Page 1

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Goede afspraken vanaf 1/1/2013


GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

2


VOORWOORD

Essen is een vriendelijke gemeente, gelukkig. Maar we wonen niet op een eiland. Allerlei vormen van overlast komen ook bij ons voor. Geluidsoverlast, sluikstorten of hondenpoep zijn slechts enkele voorbeelden van wat we dagdagelijks ervaren. Om daar iets aan te kunnen doen, moeten we regels stellen. En die regels moeten gehandhaafd worden. Waar vroeger werd gewerkt met politiereglementen en waar de politierechter optrad om de overtreders te sanctioneren, is dat nu niet meer het geval. Om anno 2013 overlast tegen te gaan, moeten gemeenten een systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) gebruiken. Daarom heeft ook de gemeenteraad van Essen een GAS-reglement goedgekeurd. In dit reglement is bepaald welke overlast in Essen aangepakt en gesanctioneerd kan worden. Uiteraard moet je weten wat er in onze vriendelijke gemeente mag en wat er niet mag. Daarom stellen we je graag deze brochure voor.

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Beste mensen

Gaston Van Tichelt burgemeester

3


wat is gas? GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 4

GAS zijn de gemeentelijke administratieve sancties. Wanneer de lokale politie van zone Grens een overtreding van het GAS-reglement vaststelt, maakt zij een proces-verbaal op en bezorgt dit aan de sanctionerend ambtenaar van IGEAN. De sanctionerend ambtenaar verwittigt de overtreder per aangetekend schrijven over de vastgestelde overtreding en beslist uiteindelijk om al dan niet een geldboete op te leggen. Omdat de tussenkomst van het parket en de politierechtbank niet meer nodig is, komen we dankzij GAS tot een snellere bestraffing. Er is altijd verweer tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar mogelijk. Hoe dit in zijn werk gaat, vind je terug op www.essen.be.

Prijskaartje In deze brochure zijn de voornaamste bepalingen van het GAS-reglement gebundeld. Wie een overtreding maakt op het GAS-reglement, riskeert vanaf 1 januari 2013 een administratieve geldboete die kan oplopen tot 250 euro. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dat maximaal 125 euro.


GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Openbare rust Lawaai kan storend zijn. Niet alleen ’s nachts, maar ook overdag. Iedereen heeft recht op rust. Hiertoe gelden duidelijke regels, zelfs overdag. De zogenaamde rijdende discotheken kunnen niet door de beugel. Het is de bestuurder van een voertuig verboden elektronisch versterkte muziek te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig.

Lawaai door dieren Ook hiervoor kan het baasje een GAS-boete krijgen. Het aanhoudend geluid van een dier, geblaf, geschreeuw of gekrijs, kan als hinderlijk ervaren worden en het baasje wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden.

5


GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Vuurwerk Het is verboden om elke vorm van vuurwerk af te steken, zowel op de openbare weg als op de private domeinen. Enkel in de nacht van oud op nieuw mag tussen middernacht en 01.00 uur vuurwerk afgestoken worden op privĂŠ-domein. In uitzonderlijke gevallen naar aanleiding van festiviteiten kan de burgemeester een afwijking toestaan.

6


Je moet steeds je hond aan de leiband hebben als je ermee gaat wandelen, zowel op de openbare weg als in parken en bossen. Als baasje moet je ook steeds een zakje bijhebben om de uitwerpselen van je hond te verwijderen.

Zwerfvuil en sluikstort Het is verboden om voorwerpen zoals bankjes, bushokjes, verkeersborden, voetpaden of perken,... te bevuilen op welke manier dan ook. Er wordt opgetreden tegen elke vorm van vervuiling van de openbare ruimte. Klein afval zoals verpakkingen, drankblikjes, sigarettenpeuken, papierof plasticafval mag je niet op de openbare weg gooien.

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Hond aan de leiband, poep in het zakje

7


RECLAMEBORDEN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 8

Voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden voor evenementen langs de openbare weg is vooraf een schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen vereist.

Wildplakken Wil je tijdelijke wegwijzers hangen, dan kan dit mits toelating van het college van burgemeester en schepenen of van de wegbeheerder. Zomaar wildplakken van affiches of wegwijzers kan dus beboet worden.


GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Wildplassen Het is verboden op straat, tegen een gevel of een boom te urineren. Wie de straat beschouwt als een toilet, riskeert een boete tot 250 euro.

Manifestaties Iedereen die een manifestatie op de openbare weg wenst te houden, zoals stoeten, processies, optochten, zoektochten, betogingen of bijeenkomsten, heeft toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

9


GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Leegstaande woningen Essen is een propere gemeente en dat willen we zo houden. Daarom is elke eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt pand verplicht het gebouw af te sluiten zodat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt.

stof en afval Werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen verspreiden, mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare schermen.

10


Speeltuigen

Vuur en rook Het is verboden vuur te maken in open lucht, in parken, weiden of bossen zonder toelating van de burgemeester. Je mag ook de buurt niet storen met rook, geur of stof van welke bron ook. In private tuinen zijn barbecues en vuurkorven (met onbehandeld hout) wel toegelaten.

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Essen telt een groot aantal speelpleintjes in de woonwijken. De speeltuigen op deze pleintjes zijn uitsluitend voorbehouden voor de kinderen die tot de leeftijdscategorie behoren waarvoor de speeltuigen bedoeld zijn.

11


Huisnummer GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 12

Het is verplicht huizen en gebouwen te nummeren. Een duidelijk zichtbaar en leesbaar huisnummer kan van groot belang zijn. Denken we maar aan noodgevallen waarbij de hulpdiensten snel ter plaatse moeten komen. Heb je geen duidelijk zichtbaar en leesbaar huisnummer? Koop er dan een bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis voor slechts 2,50 euro.

VEILIGE Voetpaden Iedere bewoner, gebruiker of eigenaar van een pand dat aan de openbare weg grenst, is verplicht het voetpad tussen zijn pand en de normale rijbaan in alle redelijkheid te onderhouden, zodanig dat iedereen er veilig gebruik kan van maken. Dit betekent o.a. dat men in de winter zijn stoep sneeuw- en ijzelvrij moet trachten te houden.


Het is verboden voorwerpen op de openbare weg achter te laten die door hun aanwezigheid schade kunnen berokkenen aan derden of aanleiding kunnen geven tot ongevallen.

Inname openbare ruimte Elke inname van de openbare ruimte voor gelijk welk doel dient eerst te worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

VOORWERPEN op de weg

13


ANDERE BEPALINGEN • Het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot het luidruchtig GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

afstellen van motoren, ongeacht hun vermogen.

Het is verboden in de openbare ruimte voertuigen te herstellen, met uitzondering van:

het depanneren van een defect voertuig om de bestuurder in staat te stellen zijn weg te vervolgen;

het takelen of wegslepen van een defect voertuig.

Tenzij andere reglementaire bepalingen, moet men de nodige maatregelen treffen om lichthinder te voorkomen.

De verkopers van voedingsproducten die buiten de verkoopsinrichting worden verbruikt, dienen het nodige te doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun handel niet vervuilen.

De eigenaars of gebruikers van privé-eigendommen moeten ervoor zorgen dat bomen, hagen, beplantingen, afsluitingen en andere voorwerpen:

▹ ▹

het verkeer met inbegrip van voetgangers niet kunnen hinderen;

het normale uitzicht op de openbare weg in de nabijheid van bochten en kruispunten niet belemmeren;

▹ ▹

de openbare verlichting niet hinderen;

de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengen;

op enige andere manier een gevaar kunnen vormen voor de openbare weggebruikers.

Op de begraafplaatsen dient men zich te gedragen zodat de orde en de eerbied van de plaats niet verstoord wordt. Het volledige GAS-reglement vind je terug op www.essen.be of kan je opvragen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

14


INFO Gemeente Essen Heuvelplein 23 2910 Essen 03 670 01 30 www.essen.be info@essen.be Politiezone Grens Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout 03 620 29 29 www.pzgrens.be info@pzgrens.be

PZ Grens

IGEAN milieu & veiligheid Hilde Boydens Doornaardstraat 60 2160 Wommelgem 03 350 08 11 www.igean.be gas@igean.be

Deze brochure is een uitgave van het gemeentebestuur van Essen. Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen. Illustraties: Dirk Van der Auwera


Brochure Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) Essen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you