Page 1

infoLOCHRISTI

Gemeentelijk informatieblad

Meerjarenplan & Budget

13

Onderhoud grachten februari 2014

15

24

Sportief drummen ge me e nte l oc h ri st i

Toekomst O.C.M.W.? 

l oc h ri st i 9080

 www.lochristi.be


Inhoud & colofon Contactgegevens, bevoegdheden en spreekuren burgemeester, schepenen en O.C.M.W.-voorzitter Burgemeester Yves Deswaene 09 326 88 14 – 0475 98 23 27 burgemeester@lochristi.be bevoegdheden: bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, brandweer, civiele bescherming, externe communicatie, onderwijs, politie, veiligheid, verkeer, mobiliteit spreekuren: donderdag van 16u tot 18.30u, zaterdag van 9u tot 12u of na afspraak Eerste schepen Hervé Stevens 09 355 99 44 – 0475 48 46 18 herve.stevens@lochristi.be bevoegdheden: land- en tuinbouw, patrimonium, personeel, openbaar groen, begraafplaatsen spreekuren: vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Tweede schepen Janine Stadeus 09 355 76 87 janine.stadeus@lochristi.be bevoegdheden: gezins- en ouderenbeleid, ontwikkelingshulp, gelijke kansen, sociale zaken, welzijn spreekuren: maandag van 10u tot 12u of na afspraak Derde schepen Sandro Di Nunzio 09 326 88 18 sandro.dinunzio@lochristi.be bevoegdheden: financiën, jeugd, sport, ruimtelijke ordening spreekuren: zaterdag van 10u tot 12u of na afspraak Vierde schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse 0477 93 56 39 marie-claire.vannieuwenhuyse@lochristi.be bevoegdheden: bibliotheek, cultuur, feestelijkheden, toerisme spreekuren: woensdag van 9.30u tot 11.30u of na afspraak Vijfde schepen Patricia Van De Weghe 0498 90 40 86 patricia.vandeweghe@lochristi.be bevoegdheden: milieu, duurzaamheid en energie, lokale economie en middenstand, kinderopvang en interne communicatie spreekuren: vrijdag van 9.30u tot 12u of na afspraak Zesde schepen Jean-Pierre Raman 0476 32 56 01 jean-pierre.raman@lochristi.be bevoegdheden: afvalbeleid, recyclagepark, openbare werken spreekuren: donderdag van 16u tot 18u of na afspraak Zevende schepen Patrick Maes 09 355 07 15 of 09 355 93 09 voorzitter@ocmwlochristi.be bevoegdheden: O.C.M.W.-voorzitter Spreekuren: in het Sociaal Huis na afspraak 2

infoLOCHRISTI

Voorwoord....................................................................................................... 3 In de kijker...................................................................................................... 4 Nieuws.................................................................................................................. 8 Jeugd.................................................................................................................. 14 Sport.................................................................................................................... 15 Cultuur............................................................................................................. 16 Milieu.................................................................................................................. 20 Welzijn............................................................................................................... 23 UIT in Lochristi.................................................................................... 27

InfoLochristi

Coördinatie

maandelijks informatieblad 12de jaargang, nummer 2 februari 2014

Lieven De Bosscher Communicatie verantwoordelijke 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be

Verantwoordelijke uitgever

Layout: www.coppens-druk.be

Yves Deswaene College van burgemeester en schepenen Dorp-West 52, 9080 Lochristi

Druk: Geers Offset

Gemeentelijke diensten Algemeen Bevolkingsdienst & burgelijke stand Bibliotheek Cultuurdienst Financiële dienst Gemeenteschool Jeugddienst Milieudienst Mobiliteit Openbare werken Ouderenbeleid Recyclagepark Ruimtelijke ordening Secretariaat Sportdienst Technische dienst Technisch uitvoerende Dienst (TUD) Toerisme

09 326 88 00

gemeente@lochristi.be

09 326 88 00 09 356 60 73 09 326 88 27 09 326 88 10 09 355 56 95 09 355 65 66 09 326 88 04 09 326 97 70 09 326 88 03 09 326 97 76 09 355 52 06 09 326 88 25 09 326 88 12 09 355 26 92 09 326 88 28

bevolking@lochristi.be bibliotheek@lochristi.be cultuur@lochristi.be ontvanger@lochristi.be gbs.lochristi@telenet.be jeugddienst@lochristi.be milieu@lochristi.be mobiliteit@lochristi.be openbare.werken@lochristi.be drieke.henau@lochristi.be milieu@lochristi.be ruimtelijke.ordening@lochristi.be secretariaat@lochristi.be sportdienst@lochristi.be td@lochristi.be

09 355 07 34 09 326 88 27

tud@lochristi.be toerisme@lochristi.be

Nuttige info

AA Groep Bloemenstreek 03 239 14 15 AA Groep De Bron 0478 20 20 64 Ambulance (noodnummer) 112 Antigifcentrum 070 245 245 Buurtinformatienetwerk Brandweer (niet dringende oproepen) 09 355 60 90 Brandweer (noodnummer) 112 Cardstop 070 344 344 Child Focus 116000 Kinder- en jongerentelefoon 102 OCMW 09 355 93 09 Politie (noodnummer) 101 Politiezone Pyenbroeck (niet-dringende oproepen) 09 355 74 40 Rode Kruis Vlaanderen 105 Sociaal Huis 09 355 93 09 Tele-Onthaal 106 Veilig Vrijenlijn 078 15 15 15 Vlaamse infolijn 1700 Wachtdienst apothekers 09 00 10 500 Wachtdienst huisartsen 09 328 84 88 Wachtdienst tandartsen 09 03 399 69

w w w. l o c h ri st i. b e 

0479 68 38 78

www.binlo.be

info@ocmwlochristi.be

info@ocmwlochristi.be

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Voorwoord

Voorwoord van de burgemeester Deze laatste eis verklaart waarom heel wat gemeenten, bij wie het water nu reeds aan de lippen staat, drastische maatregelen moeten treffen op het vlak van de inkomsten (belastingen verhogen) of op het vlak van de uitgaven (investeringen terugschroeven, personeel niet vervangen, subsidies aan verenigingen verminderen,…).

Beste inwoners, Een beetje laat, maar daarom niet minder oprecht, wens ik u allen – in naam van het gemeentebestuur en het gemeentepersoneel – een gezond en gelukkig 2014. Klassieke wensen, die dezer dagen op allerlei recepties veelvuldig worden uitgewisseld. Ook in onze gemeente neemt het aantal kerstdrinks, kerstboomverbrandingen en nieuwjaarsrecepties nog elk jaar toe. Dit wijst erop dat onze inwoners behoefte hebben aan wat menselijke warmte of gewoon een leuke babbel met vrienden, kennissen en buren. Het is in elk geval bijzonder lovenswaardig dat zoveel vrijwilligers in wijkcomités en andere verenigingen zich keer op keer inspannen om de jaarwisseling een feestelijk tintje te geven. Eén van dé gespreksonderwerpen begin dit jaar was het wedervaren van Jordan, onze veertienjarige dorpsgenoot die in Gent, aan de bushalte, het slachtoffer werd van een laffe poging tot diefstal van zijn koptelefoon. Jordan kreeg het hard te verduren van een bende heethoofden. Voor dergelijke feiten bestaan geen excuses en samen met Jordan en zijn ouders hopen wij dat de politie de daders snel kan vatten en dat nadien het gerecht een passende (werk)straf in petto heeft. Beleidsmatig was 2013 het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode. Alle bestuursorganen (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, OCMW- en politieraad,…) werden begin 2013 – op basis van de verkiezingsuitslagen van oktober 2012 – opnieuw samengesteld. Ook alle gemeentelijke commissies, adviesraden en intercommunale samenwerkingsverbanden (vb. IDM) waren aan vernieuwing toe. Dit alles vergde wat tijd en voor veel nieuwe mandatarissen of vertegenwoordigers in adviesraden was het in het begin wat zoeken en tasten naar hun nieuwe rol. De meeste energie ging vorig jaar naar de opmaak van het Budget 2014 en het gemeentelijk Meerjarenplan 2014-2019, volgens de nieuwe decretale verplichtingen van de Vlaamse overheid, zoals vervat in het Besluit over de beleids- en beheerscyclus (kortweg BBC) van 25 juni 2010. Voortaan gelden uniforme regels voor alle gemeenten, OCMW’s en provincies, met als doel een betere vergelijking tussen de lokale besturen mogelijk te maken. Het BBC-Besluit is ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Het BBC-Besluit wil dat de focus vooral ligt op de nieuwe beleidsdoelstellingen en op het financieel evenwicht. Gemeenten moeten voortaan een financieel evenwicht over de volledige planningsperiode van zes jaar kunnen aantonen.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Na een pittig debat keurde de gemeenteraad van Lochristi op 30 december jl. het Budget 2014 én het Meerjarenplan goed. De beide oppositiepartijen stemden niet tegen, maar onthielden zich, wat getuigt van een constructieve ingesteldheid. Onze gemeente mag met recht en rede fier zijn op haar globale situatie, zeker in vergelijking met gemeentes van gelijkaardige grootte. Vooreerst is en blijft Lochristi een financieel kerngezonde gemeente. De leningslast per inwoner zal de volgende jaren weliswaar wat stijgen indien alle vooropgestelde projecten kunnen gerealiseerd worden, maar dan nog zal onze schuldenlast ver beneden het Vlaams gemiddelde liggen. Verder ziet het gemeentebestuur geen reden om de belastingtarieven te verhogen en blijven wij ook de volgende jaren investeren in maatschappelijk nuttige projecten (o.a. Lodejo, project multifunctionele zaal, uitbreiding sporthal Zaffelare,…). Overigens hoeven waardevolle projecten niet steeds duur te zijn. Denk aan de aankoop in 2013 van extra AED-toestellen waardoor Lochristi een ‘hartveilige gemeente’ is geworden. De installatie van oplaadpalen voor elektrische voertuigen en fietsen is een ander sprekend voorbeeld. De enige ‘maar’ die hier past, is de waakzaamheid die het gemeentebestuur de komende jaren aan de dag wil leggen inzake de exploitatiekosten (voorheen ‘gewone dienst’). Hier vertonen de uitgaven een sterkere stijging dan de inkomsten en die tendens moet onder controle worden gehouden. Dat zal discipline vergen van eenieder die betrokken is bij de werking van het gemeentebestuur en dat is meteen dé uitdaging voor de komende jaren. Het pas begonnen jaar wordt ongetwijfeld een bijzonder boeiend jaar, met opnieuw ‘bollekeskermis’ in mei, met het WK voetbal in Brazilië, met de plechtigheden in het kader van 100 jaar Eerste Wereldoorlog, en met zovele andere kleine en grote gebeurtenissen in onze bloemengemeente. Het slotwoord wijd ik aan Jean-Pierre Van Renterghem, luitenantdienstchef bij onze vrijwillige brandweerdienst. Uiterlijk is het hem niet aan te zien, maar toch werd Jean-Pierre onlangs 60 jaar. In naam van het gemeentebestuur en alle inwoners wil ik hem danken voor de vele jaren trouwe dienst ten bate van onze veiligheid. Het lijkt mij dan ook volkomen normaal dat alle mannelijke inwoners Jean-Pierre de volgende weken een stevige handdruk geven ter bedanking en alle dames uit Lochristi hem trakteren op drie klinkende zoenen. En voor Marie-Rose, echtgenote van JeanPierre die hem meer aanwezig vond in de kazerne dan thuis, geldt evident het omgekeerde. Bedankt aan beiden voor alles! Vriendelijke groeten, Yves Deswaene Uw burgemeester

infoLOCHRISTI

3


IN DE NIEUWS KIJKER

Verstandig evolueren dankzij Meerjarenplan 2014-’19 Wat wil het gemeentebestuur de volgende jaren bereiken? Hoe wil het dat doen en met welke middelen? Dat vind je terug in ons Meerjarenplan voor de periode 2014-‘19. We kiezen daarin voor een verstandige evolutie. We doen de nodige investeringen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening, maar houden de kosten voor onze huidige en toekomstige inwoners laag. Eind december keurde de gemeenteraad het Meerjarenplan 2014-’19 goed. Dat bevat de krijtlijnen van ons gemeentelijk beleid voor de komende jaren. Ondanks de moeilijke economische context, is Lochristi nog altijd een financieel gezonde gemeente. In ons Meerjarenplan maakten we duidelijke keuzes. We blijven dan ook investeren in een kwaliteitsvolle leefomgeving en dienstverlening in Lochristi. Maar we houden daarbij onze schuldenlast zo laag mogelijk.

gemeentelijke subsidies. Het is niet omdat we die zaken niet expliciet vermelden dat ze niet meer zullen worden uitgevoerd. Ze worden enkel niet meer in de verf gezet omdat we volgens het Meerjarenplan moeten focussen op de nieuwe beleidsdoelstellingen. Het volledige Meerjarenplan 2014-’19 kan je lezen op www.lochristi.be/beleidsdocumenten.

Hieronder geven we een overzicht van onze beleidsdoelstellingen voor de komende zes jaar. Daarbij lichten we de zogenaamde prioritaire beleidsdoelstellingen extra toe. Dat zijn de nieuwe beleidsdoelstellingen waarover de Vlaamse overheid wil dat we uitgebreid rapporteren aan de gemeenteraad. Je zal dan ook merken dat het grootste deel van het reeds gevoerde beleid niet in de doelstellingen van het Meerjarenplan staat. In elk beleidsdomein zijn er echter een heleboel beleidsopties die ons bestuur al lange tijd nastreeft en die de komende jaren ook onverkort onze aandacht zullen blijven genieten. Denken we b.v. aan de toekenning van sociale voordelen aan alle scholen van Lochristi ongeacht het net, het scholenvervoer, de bebloeming van onze dorpscentra, de reguliere werking van de diverse gemeentediensten, de

Lochristi, een transparante en efficiënte gemeente

4

infoLOCHRISTI

• We bouwen de digitalisering van onze dienstverlening verder uit

© Danny Sey

• We blijven zorgen voor een gezond financieel klimaat Ondanks de economisch moeilijke tijden, de vele investeringen die we plannen tijdens 2014-‘19 (b.v. het nieuwe multifunctioneel complex Uyttenhove, de renovatie van jeugdhuis Lodejo, verschillende wegen- en rioleringswerken), de kosten van de brandweerhervorming en alle andere lasten die hogere overheden naar ons doorschuiven, is voor ons de belangrijkste doelstelling de financiële gezondheid van onze gemeente. Tegelijkertijd willen we ook zorgen voor de financiële gezondheid van alle inwoners door de belastingvoeten niet te verhogen. Zo blijven de ‘gemeentebelasting’ (aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing respectievelijk 6.9% en 1.000 bedragen. • We zorgen voor voldoende kwalitatief personeel voor een goede dienstverlening • We bouwen onze interne en externe communicatie verder uit

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


In DE KIJKER

Lochristi, een bruisende en actieve gemeente • Kansengroepen krijgen gelijke kansen om actief deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten • Onze vrijetijdsdiensten bouwen hun aanbod verder uit, met aandacht voor alle doelgroepen Met een breed activiteitenaanbod willen onze vrijetijdsdiensten zo veel mogelijk inwoners samenbrengen. We ondersteunen organisatoren van activiteiten met een actualisatie van de praktische gids ‘Help, ik organiseer’. Het vrijwilligerswerk steunen we door de uitwerking van een vrijwilligersbeleid, vorming en een actie in het kader van ‘Dag van de vrijwilliger’. We werken ook nauw samen met de Lootse scholen en onderzoeken of schoolgebouwen ter beschikking kunnen gesteld worden van verenigingen. • We ondersteunen de sportverenigingen via doelgerichte subsidies • We zetten sportverenigingen aan tot professionalisering, met extra aandacht voor jeugdsportbegeleiding • We zetten onze inwoners aan tot levenslang sporten via een aangepast, laagdrempelig aanbod • We voeren een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid, met extra aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en kansengroepen

• Onze bib wordt een laagdrempelige ontmoetingsplaats en organiseert zelf verschillende activiteiten • We ondersteunen de jeugdverenigingen en het jeugdwerk • We besteden extra aandacht voor jeugdcultuur

Lochristi, een zorg- en leerzame gemeente • Onze gemeenteschool zorgt voor een kwalitatief aanbod, rekening houdend met de bevolkingsaangroei in en om Lochristi Het aantal leerlingen in ons gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs stijgt. We houden hiermee rekening, zowel wat de infrastructuur betreft als het pedagogische aanbod. Zo stellen we een masterplan op voor de schoolomgeving Lochristi-centrum (fase 6). Daarnaast streven we naar integrale kwaliteitszorg en werken we verder aan de digitalisering van ons onderwijs door extra digitale schoolborden of smartborden en laptops aan te kopen. • Het gemeentebestuur voert een flankerend onderwijsbeleid i.s.m. alle scholen in onze gemeente, met daarbij vooral aandacht voor zorg en gelijke kansen. • We bouwen onze ontwikkelingssamenwerking verder uit en verhogen het jaarlijkse budget met 1 euro/inwoner • We zorgen voor voldoende kinderopvang via ondersteuning van bestaande initiatieven en een betere bekendmaking van vraag en aanbod via onze website In een jonge gemeente als Lochristi is er voortdurend nood aan kinderopvang. Daarom blijven we samen met alle betrokken partners zorgen voor voldoende opvangplaatsen. We willen ook de vraag naar en het aanbod van kinderopvang beter bekendmaken.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

• We bouwen ons ouderenbeleid verder uit via een éénloketfunctie in het Sociaal Huis We willen een uniforme dienstverlening voor alle ouderen. Daarom verhogen we de samenwerking met het Sociaal Huis. Dat heeft specifiek opgeleid personeel, werkt samen met professionele hulpverleningsinstanties, heeft toegang tot aangepaste databanken,…

infoLOCHRISTI

5


IN DE KIJKER

Lochristi, een bloeiende gemeente • We verbeteren de structuur en werking van onze gemeentelijke veiligheidscel • We verhogen de aandacht voor natuur, duurzaamheid en een verantwoord energieverbruik • We profileren ons als natuurvriendelijke en duurzame gemeente door gerichte acties op het vlak van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. • We investeren in ons gemeentelijk patrimonium We willen de volgende jaren tegemoetkomen aan een aantal maatschappelijke noden (Lodejo, Uyttenhove, buitenschoolse kinderopvang Beervelde, masterplan gemeenteschool centrum, sporthal Zaffelare). Daarom is het belangrijk dat we beschikken over een patrimonium dat aangepast is aan de huidige normen voor toegankelijkheid, onderhoud en vooral gebruiksvriendelijkheid. Om het comfort voor de gebruiker te verhogen en herstellings- en onderhoudskosten zoveel mogelijk te beperken, is een opwaardering van ons patrimonium een must. • We zorgen voor een goede ruimtelijke planning voorzien met extra aandacht voor vergunningsaanvragen • We blijven ons verder promoten als een bloeiende, groene gemeente • We zorgen voor een integraal waterbeheer als antwoord op de uitdagingen qua waterzuivering en wateroverlast Er wordt nog altijd te veel afvalwater geloosd in de waterlopen. We voeren dan ook een aantal rioleringswerken uit. We streven daarbij naar een duurzaam rioleringsbeleid. Zo scheiden we afval- en regenwater zo veel mogelijk en zorgen we voor buffering en infiltratie van regenwater. Daarnaast besteden we aandacht aan de bestrijding van regelmatig terugkerende wateroverlast.

• We zorgen voor goed onderhouden wegen Samen met andere overheden voeren we de komende jaren verschillende wegenwerken uit. We combineren die zo veel mogelijk met andere werken: werken aan de nutsleidingen, de aanleg van fietspaden, rioleringswerken. We blijven ook investeren in het onderhoud van ons gemeentelijk wegennet. • We verhogen de verkeersveiligheid verder van alle weggebruikers Verkeersveiligheid is een permanent aandachtspunt. We zetten ons mobiliteitsbeleid dan ook verder en blijven investeren in drie pijlers: preventie, aanpassingen van de infrastructuur en politiecontroles. • We promoten Lochristi als een ondernemersvriendelijke gemeente

Budget 2014 Het gemeentelijk budget 2014 geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven die het gemeentebestuur dit jaar voorziet. Vanaf dit jaar hanteren we – conform de nieuwe Beheers- en Beleidscyclus (BBC) – ook een nieuwe terminologie: voortaan spreken we over het exploitatiebudget (voorheen de gewone dienst) en het investeringsbudget (de vroegere buitengewone dienst).

EXPLOITATIEBUDGET Het exploitatiebudget omvat alle uitgaven en ontvangsten die nodig zijn voor de dagelijkse dienstverlening. Denk maar aan personeelskosten, belastingontvangsten, leninglasten, onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen en voertuigen, enz.

2. Werkingsuitgaven Hieronder vallen alle kosten voor o.a. verlichting, verwarming, telefonie, schoonmaak en onderhoud van gemeentelijke gebouwen, onderhoud van wegen, speelpleinen en parken, aankoop van boeken voor de bibliotheek, materialen voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool, ophaling en verwerking van huisvuil, enz. Werkingsbudget: 5.499.812 euro.

Belangrijkste uitgaven

Totaal uitgaven: 20.707.527 euro. 1. Personeel Het gemeentebestuur telt 155 personeelsleden (114,66 voltijds equivalenten), 35 vrijwillige brandweerlieden en 68 leden onderwijzend personeel. Personeelsbudget: 8.963.340 euro. 6

infoLOCHRISTI

3. Werkingssubsidies Het gemeentebestuur betaalt een deel van de werkingskosten van het OCMW (1.700.000 euro), de politiezone Puyenbroeck (1.540.617 euro), afvalintercommunale IDM (1.491.779 euro) en de Kerkfabrieken (92.969 euro). Andere subsidies gaan naar verschillende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Subsidiebudget: 5.887.202 euro.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


IN DE KIJKER Belangrijk om weten: de gemeenteraad besloot om de tarieven van de personenbelasting (6,9 %) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.000) niet aan te passen. Zo kiest het gemeentebestuur ervoor om de fiscale lasten voor zijn inwoners zo laag mogelijk te houden. In Oost-Vlaanderen zijn er trouwens maar twee gemeenten waar zowel de personenbelasting als de onroerende voorheffing nog lager zijn dan in Lochristi.

Enkele voorbeelden van exploitatie-uitgaven

• Subsidie onthaalouders Sinds 2012 kent het gemeentebestuur een subsidie toe aan de onthaalouders. • Ondersteuning van verenigingen Zoals altijd kunnen de jeugd- en sportverenigingen en socioculturele verenigingen ook in 2014 rekenen op financiële en materiële steun van het gemeentebestuur. • Verdere uitbouw collectie bibliotheek Net zoals de voorgaande jaren wordt ook dit jaar de collectie van de bibliotheek verder uitgebouwd, met een bijzondere aandacht voor het digitale aanbod.

4. Financiële uitgaven Dit zijn de jaarlijkse betalingen aan intresten op de leningen die de gemeente heeft aangegaan. De leningslast van Lochristi is laag en ligt een eind onder het Vlaams gemiddelde. Budget: 12.028 euro.

4. Financiële ontvangsten De belangrijkste ontvangsten in deze categorie zijn de dividenden van de intercommunales waar het gemeentebestuur deel van uitmaakt. Budget: 862.431 euro.

5. Andere operationele uitgaven Budget: 345.145 euro.

5. Andere operationele ontvangsten Budget: 59.270 euro.

Belangrijkste inkomsten

INVESTERINGSBUDGET

Totaal ontvangsten: 22.986.018 euro.

Onder het investeringsbudget vallen alle niet-regelmatige uitgaven (investeringen) en ontvangsten van het gemeentebestuur. Het gaat vaak om grote werken of belangrijke aankopen, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van wegen, rioleringswerken of de aankoop van informatica of voertuigen.

1. Werkingsontvangsten Dit zijn de bijdragen van inwoners voor het gebruik van de gemeentelijke diensten en gebouwen. Denk bijvoorbeeld maar aan de vergoeding die je moet betalen voor het gebruik van de sporthal of Uyttenhove. Ook administratieve kosten voor dossiers vallen hieronder. Budget: 1.250.580 euro. 2. Fiscale ontvangsten Het gemeentebestuur ontvangt belastinginkomsten van inwoners, zoals de huisvuilbelasting (diftar) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing en op de personenbelasting. Opcentiemen is de belasting die het gemeentebestuur heft op het bedrag van de onroerende voorheffing (in de volksmond beter gekend als de grondlasten, een belasting op onroerende eigendom) en de personenbelasting (de belasting op je inkomen) die je moet betalen aan de federale of Vlaamse overheid. Belastingbudget: 14.099.718 euro. 3. Werkingssubsidies Naast belastingontvangsten ontvangt het gemeentebestuur ook bijdragen van de hogere overheid (b.v. toelage van het Gemeentefonds, toelagen voor cultuur, sport en bibliotheek en werkingsbijdragen voor de gemeentelijke basisschool) Subsidiebudget: 6.714.019 euro.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Enkele voorbeelden van specifieke uitgaven binnen het investeringsbudget • Verdere digitalisering van het gemeentelijk onderwijs (85.000 euro) • Vernieuwing van de ontmoetingsruimte naast de bolbaan (125.000 euro, + 125.000 euro in 2015) • Herinrichting van het kruispunt Kapiteinstraat (250.000 euro) • Aanleg van voetpaden in de Burgemeester Vermeulenlaan (400.000 euro) • Verdere uitbreiding van het fietspad langs de spoorlijn richting Lokeren (27.500euro)

info

Financiële dienst 09 326 88 10 financiele.dienst@lochristi.be

infoLOCHRISTI

7


NIEUWS

Uit de gemeenteraad – 30 december Gebruik recyclagepark Lozen Boer door inwoners Lokeren Lokeren kampt momenteel met een overbelasting van het recyclagepark. Ons recyclagepark in de KMO-zone Lozen Boer heeft door een goede inrichting plaats voor extra bezoekers. Op vraag van het stadsbestuur van Lokeren en na onderling overleg wordt overeengekomen dat max. 7.000 Lokeraars die dicht bij Lochristi wonen (vooraf geselecteerd aan de hand van vastgelegde straten) ook terecht kunnen op ons recyclagepark. Zij hebben dezelfde rechten en plichten, betalen dezelfde tarieven en mogen dezelfde fracties brengen als onze inwoners. Voor deze regeling betaalt Lokeren ook een jaarlijkse vergoeding. Die bestaat uit twee delen. Ten eerste is er een afbetaling van onze investering over een periode van 15 jaar. Dit bedrag wordt berekend op basis van de verhouding van het aantal potentiële bezoekers van Lokeren ten opzichte van die van Lochristi. Voor 2014 wordt deze kostprijs geraamd op 17.758,84 euro. Na 15 jaar vervalt deze jaarlijkse kost. Ten tweede is er de jaarlijkse exploitatiekost waarin alle verwerkings-, loon- en onderhoudskosten zitten. Als verdeelsleutel geldt opnieuw de verhouding van het aantal inwoners. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met de stad Lokeren voor het gezamelijke gebruik van het recyclagepark. De overeenkomst gaat in op 1 januari en geldt voor één jaar op proef. Daarna is de overeenkomst van onbepaalde duur.

RioAct-takenpakket 2014 Op 28 april 2008 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel met de VMW (RioAct). Daardoor moet de gemeenteraad jaarlijks een takenpakket goedkeuren. Voor 2014 bestaat dit uit: • een inventarisatie van het bestaande rioleringsstelsel: update van de riooldatabank met ontbrekende knopen van nieuwe rioleringsprojecten (Molenstraat, Vaarlaars fase F, verkaveling Kint/Dorpsstraat, verkaveling Hyboma,…) en eventuele nieuwe 8

infoLOCHRISTI

verkavelingen; • de opmaak van een rollend investerings- en onderhoudsprogramma; • de coördinatie en realisatie van het investerings- en onderhoudsprogramma (Ruilare, Persijzer – Leem-straat, 10 IBA’s, Parochiedreef); • het dagelijks beheer van de 14 gemeentelijke pompstations en drukriolering; • het klantencontactcenter: opmaak van 5 hydraulische en technische adviezen; • boekhoudkundige dienstverlening, beperkt tot de coördinatie, het management en de afstemming van het RioActtakenpakket. De uitvoering van het RioAct-takenpakket 2014 wordt geraamd op 245.909 euro (excl. btw).

Nieuwe verlichting langs verschillende straten Na een quickscan (waarbij de terugverdientijd werd nageaan) en op basis van de ouderdom maakte netbeheerder Eandis een overzicht van de straten waar de openbare verlichting aan vernieuwing toe is: Oosteinde (8 armaturen), Hoekstraat (27 armaturen) en Stationsstraat (27 armaturen). De kosten voor deze vervanging worden geraamd op respectievelijk 4.753,20 euro, 19.962,47 euro en 19.962,47 euro (incl. btw).

Inrichting lokalen BKO Zeveneken De buitenschoolse kinderopvang van Zeveneken in de school Eikenkring moet verhuizen naar een ander lokaal. Omdat dit nieuwe lokaal moet voldoen aan de huidige normen en voorwaarden voor kinderopvang, moeten er verschillende aanpassingen gebeuren: schilderwerken, aanpassingen aan het sanitair, isolatie van verwarmingsbuizen, plaatsing van lichtarmaturen, snoeien en rooien van bomen, nivelleren van het terrein en inzaaien, herplaatsing van buitenverharding. De kosten voor deze aanpassingswerken worden geraamd op 45.100 euro (excl. btw).

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


NIEUWS Heraanleg park gemeentehuis 2de fase

Nieuwe straatnaam De cultuurraad stelt voor te kiezen voor Wilgenhof als straatnaam voor de nieuwe weg in de nieuwe verkaveling in de Nieuwstraat. Er komen geen toponiemen in aanmerking en aan een nieuwe weg in de buurt werd eerder de naam Populierenhof toegekend. Na een openbaar onderzoek kan deze straatnaam definitieve vastgelegd worden.

• • • • • • •

Meerjarenplan 2014-’19 goedgekeurd Zie In de kijker, pag. 4

Kort

• Aankoop vrachtwagen met kraan en containeroptreksysteem (met Din-plaat voor sneeuw-schaaf) – goedkeuring aangepaste opdrachtdocumenten • Interlokale vereniging Burensportdienst Schelde-Durme – goedkeuring jaarrekening 2012 • Hernieuwen belastingreglementen: • Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting • Gemeenteopcentiemen op onroerende voorheffing • Kohierbelasting op grond- en zavelgroeven Agenda, beknopte lijst beslissingen en notulen gemeenteraad

Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting, de beknopte lijst van de beslissingen en de notulen (de integrale besluiten van de openbare zitting) van de gemeenteraad. Je krijgt die dan elke maand naar jou thuis opgestuurd via e-mail of via post. Een aanvraagformulier vind je op www.lochristi.be/ gemeenteraad.

• • • •

• Kohierbelasting op inzameling en verwerking huishoudelijke afvalstoffen • Contant te betalen belasting op aflevering milieuvergunningen • Contant te betalen belasting op parkeren in blauwe zone • Contant te betalen belasting op aanvraag administratieve stukken • Kohierbelasting op onbebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen (activeringsheffing) • Algemene milieubelasting • Contant te betalen belasting op weghalen afvalstoffen ingevolge sluikstorten Hernieuwing retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein OCMW – goedkeuring budgetwijziging 2013 OCMW – goedkeuring meerjarenplanning 2014-‘19 OCMW – kennisname budget 2014 Politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate – goedkeuring gemeentelijke dotatie 2014 Budget gemeente 2014 – vaststelling Vzw Sportpromotie Lochristi – omvorming van vzw naar privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap in vzw-vorm (EVA-VZW) – principiële goedkeuring statuten en samenwerkingsovereenkomst Gemeentepersoneel – wijziging rechtspositieregeling administratief en technisch personeel Gemeentepersoneel – verhoging (werkgevers)bijdrage tweede pensioenpijler contractuelen Gemeentepersoneel – vaststelling compensatiedagen voor feestdagen die in 2014 op een zaterdag of zondag vallen Gemeentelijk brandweerkorps – wijziging organiek reglement Gemeentelijk brandweerkorps – vaststelling administratief en geldelijk statuut beroepsbrandweer

Opgelet: de notulen ontvang je pas na goedkeuring ervan op de volgende gemeenteraad, de beknopte lijst van de beslissingen ontvang je enkele dagen na de gemeenteraad. Volgende gemeenteraden

• Maandag 24 februari – 20u – raadzaal gemeentehuis • Maandag 31 maart – 20u – raadzaal gemeentehuis

Kom bloed geven Beervelde Donderdag 30 januari van 17.30u tot 19.30u. Zaal Sjappoo (Beervelde-Dorp 80).

© Frank Toussaint

Op 26 november 2012 keurde de gemeenteraad het ontwerp goed voor de heraanleg van het park en de parking aan het gemeentehuis en de installatie van een hemelwaterrecuperatiesysteem en septische put (1ste fase). Nu keurt de gemeenteraad ook het ontwerp voor de 2de fase goed, het gedeelte tussen de vijver en de Koning-Boudewijnlaan. ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. De aankoop van de planten en het overige materiaal wordt geraamd op 4.262,18 euro, de aankoop van het materiaal voor de verhardingen op 1.650 euro en de aankoop van het materiaal voor de houten vondel op 4.130 euro (excl. btw). De heraanleg zal uitgevoerd worden door eigen personeel.

Lochristi woensdag 29 januari en 5 februari en maandag 17 februari van 17u tot 19.30u. Refter GBS (Schoolstraat 18).

Zaffelare Maandag 10 februari van 17u tot 19.30u. WZC Sint-Vincentius (Kanunnik Triestlaan 4).

info

http://lochristi.rodekruis.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

9


NIEUWS

Nieuwe regels voor (ver)bouwers: Slim omgaan met regenwater (Ver)bouw je binnenkort? Dan moet je bij je bouwaanvraag voortaan rekening houden met een nieuwe Vlaamse verordening over regenwater op het particuliere domein. Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan deze verordening voldoen. Nieuwe eengezinswoningen moeten nu b.v. een regenput hebben van minstens 5.000l i.p.v. 3.000l. Ook moeten de meeste constructies een infiltratiesysteem hebben en zijn bij nieuwe verkavelingen collectieve infiltratie-voorzieningen verplicht.

Water opvangen? Besparend, ecologisch én veilig! Regenwater is ideaal om te gebruiken in je toilet en voor je wasmachine of om te poetsen of je tuin te sproeien. Zo halveer je al snel jouw drinkwaterverbruik. Het overtollige regenwater laat je in de grond insijpelen. Dat kan heel eenvoudig via een open ruimte waarnaar het water afstroomt. Ook andere technische oplossingen zijn mogelijk. Zo voorkom je dat regenwater in de riolering stroomt, wat het risico op wateroverlast vermindert. De folder Slim omgaan met regenwater vat de grote lijnen van de verordening samen. Je kan de folder raadplegen via www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties. Op de website staat ook een technische toelichting. De volledige tekst van de verordening vind je op www.ruimtevlaanderen.be.

uitzonderlijke concertenreeks

Scala & Kolacny Brothers voor 50 jaar Damiaanactie 26 januari 2014 19 uur Paleis voor Schone Kunsten Brussel 1 9 1 2

februari 2014 20 uur Kursaal Oostende februari 2014 19 uur Arenberg Antwerpen maart 2014 20 uur Théâtre de Namur maart 2014 19 uur Le Forum de Liège

tickets en info: www.damiaanactie.be/scala V.U.: Rigo Peeters, Damiaanactie, Leopold II-laan 263, 1081 Brussel

10

infoLOCHRISTI

Scala & Kolacny Brothers voor Damiaanactie Damiaanactie wordt dit jaar 50 jaar en dat wordt gevierd met een uitzonderlijke concertreeks van ‘Scala & Kolacny Brothers’. Stijn en Steven Kolacny dragen Damiaanactie een warm hart toe als ambassadeurs van de vereniging. Wil je één van deze prachtige concerten bijwonen? Surf dan naar www.damiaanactie.be/scala. • • • •

Kursaal Oostende (zaterdag 1 februari om 20u). Arenbergschouwburg Antwerpen (zondag 9 februari om 19u). Le Théatre Namur (zaterdag 1 maart om 20u). Le Forum Luik (zondag 2 maart om 19u).

Sterk Damiaandorp Van 1 februari tot en met 31 januari 2015 gaat Lochristi de uitdaging aan als Sterk Damiaanactie-dorp 2014. Dit betekent dat Lochristi niet onverschillig is, maar de strijd tegen lepra en tuberculose mee aangaat met Damiaanactie.

info

Chris Van Laere 0486 47 56 78 chr_vanlaere@skynet.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


NIEUWS

Fabriek A Brak: hét event voor jongerenkunsten en upcycling! Kan jij iets kunstig (muziek, dans, houtbewerking, video, licht, mode, geluid, beeldhouwen, poëzie, lassen, …)? En wil je dat laten zien aan de rest van de wereld? Dan is FAB iets voor jou! Want met onze jongerenfabriek willen we zo veel mogelijk jong geweld produceren. FAB vindt plaats op zaterdag 15 maart in de oude pastorij van Zeveneken. Dit kunstenfestival staat helemaal in het teken van jongerenkunsten en upcycling. Verwacht aan je aan een dag vol workshops rond upcycling, muziek, beeld en animatie, een tentoonstelling van jongerenkunsten, optredens, performances en nog veel meer.

Jongeren gezocht! Momenteel puzzelen we alle activiteiten in elkaar én bekijken we welke plaatsjes we nog kunnen invullen. Ben jij of ken je iemand die een plekje zoekt om zijn/haar mooiste foto’s of schilderijen aan de wereld te laten zien? Of zoek je een podium waarop je je ei kwijt kan? Fabriek A Brak heeft het allemaal! Neem als de bliksem contact met ons op!

Upcycling? Upcycling betekent hergebruik van materialen. Het eindproduct krijgt een andere en vooral betere eindbestemming dan de afvalberg. Tijdens Fabriek A Brak krijgen oude meubels, textiel of speelgoed een nieuw leven. Oude stoelen worden opnieuw bruikbare meubelen. Een koffiekopje wordt een lamp. Sloophout van een oud kerkje krijgt een nieuwe bestemming als eettafel in een keuken. En kleren uit de stocks van Spullenhulp worden ware designstuks.

• • • • • • • • •

Kleine oude meubeltjes Propere oude wol, textiel, knopen, kledij of accessoires Hout, wijnkratjes, paletten, bobijnen Servies Bruikbare restjes verf, vernis, borstels Hamers, beitels, lijmpistolen, ander werkmateriaal Oude platen, cd’s, cassettes, foto’s, hoezen Speelgoed, boeken, puzzels Metaal, nagels, breinaalden

Welke zeker niet?

Materiaal gezocht Heb jij thuis oude rommel die wel nog een nieuw leven verdient? Breng die spullen dan op woensdag 5 februari, tussen 16-18u naar de oude pastorie van Zeveneken (Hoekstraat 16). Op deze locatie zal ook Fabriek A Brak plaatsvinden.

info

Welke oude spullen?

www.fabriekabrak.be

• Elektro • KGA, tuinafval, PMD, gevaarlijke stoffen • Zetels Fabriek A Brak is een evenement van de jeugd- en cultuurdienst van Lochristi, jeugdhuis Lodejo, jeugdhuis De Beeste, jeugdhuis Kasseiken, Muziekschool Lochristi, Studio MAJ en KSJ Zeveneken.

Jobstudenten gezocht Ben je op zoek naar een leuke vakantiejob? Heb je al eens aan het gemeentebestuur gedacht? We zoeken: • 4 voltijdse jobstudenten-werkman (m/v) voor de technische uitvoerende dienst (wegendienst, plantsoendienst) voor de maand juli; • 4 voltijdse jobstudenten-werkman (m/v) voor de technische uitvoerende dienst (wegendienst, plantsoendienst) voor de maand augustus; • 1 voltijdse jobstudent-administratief medewerker voor de milieudienst (administratie) in juli of augustus; • 1 voltijdse jobstudent-administratief medewerker voor de jeugddienst in juli en/of augustus; • verschillende deeltijdse jobstudenten-poetsmannen/vrouwen voor verschillende diensten tijdens juli en augustus.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Voorwaarde? Je bent minstens 16 jaar. Voor de job van administratief medewerker heb je ook een diploma hoger secundair onderwijs nodig. De administratief medewerker voor de jeugddienst heeft d­aarbovenop een rijbewijs B nodig.

Interesse? Bezorg onze personeelsdienst je kandidatuur ten laatste op 20 februari. Gebruik hiervoor het formulier dat je vindt op www.lochristi.be/ vacatures. Personeelsdienst 09 326 88 08 personeelsdienst@lochristi.be www.lochristi.be/vacatures

info

infoLOCHRISTI

11


NIEUWS

Nieuw drinkwatertarief Sinds 1 januari hanteren De Watergroep (voormalige VMW) en Waterlink (voormalige TMVW) nieuwe drinkwatertarieven van respectievelijk 2,12 en 2,34 euro/m3 en een vaste jaarlijkse vergoeding van respectievelijk 53,19 en 54,37 euro. De Watergroep voorziet Zaffelare, Beervelde en Zeveneken van drinkwater, Waterlink voorziet Lochristi. Het drinkwatertarief bestaat uit een vaste vergoeding en een tarief per kubieke meter drinkwater dat je verbruikt. Daarnaast worden op je waterfactuur ook de bijdragen aangerekend voor afvoer en zuivering van afvalwater.

© VWM

Ook dit jaar heb je recht op 15.000 liter gratis drinkwater per persoon of zo’n 40 liter gratis water per dag. Je betaalt op dit verbruik enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering.

Nieuw tarief drinkwater (excl. bijdragen en BTW): Jaarlijkse vaste vergoeding per wooneenheid 15 m³ per gedomicilieerd persoon op het leveringsadres Basisverbruik

Watergroep

Waterlink

53,19 euro

54,37 euro

gratis

gratis

2,12 euro/m3

2,34 euro/m3

Alle prijzen zijn BTW excl. Door deze tariefaanpassing kunnen drinkwatermaatschappijen De Watergroep en Waterlink blijven investeren in een kwalitatieve drinkwaterproductie en –distributie.

info

02 238 96 99 info.ovl@dewatergroep.be www.dewatergroep.be

Stemrecht voor EU-burgers Ben je een burger van een lidstaat van de Europese Unie, maar geen Belg? Dan kan je tijdens de verkiezingen op zondag 25 mei deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten. Schrijf je hiervoor in op de kiezerslijst vóór 28 februari.

Vier voorwaarden Om in Lochristi je stem uit te brengen tijdens de Europese parlementsverkiezingen, voldoe je aan deze voorwaarden: 1. je bent een burger bent van de Europese unie; 2. je woont in Lochristi; 3. je bent minstens 18 jaar op de dag van de verkiezingen en je bent niet uitgesloten of geschorst uit het kiesrecht; 4. je bent ingeschreven op de kiezerslijst van Lochristi. Om aan de laatste voorwaarde te voldoen, bezorg je ons ten laatste op vrijdag 28 februari het ingevulde aanvraagformulier dat je op www.elections.fgov.be vindt. Schreef je je al bij vorige verkiezingen in op onze kiezerslijst, dan moet je geen nieuwe aanvraag indienen. In België geldt de stemplicht. Als je ingeschreven bent op de kiezerslijst, ben je dus wettelijk verplicht om op zondag 25 mei te gaan stemmen.

info 12

Bevolkingsdienst 09 326 88 00 bevolking@lochristi.be

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


NIEUWS

Wie onderhoudt onze grachten? Grachten zorgen voor de afvoer van regenwater en verminderen dus de kans op wateroverlast. Daarom is het onderhoud van grachten erg belangrijk. Maar wie moet welke grachten onderhouden?

Erkende waterlopen Deze waterlopen worden onderhouden door het gemeente- en het polderbestuur. De bedding van een waterloop op of aan jouw perceel, is niet jouw eigendom maar openbaar domein. Bovendien mag het polder- of gemeentebestuur een zone van 5m rond de waterloop gebruiken om onderhoud uit te voeren. In deze zone mag je trouwens enkel met een vergunning bouwen of afsluitingen en planten plaatsen. Weet je niet zeker of de gracht aan jouw perceel een privégracht of een erkende waterloop is, dan kan je altijd de atlas der waterlopen inkijken op onze technische dienst.

Straatgrachten Loopt er een gracht voor jouw deur naast de openbare weg? Dan bevindt de rooilijn zich meestal in het midden van deze gracht. We noemen dit een straat- of een baangracht. De gemeente staat in voor het onderhoud van straatgrachten. De helling van de gracht aan de zijde van het openbaar domein maaien we tweemaal per jaar (tussen half mei en eind juni en tussen eind september en half november), de helling aan jouw perceel slechts éénmaal. Straatgrachten ruimen we enkel na klachten van verstoppingen.

Private grachten Alle andere grachten zijn privégrachten. Wie het onderhoud moet doen, wordt bepaald door de perceelgrens. Ligt die in het midden van de gracht, dan zijn beide eigenaars verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Heb je zo’n gracht op je perceel, dan moet je zorgen voor de goede afwatering van een hoger gelegen perceel. Goed onderhouden grachten zijn belangrijk voor de waterhuishouding in onze gemeente. Daarom werd ook het onderhoud van privégrachten opgenomen in ons GAS-reglement. Verwaarloos je het onderhoud van je gracht stelselmatig, dan kan je hiervoor een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen van 250 euro.

Hoe onderhoud ik mijn gracht? • Maai de zijkanten De hellingen of taluds van de gracht moeten éénmaal per jaar gemaaid worden, bij voorkeur met een (motor)zeis of bosmaaier. Maai het gras en de planten tot 5 à 10 centimeter boven de grond. • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen De wortels van planten zorgen voor een stevige zijkant of talud van de gracht. Hoe meer planten op de talud, hoe beter de gracht bestand is tegen bodemerosie. • Verwijder zwerfvuil Zwerfvuil kan voor verstoppingen zorgen. Bovendien trekt het ander (zwerf)vuil aan. ruim dus regelmatig weggewaaide plastiek zakjes of blikjes in de gracht op. • Ruim slib Een gracht met veel slib kan moeilijker water afvoeren. Maak de gracht dus regelmatig slibvrij met een schop, spade of hark. Gebruik geen machines: die beschadigen oevers, planten en dieren. Slib ruimen doe je in beurtrol: elk najaar neem je een ander deel van de gracht onder handen. • Verwijder af en toe waterplanten Waterplanten zorgen voor een natuurlijke zuivering, versteviging van de oever en bescherming voor dieren. Maar als ze woekeren, verwijderen je die best af en toe.

Voor welke werken aan de gracht heb ik een vergunning nodig? • Een overbrugging of overwelving • Plaatsing van betuining Hou er bij betuining rekening mee dat waterinfiltratie mogelijk blijft, zowel via de bodem van de gracht als via de wanden. Betonnen U-profielen zijn dus uit den boze. Je mag de buffercapaciteit van de gracht niet verkleinen. • Het dempen van een gracht We geven je hiervoor enkel een vergunning als hetzelfde bufferend volume van de gracht die je wil dempen wordt gecompenseerd op een andere locatie.

info w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Dienst Ruimtelijke Ordening 09 326 88 28 ruimtelijke.ordening@lochristi.be

infoLOCHRISTI

13


Tienerwerking opent Cinema Orphanimo!!

Op vrijdag 14 februari heet Cinema Orphanimo!! jullie opnieuw welkom. We vertonen 4 kaskrakers en maken het gezellig met wat popcorn, frisdrank of iets anders lekkers. Inschrijven hoeft niet, kom gewoon langs en geniet.

Praktisch! • Voor wie? • Waar? • Wanneer? • Kostprijs?

Iedereen geboren in 1999, 2000 & 2001. Jeugdlokalen Orphanimo!! (Koning Albertlaan 29B). Vrijdag 14 februari, 19.30u tot ongeveer 22u. 1 euro (een beetje extra zakgeld is handig voor hapje & drankje).

Gezien vrijdag 14 februari ook de dag van de geliefden is, zorgen we ook voor onze koppeltjes. Denk aan loveseats, een hij & zij drankje, popcorn voor twee,… Jeugddienst 09 355 65 66 0473 60 06 25 tienerwerking@lochristi.be

info

Skaters en bmx'ers trekken naar Ra mpaffairz!

Op dinsdag 4 maart opent het hernieuwde skatepark Rampaffairz exclusief de deuren voor onze skaters & bmx’ers. Je kan er ongestoord je kunstjes tonen op tal van ramps en rails of heel wat tips en trics leren van onze skatelesgevers.

Ben je nieuw in de skatewereld of heb je al wat ervaring? We hebben voor elk wat wils! • Wanneer? • Waar?

Dinsdag 4 maart (8.30u-13.30u). Vertrekplaats Jeugdlokalen Orphanimo!! (Koning Albertlaan 29B). • Leeftijd? 8-18 jaar. • Prijs? 6 euro (via overschrijving, rek.nr. bezorgen we je na inschrijving). • Meebrengen? Skateboard/bmx, beschermkledij, helm. Heb je dit niet, dan kunnen wij hiervoor zorgen, zolang onze voorraad strekt). • Inschrijven? Verplicht via www.jeugdlochristi.be/skatebmx vanaf woensdag 12 februari (8u).

info 14

Jeugddienst 09 355 65 66 0473 60 06 25 tienerwerking@lochristi.be

infoLOCHRISTI

Speelplein Joepla zoekt Animatoren Wil jij ook animator worden op speelplein Joepla en kon je er niet bij zijn op de infoavond en de eerste activiteit? Laat iets weten via speelpleinjoepla@lochristi.be of spring eens binnen op de jeugddienst (Koning Albertlaan 29B).

info

Speelplein Joepla 09 355 65 66 0476 21 07 91 speelpleinjoepla@lochristi.be www.speelpleinjoepla.be facebook.com/speelpleinjoepla twitter.com/joeplalochristi

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


SPORT

Kerstsportkampen

De kinderen die deelnamen aan de kerstsportkampen beleefden opnieuw een dolle kerstvakantie. Ze wisselden sportieve activiteiten af met creatieve momenten en af en toe werd er flink gezongen. Moe maar gelukkig gingen ze elke avond huiswaarts.

Drums alive Werk je graag op een plezante manier op muziek aan je conditie? Dan is deze nieuwe lessenreeks zeker iets voor jou! Bij drums alive trommelen we met drumstokken op fitballen. We leren verschillende bewegingen aan en komen zo tot verschillende combinaties op opzwepende muziek. Voor wie? Wanneer? Waar? Data? Prijs? Inschrijven?

Volwassenen die graag op muziek aan hun conditie werken. Vrijdagnamiddag van 14u tot 15u. Sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare). Van vrijdag 14 maart t.e.m. vrijdag 4 april (4 lessen). Inwoners: 10 euro, niet-inwoners: 12 euro (4 lessen, incl. verzekering). Vooraf inschrijven is nodig en kan vanaf vrijdag 14 februari 8u! Na inschrijving ontvang je een bevestiging met extra info en informatie over de betaling.

De sporthal ’t Veerleveld in Zaffelare was dé sportieve uitvalbasis voor de kinderen uit de lagere school. Zij kregen een veelzijdig sportmenu op hun bord, waarbij omnisport afgewisseld werd met blokklimmen, schaatsen, zwemmen en bowling. Voor velen onder hen was dit bovendien de eerste kennismaking met een schaats- en bowlingbaan. Anderen overwonnen dan weer hun hoogtevrees in de klimzaal Bleau. Wordt zeker vervolgd. De ochtend- en avondopvang (van 7.30u tot 18u) én het busvervoer zorgden ervoor dat ook de ouders een onbezorgde vierdaagse hadden. Traditiegetrouw trokken de +12-jarigen op de laatste vrijdag van het jaar naar ijspiste Kristallijn in Gent. Ruim 30 enthousiaste pubers schaatsten dat het een lust was.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

info

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

infoLOCHRISTI

15


cultuur

Gezocht: ambachtslui, kunstenaars en creatievelingen Tijdens het Ambachtelijk Weekend (23 en 24 augustus) kan je afzakken naar het Waasland om je te laten onderdompelen in het ambachtelijke kunnen en de kunsten van honderden deelnemers. Ze tonen je de fijne kneepjes van het vak en geven er graag een woordje uitleg bij. Ook in Lochristi organiseren we opnieuw het ambachtelijk weekend. Ben jij ambachtsman, kunstenaar of creatieveling? Wil jij op 23 en 24 augustus je ambachtelijk of creatief werk laten zien en demonstreren hoe je dit vervaardigt?

Inschrijven doe je online via het formulier op www.ambachtelijkweekend.be.

info

Laat het dan weten en doe mee met het ambachtelijk weekend!

Dienst cultuur & toerisme 09 326 88 27 toerisme@lochristi.be

Belgische Biercultuur tijdens Winteravond Kom op maandag 17 februari alles te weten over de Belgische biercultuur. Deze Winteravond vindt plaats om 20u in de polyvalente zaal van de bib. Hoeveel bieren zijn er in België? En hoeveel bierstijlen? Hoe komt het dat zo'n klein land zo'n rijke biercultuur heeft en hoe is dat historisch gegroeid? Wat zijn de ingrediënten van bier en welke smaken geven ze in jouw schuimend glas? Hoe wordt bier eigenlijk gebrouwen? Wat is het geheim van de brouwer? Sven Gatz, in een vorig leven politicus, maar sinds 2011 directeur van de Unie van de Belgische Brouwers en zelf verwoed brouwer, is de ideale persoon om een antwoord te geven op al deze vragen.

Praktisch Een Winteravond kost 3 euro. Als abonnee heb je gereserveerde plaatsen tot 19.55u, als niet-abonnee kan je reserveren vanaf één maand vóór de voordracht.

info

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

Quilts in de bib

De Vlaamse Quiltersgilde heeft bibliotheekquilts gemaakt voor een tentoonstelling n.a.v. de 300ste verjaardag van Diderot. De quilts oogstten veel succes tijdens de Diderotfeesten in het Franse Langres. Sinds de bibliotheekquilts terug zijn uit Frankrijk worden ze tentoongesteld in de verschillende bibliotheken van De Vijf. Nog tot midden april kan je deze reizende quilts bewonderen in onze bib. Wil je na het zien van de bibliotheekquilts zelf aan de slag? Laat je dan inspireren door onze collectie boeken rond handwerken in de bib. 16

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


cultuur

Krista Bracke: Mijn leven op stelten Eén vingerknip en een teletijdmachine dropt je in een compleet nieuw bestaan, zonder weg terug. Het overkwam inwoonster en Radio 1-presentator Krista Bracke. Een leger streptokokken probeerde in 2009 haar lichaam over te nemen. Maar ze overwon en schreef er Mijn leven op stelten over. Op dinsdag 11 februari stelt ze het aan je voor in onze bib. Krista Bracke is opgegroeid in Lochristi. Ze werd producer-presentator bij Radio 1. In 2009 ging ze door een hel: op zondag interviewt ze nog zanger Luc De Vos, nauwelijks vijf dagen later is ze op sterven na dood… Een leger streptokokken probeert haar lichaam over te nemen. Maar een groep sterke en straffe mensen wou haar nog niet laten gaan. Met succes, al draagt ze de sporen van het zware gevecht dat ze heeft geleverd: voortaan gaat ze door het leven met twee onderbeenprothesen, een halve rechterhand, een chronische longaandoening en een immuundefect. Of om het met de woorden van Krista zelf te zeggen Ik heb zo veel geluk gehad. In haar pas verschenen boek Mijn leven op stelten bij uitgeverij Van Halewyck vertelt Kris-

ta Bracke over de strijd die ze heeft geleverd om met de beperkingen van haar nieuwe leven om te gaan. Om opnieuw een evenwicht te vinden in haar bestaan als mama van twee zonen. Om haar grenzen telkens weer een beetje te verleggen, want vijf jaar later kan ze weer stappen, zwemmen, fietsen, autorijden en zelfs tango dansen. • Waar?

Polyvalente zaal bliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). • Wanneer? Dinsdag 11 februari, 20u. • Reserveren? 09 356 60 73, bibliotheek@lochristi.be of aan de bibliotheekbalie. • Prijs? Gratis.

info

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

De bib steeds dichtbij Woon je in één van de deelgemeenten van Lochristi? Ook in Beervelde, Zaffelare en Zeveneken is er een filiaal van de bibliotheek met een fijne basiscollectie. Je kan er boeken, stripverhalen en bepaalde tijdschriften gratis lenen. Bovendien zijn de filialen in Zaffelare en Zeveneken vanaf februari vaker open.

Filiaal Beervelde

Filiaal Zaffelare

Filiaal Zeveneken

Beervelde-Dorp 56A 09 356 01 36 Maandag: 17u-19u Woensdag: 14u-18u Zaterdag: 10u-12u

Zaffelare-Dorp 83 09 349 25 99 Nieuw: Maandag: 15u-17u Woensdag: 14u-16u Nieuw: Donderdag: 17.30u-19.30u

Zeveneken-Dorp 11 09 355 52 53 Nieuw: Maandag: 17.30u-19.30u Woensdag: 16.30u-18.30u Nieuw: Donderdag: 15u-17u

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

17


CULTUUR

Nieuw krantenarchief in de bib Via het Gopress krantenarchief kan je artikelen lezen uit de kranten Metro, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Standaard, Het Laatste Nieuws, Het belang van Limburg, De Morgen, De Tijd en uit de magazines Trends, Knack, Het Nieuwsblad op zondag, KW.be, Klasse en Wablieft. Nieuwe artikelen verschijnen in het krantenarchief twee dagen na de publicatiedatum.

Zoeken vanuit de bib Op het netwerk van de bibliotheek heb je toegang tot alle artikels in het krantenarchief. Als je iets opzoekt in de catalogus van de bibliotheek kan je daarna Krantenarchief selecteren. Zoek een artikel en klik gewoon door om het te lezen. Je kan ook rechtstreeks naar zoeken.lochristi.bibliotheek.be/krantenarchief surfen. Dit geldt zowel voor het vast als het draadloos netwerk, dus je kan ook met je eigen computer, smartphone of tablet het krantenarchief raadplegen in de bib.

Om thuis of elders artikelen te kunnen lezen: • moet je de eerste keer een ticketcode ophalen bij de bibliotheek; • meld je je aan in Mijn bibliotheek; • met de ticketcode kan je nu een Mijn bibliotheek-profiel registreren. Nadat je een Mijn bibliotheek-profiel hebt gemaakt, kan je de volgende keer gewoon aanmelden met je e-mailadres en paswoord. Een ticketcode is een jaar geldig, daarna kan je een nieuwe afhalen in je bibliotheek.

Geen jeugdboeken meer in de bib? Net in aanloop naar de Jeugdboekenweek (15 tot 23 maart) dreigen de jeugdboeken uit onze bib te verdwijnen. Het Ministerie van Ondefinieerbaar Punctueel Nutteloze Zaken onderzoekt hen de komende weken op mogelijke gevaren. Help ons en laat weten waarom jeugdboeken moeten blijven. Het Ministerie probeert de jeugdboeken van de bibliotheek te verwijderen of achter slot en grendel te plaatsen. Hiervoor zal ze de komende weken de verschillende filialen grondig onderzoeken op mogelijke gevaren. Op 15 maart, het begin van de Jeugdboekenweek, neemt het Ministerie een definitief besluit over welke boeken gevaarlijk zijn en dus moeten verdwijnen. We rekenen op jullie steun en hulp om de jeugdboeken in onze bib te houden!

Hoe kan je ons helpen? Het rapport van het Ministerie staat vanaf 15 februari op www.lochristi.be/gevaar. Lees het en laat ons weten waarom de jeugdboeken in de bib moeten blijven. Schrijf je argumenten bij een tekening of op Facebook, fluister ze in het oor van je favoriete bibmedewerker, maak een filmpje of foto, geef een knuffel aan een bibmedewerker als teken dat je hem steunt,… We verzamelen in onze hoofdbibliotheek en filialen alle argumenten om de jeugdboeken te houden tot 15 maart. We hopen op een goede afloop, want de jeugdboeken moeten blijven!

info

Bibliotheek bibliotheek@lochristi.be 09 356 60 73

De bib leest voor Tijdens het voorleesuurtje in de bib lezen we de mooiste kinderboeken en knutselen we iets leuk. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen komen luisteren en genieten.

18

infoLOCHRISTI

• Waar? • Wanneer? • Voor wie?

Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). 12 en 26 februari van 15u-16u. Kinderen vanaf 5 jaar.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


CULTUUR

Bib levert aan huis Lees je graag? Geraak je zelf niet in de bib o.w.v. leeftijd, handicap of ziekte of ben je niet in staat om op eigen houtje naar de bibliotheek te komen? Dan kan je gratis een beroep doen op onze boekendienst aan huis.

Wat bieden we je aan? • • • •

Een boekenpakket naar wens Tijdschriften Stripverhalen DVD-films

Heb je en beperkt gezichtsvermogen? Dan kunnen we jou luisterboeken, grote letterboeken en/of gesproken boeken (Daisy) met Daisyspeler bezorgen.

Wat kost dit? Deze bibliotheek-aan-huis is gratis!

Hoe? Je neemt contact met ons op via 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be. We maken met jou een afspraak voor een verkennend gesprek. Kom je in aanmerking, dan bezoekt een vrijwilliger je nadien op geregelde tijdstippen thuis om de materialen af te leveren en op te halen.

Knoppenclub Heb je vragen over het gebruik van je computer of gsm? Kom dan langs op de volgende Knoppenclub op woensdag 5 februari. Tussen 9.30u en 11.30u helpen we jou. De Knoppenclub is er niet enkel voor senioren, iedereen is welkom. Deze vraag kregen we tijdens de vorige bijeenkomst van de Knoppenclub: Hoe maak ik een afspeellijst in YouTube? Een afspeellijst is een lijst met al je persoonlijke favoriete YouTube-filmpjes. Eerst moet je een account aanmaken op www.youtube.com (als je al een Google-account hebt, dan kan je deze ook gebruiken). Als je aangemeld bent, dan zoek je het filmpje dat je in je afspeellijst wilt. Klik onder het filmpje op Toevoegen aan en dan kan je Nieuwe afspeellijstnaam opgeven. Daarnaast kan je je lijst Openbaar maken (iedereen kan je afspeellijst zien) of Privé (enkel jij kan je afspeellijst terugvinden). Klik op Afspeellijst maken. Je afspeellijst is nu klaar, maar je kan altijd nog klikken op Afspeellijst bewerken om aan te passen. Heb jij een gelijkaardige of een volledig andere vraag over het gebruik van de computer, je gsm,… Kom dan langs op de volgende Knoppenclub en wij trachten je te helpen.

Wij zoeken jou als vrijwilliger voor de Knoppenclub Ben jij een ervaren Apple-gebruiker? Vind je vlot je weg op het internet of vind je het leuk om te helpen zoeken? Dan zoeken we jou als vrijwilliger voor de Knoppenclub!

info

Dienst Ouderen 09 326 97 76 ouderen@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

info

l o c h ri st i 9 08 0

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

infoLOCHRISTI

19


MILIEU

Weggooien? Mooi niet! Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Neem die mee naar het Repair Café op zaterdag 22 februari en laat die gratis herstellen.

SAMEN SPULLEN REPAREREN MEER iNfo oP www.idM.bE/REPAiRcAfé

Wat is een Repair Café? Een Repair Café is een soort tijdelijk atelier waar je kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed of andere defecte spullen gratis kan (laten) repareren. In het Repair Café is er gereedschap en materiaal voor alle mogelijke reparaties (textiel, hout, elektrische toestellen, klokken,...).

Wanneer is er een Repair Café? Het volgende Repair Café vindt plaats op zaterdag 22 februari van 9u tot 12u bij IDM, (Zelebaan 42, Lokeren).

• Meubelen: een stoel waarvan een poot los zit, een schuif die knelt,… • Fietsen en bromfietsen: laat ze in orde zetten en leer ook zelf je band plakken of remblokjes vervangen. • Computers: onze informaticaspecialisten helpen je met zowel hard- als software. • Klokken en mechanisch speelgoed: een niche, reden te meer om es langs te komen. • Boeken: pagina’s die loszitten, kaften die vervangen moeten worden of een scheur in een blad, onze boekbinder lost het op.

Waarmee kan je terecht in het Repair Café: • Elektro: van stofzuigers en radio’s tot wasmachines en grasmaaiers, alles is welkom. • Kledij: i.s.m. naaicafé van Femma, zij weten raad met alle textielherstellingen.

info

www.idm.be/repaircafé

Win een Fair Trade pakket Bezorg ons het juiste antwoord op onderstaande vraag en wie weet win jij wel een pakket met Fair Trade producten!

Vraag? Welke energiecampagne viert dit jaar zijn 10de editie? Stuur het juiste antwoord vóór 28 februari naar duurzaamheid@ lochristi.be of de Milieudienst, t.a.v. Stijn Lodefier (Dorp-West 52, 9080 Lochristi). Vergeet zeker je adres niet te vermelden! Tip: het antwoord vind je ergens in dit nummer. In het meinummer maken we de winnaars van deze prijsvraag bekend en geven we een nieuwe opgave.

20

infoLOCHRISTI

Oplossing opgave novembernummer en winnaars van een nestkastje • Vraag? Hoe noemt men een bijeenkomst waar je samen zaken repareert? • Antwoord? Repair Café. • Winnaars? Carolien Coolsaet, Marc De Schrijver en Ine Rombaut.

info

Duurzaamheidsambtenaar 09 326 88 24 duurzaamheid@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


MILIEU

Speel niet met gif in huis en tuin Heb je in je tuinhuis of berghok nog halfvolle flesjes giftig product of pesticiden staan? Breng die dan zo snel mogelijk naar het recyclagepark en krijg een gratis zakje zonnebloemzaad. Heel wat tuiniers hebben nog oude flesjes pesticiden staan. De etiketten vervagen of vallen af en na enkele jaren weet niemand nog waarvoor het flesje diende. Breng deze flesjes giftig product of lege verpakkingen zo snel mogelijk binnen bij het KGA-afval op het recyclagepark. Afvalintercommunale IDM zorgt dan voor een veilige en milieuvriendelijke vernietiging van deze producten. Ontdek de nieuwe regelgeving over duurzaam gebruik van pesticiden op

www.vmm.be/zonderisgezonder

Om de volksgezondheid en het milieu te beschermen, wordt het gebruik van pesticiden op heel wat terreinen beperkt of verboden.

Ben je terreinbeheerder? Informeer je tijdig over de regelgeving voor jouw terreinen.

Nog t.e.m. mei krijg je in ruil voor je oude bestrijdingsmiddelen een gratis zakje zonnebloemzaad (1 zakje/pers. zolang de voorraad strekt) om extra van te genieten in de tuin!

info

Kies vanaf nu enkel nog voor milieuvriendelijke alternatieven • Wied onkruid vooraleer het in het zaad komt. • Kies voor bodembedekkers in de siertuin of groenbemesters in de moestuin zodat er geen bodem onbedekt blijft. • Compost dringt mos in gazon terug en maakt je gras gezonder. • Een strook gras of extra hardnekkige onkruiden kan je overwinnen door er karton met houtsnippers op te leggen. • Kies voor ziekteresistente rozen, fruitbomen of sierstruiken. • Forceer geen groei door overdadige bemesting, want dit maakt planten extra aantrekkelijk voor bladluizen. In de handel zijn natuurlijke vijanden tegen bladluizen verkrijgbaar zoals de gaasvlieg (Chrysopea carnea). Een lichte aantasting kan je ook bestrijden met een zachte zeepoplossing of een brandnetelextract of zelfs met een krachtige waterstraal. Meer tips over tuinieren zonder pesticiden vind je op www. zonderisgezonder.be. Je vindt er praktische tips over het bestrijden van ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen zonder pesticiden.

www.zonderisgezonder.be

Word CO2 speurder! Op vrijdag 14 februari organiseren Milieuzorg Op School en Ecocampus de 10de editie van Dikketruiendag. De Dikketruiendag roept iedereen op om energie te besparen, zonder in te boeten aan comfort. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee!

Dikketruiendag... Wasda? Wat startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te zetten, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de scholen. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze aangehouden kunnen worden: lichten doven bij het verlaten van een lokaal, toestellen uitschakelen na gebruik, de verwarming correct afstellen,.... De scholen zetten ook allerlei ludieke en educatieve acties op het getouw.

Thema 2014 ‘Word CO2 speurder!’ zet ons aan om verder te kijken dan de CO2-uitstoot als gevolg van verwarming, verlichting en transport. Ook de productie van alle spulletjes die we in huis halen zorgt voor een grote CO2-uitstoot. Vandaar dat het (truffel) varken op de affiche op zoek is naar voorwerpen in een jeugdkamer die een grote CO2-uitstoot veroorzaakten bij de vervaardiging.

Dikke trui nodig? Als je die al nodig hebt, want een graadje minder verwarmen, merk je nauwelijks, maar betekent wel 7% minder stookkosten en broeikasgassen. Denk naast een mooie dikke trui ook aan thermische onderkleding dat ervoor kan zorgen dat de thermostaat flink lager kan worden gedraaid – zonder aan comfort en charisma in te boeten. De energiebesparing is groot, de investering klein.

info

www.dikketruiendag.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

21


cultuur MILIEU

Je fornuis op dieet: koken met minder energie Bij energiebesparing denk je meestal aan verwarming en isolatie, spaarlampen, zuinige auto's… Ook in de keuken wordt echter een pak energie verbruikt. Elektrische energie, afkomstig van kerncentrales, of energie uit fossiele brandstof (aardgas), die bijdraagt aan het broeikaseffect. Redenen genoeg om even stil te staan bij het energiegebruik in de keuken.

Goed begonnen… De juiste keuzes maken bij het installeren of verbouwen van de keuken en bij de aankoop van materiaal, heeft al meteen een positieve weerslag op het milieu. • Welke energiebron? Koken op aardgas geniet de absolute voorkeur (ook kooktechnisch). Kies je voor elektriciteit, neem dan liefst inductieplaten. Een goede derde keuze zijn keramische kookplaten of halogeenplaten. Klassieke fornuisplaten zijn het minst interessant. • Wat zet je op het vuur? Kies degelijke pannen die niet vervormen. Op een elektrische kookplaat laat een kromgetrokken bodem (oververhitting!) een luchtlaag tussen pan en plaat, wat neerkomt op energieverlies. Gietijzeren pannen zijn ideaal voor suddergerechten: met een minimale energietoevoer houden ze een maximum aan hitte vast.

Technische aspecten • Gebruik pannen van het juiste formaat. Een kleine pan op een groot vuur betekent warmteverlies; bij gasvuur mag de vlam niet rond de pan opstijgen. Een grote pan met weinig inhoud houdt in dat je nutteloos veel pan opwarmt. • Een deksel op de pan vraagt tot drie keer minder energie! • Zet het vuur lager zodra het water of het (sudder)gerecht kookt. • Harde of droge groenten zijn sneller gaar in een snel- of drukkookpan; je hebt dan minder energie nodig voor hetzelfde resultaat.

Hoeveelheden • Schat zo goed mogelijk in hoeveel je moet klaarmaken. Als je eten moet weggooien, is ook de gebruikte energie meteen verkwist. • Gebruik zo weinig mogelijk water, want dat moet allemaal eerst koken. Groenten hoeven niet ondergedompeld te zijn, ze kunnen ook gaar stomen. En als je nog een tweede verdieping in de pan kunt aanbrengen, b.v. met een mandje, dan stoom je met dezelfde energie nog meer gaar. (Een bijkomend voordeel van weinig water is dat de pan haast nooit overkookt en je dus ook geen agressieve middeltjes nodig hebt om het fornuis weer schoon te krijgen.) Kook water op het fornuis. Alleen voor minder dan 0,5 – 1 liter kan een elektrische waterkoker een alternatief vormen.

Weggegooide energie • Gebruik een keukenwekker of timer om aanbranden te voorkomen. Aangebrand eten weggooien is ook zonde van de verspilde energie. • Zet koffie op de ouderwetse manier door op te gieten. Een koffiezet vergt ongeveer even veel energie als je fornuis, maar heeft wel meer tijd nodig en verbruikt daardoor uiteindelijk meer. • Laat groenten slechts beetgaar worden: dat scheelt in ener22

infoLOCHRISTI

gieverbruik en is gezonder omdat er minder voedingsstoffen worden afgebroken. • Maak eten vers klaar. Voor kant-en-klare gerechten werd al eens energie verbruikt en ook het koel of ingevroren bewaren, vraagt extra energie. • Ontdooi diepgevroren producten niet op het vuur maar (tijdig…) in de koelkast. Het energieverbruik in de koelkast daalt dan zelfs! • Controleer ovengerechten door het glas in de ovendeur: openmaken = energieverlies.

Gratis energie • Gebruik de restwarmte van elektrische kookplaten. Draai de knop al voor het einde van de kooktijd om. Of zet er na het koken al een pan water op voor de afwas. • Laat koffie niet op de warmhoudplaat van de koffiezet staan maar giet hem in een thermosfles.

Over ovens • Als het over energie gaat, is een magnetron beter dan een ander oventype, omdat hij maar half zoveel verbruikt. Je kunt er wel niet om het even wat in klaarmaken, want de microgolven gaan niet zo diep. Toch ideaal om restjes consumptieklaar te krijgen. • Een gasoven geniet de voorkeur boven een elektrisch exemplaar. Binnen die laatste categorie kies je dan nog liever voor een heteluchtoven dan voor een conventionele elektrische oven. • Voorverwarmen? Dat is alleen nodig als je echt bakt (en dan zelfs niet altijd…). Om iets in de oven klaar te maken zonder voor te verwarmen volstaat het 5 minuten toe te voegen aan de gegeven bereidingstijd. • Gebruik bij zelfreinigende ovens de reinigingsfunctie maximum 1 keer per maand, en altijd onmiddellijk nadat je wat hebt klaargemaakt (de oven is dan immers nog warm).

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


welzijn

O.C.M.W.-Lochristi zoekt personeel • Voltijdse gegradueerde verpleegkundige/bachelor verpleegkunde (38/38) in contractueel verband voor de duur dat de betrekking zonder titularis is en in afwachting van de afwikkeling van de examenprocedure met een zo spoedig mogelijke indiensttreding. Gediplomeerde verpleegkundigen kunnen zich ook kandidaat stellen. Dien jouw kandidaatstelling zo snel mogelijk in. • Halftijdse verzorgende in de ouderenzorg (19/38) in contractueel verband met ingang van 1 april 2014 voor de duur van een jaar. Uiterste inschrijvingsdatum 12.03.2014. • Deeltijdse verzorgende in de ouderenzorg (16/38) in gesubsidieerd contractueel verband voor de duur van de ziekte van de titularis – dien jouw kandidaatstelling zo snel mogelijk in. • Halftijdse gediplomeerde verpleegkundige (m/v) (19/38) in contractueel verband tijdens het ouderschapsverlof van de titularis met zo spoedig mogelijk indiensttreding voor 6 maanden. • Voltijdse gediplomeerde verpleegkundige (38/38) in contractueel verband tijdens het ouderschapsverlof van de titularis in aansluiting op het bevallingsverlof en lactatieverlof voor 2 maanden – uiterste inschrijvingsdatum 13.03.2014.

Sociaal Huis • Niet-vergelijkend aanwervingsexamen voor de functie van voltijdse coördinator huishoudelijk en technisch onderhoud (38/38) (M/V) met aanleg werfreserve in statutair verband met

een geldigheidsduur van 3 jaar (B4-5). De huidige vacature betreft een voltijdse functie (38/38) in vast statutair verband met een proeftijd van 1 jaar. Uiterste inschrijvingsdatum: 12.02.2014.

Interesse? Bezorg ons zo snel mogelijk je kandidatuur, samen met de nodige bijlagen (Bosdreef 5A). De toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen en de uurroosters kan je opvragen via 09 355 93 09, marina.coppens@ocmwlochristi.be of karin.debruyne@ocmwlochristi.be.

Als de schulden zich opstapelen Een onverwachte uitgave, tijdelijk minder verdienen door ziekte of een ontslag dat uit de lucht valt: heel wat gezinnen krijgen een financiële tegenslag te verwerken die niet zomaar te overbruggen valt. Als de schuldenlast nog relatief beperkt is, kan je bij het O.C.M.W. terecht voor budgetbegeleiding. Hierbij zal je zelf de afbetalingen verrichten naar je schuldeisers. Je wordt hierbij begeleid door een maatschappelijk werker. Tijdens deze begeleiding wordt er een overzicht gemaakt van je maandelijkse inkomsten, uitgaven en afbetalingen en worden nieuwe afspraken vastgelegd. Als je door zware schulden geen zicht meer hebt op je financiële situatie of zelfs al het bezoek van een gerechtsdeurwaarder kreeg, kan je budgetbeheer aanvragen. Hierbij zal een maatschappelijk werker samen met jou en volgens jouw financiële mogelijkheden, een realistisch afbetalingsplan opstellen en contact opnemen met de schuldeisers. Via een geblokkeerde bankrekening worden de inkomende rekeningen betaald en kan je terug op adem komen. Zodra je situatie verbetert, kan je je rekening terug zelf beheren. Bij onze sociale dienst kan je ook terecht voor vragen rond collectieve schuldenregeling. Een maatschappelijk werker kan samen met jou ook een aanvraag indienen als dit de beste oplossing zou zijn. Collectieve schuldenregeling is een goede oplossing wanneer de schulden te hoog zijn in vergelijking met het inkomen waardoor een afbetaling op redelijke termijn niet langer mogelijk is. Heb je vragen, aarzel niet om langs te komen bij een van onze maatschappelijk werkers.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

info

Sociale dienst O.C.M.W. 09 355 93 09 info@ocmwlochristi.be

infoLOCHRISTI

23


welzijn

Jobstudenten gezocht De winter is nog volop bezig, maar in het O.C.M.W. kijken we al vooruit naar de zomermaanden. Dan zijn heel wat studenten op zoek naar een leuke vakantiejob. Heb je daarbij al eens gedacht aan een vakantiejob in het woonzorgcentrum Sint-Pieter of in het naai- en strijkatelier? In de maanden juli en augustus hebben we steeds enthousiaste studenten nodig om ons team te versterken wanneer de vaste personeelsleden even uitblazen. Wij hebben vacatures voor: • Verzorging/Verpleging: de medewerkers helpen bij de dagelijkse hygiëne, het aan- en uitkleden en de algemene verzorging van de bewoners. • Onderhoud: een team enthousiaste interieurverzorgsters is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud in het woonzorgcentrum en de burelen van het Sociaal Huis. • Keuken: het keukenteam zorgt voor het ontbijt, middagmaal en avondmaal van de bewoners. • Naai- en strijkatelier: je kan mooi en ordelijk strijken.

Kandidaat-jobstudenten kunnen zich aandienen bij het onthaal van het woonzorgcentrum om een informatieformulier in te vullen. Dit is ook te downloaden op www.ocmwlochristi.be. Na selectie van alle kandidaturen, wijzen we de plaatsen eind maart toe en brengen we iedere kandidaat persoonlijk op de hoogte.

info

Sociale Dienst 09 355 93 09 info@ocmwlochristi.be

Toekomstplannen O.C.M.W.-Lochristi Zoals alle Vlaamse gemeenten wordt ook O.C.M.W.-Lochristi geconfronteerd met de vergrijzing van de bevolking en dus ook met een steeds grotere groep inwoners die meer zorgen nodig heeft. Hiervoor heeft het O.C.M.W. een zorgstrategisch plan opgesteld waarin de toekomstplannen vastgelegd worden. Het O.C.M.W. wil ouderen zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier thuis laten wonen. Hiervoor zal de O.C.M.W.-campus versterkt worden als draaischijf en speerpunt tussen thuiszorg en residentiële zorg door de bouw van een lokaal dienstencentrum. Dit zal ontworpen worden door Atelier Kyoto uit Eppegem. Dit architectenbureau stelt ecologisch bouwen centraal. Voor O.C.M.W.-Lochristi is de ecologische impact van een groots nieuwbouwproject dan ook heel belangrijk. Omdat alle procedures die dit openbare bouwproject nog moet doorlopen, is het nog even wachten op de opening van het lokaal dienstencentrum. Wij hopen de deuren van het LDC vóór de zomer van 2016 te openen.

heden (VIPA) krijgen. O.C.M.W.-Lochristi wil haar goede dienstverlening aan de bevolking op hetzelfde elan verderzetten. Daarom werden met het oog op de toekomst de nodige maatregelen getroffen om de vergrijzing aan te pakken.

Na de realisatie van het lokaal dienstencentrum wil het bestuur de huidige 17 assistentiewoningen van Hof van Lo uitbreiden tot een complex van 34 assistentiewoningen. In een nog latere fase zullen we nagegaan of het huidige woonzorgcentrum gerenoveerd of uitgebreid moet worden om te voldoen aan de Vlaamse erkenningsnormen voor de infrastructuur 2019. Voor de bouwprojecten van fase 1 en 3 kan het O.C.M.W.-Lochristi subsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegen-

Zitdagen Juridisch advies In samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand organiseert het O.C.M.W. een zitdag voor gratis juridisch advies op donderdag 20 februari om 16.30u in het Sociaal Huis (Bosdreef 5A). Je geeft hiervoor uiterlijk één dag vooraf jouw naam en telefoonnummer op.

info 24

Sociaal Huis Lochristi O.C.M.W. Sociale Dienst 09 355 93 09 bieke.demeester@ocmwlochristi.be

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


welzijn

Dag van de Zorg Ook dit jaar doet O.C.M.W.-Lochristi weer mee aan de Dag van de Zorg op zondag 16 maart van 14-17u. Dan zetten wij onze deuren wagenwijd open voor het grote publiek. Potentiële bewoners en andere geïnteresseerden kunnen dan via geleide bezoeken kennis maken met onze woonzorgcentrumfaciliteiten en de assistentiewoningen Hof Van Lo. Op onze jobbeurs kan je te weten komen welke interessante vacatures wij momenteel hebben of vind je misschien een leuke vakantiejob.

PWA Lochristi VZW Heb je handen te kort om het huishoudelijk werk te doen? Wil je graag meer vrije tijd voor andere zaken? Kies dan voor de poetsdienst! • Alle huishoudelijk werk: poetsen, strijken, koken, klein verstelwerk • Een vaste, opgeleide poetshulp • Betalen met dienstencheques • Fiscaal voordelig

info

PWA Lochristi VZW Bosdreef 5a Veerle Verschueren 09 355 93 09 pwa@ocmwlochristi.be

Week tegen pesten! Van maandag 24 t.e.m. vrijdag 28 februari organiseert de jeugddienst i.s.m. de lagere scholen de Week tegen Pesten. Aan de hand van de tentoonstelling Pestspotter kijken we met de leerlingen wat pesten is en hoe we dit kunnen voorkomen. Mijn beste vriendin Joke wordt sinds dit schooljaar zwaar gepest. Ze wordt uitgesloten en kreeg zelfs trappen tegen haar fiets. Ik durf niets te zeggen omdat ze mij dan ook zouden kunnen pesten. 5.5% van onze Vlaamse scholieren uit het lager en secundair worden minstens één keer per week gepest. Waar trek je de grens tussen plagen en pesten? Heb je zelf ook vragen over pesten, twijfels of problemen? Kijk dan zeker eens naar volgende organisaties: • Awel Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, twijfels of problemen. Tel. nr.: 102, brievenbus@awel.be, chat via www.awel.be. • Jip Jongerengids Vragen over pesten, liefde of andere dingen? Surf dan snel naar de jongerengids of zoek een JIP/JAC in je buurt. www.jongerengids.be, www.jips.be, www.jac.be

info

09 355 65 66 www.kieskleurtegenpesten.be jeugdwelzijn@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

25


WELZIJN

Ontwikkelingssamenwerking in Lochristi: zuster Agnes Verbrugghen Met het budget voor ontwikkelingssamenwerking en op advies van de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) steunt de gemeente Lochristi een aantal verenigingen en projecten die actief zijn op het vlak van noord-zuid samenwerking.

Bijna 50 jaar werken en leven in en voor Rwanda Zuster Agnes Verbrugghen vertrok in 1965 naar Rwanda. Haar eerste missiepost was in het dorpje Nyamasheke (op 350 km van Kigali, de hoofdstad). Dit is gelegen in een prachtig natuurgebied aan het Kivumeer, dat de natuurlijke grens vormt met de Republiek Congo. Tegelijkertijd is het een van de armste streken van Rwanda. Ze gaf een paar jaar les in het Hoger Onderwijs en studeerde daarna 3 jaar lang aan de universiteit van Butare, waar ze de enige blanke studente was op dat ogenblik. Daarna stichtte ze een nieuwe school in Shangi, die nadien werd verdergezet door Rwandese zusters. Dit is nu een school met 600 internen. Na 7 jaar ging ze terug naar Nyamasheke waar ze opnieuw les gaf tot in 1988. Toen werd ze er benoemd als directeur en oefende deze functie uit tot 2010. Deze school telt ongeveer 500 internen van de leeftijdsgroep tussen 12 en 20 jaar oud. Het is niet enkel een school, maar een leefgemeenschap die zoveel mogelijk zelfvoorzienend tracht te zijn.

Elke klas heeft een moestuintje en de eigen kweek van gezonde en gevarieerde groenten komt dan op tafel voor de kinderen. Het dieet van de lokale bevolking is zeer eenzijdig en bestaat vooral uit bonen, maniok en een beetje rijst. Er is nooit vlees, want dat is te duur. Momenteel is Zuster Agnes nog de enige blanke zuster, maar zij kan rekenen op wel 100 zwarte, goed opgeleide zusters, die intussen actief zijn in 16 verschillende ontwikkelingsprojecten. Ze hebben 3 scholen, 3 onthaal- en gezondheidscentra, 2 ziekenhuizen en nieuw opgestarte projecten voor de opvang en verzorging van gehandicapten. Deze projecten werden mogelijk gemaakt dankzij talrijke giften. Giften zijn nog altijd meer dan welkom want elke euro telt en elke euro gaat rechtstreeks naar de projecten. De toelage van de gemeente zal het mede mogelijk maken dit jaar materiaal en uitrusting aan te kopen voor het instituut waar gehandicapte kinderen opgevangen worden.

info

Anna Verbrugghen Dorp-Oost 32, bus 204 09 355 61 58 annaverbrugghen@skynet.be BE64 7474 1318 3752

Wist je dat… … de opvoedingslijn er is voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders, gescheiden ouders, opvoeders,… die behoefte hebben aan een luisterend oor. Via www.opvoedingstelefoon.be of 078 15 00 10 kan je jouw vragen stellen of verhaal vertellen. De opvoedingslijn biedt een klankbord en zoekt samen naar antwoorden op jullie vragen. … Je via www.lochristi.be/kinderopvang of www.jeugdlochristi.be/kinderopvang nog altijd een overzicht vindt van onze opvanginitiatieven? Heb jij zelf opvang of ken je iemand die opvang aanbiedt, maar nog niet in het overzicht staat? Neem dan contact op.

info

26

Jeugdwelzijn 09355 55 66 0473 60 06 25 jeugdwelzijn@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Uit in Lochristi Wil jij er ook in? Wil je jouw activiteit in de volgende UiTagenda in infoLochristi zien verschijnen? Voer jouw activiteit dan zelf online in via www.UiTdatabank.be vóór 14 februari. Alle activiteiten verschijnen op www.UiTinLochristi.be én worden automatisch opgenomen in de gedrukte UiTagenda in infoLochristi.

Permanent - Lochristi Sierteeltmuseum (LoS) Dit interactieve museum promoot de sierteeltsector en toont het historische en hedendaagse belang ervan aan voor onze streek. Het LoS is elk laatste volledig weekend van de maand vrij open voor het publiek, ook de cafetaria is op deze momenten open. Groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak.

Nog tot 31 mei - Sportieve activiteiten Turnen en Yoga met KVLV Lochristi

Waar? Prijs?

Nog tot 17 juni - Dans en Ballet Arabesk - Wekelijkse Sport Kriebels om mee te dansen? Maak kennis met verschillende facetten van de danskunst: klassiek, jazz-dance, modern, kinderdans, ... Van kind tot volwassene, je houding vaart er wel bij!

LoS, Lochristi Sierteeltmuseum (Zaffelare-Dorp 83) 3 euro, tarieven voor groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak en variëren naargelang de gekozen formule. Meer info? 0475 48 46 18, bezoeklochristi@lochristi.be, www.lochristi.be/pastorie

Permanent - Speelplein Orphanimo!! Deze buitenspeeltuin bevindt zich op de terreinen aan de jeugdlokalen Orphanimo!! en is vrij toegankelijk doorheen het jaar. Tijdens de zomermaanden is het speelplein voorbehouden voor de speelpleinwerking van Speelplein Joepla. Waar? Koning Albertlaan 29b Meer info? 09 355 65 66, jeugddienst@lochristi.be, www.jeugdlochristi.be

Permanent - Bezoekje aan bloemisterij Belfleurken Belfleurken is dé echte Gentse Azalea met vernieuwend watergeefsysteem. Dit systeem, met wiek en waterreservoir, zorgt voor een langere, weelderige bloei en maakt het makkelijk om te verzorgen. Wie een bezoekje aan de bloemisterij brengt ziet het volledige proces, van stekje tot Belfleurken! Waar? Belfleurken’s kwekerij (Oud-Hoflaan 26A) Prijs? 6 euro, bloemetje inbegrepen Meer info? reserveren 0499 47 16 87

Waar? Edugo (Dorp-Oost 22) Meer info? KVLV Lochristi, www.kvlvlochristi.be

Waar? Witte Zaal Basisschool Sint-Jozef Lochristi (Bosdreef 2A) Meer info? Dans en Ballet Arabesk Lochristi, Tineke Boel, 0486 29 32 32

Nog tot 28 juni - Lessen zelfverdediging voor iedereen: Ju-Taï Jitsu Lessen in zelfverdediging en alertheid, ook voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen! Waar? Sporthal 't Veerleveld Zaffelare (J.P.-Triestlaan 1) Wanneer? op dinsdag van 19.30u tot 21.30u, op zaterdag van 9u tot 11u Meer info? 0475 344 856, www.damoikwai.be

Nog tot 30 juni - Badminton en tennis Lessenreeksen voor jeugd en volwassenen (vanaf 6 jaar) Waar? Uyttenhove (Zavel 7) Meer info? hemmy@telenet.be, 0486 24 35 76

Nog tot 30 juni - badminton Elke maandag badminton op een leuke, recreatieve manier. Geen competitie

Nog tot 2 april - Wekelijkse Femma Country dansen Verschillende danscombinaties met brede waaier aan variaties. Geen voorkennis nodig, je staat individueel op de vloer, niet met een partner. Sportieve cursus met plezier maken op eerste plaats.

Waar? sporthal 't Veerleveld (Kanunnik P.J. Triestlaan 1) Wanneer? Elke maandag van 20u tot 23u Prijs? 60 euro Meer info? BC 't Veerle, www.bctveerle.be

Wanneer? elke woensdag van 19.15u tot 21u Waar? Parochiale kring (Dekenijstraat 12) Prijs? 40 euro, Femma-leden 30 euro Meer info? Femma Lochristi, 09 355 20 77, katelijn@skynet.be

Nog tot 26 december - Poweryoga - Fitout Lochisti Poweryoga is een dynamische vorm van yoga waarbij aan geestelijke en fysieke kracht, balans en souplesse gewerkt wordt.

Nog tot 22 mei - Tweewekelijkse lessen: zingen in volle aandacht en boventoonzang 8 donderdagavonden, door Katelijn Vanhoutte. Iedereen is welkom, er is geen zangervaring vereist. We bieden een brede waaier van oefeningen, liederen en boventoonzang aan. Voor mensen die al langer zingen is dit een kans om op een nieuwe, verfrissende en verrijkende manier met hun stem en hun lichaam om te gaan. Wanneer? vanaf 13 februari, 19.30u Waar? Het TakketieleHuis (Rechtstraat 26) Prijs? 112 euro/8 lessen Meer info? Katelijn Vanhoutte, 055 31 37 85, 0476 383 051, www.cantavita.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Wanneer? elke vrijdag van 6.45u tot 7.45u Waar? Fit out (Antwerpse Steenweg 69) Prijs? 5 euro voor niet leden, gratis voor leden Meer info? 0483 355 906, 09 337 00 92

31 januari en 1 februari - Tille vs Mathieu Toneelstuk met en door de jeugd van toneelgroep Ludio m.m.v. de volwassenen. Wanneer? 20u Waar? Jeugdlokalen Orphanimo (Koning Albertlaan 29b) Prijs? 7 euro Meer info? Toneelgroep LUDIO, 09 355 12 13

infoLOCHRISTI

27


Uit in Lochristi 31 januari en 18 februari - Bloemdecoratie Halve bol en voorjaarsbloemen brengen de naderende lente in huis. Wanneer? 13u tot 16u Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Prijs? 40 euro Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

4 februari - Journalist Rik Van Cauwelaert over de politieke toekomst van ons land Wanneer? 20u Waar? zaal Breughel (Beerveldsebaan 32) Meer info? Dr. J. Goossenaerts kring, 0486 905 777

4, 18 februari - Initiatie keramiek voor volwassenen Voor beginners, avonden ook afzonderlijk te volgen. Gelieve altijd telefonisch of per mail te bevestigen. Wanneer? 19u-21.30u, welkom vanaf 18.45u Waar? Het TakketieleHuis (Rechtstraat 26) Prijs? 25 euro, 7-beurtenkaart 135 euro ( incl. versnapering, koffie/thee, excl. materiaal) Meer info? 0473 44 00 31, http://takketiele.be/workshops

4, 11 en 18 februari - Training Stressvrij leven in 30 dagen Maak werk van stressmanagement in je eigen leven. In het Stress Detox Programma doen we dat onder professionele begeleiding van je stresscoach tijdens een uniek 30 dagen anti-stress programma vol leuke en leerzame oefeningen en uitgebreide informatieve lessen. Waar? Life Balance (Sint-Elooistraat 15) Wanneer? 19u tot 22u Prijs? 340 euro (cursusmateriaal en voedingssupplementen t.w.v. 80 euro incl.) Meer info? www.life-balance.be

4,11,18,25 februari - Open Atelier momenten Takketielehuis Het Takketielehuis biedt verschillende mogelijkheden: gebruik van atelierruimte, toestellen enz. (o.a. spinnenwiel, draaischijf, naaimachine, overlockmachine, klei-atelier, pottenbakkersoven...)

Wanneer? 19u-21.30u, welkom vanaf 18.45u Waar? Het TakketieleHuis (Rechtstraat 26) Prijs? 25 euro, 7-beurtenkaart 135 euro (incl. versnapering, koffie/thee, excl. materiaal) Meer info? 0473 44 00 31, http://takketiele.be/workshops

7 februari - Workshop glasjuwelen met juwelendoosje Glasfusen ook voor de leken onder ons. Met de hotpot gaan we aan de slag en maken 2 glasjuwelen.Tijdens het afkoelen wordt een doosje bewerkt om onze juwelen in mee te nemen. Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 13u tot 16u Prijs? 55 euro Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

7 februari - Toneeluitstap Willemsfonds The Odd Couple in theater Scala, Dendermondse steenweg, Gent. Elke vrijdag komen enkele vrienden samen om te pokeren in het appartement van Oscar, een chaoot van de ergste soort. Wanneer zijn vriend Felix, de netheid in persoon, bij hem komt inwonen begint een nieuwe menagerie… met alle gevolgen van dien. Wanneer? carpool parking bib 19.15u, voorstelling 20u Waar? Parking bibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? 17 euro, leden Willemsfonds 15 euro Meer info? Willemsfonds Lochristi, 09 355 81 98, robertsteens@hotmail.com

7, 14, 21, 28 februari - Breireeks KVLV Wanneer? 19.30u Waar? De Kring (Dekenijstraat 12) Meer info? www.kvlvlochristi.be

Wanneer? 14u-17u, best reserveren. Waar? Het TakketieleHuis (Rechtstraat 26) Prijs? 5 euro (prijzen afhankelijk van keuze en duur). Meer info? 0473 44 00 31, http://takketiele.be/index.html

10 februari - Slaap Zacht Voor ouders met kinderen tss 0 en 12 jaar. Hoe maak ik van mijn kind (terug) een goede slaper?

5 en 19 februari - Creatieve middagen (8-12j) Reeks van 5 middagen (les 3 en 4), ook afzonderlijk te volgen. Tilly laat je de wereld van de zintuigen ontdekken. We gaan voelen, ruiken, proeven, horen, zien en maken er iets moois van.

Wanneer? 19.30u tot 21.30u Waar? Gemeentelijke Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? 5 euro, 3 euro voor leden Gezinsbond Meer info? www.gezinsbondlochristi.be

Wanneer? 14u Waar? Het TakketieleHuis (Rechtstraat 26) Prijs? 16 euro/beurt, 5-beurtenkaart 65 euro, incl. vieruurtje en materiaal Meer info? 0473 44 00 31, http://takketiele.be/workshops/kids

11 februari - Schilderen met gips Abstract schilderen met gips en allerhande materialen. Inkleuren naar keuze, aangepast aan de kleur van je interieur. Je kan kiezen in verschillende maten van canvas. De mogelijkheden vind je op de website.

6 februari - OKRA kaartnamiddag in WZC Wanneer? 14u-17u Waar? WZC Sint-Pieter (Bosdreef 5b) Meer info? www.ocmwlochristi.be

28

6, 20 februari - Initiatie Handwerk: breien, haken, vilten en/of spinnen voor volwassenen (12+) Je kan kiezen uit de verschillende technieken, geen ervaring vereist, de avonden zijn ook afzonderlijk te volgen. Gelieve altijd telefonisch of per e-mail bevestigen.

infoLOCHRISTI

Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 13u tot 16u Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Uit in Lochristi 11 februari - Boekvoorstelling Krista Bracke - Mijn leven op stelten Krista Bracke groeide op in Lochristi en werkte als Radio 1-producer en presentator. In haar boek Mijn leven op stelten lees je over haar strijd tegen een leger streptokokken die haar lichaam in het jaar 2009 probeert over te nemen. Ze overleeft en getuigt tijdens de boekvoorstelling over de hel waar ze doorging en de beperkingen waar ze nu mee leert leven. Meer info? zie pag. 17

12 februari - Juweeltjes maken voor volwassenen Voor beginners, de avonden zijn ook afzonderlijk te volgen. Gelieve altijd telefonisch of per e-mail te bevestigen. Wanneer? 19u-21.30u, welkom vanaf 18.45u Waar? Het TakketieleHuis (Rechtstraat 26) Prijs? 25 euro, 3-beurtenkaart 65 euro (incl. versnapering, koffie/thee, excl. materiaal) Meer info? 0473 44 00 31, http://takketiele.be/workshops

13 februari - De islam, doctrine en actualiteit door Prof. Em. Dr. Urbain Vermeulen Prof. Em. Dr. Urbain Vermeulen is een autoriteit in de vakgroep Talen en Cultuur over het nabije oosten en de islamwereld. Davidsfonds Lochristi-Zeveneken garandeert een boeiend gesprek met deze islamoloog die de confrontatie niet schuwt. Wanneer? 20u Waar? Bibliotheek Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6) Meer info? davidsfonds-lochristi@telenet.be

14 februari - Valentijn Singles Party Deze Valentijn vier je niet alleen maar samen met een hoop andere toffe singles! SmartVibes trekt naar Het Feestpaleis voor een spetterend vrijgezellenfeestje. Live muziek, groovy DJ, sms-wall en het lock-and-key principe om het ijs te breken. Deze SmartParty wordt een niet te missen feestje. Wanneer? 21u-23.30u Waar? Het Feestpaleis (Toleindestraat 20) Prijs? 19 euro Meer info? www.smartvibes.be

Waar? Voetbalkantine Sporta Zeveneken (Sint-Elooistraat 86) Wanneer? 19.30u tot 24u Prijs? 1ste kaarting: inleg 1,50 euro, 40 euro gratis, 2de kaarting: inleg 1,50 euro, 20 euro gratis Meer info? Sporta Zeveneken, 09 356 95 90

17 februari - Ledenvergadering KVLV Wanneer? 14u tot 17u Waar? De Kring (Dekenijstraat 12) Meer info? www.kvlvlochristi.be

17 februari - Winteravonden 2013-2014 De bibliotheekcommissie organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur de Winteravonden. Tijdens de maanden oktober tot maart is er elke derde maandagavond van de maand een spreker te gast in de polyvalente zaal van de bibliotheek. Meer info? zie pag. 16

g e m e e nt e l o c h ri st i 

Wanneer? 14.30u Waar? Gemeentelijke Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? 6 euro, OKRA-leden 5 euro Meer info? 09 269 32 17, academie.mvl@okra.be, www.okra.be/middenvlaanderen

18 en 19 februari - Babymassage Een moment van rust en ontspanning voor je baby en jezelf. Bovendien kan het helpen om een onrustige of zenuwachtige baby te kalmeren. Voor baby's van 6 weken tot 6 maanden. Inschrijven op naam van de baby. Waar? CM-kantoor (Dorp-West 40) Wanneer? op dinsdag van 19u tot 20.30u, op woensdag van 9.30u tot 11u. Meer info? 09 267 57 35, gezondheidspromotie.mvl@cm.be, www.cm.be/agenda

19 februari - Markant nodigt uit: Ladies@the African Movies Vents de sable, femmes de Roc i.s.m. Trias. Samen ondersteunen we ondernemende vrouwen in het Zuiden. Met de uitreiking van de tweejaarlijkse WOMED-Award Zuid geven we deze inspirerende vrouwen een duwtje in de rug. Wanneer? 20u Waar? Gemeentelijke Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? 6 euro, 3 euro voor leden en partners Meer info? 09 355 98 68, desmedtolga@telenet.be, www.markantvzw.be/lochristi

19 februari - Mijn kleinkind woont in twee huizen Over grootouders en kleinkinderen na een scheiding.

15 februari - Kaarting bieden

w w w. l o c h ri st i. b e 

17 februari - Pijn: hoe ermee omgaan en hoe ermee leven? Allemaal klagen we wel eens over hoofdpijn of lage rugpijn, maar wat als pijn je dagelijkse leven beheerst? Velen zien geen uitweg meer en zijn ervan overtuigd dat er geen enkele behandeling mogelijk is. Maar is dit wel zo? Dokter Moens legt uit wat de mogelijkheden zijn en hoe je met chronische pijn kan (leren) omgaan.

l o c h ri st i 9 08 0

Wanneer? 19.30u tot 21.30u Waar? Jeugdlokalen Orphanimo (Koning Albertlaan 29b) Meer info? Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK), 09 326 88 00, ouderen@lochristi.be

20 februari - Mijn reis langs de grenzen van het nieuwe Europa en de oude Balkan GiIbert Druant leidt de toeschouwer o.m. langs de wandelende duinen van Leba, mee met de hooiwagens op het Oberlandkanal in Polen en over de 96 km landtong van Koeren, tussen Rusland en Litouwen. Hij leidt je binnen in een voormaliet raketbasis van de Sovjets in Letland, doorheen het bucolische Setomaa in Estland en door Majdanek, Adolf Hitlers grootste kamp in wording in Polen. Wanneer? 20u Waar? Orphanimo (Koning Albertlaan 29b) Prijs? 5 euro, niet-leden 6 euro Meer info? vtbKultuur.lochristi@skynet.be

infoLOCHRISTI

29


Uit in Lochristi 21 tot 23 februari - Concert Anders van VTBKultuur Muzikaal weekend opgebouwd rond fototentoonstelling Rock&Pop door de jaren heen van Alex Vanhee. Waar? Orphanimo (Koning Albertlaan 29b) Wanneer? 10-17u op zaterdag en zondag (tentoonstelling) Prijs? Voor hele weekend 24 euro, VTB-leden 18 euro, afzonderlijke prijzen vind je hieronder Meer info? vtbkultuur.lochristi@skynet.be

27 februari, 6 en 13 maart - Fotocursus: kleine tips briljante resultaten Nathalie Denis leert je jouw reflexcamera te gebruiken als een professional. Wanneer? 20u-22u Waar? Gemeentelijke Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? 37 euro, VTB-leden 32 euro/3 lessen Meer info? vtbkultuur.lochristi@skynet.be

Vrijdag: Ster van de vrijdagavond is rockfotograaf Alex Vanhee. Hij dompelt ons onder in de wereld van rockmuziek met verhalen over artiesten en hoe ze voor zijn lens zijn gepasseerd. Wanneer? 20u-22u Prijs? 13 euro, VTB-leden 10 euro Zaterdag Platen en stripbeurs. LP's en strips uit de oude kast worden te koop aangeboden. (www.rommelmarkten.be) Wanneer? 10u-17u Prijs? 4 euro, VTB-leden 3 euro

Zondag: Met hun violen, cello en contrabas strijkt Ultra Vioolet sinds 2013 rock- en popdeuntjes zoals ze nooit tevoren klonken! Door de muziek vanuit de radio eigenzinnig te herinterpreteren, komen de songs in hun puurheid tot hun recht, laten de beats je nog meer dansen en doet Ultra Vioolet je ontdekken hoe goed klassiek kan swingen. Wanneer? 10.30u-13u Prijs? 13 euro, VTB-leden 10 euro

22, 23 februari - Tasty Classics The Proms Een optreden van All round street&stage band VroMuz & friends! Gastoptreden van zanger Filip Van Keer en Slagwerkvirtuoos Maarten Peppet. Vooraf heerlijke Breughelbuffet. Wanneer? op zaterdag 18u, op zondag 12u Waar? Polyvalente zaal (Hoekstraat 2) Prijs? 17 euro (diner en concert incl.) Meer info? info@vromuz.be, www.vromuz.be

25 februari - Uiteenzetting Glorieuze wijven en Duivelinnen Uiteenzetting met Jan Van den Berghe. Wanneer? 19:30u Waar? Zaal Sint Hubertus (Kerkstraat 1A) Meer info? www.kvlvlochristi.be

26 februari - Sfeerlamp Sfeerlamp met ijzerdraad en handgeschept papier of een sfeerlamp gemaakt van bamboe en moerbeischors, met takken en handgeschept papier. Wanneer? 10u-17u Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Prijs? 49 euro Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

30

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Infolochristi 201402  

infoLochristi, Lochristi, 2014, februari

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you