Page 1

OCMW LINT WE STAAN VOOR JE KLAAR!


INHOUDSTAFEL BESTE LINTENAAR................................................................... 3 DOEL VAN HET OCMW............................................................. 4 WIE BESTUURT HET OCMW ?................................................... 5 OCMW LINT BESCHIKT OVER VOLGENDE DIENSTEN.................. 6 SOCIALE DIENST – Inleiding.................................................... 7 SOCIALE DIENST – Info en begeleiding...................................... 8 SOCIALE DIENST – Begeleiding financiële situatie.................9-11 JURIDISCHE DIENST.............................................................. 12 SOCIALE DIENST – Zorgcoördinator........................................ 13 SOCIALE DIENST – Thuiszorgdiensten..................................... 14 DIENSTENCENTRUM DE SCHAKEL – Activiteiten...................... 15 DIENSTENCENTRUM DE SCHAKEL – Dienstverlening................ 16 DIENSTENCENTRUM DE SCHAKEL – Vrijwilligers...................... 17 WOON- EN ZORGVORMEN..................................................... 18 OCMW LINT - Contactgegevens ....................................... 19-20

BESTE LINTENAAR We zijn nu een gemeenschap van 8400 mensen: evenmensen en allen dragers van menselijke waardigheid. Lint is een rustig woondorp in Vlaanderen met schitterende uitstraling. Met aandacht voor harmonie en duurzaamheid willen we zorg dragen voor onze leefgemeenschap: “schoon Lint”. In het lokaal sociaal beleidsplan (2008-2013) wordt het welzijnsbeleid toevertrouwd aan het OCMW. In onze tijd van show en beeldcultuur springen bekenden in het oog. Maar niemand mag vergeten worden. Iedereen telt mee. Aandacht voor menselijke waardigheid, respect en rechtvaardigheid onderbouwen de dagelijkse OCMW-werking. Mensen kunnen soms zorgen hebben tengevolge van ziekte, handicap, gevorderde leeftijd, financiële en/of psycho-sociale problemen enz… Dan doen ze graag beroep op vakbekwame en toegewijde dienstverleners. Gelukkig kunnen in onze gemeente veel vragen een passend antwoord krijgen. De info-brochure “We staan voor je klaar” kan nuttig zijn. Deze info-brochure is één van de initiatieven welke, naast berichten in het informatieblad van de gemeente en op de website van de gemeente (www.lint.be), ertoe bijdragen dat de OCMW-dienstverlening nabij, transparant en doelmatig kan zijn. Met dank aan de vele vrijwillige medewerkers en het vakbekwame personeel welke de dienstverlening toegewijd verzekeren. Bijzondere dank aan de zorgcoördinator die de brochure heeft opgesteld. Namens de OCMW-raad Armand De Baets, voorzitter en schepen; Rudy Vercammen, Win Pellegroms, leden vast bureau; Hans Verreyt, Luc Somers, Noël Pyliser, Alex Wyckmans, Kirsten Op de Beeck, Frans Oyen, raadsleden; Erik Prims, secretaris. Armand De Baets, voorzitter OCMW en schepen Lint, november 2010

2

OCMW LINT

OCMW LINT

3


DOEL VAN HET OCMW

WIE BESTUURT HET OCMW ?

Het doel van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Lint is als volgt:

De raad voor maatschappelijk welzijn beheert alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort. De leden van de raad worden verkozen door de gemeenteraad.

Het OCMW van Lint wil uitmunten in een maatschappelijke dienstverlening die de Lintenaars een leven waarborgt dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het OCMW wil de draaischijf zijn van het lokale welzijnsbeleid. Het OCMW is er voor iedereen die het (even) moeilijk heeft om welke reden dan ook. Wij willen als OCMW in de eerste plaats een open en sociaal huis zijn met een deur zonder drempel en met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren onder ons. Toch denken velen nog steeds dat het OCMW ‘niets voor hen is’. Net daarom is het belangrijk om met iedereen te blijven communiceren en hen te informeren over de veelzijdige dienstverlening en te blijven luisteren naar de vragen van mensen (vraaggestuurde zorg en op maat).

Op eenvoudig verzoek kan je de raadsleden contacteren. Hun gegevens zijn bij het OCMW te verkrijgen en kan je ook opzoeken via de website van de gemeente Lint (www.lint.be). De raad vergadert minstens 11 maal per jaar. Hier worden de belangrijkste beslissingen genomen. De agenda van de raad hangt uit in de berichtenkast voor het OCMW-huis. Tijdens het openbaar gedeelte van de agenda mag elke Lintenaar op de vergadering aanwezig zijn. De raad kiest de voorzitter en het vast bureau. De voorzitter leidt en vertegenwoordigt het OCMW en in Lint is hij ook lid van het college van burgemeester en schepenen. De voorzitter wordt bijgestaan door de secretaris van het OCMW en de financieel beheerder. Het vast bureau (de voorzitter en twee raadsleden, bijgestaan door de secretaris) vergadert minstens éénmaal per maand en is belast met het dagelijks bestuur en het toekennen van de individuele sociale dienstverlening aan de Lintenaren. De secretaris is ambtelijk eindverantwoordelijke voor de werking van het OCMW. De secretaris is hoofd van het managementteam (= MAT) en in samenspraak met de leden ervan staat hij in voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. In Lint is de secretaris ook hoofd van de sociale dienst. De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de boekhouding van het OCMW en zorgt dat alle financiële procedures in goede banen geleid worden.

4

OCMW LINT

OCMW LINT

5


OCMW LINT BESCHIKT OVER VOLGENDE DIENSTEN Om haar missie waar te maken beschikt het OCMW over een gans aanbod van diensten binnen de vier pijlers: de sociale dienst, de thuiszorgdiensten, het dienstencentrum en de woonvoorzieningen. Jong of oud, arm of rijk, gezond of niet gezond, elke Lintenaar kan beroep doen op één van de volgende diensten binnen het Lintse OCMW: • OCMW-huis, Liersesteenweg 62: administratieve dienst financiële dienst sociale dienst zorgcoördinator schoonmaak- en thuiszorgdienst (= dienstenchequebedrijf) juridische dienst plaatselijk werkgelegendheidsagentschap (= PWA) spreekuur Kinderopvang Hove-Boechout-Lint

Inleiding De sociale dienst is beschikbaar voor alle mensen die het op één of andere manier moeilijk hebben of een vraag over welzijn hebben. Je kan in het OCMW-huis bij deze dienst terecht zonder afspraak tijdens de spreekuren: elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9u00 en 10u30 en donderdag tussen 17u00 en 18u30. Buiten deze spreekuren bent u ook welkom tijdens de openingsuren van het OCMW-huis, maar dan is er niet altijd een maatschappelijk werk(st)er aanwezig of beschikbaar. Je wordt door één van de maatschappelijk werk(st)ers ontvangen voor een eerste gesprek, het intakegesprek. Wanneer de verplaatsing te moeilijk is, kan er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek. Samen met jou zal de maatschappelijk werk(st)er zoeken naar de meest gepaste oplossing.

• Dienstencentrum “De Schakel”, Oudstrijdersplein 1 en Liersesteenweg 11

Na het eerste gesprek wordt in team beslist wie de begeleiding verder op zich zal nemen: de maatschappelijk werk(st)er van het intakegesprek of een andere collega of een andere dienst buiten het OCMW.

• Woonzorgcentrum “Zonnestraal”, Liersesteenweg 52

Iedereen binnen het OCMW, dus ook de maatschappelijk werk(st) ers, zijn gebonden door het beroepsgeheim!

• Service-flats “De Wijngaard”, Kerkhofweg 34

Als je financiële hulp of een andere hulp van het OCMW nodig hebt zal de maatschappelijk werk(st)er een sociaal onderzoek moeten instellen of je aan de voorwaarden voldoet. Dit wordt voorgelegd aan het vast bureau dat over je hulpvraag een beslissing neemt.

De werkgroep “Kiemen” heeft hun werking uitgebouwd via het inloophuis “De Nieuwe Krik”, Liersesteenweg 11.

6

SOCIALE DIENST

OCMW LINT

OCMW LINT

7


SOCIALE DIENST

SOCIALE DIENST

Info en begeleiding

Begeleiding financiële situatie

Weinigen weten dat iedereen bij het OCMW terecht kan. Wie denkt dat je bij het OCMW enkel terecht kan als je financiële problemen hebt, heeft het goed mis !

OCMW Lint wil dat iedere Lintenaar over voldoende financiële middelen beschikt om op een menswaardige manier rond te komen. Bij financiële moeilijkheden kan je steeds terecht bij onze maatschappelijk werk(st)ers van de algemene sociale dienst. Zij zoeken samen met jou naar oplossingen. Zij zullen bij jou thuis een sociaal en financieel onderzoek verrichten en in samenspraak wordt een begeleidingsplan opgesteld.

Heb je een informatieve vraag? Heb je ingewikkelde documenten die moeten ingevuld worden? Heb je van een bepaalde dienst adres of telefoon nodig? Denk je recht te hebben of een uitkering of toelage?

Recht op maatschappelijke integratie  Leefloon:

Kom langs, vele vragen kunnen tijdens één gesprekje beantwoord worden !

Heb je maandelijks onvoldoende inkomen, dan kan het OCMW je een tewerkstelling aanbieden.

Natuurlijk zijn er vragen of problemen die niet in één-twee-drie opgelost zijn. Laat je hierdoor niet afschrikken. Met respect voor je privacy zoekt de maatschappelijk werk(st)er samen met jou naar een oplossing voor je problemen.

Wanneer een tewerkstelling niet of nog niet mogelijk is, heb je recht op een maandelijkse financiële tussenkomst: het leefloon. Om daarvan te kunnen genieten moet je aan een aantal voorwaarden voldoen zoals die bepaald zijn voor elke inwoner uit België. Soms beschik je over een bepaald inkomen dat evenwel lager is dan het leefloon. Op dat moment past het OCMW het verschil bij zodat je in totaal over het leefloonbedrag kan beschikken.

De sociale dienst kan je bijvoorbeeld ook helpen bij het zoeken naar een betaalbare woning, je inschrijven op de wachtlijst bij de sociale woningmaatschappij “De Ideale Woning” of op de wachtlijst bij het sociaal verhuurkantoor “Woonweb”. Lintse eigenaars kunnen hun pand verhuren via Woonweb. De sociale dienst kan je ook helpen om persoonlijke, familiale en psychologische moeilijkheden te overwinnen. Een langdurige begeleiding kan dan noodzakelijk zijn. Ook wordt, als je het goed vindt, samengewerkt met andere hulp- en dienstverleners.

8

Het OCMW heeft een verscheidenheid aan oplossingen:

OCMW LINT

Bedragen van leefloon (geldig september 2010): Cat. 1, samenwonende persoon : € 493,54/mnd Cat. 2, alleenstaande persoon : € 740,32/mnd Cat. 3, persoon met gezinslast : € 987,09/mnd

OCMW LINT

9


SOCIALE DIENST

SOCIALE DIENST

Mogelijke steunverleningen: • Het OCMW Lint kan maandelijks een bedrag bovenop het leefloon toekennen indien dit nodig is. • Het OCMW Lint kan voorschotten verlenen als de uitbetaling van inkomsten waar je recht op hebt op zich laten wachten (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, kinderbijslag, …) • Medische kosten kunnen een flinke hap uit uw budget nemen, zelfs zodanig dat er teveel op bespaard moet worden of dat er daardoor te weinig leefgeld voorhanden is. Het OCMW kan hierin tegemoetkomen. • Door omstandigheden heb je geldproblemen: het OCMW kan je een éénmalige steunverlening toekennen. Elke steunvraag wordt individueel besproken en beoordeeld door het vast bureau. Het vast bureau beslist of u deze steun geheel, gedeeltelijk of niet aan het OCMW dient terug te betalen.

Collectieve schuldenregeling Soms zijn er situaties die ervoor zorgen dat het een blijvend probleem is om je schulden te kunnen betalen. Dan kan je beroep doen op de collectieve schuldenregeling. De rechter bepaalt wie je schulden gaat beheren en hoe deze moeten uitgevoerd worden. Na verloop van tijd kan je definitief vrijgesteld worden. De algemene sociale dienst en de juridische dienst kunnen je helpen bij het indienen van deze aanvraag bij het gerecht.

Energieproblemen

Schuldbemiddeling: Afbetalingsplan Bij afbetalingsmoeilijkheden kan de sociale dienst bemiddelen bij schuldeisers, deurwaarders, kredietinstellingen en andere. De sociale dienst van het OCMW is immers een erkende dienst schuldbemiddeling en kan afbetalingsplannen opstellen die je dan zelf dient na te komen. Budgetbegeleiding Je doet zelf al je betalingen, en de maatschappelijk werk(st)er begeleid je tijdelijk tot alles goed loopt.

10

Budgetbeheer Soms zijn je geldproblemen zodanig groot dat je het zelf niet meer alleen kan oplossen. Met budgetbeheer als begeleidingsmaatregel geef je de sociale dienst vrijwillig volmacht voor het beheer van je gelden.

OCMW LINT

Bij blijvende betalingsproblemen kan de netbeheerder Eandis bij je thuis een budgetmeter plaatsen die, via een oplaadterminal in het OCMW-huis, regelmatig dient opgeladen te worden. Afsluiten van de nutsvoorziening kan pas na voorlegging van het dossier op een gemeentelijke lokale adviescommissie (= LAC). Het hoofd van de sociale dienst is voorzitter van de LAC. Heb je problemen met het betalen van je facturen voor verbruik van elektriciteit, gas en water? Wacht niet te lang en aarzel niet om bij de sociale dienst langs te gaan. Zij kan een afbetalingsplan opstellen of, indien nodig, aan het vast bureau van het OCMW een éénmalige steunverlening voorstellen.

OCMW LINT

11


JURIDISCHE DIENST

SOCIALE DIENST

Met vragen over allerlei juridische problemen zoals een huurcontract, moeilijkheden met je partner, schulden, onderhoudsgeld, enz., kan elke Lintenaar terecht bij de juridische dienst van het OCMW. De juridische dienst zal je advies geven en samen met jou de verschillende mogelijkheden overlopen om een oplossing te vinden. Let wel, de jurist(e) van het OCMW kan niet voor je optreden voor de rechtbank en kan geen procedures opstarten. Zo nodig wordt er doorverwezen naar een advocaat van jouw keuze of naar het Bureau voor Juridische Bijstand (voor een pro deo advocaat). De juridische dienst is enkel bereikbaar na afspraak. Bel hiervoor naar de algemene sociale dienst, bij voorkeur tijdens één van de spreekuren.

Zorgcoördinator Zieken, ouderen, en personen met een handicap kunnen voor al hun vragen in Lint terecht bij één aanspreekpunt: de zorgcoördinator van het OCMW Lint (telefonisch te bereiken op 03/460.18.62.). De zorgcoördinator is een maatschappelijk werker(st)er en maakt deel uit van het team sociale dienst en van het ouderenzorgteam van het OCMW. Bij de verantwoordelijke van élke dienst kan je natuurlijk ook terecht voor de nodige specifieke informatie. De zorgcoördinator kan je algemene informatie geven van alle diensten. Mits jou goedkeuring zal de coördinator met de juiste diensten (al of niet van het OCMW zelf) contact opnemen en vragen de dienstverlening op te starten. Bij een complexe thuiszorgsituatie kan de zorgcoördinator voorstellen om een thuisoverleg met alle betrokkenen bij je thuis te organiseren. De zorgcoördinator staat ook in voor de aanvragen inzake de dienst warme maaltijden aan huis, de minder mobielen centrale, de dagoppas, de wachtlijsten van de serviceflats “De Wijngaard” en het woonzorgcentrum “Zonnestraal” . Voor zieken, ouderen en personen met een handicap bestaan er vanwege verschillende overheden tal van financiële en sociale voordelen die je ook kunt aanvragen via de zorgcoördinator. Enkele voorbeelden: tegemoetkoming en toelage voor personen met een handicap, toelage woningaanpassing , Vlaamse zorgverzekering, aanvraag parkeerkaart, attest handicap, toelage inzake mantel- en/of thuiszorg, enz.

12

OCMW LINT

OCMW LINT

13


SOCIALE DIENST

DIENSTENCENTRUM DE SCHAKEL

Thuiszorgdiensten

Activiteiten

Mensen kunnen soms hulp en zorgen nodig hebben tengevolge van ziekte, handicap, leeftijd of hun specifieke sociale situatie. Om hieraan tegemoet te komen heeft het OCMW volgende diensten met dienstencheques opgericht:

Dienstencentrum De Schakel is beschikbaar voor alle Lintenaren, maar een bijzondere aandacht gaat uit naar chronisch zieken, personen met een handicap en senioren. De Schakel heeft als doel de gezondheid en het welzijn van de Lintenaren te bevorderen.

Schoonmaakdienst met dienstencheques.

De centrumleid(st)er coördineert de werking van het centrum en is het centrale permanente aanspreekpunt voor alle vragen. Je kan haar bereiken op het telefoonnummer 03/460.19.10.

Vier uur per week of vier uur per 2 weken doet deze dienst het onderhoud van je woning.

Thuiszorgdienst met dienstencheques. Deze dienst mag een ruim pakket aan taken bij je thuis verrichten. Het is een dringende en tijdelijke (in principe maximum drie maanden) hulpdienst in afwachting dat een andere vaste dienst de taken kan opnemen. Voor meer informatie: contacteer de verantwoordelijke: 03/460.18.65

De Schakel wil een ontmoetingplaats zijn via allerlei recreatieve, informatieve en educatieve activiteiten: • Ontmoetingplaats Je bent welkom om iets drinken in de cafetaria. • Cursussen Taallessen, computerlessen, workshops zoals “juwelen maken”, crea, … • Ontspanningsmiddagen - Vrij handwerk, kaarten, … - In samenwerking met het woonzorgcentrum “Zonne- straal” activiteiten als bingo, hoger-lager, uitstappen. • Bewegingsactiviteiten Zumba, line-dance, seniorengym, … • Informatienamiddagen Vaak rond gezondheids- en welzijnsbevorderende thema’s: dementie, diabetes, vermijden van CO-vergiftiging, … Op aanvraag ontvang je thuis de activiteitenkalender.

14

OCMW LINT

OCMW LINT

15


DIENSTENCENTRUM DE SCHAKEL Dienstverlening

Vrijwilligers

Via dienstverlening tracht De Schakel de thuissituatie te ondersteunen:

Dienstverlening zichtbaar gedragen door de inzet van vrijwilligers kan een meerwaarde zijn voor de gemeenschap. Het OCMW in Lint erkent dit ten volle en heeft een jarenlange traditie in het samenwerken met vrijwilligers.

• • • • • • •

Dienst warme maaltijden in het dienstencentrum Elke werkdag in het dienstencentrum. Dienst warme maaltijden aan huis Maandag, woensdag en vrijdag brengen vrijwilligers maaltijden aan huis. Klusjesdienst Deze dienst verzorgt dringende en kleine klussen in huis. Ergotherapeutisch- en woonadvies Hulpmiddelen of aanpassingen binnen of buiten de woning kunnen je zelfstandigheid verhogen. Kapsalon & Pedicure. Voor alle actieve gebruikers van het dienstencentrum Baden Een gespecialiseerd hoog/laagbad in het woonzorgcentrum kan ten dienste staan van hulpbehoevende Lintenaars. Minder Mobielen Centrale (MMC). Mensen met vervoerproblemen worden door vrijwilligers van het OCMW van en naar hun bestemming gebracht. Permanente rolstoelgebruikers kunnen gebruik maken van een aangepaste auto. Dagoppas. De dagoppas in De Schakel kan een oplossing zijn in een moeilijke thuiszorgsituatie.

Voor meer informatie: contacteer de dienstencentrumleid(st)er: 03/460.19.10.

16

DIENSTENCENTRUM DE SCHAKEL

OCMW LINT

Volgende dienstverlening wordt ondersteund door Lintse vrijwilligers: • Warme maaltijden aan huis: Sedert 1978 (!) brengen vrijwillig(st)ers maandag, woensdag en vrijdag maaltijden aan huis. • Minder Mobielen Centrale: Sedert 1995 vervoeren vrijwillig(st)ers minder mobiele Lintenaren naar hun bestemming. • Vrijwilligerswerking in woonzorgcentrum Zonnestraal: - Sedert 1994, openhouden van de cafetaria - Sedert 1998, ondersteuning werking dementerende bewoners - Animatiewerking voor de bewoners - Pastorale werking • Vrijwilligerswerking in dienstencentrum De Schakel: - Sedert 2004, opdienen van de warme maaltijden in het dienstencentrum - Ondersteuning activiteiten in het dienstencentrum Wens je aan te sluiten bij onze vrijwilligerswerking? Je bent van harte welkom, het OCMW heeft steeds nood aan nieuwe vrijwilligers ! Voor meer informatie: contacteer de dienstencentrumleid(st)er: 03/460.19.10.

OCMW LINT

17


WOON- EN ZORGVORMEN Door het verbeteren van de thuiszorg en de samenwerking met zowel de mantelzorgers als professionele hulpverleners, tracht het OCMW iedereen zo lang en zo goed mogelijk te laten wonen in zijn vertrouwde huis en omgeving. Soms zijn aangepaste oplossingen noodzakelijk, zoals: dagopvang, kortverblijf, nachtoppas. De zorgcoördinator kan je helpen in het vinden van de juiste oplossing. Het OCMW heeft in eigen beheer serviceflats en een woonzorgcentrum uitgebouwd.

Serviceflats “De Wijngaard”. Deze (zestien) flats zijn kleine, makkelijk te onderhouden woningen met een ingebouwd personenalarmsysteem, wat in verbinding staat met het WZC, en mogelijkheden tot sociaal contact via het dienstencentrum “De Schakel”. Voor meer informatie: contacteer de secretaris: 03/460.18.61.

Woonzorgcentrum (= WZC) “Zonnestraal” Lint heeft een mooie traditie inzake opvang van hulpbehoevende ouderen. In 1884 (!) ontstond het “Godsgasthuis”, en in navolging daarvan werd in 1970 het Rustoord Zonnestraal een feit. De dag van vandaag is “Zonnestraal” een woonzorgcentrum dat beschikt over zestig woongelegenheden voor zorgbehoevende Lintenaars. In de toekomst wil het OCMW werken aan vernieuwing van het WZC en uitbreiding ervan tot tachtig permanente woongelegenheden en drie voor kortverblijf. Voor meer informatie: contacteer de directie: 03/460.18.71.

18

OCMW LINT

OCMW LINT Contactgegevens WOONZORGCENTRUM “ZONNESTRAAL” LIERSESTEENWEG 52

Directie: 03/460.18.71 E-mail: directie.zonnestraal@ocmwlint.be Onthaal: 03/460.18.70 E-mail: onthaal.zonnestraal@ocmwlint.be Hoofdverpleging: 03/460.18.74 E-mail: verpleging.zonnestraal@ocmwlint.be Animatie: 03/460.18.72 E-mail: onthaal.zonnestraal@ocmwlint.be

DIENSTENCENTRUM ”DE SCHAKEL” OUDSTRIJDERSPLEIN 1

Telefoon: 03/460.19.10. E-mail: dienstencentrum@ocmwlint.be

PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP Adres: OCMW-huis, tweede verdieping Telefoon: 03/460.18.68 E-mail: pwa.lint@be Spreekuren: ma t/m don: 09u00 - 11u00 ma: 13u00 - 14u00

VZW KINDEROPVANG BOECHOUT-HOVE-LINT

Adres: Vincent Bavaisstraat 23 - 2540 Hove Telefoon: 03/454.03.02 E-mail: vzw.kinderopvang@telenet.be Spreekuren OCMW-huis: donderdag 09u00 - 10u00

OCMW LINT

19


OCMW LINT Contactgegevens OCMW-HUIS - LIERSESTEENWEG 62 Openingsuren OCMW-huis Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag:

09u00 - 12u00 & 13u00 - 16u00 09u00 - 12u00 & 13u00 - 16u00 09u00 - 12u00 & 13u00 - 16u00 09u00 - 12u00 & 14u30 - 18u30 09u00 - 12u00

Spreekuren sociale dienst Maandag: 09u00 - 10u30 Dinsdag: 09u00 - 10u30 Woensdag: 09u00 - 10u30 Donderdag: 17u00 - 18u30 Vrijdag: 09u00 - 10u30 Contacten buiten deze spreekuren zijn mogelijk na afspraak. Op eenvoudig verzoek komt de maatschappelijk werk(st)er bij je thuis.

Telefoon en e-mail • Onthaal: 03/460.18.60 • Administratieve en financiële dienst: 03/460.18.61 - 03/460.19.11 - 03/460.19.12 administratieve.dienst@ocmwlint.be financiele.dienst@ocmwlint.be • Sociale dienst: - Maatschappelijk werk(st)ers: 03/460.18.63 - 03/460.18.64 - 03/460.19.14 - Zorgcoördinator: 03/460.18.62 - Poets -en Thuiszorgdienst: 03/460.18.65 sociale.dienst@ocmwlint.be • In uiterste nood bel je naar: 0496/536.126

OCMW LINT

ocmw brochure  

ocmw brochure

ocmw brochure  

ocmw brochure

Advertisement