Page 1

INFOBROCHURE VRIJWILLIGER BIJ HET OCMW – LINT !

Liersesteenweg 62 2547 Lint Tel: 03/460 18 60 E-mail: administatieve.dienst@ocmwlint.be Website: www.lint.be


VOORWOORD

Beste (kandidaat) vrijwillige medewerk(st)er, Het vrijwilligerswerk in het Lintse OCMW heeft een lange geschiedenis. Reeds een jaar na het ontstaan van het OCMW (april 1977) bestond vanaf mei 1978 vrijwilligerszorg. Het Lintse OCMW heeft niet gewacht tot 2009 toen vrijwilligerszorg in het woonzorgdecreet verankerd werd. Vrijwilligerszorg is woonzorg die geboden wordt door vrijwilligers. Woonzorg kan zowel thuiszorg zijn als zorg in een voorziening voor ouderen (Zonnestraal, De Wijngaard, De Schakel). Volgens het woonzorgdecreet is een vrijwilliger een natuurlijke persoon die op vrijwillige basis, onbezoldigd en in een georganiseerd verband zijn activiteiten uitvoert. Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken. Naarmate de arbeid meer werd geprofessionaliseerd kwamen er vrijwilligers bij. Vrijwilligers zijn geen amateurs. Dikwijls zijn het mensen die als gepensioneerde na de beroepsarbeid of de gezinstaken zich ten dienste willen stellen van de gemeenschap. Soms zijn het ook mensen die nog een beroep uitoefenen en beseffen dat, naast betaalde arbeid, ook nog ruimte is voor dienstbaarheid aan de samenleving. Mensen die zorg nodig hebben, worden meteen dierbaren: evennaasten die echt nabij zijn en hartelijk bejegend worden. Vrijwilligers bieden weerwerk aan de “egocratie�. In tijden van management is hun dienst van liefde zalf en olie voor de samenleving en uitmuntende bijdrage aan de werkelijkheid van het algemeen belang en van het algemeen welzijn. Vrijwilligers combineren inzet voor anderen met een zoektocht naar zingeving. Het Vlaams parlement heeft besloten dat erkende voorzieningen in de woonzorg de vrijwilligerszorg moeten stimuleren. In het OCMW dient het vrijwilligerswerk zich aan in grote verscheidenheid zoals blijkt uit onderhavige beschrijvingen. Wij danken de personeelsleden die constructief meewerken aan onthaal, vorming en stimulering van de vrijwilligerszorg. Wij danken in het bijzonder de (kandidaat) vrijwilliger die door zijn/haar engagement gestalte geeft aan actief burgerschap.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn, Armand De Baets, voorzitter OCMW 19 september 2011


VRIJWILLIGERSFICHE 1 ALGEMENE ANIMATIE  ONDERSTEUNING

WIE ? • Werking actief sedert 1994 • Een ploeg van 13 vrijwilligers TAAKOMSCHRIJVING (mogelijke taken, iedereen kiest waar hij/zij wil aansluiten) ? • Begeleiden van bingo • Begeleiding bij het kegelen, sjoelen, petanque, hoger-lager-spel, quiz, spelmiddagen • Op feestmomenten, bvb. het verjaardagsfeest, met de bewoners mee dansen • Individuele gesprekken voeren met de bewoners • Tijdsinvestering: afhankelijk van de keuze van engagement en geplande activiteiten (activiteiten kunnen wekelijks zijn of 2 keer per maand)

PROFIEL / VERWACHTINGEN ? • Bewoners kunnen stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten • Luisterbereidheid, inlevingsvermogen en hulpvaardigheid • Gemaakte afspraken kunnen nakomen en tijdig verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn • Collegialiteit & flexibiliteit • Beroepsgeheim kunnen respecteren

WAT BIEDEN WIJ AAN ? • Jaarlijks een vrijwilligersfeest • Jaarlijks een bijscholingsmoment, met alle vrijwilligers • Een “open deur” • Inspraak • Trimestrieel een vergadering • Een leuke, ontspannen sfeer tijdens zeer uiteenlopende activiteiten • Appreciatie van bewoners en personeel


VRIJWILLIGERSFICHE 2 CAFETARIA WIE ? • Werking actief sedert 1994 • Een ploeg van 21 vrijwilligers TAAKOMSCHRIJVING ? Algemeen : • Bedienen van warme & koude dranken en versnaperingen aan bewoners en bezoekers van WZC Zonnestraal en gebruikers van dienstencentrum De Schakel • Toezicht houden • Keuze uit 2 werkshiften : 10u30 – 12u00 ( single-baan ) : 14u00 – 17u00 ( duo-baan ) • Polyvalent takenpakket PROFIEL / VERWACHTINGEN ? • Over organisatietalent beschikken en met geld kunnen omgaan • Collegialiteit & flexibiliteit • Beroepsgeheim kunnen respecteren • Luisterbereidheid, inlevingsvermogen • Hulpvaardigheid • Zelfstandig en hygiënisch kunnen werken • Zin hebben voor orde en netheid WAT BIEDEN WIJ AAN ? • Jaarlijks een vrijwilligersfeest • Jaarlijks een bijscholingsmoment, met alle vrijwilligers • Een 3-maandelijks overleg met collega vrijwilligers cafetaria, animatrice en dienstencentrumleidster, opmaak van een verslag met afspraken en van de trimestriële kalender • Een “open deur” • Inspraak • Een aanspreekpunt  M.b.t. inhoud/opdrachten van het werk : dienstencentrumleidster  M.b.t. praktische afspraken/meldingen : logistiek medewerkster dienstencentrum  M.b.t. bewoners van het WZC : animatrice WZC Zonnestraal • Appreciatie van bewoners en personeel


VRIJWILLIGERSFICHE 3 BEGELEIDING DEMENTERENDE BEWONERS

WIE ? • Werking actief sedert 1998 • Een ploeg van 7 vrijwilligers TAAKOMSCHRIJVING ? • Begeleiden van bewoners bij onderstaande activiteiten(meestal in de namiddag) • Comfort en geborgenheid bieden aan dementerende bewoners • Zinvolle tijdsbesteding aanbieden met ondersteuning waar nodig • Sociaal contact bevorderen en een wederzijdse vertrouwensrelatie opbouwen Maandelijks : • Kookactiviteit (1 VW) : ondersteuning van een kleine groep bewoners bij voorbereiding van een gerecht, het gerecht maken, ondersteuning bij afruimen samen met de bewoners – 1 tot 2 uren • Hand of voetverzorging (1 VW) : individuele activiteit op bewonerskamer – 20 à 30 minuten/bewoner – 1,5 tot 2 uren • Bingo (2 VW) : in groep van 6 à 8 bewoners ondersteuning & begeleiding bieden waar nodig - 2 ronden met een koffiepauze – 2 uren • Uitstap (3 à 4 VW) : individueel begeleiden van bewoners – meestal bij een wandeling, nadien samen een drankje nemen in cafetaria of taverne – 3 uren (verzorgende taken worden door de professionelen op zich genomen) • Wandeling of tuinmoment aanbieden (1 tot 4 VW) : individueel begeleiden van bewoners in de NM – (soms verdeeld in 2 groepen) – 15 minuten tot 3 uren • Muzieksessie : in groep mee zingen en mensen aanmoedigen om mee te doen, een activiteit in 2 delen met een koffiepauze – 1 tot 2 uren • Contactmoment met dier (1 VW) : in groep met individuele aandacht – 1 uur


• Begeleiden bewoners bij algemene activiteiten (1 tot 4 VW) : (bvb in polyvalente zaal of bij uitstap) – ongeveer 3 uren • Individuele activiteiten ter bevordering van vaardigheden (1 tot 2 VW) : bvb. kaartspel - 1 tot 2 uren • Jaarlijks : • Paasbrunch (zoveel mogelijk vrijwilligers) : helpen bij voorbereiding, mee tafelen met bewoners en hun familieleden, contact met bewoner staat centraal • Herfstavondmaal (zoveel mogelijk vrijwilligers) : versiering eetzaal, voorbereiding avondmaal, samen aperitieven, bewoners begeleiden tijdens de maaltijd PROFIEL / VERWACHTINGEN ? • Empatische houding • Geduld hebben !!! Bvb. steeds hetzelfde verhaal enthousiast kunnen aanhoren • Vlot contact maken, zowel verbaal als non-verbaal • Mogelijkheden van bewoners kunnen inschatten: ondersteunen waar nodig en hen stimuleren voor wat ze zelf nog kunnen doen • Inzicht in ziektebeeld/verloop (in deze materie wordt ondersteuning geboden) • Inzet voor dingen waar je jezelf goed & comfortabel bij voelt • Bij elke begeleiding zich aanmelden bij de verzorging of animatrice • Gemaakte afspraken kunnen nakomen en tijdig verwittigen bij afwezigheid • Luisterbereidheid en hulpvaardigheid • Helpen bij voorbereiding en het opruimen nà de activiteit • Collegialiteit, flexibiliteit & beroepsgeheim kunnen respecteren WAT BIEDEN WIJ AAN ? • Jaarlijks een vrijwilligersfeest • Jaarlijks een bijscholingsmoment, met alle vrijwilligers • Een “open deur” & inspraak • Jaarlijks een paasbrunch met bewoners en hun familie • Jaarlijks een bijscholingsmoment, met alle vrijwilligers • Bij inzet voor activiteit : bovenop de eventueel aangeboden drank tijdens activiteit nog een drankbonnetje dat men nadien in cafetaria kan gebruiken • Om de 2 maanden een overlegmoment met mogelijkheid tot reflectie, suggesties, overlopen huidige bewoners met hun specifieke problematiek en eventueel bijkomend advies voor de begeleiding van de resident • Bekendmaking van verschillende initiatieven rond dementie (zowel intern als extern) waar men gratis kan aan deelnemen (pluk de dag dialogen, dialogen rond dementie, dementiecafé, praatcafé dementie,…) • In eerste instantie bevraging naar inzicht in ziektebeeld & verloop, indien nodig extra info geven over dementie en de werking binnen de leefgroep • Appreciatie van bewoners en personeel


VRIJWILLIGERSFICHE 4 PASTORALE WERKING

WIE ? • Werking actief sedert 1994 • Een ploeg van 14 vrijwilligers TAAKOMSCHRIJVING ? • Elke zondag en bij kerkelijke feestdagen de bewoners naar de viering brengen • Helpen bij de eredienst (bewoners halen, voorlezen, communie geven, …) Na de dienst tafels en stoelen terug mooi schikken in de zaal en helpen bij de bediening. • Op verzoek, de bewoner elke dinsdag en donderdag om 9 uur naar de kapel brengen voor de eucharistieviering • Bij een gebedswake en een uitvaart de bewoners begeleiden naar en tijdens de plechtigheid • Met Allerheiligen ondersteuning bieden bij de jaarlijkse gedachtenisviering (op een zaterdagvoormiddag). Steun kan ook van logistieke aard zijn. • Op Witte Donderdag logistieke ondersteuning bieden tijdens de gezamenlijke ziekenzalving • Bij een gratis optreden van muziekverenigingen op zondagnamiddag, begeleiding bieden aan de bewoners of logistieke steun geven • Hulp bij bedevaarten en paaseierenraap • Tijdsinvestering: elke zondagmorgen, met een beurtrol op dinsdag, donderdag en bij kerkelijke feesten PROFIEL / VERWACHTINGEN ? • Gelovig geïnspireerd en kennis van katholieke rituelen • Zelfstandig kunnen werken • Praktisch inzicht in de taken en de volgorde van het uitvoeren ervan • Inlevingsvermogen, luisterbereidheid en hulpvaardigheid • Kennis van wie diabeet is of wie speciale diëten volgt • Collegialiteit, flexibiliteit & beroepsgeheim kunnen respecteren WAT BIEDEN WIJ AAN ? • Jaarlijks een vrijwilligersfeest • Jaarlijks een bijscholingsmoment, met alle vrijwilligers • Een “open deur ” & inspraak • Vergadering samen met de animatieploeg (om de 3 maand) • Vorming voor alle vrijwilligers (minstens één keer per jaar) • Appreciatie van bewoners en personeel


VRIJWILLIGERSFICHE 5 MINDERMOBIELENCENTRALE

WIE ? • Werking actief sedert 1995 • Een ploeg van 12 vrijwilligers TAAKOMSCHRIJVING ? • Het vervoer van minder mobiele Lintenaren van thuisadres naar bestemming en terug • Beschikbaarheid : wordt door de vrijwilliger zelf ingevuld, met een minimum van 2 keer/maand • Tijdsinvestering : afhankelijk van afstand en reden van de rit

PROFIEL / VERWACHTINGEN ? • Gemaakte afspraken kunnen nakomen • Houder zijn van een rijbewijs B • Stressbestendig in het verkeer • Stiptheid • Sociale ingesteldheid • Luisterbereidheid, inlevingsvermogen en hulpvaardigheid • Collegialiteit & flexibiliteit • Beroepsgeheim kunnen respecteren WAT BIEDEN WIJ AAN ? • Jaarlijks een vergadering met infomoment • Jaarlijks een vrijwilligersfeest • Jaarlijks een bijscholingsmoment, met alle vrijwilligers 15 jaar MMC • Een “open deur” & inspraak • Appreciatie van bewoners en personeel • Permanent aanspreekpunt (dienstencentrumleidster/logistiek medewerkers) • Fluo-vestje “MMC-vrijwilliger”


VRIJWILLIGERSFICHE 6 DECORATIE

WIE ? • Werking actief sedert 1994 • Een ploeg van 8 vrijwilligers TAAKOMSCHRIJVING ? • Ophangen versiering in woonzorg- en dienstencentrum in functie van seizoenen en feestelijkheden • Bij feestelijkheden menu’s maken (Valentijn, Kerstmis, …) • Bloemstukjes maken voor bewoners • Bloemversiering maken voor het altaar bij speciale gelegenheden (Kerstmis, Moederdag) • Deelname aan diverse vergaderingen met de animatrice: aankopen, versieringen, … • De hobbykasten en berging mee op orde houden • Ondersteuning bieden aan de bewoners bij sporadische knutselactiviteiten • Tijdsinvestering: één middag per week (maandagnamiddag) + af en toe ook avondwerk (afhankelijk van de afspraken)

PROFIEL / VERWACHTINGEN ? • Creatief zijn of “creatief helpen” • Zelfstandig werken, doch met voldoende overlegmomenten • Luisterbereidheid, inlevingsvermogen en hulpvaardigheid • Collegialiteit & flexibiliteit • Beroepsgeheim kunnen respecteren WAT BIEDEN WIJ AAN ? • Jaarlijks een vrijwilligersfeest • Jaarlijks een bijscholingsmoment, met alle vrijwilligers • Een driemaandelijks overlegmoment • Een “open deur” & inspraak • Appreciatie van bewoners en personeel


VRIJWILLIGERSFICHE 7 BEGELEIDING OP UITSTAPPEN

WIE ? • Werking actief sedert 2002 • Een ploeg van 36 vrijwilligers , aangevuld met familieleden TAAKOMSCHRIJVING ? • Bewoner in en uit de auto helpen, rolwagen mee vervoeren • De bewoner begeleiden gedurende de uitstap: rolwagen duwen, bij bewoners gaan zitten tijdens drankpauze, luisterend oor bieden, praten met de bewoners en gesprekken stimuleren • Tijdsinvestering: één keer per maand PROFIEL / VERWACHTINGEN ? • Luisterbereidheid, inlevingsvermogen en hulpvaardigheid • Bewoner centraal plaatsen • Gemaakte afspraken (de te volgen weg, in groep blijven tijdens uitstap, …) kunnen nakomen en tijdig verwittigen bij afwezigheid • Collegialiteit & flexibiliteit • Beroepsgeheim kunnen respecteren WAT BIEDEN WIJ AAN ? • Jaarlijks een vrijwilligersfeest • Jaarlijks een bijscholingsmoment, met alle vrijwilligers • Een “open deur” • Evaluatie na de uitstappen. • Uitleg over rolwagens. • Vergadering om de drie maanden • Inspraak • Appreciatie door bewoners en personeel


VRIJWILLIGERSFICHE 8 WARME MAALTIJDBEDELING AAN HUIS

WIE ? • Werking actief sedert 1978 • Een ploeg van 15 vrijwilligers TAAKOMSCHRIJVING ? • Bedelen van warme maaltijden aan thuiswonende, zorgbehoevende Lintenaren • Maandag of woensdag of vrijdag • Om de 14 dagen (afhankelijk van het aantal vrijwilligers) : van 11u45 tot 12u45 PROFIEL / VERWACHTINGEN ? • Luisterbereidheid, inlevingsvermogen en hulpvaardigheid • Sociale ingesteldheid • Geduldig • Flexibiliteit & collegialiteit • Afspraken kunnen nakomen • Organisatietalent • Zelfstandig kunnen werken WAT BIEDEN WIJ AAN ? • Jaarlijks een vrijwilligersfeest • Jaarlijks een bijscholingsmoment, met alle vrijwilligers • Een “open deur” & inspraak • Maandelijks overleg collega vrijwilligers • Appreciatie van bewoners en personeel


VRIJWILLIGERSFICHE 9 WARME MAALTIJDBEDELING IN HET DIENSTENCENTRUM WIE ? • Werking actief sedert 2004 • Een ploeg van 6 vrijwilligers TAAKOMSCHRIJVING ? • Bedienen van warme maaltijden aan tafel  gebruikers van het dienstencentrum + bewoners van WZC Zonnestraal in het dienstencentrum • Voorzien van drank (plat en bruiswater, tafelbier) op tafels • Hulp bieden bij het eten (waar nodig), vooral bij bewoners van het woonzorgcentrum, vb. vlees snijden • Dekken en afruimen van tafels • Tafels schoonmaken • Toezicht houden • Elke werkdag van 11u30 – 13u30 PROFIEL / VERWACHTINGEN ? • Luisterbereidheid, inlevingsvermogen en hulpvaardigheid • Over organisatietalent beschikken • Gemaakte afspraken kunnen nakomen • Zelfstandig kunnen werken • Flexibiliteit & collegialiteit • Netheid en persoonlijke hygiëne • Sociale ingesteldheid • Geduldig zijn

WAT BIEDEN WIJ AAN ? • Jaarlijks een vrijwilligersfeest • Jaarlijks een bijscholingsmoment, met alle vrijwilligers • 3-maandelijks overleg met collega vrijwilligers ( afspraken en trimestriële kalender ) • Een ‘open deur’ & inspraak • Een aanspreekpunt  M.b.t. inhoud/opdrachten van het werk : dienstencentrumleidster  M.b.t. praktische afspraken/meldingen : logistiek medewerkster dienstencentrum  M.b.t. bewoners van het WZC : animatrice WZC Zonnestraal • Appreciatie van bewoners en personeel • Voor de vrijwilliger en eventuele partner wordt een gratis maaltijd voorzien


VRIJWILLIGERSFICHE 10 HOBBYCLUB, CURSUSSEN, e.a.

WIE ? • Werking actief sedert 2004 • Een ploeg van 7 vrijwilligers TAAKOMSCHRIJVING ? • Heeft u een bepaalde passie? • Bent u goed in talen, muziek of heeft u andere vaardigheden ? • Bent u ervaringsdeskundige in een bepaald thema ? • Wenst u uw opgedane kennis te delen met anderen, éénmalig of gedurende een lange of korte periode ?

PROFIEL / VERWACHTINGEN ? • Over organisatietalent beschikken • Gemaakte afspraken kunnen nakomen • Zelfstandig kunnen werken • Flexibiliteit & collegialiteit • Sociale ingesteldheid • Geduldig zijn WAT BIEDEN WIJ AAN ? • Jaarlijks een vrijwilligersfeest • Jaarlijks een bijscholingsmoment, met alle vrijwilligers • Een ‘open deur’ • Appreciatie van bewoners en personeel WZC Zonnestraal en dienstencentrum De Schakel bieden een variëteit van activiteiten aan voor bewoners en gebruikers.

Aarzel niet en kom gewoon langs, wij bekijken samen met u de mogelijkheden.


Hieronder vindt u de engagementsverklaring met de rechten & plichten tussen de organisatie en de vrijwilliger. Lees het eens door. Indien u interesse heeft, neem dan contact op met één van onze medewerkers. Zij zullen u graag te woord staan voor meer informatie.

INFORMATIE- EN ENGAGEMENTSVERKLARING

SOCIAAL DOEL De wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) bepaalt in art.1 dat “elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. In het aanbieden van deze dienstverlening doet het OCMW van Lint beroep op vrijwilligers als extra aanvulling op eigen personeel. Inzet van vrijwilligers maakt de samenleving warmer en kan een remedie zijn tegen verkilling en vereenzaming. Vrijwilligerswerk is niet alleen nodig om de draagkracht te vergroten en de druk op het professionele zorgsysteem te ontlasten, maar ook voor de vrijwilliger zelf die aan dit werk betekenis en zingeving ontleent. Trouwens, het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 bepaalt dat de inschakeling van vrijwilligers in de werking moet gestimuleerd en ondersteund worden. Het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein welzijn/volksgezondheid/gezin spreekt over passend onthaal, passende vorming en ondersteuning. Ter ondersteuning van de vrijwilliger en als basis voor goede afspraken en samenwerking sluit het OCMW Lint een informatie- en engagementsverklaring af met elke vrijwilliger.


VERKLARING Tussen .......................................................................................................................................... ...........................................................................................(naam + adres), de vrijwilliger En ...............................................................................................................(naam + functie), van het dienstencentrum “De Schakel” Oud-Strijdersplein 1 , 2547 Lint / Woonzorgcentrum Zonnestraal, Liersesteenweg 52, 2547 Lint (schrappen wat niet past, in de tekst zal verder gewerkt worden met de afkortingen DC voor dienstencentrum en WZC voor woonzorgcentrum) , hierna genoemd de instelling, vertegenwoordigd door Armand De Baets - OCMW-voorzitter en Erik Prims - OCMW secretaris, wordt het volgende overeengekomen. 1. Taakomschrijving en onthaal De vrijwilliger engageert zich ertoe om op vrijwillige basis vrijwilligerswerk te verrichten in de instelling. Voor de uitvoering van deze taken zullen de vrijwilliger en de instelling zich schikken naar de afsprakennota(s). Bij het onthaal van de vrijwilliger worden beide partijen aan elkaar voorgesteld. De instelling wordt voorgesteld aan de vrijwilliger met een inleidend gesprek en door een rondleiding ter plaatse. Ook de vrijwilliger stelt zich voor met vooral aandacht voor de motivatie en specifieke interesse. 2. Vergoeding De vrijwilliger ontvangt geen materiële vergoeding van de instelling in ruil voor de gepresteerde taken. Vrijwilligers kunnen een onkostenvergoeding krijgen uitsluitend op basis van door hen voorgelegde onkostenstaten en voor onkosten gemaakt in voorafgaandelijk overleg met de organisatie. De vrijwilligers kunnen voor de uitvoering van hun taken een kilometervergoeding aanvragen. De terugbetaling van de verplaatsingskosten gebeurt volgens de vastgelegde procedure gangbaar bij het OCMW van Lint (2 X per jaar betaling van de kilometervergoeding, verklaringen binnenbrengen vòòr 07/01 en 07/07 het afgelopen half jaar) De terugbetaling geldt niet voor de afgelegde weg van thuis naar de instelling of de plaats van afspraak. De vrijwilliger aanvaardt geen commissie- of erelonen en streeft geen financiële belangen na.


3. Regeling bij ziekte of afwezigheid In geval van ziekte of verhindering: - brengt de vrijwilliger de coördinator van het vrijwilligerswerk of het OCMW zo vlug mogelijk op de hoogte. Bij tijdige verwittiging kan er nog naar een vervanging gezocht worden. - zoekt de vrijwilliger, wanneer de aard van het werk dit mogelijk maakt, zelf naar een vervanger. De verantwoordelijke van de dienst of van de deelwerking van de vrijwilligerswerking wordt steeds op de hoogte gesteld. De vrijwilliger verklaart zich bereid vakantieplannen tijdig aan te geven. Dienstencentrum De Schakel : tel. 03 460 19 10 WZC Zonnestraal – Onthaal : tel. 03 460 18 70 OCMW-Huis : tel.03 460 18 60 4. Sociaal statuut De instelling engageert zich op uitdrukkelijk verzoek van de vrijwilliger om de noodzakelijke administratieve stappen te zetten in het kader van het wettelijk uitvoeren van vrijwilligerswerk en in het kader van het sociaal statuut van de vrijwilliger (bvb. werkloze, bruggepensioneerde, ...). 5. Verzekering 5.1. Afgesloten verzekeringen : De instelling verbindt zich ertoe de vrijwilliger te verzekeren tegen gebeurlijke ongevallen (polisnr. 06.050.123) tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Tevens wordt een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (polisnr.45.006.664) afgesloten. Voor het gebruik van de wagen van de vrijwilliger in het kader van de vrijwilligerswerking wordt een verzekering afgesloten voor materiële schade aan de wagen (polisnr. 2.720.095). Voor het gebruik van de wagen moet de nummerplaat van de eigen wagen éénmalig worden doorgegeven aan de administratie. Wijzigingen van die nummerplaat dienen uiteraard ook tijdig gemeld te worden. De instelling geeft de nodige administratieve gegevens door aan de verzekering. De verzekering geldt niet enkel voor de weg afgelegd tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk maar ook op de weg van of naar de instelling of de plaats van afspraak. De instelling voorziet tevens rechtsbijstand voor de afgesloten verzekeringen.


5.2. Aansprakelijkheid : De instelling is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk in opdracht van de instelling. De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet, zware fout of bij vaak voorkomende lichte fout na herhaaldelijke waarschuwingen. De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval waarbij schade, zowel materieel als lichamelijk, ontstaat aan derden of aan bewoners van WZC Zonnestraal of aan gebruikers van DC De Schakel of aan de vrijwilliger zelf, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan de coรถrdinator of het OCMW. 6. Rechten en plichten Zowel de instelling als de vrijwilliger hebben hun rechten en plichten. Zo is het een plicht voor de vrijwilliger om de gemaakte afspraken na te komen en rekening te houden met de deontologie. Alle vrijwilligers hebben het recht om gerespecteerd en gewaardeerd te worden voor het werk dat zij verrichten. 7. Geschillenbeslechting In geval van geschil tussen de vrijwilliger en de organisatie of tussen vrijwilligers en personeelsleden of tussen vrijwilligers onderling, zal het probleem worden voorgelegd aan de coรถrdinator. Een gesprek kan vaak uitkomst beiden. De secretaris kan deelnemen aan dit gesprek. 8. Begeleiding Sabine Put is de coรถrdinatrice van de vrijwilligerswerking in het OCMW Lint . Daarnaast stelt de instelling personeelsleden aan die instaan voor de begeleiding van de vrijwilligers: Animatiewerking WZC Zonnestraal : Muriel Abarca Piedra, tel. 03 460 18 72 Dementenwerking WZC Zonnestraal : Kathleen Goossens, tel. 03 460 18 77 Dienstverlening Dienstencentrum De Schakel : Sabine Put, tel. 03 460 19 10 Geen enkele opdracht of activiteit vindt plaats zonder medeweten van de coรถrdinator of het personeel van het WZof het DC. De vrijwilliger is enkel belast met de uitvoering van de afgesproken taken.


9. Informatie en inspraak De instelling verbindt er zich toe de vrijwilligers alle informatie te bezorgen nodig in de uitvoering van hun taken. Deze informatie wordt o.a. doorgegeven op informele wijze in de contacten tussen de vrijwilligers en de personeelsleden die instaan voor de begeleiding van de vrijwilligers. Alle vrijwilligers kunnen “Het krantje”, het huisblad van het WZC, en de activiteitenkalender van het DC gratis verkrijgen. Met de vrijwilligers van de diverse deelwerkingen wordt op regelmatige basis vergaderd. Deze vergaderingen fungeren als informatie -en overlegplatform voor instelling en vrijwilliger. Jaarlijks organiseert het OCMW een vrijwilligersfeest waarbij alle vrijwilligers en hun partner worden uitgenodigd voor een feestelijk menu en een gezellig samenzijn. 10. Vorming en informatie De instelling verbindt zich ertoe minstens één maal per jaar de vrijwilligers uit te nodigen op een vormingsmoment. Het thema sluit aan bij de uitvoering van het takenpakket van de vrijwilligers. De vrijwilliger engageert zich aanwezig te zijn op de jaarlijkse vorming voor vrijwilligers of bij één van de andere voorgestelde vormingsactiviteiten en daadwerkelijk mee te bouwen aan de vrijwilligerswerking van de instelling. De organisatie engageert zich voor het opstellen van 1 nieuwsbrief per jaar waarin de vorming , en eventuele weetjes en nieuwtjes worden opgenomen. De vrijwilliger wordt gevraagd om actief aan de inhoud van deze nieuwsbrief mee te werken; In de bij deze overeenkomst bijgevoegde afsprakenlijst vindt men een aantal onderrichtingen aangaande het vrijwilligerswerk en de omgangregels met bewoners van WZC Zonnestraal en gebruikers van DC De Schakel. De vrijwilliger verbindt zich ertoe deze te lezen en deze afspraken te respecteren.


11. Deontologie - geheimhoudingsplicht De vrijwilliger verbindt zich ertoe de informatie opgenomen tijdens de uitvoering van het takenpakket met voorzichtigheid te hanteren . Informatie van en door bewoners, vrijwilligers, personeelsleden en vrijwilligers & personeelsleden over andere bewoners, moet vertrouwelijk behandeld worden. De instelling verbindt er zich toe vertrouwelijke informatie van en door de vrijwilligers met de nodige omzichtigheid te behandelen. De vrijwilliger verbindt er zich toe eerbied te hebben voor de politieke, filosofische en religieuze overtuiging van de bewoners, medevrijwilligers en personeelsleden. De instelling verbindt zich ertoe eerbied te hebben voor de politieke, filosofische en religieuze overtuiging van de vrijwilliger. 12. Duur De vrijwilliger verbindt zich ertoe vrijwilligerswerk te verrichten voor een periode van onbepaalde duur. Aan het engagement kan een einde gesteld worden door beide partijen door middel van een persoonlijk onderhoud. 13. Beeindiging van de overeenkomst Indien de vrijwilliger de overeenkomst wil beëindigen brengt hij de coördinator hiervan tijdig op de hoogte, minstens 14 dagen op voorhand. Bij beëindiging van de overeenkomst dient een opzegtermijn van 10 dagen in acht genomen te worden , tenzij beide partijen hiervan afstand doen. Bij vertrek wordt het werk, in overleg met de coördinator, zo goed mogelijk overgedragen. De organisatie behoudt zich het recht voor het contract met de vrijwilliger te verbreken indien hiertoe ernstige redenen bestaan. Dit gebeurt via een gesprek met de coördinator die de beslissing aan de vrijwilliger meedeelt. Deze overeenkomst kan op geen enkele wijze rechten of plichten, gebaseerd op een arbeidsovereenkomst, doen ontstaan. Beide partijen verklaren zich akkoord het gestelde engagement op te nemen. Ondertekend te Lint, in twee exemplaren, op ……../……../……… De vrijwilliger,

……………….

Namens de instelling,

Erik Prims

Armand De Baets

Secretaris

Voorzitter


AFSPRAKEN EN OMGANGSVORMEN

1. De manier van omgaan met de bewoners van het WZC en de gebruikers van het DC,

de manier van contacten leggen is van onschatbaar belang: toon steeds respect, betuttel en roddel niet. 2. Nieuwe vrijwilligers of bijkomende taken voor bestaande vrijwilligers komen er enkel

als de verantwoordelijken hiervan op de hoogte zijn. Het OCMW is verantwoordelijk voor de organisatie van het vrijwilligerswerk. Het beslist samen met de verantwoordelijken welke vormen van vrijwilligerswerk uitgewerkt kunnen worden. 3. We vragen de vrijwilligers voorzichtig te zijn met speciale vriendschappen met de

bewoners van het WZC of de cliĂŤnten in het algemeen. De bewoners zien hen als vrijwilligers "voor alle bewoners". Wat voor de ene gerealiseerd werd zal de andere bewoner ook willen. 4. De vrijwilliger is gebonden aan het beroepsgeheim. Hij/zij dient daarom heel discreet

met informatie die hij/zij over de bewoner/gebruiker verneemt. In functie van zijn/haar taak als vrijwilliger geven de verantwoordelijken soms persoonlijke informatie over de bewoners/gebruikers. Zo kan de vrijwilliger de bewoner/gebruiker beter begrijpen binnen de afgesproken vrijwilligerstaak. Al deze info wordt in vertrouwen gegeven en dient gerespecteerd te worden. De bewoner/gebruiker zelf vertrouwt ook heel wat probleempjes, anekdotes, ... aan de vrijwilliger toe. De vrijwilliger heeft hiervoor respect en vertelt dit niet aan andere bewoners/gebruikers of aan de 'buitenwereld'. Indien de informatie naar beoordeling van de vrijwilliger nuttig kan zijn voor de ondersteuning van de gebruiker/bewoner wordt hij/zij verzocht dit aan de verantwoordelijken te melden. 5. Als er problemen zijn in het werk of in de omgang met de mensen, als de vrijwilliger

zich vragen stelt of bedenkingen of voorstellen heeft, dan aarzelt hij/zij niet om het met de desbetreffende verantwoordelijke te bespreken. 6. Het woonzorgcentrum is een woonvorm waar een grote groep mensen dient samen

te leven. Onvermijdelijk moet er rekening gehouden worden met elkaar. Het is goed dat ook de vrijwilligers dit goed begrijpen. Het gebeurt dan ook dat bewoners moeten wachten vooraleer ze met bepaalde zaken geholpen worden. 7. De personeelsleden hebben hun specifieke taken binnen een woonzorgcentrum.

Zeker wat betreft verzorging en alles wat daarbij aanleunt, komen de vrijwilligers niet op hun werkterrein.


8. Gebruik van alcoholische dranken :

- Dit is strikt verboden indien het vrijwilligerswerk inhoudt dat er een voertuig wordt bestuurd (uitstappen, MMC, …) - Tijdens vrijwilligerswerk kunnen er alcoholische dranken genuttigd worden, zo lang dit binnen de lijnen van de redelijkheid blijft. Vrijwilligers hebben net als personeelsleden een voorbeeldfunctie.

SPECIFIERING VAN HET VRIJWILLIGERSWERK

TAAK : De taakbeschrijving van elk vorm van vrijwilligerswerk is in de brochure opgenomen 1.

Ondersteuning algemene animatie - WZC Zonnestraal

2.

Open houden van cafetaria - WZC Zonnestraal en DC De Schakel

3.

Begeleiding activiteiten van dementerende bewoners - WZC Zonnestraal

4.

Pastorale werking WZC Zonnestraal

5.

Mindermobielencentrale

6.

Decoratie WZC Zonnestraal

7.

Begeleiding bij uitstappen met bewoners van WZC Zonnestraal

8.

Warme maaltijdbedeling aan huis

9.

Warme maaltijdbedeling in het dienstencentrum

10.

Hobbyclub, cursussen, e.a. - DC De Schakel

................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Beschikbaarheid ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Specifieke afspraken / belangrijke informatie ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………


Vrijwilliger zijn‌

is vrijwillig maar niet vrijblijvend is verbonden maar niet gebonden is onbetaalbaar maar niet te koop is positief denken is positief doen met als enig doel voor jezelf en de ander tevredenheid en een goed gevoel

namens de bewoners, gebruikers, hun familie & vrienden

namens de medewerkers en directie van alle diensten van het OCMW - Lint namens de voorzitter en de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn

HEEL VEEL DANK VOOR UW ENTHOUSIASME EN INZET !


OCMW - Huis

Serviceflats De Wijngaard

Dienstencentrum De Schakel

Woonzorgcentrum Zonnestraal


Brochure vrijwilligers  

Infobrochure voor vrijwilligers bij het ocmw van Lint