Page 1

november 2010

Bouwen zonder vergunning? Vanaf 1 december 2010 moet je niet langer een stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor een hele reeks werken. Soms volstaat het om je project aan het college van burgemeester en schepenen te melden. Het gaat hierbij vooral om werken met een beperkte impact in en aan bestaande vergunde gebouwen zoals interne werken, het verbreden van ramen,... Daarnaast blijven er nog andere ingrepen bestaan waarvoor je wel degelijk een vergunning moet aanvragen. In deze brochure geven we je een overzicht van welke regels en principes er vanaf 1 december 2010 van toepassing zijn. We wensen je alvast succes met het uitvoeren van je bouwplannen.


woongebouw & terreinen

Wijzigen van de functie van een gebouw of van een ingericht terrein Om de functie van je gebouw of een gedeelte ervan te wijzigen heb je een vergunning nodig. Zelfs als je geen werken uitvoert, moet je een vergunning aanvragen om de hoofdfunctie(1) van een gebouw te wijzigen. Ook omgekeerd geldt dat je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt om een gebouw dat niet als woning bedoeld is toch als woning te gebruiken.

vrijstelling*

Het in een woning uitoefenen van complementaire functies (o.a.: kantoor, vrij beroep, handel, horeca,...). voorwaarden: • de woning is gelegen in woongebied, • de woonfunctie blijft de hoofdfunctie(1), • de complementaire functie beslaat maximum 100m².

melding*

Een tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw. voorwaarden: • maximum 90 dagen/jaar Wijzigingen van al ingerichte terreinen voorwaarden: • sportterreinen of recreatieterreinen, • terreinen en constructies zijn vergund, • geen uitbreiding, • behoud bufferzones, • geen functiewijziging, • niet gesitueerd in een oeverzone, noch in de 5 meter brede strook van de rand van een waterloop, • niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, • geen ontbossing, • geen reliëfwijziging, • geen wijziging van het watersysteem (waterlichamen), • geen milieueffectenrapportage nodig, • geen milieuvergunning klasse I of II vereist.Wat is een hoofdfunctie? (1)

Een gebouw kan (een van) de volgende hoofdfuncties bezitten: • wonen, • verblijfsrecreatie, • dagrecreatie, • landbouw in de ruime zin, • handel, horeca, kantoorfunctie en diensten, • industrie en ambacht, • gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.


woongebouw

Zorgwonen Een woning opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio’s is altijd en overal vergunningsplichtig, zelfs wanneer je hiervoor geen bouwwerken uitvoert. De enige uitzondering hierop is het zorgwonen(2).

vrijstelling*

Het verbouwen van een woning tot zorgwoning(2). voorwaarden: • geen uitbreiding, • geen constructieve werken.

melding*

Het verbouwen van een woning tot zorgwoning(2), met constructieve ingrepen. voorwaarden: • geen uitbreiding. Een bestaande zorgwoning(2), na het beëindigen van de zorgsituatie, opnieuw aanwenden als eengezinswoning.

Wat is zorgwonen?

(2)

Een vorm van wonen die voldoet aan volgende voorwaarden: • in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, • de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, • de ondergeschikte wooneenheid (zonder de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid) maakt ten hoogste 1/3 uit van het bouwvolume van de volledige woning, • de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: • hetzij ten hoogste twee ouderen van 60 jaar of ouder, • hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, • de eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. * Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.
woongebouw & andere

Verbouwen, renovatie en onderhoud van een gebouw zonder volume-uitbreiding Kleine onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig. Stabiliteitswerken zijn in vele gevallen meldingsplichtig. Stabiliteitswerken aan voorgevels zijn altijd vergunningsplichtig.

vrijstelling*

Het uitvoeren van onderhoudswerken voorbeelden: • het vervangen van ramen, • het vervangen van pleisterwerk, • het herstellen van kapotte verhardingen, • het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak, zonder vervanging van de dragende balken (dakgebinte). Handelingen aan zijgevels, achtergevels en daken voorwaarden: • geen stabiliteitswerken, • geen wijziging van het fysiek bouwvolume. voorbeelden: • plaatsen van een voorzetrolluik of uitklapbare luifel, • aanbrengen van een dakvlakvenster (veluxen), • het verkleinen van een raamopening. Binnenverbouwingen voorwaarden: • geen stabiliteitswerken, • geen functiewijziging, • geen wijziging van het aantal woongelegenheden. voorbeelden: • het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer, • het opsplitsen van een slaapkamer, • het inrichten van slaapkamers in de zolder.

melding*

Binnenverbouwingen met stabiliteitswerken voorwaarden: • geen functiewijziging, • geen wijziging van het aantal woongelegenheden. voorbeelden: • interne dragende muren verwijderen. Handelingen aan zijgevels, achtergevels en daken met stabiliteitswerken voorwaarden: • geen functiewijziging, • geen wijziging van het aantal woongelegenheden, • geen wijziging van het fysieke bouwvolume en de oppervlakte. voorbeelden: • het plaatsen van een nieuwe raamopening, • het vervangen van dragende balken van het dak, • het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren.

Wanneer een architect nodig? Als voor de verbouwing aan je bestaande woning constructieve ingrepen nodig zijn, dan moet je een architect betrekken bij de opstelling van het meldingsdossier.* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.


woongebouw

Uitbreiden van de woning Voor het uitbreiden van een woning is meestal een stedenbouwkundige vergunning nodig. In sommige gevallen volstaat een melding.

vrijstelling*

melding*

Oprichting van bijgebouwen aangebouwd aan een vergunde woning. voorwaarden: • geen functiewijziging, • geen wijziging van het aantal woongelegenheden, • de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde bijgebouwen mag maximaal 40m² bedragen, • de hoogte bedraagt maximaal 4 meter, • de totale bouwdiepte van hoofdgebouw + aangebouwd bijgebouw overschrijdt de maximale toelaatbare bouwdiepte niet, • het bijgebouw dient tot op 3 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen gebouwd te worden. Als het bestaande hoofdgebouw reeds werd opgetrokken op of tegen de perceelsgrens, dan mag het bijgebouw ook gebouwd worden op of tegen deze perceelsgrens tegen een bestaand aanpalend gebouw, als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. voorbeelden: • een veranda, • een annex met bijkeuken.

Wat is de toegestane bouwdiepte? De bouwdiepte wordt beperkt tot maximaal 15 meter voor de onderste bouwlagen en maximaal 9 meter voor de bovenste bouwlaag. Indien het perceel gelegen is binnen een verkaveling of een RUP gelden specifieke voorschriften. * Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.
woongebouw & andere

Zonnepanelen, schotelantennes en uithangborden Het plaatsen van zonnepanelen, schotelantennes en uithangborden is in de meeste situaties vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning.

vrijstelling*

Zonnepanelen of zonneboilers voorwaarden: • op een plat dak: tot maximaal 1 meter boven de dakrand, • op een hellend dak: geïntegreerd(3) in het dakvlak.

melding*

Schotelantennes met een maximale diameter van 0,80 meter voorwaarden: • op hellende daken achter de dakrand of tegen de achtergevel, • in de kleur van de gevel of een neutrale, onopvallende kleur. Schotelantennes met een maximale diameter van 1,20 meter voorwaarden: • op een plat dak of in de achtertuin, • maximale hoogte 1,50 meter. Uithangborden voorwaarden: • niet-lichtgevend, • maximaal 4 m².

Wat is geïntegreerd?

(3)

Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak verstaan we: • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven worden gemonteerd, • ofwel tussenin of ter vervanging ervan zijn geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungeren.* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.


woongebouw & andere

Bomen, struiken en hagen Het planten van groen kan zonder stedenbouwkundige vergunning. Hoogstammige bomen(4) moeten volgens het veldwetboek 2 meter afstand houden van de perceelsgrens, laagstammige bomen 0,50 meter. Hagen die niet gemeenschappelijk op de perceelsgrens geplant worden, moeten minstens 0,50 meter van de perceelsgrens staan.

vrijstelling*

Vellen van hoogstammige bomen voorwaarden: • geen deel van een bos, • in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied, • binnen een straal van maximum 15 meter rondom vergunde woning, vergunde landbouwbedrijfswoning/gebouw of vergunde industriële bedrijfswoning/gebouw.

melding*

Wat is een Hoogstammige boom? (4)

Een boom waarvan de stam op 1 meter hoogte een omtrek heeft van minstens 1 meter. * Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.
woongebouw & andere

Afsluitingen Voor het plaatsen van een afsluiting of hekwerk heb je meestal een stedenbouwkundige vergunning nodig. Er gelden een aantal vrijstellingen.

vrijstelling*

voorwaarden: • in de tuinzone: maximum hoogte van 2 meter, • in de voortuinstrook: maximum hoogte van 0,40 meter, • bij een woning: in een straal van 30 meter van de woning, • niet gesitueerd in een oeverzone, noch in de 5 meter brede strook van de rand van een erkende waterloop.

melding*

Akkoord buren? Een afsluiting op de perceelsgrens plaatsen kan enkel als beide eigenaars akkoord zijn.* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.


woongebouw & andere

Toegangspaden en opritten Voor het aanleggen van verhardingen in de (voor-)tuin heb je meestal een vergunning nodig. Dankzij de vrijstellingsregeling kom je ook zonder vergunning al een heel eind.

vrijstelling*

voorwaarden: • strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar de woning, • percelen breder dan 7 meter: tot maximaal 1/3 van de totale oppervlakte van de voortuinstrook, • percelen smaller dan 7 meter: tot maximaal 1/2 van de totale oppervlakte van de voortuinstrook, • gelegen in een straal van 30 meter van de woning/gebouw, • niet gesitueerd in een oeverzone, noch in de 5 meter brede strook van de rand van een waterloop. voorbeelden: • toegangspad tot de voordeur, • een oprit naar een garage.

melding*

Parkeerplaatsen? Parkeerplaatsen in de voortuin vallen niet onder de vrijstellingen. * Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.
woongebouw

Terras, zwembad, siervijver, e.a. Voor het aanleggen van niet-overdekte constructies in de tuin heb je meestal een vergunning nodig. Dankzij de vrijstellingsregeling kom je ook zonder vergunning al een heel eind.

vrijstelling*

voorwaarden: • tot maximaal 80 m², met inbegrip van alle bestaande niet-overdekte constructies, in de tuinzone, • tot maximaal 10% van de perceelsoppervlakte en tot 1/2 van de oppervlakte ingenomen door het hoofdgebouw, met inbegrip van alle bestaande vrijstaande bijgebouwen en nietoverdekte constructies, in de tuinzone, • minimum 1 meter van de perceelsgrenzen, uitgezonderd zwembaden: 2 meter van de perceelsgrenzen, • maximum hoogte: 1,50 meter, • gelegen in een straal van 30 meter van de woning, • niet gesitueerd in een oeverzone, noch in de 5 meter brede strook van de rand van een waterloop, • niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied(6).

melding*

Voorbeeld Familie Kuiper droomt al jaren van een zwembad in de tuin. Momenteel hebben ze al een kleine siervijver van 15 m² en een terras van 10 m². Hun perceel heeft een oppervlakte van 500 m² en de oppervlakte ingenomen door de woning bedraagt 120 m². De familie kan dus een zwembad aanleggen van maximum 25 m². Berekening: 50 m² - (15 m² + 10 m²) = 25 m² 50 m² < 60 m² (1/2 van 120 m²) en < 80 m²

10

* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.


woongebouw

Tuinhuis, serre, poolhouse, e.a. Vrijstaande bijgebouwen in de tuin komen in vele gevallen in aanmerking voor een vrijstelling van vergunning.

vrijstelling*

voorwaarden: • in de tuinzone achter de achtergevelbouwlijn, • tot maximum 40 m², met inbegrip van alle bestaande vrijstaande bijgebouwen, in de tuinzone, • tot maximum 10% van de perceelsoppervlakte en tot 1/2 van de oppervlakte ingenomen door het hoofdgebouw, met inbegrip van alle bestaande vrijstaande bijgebouwen en nietoverdekte constructies, in de tuinzone, • minimum 1 meter van de perceelsgrenzen, • maximum hoogte: 3 meter, • gelegen in een straal van 30 meter van de woning, • niet gesitueerd in een oeverzone, noch in de 5 meter brede strook van de rand van een waterloop, • niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied(6).

melding*

Voorbeeld Meneer Kuiper wil in zijn tuin een tuinhuis plaatsen. Momenteel heeft hij al een serre van 15 m² en een terras van 10 m². Zijn perceel heeft een oppervlakte van 500 m² en de oppervlakte ingenomen door de woning bedraagt 90 m². Meneer Kuiper kan een tuinhuis bouwen van maximum 15 m². Naast de maximale oppervlakte moet hij ook rekening houden met een maximale hoogte van 3 meter en de afstand van 1 meter tot de perceelsgrenzen. Berekening: 40 m²- (15 m² + 10 m²) = 15 m² 40 m²< 50 m² (10% van 500 m²) en < 45 m² (1/2 van 90 m²) * Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.

11


woongebouw & andere

Hemelwaterput, warmtepomp, e.a. De stedenbouwkundige vergunningsplicht geldt ook voor ondergrondse constructies. In de meest courante gevallen, zoals een brandstoftank, de huisaansluitingen van de nutsvoorzieningen, geldt een vrijstelling.

vrijstelling*

voorwaarden: • niet gelegen voor de rooilijn of in de achteruitbouwstrook(5), • gelegen in een straal van 30 meter van de woning/gebouw, • niet gesitueerd in een oeverzone, noch in de 5 meter brede strook van de rand van een waterloop.

melding*

Brievenbus, barbecue, e.a. Het plaatsen van constructies in de tuin is meestal vergunningsplichtig. De plaatsing van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten en speeltoestellen is vrijgesteld.

vrijstelling*

voorwaarden: • gelegen in een straal van 30 meter van de woning/gebouw, • niet gesitueerd in een oeverzone, noch in de 5 meter brede strook van de rand van een waterloop.

melding*

Wat is een achteruitbouwstrook? (5)

Strook gelegen tussen de rooilijn en de bouwlijn.

12

* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.


woongebouw & andere

Snoeihout, brandhout, composthoop, e.a. Een grond gebruiken voor het opslaan van allerhande materialen en materieel valt onder de stedenbouwkundige vergunningsplicht. Er bestaat een vrijstelling voor het opslaan van allerhande bij de woning horende materialen en materieel.

vrijstelling*

voorwaarden: • tot maximaal 10 m³, • niet zichtbaar vanaf de openbare weg, • gelegen in een straal van 30 meter van de woning, • niet gesitueerd in een oeverzone, noch in de 5 meter brede strook van de rand van een waterloop, • niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied(6).

melding*

Woonwagen, kampeerwagen, tent, e.a. Een grond gebruiken voor caravans of tenten valt onder de stedenbouwkundige vergunningsplicht. Er bestaat een vrijstelling voor het plaatsen van één verplaatsbare inrichting die kan dienen voor bewoning.

vrijstelling*

voorwaarden: • geen effectieve bewoning, • niet zichtbaar vanaf de openbare weg, • gelegen in een straal van 30 meter van de woning, • niet gesitueerd in een oeverzone, noch in de 5 meter brede strook van de rand van een waterloop, • niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied(6).

melding*

* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.

13


woongebouw & andere

Tijdelijke handelingen en constructies Meestal zijn ook tijdelijke handelingen en constructies vergunningsplichtig. Er bestaan een aantal vrijstellingen.

vrijstelling*

Tijdelijke handelingen voor de uitvoering van vergunde werken voorwaarden: • binnen de werkstrook die afgebakend is in de stedenbouwkundige vergunning. voorbeelden: • werfkeet • werfkraan Tijdelijke constucties voorwaarden: • niet voor publiciteitsinrichtingen, • maximaal 90 dagen per jaar, • niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied(6), • brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang. Tijdelijke gebruikswijziging voorwaarden: • bestaand vergund gebouw, • maximaal 90 dagen per jaar. Tijdelijke reliëfwijzigingen voorwaarden: • voor de organisatie van sportmanifestaties, • maximaal 3 maal per jaar, • reliëf wordt hersteld in zijn oorpronkelijke staat binnen 10 dagen na einde van de manifestatie, • enkel in recreatiegebied, industriegebied, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of agrarisch gebied, • niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied(6).

14

melding*

Ruimtelijk kwetsbare gebieden (6)

• de volgende gebieden: • agrarisch gebied met ecologisch belang of ecologische waarde, • bosgebieden, • brongebieden, • groengebieden, • natuurgebieden, • natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, • natuurontwikkelingsgebieden, • natuurreservaten, • overstromingsgebieden, • parkgebieden, • valleigebieden, • bos, • reservaat en natuur. • het VEN, bestaande uit de gebiedcategorieën GEN en GENO, vermeld in het decreet van 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.


woongebouw & andere

Slopen Het slopen van constructies is meestal vergunningsplichtig. Sommige afbraakwerken zijn echter vrijgesteld van vergunning: het slopen of verwijderen van zaken waarvan de plaatsing vrijgesteld is van vergunning en de volledige afbraak van een vrijstaand bouwwerk of constructie.

vrijstelling*

Het slopen of verwijderen van zaken waarvan de plaatsing vrijgesteld is van vergunning.

melding*

Vrijstaande bouwwerken of constructies voorwaarden: • geen kleine elementen en constructies, geïsoleerd of deel uitmakend van een geheel, die van belang zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving, een volkskundige, historische of esthetische waarde hebben, als referentie dienen voor de bevolking van een buurt of wijk, of bijdragen tot het gevoel van een plaatselijke bevolking tot een bepaalde plek te behoren, zoals fonteinen, kiosken, pompen, putten, kruisen, calvaries, veldkapellen, standbeelden, wegwijzers, schandpalen, grenspalen, mijlpalen, lantaarnpalen, uurwerken, klokkenspelen, zonnewijzers, hekkens, omheiningsmuren, luifels, graven, herkenningstekens van merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden, balies, straatmeubilair, waterkunstwerkjes, bakhuizen, houtskeletbouw, koetshuizen, oranjerieën, priëlen, ijskelders, • betreft geen gebouwen of constructies opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (www.vioe, • maximale grondoppervlakte van 100 m².

* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.

15


andere dan woongebouwen

Seizoensgebonden terras Meestal is voor de plaatsing van een seizoensgebonden, niet-overdekt terras geen stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk.

vrijstelling*

voorwaarden: • bij horecazaken, • gelegen in een straal van 30 meter van het gebouw, • niet gesitueerd in een oeverzone, noch in de 5 meter brede strook van de rand van een waterloop, • minstens 1,50 meter vrije voetgangersruimte op het openbaar domein.

melding*

Tuinzones en gevels? achtertuin zijtuin voortuin

zijg ev el

v o o rg ev el

voorgevel

zijgevel

zijgevel

zijgevel

ac hterg ev el

v o o rg ev el

16

* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.


industriegebied

Verbouwing of uitbreiding industrieel bedrijf Verbouwingen of uitbreidingen aan een vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf komen in vele gevallen in aanmerking voor een melding.

vrijstelling*

melding*

voorwaarden: • geen wijziging van de bestaande industriële of ambachtelijke functie, • geen ontbossing, inname of aantasting van de bufferzones, • het respecteren van de afstanden tot de perceelsgrenzen, • beperking van de bouwhoogte tot 10 meter, • geen bedrijfswoning, • fysisch geïntegreerd deel, • milieuvergunning klasse I of II verleend.

Plaatsen van installaties en andere constructies dan gebouwen Plaatsing van installaties en andere constructies dan gebouwen in functie van de industriële of ambachtelijke bedrijvigheid komen in vele gevallen in aanmerking voor een vrijstelling van vergunning.

vrijstelling*

voorwaarden: • gelegen in een straal van 30 meter van het gebouw, • op minstens 3 meter van de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen, • niet voor de rooilijn, • beperking van de bouwhoogte tot 10 meter, • niet gesitueerd in een oeverzone, noch in de 5 meter brede strook van de rand van een waterloop, • geen ontbossing, inname of aantasting van bufferzones, • niet gesitueerd in zones voor ecologische infrastructuur, • voor de inrichting, met inbegrip van de installatie of constructie, is een milieuvergunning klasse I of II verleend.

melding*

* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.

17


aGRARISCH GEBIED

Handelingen in agrarisch gebied Meestal zijn handelingen in landbouwgebied vergunningsplichtig. Er bestaan een aantal vrijstellingen.

vrijstelling*

plaatsing van constructies voor teelt of bescherming van landbouwgewassen voorwaarden: • maximale hoogte 3,50 meter

melding*

afsluitingen voorwaarden: • maximale hoogte 2 meter schuilhok voor weidedieren voorwaarden: • maximale hoogte 3 meter, • maximale oppervlakte 20 m², • minstens één volledig open zijde draineren van een goed voor landbouw- of bodembeheerdoeleinden voorwaarden: • bovengronds zichtbaar: maximale afmetingen van 1 meter op 1 meter en gelijk met maaiveld of talud ontvangende waterloop, • niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden(6) of een overstromingsgebied of op minder dan 50 meter van deze gebieden, • geen milieueffectenrapport vereist. krengenhuisje, bijenstallen of -korven strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar de agrarische bedrijfsgebouwen

18

* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.


checklist

vrijstelling*

melding*

Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning

Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning

Niet strijdig met stedenbouwkundige verordening van gewest, provincie of gemeente

Niet strijdig met stedenbouwkundige verordening van gewest, provincie of gemeente

Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunning

Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunning

Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: • erfdienstbaarheden • burgerlijk wetboek • natuurwetgeving

Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: • erfdienstbaarheden • burgerlijk wetboek • natuurwetgeving Niet zonevreemd

Let op! Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Ruimte en Erfgoed: • op percelen met beschermde monumenten • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen • in beschermde stads- en dorpsgezichten • in beschermde archeologische monumenten

Het gaat niet om beschermd erfgoed • perceel met beschermde monumenten • beschermd landschap of aangeduide erfgoedlandschap • beschermd stads- of dorpsgezicht • beschermd archeologische monumenten

Voor meer informatie: Vlaamse overheid, agentschap Ruimte & Erfgoed Lange Kievitstraat 111-113 in 2018 Antwerpen 03 224 62 17 ruimte.erfgoed.ant@rwo.vlaanderen.be * Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.

19


INHOUD Voorwoord Wijzigen van de functie van een gebouw of van een ingericht terrein Zorgwonen Verbouwen, renovatie en onderhoud van een gebouw zonder uitbreiding Uitbreiden van de woning Zonnepanelen, schotelantennes en uithangborden Bomen, struiken en hagen Afsluitingen Toegangspaden en opritten Terras, zwembad, siervijver, e.a. Tuinhuis, serre, poolhouse, e.a. Hemelwaterput, warmtepomp, e.a. Brievenbus, barbecue, e.a. Snoeihout, brandhout, composthoop, e.a. Woonwagen, kampeerwagen, tent, e.a. Tijdelijke handelingen en constructies Slopen Seizoensgebonden terras Verbouwing of uitbreiding industrieel bedrijf Plaatsen van installaties en constructies in industiegebied Handelingen in agrarisch gebied Checklist Inhoud

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 16 17 17 18 19 20

Meer info? Voor meer info neem je contact op met de Cel Vergunningen, op het nummer 03 450 78 75 of via mail aan vergunningen@kontich.be. Je kan ook steeds een bezoek brengen aan de Cel Vergunningen (Gemeentehuis 2de verdieping) tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

20

* Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist die je achteraan deze folder vindt.

Bouwen zonder vergunning  

Folder "bouwen zonder vergunning"

Advertisement