Page 1

ge k

informatieblad van de gemeente Lint | maart - april 2013

Woensdagnamiddag 27 maart 2013

Wij doen mee? Jij toch ook?


Handige telefoonnummers Gemeentehuis ma - vrij: 8.30 - 12.00 maandagavond: 17.30 - 20.00 woensdagmiddag: 13.00 - 16.30 Algemeen oproepnummer 03 460 13 30 Burgerzaken 03 460 13 32 Identiteitskaart, rijbewijs, reispas,…

Communicatie

03 460 13 46

Algemene informatie, meldingen, klachten

Milieu

03 460 13 38

Milieuvergunning, afval, aanplantingen,….

Ruimtelijke ordening

03 460 13 36

Info en vergunningen over bouwen en verbouwen,…

Openbare werken

03 460 13 39

Voetpaden, straatverlichting, wegdek, nutsleidingen,…

www.tele-onthaal.be

Gemeentemagazijn 03 455 98 09 Gemeentelijke bibliotheek 03 455 12 15 Gemeentelijke basisschool 03 455 48 25 Buitenschoolse kinderopvang 03 454 32 72 OC De Witte Merel 03 455 12 13 Jeugd- en sportdienst 03 454 57 87 Containerpark 03 488 42 80 OCMW –huis 03 460 18 60 Woonzorgcentrum Zonnestraal 03 460 18 70 DC De Schakel 03 460 19 10 Politie Dringende politiehulp 24u/24u 101 Politiezone HEKLA 24u/24u 03 444 00 00 Lokale politie Lint 03 444 00 14 Brandweer Dringende brandweerinterventie 100 Niet-dringende interventie 03 457 46 33

De recenste informatie vind je steeds op www.lint.be

Sluitingsdagen gemeentediensten

Maandag 1 april: Woensdag 1 mei:

Colofon 15e jaargang: maart – april 2013

Gemeente Lint Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door het gemeentebestuur van Lint

2|

Redactieadres : Gemeentebestuur van Lint t.a.v. Myriam Peters Koning Albertstraat 41, 2547 Lint

paasmaandag Feest van de arbeid

Verantw. Uitgever: Harry Debrabandere Kardinaal Cardijnlaan 31 l 2547 Lint. Het gemeenteblad wordt gedrukt met biologisch afbreekbare inkt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier


nieuws

Bestuursakkoord Beste Lintenaren Tijdens de ongeveer 80 dagen tussen 14 oktober 2012 en 3 januari 2013 hebben wij met de toekomstige bestuursploeg niet stilgezeten. Wij hadden de opdracht om te zorgen voor een bestuursakkoord waarin we op zoek moesten gaan naar een perfecte mix van de verschillende partijideeën die zijn voorgesteld in de programma’s van de nieuwe coalitie en onze oppositiecollega’s. We hebben dit klaar gekregen. We hebben er rekening mee gehouden dat in deze economisch moeilijke tijden er geen plaats is voor prestigeprojecten. Wij willen tijdens deze legislatuur onze Lintenaren niet opzadelen met nog hogere belastingen. Wij hadden graag de hemel op aarde willen beloven en brengen maar het huidige financieel-economische landschap laat echter niet toe om gekke dingen te doen. De gemeente moet zich op haar kerntaken concentreren, efficiëntie staat centraal. Een spaarzaam beleid vraagt om duidelijke keuzes. Keuzes in het belang van de gemeenschap, in het belang van alle Lintenaren. Investeren kan en moet maar dan wel voor reële behoeften. Het gemeenschapsleven bloeit wanneer mensen zich goed voelen. De pijlers hiervan zijn de gezinnen, actieve senioren, een geëngageerde jeugd, actieve verenigingen, een gezond ondernemingsklimaat, aandacht voor sociale en ecologische waarden. De gemeente moet de optimale omstandigheden creëren waarin dit gemeenschapsleven zich kan ontwikkelen. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van elke burger om mee te bouwen aan een hechte gemeenschap.

Wat de burger zelf kan, kan de overheid niet noodzakelijk beter. Met informatievergaderingen, de adviesraden en periodieke wijkbezoeken verzekeren we de Lintenaren inspraak in het beleid van de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van verkozen politici om beslissingen te nemen. Maar zowel bij het tot stand komen als bij de uitvoering van het beleid kunnen en moeten de inwoners hun rol spelen. Inwoners verantwoordelijkheid geven om zelf actie te ondernemen, daar gaat het om. De samenleving is immers niet van de overheid, ze is van de mensen. Samen dragen wij verantwoordelijkheid voor heden en toekomst. Iedereen moet zijn bijdrage leveren, iedereen moet een inspanning doen. In ruil mogen de Lintenaren van ons verwachten dat we investeren in onze kerntaken, onze job doen ten dienste van alle inwoners, zonder enig onderscheid.

|3


nieuws Een greep uit dit akkoord: • Wij streven naar een nog betere verkeersveiligheid in het straatbeeld. Voor de veiligheid van onze bur• • • • • • • • • • • • • •

gers opteren we voor het opstarten van een buurtinformatienetwerk. Ons milieu en groenbeleid bereiden we voor op de het pesticidevrij tijdperk dat vanaf 2014 zal ingaan. We gaan op zoek naar een gezond evenwicht in de frequentie van de afvalinzameling in functie van leefkwaliteit en hygiëne. We gaan het mobiliteitsplan uitvoeren met alle actoren aan de hand van een actieplan. Tegen 2015 moet Lint een ontvoogde gemeente zijn die haar eigen vergunningen kan verlenen. Jongeren moeten de weg vinden naar De Witte Merel. Extra muros voorstellingen uit het kunst- en cultuuraanbod organiseren we met de scholen, verenigingen of andere initiatiefnemers. Duidelijkere communicatie met de burgers en handelaars voor en tijdens werken aan het openbaar domein. De gemeente zet in op een ondernemingsvriendelijk klimaat. Zowel jonge starters, KMO’s als ondernemers moeten de kans krijgen om in Lint te ondernemen. We starten met de opmaak van een lokaal economisch beleidsplan. Goede medewerkers en vrijwilligers zijn nodig om dit akkoord te verzekeren en daarom zetten we in op constante bijscholing om een goed personeelskader te creëren. Elke generatie jeugd wil fuiven of een jeugdhuis hebben in eigen streek. We onderzoeken met de verschillende partners de mogelijkheden en nodigen de jongeren uit om een verantwoordelijk voorstel uit te werken. Stap voor stap stimuleren en ondersteunen we het eigen initiatief. We onderzoeken op korte termijn de best financiële oplossing om de binnensporten meer speelruimte te geven. We gaan werk maken om in onze eigen gemeentelijke basisschool aanpassingen te doen waardoor we de dubbele klassen van de eerste graad en het derde studiejaar kunnen onderdak geven tot het schooljaar 2015-2016. Tegen dan dringen al of niet andere inspanningen zich op. Senioren willen wij maatschappelijk actief houden. Wij ijveren voor een optimale samenwerking tussen gemeente en OCMW en bereiden ons voor op de volgende legislatuur met het oog op een verdere integratie van het OCMW in de gemeentelijke werking. Het woonzorgcentrum krijgt onze volledige aandacht. De gemeentelijke coördinator en opvolger van de openbare werken en/of zijn vervanger volgen samen met de afgevaardigde van het OCMW-bestuur de werken hiervan op.

Gedurende de volgende zes jaar is dit bestuursakkoord dus de basis van het bestuur van onze gemeente. Een kosten-batenanalyse zal de wenselijkheid en haalbaarheid van elke beslissing voorafgaan. Samen met de gemeentelijke diensten voeren we dit akkoord uit binnen een aanvaardbare timing, gespreid over de ganse bestuursperiode. Eventuele aanpassingen en bijsturingen van het akkoord overwegen wij na een grondige evaluatie halverwege deze legislatuur. Aan onze collega’s uit de oppositiefracties reiken wij graag de hand om er samen voor te zorgen dat dit akkoord, tegen 2018 heeft bijgedragen tot een nog betere leefwereld voor de Lintenaren. Wij zullen dan ook niet nalaten om aan de oppositie te vragen mee verantwoordelijkheid te nemen in bepaalde beleidsdomeinen. Immers, samen kunnen wij van Lint die gemeente maken waar het gewoon goed is om te leven. Harry Debrabandere Burgemeester Het volledige bestuursakkoord kun je via www.lint.be nalezen. Heb je geen computer? Haal dan een exemplaar af in het gemeentehuis (gelijkvloers).

4|


nieuws Oproep kandidaten gemeentelijke adviesraden Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad worden ook alle adviesraden opnieuw samengesteld. In de adviesraden kunnen naast vertegenwoordigers van verenigingen ook geïnteresseerde burgers actief zijn.

• Lokaal overleg kinderopvang (LOK) l 03 454 32 72 • Seniorenraad l 03 460 19 10

Voor welke raden zoeken we kandidaten?

Ben je geïnteresseerd om je stem te laten horen in één van de adviesraden?

• Milieu- en natuurraad l 03 460 13 38 • Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) l 03 460 13 35 • Gemeentelijke raad voor ontwikkelings samenwerking (GROS) l 03 460 13 34 • Jeugdraad l 03 454 57 87 • Sportraad l 03 454 57 87 • Cultuurraad l 03 455 12 13 • Raad van bestuur De Witte Merel l 03 455 12 13

In elke adviesraad kunnen maximaal 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht zijn.

Stel je dan per brief kandidaat. Dit kan tot en met 21 maart en je richt je brief aan het college van burgemeester en schepenen, Koning Albertstraat 41, 2547 Lint. Meer informatie vind je op www.lint.be of vraag je via het telefoonnummer dat naast de raad staat.

Viering jubilarissen In december 2012 kwamen volgende echtparen naar het gemeentehuis om hun huwelijksverjaardag te vieren: Briljanten huwelijksverjaardag: Jozef en Maria Gullentops – Heyer Diamanten huwelijksverjaardag: Frans en Joanna Sel – Dierckx Karel en Maria Peeters – Van Baelen Gouden huwelijksverjaardag: Roger en Reinilda Geyssels – De Smedt François en Helena De Pooter – Engels Marcel en Magdalena De Pooter – Vermuyten.

WE NEED YOU!!! Ben je tussen 16 en 30? Ben je bovendien van mening dat er in Lint te weinig gebeurt voor jouw leeftijdsgenoten? Vanaf november 2013 willen we met een vrijdagavondmoment/free podium starten. Bedoeling: elkaar ontmoeten tussen pint en cultuur. Voor jongeren, door jongeren. Hoe we dit aanpakken en invullen, hangt van jouw mening, ideeën, creativiteit af. Véél of weinig tijd? Elk engagement is welkom. Daarom lanceren we deze oproep: WE NEED YOU!!! Laat dus van je horen! Stel je voor eind maart 2013 kandidaat via jeugd@lint.be

|5


(Ver)Bouwen Permanente tentoonstelling duurzaam bouwen en verbouwen Wil je meer weten over duurzaam bouwen of energievriendelijk wonen? Kom dan eens langs in de permanente tentoonstelling ‘duurzaam bouwen’ in ecohuis ’t Kleibrood in Boom. In de tentoonstelling verneem je meer over de energie- en waterproblematiek en wat je er concreet aan kunt doen bij de bouw of verbouwing van je woning. De tentoonstelling biedt antwoord op verschillende vragen zoals: - Hoe kies je de juiste oriëntatie voor je woning zodat je maximaal gebruik kan maken van natuuri

lijke energiebronnen? - Wat is het verschil tussen laagenergie, standaard en passiefbouw? - Welke isolatie kies je het best? - Hoe spring je zuinig om met water en energie? Openingsmomenten: maandagnamiddag, woensdagnamiddag, donderdagnamiddag en vrijdagvoormiddag. Daarnaast ook elke eerste zaterdag van de maand. Groepen reserveren wel op voorhand.

Ecohuis ’t Kleibrood l ’s Herenbaan 129 l 2850 Boom Contactpersoon: Heidi Nuyts l Heidi.nuyts@boom.be l 0473 23 39 89

Energie en (ver)bouwen Grotere korting op onroerende voorheffing vanaf 2013 De Vlaamse regering wil energiezuinige bouwers extra fiscaal belonen. Als je je woning nog beter isoleert dan de wettelijke normen voorschrijven, betaal je vijf jaar lang slechts de helft of misschien helemaal geen onroerende voorheffing. Deze verhoogde korting is afhankelijk van het E-peil van de woning en geldt voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2013. Ook grondige verbouwings- of renovatiewerken komen in aanmerking. Deze korting geldt dus niet enkel voor nieuwbouw.

Verlaagd E-peil vanaf 2014 Een E-peil is een maat voor de energiezuinigheid van een woning. Bij het bepalen van deze maat wordt niet alleen rekening gehouden met de mate waarin de woning geïsoleerd is, maar ook met de energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie, de sanitaire installaties en het ventilatiesysteem. Vandaag mag het E-peil van uw woning maximaal nog E70 bedragen. Vanaf 2014 wordt dit maximum verlaagd naar een E-peil van E60.

Voorwaarden verbeterings- en aanpassingspremie en renovatiepremie wijzigen

stock.xchng - Hich house 01 (stock photo by khaane) [id: 132737]

Op 26 oktober 2012 heeft de Vlaamse regering de wijziging van de verbeterings- en aanpassingspremie en de renovatiepremie definitief goedgekeurd. Enkele belangrijke wijzigingen:

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=132737[8/02/2013 11:25:42]

6|

- Vanaf 1 januari 2013 wordt het kadastraal inkomen geschrapt als voorwaarde voor de toekenning van een verbeterings- en aanpassingspremie. - Bij de renovatiepremie werd tot nu toe gesteld dat de werkzaamheden moesten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. In navolging van het recente afschaffen van de verplichting tot registratie voor het verlaagd btw-tarief, wordt de registratieverplichting binnen de renovatiepremie eveneens afgeschaft. - Voor aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2013 moet het geplaatste buitenschrijnwerk voldoen aan een strengere norm (Uw maximaal 1,7 W/m²K en Ug maximaal 0,9 W/m²K) om recht te hebben op de premieverhoging van 10%. De minimale norm Ug van 1,3 W/m²K blijft gelden om in aanmerking te komen voor de renovatiepremie van 20% of 30%.


milieu Je eigen gft-verwerkers Kippen zijn alleseters. Twee of drie kippen verorberen met gemak het keuken- en groenafval van een gezin van vier personen. In ruil geven de kippen kakelverse eieren. Dit betekent dus een dubbele besparing: geen gft-emmer meer nodig én gratis eieren.

Kippenactie: een uniek aanbod tot 29 maart! De gemeente Lint organiseert i.s.m. met het stadsbestuur van Mortsel een kippenactie. We bieden je legklare, gezonde, bruine kippen tegen de prijs van 8 euro per kip.

Het houden van kippen Hoeveel ruimte hebben kippen nodig? Hoe groot mag het kippenhok zijn? Welke verzorging vragen kippen? In de brochure ‘Wat pikt de kip?’ Vind je alles wat je moet weten over het houden van kippen. Bij de milieudienst kun je deze brochure gratis afhalen. Je kunt ze ook downloaden via de website van OVAM (www.ovam.be). Wil je de kippen beschermen tegen de vos, zorg er dan voor dat het kippenhok kan afgesloten worden. Meer informatie over hoe een kippenren vosvrij houden vind je in de brochure “Slimmer dan de vos” te verkrijgen bij de milieudienst of op de site www.natuurpunt.be.

Hoe bestellen? Je bestelt de kippen via onderstaand bestelformulier dat je vóór 29 maart opstuurt of afgeeft bij de milieudienst, in het gemeentehuis, Koning Albertstraat 41 en je betaalt het verschuldigde bedrag cash of via BE80 0910 0010 1877 met vermelding van je naam en kippenactie 2013. Je kunt de kippen komen afhalen op zaterdag 27 april van 10u tot 11 u in de compostdemonstratieplaats van het containerpark l Lerenveld 15 l Lint.

Bestelvoorwaarden - Als koper moet je minstens twee kippen houden en een aangepast kippenhok en kippenren voorzien om de kippen de nodige verzorging en huisvesting te geven. - De kippen worden gehouden in Lint. - Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden worden gebruikt.

BESTELBON Kippenactie 2013 Ik vind het kippenproject een uitstekende zaak en bestel: ……….……….

kip(pen) aan 8 euro/kip = ……….……….……….………. euro

Naam: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Straat en nummer:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Telefoon/gsm: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... E-mail:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Paasmaandag 1 april is het containerpark gesloten

|7


milieu VMM lanceert handige website en brochure De VMM (de Vlaamse Milieumaatschappij) bundelde de belangrijkste rechten en plichten rond kraantjeswater in eenvoudige taal op www.vmm. be/waterloket en in een brochure. Heel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, met veel praktische tips en weetjes over:

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD

brengen, maar ook het verbruik schiet de hoogte in. De ‘lek-check’ op www. vmm.be/waterloket vertelt stap voor stap hoe een verborgen lek efficiënt opgespoord kan worden. Contacteer je watermaatschappij als je een verborgen lek vaststelt. Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een minnelijke schikking.

1. Wat kost water eigenlijk? € Op je waterfactuur rekent de water3. Een aantal rechten en plichten in maatschappij je het abonnementsgeld een notendop www.vmm.be/waterloket en een bedrag voor je waterverbruik Per adres hebben alle bewoners die aan. daar officieel ingeschreven staan, recht • Het tarief voor je waterverbruik per op 15 m3 gratis kraantjeswater. Wat je wel nog moet betalen is het vervoer en de zuivering kubieke meter bestaat uit drie delen: de levering van van het afvalwater en het abonnementsgeld. Iedereen het water; heeft recht op een gratis eerste controle als er een pro• het vervoer van het afvalwater via de riolering bleem is met de watermeter, de hoofdleiding, de kwali• de zuivering van het afvalwater. teit van het water, of bij vermoeden van een verborgen In Vlaanderen betaal je ongeveer 3,7 euro voor 1 kubieke meter (m3) of 1000 liter water. lek. Als er méér nodig is dan een eerste controle, kan Voor de prijs van 1 liter flessenwater, koop je 300 liter de watermaatschappij dit aanrekenen. Daar tegenover kraantjeswater! staat dat iedereen verplicht is om zijn meterstand door Sommige gezinnen moeten niet of minder betalen te geven en de rekening van de watermaatschappij te voor het vervoeren en zuiveren van het afvalwater. Zo betalen. Wie dat niet doet, kan afgesloten worden. Ook kunnen bejaarden, leefloners en mensen met een handaar bestaan specifieke procedures voor. Bij betalingsdicap onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling moeilijkheden kan iedereen trouwens een plan voor krijgen. Deze mensen nemen best contact op met hun afbetaling vragen aan de watermaatschappij. OCMW of watermaatschappij. De brochure ‘Goed geregeld = geld gespaard’ vind je 2. Verborgen lek? Doe de lek check op www.vmm.be/waterloket. Je kunt de brochure ook Als het gaat om een zichtbaar lek, kan je dit het beste bestellen via het gratis nummer 1700. onmiddellijk (laten) herstellen. Maar een lek kan ook Nog vragen? Contacteer watermaatschappij Pidpa l onzichtbaar zijn, dat wordt ook wel een ‘verborgen 0800 90 300 of bel 1700, het nummer van de Vlaamse lek’ genoemd. Zo’n lek kan niet alleen veel schade toeoverheid. redactioneel_beeld.indd 1

31/07/12 11:10

Pesticidevrij? Het kan! Groene aanslag en mos: • Strooi voor de winter een dun laagje scherp zand op de verharding. Dit schuurt de verharding schoon. Veeg in het voorjaar het zand weer bij elkaar. • Schrob de verharding schoon met rivierzand of scherp zand. • Soms wordt bleekwater (‘javel’) gebruikt om groene aanslag te bestrijden. Dit is geen afdoend alternatief en het tast bovendien de kwaliteit van bodem en grondwater aan én is slecht voor de waterzuivering. i

8|

Kruidgroei in de tuin: • Onkruid gedijt het best op onbedekte grond. Gebruik daarom snelgroeiende bodem bedekkende planten zoals klimop en maagdenpalm of een dikke laag versnipperd hout in pas aangelegde plantvakken. Zo weer je meteen een heleboel onkruiden.

alternatieve onkruidbestrijding l gemeentelijke milieudienst l 03 460 13 38 l milieu@lint.be.


OCMW Vrijwilligers gezocht Het OCMW biedt heel wat diensten aan de Lintse bevolking. Deze diensten worden gerealiseerd door een samenwerking van OCMW-personeel en vele vrijwilligers. Om deze dienstverlening blijvend te verzekeren, is het OCMW permanent op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Waar zoekt het OCMW momenteel vrijwilligers voor?

Minder Mobielen Centrale (MMC) Vrijwilligers vervoeren met hun eigen wagen of met de aangepaste wagen van het OCMW Lintenaren van hun thuisadres naar een bestemming van hun keuze. De reden van het vervoer kan zeer uiteenlopend zijn. Wij zoeken vrijwilligers zowel voor weekals voor weekenddagen. Vrijwilligers en hun wagen zijn verzekerd. De vrijwilliger ontvangt van de klant een onkostenvergoeding van € 0,27/km of € 0,22/ km (afhankelijk van de afstand)

Warme maaltijden aan huis Vrijwilligers brengen op maan-, woens- en vrijdagen warme maaltijden aan huis bij hulpbehoevende Lintenaren. Per dag brengen 2 ploegen telkens max. een 17tal maaltijden rond tussen 11.45 en 12.45 u. In ruil hiervoor krijgen vrijwilligers een kilometervergoeding en een verzekering voor wagen en vrijwilliger.

Warme maaltijden in het Dienstencentrum Elke weekdag kunnen hulpbehoevende Lintenaren, die zelf nog mobiel genoeg zijn, een warme maaltijd nuttigen in het dienstencentrum. Vrijwilligers zorgen voor het klaarzetten en afruimen van de ta-

fels en de bediening van de maaltijd. Deze dienstverlening begint om 11.30u en eindigt rond 13.30u. Voor elke maaltijdbedeling zijn er twee vrijwilligers voorzien. In ruil mogen vrijwilligers gratis mee eten.

Decoratie van het WZC Vrijwilligers zorgen voor de ‘aankleding’ van het woonzorgcentrum. De werkstukjes, die gemaakt worden, zijn afhankelijk van de seizoenen, van feestelijke gebeurtenissen, … Ze getuigen van creativiteit, ecologie en samenwerking. Zij zorgen ervoor dat de bewoners zich thuis voelen. Deze groep komt samen op maandagnamiddag. Naast de vier aangehaalde dienstverleningen zijn er ook nog vrijwilligers gewenst voor: animatie en begeleiden van uitstappen voor (dementerende) bewoners WZC, cafetaria, hobby- en cursuswerking van het dienstencentrum, … Heb je interesse? Neem dan contact op met Myriam Van Oosterwyck l vrijwilligerscoördinator l 03 460 19 15 l myriam.vanoosterwyck@ocmwlint.be. Je krijgt dan een uitnodiging voor een kennismakings- en informatiegesprek. Kennen je mensen voor wie dit ook iets zou zijn? Spreek ze er over aan of laat het ons weten. Dan nemen wij zelf contact op!

Opvoedingsondersteuning Lint pakt uit met nieuw initiatief In 2012 waren er een 10-tal bijeenkomsten van een praatgroep van vooral kansarme gezinnen met kinderen uit Lint en Kontich om elkaar te bevestigen in hun ‘ouder’ zijn. Deze gesprekken met andere ouders, vaak alleenstaande moeders, heeft hen goed gedaan. Tijdens de evaluatie bleek dit initiatief van Welzijnsschakels in samenwerking met andere partners zo een succes dat het in 2013 wordt hernomen. Daarnaast zullen vanaf maart 2013 de OCMW-medewerkers, belast met het opvoedingssteunpunt, op regelmatige tijdstippen op woensdag in het in-

loophuis mee permanentie houden samen met de werkgroep Kiemen. Ouders, (opvoeders) kunnen dan hun concrete vragen voorleggen bij een tasje koffie. Vervolgens kunnen hieruit themagerichte ontmoetingen worden georganiseerd, die worden voorzien op donderdag om 19.00 uur. Vragen over budgetbeheer, OCMW-hulp, schuldbemiddeling, maar ook opvoedkundige thema’s (bv. zakgeld en zo ja hoeveel, omgaan met agressie, enz.) kunnen dan aan bod komen. Voor meer informatie contacteer je Erik Prims of Martine Van Mechelen (03 460 18 61) of Thea Vangossum (03 288 97 75).

|9


OCMW Dienstencentrum De Schakel ONTSPANNING

Hobbywerking workshops Ook in de lente is er gedacht aan de creatievelingen :

Maand maart, keuze uit:

In april kies je uit:

- 3 op een rij naaien van paashazen - Ei met klei bekleden en opvullen met bloemen - Paasversiering voor paasboom - Paasmand binden met mulenbehia

- Libelles uit textielverharder (tuin) - Bloemstuk - Naaien van pop of bekleden van koekjesdoos met naaimandje

Tijdens de schoolvakantie, op dinsdag 2 april is er een workshop samen met de kinderen: Van : 14u00-16u00 - Deelname : 1 euro - Inschrijven verplicht tot en met 26 maart We maken accessoires voor de tuintafel, stempelen op stof met vers fruit en beschilderen tassen en borden

INFORMATIE

Dialogen rond dementie: “Terug naar de eenvoud “ Raf De Bruyn is een geriatrisch verpleegkundige, die zijn ervaring als mantelzorger van zijn dementerende grootmoeder met zelfgeschreven muziek vertelt. “Mooi is vooral dat hij de ernst van de aandoening niet uit de weg gaat, maar ook familieleden, patiënten en mantelzorgers een houvast wil bieden, een verademing in het ziekteproces”, aldus Chris-

tine Van Broeckhoven, buitengewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen. Redenen genoeg om te komen luisteren! Spreker: Raf De Bruyn Wanneer: maandag 22 april Uren: 19.00-21.00 u. Waar: polyvalente zaal WZC Zonnestraal Inschrijven bij Sabine tot vrijdag 19 april Inkom: gratis

Informatieavond “Wegwijs in de sociale media” in het kader van de digitale week! Twitteren, facebooken, ….. nieuwe werkwoorden doen hun intrede! Allemaal nieuwe communicatievormen waar vooral de jongere generatie gretig gebruikvan maakt. Er bereiken ons via kranten en televisie berichten over misbruik zoals pesten, stalking, …maar ook over spontane steunacties voor goede doelen, … Moeten we deze nieuwe media nu omarmen of vrezen… Daarom organiseert De Schakel samen met Freddy Bellis (“De Kip en het Ei”) een infoavond om wat klaarheid te brengen in de wereld van de nieuwe media . Wat houdt het juist allemaal in? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen, eventuele nadelen… Voor welke doeleinden kan je het gebruiken?

10 |

Deze informatieavond past perfect in de digitale week. Deze loopt van 20 april - 26 april 2013 en is een week vol multimedia activiteiten. Het is de bedoeling om via laagdrempelige activiteiten de digitale kloof te verkleinen. De activiteiten tijdens de digitale week worden georganiseerd door plaatselijke organisaties in heel Vlaanderen en Brussel. Wanneer: dinsdag 23 april Uren: 19.00-21.00 u. Inkom: 1 euro Inschrijven tot en met vrijdag 19 april


jeugd woensdagnamiddag 27 maart 2013 Wij doen mee! Jij toch ook? In en rond het gemeentepark zal weer heel wat te beleven zijn: klimspel, hindernissenbaan, touwenparcours, kampen bouwen, zoekspel, massaspelen, krijttekenen, springkasteel, volkssporten… Deelname is gratis. Alle kinderen zijn welkom: kleuters, lagere schoolkinderen … en iedereen die graag meespeelt! Vrijwilligers die graag een handje helpen, mogen zich zeker melden bij de jeugd- en sportdienst.

Grabbelpas

Swap

Met Grabbelpas krijg je de kans om samen met je vrienden te proeven van een waaier van activiteiten. Samen met onze buurgemeentes werkten we voor alle 4- tot 11-jarige kinderen aan een zeer gevarieerd programma van wel 60 activiteiten. Ook in Lint is er voor ieder wat wils: werken met leder, werken met parels, op wereldreis, creatief met kruiden, naar Planckendael, zwemmen in Waterperels Lier. Kijk voor het volledige programma op www.lint.be of in de programmabrochure van de regio (te verkrijgen in OC De witte Merel). Een Grabbelpas kost 3,00 euro. Zonder Grabbelpas betaal je per activiteit een meerprijs van 2,00 euro.

Hét vakantieprogramma voor actieve en coole tieners! Ben je tussen 12 en 15 jaar? Dan zijn de Swapactiviteiten echt iets voor jou! Ben je op zoek naar een gezonde portie spanning, sensatie en avontuur of doe je het liever wat rustiger aan? Swap is als het ware een menukaart waar je naar eigen zin en tijd kan kiezen uit een waaier van activiteiten. Tijdens de paasvakantie hebben we in Lint voor jou deze activiteiten in petto: • Werken met leder • restaurant Een Swappas kost 3,00 euro. Zonder Swappas betaal je per activiteit een meerprijs van 2,00 euro.

Omnisportkamp Paasvakantie

Regiosportdag

Heb jij zin om van verschillende sporten te proeven? Ropeskipping, circus, volleybal, badminton, spel, voetbal, dans, ju jitsu,… Onze lesgevers staan weer klaar om je een supercoole week te bezorgen! Ouders hou je maar al vast, want vrijdags wordt jullie een heuse show voorgeschoteld - Van 2 tot 5 april. - Voor kinderen van het 1e tot het 6e leerjaar. - Van 9.00 tot 16.00 u. Begeleiding van en naar de buitenschoolse kinderopvang ‘De Marbollen’ is voorzien. Hiervoor schrijf je rechtstreeks bij ‘De Marbollen’ in (03 454 32 72 of bko@lint.be). - Waar: OC De Witte Merel, Liersesteenweg 25 Lint. - Prijs: € 40 voor Lintenaren, € 50 voor niet Lintenaren.

Skiën, snowboarden en zwemmen 11 april 2013 voor 11 tot 16 jarigen Zwemmen doen we in Center Parks en skiën of snowboarden in Snow Valley in Peer. - Prijs: € 25 - Inbegrepen: busvervoer, verzekering, drankje, materialen, inkom, ski- en snowboardles. - Meebrengen: skikledij en reservekledij, handschoenen (verplicht!), evt. eigen materiaal (geen vermindering op deelnameprijs!), 2x € 1 voor de huur van een kastje (SnowValley + Center Parks), identiteits- of ID-kaart en SIS kaart, zakgeld, lunchpakket, zwemkledij, - Vertrek: Oud-strijdersplein l Lint l vertrek- en aankomstuur later meegedeeld. - Inschrijven: sport@lint.be of 03 454 57 87 voor 21 maart 2013!

| 11


sport Sport- en Speelweken

THAI CHI / oproep

voor alle kinderen van 7 tot 12 jaar:

Thai Chi, voor een gezond, lang en gelukkig leven. Via vloeiende, harmonieuze bewegingen leer je bewust omgaan met lichaam en geest. Je bouwt je lichaam op: kracht, coördinatie, concentratie. Voor iedereen toegankelijk, ook voor niet sportieve mensen!! De eerste lessenreeks ging van start eind 2012. Wegens het enthousiasme van de deelnemers werd deze reeks verlengd. Via deze oproep wil de sportdienst polsen of er gegadigden zijn om na de paasvakantie op dinsdagmiddag opnieuw een beginnerscursus van start te laten gaan.

1 tot 5 juli 2013: Speelweek 15 tot 19 juli 2013: Speelweek 22 tot 26 juli 2013: Speelweek 29 juli tot 2 augustus 2013: Sportweek 5 tot 9 augustus: Sportweek 19 tot 23 augustus 2013: Speelweek 26 tot 30 augustus 2013: Speelweek

Film- en theaterweek Voor alle jongeren van 13 tot 16 jaar: van 29 juli tot 2 augustus 2013: theater- en filmweek met vertoning op zaterdag 3 augustus. www.lint.be en een folder die verspreid zal worden via de Lintse scholen, geeft je weldra mee informatie over het programma en de inschrijvingen.

START INSCHRIJVINGEN speelweken, zomersportkampen, film- en theaterweek - dinsdag 23 april om 18 uur

i sport@lint.be of 03 454 57 87

senioren Griffelrock Al een aantal jaren op rij organiseert de Provincie Antwerpen in samenwerking met Nekka VZW een muzikaal festival rond het Nederlandstalige lied voor de “iets ouderen” onder ons in het Sportpaleis van Antwerpen. Programma : De Nederlandse Maggie Mac Neal van het legendarische duo Mout & MacNeal. Luc Steeno en Bobby Prins zijn de ambiancemakers van dienst. Sabien Tiels en Udo zorgen voor wat jeugdige panache en het Trio Cassiman sluit af met prachtige close harmony. Top of the bill is uiteraard Willem Vermandere, de

alom gekende West-Vlaamse bard die voor de gelegenheid nog eens al zijn gekende liedjes brengt. De seniorenraad van Lint wil deze kans niet voorbij laten gaan en je mee laten genieten van dit muzikaal evenement. Een bus worden ingelegd (48 plaatsen) die ons veilig van en naar het optreden brengt. Plaatsen zijn beperkt, er snel bij zijn is de boodschap. Wanneer: donderdag 18 april Waar: Sportpaleis Antwerpen Prijs: 15 euro /pp (inkom en vervoer) Inschrijven en betalen bij het dienstencentrum voor 4 april. We vertrekken aan het Oud-Strijderplein om 13.30 u.

Filmnamiddag voor senioren: Cloclo Weinig levens spraken zo tot de verbeelding als dat van de Franse variétéster Claude François. Van bij zijn geboorte in Egypte tot aan zijn ongelukkige dood in een Parijse badkamer in 1978... Deze ‘biopic’ focust niet enkel op een aantal sleutelmomenten uit zijn leven maar peilt ook dieper. De film

12 |

brengt een authentiek en ontroerend portret van een icoon. Wanneer : donderdag 28 maart 2013 Waar : OC De Witte Merel Deuren open om 13u30 l Start voorstelling om 14u00 Prijs : 6 euro (film + taart en koffie) Kaartverkoop via OC De Witte Merel


bibliotheek

Nieuw: Online catalogus en bibliotheekwebsite

Ontdek de vernieuwde online bibliotheekcatalogus en onze nieuwe digitale etalage. Surf naar www.lint.be en ga naar de bibliotheek. Laat je verleiden door de nieuwe mogelijkheden die aangeboden worden.

Je kunt er onmiddellijk: • Snel of uitgebreid zoeken • Verlengen, reserveren of beheren in “mijn bibliotheek” • De nieuwste titels vinden • Gebruik maken van onze bibsuggesties • E-books en digitale artikels raadplegen in full tekst • Recensies en boekbesprekingen opvragen • Alles terugvinden over de werking van de bibliotheek • Een sms-bericht ontvangen als je uitleentermijn bijna verlopen is Ook aan de balie zal door de nieuwe software een betere en snellere service kunnen geboden worden. De catalogus is rijk aan informatie en volledig web georiënteerd, waardoor je snel en veel informatie krijgt over wat je zoekt. Dit alles is ook van thuis uit bruikbaar.

Cursus:

Digitale spiegelreflex voor beginners

Je wilt het maximale uit jouw digitale spiegelreflexcamera halen, zodat je betere foto’s kan maken. In deze cursus worden kadrage en compositie uitvoerig besproken. Er komen verschillende types fotografie aan bod zowel in theorie als in praktijk. Ook de technische aspecten van fotograferen worden uitgediept zoals: het diafragma, de sluiter, de scherptediepte en eenvoudige belichting. De foto’s worden op de computer geplaatst en we bekijken de mogelijkheden van een digitale doka (Picasa) De nadruk ligt op zelf veel foto’s maken. Tijdens de cursus gaan we regelmatig te velde foto’s maken. Er worden ook opdrachten gegeven om thuis uit te voeren. Nodig: digitale spiegelreflex - Prijs: 150 euro Plaats: in de omgeving van de bibliotheek

Data: L1 woe 27/3 L4 zat 4/5 L7 woe 5/6 L10 woe 26/6

L2 zat13/4 L3 woe 24/4 L5 woe 15/5 L6 zat 25/5 L8 woe 12/6 L9 woe 19/6 Terugkomdag woe 11/9

Jeugdauteur Luc Embrechts komt naar de bib Op maandag 22 april komt jeugdschrijver Luc Embrechts naar de bib om er met de leerlingen van de derde graad van de drie Lintse scholen te praten over zijn boeken en het vak van “schrijver van jeugdboeken”. Beslist een fijne dag voor deze leerlingen!

Website: www.lint.be - bibliotheek E-mail: bibliotheek@lint.be

| 13


politie

Voorrang van rechts Vroeger verloor een bestuurder die van rechts kwam zijn voorrang als hij stopte. Sinds 1 maart 2007 is de voorrang van rechts absoluut en behoudt hij zijn voorrang.

Op welke kruispunten? De voorrang-van-rechtsregel geldt op elke kruispunt waar geen verkeerslichten staan of waar evenmin verkeersborden aanwezig zijn die de voorrang regelen. Ook op kruispunten die aangekondigd worden met een verkeersbord B17 (driehoekig bord met een zwart kruis) is voorrang van rechts van toepassing. Op rotondes (zie onder) geldt de voorrang-van-rechtsregel niet en evenmin op plaatsen waar een politieagent het verkeer regelt.

Wanneer moet je stoppen? Als een bestuurder stopt om voetgangers te laten oversteken over het zebrapad of om fietsers die op het fietspad rijden te laten passeren behoudt hij zijn voorrang. Hij is trouwens verplicht om te stoppen voor die voetgangers of fietsers. Rijden fietsers echter op een fietssuggestiestrook dan hebben ze geen voorrang. En dan is er nog de heel speciale situatie

waarbij het voetpad doorloopt over het kruispunt. De bestuurder die van rechts komt moet dan eerst de voetgangers op dat fietspad laten voorbijgaan, maar behoudt wel zijn voorrang van rechts.

Wat met de verboden rijrichting? Om van de voorrang van rechts te kunnen genieten mag de bestuurder niet uit een verboden rijrichting komen. Let er wel op dat in heel wat eenrichtingsstraten een uitzondering geldt voor fietsers en bromfietsers klasse A. De onderborden ‘uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A’ geven dan aan dat zij tegen de rijrichting in mogen rijden. De voorrangvan-rechtsregel geldt evenmin voor bestuurders die een parkeerplaats verlaten, van een privé-oprit de openbare weg oprijden of die van een aardeweg een verharde weg oprijden. In al die gevallen moet de bestuurder voorrang verlenen aan alle weggebruikers die zich op de openbare weg bevinden. Ook wie keert of achteruit rijdt heeft geen voorrang.

Wanneer moet je altijd voorrang verlenen? Treinen of trams hebben altijd voorrang, ongeacht of ze van rechts of van links komen. Prioritaire voertuigen met een blauw zwaailicht aan én die met het speciaal geluid hun komst aankondigen hebben altijd voorrang.

Rijgedrag op rotondes - Een rotonde biedt een aantal voordelen ten opzichte van verkeerslichten. Zware ongevallen komen er zelden voor omdat rotondes de snelheid sterk doen verminderen. Een rotonde kan het verkeer uit verschillende richtingen tegelijk verwerken. - Bestuurders dienen hun richtingaanwijzers niet te gebruiken bij het oprijden maar dit is wel verplicht bij het afrijden van een rotonde. Afslaan = pinker aan! - Er is een verschil tussen een rotonde en een rond punt. Een rond punt kom je vooral in wijken tegen en heeft tot doel de snelheid te verminderen. Op een rond punt geldt de voorrang van rechts. Het verkeer op een rotonde heeft altijd voorrang ten opzichte van het verkeer komende uit de zijwegen. - Er bestaan rotondes met aanliggende en vrijliggende fietspaden. Bij aanliggende fietspaden hebben de gebruikers van het fietspad voorrang op al het verkeer komend van de zijwegen. Bij vrijliggende fietspaden moet de gebruiker van het fietspad bij het oversteken van elke weg voorrang verlenen aan het verkeer dat de rotonde wil oprijden. - Fietsers rijden altijd in dezelfde rijrichting van de auto’s, dus tegen de wijzers van de klok in.

14 |


kalender

MAART Zo 3/03 Koninklijk Lints Harmonieorkest

Opluisteren eucharistieviering 9.30 u: Parochiekerk

ZO 3/03 GBS Lint

Aperitiefconcert 11.00 u.: zaal Roeland

Aperitiefconcert door lln. van GBS Lint Oudervereniging – 8 euro/pers. en kinderen gratis

DI 5/03 KVLV

Talentvolle vrouwen, in Brazilië en hier 13.30 u: De Schakel l Liersesteenweg 11

Brazilië staat in 2013 centraal bij KVLV. Brazilië is een onmetelijk land met een rijke geschiedenis, en een smeltkroes van volkeren en culturen. Nergens ter wereld is het verschil tussen arm en rijk zo groot. Ook de ongelijkheid tussen man en vrouw is diepgeworteld en vaak schrijnend, vooral op het platteland. Familiale boeren slagen er, met de hulp van Trias, steeds beter in om zich te organiseren. We laten je kennis maken met het Braziliaanse leven en de aanpak van Trias ter plaatse. We laten je zien hoe Braziliaanse vrouwen de kansen die Trias biedt, gebruiken om hun inkomen te verbeteren, zich te organiseren in vrouwengroepen, meer kansen en inspraak te krijgen, te werken aan gelijkheid tussen man en vrouw.

i

Deelnameprijs: €5, KVLV-leden €4.

WO 6/03 Parochie O.L.V.-Geboorte

Bijbelavond (deel 1) 20.00 u: parochiekerk

Op twee ‘bijbelavonden’ lezen we het lijdensverhaal van Jezus, volgens Marcus. De leerlingen begrijpen niet dat Jezus zijn leven op het spel wil zetten. En wij? Vandaag? We proberen tijdens twee avonden op het spoor te komen wat onze eigen weg kan zijn in het volgen van Jezus. Op deze manier heb je vast deze Bijbelverhalen nog niet gelezen. Een uitdaging!

Deel 2 op 20/3. De avonden worden begeleid door Luc Devisscher, stafmedewerker van het bisdom Mechelen-Brussel.

i

joseekleijn@belgacom.net

Heemkundige Kring Eugeen Goeyvaerts

Opzoekingen in documentatiecentrum 14 – 17 uur: Oranjerie in gemeentepark

Vanaf 6 maart kun je elke woensdagnamiddag (uitgezonderd schoolvakanties) in de oranjerie in het gemeentepark terecht voor opzoekingen naar stamboom, Lintse personen, gebouwen of verenigingen enz. Het documentatiecentrum is vrij toegankelijk voor het publiek.

VR 22/03 Davidsfonds

‘Prijsuitreiking Junior Journalist-wedstrijd’ 14.45 tot 15.15 u: Feestzaal Roeland

i

ZO 24/03 KVLV

Wandeling in O.L.V.-Waver 9.00 u: Kerkplein Lint

De verplaatsing gebeurt door vrijwillige chauffeurs. Wie mee rijdt, betaalt € 3 en laat best vooraf iets weten.

i

ZA 9/03 Cantemus en Davidsfonds Lint

Lint zingt: ‘twaalf stielen, dertien ongelukken’ i

Joke De Roeck l 03 288 76 43 l Benny Marissens l 03 455 69 65

paula.ravache@telenet.be l Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

Vlaamse Kring

Wandeling 13.00 u: vertrek vanuit Lint

Geleide stadswandeling in Diest

i

20.00 u: Zaal Roeland l Duffelsesteenweg

Een geweldige zangavond met allemaal plezante liekes!

Daniëlle Van Eynde l 03 488 05 94

J. Winters l Crauwelshoeve 25 l 03 288 91 09 V. Schonkeren l F Timmermanslaan 10 l 03 489 09 41

DI 26/03

ZO 17/03

KVLV

Carmina Tilia i.s.m. Bob, Frank en zussen

13.00 u: De Schakel l Liersesteenweg 11

Europaconcert

Paasstuk maken i

19.30 u: parochiekerk (deuren 19.00 u)

Een muzikale reis door Europa met meerstemmige traditionele liederen, zowel a capella als muzikaal begeleid.

en inschrijven vóór 18 maart bij Paula Ravache l Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87.

ZO 31/03 Cantemus

DI 19/03

Opluisteren paasviering

Davidsfonds

9.30 uur: Parochiekerk

‘Nacht van de Geschiedenis’ 20.00 u: Oranjerie in gemeentepark l café ‘Den Aker’

Thema: ‘Vakmannen en -vrouwen’ en met titel: ‘De Vocht’

i

Gerd De Hert l 03 455 90 12

Opluistering van de misviering voor Pasen met meerstemmige liederen, misgezangen en bijpassende orgelklanken. Wij wensen iedereen een zalig Pasen.

i

Joke De Roeck l 03 288 76 43

DO 4/04 KVLV

Wandeling in Poederlee 9.00 u: Kerkplein Lint

De verplaatsing gebeurt door vrijwillige chauffeurs. Wie mee rijdt, betaalt € 3 en laat best vooraf iets weten.

i

paula.ravache@telenet.be l Liersesteenweg 196 l 03 288 90 87

| 15


kalender ZA 13/04 Jump ’n Joy

Jumppodium Op deze dag kunnen al onze skippers hun rope-skippingkunsten tonen aan hun ouders, oma’s en opa’s, tantes en nonkels, vrienden, buren, … Het thema dit jaar is reclame. Een springkasteel en andere leuke spelletjes zijn eveneens voorzien voor jong en oud. Een honger, groot of klein? Proef dan van onze frietjes en onze eigen Jumpworsten. Iedereen is welkom!

i

klanten komen en Henri ontmoeten, worden de gesprekken wel zeer verwarrend… Inkom: 9 € l 7 € (60+, Davidsfondsleden, Opendoekleden) l 5 € (jongeren – 12j.) l Ereleden Roeland: gratis

i

ZA 20/04 Vlaamse Kring

Lentewandeling Natuurwandeling met gids

i

www.jumpnjoy.be

Opendeurdag museum 13.00 – 18.00 u: Oranjerie in het gemeentepark

DO 25/04 Davidsfonds

Causerie 20.00 u: Feestzaal Roeland

Het heemkundig museum stelt zijn deuren open voor het publiek. Tevens is er een bijzondere tentoonstelling rond ‘oud speelgoed’. Bezoek ook de kruidentuin en moestuin met ‘vergeten groenten’. Inkom gratis. Na een bezoek kan je nog rustig keuvelen bij een lekkere pannenkoek of het huisbier Augustijn.

‘Eet je gezond’ door Christiaan Thoen.

DO 17/04

10 tot 12 uur

GBS Lint

Infoavond rond ‘leren leren’ 19.00 u.: refter GBS Lint

voor lln. van 5 en 6 en hun ouders - GBS Lint en De Wilg – 1 euro/kind en ouders gratis

18-21/04 Durendaal in coproductie met Tejater 80

Blijspel ‘Boerenbont en rode lampjes’ 20.00 u: Zaal Roeland (behalve zondag 21 april: voorstelling om 14.30 uur)

Dolly en Betty, twee prostituees, wonen en werken bij elkaar in een huis dat ze samen hebben gehuurd. De zaken schijnen niet zo goed te gaan en uit nood besluiten ze een kamer te verhuren. Als Henri Buitendijk, een naïeve boerenjongen, die voor zijn verloofde Klaartje en haar bemoeizuchtige vader op de vlucht is, de kamer huurt, durven de beide dames hem niet vertellen waar ze hun geld mee verdienen. Ze maken hem wijs dat ze fysiotherapeuten zijn. Wanneer er dan

16 |

J. Winters l Crauwelshoeve 25 03 288 91 09 V. Schonkeren l F Timmermanslaan 10 03 489 09 41

ZO 14/04 Heemkundige Kring Eugeen Goeyvaerts

www.durendaal.be

i

Benny Marissens l 03 455 69 65

ZA 27/04 GBS Lint

Opendeurdag kleuterafdeling Klimop

ZO 28/04 Koninklijk Lints Harmonieorkest

Aperitiefconcert 11.00u: De Wilg l Eikhof

Het Lints Harmonieorkest brengt tijdens dit aperitiefconcert een mix van luchtige en gekende muziekwerken. Ideaal om uw zondag op een aangename manier in te zetten! Inkom: 5€, inclusief aperitief. Kinderen tot 12 jaar gratis.

MA 29/04 KVLV

Kookles: Pizza, zoveel meer 13.15 u l OC De Witte Merel

Weg met de diepvriespizza! Pizza’s zijn zo veel meer dan een saaie deegbodem met tomatensaus en kaas. We vervangen de klassieke tomatensaus door fijngesneden kerstomaatjes, groentjes, pesto,... Of we gebruiken ricotta, look en kruiden om een pizza bianca te maken. En ken je calzone of stomboli al? Deelnameprijs: €7, KVLV-leden €6.

KVLV

Kookles: Pizza, zoveel meer meewerk les 19.00 u l OC De Witte Merel

Deelnameprijs: €7, KVLV-leden €6.

i

Paula Ravache l Liersesteenweg 196 03 288 90 87

GeLINkT maart - april  

Gemeentelijk infobladhttp://issuu.com/gemeentelint/docs/gelinkt_mei_2013?mode=window