Page 1

StadsBode

MTfolder

2011

MT-krant van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Arnhem

Samenwerken aan een leefbare en duurzame stad

e i t i d e ste Stadsprogramma’s

t a a L

Beleving burger

Schone, hele en veilige stad

Aantrekkelijke stad

Strategische projecten

Buiten Gewoon Verder Frans

Belevingskwaliteit Rubert Groene Agenda Karina Arnhem Energiestad Frans

Eusebiuskerk Jan Lage Rijnkade Karina Sporen in Arnhem Jan Warmtewinning Riolering Frans

Interne organisatie Bezuinigingen jaap-jan Organisatieontwikkeling Betty Sturen op competenties Betty Regionale uitvoeringsdienst Ben


Afronding StadsBode


December, de tijd van afrondingen. Voor onze gemeentelijke organisatie in het bijzonder omdat in de loop van 2012 de nieuwe organisatie echt gestalte krijgt. Met het oog op die nieuwe organisatie heeft het MT-SB besloten de StadsBode te beĂŤindigen. Ergens in 2012 zal de dienst Stadsbeheer tenslotte overgaan in verschillende clusters. Die clusters gaan hun eigen prioriteiten stellen. Na 5 jaar StadsBode ronden we nu dus af. Dit doen we door bij alle prioriteiten kort terug te kijken over 2011. Is gelukt om te doen wat we ons hadden voorgenomen in de StadsBode 2011? Het zichtbaar en bespreekbaar maken van onze MT-prioriteiten hebben wij als zeer positief ervaren. Die ervaring zullen we ook meegeven in de organisatieontwikkeling. Wie weet komt de StadsBode in een nieuw jasje wel ergens terug.

Betty Mostard Directeur Stadsbeheer en Stadsontwikkeling


Schone, hele en veilige stad


Buiten Gewoon Verder Buiten Gewoon Verder gaat door waar Buiten Gewoon Beter ophoudt. Om achterstanden in het onderhoud weg te werken startten we enkele jaren geleden Buiten Gewoon Beter (BGB). Deze inhaal­­slag gaat komende jaren nog verder. De wijken die al op basisniveau zijn gebracht moeten ook beheerd worden. Daar gaat het project Buiten Gewoon Verder (BGV) over. Het is belangrijk dat duidelijk wordt wat we met de openbare ruimte voor ogen hebben, of de kwaliteit van onderhoud overal hetzelfde moet zijn en welke kosten het met zich meebrengt. In 2010 is een project­ groep onder leiding van Geert Boonzaaijer van start gegaan met BGV. Inmiddels hebben we een goed overzicht van wat het beheer van de openbare ruimte kost, ook wel bekend als “het Planterra-rapport”.

Wat was er gepland voor 2011? • Op basis van het Planterra-rapport wordt een begroting opgesteld, waarin vastgelegd wordt op welk kwaliteitsniveau de openbare ruimte wordt beheerd en onderhouden. • Er wordt een ‘Visie op de openbare ruimte’ geschreven. • De schouw- en monitoringssystema­­ tiek voor de openbare ruimte wordt, op basis van de ervaring met de schouwen in 2009 en 2010, verder uitgewerkt. Verantwoordelijke: Frans

Wat is er gebeurd in 2011? Het projectplan BGV is opgesteld en de verschillende deelprojecten zijn in uitvoering. Het gaat om: “Visie op de openbare ruimte”, “Sturen op output”, “Beheer­ kostenmodel”, “Duurzame financiering” en “Integrale meerjarenprogrammering onderhoud”. De visie op de openbare ruimte wordt eind 2011 ambtelijk afgerond. De overige deelprojec­ ten lopen, zoals gepland door in 2012.


Aantrekkelijke stad


Wat is er gebeurd in 2011?

Belevingskwaliteit De aandacht voor beeldkwaliteit wordt verbreed naar belevings­kwaliteit. Het gaat dan niet alleen om ‘het mooie plaatje’ maar ook om de manier waarop het publiek de openbare ruimte beleeft. En vooral dat ze aanwezige kwaliteiten en wetenswaardig­heden ervaren/beleven. Dit is een breed onderwerp waarbij je kunt denken aan het zichtbaar maken van archeologisch erfgoed. Ook het accen­ tu­eren van plekken waar iets bij­zon­ ders gebeurd is, of waar een beroem­de Arnhemmer heeft gewoond, zorgen er­voor dat die plek bewuster wordt beleefd.

Wat was er gepland voor 2011? De mogelijkheden voor beleving van de stad zullen in beeld gebracht worden. Daarnaast zal deze gedachte concreet vertaald worden voor het zogenoemde ‘Stegengebied’: het winkelgebied ten zuiden van de Ketelstraat. Dit gebied wordt relatief weinig bezocht, onder andere omdat de smalle entrees vaak vergezeld gaan met onaantrekkelijke blinde muren. Het idee is nu om op deze blinde muren een aantal gevelafbeeldingen aan te brengen die de eigen identiteit van het Stegengebied versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het (middeleeuwse) verleden in beeld te brengen. De bedoeling is om daarbij samen te werken met de aanwezige ondernemers en Arnhemse kunstenaars. Verantwoordelijke: Rubert

In de eerste helft van het jaar is bekeken wat onder beleving kan worden verstaan en wat de relatie van het onderwerp beleving is met andere initiatieven in de stad. Daarnaast is gekeken wat de rol van een projectleider, of adviseur beleving kan zijn. Het gaat vooral om het oppikken van initiatieven uit de stad, het bewust maken van collega’s met betrekking tot belevingsaspecten, in beeld brengen waar beleving al een rol van betekenis speelt en het agenderen van thema’s. Na de zomer zijn de eerste resul­taten zichtbaar geworden. Onderwerpen waarmeer gestart is, zijn onder meer: het stegen­ kwartier, Atoomschuilkelder, Joodse Arnhemmers, “een brug te ver” (routes plekken en gebouwen die verwijzen naar de tweede wereld oorlog met elkaar in relatie brengen en een historisch app.) Andere thema’s die mogelijk in de toekomst aan de orde komen, zijn: welkom in Arnhem, (wereld) beroemde Arnhemmers, bijzon­ dere gebouwen, smaakmakende geschiedenis, Arnhem modestad, Arnhem winkelstad, Arnhem groen en creatief en Arnhem parkenstad.


Groene Agenda

oor

De kracht van groen

Concept

Onder een boom is het op een warme dag 10 tot 15 graden koeler

Mensen die

* bron: TreesforGrannies

in het groen wonen zijn gezonder en minder

Een groene omgeving is 15% waardeverhogend voor onroerend Geproduceerd op duurzame wijze

goed * bron: WUR

gestresst * bron: Vitamin G /Jolanda Maas

Groene Agenda In 2010 is een gemeentebrede projectgroep gestart voor het opstellen van de Groene Agenda. Door middel van interactieve processen is informatie opgehaald uit de eigen organisatie en is deze getoetst bij een selecte groep externen. Dit heeft geleid tot negen groene agendapunten. Eind 2010 en begin 2011 worden deze meer algemene agenda­punten specifiek voor Arnhem gemaakt. Met een gerichte externe communicatie naar het uitgebreide groene circuit van Arnhem en andere geïnteres­seerden vult de projectgroep de Groene Agenda in. Uitkomst is dan een gedragen actiepuntenlijst voor de huidige college­periode rekening houdende met de voorgenomen bezuinigingsoperatie. Het realiseren van de agenda hoeft echter niet per definitie meer geld te kosten. Door intensieve samenwerking met de actoren in de stad kunnen dezelfde resultaten worden geboekt met minder geld.

Wat was er gepland voor 2011? • De Arnhemse Groene Agenda en actie­punten­­lijst zal begin 2011 ter vaststelling aan het college en de raad worden voorgelegd. • Daarmee is de eerste fase, het komen tot een Groene Agenda voor Arnhem, afgerond. • In het voorjaar van 2011 gaan we starten met fase 2, het realiseren van de ambities op basis van de actiepunten­ lijst. Zoals we het nu inschatten gaan we dan aan de ene kant de bestaande, fysieke kwaliteiten van het groen vasthouden en aan de andere kant nieuwe kwaliteiten ten volle benutten. Verantwoordelijke: Rubert


Wat is er gebeurd in 2011? In het voorjaar van 2011 zijn, bij allerlei belangengroeperingen en instellingen die betrokken bij het groen, ideeën opgehaald om meer te doen met groen in Arnhem. Het resultaat bestaat uit meer dan 150 ideeën, suggesties en concrete projecten. Het varieert van ideeën die al gepland stonden om te worden gerealiseerd en ideeën die met weinig inspanning van de grond te krijgen zijn, tot initiatieven die nog veel tijd en geld zullen vragen om tot wasdom te komen. De projectgroep van de Groene Agenda richt zich in eerste instantie op de ideeën die met relatief weinig inspanning van de grond te krijgen zijn. Projecten krijgen een steuntje in de rug, of de partij die het initiatief wil nemen wordt in contact gebracht met anderen die kunnen helpen. Daarnaast doet de gemeente geregeld een Groene Agenda email-nieuwsbrief uit. Enkele voorbeelden van projecten van dit jaar zijn: wandelen op recept (huisartsen en wandelcoach), eetbare balkons (Ecovrede), het vergroenen van

de binnenstad (gemeente met bewoners) en een eetbare tuin in Malburgen (o.a. met Volkshuisvesting). Op dit moment wordt nagedacht over de verankering van de Groene Agenda in de gemeentelijke organisatie en de stad. De verwachting is dat hierover begin 2012 een voorstel wordt gedaan.


1

Programmaplan Arnhem Energiestad 2011 - 2014

onderwerp

ArnhEm EnErgiEstAd 2011 - 2014

pagina

programmaplan

Arnhem Energiestad De onderwerpen energie, klimaat en duur­zaamheid staan hoog op de maat­schappelijke agenda en ook in het Lente­akkoord staan tal van voornemens die hier verband mee houden. In 2010 heeft het MT dit onderwerp al benoemd tot speerpunt. Het doel was toen alle gemeentelijke initiatieven op dit gebied vanuit Millennium­gemeente (MO), Klimaatprogramma (SB) en Energie- en milieutechnologie (SO) te verbinden. Er is een structureel overleg ingevoerd, waarin initiatieven worden afgestemd en een gezamenlijke strategie wordt bepaald voor het betrekken van maatschappelijke partijen. Inmiddels is daaruit zelfs het gemeentebrede program­ma ‘Arnhem Energiestad’ ontstaan met Arrien Sietsma als programmamanager. Wat was er gepland voor 2011? • De contouren van het programma Arnhem Energiestad worden verder uitgewerkt, samen met partijen in de stad. • In 2011 wordt voor het programma een raadsconferentie georganiseerd. • SB draagt aan Arnhem Energiestad bij met de onderwerpen ‘energie’, ‘klimaat’, ‘luchtkwaliteit’ en ‘future cities’.

• Het uitwerken van een energie­ strategie voor Arnhem is een belangrijk onderdeel. Daarvoor wordt in 2011 ook een energiesymposium georganiseerd. • Voor ‘future cities’ organiseert Arnhem in het voorjaar een internationale conferentie. Verantwoordelijke: Frans

Wat is er gebeurd in 2011? Met het vaststellen van het Programmaplan Arnhem Energie­stad heeft de gemeente­ raad op 1 juni 2011 haar handtekening gezet onder een ambitieus plan om de energiedoelstellingen te bereiken. Arnhem Energiestad is inmiddels omgedoopt tot Energie Made in [Arnhem]. Met de programma­ manager vindt overleg plaats welke inbreng vanuit de dienst Stadsbeheer gewenst en mogelijk is om de uitvoering van het programma tot een succes te maken. Diverse deelprojecten worden uitgevoerd of zijn in voorbereiding.


Strategische projecten


Eusebiuskerk Het doel is dat de Eusebiuskerk op duurzame wijze wordt gerestaureerd. Daarnaast is het voor de toekomst van belang dat de kerk op een duurzame manier wordt beheerd en geëxploiteerd. Wat was er gepland voor 2011? • Er is een restauratiearchitect aangesteld die in opdracht van Stichting Eusebius Arnhem (SEA) werkt aan een restauratievisie waarbij verschillende scenario’s voor restauratie op basis van een grondige detailinspectie van de kerk(toren) worden verkend. • Verder heeft de architect de opdracht om de bouwvoorbereiding voor de eerste fase, de lantaarn, (uiterlijk 31 december 2012 gereed) uit te werken en de bouwlogistiek van de restauratie te verkennen. • SEA bekijkt samen met de gemeente hoe de restauratie qua visieontwikke­ ling, restauratietechniek, project­ organisatie, financiële administratie, fondsenwerving en afstemming met de raad vormgegeven kan worden. • Daarnaast zal ook onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden voor herbestemming van het gebouw. De gemeente neemt deel in de projectorganisatie. Verantwoordelijke: Jan

Wat is er gebeurd in 2011? De eerste fase van de restauratie is in augustus 2011 feestelijk gestart. De Lantaarn, het bovenste deel van de toren, wordt nu gerestaureerd. Voor de grote restauratie, fase 2, wordt in opdracht van SEA een totaalplan uitgewerkt. De gemeente zit in het projectteam dat daarvoor is samengesteld. In het totaalplan zullen ook de kosten duidelijk worden. Voorbereiding van de fondswerving is van start gegaan. Vanaf de zomer is ook het gesprek op gang gekomen over de herbestem­ming van de kerk. Vooral het in oktober 2011 door de raad georganiseerde stadsdebat ‘Sloophamer of bouwsteiger’, heeft veel interessante ideeën opgeleverd. De belangrijkste en breed gedragen conclusie is dat slopen geen optie is.


Wat was er gepland voor 2011? • afronden fase 1 • voorbereiden fase 2 • start uitvoeren fase 2 Verantwoordelijke: Ben

Wat is er gebeurd in 2011?

Lage Kade Met het project Lage Kade worden de damwanden van de kade vervangen. De 2 kilometer lange kade is daarvoor in twee fases opgeknipt. Fase 1, tussen de twee bruggen, is begin 2011 klaar. De uitvoering van fase 2, de Nieuwe Kade langs de Westervoortse dijk, start medio 2011. Uiteraard wordt voor die tijd al druk aan de voorbereidingen gewerkt. Technische voorbereidingen, maar ook breder dan dat. Want samen met SO is een Ruimtelijke visie Rijnkade opgesteld. Die is in december 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het versmallen van de Nieuwe Kade met 10 meter (landinwaarts) in fase 2, is het eerste onderdeel van de visie dat wordt uitgevoerd. Zo kunnen er meer cruiseschepen aanmeren. Als er in de toekomst projecten op en rond de Kade zijn dan vormt de visie de leidraad voor de ruimtelijke inrichting. Arnhem krijgt voor het versmallen van de kade 3,2 miljoen euro EFRO- subsidie. Het werk zal waarschijnlijk in 2012 worden afgerond.

De uitvoering van fase 1 is begin 2011 afgerond. De voorbereidin­ gen voor fase 2 waren toen al in volle gang. In de voorbereiding is ook een onderzoek uitgevoerd naar niet gesprongen explosieven. Op dit moment wordt het werk voor deze fase aanbesteed. De uitvoering gaat in april 2012 van start, na de hoogwaterperiode. In het bestek is geregeld dat de aannemer er twee laagwater­ periodes aan mag werken. Dat betekent dat het werk afgerond zal worden in 2013.


Sporen in Arnhem Met het project Sporen in Arnhem bouwt ProRail een knooppunt dat het toenemende aantal treinen en reizigers betrouwbaar en snel kan verwerken. Doel van het project is de capaciteit, betrouwbaarheid en beschik­baarheid van de sporen rond station Arnhem te vergroten. Het is een complex proces; ingrepen midden in de stad in (en met gevolgen voor) de openbare ruimte en met grote maatschappelijke en bestuurlijke/politieke aandacht. Processen, procedures en afstemming met ProRail vragen meer dan gemid­ delde aandacht en begeleiding van SB. Wat was er gepland voor 2011? • In 2010 lag het accent op: begeleiding bouw- en vervoerlogistiek, begeleiden procedures, vergunningen, hand­ having, bestuurlijk overleg, over­leg met bewoners, vernieuwen van perronkappen, vernieuwen van de Bovenbrug, aanleg van de keer­wanden en aanleg van de spoortunnel. • Een aanzienlijk deel van het werk is uit­­ge­voerd tijdens de 2 buitendienst­ stel­lingen. In 2011 gaat het werk door in lijn met de activiteiten uit 2010. • Naar verwachting loopt de procesaandacht vanuit de gemeente door tot het einde van het project, op 1 januari 2012. Verantwoordelijke: Jan

Wat is er gebeurd in 2011? Het werk op en rond het spoor heeft ook dit jaar heel wat voeten in de aarde gehad. Zo zijn er afgelopen zomer weer enkele gehele of gedeeltelijke buiten­ dienststellingen geweest, waarbij de treinpassagiers met vervangend vervoer moesten reizen. Op 2 juli is de perrontunnel feestelijk geopend en aansluitend is gestart met de sloop van het tijdelijk station. Verder is er hard gewerkt aan de afronding van het 4e perron, de vervanging van de perronkappen, en het vervangen van de zoge­naamde ‘passerelle’. De ‘dive under’ (ongelijkvloerse spoor­ kruising Arnhem/Nijmegen v.v.) is op 25 augustus in gebruik genomen. Op dit moment wordt de openbare ruimte rond het SIA project opnieuw ingericht. Ook de Bovenbrugstraat, de eigenlijk buiten het project valt, wordt heringericht en krijgt dezelfde uitstraling als de openbare ruimte voor de Beaulieuflat. De afronding van het hele project SIA was voorzien op 1 januari 2012. Dat zal niet geheel lukken. Verschillende “rafels” in de afwerking lopen door in 2012. Daarom zal ook het bestuurlijk overleg doorlopen tot in mei 2012.


Warmtewinning Riolering Met het verleggen van het transportriool (dat nu nog is gelegen in de Lage Kade) naar het Rijnboog­ gebied, ontstaat de mogelijkheid om langs enkele gedeelten van het nieuwe tracé de relatieve warmte van het rioolwater te benutten om aangelegen panden te voorzien van warmte en koude. Dit betreft een nieuwe technologie die op deze schaal nog niet in Nederland is toegepast. Het Kenniscluster staat als eerste op de nominatie om aangesloten te worden op dit systeem. In 2010 is de aftrap gegeven en is een Europese subsidie van 1,3 miljoen euro toegekend aan het project dat bekend is als Seweex. Wat was er gepland voor 2011? In 2011 zal een marktonderzoek worden uitgevoerd om te bekijken of er partijen zijn die het systeem willen exploiteren. Verder zal de raad een besluit moeten nemen over het energiesysteem in Rijnboog. Verantwoordelijke: Frans

Wat is er gebeurd in 2011? De Energievisie Rijnboog is in concept gereed. Medio november is er een overleg met de ontwikke­ laars, waarna naar verwachting overeenstemming wordt bereikt over de visie. Daarna zal de visie ter vaststelling aan het college worden voorgelegd. Er is inmiddels ook een business case opgesteld voor Seweex. Waarschijnlijk zal begin 2012 duidelijk worden of over de verlegging van het transportriool doorgaat en of het project Seweex uitgevoerd wordt.


Interne organisatie


Bezuinigingsproces De gemeente Arnhem moet vanaf 2012 een bedrag bezuinigen dat door de raad is vastgesteld op € 25 miljoen euro. Dat heeft ook gevolgen voor Stadsbeheer. In het voorjaar van 2011 zal de raad het pakket bezuinigings­ maatregelen vast­stellen. Daarna wordt voor de onderdelen die betrekking hebben op het werk van Stadsbeheer een implementatieplan gemaakt en uitgevoerd. Wat was er gepland voor 2011? • Proces vormgeven om de bezuinigingsvoorstellen vanaf 2012 te implementeren. • Interne communicatie hierover organiseren. Verantwoordelijke: Martin

Wat is er gebeurd in 2011? Begin 2011 hebben we, ook bij Stadsbeheer, voorstellen voorbereid om op onze beleids­terreinen bij te dragen aan de bezuinigings­ doelstelling. De gemeenteraad heeft in het voorjaar beslist welke voorstellen vanaf 2012 uitgevoerd gaan worden. De uitwerking van de gekozen bezuinigingen is vervolgens door de betrokken sectoren en afdelingen verder voorbereid.


Sturen op competenties Het doel van ‘sturen op compe­ tenties’ is om leidinggevenden beter toe te rusten om pro-actief te sturen op de kwaliteiten van medewerkers. En daarbij snijdt het mes aan twee kanten: de medewerker komt beter tot zijn/ haar recht en de organisatie kan beter de juiste man/vrouw op de juiste plek inzetten. In 2010 (en eerdere jaren) hebben binnen de verschillende sectoren al diverse activiteiten plaatsgevonden. Die activiteiten maken onderdeel uit van het stappenplan zoals verwoord door Tienadvies. Elke sector loopt daarin zijn eigen tempo. Alle leidinggevenden hebben in 2010 een training gevolgd ‘Sturen op Competenties’. Wat was er gepland voor 2011? • We starten een intervisietraject, waarbij leidinggevenden van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen stimuleren bij het sturen op competenties. • We gaan verder met het uitwerken van het stappenplan door elke sector. • Voor de functie ‘leidinggevende’ worden de belangrijkste compe­­ tenties vastgesteld door het MT. Verantwoordelijke: Betty

Wat is er gebeurd in 2011? Het intervisietraject is dit jaar niet gestart in verband met de drukte rond de bezuinigingen en organisatieontwikkeling. De uitwerking van het stappenplan heeft met name vorm gekregen bij de sectoren Stadsingenieurs, Bedrijfsvoering en Beheer en Onderhoud. In het voorjaar van 2011 hebben zij studiedagen georganiseerd waarin zij o.a. de kerncompetenties van hun sector hebben bepaald. Bij de sectoren Beheer en Onderhoud en bij Vergunningen en Handhaving zijn de competenties benoemd bij de functieprofielen. N.a.v. de training is begin 2011 een checklist ontwikkeld voor leidinggevenden. Hierop staan onderwerpen als ‘Wat houdt sturen op competenties in’, ‘hoe werkt de gesprekscyclus’, ‘wie heeft welke verantwoordelijkheid’ en ‘wat is het speelveld’.


Gemeentebrede organisatieontwikkeling Het college heeft in september 2010 besloten tot een organisatie­ verandering, zodat we als organisatie goed toegerust zijn voor de complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Inzet is om steeds verder te groeien naar een slagvaardige, moderne en professionele organisatie. Zowel in de huidige als in de nieuwe organisatie wordt het belang van ‘goed samenwerken’ onderkend. Samenwerken om de doelen te realiseren die gemeentebreed geformuleerd zijn. Wat was er gepland voor 2011? • We starten het nieuwe jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst waarin het thema ‘Samenwerken’ centraal staat. Lopende het jaar wordt er met verschillende activiteiten verder aandacht aan besteed.  • Begin 2011 zal het gemeente­ bestuur besluiten over de gewenste organisatie­structuur, cultuur, leiderschap e.d. • Daarna volgt de implementatie van de uitgewerkte organisatievisie. Verantwoordelijke: Betty


Regionale Uitvoeringsdienst Omschrijving van het onderwerp: Meewerken aan de landelijke ontwikkeling om een regionale uitvoeringsdienst (RUD) binnen de Milieu Regio Arnhem (MRA) te vormen. Wat was er gepland voor 2011? • Binnen het ontwerpteam van de MRA en het projectteam van de provincie Gelderland levert Stadsbeheer een bijdrage aan het vormen van de RUD. Begin 2011 moet duidelijk zijn welke taken de RUD/MRA gaat uitvoeren en moet er een bedrijfsplan liggen. • Voor de inbreng vanuit Arnhem

Wat is er gebeurd in 2011? wordt voorlopig uitgegaan van alle Wet Milieubeheer-taken. Met behulp van de zelfevaluatietool van KPMG zal begin 2011 onderzocht worden in hoeverre met de achterblijvende capaciteit nog kan worden voldaan aan de kwaliteitscriteria. • Op basis van de resultaten hiervan en eventueel ontwikkelingen in het kader van de organisatieontwik­ keling in Arnhem zal een voorstel worden gedaan om eventueel meer taken vanuit Arnhem onder te brengen in de RUD. Verantwoordelijke: Ben

Het college heeft dit voorjaar besloten dat we vanuit Arnhem alle Wabo-taken inbrengen in de RUD. Het MT Stadsbeheer heeft in oktober besloten over welke taken het in detail gaat. De taken die bij de gemeente blijven worden meegenomen in de organisatie­ ontwikkeling. Het concept bedrijfs­plan voor de RUD is inmiddels gereed. De planning is dat het definitieve bedrijfsplan in januari 2013 door Gemeenschappelijk Orgaan van de MRA vastgesteld wordt en dat zo snel mogelijk daarna alle gemeenteraden en provinciale staten instemmen met het aan­gaan van een gemeenschappe­ lijke regeling voor de RUD/MRA. * Wabo= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht


Colofon Deze digitale folder is een uitgave van de dienst Stadsbeheer gemeente Arnhem. In deze folder de resultaten van de prioriteiten van 2011. Redactie: afd. Communicatie Vormgeving: Harald Slaterus December 2011

Stadsbode  

Stadsbode bladerbarefolder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you