Page 1

infomagazine Gemeentelijk infoblad | december 2019

11 www.lochristi.be

#KNALLERBESTE 15

HUISARTS VAN WACHT? 1733!

22

DE SCHRIJFWIJZEN

28

POP-UP SKATE/BMX PARK


College van burgemeester en schepenen

Burgemeester Yves Deswaene

Eerste schepen Sandro Di Nunzio

Tweede schepen Janine Stadeus

Derde schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse

Vierde schepen Frederic Droesbeke

Vijfde schepen Jean-Pierre Raman

09 326 88 14 | 0475 98 23 27 | burgemeester@lochristi.be Bevoegdheden: politie, veiligheid, brandweer, civiele bescherming, burgerlijke stand, bevolking, externe communicatie, onderwijs, mobiliteit. Spreekuren: din. & zat. 9u-12u of na afspraak

09 326 88 19 | 0477 93 56 39 | marie-claire.van.nieuwenhuyse@lochristi. be Bevoegdheden: bibliotheek, cultuur, toerisme, kunstonderwijs, kinderopvang (BKO), evenementen Spreekuren: din. 9.30u-11.30u of na afspraak

09 326 88 18 | sandro.di.nunzio@lochristi.be Bevoegdheden: financiën, omgeving, sport Spreekuren: din. 10u-12u op afspraak

09 326 88 19 | 0475 82 51 89 | frederic.droesbeke@lochristi.be Bevoegdheden: milieu, duurzaamheid, energie en openbaar groen, jeugd, lokale economie en middenstand, land- en tuinbouw, ICT en digitalisatie Spreekuren: vrij.: 9.30u-12u of na afspraak

09 326 88 18 | 0477 62 12 53 | janine.stadeus@lochristi.be Bevoegdheden: gezins- en ouderenbeleid, ontwikkelingssamenwerking, gelijke kansen, sociale zaken, sociaal woonbeleid, begraafplaatsen, dierenwelzijn Spreekuren: vrij. 9.30u-12 of na afspraak

09 326 88 19 | 0476 32 56 01 | jean-pierre.raman@lochristi.be Bevoegdheden: openbare werken, afvalbeleid en patrimonium Spreekuren: don. 16u-18u of na afspraak

Contact Lochristi

Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst (toegevoegd als schepen aan het college)

Patrick Maes

09 355 93 09 | voorzitter@ocmwlochristi.be Bevoegdheden: personeel, OCMW, BCSD Spreekuren: in het Sociaal Huis na afspraak

2 /

INFOLOCHRISTI Maandelijks informatieblad 18de jaargang | nummer 11 december 2019 COÖRDINATIE Jasmien Mees Communicatieverantwoordelijke 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Yves Deswaene College van burgemeester en schepenen Dorp-West 52, 9080 Lochristi LAYOUT Vanden Broele Productions (Brugge) DRUK Graphius (Oostakker) CONCEPT Maradonna (Antwerpen)


inhoud

Diensten gemeente en OCMW Algemeen 09 326 88 00

4

In de kijker

5

Nieuws

16 17 18 21

22

Vrije tijd Bib

25

Vrije tijd Cultuur & toerisme

27 Jeugd

Vrije tijd

Verkeer & Veiligheid

29 Sport

Milieu

Vrije tijd

32

OCMW

UiT in Lochristi

Ouderen

Bibliotheek 09 356 60 73 Cultuur en toerisme 09 326 88 27 Dienstencentrum ’t Fazantenhof 09 238 32 18 Jeugd 09 355 65 66 Openbare werken 09 326 88 03 Ouderen 09 326 97 76 Politie – onthaal 09 310 33 00 Recyclagepark 09 355 52 06

NOODNUMMERS Ambulance en brandweer Dringende politiehulp

Bevolking en Burgerlijke Stand 09 326 88 00

112 101

Antigifcentrum 070 245 245 Child Focus 116 000 Kinder- en jongerentelefoon 102 Tele-onthaal 106 Zelfmoordlijn 1813 Meldpunt geweld, misbruik en 1712 kindermishandeling

DOC STOP

00800 2123 2123

(om identiteitskaart of paspoort te blokkeren na diefstal of verlies)

CARD STOP

070 344 344

(om bank- en kredietkaarten te blokkeren na diefstal of verlies)

Ruimtelijke ordening 09 326 88 25 Secretariaat 09 326 88 12

Veiligheid in het station 0800 30 230 en op de trein

Sociaal Huis 09 355 93 09

Dokter van wacht Tandarts van wacht

Sport 09 355 26 92

1733 0903 39969

/ 3


Opgelet! Enkel in de nacht van 31 december op 1 januari, tussen 23u en 1u mag je vuurwerk afsteken op privĂŠdomein zonder voorafgaande toelating. Wensballonnen oplaten is altijd verboden in Lochristi, zelfs niet tijdens de oudejaarsnacht. Het risico op brand is te groot.

4 /


IN DE KIJKER

Vuurwerk enkel toegelaten op oudejaar Vuurwerk afsteken is in Lochristi enkel toegelaten op privédomein in de nacht van 31 december op 1 januari, tussen 23u en 1u. Wil je op andere tijdstippen of op openbaar domein vuurwerk afsteken, dan moet je ons hiervoor minstens één maand vooraf de toelating vragen. Wensballonnen zijn altijd verboden. Verboden zonder toelating, tenzij op oudejaar Vuurwerk afsteken is in onze gemeente verboden, tenzij je hiervoor van ons de toelating hebt. Die vraag je minstens één maand vooraf aan via milieu@lochristi.be (vermeld datum, uur en plaats). Enkel op privédomein in de nacht van 31 december op 1 januari, tussen 23u en 1u mag je vuurwerk afsteken zonder voorafgaande toelating. Hou het wel veilig en toon respect voor andere buurtbewoners! Want vuurwerk zorgt voor veel hinder. De luide knallen brengen mensen aan het schrikken en kunnen huisdieren op de vlucht doen slaan. Wensballonnen oplaten is altijd verboden in Lochristi, ook tijdens de oudejaarsnacht. Het risico op brand is te groot.

Verknal je feestje niet! Vuurwerk van slechte kwaliteit of dat verkeerd wordt gebruikt, kan van een supergezellige avond snel een heuse nachtmerrie maken. Brandwonden, blindheid… Ieder jaar weer worden veel te veel mensen slachtoffer van ongelukken met vuurwerk met vaak onomkeerbare gevolgen.

Verknal uw feest niet Gebruik vuurwerk veiliG!

AAntAl zWAArgeWonden tijdens nieuWjAAr

Wie? Vooral jonge mannen

2017: 20 2018: 24 2019: 19

VerWondingen? brandwonden en open wonden aan handen, vinGers en oGen

8 tips 01 Ga na of het afsteken van vuurwerk toeGelaten is in uw buurt

02 koop enkel vuurwerk met Ce-markerinG en respeCteer de leeftijdsGrens

03 lees de GebruiksaanwijzinG op de verpakkinG 04 kies een GesChikte afsteekplaats: een open en droGe plek zonder wind

05 hou toesChouwers op voldoende afstand en brenG dieren naar een veiliGe plaats

06 verlaat zo snel moGelijk de plaats van afsChieten en waCht minstens een half uur voordat u teruGkeert, ook al is het vuurwerk niet afGeGaan

07 steek nooit opnieuw de lont aan van een vuurwerk dat niet is afGeGaan

08 ruim de afsteekplaats op

/ 5


NIEUWS

Uit de gemeente- en OCMW-raad 28 oktober Leveren en plaatsen camerabewakingssysteem Om misdrijven, vandalisme, overlast of verstoring van de openbare orde beter te kunnen aanpakken of te voorkomen, vinden het gemeentebestuur en de politie het nuttig om in de gemeente gebruik te maken van een eigen camerabewakingssysteem. Dit omvat de nodige hard- en software die beeldverwerking en opslag van beelden toelaat, 1 tijdelijke vaste bewakingscamera die kan ingezet worden op verschillende locaties, vaste bewakingscamera’s (buiten) aan de ingang van JH Lodejo, Uyttenhove en de omgeving van de Sint-Niklaaskerk (Lochristi), 3 dummy-bewakingscamera’s, vaste bewakingscamera’s (binnen) in JH Lodejo en Uyttenhove (optioneel). De kostprijs voor de levering en plaatsing wordt geraamd op 100.000 euro (excl. btw).

Camera’s tegen sluikstort en zwerfvuil Sluikstorten en zwerfvuil worden als een bron van ergernis ervaren door zowel inwoners als het beleid. Om deze hardnekkige problematiek met een grote maatschappelijke impact aan te pakken is er een integrale aanpak nodig. Samen met IDM investeert de gemeente sterk in preventie, sensibilisering en het aanbieden van voldoende vuilbakken op openbaar domein. Omdat handhaving hierbij belangrijk is, werd door IDM een cameraplan uitgewerkt waarbij Lochristi de komende 3 jaar permanent over 1 ‘tijdelijke’ vaste camera kan beschikken. IDM zal instaan voor het (ver)plaatsen van de camera, het bekijken en verwerken van de beelden en het opmaken van een bestuurlijk verslag bij een vaststelling. De kostprijs bedraagt jaarlijks 17.046 euro.

Extra personeel voor Uyttenhove en Lodejo Voor het beheer (reservaties, toezicht, onderhoud, …) van het nieuw multifunctionele OC Uyttenhove en JH Lodejo (met o.m. een fuifzaal) moet bijkomend personeel voorzien worden. Een beheerder, een technisch medewerker en een aantal toezichters (sporthal) en interieurverzorg(st)ers zullen aangeworven worden.

Goedkeuring nieuw retributie-, huur- en gebruikersreglement gebouwen en materieel In de raad van 30 september werd voor Uyttenhove en Lodejo een nieuw retributie-, huur- en gebruikersreglement voor gebouwen en materieel goedgekeurd. Voor het lokaal dienstencentrum

6 /

’t Fazantenhof moeten gelijkaardige gebruiksregels en tarieven worden vastgelegd. De diverse regels voor huur en gebruik van gebouwen en materieel in het LDC zijn toe aan actualisatie, net als de versnipperde retributies. Dit is een goede gelegenheid om alles te integreren en de regels voor gemeente en OCMW zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen in 1 reglement. (zie pag. XX)

Kort • Plaatsing zonnepanelen op wachtpost dienst 112 Lochristi – goedkeuring • Bruikleenovereenkomst met vzw Lodejo – goedkeuring • Agenda algemene vergadering IMWV op 5 november – goedkeuring • Wijziging personeelsformatie – toevoegen van 2 betrekkingen adjunct-financieel directeur aan het organogram • Wijziging rechtspositieregeling administratief en technisch personeel – toevoegen aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden • Tijdelijke halftijdse betrekking deskundige vergunningen – vacantverklaring • Betrekking schooldirecteur GBS – vacantverklaring • Meerjarenplan 2020-2025 – goedkeuring kernwaarden, missie en visie • Afspraken initiatief TruStone – goedkeuring door OCMW-raad • Aankoop matrassen voor WZC Sint-Pieter – goedkeuring bestek en raming

Volgende gemeente- en OCMW-raden • Maandag 23 december – 20u – raadzaal gemeentehuis • Maandag 27 januari – 20u – raadzaal gemeentehuis

Agenda en verslag gemeente- en OCMW-raad Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting en de notulen van de gemeente- en OCMW-raad. Een aanvraagformulier vind je op www.lochristi.be/gemeente-enocmw-raad.


NIEUWS

Op afspraak naar PZ Regio Puyenbroeck Sinds vorige zomer werkt onze politiezone op afspraak voor aangiften en meldingen die niet dringend zijn en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen. Een afspraak maken biedt heel wat voordelen: • snellere en betere hulp • kortere wachttijd • meer privacy • je weet op voorhand welke documenten je moet meebrengen

Bedankt, vrijwilligers! Op 5 december is het de dag van de Vrijwilliger.

Maak een afspraak Je kan online, aan het onthaal of via 09 310 33 00 een afspraak maken. Voor dringende meldingen en politietussenkomst kan je uiteraard steeds bij ons terecht via het noodnummer 101.

Meer info? www.pz5416.be

Dank je wel vrijwilliger voor jouw inzet in de gemeente, in je vereniging, de buurt! Dank je mantelzorger voor je dagelijkse nabijheid en zorg! Een welgemeende dankjewel aan alle vrijwilligers!

/ 7


NIEUWS

Vacatures voor nieuwe infrastructuur Lodejo en Uyttenhove JC Lodejo en Uyttenhove openen in 2020 hun deuren. Deze complexen zullen, samen met de reeds bestaande polyvalente ruimtes, de centrale spelers zijn op het vlak van vrijetijdsbeleving in een bruisend Lochristi. Bovendien worden dit de locaties bij uitstek voor fuiven, feesten, eetfestijnen, toneel- en theaterproducties, lezingen en zo veel meer. Elk event zal dus ook zijn eigen technische vereisten met zich meebrengen.

Voltijds beheerder cultuur- en jeugdinfrastructuur (m/v) (B1-B3) - contractueel - onbepaalde duur Taken? • Je bent verantwoordelijk voor het beheer en verhuur van de gemeentelijke jeugd- en cultuurinfrastructuur. Je bent zo de schakel tussen het bestuur, de diensten, gebruikers en externe gezelschappen. • Je bent de organisatorische motor van de jeugd- en cultuurinfrastructuur –– Je vormt mee het algemene onthaal van de dienst cultuur. –– Je bent de contactpersoon voor gebruikers. Je ontvangt bezoekers en maakt ze wegwijs. –– Je ondersteunt de events van de dienst cultuur met je administratieve, organisatorische en communicatieve vaardigheden. • Je bent secretaris van het beheersorgaan gemeenschapscentrum. • Je coördineert de kalendercommissie i.f.v. planning jeugd- en cultuurinfrastructuur. • Je stelt een netwerk op en evalueert tijdig om de kwaliteit te waarborgen. • Sporadisch avond- en weekendwerk is mogelijk.

8 /

Een uitgebreide functiebeschrijving kan je opvragen bij de personeelsdienst.

Profiel? • Je bent in het bezit van (minstens) een diploma hoger onderwijs van 1 cyclus (bachelor/gegradueerde) • Je beschikt over minstens twee jaar relevante beroepservaring • Je bent houder van een rijbewijs B

Contract? Voor deze voltijdse functie voorzien we een contract voor onbepaalde duur. En er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Loon? • Brutomaandloon: min. 2531,90 euro, max. 4146,34 euro. Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau. • Voor het bepalen van je geldelijke anciënniteit worden overheidsdiensten volledig in aanmerking genomen, relevante privé-ervaring of als zelfstandige voor max. 6 jaar.

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques (8 euro), vakantiegeld, eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding (0,24 euro/km). • Zeer gunstige verlofregeling: 33 vakantieverlofdagen en 14 feestdagen per jaar.

Selectieprocedure? Je slaagt voor een selectieproef en wordt nadien onderworpen aan een psychotechnisch onderzoek.

Hoe solliciteren? Bezorg ons je sollicitatiebrief, samen met je CV en een kopie van je diploma en je rijbewijs B ten laatste op 20 december 2019 (voor 12u ’s middags) via personeelsdienst@lochristi.be of per post (Dorp-West 52,9080 Lochristi). Vermeld bij je kandidatuur uitdrukkelijk ‘beheerder cultuur-en jeugdinfrastructuur’.


NIEUWS

2 halftijdse (19/38) technisch medewerkers cultuur- en jeugdinfrastructuur (m/v)(niveau D1-D3) contractueel - onbepaalde duur Beide halftijdse betrekkingen kunnen samengevoegd worden tot 1 voltijdse betrekking.

Taken? • Je staat in voor het technisch en organisatorisch reilen en zeilen van de gemeentelijke (jeugd- en cultuur) accommodatie. • Je maakt deel uit van het dynamische team Cultuur en kan meewerken aan de uitvoering van diverse projecten, festivals en andere evenementen. • Je ondersteunt de gebruikers en bezoekende gezelschappen met enkele (basis)technieken (aansluiten beamer, microfoon, …). Je ontvangt de bezoekers en maakt ze wegwijs. • Je staat in voor de technische begeleiding van interne en externe producties in de gebouwen (opbouwen mobiele dansvloer, opstellen theaterbenodigdheden, uitzetten tribune,…) • Je verzorgt het nazicht en onderhoud van de installaties en apparatuur. • Je helpt mee met de op- en afbouw van voorstellingen en tentoonstellingen en je zet de lokalen klaar voor verhuur. • Sporadisch avond- en weekendwerk is mogelijk. Een uitgebreide functiebeschrijving kan je opvragen bij de personeelsdienst.

Loon? • Brutomaandloon: min. 945,91 euro (voor 19/38), max.1472,20 euro (voor 19/38). Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau. • Voor het bepalen van je geldelijke anciënniteit worden overheidsdiensten volledig in aanmerking genomen, relevante privé-ervaring of als zelfstandige voor maximum 6 jaar. • Extralegale voordelen: maaltijd­cheques (8 euro), vakantiegeld, eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding (0,24 euro/km). • Zeer gunstige verlofregeling: 33 vakantieverlofdagen en 14 feestdagen per jaar.

Selectieprocedure? Je slaagt voor een selectieproef.

Hoe solliciteren? Bezorg ons je sollicitatiebrief, samen met je CV en een kopie van je rijbewijs (en eventuele diploma’s) ten laatste op 20 december 2019 (voor 12u ’s middags) via personeelsdienst@lochristi. be of per post (Dorp-West 52, 9080 Lochristi). Vermeld bij je kandidatuur uitdrukkelijk ‘technisch medewerker cultuur-en jeugdinfrastructuur’.

Profiel? Je hebt een rijbewijs B.

Contract? Voor deze halftijdse (19/38) functies krijg je een contract voor onbepaalde duur en wordt een werfreserve aangelegd van 3 jaar.

© s vu ca ra

us

kb

oc iSt

/ 9


NIEUWS

© k oc iSt 82 ian

r ad

GBS zoekt

5

Schooldirecteur We zoeken vanaf volgend schooljaar een nieuwe schooldirecteur voor de gemeentelijke basisschool. Om de overgang soepel te laten verlopen voorzien we een inloopperiode die nog dit schooljaar start. Taken? • Als directeur sta je in voor een professionele organisatie van de volledige werking van de gemeentelijke basisschool. • In opdracht van het schoolbestuur, geef je mee gestalte aan het pedagogisch project van de gemeentelijke basisschool. • Je organiseert, coördineert en stuurt de schoolwerking bij om de beoogde resultaten van de school na te streven en te realiseren. Je accentueert de eigenheid en de visie van de school en creëert een breed draagvlak waarbinnen elk kind de maximale ontplooiingskansen krijgt. • Je hebt de leiding over het schoolteam (ruim 70 personeelsleden). Een uitgebreide functiebeschrijving kan je opvragen bij de personeelsdienst.

Profiel? • Je hebt minstens een bachelordiploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. • Je voldoet aan de algemene decretale aanwervingsvoorwaarden (decreet rechtspositie van 27 maart 1991, decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990). • Je hebt een dienstanciënniteit van minstens 3 jaar in een pedagogische of leidinggevende functie binnen het basisonderwijs, voor ten minste een halve opdracht.

10 /

Contract? Je krijgt een vaste benoeming na één schooljaar (proefperiode die verlengbaar is) en er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Loon? • Brutomaandloon: min. 3687,60 euro, max. 5523,03 euro. • Voor het bepalen van je geldelijke anciënniteit worden overheidsdiensten volledig in aanmerking genomen. • Extralegale voordelen: fietsvergoeding (0,16 euro/km)

Selectieprocedure? Je slaagt voor een niet-vergelijkend aanwervingsexamen en een psychotechnisch onderzoek.

Hoe solliciteren? Bezorg ons je sollicitatiebrief, samen met je curriculum vitae, een kopie van je diploma(‘s), ten laatste op 20 december 2019 (voor 12u ’s middags) via e-mail personeelsdienst@lochristi.be of per post (Dorp-West 52, 9080 Lochristi). Vermeld bij je kandidatuur uitdrukkelijk ‘schooldirecteur’.


NIEUWS

Halftijdse deskundige vergunningen gezocht Tijdens de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan zoeken we een tijdelijke halftijdse (19/38) contractuele deskundige vergunningen (m/v - B1-B3). Taken?

Loon?

• Je wordt ingezet bij de dienst ruimtelijke ordening voor de behandeling en opvolging van de omgevingsvergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen. • Je zorgt mee voor het opstarten, opvolgen en adviseren van de aanvraagdossiers en communiceert hierover met de burger. • Je volgt actief de wetgeving ruimtelijke ordening en de nodige aanverwante wetgeving op en informeert de collega’s hierover. • Je beantwoordt zelfstandig vragen van burgers en collega’s.

• Brutomaandloon: min. 1230.39 euro (voor 19/38), max. 2073,17 euro (voor 19/38). Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau. • Voor het bepalen van je geldelijke anciënniteit worden overheidsdiensten volledig in aanmerking genomen, relevante privé-ervaring of als zelfstandige voor maximum 6 jaar. • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (8 euro), vakantiegeld, eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding (0,24 eur/km). • Zeer gunstige verlofregeling: 33 vakantieverlofdagen en 14 feestdagen per jaar.

Een uitgebreide functiebeschrijving kan je opvragen bij de personeelsdienst.

Selectieprocedure?

Profiel?

Hoe solliciteren?

Je hebt (minstens) een diploma hoger onderwijs van 1 cyclus (bachelor/gegradueerde) EN een diploma dat volstaat voor een aanstelling als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Beschik je niet over een diploma dat volstaat voor een aanstelling als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, dan heb je minstens twee jaar relevante beroepservaring.

Contract? Voor deze halftijdse (19/38) functie krijg je een contract voor de duur van de opmaak van het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (eindigt op de datum waarop het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan voorlopig wordt vastgesteld door de gemeenteraad). Er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Je slaagt voor een selectieproef.

Bezorg ons je sollicitatiebrief, samen met je CV en een kopie van je diploma ten laatste op 20 december 2019 (voor 12u ’s middags), via personeelsdienst@lochristi.be of per post (DorpWest 52, 9080 Lochristi). Bij je kandidatuur dien je uitdrukkelijk te vermelden ‘deskundige vergunningen’.

Meer info? Personeelsdienst 09 326 88 08 personeelsdienst@lochristi.be lochristi.be/vacatures

/ 11


NIEUWS

©

ie nn Be

Nieuwe huur- en retributiereglementen gemeentelijke zalen en materieel p er nd Va

e iet

Achter de schermen werkten we de voorbije maanden aan een update van de huur- en retributiereglementen van de gemeentelijke zalen en het materieel. De update moet zorgen voor vereenvoudiging, duidelijke(re) procedures en correcte tarieven. De vernieuwde reglementen werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 september en de OCMW-raad op 28 oktober, en zijn geldig vanaf 1 januari 2020. Dit betekent dat voor de aanvragen die vanaf nu binnenkomen, voor een activiteit die na 1 januari 2020 valt, de nieuwe reglementen en tarieven van toepassing zijn.

Wie kan huren? Binnen de vernieuwde reglementen zijn er 2 categorieën: 1. Scholen, verenigingen en individuen UIT/VAN Lochristi 2. Scholen, verenigingen en individuen BUITEN Lochristi Er zijn specifieke voorrangsregels van toepassing bij bepaalde locaties, naast diverse tarieven per categorie. In het nieuwe reglement vinden we ook individuen terug! Individuen (kunstenaars, cultuurliefhebbers, sportfanaten,…) kunnen de gemeentelijke accommodaties huren, mits het geen privéaangelegenheden betreft!

Vb. Verjaardagsfeesten, doop, trouw,.. kunnen NIET Vb. Buurtoverleg voor een straatfeest, diavoorstelling van een reis (indien het openbaar karakter heeft), een open tentoonstelling van eigen werken,… kan WEL

Welke zalen en materieel kan je huren? Het overzicht/de structuur van de zalen werd aangepast naargelang het gebruik en/of mogelijkheden binnen de accommodatie. Zo komen we tot 3 grote categorieën zalen en materieel.

Zalen © Bennie Vanderpiete

1. Vergaderzalen • Poortgebouw pastorie Zaffelare • Pastorie Beervelde • Sporthal ’t Veerleveld • Uyttenhove • JC Lodejo 2. Sportaccommodatie • Bol- en petanquebaan • Sporthal ’t Veerleveld • Sportzalen gemeentescholen Lochristi en Beervelde

12 /


NIEUWS

• Sporthal Uyttenhove • Sportcentrum Bosdreef • Kunstgrasveld Persijzer 3. Polyvalente zalen • Bibliotheek Reinaert • Pastorie Zaffelare • Oud-schoolgebouw Zeveneken • Jeugdlokalen Orphanimo!! • Uyttenhove –– Cultuurzaal –– Leskeuken • JC Lodejo –– Foyer –– Fuif- en feestzaal • LDC ’t Fazantenhof –– Marktplein –– Rosseel –– Tiecelijn –– Belijn –– Cuwaert –– Cantecleer

Materieel • Podiumtafels • Podiumwagen • Brandpreventiekits • Nadarafsluitingen • Mobiele fietsenstalling • Verkeerssignalisatie • Tentoonstellingspanelen • Materieel JC Lodejo –– Dansvloer –– Podium • Materieel Uyttenhove –– Dansvloer –– Podium –– Stage (theaterbenodigdheden)

Hoe vraag je een zaal en materieel aan? Vanaf 2020 zullen alle kalenders van de gemeentelijke zalen online te raadplegen zijn via www.lochristi.be/ zelforganiseren. Zodra de kalenders online staan kan je de beschikbaarheid controleren en nadien gericht jouw aanvraag versturen. NIEUW: Accommodaties zonder eigen dienst in het gebouw vallen vanaf nu onder een beheerder, specifiek voor deze gemeentelijke infrastructuur. Op die manier wil men de vragen snel kunnen opvolgen en ook de nodige controle vooraf en nadien uitvoeren. • Huur zaal ZONDER dienst in gebouw via verhuur@lochristi.be –– Pastorie Zaffelare –– Pastorie Beervelde –– Uyttenhove –– JC Lodejo –– Oud-schoolgebouw Zeveneken • Huur zaal MET dienst in gebouw via betrokken dienst –– Jeugdlokalen Orphanimo!! via jeugdlokalen@lochristi.be –– Bibliotheek Reinaert via bibliotheek@lochristi.be –– LDC ’t Fazantenhof via dienstencentrum@lochristi.be

• Aanvraag materieel –– Algemeen materieel via secretariaat@lochristi.be –– Materieel Uyttenhove en Lodejo via verhuur@lochristi.be Voorbeeld: vtbKultuur wenst zaaltje Pastorie Zaffelare te boeken VROEGER - Aanvraag via dienst toerisme - Sleutel via secretariaat NU - Aanvraag en sleutel via verhuur@lochristi.be

Wat zijn de prijzen? Ook de huurprijzen kregen een update. Hierbij werd rekening gehouden met de verschillende categorieën en aard van gebruik. Een concreet overzicht van zalen en materieel, voorrangsregels, tarieven en categorieën vind je terug via www.lochristi.be/zelforganiseren.

• Aanvraag sportaccommodatie via sport@lochristi.be © Bennie Vanderpiete

/ 13


NIEUWS

Gezocht: frietkraam voor kermis Voor de Septemberkermis in Beervelde zoeken we nog een uitbater voor een frituur- gebakkraam. Heb je interesse in deze standplaats gedurende 5 jaar? Bezorg ons dan je kandidatuur ten laatste op 31 december.

De Septemberkermis in Beervelde-Dorp heeft nog een plaats vrij voor een frituurgebakkraam (abonnement voor 5 jaar). Voor deze standplaats betaal je 0,60 euro/m² per dag. De exacte locatie van de standplaats ligt ter inzage in het gemeentehuis (Dorp-West 52).

Interesse? Bezorg ons je kandidatuur ten laatste op dinsdag 31 december.

14 /

Begin je feestje dit jaar al op bus of tram Reken terug op De Lijn om je veilig van en naar je oudejaarsnachtparty te brengen. Dankzij de provincie OostVlaanderen rij je bovendien gratis* met de feestbussen! Lochristi en deelgemeenten worden bediend door de volgende feestbussen: • Lochristi en Zeveneken: F3 Gent Zuid - Gent Dampoort – Westveld - P+R Oostakker - Lochristi - Zeveneken – Lokeren • Beervelde: F19 Gent Zuid – Gent Dampoort - Destelbergen Vissershoek Beervelde - Lokeren • Hijfte en Zaffelare: F11 Gent Zuid - Gent Dampoort - Oostakker - Wachtebeke Zelzate Check begin december op www.delijn.be/ oudejaar op welke tijdstippen je mee kunt met deze en andere feestbussen in OostVlaanderen. Vanaf dan zijn er ook gratis folders in het gemeentehuis. Het gewone nachtnet in Gent rijdt ook op oudejaar tot 1 uur ’s nachts! Een rit met het nachtnet is wel betalend.

SMS ticket of Oudejaarsnachtbiljet Voor maar 4 euro reis je heen en terug. Beide zijn geldig vanaf 31 december 18 uur tot de dag erna (1 januari) om middernacht. • SMS ‘Event’ naar 4884 en je hebt je ticket zo op zak (4 euro + 0,15 euro operatorkost). • Het Oudejaarsnachtbiljet is vanaf 17 december te koop in de Lijnwinkels. Ook alle andere vervoerbewijzen (lijnkaarten, abonnementen, etc.) zijn geldig.

G R AT

feest

IS

buss

en

d an k

zij

delijn.be/oudjaar

Begin je feestje dit jaar al op bus of tram Mijn lijn, altijd in beweging

* Alle feestbussen (met een F-nummer) zijn gratis. Op alle andere lijnen van Oost-Vlaanderen gelden de normale tarieven.


NIEUWS

Huisarts van wacht nodig? Bel 1733! Heb je een huisarts nodig tijdens het weekend of op een feestdag? Dan kan je vanaf nu bellen naar het nieuwe nummer 1733 dat jou doorverwijst naar de nieuwe huisartsenwachtpost Scheldekracht in Wetteren. Dit is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen van Wetteren, Laarne, Merelbeke, Lochristi, Melle, Destelbergen en Gent. Voor wie?

Wanneer?

Voor alle inwoners van Wetteren, Wichelen, Laarne, Overmere, Merelbeke, Lochristi, Melle en Destelbergen die dringende medische hulp nodig hebben ’s avonds, tijdens het weekend of op een feestdag.

Waar?

De huisartsenwachtpost is te bereiken op: • vrijdagavond en op de vooravond van feestdagen van 19u tot 23u; • zaterdag, zondag en feestdagen van 8u tot 23u; • van 23u tot 8u zal je worden doorverwezen naar de wachtposten in Gent.

Wegvoeringsstraat 73, 9230 Wetteren. (voormalige spoed ASZ Wetteren)

Voordelen?

Hoe contacteren? Bel 1733. Een onthaalbediende helpt je verder en geeft je een tijdstip door waarop je naar de wachtpost in Wetteren kan komen. Kan je je niet verplaatsen? Dan komt een arts op huisbezoek. Bel je ’s nachts, dan kan je ook doorverwezen worden naar de wachtposten in Gent.

Waarom? Door samen te werken, willen huisartsen de service blijven bieden die je verdient. Een goed uitgeruste, niet-overwerkte huisarts die jou helpt op het moment dat jij haar/hem nodig hebt.

• De wachtpost bevindt zich op een vaste, herkenbare en vlot te bereiken locatie. • De wachtpost is volledig professioneel uitgerust. • Bij elk consult wordt een verslag opgemaakt waardoor jouw huisarts ook op de hoogte is. • Er is gratis parkeergelegenheid en de wachtpost is rolstoeltoegankelijk. • Moet je toch naar het ziekenhuis, dan word je doorverwezen naar het ziekenhuis van jouw keuze

Meer info? www.huisartsenwachtposten.be

Bekendmaking afwijking wekelijkse rustdag 2020 Het college van burgemeester en schepenen staat aan alle lokale handelaars een afwijking toe op de wekelijkse rustdag (op vraag van De Matrassenkoning). Hierdoor mogen tijdens deze periodes alle handelszaken open blijven zonder sluitingsdag. • van maandag 30 december t.e.m. zondag 5 januari • van maandag 6 januari t.e.m. zondag 12 januari • van maandag 29 juni t.e.m. zondag 5 juli • van maandag 6 juli t.e.m. zondag 12 juli • van maandag 23 november t.e.m. zondag 29 november

Sluitingsdagen Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op dinsdagnamiddag 24 december, woensdag 25 december (Kerstmis) en donderdag 26 december. Alle gemeentelijke diensten zijn ook gesloten op dinsdagnamiddag 31 december, woensdag 1 januari en donderdag 2 januari. Op dinsdag 24 en 31 december vindt de wekelijkse markt gewoon plaats.

/ 15


VERKEER EN VEILIGHEID

Is jouw huisnummer goed zichtbaar? © Michael Schwarzenberger - pixabay

Duidelijk leesbare huisnummers zijn belangrijk. In geval van nood moeten politie, brandweer of andere hulpdiensten snel je woning terugvinden om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Een huisnummer, dat ook in het donker goed zichtbaar is, is daarbij van cruciaal belang. Te vaak komt het voor dat hulpdiensten nodeloos kostbare tijd verliezen om bij een dringende interventie het juiste huis of appartement te vinden omdat het huisnummer ontbreekt of heel slecht zichtbaar is. Vooral ‘s nachts en bij slecht weer vormt dit een probleem.

Huisnummers zijn soms te klein waardoor ze niet leesbaar zijn vanop de rijbaan. Het gebeurt ook dat een huisnummer niet goed zichtbaar is of dat er geen nummer werd aangebracht. Voor je eigen veiligheid is het belangrijk dat je huisnummer duidelijk leesbaar is van op de openbare weg.

Enkele tips: • Breng je huisnummer aan naast jouw deur of in-/uitgang naar de openbare weg toe. Ligt je woning te ver van de openbare weg? Hang je huisnummer dan aan je brievenbus op je oprit. • Verlicht je huisnummer en zorg voor duidelijke kleurcontrasten, bv. zwarte letters op een witte achtergrond. • Hoe groter je huisnummer, hoe duidelijker.

16 /

• Woon je op een moeilijk te bereiken locatie, meld dit tijdens je oproep naar het noodnummer 101. • Maak je oprit autovrij voor de aankomst van de hulpdiensten. • Steek ‘s nachts de buitenverlichting aan, laat bij een noodsituatie een familielid of buur de hulpdiensten opwachten.


MILIEU

Goed geknot

© iStock annavee

Goed Geknot brengt eigenaars van kleine landschapselementen zoals knotbomen, houtkanten en hakhoutbosjes in contact met de vrijwillige knotters van de Regionale Landschappen. Zij doen de werken gratis in ruil voor het hout. Enkel knotbomen, houtkanten en hakhoutbosjes in het landschap (en dus niet in de tuin!) komen in aanmerking. Heb je hout in de aanbieding? Vul dan een aanvraag in voor jouw knotboom, houtkant of hakhoutbosje. Regionaal Landschap Meetjesland brengt je in contact met een knotter. Jullie spreken af wanneer er geknot wordt, hoe de knotter je terrein betreedt en waar de takkenhopen voor het snoeihout komen. De knotter krijgt het brandhout (dikke takken) en stapelt het snoeihout (dunne

takken die hij niet kan gebruiken) op. Als eigenaar sta je in voor de verwerking van het kleine takafval. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verwerken in een takkenmuur, vlechtwand,... of ze te verhakselen.

Ben je op zoek naar hout?

Meer info? Regionaal Landschap Meetjesland 050 70 00 42 info@RLM.be www.goedgeknot.be

Kan je vakkundig houtkanten afzetten en bomen knotten? Registreer je dan als knotter.

Subsidie aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen (KLE’s) KLE

particulier aanleg onderhoud 0,50 euro/m n.v.t. 1,40 euro/10 m² 1,40 euro/10 m²

landbouwer aanleg VLM VLM

onderhoud VLM VLM < 10 jaar: 1 euro > 10 jaar: 2,50 euro VLM

heg of haag houtkant of houtwal knotboom

6,20 euro/boom (a)

< 10 jaar: 1 euro > 10 jaar: 2,50 euro

6,20 euro/boom (a)

veedrinkpoel

50 tot 100 euro/poel (b)

50 euro/poel

VLM

/ 17


MILIEU

Wijziging ophaling papier en karton! IDM heeft een eigen ophaaldienst, maar voor papier en karton (P&K) werken ze samen met een onderaannemer. Voortaan is dat de firma Lammertyn en daardoor zullen de routes vanaf januari anders ingedeeld worden. Het kan zijn dat je oud papier dus niet meer samen met de andere fracties zal worden opgehaald. Kijk in de kalender op welke dag jij aan de beurt bent! Om te vermijden dat je afval blijft staan, controleer je best goed je kalender. De rondes voor P&K worden in de kalender aangeduid met een letter. Kijk in de stratenlijst vooraan welke letter overeenkomt met jouw straat. Voor de ophaling van de andere afvalfracties verandert er niks en blijf je het cijfer volgen, zoals je gewoon was. Voortaan zal het P&K ook systematisch om de vier weken opgehaald worden i.p.v. 1 keer per maand op een wisselend moment. Dat resulteert in één extra ophaling per jaar. Positief, want zo blijf jij alvast niet te lang met je oud papier zitten. Schrik om een ophaling te missen? Download dan de Recycle!-app via www.ophaalkalender.be.

Geen folies en PMD meer op het recyclagepark IDM stapte in april over naar de nieuwe blauwe zak. Sindsdien zijn alle soorten plastic verpakkingen hierin toegelaten. Vanaf 1 januari kan je op het recyclagepark niet meer terecht met je folies. Die kan je voortaan enkel nog kwijt in de blauwe zak. Ook de PMDzak zelf zal je vanaf dan enkel nog kunnen aanbieden voor de ophaling aan huis en niet meer in het recyclagepark.

Vacatures WZC Sint-Pieter • 2 halftijds verzorgenden in de ouderenzorg (19/38) – vervangingsovereenkomst. Deze kunnen gecombineerd worden tot een voltijdse functie. Schrijf zo snel mogelijk in. • Voltijds verzorgende in de ouderenzorg (38/38) – langdurige vervangingsovereenkomst. Schrijf zo snel mogelijk in. • Halftijdse hulpkok(kin) (19/38) – contract bepaalde duur. Schrijf zo snel mogelijk in.

Poetsdienst aan huis • Halftijdse poetsvrouw/man (19/38) - vervangingsovereenkomsten (meerdere contracten). Schrijf zo snel mogelijk in. De toelatings- en aanwervings­ voorwaarden en de functiebeschrijvingen vind je op www.ocmwlochristi.be of kan je opvragen via 09 355 93 09 of vacatures@ocmwlochristi.be.

Interesse? Stuur ons dan zo vlug mogelijk je kandidatuur aangetekend op of geef die af tegen ontvangstbewijs in het OCMW Lochristi (Bosdreef 5A). Voeg er zeker de vereiste bijlagen aan toe die in de aanwervingsvoorwaarden staan én vermeld het juiste vacaturenummer.

18 /


OCMW

Infoavond Hoplr Dinsdag 3 december vindt in het lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof een informatieavond plaats over Hoplr. Dit is een besloten buurtnetwerk waar je berichten kan plaatsen en lezen die te maken hebben met het buurtleven. De voorbije weken buste KLJ Hijfte in alle Lootse wijken brieven waarin dit online buurtplatform voorgesteld werd. Deze lancering gebeurt in samenwerking met het gemeentebestuur. Op 3 december kan je te weten komen waarom Lochristi de handen in elkaar slaat met Hoplr.

Inschrijven voor deze gratis informatieavond is niet nodig.

Meer info? Lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof 09 238 32 18 dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Sluitingsdagen LDC ’t Fazantenhof: • 25 december • 1 januari Naai- en strijkatelier: • 25 december • 27 december • 1 januari Sociaal Huis • 25 december • 26 december • 1 januari • 2 januari

Meer info? • Sociaal Huis Lochristi, Bosdreef 5A, 09 355 93 09, info@ocmwlochristi.be • Naai- en strijkatelier, Schoolstraat 40, 09 348 23 35

Uitzonderlijke sluiting sociale dienst

Zitdagen juridisch advies en Volkshaard Juridisch advies nodig? Kom dan naar onze gratis zitdag op donderdag 19 december om 16.30u in het Sociaal Huis (Bosdreef 5A). Voor een afspraak geef je ten laatste één dag vooraf jouw naam en telefoonnummer door via 09 355 93 09 of sally.cnudde@ocmwlochristi.be.

Door de omschakeling naar een nieuw softwarepakket zijn de maatschappelijk werkers uitzonderlijk niet bereikbaar op dinsdag 3 en 10 december. De deuren van het Sociaal Huis zullen die dag dus gesloten zijn. Het secretariaat is wel telefonisch bereikbaar.

De sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard houdt elke derde dinsdag van de maand van 8.30u tot 11.30u zitdag in het Sociaal Huis. Een afspraak maken is niet nodig. De eerstvolgende zitdag is dinsdag 17 december.

/ 19


OCMW

Activiteiten in ‘t Fazantenhof Ma 2 dec. – 14u muzikale film ‘Flamenco’, 2 euro / 5 euro Ma 2 dec. – 14u - 15u gezondheidsconsult, gratis Di 3 dec. – 10u - 11.30u babbeltafels Nederlands, gratis Do 5 dec. – 14u Sintbingo, 1 euro/kaart Vr 6 dec. – 14u Sintbezoek (gratis) en wafels met slagroom, 5 euro Ma 9 dec. – 14u Café chantant ‘kerstliederen’, gratis Do 12 dec. – 10u - 12u koffieochtend voor mensen met kanker en hun naasten, gratis

Do 12 dec. – 14u - 16.30u Marokkaans koken ‘bastila met vis’, 2 euro + kostprijs ingrediënten (inschrijven nodig) Do 12 dec. – 14u scrabble, gratis Vri 13 dec. – 11.30u kerstlunch, 17 euro (inschrijven nodig) Ma 16 dec. – 14u filmforum ‘Parfum’, 2 euro / 5 euro Wo 18 dec. – 14u voordracht ‘over koffie, thee en chocolade’, 10 euro (incl. verwenkoffie) Wo 18 dec. – 14u - 16.30u diamond painting, gratis (setje vanaf 5 euro)

Do 19 dec. – 13u - 17u wandeltocht Oostakker, 2 euro Do 19 dec. – 13.30u - 16.30u bloemschikken, 2 euro (+ 18 euro materiaal) Vr 20 dec. – 14u bingo, 1 euro/kaart Do 26 dec. – 14u scrabble, gratis Vr 27 dec. – 14u kerstconcert, gratis Vr 27 dec. – 15u - 16.30u pannenkoekenbak, 3 euro / 4,5 euro

Nieuwtjes uit LDC ’t Fazantenhof • Vanaf 15/12 kan je in ’t Fazantenhof en onze verschillende verdeelpunten onze nieuwe brochure ophalen, boordevol activiteiten voor de maanden januari t.e.m. maart 2020. • Nog geen idee voor cadeautjes voor de feestdagen? Schenk dan eens een waardebon voor een maaltijd of een verwenkoffie in ’t Fazantenhof. De waardebons zijn 1 jaar geldig. Vraag er gerust naar aan de balie. • Wekelijks op woensdag kan je tussen 9.30u en 11.30u langskomen bij onze digidokter. Heb je een probleem met je laptop, smartphone of computer, kom gerust eens langs. Een afspraak maken is niet nodig.

20 /

• Zolang het mooi weer is, spelen we elke woensdagnamiddag Kubb. Kom dus gerust eens langs tussen 14u en 16u. Iedereen kan meespelen, geen voorkennis nodig. • Van maandag 16/12 t.e.m. vrijdag 20/12 brengen we kerstsfeer in ’t Fazantenhof, want dan kan je in onze bar dagelijks terecht van 14u tot 16u voor een lekker glaasje warme Glühwein. • Van 1 december t.e.m. 31 januari kan je in ’t Fazantenhof kunstwerken bekijken die gemaakt zijn tijdens de dementievriendelijke week (15 t.e.m. 21 september). De tentoonstelling is vrij te bezoeken tijdens onze openingsuren.

Aangepaste openingsuren • Op 24 december en 30 december zijn we open vanaf 13u, maar ’s middags kan je bij ons wel nog terecht voor een lekkere warme maaltijd.

Nieuwe cursussen • Di 03/12: een thuisapotheek met kruiden, 3 sessies, 46,50 euro. Inschrijven via Vormingplus GentEeklo.


OUDEREN

Zorgzame aandacht voor je buren….

Psychologische ondersteuning

© iStock

voor 65-plussers Ben je 65 jaar of ouder? En heb je relationele problemen of sombere gedachten? Of last van eenzaamheid of stress? Wist je dan dat je elke week terecht kan bij een psycholoog in het woonzorgcentrum in Zeveneken voor max. 11 euro? Als eerstelijnspsycholoog voor ouderen behandelt Lisa De Milde veel voorkomende klachten die mensen uit balans brengen, zoals slaapproblemen, sombere gevoelens, relationele problemen, rouwverwerking, gevoelens van eenzaamheid, stress, … Ze houdt wekelijks raadplegingen op afspraak in het woonzorgcentrum St.Eligius in Zeveneken. In uitzonderlijke situaties komt ze ook aan huis.

Vermeld in de e-mail je naam, telefoonnummer en eventueel je vraag of klacht. Een standaardgesprek duurt 50 min en kost 11 euro, 4 euro of nul euro, afhankelijk van je inkomen. Meestal zijn een 5-tal gesprekken voldoende om op eigen kracht het evenwicht terug te vinden en te behouden.

December is voor heel wat mensen niet de gemakkelijkste maand van het jaar. De vele reclames voor feesten en geschenken kunnen je heel hard confronteren met ziekte, alleen zijn of te weinig budget om deel te nemen aan wat buiten gebeurt.

Het kan dan ongelooflijk veel deugd doen om een warme glimlach of de vraag ‘hoe gaat het?’ te krijgen van een buur of voorbijganger op straat. Dat kost niet veel moeite, alleen wat aandacht en tijd. Maar die tijd is vooral in december heel krap met examens en feesten voorbereiden. Laten we mensen dus wat aandacht geven. Dat vraagt enkel wat… aandacht. Zorgbehoevenden en mantelzorgers zullen je dankbaar zijn.

Afspraak maken? Dat kan via 0493 39 88 00 of elp.ouderen@elzscheldekracht.be.

/ 21


VRIJE TIJD - BIB

Knoppenclub: muzikale demo De Knoppenclub is een initiatief van de dienst Ouderen en de bibliotheek. We zoeken er samen een antwoord op digitale vragen na een korte demonstratie over een digitaal onderwerp. Op woensdag 4 december gaan we de muzikale toer op en tonen we hoe je liedjes van een CD op PC kan overzetten.

Wanneer? woensdag 4 december van 9.30u tot 11u Waar? polyvalente zaal van de bib (Koning Boudewijnlaan 6) Hoe? Kom gewoon gratis langs. Breng je elektronisch toestel (en handleiding) mee waarover je vraag gaat. Zit je nu al met een vraag voor de Knoppenclub of wil je meehelpen? Laat het ons dan weten op 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be.

Speel mee met De Schrijfwijzen Het Groot Dictee Heruitgevonden Op vrijdagavond 6 december kan je in de bib deelnemen aan De Schrijfwijzen. Dat is Het Groot Dictee Heruitgevonden, een dictee voor iedereen die graag met letters speelt. Je hoeft dus zeker geen spellingkrak te zijn om mee te doen. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan de slag gaan met taal. Het spel start om 20u stipt en dat simultaan in meer dan 100 bibs over heel Vlaanderen. Trommel je taalminnende vrienden op en speel mee! Wat valt er te winnen? Toffe prijzen en eeuwige roem. De winnaars van alle bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen, die midden januari plaatsvindt. De grote winnaar gaat aan de haal met een exclusieve Belgische designpen. De Schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitgevonden wordt gecoรถrdineerd door Creatief Schrijven vzw i.s.m. de bibliotheken en De Standaard naar een idee van de bibliotheek van Mechelen.

22 /

Waar? bibliotheek Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? vrijdag 6 december om 20u stipt (onthaal vanaf 19.30u) Prijs? gratis Reserveren? via bibliotheek@lochristi.be, 09 356 60 73 of aan de bibliotheekbalie


VRIJE TIJD - BIB

’t eXperiment: micro:bits – geef vorm aan jouw fantasie lochristi.bibliotheek.be is vernieuwd! De bibliotheekwebsite zit in een nieuw kleedje. Het is nu de ideale plek om alles over de bib, haar collectie en je eigen ontleningen te weten te komen. De bibwebsite heeft nu een ‘responsive design’ waardoor je voortaan snel en makkelijk via je eigen smartphone of tablet doorheen de catalogus bladert. De catalogus zelf kreeg eveneens een belangrijke update. Je kan zien of een werk al dan niet is uitgeleend. Ook reserveren wordt kinderspel. Daarnaast werd Mijn Bibliotheek volledig geïntegreerd in de bibwebsite. Met deze tool kan je niet enkel je eigen ontleningen en reservaties beheren en verlengen. Je kan ook de lidkaarten van familieleden zoals je kinderen koppelen en snel een overzicht krijgen van alle bibliotheekmaterialen in huis. Dit zijn slechts enkele van de nieuwigheden op de website.

Op 14 december staat er opnieuw een sessie met micro:bits gepland. Met deze kleine computers gaan we samen aan de slag en begeleiden je in het programmeren. ’t eXperiment is een plek waar kinderen en jongeren onder enthousiaste begeleiding kunnen experimenteren. Het is geen lessenreeks of cursus. Je moet dus niet altijd aanwezig zijn. Gelieve een eigen laptop mee te brengen. Voor wie? kinderen vanaf 10 jaar (5de leerjaar), max. 14 plaatsen Wanneer? zaterdag 14 december van 10u tot 12u Waar? bibliotheek Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? 3 euro (te betalen bij de start) Inschrijven? via de bibbalie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be

Surf dus snel naar lochristi.bibliotheek.be en ontdek de vele mogelijkheden. Je zal merken dat de vernieuwde website een onmisbare tool is: thuis, onderweg en ook binnen de muren van de bib.

/ 23


VRIJE TIJD - BIB

Boekstart in de bib Boeken voor jouw peuter zijn cadeaus voor een leven lang leesplezier. Geef jezelf en jouw peuter met Boekstart een cadeau voor het nieuwe jaar.

Winteravond over Leonard Cohen Ook na zijn dood is de Canadese singersongwriter Leonard Cohen populairder dan ooit. Toch blijft hij gehuld in mysterie en is hij niet in één beeld te vangen. Ontdek er alles over tijdens de winteravond met Francis Mus op maandag 16 december om 20u in de polyvalente zaal van de bib. De demonen van Leonard Cohen (1934-2016) Decennialang was Cohen zoekende naar een plek waar hij zichzelf kon vinden. Die plek is niets minder dan zijn eigen literaire en muzikale oeuvre, dat hij gedurende zestig jaar heeft opgebouwd. Hoe kunnen, mogen of moeten we die plek betreden en het werk begrijpen van een man die de poëzie inruilde voor de muziek? Francis Mus geeft een antwoord op deze vragen in een lezing die rijkelijk wordt geïllustreerd met onuitgegeven beeld- en audiomateriaal. Zangeres Sophia Ammann brengt op eigen wijze enkele songs van Cohen weer tot leven.

Bij het consultatiebureau van Kind&Gezin in Lochristi krijgen alle kinderen van 15 maanden een boekenbon. In de bib kan je hem omruilen voor een tas met 2 boekjes. Ook als je de bon al een tijdje hebt, is hij nog geldig. Je hoeft geen lid te zijn van onze bib om het tasje op te halen, maar als je toch lid wil worden, kan dat gratis. Verwen jezelf en jouw peuter en kom naar de bib! Je kan terecht in alle filialen: Lochristi, Beervelde, Zaffelare en Zeveneken.

Meer info? www.boekstart.be

24 /

Wanneer? maandag 16 december om 20u Waar? hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? 3 euro (of abonnement Winteravonden), drankje inbegrepen. Als nietabonnee kan je reserveren vanaf 1 maand vóór de betreffende voordracht. Inschrijven? via de bibbalie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be

Voorleesuurtje Luisteren je kinderen graag naar mooie verhalen en knutselen ze graag? Schrijf ze dan in voor ons voorleesuurtje op woensdag 11 december. Voor wie? kinderen vanaf 5 jaar Wanneer? woensdag 11 december van 15u tot 16u Waar? bibliotheek Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? gratis Inschrijven? via de bibbalie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be


VRIJE TIJD - CULTUUR & TOERISME

Cultuurlaureaat 2020 In de zomer van 2020 wordt de nieuwe cultuurlaureaat gekozen. We stellen elke maand 2 mogelijke kandidaten voor, maar niet enkel de voorgestelde kandidaten kunnen de prijs in de wacht slepen. Wil je zelf iemand voordragen? Mail dan naar cultuurlaureaat@lochristi.be en motiveer kort waarom deze kandidaat de prijs mag winnen.

Cultuur Zaffelare • 23 jaar, vooral actief in Zaffelare •  De bezielers van deze vereniging zijn Rosette Schelfhout, Martine Stevens, Luc Degeest, Kurt Serraes, Christien Arteel, Arnold van Imschoot en Paul Hollevoet. •  Bekend van het Zaffelaars uur, De verloren generatie, De moerassen, De terugkeer, zet mensen graag eens op het verkeerde been, vindt altijd wel ergens een unieke locatie en kiest resoluut voor artistieke kwaliteit.

Carine Stevens • 57 jaar, woont in Lochristi •  Freelance actrice en comédienne, Theater Cabaret Goeste •  Speelde gastrollen in De helaasheid der dingen, Code 37, shows met Jacques Vermeire, Cabaret Oester, de Buurtpolitie, shows met Els De Schepper, Kandit Camera. Verder geeft ze ook onewomanshows, speelde ze mee in de Goedgebuers en geeft ze al eens een ‘acte de présence’ op evenementen.

Meer info? lochristi.be/cultuurlaureaat

UYTcafé zoekt uitbater Ben jij de geknipte uitbater voor het nieuwe UYTcafé in het nieuwe Uyttenhove? Wend je voor de voorwaarden tot het gemeentebestuur, Dorp-West 52, 9080 Lochristi of sophie.mingels@lochristi.be. Een verplichte infosessie met plaatsbezoek wordt gepland op dinsdag 3 december om 10u. De deadline voor het indienen van je kandidatuur is woensdag 15 januari 2020 om 9u.

Sluitingsdagen De dienst Cultuur en Toerisme knijpt er even tussenuit tijdens de kerstperiode. We zijn gesloten van 23 december t.e.m. 3 januari. / 25


VRIJE TIJD CULTUUR & TOERISME

Crea-ateliers steunen 11.11.11!

Vacature

11.11.11 heeft slechts 1 doel: een rechtvaardige wereld zonder armoede. Ook dit jaar zetten onze crea-ateliers zich hier graag voor in en organiseerden speciale ateliers rond het jaarthema van 11.11.11. De opbrengst schenken we met veel plezier!

cultureel erfgoed

In de Lootse 11.11.11-week staken alle crea-kinderen en begeleid(st)ers hun handen uit de mouwen voor het goede doel. Op een creatieve en speelse manier maakten ze kennis met de Noord-Zuidproblematiek en het centrale thema van 11.11.11. Dit jaar staat volledig in teken van “Changemakers”. Changemakers streven naar een duurzame toekomst en een leefbare wereld waarin iedereen een plaats krijgt. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering en armoede maar staan meer dan ooit onder druk. Het zijn allen mensen die hun nek uitsteken, en het verdienen om eens in de bloemetjes gezet te worden! De opbrengst van deze speciale ateliers – het inschrijvingsgeld van de kinderen – goed voor een in totaal dikke 500 euro - schenken we integraal aan 11.11.11. Dankjewel aan onze deelnemers, ouders en begeleiding!

26 /

tijdelijke projectmedewerker Ter versterking van hun team is Erfgoed Viersprong op zoek naar een tijdelijke projectmedewerker om de werking van de cultureelerfgoedcel te ondersteunen. Projectvereniging Viersprong is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. De projectvereniging richtte in 2011 de cultureelerfgoedcel op die zich inzet voor het cultureel erfgoed van de regio. In 2017 kwam daar een erkenning bij als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) die werkt rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. De erfgoedcel en de IOED vormen samen Erfgoed Viersprong.

Erfgoed Viersprong is op zoek naar een nieuwe collega Dol op archieven? Goede ideeën over hoe je deze beter opspoort en ontsluit voor de toekomst? Dit is jouw takenpakket: • Je coördineert het inventarisatie- en begeleidingstraject rond culturele archieven in de regio. • Je spoort de aanwezige culturele archieven van de regio op en brengt hun noden in kaart. • Je ondersteunt culturele verenigingen om in te zetten op de registratie en het duurzaam behoud en beheer van hun archief. Hierbij wordt een beroep

gedaan op de bestaande expertise op zowel lokaal als Vlaams niveau. • De resultaten van het traject voer je in in de databank van Archiefbank Vlaanderen.

Praktisch Beschik je minstens over een bachelordiploma en kriebelt het om aan de slag te gaan met de archieven van de regio? Solliciteren kan nog t.e.m. 15 december. De selectie gebeurt op basis van een schriftelijke en mondelinge proef in januari 2020. Duur van het contract: van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Dit is een gevarieerde (tijdelijke) job in een klein maar leuk team op een unieke erfgoedlocatie. Lees het volledige vacaturebericht na op www.erfgoedviersprong.be.

Meer info? helena.vanommeslaeghe@4sprong.be 09 362 87 19


VRIJE TIJD - JEUGD

© iStock.com Kerkez

Student@Blok

SMS-to-SUCCES!

De jeugddienst van Lochristi staat weer klaar om studenten te ondersteunen tijdens de blok- en examenperiode in januari. Ook deze keer zijn er verschillende bloklocaties waar iedereen mag gaan studeren. Je kan op volgende locaties terecht:

De examens staan bijna voor de deur. Kan jij tijdens de blok ook wel wat steun gebruiken? Dan hebben wij voor jou SMS-to-SUCCESS.

• • • •

Jeugdhuis Lodejo Bibliotheek Lochristi WZC Sint-Pieter LDC ’t Fazantenhof

Al deze locaties zijn voorzien van wifi, stopcontacten, (gezonde) vieruurtjes en blokgadgets!

Meld je aan voor steun tijdens de examens, laat je gsm-nummer achter en wij doen de rest. Volledig gratis en voor niets, gewoon omdat wij er voor je zijn. Je nummer wordt uiteraard enkel gebruikt voor deze actie, nadien worden alle gegevens verwijderd. Inschrijven voor deze sms-actie kan via www.jeugdlochristi.be/wij-ondersteunen/jongerenwelzijn.

Meer info? Jeugddienst 09 355 65 66 jeugdwelzijn@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

Sluiting jeugddienst in de kerstperiode De jeugddienst knijpt er even tussenuit in de kerstperiode. Onze kantoren zijn gesloten van 21 december t.e.m. 5 januari.

Regeling uitleendienst tijdens de kerstperiode Zij die materiaal willen ontlenen of terugbrengen, slaap op je 2 oortjes, want op vrijdag 20 december kan je nog bij de uitleendienst terecht! Hierna zal je het materiaal mogen houden tot maandag 6 januari. Als je dus materiaal wil ontlenen tijdens de kerstperiode, dan moet je het bijhouden tot 6 januari.

• Vrijdag 20 december - 14u tot 17.30u: afhalen te ontlenen materialen • Maandag 6 januari - 9u tot 12u: terugbrengen ontleende materialen

Meer info? Uitleendienst Koning Albertlaan 29B 09 355 65 66 uitleendienst@lochristi.be www.jeugdlochristi.be/huurmateriaal

/ 27


VRIJE TIJD - JEUGD

Speelplein Joepla: infoavond nieuwe animatoren Op vrijdag 22 november organiseerden we onze jaarlijkse infoavond voor nieuwe animatoren. De toekomst van speelplein Joepla is opnieuw verzekerd, want veel jongeren vonden hun weg naar Joepla. Word jij in 2020 16 jaar of ouder? Wil jij ook animator worden op speelplein Joepla en kon je er niet bij zijn op de infoavond? Laat dan iets weten via speelpleinjoepla@lochristi.be, want je kan nog steeds aansluiten bij de animatorenploeg. Tijdens het jaar organiseren we leuke activiteiten voor de animatoren (vb. speelpleinweekend, pretpark, paintball, …), zodat we een hecht team vormen. De eerste activiteit voor nieuwe animatoren (bowlen) vindt plaats op zaterdag 28 december om 19u. Iedereen die animator wil worden, is welkom. Laat het via speelpleinjoepla@lochristi.be weten als je graag aansluit.

Pop-up park skate en BMX Ben jij een skater of BMX’er? Kom dan naar het enige echte pop-up Skate en BMX park in Orphanimo!! op zaterdag 21 december tussen 13u en 18u. De toegang is gratis en je moet niet inschrijven. Vanuit de Lootse jeugdraad ontstond het idee om alle skaters, steppers, BMX’ers, enz. nog eens de kans te bieden hun skills te komen tonen of gewoon recreatief hun geliefde sport te komen beoefenen tijdens een speciaal evenement. Voel je het al kriebelen? Om het nog gezelliger te maken, zal er een kleine bar ingericht worden met drankjes aan goedkope prijzen, en er is ook een hamburgerkraam. De opbrengst wordt integraal gedoneerd aan een goed doel (met een BMX of skate-link, maar nog nader te bepalen).

Meer info ? Jeugddienst 09 355 65 66 www.jeugdlochristi.be/wij-doen/skate-bmx

Joepla op de kerstmarkt Op zondag 15 december staat Joepla op de kerstmarkt in Lochristi. We organiseren als speelplein een eigen tekenwedstrijd. Via de scholen verspreiden we de tekening die je op de kerstmarkt kan afgeven aan ons speelpleinkraam, dat achter de kerk zal staan. We verkopen er warme chocomelk en iedereen kan op de foto met onze sneeuwman. Zit jouw kindje niet op school in Lochristi? Contacteer ons en we sturen jou een tekening op.

Meer info ? 09 355 65 66 - 0476 21 07 91 speelpleinjoepla@lochristi.be www.speelpleinjoepla.be facebook.com/speelpleinjoepla instagram.com/speelpleinjoepla

28 /


VRIJE TIJD - SPORT

Lessenreeksen Met de feestdagen in het vooruitzicht, is het misschien een goed idee om al eens aan de goede voornemens van 2020 te denken? De sportdienst voorziet opnieuw enkele lessenreeksen voor volwassenen en 55+, overdag én ’s avonds. Bovendien staat er ook in het voorjaar een lessenreeks ouder - kind yoga op het programma!

Volwassenen - Corestability training - 6 lessenreeks Deze training van de rompstabiliteit werkt aan de spieren van de ruggenwervels, het bekken en de buik. Het doel van deze training is om de diepe en oppervlakkige spieren sterker te maken die de romp stabiliseren en bewegen. Corestability training heeft een positief effect bij preventie en revalidatie m.b.t. lage rugpijn.

Voor wie? Volwassenen Wanneer? Elke dinsdagavond van 7 januari t.e.m. 11 februari, telkens van 20.15u tot 21.15u Waar? Danszaal van sporthal ’t Veerleveld Zaffelare (Kan. P.J. Triestlaan 1) Prijs? 36 euro (incl. verzekering) Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk via lochristi.be/activiteiten en kan vanaf woensdag 11 december 8.30u. Vanaf vrijdag 13 december 8.30u kan je ook telefonisch of op de sportdienst inschrijven als er nog plaatsen vrij zijn. Inschrijvingsprocedure? Surf naar lochristi.be/onlineinschrijven

Volwassenen - Poweryoga 6 lessenreeks Is yoga iets te rustig voor jou en mag het wel iets meer zijn? Kom dan naar de lessenreeks poweryoga! In deze dynamische vorm van yoga worden zowel je kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit als geesteskracht uitgedaagd. Nieuwsgierig of heb je twijfels? Probeer het gewoon! Je lichaam en geest zullen je dankbaar zijn. Voor wie? Volwassenen Wanneer? Elke woensdagvoormiddag van 8 januari t.e.m. 12 februari, telkens van 9.15u tot 10.15u Waar? Budozaal van sporthal ’t Veerleveld Zaffelare (Kan. P.J. Triestlaan 1) Prijs? 27 euro (incl. verzekering) Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk via lochristi.be/activiteiten en kan vanaf woensdag 11 december 8.30u. Vanaf vrijdag 13 december 8.30u kan je ook telefonisch of op de sportdienst inschrijven als er nog plaatsen vrij zijn. Inschrijvingsprocedure? Surf naar lochristi.be/onlineinschrijven

/ 29


VRIJE TIJD - SPORT

Volwassenen - Bodyfit 6 lessenreeks

Volwassenen - Indoor bootcamp 6 lessenreeks

55+ - Blijven bewegen 55+ 10 lessenreeks

Verbrand calorieën en verstevig je body met een mix van tabata, conditiecircuit, BBB, zumbaerobics en stepaerobics. Als afsluiter van de lessenreeks brengen we de 80’s aerobics even terug tot leven en maken we er een foute les van. Schrijf je in en sport je fit op muziek!

Zin om tijdens die donkere wintermaanden toch uit je zetel te komen? Doe dan mee met onze indoor bootcamp en werk op een speelse manier en in groep aan je conditie.

Blijven bewegen is belangrijk. Niet alleen voor onze spieren en algemene conditie, maar ook voor ons evenwichtsgevoel. Hoe meer we bewegen, hoe minder kans op vallen. Daarom organiseert de sportdienst i.sm. ‘t Fazantenhof opnieuw deze lessenreeks. Ondanks je mindere beweeglijkheid, krijg je hier oefeningen om je fitter en veiliger te voelen, zodat je langer zelfstandig kan leven. Schrijf je dus zeker in, train je lichaam en leef langer gezond!

Voor wie? Volwassenen die graag op muziek aan hun conditie werken Wanneer? Elke vrijdagnamiddag van 10 januari t.e.m. 14 februari, telkens van 14u tot 15u. Waar? Danszaal van sporthal ’t Veerleveld Zaffelare (Kan. P.J. Triestlaan 1) Prijs? 27 euro (incl. verzekering) Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk via lochristi.be/activiteiten en kan vanaf woensdag 11 december 8.30u. Vanaf vrijdag 13 december 8.30u kan je ook telefonisch of op de sportdienst inschrijven als er nog plaatsen vrij zijn. Inschrijvingsprocedure? Surf naar lochristi.be/onlineinschrijven

30 /

Voor wie? Alle volwassenen die hun fysieke gezondheid willen verbeteren. Deze indoor lessenreeks is voor mannen en vrouwen van alle leeftijden, maten en vormen en voldoet aan ieders fysieke kwaliteiten en/of beperkingen. Wanneer? Elke maandagavond van 13 januari t.e.m. 17 februari, telkens van 19.30u tot 20.30u. Met voldoende kandidaten op de wachtlijst organiseren we een extra groep (20.30u tot 21.30u). Waar? Danszaal van sporthal ’t Veerleveld Zaffelare (Kan. P.J. Triestlaan 1) Prijs? 36 euro (incl. verzekering) Programma? We laten alle spiergroepen aan bod komen en gebruiken vooral ons eigen lichaamsgewicht om deze te trainen. Hierdoor kunnen we ook heel makkelijk variëren in de oefeningen en kan iedereen op zijn eigen niveau te werk gaan en vorderingen maken. Plezier beleven en terwijl aan je conditie werken, dat zijn dé kerngedachten van deze lessenreeks! Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk via lochristi.be/activiteiten en kan vanaf woensdag 11 december 8.30u. Vanaf vrijdag 13 december 8.30u kan je ook telefonisch of op de sportdienst inschrijven als er nog plaatsen vrij zijn. Inschrijvingsprocedure? Surf naar lochristi.be/onlineinschrijven

Voor wie? Alle 55- plussers waarvoor de lessen ‘bewegen voor senioren’ fysiek te zwaar geworden zijn, Alle 55- plussers die wel nog mobiel zijn maar minder beweeglijk in de armen of benen en alle 55- plussers die na een operatie/kwetsuur minder beweeglijk geworden zijn. Wanneer? Elke maandagvoormiddag van 13 januari t.e.m. 30 maart (niet op 10/2 en 24/2), telkens van 9.30u tot 10.30u Waar? Lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof (Bosdreef 5C, aanmelden bij het onthaal) Wat? Oefeningen zittend op de stoel of rechtopstaand. Geen ligoefeningen. Prijs? 25 euro voor 10 lessen (incl. verzekering) Inschrijven? Vooraf inschrijven is nodig en kan vanaf dinsdag 10 december 8.30u zowel via lochristi.be/activiteiten, telefonisch als op de sportdienst. Inschrijvingsprocedure? Surf naar lochristi.be/onlineinschrijven


VRIJE TIJD - SPORT

Schaatsevent Zin in een ontspannen voormiddag vol schaatsplezier met vrienden en vriendinnen? Schrijf je dan zeker in voor ons schaatsevent!

Gezin - Ouder-kind yoga 4 lessenreeks Er is niets leuker dan samen ontspannen en genieten met je kind. Ouder-kindyoga is hier een ideale activiteit voor. Ook een peter/meter die eens iets samen met zijn petekind/metekind wil doen of misschien een oma of opa… Iedereen is welkom tijdens deze lessenreeks. Er is ook absoluut geen yoga-ervaring nodig om mee te komen doen. Je leert elkaar op een andere manier kennen, samen tijd doorbrengen, samen op pad. Voor wie? 1 (groot)ouder met zijn/haar (klein)kind vanaf 4 tot 10 jaar Wanneer? Op zondagvoormiddag 12 januari, 9 februari, 8 maart en 26 april, telkens van 10.30u tot 11.30u. Waar? Budozaal van sporthal ’t Veerleveld Zaffelare (Kan. P.J. Triestlaan 1) Prijs? 40 euro (deelname kind + 1 ouder/ meter/peter en incl. verzekering) Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Schrijf je als volwassene in en noteer als opmerking de gegevens van het kind. Online inschrijven via lochristi.be/activiteiten kan vanaf woensdag 11 december 8.30u. Vanaf vrijdag 13 december 8.30u kan je ook telefonisch of op de sportdienst inschrijven als er nog plaatsen vrij zijn. Inschrijvingsprocedure? Surf naar lochristi.be/onlineinschrijven.

Voor wie? Iedereen geboren in 2008, 2007, 2006 en 2005 Wanneer? Vrijdagvoormiddag 27 december Vertrek: 9.25u (Zaffelare sporthal), 9.35u (Lochristi kerk) Terug: 12u (Lochristi kerk), 12.10u (Zaffelare sporthal) Waar? Ijspiste ‘Kristallijn’ in Gent Prijs? 8 euro, sociaal tarief 2,40 euro (incl. busvervoer, schaatsen, verzekering en begeleiding) Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk via lochristi.be/activiteiten, telefonisch of op de sportdienst.

Sportdienst gesloten – sporthal open Tijdens de tweede week van de kerstvakantie (vanaf maandag 30 december) is de sportdienst gesloten. De sporthal blijft wel gewoon open. Meer info? Sportdienst 09 355 26 92 sport@lochristi.be lochristi.be/sport facebook.com/sportdienstlochristi / 31


Wil jij er ook in? IN LOCHRISTI

Wil je jouw activiteit in de volgende UiTagenda in infoLochristi zien verschijnen? Voer jouw activiteit dan zelf online in via www.UiTdatabank.be vóór vrijdag 13 december 12u. Alle éénmalige of niet-permanente activiteiten verschijnen op www. UiTinLochristi.be én worden automatisch opgenomen in de gedrukte UiTagenda in infoLochristi.

2 december

4 december

6 december

MUZIKALE FILM ‘FLAMENCO’

DE ENERGIE VAN KLEUREN

Spaanse documentairefilm uit 1995, geregisseerd door Carlos Saura. Flamenco is een wervelend eerbetoon aan de schoonheid en diversiteit van de Spaanse nationale dans: de flamenco!

Hoe voelen we ons bij specifieke kleuren en hoe beïnvloeden ze ons en onze gezinsleden? Zag je ooit een school met rode muren in de klas? Hoe kan je met kleur je communicatie kracht bijzetten? Welke non-verbale boodschappen straal je ermee uit? Wist je dat een kleurrijk bord een ruimere variatie aan voedingsstoffen heeft? We laten ons inspireren door een aantal positieve imagovragen en -antwoorden over kleuren in combinatie met onze binnenkant, buitenkant en overkant ?

ZOETEMONDJESMIDDAG ‘DE SINT BRENGT WAFELS’

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? 14u tot 17u Prijs? 2 euro, met film+koffie/thee en gebak 5 euro 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

2 december

SYSTEEM BACK-UP

Om de komst van de Sint te vieren, bakken onze vrijwilligers verse wafels. We serveren de wafels met slagroom en met een kopje koffie of thee. Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? 14u tot 16.30u Prijs? 5 euro 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

9 december

LUISTERLEZING JACQUES BREL DRIES DELRUE, CHANSONKENNER

Vrijwilliger Lucien toont jou hoe je met het gratis programma ‘AOMEI Backupper’ een back-up van jouw computer kan maken. Het is een makkelijk te gebruiken Nederlandstalig programma met vele mogelijkheden. Zo stel je al jouw bestanden op de computer veilig en kan je alles terug zetten bij een virus of een crash.

Waar? Bibliotheek Reinaert (Kon. Boudewijnlaan 6)

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

FEESTMENU

Wanneer? 13.30u tot 16.30u

Demonstratieles. Breng je servet, bestek, bord en kopje mee, zodat je ook kan proeven. Kosten worden verdeeld onder de aanwezigen. Iedereen welkom.

Jacques Brel wordt erkend als de grootste Belgische chansonnier. Hij werd geboren in 1929 in een Franssprekende Brusselse familie. Zijn latere chansons zijn geïnspireerd door zijn kindertijd en zijn opvoeding in dat burgerlijk milieu. De kerk, de bourgeois, de Vlamingen en ook vrouwen worden in zijn teksten hard aangepakt. In Parijs kreeg hij de kans om zijn droom om zanger te worden waar te maken. Tijdens deze luisterlezing volgen we Brel aan de hand van zijn chansons en beeldfragmenten.

Waar? Sfeervelde (Beerveldedorp 58a)

Waar? Bibliotheek Reinaert (Kon. Boudewijnlaan 6)

Wanneer? 14u tot 17.30u of van 19u tot 21.30u

Wanneer? 14.30u tot 17u

Prijs? 8 euro

Prijs? 7 euro, OKRA-leden 5 euro,

09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

3 december

GAAIBOLLING Waar? Café Den Hoek (Beeweg 1) Wanneer? 13.30u tot 17u OKRA Zaffelare, 0479 993 932

Wanneer? 20u tot 22u Prijs? 5 euro Gezinsbond Lochristi, 09 355 24 79, hildeverniers@telenet.be, http://lochristi.gezinsbond.be

5 december

KVLV Beervelde, kvlvbeervelde@skynet.be, https://sites.google.com/site/kvlvbeervelde

4 december

KVLV KOOKLES “FEESTMENU” Waar? School Edugo (Dorp-Oost 32) Wanneer? 19.30u tot 22u Prijs? 15 euro, KVLV-leden 10 euro KVLV Lochristi, 0474 49 79 90, marcella.buysse@skynet.be

UiTpas Dender 1,50 euro OKRA-Academie - Midden-Vlaanderen, 09 269 32 17,

6 december

DE SCHRIJFWIJZEN - HET GROOT DICTEE HERUITGEVONDEN Je hoeft geen spellingkrak te zijn om mee te doen. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan de slag gaan met taal. Trommel je taalminnende vrienden op en speel mee! Zie pag. 22

www.okra.be/regio/middenvlaanderen

11 december

FEMMA LOCHRISTI FEESTMENU 2019 DEEL2 Wat breng je mee? Bordje, bestek, glas of tas, keukenhanddoek en schort. De kostprijs voor de gebruikte ingrediënten wordt de avond zelf verrekend onder de deelnemers. Waar? School Edugo (Dorp-Oost 32)

32 /


Wanneer? 19u tot 21u

13 december

15 december

Prijs? 10 euro, met Femmapas 6 euro

KERSTFEEST KVLV

FILMNAMIDDAG SPEELPLEIN JOEPLA OP KERSTMARKT

Femma Lochristi, 09 355 21 34, carolinevandevyver@skynet.be

Welkom om samen met ons het Kerstfeest te vieren en de eindejaarssfeer te proeven! We vieren ook onze leden die geboren zijn in 1939.

13 december

Waar? Drankencentrale Nico & Kathy De Clercq (Dorp-

BEZOEK AAN “PIANO’S MAENE” TE RUISLEDE MET AANSLUITEND EEN CONCERTJE

West 134)

Markant Lochristi bezoekt Piano’s Maene in Ruiselede samen met VTB en Davidsfonds Lochristi. Inleiding en rondleiding toonzalen, auditorium en ateliers, concert op historische instrumenten gevolgd door een receptie met cava, wijn of frisdranken. We rijden met de bus vanaf de parking in de Dekenijstraat naar het atelier. Waar? Parking Dekenijstraat Wanneer? 16.30u tot 22.30u Prijs? 35 euro, vtbKultuur-/VAB-lid 30 euro Markant Lochristi,

vtbKultuur Lochristi, 09 356 94 20, vtbkultuur.lochristi@skynet.be, www.vtbkultuur.be/actviteiten/lochristi

13 december

FEESTMAALTIJD ‘ KERSTLUNCH’ Op kerstavond is ’t Fazantenhof gesloten, maar dat houdt ons niet tegen om een lekkere en gezellige kerstlunch te organiseren: duo van kroket (kaas en garnaal), kalkoenpavé met groentekans en gratin aardappelen, kerstgebak. Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? 11.30u tot 14u Prijs? 17 euro 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Zie pag. 28

Wanneer? 14u tot 17u

16 december

Prijs? 12 euro, KVLV-leden 8 euro

FILMFORUM ‘PARFUM’

KVLV Lochristi, 09 355 24 12

14 december

‘T EXPERIMENT ’t eXperiment is een plek waar kinderen en jongeren onder enthousiaste begeleiding kunnen experimenteren met programmeren, Lego Mindstorms en heel wat meer. Het is geen lessenreeks of cursus. Je moet dus niet altijd aanwezig zijn. Inschrijven kan elke maand opnieuw. Zie pag. 23

09 355 98 68, desmedtolga@telenet.be, www.markantvzw.be/lochristi,

Tijdens de kerstmarkt organiseert speelplein Joepla een gezellige filmnammidag.

Film van Tom Tykwer (2006), gebaseerd op de roman van Patrick Süskind. Parfum speelt zich af in het 18de eeuwse Parijs en Grasse. Jean-Baptiste ontwikkelt een superieur reukvermogen. Hij leert bij een beroemde parfumeur de fijne kneepjes van het vak. Het meest onweerstaanbare aroma is dat van jonge vrouwen. Om zijn eigen perfecte parfum te ontwikkelen gaat hij voorbij aan alles wat toegestaan is. Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? 14u tot 16u Prijs? 2 euro, met film+koffie/thee en gebak 5 euro

14 december

09 238 32 18, dienstecentrum@ocmwlochristi.be

WINTERVONKEN Een reeks van vier warme concerten voor op koude avonden. Deze maand zijn er ‘Wa’liekes’. Akoestisch en intimistisch, met zijn drieën op het podium ‘wa muziek’ maken.

16 tot 20 december

GLÜWEIN

Waar? 20u tot 23u

Wie aan Kerstmis denkt, denkt aan glühwein. Want wat kikkert je meer op dan een heerlijk geurende, dampende warme kop glühwein?

Prijs? 8 euro, 25 euro voor alle concerten

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

vzw SC Reinaert, 0473 739 780, wintervonken@

Wanneer? elke dag van 14u tot 16.30u

vzw-reinaert.be, www.vzw-reinaert.be

Prijs? 3 euro 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

15 december

KERSTMARKT LOCHRISTI

17 december

Op de markt zijn er naast een 60-tal standen tal van attracties zoals: een levende kerststal, een uitdelende kerstman, muziekoptredens in de kerk, toneelopvoering in de Lodejo, ballonnenclown,...

OKRA WANDELING Waar? Samenkomst kerk Zaffelare Wanneer? 13.30u tot 17u OKRA Zaffelare, 0473 113 235

Waar? Lochristi-dorp Wanneer? 14u tot 21u VZW ‘t amusement, 09 355 18 49, pieter.waldack@telenet.be

/ 33


18 december

21 december

‘OVER KOFFIE, THEE EN CHOCOLADE’ DOOR KIM DECATELLE

KERSTNACHT, DIE SCHONE....

In deze voordracht gaat het over het ontstaan en de verspreiding van koffie, thee en chocolade. Ook hoe serveren en hoe genieten van deze heerlijke producten komen tijdens deze voordracht aan bod. Na de voordracht wordt je een verwenkoffie aangeboden door ’t Fazantenhof. Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? 14u tot 16u

Een stemmig Kerstconcert door het St-Franciscuskoor van Lochristi met medewerking van Urbain De Wilde, Leen De Wilde en... jullie, want er mag (moet) aardig wat meegezongen worden. Met jullie komst steunen jullie ‘Kerst voor iedereen’. I.s.m. het Davidsfonds Lochristi-Zeveneken Waar? St.-Daniëlkerk Beervelde Wanneer? 20u tot 22u Prijs? 8 euro, jonger dan 12j gratis 09 355 83 72, kristienbonne@hotmail.com

Prijs? 10 euro (incl. verwenkoffie) 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

21 december

HET KERSTVRIENDEN POP-UP CAFÉ + AANKOMST LOLA4LIFE2.0 Iedereen welkom in ons pop-up café waar we rond 18u de vele lopers en wandelaars van LoLa4life 2.0 zullen verwelkomen. De aankomststreep is, na het verdwijnen van de warmste week in Puyenbroeck, immers getrokken in de feesttent van de Hijftese Kerstvrienden. Dit wandel-en loopevenement met aankomst in Hijfte is ten voordele van VZW Koester. Waar? feesttent (Verleydonckstraat 7) Wanneer? 17u-24u

21 december

19DE KERSTWANDELING LANDELIJKE GILDE Landelijke gilde Lochristi organiseert haar 19de verlichte familiale kerstwandeling van ongeveer 6 Km. Per inschrijving krijg je 2 drankbonnen. De afstand bedraagt 6 km en is goed bewandelbaar. Na de tocht kan je nagenieten in de verwarmde ruimte. Er is verse soep, hotdogs en drank voorzien. Aangepast schoeisel en een fluohesje is aan te raden maar niet verplicht.

K.H. St.-Cecilia Zeveneken geeft haar jaarlijks kerstconcert. Speciale gast dit jaar is organiste Kristien Heirman die speelt op het historische Van Peteghem orgel. Waar? St.-Eligiuskerk Zeveneken Wanneer? 20u tot 22u Prijs? 10 euro K.H. St-Cecilia Zeveneken, 0475 89 03 87, 0477 50 42 62, harmonie.zeveneken@gmail.com

34 /

Wanneer? Vanaf 16u vzw de Hijftese Kerstvrienden

26 december

TRADITIONELE EINDEJAARSWANDELING IN MELLE Het parcours is ongeveer 7 km lang en brengt ons langs de Gondebeek, het natuurgebied de Kouterslag, de landelijke Kalverhaegestraat, kasteel De Bueren, het Geerbos en het klimaatbos van UGent. Halfweg worden we onthaald in een herberg voor een koffie, thee, frisdrank of een biertje met een frisse schuimkraag. Waar? Parking Dekenijstraat Wanneer? 13.30u tot 17.30u Prijs? 8 euro, vtbKultuur-/VAB-lid 6 euro vtbKultuur Lochristi, 09 356 94 20, vtbkultuur lochristi@skynet be, www.vtbkultuur.be/actviteiten/lochristi

27 december

Wanneer? 19u tot 23:55 (inschrijven tot 20.15u)

KERSTCONCERT KINDER- EN JONGERENKOOR

Prijs? 5 euro Landelijke Gilden, robert.hesters@hotmail.com

22 december

KERSTCONCERT

Waar? feesttent (Verleydonckstraat 7)

Waar? Calle Luc - Calleplants (Hoekskensstraat 118)

vzw de Hijftese Kerstvrienden

21 december

vele mooie waardebonnen die je kan winnen tijdens onze Kerstballenworp. Bovendien schenkt onze trouwe sympathisant Alain Van de Heede terug een ballonvaart.

HIJFTE KERST Restaurants d’Oude Pastorie en ’t Wethuis toveren de lekkerste gerechtjes op jullie bord. Raf Violi en de Kerstman zullen de kinderen en de mama’s vanaf 16u laten shaken op de leukste kinderdiscohits. Rond 18u krijgen we dan nog een prachtig optreden van het kinderkoor van muziekschool Lochristi voorgeschoteld. Nadien zal Kerstvriend Kurt nog voor de nodige ambiance zorgen tot 22u. Met een beetje geluk gaan jullie op zondag ook nog naar huis met één van de

Het kinder- en jongerenkoor van de muziekschool van Lochristi laat je tijdens dit kerstconcert genieten van enkele mooie, warme kerstliederen. Het koor wordt begeleid op piano. Na het concert kan je genieten van een vers gebakken pannenkoek in ons restaurant. Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? 14u tot 15u 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be


LOCHRISTI IN BEELD

Weekend van de jeugd


LOCHRISTI IN BEELD

Weekend van de jeugd

Profile for Gemeente Lochristi

infomagazine Lochristi  

infomagazine, Lochristi, december

infomagazine Lochristi  

infomagazine, Lochristi, december

Advertisement