com/lovendegem

KAL

E ECON

OM

ONLINE LOKAAL WINKELEN

Info Lovendegem maart 2018  
Info Lovendegem maart 2018  

Info Lovendegem maart 2018

Advertisement