Page 1

2013

FEBRUARI

info@hulshout.be

I

www.hulshout.be

Voorstelling gemeentebestuur 2013-2018 Wandelknooppunten digitaal OCMW zorgt dat u erbij hoort Voordelig (na-)isoleren van buitenmuren coverfoto: hulshout aan de Nete


Inhoud

Voorwoord

03 WETENSWAARD

Beste Hulshoutenaren,

raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

07 VRIJE TIJD

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek en cultuur in Hulshout

09 VERENIGINGEN EN ACTIVITEITEN uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende twee maanden en de openingsuren

13 LEVEN EN WELZIJN

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

16 Wonen en milieu

handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

18 Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Elke De Soomer, Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Anja Leflot, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750

Allereerst natuurlijk voor iedereen de beste wensen voor 2013. Met een deels nieuwe gemeenteraad en enkele nieuwe collega’s in het college van burgemeester en schepenen, kijken we uit naar dit jaar. Er zal een hoop gerealiseerd worden, met name op het gebied van buitenschoolse kinderopvang, het eigentijds maken van lokalen ter beschikking van onze verenigingen en een gemeenschapscentrum in Westmeerbeek. Daarnaast zetten we extra in op duurzaamheid en staat ook het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden en betonherstellingen in diverse straten bovenaan onze lijst met prioriteiten. In één van de volgende gemeenteboekjes wordt u weer uitgebreid geïnformeerd over de begroting en het budget. In deze editie richten we ons voor een groot deel op de nieuwe legislatuur. Op de volgende pagina stellen wij ons aan u voor. En op pagina 6 ziet u hoe u zich kan aanmelden voor een raad. Dit is namelijk ook de tijd voor de (her)samenstelling van de gemeentelijke adviesraden en beheerraden. Zij zoeken inbreng uit allerlei verschillende hoeken. Informeer hierover bij de betreffende dienst. Verder besteden we veel aandacht aan welzijn in dit boekje. Allerlei thema’s komen aan bod, zoals de oproep aan oppasvrijwilligers, betere veiligheidsmaatregelen voor ouderen, bloed geven, ... Wij hopen via de plaatsing van deze artikelen een steentje bij te dragen aan een betere gezondheid van onze inwoners. Ook aan activiteiten ontbreekt het in het eerste kwartaal niet. Onze diensten, de Hulshoutse verenigingen en allerlei instanties hebben weer tal van bijeenkomsten en bezigheden georganiseerd. Bent u een Hulshoutse vereniging of organiseert u iets in onze gemeente? Laat het dan zeker weten! Geert Daems Uw burgemeester

Druk Drukkerij Bulckens, Herenthout

INSTUREN ARTIKELEN of activiteiten volgende editie Teksten voor het gemeenteboekje van begin maart moeten uiterlijk op 6 februari 2013 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten die ook voor niet-leden zijn, worden geplaatst. De volgende gegevens moeten bekend zijn: datum, naam, organisatie, plaats, tijd, kosten. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.

2 I februari 2013 I Gemeente Hulshout


WETENSWAARD Raad en daad Wij stellen graag aan u voor:

Het college van burgemeester en schepenen 2013-2018 GEERT DAEMS (burgemeester || CD&V) Politie, Brandweer, Algemene veiligheid, Algemene Coördinatie en Communicatie en ICT, Bevolking, Vreemdelingen en Strafregister, Burgerlijke stand, Jubilea, Feesten en Plechtigheden, Financiën ELIEN BERGMANS (1e schepen || CD&V) Vrije Tijd, Jeugd en Evenementen, Sport, Onderwijs, Buitenschoolse Kinderopvang RIST HEYLEN (2e schepen || Groen) Cultuur en Bib, Erfgoed, Milieu, Duurzaamheid en Energie, Ontwikkelingshulp, Verkeersveiligheid en Mobiliteit HILDE VAN LOOY (3e schepen || CD&V) Toerisme, Ruimtelijke ordening en Wonen, Economie, Landbouw, Dierenwelzijn, Middenstand, Industrie en Tewerkstelling, Personeel JOOST VERHAEGEN (4e schepen || CD&V) Openbare werken, Openbare nutsvoorzieningen, Patrimonium, Waterlopen, Plantsoenen, Kerkfabrieken ANJA LEFLOT (5e schepen/OCMW-voorzitter || CD&V) OCMW, Armoedebestrijding, Personen met een handicap, Senioren

De contactgegevens en zitdagen vindt u op pagina 12.

De gemeenteraad 2013-2018

Geert Daems (CD&V), Elien Bergmans (CD&V), Rist Heylen (Groen), Hilde Van Looy (CD&V), Joost Verhaegen (CD&V), Anja Leflot (OCMW-voorzitter, CD&V), Jos Voet (CD&V), Rigo Huyskens (CD&V), Gust Van den Bruel (N-VA, bijgestaan door vertrouwenspersoon Mark Meurrens, overeenkomstig art 18 gemeentedecreet), Stef Mattheus (N-VA), Nancy Anthone (N-VA), Elias De Wever (CD&V), Saskia Luyten (CD&V), Kurt Albert (N-VA), Jean-Paul Thys (N-VA), Sofie Van Lommel (N-VA), Luc Van den Vonder (N-VA), Frank Ponsaert (Open Vld), Gunther Vleugels (CD&V), Geert Vermunicht (CD&V), Kurt Winkelmans (N-VA), Bart Ceulemans (N-VA), Rob Goris (secretaris) De contactgegevens vindt u op www.hulshout.be > Gemeentelijke werking > Gemeentebestuur > Gemeenteraad > Leden PS Hou het volgende gemeenteboekje in de gaten voor een foto van het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad!

OCMW-raad 2013-2018 Hilde Bruynseels (N-VA), Marina Clé (CD&V), Myriam Deckers (N-VA), Johny Helsen (CD&V), Anja Leflot (CD&V), Katrien Monsecour (Groen), Johan Tops (Groen), Koen Van Hoogten (N-VA), Dorien Van Opstal (N-VA), Anita Van den Eynde (secretaris) De contactgegevens vindt u op www.hulshout.be > Leven/ welzijn > OCMW > Bestuur > Raad

Gemeente Hulshout I februari 2013 I 3


WetensWAARd Uit de gemeenteraad van 18 december 2012

Belastingnieuws

• De contantbelasting op ophaling en verwerking van afval, volgens principe 'vervuiler betaalt', blijft voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 ongewijzigd. • Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op de ingenomen oppervlakte van het openbare domein ten laste van diegenen die: materiaal, materieel, evenals voertuigen (die in werkende toestand breder zijn dan 3 meter) die niet geparkeerd worden conform de verkeerswetgeving, nodig voor de uitvoering van geplande werken, plaatst of laat plaatsen, ten gevolge van bouwwerken; bij bouw- of verbouwingswerken, een deel van het openbaar domein afsluit of laat afsluiten. De belastingvoet is als volgt vastgesteld: - € 3 per m² voor de eerste vijf dagen voor werken van korte duur (maximaal vijf dagen); - € 6 per m² per maand voor de eerste zes maanden; - € 12 per m² per maand voor de volgende zes maanden; - € 19 per m² per maand voor vanaf de dertiende maand; Een gedeelte van een maand geldt voor een volle maand, behoudens voor de eerste vijf dagen. • De belasting op afgifte van administratieve stukken (zoals rijbewijzen en identiteitsbewijzen) voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 is als volgt vastgesteld: 1. Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten of elektronische vreemdelingenkaarten: Voor alle gewone procedures: € 1 gemeentetaks voor de eerste nieuwe identiteitskaart en € 2 voor alle andere uit te reiken nieuwe identiteitskaarten en het vervangen van de kartonnen vreemdelingenkaart, verhoogd met de kosten aangerekend door de Federale Overheid. Voor alle spoedprocedures: € 3 gemeentetaks voor de eerste nieuwe identiteitskaart of vreemdelingenkaart, € 4 gemeentetaks voor alle andere uit te reiken nieuwe identiteitskaarten of vreemdelingenkaarten verhoogd met de kosten aangerekend door de Federale Overheid. 2. Op de afgifte van een kids-ID (gewone of spoedprocedure): € 0 gemeentetaks verhoogd met het bedrag aangerekend door de Federale Overheid. 3. Op de afgifte van de reispassen (paspoorten) vanaf de leeftijd van 18 jaar: € 2,5 gemeentetaks verhoogd met de kosten aangerekend door de Federale Overheid. 4. Op de afgifte van reispassen (paspoorten) onder de leeftijd van 18 jaar: € 0 gemeentetaks verhoogd met de kosten aangerekend door de Federale Overheid. 5. Op de afgifte van rijbewijzen: € 0 gemeentetaks verhoogd met de kosten van de Federale Overheid. www.hulshout.be > Gemeentelijke werking > Gemeentebelastingen Uit de OCMW-raad van 17 december 2012

AANPASSING VAN DE MAALTIJDPRIJS

Per 1 januari 2013 zijn de prijzen voor warme maaltijden aan huis aangepast aan het stijgende indexcijfer. De minimumen maximumprijzen per maaltijd worden aangepast tot en met 31 december 2013 als volgt: nieuwe minimumprijs = € 3,63 en nieuwe maximumprijs = € 7,13. Een aanvraag tot levering van warme maaltijden aan huis kan voor 65-plussers of bij elke persoon omwille van medische redenen. Heeft u interesse in de levering van warme maaltijden aan huis, neem dan contact op met de coördinator van de thuisdiensten Frans Draulans op het telefoonnummer 015 75 01 00.

BEPALING MAXIMUMBIJDRAGE/minimumbijdrage dienst 'Hulp aan huis'

In december 2012 werd de maximumbijdrage van de dienst 'Hulp aan Huis' bepaald conform het bedrag van de dienstencheques. Deze bedraagt vanaf 1 januari 2013 € 8,50 per uur. De minimumbijdrage bleef ongewijzigd op € 2,50 per uur. Bent u 65-plusser of heeft u poetshulp nodig omwille van medische redenen, dan kan u een aanvraag indienen bij de coördinator van de thuisdiensten Frans Draulans op het telefoonnummer 015 75 01 00.

4 I februari 2013 I Gemeente Hulshout


Wetenswaard Actueel Omleiding vanwege crosscup

Vanwege de Crosscup is er op 17 februari 2013 een verkeersomleiding via de Heibaan, Vaartstraat en Zuidgoordijkstraat. Tevens geldt er op de parking van het Goorveld een parkeerverbod voor vrachtwagens (niet voor auto’s).

OPHAALKALENDERS 2013

Veel inwoners van Hulshout hebben geen ophaalkalender ontvangen voor 2013. Met het drukken en ronddragen zijn deze keer helaas zaken misgelopen, waardoor velen de kalender niet of niet op tijd hebben ontvangen. Wij betreuren dit en hopen dat er volgend jaar tijdig bij iedereen weer een kalender in de brievenbus ligt. Mocht u nog steeds geen afvalkalender hebben, dan kan u contact opnemen met het IOK via 014 58 09 91 of afvalbeheer@iok.be. U kan de ophaalkalender ook altijd raadplegen via www.iok.be.

RENOVATIE PAROCHIEZAAL WESTMEERBEEK

De parochiezaal in Westmeerbeek is gesloten sinds 1 januari 2013 vanwege renovatiewerkzaamheden. Het bestuur doet er alles aan om de zaal zo snel mogelijk terug open te stellen!

Bevolking GEBOORTEN

25/10/2013 29/10/2011 06/11/2012 10/11/2012 21/11/2012 26/11/2012 27/11/2012 27/11/2012 29/11/2012 02/12/2012 03/12/2012 07/12/2012 21/12/2012

Alexander Wijns Roan Salien Lien Van Genechten Staf Buts Daan Verrycken Sem Van der Linden Juul Van Doninck Thibo Sallaerts Roukaya Ba Casper Corens Roos Verdeyen Marieke Verbist Lori Thys

JUBILARISSEN Gouden bruiloft (50 jaar)

Fam. Adriaens-Van Beneden Fam. Van den Broeck-Put 01/12/1962 29/12/1962

Huwelijken 23/11/2012 01/12/2012 12/12/2012 12/12/2012 29/12/2012

Proficiat! Emannuel Jehin & Wendy Willems Maarten Wouters & Tinne Voet Kenny Spiessens & Sandra Van Espen Tommy Cools & Gwenny Kerremans Sofie Peeters & Johan Van Nieuwenhove

Hulshout in cijfers • 8 boetes werd uitgeschreven aan sluikstokers en -storters in 2012 • 51 huwelijken werden voltrokken in 2012 • 1938 mensen bezochten het Dorpsrestaurant in 2012

Fam. Van den broeck-Van Calster 08/12/1962 Diamanten bruiloft (60 jaar)

Fam. Van den Eynde-Van Eynde Fam. Van Passel-Bruyndonckx 04/10/1952 29/11/1952

Gemeente Hulshout I februari 2013 I 5


wetenswaard Overzicht gemeentelijke adviesraden (deel 3) CULTUURRAAD

• Doel: advies geven aan het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden, organiseren van activiteiten, toelagen verstrekken aan verenigingen • Doelgroep: alle inwoners, alle erkende culturele verenigingen en organisaties • Vergaderfrequentie: minimum 2 keer per jaar • Kunnen stemgerechtigd lid worden: • één afgevaardigde per culturele vereniging of organisatie, privaat of publiek, die werkt met vrijwilligers en die een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente; • één afgevaardigde per culturele organisatie of instelling, privaat of publiek, die werkt met professionele beroepskrachten en die een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente; • deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente. • Ledenwerking: • De voorzitters van de culturele verenigingen en organisaties ontvangen te gepasten tijde een brief met de documenten voor het afvaardigen van een vertegenwoordiger. • Voorwaarden voor lidmaatschap als afgevaardigde: minimum achttien jaar oud zijn, actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie die men vertegenwoordigd, geen lid zijn van de gemeenteraad, niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen. • Deskundigen kunnen zich te allen tijde schriftelijk of per e-mail kandidaat stellen. Voorwaarden voor lidmaatschap als deskundige: in de gemeente wonen, minimum achttien jaar oud zijn, geen lid zijn van gemeenteraad, toelichting van deskundigheid is vereist bij de schriftelijke kandidaatstelling. • Contactpersoon: An Van der Borght (an.vanderborght@bibiotheek.be, 015 22 40 17)

Lid worden van een adviesraad

In onze gemeente zijn heel wat advies- en beheerraden actief. De adviesraden geven adviezen aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Ook organiseren ze soms activiteiten en vormingsmomenten. Een adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden die samenwerken. Zo kunnen er deskundigen in plaatsnemen, afgevaardigden van verenigingen en instanties, ... De samenstelling en de procedures zijn voor elke adviesraad afzonderlijk bepaald. Een adviesraad komt regelmatig samen om te vergaderen en om besluiten te nemen die als advies dienen voor het college van burgemeester en schepenen. Hieronder staan alle raden die verbonden zijn met de gemeente Hulshout en die via open aanmelding leden werven. U vindt in deze lijst ook de uiterste aanmelddata en de contactpersoon. Aarzel niet om eens verder te informeren! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bibliotheekraad: An Van der Borght, 015 22 40 17, an.vanderborght@bibliotheek.be (aanmelden voor 15 maart 2013) Gecoro: Kurt Van den Vonder, 015 22 94 81, kurt.vandenvonder@hulshout.be (aanmelden voor 15 maart 2013) Milieuraad: Wouter Veraghtert, 015 22 94 84, milieu@hulshout.be (aanmelden voor 15 maart 2013) Cultuurraad: An Van der Borght, 015 22 40 17, an.vanderborght@bibliotheek.be (geen vaste aanmelddatum) Jeugdraad: Evi Discart, 015 22 94 82, jeugd@hulshout.be (geen vaste aanmelddatum) Sportraad: Priscilla Van Herck, 015 24 26 77, sport@hulshout.be (geen vaste aanmelddatum) Seniorencommissie: Evi Discart, 015 22 94 82, welzijn@hulshout.be (geen vaste aanmelddatum) GAPH-comité: Evi Discart, 015 22 94 82, welzijn@hulshout.be (geen vaste aanmelddatum)

www.hulshout.be > Gemeentelijke werking > Gemeentebestuur > Adviesraden Een goede raad – J.K. Rowling (2012)

6 I februari 2013 I Gemeente Hulshout


VRIJE TIJD Bibliotheek DE BIB, STEEDS BETER TOT UW DIENST!

Sinds kort worden schijfjes zoals dvd's, luisterboeken, ‌ niet langer achter de balie van de bib bewaard. Ze zitten nu gewoon in de collectie. Dvd's zitten in zogenaamde securityboxen die door de baliemedewerkers eenvoudig voor u kunnen worden opengemaakt. Cd's bij boeken, luisterboeken, ... worden bij het bijhorende materiaal bewaard. Er wordt aan de balie alleen nog gecontroleerd of alle onderdelen aanwezig zijn. Dit bespaart de baliemedewerkers heel wat tijd, en verkort voor u de wachttijden aan de balie. Fijn toch?

hOREN, ZIEN & SPREKEN!

De Vlaamse week tegen Pesten loopt dit jaar van 1 tot en met 8 februari 2013, met als slogan 'Horen, zien en spreken'. Omdat het thema pesten ons niet onberoerd laat, richten wij net als vorig jaar een themastand in. Deze zal te bezoeken zijn op de bovenverdieping van de bib van 1 tot en met 16 februari 2013.

Jeugd INSChRIJVEN mAILINgLIST 'NEETJESWEETJESKRANT'

In 2008 is de jeugddienst van start gegaan met een tweemaandelijkse mailinglist waarin alle jeugdactiviteiten van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten gebundeld staan. Wil jij ook op de hoogte gehouden worden van ons activiteitenaanbod, stuur dan een mailtje naar jeugd@hulshout.be met vermelding 'opname mailinglist jeugd'.

Bibliotheek, Jeugd & Sport WINNAARS BALLONWEDSTRIJD

Matthias Cuypers, Orlanda Gysbrechts en Milla Leys zijn de winnaars van de ballonwedstrijd die tijdens de Vlaamsche Kermis gelanceerd werd. Hun ballonnen zijn geland in Heist-op-den-Berg, Lille en Poederlee. De drie winnaars mogen hun prijs vanaf maandag 11 februari 2013 afhalen in de bibliotheek.

3E BUITENSPEELDAg: NOTEER ALVAST IN JE AgENDA!

Op woensdag 27 maart 2013 gaat de 3e buitenspeeldag door in en rond parochiezaal Het Centrum in Houtvenne! In de namiddag voorzien de vrijetijdsdiensten een uitgebreid sport- en spelaanbod voor alle kinderen. Als ouder kan je genieten van een gezellig terrasje. De uitgebreide informatie verschijnt in het gemeenteboekje van maart.

OPROEP VOOR VRIJWILLIgERS! Om van de buitenspeeldag een groot succes te maken, hebben we uiteraard vele vrijwilligers nodig. Mensen die zich kunnen vrijmaken op 27 maart 2013 in de voor- en/of namiddag, mogen steeds een seintje geven aan de jeugddienst via jeugd@hulshout.be. Gelieve je naam, adres en telefoonnummer door te geven, wij nemen dan op een later tijdstip contact met jou op! Ga buiten spelen!: op avontuur in de natuur - Fiona Danks (2007)

Gemeente Hulshout I februari 2013 I 7


Vrije tijd Sport Wintersportdag

Ook dit jaar halen we onze skilatten en snowboard uit de kast en trekken we naar snowworld Landgraaf. Opnieuw een superdagje vol winterfun! Wanneer: donderdag 14 februari 2013 Wie: 10 tot 18-jarigen (vanaf geboortejaar 2003) Uur: vertrek met bus aan Sportpark Joris Verhaegen om 09.00 uur en terug om 17.00 uur Kostprijs: € 25 (inbegrepen: busreis, verzekering, huur materiaal, skiles door erkende monitoren, snack + drankje en een maaltijd). Dit is cash te betalen op één van de twee inschrijfpunten voor 6 februari 2013. Programma: busreis heen, 1 uur ski-/snowboardles of vrij skiën/snowboarden, warme maaltijd (frietjes + kippennuggets), 1 uur ski-/snowboardles of vrij skiën/snowboarden, 0,5 uur tubegliden, afsluiten met een sportdrankje en een chocoladereep, busrit terug. Inschrijven: vanaf 21 januari 2013 tot en met 6 februari 2013 bij de jeugddienst of de sportdienst. Belangrijk: Snowworld Langraaf is gelegen in Nederland. Aangezien we de grens overgaan, moet iedereen in bezit zijn van een kids-ID (meer info bij onze dienst burgerzaken in het gemeentehuis). Eveneens moeten de ouders of voogd een attest ondertekenen dat de kinderen samen met onze begeleiders de grens mogen overgaan. Hierdoor is het belangrijk dat de inschrijving gebeurt door één van de ouders of voogden op de desbetreffende diensten.

Nieuw: aquagym vanaf 19 februari 2013

Vanaf 19 februari 2013 organiseert de sportdienst wekelijks (behalve tijdens de schoolvakanties) aquagym op dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Enkel telefonisch of bij de sportdienst ter plaatse inschrijven vanaf maandag 11 februari 2013 van 18.00 tot 20.00 uur. Opgelet: slechts 20 plaatsen beschikbaar! Eerste les: gratis || Vanaf tweede les: inwoner Hulshout: € 3,5 per les & niet-inwoner Hulshout: € 4 per les.

Toerisme www.wandelknooppunt.be

Ook in de winter kan u prachtige wandelingen maken. In samenwerking met diverse partners realiseerde Toerisme Provincie Antwerpen de voorbije jaren twaalf wandelnetwerken, goed voor ruim 4000 kilometer wandelplezier langs wel 3700 knooppunten. Op www.wandelknooppunt.be vindt u sinds kort de routedata van alle wandelnetwerken in de provincie Antwerpen. U kan met enkele muisklikken een traject naar keuze uitstippelen. Snel, gemakkelijk en volledig gratis. De routeplanner is ook beschikbaar als app. Androidgebruikers vinden hem in Google Play onder de naam 'Wandelknooppunt'. Meer informatie over de twaalf wandelnetwerken in de provincie Antwerpen, suggestielussen en bestellingen van wandelkaarten vindt u ook op www.deleuksteenlangstewandeling.be. De kaarten van de knooppuntennetwerken waar Hulshout deel van uitmaakt, zijn verkrijgbaar voor € 8 aan het loket in het gemeentehuis.

8 I februari 2013 I Gemeente Hulshout


VERENIGINGen EN ACtiviteiten Verenigingen en activiteiten 

KWB-HULSHOUT presenteert

 Het abc van de sociale media

 infoavond   Parochiezaal Hulshout  maandag 18 februari om 20 u stipt     Sociale media is een verzamelbegrip voor internettoepassingen zoals Facebook,  Twitter, Netlog, Linkedin,… Deze media zijn alom tegenwoordig en worden gebruikt voor het delen van verhalen en weetjes en voor het geven van reacties en commentaar op allerlei onderwerpen. Dat sociale media een enorm potentieel hebben om mensen met elkaar in contact te brengen en te mobiliseren, werd bewezen tijdens de revoluties van de Arabische Lente. Maar het kan ook mislopen zoals een oproep in Nederland om naar een fuif te komen die per vergissing bij iedereen terecht kwam met alle gevolgen vandien. Tijdens een infoavond willen we je informeren over de sociale media : welke sociale media zijn er , waarvoor kan ik ze gebruiken, is het wel veilig, hoe begin ik er aan. Een lesgever met kennis van zaken neemt ons mee in de wereld van de sociale media en beantwoordt deze vragen. 

Iedereen welkom !!!! Inkom : KWB-leden

3 euro gratis

Deuren : 19u30 Info : Chris Danckaerts0496/578510 

            

       

 



 

    

 

   

    

     

        



 

  

    

 



                           

     







      

     

     



     

     



     

     

    

    

  

 









      

      





 

Gemeente Hulshout I februari 2013 I 9


VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN 

Hulshout

Info tijdkrediet Wanneer kan ik zorgverlof nemen ? Was het nu weer 50 of 55 jaar ? dat ik mag landen in mijn job Kan ik mijn loopbaan onderbreken om op wereldreis te gaan ? Wanneer krijg ik hier een vergo vergoeding voor ? Een antwoord op al deze vragen ???? ACV Hulshout geeft deze op dinsdag 5 maart 2013. Om 20.00u in het fanfarelokaal van Hulshout , Kapelaniestraat ,2235 Hulshout .

              



  

 

    

Gezinsbond Hulshout

 

 



 

Tot dan ACV Hulshout



Meer info : kdaems@acv-csc.be of 078/15 16 16 



     

 Terugkerende activiteiten:

• Aquagym: vanaf 19/02/2013 elke dinsdag van 19.30-20.30 uur (behalve schoolvakanties), gemeentelijk zwembad. Inschrijving vanaf 11/02/2013 van 18.00-20.00 uur. Inwoner Hulshout: € 3,5 // niet-inwoner: € 4. Meer info: sport@hulshout.be of 015 24 26 77. Meer info: p. 8 • Zumbadans: elke donderdag van 20.00-21.00 uur lessenreeks, Vrijetijdscentrum de Mixx - Herselt. Info: An Bastijn, 0477 42 64 22 of Kristof Goossens, 0496 28 54 28. • Tai chi chuan: tot juni doorlopend op woensdagavond van 20.15-21.30 uur (behalve schoolvakanties), sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0498 46 13 36 • Joggersclub CM-fit: CM-kern Hulshout organiseert i.s.m. KWB Westmeerbeek elke woensdag een jogmoment om 20.00 uur aan PZ Westmeerbeek. Deelname gratis en vrije inloop voor iedereen. Info: Jan Monsecour, 016 69 83 25. • Tafeltennisclub TTC Hulshout, Sportpark Joris Verhaegen zaal 1 en 2. Info: www.ttc-hulshout.be. • Line-dance KVLV/FEMMA: voor beginners, elke maandag van 09.00-10.30 uur, € 3, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0496 26 29 61. • Line-dance KVLV: iedere dinsdag om 19.30 uur // € 2 per les. Sportpark Joris Verhaegen. • Zumba kids: dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, € 3, Sportpark Joris Verhaegen, Conny Lavrysen. • Zumba volwassenen: dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur of van 21.00 tot 22.00 uur, € 7 (20-beurtenkaart € 126), Sportpark Joris Verhaegen, Conny Lavrysen. • Zumba-fitness: elke woensdag van 19.10-20.10 uur, € 7 (10-beurtenkaart = € 60), Sportpark Joris Verhaegen (danszaal 1e verdieping), Dansstudio Shake. • MOVE your body FEMMA: iedereen welkom, elke donderdag van 09.00-10.00 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94. • Okra Hulshout: fietsen, wandelen, dansen, petanque en zangkoor. Info: Georges Korthoudt, 015 22 37 22 • Rugscholing FEMMA: iedereen welkom, elke maandag van 17.30-18.30 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94. • Country-dancers The Diligence: elke dinsdag van 19.00-22.00 uur, € 2 per les, Zaal ’t Centrum Houtvenne. Meer info: 0477 67 07 56.

Adressen locaties:

Parochiezaal Houtvenne/Zaal Centrum, Langestraat 14, 2235 Houtvenne Parochiezaal Hulshout/Mattheuscentrum, Grote Baan 118, 2235 Hulshout Parochiezaal Westmeerbeek/St.-Michielscentrum, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek (momenteel dicht!) Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout

10 I februari 2013 I Gemeente Hulshout


VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN Activiteitenkalender 11-13 FEB Krokusstage

Tennisclub Sportiva Iedereen van 5-16 jaar welkom! Industriepark 5

woensdag 13 feb

Crea

KVLV Hulshout Parochiezaal Hulshout-keuken//19.30 uu

Dorpsrestaurant OCMW Hulshout Meer info op p. 14

donderdag 14 feb

Wintersportdag

Sport- en jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen//09.00 uur Meer info op p. 8

vRIJDAG 15 feb

Praatcafé

Gemeentebestuur Hulshout i.s.m. OCMW Hulshout en Welzijnsschakels Meer info op p. 15

15+16 feb Ge-tic-t

Toneel 'De Hulst' Meer info op p. 9

woensdag 20 feb

Egeltjes maken van fietsbanden KVLV Hulshout + Femma Parochiezaal Hulshout//19.30 uur

Dorpsrestaurant OCMW Hulshout Meer info op p. 14

vrijdag 22 feb

Stamboomopzoekingen

Heemkring 'Wadja' Hulshout Pastorie Houtvenne//19.30-21.30 uur Meer info: www.heemkringwadja.be

zaterdag 23 feb

Vorming 'Helper'

Rode Kruis Lokaal Rode Kruis (achter sportcentrum) //08.30 uur

Mosselfestijn

AC Hulshout Meer info op p. 9

maandag 25 feb

Spiritualiteit 'De kunst van het genieten' KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal//19.30 uur

maandag 11 mrt

'Je hebt je hart hard nodig' KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal//19.30 uur

woensdag 13 mrt

Dorpsrestaurant OCMW Hulshout Meer info op p. 14

vrijdag 15 mrt

Praatcafé

Gemeentebestuur Hulshout i.s.m. OCMW Hulshout en Welzijnsschakels Meer info op p. 15

woensdag 20 mrt

Dorpsrestaurant OCMW Hulshout Meer info op p. 14

maandag 25 mrt

Bloemschikken 'Pasen'

KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal//19.30 uur

dinsdag 26 mrt

Bloed geven (Hulshout)

Rode Kruis Lokaal Rode Kruis (achter sportcentrum)//18.00 uur

zaterdag 16 feb

Vertelavond Frans Van den Wyngaert

Rode Kruis Lokaal Rode Kruis (achter sportcentrum) //08.30 uur

woensdag 27 feb

KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal//19.30 uur

OCMW Hulshout Meer info op p. 14

Stamboomopzoekingen

Vorming 'Helper'

zondag 17 feb

Lotto Crosscup

Atletiekclub Hulshout Meer info + bon: zie achterzijde

maandag 18 feb

Het abc van de sociale media KWB Hulshout Meer info op p. 9

Crea 'knutselen met clipjes' KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal//19.30 uur

dinsdag 19 feb

Infoavond samenaankoop buitenmuurisolatie

Gemeentebestuur Hulshout i.s.m. IOK Zaal De Vloeikens//20.00 uur

KWB Hulshout Meer info op p. 9

Dorpsrestaurant

Zaterdag 2 mrt

Tweedehands kledingbeurs Gezinsbond Hulshout Meer info op p. 10

dinsdag 5 mrt

Woensdag 27 mrt

Koken 'Stoofpotjes en ovenschotels zomer'

VRIJDAG 29 mrt

Heemkring 'Wadja' Hulshout Pastorie Houtvenne//19.30-21.30 uur Meer info: www.heemkringwadja.be

30+31 mrt

Josterwijckse Bierfeesten

ACV Hulshout Meer info op p. 10

KLJ Houtvenne Zaal Centrum Houtvenne Za: vanaf 18.00 uur, zo: vanaf 14.00 uur Meer info: www.kljhoutvenne.be

woensdag 6 MRT

30 mrt-7 apr

OCMW Hulshout Meer info op p. 14

Tennisclub Sportiva Industriepark 5

Infosessie tijdkrediet

Dorpsrestaurant

Open Indoor Jeugdtornooi

Zondag 31 mrt

Kermis Houtvenne

Gemeentebestuur Hulshout

Gemeente Hulshout I februari 2013 I 11


VERENIGINGen En ACtiviteiten Openingsuren Gemeentehuis Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 11

Sportpark joris verhaegen Industriepark 3, 2235 Hulshout Tel.: 015 24 26 77 sport@hulshout.be

Openingsuren Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Woe: 13.00 - 16.00 uur

Zwembad Industriepark 1, 2235 Hulshout Tel.: 015 24 80 13 zwembad@hulshout.be

Spreekuren college Algemeen e-mailadres college@hulshout.be

Openingsuren Tijdens schooljaar Woe: 13.00 - 16.00 uur Do: 18.00 - 21.00 uur Vrij: 18.00 - 20.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

Burgemeester Geert Daems Ma: 19.00 - 20.00 uur Verder na afspraak GSM: 0499 41 41 95 geert.daems@hulshout.be 1e schepen (na afspraak) Elien Bergmans GSM: 0498 22 43 22 elien.bergmans@hulshout.be 2e schepen (na afspraak) Rist Heylen GSM: 0473 53 65 94 rist.heylen@hulshout.be 3e schepen (na afspraak) Hilde Van Looy GSM: 0495 37 33 42 hilde.vanlooy@hulshout.be 4e schepen (na afspraak) Joost Verhaegen GSM: 0475 69 03 04 joost.verhaegen@hulshout.be 5e schepen (na afspraak) Anja Leflot GSM: 0496 68 25 14 anja.leflot@hulshout.be

12 I februari 2013 I Gemeente Hulshout

Tijdens schoolvakantie Di-vrij: 13.00 - 17.00 uur 19.00 - 21.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

Containerpark Industriepark 76, 2235 Hulshout Tel.: 015 25 36 44 milieu@hulshout.be Openingsuren Ma: gesloten Di/do: 11.00 - 18.45 uur Wo/vr: 08.00 - 15.45 uur Za: 08.00 - 13.45 uur Zo: gesloten

OCMW Hulshout Grote Baan 256, 2235 Hulshout Tel.: 015 75 01 00 Telefonische bereikbaarheid Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma-do: 13.30 - 16.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Sociale dienst Di- vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Do: op afspraak Schuldbemiddeling Ma: 18.00 - 20.00 uur Do: 09.00 - 12.00 uur Dienst asielzoekers Na afspraak Thuisdiensten Na afspraak Dienst Gezinszorg Ma: (na afspraak) 09.00 - 12.00 uur Verwarmingstoelagen Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur Do: gesloten Ma: 18.00 - 20.00 uur Vr: 09.00 - 12.00 uur

BIBLIOTHEEK Booischotseweg 1, 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 17 hulshout@bibliotheek.be

Juridische dienst Ma: 18.00 - 20.00 uur* Vrij: 09.00 - 12.00 uur *Elke 2e en 4e ma van de maand

Openingsuren Ma: 16.00 - 20.00 uur Di: 18.00 - 20.00 uur Wo: 11.30 - 20.00 uur Vr: 14.30 - 17.00 uur Za: 10.00 - 12.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe na afspraak 015 22 93 90 015 22 93 92


LEVEN EN WELZIJN OCmW hET OCmW ZORgT DAT U ERBIJ hOORT

Toen de OCMW's in 1977 het levenslicht zagen, was iedereen het erover eens dat we de 'openbare onderstand' achter ons moesten laten en moesten ijveren voor een menswaardig bestaan voor iedere burger. Vandaag merken we dat de naam 'OCMW' nog voor velen een negatieve bijklank heeft. Nochtans doet het OCMW inspanningen om te zorgen dat mensen er weer bij kunnen horen. Maatschappelijk participatie dus, wat veel meer is dan openbare onderstand en wat heel veel mensen aanbelangt. De voorbije jaren is het OCMW uitgegroeid tot een organisatie met een waaier aan diensten.

IN EIgEN BEhEER Algemene sociale dienstverlening - Financiële ondersteuning (leefloon, eenmalige of periodieke financiële steun en voorschotten) - Administratieve ondersteuning - Psychosociale begeleiding - Verlenen van informatie en advies - Oplading budgetmeter Sociale tewerkstelling Thuisdiensten - Warme maaltijdbedeling aan huis - Dienst 'Hulp aan huis' (poetsdienst) - Hulp bij de aanvraag van een personenalarmtoestel minder mobielen Centrale Dorpsrestaurant Dienst schuldbemiddeling - Budgetbegeleiding - Budgetbeheer

Dienst vluchtelingen - Materiële hulpverlening (lokaal opvanginitiatief) - Maatschappelijke dienstverlening aan vreemdelingen Aanvraag verwarmingstoelagen (stookolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas) Woonzorgcentrum Ter Nethe

VIA EEN SAmENWERKINgSVERBAND Dienst schuldbemiddeling (via Welzijnszorg Kempen) - Collectieve schuldenregeling - Consumentenkrediet Klus- en verhuisdienst (via Kringwinkel Zuiderkempen) Dienst onthaalmoeders (in samenwerking met OCMW Heist-op-den-Berg) Juridische dienst (intergemeentelijk) Dienst gezinszorg (subregionaal via Welzijnszorg Kempen) Pidt Stichting (intergemeentelijk) - Opvoedingsondersteuning - Trajectbegeleiding Al deze diensten zullen in volgende edities uitgebreid aan bod komen. Het OCMW staat voor een kwalitatieve dienstverlening op maat van de cliënt en zijn situatie. Iedere inwoner van Hulshout kan bij het OCMW terecht. Aarzel vooral niet om bij ons aan te kloppen voor meer informatie of bel ons op het nummer 015 75 01 00. www.hulshout.be > Leven & Welzijn/OCMW > OCMW > Dienstverlening

TERUgBLIK KERSTmARKT

Op 15 december 2012 werd in het woonzorgcentrum Ter Nethe de jaarlijkse kerstmarkt georganiseerd. Er werd vooraf een hele week hard gewerkt door het personeel en de bewoners om het woonzorgcentrum helemaal in de kerstsfeer onder te dompelen en alles klaar te maken voor de kerstmarkt. Zo werden de kerstbomen versierd, de kraampjes opgezet, wafels gebakken, zelf speculaas gemaakt … Op de dag zelf waren er tal van vrijwilligers en personeelsleden, allen in kerststemming, op post om te komen helpen. Om 14.00 uur werd de kerstmarkt geopend en kwam de geur van verse wafels en heerlijke appelstrüdel de talrijke bezoekers tegemoet. DJ Dimi zorgde voor de kerstmuziek. Dankzij de vele helpende handen was de kerstmarkt een groot succes en konden onze bewoners en hun bezoekers genieten van een gezellige kerstnamiddag in Ter Nethe. Omdat het Kerstmis was… - Christine Leeson (2001) Gemeente Hulshout I februari 2013 I 13


LEVEN en WELZIJN Ter Nethe WELKOM IN HET DORPSRESTAURANT! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woensdag 13 februari 2013 reserveren uiterlijk 8 februari • tomatensoep met balletjes • kalfsgebraad • asperges • natuuraardappelen • chocomousse

Woensdag 20 februari 2013 reserveren uiterlijk 15 februari • bloemkoolsoep • lamsnavarin • rauwkost • frieten • pralinemousse

Woensdag 27 februari 2013 reserveren uiterlijk 22 februari • champignonsoep • kippenworst • fruit • gebakken aardappelen • pralineflan

Woensdag 6 maart 2013 reserveren uiterlijk 1 maart • witloofsoep • kalkoengebraad • snijbonen • natuuraardappelen • vanillepudding

Woensdag 13 maart 2013 reserveren uiterlijk 8 maart • kippensoep • varkenslapje • sperziebonen • natuuraardappelen • vanillepudding met koekje

Woensdag 20 maart 2013 reserveren uiterlijk 15 maart • groentesoep • kalkoenbrochette • rauwkost & paprikasaus • kroketten • mokkamousse

Onderwijs schoendoosactie in de gemeentelijke basisschool

In de aanloop naar Kerstmis hebben de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool te Hulshout weer 250 schoendozen versierd (en gevuld!). Er zijn heel wat verschillen tussen ons luxeleventje hier in België en de armoedige toestanden in Oost-Europa of Afrika die we regelmatig op de televisie zien. Het accent van dit project lag op het contrast tussen deze twee uiterste. Hier in België is het normaal dat je cadeautjes krijgt, met je verjaardag, met Sinterklaas, met Kerstmis, met Nieuwjaar,... In andere delen van de wereld is dat echter niet zo vanzelfsprekend. In landen als Armenië, Oekraïne, Zambia, Malawi, Sierra Leone, Oeganda of Togo hebben de meeste kinderen nog nooit van hun leven een cadeautje gehad. Kan jij je dat voorstellen? Dus als ze een schoendoos vol met mooie spulletjes ontvangen is dat voor hen een heel bijzondere gebeurtenis. Onze leerlingen werden dan ook gestimuleerd om te geven. Velen van hen hebben een offer gebracht en gaven zelfs hun mooiste auto of hun lievelingsknuffel. We hebben met de school in totaal 214 dozen gevuld met schoolspullen (pennen, potloden, gom, kleurtjes, schriftjes, kleurpotloden) en speelgoed (kleine knuffels, balletjes, ballonnen, jojo’s, linnen draagtassen, petten,…). Vervolgens heeft ieder kind een tekening gemaakt of een brief geschreven over zichzelf. Zo hebben we een moment kunnen stilstaan bij de overvloed die we hier hebben en dat dit een reden is om dankbaar te zijn. Namens alle kinderen, zowel hier als ginder, willen we dan ook het gemeentebestuur bedanken daar zij het opsturen van de dozen financieel mogelijk maakten. De gemeente Hulshout subsidieert namelijk € 2,5 per gevulde doos. Ook de ouderkring van de Gemeentelijke Basisschool draagt zijn steentje bij door middel van een bijdrage van € 1 per gevulde doos. Om dit project te doen slagen hebben alle leerkrachten Levensbeschouwelijke vakken de handen in elkaar geslagen. We zien dan ook dankbaar terug op dit vruchtbaar samenwerkingsmoment. We danken ieder die zich hiervoor heeft ingezet. Jouw school - mijn school: kinderen en hun scholen over de hele wereld - Penny Smith (2007)

14 I februari 2013 I Gemeente Hulshout


LEVEN EN WELZIJN Praatcafé, ook in 2013! Sinds mei 2012 vindt maandelijks het praatcafé plaats in de cafetaria van woonzorgcentrum Ter Nethe. Naast gezellig samen zijn, zorgen we af en toe voor een leuke activiteit. In 2012 organiseerden we bijvoorbeeld een knutselactiviteit, kienen, … Ook in 2013 staan we klaar voor jullie en verwelkomen we jullie graag op volgende vrijdagnamiddagen (telkens van 14.00 tot 16.00 uur): 18 januari 15 februari 15 maart

19 april 31 mei 28 juni

26 juli 23 augustus 27 september

11 oktober 15 november 6 december

Meer info: Josephine - 0499 35 29 66

meer mobiel

De wegwijzer naar alle informatie over vervoer voor ouderen en mensen met een beperking. Boodschappen kunnen doen wanneer u dit wilt, een afspraak bij de dokter, op bezoek bij vrienden, … het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Voor ouderen of personen met een beperking is dit niet altijd het geval. Aangezien mobiliteit een basisvoorwaarde is om deel te kunnen nemen aan de samenleving, ontwikkelde Enter ‒ Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid ‒ een databank die praktische informatie verzamelt over vervoeraanbieders en de vervoersmogelijkheden voor minder mobiele mensen. Via de website www.meermobiel.be is er nu één centraal informatieplatform over vervoer Meer informatie: voor mensen met een mobiliteitsbeperking. U komt hier te weten wat er bestaat op vlak www.meermobiel.be van aanbod, dienstverlening, tegemoetkomingen, kortingen of voorrangskaarten, zowel info@meermobiel.be Tel. 011 26 50 30 binnen het openbaar vervoer als binnen het deur-deurvervoer. Wist u dat de bibliotheek ook een boekendienst aan huis heeft?

Bloedinzamelingen 2013

hulshout: Dinsdag 26 maart - 25 juni - 24 september - 17 december 2013. Rode Kruislokaal, Industriepark 3 (achter sportpark Joris Verhaegen) || 18.00-20.30 uur houtvenne: Dinsdag 8 januari - 2 april - 9 juli - 1 oktober 2013. Parochiezaal Houtvenne, Langestraat || 18.00-20.30 uur Westmeerbeek: Donderdag 17 januari (P)- 11 april (P) - 25 juli (F) - 10 oktober (F) 2013 P = Parochiezaal, M. Raeymaekersstraat, F = Fanfarelokaal, Ramselsesteenweg || 18.00-20.30 uur

Thuisoppas gezocht!

Ziekenzorg CM is op zoek naar bekwame, opgeleide vrijwilligers om zorgbehoevenden en mantelzorgers bij te staan. Er wordt veel beroep gedaan op de dienst voor Thuisoppas en de nood aan oppasvrijwilligers is hoog. Een oppasbeurt kan zowel overdag als ’s nachts. Ziekenzorg CM biedt een basisvorming aan voor kandidaten die wensen op te passen bij oudere zorgbehoevenden. In 2013 gaat de opleiding drie keer door: • dinsdag 16 en dinsdag 26 februari 2013 in mechelen Meer informatie: • dinsdag 28 en donderdag 30 mei 2013 in olen Ingrid Mertens, • maandag 14 en woensdag 16 oktober 2013 in turnhout 014 40 34 79 Opleidingsdag kandidaat-vrijwilligers voor oppas bij langdurig zieke kinderen en kinderen ziekenzorg.rmt@cm.be met een beperking: zaterdag 26 oktober 2013 in Olen. Gemeente Hulshout I februari 2013 I 15


WONEN EN mILIEU milieu AFVALNIEUWTJES

Sinds 1 januari 2013 zijn er weer enkele zaken veranderd. Zo zijn de openingsuren van het containerpark aangepast (zie pagina 12). Ook zijn er tarieven aangepast. Op het containerpark verandert enkel het tarief voor strooizout. Zo betaalt u vanaf nu € 6 per zak van 25 kg strooizout. Voor de ophaling van snoeihout en kleine boomstronken betaalt u € 50 per rit bij een hoeveelheid minder dan een halve vrachtwagen (tot 4 m3) of € 100 per rit bij meer dan een halve vrachtwagen (maximaal een hele). Het tarief voor de ophaling van grof vuil is voortaan € 35 per m3. Voor een compostbak betaalt u € 40 en voor een compostvat € 25. Bij de start van het nieuwe jaar werd de inzameling van pvc op het containerpark uitgebreid naar een inzameling van harde kunststoffen. De volgende harde kunststoffen worden selectief ingezameld: Emmers en deksels (zuiver en zonder metaal), kratten, plastic speelgoed (zonder metaal/zonder elektrische aandrijving), tuinmeubelen, buizen van HDPE, PP en PE (niet langer dan 2m), beschermingsbuizen van elektriciteitskabels en centrale verwarming (rood/blauw), kunststof pallets, wasmanden, curverboxen, gebruikte kliko’s (zonder wielen en vrij van afval), polycarbonaatplaten, pvc buizen (wachtbuizen voor eletriciteitsleidingen), pvc afvoerbuizen, waterleidingbuizen dakgoten en verbindingsstukken (zonder metaal), pvc ramen en raamprofielen zonder glas, pvc deuren en deurprofielen, pvc planchetten voor wand- en plafondbekleding, pvc rolluiken zonder centrale boom, pvc dakplaten. Trash: je weet nooit wat je tussen het afval vindt... - Andy Mulligan (2011)

OP WEg NAAR EEN TWEEDE gENERATIE WATERBEhEERPLANNEN: UW mENINg TELT!

Sinds 19 december 2012 kan u reageren op drie documenten ter voorbereiding van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. De documenten die momenteel ter inzage liggen zijn: het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van deze tweede generatie plannen, het voorontwerp van de tweede waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) en het kennisgevingsdocument voor de milieubeoordeling. Meer info: milieudienst, bereikbaar via 015 22 94 84 of milieu@hulshout.be

NATUUR VOOR gROENTJES

Natuurpunt Grote Nete presenteert in het voorjaar een interactieve en wervelende instapcursus voor natuurliefhebbers. In 5 unieke 'lessen' en evenveel excursies laten de lesgevers al hun enthousiasme op u los. U wordt ondergedompeld in de wereld van onze natuur en actuele thema's als klimaat en biodiversiteit. Om deel te nemen is geen voorkennis vereist, maar wel een hoge reactiesnelheid. Vijf theorielessen op woensdagavond 19.30 tot 22.00 uur in het lokaal van de Gezinsbond (Schoolstraat 19, Houtvenne) op 20 + 27 maart 2013, 3 + 10 +17 april 2013 Vijf praktijkmomenten op zaterdagvoormiddag 9.00-12.00 uur - Samenkomstplaatsen worden later nog bepaald. Op 23 + 30 maart 2013, 6 + 13 +20 april 2013 Prijs voor leden: € 25 || Niet-leden: € 35 || Niet-leden + lidmaatschap: € 45 Inschrijven kan door uw gegevens te mailen naar manu.vlaeyens@natuurpunt.be. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld op Meer info: Manu Vlaeyens, rek.nr. BE08 4176 0764 1113 met de vermelding 'Natuur voor groentjes' 0473 94 16 08 + naam en eventueel lidnummer. manu.vlaeyens@natuurpu nt.be

16 I februari 2013 I Gemeente Hulshout


WONEN EN mILIEU SAmENAANKOOP mUURISOLATIE

SAmENAANKOOP DAKISOLATIE LEgT 700 DAKEN IN DE WATTEN

Om de investering te verkleinen en iedereen aan te moedigen om zijn muren te isoleren, organiseert de gemeente een samenaankoop van muurisolatie. De organisatie verloopt in samenwerking met IOK en de gemeenten Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Heistop-den-Berg, Nijlen en Vorselaar. De samenaankoop gaat dit voorjaar van start waardoor de eerste werken kunnen plaatsvinden in april 2013. Zowel het na-isoleren van een buitenmuur als het isoleren van nieuwe muren behoren tot de mogelijkheden.

700 gezinnen lieten hun dak isoleren via de samenaankoop dakisolatie van IOK en 25 Kempense gemeenten. Een geslaagde samenaankoop.

Voordelig isoleren en na-isoleren van buitenmuren

Met de modernste technieken kan dit zeer eenvoudig zonder dat er breekwerken moeten gebeuren. Wel werd er in deze cluster van gemeenten gekozen voor bio-ecologische materialen. Infoavonden Vrijblijvend inschrijven kan op www.iok.be of bij de milieudienst van de gemeente. Wilt u graag wat meer informatie, kom dan naar de infoavonden rond isoleren in het kader van de IOK Energie Infotoer. Deze infoavonden starten steeds om 20.00 uur en zijn gratis. Inschrijven is niet nodig. Na-isoleren van een bestaande woning Donderdag 28 februari 2013 - 20.00 uur te Herenthout - Gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 10 Spouw- en buitenmuurisolatie Dinsdag 19 februari 2013 - 20.00 uur te Hulshout Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A

Op deze manier werden de prijzen gedrukt. Uit een prijsvergelijking bleek dat de korting via de samenaankoop tot 30% bedroeg. Dit zorgde voor een grote belangstelling: 700 Kempense gezinnen isoleerden zelf hun dak of lieten hun dak isoleren. De helft van die gezinnen kochten isolatiemateriaal aan en isoleerden hun dak zelf. De overige helft liet zijn dak isoleren door een vakman. Door deze actie zal er jaarlijks meer dan 5 miljoen kWh aan aardgas bespaard worden. 1.200 ton CO2 zal jaarlijks vermeden worden. De jaarlijkse besparing bedraagt gemiddeld € 570 per gezin. Door de gunstige prijzen en de subsidies verdienen de deelnemende gezinnen hun investering gemiddeld op twee jaar terug. Voordelen van dakisolatie Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken. In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 30% van de warmte door het dak. En toch heeft 25% van de woningen nog geen dakisolatie. Dakisolatie plaatsen om een niet-geïsoleerde woning te verbeteren is meestal de eerste stap om het de energieprestatie van de woning te verbeteren. Het is meestal technisch makkelijk uit te voeren is en de investering is snel terugverdiend. En er zijn premies.

Maandag 25 februari 2013 om 20.00 uur te Grobbendonk - Gemeentehuis, Boudewijnstraat 4 (2e verdieping) Dinsdag 5 maart 2013 om 20.00 uur te Heist-op-denBerg - Polyvalente zaal Cultuurcentrum Zwaneberg, Bergstraat De keuze van de firma's gebeurt door een stuurgroep van deelnemers aan de samenaankoop. Deze stuurgroep komt samen op donderdag 14 maart 2013 om 19.30 uur in Herenthout en zal de offertes doorlopen. Wilt u deel uitmaken van deze stuurgroep? Duid dit dan aan bij de inschrijving. De afsluitende infoavond zal doorgaan op woensdag 27 maart 2013 om 20.00 uur in zaal De Vloeikens te Hulshout. Op deze infoavond zullen de gekozen firma's hun producten, prijzen en voorwaarden toelichten.

Meer info: Jasmine Jacobs, duurzaamheidsambtenaar, bereikbaar via 0473 49 01 09 of jasmine.jacobs@hulshout.be

Gemeente Hulshout I februari 2013 I 17


WONEN EN mILIEU Wonen OPENINg REgISTERS VOOR SOCIALE KAVELS EN SOCIALE KOOPWONINgEN

in het werkgebied van geelse huisvesting

Naar aanleiding van het overdrachtenbesluit van 29 september 2006 van de Vlaamse Regering dient iedere Sociale Huisvestingsmaatschappij één of meer inschrijvingsregisters te openen die het volledige werkgebied bestrijken, zelfs al zijn er geen concrete bouwplannen of grondvoorraden voorhanden. Daarom heeft de Raad van Bestuur van Geelse Huisvesting CVBA beslist om registers te openen voor sociale kavels en sociale koopwoningen in de gemeenten Geel, Grobbendonk, Herentals, Hulshout, Kasterlee, Meerhout, Vorst-Laakdal en Westerlo. Inschrijvingsperiode vanaf donderdag 7 februari 2013 iedere donderdag van 09.00-12.00 uur. Opmerking: op dit moment zijn er geen concrete projecten voor de verkoop van kavels of koopwoningen. Inschrijvingsvoorwaarden: • geen andere woning in volledige eigendom of vruchtgebruik hebben; • geen zakelijk recht hebben op een bouwterrein; • meerderjarig zijn; • voldoen aan de opgelegde inkomensvoorwaarden. Bedragen voor 2012, volgens het laatst gekende aanslagbiljet • minimaal € 8 190 • maximaal € 32 740 voor alleenstaanden • € 49 110 voor een gezin van minimum twee personen verhoogd met € 3 270 per persoon ten laste. Wanneer twee kandidaat-kopers zich samen willen laten inschrijven, moeten zij beiden aanwezig zijn bij de inschrijving in het kandidatenregister en bij de toewijzing. Per register betaalt u € 50 bij de inschrijving. Meer info: Financiële Dienst van Geelse Huisvesting op de nummers 014 57 81 98 of 014 57 81 86

Veiligheid en verkeer SNELhEIDSmETINgEN hEIBAAN Tegen het einde van 2012 voerde de politie op vraag van de gemeente Hulshout snelheidsmetingen uit in de Heibaan. In de Heibaan geldt een maximum snelheid van 50 km/u. De gemiddelde snelheid van 4632 voertuigen (zonder fietsers) in één week was 65 km/u richting Hulshout en 67 km/u in de richting van Heultje. Enkele snelheidsduivels lapten elke zin van verantwoordelijkheid aan hun laars door 110 km/u te rijden. We kunnen dus spreken van een systematische overtreding van de snelheidsbeperking. Bij de tweede fase van de heraanleg van de Heibaan worden deze resultaten zeker meegenomen. Het gemeentebestuur wil van de Heibaan de gezellige en veilige wijk maken die ze zou moeten zijn.

Weetje?! Wist u dat u defecte straatlampen direct kan melden op www.straatlampen.be?

18 I februari 2013 I Gemeente Hulshout


Meldingskaart Iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier.

Wilt u melding maken van een situatie in uw omgeving of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw dossier? Dan kan u dit formulier gebruiken. Meldingen en klachten mag u sturen via de website: www.hulshout.be > burgerloket > klacht/melding. Een klacht kan u ook doorgeven via klachten@hulshout.be of telefonisch aan de klachtenambtenaar via telefoonnummer 015 22 40 11.

Uw gegevens

Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen! Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat en huisnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melding of klacht?

Een klacht is een ontevredenheid over een handeling of prestatie van de lokale overheid. Een melding is een situatie waarbij een tussenkomst van een gemeentedienst gewenst is. Het gaat om een: O klacht O eerste melding, vraag of suggestie Melding in de categorie: O groen O signalisatie

O vervoer

O wegen

O herhaling van een melding, vraag of suggestie O gebouwen

O andere

Locatie: ............................................................................................ Korte beschrijving: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Sommige meldingen doet u niet via ons, maar rechtstreeks:

• Openbare verlichting: www.straatlampen.be • Riolering en afvalwater: www.hidrorio.be • Strafrechtelijke misdrijven: info@politiezuiderkempen.be

Zijn er nutsbedrijven in uw straat aan het werk geweest en hebben zij de plaats na voltooiing van de werkzaamheden niet naar tevredenheid achtergelaten? Neem dan rechtsreeks contact op: Belgacom (klantendienst): 0800 22 200 - www.belgacom.be Telenet: klachtenmailbox: netaanleg.antwerpen-mechelen@staff.telenet.be Klanten: 015 66 66 66 - Niet-klanten: 015 66 67 77 www.telenet.be Pidpa Algemeen nummer: 0800 90 300 - www.hidrorio.be Eandis: 078 35 35 34 - www.eandis.be

U kan dit formulier sturen naar, of afgeven op het volgende adres:

Gemeentebestuur Hulshout - Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Gemeente Hulshout I februari 2013 I 19


 



   

  

 



           

 



                                

                 

                 



 

 

 

     

                                 

   

   

   

 



Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteblad 2013 februari  

Gemeenteblad 2013 Editie februari

Gemeenteblad 2013 februari  

Gemeenteblad 2013 Editie februari

Advertisement