Page 1

Resultaten GASboetes

Opening site Schoolstraat

Opendeurdag veiligheidscentrum

Oproep jobstudenten

J

U

N

I

2018

Opening Site Schoolstraat

et nh i e ten un ns 14 j e i op ed lijk loten e t s een n ge 18 m j i e z 20 le g Al CMW O


I

n deze laatste maand voor de zomervakantie hebben wij nog een aantal welbekende evenementen voor u. Wij verwachten dan ook

weer een hoge opkomst bij de jaarlijkse Kovera Classic en bij de Ronde van Hulshout. Informatie hierover en meer verenigingsnieuws vindt u zoals altijd in het midden van dit boekje. Om alvast in de sfeer te komen van al deze gezelligheid, blikken we eerst terug op de bloemenmarkt en de opening van de site Schoolstraat. We waren opgetogen over de bezoekersaantallen en het verloop van de dag. Nog eens een welgemeende dankuwel aan de organisatoren en natuurlijk aan de vrijwilligers die op deze dagen hun beste beentje voorgezet hebben. In dit boekje besteden we ook weer aandacht aan duurzaamheid. Eigenlijk is dit inmiddels een vaste rubriek. Waarom? Omdat wij, net als vele andere gemeenten in de Kempen, het burgemeestersconvenant ondertekenden. Kempen2020: 20% CO2-reductie in 2020. We hebben ons geëngageerd en zijn vastbesloten om ons doel te halen. Hoe doen we dat in onze gemeente? • de heraanleg van onze wegen, zodat fietsers; beter en veiliger van A naar B geraken; • de samenaankopen van de elektrische fietsen; de zonnepanelen, de groene stroom; • ledverlichting in onze straatlampen; • autodelen mogelijk maken; • laadpalen voorzien voor elektrische voertuigen; • …

Iedereen kan zijn eigen steentje bijdragen. Doet u mee?

3 5 9 13 15 18

Wetenswaard raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

Vrije tijd

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

Verenigingen en activiteiten

uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

Leven en welzijn

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

Wonen en milieu handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert, Kathy Stuckens Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750

www.facebook.com/GemeenteHulshout www.twitter.com/Gem_Hulshout

Druk Drukkerij Impressa

ARTIKELEN/ACTIVITEITEN Teksten voor het gemeenteboekje van zomer 2018 moeten uiterlijk op 30 mei 2018 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten uit de UiTdatabank die ook voor niet-leden zijn, worden in de kalender geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.


wetenswaard Actuee l Stemmen als niet-Belg? Natuurlijk! Heeft u niet de Belgische nationaliteit, maar wilt u wel stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Dat kan! Dan moet u zich vooraf inschrijven als kiezer. Heeft u al eens gestemd bij gemeenteraadsverkiezingen in België, dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven. Let op, u kan niet stemmen voor de provincieraad. Voorwaarden voor EU-burgers: • U bent minstens 18 jaar op 14 oktober 2018. • Op 1 augustus 2018 woont u officieel in onze gemeente. U bent dus ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister van Hulshout. • Op 14 oktober 2018 bent u niet uitgesloten of geschorst van het stemrecht. Extra voorwaarden voor burgers van buiten de EU: • Op het moment dat u de aanvraag indient, heeft u 5 jaar ononderbroken een hoofdverblijfplaats in België (wettig verblijf). • Bij uw inschrijving verklaart u dat u de grondwet, de wetten van het Belgische volk en het

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden naleeft. Procedure: Vul het formulier in dat u vindt op www.hulshout.be > burgerloket > verkiezingen • Maak een kopie van uw verblijfskaart. • Bezorg ons het formulier en de kopie van uw verblijfskaart ten laatste 31 juli 2018 per post of door afgifte aan het onthaal. • Nadien kijken wij na of u aan de voorwaarden voldoet. Na goedkeuring krijgt u een bevestiging. Vanaf dan bent u verplicht om bij de gemeenteraadsverkiezingen te gaan stemmen. • Enkele dagen voor 14 oktober 2018 krijgt u een oproepingsbrief om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarin vindt u alle praktische info (waar, wanneer ...).

Aantal GAS overtredingen gedaald in 2017 In 2017 werden er voor 18 gasovertredingen dossiers opgesteld in Hulshout. Dit is een grote daling ten opzichte van 2016 toen er 39 dossiers waren. De daling is vooral merkbaar bij de dossiers over loslopende dieren. Waar er in 2016 nog 22 dossiers werden opgesteld, daalde dit naar 2. De top 3 overtredingen bestaat uit sluikstoken (5), geluidsoverlast door dieren (4) en beschadigingen (3).

Meer informatie of een formulier afhalen? Kom gerust langs bij de dienst Burgerzaken, 015 22 40 11, bevolking@hulshout.be.

Sinds enkele dagen hebben het gemeentebestuur en het OCMW van Hulshout samen één Algemeen Directeur: Anita Van den Eynde (voormalig OCMW-secretaris). De Algemeen Directeur vervangt de twee secretarissen van gemeente en OCMW. Dit is één van de eerste voorbereidingen voor de nieuwe wet die op 1 januari 2019 in werking treedt. Volgens deze wet vormen het

gemeentebestuur en het OCMW vanaf die datum samen één organisatie. De regeling geldt voor alle Vlaamse gemeenten en staat beschreven in het Decreet Lokaal Bestuur. Voor u als inwoner verandert er voorlopig niets. De huidige dienstverlening blijft voorlopig behouden op beide locaties.

33

Gemeente Hulshout | juni 2018

Gemeente + OCMW = Lokaal bestuur


wetenswaard Actue e l Verkeershinder door evenementen Met de zomer voor de deur organiseren verschillende verenigingen en organisaties verschillende evenementen in Hulshout. Sommige van deze evenementen kunnen in mindere of meerdere mate hinder geven voor het doorgaand verkeer. Hierbij een kort overzicht waar mogelijks hinder is: • 3 juni 2018: Cars & Rock and Roll: verkeersremmende maatregelen ter hoogte van Sportpark Joris Verhaegen;

• 9 juni 2018: Avondmarkt: verkeersremmende maatregelen ter hoogte van Sportpark Joris Verhaegen; • 10 juni 2018: Schoolfeest VBS Houtvenne: Langestraat ter hoogte van school is verkeersvrij; • 18, 23 en 28 juni 2018: WK-Bar: verkeersremmende maatregelen ter hoogte van Sportpark Joris Verhaegen; • 1 juli 2018: Kovera Classic: éénrichtingsverkeer in Bedrijvenstraat en Zuidgoordijkstraat; • 4 juli 2018: Wielerwed-

strijd Houtvenne: volgen van rijrichting wielerwedstrijd; • 21 juli 2018: Schaal Marcel Indekeu: volgen van rijrichting wielerwedstrijd; • 26 augustus 2018: Summer Drive: Nijverheidsstraat onderbroken voor verkeer. De goedgekeurde evenementen kan u terug vinden op onze website www. hulshout.be > Gemeentelijke werking > Bekendmakingen

B evol king Geboortes

04.03.2018 Hendrik Vanbesien (HH) 05.03.2018 Nina Lens ( HTV) 20.03.2018 Louise Serneels (HTV)

Huwelijken 28.04.2018 12.05.2018 12.05.2018 12.05.2018 18.05.2018

Peter Indekeu & Lize Eggers Guy Beckers & Christiane Van Calster Rafael Naegels & Maria Boeckx-Voorspoels David Mees & Britt Van Rymenant Gino De Roover & Kelly Bertels

Gemeente Hulshout | juni 2018

Overlijdens 13.04.2018 14.04.2018 16.04.2018 27.04.2018 28.04.2018 28.04.2018

44

Alida van der Perk (° 17.12.1942) (HH) Jan Peeters (° 17.07.1923) (HH) Angela Van der Veken (° 11.04.1938) (HH) Paula Luyten (° 28.10.1933) (HH) Lodewijk Van Bael (° 30.07.1920) (WMB) Danielle Ginsberg (° 10.06.1950) (WMB)

Jubilea Fam. Van Dyck - Van Hoof (30.04.1968) vierden hun gouden bruiloft. Fam. De Ryck - Van Thielen (04.05.1968) vierden hun gouden bruiloft. Fam. Meulenbergs - Luyten (03.05.2018) vierden hun diamanten bruiloft. Fam. Huyskens - Helsen (27.05.1958) vierden hun diamanten bruiloft.


vrije tijd Spo rt Sportelnamiddag Op donderdag 7 juni 2018 gaat de jaarlijkse Sporteldag door. Alle 55-plussers van Hulshout en omstreken zijn welkom om mee te komen sporten. Op het programma staan een wandeltocht, een fietstocht of petanque. We starten om 13.00 uur aan de sporthal en zullen hier terug aanko-

Sportdag gemeentepersoneel men rond 16.00 uur. Nadien sluiten we gezellig af in de cafétaria met koffie en een stukje cake. Inschrijven voor de Sporteldag kost € 4 en kan op het gemeentehuis of op de sportdienst.

Donderdag 14 juni 2018 trekt het gemeentepersoneel hun sportiefste outfit aan voor de jaarlijkse sportdag van het personeel. Hierdoor zijn de gemeentelijke diensten die dag gesloten.

Inschrijvingsformulieren kan je afhalen in de sporthal, het zwembad, de bibliotheek en het gemeentehuis.

Jeugd Opening speeltuin site Schoolstraat betekent voor de jeugd. Daarna werd door beiden de speeltuin plechtig geopend. Samen met de andere aanwezige kinderen werd de speeltuin ingespeeld, met vele lachende gezichtjes tot gevolg. We hopen dat deze speeltuin samen met gans de site Schoolstraat de inwoners en verenigingen verder kan

samenbrengen en dat dit “the place to be” wordt in Houtvenne. Op de gezichten van alle aanwezigen was duidelijk af te lezen dat ze aan deze dag vol spel en muziek veel plezier beleefden.

In de speeltuin ! Liesbet Slegers (2013)

5

Gemeente Hulshout | juni 2018

Het leek alsof de zon het er voor deed, want ze scheen op 21 april 2018 stralend tijdens de opening van onze nieuwe speeltuin op de Site Schoolstraat te Houtvenne. Eerst stelde burgemeester Geert Daems onze sprekers Freya Daems (voorzitster jeugdraad) en Arne Verduyckt (kinderburgemeester) voor. Zij vertelden wat het nieuwe speelterrein


vrije tijd B ibl iot h e e k 1,2,3… Boekstart!

Laatste kans!

Zoals reeds aangekondigd in het gemeenteboekje van maart, neemt onze bibliotheek binnenkort deel aan het project ‘Boekstart’ van Iedereen Leest. Boekstart wil ouders van kinderen (0-2jaar) samen laten genieten van boeken. Want kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen.

Tot 30 juni 2018 hebt u in de bibliotheek nog de kans om: • uw lerarenkaart op te halen, indien u leerkracht bent én in Hulshout woont • deel te nemen aan ons online gebruikersonderzoek via www.bib2018.be

In de praktijk willen we ouders van baby’s en peuters regelmatig een boekenpakket met informatie over voorlezen en de bibliotheek cadeau doen. Dit zal gebeuren via het consultatiebureau van Kind en Gezin, tijdens de consultatie op 6 maanden en de consultatie op 15 maanden. Wanneer kindjes 2 jaar worden, ontvangen ze via onze bibliotheek ook nog een verjaardagskaart en het leuke cadeauboekje ‘Billy is jarig’. Ook in de bibliotheek zelf heten wij uiteraard baby’s en peuters van harte welkom! Zo werd onze collectie knisper-, bad- en kartonboekjes serieus uitgebreid, komt er een speelmat in de jeugdafdeling en plannen wij de installatie van een verzorgingstafel in de toiletruimte.

Wist je dat...?

Gemeente Hulshout | juni 2018

... als je onze herinneringsmail niet meer aankrijgt, je in dat geval heel eenvoudig het mailadres noreply@ geapbib003.cipal.be aan jouw contactpersonen kan toevoegen? Wellicht is dit probleem dan opgelost!

Happy m@il - Jennifer E. Smith (2013)

6

Daarna worden de lerarenkaarten terugbezorgd aan Klasse en zal het online gebruikersonderzoek worden afgesloten.

Winnaars Kinder- en Jeugdjury 2017-2018


vrije tijd Bibl iot h e e k Rondsnuffelen voor een spreekbeurt bijvoorbeeld “Je kan er heel veel ontdekken. En als het niet is wat je zocht, kan je het gewoon terugbrengen en iets anders uitzoeken." Dat is onder meer de kracht van de bibliotheek, volgens de kinderen van de Hulshoutse kindergemeenteraad. In het kader van het bibliotheekcharter peilden we bij onze jeugd of zij vinden dat de bib in Hulshout moet blijven. Om uiteenlopende redenen zouden zij de bib toch erg missen. "Wanneer je een boek ziet, bijvoorbeeld op televisie, in de klas of bij een vriend, en het lijkt je een leuk boek, dan kan je er in de bib naar zoeken. Als dat niet meer

kan, moet je het gaan kopen. Als het dan toch niet leuk blijkt, heb je je geld verspild." De kinderen zijn zich goed bewust van andere mogelijkheden om materiaal te vinden. Google, ibook en boekhandel worden vlot genoemd. Maar dat vinden ze niet hetzelfde. Ze kunnen met de klas naar de bib en het rondsnuffelen in de bibliotheek blijkt voor velen een fijne bezigheid. "Je kan er heel veel lenen: informatieboeken, dierenboeken, knutselboeken, strips serieboeken, pop-upboeken, prentenboeken, luisterboeken, tijdschriften, ... Dat is heel handig als je bijvoorbeeld een

spreekbeurt moet houden. Of als je inspiratie wil opdoen." Ook de activiteiten in de bibliotheek zouden ze missen. Als het aan de kinderen van Hulshout ligt, blijven zij graag nog een lange tijd vertoeven in de bib.

• Kleutersportkamp - 13 plaatsen; • Kleuteruitstap kinderboerderij De Heihoeve - 11 plaatsen; • Uitstap Planckendael (lagere school) - 32 plaatsen; • Bangelijk Boekenkamp - volzet! • Lasershooten en zwaardspelen volzet! • Surf en zeil driedaagse - 22 plaatsen; • Viskamp Grobbendonk - 18 plaatsen; • Viskamp Olen - 18 plaatsen; • Watersport driedaagse - 14 plaatsen; • Watersportdag: Adventure & waterfun - 15 plaatsen

Alle praktische info over de zomeractiviteiten kan u vinden in de zomerbrochure. Deze is verkrijgbaar aan het onthaalloket van het gemeentehuis en bij de vrijetijdsdiensten. Of u kan de zomerbrochure online raadplegen via www.hulshout.be/jeugd < activiteiten < speelpleinwerking.

Wilt u ook dat de bibliotheek in Hulshout blijft? U kan stemmen op www.bibvooriedereen.be.

“Tijdens het rondlopen, zie je opeens allemaal nieuwe dingen.”

Vrije tij d Zomeractiviteiten 2018

Beschikbare plaatsen: • Speelplein – voldoende plaatsen • Uitstap speelplein naar Hidrodoe - 11 plaatsen; • Kleuterdagen VOORMIDDAG - volzet! • Kleuterdagen NAMIDDAG - 10 plaatsen; • Omnisportkamp - 10 plaatsen;

Inschrijven gebeurt bij voorkeur online via https://hulshout.ticketgang. eu. Wie niet over een computer beschikt of problemen ondervindt, kan zich wenden tot de verschillende loketten van de vrijetijdsdiensten.

7

Gemeente Hulshout | juni 2018

De inschrijvingen zomeractiviteiten zijn al een tijdje bezig en enkele activiteiten zijn al uitverkocht, of de beschikbare plaatsen zijn ondertussen beperkt. Daarom bezorgen wij u hier een overzicht van de activiteiten van de zomer.


vrije tijd cultuur

Cultuu r Terugblik op de Bloemenmarkt 2018

De 30ste editie van de Bloemenmarkt was een succes. Een kleurrijke markt met voor elke plantenliefhebber wat wils. Ook een hapje en een tapje ontbrak niet. Van ‘pater ballekes met hete nonnekes saus’ tot spek aan de pastorij, iedereen kon volop genieten met alle zintuigen. Hoewel het in de voormiddag redelijk frisjes was kwam het zonnetje er mooi door in de namiddag. Er waren veel bezoekers en een grote verscheidenheid in het aanbod en ook onze gemeentelijke duurzaamheidsprojecten werden voorgesteld. Kortom het was een geslaagde markt.

To eris me Merodehappening 2018 De jaarlijkse belevenis voor liefhebbers van het Merodegebied strijkt in 2018 hier bij ons neer in Westmeerbeek!

Gemeente Hulshout | juni 2018

Je vindt er van 13.00 tot 18.00 uur de gesmaakte ingrediënten van de Merode. Je maakt kennis met de troeven van de Merodegemeenten. De streek- en beleefmarkt vind je in het centrum van Westmeerbeek. Schuif aan bij de heerlijke streektafel voor een drankje of hapje uit de Merode. Een verfrissend biertje, smakelijke hapjes, zoete streekkoekjes of dampende koffie… er is voor

8

ieder wat wils! Verken het toeristische aanbod van de Merode bij de onthaalstand en maak kennis met verenigingen en ondernemers uit ons Merodegebied. Straatartiesten en –muzikanten zorgen voor een gezellige sfeer. Ook voor kinderen wordt heel wat animatie op maat voorzien. Via een wandeling langs de Grote Nete kom je terecht in het sprookjesachtige Hof Ter Borght. Daar kan je de stilte en rust die de Merode te bieden heeft op verschillende manieren beleven. Geniet van al het moois en lekkers uit het prinsheerlijk platteland de

Merode,u gebracht door verenigingen en ondernemers uit de streek! Praktisch: • Zondag 16 september 2018 van 13u00 tot 18u00; • Centrum Westmeerbeek en Hof Ter Borght; • Gratis toegang.


verenigingen en activiteiten Nieuws van d e ve re n i gi n gen ce

to spa n i e n n ve

ut VBS Hochoolfeest S

Optredens Activiteiten Springkasteel Eten & drinken ... Langestraat 11 - 2235 HOUTVENNE

9

Gemeente Hulshout | juni 2018

10 juni 2018


Hulshout

Gemeente Hulshout | mei 2018

Terugkerende activiteiten: • Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: 015 75 01 00. • Fietsen: elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, pastorij Hulshout, Okra Hulshout. • Kaartavonden: donderdag om 20.00 uur, parochiezaal Hulshout, KWB Hulshout, € 2 lid, € 3 niet-lid. • Koffiebabbel: even weken donderdag om 13.30 uur, Pastorij Hulshout, Welzijnschakel Op Stap. Meer info: 0479 23 58 46 • Line-dance: dinsdag van 19.00 tot 20 00 uur voor beginners en van 20.00 tot 21.00 uur een tussengroep, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 015 22 46 13, € 3. • Line-dance: donderdag om 19.00+20.30 uur, GC IJzermael. Meer info: 0494 30 21 49. • Move your body: donderdag om 9.00 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen, KVLV Hulshout. Meer info: 0479 41 83 94, € 4. • Open repetitie: elke maandag van 20.00-21.00 uur, kerk Houtvenne, Adriaankoor, 0497 51 45 30. • Peuterspeelpunt Fijn: elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur, Mgr. Raeymaekersstraat 17A. Gratis! (Niet tijdens schoolvakanties!) • Petanque: elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur, woonzorgcentrum Ter Nethe, Okra Hulshout. • Repetitie fanfare Hulshout: elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het fanfarelokaal van Hulshout info: Jan Pauwels, 0499 32 11 04. • Rugscholing: elke maandag van 17.45 – 18.45 uur, sporthal Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94 • Start to swim: elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur, zwembad, Zwemschool Dolfijn. • Wandelen: KVLV Westmeerbeek in samenwerking met CM: elke woensdag gezondsheidswandeling 5 km. Start bij Gemeenschapscentrum Westmeerbeek. Staat de terugkerende activiteit van uw vereniging hier niet meer vermeld? Plaats ze op www.uitdatabank.be!

2 juni

Schoolfeest Westmeerbeek

5 juni

KVLV reis KVLV Hulshout & Westmeerbeek Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

7 juni

Sporteldag

9 juni

Hulshoutse avondmarkt Sportpark Joris Verhaegen // 16.00 uur

10 juni

Schoolfeest Houtvenne

11 juni

Trol in beton KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid // € 6 niet-lid

16 juni

Garageverkoop G-Store Info p. 12

17 juni

Midzomerwandeling

17 juni

Open vaardag Modelbouw Team Hulshout Manestraat 5 // 13.00 uur Info: vanderheydenglen@hotmail.com

19 juni

Ronde van Hulshout Atletiekvereniging Hulshout Parochiezaal Houtvenne // 19.00 uur

21 juni

Ronde van Hulshout Atletiekvereniging Hulshout Voetbalterreinen Westmeerbeek // 19.00 uur

23 juni

Schoolfeest Hulshout

VBS De Schatkist Info p. 9

Sportdienst Sportpark Joris Verhaegen // 10.00 uur Info: sport@hulshout.be

VBS Houtvenne Info p. 9

24 juni

Ronde van Hulshout + prijsuitreiking Atletiekvereniging Hulshout Sportpark Joris Verhaegen // 10.00 uur

26 juni

Bloedgeven Hulshout Rode Kruis Rode Kruislokaal Hulshout // 17.3020.30 uur

1-3 juli

Kermis Westmeerbeek Cultuurdienst Westmeerbeek Info: cultuur@hulshout.be

1 juli

Kovera Classic WTC Pallietertrappers Info p. 12

2-6 juli

Omnisportkamp AC Hulshout Sportpark Joris Verhaegen info: www.achulshout.be

2-13 juli

Bloedgeven Houtvenne

3 juli Rode kruis

Parochiezaal Houtvenne // 17.30-20.30 uur

Davidsfonds Hulshout Info p. 9

Gemeentelijke Basisschool Hulshout Info p. 9

Speelpleinwerking Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

4-6 juli

9-13 juli

Mini kampje (start to freerun) Blaze Urban Academy A. Verlooyplein 37, Westmeerbeek Vooraf inschrijven! Info: rietjeblaze@gmail.com Actiemix 1 ( Freerunning & Fun) Blaze Urban Academy A. Verlooyplein 37, Westmeerbeek Vooraf inschrijven! Info: rietjeblaze@gmail.com Kleuterdagen

16-20 Jeugddienst juli Sportpark Joris Verhaegen Vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd


leeft! Bangelijk boekenkamp

27-28 Bibliotheek aug Bibliotheek Hulshout

Vooraf inschrijven!! Info: bibliotheek@hulshout.be

A. Verlooyplein 37, Westmeerbeek Vooraf inschrijven! Info: rietjeblaze@gmail.com

22-24 juli

Kermis Houtvenne Cultuurdienst Info: cultuur@hulshout.be Speelpleinwerking

23-31 Jeugddienst juli Sportpark Joris Verhaegen -

28 aug 1-4 sept

vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

5 aug 6-10 aug

13 aug

14 aug

Stabbelwandeling Toerisme Hulshout De Gulle Beemden, Linieweg 2 Info: toerisme@hulshout.be Omnisportkamp Sportdienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be Uitstap kleuters Sportdienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be Uitstap jongeren Sportdienst + jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be

Beekstraat 23, Westmeerbeek Vooraf inschrijven! Info: rietjeblaze@gmail.com Kleutersportkamp

20-27 Sportdienst aug Sportpark Joris Verhaegen Vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be

- 11 juni 2018 om 20.30 uur (datum onder voorbehoud) Raadzaal gemeentehuis www.hulshout.be > gemeentelijke werking > gemeentebestuur > gemeenteraad

Kermis Hulshout Cultuurdienst Hulshout Info: cultuur@hulshout.be

Mosselkermis 4 KVLV KVLV Hulshout sept Parochiezaal Hulshout // 17.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

LiLo

Leven met longkanker Een lotgenotengroep voor mensen met longkanker en hun naasten

Infomoment met kans om lotgenoten te ontmoeten zaterdag 2 juni 2018

18 sept

Bloedgeven Hulshout Rode Kruis Rode Kruislokaal Hulshout // 17.3020.30 uur

in het Goor-Asbroek 22 Wandeling Vertrek aan de kerk van Westmeerbeek sept // 14.00 uur Info: guidowouters7@telenet.be

25 sept

Bloedgeven Houtvenne Rode kruis Parochiezaal Houtvenne // 17.30-20.30 uur

1 okt

Koken: Streetfood

4 okt

Busreis naar theepottenmuseum en pompoenmiddag-beleving

Het Ultieme Blaze kamp

20-24 (Freerunning, Stunts & Adventure) aug Blaze Urban Academy

Zomerschilderdagen Cultuurdienst Hulshout De Gulle Beemden, Linieweg 2 Info: cultuur@hulshout.be

Gemeenteraad Ook u bent welkom op onze gemeenteraadsvergadering:

KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal// 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 5 lid // € 8 niet-lid

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 19.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 50 lid // € 55 niet-lid

Diagnose, behandeling (eerstelijns/tweedelijns) en klinische studies Spreker: prof. K. Nackaerts, longarts, UZ Leuven

Adressen locaties:

• Parochiezaal Houtvenne/Zaal Centrum, Langestraat 14, 2235 Houtvenne • Parochiezaal Hulshout/Mattheuscentrum, Grote Baan 120, 2235 Hulshout • Gemeenschapscentrum Ijzermael, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek • Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 18, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) • Fanfarelokaal Hulshout, Kapelaniestraat 8, 2235 Hulshout • Chirolokalen Hulshout, Booischotseweg 27A, 2235 Hulshout • Chiroterreinen Westmeerbeek, Beekstraat 23, 2235 Westmeerbeek • Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) • Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout • Wielerpiste, Industriepark 3, 2235 Hulshout

Gemeente Hulshout | juni 2018

Actiemix 2 (Freerunning, Stunts &

16-20 Fun) juli Blaze Urban Academy


verenigingen en activiteiten contacteer ons Gemeentehuis

Sportpark joris verhaegen

Prof. Dr. Vital Celenplein 2

Industriepark 3, 2235 Hulshout

2235 Hulshout

Tel.: 015 24 26 77 - sport@hulshout.be

Tel.: 015 22 40 11 Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur

Zwembad

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Industriepark 1, 2235 Hulshout

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Tel.: 015 24 80 13 - zwembad@hulshout.be Tijdens schooljaar

Spreekuren college

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Algemeen e-mailadres

Do:

18.00 - 21.00 uur

college@hulshout.be

Vrij:

18.00 - 20.00 uur

Burgemeester

Za:

09.00 - 13.00 uur

Geert Daems

Tijdens schoolvakantie

Elke eerste maandag van de maand:

Di:

09.00 - 11.00 uur

19.00 - 20.00 uur

18.00 - 21.00 uur

(behoudens tijdens schoolvakantie)

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Verder na afspraak

Do:

13.00 - 16.00 uur

GSM: 0499 41 41 95

18.00 - 21.00 uur

geert.daems@hulshout.be

Vr:

09.00 - 11.00 uur

1e schepen (na afspraak)

18.00 - 20.00 uur

Elien Bergmans

Za:

09.00 - 13.00 uur

GSM: 0498 22 43 22 elien.bergmans@hulshout.be

OCMW Hulshout

2e schepen (na afspraak)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Rist Heylen

Tel.: 015 75 01 00

GSM: 0473 53 65 94

Telefonische bereikbaarheid

rist.heylen@hulshout.be

Ma-vrij:

09.00 - 12.00 uur

3e schepen (na afspraak)

Ma-do:

13.00 - 16.00 uur

Hilde Van Looy

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0495 37 33 42

Sociale dienst

hilde.vanlooy@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

4e schepen (na afspraak)

Di:

09.00 - 12.00 uur

Joost Verhaegen

Woe:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0475 69 03 04

Do:

op afspraak

joost.verhaegen@hulshout.be

Vr:

09.00 - 12.00 uur

5e schepen (na afspraak)

Schuldbemiddeling

Anja Leflot

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0496 68 25 14

Do:

09.00 - 12.00 uur

anja.leflot@hulshout.be

Dienst asielzoekers Na afspraak Thuisdiensten

Gemeente Hulshout | juni 2018

Containerpark

Na afspraak

Dienst Gezinszorg

Zuidgoordijkstraat 25, 2235 Hulshout Woe:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 25 36 44

enkel na afspraak

milieu@hulshout.be

Verwarmingstoelagen

Zo-ma:

gesloten

Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur

Di/do:

11.00 - 18.45 uur

Do:

gesloten

Wo/vr:

08.00 - 15.45 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Za:

08.00 - 13.45 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Juridische dienst

S l uitings d ag e n Alle gemeentelijke diensten en het OCMW zijn gesloten op 14 juni 2018. 12

BIBLIOTHEEK

Ma:

18.00 - 20.00 uur*

Booischotseweg 1, 2235 Hulshout

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 22 40 17 - bibliotheek@hulshout.be *Elke 2e en 4e ma van de maand Ma:

16.00 - 20.00 uur

Di:

18.00 - 20.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe

Wo:

11.30 - 20.00 uur

Grote Baan 262, 2235 Hulshout

Vr:

14.30 - 17.00 uur

na afspraak

Za:

10.00 - 12.00 uur

015 22 93 90


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Welkom in het dorpsrestaurant! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woe 6 juni 2018 reserveer uiterlijk vrijdagmiddag 1 juni

Woe 13 juni 2018 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 8 juni

Woe 20 juni 2018 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 15 juni

Woe 27 juni 2018 Geen dorpsrestaurant

• bloemkoolsoep • goulash • frietjes • chocoladeflan

• witloofsoep • kippenworst met mosterdsaus • gemengde groenten • aardappelen • vanilleflan

• seldersoep • braadworst met ajuinsaus • boontjes • aardappelen • chocoladeflan

Wegwijs in vervoer

Openbaar vervoer Busdiensten ‘De Lijn’ Voor 65-plussers, ouderen met een inkomensgarantie, personen met een handicap en personen met een verhoogde tegemoetkoming of leefloon heeft De Lijn tal van voordelen. Wilt u graag weten of u voor een verlaagd tarief in aanmerking komt? Voor meer informatie kan u contact opnemen met de abonnementendienst van De Lijn: telefoon 070 220 200 (€ 0,30 per min), abonnementen@delijn. be). Belbus van De Lijn De belbus is er voor iedereen, maar stopt enkel aan de haltes die vooraf aangevraagd werden. Als u gebruik wenst te maken van een toegankelijke belbus, dan dient u twee uur op voor-

hand uw rit bij de belbuscentrale te reserveren via telefoon 03 218 14 94. Als rolstoelgebruiker kan u een halte aan uw deur aanvragen. De tarieven zijn dezelfde als die van de gewone busdiensten van De Lijn. Dus even voordelig. Meer informatie vindt u op www.delijn.be. Spoorwegen ‘NMBS’ Ook de NMBS geeft extra voordelen: • 65-plussers en personen met een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering hebben vaak recht op voordeeltarieven. • Veel treinstations ( zoals dat van Heist-op-den-Berg) hebben een speciale lift voor rolstoelgebruikers. Als u hulp nodig heeft in het station of als u gebruik wilt maken van de lift, belt u vooraf naar tel. 02 528 28 28. • Heeft u een begeleider nodig tijdens de reis? Die reist gratis met u mee. U moet hier op voorhand wel een kaart voor aanvragen. • Indien u het moeilijk heeft om

te lopen of lang rechtop te staan, geeft de ‘Voorrangskaart voor een zitplaats’ u garantie op een zitplaats in de trein. De kaart is gratis en te verkrijgen mits voorlegging van een doktersattest. De klantendienst van de NMBS verstrekt u graag meer info: telefoon 02 528 28 28 of klantendienst@nmbs.be. Minder Mobielen Centrale (MMC) Bent u minder mobiel? Heeft u een beperkt inkomen en geen vervoer? Dan kan u beroep doen op de Minder Mobielen Centrale (MMC). De MMC kost u € 10 per jaar. Per gereden kilometer betaalt u aan de chauffeur € 0,34. Rolstoelgebruikers De RolMobiel heeft aangepast en betaalbaar vervoer voor iedereen met een mobiliteitsbeperking. De wagens zijn uitgerust met een rolstoellift of oprijramp en een verankeringssysteem. Bel naar 014 57 24 40 of mail naar aanvraag.rolmobiel@iok.be.

OCMW Hulshout, Lynn Janssens, Grote Baan 256, 015 75 01 00 of lynn.janssens@hulshout.be

13

Gemeente Hulshout | juni 2018

In een plattelandsgemeente zoals Hulshout is het niet altijd evident om zonder wagen te geraken waar u moet (of wilt) zijn. Toch zijn er tal van mogelijkheden. We zetten ze even voor u op een rijtje.


leven en welzijn Onder w ij s Geluksvogels ‘ Dansen van geluk’ Wat is er belangrijker dan gelukkig zijn in het leven? Dit schooljaar hebben we (de Gemeentelijke Basisschool Hulshout) gewerkt met het jaarthema ‘Geluksvogels’. Iedere maand leerden we een nieuwe vogel kennen die telkens een sleutel tot geluk met zich meebracht. Het is de bedoeling deze sleutels goed te kennen en er aan te denken. Want 40% van het geluk kunnen we zelf maken.

We hebben dus al 9 sleutels tot geluk leren kennen. In juni nog een laatste sleutel en nadien sluiten we dit schooljaar feestelijk af tijdens ons schoolfeest ‘Dansen van geluk’. Dit zal doorgaan op zaterdag 23 juni 2018 op de speelplaats van de vestiging Strepestraat.

Wil ook jij ons zien dansen van geluk, dan ben je welkom vanaf 11.30 uur. De dansjes beginnen om 12.30 uur. Wij wensen iedereen veel geluk toe!

Kinderopvang

Gemeente Hulshout | juni 2018

Gemeentelijk IBO "Kinderclub Dolfijn" (voor schoolgaande kinderen) • Erkende locatie Hulshout: Grote Baan 205, (0476)60 26 24 • Schoolopvang Hulshout: Strepestraat 21 • Erkende locatie Westmeerbeek: Mgr. Raeymaekersstraat 21, (0474)91 00 09 • Erkende locatie Houtvenne: Broedersstraat 33, (0474)91 00 20 • Schoolopvang Houtvenne: Langestraat 11 • Coördinatie: gemeentehuis, (015)22 94 83 Dienst opvanggezinnen OCMW Heist-op-den-Berg - Hulshout: Contact: Sofie Bouwen en Ilse Verheyen, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-denBerg, 015 23 87 71, onthaalouders@ ocmw-heist-op-den-berg.be of http:// www.ocmw-heist-op-den-berg.be/ onthaalouders.html.

Openingsuren: • Maandag tot vrijdag: 9.00 -12.00 uur, namiddag op afspraak. • Eerste en derde maandag van de maand van 19.00 - 20.00 uur. Opvangadressen: • Van Dessel Diane, Elsbroekstraat 19, 2235 Houtvenne • Van Ouytsel Linda, Langestraat 49, 2235 Houtvenne • De Ron Liesje, Heibaan 191, 2235 Hulshout Dienst opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang Helpdesk, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur, 070 24 60 41, LKOGeel@ LandelijkeKinderopvang.be. Opvangadressen • De Belder Ingrid, Stekkestraat 68, 2235 Houtvenne • Van Vlierberghe Freya, Vloeikensstraat 25, 2235 Hulshout • Bellens Saskia, Door Van Dijckstraat 49, 2235 Westmeerbeek

https://hulshout.be > Leven / welzijn > Kinderopvang

14

Zelfstandige opvanggezinnen, mini-crèche, kinderdagverblijf (kinderen van 0 tot 3 jaar) • De Troetelbeertjes (Marleen Verschoren), Hooistraat 14, 2235 Hulshout, 0472 39 08 24 • Tinkelbel, Grote Baan 393, 2235 Hulshout, 0486 23 72 18 • Engeltjes & Bengeltjes, Grote baan 254, 2235 Hulshout, 0498 81 89 71 • Smurfenland, Ramselsesteenweg 23, 2235 Hulshout (Smets Cindy), 0497 94 36 53 Voor opvang van zieke kinderen kan u terecht bij de mutualiteiten. Bij de Gezinsbond kan u terecht voor een babysit. Contactpersonen: • Clé Marina: 016 69 64 65 (contactpersoon Houtvenne) • Clé Anja: declekes@proximus.be, Zakstraat 23 te Hulshout (contactpersoon Westmeerbeek en Hulshout)


wonen en milieu Duurza amh e id LED lampen Door uw gloeiof halogeenlamp door een LED te vervangen, bespaart u 80 tot 90% energie, oftewel een jaarlijkse besparing van € 10 per lamp. In de meeste gevallen kan u uw oude lampen één op één vervangen door een LED lamp. Maar waar moet u op letten bij de aankoop? De lampfitting: De fitting of lampvoet is het gedeelte van de lamp dat in de houder van het verlichtingstoestel komt te zitten. Sommige lampen hebben een schroefdraad waarmee je de lamp al draaiend vastmaakt in de lamphouder (bijv. E27). Andere lampen hebben onderaan twee pootjes (bijv. GU10) of stiftjes (bv. G4). Neem voor de LED lamp dezelfde lampvoet als de originele lamp. De sterkte: Het aantal lumen van de LED lamp geeft de juiste hoeveelheid licht weer. Hoe meer lumen, hoe meer licht. Het aantal lumen staat steeds op de ver-

pakking van de LED lamp vermeld. Wilt u weten welk wattage overeenkomt met hoeveel lumen, neem een kijkje op www.kempen2020.be/LED. De kleurtemperatuur: De kleurtemperatuur helpt verschillende sferen te creëren. LED lampen met een lage Kelvin waarde genereren warm geel licht. LED lampen met een hoge Kelvin-waarde produceren koel blauw licht. Licht met een gelige tint, de kleur die u kent van een gloeilamp, is warmwit licht. Vervangt u een gloeilamp, kies dan van 2700 K. Vervangt u een halogeenspot, kies dan voor 2700 of 3000 K. Voor werkruimtes is neutraal wit heel geschikt. Kies hiervoor een lamp met 4000 K. Het harde witte licht dat u kent van TL-buizen heeft een temperatuur van 5000 tot 6500 K.

60°. LED lampen bestaan zowel met een grote stralingshoek (240° - 360°) als een kleine stralingshoek (120° - 180°). Een kleinere stralingshoek geeft gerichter licht. Ledspotjes hebben een stralingshoek tot 180°. Dit maakt de LED spot beter geschikt voor het verlichten van ruimtes dan de halogeenspot. • Moet u de lamp kunnen dimmen? Niet alle LED lampen kunnen dit, kijk dit dus zeker even na. • Let ook op de afmetingen van de LED lamp, zodat ze zeker in uw armatuur past. Meer info kan u vinden op www.kempen2020.be/LED.

Extra tips: • Let op de stralingshoek. Gloeilampen, spaar- en halogeenlampen hebben altijd een stralingshoek van 360°. Ze geven licht in alle richtingen. Halogeenspotjes hebben een beperkte stralingshoek van 10°-

Vertelplaten: Leon en de ikkietikkietijd – Uit de reeks: Milieuzorg op school – Energie (2013)

15

Gemeente Hulshout | juni 2018

Aan de slag met de zonnekaart


wonen en milieu D uurzaamhe id Groepsaankoop E-bikes

Autodelen

Compost, jouw smaakmaker!

Sinds begin mei zijn de elektrische fietsen, bakfietsen en plooifietsen verkrijgbaar. Er zijn vijf modellen: • Fiets met kort bereik: Brinckers Granville M8 400 • Fiets met lang bereik: Brinckers Granville M8 500 • Bakfiets met 2 wielen: Bakfiets. nl Cargobike cruiser lang steps N8 DI2 • Bakfiets met 3 wielen: Bakfiets. nl Cargotrike cruiser breed steps NN7 • Plooifiets: Swyff, Minimax M8 Middrive

Vanaf deze maand zal het ook mogelijk zijn om gebruik te maken van een Cambio deelwagen in de gemeente. In iedere deelkern zal een deelwagen staan. U vindt deze op de speciaal daarvoor ingerichte parkings. Aan de kerk in Hulshout, de kerk in Houtvenne en in het centrum van Westmeerbeek. U herkent de parkeerplaatsen aan de oranje rand en het bordje ‘autodelen’. In Hulshout zal daarnaast de gemeentelijke dienstwagen beschikbaar zijn in het weekend en buiten de kantooruren voor de inwoners. Over hoe het allemaal in zijn werk gaat, wordt een infoavond georganiseerd op 11 juni 2018 in zaal De Vloeikens om 20.00 uur. Meer informatie vindt u op www.hulshout.be>Veiligheid & Verkeer>Mobiliteit>Autodelen. Voor meer info kan er ook steeds naar www.cambio.be worden gesurfd.

Compost maakt van uw afval grondstof, maakt uw bodem gezond, maakt uw oogst rijker en komt uw tuin ten goede. Het is dan ook niet moeilijk om compost te eren (of was het te composteren?). De compostmeesters tonen u hun zelfbereide compost of laten u kennis maken met de voordelen die professioneel geproduceerde compost hen opleverde.Compost geeft de ideale basis voor een gezonde grond waarin groenten en fruit weelderig kunnen groeien. Kom genieten van de volle smaak van vers geoogste groenten, of een smeuïg smeersel van eetbare oogstresten.

Iedereen die te Hulshout, Houtvenne of Westmeerbeek woont, kan een fiets bestellen, ongeacht of u eerder had ingeschreven voor de samenaankoop. Meer details over de modellen, bestelling, prijs, leveringstermijn en garantie vindt u op www.hulshout.be>Wonen & Milieu>Duurzaamheid>Elektrische fietsen. Deze voorwaarden zijn gegarandeerd tot 31 oktober 2018.

Groeten uit Transitië : duurzame ideeën voor het dagelijkse leven - Kim Leysen (2013)

Gemeente Hulshout | juni 2018

Aangetaste buxus afvoeren naar containerpark Door de buxusmot aangetaste buxus mag naar het containerpark gebracht worden. Bij het aanvoeren van de buxus is het belangrijk dat deze afgedekt wordt vervoerd. Daarnaast is het ook verboden om op het containerpark grond of zand aan te leveren. De wortels moeten dan ook

16

goed zijn uitgeschud! De buxus wordt samen met het andere klein tuinafval gecomposteerd. Tijdens de compostering worden de eitjes gedood. Daardoor is er voldoende garantie dat er geen verspreiding volgt via de compost.

Kom zaterdag 16 juni 2018 naar de Hulshoutse demoplaats op het containerpark, de eerste bezoekers krijgen een paar tuinhandschoenen of receptkaartjes! Maandelijks kan u met uw compost-problemen terecht bij de compostwerking van Hulshout, die elke 3e zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur bijeenkomen op de demoplaats aan het containerpark. Onze vrijwillige compostmeesters delen graag hun huis-, tuin- en keukentips om u op weg te helpen.


wonen en milieu Duurza amh e id Doorbreek het grijs… … en maak plaats voor groen en blauw! Wist u dat één vierkante meter onverharde grond per jaar maar liefst 800 liter neerslag kan opvangen? En dat planten en bomen goed zijn voor zowel onze fysieke als onze mentale gezondheid? In het dichtbevolkte Vlaanderen is ook nog eens veel open ruimte dichtgelegd met verharding die geen water door laat. Door het veranderende klimaat krijgen we echter vaker intense regenbuien te verwerken. Als dat water meteen wegspoelt, kan dit wateroverlast veroorzaken op laag gelegen plekken. Tegelijk verdroogt onze bodem. Het is dus een veel beter idee om het regenwater te houden waar het valt en ervoor te zorgen dat

het in de grond kan dringen. Operatie Perforatie, een campagne van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin met de steun van Natuurpunt, wil over heel Vlaanderen overbodige bestaande verharding opbreken en de ruimte anders inrichten, met meer groen en plaats voor water. Dat is niet alleen slim omgaan met regenwater, maar ook bijdragen tot een grotere biodiversiteit en een aangenamere omgeving.

voeren. Aquafin stelt een bedrag van € 100.000 ter beschikking dat verdeeld zal worden over de beste voorstellen. Voorwaarden en een inschrijvingsformulier vind je op de website. Heeft u nog vragen? Richt ze dan aan info@operatieperforatie.be. Think big, act small!

Uw project indienen Beschikt u zelf of beschikt uw vereniging, school of bedrijf over een terrein waarop u Operatie Perforatie kan loslaten? Dien uw projectvoorstel voor 31 oktober 2018 in via www.operatieperforatie.be en maak kans op budget om de plannen uit te

De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat ze de export van arm gas uit de Groningse vindplaats geleidelijk terugdringt en tegen 2030 beëindigt. Hierdoor schakelen 1,6 miljoen particulieren en bedrijven in België over op een ander soort gas, namelijk rijk gas. Ook onze gemeente moet omschakelen! Volgens de huidige planning van de netbeheerders zouden we tijdens de zomermaanden overschakelen op rijk gas. Deze timing is indicatief en kan nog worden gewijzigd. Concreet houdt dit in dat elke inwoner van onze gemeente die aangesloten is op aardgas al zijn gastoestellen

door een bevoegd technicus moet laten controleren en eventueel laten aanpassen zodat ze na conversie correct en veilig blijven werken. Uw distributienetbeheerder of uw gasleverancier informeert u op voorhand over het exacte tijdstip waarop de omschakeling in onze gemeente wordt doorgevoerd. Zo hebt u de tijd om uw technicus te contacteren en een afspraak te maken. Als deze afspraak op tijd is vastgelegd, kan de volgende verplichte periodieke controle van uw ketel tegelijk plaatsvinden, wat uw kosten drukt. De meeste toestellen zijn compati-

bel met rijk gas. Sommige moeten echter worden vervangen. Meestal gaat het om toestellen die dateren van vóór 1978 of die niet voldoen aan de in België geldende wettelijke normen (apparatuur aangekocht in het buitenland). Daarom moet u al uw toestellen zeker laten controleren. De kosten voor nazicht en eventuele vervanging zijn voor rekening van de eigenaar van de toestellen. In sommige gevallen moet een technicus van de distributienetbeheerder de drukregelaar aan uw gasmeter aanpassen. Deze aanpassing is gratis. Meer informatie vindt u op www.gasverandert.be.

17

Gemeente Hulshout | juni 2018

Gasomschakeling


veiligheid en verkeer Veiligh e id Wijzigingen wapenwet - amnestieperiode 2018 Ingevolge de recente wijzigingen in de wapenwetgeving is er opnieuw een regularisatieperiode (“amnestieperiode”) van kracht van 1 maart tot 31 december 2018. Wie in het bezit is van een vergunningsplichtig wapen/lader/munitie, maar hiervoor niet de nodige vergunning bezit, kan zich dit jaar nog straffeloos in regel stellen en wel via (een van) volgende mogelijkheden : • een getuigschrift aanvragen van erkenning van een wapenverzameling of privémuseum; • een vergunning aanvragen tot het voorhanden hebben van het desbetreffende vuurwapen; • registratie van het wapen op vertoon van een geldig jachtverlof of sportschutterslicentie;

• aanvraag tot neutralisering door de proefbank voor vuurwapens (neutralisering moet dan binnen drie maanden gebeuren); • aanvraag om het wapen over te dragen aan een persoon die wel gemachtigd is het wapen, de lader of de munitie voorhanden te hebben of daarvoor erkend is (effectieve overdracht moet dan binnen drie maanden na aanvraag gebeuren); • vrijwillig afstand doen van desbetreffend wapen/lader/ munitie. Om u in regel te stellen via een van bovenstaande mogelijkheden organiseert de lokale politie Zuiderkempen enkele zitdagen door de wapenverantwoordelijke :

Opendeurdag Veiligheidscentrum de Marly Opendeurdag Veiligheidscentrum de Marly zondag 3 juni

Politie Zuiderkempen (Herselt, Hulshout en Westerlo) en de brandweer zone Kempen – Post Westerlo organiseren op zondag 3 juni van 10 tot 18u een opendeurdag in en rond het Veiligheidscentrum de Marly in de Merodedreef 13 – 15 te Westerlo. Parkeren kan in de omgeving van het Veiligheidscentrum. De parkeerplaatsen voor de hoofdingang zijn voorbehouden voor personen met een handicap.

Gemeente Hulshout | juni 2018

Wat valt er allemaal te beleven?

     

    

18

Statische show Rookcontainer Actieve EHBO-sessies Rondritten met brandweerwagen Demonstraties

Demonstraties met politiehonden Tolwagen Demonstraties geweldbeheersing BOB-parcours Begeleide rondleiding Infostands rond rekrutering, diefstalpreventie, drugs…

• zaterdag 9 juni 2018 van 9.00 tot 12.00 uur; • woensdag 4 juli 2018 van 14.00 tot 19.00 uur. Telkens in het hoofdcommissariaat in Westerlo, de Merodedreef 15. Tijdens de kantooruren kan u hiervoor telefonisch een afspraak maken met de wapenverantwoordelijke via 016 47 92 56. Bij zijn afwezigheid meldt u dat het om de amnestieregeling gaat en dan zal hij u zo snel mogelijk terugbellen om met u een datum en uur af te spreken. Na de bovenvermelde data zullen later nog enkele zitdagen georganiseerd worden. De data en uren zullen later meegedeeld worden.

Vakantietoezicht Gaat u op vakantie? Lever dan een ingevuld vakantietoezichtformulier in bij de politie. U vindt het op de achterzijde van dit boekje. Tijdens uw afwezigheid komt de politie dan regelmatig toezicht houden op uw woning.

Jan politieman - Ruth Wielockx (2016)


vacatures OCMW Hu ls h o u t we r f t a a n

WERVING JOBSTUDENTEN – VAKANTIEWERK WOONZORGCENTRUM ‘TER NETHE’ OCMW-Hulshout zoekt voor woonzorgcentrum ‘Ter Nethe’ jobstudenten voor de zomerperiode van 2018 (juli – augustus – september) Wij bieden een gevarieerde job en een wettelijke verloning. Voorwaarden voor verzorging:

- Ten minste 17 jaar jong worden in 2018 (5de jaar voltooid) - Student zijn in de richting verpleegkunde, verzorging … (ook studenten die dit jaar afstuderen komen nog in aanmerking)

Voorwaarden voor onderhoud:

Inschrijvingsformulieren zijn te bekomen in Woonzorgcentrum ‘Ter Nethe’ Grote Baan 262, 2235 Hulshout Tel. 015/22.93.90 e-mail: anja.paepen@ocmwhulshout.be

19

Gemeente Hulshout | juni 2018

- Ten minste 16 jaar jong worden in 2018


  

  

                                                                     

  

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout juni 2018  

Gemeenteboekje Hulshout juni 2018  

Advertisement