__MAIN_TEXT__

Page 1


EDITO

OP NAAR EEN BETER 2021! Beste inwoner We staan alweer op de drempel van een nieuw jaar. Het voorbije jaar 2020 was een jaar dat we ons altijd zullen herinneren, al is het niet op een positieve manier. Al van in maart werden we geconfronteerd met die vreselijke pandemie. Na de eerste golf in het voorjaar kwam wat voorspeld en gevreesd werd er ook effectief aan in het najaar en moesten we het openbaar en familiaal leven nogmaals grotendeels lam leggen. Na de gezamenlijke inspanningen van ons allen ging het in november gelukkig weer de betere kant uit, maar de daling zette zich in december onvoldoende door. In het woonzorgcentrum kregen we zelfs te maken met een ernstige crisissituatie. We hadden gehoopt op bescheiden schaal te mogen samenkomen voor de feestdagen, maar de cijfers lagen nog te hoog en het risico om een derde golf te krijgen te groot. Er zijn evenwel al een tijdje andere bemoedigende signalen. De wetenschappers zaten niet stil en ontwikkelden in een ongezien tempo verschillende vaccins die ons moeten beschermen tegen dit vreselijke virus. De eerste resultaten waren hoopgevend. Ook in Koekelare werden vele mensen getroffen door corona. Sommigen werden niet of nauwelijks ziek, anderen kregen dan weer sterke symptomen en jammer genoeg vielen ook bij ons overlijdens te betreuren. Onze gedachten gaan zeker uit naar hun familie en dierbaren. We zijn geen grootstad, we zijn een kleine gemeente waar we elkaar goed kennen. Het zal nu nog een tijdje duren voor we effectief kunnen gevaccineerd worden en op die manier een hopelijk hoge graad van bescherming onder de bevolking brengen. We zijn er dus nog niet. Ook de komende maanden zullen grote inspanningen van ons verwacht worden. Sociaal contact zal beperkt blijven en nog steeds zal het devies gelden: vermijd alle contacten die niet echt nodig zijn. Zijn ze wel nodig, draag dan een mondmasker, hou afstand en respecteer de hygiĂŤneregels. We moeten positief blijven en hoopvol zijn. We hopen toch op een 2021 waarin we straks terug overal vrij kunnen bewegen, waarin het economisch en sociaal leven terug normaal kan worden, waarin Koekelare geleidelijk aan terug de bruisende gemeente kan worden die ze tot maart vorig jaar was. Een bruisende gemeente waar terug van alles te beleven valt, een gemeente waar de vele verenigingen terug hun ding kunnen doen. Aan u allen wens ik meer dan ooit een gezond 2021 toe! Hou het veilig! Patrick LANSENS burgemeester

2


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

VACATURE POETSHULP (M/V/X) Contract onbepaalde duur en aanleg wervingsreserve

FUNCTIE

AANVANG TEWERKSTELLING

De taak bestaat uit de periodieke algemene schoonmaak van het sportcentrum, gelegen Belhutttebaan te Koekelare, dit zijn onder meer de beide sporthallen, het sanitair, de kleedkamers en het kantoor van de sportdienst.

In onderling overleg.

DEELTIJDS

KANDIDATUURSTELLING Sollicitatiebrief & Curriculum vitae met foto Uiterlijk tegen 11 januari 2021 Per post of per mail christine.deopere@koekelare.be

19.00/38.00 uren

CONTRACTUEEL - ONBEPAALDE DUUR UURREGELING Maandag van 7u00 tot 11u00 Dinsdag, woensdag en vrijdag van 7u00 tot 10u45 Zaterdag van 6u00 tot 9u45

AANLEG WERVINGSRESERVE Er wordt een wervingsreserve aangelegd geldig voor de duur van 1 jaar.

VOORWAARDEN • Geen diplomavereiste. • Slagen voor de selectieprocedure bestaande uit een mondelinge en een praktische proef. Kandidaten ontvangen nog een uitnodiging.

BIJKOMENDE INFORMATIE Toelatingsvoorwaarden, aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en competentieprofiel, selectieprocedure: christine.deopere@koekelare.be OF telefoon 051 59 15 56

SALARISSCHAAL E1 - E3 Minimum 23.068,25 EUR en maximum 28.813,55 EUR bruto jaarsalaris 100% aan huidige index. Het loon wordt aangevuld met: haard- of standplaatstoelage - vakantiegeld - eindejaarstoelage maaltijdcheques (6,50 EUR per gepresteerde dag) - hospitalisatieverzekering. Relevante ervaring komt in aanmerking met een maximum van 8 jaar.

VERKOOP BRANDHOUT Na het snoeien en rooien van enkele grote bomen door de gemeentelijke groendienst, beschikt de gemeente over een container hout dat als brandhout kan gebruikt worden. De container heeft een netto gewicht van 8500 kg. Het hout is een mengeling van beuk en es en is niet op lengte gezaagd of gekliefd. Alle inwoners van Koekelare kunnen een bod uitbrengen op de container hout. Het bod dient onder gesloten omslag afgeleverd te worden aan het onthaal in het Gemeentehuis te Koekelare en dit ten laatste tegen maandag 18 januari 2021. De container brandhout is tijdens de werkuren te bezichtigen op de gemeentelijke werkplaats, Belhuttebaan 76.

3


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK RUP SITE HOVAERESTRAAT Het gemeentebestuur maakt momenteel het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) site Hovaerestraat op voor de ontwikkeling van een woonsite in de Hovaerestraat. Met dit RUP wenst de gemeente Koekelare een bijkomend woonaanbod te creëren in de hoofdkern Koekelare in uitvoering van de woonprogrammatie die door het provinciebestuur West-Vlaanderen aan de gemeente Koekelare werd toegekend. De te ontwikkelen zone werd als zoekzone voor wonen opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis van de bevolking dat het ontwerp van RUP site Hovaerestraat opgemaakt werd conform de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad in zitting

van 14 december 2020 voorlopig vastgesteld werd en nu onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek. Het dossier ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Koekelare, Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en kan geraadpleegd worden op www.koekelare.be . Het openbaar onderzoek loopt van 4 januari 2021 tot en met 5 maart 2021. Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), Sint-Maartensplein 19 te 8680 Koekelare of info@koekelare.be.

ECHO’S UIT DE RAADZAAL Gemeenteraad en OCMW-raad 16 november 2020: De akte van verkoop van de site Hof de Fontein in de Belhuttebaan 76a werd goedgekeurd. Deze site zal openbaar verkocht worden. Het bestek voor de verbouwing van het Sociaal Huis werd goedgekeurd.

Gemeenteraad en OCMW-raad 14 december 2020: Het algemeen verkeersreglement werd gewijzigd. Een gedeelte van de Zuidstraat (tussen kruispunt Dorpsstraat en kruispunt met de Brouwerijstraat) en de Brouwerijstraat worden ingericht als fietsstraat. De meerjarenplanaanpassing 2020-2025 voor het lokaal bestuur werd goedgekeurd. Het ontwerp van RUP site Hovaerestraat werd goedgekeurd. De vernieuwing van de lokale serverinfrastructuur en de vernieuwing van de switchen in het gemeentehuis werd goedgekeurd. De schenking van het schilderij ‘Lente Landschap’ door Dhr. Marc De Geeter werd definitief aanvaard. De volgende zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op: • maandag 25 januari 2021 om 19u • maandag 1 maart 2021 om 19u

4


MILIEU

KOEKELARE ENGAGEERT ZICH VOOR HET KLIMAAT. EN DAARVOOR HEBBEN WE JOUW HULP NODIG! Samen werken aan het KLIMAATPLAN 2030 Onze gemeente heeft al sedert 2016 een duurzaam energieactieplan, waarin opgenomen staat hoe we binnen onze gemeente energie kunnen besparen en kunnen inzetten op hernieuwbare energie. Dit plan wordt nu opgeschaald tot een volwaardig klimaatplan, waarin we ook rekening houden met de klimaatuitdagingen zoals drogere zomers, fellere buien of hitte. Om te tonen dat het menens is, doen we dit niet vrijblijvend. We ondertekenden samen met Diksmuide, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Nieuwpoort en onder de naam Van Zee tot IJzer het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Dit is een Europees initiatief om gemeenten en steden te betrekken bij de aanpak van klimaatverandering. Een uitdaging waarbij we ook op lokaal vlak actie kunnen en moeten ondernemen. De doelstellingen van het Burgemeestersconvenant zijn heel concreet: • De klimaatverandering beperken, door tegen 2030 de CO2-uitstoot (een belangrijk broeikasgas dat mee de klimaatverandering veroorzaakt) op het grondgebied met 40% te verminderen ten opzichte van 2011. Dit moeten we doen door nog efficiënter om te gaan met energie en door het gebruik van fossiele grondstoffen zo veel mogelijk te vermijden. Hierbij moet de energievoorziening verzekerd blijven, betaalbaar zijn én duurzaam. • Ons aanpassen aan klimaatverandering die nu al merkbaar is en in de toekomst nog zal toenemen. De uitdaging is hierbij om samen onze weerbaarheid te verhogen bij bijvoorbeeld hittegolven, droogteperiodes of door wateroverlast aan te pakken.

Omdat klimaatverandering geen ver-van-ons bed verhaal is, willen we zo veel mogelijk mensen betrekken om een goed klimaatplan 2030 op te maken en het samen uit te voeren. Niemand kan deze uitdaging alleen aanpakken. Enkel met de inzet van alle inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en overheden kunnen de doelstellingen gehaald worden.

Jouw mening telt! Vul onze klimaatenquête in! Daarom hebben we ook jou nodig! Heb jij goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind jij belangrijk binnen je gemeente, wat lijkt jou minder zinvol? Wat wil je zelf doen of doe je al? Geef via onze enquête je mening over lokale klimaatacties en wat we samen kunnen doen. De enquête kan je invullen tot 31 januari 2021 en duurt ongeveer 10 minuten. De bevraging kan je invullen via deze link: https://nl.surveymonkey. com/r/Route2030-Actiefvoorhetklimaat of door de QR-code te scannen. Alvast bedankt voor je tijd, inspanning en positieve inbreng!

Smaakt het naar meer? Welkom op het klimaatatelier! Wil je na het invullen van deze enquête samen verder brainstormen en concreter ingaan op acties? Dat kan door op het einde van de bevraging aan te geven dat je in het voorjaar 2021 wil deelnemen aan het klimaatatelier in jouw gemeente. Doen! Meer info: Schepen van energie en klimaat, Jessy Salenbien, salenbien.jessy@telenet.be

5


MILIEU

GEMEENTELIJKE ZWERFVUILACTIE Wil je als Koekelaarse vereniging graag een handje toesteken om uw buurt weer proper te maken? Neem dan deel aan de jaarlijkse zwerfvuilactie. Ruim een vooraf afgesproken deel van Koekelare op en ontvang In ruil daarvoor een financiële tegemoetkoming.

ENKEL NOG CONTAINER VOOR GROENAFVAL OP DE KOEKELAARSE KERKHOVEN

Opgelet, enkel de éérste 10 verenigingen uit Koekelare, die hun deelname bevestigen kunnen deelnemen aan de actie. Afhankelijk van de coronamaatregelen die dan van toepassing zijn zal de opruimactie doorgaan tussen 1 maart en 22 maart. Meer info: 051/58 92 01 of heidi.meulemeester@koekelare.be Reken af met zwerfvuil en doe mee!

ENERGIEFIT-SESSIE

Helaas wordt vastgesteld dat de containers voor restafval op onze kerkhoven vaak misbruikt worden door sluikstorters. Ook stellen we vast dat veel van het gedeponeerde afval in deze afvalbakken in feite geen restafval is maar thuis hoort op het recyclagepark of in de PMD-zak. Vanaf 1 januari worden de containers voor restafval daarom weggehaald op de kerkhoven. De containers voor groenafval die speciaal bestemd zijn om verwelkte bloemen en planten in te gooien blijven beschikbaar. Bloempotjes en ander afval dient men mee te nemen naar huis om daar te sorteren. Wist je trouwens dat plastieken bloempotjes thuishoren in de PMD-zak?

Energiezuinig verwarmen

20/01/2021

Koksijde

Op 12 februari biedt Fluvius in samenwerking met DVV Westhoek een gratis energiefit-sessie aan met als thema: Muurisolatie en hoogrendementsglas. Muren isoleren kan je flink wat winst opleveren. Hoogrendementsglas isoleert twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas en vier tot vijf keer beter dan enkel glas. Kom te weten hoe je snel energie kan besparen, ook zonder zware investeringen en schrijf je in op een van de energiefit-sessies via www.fluvius. be/energiefit Je kan ook deelnemen aan de sessies in Koksijde, Nieuwpoort, Kortemark, Vleteren en Lo-Reninge.

6

Zin en onzin over zonnepan

start om 20u00

Raamisolatie (HR-glas) en

start om 20u00

elen

Nieuwpoort

Koekelare

02/02/2021

muurisolatie

Warmtepompen voor woni Kortemark

ngverwarming

Raamisolatie (HR-glas) en

muurisolatie

Raamisolatie (HR-glas) en

muurisolatie

Vleteren

Lo-Reninge

Bewoners uit de Westhoek

12/02/2021

start om 20u00

16/02/2021

start om 20u00

23/02/2021

start om 20u00

25/02/2021

start om 20u00

kunnen aan elke sessie deeln

Schrijf je snel in via de QR-c ode

emen!

of op

www.fluvius.be/energiefit

Of schrijf je in via Energiehuis DVV Westhoek: energiehuis@dvvwesthoek.be 051 51 93 51

DIENSTVERLENEND E VERENIGING

WESTH OEK

Als de coronamaatregelen het toelaten is het voorzien om er een fysiek evenement van te maken in De Balluchon, Moerestraat 19 te Koekelare, zo niet kan dit een online sessie worden.


BIBLIOTHEEK

JOUW LERARENKAART 2021 IN DE BIB! Vanaf nu kunnen leerkrachten en opvoedend hulppersoneel de gratis klasse Lerarenkaarten opnieuw afhalen aan de balie van de bibliotheek. Startende leerkrachten of leerkrachten met een abonnement op Klasse krijgen hun kaart thuisbezorgd met Klasse Magazine. Meer info op www.klasse.be/lerarenkaart

POEZIËWEEK 2021: THEMA “SAMEN” Van donderdag 28 januari 2021 tot en met woensdag 3 februari 2021 is het weer Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland. Deze week wordt sinds jaar en dag feestelijk ingeluid met de Gedichtendag op de vierde donderdag van de maand. Waar je ook gaat, overal kom je gedichten tegen: op school, in de bibliotheek, in winkels op het werk of gewoon op straat. Ook kranten, radio, televisie en internet klinken die week een stuk poëtischer. Het thema van deze negende Poëzieweek is SAMEN. Poëzie verbindt en voedt ons, inspireert en brengt ons samen.

Ook de bibliotheek laat zowel groot als klein proeven van de mooiste gedichten. Meer info: www.koekelare.be of www.poezieweek.com.

JEUGDBOEKENMAAND ‘LEZEN IS EEN FEEST’ 1 tot 31 maart 2021 In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is niet alleen een goede reden om het lezen te vieren. Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen die lezen mogelijk maakt. Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten, leesbevorderaars en voor alle grote en kleine lezers, voorlezers en meelezers. Tussen 1 en 31 maart zetten we ze op verschillende manieren in de kijker. In de bibliotheek kan je alvast heel wat inspiratie opdoen!

SLUITINGSDAGEN BIBLIOTHEEK Hoofdbibliotheek: • donderdag 31 december t.e.m. zaterdag 2 januari 2021

Meer info? www.koekelare.be of www.jeugdboekenmaand.be 7


JEUGD

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE MONITOREN VOOR DE SPEELPLEINWERKING De jeugddienst organiseert tijdens de zomervakantie opnieuw 6 weken lang een speelpleinwerking. Die valt of staat met het enthousiasme en de inzet van monitoren. Beantwoord je aan onderstaand profiel, dan heeft de speelpleinwerking jou nodig!

Hoofdmonitoren (1 voor juli, 1 voor augustus): Ben je geboren in ’03 of vroeger? Heb je het attest van hoofdanimator? Heb je reeds 2 jaar ervaring op onze speelpleinwerking? Kan je verantwoordelijkheid dragen en ben je punctueel in administratie en leiding geven? Ben je communicatief heel vaardig, stressbestendig en woon je bij voorkeur in Koekelare? Stel je dan kandidaat voor hoofdmoni in juli of augustus.

Assistent-hoofdmonitoren (1 voor juli, 1 voor augustus): Ben je geboren in ’04 of vroeger? Heb je het attest van animator? Heb je al ervaring op onze speelpleinwerking én wil je graag wat meer verantwoordelijkheid dan een gewone moni? Zie je het zitten om de praktische leiding op het terrein te verzorgen? Weet je hoe je de monitoren moet motiveren? Ben je bereid nauw samen te werken met de

8

hoofdmonitor en woon je bij voorkeur in Koekelare? Dan kan je assistent-hoofdmonitor worden. Je kunt je kandidatuur indienen voor juli of augustus (niet per week).

Monitoren: Ben je geboren in ’05 of vroeger? Bruis je van energie en creativiteit? Werk je graag met kinderen? Heb je het attest van animator in het jeugdwerk behaald of heb je voldoende ervaring en woon je bij voorkeur in Koekelare? Dan hebben wij jou nodig! Interesse? Maak dan snel een afspraak met de jeugddienst en spring eens binnen! Alle kandidaten hoofdmonitor en assistent-hoofdmonitor zullen worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek. Jeugddienst Koekelare Jeugdconsulent Evelien Denecker Belhuttebaan 40 8680 Koekelare Tel.: 051/58.92.04 e-mail: jeugd@koekelare.be De jeugddienst is enkel open op afspraak.


JEUGD

TERUGBETALING VOOR JONGEREN DIE CURSUS ANIMATOR VOLGEN Wist je dat er een terugbetaling voorzien is voor jongeren die een animatorcursus volgen? Dat is een cursus die je meer achtergrond geeft als je je in het jeugdwerk als begeleider wil inzetten. Je leert er de basisvaardigheden om kinderen te animeren, je leert er om samen te werken in team met andere begeleiders maar je

leert er ook hoe je moet omgaan met kinderen die extra aandacht vragen.

Meer info op de jeugddienst: 051/58.92.04 of jeugd@koekelare.be

Volgde jij zo’n cursus bij een erkende Vlaamse organiatie, dan betalen wij tot 75% van jouw cursus terug op voorwaarde dat je nog geen 26 jaar bent en in Koekelare woont.

CULTUUR LUCIEN VAN IMPE, FREDDY MAERTENS & FILIP OSSELAER MET ‘MANNEN IN GEEL EN GROEN’ Vrijdag 22 januari 2021 om 20 uur

© Sara De Graeve

Uitgesteld omwille van de covid-19 situatie. De voorstelling wordt verplaatst naar een latere datum.

9


SPORT

OMNISPORT START MET NIEUWE REEKS Ben je nog op zoek naar een geschikte sportclub voor jouw kinderen? Vanaf woensdag 6 januari start een nieuwe reeks omnisport voor alle kinderen van 1ste en 2de leerjaar. Elke week een andere sport waarin plezier, samenwerking, beweging en algemene ontwikkeling centraal staan en dat onder toezicht van een gemotiveerde lesgever. De lessen vinden elke woensdag van 15u30 tot 17u15 plaats in de sporthal. Inschrijven kan op de sportdienst. Eerst proberen vooraleer lid te worden is altijd mogelijk. Kostprijs tot de paasvakantie bedraagt € 65,00. Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is er geen les. Mochten de lessen, omwille van corona, niet kunnen doorgaan dan worden de kinderen die al lid zijn hiervan op de hoogte gebracht. Sportdienst: 051/58.92.04 of sport@koekelare.be

SOCIAAL HUIS DE KANSENPAS De kansenpas geeft mensen met een beperkt budget 50% korting op: • het lidgeld van een Koekelaarse sportvereniging • de speelpleinwerking (ook de daguitstappen, zwemmen,...) • de activiteiten van de tienerwerking (teewee) • activiteiten georganiseerd door de bibliotheek • culturele activiteiten en lidgelden • lidgeld van stedelijke Academie voor Podiumkunsten(muziekacademie) • sportactiviteiten en sportkampen

10

• jeugdactiviteiten en lidgelden jeugdverenigingen • seniorenactiviteiten en lidgelden seniorenverenigingen

Voor wie is deze pas bestemd? Je bent gedomicilieerd in Koekelare en voldoet aan één van volgende voorwaarden: • je hebt een laag inkomen (op heden € 19.566,25 verhoogd met € 3.622,24 pp ten laste; wordt geïndexeerd) • je bent in schuldhulpverlening met schuldenlast: budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling

Hoeveel bedraagt de tussenkomst? Er is een tussenkomst van maximaal € 150 per persoon per jaar over de verschillende diensten heen. Ook voor uitrusting en benodigdheden kan je terecht bij het Sociaal Huis. (sportkledij, cursus, muziekinstrument, uniform,...) Meer info: Sociaal Huis Koekelare, Ichtegemstraat 18, 051 58 10 01 of socialedienst@koekelare.be.


SOCIAAL HUIS

KLUSJESDIENST Het Sociaal Huis Koekelare biedt iedereen die niet of onvoldoende in staat is om zelfstandig het onderhoud van hun private woning of tuin te verrichten, wegens leeftijd, medische redenen of bijzondere sociale omstandigheden de mogelijkheid aan om een klus te laten uitvoeren.

Mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming of cliënten van de sociale dienst van het OCMW KOEKELARE kunnen genieten van het sociaal tarief. Verplaatsingskosten binnen KOEKELARE bedragen € 3,00.

Wat kan de klusjesman voor u doen: • Bij winterweer sneeuwruimen en stoep gladvrij maken • Dakgoten uitkuisen • Schilderen en behangen • Onderhoud van de tuin (gras afrijden, snoeien,…) • Kleine herstellingen en onderhoudswerken (lekkende kraan, slepende deur,…) • Herstellingen aan sanitair, elektriciteit, hout, vloer,… (lamp, stopcontact, deurslot,…vervangen)

Kostprijs Het normaal tarief bedraagt € 18 voor één uur. Daarna wordt er per kwartier € 4,50 aangerekend. Het sociaal tarief bedraagt € 12,00 voor één uur. Daarna wordt per kwartier € 3,00 aangerekend.

Daarbuiten wordt per kilometer € 0,3349 aangerekend. Gebruik van materiaal van het OCMW KOEKELARE bedraagt € 3,00. Gras wordt enkel afgereden met de grasmachine van het OCMW waarvoor een bijdrage van € 3,00 gevraagd wordt. HOE AANVRAGEN Maatschappelijk werker thuiszorgdiensten Sofie BONNY 051/59 15 59 sofie.bonny@koekelare.be

PAMPERS NOG ALTIJD WELKOM De luieroverschotjes die je in de Pamperbank stopt, worden gesorteerd in pakketjes van 25 en verkocht aan gezinnen met een beperkt budget voor 1 euro. Sinds de start van het project in 2013 werden al 7050 pampers ingezameld, 4950 pampers werden aangekocht en maar liefst 8800 vonden hun weg naar een kwetsbare baby of peuter.

Waar kan je luieroverschotten deponeren? Luieroverschotjes kunnen nog altijd worden binnengebracht in één van onze INZAMELPUNTEN: • Gemeentehuis, Sint-Maartensplein 19 • Sociaal Huis, Ichtegemstraat 18 • IBO De Buidel, Ringlaan 1D • Minicrèche de Lettertuin, Ringlaan 18 • De Negensprong, Kerkstraat 2a

 Je beschikt niet over luieroverschotjes maar je wil wel de ‘PAMPERBANK’ steunen? Koop een ‘Pamperkaart’ van € 5,00 als steun aan de pamperbank. Met het ingezamelde geld worden nieuwe luiers aangekocht.  5 euro, dat zijn weer 25 luiers voor de Pamperbank! De pampers en de pamperkaart kan je enkel in het SOCIAAL HUIS aankopen. 11


SOCIAAL HUIS

MMC VERHOGING LIDMAATSCHAP Het lidmaatschap voor de leden van onze minder mobielen centrale verhoogt vanaf 1 januari 2021 van 10 euro naar 12 euro per jaar. Deze verhoging is het gevolg van een indexering na 18 jaar door Taxistop zelf. Het lidmaatschap voor een halfjaar (na 30 juni) wordt dan 6 euro. Voor een groeps- of gezinslidmaatschap worden de tarieven 18 euro voor een jaar en 9 euro na 30 juni. De kilometervergoeding blijft 0,36 cent per kilometer.

MMC VRIJWILLIGERS De minder mobielen centrale (MMC), waarbij vrijwilligers senioren of minder mobiele mensen van en naar hun bestemming brengen, is een mooi initiatief en noodzakelijk voor vele mensen. Rij je graag met de wagen en wil je graag mensen helpen die moeilijk te been zijn zodat zij hun sociaal leven en mobiliteit kunnen behouden? Zie je het zitten om tegen een kleine vergoeding met je eigen wagen minder mobiele mensen te voeren naar de kapper, de dokter, de kaartnamiddag, …? Dan ben je onze vrouw/man binnen de mindermobielencentrale! Als vrijwilliger krijgt u een onkostenvergoeding, u bent verzekerd en komt terecht in een toffe ploeg van vrijwilligers. De vrijwilliger is GOUD waard voor inwoners van Koekelare met mobiliteitsproblemen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Sofie BONNY - 051 59 15 59 – sofie.bonny@koekelare.be

KOEKELARE HELPT Ben je zelf getroffen in je welzijn of heb je het door de coronacrisis moeilijk om financieel rond te komen? Of ken je iemand die het moeilijk heeft door de coronacrisis en ondersteuning of hulp nodig heeft? Koekelare Helpt is er om je bij te staan in deze moeilijke periode. Neem contact op met Koekelare Helpt via de Facebookpagina ‘Koekelare Helpt’ of via telefoon 051/58 10 01 of mail koekelarehelpt@koekelare.be. We trachten samen met jou een oplossing te zoeken! #koekelarehelpt

In deze editie van De Roepsteen verschijnt geen kalender. Wil je weten welke activiteiten in Koekelare plaatsvinden? Neem een kijkje op www.uitinkoekelare.be.

COLOFON Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare - 051 58 92 01 V.U. Gemeentebestuur Koekelare, Jessy Salenbien, schepen van Cultuur, Pers en Communicatie. 12

Profile for gemeentebestuurkoekelare

Roepsteen januari-februari 2021  

Roepsteen januari-februari 2021  

Advertisement