Page 1

Gemeente HULSHOUT

Winnaars Fotowedstrijd “Hulshout in beeld”

Winnaar categorie “Hulshout als fraaie gemeente” Het Toreke in de vrieskou Fotograaf: Danny Van Tricht

Winnaar categorie “Hulshout als sportieve gemeente” De jongste kampioenen van Houtvenne Fotograaf: Jos Derdin

Winnaar categorie “Hulshout als bruisende gemeente” Kerstfeest bij KVG Fotograaf: KVG Hulshout

2e uitgave 2008 Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

–1–


Inhoudsopgave Voorwoord ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   3 Bevoegdheden & spreekuur schepencollege����������������������������������������������������������������������������������������������������   4 Nieuws uit de gemeenteraad����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   5 Bevolking ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   8 Herschikking gemeentediensten ������������������������������������������������������������������������������������������������������������   8 Ken jij je rechten?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   8 AUB Postbode����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   8 Geef je post de brievenbus die ze verdient ��������������������������������������������������������������������������������������������   9 Ruimtelijke Ordening ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 HidroRio verandert tarief niet!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 Snelle herstelling beschadigde distributienetten��������������������������������������������������������������������������������������10 Gemeentelijke openbare verkoop��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 ICT ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 Fotowedstrijd “Hulshout in beeld”����������������������������������������������������������������������������������������������������������11 Nieuwe gemeentelijke website op komst������������������������������������������������������������������������������������������������11 Milieu��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 Compostwerking in Hulshout ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 Aangepaste sorteerregels voor houtafval en grof vuil������������������������������������������������������������������������������12 Laat je gebruikte frituurolie of frituurvet niet rondspoken������������������������������������������������������������������������13 De Kringwinkel Zuiderkempen blijft groeien in Hulshout����������������������������������������������������������������������13 Energie besparen: je wint altijd! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 Actie huishoudelijke energiescans����������������������������������������������������������������������������������������������������������14 Duurzaam op reis����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 Jeugd ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 Sport ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Nieuws van het gemeentelijk zwembad ������������������������������������������������������������������������������������������������18 Kovera-Classic����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Sportkamp AC Hulshout ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 OCMWeetjes����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 Vrijwilligers��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 Meldingskaart��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 Weetjes������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 Ontspanning����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24 VVV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29 VVV Hulshout zoekt nieuwe medewerkers��������������������������������������������������������������������������������������������29 Bericht aan de verenigingen ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29 Jubilarissen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 Activiteitenkalender Groot-Hulshout����������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 Publicaties in het gemeentelijk infoblad (uitgave van september-oktober-november-december) Wil jij een artikeltje laten verschijnen in het gemeentelijk infoblad? Of je activiteit laten toevoegen aan de activiteitenlijst? Bezorg het ons digitaal op het gemeentehuis of mail het door naar ict@hulshout.be ten laatste op 1 juli 2008. Alvast bedankt om rekening te houden met deze deadline.

–2–

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Voorwoord

Beste Hulshoutenaar, Je hebt het ongetwijfeld ook al gemerkt. De lente komt er aan! Onze dikke wintermantels, wollen sokken en stevige schoenen zijn al lang opgeborgen. We zullen weer kunnen deelnemen aan een waaier van buitenactiviteiten. De natuur ontluikt volop. Het gebeurt nog wel eens dat ik op een zomeravond door de velden loop waar ik als kind gelopen heb. Het is natuurlijk erg veranderd, veel zandwegeltjes zijn verdwenen. Je hoort ook de geluiden van de natuur niet meer zo goed, veel wordt overstemd door auto’s en andere lawaaibronnen. Het platteland is niet slechter dan vroeger, het is anders. Zeker deze dagen dat we meer naar buiten gaan, moeten we met z’n allen ons steentje bijdragen om het storend geluid binnen de perken te houden. Uit respect voor de rust die we onze medemens moeten gunnen, voor het goede nabuurschap en voor het samen kunnen genieten van de mooie natuur. We rekenen op ieders burgerzin om er vooral voor te zorgen dat de muziek in tuin of op terras niet te luid staat. Dat er niet teveel en te lang gepalaverd wordt in de buurt en dat de uitbundigheid binnen blijft. En als het gras moet gemaaid worden, laten we het dan, ook tijdens de lange zomeravonden, niet na 20 uur doen, en ook niet op zon- en feestdagen. Het is veel beter te voorkomen dan dat we moeten teruggrijpen naar sancties binnen ons gemeentelijk politiereglement. En vergeet niet: als we het met z’n allen rustig houden, dragen we bij voor een betere (be)leefbaarheid van onze mooie gemeente voor iedereen. Laten we hiervoor het ganse jaar zorg dragen. En met het verlof voor de deur: laat ieder van een heerlijke en welverdiende vakantie genieten, alvorens het normale leven met al zijn beslommeringen, werk en studie weer zijn intrede doet. Zo kunnen we gerust vakantie in onze straat vieren. Als het leven dan toch als een scheurkalender is, dat we er niet elke dag even hard om kunnen lachen, dan kunnen we er tenminste samen het beste van maken om de juiste sfeer, het goede gevoel, te scheppen. De rest volgt dan wel ….

Zeer genegen, Uw Burgemeester, Mark Verhaegen

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

–3–


Bevoegdheden & spreekuur schepencollege Hieronder kan je de bevoegdheden van de burgemeester en schepenen van onze gemeente terugvinden. Zou je hen graag spreken? Ook hun persoonlijke spreekuren staan vermeld.

Mark Verhaegen (burgemeester) Bevoegdheden: Spreekuur:

- Coördinatie, communicatie - Politie - Ruimtelijke Ordening - Economie en Tewerkstelling, middenstand, KMO, industrie - Land- en Tuinbouw Elke maandag van 19.00-20.00. Vrijdag op afspraak: 0496 77 68 41.

Maurice Ooms (1e schepen) Bevoegdheden: Spreekuur:

- Openbare Werken - Reiniging - Beheer van Goederen (patrimonium, waterlopen, plantsoenen) - Sport Elke maandag op afspraak van 10.00-11.00 & niet op afspraak van 19.00-20.00 in het gemeentehuis.

Geert Daems (2e schepen) Bevoegdheden: Spreekuur:

- Financiën en Begroting - Personeel en Dienstverlening - Informatisering, administratieve vereenvoudiging - Openbare nutsvoorzieningen en energie - Kerkfabrieken Enkel op afspraak: 016 68 06 78 of 0499 41 41 95.

Anja Leflot (3e schepen) Bevoegdheden: Spreekuur:

- Burgerlijke stand & Jubilea - Feesten en Plechtigheden - Cultuur & Verenigingsleven - Maatschappelijke Zorg - Vrije tijd & Evenementen - Toerisme, recreatie - Jeugd - Bibliotheek - Gehandicapten Enkel op afspraak: 0496 68 25 14 of anja.leflot@telenet.be

Jef Wauters (4e schepen) Bevoegdheden: Spreekuur:

- Onderwijs - Gezin & Kinderopvang - Werkwinkel en PWA - Leefomgeving, Milieu en Natuur, Grondbeleid - Verkeer en Mobiliteit - Huisvesting - Senioren - Gelijke Kansenbeleid & Ontwikkelingshulp - Europese Aangelegenheden Elke maandag van 19.00 tot 20.00 in het gemeentehuis.

Jef Van Bael (5e schepen + OCMW-voorzitter) Bevoegdheden:

- Sociale Zaken & Welzijn - Volksgezondheid & Kansarmoede

–4–

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Nieuws uit de gemeenteraad RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 18 december 2007   1. Goedkeuringstratentracé ter hoogte van verkaveling Bertelsbroekstraat – dossier nr. 734.   2. Goedkeuring stratentracé ter hoogte van verkaveling Haepersstraat – dossier nr. 735.   3. Goedkeuring stratentracé ter hoogte van verkaveling Stekkestraat-Staakstraat – dossier nr. 736.   4. IVERLEK – Gemeenteraadsbesluit houdende goedkeuring statutenwijziging en agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 20.12.2007.   5. IVERLEK – Gemeenteraadsbesluit inzake aanduiding van een volmachtdrager op de algemene vergadering in buitengewone zitting van 20.12.2007.   6. FINILEK – Gemeenteraadsbesluit m.b.t. de buitengewone algemene vergadering van 20.12.2007: goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager.   7. Wijziging huishoudelijk reglement gemeentelijke buitenschoolse opvang.   8. Goedkeuring Jeugdbeleidsplan 2008-2010.   9. Goedkeuring reglement inzake toekenning van toelagen aan jeugdwerkverenigingen en jeugdhuis voor aankoop van vormingsbladen en -boeken gedurende de dienstjaren 2008 – 2009 – 2010. 10. Goedkeuring reglement voor toekenning van subsidies ter ondersteuning van creatieve activiteiten, informatie- of vormingsprojecten en activiteiten met een vernieuwend of internationaal aspect gedurende de dienstjaren 2008 – 2009 – 2010. 11. Goedkeuring reglement voor de toekenning van werkingstoelagen aan het jeugdhuis in de dienstjaren 2008-2009-2010. 12. Goedkeuring reglement voor de toekenning van werkingstoelagen aan de Gemeentelijke Jeugdraad in de dienstjaren 2008 – 2009 – 2010. 13. Goedkeuring reglement voor de toekenning van werkingstoelagen aan jeugdbewegingen in de dienstjaren 2008 – 2009 – 2010. 14. Goedkeuring reglement inzake toekenning van toelagen voor het volgen van kadervorming door jongeren die actief zijn in een jeugd-beweging of jeugdhuis, tijdens de dienstjaren 2008 – 2009 – 2010. 15. Goedkeuring reglement op de subsidiëring van de jaarlijkse bivaks van de jeugdbewegingen gedurende de dienstjaren 2008-2009-2010. 16. Goedkeuring Sportbeleidsplan 2008-2013. 17. Subsidiereglement voor toekenning van werkingstoelagen aan erkende Hulshoutse sportverenigingen. 18. Subsidiereglement ter ondersteuning van schoolsport voor Hulshoutse scholen. 19. Opcentiemen op de onroerende voorheffing – dj. 2008. 20. Opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen – dj. 2008. 21. Opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsgebouwen – dj. 2008. 22. Aanvullende belasting op de personenbelasting – dj. 2008. 23. Belastingreglement op het ophalen en verwijderen van huishoudelijk afval of daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval – dj. 2008. 24. Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven – dj. 2008 25. Belasting op de afgifte van administratieve stukken – dj. 2008 26. Belasting op tweede verblijven – dj. 2008. 27. Belasting op de aanplakborden – dj. 2008. 28. Belasting op motoren – dj. 2008. 29. Openingsbelasting hinderlijke inrichtingen – Ie en IIe klasse – dj. 2008. 30. Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk – dj. 2008. 31. Belasting op de standplaatsen op de private eigendom langsheen de openbare weg – dj. 2008.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

–5–


32. Belasting op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- en andere werken – dj. 2008. 33. Belasting op kermisattracties met standplaats op het openbaar domein – dj. 2008. 34. Belasting op kermisattracties met standplaats op private eigendom langsheen de openbare weg – dj. 2008. 35. Belasting op de standplaatsen op de openbare markten – dj. 2008. 36. Retributie op de standplaatsen op de openbare weg – dj. 2008. 37. Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur – dj. 2008. 38. Retributie voor het maken van fotokopieën en voor het ontvangen van de dagorde – dj. 2008. 39. Retributiereglement voor het ophalen van groot huisvuil, met huisvuil vergelijkbaar afval van handelshuizen, afbraakmateriaal, GFT, op afroeping – dj. 2008. 40. Retributie voor het occasioneel leveren van afval op het containerpark – dj. 2008. 41. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. 42. Retributie voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen – dj. 2008. 43. Retributie voor het bekomen van een naam- of gedenkplaat op het grafmonument op de strooiweide – dj. 2008. 44. Retributiereglement op afname van elektriciteit bij publieke evenementen – dj. 2008. 45. Retributiereglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek – dj. 2008. 46. Reglement voor toekenning van geboortepremie en adoptiepremie tot 18 jaar – dj. 2008. 47. Reglement voor toekenning van toelage voor de opvoeding van gehandicapte kinderen – dj. 2008. 48. Gemeentelijke premieregeling voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen – dj. 2008. 49. Reglement inzake concessie op het behouden van begraafplaatsen bij de periodieke omwenteling der graven – dj. 2008. 50. Tariefreglement inzake concessies op het urnenveld – dj. 2008. 51. Tariefreglement inzake grafconcessies – dj. 2008. 52. Subsidiereglement aankoop compostvaten – dj. 2008. 53. Subsidiereglement voor aankoop natuurgebieden – dj. 2008. 54. Toekenning van de toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het budget – dj. 2008. 55. Controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen – dj. 2008. 56. Goedkeuring reglement voor de toekenning van toelagen uit het Gemeentelijk Bouwfonds. 57. Gemeentelijke toelage voor de politiezone Zuiderkempen 5365, aandeel Hulshout, dienstjaar 2007 – Goedkeuring; 58. Kerkfabriek St. Michiel Westmeerbeek – Meerjarenplan 2008-2013 – Goedkeuring. 59. Kerkfabriek St. Michiel Westmeerbeek – Budget 2008 – Aktename. 60. De begrotingsrekening 2006, de balans op 31 december 2006 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2006 van de gemeente Hulshout. 61. Budget gemeente Hulshout, met bijlagen, dienstjaar 2008. 62. Beheersovereenkomst tussen de gemeente Herenthout en de gemeente Hulshout – detachering stedenbouwkundig ambtenaar.

RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 14 januari 2008   1. Kennisname van eedaflegging van een opvolgend OCMW-raadslid, aangesteld als tijdelijk titelvoerend lid.   2. Goedkeuring stratentracé + opleggen nutsvoorzieningen ter hoogte van verkaveling Netestraat – dossier nr. 737.   3. Ontwerp PRUP ‘Stationsomgeving – beperkte uitbreiding ‘Nieuwland’ te Aarschot – Advies naar aanleiding van openbaar onderzoek   4. Gemeentelijke Openbare Bibliotheek – Goedkeuring “Beleidsplan bibliotheek 2008-2013”.   5. C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen – Algemene Vergadering van 28.02.2008 – Bespreking agenda / bepaling stemgedrag vertegenwoordiger.   6. C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen – Aanduiding vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering 28.02.2008.

–6–

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 18 februari 2008

  1. Goedkeuring reglement voor toekenning van subsidies aan jeugdverenigingen voor nieuwbouw- en verbouwingswerken gedurende de dienstjaren 2008, 2009 en 2010.   2. Plannenregister – Hervaststelling.   3. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van baangrachten.   4. Regionaal samenwerkingsverband inzake toerisme en recreatie “Vallei van de Grote Nete” – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2008-2013.   5. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).   6. Budget dienstjaar 2008 – Nazicht – Kennisname schrijven Agentschap voor Binnenlands Bestuur.   7. Financiële bijdrage voor de politiezone Zuiderkempen 5365, aandeel Hulshout, dienstjaar 2008 - kennisgeving.   8. Personeel - aanpassingen ingevolge schrijven Vlaamse Overheid + vaststelling aanwerving - bevorderingsvoorwaarden/ examenprogramma’s/commissies voor bepaalde functies + aanpassingen administratief statuut statutair personeel.

RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 31 maart 2008

  1. Bekrachtiging beslissing schepencollege d.d. 18.02.2008, houdende Projectaanvraag Flankerend Onderwijsbeleid ‘Ouderparticipatie in het Kempense basisonderwijs’.   2. Beslissing tot deelname aan het Kempens Woonplatform.   3. Aanpassing belasting op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- en andere werken – dj. 2008.   4. Intrekking beslissing houdende organisatie van de openbare markten – Organisatie van de jaarlijkse bloemenmarkt als ‘manifestatie ter bevordering van de lokale handel en het lokale gemeenschapsleven’.   5. Intrekking belasting op de standplaatsen op openbare markten - Invoering retributie op de standplaatsen op het openbaar domein, ter gelegenheid van manifestaties ter bevordering van de lokale handel en het lokale gemeenschapsleven – dj. 2008.   6. Aanpassing belasting op de standplaatsen op de private eigendom langsheen de openbare weg – dj. 2008.   7. Intrekking Algemene milieuretributie + Vaststelling Algemene Milieubelasting, dj. 2008.   8. Aanpassing retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur – dj. 2008.   9. Aanpassing retributie voor het maken van fotokopieën en voor het onvangen van de dagorde – dj. 2008. 10. Aanpassing belasting op de afgifte van administratieve stukken – dj. 2008. 11. Verlenging van de vrijwillige vierdagenweek. 12. Verlenging van de halftijdse vervroegde uitdiensttreding. 13. Budgetwijziging nr. 1 – Gewone dienst en budgetwijziging nr. 5 – Buitengewone dienst, dienstjaar 2008.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

–7–


Bevolking     Herschikking gemeentediensten Aangezien enkele lokalen in ons gemeentehuis nood hadden aan een grondige opknapbeurt en er in de toekomst enkele nieuwe vacatures bijkomen, was een herschikking van de bestaande gemeentediensten noodzakelijk. - De dienst bevolking blijft behouden op haar huidige locatie op het gelijkvloers en krijgt het gezelschap van de ICT-ambtenaar. - De jeugd- en sportdienst, de cultuurdienst, het secretariaat en de personeelsdienst blijven behouden op hun huidige locatie op de eerste verdieping. - Ook het kantoor van de secretaris blijft op de eerste verdieping. - De diensten milieu, ruimtelijke ordening en de technische dienst kan je voortaan vinden in het oude politiebureau. Deze diensten zijn bereikbaar via een aparte inkomdeur. - De rekendienst en financieel beheerder zullen voortaan op het gelijkvloers, in het rechtse gedeelte van het gemeentehuis, gevestigd worden.

    Ken jij je rechten? “Iedereen heeft recht op een menswaardig leven” De grondwet voorziet in een aantal basisrechten voor elke Belg. De verschillende overheden nemen heel wat maatregelen om die rechten te waarborgen. Maar … vaak kennen mensen hun rechten niet of weten ze niet hoe ze er aanspraak op kunnen maken. Wie onvoldoende geïnformeerd is, loopt meer risico om tussen de mazen van het sociale vangnet te vallen. Daarom ontwikkelde de Vlaamse overheid de website www.rechtenverkenner.be De rechtenverkenner is een portaalsite over sociale grondrechten. Je vindt er een overzicht van voordelen en tegemoetkomingen op het vlak van onderwijs, arbeid, inkomen, welzijn, cultuur ... De site brengt de federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke maatregelen samen en verwijst bovendien gericht door naar organisaties en diensten waar je de tegemoetkomingen en sociale voordelen kan aanvragen.

    AUB Postbode Sinds lang kan je via je postbode een aantal postverrichtingen aan huis laten uitvoeren. Het volstaat om een affiche “AUB Postbode” voor het raam te plaatsen, en de postbode belt bij je aan tijdens zijn ronde. De Post heeft nu een nieuwe affiche ontwikkeld en van de gelegenheid gebruik gemaakt om te verduidelijken welke postale diensten ermee kunnen worden aangevraagd. Het gaat om: - Aankoop van postzegels in kleine hoeveelheden (max. 10 stuks) - Afgifte van gewone binnenlandse en internationale genormaliseerde zendingen (en braillestukken) - Afgifte van binnenlandse aangetekende zendingen (en braillestukken) - Afgifte van stortingsformulieren voor een maximumbedrag van 300 euro per storting, waarbij er een gestructureerde mededeling wordt gebruikt. Als je in een appartement woont, kan je in plaats van de affiche een verwijderbare sticker “AUB Postbode” gebruiken. Je kleeft dan deze sticker op je brievenbus om aan te geven dat de postbode moet aanbellen. Als je gebruikt wenst te maken van deze dienstverlening, kan je hierover contact opnemen met je gemeentebestuur. Wij stellen je de affiche en zelfklevers gratis ter beschikking en hopen je op die manier van dienst te kunnen zijn.

–8–

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Geef je post de brievenbus die ze verdient Nieuwe eisen voor particuliere brievenbussen Vanaf dit jaar kan je brievenbus nóg meer ontvangen. De Belgische wetgeving betreffende particuliere brievenbussen werd namelijk aangepast in overeenstemming met de nieuwe Europese norm. Voor alle brievenbussen die na 1 januari 2008 gezet zijn, gelden nieuwe minimumeisen. Eén daarvan is dat de gleuf voortaan groter moet zijn. Let wel, oude brievenbussen hoeven niet per se aangepast te worden aan de nieuwe norm: wat vroeger goed was, mag behouden blijven. 7 eenvoudige tips 1. Plaats je brievenbus aan de rand van de openbare weg. 2. Let erop dat de opening van de gleuf minstens 23cm breed en 3cm hoog is. De brievenbus moet een minimale diepte van 35 cm hebben. 3. De opening bevindt zich het best op een hoogte tussen 70 en 170 cm. 4. De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn. 5. Wij raden aan dat het huisnummer en het eventuele busnummer goed zichtbaar zijn, bij voorkeur op de brievenbus zelf. Ze moeten zichtbaar en leesbaar zijn vanaf de openbare weg. Wat ook voor brandweer en ambulance van nut kan zijn. 6. In appartementsgebouwen moeten de brievenbussen genummerd worden in doorlopende volgorde. De brievenbussen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn en zich op het gelijkvloers bevinden. 7. Niet verplicht maar aangeraden: plaats de naam van de bewoners op de brievenbus. Dan weet de postbode zeker dat hij aan het juiste adres is. Volg deze richtlijnen: je ontvangt je post op tijd en in beste omstandigheden.

i

Meer info: www.bipt.be

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

–9–


Ruimtelijke Ordening     HidroRio verandert tarief niet! In 2008 blijft het tarief voor het afvoeren van je afvalwater gelijk. Hoeveel je effectief betaalt per jaar, hangt af van je waterverbruik. Je betaalt namelijk per verbruikte kubieke meter water een extra bijdrage – gemeentelijke saneringsbijdrage genaamd – die inbegrepen is in de waterprijs. Op die manier betaal je enkel voor het eigen afvalwater. Voor HidroRio blijft deze bijdrage ook volgend jaar € 0,901 (€ 0,85 excl. 6 % btw) per kubieke meter water. Wie is HidroRio? HidroRio, het rioleringsproject van waterbedrijf Pidpa, staat in voor de aanleg, het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van de riolering op het grondgebied van de gemeenten die Pidpa hiervoor de opdracht geven. Wat is een saneringsbijdrage? Vanaf 2005 betaal je tezamen met de prijs van het water een saneringsbijdrage. Voor de productie en de levering van het water betaal je na 1 januari 2005 evenveel als ervoor. Hier wijzigt niets. Zo heb je nog steeds recht op 15 m3 gratis drinkwater per gedomicilieerde persoon. Voor het transport en de zuivering van het afvalwater wordt er een bijdrage aangerekend op het volledige verbruik. Deze bijdrage vormt samen met het waterverbruik de “integrale waterprijs”. Wat betaal ik voor mijn water? Je betaalt in 2008 € 3,09149 (€ 2,9165 excl. btw) per kubieke meter water voor je huishoudelijk verbruik. Dit is een stijging van € 0,0885 t.o.v. 2007 ten gevolge van een verhoging van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (d.i. de bijdrage voor het zuiveren van afvalwater). Wat als ik een eigen waterwinning heb? Heb je een eigen waterwinning, dan betaal je geen saneringsbijdrage maar wel een saneringsvergoeding. Deze wordt via een afzonderlijke factuur aangerekend. De kostprijs is gelijk aan de saneringsbijdrage. Je maakt immers gebruik van dezelfde rioleringsinfrastructuur. Voor de saneringsvergoeding telt wel een btwtarief van 21 % i.p.v. 6 %. Betaalt iedereen evenveel? Als algemene regel geldt dat je saneringskosten betaalt op je totale waterverbruik. Op basis van de analysegegevens van de Economische Toezichthouder, zijnde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), werd immers vastgesteld dat het grootste deel van het geleverde water terug geloosd wordt in de riolering. Er zijn echter vrijstellingen of correcties mogelijk. Als je onder een sociaal statuut valt bijvoorbeeld. Of als je het eigen afvalwater zuivert. Je hebt dan wel een attest nodig. Ook land- en tuinbouwers genieten van een korting aangezien zij niet al het gebruikte water lozen. Bedrijven die minder water lozen dan dat ze afnemen en/ of zelf opnemen en dit kunnen aantonen via meetgegevens van VMM, komen ook in aanmerking voor een korting.

    Snelle herstelling beschadigde distributienetten Bij het uitvoeren van grondwerken kunnen wel eens elektriciteitskabels en gasbuizen worden beschadigd. Vaak is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de beschadiging, zeker als meerdere aannemers betrokken zijn bij de uitvoering van de werken. Dikwijls worden beschadigingen, die geen stroomonderbreking of gaslek tot gevolg hebben, niet gemeld. Toch kunnen dergelijke beschadigingen op termijn leiden tot stroomonderbrekingen of gaslekken. Daarom dringen Eandis en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders er op aan zulke incidenten op het net te melden. Aannemers kunnen hun kabelbeschadigingen melden op het centrale telefoonnummer 078 35 35 00. Tijdens de werken tijdig gemelde beschadigingen zonder stroomonderbreking worden door Eandis in opdracht van de gemengde distributienetbeheerders in Vlaanderen GRATIS hersteld. Aannemers worden eveneens gestimuleerd om elke beschadiging van een aardgasbuis te melden via het gratis telefoonnummer 0800 65 0 65.

– 10 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Gemeentelijke openbare verkoop Op 24 mei 2008 vindt er een gemeentelijke openbare verkoop plaats van fietsen en allerlei huisraad. Deze keer kan je ook brandhout kopen tijdens de verkoop! Let wel op dat je dit hout nog wel moet klieven…

i

Wanneer: 24 mei 2008 •  Bezichtiging vanaf 9u •  Mogelijkheid tot aankoop vanaf 10u Waar: oude gemeentelijke werkhal – Grote Baan +117 – 2235 Hulshout (achter kerk) De gekochte goederen moet je onmiddellijk betalen.

ICT     Fotowedstrijd “Hulshout in beeld” Met een 120-tal inzendingen mogen we gerust zeggen dat de fotowedstrijd “Hulshout in beeld” een succes was. De favoriete categorie was “Hulshout als fraaie gemeente”. Deze categorie leverde een aantal heel mooie, feeërieke foto’s van onze gemeente op. Vooral het gebied rond de Nete is een populaire streek om te fotograferen. De foto’s van de categorie “Hulshout als bruisende gemeente” toont aan dat er in onze gemeente geleefd wordt. Dat Hulshout ook een sportieve gemeente is, bewijzen de foto’s van de categorie “Hulshout als sportieve gemeente”. De 3 winnende foto’s kan je op de voorpagina van dit gemeenteboekje bekijken. Alle inzendingen kan je bewonderen op www.hulshout.be. De foto’s zullen gebruikt worden in publicaties en in de nieuwe gemeentelijke website. We willen graag benadrukken dat er veel foto’s de moeite waard zijn en dat de 3 winnaars kiezen geen eenvoudige opdracht was. We danken alvast alle deelnemers voor hun enthousiaste medewerking! En wie weet… tot een volgende fotowedstrijd…

    Nieuwe gemeentelijke website op komst De huidige gemeentelijke website is momenteel meer dan 3 jaar oud en aangezien de digitale wereld niet stilstaat, werd het hoog tijd om een nieuwe gemeentelijke website te ontwerpen. Zo kunnen we jou als burger beter informeren en verder helpen. Met deze website geven we vooral aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid. Nieuwe menu’s, duidelijke rubrieken, korte nieuws- en activiteitenoverzichten, een geavanceerde zoekfunctie, een broodkruimelnavigatie, overzichtelijke contactinfo, … Op deze manier kan je sneller de gewenste informatie terugvinden op de gemeentelijke website. Kom dus regelmatig een kijkje nemen op www.hulshout.be, zodat jij als eerste weet wanneer de nieuwe website actief is.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

– 11 –


Milieu Compostwerking in Hulshout Composteren, waarom?

Compostwerking

Door thuis te composteren kan je vooreerst flink besparen op afvalkosten. Compost is bovendien een bron van humus, ideaal voor de moestuin én de siertuin (rozen, borders, hagen, …). Tot slot is composteren helemaal niet moeilijk. Enkele eenvoudige regeltjes en een minimum aan aandacht volstaan om een compostvat of –bak probleemloos te laten functioneren.

Compostwerking Vanaf 25 april kan je met je compostproblemen maandelijks terecht bij de compostwerking van Hulshout. De compostwerking bestaat uit mensen met enige composteerervaring, die elke 3e zaterdag van de maand bijeenkomen op de demoplaats aan het containerpark. Iedereen kan vanaf 9u tot 12u komen zien en horen hoe compost gemaakt wordt in een vat of in een bak, hoe het gebruikt wordt voor de gazon en de tuin, mulchen, tuinonderhoud,…. Ook als je zelf al een beetje ervaring hebt met composteren ben je meer dan welkom in de compostwerking van Hulshout. Waarschijnlijk weet je dingen die andere composteerders niet kennen en kan je bepaalde zaken bijleren van anderen. Interesse? Kom gerust eens af of op de demoplaats of neem contact op met: • Rudy Torfs, Grote Baan 174, Hulshout, 015/22.16.37, 0494/40.81.59 • Eddy Heremans, Grote Baan 62, Hulshout, 015/22.59.02, 0497/84.48.71 • René Huybrechts, Grote Baan 289, Hulshout, 015/22.51.11, 0494/18.50.61 • Milieudienst: 015/22.94.84 Compostwerking geeft demonstraties op elke 3e zaterdag van de maand van 17 mei tot 18 oktober. Vergeet ook de dag van de compost niet op 21 juni!

Aangepaste sorteerregels voor houtafval en grof vuil Bij het aanvoeren van grofvuil en herbruikbaar houtafval naar het containerpark dien je vanaf heden rekening te houden met onderstaande sorteerregels. Grof vuil dient vrij te zijn van metaal. Houtafval dient vrij te zijn van glas, bekleding, metaal, ed.

– 12 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Laat je gebruikte frituurolie of frituurvet niet rondspoken Op basis van de ingezamelde hoeveelheden en marktonderzoek blijkt dat nog steeds ruim 40% van de huishoudens die thuis gebruik maakt van een friteuse of fonduetoestel zich niet op een correcte manier ontdoet van zijn gebruikte olie/vet. Giet ook jij soms gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet in je gootsteen, in je wc, bij je restafval, in je tuin of in de riool? Wel dan gaan die vrij rondspoken en ons milieu belasten! Er zijn alvast twee goede redenen om je gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet op een correcte manier in te zamelen. Ten eerste zijn deze afvalstoffen milieubelastend en ten tweede kunnen ze nuttig gerecycleerd worden. Breng je gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet naar het containerpark of geef ze mee met de KGA-ophaling.

De Kringwinkel Zuiderkempen blijft groeien in Hulshout Al jaren lever je fantastische inspanningen om je herbruikbare goederen niet op de afvalberg te laten belanden. In cijfers uitgedrukt: in 2007 werden in Hulshout ruim 43 ton goederen ingezameld of een file van 43 volle vrachtwagens van De Kringwinkel. Dit komt neer op 4,8 kg herbruikbare goederen per inwoner van Hulshout. Ter vergelijking: in Vlaanderen wordt gemiddeld 5 kg herbruikbare goederen per inwoner ingezameld. De inzameling van deze enorme berg goederen gebeurde op drie manieren: • 46 % (bijna 20 ton) werd door de inzamelploeg van De Kringwinkel bij de mensen thuis gratis opgehaald; • 32 % (14 ton) werd door inwoners zelf in het kringloopcentrum binnengebracht via de winkel of het magazijn; • 22 % (bijna 8 ton) werd door bezoekers van het recyclagepark in de hergebruikcontainer geplaatst. Deze wordt door de inzamelploeg van De Kringwinkel regelmatig leeggemaakt. Een mooi resultaat dat zelfs nog mag stijgen. De Vlaamse overheid voorziet dat de kringloopcentra binnen enkele jaren gaan doorgroeien tot 10 kg herbruikbare goederen per inwoner. Uiteraard blijft het voor jou interessant om een beroep te doen op De Kringwinkel, de ophaling en inzameling zijn immers gratis.

i

De Kringwinkel – Noordstraat 25 – Heist-op-den-Berg Voor een gratis inzameling of voor meer inlichtingen: 015/23.73.93 www.dekringwinkelzuiderkempen.be

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

– 13 –


Energie besparen: je wint altijd! Wie energie bespaart, wint altijd! Enerzijds geniet je van een lagere energiefactuur. Anderzijds krijg je heel wat premies en fiscale voordelen voor een aantal energiebesparende investeringen. Tot slot wint ook het milieu. In 2008 zijn er ondermeer premies voor dakisolatie, hoogrendementsglas, de plaatsing van een condensatieketel, muurisolatie of de plaatsing van een zonneboiler. De premies en fiscale voordelen kunnen oplopen tot meer dan de helft van de investering. Verhoogde belastingvermindering voor energiebesparende investering Voor energiebesparende uitgaven geldt nog altijd een belastingvermindering van 40 % van het factuurbedrag, inclusief btw. Voor het inkomstenjaar 2008 wordt het geïndexeerd plafondbedrag van deze belastingvermindering opgetrokken tot 2.650 euro (2600 euro in 2007). Daarvoor komen in aanmerking: dakisolatie, de plaatsing van ramen met hoogrendementsglas, de plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat, de vervanging of het onderhoud van een cv-ketel, de uitvoering van een energieaudit en de plaatsing van een geothermische warmtepomp. Voor de installatie van een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen bedraagt de belastingvermindering maximaal 3.440 euro.

i

Meer weten over alle premies in je gemeente Surf naar www.energiesparen.be (rubriek subsidies en calculatoren) of bel gratis naar 1700.

De brochure ‘Energie besparen bij u thuis – premies voor energiebesparing in 2008’ kan je gratis verkrijgen in het gemeentehuis.

    Actie huishoudelijke energiescans Zou jij zomaar geld verkwisten? Nee toch! Er zijn zoveel andere en leukere dingen die je met dat geld kunt doen. En toch vliegt bij jou het geld misschien elke dag langs ramen en deuren naar buiten. Geen briefjes van 5 en 10 euro natuurlijk, maar geld onder de vorm van energie die wordt verkwist. Om zoiets niet te laten gebeuren start onze gemeente, in samenwerking met distributienetbeheerder Eandis een actie om energieverspilling te vermijden. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je hierna. Belangrijk: alles is gratis! Je hoeft geen enkele fase iets te betalen. •

Een energiescanner, die de nodige opleiding kreeg, komt bij je thuis en gaat samen met je op zoek naar nutteloos energieverbruik. Hij of zij bekijkt de woning volledig en noteert alles wat met het verbruik van energie te maken heeft. Onmiddellijk krijg je al interessante tips om energie te besparen. Het leuke aan die tips is dat ze niets kosten en toch geld besparen.

– 14 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Tijdens dit bezoek zal de energiescanner ook zelf, volledig gratis, een aantal aanpassingen doen in je woning, zoals bijvoorbeeld: – Enkele gloeilampen vervangen door de juiste spaarlampen – Buizen isoleren waar warm water doorstroomt, – Folie bevestigen achter radiatoren om zo de warmte beter te weerkaatsen – Een gewone douchekop vervangen door een spaardouchekop Zo bespaar je – zonder ook maar iets te doen – al vele kilowatturen per jaar.

Ten slotte zal de energiescanner je een rapport bezorgen over het energieverbruik in je woning en de mogelijkheden om energie te besparen. Als je dit rapport nauwkeurig bekijkt, zal je snel zien dat het zeker de moeite loont om de tips te volgen.

Neem deel aan deze actie en bespaar energie. Bezorg zo snel mogelijk onderstaand formulier ondertekend terug aan je gemeentebestuur op volgend adres:

Gemeentebestuur Hulshout T.a.v. de milieudienst Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout

De eerste 50 deelnemers krijgen een gratis energiescan.

"

Ja, ik wil graag een afspraak met een energiescanner om de energiebesparingsmogelijkheden in mijn woning te bekijken. Naam: Adres:

Telefoonnummer: Handtekening:

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

– 15 –

Datum:


Duurzaam op reis Bron: de Koevoet nr 138 – 2007, www.groenesleutel.be Sinds de jaren ’50 gaan we steeds vaker en langer op vakantie. Niet onbelangrijk om bij het reizen ook rekening te houden met het milieu! Wij geven hieronder een aantal tips. Tips voor je thuis vertrekt – Schakel alle elektrische toestellen uit. Toestellen die in stand-by stand blijven staan, verbruiken nog steeds energie. – Schakel waakvlammen van verwarmingstoestellen uit. – Controleer of er geen lekkende kranen zijn. – Ga je voor een langere periode op reis, maak dan ook je koelkast en diepvriezer leeg, trek de stekker uit het stopcontact en zet de deur op een kier. Keuze van vervoersmiddel De reis naar de vakantiebestemming zorgt voor een aanzienlijk deel van de milieudruk: uitstoot van broeikasgassen, luchtverontreiniging, uitputting fossiele brandstoffen, geluidshinder… Wist je dat… - de bus de minst milieubelastende manier van rijden is? - een hogesnelheidstrein het milieu 1,5 tot 2 keer meer belast als een gewone internationale trein? - een auto met open raam of dak of fietsen op het dak extra brandstof verbruikt? - vliegtuigreizen het meest milieubelastend zijn? - een vrijwillige bijdrage kan betalen waarmee bossen aangeplant worden die de schadelijke uitstoot van jouw vliegtuigreis weer uit de lucht halen. (Meer info op www.greenseat.be) De logies Kamperen – Respecteer het kampeerverbod in beschermde gebieden. – Neem zoveel mogelijk volledig biologisch afbreekbare (was-)producten mee. – Stoor de dieren niet en laat (beschermde) planten staan. – Neem de nodige voorzorgen bij kampvuren. Ontsteek ze alleen daar waar toegestaan. Laat het vuur nooit alleen en hou voldoende water bij de hand. Verlaat de plek niet vooraleer het vuur volledig gedoofd is en er geen rookontwikkeling meer is. 80% van de bosbranden worden veroorzaakt door menselijk toedoen: een achteloos weggegooide sigaret of een onvolledig gedoofd kampvuur. Andere – Handel naar de plaatselijke sorteergebruiken. – Een stadsvakantie is minder milieubelastend omdat er meer openbaar vervoer is. – Trek je naar een natuurgebied of naar het platteland, kies dan voor een bed & breakfast, boerderij of klein familiepension in plaats van voor een riant hotel. Activiteiten ter plaatse – Maak gebruik van voorzieningen waarvan je weet dat ze ten goede komen van de lokale bevolking. – Koop geen souvenirs die de natuur zwaar onder druk zetten zoals koralen, doopvontschelpen, tassen uit reptielenleer of zeepaardjes. – Betaal een redelijke prijs voor de gekochte producten en bied niet af tot een belachelijk lage prijs. – Bedenk dat de energie- en waterbesparende tips die je thuis toepast, ook op vakantie blijven gelden.

– 16 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Jeugd

GEZO

CHT

Jongeren geboren tussen 1992 - 1996 die zich tijdens de zomermaanden… JULI 2008 ma

AUGUSTUS 2008

di

wo

do

vr

za

zo

ma

di

wo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

28

29

30

31

25

do

vr

za

zo

1

2

3

7

8

9

10

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

verschillende dinsdagen wensen uit te leven door deel te nemen - samen met andere jongeren - aan verschillende activiteiten en uitstappen.

Wat hebben we deze zomervakantie voor jullie allemaal in petto? • • • • • • •

rondleiding Koning Boudewijnstadion en bezoek Mini-Europa dropping met Amerikaanse legertrucks karten en lasershooten subtropisch zwemmen adventureday mountainboarden Walibi

!

Wat moet je doen om hieraan te kunnen deelnemen? • Spring vanaf 7 mei een keertje binnen op het gemeentehuis om een folder af te halen met alle informatie of download deze van onze website (www.hulshout.be) • Lees alles op voorhand rustig door. • Kom dan vanaf maandagavond 2 juni langs op de Dienst Welzijn/Jeugd om je in te schrijven. Opgelet: VOLZET = VOLZET, dus wees er snel bij. • Heb je toch nog bijkomende vragen, neem dan contact op met de Dienst Welzijn/ Jeugd – jeugd@hulshout.be – 015/22.94.82 Hopelijk ben je samen met ons mee op post! De jeugdraad

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

– 17 –


Sport     Nieuws van het gemeentelijk zwembad De eerste week van juli is er de sportweek. De deelnemers komen dagelijks zwemmen van 10u00 tot 11u00.

    Kovera-Classic Op zondag 6 juli 2008 richt WTC PALLIETERTRAPPERS in samenwerking met KOVERA Keukens de Jaarlijkse KOVERA-CLASSIC in. In de voormiddag staan er voor de sportievelingen fietstochten van 100 en 60 km op het programma; ’s namiddags is er een familietocht van circa 35 km. Voor de tocht van 100 km is het vertrek enkel in Hulshout (burelen KOVERA), voor de tochten van 60 en 35 km kan er vertrokken worden in Hulshout of Geel (burelen Kovera Keukens). ’s Namiddags is er in Hulshout een gezellig samenzijn opgeluisterd met muziek, BBQ, springkasteel, e.d. Meer gegevens via www.pallietertrappers.be

– 18 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Sportkamp AC Hulshout

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

– 19 –


OCMWeetjes     Vrijwilligers Al 10 jaar kunnen we in “Ter Nethe” rekenen op een groep zeer enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn niet meer weg te denken in de dagelijkse werking van “Ter Nethe” en ze leveren een belangrijke bijdrage tot het algemene welbevinden van de bewoners. Voor een uitbreiding van onze vrijwilligerswerking zijn we op zoek naar onbaatzuchtige mensen die een beetje vrije tijd over hebben en die deze nuttig willen invullen met de bejaarde bewoners van het rusthuis. Wij bieden je een gezellige omgeving met openhartige en vriendelijke bewoners en andere vrijwilligers!

Wij zoeken: Vrijwilligers voor de cafetaria Elke man/vrouw met het hart op de juiste plaats, die zich enkele uurtjes per week wil vrijmaken om aan de rusthuisbewoners, hun familieleden en het bezoek een drankje te serveren. De vrijwilliger wil de rusthuisbewoner en diens familie iets extra bieden, namelijk een gezellige namiddag met een natje en een droogje. Hij of zij houdt van teamwerk, is flexibel en is vooral hartelijk in de omgang met (oudere) mensen. Horeca-kwaliteiten zijn een pluspunt, maar geen vereiste. De cafetaria wordt ‘s namiddags met een beurtrol opengehouden van 14 uur tot 17 uur. Vrijwilligers voor wandelingen. Elke man/vrouw met een hart voor ouderen van dagen, die zich op een namiddag wil vrijmaken om een rusthuisbewoner met rolstoel te begeleiden in de Hulshoutse natuur. De vrijwilliger wil de bewoner wat extra bieden, namelijk regelmatig in de gezonde buitenlucht vertoeven en ondertussen genieten van het aangename, soms verrassende gezelschap van medebewoners en vrijwilligers. Hij/zij beschikt over arm- en beenkracht. Wandelervaring is welkom, maar geen vereiste. Hij/zij is bereid om de regels i.v.m veilig rolstoel rijden in acht te nemen. (interne bijscholing) Hij/zij houdt van ‘een terrasje doen’ en wil dus best tijd maken voor een rust-, drank- en/of plaspauze. Vrijwilligers voor maaltijdbegeleiding. Elke man/vrouw met het hart op de juiste plaats die zich een uurtje wil vrijmaken om zorgbehoevende bewoners te begeleiden bij de maaltijd. Hij/zij biedt de zorgbehoevende bejaarde extra tijd om de maaltijd te genieten. Geduld en toewijding zijn dé talenten van de maaltijdbegeleider. Begeleiden van bewoners naar de wekelijkse eucharistieviering. Elke man/vrouw met christelijke inspiratie die wekelijks op vrijdagavond een uurtje wil vrijmaken om onze bewoners te begeleiden naar en tijdens de eucharistieviering. Voederen van de dieren. Mensen met een hart voor dieren die bereid zijn mee onze dieren mee te verzorgen. Vergoeding Geen harde valuta, maar massa’s dankbaarheid, vriendschap, voldoening en waardering. Je hoort bij ‘de vrijwilligers van Ter Nethe’. Een natje, een droogje, een feestje, … je kunt er van meegenieten. Contact Wij nodigen je uit om eens te informeren bij andere vrijwilligers waarvan je misschien weet dat zij in Ter Nethe actief zijn, maar onze vrijwilligersverantwoordelijke Ann De Bock zal je met open armen ontvangen om helemaal uit de doeken te doen wat allemaal van een vrijwilliger wel en niet wordt verwacht en wat jullie allemaal van Ter Nethe en zijn bewoners kunnen verwachten.

i

Aarzel niet, contacteer Ann op nummer 015-229376 of kom gewoon even langs in het rusthuis.

– 20 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Meldingskaart

PREVENTIEDIENST GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT

MELDINGSKAART Langs deze weg wens ik volgende melding te doen van volgende situatie: (zie achterzijde) Af te geven op het gemeentehuis

! PREVENTIEDIENST Politie ZUIDERKEMPEN

MELDINGSKAART LOKALE POLITIE Langs deze weg wens ik volgende melding te doen van een situatie die betrekking heeft op VANDALISME, HINDER, ONVEILIGE PLAATSEN, CRIMINALITEIT OF ANDERE. (zie achterzijde) voor dringende bijstand buiten de uren kan je telefonisch terecht op 101. Af te geven op het politiecommissariaat

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

– 21 –


Ook op .be shout www.hul

MELDINGSKAART GEMEENTE HULSHOUT

Hiermee meld ik u het volgende (straat en nummer of juiste plaats opgeven): r het wegdek is beschadigd: r verkeerssignalisatie of straatnaambord dient hersteld: r pesticidenreductie / onderhoud plantsoenen: r pesticidenreductie / onderhoud bermen: r r r r

verkeersveiligheid / grasmaaien gewenst: riool verstopt: openbare verlichting defect: andere:

Ik heb het volgende probleem / bemerking:

Naam, adres en telefoonnummer:

! Melding: r VANDALISME r HINDER (lawaai, vuil,…) r ANDERE

r ONVEILIGE PLAATSEN en/of SITUATIES r CRIMINALITEIT

Plaats: Tijdstip: Omschrijving:

Meldingen over strafrechtelijke misdrijven kunnen ook rechtstreeks verstuurd worden naar info@politiezuiderkempen.be Naam en adres: Telefoonnummer:

– 22 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Weetjes     Vertrek met een gerust hart op vakantie Wil je na een deugddoende vakantie liever niet voor onaangename verrassingen staan bij je thuiskomst? We geven enkele tips om je woning te beveiligen. • Vermijd uiterlijke tekenen van afwezigheid Een overvolle brievenbus, niet gemaaid grasperk, permanent neergelaten rolluiken, briefjes met vermelding van je afwezigheid. Geef je woning geen onbewoond uitzicht. • Beperk de mogelijke buit of schade Hou geen of zo weinig mogelijk waardevolle zaken in huis en sluit binnen deuren of kasten niet af. Breng kostbare zaken naar een bankkluis. • Merk en registreer je bezittingen. • Algemene tips: Sluit alle ramen en deuren, laat geen voorwerpen in de tuin achter zoals een ladder, koevoet, sluit vooral je tuinhuis heel goed af. Vakantietoezicht Je kan ook aan de politie vragen om afwezigheidcontroles te doen tijdens je afwezigheid. De politie houdt op onregelmatige tijdstippen toezicht op je woning.

    Bij katten is 1 + 1 = 6 en zelfs tweemaal per jaar! De dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu pleit ervoor om meer katten te steriliseren om zo de overbevolking in de asielen terug te dringen. Jaarlijks stijgt de kattenpopulatie in België met 6%. En spijtig genoeg stijgt het aantal “achtergelaten” katten evenredig met het aantal geboortes. De asielen zijn dan ook genoodzaakt jaarlijks zo’n 15.000 katten waarvoor geen nieuwe eigenaar gevonden werd te laten inslapen. Sterilisatie is de beste oplossing om de overpopulatie aan te pakken en het aantal gevallen van gedwongen euthanasie te verminderen. Bovendien bieden sterilisatie en castratie heel wat voordelen voor de katteneigenaars. De katers zijn kalmer, zwerven minder rond en stoppen met het afbakenen van hun territorium. De kattinnetjes zijn niet meer krols en lopen minder risico op melkkliertumoren. Iedereen wint er dus bij om zijn kat vanaf de leeftijd van 6 maanden te laten steriliseren. Door uw kat te laten steriliseren, help je mee de kattenpopulatie in te perken en toon je jezelf als een ware dierenvriend. Vraag raad aan je dierenarts.

i

Indien je meer informatie wenst over deze campagne, of indien je de door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid uitgegeven brochure “steriliseren=beschermen” wil ontvangen, kan je met ons contact opnemen op volgend e-mailadres: dierenwelzijn@health.fgov.be of telefonisch op het nummer 02/524.74.11.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

– 23 –


SOCIALE WOONLENINGEN Je kan een sociale woonlening aanvragen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen waarbij de rentevoet afhankelijk is van uw gezinssituatie, je inkomen en de verrichting waarvoor je leent, vb. voor aankoop en renovatie ligt de rentevoet van januari ’08 tussen 1,88% en 4,71%.

SOORTEN WOONLENINGEN

De aankoop en renovatie van een woning Als je een woning koopt met de bedoeling ze te renoveren, dan moet de woning minstens 30 jaar oud zijn. De kostprijs van de werken moet minimum 25.000 euro zijn voor een woning en 15.000 euro voor een appartement. De aankoopprijs is gelimiteerd volgens je gezinsgrootte, vb. voor een alleenstaande bedraagt de aankoopprijs max. 140.000 euro. Voor een gezin met 2 kinderen waarvan 1 kind jonger dan 6 jaar bedraagt de max. aankoopprijs 149.500 euro.

De renovatie van uw eigen woning Als de lening bestemd is voor de renovatie van je eigen woning mag het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het huis niet hoger zijn dan 1.487,36 euro. De kostprijs van de werken moet minimaal 13 000 euro bedragen en maximaal 75.000,00 euro.

Het bouwen van een eigen woning In dit geval kan de aankoop van de grond niet worden beleend. Je kan max. 125.000 euro lenen voor het bouwen van een woning op grond die je eigendom is.

VOORWAARDEN Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden inzake inkomen, eigendom, solvabiliteit en leeftijd. Je moet ook weten dat je jezelf ertoe verbindt om de woning gedurende 20 jaar te bewonen.

Inkomen Je inkomen, desgevallend verhoogd met de “fictieve rente” moet liggen tussen (bedragen geldig voor 2008): 7.500 euro en 29.990 euro voor een alleenstaande, en 7.500 euro en 44.990 euro voor een gezin van minimum 2 personen. Het maximum voor een gezin wordt verhoogd met 3.000 euro per persoon ten laste.

Eigendom Je mag geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben (tenzij onder bepaalde voorwaarden).

i

INLICHTINGEN Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba Tongerlodorp 1 te 2260 Westerlo Tel. 014/544.183 fax 014/544.916 www.klz.be – info@kle.woonnet.be open op weekdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, woensdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur en namiddag op afspraak

– 24 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Ontspanning     OPEN TENTOONSTELLING BEELDENDE KUNST 2008 Tijdens het weekend van 24 tot en met 26 oktober 2008 wordt opnieuw een open tentoonstelling voor beeldende kunst georganiseerd door de Gemeentelijke Culturele Adviesraad. Het evenement vindt plaats in de parochiezaal van Westmeerbeek. Iedereen die een band heeft met Hulshout kan deelnemen. Deelnemers dienen zich in te schrijven vóór 31 augustus 2008. Inschrijven kan door onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld op het gemeentehuis te bezorgen. Daar kan je tevens terecht voor meer informatie (015/22.94.83). Volgende disciplines zijn toegelaten: olieverf, aquarel, grafiet, potlood, ets, inkt, kleurpotlood, pastel, alsook beeldhouwwerk. Iedere deelnemer mag vier van zijn werken aanbieden. Elk werk moet voorzien zijn van haken, krammen, koord of draad, van de naam en de signatuur of de naam van de maker. Ook de kostprijs dient meegedeeld te worden voor de verzekering. Het begrip kunst is uiteraard rekbaar. Voor deze gelegenheid moeten we echter een grens trekken: hobbywerken (Anton Pieck, poppen, beertjes, sierartikelen, …) zijn niet toegelaten. De deelname is gratis. Elke deelnemer wordt een herinnering aangeboden bij de opening. Wij hopen op een ruime belangstelling. De Cultuurraad

INSCHRIJVINGSSTROOK Naam: Adres: Telefoon: wenst met

werken deel te nemen aan de Open Tentoonstelling Beeldende

Kunst 2008.  

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

(Handtekening)

– 25 –


18de editie Provinciale seniorensportdag “ Senior Sportief” De provinciale seniorensportdag, een organisatie van het Bloso, de Provinciale Sportdienst en de Stad Herentals, gaat dit jaar door op donderdag 22 mei 2008. Deze sportdag is al aan de achttiende editie toe. Dit jaar zal hij opnieuw plaatsvinden in het Bloso-centrum te Herentals, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals. Ook dit jaar verwachten we zo’n 1500 senioren uit heel de provincie Antwerpen. Er staan een 30-tal sporten op het programma namelijk: aerobics, boogschieten, croquet, curve bowls, dans, volkskans, fitbal en gymnastiek, linedance, oriëntatietocht, minigolf, baantjeszwemmen, aquafitness, start-to-run, fitness, wandelzoektocht, petanque, Tai Chi, Nordic Walking, zelfverdediging voor senioren, wandeltochten en fietstochten. De sportdag start om 9.30u en eindigt om 15.30u. ’s Middags wordt voor alle deelnemers een lunchpakket voorzien en als afsluiting kan er met een tasje koffie en een stuk taart in de grote tent nog nagepraat worden over de sportieve prestaties. Een muzikaal optreden waarbij de senioren de kans krijgen om hun danscapaciteiten te tonen maakt van deze dag een onvergetelijk evenement. De deelnameprijs bedraagt 10€. Inbegrepen in deze prijs zijn: de sportactiviteiten onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers, sportverzekering, aandenken, broodjesmaaltijd, koffie en taart.

i

Voor meer informatie kan men contact op met Bloso-inspectiedienst Antwerpen op 014/85 96 60, de Provinciale Sportdienst op 03/240.62.73, de sportdienst van de Stad Herentals op 014/28 52 50 of kijk op de website: www.bloso.be of www.provant.be.

Garageverkoop 1ste Garageverkoop te Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek op zaterdag 21 en zondag 22 juni 2008 van 9u tot 17u. Deelnemers kunnen zich voor 1 juni inschrijven voor slechts 3 euro. Inschrijven doe je in Molenstraat 10 in Hulshout. Breng bij je inschrijving ook een lijstje mee van de spullen die je verkoopt. Deelnemerslijsten zijn te verkrijgen vanaf zaterdag 21 juni 2008 om 8u in Netelaan 11 in Hulshout. Zo’n lijst kost 1 euro.

i

Meer info? Voor meer informatie bel je naar 0472 58 37 56 of 0476 65 05 62.

– 26 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Vlaanderen Feest! editie 2008 11 juli is de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Vlaanderen Feest! is de 11-daagse activiteitencampagne ter gelegenheid van die Vlaamse feestdag. De campagne begint op 1 juli, als aanloop naar de Vlaamse Feestdag, en heeft 11 juli zelf als orgelpunt. Meer informatie over deze 11-daagse campagne en subsidies op www.11daagsevlaanderen.net

17de FIETSZOEKTOCHT Ook dit jaar organiseert de Chiro van Hulshout de traditionele fietszoektocht. De 17de zoektocht van Chiro Hulshout gaat van start op zondag 15 juni en loopt tot dinsdag 2 september 2008. Op vrijdag 3 oktober kan je je prijs komen ophalen in de parochiezaal, Mattheüscentrum te Hulshout. Deelnemingsformulieren zullen vanaf zaterdag 14 juni beschikbaar zijn op de traditionele verkooppunten aan de prijs van 6 euro. Ook dit jaar gaan we er voor zorgen dat deze zoektocht weer spannend en ontspannend wordt: een tocht van ongeveer 30km langs rustige paden doorheen de Zuiderkempen met plezante en interessante vragen. Onderweg is er zeker ruime gelegenheid om de dorst te laven en de honger te stillen. De eerste bedoeling blijft, zoals altijd, u een plezierige uitstap te bezorgen in aangenaam gezelschap. En we gaan er een sprookjesachtige tocht van maken. Chiro-Hulshout dankt je bij voorbaat voor je steun en wenst je alvast een aangename vakantie.

35e BREMFEESTEN

FANFARELOKAAL – KAPELANIESTRAAT Vrijdag 16 mei 2008 vanaf 17h00. GROTE SPAGHETTI – AVOND TEN VOORDELE VAN HET FONDS VOOR INSTRUMENTEN VOOR ONZE JEUGD

DE

OPLEIDING

Zaterdag 17 mei 2008 Muziekfestival MET VANAF 15H00 OPTREDEN VAN VERSCHILLENDE FANFARES OM 21h00: optreden coverband De fossielen Zondag 18 mei 2008 Muziekfestival 15h15 optreden jeugd K.F. Eendracht maakt Macht Hulshout 15h45 optreden K.F. Eendracht maakt macht Hulshout Vanaf 16h30 optreden: Kapelse accordeonisten Te verkrijgen op zaterdag en zondag: Croque-monsieur, Duitse Braadworst, Pannenkoeken Inkom gratis!

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

– 27 –

EN


WE ZIJN OP ZOEK NAAR JONG TALENT Voor jeugdproducties

Heb je er altijd al van gedroomd Om eens op de planken te staan? Ben je tussen 14 en 21 jaar? Voel jij af en toe de toneelmicrobe kriebelen? IEDEREEN KRIJGT VAN ONS EEN KANS!!! Wij zoeken zowel acteer/dans als muzikaal talent. Ook al heb je geen ervaring, Onze ploeg zal er zijn om je te begeleiden. Waar en wanneer spreken we af?

i

Nog vraagjes? Contactpersoon: Leers Davy GSM: 0496/02 53 46 E-mail: toneeldehulst@yahoo.com

INFODAG op 24 mei 2008 Vanaf 13.00 tot 16.30 In ons vestigingslokaal: Industriepark 54B – 2235 Hulshout Kom langs en waag je kans! Binnenkort zal jij misschien voor het grote publiek schitteren.

DONDERDAG 1 MEI 2008

20e GROTE BLOEMENMARKT KERKPLEIN EN OMGEVING WESTMEERBEEK Organisatie: Gemeentebestuur Hulshout i.s.m. VVV Hulshout Iedereen is van harte welkom van 10 tot 17 uur

– 28 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


VVV     VVV Hulshout zoekt nieuwe medewerkers

VVV

HULSHOUT

De vzw VVV Hulshout is reeds decennialang actief als organisator van toeristisch-recreatieve initiatieven in Hulshout. Activiteiten als de Bloemenmarkt, de Internationale Toer, de Bier- en Wijnhappening alsook diverse fiets- en wandelevenementen trekken elk jaar opnieuw de aandacht, zowel van de Hulshoutenaren als van talloze belangstellenden tot ver buiten de gemeentegrenzen. Om het programma in de toekomst verder te zetten is vers bloed nodig. Er wordt gezocht naar nieuwe, enthousiaste medewerkers die door hun actieve inzet willen bijdragen tot de aantrekkelijkheid en het sociale leven in onze gemeente.

Meer specifiek is er ook nood aan wandelmeters en –peters om de bewegwijzering van wandelingen in orde te houden en mankementen aan de gemeente te melden. Wie interesse heeft kan contact opnemen met de dienst Welzijnszaken op het gemeentehuis (015/22 94 83). Ten gepaste tijde zal een vergadering samengeroepen worden met de mensen die zich aanmelden. Het gemeentebestuur

Bericht aan de verenigingen

!

   

Organiseer jij activiteiten?

Organiseer jij regelmatig activiteiten en wil je de bevolking hiervan op de hoogte brengen? Dit kan perfect, als jij tijdig de nodige gegevens doorgeeft: • Publicatie op website of in het gemeenteboekje: (www.hulshout.be) ict@hulshout.be • Publicatie op website van Vallei van de Grote Nete: (www.valleivandegrotenete.be)

valleivandegrotenete@skynet.be

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

– 29 –


Jubilarissen Volgende personen vierden hun GOUDEN BRUILOFT: Bierinckx & Van Bauwel 25/01/1958 Mariën & Sterckx 07/11/1957

Coppens & Vangenechten 18/01/1958

Van Egdom & Van Houtven 09/11/1957

Volgende personen vierden hun DIAMANTEN BRUILOFT: Hendrickx-Van Calster 22/11/1947

– 30 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Activiteitenkalender Groot-Hulshout

HULSHOUT MEI 2008 DO DO ZA ZO ZO ZO MA DI WO VR DI VR VR ZA ZA ZA ZO ZO DI DO ZA ZA ZA ZO MA DI DI VR.

01.05 01.05 03.05 04.05 04.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 13.05 16.05 16.05 17.05 17.05 17.05 18.05 18.05 20.05 22.05 24.05 24.05 24.05 25.05 26.05 27.05 27.05 30.05

KVLV: gewest “Scherpenheuvel” Wielerclub: Ronde Van België – Visueel Gehandicapten (sportcentrum) Altis: turngala (sportcentrum) Altis: turngala (sportcentrum) MTB Sjotbikers: mountainbiketocht KAV: “Scherpenheuvel” KVLV: parels maken (rode zaal) KWB: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: bloemschikken (verdieping parochiezaal) OKRA: bedevaart naar Scherpenheuvel Mercurius: Passion Night Fuif (parochiezaal) K.F.Eendracht Maakt Macht: Bremfeesten (Fanfarelokaal-Kapelaniestraat) Kermis Hulshout Gezinsbond Hulshout-Westmeerbeek: gezinsdag K.F.Eendracht Maakt Macht: Bremfeesten (Fanfarelokaal-Kapelaniestraat) KAV: Nordic Walking K.F.Eendracht Maakt Macht: Bremfeesten (Fanfarelokaal-Kapelaniestraat) Ziekenzorg: parochiale ziekendag (parochiezaal) OKRA: Provinciale Seniorensportdag (Bloso) Landelijk Gilde: autocross Toneel De Hulst: infodag (Industriepark 54B) Gemeentelijke openbare verkoop (Grote Baan +117) Landelijke Gilde: autocross OKRA: Dagelijks bestuur OKRA: Meivaart naar Wiekevorst KWB: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal) Heemkring: Opzoeking stambomen (19.30-21.30 – pastorie)

JUNI 2008 MA MA DI WO ZA MA WO VR ZO ZA ZO MA

02.06 02.06 03.06 04.06 07.06 09.06 11.06 13.06 15.06 21.06 22.06 23.06

KVLV: reis OKRA: Bestuursvergadering (Ter Nethe) KWB: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: kern bestuur (verdieping parochiezaal) Vennecrossers: motocross OKRA: Ledenfeest / koffietafel (parochiezaal) OKRA: gewestelijke fietstocht (Heist-op-den-Berg) De Toverdoos: receptie (Rode Zaal) KAV: Nordic Walking Garageverkoop Garageverkoop OKRA: fietsvakantie (Essen) tot 27 juni

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

– 31 –


DI DI VR VR ZA MA

24.06 24.06 27.06 27.06 28.06 30.06

Rode Kruis: bloedgeven KWB: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal) Heemkring: Opzoeking stambomen (19.30-21.30 – pastorie) OKRA: dagelijks bestuur Gezinsbond Hulshout-Westmeerbeek: Roefel (Laeremansstraat 3) OKRA: bestuursvergadering (Ter Nethe)

JULI 2008 ZA MA VR.

12.07 21.07 25.07

Chiro: fuif Bob de Spouwer (parochiezaal) Wielerpiste: Schaal Marcel Indekeu (sportcentrum) Heemkring: Opzoeking stambomen (19.30-21.30 – pastorie)

AUGUSTUS 2008 ZA ZO ZO WO DI VR ZA ZO MA DI DI VR VR.

02.08 03.08 03.08 06.08 19.08 22.08 22.08 22.08 25.08 26.08 26.08 29.08 29.08

HH-cars: autocross HH-cars: autocross KAV: Teppesol OKRA: daguitstap OKRA: gemeentelijke fietstocht Basketbalclub Hulshout: jeugdtornooi (sportcentrum) Basketbalclub Hulshout: jeugdtornooi (sportcentrum) Basketbalclub Hulshout: jeugdtornooi (sportcentrum) OKRA: dagelijks bestuur Ziekenzorg: vergadering (hal parochieaal) Finale trophy Rik Van Looy (wielerpiste) OKRA: verbondelijke sportdag Heemkring: Opzoeking stambomen (19.30-21.30 – pastorie)

OKRA organiseert doorlopende activiteiten: •  Dinsdag: –  Fietsen: vertrek om 13u30 aan de kerk (In kleinere groep ook op zaterdag en zondag om 13u30) •  Woensdag: –  Zangkoor: 9u30 in Ter Nethe –  Petanque om 13u in Ter Nethe –  Dansen: van om 13u30 in de school –  Zwemmen: van 19u30 tot 20u •  Donderdag: –  Kaarten: 13u in Ter Nethe •  Vrijdag: –  Zwemmen: van 16u30 tot 17u

– 32 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


HOUTVENNE

MEI 2008 ZO ZA ZO ZO MA ZA

04.05 17.05 18.05 25.05 26.05 31.05

Countrybal Top 100 Discobar Dolle Kever (parochiezaal) Countrybal Andy Michiels (parochiezaal) Pedaalstoempers: koers (parochiezaal) Vrije Basisschool: schoolfeest (parochiezaal) OKRA: koffietafel met quiz (parochiezaal) Countrybal The Westlake River (parochiezaal)

JUNI 2008 MA

23.06

OKRA: koffietafel met animatie

JULI 2008 DI ZA

08.07 19.07

Rode Kruis: bloedgeven (parochiezaal) Kermis Houtvenne

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008

– 33 –


WESTMEERBEEK MEI 2008 DO ZO DI VR ZO DI DO ZA ZO VR DI

01.05 04.05 06.05 09.05 11.05 13.05 15.05 17.05 18.05 23.05 27.05

Bloemenmarkt (kerkplein & omgeving) KWB naar Plopsaland (parochiezaal) OKRA: koffietafel (14u00 – parochiezaal) Spellenclub: spelavond (vanaf 19.30 – parochiezaal) KF Vereenigde Vrienden: eetdag (parochiezaal) Ziekenzorg: bedevaart naar Scherpenheuvel (parochiezaal) Ziekenzorg: bestuursvergadering (parochiezaal) Optreden Mighty Moose Band (parochiezaal) KWB: te voet naar Scherpenheuvel (parochiezaal) Spellenclub: spelavond (vanaf 19.30 – parochiezaal) OKRA: bestuursvergadering (9u00 – parochiezaal)

JUNI 2008 DO VR ZA ZO DI DI VR ZA

05.06 06.06 07.06 08.06 10.06 17.06 20.06 28.06

KWB: bestuursvergadering (parochiezaal) Spellenclub: spelavond (vanaf 19.30 – parochiezaal) Vrije Basisschool De Schatkist: schoolfeest (parochiezaal) Ziekenzorg: wandeling door ’t Goor (parochiezaal) OKRA: koffietafel (14u00 – parochiezaal) Ziekenzorg: bestuursvergadering (parochiezaal) Spellenclub: spelavond (vanaf 19.30 – parochiezaal) Kermis Westmeerbeek

JULI 2008 DO VR ZO DO VR DI

03.07 04.07 06.07 10.07 18.07 29.07

KWB: bestuursvergadering (parochiezaal) Spellenclub: spelavond (vanaf 19.30 – parochiezaal) Donatusfeesten (parochiezaal) Rode Kruis: bloedgeven (parochiezaal) Spellenclub: spelavond (vanaf 19.30 – parochiezaal) OKRA: bestuursvergadering (9u00 – parochiezaal)

AUGUSTUS 2008 VR DI DI

01.08 12.08 26.08

Spellenclub: spelavond (vanaf 19.30 – parochiezaal) OKRA: koffietafel (14u00 – parochiezaal) OKRA: bestuursvergadering (9u00 – parochiezaal)

Verantwoordelijke uitgever: Schepencollege Hulshout

– 34 –

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2008


Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout 2008 - 2  

Gemeenteboekje Hulshout 2008 - 2