Page 1

ge k

informatieblad van de gemeente Lint | maart - april 2012

op woensdag 28 maart afspraak tussen 13 en 17 u het gemeentepark


Handige telefoonnummers Gemeentehuis ma - vrij: 8.30 - 12.00 maandagavond: 17.30 - 20.00 woensdagmiddag: 13.00 - 16.30 Algemeen oproepnummer 03 460 13 30 Burgerzaken 03 460 13 32 Identiteitskaart, rijbewijs, reispas,…

Communicatie

03 460 13 46

Algemene informatie, meldingen, klachten

Milieu

03 460 13 38

Milieuvergunning, afval, aanplantingen,….

Ruimtelijke ordening

03 460 13 36

Info en vergunningen over bouwen en verbouwen,…

Openbare werken

03 460 13 39

www.tele-onthaal.be

Gemeentemagazijn 03 455 98 09 Gemeentelijke bibliotheek 03 455 12 15 Gemeentelijke basisschool 03 455 48 25 Buitenschoolse kinderopvang 03 454 32 72 OC De Witte Merel 03 455 12 13 Jeugd- en sportdienst 03 454 57 87 Containerpark 03 488 42 80 OCMW –huis 03 460 18 60 Woonzorgcentrum Zonnestraal 03 460 18 70 DC De Schakel 03 460 19 10 Politie Dringende politiehulp 24u/24u 101 Politiezone HEKLA 24u/24u 03 444 00 00 Lokale politie Lint 03 444 00 14

Voetpaden, straatverlichting, wegdek, nutsleidingen,…

De recenste informatie vind je steeds op www.lint.be

Colofon 14e jaargang: maart - april 2012

Gemeente Lint Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door het gemeentebestuur van Lint

2|

Redactieadres : Gemeentebestuur van Lint t.a.v. Myriam Peters Koning Albertstraat 41, 2547 Lint

Sluitingsdag gemeentediensten

Maandag 9 april (Paasmaandag)

Verantw. Uitgever: Stanny Tuyteleers, Bossenstraat 82, 2547 Lint Het gemeenteblad wordt gedrukt met biologisch afbreekbare inkt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier


nieuws Ballonvaart voor Oost-Afrika 20 ballonvaarders uit alle hoeken van Vlaanderen hebben de handen in elkaar geslagen en afgesproken om te gaan ballonvaren tegen de honger in Oost-Afrika. De ontvangsten van de verkochte ballonvaarten gaan integraal naar de actie 12-12. Onze gemeente kocht ook een ballonvlucht aan en besloot deze te schenken aan een Lintenaar die een ingevulde enquête over de communicatie in onze gemeente binnenbracht. Een onschuldige hand trok uit de binnengebrachte enquêtes het formulier van mevrouw Sophie Neut. Veel plezier en een goede vaart voor het goede doel.

Europese prijs voor HEKLA The European Foundations initiative on Dementia heeft in Brussel, in aanwezigheid van Prinses Mathilde, awards uitgereikt aan 10 Europese projecten verspreid over 8 landen. De awards, elk ter waarde van 10.000 euro, zijn een blijk van erkenning voor voorbeeldprojecten en moedigen hun verdere verspreiding aan. De initiatieven ondersteunen mensen met dementie en hun familie zodat ze een kwaliteitsvol leven kunnen leiden en actief kunnen deelnemen aan het lokale gemeenschapsleven. De 10 awards werden gekozen door een onafhanke-

lijke internationale jury, onder voorzitterschap van Magda Aelvoet, minister van Staat. Twee Vlaamse projecten vielen in de prijzen en één ervan is: “Vermist@hekla”. Het project “Vermist@hekla” is het resultaat van de samenwerking tussen HEKLA en andere mensen in de samenleving om vermiste personen met dementie snel te lokaliseren en weer naar huis te brengen. De aanpak is gebaseerd op netwerkvorming. Het project kent veel succes en verschillende andere politiezones hebben het overgenomen.

|3


nieuws Resultaten BOB-campagne De BOB-campagne 2011-2012 is afgerond. HEKLA controleerde in totaal 3081 bestuurders van voertuigen. In totaal werden 47 bestuurders of 1,5 % positief bevonden en werden er 5 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Tijdens de BOB-campagne van vorig jaar controleerde HEKLA 2904 bestuurders waarvan er 60 of 2 % positief werden bevonden.

Nieuwe procedure bij politieverhoor: ‘Salduz’-richtlijn Wie verhoord wordt, moet weten waar hij aan toe. Een verdachte heeft het recht om te zwijgen en mag vóór het eerste verhoor vertrouwelijk overleg plegen met een advocaat. Wie aangehouden wordt, heeft bij de verhoren binnen de eerste 24 uur vanaf zijn vrijheidsbeneming, recht op bijstand van een advocaat. Dat is een historisch breekpunt.

Vanaf 1 januari 2012 moet ieder verhoor – van een verdachte, een getuige of een slachtoffer– beginnen met een bondige mededeling van de feiten waarover hij/zij verhoord wordt en een soort standaardformule, genre het Amerikaanse ‘You have the right to remain silent’.

Gemeenteraadsverkiezingen

Laat naar je borsten kijken

Bij verkiezingen moeten we beroep doen op heel wat burgers om de verkiezingen in goede banen te leiden. Misschien heb je altijd gedacht dat je hieraan graag eens zou willen meewerken. Aarzel niet en registreer je als vrijwillig bijzitter of voorzitter.

Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker spoort vrouwen van 50 tot 69 jaar aan (75% van de borstkankers komt voor in deze leeftijdsgroep) om tweejaarlijks een gratis screeningsmammografie te laten nemen. Dit onderzoek biedt de beste kansen om vroegtijdig borstkanker op te sporen en zo de kans op genezing te vergroten. De mammobiel komt naar Lint van 19 tot en met 27 april. Vrouwen tussen 50 en 69 krijgen een persoonlijke uitnodiging.

De voorzitter van een stembureau heeft de taak om de leiding te nemen over het stembureau en toe te zien dat alle nodige taken op een correcte manier vervuld worden (openen en sluiten stembureau, ontvangen burgers, ...). De taak van de bijzitter is de voorzitter bij te staan bij het vervullen van deze taken. Zowel voorzitter als bijzitter krijgen een kleine vergoeding. De voorzitters zullen instructies ontvangen van het vredegerecht van Kontich en zullen ook uitgenodigd worden voor een infoavond waar er gelegenheid is om vragen te stellen. Als je (niet vrijwillig) wordt opgeroepen, ben je nog steeds verplicht gevolg te geven aan de oproeping en de functie te vervullen waarvoor je bent opgeroepen! i Myriam Peters l 03 460 13 46 l info@lint.be

4|


milieu

milieu

Earth Hour Op zaterdag 31 maart 2012 organiseert World Wide Fund (WWF) voor de vierde maal in België “Earth Hour”. Meer dan één miljard mensen zullen tussen 20.30u en 21.30 u. de lichten doven. Een heel krachtig signaal waarmee WWF wil aantonen dat mensen, door samen te werken, wel degelijk een verschil kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering. Met deze symbolische actie wil WWF aandacht vragen voor de problematiek rond de klimaatverandering. Er moet nog een hele weg afgelegd worden in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Onze gemeente wil ook haar steentje bijdragen en dooft de openbare verlichting in het gemeentepark en de klemtoonverlichting van het gemeentehuis en dit zelfs gedurende het hele weekend van vrijdag 30 maart tot maandag 2 april. Mogen WWF en Lint ook in 2012 op uw deelname rekenen? WWF … For a living planet.

Doe mee met Ecobouwers Basis … Een geïsoleerd dak, superisolerende beglazing, een hoogrendementsketel… Het lijkt voor de meesten onder ons de normaalste zaak van de wereld. En toch hebben anno 2012 nog 500.000 Vlaamse woningen geen dakisolatie en hebben 250.000 woningen alleen enkel glas. Daarnaast staat er in 800.000 woningen nog een oude nietefficiënte verwarmingsketel. Allemaal samen goed voor een continue en gigantische energie- en geldverspilling. En dan spreken we nog niet over de steeds stijgende energieprijzen. Daarom organiseert Bond Beter Leefmilieu later in dit jaar de campagne Ecobouwers Basis. Om van Ecobouwers Basis een succes te maken hebben we jouw hulp nodig. Vandaar deze dubbele oproep: Stel jouw huis open. Is jouw dak geïsoleerd? Zit er superisolerend glas in je ramen? Heb je een hoogrendementsketel? Denk je bij minstens één

van deze vragen hardop: uiteraard! Dan ben jij de geknipte persoon om in oktober 2012 jouw ervaringen door te geven aan mensen uit de buurt die nog steeds geld door hun raam gooien. Schrijf je in op www.ecobouwers.be/basis en krijg gratis een krat Primus en 2 Primus bierglazen als waardering voor jouw deelname. Word energiemeester. Heb je een hart voor mensen en voor energiebesparing. Geef je dan vóór 15 mei op om energiemeester te worden bij Ecobouwers Basis. Je krijgt van BBL en Dialoog vzw een hoogstaande opleiding aangeboden. Daarnaast krijgt elke energiemeesters als waardering voor zijn engagement een mooi cadeau. i Johan Niemegeers l medewerker doelgroepenwerking Bond Beter Leefmilieu l 02 282 17 47 of johan.niemegeers@bblv.be of surf naar www.ecobouwers.be/basis

|5


OCMW Opvoedingsantenne Lint: Informatieavond ‘over grootouders en kleinkinderen’ Grootouders zijn verzorgers, opvoeders, helden, rotsen, vertrouwenspersonen, … In onze veranderende en complexe maatschappij geldt dit misschien nog meer dan vroeger. Grootouders als rustpunt, als houvast. Omgekeerd betekenen kleinkinderen voor grootouders vaak een bron van vreugde en liefde, ook wel eens van zingeving. Daarnaast is er ook de driehoek grootouders l ouders l kleinkinderen met de bijhorende interactie met een eigen unieke dynamiek. Liefde, warmte en trots maar ook gevoelens van verdriet en zich niet begrepen voelen kunnen daarbij horen. Ook de problematiek van gescheiden ouders en hertrouwen, zal aan bod komen. Je bent welkom in het OCMW-dienstencentrum De Schakel op dinsdag 24 april 2012 om 20u00. Deelname in de kosten 2 euro

Opendeurdag: zondag 25 maart

Tussen 13 en 17 uur kun je het woonzorgcentrum en de plannen van de nieuwbouw, de serviceflats, het OCMW-huis, de nieuwe seniorenflats, de noodwoning, … enz. bezoeken. Centraal staat de welzijnsrally langs Lintse sociale projecten zoals: de OCMW-diensten, de nieuwbouwprojecten van De Ideale Woning, het opvangcentrum Meihof, OC De Witte Merel, ... De rally duurt ongeveer 2 uren en de deelnemers starten tussen 13u00 en 14u00 in het OCMW-huis. Er zijn leuke prijzen te winnen. De jeugdbewegingen zijn van de partij en organiseren op het OCMW-domein leuke activiteiten. In het woonzorgcentrum kun je door middel van een diavoorstelling de plannen van het nieuwe rustoord inkijken. De ‘verhalentafel’ zal weer te bekijken en te beluisteren zijn … enz. Kortom, een namiddag om direct in je agenda te zetten.

Lint-pas laat doelgroepen deelnemen aan het verenigingsleven Om de deelname aan het sociale en culturele leven in onze Lintse gemeenschap te bevorderen heeft de OCMW-raad in november de goedkeuring gegeven aan een nieuw initiatief: de Lint-pas. Lintenaren, jonger dan 60 jaar, die het financieel niet breed hebben (richtlijn is het omnio-statuut) kunnen met de Lint-pas voor een belangrijk gedeelte terugbetaling krijgen van lidmaatschappen van sociaal culturele verenigingen (bvb. lidmaatschap

6|

gezinsbond, KAV, SVV, sportverenigingen, enz.). Zij kunnen hiermee rekenen op steun bij deelname aan activiteiten van die verenigingen maar ook bij andere socio-culturele activiteiten. i sociale dienst van het OCMW l elke werkdag van 9 tot 10.30 uur en op donderdag van 17 tot 18.30uur l Telefoon: 03 460 18 61 Het reglement vind je ook terug op www.lint.be.


OCMW Nieuw opnamereglement in woonzorgcentrum Zonnestraal Door de vele wijzigingen, aanvullingen en uitzonderingsregels, was het bestaande opnamereglement voor het woonzorgcentrum niet meer overzichtelijk. De OCMW-raad heeft in haar zitting van 22 december 2011 een grote vereenvoudiging doorgevoerd die ingaat vanaf 1februari 2012. De ‘voorzorgwachtlijst’ van ouderen die zich ter preventie hebben opgeschreven maar die niet aan een opname toe zijn, wordt afgeschaft. Dit betekent dat je enkel een aanvraag voor opname in het woonzorgcentrum kunt doen als deze opname dringend en noodzakelijk is.

De basis voor opname in het woonzorgcentrum is dat zwaar zorgbehoevende ouderen, die zelfs met aangepaste thuishulp niet langer meer zelfstandig kunnen wonen, prioriteit hebben. In termen van zorgprofiel betekent dit dat ouderen met een B of C Katz-score voorrang hebben. In zeer behartigenswaardige gevallen kan het Vast Bureau op voorstel van het ouderenzorgteam een uitzondering toestaan. Uiteraard geven wij voorrang aan de Lintse ouderen. i Jan Holvoet, zorgcoördinator of Bruno Vansteenwegen, directeur WZC Zonnestraal

Dienstencentrum De Schakel Hobbywerking handwerk handwerk bloemschikken bloemschikken handwerk

wat Kip of konijn knutselen Deurkrans Ei vlechten met tulpen Tafelstuk voor Pasen Boetseren ‘kaas met muizen’

wanneer 15 maart en afwerken op 22 maart 5 april 12 april

GEEN hobby op donderdag 8 maart Alle hobbywerkjes staan tentoongesteld in de inkomhal van het dienstencentrum. Kom gerust een kijkje nemen !

Knutselnamiddag voor kinderen Tijdens de paasvakantie organiseert hobbywerking van De Schakel traditiegetrouw ook een kindernamiddag. Samen met Babs knutselen we een heus paasstukje in elkaar. Leuk als cadeau voor mama of papa, oma of opa ! Wanneer: dinsdag 3 april Uren: 14.00-16.00 Deelname: 1 euro (drankje inbegrepen) Inschrijven tot en met woensdag 28 maart

|7


OCMW Lints geheugenkoor Deze zangstonde voor mantelzorgers en hun partner of familie wordt begeleid door Frie Balus (koor Carmina Tilia/ergotherapeute de Schakel ). Voorkennis van muziek of zang is niet nodig. Wanneer: woensdag 14 maart Uren: 15.00-16.00 (2 x 20 min met pauze ) Inschrijven bij Sabine tot dinsdag 6 maart Deelname gratis

Active curling In Scandinavië en Japan is het al een echte rage: curling op een gladde mat in –plaats van op ijs. Bij active curling gaan twee teams kegels of “stenen” over de mat schuiven waarbij het de bedoeling is om zo dicht mogelijk de witte stip op de mat te benaderen. Een puntensysteem kent punten toe aan de positie van de stenen. Het team dat na een ronde de meeste punten behaalt, wint. Een aangenaam sociaal tijdverdrijf dat voor iedereen geschikt is: jong en oud, senioren en andersvaliden. Niet te missen, dus … Wanneer: vrijdag 20 april Uren: 9.30-11.30 Inschrijven bij Sabine tot maandag 16 april Deelnameprijs: 2,5 euro (tas koffie inbegrepen)

Geheugencursus Was het nu 2009 of 2010? Wat gaat de tijd toch snel, zijn we het al vergeten… Inderdaad, het is al twee jaar geleden dat we een geheugencursus organiseerden in het dienstencentrum, hoog tijd dus voor de nodige opfrissing…. Om de mogelijkheden van onze hersenen maximaal te benutten, zoeken we uit hoe ze werken en welke methoden bruikbaar zijn om onze grijze

8|

massa intensief en op de juiste manier in topvorm te houden. Niet vergeten dus… Wanneer: 19 april, 26 april en 3 mei Uren: 14.00-15.30 Inschrijven bij Sabine tot maandag 16 april Max. 15 deelnemers Deelname: 15 euro/ 3 lessen


OCMW Info-en gespreksavond

Dialogen rond dementie: “Veranderend gedrag bij dementie” Er verandert veel als iemand dementie krijgt. Niet enkel doen zich geheugenproblemen voor maar zeer vaak ziet men ook bevreemdend gedrag. Zo komen karaktereigenschappen die al aanwezig waren dikwijls sterker tot uiting. In andere gevallen treden er echte gedragsveranderingen op, bijvoorbeeld van interesse naar apathie of van streng naar zachtaardig. Men stelt bovendien vast dat iemand met een dementie meer op zichzelf gericht raakt. Hij kan zich niet meer goed in de ander inleven en leeft meer en meer in een eigen wereld. Deze en tal van andere veranderingen werpen voor de familie en de omgeving van de persoon met dementie meestal veel vraagtekens op. Vragen als ‘Is dit normaal in het dementeringsproces?’ en vooral ‘hoe reageert men er het best op?’ blijft hen bezighouden. Marieke Verbiest, zelfstandig klinisch neuropsychologe, wil hierop graag met ons dieper ingaan. Tijdens haar voordracht neemt ze ons mee in wat we mogen/kunnen verwachten bij het gedrag bij dementie. Ze verklaart op een begrijpbare wijze de reden van de veranderingen. En reikt ons concrete tips aan die we kunnen gebruiken voor een goed contact met personen met dementie ondanks de moeilijkheden. Wanneer : maandag 5 maart Uren : 19.30 u Waar : polyvalente zaal van woonzorgcentrum Zonnestraal l Liersesteenweg 52 Iedereen welkom. De toegang is gratis. Deze avond is een initiatief van WZC Zonnestraal en dienstencentrum De Schakel in samenwerking met het psychogeriatrisch netwerk arrondissement Mechelen.

Activiteiten in samenwerking met WZC Zonnestraal Via het dienstencentrum kun je ook aansluiten bij activiteiten die voor de bewoners van WZC Zonnestraal worden georganiseerd. Het zijn vooral spel- en filmnamiddagen, optredens allerhande en festiviteiten. Voor maart en april staan volgende activiteiten vast: Woensdag 7 maart: Optreden “De Genieters” Maandag 12 maart: “Modeshow Dimoda “ Maandag 19 maart: Vaderdagfeest met Darry Bell

Vrijdag 30 maart: Feest van de jarigen van WZC Zonnestraal met optreden van Harry Dujardin Donderdag 26 april: Playback van OKRA Vrijdag 27 april: Feest van de jarigen van WZC Zonnestraal met optreden van Hugo Moeskops De activiteiten vinden plaats tussen 14.0016.30u. Optredens en feestelijkheden zijn gratis. Voor andere activiteiten wordt een bijdrage van 1,5 euro gevraagd.

INSCHRIJVEN: Inschrijven voor activiteiten kan elke werkdag van 9u30-12u30 en van 14u00 tot 17u00 in het dienstencentrum De Schakel, Oud-strijdersplein 1, 2547 Lint, tel. 03 460 19 10. Je kunt uiteraard ook inschrijven via e-mail: dienstencentrum@ocmwlint.be. Voor de workshops crea en juwelen kun je ook elke woensdagvoormiddag terecht in De Schakel bij Barbara (vrij handwerk ) of Lucia (juwelen)

|9


senioren In 2012 neemt de seniorenraad de Lintse senioren op sleeptouw voor een ontspannende reis naar Wallonië, namelijk ‘VERASSEND HOEI’ Wanneer : Vrijdag 25 mei, dinsdag 29 mei en donderdag 31 mei (telkens 1 bus) 30 euro per deelnemer De bussen vertrekken om 7.30 uur aan de parking Oud-strijdersplein. De stad Hoei ligt aan de Maas tussen Namen en Luik. Door zijn schitterende ligging aan een vooruitstekende rotspunt aan de Maas heeft dit stadje de langste kabelbaan van België. We worden verwelkomd met koffie en een klein ontbijtje op het schip VAL MOSAN. Een uur lang kunnen we genieten van het schitterend panorama van deze stad. Het middagmaal is gereserveerd in Restaurant Le Central - Grand Place 25. Na de lunch nemen we de kabelbaan voor een zweefvlucht tot op het hoogste plateau waar liefhebbers een wandelingetje kunnen maken. Wie niet wil wandelen, daalt terug af tot aan het grondstation en wie wél wil wandelen, stapt uit aan het tussenstation waar de citadel gelegen is. Je hebt tijd om deze citadel te bezoeken (gratis). Vervolgens kun je de stad bezoeken, winkelen of een terrasje doen. Eventueel kun je ook het avondmaal nuttigen (niet in prijs inbegrepen). Thuiskomst rond 20.30 uur.

Inschrijven kan op vrijdag 4 mei tussen 9.30-11.30 u in dienstencentrum De Schakel Gelieve het inschrijfstrookje duidelijk en volledig ingevuld mee te brengen. Past dat moment niet, dan kun je bij Sabine (De Schakel) nog inschrijven op maandag 7 mei van 9.30-12.30 en van 14.00-17.00 u. De seniorenraad ontsnapt ook niet aan de crisis. Al vele jaren kostte deze volledige dag voor de Lintse senioren 25 euro/pp. Helaas zijn wij genoodzaakt de prijs te verhogen naar 30 euro/pp en het avondmaal niet meer aan te bieden. De bussen worden verspreid over 3 dagen. Zo blijft het mogelijk om zoveel mogelijk Lintse senioren aan deze reis te laten deelnemen.

!

Naam : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Adres : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Telefoon : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... neemt deel met betaalt

.................................

.................................

O vrijdag 25 mei

personen deel aan de seniorenreis en

x 30 euro = ................................. Euro O dinsdag 29 mei

O donderdag 31 mei Handtekening

10 |


jeugd Nieuw adres jeugd- en sportdienst OC De Witte Merel Liersesteenweg 25 • 2547 Lint 03 454 57 87 jeugd@lint.be • sport@lint.be

Woensdagnamiddag 28 maart 2012 Wij doen mee! Jij toch ook? In en rond het gemeentepark zal weer heel wat te beleven zijn: klimmuur, speleobox, boogschieten, kampen bouwen, zoekspel, volkssporten… Deelname is gratis. Alle kinderen zijn welkom: kleuters, lagere schoolkinderen … en iedereen die graag meespeelt!

Hét vakantieprogramma voor actieve en coole tieners! Ben je tussen 12 en 15 jaar? Dan zijn de Swapactiviteiten echt iets voor jou! Ben je op zoek naar een gezonde portie spanning, sensatie en avontuur of doe je het liever wat rustiger aan? Swap is als het ware een menukaart waar je naar eigen zin en tijd kan kiezen uit een waaier van activiteiten. Tijdens de paasvakantie hebben we in Lint voor jou deze activiteiten in petto: • 2-daagse cursus digitale fotografie • skiën in Aspen, Wilrijk Een Swappas kost 3 euro. Zonder Swappas betaal je per activiteit een meerprijs van 2 euro.

Met Grabbelpas krijg je de kans om samen met je vrienden te proeven van een waaier van activiteiten. Samen met onze buurgemeentes werkten we voor alle 3- tot 11-jarige kinderen aan een zeer gevarieerd programma van wel 60 activiteiten. Ook in Lint is er voor ieders wat wils: indianenkriebels, muurschrijvers, water- en zandplezier, skiën, sprookjes met lentekriebels, geweldig gewelf, bewegend papier, danzas latinas. Kijk voor het volledige programma op www.lint. be of in de programmabrochure van de regio. Een Grabbelpas kost 3 euro. Zonder Grabbelpas betaal je per activiteit een meerprijs van 2 euro.

Speel- en sportweken Ook dit jaar organiseren we tijdens de zomervakantie speel- en sportweken voor de kinderen. voor alle kinderen van 7 tot 12 jaar: Speelweken 2 tot 6 juli 2012 16 tot 20 juli 2012 6 tot 10 augustus 2012 20 tot 24 augustus 2012 27 tot 31 augustus 2012

Sportweken 23 tot 27 juli 2012 30 juli tot 3 augustus 2012

Voor alle jongeren van 13 tot 16 jaar: Theater- en filmweek 23 tot 27 juli 2012

Sportweek 30 juli tot 3 augustus 2012

www.lint.be en een folder die verspreid zal worden via de Lintse scholen, geeft je weldra mee informatie over het programma en de inschrijvingen.

| 11


bibliotheek Frappant textperformance

Jeugdschrijver komt naar Lint

Goed nieuws! Naast de schitterende tekstoptredens zal er ook een liveoptreden plaatsvinden van Tijs Delbeke en zijn band. Zij speelden samen met dEUS op de weide in Werchter. Een niet te missen muzikaal festijn. Dit feestje vindt plaats op woensdag 14 maart om 20u in de bibliotheek. Iedereen welkom.

Op vrijdag 4 mei komt jeugdschrijver en verteller Stefan Boonen naar onze bibliotheek. De kinderen van de drie lagere scholen (klassen 5 en 6) worden dan uitgenodigd om er met de auteur te praten over lezen, schrijven, verhalen verzinnen en al wat er bij hoort. Een superfijne dag in de bibliotheek.

Van rock Werchter naar de bibliotheek van Lint

Nieuwe lessenreeks: foto’s bewerken op computer In deze cursus gaan we de foto’s van uw digitaal fototoestel leren importeren op een computer. Aan de hand van het gratis programma ‘Picasa’ gaan we leren hoe je je foto’s kan organiseren, bewerken en verdelen. Je digitale foto’s terug exporteren op usb, cd of harde schijf komt ook aan bod. Voor deze cursus breng je best een digitaal fototoestel mee bij de eerste les. Je mag een eigen laptop meebrengen, maar dat moet niet. Data: woensdag 18 april, 25 april, 2 mei en 9 mei 2012 van 20u tot 22u30 Prijs: 50 euro i Freddy Bellis l 0497 34 85 43 l info@dekipenhetei.be

Films op dvd

Dieren in de bib

Geniet van ons fantastisch aanbod. Meer dan 1000 films staan te wachten in de bibliotheek. Je kunt 2 dvd’s gewoon gratis ontlenen, net zoals een boek. De uitleenperiode van een dvd bedraagt 1 week. Je vindt in de bib de beste films van de afgelopen jaren en de allernieuwste films.

Tijdens de jeugdboekenweek hebben de dieren het voor het zeggen. Veertien dagen lang zet de bibliotheek de mooiste dierenboeken in de kijker. De Jeugdboekenweek 2012 vindt plaats van 10 tot 25 maart. Dit is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen en zal ook in Lint niet ongemerkt voorbij gaan. Vergeet niet langs te komen, we maken er een echte beestenboel van!

Je moet het eerst zien om te kunnen geloven, zoveel kwaliteit naast elkaar. Kom en ontdek deze wondermooie wereld.

12 |


onderwijs Project ‘mode’ Het jaarlijks project in de Lintse gemeenteschool draait dit jaar rond het thema: ‘Mode’. We plannen leerbezoeken aan het Modemuseum en houden workshops met allerlei materialen om kleren en dergelijke te ontwerpen. Er is natuurlijk een onvermijdelijke modeshow en er worden verrassende modewerken tentoongesteld. GBS Lint zal weer gonzen van bedrijvigheid, een muzische school waardig. Vrijdag 9 maart om 15u00 kun je komen kijken naar de resultaten van deze toffe projectweek met een fraaie afsluitshow.

Voetrally op 25 maart De oudervereniging draagt haar steentje bij om GBS Lint in de kijker te stellen. Deze keer organiseert men een heuse voetrally door de gemeente. Alles is aangepast voor groot en klein, elke leeftijd kan zijn gading vinden in de opdrachtentocht. Start tussen 13 en 14 uur in de school. Grote verrassing! Jommeke zelf komt langs om zijn strips te signeren en natuurlijk mag iedereen mee op de foto met deze moedige stripheld. Dit gebeurt ook in de eetzaal van onze school nadat de rally is afgewerkt, samen met een hapje en een drankje. Iedereen is dus welkom op zondag 25 maart in GBS Lint voor de voetrally en zeker niet te missen: voor de ‘meet en greet’ met Jommeke!

Carnaval…. wij zijn er klaar voor!

| 13


sport Iedereen sport in de paasvakantie! wat jiujitsu jiujitsu jiujitsu zwemmen

wanneer 10/04 10/04 10/04 11/04

wielerschaatsdag badminton

12/04 13/04

Voor wie 6 tot 9 jaar: 9 tot 10.30 uur 10 tot 14 jaar: 10.30 tot 12 uur Van 14 jaar tot‌.: 13 tot 15 uur Voor alle leeftijden en kinderen onder 10 jaar worden vergezeld van 1 ouder 11 tot 16 jaar (geboortejaar 1996 – 2001) 6 tot 9 jaar: van 10 tot 12 uur 10 tot 14 jaar: van 14 tot 16 uur

waar Basisschool De Wilg - Eikhof Basisschool De Wilg - Eikhof Basisschool De Wilg - Eikhof Zwembad De Nachtegaal

Provinciaal wielercentrum en ijsbaan Antartica in Wilrijk OC De Witte Merel

i en inschrijven via www.lint.be voor 26 maart of contacteer de sportdienst l 03 454 57 87

14 |


kalender

MAART ZO 04|03 KVLV

Wandeling – Zoersel 9 u: Kerkplein Lint

Vrijwillige chauffeurs zorgen voor de verplaatsing. Wie mee rijdt, betaalt € 3. Om alles vlot te laten verlopen graag vooraf een seintje.

i

paula.ravache@telenet.be Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

WOE 07|03 Okra

Wandeling ‘Visbeekpad’ 13.15u: Oud-strijdersplein

We verplaatsen ons met de auto naar Zoersel. Niet-leden zijn ook welkom.

i

Eddy Wouters l 03 455 84 20 Willy De Voecht l 03 455 44 32

ZA 10|03 Davidsfonds l Cantemus

Lint zingt in alle seizoenen 20u: Zaal Roeland

Een beetje warm, een beetje koud, een beetje zon, een beetje regen zo komen wij het jaar wel weer door. Samen met ons enthousiaste zangpubliek overlopen wij de 4 seizoenen van het jaar met plezante, ernstige, toffe, zotte, bekende, iets minder bekende meezingliedjes. Iedereen welkom om er samen een gezellige zangavond van te maken.

i

Joke De Roeck l 03 288 76 43 Rob Hardy l 03 455 69 65

DI 13|03 KVLV

Gesprek: Zwijg niet langer over de dood 13.30: De Schakel l Liersesteenweg 11

Dood gaan hoort bij het leven. Bespreek jij met je partner jouw of zijn levenseinde? Neem jij tijd om met je moeder te praten over euthanasie? Wat is moeilijk daarbij? Met een tas koffie, een koekje en een leuke omkadering brengen we een deugddoend gesprek op gang tussen vrouwen. Wie niet langer zwijgt over de dood, zal verbaasd zijn over de kracht van het leven. Deelnameprijs: € 5, KVLVleden € 4.

i

en inschrijven: Paula Ravache Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

DI 20|03 Davidsfonds

Nacht van de geschiedenis 20u: Heemkundig café ‘Den Aker’

Thema: ‘Drank’ met als titel ‘Samen aan den drank’

i

Gerd De Hert l 03 455 90 12

DO 22|03 Okra

Verkenningsfietstocht naar Wommelgem 13.15u: Oud-strijdersplein

Niet-leden zijn ook welkom.

i

Eddy Wouters l 03 455 84 20 Emiel Aerts l 03 290 83 99

APRIL DI 03|04 KVLV

Hobby: paasstuk maken 13u: De Schakel l Liersesteenweg 11

i

13u: De Schakel l Liersesteenweg 115

VRIJ 06|04 Okra

Goede Vrijdagviering 15u: parochiekerk

i

Flory Van Bos l 03 290 83 99

ZO 08|04 Cantemus

Opluisteren paasviering 9.30u: Parochiekerk

Opluistering van de misviering voor Pasen met meerstemmige liederen, misgezangen en bijpassende orgelklanken. Wij wensen iedereen een zalig Pasen.

i

Joke De Roeck l 03 288 76 43

DI 10|04 Okra

Wandeling Duffel (Natuurpunt) 13.15u: Vertrek Oud-strijdersplein

Niet leden zijn ook welkom

i

Eddy Wouters l 03 455 84 20 Willy De Voecht l 03 455 44 32

ZA 14|04 VRIJ 23|03

Jump’n Joy

Davidsfonds

Jumpodium

Prijsuitreiking Junior Journalist-wedstrijd

13 – 17 u: Torfsstraat

14.45 - 15.15u: Feestzaal Roeland

i

Daniëlle Van Eynde l 03 488 05 94

ZO 25|03 Vlaamse Kring

Bezoek aan de stad Sint-Niklaas

Alle skippers tonen hun rope-skippingkunsten aan ouders, oma’s, opa’s, tantes en nonkels, vrienden, buren,… Jaarthema: ‘Rikkie en Kikkie reizen de wereld rond’ (verschillende landen en culturen). Er is ook randanimatie voor de jonge en iets minder jonge sympathisanten voorzien: springkasteel, spelletjes, grote afvalrace,… Of kom je liever eens proeven van onze frietjes en onze eigen Jumpworsten, … Ook dan ben je zeker welkom!

Vertrek 13u

Stadswandeling met gids

i

Jan Winters l Crauwelshoeve 25 03 288 91 09

| 15


kalender WO 18|04 KVLV

Wandeling – Duffel 9u: kerkplein Lint

Om alles vlot te laten verlopen graag vooraf een seintje:

i

paula.ravache@telenet.be Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

DO 19|04 Okra

Fietstocht richting Mechelen 13.15u: Oud-strijdersplein

Fietstocht van 35 à 40 km l ook voor nietleden

i

Eddy Wouters l 03 455 84 20 Emiel Aerts l 03 290 83 99

D0 26|04

VZW KINDEROPVANG Ben je op zoek naar gepaste kinderopvang en wil je graag dat je kindje wordt opgevangen in een warme en knusse omgeving. Dan kunnen wij, vzw kinderopvang, je helpen bij deze zoektocht. VZW kinderopvang is een dienst voor onthaalouders, en verzorgt de opvang van baby’s en peuters en eventueel voor –en naschoolse opvang voor kinderen tot twaalf jaar. De kinderen worden opgevangen door erkende en bij de dienst aangesloten onthaalouders, die wonen in de gemeenten Hove, Boechout, Vremde, Lint en Borsbeek. Ook hebben we een aantal projecten van twee of drie onthaalouders onder één dak. Zij bieden opvang aan in een grotere groep, in een speciaal voor kinderopvang voorziene locatie. Op zoek naar kinderopvang!! Aarzel niet en neem contact op met onze dienst: VZW Kinderopvang Vincent Bavaisstraat 23, 2540 Hove info@vzwkinderopvang.be, www.vzwkinderopvang.be

Davidfonds

Bezoek Alfacam Enkel na inschrijving en dit kan tot 14 maart. Het aantal plaatsen is beperkt.

i

Rob Hardy l 03 455 69 65

VRIJ 27|04 KVLV

Daguitstap naar Oostende i

Kop(ver)zorgen?

en inschrijven vóór 31 maart bij Paula Ravache l Liersesteenweg 196 03 288 90 87

stehulpcursus Volg een gratis eer bij het Rode Kruis. odekruis.be Alle info op www.r

t ? Linn kel ine r)DezScoharg in DC us e KoDapgcurs(v u 17 tot 0 dag 2 april van 8.3

ZA 28|04 Vlaamse Kring

maan u.rsus ulp17cu ehtot n 13 isrileevarst grat n ag 3 ap eesd Volg din . uis Kr bij het Rode echout Bodekruis.be ondcursus inro Alle infAvo op www. .30 tot 22.30

Natuurwandeling met gids

10 tot 13 april van

Vertrek om 13 u 2010_075 | foto © Frank Toussaint

Jan Winters l Crauwelshoeve 25 03 288 91 09

2010_075 | foto © Frank Toussaint

i

16 |

19

Tom Bellens s.be Hove-Lint.rodekrui st@ ien lpd hu rodekruis.be ct. w.a ww : en rijv Insch

Gelinkt Maart April  

Gelinkt Maart April

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you