Page 1

Ledegem februari

UW GEMEENTELIJK MAGAZINE

2013 nr 67

Stationsplein Ledegem (1905-2012)

www.ledegem.be

ZICHT OP HEULEBEEK VANUIT WEVELGEMSTRAAT

© Geert Vanleene


INHOUD Uit de gemeente Personeelslid in de kijker Uit de gemeente Milieu De Kring Bibliotheek Jubilea - Gefeliciteerd Burgerzaken OCMW varia Jeugd Sport Cultuur Cultuurkalender Info

3 3 4 5-6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

GEBRUIK VAN MISTLICHTEN Bij slecht weer dragen mistlichten bij tot een grotere zichtbaarheid op de weg. Ze laten je toe om voldoende afstand te bewaren en ongevallen te vermijden. Wanneer de omstandigheden het niet toelaten, zijn mistlichten echter voornamelijk hinderlijk en kunnen ze zelfs ongelukken veroorzaken. Het gebruik ervan is dan ook aan duidelijke voorschriften onderworpen. We zetten ze graag even op een rijtje:

Bron: federale politie (www.polfed-fedpol.be)

- De voormistlichten mogen slechts gebruikt worden bij mist, sneeuwval of felle regen. Zij mogen de dimlichten of de grootlichten vervangen, of gelijktijdig met deze lichten branden. - Wanneer het voertuig voorzien is van achtermistlichten, moeten deze lichten gebruikt worden bij mist of sneeuwval die de zichtbaarheid vermindert tot minder dan 100 meter, alsook bij felle regen. - Deze lichten mogen in geen andere omstandigheden gebruikt worden.

Beste inwoner, De nieuwe legislatuur is reeds volop aangevat. De nieuwe gemeenteraad, de nieuwe OCMW-raad en het schepencollege werden samengesteld. De voorzitter van het OCMW is verkozen en is voortaan ook lid van het schepencollege. De gemeenteraad is het hart van de democratie in onze gemeente. Wij willen de gemeenteraad die rol ook ten volle laten spelen. Met de verschillende fracties uit de raad is een overleg gepland om het huishoudelijk regelement te evalueren en vervolgens te verbeteren waar nodig. De vele adviesraden in onze gemeente moeten we zeker naar waarde schatten. Ze zijn noodzakelijk voor het optimaliseren van het democratisch besluitvormingsproces. Deze adviesraden worden momenteel hersamengesteld. De burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter zijn dezelfde als tijdens de vorige legislatuur. De bevoegdheden werden wat herschikt, wat met zich meebrengt dat de schepenen voor nieuwe uitdagingen staan. Dit voorkomt in elk geval enige verstarring. Anderzijds wordt de continuïteit gegarandeerd dankzij het collegiaal optreden van het schepencollege. Ondertussen werd het beleidsplan voor de legislatuur opgesteld. Vanuit de Vlaamse overheid wordt er vanaf 1 januari 2014 een nieuw systeem van boekhouding opgelegd aan gemeenten en OCMW’s: de beleids- en beheerscyclus. Een meerjarenplan is daar een essentieel onderdeel van. Momenteel werken wij aan de voorbereiding en de opstart van dit nieuwe systeem. Ondertussen wordt er ook verder gewerkt aan de lange termijnvisie voor de ontwikkeling van de gemeente. We denken hierbij aan bijkomende uitbreidingen van woongebieden en KMO zones, een locatie voor een woonzorgcentrum in Sint-Eloois-Winkel of Rollegem-Kapelle, enz. Maar de concrete, dagelijkse zaken en de directe investeringen gaan natuurlijk ook niet voorbij aan onze aandacht. De dienstverlening aan onze inwoners blijft een belangrijke prioriteit. Door beslissingen goed te overwegen en elke dag opnieuw hard te werken, willen wij onze gemeente beter maken voor elke inwoner.

Bart Dochy Burgemeester 2


UIT DE GEMEENTE VERSLAG GEMEENTERAAD Tijdens de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur, op woensdag 2 januari, werden volgende punten behandeld: • Kennisnemen van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen; • Kennisnemen van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester; • Installatie van de gemeenteraadsleden en eedaflegging; • Vaststellen van de rangorde van de raadsleden; • Verkiezen van Bart Dochy als voorzitter van de gemeenteraad; • Verkiezen van de schepenen en eedaflegging; • Verkiezen van de OCMW-raadsleden; • Verkiezen raadsleden Gerda Dewulf en Sybille Geldof als leden van de politieraad; • Beleidsplan 2013-2018 (integraal terug te vinden op www.ledegem.be); • Kennisnemen van de budgetwijziging 2012/1 (exploitatiebudget) van het OCMW;

• Goedkeuren van het budget 2013 van het OCMW; • Goedkeuren ontwerpakte van ruiling tussen OCMW Ledegem en gemeente Ledegem van onroerende goederen, gelegen Rollegemstraat 130-132, en vestiging van een erfdienstbaarheid van doorgang; • Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen voor het profileren van grachten, dienstjaren 2013-2015; • Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen voor het maaien van de bermen en de grachten, dienstjaren 20132015; • Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen voor het opmaken en drukken van 20 edities van het gemeentelijk infomagazine;

De volgende gemeenteraad vindt plaats op donderdag 14 februari om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen kan en mag deze zitting bijwonen.

TUSSENKOMST VOOR VOETVERZORGING AAN SENIOREN Het gemeentebestuur biedt senioren en andersvaliden een tussenkomst aan voor voetverzorging. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, die we hier graag nader toelichten. Vooreerst heeft het reglement enkel betrekking op personen, die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en andersvaliden. Andersvaliden moeten een attest van een arts voorleggen, dat zij om medische redenen niet zelf hun voeten kunnen verzorgen. De tussenkomst bedraagt € 2,50 per verzorging bij de pedicure en € 3,00 per verzorging bij de patiënt aan huis. Er komen maximaal 8 behandelingen per jaar in aanmerking. Bovendien moet de pedicure in de gemeente gevestigd en gedomicilieerd zijn. De uitbetaling gebeurt na het indienen van een beurtenkaart, die verkregen kan worden aan het centraal onthaal De Wegwijzer. De kaart is enkel geldig als alle gegevens ingevuld zijn: - datum van de verzorging, - bezoek aan de praktijk of bij de persoon aan huis, - stempel en handtekening van de pedicure. Alle kaarten moeten uiterlijk eind februari volgend op het refertejaar binnengebracht worden.

PERSONEELSLEDEN IN DE KIJKER ISABEL DE ZAEYTIJD EN EVELYN JONCKHEERE Isabel De Zaeytijd (links) en Evelyn Jonckheere (rechts) zijn beiden gestart op maandag 14 januari op de dienst secretariaat en personeel van het OCMW. Isabel is gehuwd met Siem Vandevelde en samen hebben ze 2 dochtertjes: Loes (3,5 jaar) en Merel (1,5 jaar). Ze woont met haar gezin te Slypskapelle. Isabel houdt van een fietstochtje, wandeling of gewoon buiten zijn, zingen in het Estrella koor, een boek lezen, reizen, …

Evelyn woont samen met haar partner Tom en zoontje Esteban (2 jaar) te Izegem. Ze brengt graag tijd door met familie en vrienden, houdt van lekker eten, reizen en lezen. Je vindt ze bovendien ook regelmatig terug in de fitnessclub.

Haar motto: “Dromen, durven, doen”

Haar motto: “Het mooiste wat je kunt worden is jezelf”

3


UIIT DE GEMEENTE DE NIEUWE GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD Gemeenteraad Op woensdag 2 januari hebben alle gemeenteraadsleden hun eedaflegging gedaan tijdens de eerste gemeenteraad van de nieuwe beleidsperiode. De gemeenteraad in Ledegem bestaat uit 21 raadsleden, waaronder de burgemeester en de 5 schepenen. Er wordt éénmaal per maand vergaderd, telkens de 2de donderdag van de maand (behalve in juli en augustus). De zittingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Elke inwoner kan deze zittingen bijwonen. Enkele van de belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad zijn: • het vaststellen van reglementen en het bepalen van administratieve sancties op de overtreding ervan, • het vaststellen van het meerjarenplan en het budget, • het vaststellen van een organogram, • het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, • het vaststellen van de gemeentebelastingen, 1. Geert Dessein (3de schepen) Provinciebaan 86 A - 0476/26.35.08 geert.dessein@ledegem.be CD&V-VD 2. Wally Corneillie (1ste schepen) Roeselarestraat 77 - 0495/59.43.93 wally.corneillie@ledegem.be CD&V-VD 3. Bart Dochy (burgemeester) Kapelstraat 7 - 0477/76.20.50 burgemeester@ledegem.be CD&V-VD 4. Geert Demeyere (gemeentesecretaris) 5. Greta Vandeputte (2de schepen) Rennevoortstraat 15 - 0495/22.68.51 greta.vandeputte@ledegem.be CD&V-VD 6. Bart Ryde (4de schepen) Rollegemkapelsestraat 46 - 0472/98.06.27 bart.ryde@ledegem.be CD&V-VD 7. Geert Wylin (OCMW-voorzitter) Begoniastraat 5 - 0477/65.14.03 geert.wylin@ledegem.be CD&V-VD

8. Caroline Seynhaeve Begijnestraat 7 - 0497/60.87.68 caroline_seynhaeve@hotmail.com Sp.a-Groen 9. Moreen Dewolf Gladioolstraat 1 - 056/50.50.15 moreen.dewolf@telenet.be Sp.a-Groen 10. Greet Claeys Kleine Izegemsestraat 35 0473/95.03.59 claeys.greet@skynet.be Sp.a-Groen 11. Niels Lagae Koning Boudewijnlaan 17D 0476/79.65.56 niels.lagae@hotmail.com CD&V-VD 12. Sybille Geldhof Kasteelstraat 9 - 0486/25.25.39 sybillegeldhof@hotmail.com CD&V-VD 13. Marijke Devos-Joye Olympialaan 2 - 0497/57.72.27 marijkejoye@gmail.com CD&V-VD

OCMW-raad Ook de OCMW-raad werd op maandag 7 januari hersamengesteld. De raad bestaat uit 9 raadsleden, die verkozen worden door de gemeenteraad. De OCMW-raad vergadert elke 4de dinsdag van de maand om 18u in het administratief gebouw van het OCMW. De raad beslist over het algemeen beleid en de dagelijkse werking van het OCMW: de aangeboden diensten, het algemeen sociaal beleid, het personeelsbeleid, de financiën en het beheer van patrimonium. De raad beslist in gesloten zitting ook over de toekenning van steun en leefloon. Alle raadsleden zijn hierbij gebonden door hun geheimhoudingsplicht.

(© Jan Stragier) 14. Raf Selschotter Ter Hulst 18 - 0476/50.28.28 rafselschotter@telenet.be CD&V-VD 15. Louis Sandra Sint-Eloois-Winkelstraat 119 056/50.26.37 sandralouis494@hotmail.com CD&V-VD 16. Delphine Quaegebeur Driepikkelstraat 2 - 0472/39.21.58 info@adq.be CD&V-VD 17. Nancy Vansteenkiste Sint-Pieterstraat 9 - 0470/96.05.41 nancy.vansteenkiste@gmail.com CD&V-VD

1. Bart Dochy (burgemeester) Geen lid van de OCMW-raad, maar heeft wel een raadgevende stem 2. Katelijne Van Isacker Rollegemkapelsestraat 22 - 056/32.61.10 katelijn.vanisacker@telenet.be CD&V-VD 3. Geert Wylin (voorzitter) Begoniastraat 5 - 0477/ 65.14.03 geert.wylin@ledegem.be CD&V-VD 4. Guido Driessens H. Verriestlaan 12 - 056/50.26.56 guidodriessens@telenet.be CD&V-VD

4 (© Jan Stragier)

18. Karen Vromman Kortwagenstraat 77 - 0488/42.47.04 karen.vromman@telenet.be CD&V-VD 19. Piet Vandermersch Rollegemstraat 202 - 0477/51.09.37 piet.vandermersch@west-vlaanderen.be Open VLD 20. Marianne Eeckhout Schoolstraat 24 - 0473/89.78.62 marianne.eeckhout@telenet.be CD&V-VD 21. Carlos Casteleyn Vlaschaardlaan 32 - 0486/23.73.59 carlos.casteleyn@telenet.be CD&V-VD 22. Gerda Dewulf Cardijnlaan 92 - 056/50.33.54 gerda.dewulf1@hotmail.com CD&V-VD 5. Nadia Dejagere Wulfsdam 6 - 056/50.53.65 dn.clarysse@telenet.be CD&V-VD 6. Arne Lannoy Stationsstraat 81 - 0472/47.33.53 arnelannoy@hotmail.com CD&V-VD 7. Geert Breyne Dadizelestraat 14 - 056/50.97.81 geert.breyne@skynet.be Open VLD 8. Sien Jacques Kortwagenstraat 15 - 0477/50.69.27 sienjacques@hotmail.com SP.A-Groen 9. Tim Decock Begijnestraat 24 - 0496/10.79.96 tim.decock1991@gmail.com CD&V-VD 10. Luc Vanhoutte Schoolstraat - 0473/47.65.36 luc.vanhoutte1@gmail.com CD&V-VD


MILIEU

OPHALING FEBRUARI Papier en karton: Ronde A: vrijdag 8 februari Ronde B: vrijdag 22 februari Plastic flessen, flacons, drankkartons (PMD), metalen verpakkingen: vrijdag 8 en 22 februari Huisvuil: Telkens op vrijdag Tip: voor de ophaling van papier en karton wordt er in twee verschillende rondes gewerkt: ronde A en ronde B. Om te weten tot welke ronde uw straat behoort, gelieve de achterflap van uw ophaalkalender te raadplegen. Zo vermijdt u dat u uw papier en karton nodeloos buiten zet.

DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING HEET VOORTAAN DE WATERGROEP Sinds 1 januari 2013 heeft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening een nieuwe naam: De Watergroep. De kerntaak blijft ongewijzigd: de klanten 24 uur per dag, 7 dagen op 7 van gezond en lekker drinkwater te voorzien. Daarnaast is er een uitgebreid dienstenaanbod op het vlak van gemeentelijk afvalwaterbeheer en wordt er industriewater op maat voor bedrijven gemaakt.

GROEPSAANKOOP GROENE ENERGIE In december en januari kon je inschrijven voor een samenaankoop van groene energie, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen. Bedoeling was om over te schakelen op groene stroom en gas en tegelijk te besparen op jouw energiefactuur.

De medewerkers van De Watergroep blijven steeds tot uw dienst op de gekende contactadressen. Meer info: www.dewatergroep.be

DIKKE TRUIENDAG

Er zijn voor deze actie iets meer dan 260 Ledegemse gezinnen ingeschreven. In de loop van deze maand wordt de winnende leverancier bekend gemaakt en worden alle deelnemers hiervan op de hoogte gebracht. Je beslist dan zelf of je overschakelt of niet. Deze bevestiging dient online te gebeuren via www.samengaanwegroener.be Beschik je niet over een internetverbinding en wil je graag wisselen van leverancier? Dan helpen we je graag verder! Je kan hiervoor terecht bij het energieloket in De Wegwijzer (Rollegemstraat 130 - 056/894.800) vanaf 28 februari tot 15 maart op volgende momenten: - Maandagavond: van 16u tot 19u (enkel op afspraak) - Donderdag : van 9u tot 12u - Vrijdag: van 9u tot 12u Breng wel de brief mee van de provincie West-Vlaanderen met het voorstel, dat je dient te bevestigen.

HET GROTE VOGELWEEKEND: TEL MEE MET TOM VAN DYCK Kop koffie op het aanrecht, alle ogen gericht op de voederplank en het notitieboekje in de aanslag. De winter is weer daar. Tijd om de hongerige tuinvogels te helpen met extra voedsel. Doe mee aan het Grote Vogelweekend van Natuurpunt! Tel op 2 en 3 februari met Tom Van Dyck de meesjes, musjes en lijsters in je tuin en geef je resultaten door. Omcirkel 2 en 3 februari 2013 alvast in je agenda (voor scholen: vrijdag 1 februari) en surf voor meer info naar www.vogelweekend.be. Je maakt er kennis met de meest voorkomende tuinvogels en hun gezang en ontdekt er hoe je hen kan verwennen met een aangepast menu. Neem deel aan de Grote Vogelwedstrijd en win misschien de prijs voor de mooiste voederplank van Vlaanderen? 5


MILIEU LET’S DO IT IN JE BUURT Hebben we niet allemaal een hekel aan zwerfvuil? IVIO en de West-Vlaamse afvalintercommunales starten i.s.m. de provincie West-Vlaanderen met een nieuwe zwerfvuilcampagne ‘Let’s do it in je buurt’. Met deze campagne worden gemeenten en hun inwoners warm gemaakt om de handen uit de mouwen te steken. En dat bedoelen we letterlijk! Vanaf 1 maart 2013 kan iedereen op www.letsdoitindevuilbak.be een stuk grond in zijn buurt ‘opeisen’ dat hij proper wil houden. Dat kan gaan om een straat, een park, een buurt, een speelplein, … Via de website kan je opruimmateriaal opvragen. Dit kan je ophalen in het gemeentehuis en je ontvangt een affiche, die je kan uithangen. Vraag een opruimpakket om jouw stuk proper te houden aan bij het gemeentebestuur! Wil je je engageren, registreer je dan op www.letsdoitindevuilbak.be . Op de website verschijnt een kalender met alle geplande opruimacties.

GEÏNTERESSEERD IN NATUUR EN MILIEU? Stel dan jouw kandidatuur voor de gemeentelijke MINA-raad! De MINA-raad adviseert het gemeentebestuur over het milieuen natuurbeleid en wordt samengesteld uit: - milieu- en natuurverenigingen (3 leden) - onderwijsinstellingen (1 lid) - sociaal-culturele en vormingsorganisaties (2 leden) - organisaties van werkgevers, zelfstandigen en handelaars (1 lid) - werknemersorganisaties (1 lid) - landbouworganisaties (1 lid)

Niet-stemgerechtigde leden: - de schepen voor milieu - de secretaris van de MINA-raad - een lid van elke politiek fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad Om een vlotte werking te garanderen, is het aantal leden beperkt. We vragen dan ook dat de verschillende verenigingen uit eenzelfde maatschappelijke geleding vooraf onderling overleg plegen. Kandidaturen kunnen bezorgd worden aan dienst Grondgebiedszaken, Rollegemstraat 132 (056/894.863 of technischische.dienst@ledegem.be) en dat vóór vrijdag 1 maart 2013.

LAAT HET ZOEMEN MET BLOEMEN Onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. Ze zijn nochtans een onmisbare schakel in de natuur. Eén van de problemen is het verdwijnen van bloemen met nectar. Maar daar kunnen we makkelijk iets aan doen. De provincie West-Vlaanderen ontwikkelde samen met Inagro vzw twee verschillende zaadmengsels voor bloemen waar bijen dol op zijn. Zaai in je tuin eens een bloemenakker uit Het eerste mengsel is samengesteld uit éénjarige akkerkruiden, die je bij voorkeur op een zonnige plek en op ‘blote’ grond uitzaait. Of kies voor een bloemenweide Het tweede mengsel bevat zowel één- als meerjarige planten en kan dus evolueren naar een heuse bloemenweide. Tussen de grassen zorgen zogenaamde graslandkruiden voor een mooie bloei. Bestel je bloemenzaad bij de provincie Het bloemenzaad kan besteld worden via www.west-vlaanderen.be/bijen of via het gratis nummer 0800/20.021. Beide mengsels zijn gratis verkrijgbaar in een beperkte verpakking van 10 gram.

Hugo Verriestlaan 16, Ledegem - 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be - www.rustenhove.be Dagelijks open van 8u30 tot 16u30 - Sabine Despiere, centrumleidster - Els Cokelaere, centrummedewerkster Cafetaria - tentoonstelling De cafetaria is elke weekdag open van 11u30 tot 17u. Kunstenaar van de maand is Adhemar Devogele. Op maandag- en dinsdagnamiddag serveren wij verwenkoffie aan € 4,00. Noteer volgende activiteiten:

6

• Gezondheidsconsultaties: 4/2, 12/2, 18/2 en 26/2 vanaf 14u tot 15u30. • Medische pedicure, manicure of gelaatsverzorging (op afspraak) • Douche (op afspraak) • Openbare computers met internet (iedere dag) • Wandelen: 14/2 om 14u • Op ’t Gemakske: 27/2 om 14u • Naaiwerken (i.s.m. Kunstkring): 4/2 en 18/2 om 14u • Breiclub (i.s.m. Kunstkring): 11/2 en 25/2 om 14u

• Fotoclub: 22/2 om 14u (opgelet: 4de vrijdag!) • Kalligrafieatelier: 2/2 en 16/2 om 8u30 • Petanque en rummikub: elke dinsdag en donderdag om 14u • Accordeonnamiddag ‘The Spirits’: 15/2 om 14u (vooraf reserveren)

In de kijker: Bloemschikken: Valentijnstuk (i.s.m. de Kunstkring) Op woensdag 13/2 om 14u15. Kostprijs all-in: € 25,00. Damesturnen (i.s.m.Gezinsbond) Start van een nieuwe reeks op 19/2 om 19u en 20u.

Voedingsadvies: Op weg naar een slank, fit en vitaal leven. Consultatie duurt 1 uur. Kostprijs: € 12,50. Op 8/2 en 22/2 (op afspraak) Gratis supplementair consult bij de vroedvrouw (i.s.m. Katho) op 5/2 om 9u, 10u of 11u (op afspraak) Schilderatelier: tekenen en aquareleren 15 lessen op woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30 (vanaf20/2). Kostprijs: €120,00 Seniorengymnastiek Op 4/2 en 18/2 van 9u30 tot 10u30. Foto-reisverslag: ‘Amerika, de Westkust’ Door Annemie Malfait op maandag 18/2 om 14u Computercursussen: De cursussen van CVO Drie Hofsteden starten de 1ste week van februari. Late beslissers kunnen nog aansluiten !


BIBLIOTHEEK Openingsuren Ma: 10u - 12u 14u - 18u30 Di: gesloten gesloten Woe: 10u - 12u 14u - 18u30 Do: gesloten gesloten Vrij: 10u - 12u 14u - 18u30 Za: 9u30 - 12u Zo: 9u30 - 12u

DUIK EENS IN EEN REEKS TV-reeksen zijn enorm populair. Ook bij ons worden ze vlot ontleend. Geheel terecht trouwens. De kwaliteit van veel reeksen is hoog tot zeer hoog. Hieronder vind je een aantal reeksen, die we onlangs hebben aangekocht of die de moeite zijn om eens in huis te hebben. Veel kijkgenot! • Borgen (seizoen 1 en 2) • Breaking Bad (seizoen 1 en 2) • The Bridge • Clan • Deadline 14/10 • Episodes (seizoen 1 en 2) • Game of Thrones (seizoen 1) • The Good Wife (seizoen 1, 2 en 3) • Homeland • The Killing (seizoen 1, 2 en 3) • Mad Men (seizoen 1, 2, 3, 4 en 5)

Gemeentelijke openbare bibliotheek Ledegem Rollegemstraat 218 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle) Tel.: 056/89.48.80 Fax: 056/50.37.72 E-mail: bibliothecaris@ledegem.be Je vindt ons ook terug op de website: www.ledegem.be

HOE KAN IK EEN UITLEENTERMIJN VERLENGEN? Men kan op maar liefst 4 manieren de uitleentermijn verlengen: 1. Bij een bezoekje aan de bib vraag je aan de balie om de uitleentermijn te verlengen. 2. De bibliotheek kun je telefonisch bereiken op dit nummer: 056/894.880. Telefonisch verlengen kan en mag. Wil je zeker zijn dat er iemand aanwezig is in de bibliotheek? Bel dan tijdens de openingstijden. 3. Stuur een mail naar verlengen@ledegem.be. We behandelen zo snel mogelijk jouw vraag. In ons antwoord vind je de nieuwe datum of maken we duidelijk waarom het werk niet kon verlengd worden (bijvoorbeeld bij een reservatie). Je krijgt sowieso een melding. 4. Via de catalogus. Surf naar http://ledegem. bibliotheek.be en meld je aan op basis van de barcode van je lenerspas (of als je je elektronische identiteitskaart gebruikt: je rijksregisternummer) en je geboortedatum.

• Modern Family (seizoen 1 en 2) • Protectors (seizoen 1) • Quiz Me Quick • Rome (seizoen 1 en 2) • Those Who Kill (seizoen 1) • True Blood (seizoen 1, 2, 3 en 4) • The Tudors (seizoen 1, 2 3 en 4) • The Wire (seizoen 1, 2, 3, 4 en 5) • Treme (seizoen 1 en 2)

GEDICHTENDAG 2013 De 14de Gedichtendag vindt plaats op donderdag 31 januari 2013. Het wordt de start van de eerste Poëzieweek, die loopt tot 7 februari en Muziek als thema heeft. In heel Vlaanderen en Nederland vinden tal van activiteiten plaats en dat een hele week lang. Surf naar www.gedichtendag.com voor een overzicht van alle activiteiten of voor meer informatie. Wij trakteren jullie alvast op een muzikaal gedicht van Leonard Nolens:

PERSARTIKELS 2012 Ook in 2012 hebben we alle dagbladartikels over Ledegem gekopieerd en laten inbinden. Dit leverde een mooie stapel op. Die hebben we chronologisch gesorteerd en voorzien van een handig register. Een ingebonden exemplaar kunt u inkijken in de bibliotheek. Personen, die geïnteresseerd zijn kunnen een exemplaar aankopen. Kostprijs: € 25,00.

Laat ons zingen, laat ons een mens zingen, laat een mens ons zingen, kom, nachtbewangde, kom, gezicht van enkel traan en tong die schopt en schept, kom, zetsel van de stem, hard, gehaard als een mes in bladziekte diep, kom,

gazan, kom, gave, gave wond behartigd als een vrouw, verduizendvoudigd in klokken van vlees, kom en daag, daag, teken de dag, dagteken een mens over de vaagte van zijn foto heen, kom, gezocht gezicht dat blij ft.

7


JUBILEA!

GEFELICITEERD JUBILEA IN 2013 Jubilerende echtparen kunnen genieten van een receptie door het gemeentebestuur. In 2013 krijgen 54 echtparen, die 50 (goud), 60 (diamant) of 65 jaar (briljant) gehuwd zijn, een bezoek van de bevoegde schepen om de nodige afspraken te maken.

Briljant voor Remi Creupelandt en Cecile Schepens, Oudstrijderslaan 6

65

Eveneens kunnen jubilerende jaargenoten (50-60-65-70-7580-85- … -jarigen) hun reünie starten met een ontvangst door het gemeentebestuur.

VARIA JOUW ACTIVITEIT EFFICIËNT PROMOTEN IN DE GEMEENTE? Sinds enige tijd gebruikt het gemeentebestuur de UiTdatabank voor het publiceren van Ledegemse activiteiten op onze website en in deze infokrant. Veel mensen hebben echter nog de weg niet gevonden naar dit handige instrument. Vandaar geven we u graag nog eens een kort woordje uitleg!

in Ledegem

Via de UiTdatabank laat je een breed publiek kennismaken met je activiteiten. Ze verschijnen niet alleen in de gemeentelijke communicatie, maar ook in tal van agenda’s, in kranten, tijdschriften en op verschillende websites. Wie mag invoeren? Elke persoon of organisatie die een activiteit in de kijker wil zetten, mag die invoeren in de UiTdatabank. Als organisator ken je je activiteiten het best. Daarom laten we je zelf je activiteiten invoeren. Zo is de kans het grootst dat de informatie correct is. Wat mag je invoeren? Kleine of grote activiteiten? Fuif of workshop? Lezing of tentoonstelling? Als de activiteiten toegankelijk zijn voor een publiek, mag je ze invoeren in de UiTdatabank. Hoe voer je een activiteit in? Dat is vrij eenvoudig. Als je het een paar keer gedaan hebt, weet je snel hoe het werkt! 1. Surf naar UiTdatabank.be 2. Maak een account aan. Geef je e-mailadres en een paswoord in. Je krijgt meteen een e-mail met de bevestiging van je registratie. 3. Log in met je e-mailadres en je paswoord. Vanaf nu kan je je activiteiten beginnen in te voeren. 4. Eens je bent ingelogd, kan je een uitgebreide handleiding downloaden. Wanneer moet je de activiteit invoeren? Wij raden je aan om je activiteit zeker 6 weken vooraf in te voeren. Dan ben je zeker op tijd. Hoe vroeger het publiek je activiteit ziet, hoe meer bezoekers! Waar wordt je activiteit gepubliceerd? - De UiTagenda op www.ledegem.be - De UiTkalender in de gemeentelijke infokrant - Websites zoals UiTinVlaanderen.be - Kranten - Tijdschriften -… 8

Vragen of opmerkingen? Dienst communicatie, Rollegemstraat 132 (056/894.874 of communicatie@ledegem.be)


BURGERZAKEN GEBOORTEN

OVERLIJDENS

Van den driessche Victor ° Roeselare 23/11/2012 z.v. Timothy e.v. Delobelle Sophie - Kortrijksestraat 13

Debree Rik Echtg. Meert Rita Hugo Verriestlaan 51 ° 28/6/1946 † 9/11/2012

Corteborst Agnes Echtg. Jacques Gilbert Rollegemstraat 157 ° 17/11/1927 †18/12/2012

Dooms Jeanne Wed. Van Praet Joseph, Rollegemstraat 17 ° 24/10/1925 † 06/12/2012

Decru Leonia Wed. Houtekier Albert Rollegemstraat 17 ° 10/8/1917 † 19/12/2012

De Myttenaere Gabriella Wed. Casier Albrecht Rollegemstraat 17 ° 14/5/1927 †10/12/2012

Arco Thérèse Ongehuwd Rollegemstraat 17 ° 14/11/1930 †20/12/2012

Deneir Morganne ° Kortrijk 29/11/2012 d.v. Kenny e.v. Vandenberghe Hannelore Albrecht Rodenbachlaan 18 Coudron Alegandro ° Roeselare 2/12/2012 z.v. Ringo e.v. Willem Tanja - Sint-Janstraat 14 D’hoore Cilou ° Brugge 5/12/2012 d.v. Jeffrey e.v. Lauwaert Eline - Stenen Stampkot 14 F Lesaffre Anaïs ° Menen 6/12/2012 d.v. Cédric e.v. Coulibaly Djenebou - Stationsstraat 31 Vanackere Wiebe ° Izegem 10/12/2012 z.v. Davy e.v. Vandamme Ulrike - Gullegemsestraat 211 Abdel Hamid Jasmin ° Tielt 17/12/2012 d.v. Ahmed e.v. Serruys Nathalie - Stationsstraat 57

HUWELIJKEN 07/12/2012:

14/12/2012:

21/12/2012:

Preneel Maarten met Bettens Joke, Bunderhof 3

Deldicque Stéphane met Lemey Mieke, Slypsstraat 28

Lefebvre Pieter met Deschamps Virginie, Smissestraat 53

14/12/2012:

14/12/2012:

Samain Olivier (Kortrijk) met Verschaete Lien, Kleine Izegemsestraat 23

D’hoop Wouter met Declercq Heleen, Sint Pieterstraat 146

STAMBOOKONDERZOEK VOORTAAN IN DE BIB

Het stamboomonderzoek verhuist naar de bibliotheek. Vanaf 1 februari kan iedereen daar terecht voor opzoekingen. Reserveren is niet verplicht maar is wel aangewezen. Dit kan op het nummer 056/894.880 of via mail naar bibliothecaris@ledegem.be. Dan bent u zeker dat de opzoekingscomputer vrij is en dit voor een tijdsblok van twee uur. De databank kan alleen geconsulteerd worden tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Wenst u data te raadplegen die jonger zijn dan 100 jaar? Dan hebt u een attest nodig van de rechtbank van Kortrijk.

WEBSITE GEMEENTELIJKE BRANDWEER Sinds vorige maand is de website www.brandweerledegem.be opnieuw operationeel. De website was enige tijd niet bereikbaar, maar staat nu opnieuw online. Momenteel wordt er nog volop aan gewerkt.

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTEBESTUUR De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, die deze keer plaatsvond in dienstencentrum De Kring, was alweer een voltreffer. Samen met de talrijke aanwezigen klonken we op het nieuwe jaar.

De website zal naast gegevens over de brandweer en de dienst 100 ook heel wat nuttige informatie bevatten.

9


OCMW SERVICEPUNT VRIJWILLIGERS Wie vrijwilligerswerk wil doen in de eigen gemeente en op zoek is naar info over zinvolle projecten, kan terecht in ons servicepunt voor vrijwilligers. We helpen u in contact brengen met de juiste dienst of organisatie. Het servicepunt zal in de toekomst ook ontmoetingsmomenten en vormingen organiseren.

Het servicepunt is een realisatie van het door de provincie West-Vlaanderen gesubsidieerd Woonzorgproject en verloopt in nauwe samenwerking met wzc Rustenhove, LDC De Kring en de huisvestingsdienst Regio Izegem.

Binnen onze gemeente zijn er meer en meer mensen die hun woning niet meer verlaten en zich erg eenzaam voelen. We proberen dit fenomeen zoveel als mogelijk tegen te gaan door bvb. vrijwilligers op pad te sturen, die deze mensen een bezoekje brengen met een kleine attentie. Lijkt dit iets voor jou? Sluit je dan aan bij de vrijwilligersgroep van LEONAH. Waar? Servicepunt vrijwilligers, De Wegwijzer, Rollegemstraat 130 (056/894.800). Elke werkdag tussen 9u en 12u. Op maandag ook van 16u tot 19u.

DE INSTAPSTAGE Een instapstage is een stage die laaggeschoolde jongeren kunnen volgen in een onderneming, een vzw of een overheidsdienst. Op die manier kan de stagiair kennismaken met de arbeidsmarkt. Dergelijke stage duurt minstens 3 en hoogstens 6 maanden. De instapstage moet voltijds zijn. De werkgever betaalt een maandelijkse premie van € 200,00 (niet onderworpen aan sociale bijdragen). De stagiair ontvangt, naast zijn maandelijkse vergoeding van de werkgever, een uitkering van de RVA. Aan welke voorwaarden moet de instapstage voldoen? De werkgever sluit een overeenkomst af met de stagiair en de bevoegde dienst voor beroepsopleiding van de VDAB. Deze overeenkomst voorziet een regeling, die geïnspireerd is op deze geldend bij een individuele beroepsopleiding in een onderneming. De instapstage kan ten vroegste aanvangen na de zesde maand van de beroepsinschakelingstijd die de jongere na zijn studies moet doorlopen alvorens recht te hebben op inschakelingsuitkeringen. De instapstage moet uiterlijk aanvangen op de laatste dag van deze beroepsinschakelingstijd. De instapstage is voltijds, eventuele opleiding inbegrepen. Wie komt in aanmerking als stagiair? De jongere moet : - laaggeschoold zijn (ten hoogste een diploma of getuigschrift van de derde graad van het algemeen, technisch of kunstsecundair onderwijs of van de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs), - bij de aanvang van de instapstage reeds 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkend, werkzoekend bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling en zich nog in de beroepsinschakelingstijd bevinden. Meer info? Sociale dienst OCMW, De Wegwijzer, Rollegemstraat 130 (056/894.800). Elke voormiddag van 9u tot 12u en op maandag van 16u tot 19u. Via de website van de RVA : www.rva.be 10

HET SOCIAAL VERWARMINGSFONDS: EEN WARM GEBAAR Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen. Heb ik recht op een verwarmingstoelage ? Om in aanmerking te komen voor een verwarmingstoelage moet u voldoen aan 2 voorwaarden: - u verwarmt uw (huur)woning met mazout, petroleum of propaangas, - u hebt ofwel een begrensd inkomen, ofwel een schuldoverlast, ofwel een uitkering van het OCMW, RVA of een sociale uitkering. Hoe vraag ik een verwarmingstoelage aan ? Binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof kunt u bij het OCMW (Rollegemstraat 130) de aanvraag doen. Dit kan elke donderdag van 9u tot 12u bij Patsy Grimonprez. Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage ? Het verwarmingsfonds komt tussen voor: - maximum 1.500 liter per kalenderjaar per gezin; - minimum € 210,00 per kalenderjaar per gezin. Het terugbetaalde bedrag hangt af van de brandstofsoort en de stookolieprijs. Hoe hoger de prijs die u hebt betaald, hoe groter de tussenkomst. Voor meer informatie kan u terecht op het gratis nummer 0800/90.929 (Sociaal Verwarmingsfonds) of 056/894.810 (OCMW Ledegem).


VARIA 10.000 STAPPEN IN BEDRIJVEN Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor de gezondheid. Beweging kan je op een eenvoudige en aangename manier in het dagelijkse leven integreren met ‘10.000 stappen Vlaanderen’. Ook op de werkvloer is het belangrijk om voldoende te bewegen. Verschillende projecten op het werk bewezen reeds de positieve effecten van meer dagdagelijkse beweging. Dit kwam ook voort uit de pilootstudie “10.000 stappen op de werkvloer”. Er zijn veel tips om actiever te zijn op het werk. Ga bijvoorbeeld te voet of met de fiets naar het werk, haal geregeld een glas water of een gezond tussendoortje, plaats de printer buiten je kantoor, enz. Een stappenteller kan ook baat hebben bij je interventie. Dit motiveert weinig, actieve mensen om dagelijks meer stappen te zetten. Het 10.000 stappen-project komt verder ook de sfeer op de werkvloer ten goede.

Wat zet werknemers aan tot bewegen? Werknemers moeten gemotiveerd worden om te bewegen en voor de ene persoon is de stap tot bewegen al groter dan voor de andere. Volgende zaken kunnen helpen om beweging op het werk te promoten: - aantrekkelijke fiets- of stapvergoeding, - comfortabele fietsenstalling, - sportvoorzieningen, - douches, - een (bedrijfs)fiets, - … Meer info over 10.000 stappen? Contacteer Logo Midden-West-Vlaanderen: lien@ logomiddenwvl.be of bel 051/23.17.41. Je kan ook de website www.10000stappen.be raadplegen.

Bedrijfsvoordelen van 10.000 stappen Als meer werknemers te voet of per fiets naar het werk komen, dan brengt dit tal van gezondheids- en bedrijfsvoordelen met zich mee: - minder ziekteverzuim en meer werkefficiëntie, - meer productiviteit, - milieuvriendelijk imago, - minder arbeidsongevallen: minder woon-werkverkeer en beter mentaal welbevinden, - minder kosten voor de werknemer: een auto kost zo’n € 0,32/km, een fiets minder dan € 0,07/km, - mogelijkheid tot fiscaal aantrekkelijke fietsvergoedingen.

30 KINDEREN ZOUDEN GRAAG HUN VAKANTIE IN VLAANDEREN DOORBRENGEN Zoals elk jaar komen er dankzij Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 120 kinderen, waarvan 30 voor de eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er 10 uit het zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl en 20 uit Slovakije, Kroatië, Bosnië en Herzegovina. Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft bij velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie. Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid. De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar verwachten we 30 jongens en meisjes tussen 9 en 11 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen, die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders. Kandidaat gastgezinnen kunnen vrijblijvend contact opnemen via het nummer 03/247.88.50 of via mail naar info@eurochildren.be Bijkomende informatie vindt u op onze website www.eurochildren.be

11


JEUGD MATCH CLUB BRUGGE Op zaterdag 16 maart gaan we opnieuw het blauw-zwart legioen naar de overwinning schreeuwen met de jeugdraad en de jeugddienst. Alle kinderen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen zich tot 1 maart inschrijven op de jeugddienst om het duel tussen Club Brugge en Lierse SK van op de eerste rij mee te maken. Inschrijven kost slechts €10,00. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt, tijdig inschrijven is dus de boodschap! Meer info: jeugddienst, Rollegemstraat 132, 056/894.876 of jeugd@ ledegem.be

KARTEN MET MAKSIMUM Zin in een snelle race? Wil je zelf eens door de bochten scheuren, Sebastian Vettel achterna? Schrijf je dan als de bliksem in voor een spannende Grand Prix! Wanneer? Donderdag 14 februari van 15u45 tot 20u45 (afspraak aan het gemeentehuis) Deelname? € 30,00 Inschrijven vóór vrijdag 8 februari op de jeugddienst (aantal deelnemers is beperkt). Meer info: 056/894.876 of jeugd@ledegem.be

ONZE JEUGDBEWEGINGEN ZORGEN OOK DIT JAAR VOOR EEN FEESTELIJKE MAAND MAART!

PARTY INSTINCT VAN KSA SINT-ELOOI

FÊTE FATALE VAN CHIRO MIENGELIENGE

FEESTWEEKEND VAN CHIRO NELE

FÊTE FATALE VAN CHIRO MIENGELIENGE Niet alleen de volwassenen kunnen die avond feesten, maar ook voor de kleinsten is die avond een stevig feestje voorzien! Op 9 maart kunnen kinderen gratis feesten van 17u30 tot 19u30 in de Samenkomst tijdens Fête Fatale 4 Kids. De Chiro voorziet voor elke deelnemer een verrassing!

FEESTWEEKEND VAN CHIRO NELE Dit jaar bestaat Chiro Nele 50 jaar! Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, hebben ze een weekend vol leuke activiteiten gepland. Dit weekend vindt plaats van 8 tot 10 maart 2013. Op vrijdag 8 maart starten ze met een fuif: Flashback. Op zaterdagnamiddag kan je deelnemen aan een familiefotozoektocht per fiets (start tussen 14u30 en 15u30) en kan je een mooie prijs winnen! De zaterdagavond staat een reünie met alle oud-leidsters op het programma. Op zondagmiddag kun je genieten van ribbetjes à volonté. Het weekend eindigt met een ouderfeest op zondagnamiddag vanaf 16u. Hun leden geven het beste van zichzelf en schotelen je hun beste acts en dansjes voor. Dit alles vindt plaats in de L!NK te Sint-Eloois-Winkel. Info en kaarten kan je reserveren via 50jaarchironele@hotmail.be of via de leiding. 12


SPORT LEDEGEMSE SPORTCLUBS THUIS IN ACTIE Olympic Ledegem Zo 3/2 - 15u: Olympic – SV Anzegem Zo 10/2 - 15u: Olympic – SV Wevelgem City Zo 24/2 - 15u: Olympic – GD Ingooigem KV Sint-Eloois-Winkel Sport Zo 17/2 – 15u: Winkel Sport – KVK Ieper

ROKAVO Za 23/2 - 20u30: Rokavo – VT Kortrijk A KAVO Sint-Eloois-Winkel: Zo 3/2 - 10u30: KAVO A – G&V Kuurne A Zo 10/2 - 10u30: KAVO B – Divo INgelmunster B (beker) Zo 17/2 - 10u30: KAVO A – VT Optima Lendelede B Zo 17/2 - 10u30: KAVO B – Gidas Gids B

Wibac Za 9/2 - 18u45: Dames – Basket Alumes Moorsele Za 9/2 - 20u30: Heren B - BBC Handzame B Za 16/2 - 20u: Heren A – West-Hoek Zwevezele Za 23/2 - 18u45: Dames – Basketteam Kortrijk B

SPORTKAMPIOENENHULDE Op vrijdag 7 juni 2013 vindt de kampioenenhulde plaats in cultuurcentrum DE L!NK. Om ons grondig te kunnen voorbereiden, vragen wij aan alle sportclubs ons op de hoogte te houden van hun kampioenen en laureaten. Clubs kunnen ook een kandidaat naar voor schuiven voor de trofee van sportverdienste. Dit kan gebeuren bij de sportdienst (sport@ledegem.be of 056/894.877). Bedankt!

RUN4FUN De sportdienst van Ledegem organiseert Run For Fun 5km, een loopinitiatie voor personen (12+) zonder loopervaring, met als doel 5km te kunnen lopen. Er wordt 10 weken lang getraind op dinsdag- en donderdagavond om 19u30 op het voetbalterrein Terschueren te Sint-Eloois-Winkel (parking Terschuerenlaan). De eerste training is gepland op dinsdagavond 5 maart. Deelnemen aan deze loopinitiatie kost € 10,00. Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u terecht bij Wim van de sportdienst (sport@ledegem.be of 056/894.877).

WIST JE DAT? Joggen heel wat positieve effecten heeft op de lichamelijke gezondheid? Zo zal onder meer je totale cholesterolgehalte afnemen, je vetverbranding optimaal functioneren en bovendien stimuleert lopen de slaap.

DOORTOCHT RONDE VAN VLAANDEREN Op paaszondag 31 maart dwarst de Ronde van Vlaanderen Ledegem. De renners rijden via de Roeselarestraat, Molenstraat en Rollegemstraat richting Ledegem, om via de Menenstraat en Wevelgemstraat naar Wevelgem te rijden. Verenigingen, die in het kader van deze doortocht een evenement willen organiseren, dienen dit te melden vóór eind februari bij de dienst evenementen (evenementen@ledegem.be of 056/894.877).

13


CULTUUR KROKUSFILMS Een Luizenleven De dappere Flip gaat op zoek naar een aantal stoere krijgers om zijn mierenvolk te verdedigen tegen de bende van Hopper. Maar wanneer blijkt dat de stoere krijgers in werkelijkheid een stelletje mislukte circusartiesten zijn, leidt dit tot een komische chaos... maar zorgt ook voor onverwachte helden!

Sammy: De Geheime Doorgang Na zijn geboorte op een strand in Californië, kruipt Sammy de schildpad naar zee en vindt daar de liefde van zijn leven, Shelly. Hij raakt haar echter meteen ook weer kwijt … Samen met zijn vriendje Ray vecht hij met piranha’s, ontsnapt aan een roofvogel en gaat op zoek naar een mysterieuze geheime doorgang, … allemaal om Shelly terug te vinden. Donderdag 14 februari van 14u tot 15u30 in DE L!NK te SintEloois-Winkel

Dinsdag 12 februari van 14u tot 15u30 in De Samenkomst te Ledegem

Deelnemen? € 1,00 (inclusief drankje). vooraf inschrijven is niet nodig.Meer info? Cultuurdienst: 056/894.878 of cultuur@ledegem.be

MUZIEKACADEMIE LEDEGEM: LEERLINGENCONCERT Op donderdag 7 februari staan de kinderen van de muziekacademie van Ledegem opnieuw op de planken. U bent van harte welkom om te komen kijken en luisteren! Het leerlingenconcert vindt naar jaarlijkse gewoonte plaats in De Samenkomst om 19u. Meer info: Jan Driessens (ledegem@samwdroeselare.be of 0494/57.08.18)

OPROEP: OUDE KLASFOTO’S GEZOCHT

BLAAS-JE-ROT-DAG Wil jij wel eens weten hoe een hoorn klinkt, wat je allemaal met een klarinet kan of wat het verschil is tussen een trombone en een trompet? Kom dan zeker naar de blaas-jerot-dag van harmonie Sint-Cecilia, Jeugdharmonie Sonore en de muziekacademie van Ledegem. Op woensdag 13 februari kunnen kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar vanaf 13u30 tot 17u samen komen spelen en muziek maken in De Samenkomst. Vanaf 17u wordt de familie uitgenodigd om te komen luisteren naar het slotconcertje. Inschrijven is gratis en kan bij Bart Hanssens (barthanssens@fulladsl.be).

Tijdens het komende erfgoedweekend van 20 en 21 april staan oude klasfoto’s centraal in de tentoonstelling van de heemkring. Klasfoto’s zijn de stille getuigen van een zorgeloze kindertijd. Ze roepen vaak wilde verhalen of mijmeringen op over “schoolmeesters” en “schooljuffrouwen”. De heemkring Liedengehem, die dit jaar 10 jaar bestaat, hoopt erop om oud-Ledegemse klasfoto’s uit de hele twintigste eeuw (1900-1999) bij elkaar te brengen met daaraan gekoppeld telkens een foto van een klas reünie, veel jaren later. Beschikt u over een dergelijke klasfoto uit je Ledegemse kindertijd en heb je ook nog een foto van een klasbijeenkomst? Neem dan contact op met Lucien Seynhaeve, Kortwagenstraat 14 (056/50.91.62) of met Hans Jacques, Begijnestraat 7, (056/50.43.98). De foto’s worden ingescand en terugbezorgd. 14


FEBRUARI

We doen een warme oproep aan alle verenigingen en organisaties om vóór 6 februari hun activiteiten in te geven op www.uitdatabank.be. Vragen over hoe je activiteiten moet ingeven? Mail of bel naar de cultuurdienst op cultuur@ledegem.be, 056/894.878 of spring eens binnen in het administratief centrum.

2 Kalligrafieclub

De Kring - 8u30 tot 11u15 - € 10,00 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

2 ‘KOK’ door Joost Van Hyfte Stand-up comedy

Org. Davidsfonds Ledegem - www.davidsfonds-ledegem.be De L!NK - 20u - € 12

3 Valentijnsontbijt

Org. KVLV Sint-Eloois-Winkel - 0498/45.93.97 De L!NK - € 7,00 (volwassen) - € 4,00 (kinderen van 3 tot 12 jaar)

5

Supplementair consult bij een vroedvrouw De Kring - 056/50.25.28 of dekring@rustenhove.be

5

Kaarting Org. OKRA Ledegem - ACW dienstencentrum Ledegem - 14u 0478/70.61.29 of gery.depraetere@telenet.be

7 Filiaalconcert

Academie voor woord en muziek Ledegem De Samenkomst - 19u - 0494/57.08.18

8

Kaarting Org. Vriendenkring gemeentepersoneel DE L!NK - Vanaf 15u - 056/894.800

8-9-10 Worstenkaarting

Org. Visclub “Honger en Dorst” - 0496/20.34.82 De Kobbe - € 1,25

9-10

Concert: MIX MAX Org. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ledegem Zaal De Kring - Za: 20u – Zo: 17u € 8,00 (kinderen onder 12 jaar gratis) - inclusief consumptie www.harmonieledegem.be

12

Bloemschikken ‘Valentijn’ De Kring - Van 14u15 tot17u - € 25,00 (materiaal inbegrepen) 056/50.25.28 of dekring@rustenhove.be

13

Blaas-je-rot-dag Org. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ledegem De Samenkomst - Van 13u30 tot 17u - Gratis www.harmonieledegem.be

14

Kalligrafie beginners De Kring - Van 19u tot 21u30 € 50,00 (+ evt. starterspakket € 15,00) 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

15 Valentijntjes spaghetti-avond

Org. KVLV Rollegem-Kapelle - 056/50.20.62 DE L!NK - 19u30 € 12,00 (volwassenen) - € 6,00 (kinderen tot 12 jaar)

15

Kaarting Org. Volleybalclub MEVO - geert.dessein@ledegem.be De Samenkomst - 16u - € 1,25

16

Maandelijkse Club-kaarting org. De Koninklijke Gildemanillers - rafselschotter@telenet.be ACW lokaal - € 1,00

16

Barbecue org. Supportersclub Jorn en Jelle Garsbeke - 0473/83.78.29 DE L!NK - € 17,00 (volwassenen) - € 10,00 (kinderen)

17

Tweedehandsbeurs Org. Gezinsbond Sint-Eloois-Winkel - gezinsbondsew@gmail.com DE L!NK - Van 10u tot 12u - Gratis

18

Informatienamiddag: ‘Amerika, de westkust’ (door Annemie Malfait) De Kring - 14u tot 16u30 - € 3,00 (koffie en taart inbegrepen) 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

19

Damesturnen De Kring - 19u - € 30,00 voor 10 lessen - 056/50.25.28

19

Kaarting en bolling Org. S-Plus - e.seynaeve@skynet.be - Zaal Cycloon - 14u30 Gratis

22

Achter de wolken (Chris Lomme en Jo De Meyere) Org. Davidsfonds Sint-Eloois-Winkel - www.davidsfondswinkel.be De L!NK - 20u € 15,00 (leden) - € 20,00 (niet-leden)

22

Kaarting Org. Kaartersclub 101 Uit - Zaal Cycloon - 18u30 - € 2,00 0497/53.21.83 - kristian.vandamme@telenet.be

22-23-24

Kaarting Org. KVC Sint-Eloois-Winkel Sport Kantine Winkel Sport - Vr: 18u – Za: 17u – Zo: 9u 056/50.20.30 - www.winkelsport.be

22-23-24

Handdoekenkaarting Org. Duivenmaatschappij Elk Zijn Recht Café De Voerman - Vr: 15u – Za: 17u – Zo: 10u www.everyoneweb.com/ezrrolkap

23

Winterconcert Org. Koninklijke Fanfare “De Kunst is ons Vermaak” Rollegem-Kapelle DE L!NK - 20u - VVK: € 7,00-– ADD: € 8,00 056/50.32.77 - filip.vandromme@telenet.be

23

Familiespelletjesnamiddag Org. Jonge Gezinnenactie Ledegem - jga.ledegem@hotmail.com Den Traveir - Van 14u tot 19u - Gratis

24

Inschrijving en algemene vergadering WTC De Winkelse Trappers Café ‘t Oud Gemeentehuis - 10u30 - Gratis - www.dewinkelsetrappers.be

25

Bezinning (met nationaal pastor Vermassen) Org. OKRA Ledegem - 0478/70.61.29 - gery.depraetere@telenet.be De Samenkomst - 14u

28 Markant goes Eccentrique

Org. Markant Sint-Eloois-Winkel en Ledegem Sporthal Sint-Eloois-Winkel - 16u30 - VVK: € 15,00 - ADD: € 20,00 15 tinevandenbussche@skynet.be


Ledegem

INFO

Lokale politie, afdeling Ledegem: = openingsuren gemeentehuis Permanentie 24/24 bij politiekantoor Menen, Leopoldplein 12, Menen, Tel. 056/51.01.11 Dinsdag & vrijdag van 9u - 12u is er contact met wijkagent mogelijk. Op maandag voormiddag tussen 10u en 12u kan de wijkagent van Sint-Eloois-Winkel geraadpleegd worden op zijn bureel in de Oude Pastorie. Hij kan ook na afspraak, op dezelfde plaats en op afgesproken tijdstip, geconsulteerd worden via de centrale 056/50.67.82 of 0473/88.70.03. Werkwinkel: Enkel in voormiddag: 9u - 12u

Woonwinkel: alles over (ver)bouwen en huren Maandag: 16u - 19u - Donderdag: 9u - 12u Zitdag FOD Sociale Zekerheid Elke 2de vrijdag van de maand in De Wegwijzer van 9u30 tot 11u30. PWA-kantoor - www.pwaledegem.be: Maandag: 9u - 12u 13u30 - 19u Dinsdag: 9u - 12u gesloten Woensdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30 Donderdag: 9u - 12u 13u30 - 16u Vrijdag: 9u - 12u gesloten Openingsuren gemeentediensten & OCMW: Administratief centrum - Rollegemstraat 130-132 Maandag: 9u - 12u 13u30 - 19u Dinsdag: 9u - 12u gesloten Woensdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30 Donderdag: 9u - 12u 13u30 - 16u30 Vrijdag: 9u - 12u gesloten Openingsuren containerpark: Maandag: 14u - 17u Dinsdag: 14u - 19u Woensdag: 14u - 18u Donderdag: gesloten Vrijdag: 9u30 - 18u Zaterdag: 9u30 - 16u

De Kring - Hugo Verriestlaan 16 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be www.rustenhove.be Nuttige telefoonnummers

Tel. 056/89.48.80 Tel. 056/50.67.82 056/50.67.83 Fax 056/50.67.84 101 Brandweer Tel. 056/50.93.33 112 Dringende hulp 101 Medische spoeddienst 100 Wachtdienst Alg. Tandarts 0903/399.69 Bpost 022/01.23.45 Tele-onthaal 106 Vlaamse kankertelefoon 078/15.01.51 Antigifcentrum 070/24.52.45 Containerpark 056/50.66.47 Kringloopcenter Izegem 051/31.34.81 Belbus 059/56.52.56 De opvoedingstelefoon 078/15.00.10 Kinder- en Jongerentelefoon VL 102 Infrax: Algemeen 078/35.30.20 Melden defect 078/35.34.33 Melden gasreuk 0800/60.888 Melden defecte straatlamp 0800/60.777 Anonieme Alcoholisten (A.A.) 03/239.14.15 Druglijn 078/15.10.20 Defecten aan waterleidingen 056/24.04.60 (tijdens de werkuren) 016/30.13.40 (buiten de werkuren) Parochiefederatie Ledegem 056/50.96.13

Bloedinzamelingen 2013 25/2: DE L!NK, Sint-Eloois-Winkel 23/5: De Samenkomst, Ledegem 5/8: DE L!NK, Sint-Eloois-Winkel 7/11: De Samenkomst, Ledegem

Redactieraad Geert Dessein Eva Demeyer Isabel De Zaeytijd Christ Nyffels

Jason Bernard Wim Bruneel Tim Lucker Mieke Alvoet

Eindredactie & redactieverantwoordelijke Jason Bernard

Gemeente en OCMW Ledegem: Tel. 056/89.48.00 - Fax 056/50.51.40 Bibliotheek Politie

COLOFON

Redactieadres Rollegemstraat 132 8880 Ledegem info@ledegem.be Verantwoordelijke uitgever Geert Dessein schepen van informatie Vormgeving en druk www.dejonckere.be

OPENINGSUREN DIENSTEN Wachtdiensten apotheek Week: maandag 19u - vrijdag 19u 4/2-7/2: Decoutere, Moorsele 11/2-14/2: Multipharma, Sint-Eloois-Winkel 18/2-21/2: Goethals, Moorsele 25/2-28/2: Tack, Ledegem Weekend: 1/2-3/2: 8/2-10/2: 15/2-17/2: 22/2-24/2:

vrijdag 19u - maandag 19u Popelier, Ledegem Vereenooghe, Sint-Eloois-Winkel Desmet, Gullegem De Hoop, Ledegem

Wachtdienst van de v.z.w. huisartsen midden West-Vlaanderen Nieuw oproepnummer: 056/50.16.10 Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-ElooisWinkel. Het wachtnummer is bereikbaar ieder weekend (vrijdag 19u tot maandag 8u).

Zitdagen in het gemeentehuis 056 /89.48.00 Burgemeester Bart Dochy 0477/76.20.50 burgemeester@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Schepen Wally Corneillie 0495/59.43.93 wally.corneillie@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Bevolking • Burgerlijke stand • Politieen hulpdiensten • Openbare werken • Leefmilieu • Waterbeleid • Landbouw- en plattelandsbeleid

Financiën • Ruimtelijke ordening • Verkeer en mobiliteit • Kerkbesturen • Sport

Schepen Geert Dessein 0476/26.35.08 geert.dessein@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Schepen Bart Ryde 0472/98.06.27 bart.ryde@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Wonen • Patrimonium • Energie • Communicatie • ICT • Onderwijs • Internationale samenwerking

Personeel • Tewerkstelling • Cultuur • Toerisme • Ontwikkelingssamenwerking

Schepen Greta Vandeputte 0495/22.68.51 greta.vandeputte@ledegem.be maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak

Lokale economie • Senioren • Gezin • Feestelijkheden • Jeugd

Schepen Geert Wylin 0477/65.14.03 geert.wylin@ocmwledegem.be Maandag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak (in het OCMW)

OCMW-voorzitter • Sociale zaken • Gezondheid en welzijn • Andersvaliden • Gelijke kansen

Info@Ledegem februari 2013  

Maandelijkse infokrant van het gemeentebestuur Ledegem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you