Page 1

 GEMEENTE:

2550 KONTICH

02/02/2018

NOTA HEMELWATER DOSSIER VOOR DE AANVRAAG OM EEN BOUWVERGUNNING VOOR - technische werken (1) - terreinaanlegwerken (1) - een regularisatie (zonder werken) waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is (1) - werken waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is (1) 1. Voorwerp van de aanvraag: Aard bouwwerk: Straat en nummer: Postnummer en gemeente: Kadastrale gegevens:

TERREINAANLEGWERKEN BIJ EEN VERGUND BEDRIJFSTERREIN ALS GEVOLG VAN DE MILIEUVERGUNNING Keizershoek 312 2550 KONTICH Afd. 1, sectie G, nrs. 27g, 27l, 37m, 41h, 41m, 41n, 95d en 98a

2. Motivatie: De milieuvergunning Klasse2 dd. 18/09/2017 heeft enkele bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd voor deze site: - Zo wordt er gevraagd om de bestaande gracht die de grens vormt tussen het bedrijventerrein en de aangrenzende akker met minimum 1meter te verbreden en deze uit te graven tot de zelfde diepte als de bestaande gracht en dit over de ganse lengte van de gracht met een oeverzone van minimum 1 meter die met knotwilgen dient beplant te worden. - Verder dienen restgronden behorende tot de bedrijvenzone en de hoeken en kanten van de akker maximaal benut te worden als extra retentiezone. Er dient gestreefd te worden naar een minimum van 3 retentiezones met een bergingscapaciteit van minimum 100.000 liter/retentiebekken en in het totaal een minimum van 700.000 liter inclusief de grachten. Op de site worden er drie waterbekkens voorzien met een totaalcapaciteit van 622.000l en de verbrede gracht (met 1m) bied een extra bergingscapaciteit van 170.000l, in totaal goed voor een 792.000l aan extra bergingscapaciteit. De bestaande regenwateraansluiting naar de gracht wordt plaatselijk onderbroken en zal worden aangesloten op het middelste en grootste waterbekken. Waarna een overloop wordt voorzien naar de bestaande gracht. De overige twee waterbekkens zijn aansluitend communicerend aangelegd met de bestaande gracht. De totale bebouwde en verharde oppervlakte blijft ongewijzigd. Te Boortmeerbeek, op 02/02/2018 Handtekening aanvrager

Handtekening architect i.o. Architeam bvba

Â

20180321 2018 005 nota hemelwater 2018012264  
20180321 2018 005 nota hemelwater 2018012264  
Advertisement