Page 1

Ledegem mei

uw gemeentelijk magazine

2012 nr 59

Stationsstraat te Ledegem (1910 - 2012)

www.ledegem.be

Waterpachtgoedstraat

Š Tom Tanghe


Inhoud

Uit de gemeente 3 Personeelslid in de kijker 3 Milieu 4 Politie 5 De Kring 5 Gezondheid 6 Bibliotheek 7 Varia 8 Milieu 8 Burgerzaken 9 Varia 9 De Wegwijzer 10 OCMW 11 Varia 11 Sport 12 Jeugd 13 Cultuur 14 Noord-Zuid 14 Cultuurkalender 15 Info 16 wijziging verkeersreglement zwaar verkeer De gemeenteraad keurde een aanvullend verkeersreglement goed over het weren van zwaar verkeer boven de 7,5 ton in onze gemeente. Izegem keurde een gelijkaardig reglement goed om het zwaar verkeer uit de wijk Bosmolens te weren. De wijziging houdt twee belangrijke punten in: - het vrachtverkeer vertrekkende uit het centrum van SintEloois-Winkel, kan nog altijd via de Bosmolens de Rijksweg bereiken, - het vrachtverkeer vertrekkende uit industriezone ’t Lindeke (en niet ten zuiden van de Rijksweg moet zijn) moet naar de oprit van de autosnelweg te Gullegem en zo de E403 oprijden. Dit kan zowel via de Muizelstraat als via de Gullegemsestraat. Zo wordt het zwaar verkeer vanuit ’t Lindeke uit de bebouwde kommen van Sint-Eloois-Winkel en de Bosmolens geweerd. 2

Woord vooraf Beste inwoner, De zaalactiviteiten maken stilaan plaats voor de initiatieven in open lucht. Diverse verenigingen zetten hun beste beentje voor om ons te laten genieten van de zo nodige beweging. Laat ons hopen dat de zon ons daarbij vergezelt. Diverse studies tonen aan dat voldoende bewegen gezond is voor hart en bloedvaten. Wanneer men die activiteiten in groep uitoefent, stimuleert men bovendien een sociaal welbehagen, zowel voor zichzelf als voor zijn metgezel. Dus, met z’n allen naar die wandel- of fietstocht ! En waarom spreken we de eenzame in de buurt eens niet aan en nemen we haar of hem eens mee op die tocht? Niettegenstaande onze gemeente veel verenigingen telt, is de drempel helaas nog altijd groot om zich bij een vereniging aan te sluiten. Ook deelnemen aan georganiseerde activiteiten is soms moeilijk. Aan het diverse en aantrekkelijke aanbod van de verenigingen ligt het niet. Hoe kan men die mensen bereiken ? Het wankele evenwicht tussen het respecteren van de privacy enerzijds en anderzijds onze stoute schoenen aantrekken en mensen aanspreken, doet ons heel dikwijls kiezen voor de veilige keuze. Misschien ten onrechte … Het is duidelijk dat de delicate problematiek versterkt wordt door de toenemende individualisering van onze samenleving. We mogen ons niet neerleggen bij de gedachte dat het een evolutie is die niet tegen te houden is. Het is duidelijk dat de overheid dit niet alleen kan aanpakken. Het woonzorgproject, het samenwerkingsinitiatief van de gemeente, OCMW en woonen zorgcentrum Rustenhove, voorziet initiatieven om deze toenemende vereenzaming aan te pakken. De hulp van familie, buren en kennissen is heel belangrijk om mede het probleem aan te pakken. De aanpassing van de gemeentelijke mantelzorgpremie kan in ieder geval een extra stimulans zijn voor de mantelzorger, die zorgbehoevende personen helpt in de dagdagelijkse taken. Maar het zal lang niet voldoende zijn. Bovendien zijn het niet alleen mensen met zorg of senioren die per definitie het grootste risico lopen om eenzaam te worden. Het zal een blijvende aandacht vragen. Alleen samen kunnen we helpen. Veel beweegplezier! Bart Ryde 4de schepen


uit de gemeente Verslag gemeenteraad Tijdens de gemeenteraad van april werden volgende punten besproken en goedgekeurd: - Goedkeuren van de budgetwijziging 2012 (investeringsbudget) van het OCMW; - Goedkeuren beheersovereenkomst gemeente en OCMW Ledegem; - Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement inzake het weren van zwaar verkeer boven de 7,5 ton in de gemeente Ledegem; - Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement inzake de voorrangsregeling op kruispunten met aanliggende tweerichtingsfietspaden; - Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2012 houdende optrekken objectief sociale koopwoningen van 36 woningen naar 50 woningen; - Aanduiden van raadslid Marianne Eeckhout als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI op 11 mei 2012; - Aanduiden van raadslid Gerda Dewulf als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van

IVIO op 21 mei 2012; - Aanduiden van OCMW-voorzitter Geert Wylin als vertegenwoordiger en raadslid Gerda Dewulf als plaatsvervanger voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 5 juni 2012; - Akte nemen van het rapport, opgesteld door de gemeenteontvanger, omtrent de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen, 2de semester 2011; - Open verklaren van één functie van sergeant, bij bevordering te begeven, bij de vrijwillige brandweer; - Aanstellen van de gemeenschapswacht als vaststellend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. De volgende gemeenteraad zal plaatsvinden op donderdag 10 mei om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen kan en mag deze zitting bijwonen.

Renovatiewerken begraafplaats Ledegem Stap voor stap wordt verder gewerkt aan de renovatie van de begraafplaats te Ledegem. Vorige maand werd een nieuw verzamelgraf geplaatst op het einde van de centrale dreef. Er werd een screening uigevoerd van de oude grafzerken parallel aan deze dreef. Uiteindelijk blijven 27 concessies bestaan (of werden verlengd) en 8 grafzerken worden in samenspraak met de heemkring, omwille van de cultuurhistorische waarde, bewaard. De stoffelijke resten in de grafzerken waarvan de concessies vervallen zijn, zullen samengebracht worden in het verzamelgraf. Zo bieden we ook voor deze mensen een waardige rustplaats.

De inkleding van de begraafplaats, de verbetering van de paden en het inbrengen van groenelementen gebeurt onder begeleiding van het stadslandschap regio Roeselare. Eerst werd alles zorgvuldig opgemeten door een landmeter en daarna kwamen een aantal groenambtenaren uit omliggende gemeenten samen om ideeën uit te wisselen. Dit proces wordt begeleid door een docent van de KATHO Roeselare, afdeling groenmanagement. Met een verzameling voorstellen uit deze werkgroep zal de landschapsarchitect een totaalplan opmaken. Ook met de toekomstige ruimtebehoefte wordt zeker rekening gehouden. Stap voor stap komen we op een waardige manier tot een mooie, serene begraafplaats.

Personeelslid in de kijker Wouter Terry Sinds vorige maand is Wouter Terry aan de slag bij het gemeentebestuur als stafmedewerker op de technische dienst. Hij zal er in hoofdzaak de dossiers over ruimtelijke ordening behandelen. Wouter is afkomstig uit Anzegem en houdt van wielrennen, lopen en tuinieren. Zijn motto: “De ander is niet meer dan jij en jij bent zeker niet minder dan de ander” 3


milieu Met Belgerinkel naar de winkel gaat retro Van 5 mei tot 9 juni organiseert de koepel Bond Beter Leefmilieu, Unizo en CM opnieuw de campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”. Winkelen met de fiets en in de buurt, het lijkt wel zoals in de goede oude tijd. Daarom is het thema van de campagne dit jaar “retro”. Geheel in die stijl kunnen de deelnemers een fiets van het (West-Vlaamse!) merk Achielle winnen via de tombola en sparen voor een retro fietsmandje. Het concept van de campagne is simpel: wie in een deelnemende winkel boodschappen haalt per fiets, krijgt een stempel op zijn spaarkaart. Met een volle spaarkaart mag je meedoen aan de tombola en/of meesparen voor het fietsmandje. Onze gemeente staat ook dit jaar achter de campagne. Meer mensen op de fiets is goed voor het milieu, zorgt voor een betere bereikbaarheid van kernen en bedrijven, … De plaatselijke winkel zorgt dan weer voor de specifieke kleur en karakter van de buurt, zeker in vergelijking met de alomtegenwoordige internationale winkelketens of winkelcentra. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen steunt de campagne met een box met daarin de fietsknooppuntenkaarten van West-Vlaanderen. Meer info: www.belgerinkel.be

Ophaling mei 2012 Papier en karton: Ronde A: vrijdag 4 mei Ronde B: vrijdag 18 mei Plastic flessen, flacons, drankkartons (PMD), metalen verpakkingen: Vrijdag 4 en 18 mei Huisvuil: Telkens op vrijdag Opgepast: Het recyclagepark zal gesloten zijn op dinsdag 1/5 en maandag 28/5. Tip: voor de ophaling van papier en karton wordt er in twee verschillende rondes gewerkt: ronde A en ronde B. Om te weten tot welke ronde uw straat behoort, gelieve de achterflap van uw ophaalkalender te raadplegen. Zo vermijdt u dat u uw papier en karton nodeloos buiten zet.

Bekendmaking Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat er voor 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen info kan bekomen worden op de technische dienst (Rollegemstraat 132 te Ledegem): - het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP ‘Toor’ te Ledegem (onderzoek tot milieueffectrapportage), - ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan RUP ‘Autohandelslint N32 Ledegem’.

Juni compostmaand brengt nieuw leven in de kringlooptuin! In zo’n 100 Vlaamse gemeenten maken de compostmeesters zich op voor de negende ‘Juni Compostmaand’. Samen met de gemeente en/of intercommunales organiseren ze demonstraties, workshops, tentoonstellingen, opentuindagen, fietstochten en andere activiteiten waarbij dit jaar het thema compostgebruik centraal staat.

4

Kringlooptuinieren raakt steeds meer ingeburgerd. Dit jaar ligt het accent op compostgebruik, zowel van thuiscompost als van professionele compost.

Thuiscomposteren is echt niet moeilijk. Je kan beroep doen op één van onze compostmeesters, die alle kneepjes kennen en je graag helpen om van je eigen tuin- en keukenresten compost te maken. Je kan ook kiezen voor professionele Vlacocompost, die gemaakt is van lokaal groenof gft-afval. Vlaco-compost is gegarandeerd vrij van ziektekiemen en onkruidzaden. Je haalt Vlaco-compost op het containerpark of rechtstreeks bij de compostproducent in je buurt.

Compost geeft je tuin een vitaminekuur Compost ontstaat uit allerlei tuinresten: snoeihout, plantenstengels, bladeren, kortom uit plantaardig materiaal. Ook keukenresten van plantaardige oorsprong kunnen tot compost worden omgezet.

Meer kringlooptuinieren, minder tuinresten In de kringlooptuin ontdek je hoe je tuinafval kunt voorkomen en hoe je allerlei tuinresten nuttig en creatief in de tuin kunt gebruiken. Meer kringlooptechnieken vind je op www.junicompostmaand.be

Compost heeft tal van andere voordelen: hij voedt het bodemleven, bevat langzaam werkende voedingsstoffen, houdt water beter vast, verbetert de bodemstructuur en beschermt de planten tegen parasieten.

Demonstratie te Ledegem Op zaterdag 2 juni van 9u30 tot 15u30 in de gloednieuwe composteringsruimte op het recyclagepark (Roeselarestraat 2B). Ook de compostmobiel zal ter plaatse zijn. We ontvangen u graag met een drankje en een hapje!


politie De gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) vinden hun weg naar Ledegem Graffiti, hondenpoep, vandalisme, sluikstorten, wildplassen, … en nog veel meer andere vormen van overlast bezorgen de burgers heel wat frustraties. In navolging van andere gemeenten introduceert Ledegem nu ook de gemeentelijke administratieve sancties, die deze openbare overlast zullen indijken. Vroeger werden inbreuken op de politieverordening door de politierechtbank gesanctioneerd met politiestraffen. Nu zullen inbreuken op de politieverordening door de gemeente worden gesanctioneerd met gemeentelijke administratieve sancties. Het systeem houdt 4 mogelijke sancties in: - een administratieve geldboete van max. € 250,00 voor meerderjarigen of € 125,00 voor minderjarigen (< 16 jaar), - een schorsing van een vergunning of toelating, - een intrekking van een vergunning of toelating, - een sluiting van een inrichting of instelling. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar, de drie andere sancties zijn bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Bij overtreding door een minderjarige dient er eerst een verplicht bemiddelingsaanbod te worden gedaan.

Daartoe werd met een bemiddelingsambtenaar een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Voor meerderjarige overtreders ligt de keuze voor het bemiddelingsaanbod in handen van de sanctionerend ambtenaar. Nieuwe politieverordening Om dergelijke sancties te kunnen opleggen, is de politieverordening van Ledegem aangepast: verouderde bepalingen werden geschrapt, actuele problemen werden ingevoegd. De nieuwe politieverordening is terug te vinden op www.ledegem.be Opleiding gemeentelijke ambtenaren Zowel de politie als gemeentelijke ambtenaren werden opgeleid om vaststellingen te kunnen doen in het kader van G.A.S. Een gemeentelijke ambtenaar die bvb. een sluikstorter aan het werk ziet, kan vrijwel onmiddellijk optreden. Deze groep gemeentelijke ambtenaren worden niet ingezet ter vervanging van de politie, maar wel ter ondersteuning. Het is absoluut niet de bedoeling om een heksenjacht te organiseren. De burgers zullen worden gesensibiliseerd en er zullen eerst waarschuwingen komen. Enkel de hardleerse overtreders zullen aangepakt worden met een sanctie.

Hugo Verriestlaan 16, Ledegem - 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be - www.rustenhove.be Dagelijks open van 8u30 tot 16u30 - Sabine Despiere, centrumleidster - Els Cokelaere, centrummedewerkster Cafetaria - Tentoonstelling De cafetaria is elke weekdag open van 11u30 tot 17u. Kunstenaar van de maand is Vanneste Christiaan. Op dinsdag- en donderdagnamiddag kan er rummikub gespeeld worden. Diensten • Gezondheidsconsultaties: op di 8/5, di 22/5 en ma 28/5 tussen 14u en 15u30. € 1,00/bezoek of jaarkaart van € 10,00. • Warm middagmaal: elke weekdag om 12u (vóór 9u aanvragen) voor € 6,50. Voorafgaand kan je nu ook sjoelbakken. • Medische pedicure (€ 14,00), maar ook manicure (€ 14,00) of gelaatsverzorging (€ 25,00). Op wo 9/5, di 15/5 en di 29/5). Telkens op afspraak. Voor de pedicure zijn er tegemoetkomingen van gemeente en/of ziekenfonds mogelijk. • Douche (al dan niet onder begeleiding): € 1,00. Telkens op afspraak. • Onze computers met internet staan steeds gratis ter beschikking. Accordeonnamiddag Op 11/5 brengt ‘Le Grand Médard’ beweging in De Kring. Ondertussen verwennen wij u met koffie en taart van 14u tot 17u. Kostprijs: € 5,00. Kaarten te verkrijgen tot 9/5 of tot einde voorraad.

Supplementaire consultatie bij vroedvrouw voor zwangere en pas bevallen dames Op dinsdag 8/5 vanaf 9u. De consultatie is gratis. Gelieve vooraf een afspraak te maken.

Kalligrafie atelier Geleerde lettertypes creatief leren gebruiken o.l.v. Mia Clibouw. Za 19/5 van 8u30 tot 11u15. Prijs: € 26,00 per 3 lessen.

De Kring-band In mei is er uitzonderlijk maar 1 repetitie, nl. op dinsdag 15/5, om 14u. Een basspeler is nog steeds welkom.

Crea-cursussen (i.s.m. de Kunstkring) • Naaiwerken: op ma 7/5 om 14u. • Bloemschikken: op wo 9/6. We maken we een mooi bloemstuk voor moederdag, keuze graag doorgeven in het bureel.

Bewegingsactiviteiten • Wandelen: do 10/5 om 14u. • Petanque: elke dinsdagen donderdagnamiddag. • Fietsen: ma 21/5 om 14u. • Petanquetornooi (i.s.m. seniorenraad): op do 10/5 om 14u. Shantala babymassage i.s.m. Katho Op dinsdag 29/5 van 14u tot 15u30. In een rustige setting, samen met kind, relaxen en genieten. Zeker een aanrader! Bijdrage: € 2,00 (koffie inbegrepen). De Vrolijke vrienden 65+ Op woensdag 9/05 verzamelen we om 12u30. Vertrek stipt om 12u45. De meibedevaart zal ons dit jaar brengen naar Onze-LieveVrouw van Hollebeke. Bijdrage: € 7,00 (koffie, pannenkoek en vervoer inbegrepen)

Schilderatelier Elke woensdag van 13u30 tot 16u30 start het schilderatelier o.l.v. Ludwig Dupon. Prijs: € 120,00 voor 15 lessen. Voordracht: Hoe omgaan met agressie bij kinderen en jongeren? Voordracht door Geert Taghon, coördinator van De Patio (forensische psychiatrie, Kortrijk) i.s.m. Markant en KAV Ledegem. Op woensdag 23 mei om 19u30. Bijdrage: € 3,00 Belastingen invullen Ook dit jaar komen belastingambtenaren zitdagen houden in De Kring. Op wo 30/5, 6/6 en 13/6 kan je gratis langskomen om je belastingbrief te laten invullen. Je weet direct of alle documenten en bijlagen in orde zijn en hoeveel het eindsaldo bedraagt. 5 Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 15u30.


Gezondheid Verstandig zonnen De zon maakt ons vrolijk, helpt ons om een mooi kleurtje te krijgen, is goed voor bepaalde huidaandoeningen (psoriasis, eczeem), zorgt voor de aanmaak van vitamine D (goed voor botten en tanden) en doet ons vooral ontspannen. Maar de zon kan ook schadelijk zijn voor onze huid. Daarom moeten we ons bewust zijn van de schade, die ze op lange termijn aan onze huid kan aanrichten. Alle buitenactiviteiten kunnen schade aan de huid veroorzaken. Dus wees op je hoede, want naast zonnen op het strand, doen we ook nog aan vele andere buitenactiviteiten. Dan zonnen we eigenlijk onbewust en ook hier is ‘verstandig zonnen’ de leuze. Bij bepaalde activiteiten, zoals sporten, moeten we zeker aandachtig zijn. Bij transpireren is de zonnecrème immers vlugger ingewerkt en moeten we ons regelmatiger insmeren. Mensen die dagelijks buiten werken, smeren zich ook best meerdere keren in. Een paar handige tips: - Vermijd buitenactiviteiten tussen 12u en 15u, dan is de zonnestraling het felst. - Draag een goede zonnebril met UVA- en UVB-bescherming. Wanneer de ogen te lang worden blootgesteld aan zonlicht, kan een ontsteking worden veroorzaakt. - Gebruik een zonnecrème met een factor die aangepast is aan jouw huidtype. De waarde van een beschermingsfactor is niet gelijk voor alle merken. Vraag daarom advies aan je apotheker. - Lig niet te ‘bakken’ in de zon, maar beweeg liever. Zo krijg je telkens een andere invalshoek van de zon op je huid en is de kans op verbranding drie keer kleiner.

31 mei: iedereen rookvrij! Op 31 mei stopt heel rokend Vlaanderen een dag lang met roken. Dat is tenminste de ambitie van de campagne ‘Rokers verdienen een beloning … als ze 24 uur niet roken’. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) over heel Vlaanderen zetten hun schouders onder deze actie. Ik kan het! De actie promoot geenszins een definitieve rookstop, maar spoort alle rokers aan 24 uur niet te roken. Als ze hierin slagen of niet, een mooie beloning krijgen ze zonder meer. Het is namelijk de intentie die van belang is, de roker het gevoel geven dat een dag lang zonder tabak best wel lukt.

6

Je kan telefonisch of via het internet inschrijven. Geef jouw rookervaringen via een vragenlijst door en krijg via sms

berichten advies op maat. Het is niet de bedoeling om definitief te stoppen. Op de koop toe kan je een mooie prijs in de wacht slepen en is er voor elke deelnemer een leuke beloning. Succes bewezen In 2009 werd de campagne voor het eerst gelanceerd in Vlaanderen. Daaruit bleek dat een aanzienlijk aantal deelnemende rokers definitief wil stoppen met roken. Ook de persoonlijke aanpak bleek erg in de smaak te vallen. Na 24 uur niet roken merk je ongetwijfeld hoe leuk het is om een frisse adem te hebben en je sigarettengeld aan iets anders te kunnen besteden. Je voelt je gewoon beter in jouw vel! Meer info op www.verdieneenbeloning.be


Bibliotheek Openingsuren Ma: 10u - 12u 14u - 18u30 Di: gesloten gesloten Woe: 10u - 12u 14u - 18u30 Do: gesloten gesloten Vrij: 10u - 12u 14u - 18u30 Za: 9u30 - 12u Zo: 9u30 - 12u

Gemeentelijke openbare bibliotheek Ledegem Rollegemstraat 218 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle) Tel.: 056/50.95.68 Fax: 056/50.37.72 E-mail: bibliothecaris@ledegem.be Je vindt ons ook terug op de website: www.ledegem.be

De bibliotheek is er voor iedereen

Aan tafel! te Ledegem

Op zoek naar informatie over CVS, een boek over epilepsie of een reisgids over Noord-Italië? Wil je een misdaadverhaal lezen, een chicklit, of toch liever een literair meesterwerk? Zin om in kranten of tijdschriften te bladeren? Een speelfilm op DVD? Moeten de kinderen een boek lezen voor school? Wil je de kleuters introduceren in de kleurrijke wereld van het prentenboek? Of liever een tekenfilm? Zoekt jouw zoon/ dochter informatie over Picasso? Een nootje muziek?

Surfacetafel? Er is een nieuw project van de provincie West-Vlaanderen. Twee “surfacetafels” reizen gedurende 12 maanden langsheen de West-Vlaamse openbare bibliotheken. Een surfacetafel is een computer waaraan een tafelgroot aanraakscherm gekoppeld is. Via deze tafel kun je op een leuke manier de collecties ontdekken van tientallen Vlaamse musea.

Loop dan gerust eens binnen in de openbare bibliotheek. Je vindt er een schat aan informatie. Je kan er gratis boeken, strips, cd-rom’s en speelfilms op DVD en cd’s ontlenen, kranten en tijdschriften lezen, surfen op het internet, huiswerk maken of een babbeltje slaan met andere mensen. Iedereen is er thuis Je moet geen lid zijn om gebruik te maken van de bibliotheek: iedereen kan er vrij in en uit wandelen en ter plaatse boeken inkijken, de krant lezen, surfen op internet en nog zoveel meer. Wil je echter iets mee naar huis nemen dan is lidmaatschap vereist. Lid worden Iedereen kan lid worden van de openbare bibliotheek. Een lidmaatschap kost slechts € 2,50 en dit voor twaalf maanden lang. Jongeren beneden de 18 jaar moeten geen lidgeld betalen. Kinderen onder de twaalf jaar hebben wel de toestemming nodig van hun ouders om zich in te schrijven. Uitlenen en verlengen De uitleentermijn van de materialen bedraagt drie weken (uitgezonderd speelfims op DVD voor volwassenen: 1 week). Zijn de materialen in drie weken niet uitgelezen, dan kan je alles nog eens verlengen. Zelfs online! Per uitleenbeurt kun je dus 10 documenten mee naar huis nemen. Alle ontleningen zijn gratis. Aarzel dus niet en maak je lid van de bibliotheek! Stuntactie! Nog geen lid van de bibliotheek? Ga met deze bon naar de bibliotheek en maak je gratis lid!

Bibliotheek Ledegem bon voor 1 jaar

gratis

lidmaatschap

De surfacetafel staat van 16 mei tot 14 juni opgesteld in de bibliotheek te Ledegem. Iedereen kan gratis de tafel uittesten. De tafel lijkt op een tafelgrote iPad. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd met vingers en handen de tafel bedienen. De inhoud? De inhoud van de surfacetafel kreeg de titel “Aan Tafel !”. Men kan kennis maken met de collecties van West-Vlaamse musea en bibliotheken door aan te schuiven aan maar liefst acht verschillende thematafels: de eettafel, kaptafel, kerktafel, keukentafel, cafétafel, schrijftafel, legertafel en werktafel. Met een simpele handbeweging glijd je zomaar van de eettafel over de schrijftafel naar het altaar. Op elke tafel liggen er voorwerpen. Raak deze aan en je krijgt specifieke informatie, foto’s, filmpjes, weetjes en quizvragen te zien. Op de tafel vind je naast een schat aan informatie ook 8 mini-games. Wedstrijd Maar er is meer. De bibliotheek heeft er enkele vragen uitgevist en in een wedstrijdformulier gegoten. Los deze vragen op en maak kans op een coole bibliotheektas gevuld met vakantielectuur. De wedstrijd loopt tot 14 juni. Er zijn drie gevulde bibliotheektassen te winnen!

In de kijker: non-fictie Als je over een bepaald onderwerp goede informatie zoekt, dan is internet niet altijd zaligmakend. Niet zelden bots je op dezelfde basisinformatie. Een degelijk, informatief boek heeft dat probleem niet. Daar gaat meestal heel wat research aan vooraf. Daar vind je wel de ruimte voor diepgang. Dit jaar besteden we extra aandacht aan goede informatieve boeken. Boeken waar de mensen iets aan hebben. In april kochten we heel wat boeken aan over gezondheid en opvoeding.

7


Varia V-dag: zaterdag 5 mei 2012

Officiële heropening “’t Gangske”

Op V-dag herdenken we het verlossend einde van Wereldoorlog II.

Het verbindingswegeltje tussen de Stationsstraat en Stationsplein werd officieel heropend. Het kreeg de naam “De Pasar”, naar de vereniging die hier jaren voor ijverde.

Programma 13u15: Bloemenhulde aan het oorlogsmonument te SintEloois-Winkel 13u30: Bloemenhulde aan het oorlogsmonument te Rollegem-Kapelle 13u45: Bloemenhulde aan het oorlogsmonument te Ledegem 14u: Koffietafel voor de ingeschrevenen

milieu West-Vlaamse gezinnen stappen massaal over na groepsaankoop groene energie en gas Maar liefst 26.080 gezinnen gingen in op het aanbod van de winnende energieleveranciers van de groepsaankoop groene energie en gas, die de provincie West-Vlaanderen organiseerde. Daarvan stapten 65% nooit eerder over naar een andere leverancier. De hoogste besparing bij de gezinnen bedraagt € 1.762,00, de gemiddelde besparing € 278,00. Van 3 november 2011 t.e.m. 5 februari 2012 konden particulieren zich vrijblijvend en gratis registreren. Door een groot volume gezamenlijk aan te kopen energie, kon een gunstigere prijs worden bedongen dan bij een individuele overstap. Tegelijk werd ook het milieu niet vergeten, want het provinciebestuur koos voor 100% groene stroom. Ook groepsaankoop voor bedrijven was een succes De provincie West-Vlaanderen was de eerste Vlaamse provincie die de groepsaankoop ook gratis voor ondernemingen met een beperkt verbruik organiseerde. 2.172 ondernemingen schreven zich vrijblijvend in. 23% hiervan ging in op het voorstel van Essent voor groene elektriciteit (al dan niet in combinatie met gas).

Ondersteuning door alle West-Vlaamse gemeenten Ook ons gemeentebestuur ondersteunde de actie. Er werd een infoavond georganiseerd in De Samenkomst en iedereen kon terecht bij de technische dienst voor informatie. De groepsaankoop krijgt een vervolg Gezien het grote succes wordt in 2013 opnieuw een groepsaankoop georganiseerd. Wie liever niet wacht, kan deelnemen aan de groepsaankoop van Oost-Vlaanderen (inschrijven tot 6 mei 2012) via www.samengaanwegroener. be. Het is geen probleem om als West-Vlaming deel te nemen aan een groepsaankoop georganiseerd door een ander provinciebestuur. Wie op de hoogte gehouden wil worden van de volgende groepsaankoop kan zich registreren via: www.west-vlaanderen.be/samengaanwegroener Ondernemingen met een beperkt verbruik, kunnen dit jaar nog deelnemen. Op 6 augustus wordt er voor deze groep een nieuwe veiling georganiseerd. Inschrijven voor deze veiling kan tot 5 augustus via www.samengaanwegroener.be

Blijven werken aan een propere gemeente Met de lente in aantocht kregen heel wat straten van de gemeente een grondige schoonmaakbeurt. De leerlingen van het 4de leerjaar van onze vier scholen trokken op 27 maart op pad. Onder een stralende zon en gewapend met fluohesje, handschoenen, vuilniszakken en prikstokken, pakten een 100-tal kinderen het zwerfvuil aan langs de landelijke wegen van de gemeente. Met deze actie willen we de jongeren sensibiliseren, zodat ze later zelf geen sluikstorter worden. De kinderen stonden versteld van wat allemaal weg8

gegooid wordt: blikjes, flessen, tapijten, autobanden, … Voor hun enthousiaste medewerking werden ze achteraf getrakteerd op een ijsje en een drankje. Van IVIO kreeg elke deelnemer een fietsknipperlicht. Op zaterdag 31 maart pakten vrijwilligers en de jagersvereniging de grote (gevaarlijke) straten aan. De “buit” werd verzameld aan de technische loods, waar alle medewerkers na de opruimactie door het gemeentebestuur een drankje en braadworst aangeboden kregen. Dank aan alle medewerkers!


BURGERZAKEN Overlijdens

Geboorten

Commeene Ivonne Echtg. Decru Jeroom Koning Boudewijnlaan 37 ° 16/3/1930 † 8/3/2012

Degrande Marie Louise Wed. Biesbrouck Norbert Schoolstraat 29 ° 7/11/1931 † 30/3/2012

Verfaillie Julia Wed. Boxus Paul Rollegemstraat 17 ° 28/10/1919 † 11/3/2012

Coucke Mariette Echtg. Vermeersch Noël Rollegemkapelsestraat 26 ° 30/5/1929 † 31/3/2012

Windels Oscar Echtg. Ramboer Erna Boonhoek 14 ° 1/11/1925 † 24/3/2012 Decouttere Odile Ongehuwd Rollegemstraat 17 ° 2/11/1917 † 26/3/2012

Soen Marcella Wed. Rosselle Gerard Rollegemstraat 17 ° 20/3/1924 † 1/4/2012 Vandromme Rogier Echtg. Commeene Noëlla Hugo Verriestlaan 14 A/24 ° 29/1/1921 † 3/4/2012

Veys Leon ° Izegem 2/3/2012 z.v. Filip e.v. Van Poucke Caroline, Izegemsestraat 16 Cottignies Ina ° Menen 6/3/2012 d.v. David e.v. Crepeele Indra, Gullegemsestraat 20 Jatta Seena ° Izegem 8/3/2012 z.v. Amadou e.v. Maes Nina, Driepikkelstraat 7 Demyttenaere Kobe ° Roeselare 9/3/2012 z.v. Stijn e.v. Seynhaeve Annelies, Oude Lendeleedsestraat 9 Devriendt Miel ° Roeselare 9/3/2012 z.v. Lieven e.v. Vandermersch Greet, Smissestraat 50 Houssin Mathis ° Izegem 14/3/2012 z.v. Olivier e.v. Vandemoortele Ellen, Gootstraat 3 Alossery Lomme ° Roeselare 27/3/2012 z.v. Giovani e.v. Lecointre Melissa, De Kempkens 5

HUWELIJKEN

Persoon Rosa Wed. Jacques Willy Molenstraat 28 ° 8/10/1941 † 27/3/2012

24/3/2012

Vannevel Stijn met Berghman Nele, Plaats 34

24/3/2012

Lucker Tim met Masschelein Viëna, Rozenplein 12

30/3/2012

Leman Adriano met Potter Krystle, Guido Gezellelaan 25

Sluitingsdagen gemeentehuis & OCMW Dinsdag 1 mei (dag van de arbeid), donderdag 17 mei (Onze-Lieve-Heer Hemelvaart) en maandag 28 mei (pinkstermaandag).

Varia Gezocht: vrijwilligers voor de verkiezingen van 14/10/2012

Vernieuwing ICT bij gemeente en OCMW

Op zondag 14 oktober zijn er verkiezingen voor de gemeente- en provincieraad. Door het nieuwe kiesdecreet is elke gemeente verplicht om telbureaus in te richten voor beide verkiezingen. Voor Ledegem betekent dit dat wij 4 telbureaus nodig hebben voor de gemeenteraad en nog eens 4 telbureaus voor de provincieraad.

Door de nauwere samenwerking tussen OCMW en gemeente enerzijds en een veroudering van onze servers anderzijds, bestaat de nood om de huidige ICT-infrastructuur volledig te vernieuwen. Er wordt dit jaar in totaal € 160.000,00 voorzien. De kosten worden gedeeld door beide partners.

Tijdens de stemming zelf zijn er 5 stembureaus te Ledegem en Sint-Eloois-Winkel en 2 stembureaus te Rollegem-Kapelle. Om alles vlot te laten verlopen zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. In de voormiddag zoeken we 48 bijzitters en voor de telbureaus hebben wij telkens 5 mensen nodig, dus 40 personen in totaal. Je krijgt een vergoeding om als bijzitter aanwezig te zijn. Wij zorgen voor drank en broodjes. Wie zich geroepen voelt om een handje toe te steken, kan contact opnemen met Katelijne Vandemaele op het nummer 056/50.91.80 of per e-mail via bevolking@ledegem.be

Bij de vernieuwing staan veiligheid, backupsystemen, opslagsystemen, configuraties, migraties en support centraal. We bouwen 2 volwaardige serverlokalen uit die in verbinding staan en waarbij de één in geval van nood als uitwijkcentrum van de ander kan fungeren. Zo garanderen we een continuïteit van de werking en zijn we sneller terug online indien er toch een groter probleem zou zijn (bvb. een brand).

9


WEGWIJS IN GEMEENTE EN OCMW LEDEGEM Gemeente en OCMW-diensten grondig herschikt U heeft ongetwijfeld al gemerkt dat er enkele veranderingen werden doorgevoerd in de gemeentelijke- en OCMW-dienstverlening. Beide organisaties gaan in de toekomst veel nauwer samenwerken om de burger beter te kunnen helpen. Een eerste stap werd reeds gezet met de bouw van het nieuwe centraal onthaal “De Wegwijzer”. Voortaan kunt u zich hier aanmelden met al uw vragen. U wordt er op een efficiënte manier geholpen en doorverwezen naar de juiste dienst. Tot op vandaag waren er slechts een paar kleine veranderingen in onze organisatie. Dit zal in de maand mei ingrijpend veranderen. In de week van 7 t.e.m. 11 mei zullen een aantal diensten naar een nieuwe plaats verhuizen. Hou er rekening mee dat de dienstverlening tijdens die week hinder kan ondervinden. Vanaf maandag 14 mei staan we opnieuw helemaal voor u klaar! We plannen eveneens een opendeur van De Wegwijzer op zaterdag 16 juni. Stip deze datum alvast aan in de agenda. Meer info krijgt u in de volgende editie van deze infokrant. We geven u graag een beknopt overzicht van alle diensten en hun nieuwe locatie. In de volgende editie zal een extra bijlage verschijnen met een meer gedetailleerde omschrijving van alle dienstverlening.

1. Gemeentehuis

Dienst vrije tijd De sport-, cultuur- en jeugddienst krijgen hun vaste stek aan de inkombalie. U kunt er ook terecht met al uw vragen omtrent het organiseren van evenementen, het huren van gemeentelijke lokalen en de gemeentelijke uitleendienst. Grondgebiedzaken (technische dienst) Deze dienst blijft op dezelfde locatie, op het gelijkvloers. Alles van ruimtelijke ordening, milieu, patrimonium, landbouw en economie wordt er behandeld. U kunt er nog altijd terecht met vragen over uw bouwdossier, aanvraag bouwvergunning, enz. Werkwinkel De werkwinkel van de VDAB blijft voorlopig op dezelfde locatie, op het gelijkvloers. U kan er zich in- en uitschrijven als werkzoekende en krijgt er alle info over de VDAB-dienstverlening.

2. Politiekantoor, PWA en strijkatelier Het politiekantoor, PWA en strijkatelier verhuizen niet. De PWA is dus nog steeds bereikbaar via het gemeentehuis.

Openingsuren

10

Maandag 9u-12u 13u30-19u Dinsdag 9u-12u gesloten Woensdag 9u-12u 13u30-16u30 Donderdag 9u-12u 13u30-16u30 Vrijdag 9u-12u gesloten

3. Centrale loketten in De Wegwijzer De centrale loketten zijn alle diensten, die nu ondergebracht worden in De Wegwijzer. Centraal onthaal U kunt zich hier altijd aanmelden met al uw vragen. Onze onthaalmedewerker zal u dan doorverwijzen naar de juiste dienst. Aan het onthaal kunt u overigens terecht voor het kopen van vuilniszakken. Burgerzaken Aangifte geboorte, adreswijziging, huwelijk, overlijden, aanvragen begraafplaats, naamsverandering, adoptie, echtscheidingen, aanpassen beroepsactiviteit, identiteitskaarten, kids-ID, rijbewijzen, attest goed zedelijk gedrag, … Woonwinkel Gemeentelijke, provinciale en gewestelijke huisvestingspremies (aankoop en renovatie), rechten en plichten van de (ver)huurder, inschrijving kandidaat-huurder voor een sociale woning, crisisopvang, … Afwijkende openingsuren: enkel op maandag van 16u tot 19u en donderdag van 9u tot 12u. Woonzorgloket Aanvragen (overlevings)pensioen, hulp aan bejaarden, integratieen inkomensvervangende tegemoetkomingen, parkeerkaart, mantelzorgpremie, tussenkomsten voetverzorging, … Afwijkende openingsuren: enkel in de voormiddag van 9u tot 12u en op maandag van 16u tot 19u. Thuiszorgloket Poetsdienst, klusjesdienst, mindermobiele centrale, verjaardagsbezoekjes, … Ook de oplading van de budgetmeter gebeurt hier.

4. OCMW - sociale dienst De maatschappelijk werkers krijgen hun vaste stek in het oude OCMW-gebouw. U kan bij hen terecht voor financiële en materiële hulp, aanvragen budgetbegeleiding of budgetbeheer en ook voor verwarmingstoelagen.


OCMW Kortverblijf op handige website De provincie West-Vlaanderen voert actie om het volledig vernieuwd digitaal netwerk ‘kortverblijf’ bekend te maken aan kandidaat-gebruikers van een centrum voor kortverblijf en aan hun mantelzorgers. Kortverblijf is bedoeld voor revalidatie na een ziekenhuisopname, ter ondersteuning van de mantelzorger, voor mensen in palliatieve zorg, enz. Men kan maximaal 30 opeenvolgende dagen worden opgenomen en op jaarbasis maximum 90 dagen. Door gebruik te maken van kortverblijf kan een definitieve rusthuisopname meestal worden uitgesteld. Op www.kortverblijven.be is een digitaal platform ter beschikking waarop een overzicht aangeboden wordt van

alle deelnemende centra met de beschikbaarheid van hun kamers tijdens een bepaalde periode en dit in de vijf Vlaamse provincies. De soms moeilijke zoektocht naar een vrije kamer wordt hierdoor gemakkelijker. Dit laat de centra ook toe om hun beschikbare plaatsen optimaal te benutten en is ook voor hen een ideaal werkinstrument. Via deze website kan iedereen op een eenvoudige en snelle manier een kamer kortverblijf aanvragen. Het centrum laat binnen de vijf werkdagen weten of de aanvraag omgezet kan worden in een definitieve reservatie.

varia De Belgische identiteitskaart op reis Vanaf de leeftijd van 12 jaar Als u naar het buitenland reist, moet u altijd uw Belgische identiteitskaart meenemen. Voor sommige landen is uw gewone identiteitskaart voldoende als reisdocument. Dat geldt zeker voor de landen die bij de Europese Unie horen. Vooraleer u vertrekt, gaat u bij de dienst bevolking toch het best na welke reisdocumenten u nodig heeft voor uw bestemming. Lees ook zeker de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Kinderen jonger dan 12 jaar Kinderen, die jonger zijn dan twaalf jaar, hebben ook specifieke reisdocumenten nodig, zelfs voor reizen binnen de Europese Unie. Het identiteitsstuk, dat elk kind krijgt bij de geboorte, wordt in het buitenland niet aanvaard als reisdocument. Er staat immers geen pasfoto op. Daarom werd de kids-ID geïntroduceerd. Deze kids-ID kunt u aanvragen bij de dienst burgerzaken. Let wel: de aanvraag dient best 4 weken voor het vertrek te gebeuren. Enkel binnen dit tijdsbestek kan men zeker op tijd over de kids-id beschikken

Meer info bij de dienst burgerzaken: vanaf maandag 14 mei bereikbaar in De Wegwijzer, Rollegemstraat 130 of 056/50.91.80.

Pers te Ledegem Wil je als vereniging een activiteit aankondigen? Of heb je gewoon iets speciaals in petto dat je graag wereldkundig wil maken? Aarzel dan niet om de Ledegemse persmedewerkers te contacteren! Hierbij een kort overzicht: De Krant van West-Vlaanderen: De Weekbode • Eddy Logie (journalist) 0486/89.54.75 | eddy.logie@telenet.be • Jan Stragier (fotograaf) 056/50.18.65 | jan.stragier@skynet.be Het Laatste Nieuws • Geert Van Gheluwe (journalist en fotograaf) 056/50.45.05 | vggs@skynet.be Het Nieuwsblad • Arne Vansteenkiste (journalist) 0494/38.58.31 | arnevansteenkiste@yahoo.com • Stefaan Beel (fotograaf) 051/22.22.32 | stefaan.beel@telenet.be VTM • Klaas Danneel (journalist) 0495/68.48.26 | klaasdanneel@gmail.com De Streekkrant • Vincent Vanhoorne (journalist) 0475/83.88.02 | vincent.vanhoorne@telenet.be WTV • wtv.redactie@wtv.be

11


Sport Ledegemse sportclubs thuis in actie

Petanquetornooi seniorenraad

KV Sint-Eloois-Winkel Sport Zo 6/5 - 15u: Winkel Sport - KFC Izegem

De gemeentelijke seniorenraad organiseert in samenwerking met Lokaal Dienstencentrum De Kring een jaarlijks petanquetornooi op donderdag 10 mei om 14u.

Wielerwedstrijden OVWF Vrije Liefhebbers Datum en tijdstip: dinsdag 1 mei, tussen 13u en 18u Categorie: vrije liefhebbers OVWF Parcours: Groene Jagerstraat, Kortwagenstraat, Boomlandstraat en Sint-Pieterstraat Wielerwedstrijden voor aspiranten Datum en tijdstip: donderdag 17 mei, tussen 13u30 en 17u30 Categorie: aspiranten Parcours: Sint-Pieterstraat, Boomlandstraat, Kortwagenstraat, Hugo Verriestlaan en Stationsstraat

B-RUN Op zondag 15 april vond B-RUN voor de derde maal plaats. B-RUN werd in het leven geroepen om Brecht Vandemoortele en Rune Clarysse, 2 jonge verkeersslachtoffers uit onze gemeente, te herdenken. Met de opbrengst van deze editie wordt opnieuw geïnvesteerd in materiaal voor verkeersveiligheid in onze gemeente. Een gemeende dankjewel aan de organisatie en de vrijwilligers die dit mogelijk maakten!

Iedereen, die zin heeft om een balletje te gooien of de spanning van dit gracieuze spel wil meebeleven, is welkom. Vanaf 13u30 kunt u inschrijven op de petanquevelden van De Kring. Een 2de pentaquenamiddag vindt plaats op donderdag 31 augustus om 14u te Sint-Eloois-Winkel. Noteer alvast ook deze datum.

Sport- en kleuterkampen weer een succes Tijdens de paasvakantie werden opnieuw een kleuterkamp en een sportkamp georganiseerd. Deze keer te Sint-ElooisWinkel. Alle deelnemers kregen een afwisselend programma voorgeschoteld. Zo stond onder andere ijsschaatsen op het programma. We danken langs deze weg onze fantastische monitoren, die er onvergetelijke kampen van maakten. Heb je interesse om tijdens de komende zomervakantie een kleuter- of sportkamp te begeleiden? Dan krijg je bij de sportdienst alle info! We zoeken bij voorkeur jongeren ouder dan 18 jaar, die een pedagogische opleiding volgen. Inschrijven voor de 2 kampen tijdens de zomervakantie kan vanaf vrijdag 1 juni bij de sportdienst: - van 2/7 t.e.m. 6/7 te Sint-Eloois-Winkel - van 20/8 t.e.m. 24/8 te Ledegem

6de herdenkingsloop Rudy Bekaert Op zaterdag 19 mei is er de 6de herdenkingsloop Rudy Bekaert rond de sporthal van Rollegem-Kapelle. Om 14u is er de kinderloop met verschillende reeksen voor de jongste deelnemertjes. Omstreeks 14u45 is er een jogging van 4,5 km, een sportieve uitdaging voor iedereen. Er wordt afgesloten met een prestatieloop van 13,5 km omstreeks 15u30. Alle deelnemers krijgen een mooi naturapakket. Alle informatie is te vinden op www.rudybekaert.be.

Wist je dat … 12

… het wereldrecord jongleren met een voetbal op 26 uren staat? Dit huzarenstukje werd gerealiseerd door de Brit Daniel Magness.


jeugd Buitenspeeldag: terugblik Op woensdag 28 maart vond de Buitenspeeldag plaats op het speelplein De Kempkens. Sabine en Frank hadden een blik zonneschijn van een goed jaar opengetrokken, want het werd een zonovergoten editie! We mochten dan ook meer dan 250 kinderen verwelkomen die een ganse namiddag als vanouds speelden en ravotten. Geen zorgen rond huiswerk, geen TV of videogames, maar gewoon buiten spelen waar kinderen horen te spelen. De kinderen konden zich uitleven met tal van activiteiten. Ook volgend jaar is er terug een Buitenspeeldag. Mogen de weergoden ons terug even gunstig gezind zijn!

Oproep waardevol kosteloos materiaal Deze zomer zal er weer lustig gespeeld worden tijdens de speelpleinwerkingen. Maar het mag er ook al eens rustiger aan toe gaan, zoals bij het knutselen bijvoorbeeld. Hiervoor zijn we nog op zoek naar knutselmateriaal. Heeft u thuis nog materiaal liggen waar u van af wil en waar wij mee aan de slag kunnen om te knutselen deze zomer? Dan kunt u dit binnenbrengen op de jeugddienst. Dit gaat om bijvoorbeeld: karton, wc-rolletjes, touw, eierdozen, stukken stof, … Let wel: de jeugddienst is geen klein recyclagepark. Graag dus enkel bruikbaar materiaal. Ook zijn we nog op zoek naar een nieuwe lading verkleedkledij. Hebt u nog kleren liggen uit uw punk- of flowerpower-periode, uit uw lang vervlogen toneelcarrière of van uw reis naar de Tropen met de Wiener Sänger Knapen? Dan kan u meehelpen onze animatoren om te toveren tot verschillende leuke typetjes ter inkleding van de activiteiten. Bruikbare verkleedkledij kan ook steeds binnengebracht worden op de jeugddienst (in het gemeentehuis, Rollegemstraat 132).

Speelpleinanimator in de kijker Met de speelpleinwerkingen voor de deur zetten we graag één van onze meest ervaren animatoren in the picture. Maak kennis met Janny Tanghe! Janny is een viriele 20-jarige jongeman uit Sint-Eloois-Winkel. Hij studeert voor leerkracht Frans–Engels aan de Katho Hogeschool te Torhout. Zijn hobby’s zijn: muziek (passief), fitness, uitgaan met vrienden en natuurlijk de speelpleinwerking in de zomer! De rest van zijn tijd spendeert hij aan zijn vriendin Annabel, waar hij reeds anderhalf “Op het jaar mee samen is.

Janny is ook de grote voortrekker in het organiseren van activiteiten voor de animatoren zelf: “Ik vind het belangrijk om af en toe ook met de monitorengroep iets samen te doen. Je bent dan wel de ganse dag samen op het speelplein, maar tijdens zo’n activiteiten na de werking leer je elkaar echt beter kennen. Dat werkt bevorderlijk voor de samenwerking op het speelplein, maar je maakt zo ook een hele hoop nieuwe vrienden. Vorig jaar waren er enkele barbecues voor speelpleinmonitoren, maar ook een heuse sleep over op het speelplein toen we er vliegen de uren bleven slapen in tentjes.” Dit jaar wil Janny zeker opnieuw enkele monier veel ervaring activiteiten in elkaar boksen.

speelplein voorbij! Ook doe ik voor later mee op, wanneer ik als leerkracht voor de klas zal staan.”

Dit jaar zal Janny voor de 5de maal animator zijn op het speelplein. Elk jaar weer kiest hij heel bewust voor de speelpleinwerking: “Omdat het leuk is om activiteiten voor kinderen op poten te zetten. Het geeft veel voldoening om te zien dat de kinderen zich amuseren. Ook is het leuker dan 8 uur aan een band te staan of aan een computer stil te zitten. Op het speelplein vliegen de uren voorbij! Ook doe ik er veel ervaring voor later mee op, wanneer ik als leerkracht voor de klas zal staan. Het mooie bruine kleurtje van buiten in de zon te spelen is een welgekomen extraatje, al hebben we de zon vorig jaar veel moeten missen.”

Janny is tijdens de zomer zowel op het speelplein te Sint-Eloois-Winkel als te Ledegem te vinden, daar het speelplein te Sint-ElooisWinkel enkele weken sluit tijdens de vakantieperiode. “De twee werkingen zijn heel verschillend. De werking te Sint-ElooisWinkel is merkelijk kleiner dan die te Ledegem, maar dat zorgt er wel voor dat je een betere band hebt met de kinderen.” Janny is vastbesloten zich nog verder te engageren voor de speelpleinwerkingen tot hij afgestudeerd is. Laat ons hopen dat hij dus nog af en toe moet zittenblijven.

Wil je ook graag deel uitmaken van ons animatorenteam? Word je minstens zestien jaar en heb je geen zin in een gewone saaie vakantiejob? Speel je liever buiten met kinderen en heb je fantasie op overschot? Neem contact op met Nicolas van de jeugddienst: 056/50.91.80 of jeugd@ledegem.be Je kan ook altijd eens binnenwippen in het gemeentehuis (Rollegemstraat 132, Ledegem).

13


Cultuur Rommelmarkt Batjes Ledegem

Wapenschild Ledegem

In het batjesweekend zal er op zondag 10 juni een rommelmarkt plaatsvinden in de Stationsstraat. Dit van 6u ’s morgens tot 18u ’s avonds. Alle inwoners van Ledegem kunnen deelnemen tegen de democratische prijs van € 2,00 per 5 lopende meter. Inschrijven vóór 20 mei is noodzakelijk. U kunt dit doen via batjes.ledegem@hotmail.com. Voor meer info kunt u terecht bij Wim Turkelboom (0478/56.75.29).

We krijgen nogal vaak de vraag om wat meer uitleg over ons gemeentelijk wapenschild. We leggen u graag kort uit wat er precies op ons schild staat afgebeeld.

Wijncursus In april startten opnieuw twee wijncursussen. Deze instapcursus wordt reeds voor de 6de maal gegeven door Rik Baekelandt. Tien weken lang krijgen de cursisten een theoretische basis en vooral veel praktische kennis door het proeven, ontleden en bespreken van een 55-tal Franse wijnen.

Het wapenschild is gevierendeeld: - In sabel (zwart): een bijl van goud. Genomen uit het vroegere wapenschild van de deelgemeente Ledegem. Het werd gedeeltelijk overgenomen uit het wapenschild van de edele familie Moerman, burggraaf van Harelbeke, die de laatste heren van Ledegem zijn geweest. - In zilver: een keper van keel (rood) vergezeld van drie merletjes in sabel (zwart). Genomen uit het vroegere wapenschild van de deelgemeente Sint-Eloois-Winkel, het vroegere wapen van de Baronie van der Gracht. De edele familie van der Gracht bezat in het Kortrijkse meerdere heerlijkheden. - In zilver: drie graszoden van sinopel (groen). Eveneens genomen uit het vroegere wapenschild van de deelgemeente Sint-Eloois-Winkel. Dit was het vroegere wapenschild van de familie van de Clichthoven. Zij waren heren van Gullegem waarvan Sint-Eloois-Winkel tot 1747 een gehucht was. - In keel (rood): een schuinkruis van goud. Rollegem-Kapelle, de derde deelgemeente van Ledegem, werd nooit gemachtigd een eigen schild te voeren. Maar de families “de Vischer de Celles”, heren van Rollegem-Kapelle, voerden een wapen in keel (rood) met een schuinkruis in goud. De laatste heer van Rolleghem-Capelle vóór de Franse revolutie was een de Vischer.

Noord-Zuid Noord-Zuidprojecten 2011 Sinds 2007 bestaat er een toelage voor inwoners, die een project uitwerken in het kader van ontwikkelingssamenwerking. In 2011 ontvingen drie Noord-Zuidprojecten een toelage van elk € 500,00. We stellen deze projecten graag even aan u voor. Sanne Desmet trok naar een school in Tanzania om er 3 maanden stage te lopen. Bedoeling was om didactisch materiaal ter beschikking te stellen van de school en de leerkrachten bij te staan in hun Engels.

14

Charlotte Vansteenkiste trok als verpleegster in wording voor 6 weken naar Ghana. Ze ging er om hulp te bieden aan het ziekenhuis, het weeshuis en de school (zie foto).

Patrick Haghedooren verzamelde opnieuw medisch materiaal en verscheepte dat richting Filippijnen. Bedoeling is om aan de armsten ook een rolstoel of ziekenhuisbed ter beschikking te kunnen stellen. Hebt u ook plannen om een project uit te werken in het kader van ontwikkelingssamenwerking? Vraag dan meer info over deze projectsubsidie op de dienst Noord-Zuid in het gemeentehuis of via cultuur@ledegem.be. U kan het reglement en de aanvraagformulieren ook terugvinden op www.ledegem.be (gemeentediensten > ontwikkelingssamenwerking > projectsubsidie).


We doen een warme oproep aan alle verenigingen en organisaties om vóór 9 mei hun activiteiten van juni en begin juli door te geven. Vergeet vooral niet de locatie en het uur te vermelden! Mail, schrijf of bel naar de cultuurdienst op cultuur@ledegem.be, 056/50.91.80 of spring eens binnen in het administratief centrum. Vergeet zeker niet uw activiteiten in te geven op de online activiteitenkalender: www.ledegem.be

1

Koninklijke Gildemanillers Org. ACW Ledegem - ACW Lokaal - 11u

1 Jeugdvoetbaltornooi

Org. Olympic Ledegem - www.olympicledegem.net

4

Kaarting Org. Kaartersclub Engelvrienden Café De Engel - 19u - 056/50.29.36

5

cultuurkalender MEI

18

In den beginne was er … Freddy Org. VTR-events - francisramaut@telenet.be DE L!NK - 20u - € 15,00

22

Fietstocht Org. KVLV Sint-Eloois-Winkel - 056/50.22.45

23 Voordracht: omgaan met agressie bij kinderen

Org. De Kring i.s.m. Markant en KAV Ledegem 19u30 - € 3,00 - 056/50.25.28

Plantenruilbeurs Org. Velt Ledegem en Beitem en Gezinsbond Ledegem Parking nabij kerk te Beitem - 9u30 tot 11u 056/50.03.30

Org. KVLV Rollegem-Kapelle De Kobbe - 19u30 - 056/50.36.36

5 Barbecue

24 55+ trap niet in de val

Org. WIBAC Sint-Eloois-Winkel - DE L!NK

6 15

Sneukeltoer Org. ACW Ledegem De Samenkomst - 056/50.45.06 de

8

Supplementair consult voor zwangere en pas bevallen vrouwen Org. De Kring i.s.m. Katho - Gratis - 056/50.25.28

9

Bloemschikken: Moederdag Org. De Kring i.s.m. de Kunstkring 14u15 - € 25,00 - 056/50.25.28

10

24 Actief bewegen

Org. KVLV Sint-Eloois-Winkel - 056/50.22.45

26

Mountainbiketocht Org. Gezinssport Ledegem De Kobbe - 8u - € 3,00 - www.gezinssport-ledegem.be

27

Kaas- en wijnmiddag Org. Winkelse Muziekvereniging DE L!NK - 10u30 - € 15,00 - www.winkelsemuziekvereniging.be

29

Shantala Babymassage Org. De Kring i.s.m. Katho 14u - € 2,00 - 056/50.25.28

30

Petanquetornooi Org. De Kring i.s.m. seniorenraad 14u - 056/50.25.28

Belasting invullen door belastingambtenaar Org. De Kring - 9u - Gratis - 056/50.25.28

10 Kookles

Fietstocht Org. KAV Ledegem 19u - www.kav.be/Ledegem

Org. KVLV Sint-Eloois-Winkel - 056/50.22.45

11

Accordeonnamiddag ‘Le Grand Médard’ Org. De Kring - 14u - € 5,00 - 056/50.25.28

11-12

Kaarting Org. Kaartersclub Engelvrienden Café De Engel - 19u - 056/50.29.36

12

30 31

Actief bewegen Org. KVLV Rollegem Kapelle - 056/50.36.36 De Kobbe - 19u30

omega Pharma ‒ Quick-step ploeg Fandag 2 juni in Het kleine meer

Vriendinnendag Org. KAV Ledegem - www.kav.be/Ledegem

16 Wandeluurtje

Org. ‘t Wandel Voetje Kerk Rollegem-Kapelle - 19u - Gratis 0499/72.20.68 - http://twandelvoetje.webs.com

18

Kaarting Org. De Voermanillers - 056/50.41.12 De Voerman - 18u30 - € 1,50

18

Kaarting Org. Kaartersclub Engelvrienden Café De Engel - 19u - 056/50.29.36

Afspraak met alle bekende renners van de ploeg + georganiseerde fietstochten. Alle info en inschrijvingen: www.omegapharma-quickstep.com vanaf 8 mei.

15


Ledegem

info

Lokale politie, afdeling Ledegem: = openingsuren gemeentehuis Permanentie 24/24 bij politiekantoor Menen, Leopoldplein 12, Menen, Tel. 056/51.01.11 Dinsdag & vrijdag van 9u - 12u is er contact met wijkagent mogelijk. Op maandag voormiddag tussen 10u en 12u kan de wijkagent van Sint-Eloois-Winkel geraadpleegd worden op zijn bureel in de Oude Pastorie. Hij kan ook na afspraak, op dezelfde plaats en op afgesproken tijdstip, geconsulteerd worden via de centrale 056/50.67.82 of 0473/88.70.03. Werkwinkel: Enkel in voormiddag: 9u - 12u

Woonwinkel: alles over (ver)bouwen en huren Maandag: 16u - 19u - Donderdag: 9u - 12u Zitdag FOD Sociale Zekerheid Elke 2de vrijdag van de maand in het gemeentehuis van 9u30 tot 11u30. PWA-kantoor - www.pwaledegem.be: Maandag: 9u - 12u 13u30 - 19u Dinsdag: 9u - 12u gesloten Woensdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30 Donderdag: 9u - 12u 13u30 - 16u Vrijdag: 9u - 12u gesloten Openingsuren gemeentediensten & OCMW: Administratief centrum - Rollegemstraat 130-132 Maandag: 9u - 12u 13u30 - 19u Dinsdag: 9u - 12u gesloten Woensdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30 Donderdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30 Vrijdag: 9u - 12u gesloten Gesloten: di 1, don 17 en ma 28 mei Openingsuren containerpark: Maandag: 14u - 17u Dinsdag: 14u - 19u Woensdag: 14u - 18u Donderdag: gesloten Vrijdag: 9u30 - 18u Zaterdag: 9u30 - 16u Gesloten: dinsdag 1 en maandag 28 mei

De Kring - Hugo Verriestlaan 16 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be www.rustenhove.be

Nuttige telefoonnummers Gemeentehuis Ledegem: Tel. 056/50.91.80 - Fax 056/50.51.40 OCMW Tel. 056/54.04.00 Fax 056/50.50.09 Bibliotheek Tel. 056/50.95.68 Politie Tel. 056/50.67.82 056/50.67.83 Fax 056/50.67.84 101 Brandweer Tel. 056/50.93.33 112 Dringende hulp 101 Medische spoeddienst 100 Wachtdienst Alg. Tandarts 0903/399.69 Bpost 022/01.23.45 Tele-onthaal 106 Vlaamse kankertelefoon 078/15.01.51 Antigifcentrum 070/24.52.45 Containerpark 056/50.66.47 Kringloopcenter Izegem 051/31.34.81 Belbus 059/56.52.56 De opvoedingstelefoon 078/15.00.10 Kinder- en Jongerentelefoon VL 102 Infrax Harelbeke 056/71.17.02 Infrax Energie- en teledistributie: Voor melden defect 078/35.34.33 Voor melden gasreuk 0800/60.888 Een straatlamp defect 0800/60.777 A.A. West-Vlaanderen 056/41.66.19 Druglijn 078/15.10.20 Defecten aan waterleidingen 056/24.04.60 (tijdens de werkuren) 016/30.13.40 (buiten de werkuren) Parochiefederatie Ledegem 056/50.96.13

COLOFON Redactieraad Geert Dessein Jason Bernard Eva Demeyer Nicolas Debonne

Michèle Van Impe Tim Lucker Christ Nyffels Wim Bruneel

Eindredactie & redactieverantwoordelijke Jason Bernard Redactieadres Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem info@ledegem.be Verantwoordelijke uitgever Geert Dessein, schepen van informatie Vormgeving en druk www.dejonckere.be

Openingsuren diensten Wachtdiensten apotheek Week: maandag 19u - vrijdag 19u 30/4 - 3/5: Popelier, Sint-Eloois-Winkel 7 - 10/5: De Hoop, Ledegem 14 - 17/5: Beele-Lamote, Moorsele 21 - 24/5: Multipharma, Gullegem 28 - 31/5: De Hoop, Ledegem Weekend: vrijdag 19u - maandag 19u 4 - 6/5: Vander Stichele, Gullegem 11 - 13/5: Beele-Lamote, Moorsele 18 - 20/5: Tack, Ledegem 25 - 27/5: De Hoop, Ledegem

Bloed geven doet leven

Wachtdienst van de v.z.w. huisartsen midden West-Vlaanderen

Donderdag 24 mei: De Samenkomst te Ledegem Maandag 6 augustus: DE L!NK te SintEloois-Winkel Donderdag 8 november: De Samenkomst te Ledegem Telkens van 17u30 tot 20u30.

Nieuw oproepnummer: 056/50.16.10 Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-ElooisWinkel. Het wachtnummer is bereikbaar ieder weekend (vrijdag 19u tot maandag 8u).

Zitdagen in het gemeentehuis 056 /50.91.80 Burgemeester Bart Dochy 0477/76.20.50 burgemeester@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Bevolking • Burgerlijke Stand • Politie en Hulpdiensten • Openbare werken • Patrimonium en Waterbeleid • Landbouw en Plattelandsbeleid Schepen Geert Dessein 0476/26.35.08 geert.dessein@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Sport • Cultuur • Jeugd • Onderwijs • Internationale Samenwerking • Informatica • Informatie

Schepen Greta Vandeputte 0495/22.68.51 greta.vandeputte@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Schepen Wally Corneillie 0495/59.43.93 wally.corneillie@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Financiën • Ruimtelijke Ordening • Verkeer en Mobiliteit • Inspraak en Communicatie

Lokale Economie • Toerisme en recreatie • Energie en Leefmilieu • Gezin en Senioren • Gelijke Kansen • Feestelijkheden

Schepen Bart Ryde 0472/98.06.27 bart.ryde@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Sociale Zaken • Welzijn en Gezondheidszorg • Huisvesting • Personeel • Tewerkstelling • Andersvaliden • Ontwikkelingssamenwerking

Zitdagen in dienstencentrum OCMW Voorzitter OCMW Geert Wylin 0477/65.14.03 geert.wylin@ocmwledegem.be maandag van 9u30 tot 10u30 maandag van 17u tot 18u of na telefonische afspraak

Info@Ledegem mei 2012  

Maandelijkse infokrant van het gemeentebestuur van Ledegem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you